FSMH1621 | Black&Decker FSMH1621 STEAM MOP instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588778 - 28 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
FSMH1621
A
B
C
D
E
2
F
G
H
I
J
3
K
L
M
4
ČEŠTINA
Použití výrobku
Malý kartáč (modrý)
Pro čištění v koupelnách.
Váš parní mop Вlack & Decker je určen k dezinfekci
a čištění lakovaných povrchů tvrdých dřev, vrstvených
desek, linoleí, vinylových keramických dlaždic, kamenných a mramorových podlah a k obnově koberců.
Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití
v domácnostech.
Malý kartáč (oranžový)
Pro čištění v kuchyních.
Varování! Před použitím tohoto výrobku si
řádně prostudujte všechny příručky 'Bezpečnost, Údržba, Opravy'.
Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte celý tento návod k obsluze.
Malý kartáč (zelený)
Pro čištění toalet.
Popis
Toto nářadí se skládá z několika nebo všech následujících částí.
1. Spínač zapnuto/vypnuto
2. Pojistka
3. Spouštěcí spínač
4. Parní tryska
5. Ruční parní čistič
6. Tlačítko funkce Autoselect™
7. Víčko plnicího otvoru
8. Nádržka na vodu
9. Parní mop
10. Rukojeť
11. Parní hlavice
12. Čisticí podložka parní hlavice
13. Odkládací podložka
14. Nástavec na koberce
15. Spodní příchytka napájecího kabelu
16. Horní příchytka napájecího kabelu
17. Příchytka kabelu na rukojeti
18. Nádobka
Malá stěrka
Pro čištění skleněných dveří
a oken.
Varování! Nepoužívejte tuto
stěrku na okna se studeným sklem.
Mohlo by dojít k prasknutí skla.
Sestavení
Varování! Před provedením následujících operací se
ujistěte, zda je zařízení vypnuto, zda je odpojeno od
zdroje napětí, zda je vychladlé a zda neobsahuje žádné
zbytky vody.
Nasazení rukojeti (obr. A)
♦
Příslušenství
Pro tento výrobek si můžete na internetových stránkách
společnosti Вlack & Decker zakoupit některá z dále
uvedených příslušenství.
Výkon vašeho výrobku závisí na použitém příslušenství.
Příslušenství Вlack & Decker jsou navržena a vyrobena
podle norem pro vysokou kvalitu a jsou určena pro zvýšení výkonu vašeho zařízení. Použitím tohoto příslušenství
docílíte toho nejlepšího výsledku, který vám váš výrobek
může poskytnout.
Nasuňte spodní část rukojeti (10) do horní části těla
mopu (9) tak, aby došlo k řádnému zaskočení. Šipka
na rukojeti (10) by měla být srovnána s horní částí
parního mopu (9).
Nasazení parní hlavice (obr. B)
♦
♦
Nasuňte spodní část těla parního mopu (9) do parní
hlavice (11) tak, aby došlo k řádnému zaskočení.
Parní hlavice může být z těla parního mopu sejmuta
po stisknutí uvolňovacího tlačítka parní hlavice (19)
a po sejmutí těla mopu (9) z parní hlavice (11).
Nasazení ručního parního čističe (obr. C)
♦
Uchopte zadní část těla parního mopu (9). Zatlačte
ruční parní čistič (5) řádně do těla parního mopu (9)
tak, aby došlo k řádnému zaskočení.
Upozornění! Vždy se ujistěte, zda došlo k rozsvícení
kontrolky na rukojeti, což potvrzuje řádné usazení
čističe v mopu.
Varování! Před usazením parního čističe do parního
mopu zkontrolujte, zda je na parní trysce (4) usazeno
těsnění (22, obr. H). Došlo-li k ztrátě nebo k poškození
tohoto těsnění, kontaktujte prosím nejbližší autorizovaný
servis. V takovém případě toto zařízení nepoužívejte.
Flexibilní hadice a rukojeť
Umožňují pohodlné použití každého příslušenství.
Nastavitelná parní tryska
Chcete-li docílit větší dávky páry,
pootočte parní tryskou, aby došlo
k změně způsobu úniku páry.
Vyjmutí ručního parního čističe (obr. C)
♦
5
Stiskněte uvolňovací tlačítko (19) a vyjměte ruční
parní čistič (5) z těla parního mopu.
Nasazení čisticí podložky (obr. D)
Sejmutí nástavce na koberce (obr. G)
Výměnné čisticí podložky si můžete zakoupit u autorizovaného prodejce Вlack & Decker:
Čisticí podložka na parní hlavici - kat. č. FSMP20-XJ.
♦
Položte čisticí podložku (12) na podlahu tak, aby
byla rychloupínací strana otočena nahoru.
♦
Parní mop lehce přitlačte dolů na čisticí podložku
(12).
