FSMH1621 | Black&Decker FSMH1621 STEAM MOP instruction manual

370001 - 15 LT
www.blackanddecker.eu
FSMH1621S
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
16
A
B
C
D
E
3
F
G
H
I
J
4
K
L
M
N
O
5
LIETUVIŲ
Naudojimo paskirtis
Ši „Вlack & Decker“ garinė šluota skirta hermetinto
kietmedžio, hermetinto laminato, linoleumo, viniplasto, keraminių plytelių, akmeninių ir marmurinių
grindų sanitarinei būklei gerinti bei joms valyti,
o taip pat kilimams atgaivinti. Šis prietaisas skirtas
tik individualiam naudojimui namų ūkio patalpose.
Įspėjimas! Prieš pradėdami naudoti šį
prietaisą, perskaitykite visą „Saugos,
techninės priežiūros, aptarnavimo“
vadovą.
Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite šią naudojimo instrukciją.
Funkcijos
Šis prietaisas turi kai kurias arba visas toliau nurodymas funkcijas.
1. Įjungimo/išjungimo jungiklis
2. Atlaisvinimo mygtukas
3. Svirtinis jungiklis
4. Garų tiekimo antgalis
5. Rankinis garinis valytuvas
6. Mygtukas „Autoselect™“
7. Pildytuvo dangtelis
8. Vandens bakelis
9. Garų šluotos korpusas
10. Rankena
11. Garų tiekimo galvutė
12. Garų tiekimo galvutės valymo padėklas
14. Kilimų valymo antgalis
15. Apatinis kabelio tvirtinimo kabliukas
16. Viršutinis kabelio tvirtinimo kabliukas
17. Spaustukas laidams laikyti
18. Indas
Surinkimas
Įspėjimas! Prieš mėginant atlikti toliau nurodytus
veiksmus, prietaisą būtinai reikia išjungti, atjungti
nuo elektros tinklo ir įsitikinti, ar jis atvėso ir jame
nėra vandens.
Rankenos uždėjimas (A pav.)
♦
Kiškite apatinį rankenos (10) galą į garinės
šluotos korpuso (9) viršutinį galą, kol jis tinkamai
užsifiksuos. Ant rankenos esanti rodyklė (10) turi
būti sutapdinta su garų šluotos korpuso viršumi
(9).
Garų tiekimo galvutės uždėjimas (B pav.)
♦
Maukite apatinį garinės šluotos korpuso (9) galą
ant garų tiekimo galvutės (11), kol jis tinkamai
užsifiksuos.
Garų tiekimo galvutę nuo garinės šluotos galima
♦
6
nuimti paspaudus garų tiekimo galvutės atlaisvinimo mygtuką (19) ir nutraukus garinės šluotos
korpusą (9) nuo garų tiekimo galvutės (11).
Rankinio garinio valytuvo uždėjimas (C pav.)
Laikydami garinės šluotos korpuso (9) galą,
tvirtai stumkite rankinį garinį valytuvą (5) ant
garinės šluotos korpuso (9), kol jis tinkamai
užsifiksuos.
Dėmesio! Visada įsitikinkite, ar užsidega rankenos
kontrolinės lemputės, patvirtinančios, kad įrenginys
yra prijungtas.
Įspėjimas! Prieš uždėdami rankinę garinę šluotą
ant garinės šluotos korpuso, apžiūrėkite ant garų
tiekimo antgalio (4) esantį sandariklį (26, J pav.).
Jeigu sandariklio nėra arba jis apgadintas, kreipkitės
į artimiausią įgaliotąjį remonto centrą. Nenaudokite
prietaiso.
♦
Rankinio garinio valytuvo nuėmimas (C pav.)
♦
Paspauskite atlaisvinimo mygtuką (20) žemyn ir
ištraukite rankinį garinį valytuvą (5) iš garinės
šluotos korpuso
Valymo įrankio uždėjimas (D pav.)
A t s a r g i n i ų va ly m o į r a nk i ų g a l i te į s i g y t i i š
„Вlack & Decker“ prekybos atstovo:Garų tiekimo galvutės valymo įrankis (12) – kat. Nr.
FSMP20-XJ).
♦ Dėkite valymo įrankį (12) ant grindų kibukais į
viršų.
♦ Lengvai užspauskite garinę šluotą ant valymo
įrankio (12).
Dėmesio! Nenaudojamą garinę šluotą visada statykite rankeną (10) nustatę į vertikalią padėtį ir įsitikinkite, ar nenaudojama garinė šluota yra išjungta.
Valymo įrankio nuėmimas (E pav.)
Dėmesio! Dėdami valymo padėklą ant garinės
šluotos, visada avėkite tinkamus batus. Neavėkite
šlepečių arba avalynės atvirais pirštų galais.
♦ Pasukite rankeną (10) į vertikalią padėtį ir išjunkite garinę šluotą.
♦ Palaukite, kol garinė šluota atvės. (maždaug
penkias minutes)
♦ Užminkite savo bato priekiu ant valymo padėklo
nuėmimo auselės (21) ir tvirtai prispauskite.
♦ Nuimkite garinę šluotą nuo valymo padėklo.
Dėmesio!
Nenaudojamą garinę šluotą
visada statykite rankeną (10) nustatę į vertikalią
padėtį ir įsitikinkite, ar nenaudojama garinė šluota
yra išjungta.
LIETUVIŲ
Vandens bakelio pripildymas (F pav.)
Šiame gariniame valytuve įrengta apsaugos nuo
kalkių nuosėdų susidarymo sistema, užtikrinanti
ilgesnį prietaiso veikimą.
Pastaba: Įpilkite į vandens bakelį švaraus vandens
iš čiaupo.
Pastaba: Tose vietovėse, kur vanduo yra labai kietas, rekomenduojama naudoti dejonizuotą vandenį.
♦ Atidarykite pildytuvo dangtelį (7).
♦ Naudodami stiklainį, pripilkite vandens į vandens
bakelį (8).
Įspėjimas! Vandens bakelyje telpa 0,36 litro vandens.
♦ Vėl uždenkite pildytuvo dangtelį (7).
Pastaba: Būtinai tvirtai užspauskite pildytuvo
dangtelį.
Pastaba: Jeigu indas (18) nenaudojamas, jį galima
prikabinti prie rankenos, kad jį būtų patogu saugoti.
Pastaba: Nenaudokite cheminių valiklių su šia
garų šluota.
Kilimų valymo antgalio uždėjimas (G pav.) (tik
kilimams valyti)
♦
♦
♦
Dėkite kilimų valymo antgalį ant grindų.
Pritvirtinkite valymo padėklą prie įrenginio.
Lengvai spauskite garinę šluotą ant kilimų valymo antgalio (14), kol ji tinkamai užsifiksuos.
Dėmesio! Nenaudojamą garinę šluotą visada statykite rankeną (10) nustatę į vertikalią padėtį ir įsitikinkite, ar nenaudojama garinė šluota yra išjungta.
Kilimų valymo antgalio nuėmimas (G pav.)
♦
♦
Įdėkite kvepalų pakelį į angą (27).
Uždarykite ir tvirtai užspauskite dureles (28).
Žarnos ir priedų uždėjimas ant rankinio garinio
valytuvo (K ir L pav.)
Įspėjimas! Prieš naudodami patikrinkite ant garų
tiekimo antgalio (4) esantį sandariklį (26) ir žarną
(27). Jeigu sandariklio nėra arba jis apgadintas,
kreipkitės į artimiausią įgaliotąjį remonto centrą.
Nenaudokite prietaiso.
Žarnos uždėjimas (K pav.)
♦
Paspauskite abejose žarnos (27) pusėse esančius spaustukus (28).
♦ Užmaukite žarną (27) ant garų tiekimo antgalio
(4) ir atleiskite spaustukus (28).
Svarbu! Prieš pradėdami naudoti rankinį garinį
valytuvą, įsitikinkite, ar žarna (27) tvirtai pritvirtinta.
Jeigu garai veržiasi pro sujungimą, žarna pritvirtinta
netinkamai; palaukite, kol įrenginys atvės, o tada
nuimkite ir iš naujo uždėkite žarną.
Reguliuojamo garų srauto antgalio uždėjimas
(L pav.)
♦
Paspauskite abejose reguliuojamo garų srauto
antgalio (31) pusėse esančius spaustukus (30).
♦ Užspauskite reguliuojamo garų srauto antgalį
ant garų tiekimo antgalio (4) arba žarnos (27) ir
atleiskite spaustukus (30).
Svarbu! Prieš pradėdami naudoti rankinį garinį
valytuvą, įsitikinkite, ar reguliuojamo garų srauto
antgalis (31) tvirtai pritvirtintas.
Jeigu garai veržiasi pro sujungimą, reguliuojamo
garų srauto antgalis pritvirtintas netinkamai; palaukite, kol įrenginys atvės, o tada nuimkite ir iš naujo
uždėkite reguliuojamo garų srauto antgalį.
Dėmesio! Dėdami kilimų valymo antgalį ant garinės
šluotos, visada avėkite tinkamus batus. Neavėkite
šlepečių arba avalynės atvirais pirštų galais.
♦ Pasukite rankeną (10) į vertikalią padėtį ir išjunkite garinę šluotą.
♦ Palaukite, kol garinė šluota atvės. (maždaug
penkias minutes)
♦ Užminkite savo bato priekiu ant kilimų valymo
antgalio nuėmimo auselės (22) ir tvirtai prispauskite.
♦ Nuimkite garinę šluotą nuo kilimų valymo antgalio (14).
Dėmesio! Nenaudojamą garinę šluotą visada statykite rankeną (10) nustatę į vertikalią padėtį ir įsitikinkite, ar nenaudojama garinė šluota yra išjungta.
Sutapdinkite ant žarnos esančias prielajas su
priedo išėmomis.
♦ Užspauskite priedą (29) ant žarnos (27) ir sukite
prieš laikrodžio rodyklę, kol priedas bus tinkamai
užfiksuotas.
Pastaba! Reguliuojamo garų srauto antgalį galima
naudoti be žarnos, jį tvirtinant tiesiai ant garų tiekimo antgalio. Visus kitus norimus naudoti priedus
privaloma tvirtinti prie žarnos.
Kvepalų pakelio įdėjimas (I ir J pav.)
Žarnos ir priedų nuėmimas (K ir L pav.)
Įspėjimas! Pasukite rankeną (10) į vertikalią padėtį
ir išjunkite garinę šluotą. Palaukite, kol garinė šluota
atvės. (maždaug penkias minutes).
♦ Stumkite durelių atlaisvinimo mygtuką (26), kol
durelės bus atidarytos.
Įspėjimas! Garų tiekimo antgalis, reguliuojamo
garų srauto antgalis, žarna ir priedai naudojimo
metu labai įkaista. Prieš nuimdami visus priedus,
palaukite, kol įrenginys ir visi priedai atvės.
Kitų priedų uždėjimas (J pav.)
♦
7
LIETUVIŲ
Priedo nuėmimas (K pav.)
♦
Akmeninėms/marmurinėms grindims
Sukite priedą (29) pagal laikrodžio rodyklę,
o paskui nutraukite jį nuo žarnos (27).
Plytelėms/viniplasto grindims
Žarnos nuėmimas (K pav.)
♦
Paspauskite abejose žarnos (27) pusėse esančius spaustukus (29) ir nutraukite garų tiekimo
antgalį (4).
Reguliuojamo garų srauto antgalio nuėmimas
(L pav.)
♦
Paspauskite abejose reguliuojamo garų srauto
antgalio (31) pusėse esančius spaustukus (30)
ir nutraukite garų tiekimo antgalį (4).
Naudojimas
Svarbu! Naudojamas vadovaujantis šia instrukcija,
su uždėtu mikropluošto padėklu ir naudojamas be
paliovos 90 sekundžių, šis įrenginys sunaikins 99,9
% bakterijų ir mikrobų.
(Garinės šluotos) įjungimas ir išjungimas
Garinė šluota parinks tinkamą garų kiekį, reikiamą
konkrečiam valymo darbui atlikti.
Pastaba: Prieš naudodami garinę šluotą, visada
įsitikinkite, ar naudojate tinkamą nuostatą. Patogumo dėlei garinė šluota įsimins paskutinį kartą
pasirinktą nuostatą.
Garų tiekimas (I pav.)
Garinėje šluotoje įrengtas garų tiekimo mygtukas,
skirtas padidinti garų kiekį sunkiai įsisenėjusioms
dėmėms ir purvui valyti.
♦ Naudodami prietaisą, paspauskite garų tiekimo
mygtuką (25), kad purvas būtų valomas efektyviau.
Pastaba: Garai bus tiekiami 10 sekundžių, o paskui
garinė šluota vėl veiks pagal pasirinktą nuostatą.
♦
(Rankinio garinio valytuvo) įjungimas ir
išjungimas (M pav.)
Technologija „Autoselect™“ (I pav.)
Norėdami prietaisą įjungti, paspauskite įjungimo/išjungimo jungiklį (1).
Rankinis garinis valytuvas įkais maždaug per
15 sekundžių.
Pastaba: Pirmą kartą įjungus rankinį garinį valytuvą, vandens bakelio lemputė švies raudonai. Kai
rankinis garinis valytuvas bus paruoštas naudojimui,
vandens bakelio lemputė švies mėlynai.
♦ Pakelkite atlaisvinimo jungiklį (2) ir patraukite
svirtinį jungiklį (3).
Po kelių sekundžių pradės veržtis garai.
♦ Norėdami prietaisą išjungti, atleiskite svirtinį jungiklį (3), o tada paspauskite įjungimo/išjungimo
mygtuką (1).
Dėmesio! Po naudojimo visada išpilkite vandenį iš
rankinio garinio valytuvo.
Dėmesio! Atleidus svirtinį jungiklį (3), dar kurį laiką
gali veržtis garai; tai normalu. Išjunkite įrenginį ir,
prieš nuimdami priedus, palaukite, kol jis atvės.
Norėdami prietaisą įjungti, paspauskite įjungimo/išjungimo jungiklį (1).
Garinė šluota įkais maždaug per 15 sekundžių.
Pastaba: Pirmą kartą įjungus garinę šluotą, vandens bakelio lemputė švies raudonai. Kai garinė
šluota bus paruošta naudojimui, vandens bakelio
lemputė švies mėlynai.
♦ Norėdami prietaisą išjungti, paspauskite įjungimo/išjungimo jungiklį (1).
Dėmesio! Niekada nepalikite garinės šluotos jokiam
laikotarpiui ant jokio paviršiaus. Nenaudojamą garinę šluotą visada statykite rankeną (10) nustatę į
vertikalią padėtį ir įsitikinkite, ar nenaudojama garinė
šluota yra išjungta.
Dėmesio! Po naudojimo visada išpilkite vandenį iš
garinės šluotos.
Pastaba: Pirmą kartą pripylus vandens arba vandeniui visiškai išgaravus, gali tekti palaukti iki 45
sekundžių, kol vėl bus tiekiami garai.
Šioje garinėje šluotoje įrengtas „Autoselect™“
mygtukas (6), kuris rodo įvairius valymo būdus. Jis
naudojamas konkrečiam valymo darbui tinkamam
darbo režimui pasirinkti.
Naudodami „Autoselect™“, pasirinkite vieną iš šių
valymo būdų, spausdami automatinio pasirinkimo
mygtuką (6) tol, kol pasirinkite reikiamą nuostatą:
Medinėms/laminuotoms grindims
8
♦
Patarimai, kaip optimaliai naudoti įrankį
Bendroji informacija
Dėmesio! Niekada nenaudokite garinės šluotos,
neuždėję valymo padėklo.
♦ Valydami garine šluota, kabelį galite prisegti
spaustuku (17), kad jis netrukdytų dirbti.
♦ Prieš naudodami garinę šluotą, būtinai išsiurbkite arba iššluokite grindis.
♦ Įrenginį lengviausia naudoti pakreipus rankeną
LIETUVIŲ
♦
45˚ kampu ir valant lėtai, apdorojant po mažą
paviršiaus plotą.
Nenaudokite cheminių valiklių su šia garine
šluota. Norėdami pašalinti dėmes nuo viniplastu
arba linoleumu išklotų grindų, galite naudoti garų
tiekimo mygtuką, kad toje vietoje būtų panaudota daugiau garų, arba jas prieš tai galite išplauti
švelnaus poveikio valymo priemonės ir vandens
tirpalu, naudodami garinę šluotą.
Garinis valymas naudojant garinę šluotą
♦ Pritvirtinkite rankinį garinį valytuvą (5) prie garinės šluotos korpuso (9).
♦ Dėkite valymo įrankį (12) ant grindų kibukais į
viršų.
♦ Lengvai užspauskite garinę šluotą ant valymo
įrankio (12).
♦ Prijunkite garinę šluotą prie elektros tinklo.
♦ Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką (1).
Garinė šluota įkais maždaug per 15 sekundžių.
♦ Spauskite mygtuką „AutoselectTM “(6) tol, kol
pasirinksite reikiamą nuostatą.
♦ Traukiant rankeną (10) atgal, bus įjungtas garinis siurblys. Po kelių sekundžių iš garų tiekimo
galvutės pradės veržtis garai.
Pastaba: Pirmą kartą pripylus vandens arba vandeniui visiškai išgaravus, gali tekti palaukti iki 45
sekundžių, kol vėl bus tiekiami garai.
♦ Garai į valymo padėklą pateks per kelias sekundes.
Garinė šluota lengvai slys paviršiumi, kurio
sanitarinę būklę reikia pagerinti/išvalyti.
♦ Lėtai stumkite ir traukite garinę šluotą grindimis,
kad kruopščiai garais išvalytumėte kiekvieną
grindų vietą.
Pastaba: Naudojant prietaisą, garinį siurblį galima
išjungti, sugrąžinant rankeną į vertikalią padėtį;
ši patogi funkcija leidžia trumpam padėti garinę
šluotą į šalį ir patraukti baldus, o paskui vėl valyti,
neišjungiant prietaiso.
♦ Pabaigę naudoti garinę šluotą, sugrąžinkite rankeną (10) į vertikalią padėtį, išjunkite prietaisą,
padėkite jį ir palaukite, kol garinė šluota atvės.
(maždaug penkias minutes)
Dėmesio! Svarbu stebėti vandens lygį vandens bakelyje. Norėdami vėl pripildyti vandens bakelį ir tęsti
valymą/dezinfekavimą, sugrąžinkite rankeną (10) į
vertikalią padėtį ir išjunkite garinę šluotą. Atjunkite
įrenginį nuo elektros tinklo sieninio lizdo, pripilkite
vandens į vandens bakelį (8).
Dėmesio! Niekada nepalikite garinės šluotos jokiam
laikotarpiui ant jokio paviršiaus. Nenaudojamą garinę šluotą visada statykite rankeną (10) nustatę į
vertikalią padėtį ir įsitikinkite, ar nenaudojama garinė
šluota yra išjungta.
Kilimų atnaujinimas
♦ Dėkite valymo įrankį (12) ant grindų kibukais į
viršų.
♦ Lengvai užspauskite garinę šluotą ant valymo
įrankio (12).
♦ Dėkite kilimų valymo antgalį (14) ant grindų.