Upozornění! Nebudete-li s vaším parním mopem pracovat, vždy jej odkládejte na podložku (13) s násadou
rukojeti (10) ve svislé poloze a ujistěte se, zda je parní
mop vypnutý.
Upozornění! Při výměně nástavce na koberce u vašeho
mopu vždy noste vhodnou obuv. Nenoste pantofle nebo
obuv s otevřenou špičkou.
♦
Vraťte rukojeť (10) do svislé polohy a parní mop
vypněte (OFF).
♦
Odložte parní mop na odkládací podložku a počkejte, dokud nevychladne. (přibližně pět minut)
♦
Šlápněte špičkou boty na výstupek pro sejmutí
nástavce na koberce (33) a pevně jej přišlápněte.
♦
Zvedněte parní mop z nástavce na koberce (14).
Upozornění! Nebudete-li s vaším parním mopem pracovat, vždy jej odkládejte na podložku (13) s násadou
rukojeti (10) ve svislé poloze a ujistěte se, zda je parní
mop vypnutý.
Sejmutí čisticí podložky (obr. E)
Upozornění! Při výměně čisticí podložky u vašeho mopu
vždy noste vhodnou obuv. Nenoste pantofle nebo obuv
s otevřenou špičkou.
♦
Vraťte rukojeť (10) do svislé polohy a parní mop
vypněte (OFF).
♦
Odložte parní mop na odkládací podložku a počkejte, dokud nevychladne. (přibližně pět minut)
♦
Šlápněte špičkou boty na výstupek pro sejmutí čisticí
podložky (21) a pevně jej přišlápněte.
♦
Zvedněte parní mop z podložky.
Upozornění! Nebudete-li s vaším parním mopem pracovat, vždy jej odkládejte na podložku (13) s násadou
rukojeti (10) ve svislé poloze a ujistěte se, zda je parní
mop vypnutý.
Nasazení hadice a příslušenství na ruční
parní čistič (obr. H a I)
Varování! Před každým použitím zkontrolujte těsnění
(22) na parní trysce (4) a na hadici (23). Došlo-li k ztrátě
nebo k poškození tohoto těsnění, kontaktujte prosím
nejbližší autorizovaný servis. V takovém případě toto
zařízení nepoužívejte.
Nasazení hadice (obr. G)
♦
Stiskněte příchytky (24) na obou stranách hadice
(23).
♦
Nasuňte hadici (23) na parní trysku (4) a uvolněte
příchytky (24).
Důležité! Před použitím tohoto parního čističe se ujistěte, zda je hadice (23) bezpečně upevněna. Dochází-li
ve spoji hadice k únikům páry, hadice není správně
nasazena. Nechejte čistič vychladnout a proveďte nové
nasazení hadice.
Plnění nádržky vodou (obr. F)
Tento parní čistič je vybaven systémem, který brání
usazování vodního kamene, což pomáhá prodloužit
životnost tohoto čističe.
Poznámka: Nádržku na vodu naplňte čistou vodou
z vodovodního kohoutku.
Poznámka: V oblastech s velmi tvrdou vodou se doporučuje použít vodu deionizovanou.
♦
Otočením víčka plnicího otvoru směrem dolů otevřete plnicí otvor (7).
♦
Pomocí nádobky naplňte nádržku (8) vodou.
Varování! Nádržka na vodu má objem 0,35 l.
♦
Nasaďte zpět víčko plnicího otvoru (7).
Poznámka: Ujistěte se, zda je víčko plnicího otvoru
řádně zajištěno.
Poznámka: Není-li nádobka (18) používána, může být
pohodlně upevněna k rukojeti.
Poznámka: Nepoužívejte v tomto parním mopu chemické
čisticí prostředky.
Nasazení nastavitelné parní trysky (obr. I)
♦
Stiskněte příchytky (26) na obou stranách nastavitelné parní trysky (27).
♦
Nasuňte nastavitelnou parní trysku na parní trysku
(4) nebo na hadici (23) a uvolněte příchytky (26).
Důležité! Před použitím tohoto parního čističe se ujistěte,
zda je nastavitelná parní tryska (27) bezpečně upevněna.
Dochází-li ve spoji nastavitelné parní trysky k únikům
páry, tato tryska není správně nasazena. Nechejte čistič
vychladnout a proveďte nové nasazení nastavitelné
parní trysky.
Nasazení jiného příslušenství (obr. H)
♦
Srovnejte výstupky na hadici s drážkami na příslušenství.
♦
Nasaďte příslušenství (25) na hadici (23) a otočte
příslušenství proti směru pohybu hodinových ručiček
tak, aby došlo k jeho řádnému usazení a upevnění.
Poznámka! Nastavitelná parní tryska může být použita
bez hadice a může být nasazena přímo na parní trysku.
Všechna další příslušenství musí být při použití nasazena
na hadici.
Nasazení nástavce na koberce (obr. G)
(Pouze pro použití na koberce)
♦
♦
♦
Položte nástavec na koberce na zem.
Připevněte k mopu čisticí podložku.
Mírně přitlačte parní mop dolů na nástavec na koberce (14) tak, aby došlo k jeho řádnému zaskočení.
Upozornění! Nebudete-li s vaším parním mopem pracovat, vždy jej odkládejte na podložku (13) s násadou
rukojeti (10) ve svislé poloze a ujistěte se, zda je parní
mop vypnutý.
Sejmutí hadice a příslušenství (obr. H a I)
Varování! Parní tryska, nastavitelná parní tryska, hadice
a příslušenství jsou během použití čističe horké. Před
6
Proud páry (obr. J)
sejmutím nechejte čistič a každé příslušenství řádně
vychladnout.
Tento parní mop je vybaven tlačítkem uvolňujícím proud
páry, který pomáhá odstraňovat odolné nečistoty nebo
skvrny.
♦
Při práci s parním mopem stiskněte toto tlačítko (28),
aby došlo k zvýšení výkonu.
Poznámka: Proud páry bude vycházet minimálně po
dobu 10 sekund a potom se parní mop vrátí k původně
zvolené aplikaci.
Sejmutí příslušenství (obr. H)
♦
Otočte příslušenství (25) ve směru pohybu hodinových ručiček a potom toto příslušenství sejměte
z hadice (23).
Sejmutí hadice (obr. H)
♦
Stiskněte příchytky (24) na obou stranách hadice
(23) a sejměte hadici z parní trysky (4).
Zapnutí a vypnutí (ruční parní čistič) (obr. K)
♦
Chcete-li přístroj zapnout, stiskněte tlačítko zapnuto/
vypnuto (1).
Tento parní čistič se zahřívá na provozní teplotu
přibližně 15 sekund.
Poznámka: Pokud je parní čistič zapnut poprvé, nádržka
na vodu se zbarví do červena. Jakmile je parní čistič
připraven k použití, nádržka na vodu se zbarví modře.
♦
Zvedněte pojistku (2) a stiskněte spouštěcí spínač
(3).
Po několika sekundách bude vytvořena pára.
♦
Chcete-li přístroj vypnout, uvolněte spouštěcí spínač
(3) a potom stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto (1).
Upozornění! Po použití parní čistič vždy vyprázdněte.
Upozornění! Pára může být vytvářena i krátkou dobu
po uvolnění spouštěcího spínače (3), to je normální.
Před sejmutím jakéhokoli příslušenství přístroj vypněte
a počkejte na jeho vychladnutí.
Sejmutí nastavitelné parní trysky (obr. I)
♦
Stiskněte příchytky (26) na obou stranách nastavitelné parní trysky (27) a sejměte ji z parní trysky (4).
Použití
Důležité! Tento přístroj zabije 99,9 % bakterií a choroboplodných zárodků, je-li používán podle pokynů uvedených
v tomto návodu k obsluze, s podložkou s mikrovláken
a souvisle po dobu 90 sekund.
Zapnutí a vypnutí (parní mop)
♦
Chcete-li parní mop zapnout, stiskněte hlavní spínač
(1).
Parní mop se rozehřívá přibližně 15 sekund.
Poznámka: Pokud je parní mop zapnut poprvé, nádržka
na vodu se zbarví do červena. Jakmile je parní mop
připraven k použití, nádržka na vodu se zbarví modře.
♦
Chcete-li parní mop vypnout, stiskněte tlačítko
zapnuto/vypnuto (1).
Upozornění! Nikdy neponechávejte parní mop v provozu
na jednom místě po delší dobu. Nebudete-li s vaším
parním mopem pracovat, vždy jej odkládejte na podložku
(13) s násadou rukojeti (10) ve svislé poloze a ujistěte
se, zda je parní mop vypnutý.
Upozornění! Po použití parní mop vždy vyprázdněte.
Rady pro optimální použití
Všeobecné
Upozornění! Nikdy nepoužívejte parní mop bez upevněné čisticí podložky.
♦
Během použití parního mopu můžete využít příchytku pro upevnění napájecího kabelu (17), která zajistí,
že se nebude kabel nacházet v pracovním prostoru.
♦
Před použitím parního mopu podlahu vždy vysajte
nebo zameťte.
♦
Nejjednodušší způsob použití mopu je sklonění
rukojeti v úhlu 45˚ a pomalé čištění malé plochy.
♦
Nepoužívejte v parním mopu chemické čisticí
prostředky. Při odstraňování odolných nečistot
z vinylových krytin nebo linolea můžete před použitím parního mopu použít tlačítko pro proud páry
nebo můžete provést předběžné čištění jemným
saponátem a vodou.
Technologie Autoselect™ (obr. J)
Tento parní mop je vybaven tlačítkem Autoselect™ (6),
které zobrazuje různé typy čištění. Používá se pro
volbu správného provozního režimu pro určitý
druh čištění.