♦ Lengvai spauskite garinę šluotą ant kilimų valymo antgalio (14), kol ji tinkamai užsifiksuos.
♦ Prijunkite garinę šluotą prie elektros tinklo.
♦ Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką (1).
Garinė šluota įkais maždaug per 15 sekundžių.
♦ Nustatykite „Autoselect™“ mygtuką (6) ties
medinių/laminuotų grindų valymo nuostata.
♦ Traukiant rankeną (10) atgal, bus įjungtas garinis siurblys. Po kelių sekundžių iš garų tiekimo
galvutės pradės veržtis garai.
Pastaba: Pirmą kartą pripylus vandens arba vandeniui visiškai išgaravus, gali tekti palaukti iki 45
sekundžių, kol vėl bus tiekiami garai.
♦ Lėtai stumkite ir traukite garinę šluotą kilimu,
kad kruopščiai garais atnaujintumėte kiekvieną
kilimo vietą.
Pastaba: Naudojant prietaisą, garinį siurblį galima
išjungti, sugrąžinant rankeną į vertikalią padėtį;
ši patogi funkcija leidžia trumpam padėti garinę
šluotą į šalį ir patraukti baldus, o paskui vėl valyti,
neišjungiant prietaiso.
♦ Pabaigę naudoti garinę šluotą, sugrąžinkite rankeną (10) į vertikalią padėtį, išjunkite prietaisą,
padėkite jį ir palaukite, kol garinė šluota atvės.
(maždaug penkias minutes)
Dėmesio! Jeigu pro sujungimą tarp rankinio garinio
valytuvo ir garinės šluotos korpuso veržiasi garai,
išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros tinklo.
Palaukite, kol jis atvės. Nuimkite rankinį garinį valytuvą nuo garinės šluotos korpuso. Prieš naudodami
patikrinkite ant garų tiekimo antgalio (4) esantį sandariklį (26) ir žarną (27) (K pav.). Jeigu sandariklio
nėra arba jis apgadintas, kreipkitės į artimiausią
įgaliotąjį remonto centrą. Nenaudokite prietaiso.
Jeigu sandariklis yra geros būklės, vėl pritvirtinkite
rankinį garinį valytuvą prie garinės šluotos korpuso,
užtikrindami, kad jis būtų tvirtai uždėtas.
Dėmesio! Svarbu stebėti vandens lygį vandens bakelyje. Norėdami vėl pripildyti vandens bakelį ir tęsti
valymą/dezinfekavimą, sugrąžinkite rankeną (10) į
vertikalią padėtį ir išjunkite garinę šluotą. Atjunkite
įrenginį nuo elektros tinklo sieninio lizdo, pripilkite
vandens į vandens bakelį (8).
Dėmesio! Niekada nepalikite garinės šluotos jokiam
laikotarpiui ant jokio paviršiaus. Nenaudojamą garinę šluotą visada statykite rankeną (10) nustatę į
vertikalią padėtį ir įsitikinkite, ar nenaudojama garinė
šluota yra išjungta.
9
LIETUVIŲ
Po naudojimo (N ir O pav.)
♦ Pasukite rankeną (10) į vertikalią padėtį ir išjunkite garinę šluotą.
♦ Palaukite, kol garinė šluota atvės. (maždaug
penkias minutes)
♦ Atjunkite garinę šluotą nuo elektros tinklo sieninio lizdo.
♦ Išpilkite vandenį iš vandens bakelio (8).
♦ Nuimkite valymo padėklą (12), nuplaukite ir
paruoškite jį kitam kartui. (Būtinai vadovaukitės
plovimo instrukcija, nurodyta ant valymo padėklo).
♦ Suvyniokite maitinimo kabelį ant tvirtinimo kabliukų (15 ir 16).
Pastaba: Viršutinis kabelio tvirtinimo kabliukas (16)
sukasi, kad jį kabelį galima būtų lengvai nuimti kitą
kartą naudojant įrenginį.
♦ Ties kištuku sutvirtinkite maitinimo kabelį, naudodami kabelio tvirtinimo spaustuką (32).
Pastaba: Pakėlus rankeną (10) į vertikalią padėtį,
kabelį tvarkingai suvyniojus ant kabelio tvirtinimo
kabliukų (15 bei 16) ir pritvirtinus kabelio tvirtinimo
spaustuku (32), garinė šluota tvirtai stovės ir jos
paremti nereikės. Garinę šluotą galima pakabinti ant
sieninio kabliuko, naudojant pakabinimo laikiklį (33),
įrengtą rankenoje (34). Visada įsitikinkite, ar sieninis
kabliukas gali tinkamai išlaikyti garinės šluotos svorį.
Valymas naudojant rankinį garinį valytuvą
♦ Uždėkite reikiamą priedą.
♦ Prijunkite rankinį garinį valytuvą prie elektros
tinklo.
♦ Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką (1).
Rankinis garinis valytuvas įkais maždaug per
15 sekundžių.
♦ Pakelkite atlaisvinimo jungiklį (2) ir patraukite
svirtinį jungiklį (3), kad įsijungtų garinis siurblys.
Po kelių sekundžių iš priedo pradės veržtis
garai.
Pastaba: Pirmą kartą pripylus vandens arba vandeniui visiškai išgaravus, gali tekti palaukti iki 45
sekundžių, kol vėl bus tiekiami garai.
Pastaba: Naudojant prietaisą, garinį siurblį galima
išjungti, atleidžiant svirtinį jungiklį; ši patogi funkcija
leidžia trumpam padėti rankinį garinį valytuvą ir
patraukti baldus, o paskui vėl valyti, neišjungiant
prietaiso.
♦ Pabaigę naudoti rankinį garinį valytuvą, atleiskite svirtinį jungiklį (3), išjunkite jį ir atjunkite
nuo elektros tinklo. Palaukite, kol garinė šluota
atvės, o paskui padėkite ją į vietą. (maždaug
penkias minutes)
Dėmesio!
Svarbu stebėti vandens lygį
vandens bakelyje. Norėdami vėl pripildyti vandens
bakelį ir toliau gerinti paviršių sanitarinę būklę/valyti,
10
išjunkite rankinį garinį valytuvą. Atjunkite įrenginį
nuo elektros tinklo sieninio lizdo, pripilkite vandens
į vandens bakelį (8).
Dėmesio! Atleidus svirtinį jungiklį (3), dar kurį laiką
gali veržtis garai; tai normalu. Išjunkite įrenginį ir,
prieš nuimdami priedus, palaukite, kol jis atvės.
Priedai
Prietaiso veikimas priklauso nuo naudojamo priedo.
„Вlack & Decker“ priedai yra pagaminti laikantis
aukštos kokybės standartų ir skirti pagerinti prietaiso
eksploatacines savybes. Naudojant šiuos priedus,
prietaisas veiks geriausiai.
Techniniai duomenys
Įtampa
Galia
Bakelio talpa
Svoris
Vac
W
ml
kg
FSMH1621S (1 tipas)
230
1 600
350
3,6
Trikčių šalinimas
Jeigu manote, kad prietaisas veikia netinkamai,
vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis. Jeigu
tai problemos išspręsti nepadeda, kreipkitės į vietos
„Вlack & Decker“ remonto atstovą.
Problema
Garų šluota
neveikia.
Nešviečia
skaitmeniniai valdikliai.
Veiks- Galimi sprendimo
mas
būdai
1
Patikrinkite, ar įrenginys
prijungtas prie sieninio
lizdo.
2
Patikrinkite, ar įrenginys
yra įjungtas naudodami įjungimo/išjungimo
jungiklį (1).
3
Patikrinkite kištuke
esantį saugiklį.
4
Patikrinkite, ar garinio
valytuvo rankena (10)
yra tvirtai įkišta į garinio
valytuvo korpusą (9).
Patikrinkite, ar ant
rankenos esanti rodyklė
yra sulig garinio valytuvo korpuso viršumi (9).
5
Patikrinkite, ar rankinis
garinis valytuvas (5) yra
tvirtai įtaisytas į garinio
valytuvo korpusą (9).
6
Patikrinkite veiksmus 1,
tada 2, o paskui 3.
LIETUVIŲ
Problema
Garų šluota
netiekia
garų.
Veiks- Galimi sprendimo
mas
būdai
7
Garų šluota tieks garus
tik tada, kai rankena
bus patraukta atgal iš
stačios padėties.
8
Patikrinkite, ar vandens
bakelis (8) yra pilnas.
PASTABA: Pirmą kartą
pripylus vandens arba
vandeniui visiškai išgaravus, gali tekti palaukti
iki 45 sekundžių, kol vėl
bus tiekiami garai.
9
Patikrinkite, ar garių
tiekimo galvutė (11) yra
tvirtai įtaisyta garinio
valytuvo korpuse (9).
10
Patikrinkite veiksmus
5, tada 1, 2, o paskui
3.
11
Patikrinkite veiksmus 4,
tada 5, 1, 2, o paskui 3
Naudojant
prietaisą,
skaitmeniniai valdikliai
užgęsta.
Naudojant
12
garinį valytuvą, garų
tiekimas
nutrūksta.
Naudo13
jant garinį
valytuvą,
tiekiama per
daug garų.
14
Naudojant garinį
valytuvą,
tiekiama per
mažai garų.
15
16
Patikrinkite veiksmus 7,
tada 8, 9, 5, o paskui 3.
Garų šluota turi 3
nuostatas. Paspauskite
automatinio pasirinkimo
mygtuką (6), kad garų
būtų tiekiama mažiau.
Patikrinkite, ar nepaspaustas garų tiekimo
mygtukas (25).
Garų šluota turi 3
nuostatas. Paspauskite
automatinio pasirinkimo
mygtuką (6), kad garų
būtų tiekiama daugiau.