Při použití funkce Autoselect™ zvolte stisknutím
tlačítka (6) jednu z následujících aplikací. Držte
stisknuto tlačítko, dokud nebude zvolena požadovaná aplikace:
Čištění parním mopem
♦
Dřevo/Vrstvená deska
♦
Kámen/Mramor
♦
Dlaždice/Vinyl
♦
♦
♦
Parní mop zvolí pro dané čištění správné množství páry.
Poznámka: Před použitím parního mopu se vždy ujistěte,
zda byla provedena správná volba. Parní mop si bude
vždy pamatovat poslední možnost, jaká byla zvolena.
♦
7
Nasaďte ruční parní čistič (5) do těla parního mopu
(9).
Položte čisticí podložku (12) na podlahu tak, aby
byla rychloupínací strana otočena nahoru.
Zvedněte parní mop z odkládací podložky (13)
a lehce jej přitlačte k čisticí podložce (12).
Odložte parní mop na odkládací podložku.
Připojte parní mop k elektrické síti.
Stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto (1). Parní mop
se rozehřívá přibližně 15 sekund.
Pomocí tlačítka Autoselect™ (6) zvolte nastavení
požadované aplikace.
mop na odkládací podložku (13) na krátkou dobu, aby
jste mohli přemístit jednotlivé kusy nábytku a abyste mohli
pokračovat v čištění bez vypnutí mopu.
♦
Po skončení práce s parním mopem vraťte rukojeť
(10) do svislé polohy a mop vypněte. Položte jej
na odkládací podložku (13) a počkejte, až zcela
vychladne. (přibližně pět minut)
Upozornění! Dochází-li k úniku páry ze spoje mezi ručním parním čističem a tělem parního mopu, vypněte mop
a odpojte jeho napájecí kabel od elektrické sítě. Nechejte
mop vychladnout. Vyjměte ruční parní čistič z těla parního
mopu. Zkontrolujte těsnění (22) na parní trysce (4) a na
hadici (23) (obr. H). Došlo-li k ztrátě nebo k poškození
tohoto těsnění, kontaktujte prosím nejbližší autorizovaný
servis. V takovém případě toto zařízení nepoužívejte. Je-li
těsnění v dobrém stavu, nasaďte ruční parní čistič zpět
do těla parního mopu a zkontrolujte, zda je řádně usazen.
Upozornění! Je důležité sledovat hladinu vody v nádržce.
Chcete-li dolít vodu do nádržky a pokračovat v dezinfekci/
čištění, vraťte rukojeť (10) do svislé polohy a parní mop
vypněte. Odpojte parní čistič od síťové zásuvky a naplňte
nádržku (8) vodou.
Upozornění! Nikdy neponechávejte parní mop v provozu
na jednom místě po delší dobu. Nebudete-li s vaším
parním mopem pracovat, vždy jej odkládejte na podložku
(13) s rukojetí (10) ve svislé poloze a ujistěte se, zda je
parní mop vypnutý.
♦
Přitahováním rukojeti (10) směrem dozadu aktivujete
čerpadlo páry.
Po několika sekundách začne z parní hlavice vycházet pára.
Poznámka: Po prvním naplnění nádržky nebo v případě
doplnění po úplném spotřebování vody bude pro vytvoření páry nutná doba až 45 sekund.
♦
Několik sekund potrvá, než se pára dostane do čisticí
podložky.
Nyní bude parní mop lehce klouzat po dezinfikovaném/čištěném povrchu.
♦
Pomalu parním mopem pohybujte po podlaze dopředu a dozadu tak, aby bylo každé místo pečlivě
vyčištěno.
Poznámka: Během použití můžete parní čerpadlo
vypnout vrácením rukojeti do svislé polohy. Tato praktická funkce vám umožní odložit bez vypnutí parní mop
na odkládací podložku na krátkou dobu, abyste mohli
přemístit jednotlivé kusy nábytku a abyste potom mohli
pokračovat v čištění bez vypnutí mopu.
♦
Po skončení práce s parním mopem vraťte rukojeť
(10) do svislé polohy a mop vypněte. Položte jej
na odkládací podložku (13) a počkejte, až zcela
vychladne. (přibližně pět minut)
Upozornění! Je důležité sledovat hladinu vody v nádržce.
Chcete-li dolít vodu do nádržky a pokračovat v dezinfekci/
čištění, vraťte rukojeť (10) do svislé polohy a parní mop
vypněte. Odpojte parní čistič od síťové zásuvky a naplňte
nádržku (8) vodou.
Upozornění! Nikdy neponechávejte parní mop v provozu
na jednom místě po delší dobu. Nebudete-li s vaším
parním mopem pracovat, vždy jej odkládejte na podložku
(13) s rukojetí (10) ve svislé poloze a ujistěte se, zda je
parní mop vypnutý.
Po použití (obr. L a M)
♦
Násadu rukojeti (10) vraťte do svislé polohy a parní
mop VYPNĚTE,
♦
Parní mop odložte na odkládací podložku (13)
a počkejte až vychladne. (přibližně pět minut)
♦
Odpojte parní mop od elektrické sítě.
♦
Vyprázdněte nádržku na vodu (8).
♦
Sejměte čisticí podložku (12) a omyjte ji, aby byla
připravena pro další použití. (Řiďte se pokyny vyznačenými na čisticí podložce).
♦
Naviňte napájecí kabel kolem příchytek (15 a 16).
Poznámka: Horní příchytka kabelu (16) může být natočena, aby bylo usnadněno sejmutí navinutého kabelu
při dalším použití.
♦
Zapněte napájecí kabel pomocí příchytky kabelu
(29) v místě zástrčky.
♦
Při uložení postavte parní mop na odkládací podložku (13).
Poznámka: Bude-li rukojeť (10) ve svislé poloze a bude-li napájecí kabel úhledně omotán kolem příchytek (15
a 16) a bude-li zajištěn v příchytce kabelu (29), parní
mop bude stát bez další opěry. Alternativně lze použít
závěsný držák (30), který je součástí rukojeti (31) a díky
kterému můžete váš parní mop zavěsit na vhodný hák
na zdi. Vždy zajistěte, aby váš hák na stěnu bezpečně
unesl hmotnost parního mopu.
Obnova koberců
♦
Položte čisticí podložku (12) na podlahu tak, aby
byla rychloupínací strana otočena nahoru.
♦
Zvedněte parní mop z odkládací podložky (13)
a lehce jej přitlačte k čisticí podložce (12).
♦
Položte nástavec na koberce (14) na zem.
♦
Mírně přitlačte parní mop dolů na nástavec na koberce (14) tak, aby došlo k jeho řádnému zaskočení.
♦
Odložte parní mop na odkládací podložku. (13)
♦
Připojte parní mop k elektrické síti.
♦
Stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto (1). Parní mop
se rozehřívá přibližně 15 sekund.
♦
Pomocí tlačítka Autoselect™ (6) zvolte nastavení
Dřevo/Vrstvená deska.
♦
Přitahováním rukojeti (10) směrem dozadu aktivujete
čerpadlo páry.
Po několika sekundách začne z parní hlavice vycházet pára.
Poznámka: Po prvním naplnění nádržky nebo v případě
doplnění po úplném spotřebování vody bude pro vytvoření páry nutná doba až 45 sekund.
♦
Pomalu tlačte parní mop po koberci dopředu a dozadu tak, aby bylo každé místo pečlivě očištěno.
Poznámka: Během použití můžete parní čerpadlo
vypnout vrácením rukojeti (10) do svislé polohy. Tato
praktická funkce vám umožní odložit bez vypnutí parní
Použití ručního parního čističe
♦
♦
♦
8
Nasaďte na čistič požadované příslušenství.
Připojte parní čistič k elektrické síti.
Stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto (1). Tento parní
čistič se zahřívá na provozní teplotu přibližně
15 sekund.
♦
Zvedněte pojistku (2) a stiskněte spouštěcí spínač
(3), aby došlo k aktivaci parního čerpadla. Po několika sekundách začne z hlavice vycházet pára.
Poznámka: Během použití čističe můžete parní čerpadlo
vypnout uvolněním spouštěcího spínače. Tato praktická
funkce vám umožní na krátkou dobu odložit parní čistič
na odkládací podložku, abyste mohli přemístit jednotlivé
kusy nábytku a abyste potom mohli pokračovat v čištění
bez vypnutí čističe.
♦
Jakmile dokončíte práci s tímto ručním parním čističem, uvolněte spouštěcí spínač (3), vypněte parní
čistič a odpojte napájecí kabel od síťové zásuvky.
Před uložením počkejte, dokud nedojde k úplnému
vychladnutí parního čističe. (přibližně pět minut)
Upozornění! Je důležité sledovat hladinu vody v nádržce. Při doplňování vody do nádržky proveďte nastavení
spínače parního čističe do polohy vypnuto (OFF). Odpojte parní čistič od síťové zásuvky a naplňte nádržku
(8) vodou.
Upozornění! Pára může být vytvářena i krátkou dobu
po uvolnění spouštěcího spínače (3), to je normální.
Před sejmutím jakéhokoli příslušenství přístroj vypněte
a počkejte na jeho vychladnutí.
Problém
Krok
Možná řešení
Digitální
ovládací prvky
nesvítí.
4
Zkontrolujte, zda je
rukojeť (10) parního
mopu řádně zasunuta
do konstrukce parního
mopu (9).
Zkontrolujte, zda je šipka
na rukojeti srovnána
s horní částí parního
mopu (9).