Paspauskite garų tiekimo mygtuką (25), kad
laikinai padidintumėte
garų kiekį.
Problema
Veiks- Galimi sprendimo
mas
būdai
Paspaudus
17
Rankinis garinis
svirtinį
valytuvas turi blokavijungiklį, ranmo funkciją. Pakelkite
kinis garinis
atlaisvinimo jungiklį
valytuvas
(2) ir patraukite svirtinį
netiekia
jungiklį (3). Po kelių segarų.
kundžių pradės veržtis
garai.
18
Patikrinkite veiksmus 8,
tada 1, 2, o paskui 3.
Naudojant
19
Rankinis garinis
valytuvas pradės tiekti
rankinį garinį valytuvą,
garus po 15 sekundžių,
tiekiama per
o maksimalus garų
srautas bus tiekiamas
mažai garų.
po 45 sekundžių.
Rankinio
20
Stipriai paspauskite
garinio
rankinio garinio valytuvo atlaisvinimo mygvalytuvo
tuką (20) žemyn, tada
nepavyksta nuimti
ištraukite rankinį garinį
nuo garinio
valytuvą (5) iš garinės
šluotos korpuso (9).
valytuvo
korpuso.
Priedai vis
21
Žr. šios instrukcijos
iškrenta iš
surinkimo skyrių, kur
įrenginio.
nurodyta, kaip reikia
tinkamai montuoti visas
dalis ir priedus.
Garai veržiasi 22
Žr. šios instrukcijos
pro netikėtas
surinkimo skyrių, kur
įrenginio
nurodyta, kaip reikia
vietas.
tinkamai montuoti visas
dalis ir priedus.
www.blackanddecker.
Kur galėčiau 23
gauti garinės
co.uk/steammop
www.blackanddecker.
šluotos priedų
/ papildomos
ie/steammop
informacijos
apie garinę
šluotą.
11
Sauga, techninė priežiūra, remontas
www.blackanddecker.eu
LIETUVIŲ
Naudojimo paskirtis
Ši „Black & Decker“ garinė šluota skirta hermetinto
kietmedžio, hermetinto laminato, linoleumo, viniplasto, keraminių plytelių, akmeninių ir marmurinių
grindų sanitarinei būklei gerinti bei joms valyti,
o taip pat kilimams atgaivinti. Šis prietaisas skirtas
tik individualiam naudojimui namų ūkio patalpose.
Šis „Black & Decker“ garinis valytuvas (tik modeliai
FSMF1621 ir FSS1600) skirtas plytelių, stalviršių,
virtuvių ir vonių paviršių sanitarinei būklei gerinti ir
jiems valyti. Šis prietaisas skirtas tik individualiam
naudojimui namų ūkio patalpose.
♦
♦
Saugos informacija
Įspėjimas! Perskaitykite visus saugos
įspėjimus ir visus nurodymus. Jei bus
nesilaikoma toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro ir
(arba) sunkaus sužeidimo pavojus.
Įspėjimas! Naudodami laidinius prietaisus,
laikykitės būtinų saugos priemonių, įskaitant
toliau nurodytas, kad sumažintumėte gaisro,
elektros smūgio, susižeidimo ir turtinės
žalos pavojų.
♦
♦
♦
Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite visą šią instrukciją.
Numatytoji naudojimo paskirtis aprašyta šioje
naudojimo instrukcijoje. Naudojant šiame vadove nerekomenduojamus papildomus įtaisus
arba priedus, arba naudojant prietaisą ne pagal
numatytąją paskirtį, gali kilti asmeninio susižeidimo pavojus.
Išsaugokite šią instrukciją ateičiai.
Prietaiso naudojimas
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nenukreipkite garų į žmones, gyvūnus, elektrinius prietaisus arba elektros lizdus.
Saugokite prietaisą nuo lietaus.
Nemerkite prietaiso į vandenį.
Nepalikite prietaiso be priežiūros.
Jeigu prietaiso nenaudojate, nepalikite jo įjungto
į elektros lizdą.
Niekada netraukite už elektros kabelio, norėdami atjungti prietaisą nuo elektros lizdo. Prietaiso
laidą laikykite atokiai nuo šilumos, tepalo ir aštrių
kraštų.
Nelieskite garinio valytuvo šlapiomis rankomis.
Netraukite ir neneškite už laido; nenaudokite
laido vietoj rankenos; neprispauskite laido durimis; saugokite laidą nuo aštrių kampų ir įkaitusių
paviršių.
Nenaudokite prietaiso aliejinių dažų skiediklių,
kai kurių apsaugos nuo kandžių medžiagų,
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
degių dulkių arba kitų sprogių ar nuodingų garų
pilnose uždarose patalpose.
Pasiteiraukite savo namų grindų gamintojo, ar
jūsų grindis galima valyti garais.
Nenaudokite ant odinių, vašku poliruotų baldų
arba grindų, sintetinių audinių, aksomo ir kitų
garams jautrių medžiagų.
Įspėjimas! Nenaudokite ant nehermetintų
medinių arba nehermetintų laminuotų grindų. Karštis ir garai gali sugadinti vaškuotas
arba kai kurias nevaškuotas grindis ir jos gali
nebeblizgėti. Prieš valant visą paviršių, visada rekomenduojama išbandyti nedideliame
paviršiaus plote. Taip pat rekomenduojama
vadovautis grindų gamintojo pateiktais
grindų naudojimo ir priežiūros nurodymais.
Niekada nepilkite į garinį valytuvą kalkių nuosėdų šalinimo, aromatinių, alkoholinių arba
plaunamųjų priemonių, nes jos gali jį sugadinti
arba jis gali tapti nesaugus naudoti.
Jeigu naudojant garinimo funkciją suveiktų
namų elektros grandinės pertraukiklis, tuoj pat
atjunkite gaminį ir kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą. (Saugokitės elektros smūgio.)
Prietaisas išleidžia labai karštus garus apruošiamo paviršiaus sanitarinei būklei gerinti.
Tai reiškia, kad garų tiekimo galvutė, valymo
padėklai ir priedas kilimams valyti naudojimo
metu gali labai įkaisti.
Dėmesio! Naudodami garinę šluotą ir keisdami
garinės šluotos priedus, visada avėkite batus.
Neavėkite šlepečių arba avalynės atvirais pirštų
galais.
Naudojimo metu dangtelis gali įkaisti.
Naudojant prietaisą, iš jo gali veržtis garai.
Šį prietaisą reikia naudoti atsargiai. NELIESKITE jokių dalių, kurios naudojimo metu gali įkaisti.
Išjunkite prietaisą ir, prieš nuimdami vandens
bakelį, sugrąžinkite rankeną į vertikalią padėtį.
Jeigu iš rankinio garinio valytuvo korpuso pradėtų veržtis garai, išjunkite jį, atjunkite nuo elektros
tinklo ir palaukite, kol jis atvės. Kreipkitės į artimiausią įgaliotąjį remonto centrą. Nenaudokite
prietaiso, kol jis nebus sutaisytas.
Po naudojimo
♦
♦
♦
Atjunkite prietaisą ir, prieš valydami, palaukite,
kol jis atvės.
Nenaudojamą prietaisą reikia laikyti sausoje
vietoje.
Vaikai neturi pasiekti saugomų prietaisų.
13
LIETUVIŲ
Tikrinimas ir remontas
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Atjunkite prietaisą ir, prieš atlikdami bet kokius
techninės priežiūros arba remonto darbus,
palaukite, kol jis atvės.
Prieš naudojimą patikrinkite, ar prietaisas nėra
apgadintas, ar dalys yra be defektų. Patikrinkite,
ar nėra sugedusių dalių, jungiklių ar kokių nors
kitų gedimų, kurie galėtų paveikti prietaiso veikimą.
Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistas elektros
laidas.
Nenaudokite prietaiso, jeigu kuri nors jo dalis
yra pažeista arba sugedusi.
Bet kokias pažeistas arba sugadintas dalis
atiduokite taisyti įgaliotajam remonto atstovui.
Niekada nebandykite nuimti arba pakeisti kokių
nors dalių kitomis, šioje instrukcijoje nenurodytomis, dalimis.
Kitų asmenų sauga
♦
♦
Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų
amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių,
jutiminių arba protinių negalių arba patirties
bei žinių trūkumo, jeigu jie yra prižiūrimi arba
instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus. Neleiskite
vaikams žaisti su šiuo prietaisu. Be suaugusiųjų
priežiūros vaikams draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti šį prietaisą.
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo
buitiniu prietaisu.
Elektros sauga
Įspėjimas! Šis prietaisas turi būti įžemintas. Visuomet patikrinkite, ar akumuliatoriaus kasetės įtampa atitinka
kategorijos plokštelėje nurodytą įtampą.
Elektros kištukas privalo atitikti lizdą. Niekada niekaip nemodifikuokite kištuko. Nepakeisti, originalūs
kištukai ir juos atitinkantys elektros lizdai sumažins
elektros smūgio pavojų.
♦ Jeigu maitinimo laidas būtų pažeistas, siekiant
išvengti pavojaus, jį nedelsiant privalo pakeisti
įgaliotasis „Black & Decker“ techninės priežiūros
centro darbuotojas.
Ilginimo kabeliai ir 1 klasės gaminys
♦
♦
Galima naudoti 3 gyslų kabelį, nes prietaisas
yra įžemintas ir turi 1 saugos klasės prietaisų
konstrukciją.
Galima naudoti iki 30 m (100 pėdų) ilgio kabelį
be jokių energijos nuostolių.
Ant prietaiso esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Įspėjimas! Norėdamas sumažinti susižeidimo pavojų, vartotojas privalo perskaityti
šią naudojimo instrukciją.