5
Zkontrolujte, zda je ruční
parní čistič (5) řádně
uložen v parním mopu
(9).
6
Zkontrolujte krok 1,
potom 2 a potom 3.
7
Parní mop bude vytvářet
páru pouze v případě,
bude-li rukojeť stažena ze
svislé polohy.
8
Zkontrolujte, zda je
naplněna nádržka na
vodu (8).
POZNÁMKA: Po prvním
naplnění nádržky nebo
v případě doplnění po
úplném spotřebování
vody bude pro vytvoření
páry nutná doba až 45
sekund.
9
Zkontrolujte, zda je
parní hlavice (11) řádně
uložena v parním mopu
(9).
10
Zkontrolujte krok 5,
potom 1, potom 2
a potom 3.
11
Zkontrolujte krok 4,
potom 5, potom 1, potom
2 a potom 3.
Parní mop
12
přestane během
práce vytvářet
páru.
Zkontrolujte krok 7,
potom 8, potom 9, potom
5 a potom 3.
Parní mop
vytváří během
práce příliš
mnoho páry.
13
Parní mop má k dispozici
3 nastavení. Stiskněte
tlačítko funkce Autoselect
(6), aby bylo omezeno
množství vytvářené páry.
14
Zkontrolujte, zda
nebylo stisknuto tlačítko
okamžité dávky páry (28).
Parní mop
nevytváří páru.
Technické údaje
Napájecí napětí
Výkon
Objem nádržky
Hmotnost
V
W
ml
kg
FSMH1621
(Typ 1)
230
1 600
350
3,6
Závady a postupy pro jejich odstranění
Pokud vaše zařízení nepracuje správně, postupujte podle
dále uvedených kroků. Pokud nebude závada odstraněna, spojte se s autorizovaným servisem Вlack & Decker.
Problém
Krok
Parní mop nelze 1
zapnout.
Možná řešení
Zkontrolujte, zda je
zástrčka napájecího
kabelu parního mopu
připojena k síťové
zásuvce.
2
Pomocí spínače zapnuto/
vypnuto (1) zkontrolujte,
zda je parní mop zapnutý.
3
Zkontrolujte pojistku
v zástrčce napájecího
kabelu.
Digitální
ovládací prvky
během provozu
zhasnou.
9
Problém
Krok
Možná řešení
Parní mop
vytváří během
práce příliš
málo páry.
15
Parní mop má k dispozici
3 nastavení. Stiskněte
tlačítko funkce Autoselect
(6), aby bylo zvětšeno
množství vytvářené páry.
16
Stiskněte tlačítko
okamžité dávky páry (28),
aby došlo k dočasnému
zvýšení množství páry.
17
Ruční parní čistič je
vybaven pojistkou.
Zvedněte pojistku (2)
a stiskněte spouštěcí
spínač (3). Po několika
sekundách bude
vytvořena pára.
18
Zkontrolujte krok 8,
potom 1, potom 2
a potom 3.
Po stisknutí
spouštěcího
spínače
nevychází
z ručního
parního čističe
žádná pára.
19
Ruční parní
čistič vytváří
během práce
příliš málo páry.
Ruční parní čistič
začne vytvářet páru
po 15 sekundách
a maximálního průtoku
páry po 45 sekundách.
Ruční parní
čistič nelze
vyjmout
z parního
mopu.
20
Řádně stiskněte
uvolňovací tlačítko (20)
a potom vyjměte ruční
parní čistič (5) z parního
mopu (9).
Příslušenství
vypadává
z parního
mopu.
21
Správné montážní
pokyny pro všechny části
a příslušenství naleznete
v tomto návodu v části
Montáž.
Pára uniká
z neobvyklých
míst parního
mopu.
22
Správné montážní
pokyny pro všechny části
a příslušenství naleznete
v tomto návodu v části
Montáž.
Kde mohu
získat další
informace /
příslušenství
pro tento parní
mop.
23
www.blackanddecker.
co.uk/steammop
www.blackanddecker.ie/
steammop
10
Bezpečnost, údržba, opravy
www.blackanddecker.eu
11
Použití výrobku
♦
Váš parní mop Black & Decker je určen k dezinfekci
a čištění lakovaných povrchů tvrdých dřev, vrstvených
desek, linoleí, vinylových a keramických obkladů, kamenných a mramorových podlah a koberců. Tento výrobek je
určen pouze pro spotřebitelské použití v domácnostech.
Váš parní čistič Black & Decker (pouze modely
FSMF1621 a FSS1600) je určen pro dezinfekci a čištění
dlaždic, pracovních desek, kuchyňských ploch a povrchů
v koupelnách. Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití v domácnostech.
Varování! Nepoužívejte na dřevěných a laminátových podlahách bez povrchové úpravy.
U voskovaných povrchů a u některých nevoskovaných podlah může dojít působením tepla
a páry k odstranění lesku. Vždy se doporučuje
před pokračováním provést test na oddělené
ploše. Doporučujeme se také seznámit s pokyny pro použití a údržbu výrobce podlahové
krytiny.
Bezpečnostní pokyny
♦
Varování! Přečtěte si všechny bezpečnostní
výstrahy a pokyny. Nedodržení níže uvedených varování a pokynů může vést k způsobení
úrazu elektrickým proudem, k vzniku požáru
nebo k vážnému zranění.
♦
Varování! Při použití elektrického nářadí napájeného kabelem by měly být vždy dodržovány
základní bezpečnostní pokyny, včetně následujících, abyste snížili riziko vzniku požáru,
riziko úrazu elektrickým proudem nebo jiného
poranění a materiálních škod.
♦
♦
♦
♦
♦
Před použitím výrobku si pečlivě pročtěte tento
návod.
V tomto návodu je popsáno určené použití tohoto
zařízení. Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení a provádění jiných pracovních operací,
než je doporučeno tímto návodem, může způsobit
poranění obsluhy.
Uschovejte tento návod pro případné další použití.
♦
♦
♦
♦
Použití výrobku
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nepoužívejte na kůži, voskem ošetřený nábytek
nebo podlahy, syntetické tkaniny, samet nebo jiné
choulostivé materiály citlivé na vodní páru.
♦
Nesměrujte páru přímo na osoby, zvířata, elektrické
spotřebiče nebo elektrické zásuvky.
Nevystavujte výrobek dešti.
Neponořujte toto zařízení do vody.
Nenechávejte tento výrobek bez dozoru.
Pokud výrobek nepoužíváte, nenechávejte jej připojený k elektrické zásuvce.
Nikdy neodpojujte zástrčku od zásuvky taháním za
napájecí kabel. Veďte kabel tak, aby nepřecházel
přes ostré hrany nebo horké a mastné povrchy.
Nemanipulujte s parním čističem, máte-li mokré
ruce.
Nepřenášejte tento výrobek za napájecí kabel,
netahejte za tento kabel, nepoužívejte kabel jako
rukojeť, nepřivírejte kabel dveřmi, neveďte kabel
přes ostré hrany a horké povrchy.
Nepoužívejte tento výrobek v uzavřených prostorách
s výskytem výparů olejových ředidel, některých chemických prostředků proti molům, hořlavého prachu
nebo jiných výbušných a jedovatých výparů.
Ověřte si typ podlahy u výrobce.
V parním čističi nikdy nepoužívejte odrezovače,
aromatické látky, alkohol nebo saponáty, protože
mohou výrobek poškodit nebo ohrozit jeho bezpečné
použití.
Dojde-li při použití parní funkce k vypnutí elektrického jističe, ihned výrobek přestaňte používat a kontaktujte centrum pro podporu zákazníků. (Zabraňte
úrazu elektrickým proudem.)
Toto zařízení při dezinfekci čištěného místa vytváří
velmi horkou páru. To znamená, že jsou parní hlavice, čisticí podložky a nástavce na koberec během
použití velmi horké.
Pozor! Při použití vašeho parního mopu a při výměně jeho příslušenství noste vhodnou obuv. Nenoste
pantofle nebo obuv s otevřenou špičkou.
Víčko se může během provozu zahřívat.
Během použití může z tohoto zařízení unikat pára.
Při použití tohoto výrobku buďte opatrní. NEDOTÝKEJTE SE žádných částí, které se mohou během
provozu zahřívat.
Před sejmutím nádržky na vodu toto zařízení vypněte
a nastavte rukojeť zpět do svislé polohy.
Uniká-li z ručního parního čističe během použití pára,
vypněte tento čistič, odpojte zařízení od síťového napájení a nechejte jej řádně vychladnout. Kontaktujte
prosím nejbližší autorizovaný servis. Nepokračujte
v používání takového přístroje.
Po použití
♦
♦
♦
Před čištěním zařízení odpojte od elektrické sítě
a počkejte, až vychladne.
Není-li zařízení používáno, mělo by být uloženo na
suchém místě.
Uložené zařízení musí být vhodně zabezpečeno
před dětmi.
Kontroly a opravy
♦
♦
♦
12
Před provedením údržby nebo opravy odpojte
toto zařízení od elektrické sítě a počkejte na jeho
vychladnutí.
Před použitím vždy zkontrolujte, zda není zařízení
poškozeno nebo zda nejsou poškozeny jeho části.
Zkontrolujte, zda nejsou jeho části rozbity a zda
nejsou poškozeny spínače nebo jiné díly, které by
mohly ovlivnit jeho provoz.
Pravidelně kontrolujte, zda není poškozen napájecí
kabel.
♦
♦
♦
♦
Nepoužívejte toto zařízení, je-li jakákoli jeho část
poškozena.
Poškozené a zničené díly nechejte opravit nebo
vyměnit v autorizovaném servisu.