Įspėjimas! Pavojus nusišutinti.
Kiti pavojai.
Techninė priežiūra ir valymas
Naudojant šį įrankį, gali kilti papildomų kitų pavojų,
kurie gali būti nenurodyti pateiktuose įspėjimuose
dėl saugos. Šie pavojai gali kilti naudojant įrankį ne
pagal paskirtį, ilgai naudojant įrankį ir pan.
Šis „Black & Decker“ laidinis elektrinis prietaisas
skirtas ilgalaikiam darbui, prireikiant minimalios
techninės priežiūros. Prietaisas tarnaus kokybiškai
ir ilgai, jei jį tinkamai prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
Įspėjimas! Prieš pradėdami bet kokius laidinių
prietaisų techninės priežiūros arba valymo darbus,
išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros tinklo.
♦ Nuvalykite prietaisą sausa drėgna šluoste.
♦ Įsisenėjusias dėmes galite nuvalyti švelnaus
poveikio muilo ir vandens tirpalu sudrėkinta
šluoste.
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo
ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų pavojų
išvengti neįmanoma. Galimi pavojai:
♦ Susižeidimai, prisilietus prie bet kurių judančių
dalių.
♦ Susižeidimai, prisilietus prie bet kurių įkaitusių
dalių.
♦ Susižalojimai keičiant bet kokias dalis arba
priedus.
♦ Žala, patiriama prietaisą naudojant ilgą laiką.
Jeigu prietaisą reikia naudoti ilgą laiką, būtinai
reguliariai darykite pertraukas.
14
Valymo padėklų priežiūra
Skalbimo instrukcija – Nenaudoti audinių minkštiklio
– Prieš naudojant būtina visiškai išdžiovinti.
Dėmesio! Vadovaukitės valymo padėklo etiketėje
nurodyta skalbimo instrukcija.
LIETUVIŲ
Elektros kištuko keitimas (tik Jungtinės
Karalystės ir Airijos vartotojams)
valstybių narių ir Europos laisvos prekybos zonos
teritorijose.
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
♦ Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
♦ Rudą laidą junkite prie naujo elektros kištuko
gnybto, turinčio įtampą.
♦ Mėlyną laidą junkite prie neutralaus elektros
kištuko įvado.
♦ Žalią/geltoną laidą junkite prie įžeminimo gnybto.
Įspėjimas! Vadovaukitės montavimo instrukcija,
pateikiama su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas saugiklis: 13 A.
Jeigu „Black & Decker“ gaminys per 24 mėnesius
nuo jo pirkimo datos sugenda dėl medžiagų ar gamybos defektų arba neatitinka deklaruojamų normų,
„Black & Decker“ garantuotai pakeičia sugedusias
dalis, pataiso nusidėvėti linkusius gaminius arba
pakeičia tokius gaminius naujais, kad klientams kiltų
kuo mažiau nepatogumų, nebent:
♦ Gaminys buvo naudojamas verslo, profesionaliais arba nuomos tikslais.
♦ Gaminys buvo netinkamai naudojamas arba
neprižiūrimas.
♦ Gaminys buvo sugadintas kitais daiktais, medžiagomis arba įvykus nelaimingų atsitikimų.
♦ Gaminį bandė remontuoti tam leidimo neturintys
žmonės arba ne „Black & Decker“ techninės
priežiūros centro darbuotojai.
Aplinkosauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio
negalima išmesti kartu su kitomis namų
ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį „Black & Decker“ gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir pakuotę, sudaroma galimybė juos perdirbti
ir panaudoti iš naujo. Tokiu būdu padėsite
sumažinti aplinkos taršą ir naujų žaliavų
poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų ūkių,
iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba juos,
perkant naują gaminį, gali paimti prekybos agentai.
„ Black & Decker “ surenka senus naudotus
„Black & Decker“ prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu. Norėdami pasinaudoti šia
paslauga,grąžinkite savo gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.
Norint pasinaudoti šia garantija, Jūs privalote
pateikti pirkimą įrodantį dokumentą pardavėjui
arba įgaliotajam remonto tarnybos atstovui.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine „Black & Decker“ atstovybe,
šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to,
interneto tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų
„Black & Decker“ įrangos remonto dirbtuvių bei
tiksli informacija apie mūsų produktų techninės
priežiūros centrus, jų kontaktinė informacija:
www.2helpU.com.
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje
www.blackanddecker.co.uk ir užregistruokite
savo naują „Black & Decker“ gaminį, o taip pat
nuolat gauti naujausią informaciją apie naujus
gaminius bei specialius pasiūlymus. Papildomos
informacijos apie „Black & Decker“ firmos ženklą
ir mūsų gaminių asortimentą rasite tinklapyje
www.blackanddecker.co.uk.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine „Black & Decker“ atstovybe,
šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotųjų „Black & Decker“ įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija
apie mūsų produktų techninio aptarnavimo centrus,
jų kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
Garantija
„Black & Decker“ yra tikra dėl savo gaminių kokybės
ir siūlo jiems išskirtinę garantiją. Ši garantija papildo,
bet jokiais būdais nepanaikina jūsų įstatymais nustatytų teisių. Ši garantija galioja Europos Sąjungos
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша паровая швабра Вlack & Decker предназначена для дезинфекции и чистки герметичного паркета и ламината, линолеума, виниловых
покрытий, керамической плитки, каменных
и мраморных полов, а также для освежающей
чистки ковровых покрытий. Данный прибор
предназначен только для бытового использования внутри помещений.
Внимание! Перед использованием
прибора внимательно прочтите руководство «Техника безопасности, техническое обслуживание и ремонт».
Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Составные части
Ваш прибор может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных частей:
1. Пусковой выключатель
2. Кнопка защиты от непреднамеренного пуска
3. Курковый пусковой выключатель
4. Паровое сопло
5. Ручной пароочиститель
6. Кнопка переключения режимов Autoselect™
7. Крышка заливочного отверстия
8. Резервуар для воды
9. Корпус паровой швабры
10. Основная рукоятка
11. Паровая головка
12. Чистящая накладка для паровой головки
13. Насадка-планёр для ковровых покрытий
14. Нижний крючок для намотки кабеля
15. Верхний крючок для намотки кабеля
16. Зажим для кабеля
17. Мерный стаканчик
♦
в паровую головку (11) и нажмите до щелчка.
Чтобы снять паровую головку с корпуса
прибора, нажмите на отпирающую кнопку
(19), потяните корпус (9) и отсоедините его
от паровой головки (11).
Установка ручного пароочистителя (Рис. С)
Удерживая заднюю часть корпуса паровой
швабры (9), вставьте в корпус (9) ручной
пароочиститель (5) до щелчка.
Предупреж дение! Всегда следите, чтобы
включалась подсветка, означая, что прибор
правильно установлен.
Внимание! Перед установкой ручного пароочистителя в корпус паровой швабры осмотрите
прокладку (26, Рис. J) на паровом сопле (4). Если
прокладка повреждена или отсутствует, свяжитесь с ближайшим авторизованным сервисным
центром. Не используйте прибор.
♦
Снятие ручного пароочистителя (Рис. С)
♦
Переведите отпирающую кнопку (20) вниз,
потяните за ручной пароочиститель (5)
и снимите его с корпуса паровой швабры.
Установка чистящей накладки (Рис. D)
Дополнительные чистящие накладки можно
приобрести у Вашего дилера Вlack & Decker:
Чистящие накладки для паровой головки (12
шт.) – номер по каталогу FSMP20-XJ.
♦ Положите накладку (12) на пол, стороной
с лентой-липучкой вверх.
♦ Слегка прижмите паровую швабру к чистящей накладке (12).
Предупреждение! Всегда выключайте паровую
швабру, если она не используется, и оставляйте
её, переведя рукоятку (10) в вертикальное положение.
Сборка
Снятие чистящей накладки (Рис. Е)
Внимание! Перед выполнением любой из следующих операций убедитесь, что прибор выключен, отсоединен от электросети, полностью
остыл и не содержит воды.
Предупреждение! При замене чистящих накладок на Вашей паровой швабре, всегда надевайте соответствующую обувь. Не надевайте
тапочки или обувь с открытыми носками.
♦ Переведите рукоятку (10) в вертикальное
положение и выключите паровую швабру.
♦ Дож дитесь полного остывания паровой
швабры (приблизительно 5 минут).
♦ Носком обуви сильно нажмите на язычок
(21), отпирающий чистящую накладку.
♦ Поднимите поровую швабру с чистящей накладки.
Предупреждение! Всегда выключайте паровую
швабру, если она не используется, и оставляйте
Установка основной рукоятки (Рис. А)
♦
Вставьте нижний конец рукоятки (10) в верхний торец корпуса прибора (9) и нажмите до
щелчка. Стрелка на рукоятке (10) должна
быть выровнена по верхнему торцу корпуса
(9) паровой швабры.
Установка паровой головки (Рис. В)
♦
16
Вставьте нижний торец корпуса прибора (9)
РУССКИЙ ЯЗЫК
её, переведя рукоятку (10) в вертикальное положение.
Заполнение резервуара водой (Рис. F)
Данный пароочиститель оборудован противоизвестковой системой, которая помогает продлить
срок службы прибора.
Примечание: Заполните резервуар чистой
водопроводной водой.
Примечание: В местностях с очень жёсткой
водой, рекомендуется использование деионизированной воды.
♦ Откройте крышку заливочного отверстия (7),
откинув ее вниз.
♦ Воспользовавшись мерным стаканчиком,
заполните резервуар (8) водой.
Внимание! Ёмкость резервуара для воды –
0,36 л.
♦ Установите на место крышку заливочного
отверстия (7).
Примечание: Убедитесь, что крышка заливочного отверстия плотно закрыта.
Примечание: Не используемый мерный стаканчик (18) можно закрепить на основной рукоятке
прибора.
Примечание: Не используйте с паровой шваброй химические очистители.
Установка насадки-планёра для чистки
ковровых покрытий (Рис. G) (Только для
чистки ковровых покрытий)
♦
♦
♦
Положите насадку-планёр на пол.
Установите на прибор чистящую накладку.
Слегка прижмите паровую швабру к насадке-планёру (14), пока она не защелкнется на
месте.
Предупреждение! Всегда выключайте паровую
швабру, если она не используется, и оставляйте
её, переведя рукоятку (10) в вертикальное положение.
Снятие насадки-планёра для чистки ковровых
покрытий (Рис. G)
Предупреждение! При замене насадки-планёра на Вашей паровой швабре, всегда надевайте
соответствующую обувь. Не надевайте тапочки
или обувь с открытыми носками.
♦ Переведите рукоятку (10) в вертикальное
положение и выключите паровую швабру.
♦ Дож дитесь полного остывания паровой
швабры (приблизительно 5 минут).
♦ Носком обуви сильно нажмите на язычок
(22), отпирающий насадку-планёр.
♦
Поднимите паровую швабру с насадки-планёра (14).
Предупреждение! Всегда выключайте паровую
швабру, если она не используется, и оставляйте
её, переведя рукоятку (10) в вертикальное положение.
Установка ароматизирующей таблетки
(Рис. I и J)
Внимание! Переведите рукоятку (10) в вертикальное положение и выключите паровую
швабру. Дождитесь полного остывания паровой
швабры (приблизительно 5 минут).
♦ Сдвиньте отпирающую кнопку (26), чтобы
открыть дверцу отсека.
♦ Поместите в отсек (27) ароматизирующую
таблетку.
♦ Сильным нажатием закройте дверцу (28).
Установка на ручном пароочистителе шланга
и дополнительных принадлежностей
(Рис. K и L)
Внимание! Перед каждым использованием
проверяйте состояние прокладки (26) на паровом сопле (4) и шланге (27).Если прокладка
повреждена или отсутствует, свяжитесь с ближайшим авторизованным сервисным центром.
Не используйте прибор.
Установка шланга (Рис. K)
♦ Нажмите на зажимы (28), расположенные на
боковых сторонах шланга (27).
♦ Прижмите шланг (27) к паровому соплу (4)
и отпустите зажимы (28).
Важно! Перед использованием ручного пароочистителя убедитесь, что шланг (27) прочно
зафиксирован.Если из места с оединения
выделяется пар, значит, шланг установлен
неправильно. Дождитесь остывания прибора
и переустановите шланг.
Установка пароструйного сопла с переменой
режимов (Рис. L)
♦ Нажмите на зажимы (30), расположенные на
боковых сторонах пароструйного сопла (31).
♦ Прижмите пароструйное сопло к паровому
соплу (4) или шлангу (27) и отпустите зажимы (30).
Важно! Перед использованием ручного пароочистителя убедитесь, что пароструйное сопло
(31) прочно зафиксировано.Если из места соединения выделяется пар, значит, пароструйное
сопло установлено неправильно. Дождитесь
остывания прибора и переустановите пароструйное сопло.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Установка прочих дополнительных принадлежностей (Рис. J)
♦ Совместите проушины на шланге с выемками на дополнительной принадлежности.
♦ Прижмите дополнительную принадлежность
(29) к шлангу (27) и поверните ее против
часовой стрелки, пока принадлежность не
защелкнется на месте.
Примечание! Пароструйное сопло с переменой
режимов может использоваться без шланга
путем установки непосредственно на паровое
сопло. Все прочие дополнительные принадлежности крепятся к шлангу.
Снятие шланга и дополнительных
принадлежностей (Рис. K и L)
Внимание! Паровое сопло, пароструйное сопло
с переменой режимов, шланг и дополнительные
принадлежности во время работы сильно нагреваются. Перед снятием любой из дополнительных принадлежностей дождитесь полного
остывания прибора и принадлежности.
Снятие дополнительной принадлежности
(Рис. K)
♦ Поверните дополнительную принадлежность (29) по часовой стрелке и снимите ее
со шланга (27).
к работе подсветка резервуара с водой сменит
свой цвет на синий.
♦ Чтобы выключить прибор, нажмите на клавишу пускового выключателя (1).
Предупреждение! Никогда не оставляйте включённую паровую швабру направленной на один
участок или поверхность в течение длительного
времени. Всегда выключайте паровую швабру,
если она не используется, и оставляйте её, переведя рукоятку (10) в вертикальное положение.
Предупреждение! После использования паровой швабры всегда опорожняйте резервуар.
Примечание: После первого заполнения водой
или после полного выпаривания воды в резервуаре процесс выработки пара может занять
до 45 секунд.
Технология Autoselect™ (Рис. I)
Данная паровая швабра оснащена кнопкой
переключения режимов Autoselect™ (6) с изображениями различных операций по чистке.
Данные изображения помогут Вам выбрать
правильный режим работы для выполняемого
типа чистки.
Выберите одну из операций, нажимая на кнопку
Autoselect™ (6) до тех пор, пока не появится
нужное изображение:
Снятие шланга (Рис. K)
♦ Нажмите на зажимы (29), расположенные
на боковых сторонах шланга (27), и снимите
шланг с парового сопла (4).
Паркет/Ламинат
Снятие пароструйного сопла с переменой
режимов (Рис. L)
♦ Нажмите на зажимы (30), расположенные на
боковых сторонах пароструйного сопла (31),
и снимите его с парового сопла (4).
Плитка/Винил
Эксплуатация
Важно! При условии использования в соответствии с данным руководством по эксплуатации
и с установленной прокладкой из микроволокна
данный прибор способен уничтожить 99,9%
бактерий и микробов при непрерывном рабочем
цикле продолжительностью 90 секунд.
Включение и выключение (Паровая швабра)
♦
Чтобы включить прибор, нажмите на клавишу пускового выключателя (1). Паровая швабра нагреется примерно через 15 секунд.
Примечание: При включении паровой швабры загорится красная подсветка резервуара
с водой. Когда паровая швабра будет готова
18
Камень/Мрамор
Для каж дого конкретного случая паровая
швабра выберет оптимальную интенсивность
подачи пара.
Примечание: Перед началом использования
паровой швабры всегда проверяйте правильность выбранных настроек. Для удобства паровая швабра запомнит последнюю выбранную
операцию.
Выброс пара (Рис. I)
Паровая швабра оборудована кнопкой выброса
пара; данная функция поможет при избавлении
от устойчивых пятен и грязи.
♦ Во время использования нажимайте на
кнопку выброса пара (25) для оказания дополнительной мощности при чистке.
Примечание: Выброс пара будет происходить
в течение 10 секунд, после чего паровая швабра
продолжит работу в выбранном режиме.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Включение и выключение (Ручной
пароочиститель) (Рис. М)
♦
Чтобы включить прибор, нажмите на клавишу пускового выключателя (1). Ручной
пароочиститель нагреется приблизительно
через 15 секунд.
Примечание: При включении ручного пароочистителя загорится красная подсветка резервуара с водой. Когда ручной пароочиститель будет
готов к работе подсветка резервуара с водой
сменит свой цвет на синий.
♦ Поднимите кнопку защиты от непреднамеренного пуска (2) и нажмите на курковый
пусковой выключатель (3). Через несколько
секунд начнет вырабатываться пар.
♦ Чтобы выключить прибор, отпустите курковый выключатель (3), затем нажмите на
клавишу пускового выключателя (1).
Пре дупреж дение! Пос ле исполь зования
ручного пароочистителя всегда опорожняйте
резервуар.
Предупреждение! После отпускания куркового
пускового выключателя (3) пар может продолжать вырабатываться в течение короткого времени; это нормально. Перед снятием любой из
дополнительных принадлежностей, выключите
прибор и дождитесь его полного охлаждения.
Рекомендации по оптимальному
использованию
Общие требования
Предупреждение! Никогда не используйте
паровую швабру без предварительно установленной чистящей накладки.
♦ Во время работы паровой шваброй Вы можете использовать зажим для кабеля (17),
который поможет держать кабель в стороне
от обрабатываемой поверхности.
♦ Всегда перед использованием паровой
швабры пылесосьте или подметайте поверхность.
♦ Самый простой способ использования прибора: наклоните рукоятку под углом 45˚ и начинайте чистку, обрабатывая поверхность
небольшими участками.
♦ Не используйте с паровой шваброй химические очистители. Для удаления сложных пятен с линолеума или винилового покрытия,
нажмите на кнопку выброса пара для воздействия на участок большим количеством
пара или предварительно обработайте
пятно мягким чистящим средством и небольшим количеством воды, затем чистите
с использованием паровой швабры.
Чистка паровой шваброй
♦ Установите в корпус паровой швабры (9)
ручной пароочиститель (5).
♦ Положите накладку (12) на пол, стороной
с лентой-липучкой вверх.
♦ Слегка прижмите паровую швабру к чистящей накладке (12).
♦ Подключите паровую швабру к источнику
питания.
♦ Нажмите клавишу пускового выключателя
(1). Паровая швабра нагреется примерно
через 15 секунд.
♦ Нажмите на кнопку Autoselect™ (6), пока не
будет выбран нужный режим.
♦ При переводе рукоятки (10) назад включится
паровой насос. Через несколько секунд из
паровой головки начнет выходить пар.
Примечание: После первого заполнения водой
или после полного выпаривания воды в резервуаре процесс выработки пара может занять
до 45 секунд.
♦ В течение следующих нескольких секунд пар
достигнет чистящей накладки. После этого
паровая швабра начнет легко скользить по
поверхности, которую следует очистить/
продезинфицировать.
♦ Медленно водите паровой шваброй по полу,
тщательно очищая паром каждый отдельный участок.
Примечание: Во время использования Вы
можете отключить паровой насос, переведя
рукоятку в вертикальное положение. Эта удобная функция позволит Вам временно отложить
паровую швабру, чтобы Вы могли передвинуть
мебель или переставить какие-нибудь предметы. После этого Вы можете продолжить чистить
шваброй без необходимости выключения и повторного включения.
♦ Закончив чистку, переведите рукоятку (10)
в вертикальное положение, вык лючите
паровую швабру и дождитесь полного остывания прибора(приблизительно 5 минут).
Предупреждение! Всегда следите за уровнем
воды в резервуаре. Чтобы заполнить резервуар
водой и продолжить чистку/дезинфекцию, переведите рукоятку (10) в вертикальное положение
и выключите паровую швабру. Отсоедините
прибор от электрической розетки и заполните
резервуар (8) водой.
Предупреждение! Никогда не оставляйте включённую паровую швабру направленной на один
участок или поверхность в течение длительного
времени. Всегда выключайте паровую швабру,
если она не используется, и оставляйте её, переведя рукоятку (10) в вертикальное положение.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Освежающая чистка ковровых покрытий
♦ Положите накладку (12) на пол, стороной
с лентой-липучкой вверх.
♦ Слегка прижмите паровую швабру к чистящей накладке (12).
♦ Положите насадку-планёр (14) на пол.
♦ Слегка прижмите паровую швабру к насадке-планёру (14), пока она не защелкнется на
месте.
♦ Подключите паровую швабру к источнику
питания.
♦ Нажмите клавишу пускового выключателя
(1). Паровая швабра нагреется примерно
через 15 секунд.
♦ Нажмите на кнопку Autoselect™ (6), выбирая
режим «Паркет/Ламинат».
♦ При переводе рукоятки (10) назад включится
паровой насос. Через несколько секунд из
паровой головки начнет выходить пар.
Примечание: После первого заполнения водой
или после полного выпаривания воды в резервуаре процесс выработки пара может занять
до 45 секунд.
♦ Медленно водите паровой шваброй по ковровому покрытию, тщательно очищая паром
каждый отдельный участок.
Примечание: Во время использования Вы
можете отключить паровой насос, переведя
рукоятку в вертикальное положение. Эта удобная функция позволит Вам временно отложить
паровую швабру, чтобы Вы могли передвинуть
мебель или переставить какие-нибудь предметы. После этого Вы можете продолжить чистить
шваброй без необходимости выключения и повторного включения.
♦ Закончив чистку, переведите рукоятку (10)
в вертикальное положение, вык лючите
паровую швабру и дождитесь полного остывания прибора(приблизительно 5 минут).
Предупреждение! Если замечено выделение
пара из места соединения ручного пароочистителя и корпуса паровой швабры, выключите
прибор, отсоедините его от источника питания
и оставьте до полного остывания. Дождитесь
полного остывания. Извлеките из корпуса паровой швабры ручной пароочиститель. Проверьте
состояние прокладки (26) на паровом сопле (4)
и шланге (27) (Рис. K). Если прокладка повреждена или отсутствует, свяжитесь с ближайшим
авторизованным сервисным центром. Не используйте прибор. Если прокладка находится
в хорошем состоянии, снова установите ручной
пароочиститель в корпус паровой швабры и проверьте прочность соединения.
Предупреждение! Всегда следите за уровнем
20
воды в резервуаре. Чтобы заполнить резервуар
водой и продолжить чистку/дезинфекцию, переведите рукоятку (10) в вертикальное положение
и выключите паровую швабру. Отсоедините
прибор от электрической розетки и заполните
резервуар (8) водой.
Предупреждение! Никогда не оставляйте включённую паровую швабру направленной на один
участок или поверхность в течение длительного
времени. Всегда выключайте паровую швабру,
если она не используется, и оставляйте её, переведя рукоятку (10) в вертикальное положение.
После использования (Рис. N и O)
♦
Переведите рукоятку (10) в вертикальное
положение и выключите паровую швабру.
♦ Дож дитесь полного остывания паровой
швабры (приблизительно 5 минут).
♦ Отключите паровую швабру от электрической розетки.
♦ Опорожните резервуар (8).
♦ Снимите чистящую накладку (12) и постирайте ее, подготовив к следующему использованию. (Соблюдайте указания по стирке,
напечатанные на чистящей накладке).
♦ Намотайте электрокабель на крючки для его
хранения (15 и 16).
Примечание: Верхний крючок (16) поворачивается во всех направлениях, благодаря чему
кабель легко снять при последующем использовании прибора.
♦ Прикрепите кабель у вилки к другой его
части при помощи зажима (32).
Примечание: Оптимальное положение паровой
швабры для хранения: рукоятка (10) переведена в вертикальное положение, кабель плотно
намотан на крючки (15 и 16) и дополнительно
закреплен зажимом (32).Кроме этого, в рукоятке
(34) швабры имеется специальное отверстие
для подвешивания (33), которое позволяет
подвесить Вашу паровую швабру на крючок,
вбитый в стену. Убедитесь, что стенной крючок
способен выдержать вес половой швабры.
Чистка ручным пароочистителем
♦ Установите необходимую дополнительную
принадлежность.
♦ Подключите ручной пароочиститель к источнику питания.
♦ Нажмите клавишу пускового выключателя
(1). Ручной пароочиститель нагреется приблизительно через 15 секунд.
♦ Поднимите кнопку защиты от непреднамеренного пуска (2) и нажмите на курковый
пусковой выключатель (3), чтобы активиро-
РУССКИЙ ЯЗЫК
вать поровой насос. Через несколько секунд
из дополнительной принадлежности начнет
выходить пар.
Примечание: После первого заполнения водой
или после полного выпаривания воды в резервуаре процесс выработки пара может занять
до 45 секунд.
Примечание: Во время использования Вы
можете отключить паровой насос, отпустив
курковый пусковой выключатель. Эта удобная
функция позволит Вам временно положить
ручной пароочиститель на пол, чтобы Вы могли
передвинуть мебель или переставить какиенибудь предметы. После этого Вы можете продолжить чистку без необходимости выключения
и повторного включения.
♦ По окончании использования ручного пароочистителя, отпустите курковый пусковой
выключатель (3), выключите прибор и отсоедините его от источника питания. Перед
уборкой на хранение дождитесь полного
остывания паровой швабры (приблизительно 5 минут).
Предупреждение! Всегда следите за уровнем
воды в резервуаре. Чтобы залить воду в резервуар и продолжить работу по дезинфекции/
чистке, выключите ручной пароочиститель.
Отсоедините прибор от электрической розетки
и заполните резервуар (8) водой.
Предупреждение! После отпускания куркового
пускового выключателя (3) пар может продолжать вырабатываться в течение короткого времени; это нормально. Перед снятием любой из
дополнительных принадлежностей, выключите
прибор и дождитесь его полного охлаждения.
Дополнительные принадлежности
Производительность Вашего прибора напрямую
зависит от используемых принадлежностей.
Принадлежности Вlack & Decker изготовлены
в соответствии с самыми высокими стандартами качества и способны увеличить производительность Вашего прибора. Используя эти
принадлежности, Вы достигнете наилучших
результатов в работе.
Технические характеристики
Напряжение питания В перем. тока
Мощность
Вт
Вместимость резервуара для воды
Вес
кг
FSMH1621S (Тип 1)
230
1600
350
3,6
Проблема
Паровая швабра не включается.
Не загорается цифровая
панель управления.
Паровая швабра не вырабатывает пар.
Шаг Возможное решение
1
Проверьте подключение к электрической
розетке.
2
Проверьте, включён ли прибор при
помощи пускового
выключателя (1).
3
Проверьте предохранитель в вилке.
4
Убедитесь, что основная рукоятка (10)
паровой швабры до
упора установлена
в корпус прибора
(9). Убедитесь, что
стрелка на основной рукоятке выровнена по верхнему торцу корпуса
паровой швабры (9).
5
Убедитесь, что ручной пароочиститель
(5) до упора установлен в корпус паровой
швабры (9).
6
Проверьте Шаг 1,
затем Шаг 2, затем
Шаг 3.
7
Паровая швабра
будет вырабатывать
пар только после
перевода рукоятки из
вертикального в заднее положение.
8
Убедитесь, что резервуар (8) заполнен
водой.
ПРИМЕЧАНИЕ: После первого заполнения водой или после
полного выпаривания
воды в резервуаре
процесс выработки
пара может занять до
45 секунд.
9
Убедитесь, что
паровая головка (11)
до упора установлена в корпус паровой
швабры (9).
10
Проверьте Шаг 5,
затем Шаг 1, затем
Шаг 2, затем Шаг 3.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Проблема
Цифровая
панель управления отключается во время
использования
прибора.
Паровая швабра прекращает
выработку пара
во время использования.
Паровая швабра вырабатывает слишком
много пара во
время использования.
Шаг Возможное решение
11
Проверьте Шаг 4, затем Шаг 5, затем Шаг
1, затем Шаг 2, затем
Шаг 3.
12
Проверьте Шаг 7, затем Шаг 8, затем Шаг
9, затем Шаг 5, затем
Шаг 3.
13
Паровая швабра
работает в 3-х режимах. Нажмите на
кнопку переключения
режимов Autoselect
(6), чтобы уменьшить
количество вырабатываемого пара.
Убедитесь, что не нажата кнопка выброса
пара (25).
Паровая швабра
работает в 3-х режимах. Нажмите на
кнопку переключения
режимов Autoselect
(6), чтобы увеличить
количество вырабатываемого пара.
Нажмите на кнопку
выброса пара (25),
чтобы временно увеличить количество
вырабатываемого
пара.
Ручной пароочиститель заблокирован.
Поднимите кнопку
защиты от непреднамеренного пуска
(2) и нажмите на
курковый пусковой
выключатель (3). Через несколько секунд
начнет вырабатываться пар.
Проверьте Шаг 8, затем Шаг 1, затем Шаг
2, затем Шаг 3.
14
Паровая швабра вырабатывает слишком
мало пара во
время использования.
15
16
При нажатии
на курковый
выключатель
ручной пароочиститель не
вырабатывает
пара.
17
18
22
Проблема
Шаг Возможное решение
Ручной паро19
Ручной пароочистиочиститель
тель начнет выравырабатывает
ботку пара через 15
слишком мало
секунд; максимальпара во время
ный поток пара будет
использования.
достигнут в течение
45 секунд.
Ручной паро20
Сильно нажмите на
очиститель не
отпирающую кнопку
извлекается из
(20), переводя её
корпуса паровниз, потяните за
вой швабры.
ручной пароочиститель (5) и снимите его
с корпуса паровой
швабры (9).
Насадки не
21
Обратитесь к раздержатся на
делу руководства по
приборе.
эксплуатации «Сборка» и убедитесь, что
все части и насадки
установлены в соответствии с инструкциями.
Пар выделяет- 22
Обратитесь к разся из неожиданделу руководства по
ных участков
эксплуатации «Сборприбора.
ка» и убедитесь, что
все части и насадки
установлены в соответствии с инструкциями.
Где я могу
23
www.blackanddecker.
получить доco.uk/steammop
полнительную
www.blackanddecker.
информацию
ru/steammop
о паровой
швабре и дополнительных
принадлежностях?
Техника безопасности, техническое
обслуживание и ремонт
www.blackanddecker.eu
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша паровая швабра Black & Decker предназначена для дезинфекции и чистки герметичного паркета и ламината, линолеума, виниловых
покрытий, керамической плитки, каменных
и мраморных полов, а также для освежающей
чистки ковровых покрытий. Данный прибор
предназначен только для бытового использования внутри помещений.
Ваш ручной пароочиститель Black & Decker
(только FSMF1621 и FSS1600) предназначен для
дезинфекции и чистки плитки, столешниц и поверхностей в кухнях и ванных комнатах. Данный
прибор предназначен только для бытового использования внутри помещений.
Инструкции по технике безопасности
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током,
возникновению пожара и/или получению
тяжелой травмы.
Внимание! При использовании электрических приборов соблюдение правил
по технике безопасности и следование
данным инструкциям позволит снизить
вероятность возникновения пожара,
поражения электрическим током, получения травм и повреждения личного
имущества.
♦
♦
♦
Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Назначение прибора описывается в данном
руководстве по эксплуатации. Использование любых принадлежностей или приспособлений, а также выполнение данным
прибором любых видов работ, не рекомендованных данным руководством по эксплуатации, может привести к несчастному
случаю.
Сохраните данное руководство для последующего обращения к нему.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Внимание! Не используйте прибор для
чистки негерметичного паркета и ламината. На поверхностях, обработанных
воском или мастикой, а также на некоторых поверхностях, не подвергавшихся
подобной обработке, в результате воздействия высокой температуры и пара
блеск может исчезнуть. Настоятельно
рекомендуем всегда предварительно
тестировать прибор на небольшом
участке поверхности, которую предстоит чистить. Мы также рекомендуем
получить у производителя инструкции
по эксплуатации и уходу за половым
покрытием.
♦
Использование прибора
♦
♦
24
Не направляйте пар на людей, животных,
электрические приборы или электрические
розетки.
Не оставляйте прибор под дождем.
Не погружайте прибор в воду.
Не оставляйте прибор без присмотра.
Не оставляйте не используемый прибор
подключенным к электрической розетке.
Никогда не тяните за кабель, чтобы отключить прибор от электрической розетки. Не
подвергайте электрический кабель воздействию высокой температуры, масла и держите вдали от острых предметов и углов.
Не дотрагивайтесь до паровой швабры
мокрыми руками.
Не тяните за кабель, не переносите прибор
за кабель, не используйте кабель в качестве
рукоятки, не защемляйте дверью кабель, не
наматывайте кабель на острые углы и предметы, держите кабель подальше от нагретых
поверхностей.
Не используйте прибор в замкнутом пространстве, заполненном паровыми испарениями растворителей масляных красок,
некоторых веществ, препятствующих появлению моли, огнеопасной пылью или другими взрывчатыми или ядовитыми парами.
Уточните у производителя тип полового покрытия.
Не используйте паровую швабру для чистки
кожаных покрытий, отполированной воском мебели или покрытых мастикой полов,
синтетических тканей, бархата или других
деликатных и чувствительных к обработке
паром материалов.
♦
Никогда не заливайте в паровую швабру
жидкость для удаления накипи, ароматические вещества, жидкости, содержащие
алкоголь, очищающие и моющие средства,
поскольку они могут повредить прибор или
сделать его опасным для использования.
Если при использовании паровой швабры
срабатывает Ваш домашний аварийный
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
вык лючатель, немедленно прекратите
использование прибора и обратитесь в авторизованный сервисный центр. (Будьте
осторожны: риск поражения электрическим
током.)
Для дезинфекции поверхности прибор вырабатывает очень горячий пар. Это означает,
что паровая головка, чистящие накладки
и насадка для чистки ковровых покрытий
во время использования становятся очень
горячими.
Предупреждение! При использовании паровой швабры и замене накладок и насадок
всегда надевайте соответствующую обувь.
Не надевайте тапочки или обувь с открытыми носками.
Во время использования крышка может
сильно нагреться.
Во время использования из прибора может
вырываться горячий пар.
Будьте внимательны при использовании
прибора. НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ до частей
прибора, которые нагреваются во время
использования.
Перед снятием резервуара для воды, выключите прибор и переведите рукоятку
в вертикальное положение.
Если замечено выделение пара из корпуса
ручного пароочистителя, выключите прибор, отсоедините его от источника питания
и оставьте до полного остывания. Свяжитесь с ближайшим авторизованным сервисным центром. Прекратите использование
прибора.
После использования
♦
♦
♦
Перед чисткой прибора отсоедините его
от источника питания и дождитесь полного
остывания.
Храните не используемый прибор в сухом
месте.
Дети не должны иметь доступ к убранным
на хранение приборам.
Осмотр и ремонт
♦
♦
♦
Перед любыми видами работ по техническому обслуживанию или ремонту, выключите
прибор и дождитесь его полного остывания.
Перед началом эксплуатации, всегда проверяйте исправность прибора. Убедитесь
в отсутствии поломанных деталей, поврежденных включателей и прочих дефектов,
способных повлиять на работу прибора.
Регулярно проверяйте электрический ка-
♦
♦
♦
бель на наличие повреждений и признаков
износа.
Не используйте прибор, если повреждена
или неисправна какая-либо его деталь.
Ремонтируйте или заменяйте поврежденные
или неисправные детали только в авторизованном сервисном центре Black & Decker.
Ни в коем случае не снимайте и не заменяйте детали, за исключением деталей, указанных в данном руководстве по эксплуатации.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Данный прибор может использоваться
детьми старше 8 -ми лет и людьми с о
сниженными физическими, сенсорными
и умственными способностями или не имеющими необходимого опыта или навыка,
если они выполняют работу под присмотром
или получили инструкции относительно безопасной работы с этим прибором и осознают
наличие потенциальной опасности при его
использовании. Не позволяйте детям играть
с прибором. Не позволяйте детям производить чистку и техническое обслуживание
прибора без присмотра.
Не позволяйте детям играть с прибором.
Остаточные риски
При работе данным прибором возможно возникновение дополнительных остаточных рисков,
которые не вошли в описанные здесь правила
техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном или продолжительном
использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания двигающихся
частей прибора.
♦ Травмы в результате касания горячих частей
прибора.
♦ Риск получения травмы во время смены
деталей прибора или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием прибора.
При использовании прибора в течение продолжительного периода времени делайте
регулярные перерывы в работе.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
Электробезопасность
Внимание! Данный прибор должен
иметь провод заземления. Следите за
напряжением электрической сети, оно
должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной
табличке прибора.
Вилка кабеля прибора должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем случае не
видоизменяйте вилку электрического кабеля.
Использование оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной розетки
уменьшает риск поражения электрическим
током.
♦ Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе
или в авторизованном сервисном центре
Black & Decker.
Удлинительный кабель и Класс 1
защиты изделия
♦
♦
Необходимо использовать трехжильный
кабель, так как Ваш электроприбор соответствует Классу 1 и требует заземления.
Можно использовать удлинительный кабель
длиной до 30 м без потери мощности.
Маркировка прибора
На приборе имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
Внимание! Опасность получения ожога.
Техническое обслуживание и чистка
Ваш прибор Black & Decker рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок
службы и надёжность прибора увеличивается
при правильном уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед проведением технического
обслуживания или чистки электрического прибора, выключите прибор и отсоедините его от
источника питания.
♦ Протрите прибор влажной мягкой тканью.
♦ Для удаления сложных пятен используйте
ткань, смоченную в воде со слабым мыльным раствором.
Уход за чистящими накладками
Следуйте инструкциям по стирке – Не используйте ополаскиватель для белья – Перед повторным использованием дождитесь полного
высыхания.
Предупреждение! Соблюдайте указания по
стирке, напечатанные этикетке чистящей накладки.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент Black & Decker или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00223500 - 03-01-2014
26
Lietuvių
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
www.blackanddecker.eu
+371 67556949
+371 67555140
Download PDF

advertising