Nikdy se nepokoušejte demontovat nebo vyměnit
jiné díly než ty, které jsou uvedeny v tomto návodu.
Štítky na zařízení
Na tomto nářadí jsou následující piktogramy:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení
úrazu si uživatel musí přečíst tento návod
k obsluze.
Bezpečnost ostatních osob
♦
♦
Toto zařízení mohou používat osoby starší 8 let
a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či
duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, budou-li pod dozorem nebo pokud
byly seznámeny s bezpečným použitím výrobku
a pokud pochopily, jaká nebezpečí hrozí při jeho
použití. S tímto výrobkem si nesmí hrát děti. Čištění
a uživatelská údržba by neměly být prováděny dětmi
bez dozoru.
Děti by měly být pod dozorem, aby si s tímto zařízením nehrály.
Varování! Nebezpečí opaření.
Údržba a čištění
Vaše zařízení Black & Decker bylo zkonstruováno tak,
aby vám sloužilo dlouhou dobu s minimálními nároky
na údržbu. Dlouhodobá bezproblémová funkce zařízení
závisí na jeho řádné údržbě a pravidelném čištění.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby nebo čištění
zařízení vypněte a odpojte od elektrické sítě.
♦
Otřete zařízení měkkým navlhčeným hadříkem.
♦
Při odstranění odolných nečistot můžete s navlhčeným hadříkem použít jemný roztok mýdla a vody.
Zbytková rizika
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno
v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se
objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou
vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Údržba a čisticí podložky
Pokyny k mytí - Žádné avivážní prostředky - Před opětovným použitím nechejte zcela vyschnout.
Upozornění! Řiďte se pokyny pro čištění, které jsou
vyznačeny na štítku čistící podložky.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá
zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou
následující:
♦
Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli pohybující
se částí.
♦
Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli horkou
částí.
♦
Zranění způsobená při výměně jakékoli části nebo
příslušenství.
♦
Zranění způsobená dlouhodobým použitím zařízení.
Používáte-li jakékoli zařízení delší dobu, zajistěte,
aby byly prováděny pravidelné přestávky.
Výměna síťové zástrčky (pouze pro Velkou
Británii a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:
♦
Zajistěte ekologické odstranění staré zástrčky.
♦
Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na nové
zástrčce.
♦
Modrý vodič připojte k nulové svorce.
♦
Žluto/zelený vodič připojte k uzemňovací svorce.
Varování! Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
Elektrická bezpečnost
Ochrana životního prostředí
Varování! Tento výrobek musí být uzemněn.
Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován v běžném domácím odpadu.
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte.
Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují
riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
♦
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu Black & Decker, aby bylo zabráněno možným rizikům.
Pokud nebudete výrobek Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej spolu
s běžným komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci tohoto
výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Prodlužovací kabely a výrobek
konstrukční třídy 1
♦
Může být použit prodlužovací kabel s délkou až
30 m, aniž by docházelo k výkonovým ztrátám.
Protože je tento výrobek chráněn uzemněním
a protože se jedná o výrobek konstrukční třídy 1,
musí být použit napájecí kabel se 3 vodiči.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace
o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
13
Společnost Black & Decker poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků Black & Decker po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li využít výhody této služby,
odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který zařízení odebere a zajistí
jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu Black & Decker
naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Black & Decker
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
Záruka
Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě
svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato záruka
je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní
jeho zákonná záruční práva. Tato záruka platí ve všech
členských státech EU a evropské zóny volného obchodu
EFTA.
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní
vady, společnost Black & Decker garantuje ve snaze
o minimalizování vašich starostí bezplatnou výměnu
vadných dílů, opravu nebo výměnu celého výrobku za
níže uvedených podmínek:
♦
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo k jeho pronájmu.
♦
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
♦
Tento výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním,
jinými předměty nebo nehodou.
♦
Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného
servisu Black & Decker.
Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci
nebo zástupci autorizovaného servisu předložit doklad
o zakoupení výrobku. Místo nejbližšího autorizovaného
servisu Black & Decker naleznete na příslušné adrese
uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných
servisů Black & Decker a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Navštivte prosím naše stránky
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte zde
váš nový výrobek Black & Decker, abyste mohli
být informováni o nových výrobcích a speciálních
nabídkách. Další informace o značce Black & Decker
a o celé řadě našich dalších výrobků naleznete na
adrese www.blackanddecker.co.uk.
14
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
zst00216009 - 30-08-2013
15
TYPE
FSMH1621
1
3
1
20
22
2
4
21
5
6
25
8
18
7
12
11
15
10
14
9
17
16
E16763
www.2helpU.com
16
01 - 10 - 12
FSMH1621 - Accessories
1
TYPE
1
3
2
5
4
6
E16765
www.2helpU.com
17
02 - 10 - 12
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising