FSMH1621 | Black&Decker FSMH1621 STEAM MOP instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511112 - 67 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
FSMH1621
A
B
C
D
E
2
F
G
H
I
J
3
K
L
M
4
SLOVENČINA
Použitie výrobku
do parného mopu skontrolujte, či je na parnej dýze (4)
usadené tesnenie (26, obr. J). Ak došlo k strate alebo
k poškodeniu tohto tesnenia, kontaktujte, prosím, najbližší
autorizovaný servis. V takom prípade toto zariadenie
nepoužívajte.
Váš parný mop Вlack & Decker je určený na dezinfekciu
a čistenie lakovaných povrchov tvrdých driev, vrstvených
dosiek, linoleí, vinylových a keramických obkladov,
kamenných a mramorových podláh a kobercov. Tento
výrobok je určený iba na spotrebiteľské použitie v domácnostiach.
Vybratie ručného parného čističa (obr. C)
♦
Varovanie! Pred použitím tohto výrobku
si riadne prečítajte príručky týkajúce sa
bezpečnosti, údržby a opráv.
Pred použitím tohto výrobku si pozorne preštudujte celý tento návod na obsluhu.
Nasadenie čistiacej podložky (obr. D)
Výmenné čistiace podložky si môžete zakúpiť u autorizovaného predajcu Вlack & Decker:
Čistiaca podložka na parnej hlavici (12) - kat. č.
FSMP20-XJ.
♦
Položte čistiacu podložku (12) na podlahu tak, aby
bola rýchloupínacia strana otočená nahor.
♦
Pritlačte zľahka parný mop dole na čistiacu podložku
(12).
Upozornenie! Ak nebudete s parným mopom pracovať,
vždy ho odkladajte s násadou rukoväti (10) vo zvislej
polohe a uistite sa, či je parný mop vypnutý.
Popis
Toto náradie sa skladá z niekoľkých alebo zo všetkých
nasledujúcich častí.
1. Hlavný vypínač
2. Odisťovacie tlačidlo
3. Hlavný vypínač
4. Parná dýza
5. Ručný parný čistič
6. Tlačidlo funkcie Autoselect™
7. Viečko plniaceho otvoru
8. Nádržka na vodu
9. Parný mop
10. Rukoväť
11. Parná hlavica
12. Čistiaca podložka parnej hlavice
13. Príchytka kábla na rukoväti
14. Nástavec na koberce
15. Spodná príchytka prívodného kábla
16. Horná príchytka prívodného kábla
Vybratie čistiacej podložky (obr. E)
Upozornenie! Pri výmene čistiacej podložky vášho mopu
vždy noste vhodnú obuv. Nenoste papuče alebo obuv
s otvorenou špičkou.
♦
Vráťte rukoväť (10) do zvislej polohy a vypnite parný
mop.
♦
Počkajte, pokým nedôjde k úplnému vychladnutiu
parného mopu. (približne päť minút)
♦
Šliapnite špičkou topánky na výstupok pre zloženie
čistiacej podložky (21) a pevne ho prišliapnite.
♦
Zdvihnite parný mop z podložky.
Upozornenie! Ak nebudete s parným mopom pracovať,
vždy ho odkladajte s násadou rukoväti (10) vo zvislej
polohe a uistite sa, či je parný mop vypnutý.
Zostavenie
Varovanie! Pred vykonaním nasledujúcich operácií
sa uistite, či je zariadenie vypnuté, či je odpojené od
zdroja napätia, či je vychladnuté a či neobsahuje žiadne
zvyšky vody.
Plnenie nádržky vodou (obr. F)
Tento parný čistič je vybavený systémom, ktorý bráni
usadzovaniu vodného kameňa, čo pomáha predĺžiť
životnosť tohto čističa.
Poznámka: Nádržku na vodu naplňte čistou vodou
z vodovodného kohútika.
Poznámka: V oblastiach s veľmi tvrdou vodou sa odporúča použiť vodu deionizovanú.
♦
Vyklopením viečka plniaceho otvoru smerom dole
otvorte plniaci otvor (7).
♦
Naplňte nádržku (8) vodou.
Varovanie! Nádržka na vodu má objem 0,36 l.
♦
Zavrite viečko plniaceho otvoru (7).
Poznámka: Uistite sa, či je viečko plniaceho otvoru
riadne zaistené.
Poznámka: Nepoužívajte v tomto parnom mope chemické čistiace prostriedky.
Nasadenie rukoväti (obr. A)
♦
Nasuňte spodnú časť rukoväti (10) do hornej časti
tela mopu (9) tak, aby došlo k riadnemu zaisteniu.
Šípka na rukoväti (10) by mala byť zarovnaná
s hornou časťou parného mopu (9).
Nasadenie parnej hlavice (obr. B)
♦
♦
Stlačte uvoľňovacie tlačidlo (20) a vyberte ručný
parný čistič (5) z tela parného mopu.
Nasuňte spodnú časť tela parného mopu (9) do parnej hlavice (11) tak, aby došlo k riadnemu zaisteniu.
Parná hlavica môže byť z tela parného mopu zložená
po stlačení uvoľňovacieho tlačidla parnej hlavice (19)
a po zložení tela mopu (9) z parnej hlavice (11).
Nasadenie ručného parného čističa (obr. C)
♦
Uchopte zadnú časť tela parného mopu (9). Zatlačte
ručný parný čistič (5) riadne do tela parného mopu
(9) tak, aby došlo k riadnemu zaisteniu.
Upozornenie! Vždy sa uistite, či došlo k rozsvieteniu
kontrolky na rukoväti, čo potvrdzuje riadne usadenie
čističa v mope.
Varovanie! Pred usadením ručného parného čističa
Nasadenie nástavca na koberce (obr. G) (Iba
na použitie na koberce)
♦
♦
5
Položte nástavec na koberce na podlahu.
Pripevnite k mopu čistiacu podložku.
Odobratie hadice a príslušenstva (obr. H a I)
♦
Mierne pritlačte parný mop dole na nástavec na
koberce (14), aby došlo k jeho riadnemu zaisteniu.
Upozornenie! Ak nebudete s parným mopom pracovať,
vždy ho odkladajte s násadou rukoväti (10) vo zvislej
polohe a uistite sa, či je parný mop vypnutý.
Varovanie! Parná dýza, nastaviteľná parná dýza, hadica
a príslušenstvo sú počas použitia čističa horúce. Pred
zložením nechajte čistič a každé príslušenstvo riadne
vychladnúť.
Zloženie nástavca na koberce (obr. G)
Odobratie príslušenstva (obr. H)
♦
Otočte príslušenstvo (29) v smere pohybu hodinových ručičiek a potom toto príslušenstvo odoberte
z hadice (27).
Upozornenie! Pri výmene nástavca na koberce na
vašom mope vždy noste vhodnú obuv. Nenoste papuče
alebo obuv s otvorenou špičkou.
♦
Vráťte rukoväť (10) do zvislej polohy a vypnite parný
mop.
♦
Počkajte, pokým nedôjde k úplnému vychladnutiu
parného mopu. (približne päť minút)
♦
Šliapnite špičkou topánky na výstupok pre zloženie
nástavca na koberce (22) a pevne ho prišliapnite.
♦
Zdvihnite parný mop z nástavca na koberce (14).
Upozornenie! Ak nebudete s parným mopom pracovať,
vždy ho odkladajte s násadou rukoväti (10) vo zvislej
polohe a uistite sa, či je parný mop vypnutý.
Odobratie hadice (obr. H)
♦
Stlačte príchytky (29) na oboch stranách hadice (27)
a odoberte hadicu z parnej dýzy (4).
Odobratie nastaviteľnej parnej dýzy (obr. I)
♦
Stlačte príchytky (30) na oboch stranách nastaviteľnej parnej dýzy (31) a odoberte ju z parnej dýzy (4).
Použitie
Dôležité! Toto zariadenie zabije 99,9 % baktérií a choroboplodných zárodkov, ak sa používa podľa pokynov
uvedených v tomto návode na obsluhu, s podložkou
z mikrovlákien a súvisle 90 sekúnd.
Nasadenie hadice a príslušenstva na ručný
parný čistič (obr. H a I)
Varovanie! Pred každým použitím skontrolujte tesnenie
(26) na parnej dýze (4) a na hadici (27). Ak došlo k strate
alebo k poškodeniu tohto tesnenia, kontaktujte, prosím,
najbližší autorizovaný servis. V takom prípade toto zariadenie nepoužívajte.
Zapnutie a vypnutie (parný mop)
♦
Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte hlavný vypínač
(1). Parný mop sa rozohrieva približne 15 sekúnd.
Poznámka: Ak je parný mop zapnutý prvýkrát, nádržka
na vodu sa sfarbí do červena. Hneď ako je parný mop pripravený na použitie, nádržka na vodu sa sfarbí na modro.
♦
Ak chcete parný mop vypnúť, stlačte hlavný vypínač
(1).
Upozornenie! Nikdy neponechávajte parný mop v prevádzke na jednom mieste dlhšiu dobu. Ak nebudete
s parným mopom pracovať, vždy ho odkladajte s násadou
rukoväti (10) vo zvislej polohe a uistite sa, či je parný
mop vypnutý.
Upozornenie! Po použití parný mop vždy vyprázdnite.
Poznámka: Po prvom naplnení nádržky alebo v prípade
doplnenia po úplnom spotrebovaní vody bude na vytvorenie pary nutný čas až 45 sekúnd.
Nasadenie hadice (obr. H)
♦
Stlačte príchytky (28) na oboch stranách hadice (27).
♦
Nasuňte hadicu (27) na parnú dýzu (4) a uvoľnite
príchytky (28).
Dôležité! Pred použitím ručného parného čističa sa
uistite, či je hadica (27) bezpečne upevnená. Ak dochádza v spoji hadice k únikom pary, hadica nie je správne
nasadená. Nechajte čistič vychladnúť a nanovo nasaďte
hadicu.
Nasadenie nastaviteľnej parnej dýzy (obr. I)
♦
Stlačte príchytky (30) na oboch stranách nastaviteľnej parnej dýzy (31).
♦
Nasuňte nastaviteľnú parnú dýzu na parnú dýzu (4)
alebo na hadicu (27) a uvoľnite príchytky (30).
Dôležité! Pred použitím ručného parného čističa sa uistite, či je nastaviteľná parná dýza (31) bezpečne upevnená.
Ak dochádza v spoji nastaviteľnej parnej dýzy k únikom
pary, táto dýza nie je správne nasadená. Nechajte čistič
vychladnúť a nastaviteľnú parnú dýzu nanovo nasaďte.
Technológia Autoselect™ (obr. J)
Tento parný mop je vybavený tlačidlom Autoselect™ (6),
ktoré zobrazuje rôzne typy čistenia. Používa sa na voľbu
správneho prevádzkového režimu pre určitý druh čistenia.
Pri použití funkcie Autoselect™ zvoľte stlačením tlačidla
(6) jednu z nasledujúcich aplikácií. Držte stlačené tlačidlo,
pokým nebude zvolená požadovaná aplikácia:
Nasadenie iného príslušenstva (obr. H)
♦
Zarovnajte výstupky na hadici s drážkami na príslušenstve.
♦
Nasaďte príslušenstvo (29) na hadicu (27) a otočte
príslušenstvo proti smeru pohybu hodinových ručičiek tak, aby došlo k jeho zaisteniu.
Poznámka! Nastaviteľná parná dýza môže byť použitá
bez hadice a môže byť nasadená priamo na parnú
dýzu. Všetko ďalšie príslušenstvo musí byť pri použití
nasadené na hadici.
Drevo/Vrstvená doska
Kameň/Mramor
Dlaždice/Vinyl
Parný mop zvolí pre dané čistenie správne množstvo
pary.
6
Poznámka: Pred použitím parného mopu sa vždy uistite,
či bola vykonaná správna voľba. Parný mop si bude vždy
pamätať posledný režim, aký bol zvolený.
♦
Pomocou tlačidla Autoselect™ (6) zvoľte nastavenie
požadovaného čistenia.
♦
Pritiahnutím rukoväti (10) smerom dozadu aktivujete
čerpadlo pary. Po niekoľkých sekundách začne
z parnej hlavice vychádzať para.
Poznámka: Po prvom naplnení nádržky alebo v prípade
doplnenia po úplnom spotrebovaní vody bude na vytvorenie pary nutný čas až 45 sekúnd.
♦
Skôr ako sa para dostane do čistiacej podložky,
potrvá to niekoľko sekúnd. Teraz bude parný mop
zľahka kĺzať po dezinfikovanom/čistenom povrchu.
♦
Pomaly parným mopom pohybujte po podlahe dopredu a dozadu tak, aby bolo každé miesto dôkladne
vyčistené.
Poznámka: Počas použitie môžete parné čerpadlo
vypnúť nastavením rukoväti do zvislej polohy. Táto
praktická funkcia vám umožní na krátko odložiť parný
mop bez vypnutia na odkladaciu podložku, aby ste mohli
premiestniť jednotlivé kusy nábytku a aby ste potom mohli
pokračovať v čistení bez vypnutia mopu.
♦
Po skončení práce s parným mopom vráťte násadu
rukoväti (10) do zvislej polohy a mop vypnite. Počkajte, pokým parný mop úplne nevychladne. (približne
päť minút)
Upozornenie! Sledovanie množstva vody v nádržke
je veľmi dôležité. Ak chcete doliať vodu do nádržky
a pokračovať v dezinfekcii/čistení, vráťte rukoväť (10)
do zvislej polohy a vypnite parný mop. Odpojte parný
čistič od sieťovej zásuvky a naplňte nádržku (8) vodou.
Upozornenie! Nikdy neponechávajte parný mop v prevádzke na jednom mieste dlhšiu dobu. Ak nebudete
s parným mopom pracovať, vždy ho odkladajte s násadou
rukoväti (10) vo zvislej polohe a uistite sa, či je parný
mop vypnutý.
Silnejší prúd pary (obr. J)
Tento parný mop je vybavený tlačidlom uvoľňujúcim
prúd pary, ktorý pomáha odstraňovať odolné nečistoty
alebo škvrny.
♦
Pri práci s parným mopom stlačte toto tlačidlo (25),
aby došlo k zvýšeniu výkonu.
Poznámka: Prúd pary bude vychádzať minimálne počas 10 sekúnd a potom sa parný mop vráti k pôvodne
zvolenej aplikácii.
Zapnutie a vypnutie (ručný parný čistič)
(obr. K)
♦
Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte hlavný vypínač
(1). Tento ručný parný čistič sa zahrieva na prevádzkovú teplotu približne 15 sekúnd.
Poznámka: Ak je ručný parný čistič zapnutý prvýkrát,
nádržka na vodu sa sfarbí do červena. Hneď ako je
ručný parný čistič pripravený na použitie, nádržka na
vodu sa sfarbí modro.
♦
Zdvihnite poistku (2) a stlačte hlavný vypínač (3).
Po niekoľkých sekundách sa vytvorí para.
♦
Ak chcete prístroj vypnúť, uvoľnite hlavný vypínač
(3) a potom stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté (1).
Upozornenie! Po použití parný čistič vždy vyprázdnite.
Upozornenie! Para sa môže vytvárať aj krátko po uvoľnení hlavného vypínača (3), to je normálne. Pred zložením
akéhokoľvek príslušenstva prístroj vypnite a počkajte na
jeho vychladnutie.
Rady na optimálne použitie
Obnova kobercov
♦
Položte čistiacu podložku (12) na podlahu tak, aby
bola rýchloupínacia strana otočená nahor.
♦
Pritlačte zľahka parný mop dole na čistiacu podložku
(12).
♦
Položte nástavec na koberce (14) na zem.
♦
Mierne pritlačte parný mop dole na nástavec na
koberce (14), aby došlo k jeho riadnemu zaisteniu.
♦
Pripojte mop k elektrickej sieti.
♦
Stlačte hlavný vypínač (1). Parný mop sa rozohrieva
približne 15 sekúnd.
♦
Pomocou tlačidla Autoselect™ (6) zvoľte nastavenie
Drevo/Vrstvená doska.
♦
Pritiahnutím rukoväti (10) smerom dozadu aktivujete
čerpadlo pary. Po niekoľkých sekundách začne
z parnej hlavice vychádzať para.
Poznámka: Po prvom naplnení nádržky alebo v prípade
doplnenia po úplnom spotrebovaní vody bude na vytvorenie pary nutný čas až 45 sekúnd.
♦
Pomaly tlačte parný mop po koberci dopredu a dozadu tak, aby bolo každé miesto dôkladne očistené.
Poznámka: Počas použitie môžete parné čerpadlo
vypnúť nastavením rukoväti do zvislej polohy. Táto
praktická funkcia vám umožní na krátko odložiť parný
mop bez vypnutia na odkladaciu podložku, aby ste mohli
premiestniť jednotlivé kusy nábytku a aby ste potom mohli
pokračovať v čistení bez vypnutia mopu.
Všeobecné
Upozornenie! Nikdy nepoužívajte parný mop bez upevnenej čistiacej podložky.
♦
Počas použitia parného mopu môžete využiť príchytku prívodného kábla (13), ktorá zaistí, že sa kábel
nebude nachádzať v pracovnom priestore.
♦
Pred použitím parného mopu podlahu vždy vysajte
alebo zameťte.
♦
Najjednoduchší spôsob použitia mopu je sklonenie
rukoväti v uhle 45˚ a pomalé čistenie malej plochy.
♦
Nepoužívajte v parnom mope chemické čistiace
prostriedky. Pri odstraňovaní odolných nečistôt z vinylových krytín alebo linolea môžete pred použitím
parného mopu použiť tlačidlo na prúd pary alebo
môžete vykonať predbežné čistenie saponátom
a vodou.
Čistenie parným mopom
♦
Nasaďte ručný parný čistič (5) do tela parného mopu
(9).
♦
Položte čistiacu podložku (12) na podlahu tak, aby
bola rýchloupínacia strana otočená nahor.
♦
Pritlačte zľahka parný mop dole na čistiacu podložku
(12).
♦
Pripojte mop k elektrickej sieti.
♦
Stlačte hlavný vypínač (1). Parný mop sa rozohrieva
približne 15 sekúnd.
7
♦
Po skončení práce s parným mopom vráťte násadu
rukoväti (10) do zvislej polohy a mop vypnite. Počkajte, pokým parný mop úplne nevychladne. (približne
päť minút)
Upozornenie! Ak dochádza k úniku pary zo spoja medzi
ručným parným čističom a telom parného mopu, vypnite
mop a odpojte jeho prívodný kábel od elektrickej siete.
Nechajte mop vychladnúť. Vyberte ručný parný čistič
z tela parného mopu. Skontrolujte tesnenie (26) na parnej
dýze (4) a na hadici (27) (obr. H). Ak došlo k strate alebo
k poškodeniu tohto tesnenia, kontaktujte, prosím, najbližší
autorizovaný servis. V takom prípade toto zariadenie nepoužívajte. Ak je tesnenie v dobrom stave, nasaďte ručný
parný čistič späť do tela parného mopu a skontrolujte, či
je riadne usadený.
Upozornenie! Sledovanie množstva vody v nádržke
je veľmi dôležité. Ak chcete doliať vodu do nádržky
a pokračovať v dezinfekcii/čistení, vráťte rukoväť (10)
do zvislej polohy a vypnite parný mop. Odpojte parný
čistič od sieťovej zásuvky a naplňte nádržku (8) vodou.
Upozornenie! Nikdy neponechávajte parný mop v prevádzke na jednom mieste dlhšiu dobu. Ak nebudete
s parným mopom pracovať, vždy ho odkladajte s násadou
rukoväti (10) vo zvislej polohe a uistite sa, či je parný
mop vypnutý.
doplnenia po úplnom spotrebovaní vody bude na vytvorenie pary nutný čas až 45 sekúnd.
Poznámka: Počas použitia čističa môžete parné čerpadlo
vypnúť uvoľnením spúšťacieho spínača. Táto praktická
funkcia vám umožní nakrátko odložiť parný čistič na
odkladaciu podložku, aby ste mohli premiestniť jednotlivé
kusy nábytku a aby ste potom mohli pokračovať v čistení
bez vypnutia čističa.
♦
Hneď ako dokončíte prácu s týmto ručným parným
čističom, uvoľnite spúšťací spínač (3), vypnite parný
čistič a odpojte napájací kábel od sieťovej zásuvky.
Pred uložením počkajte, kým nedôjde k úplnému
vychladnutiu parného čističa. (približne päť minút)
Upozornenie! Sledovanie množstva vody v nádržke je
veľmi dôležité. Pri doplňovaní vody do nádržky nastavte
spínač parného čističa do polohy vypnuté (OFF). Odpojte
parný čistič od sieťovej zásuvky a naplňte nádržku (8)
vodou.
Upozornenie! Para sa môže vytvárať aj krátko po uvoľnení hlavného vypínača (3), to je normálne. Pred zložením
akéhokoľvek príslušenstva prístroj vypnite a počkajte na
jeho vychladnutie.
Príslušenstvo
Výkon vášho výrobku závisí od použitého príslušenstva.
Príslušenstvo Вlack & Decker je navrhnuté a vyrobené
podľa noriem pre vysokú kvalitu a je určené na zvýšenie
výkonu vášho zariadenia. Použitím tohto príslušenstva
docielite ten najlepší výsledok, ktorý vám váš výrobok
môže poskytnúť.
Po použití (obr. L a M)
♦
Vráťte rukoväť (10) do zvislej polohy a potom parný
mop vypnite.
♦
Počkajte, pokým nedôjde k úplnému vychladnutiu
parného mopu. (približne päť minút)
♦
Odpojte prívodný kábel parného mopu od sieťovej
zásuvky.
Vyprázdnite nádržku na vodu (8).
♦
♦
Odstráňte čistiacu podložku (12) a omyte ju, aby bola
pripravená na ďalšie použitie. (Riaďte sa pokynmi
vyznačenými na čistiacej podložke).
♦
Naviňte prívodný kábel okolo príchytiek (15 a 16).
Poznámka: Horná príchytka kábla (16) môže byť natočená, aby bolo uľahčené zloženie navinutého kábla pri
ďalšom použití.
♦
Upevnite prívodný kábel pomocou príchytky kábla
(32) v blízkosti zástrčky.
Poznámka: Ak bude rukoväť (10) vo zvislej polohe a ak
bude prívodný kábel úhľadne omotaný okolo príchytiek
(15 a 16) a ak bude zaistený v príchytke kábla (32), parný
mop bude stáť bez ďalšej opory. Alternatívne je možné
použiť závesný držiak (33), ktorý je súčasťou rukoväti
(34) a vďaka ktorému môžete váš parný mop zavesiť
na vhodný hák na stene. Vždy sa uistite, či Váš hák na
stenu bezpečne unesie hmotnosť tohto parného mopu.
Technické údaje
Napájacie napätie
Výkon
Objem nádržky
Hmotnosť
V
W
ml
kg
FSMH1621 (Typ 2)
230
1600
350
3,6
Poruchy a postupy na ich odstránenie
Ak Vaše náradie nepracuje správne, postupujte podľa
krokov uvedených ďalej. Ak nebude porucha odstránená,
spojte sa s Vaším servisným zástupcom Вlack & Decker.
Použitie ručného parného čističa
♦
Nasaďte na čistič požadované príslušenstvo.
♦
Pripojte ručný parný čistič k elektrickej sieti.
♦
Stlačte hlavný vypínač (1). Tento ručný parný čistič
sa zahrieva na prevádzkovú teplotu približne 15
sekúnd.
♦
Zdvihnite poistku (2) a stlačte hlavný vypínač (3),
aby došlo k aktivácii čerpadla pary. Po niekoľkých
sekundách začne z hlavice vychádzať para.
Poznámka: Po prvom naplnení nádržky alebo v prípade
8
Problém
Krok
Možné riešenia
Parný mop
nie je možné
zapnúť.
1
Skontrolujte, či je zástrčka
prívodného kábla parného
mopu pripojená k sieťovej
zásuvke.
2
Pomocou hlavného vypínača (1) skontrolujte, či je
parný mop zapnutý.
3
Skontrolujte poistku v zástrčke prívodného kábla.
Problém
Krok
Digitálne
4
ovládacie prvky
nesvietia.
Parný mop nevytvára paru.
Možné riešenia
Problém
Krok
Možné riešenia
Skontrolujte, či je rukoväť
(10) parného mopu riadne
zasunutá do konštrukcie parného mopu (9).
Skontrolujte, či je šípka
na rukoväti zarovnaná
s hornou časťou parného
mopu (9).
Po stlačení
hlavného vypínača nevychádza z ručného
parného čističa
žiadna para.
17
Ručný parný čistič je
vybavený poistkou. Zdvihnite poistku (2) a stlačte
hlavný vypínač (3). Po
niekoľkých sekundách sa
vytvorí para.
18
Skontrolujte krok 8, potom
1, potom 2 a potom 3.
5
Skontrolujte, či je ručný
parný čistič (5) riadne uložený v parnom mope (9).
6
Skontrolujte krok 1, potom
2 a potom 3.
7
Parný mop bude vytvárať
paru iba v prípade, ak
bude rukoväť vyklonená
zo zvislej polohy.
8
Skontrolujte, či je naplnená nádržka na vodu (8).
POZNÁMKA: Po prvom
naplnení nádržky alebo
v prípade doplnenia po
úplnom spotrebovaní
vody bude na vytvorenie
pary nutný čas až 45
sekúnd.
9
Skontrolujte, či je parná
hlavica (11) riadne uložená v parnom mope (9).
10
Skontrolujte krok 5, potom
1, potom 2 a potom 3.
Digitálne
11
ovládacie prvky
počas prevádzky zhasnú.
Skontrolujte krok 4, potom
5, potom 1, potom 2
a potom 3.
Parný mop
prestane počas
práce vytvárať
paru.
12
Skontrolujte krok 7, potom
8, potom 9, potom 5
a potom 3.
Parný mop
vytvára počas
práce príliš
mnoho pary.
13
Parný mop má k dispozícii 3 nastavenia. Stlačte
tlačidlo funkcie Autoselect
(6), aby bolo obmedzené
množstvo vytváranej pary.
14
Skontrolujte, či sa nestlačilo tlačidlo okamžitej
dávky pary (25).
15
Parný mop má k dispozícii 3 nastavenia. Stlačte
tlačidlo funkcie Autoselect
(6), aby sa zvýšilo množstvo vytváranej pary.
16
Stlačte tlačidlo okamžitej
dávky pary (25), aby došlo k dočasnému zvýšeniu
množstva pary.
Parný mop
vytvára počas
práce príliš
málo pary.
9
Ručný parný
19
čistič vytvára
počas práce
príliš málo pary.
Ručný parný čistič začne
vytvárať paru po 15
sekundách a maximálny
prietok pary dosiahne po
45 sekundách.
Ručný parný
čistič nie je
možné vybrať
z parného
mopu.
20
Riadne stlačte uvoľňovacie tlačidlo (20) a potom
vyberte ručný parný čistič
(5) z parného mopu (9).
Príslušenstvo
z parného
mopu odpadáva.
21
Montážne pokyny na
správne zostavenie
všetkých súčastí a príslušenstva nájdete v tomto
návode v časti Montáž.
Para uniká
z neobvyklých
miest parného
mopu.
22
Montážne pokyny na
správne zostavenie
všetkých súčastí a príslušenstva nájdete v tomto
návode v časti Montáž.
Kde môžem
získať ďalšie
informácie/
príslušenstvo
pre tento parný
mop.
23
www.blackanddecker.
co.uk/steammop
www.blackanddecker.ie/
steammop
Bezpečnosť, údržba, opravy
10
♦ V tomto návode je popísané
určené použitie tohto zariadenia. Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a vykonávanie iných
pracovných operácií, než je
odporúčané týmto návodom,
môže spôsobiť poranenie obsluhy.
♦ Uschovajte tento návod na
prípadné ďalšie použitie.
Použitie výrobku
Váš parný mop Black & Decker je určený na dezinfekciu a čistenie lakovaných povrchov tvrdých driev,
vrstvených dosiek, linoleí, vinylových a keramických
obkladov, kamenných a mramorových podláh a kobercov.
Tento výrobok je určený iba na spotrebiteľské použitie
v domácnostiach.
Váš parný čistič Black & Decker (iba modely FSMF1621
a FSS1600) je určený na dezinfekciu a čistenie dlaždíc,
pracovných dosiek, kuchynských plôch a povrchov
v kúpeľniach. Tento výrobok je určený iba na spotrebiteľské použitie v domácnostiach.
Bezpečnostné pokyny
Varovanie! Prečítajte si
všetky bezpečnostné výstrahy a pokyny. Nedodržanie nižšie uvedených
varovaní a pokynov môže
viesť k spôsobeniu úrazu
elektrickým prúdom, k vzniku požiaru alebo k vážnemu
zraneniu.
Varovanie! Pri použití elektrického náradia napájaného káblom by sa mali
vždy dodržiavať základné
bezpečnostné pokyny, vrátane nasledujúcich, aby ste
znížili riziko vzniku požiaru,
riziko úrazu elektrickým prúdom alebo iného poranenia
a materiálnych škôd.
Použitie výrobku
♦ Nesmerujte paru priamo na
osoby, zvieratá, elektrické
spotrebiče alebo elektrické
zásuvky.
♦ Nevystavujte výrobok dažďu.
♦ Neponárajte toto zariadenie do
vody.
♦ Nenechávajte tento výrobok
bez dozoru.
♦ Ak výrobok nepoužívate, nenechávajte ho pripojený k elektrickej zásuvke.
♦ Nikdy neodpájajte zástrčku od
zásuvky ťahaním za prívodný
kábel. Veďte kábel tak, aby
neprechádzal cez ostré hrany
alebo horúce a mastné povrchy.
♦ Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod.
11
♦ Nemanipulujte s parným čističom, ak máte mokré ruky.
♦ Neprenášajte tento výrobok
za prívodný kábel, neťahajte
za tento kábel, nepoužívajte
kábel ako rukoväť, neprivierajte kábel dvermi, neveďte
kábel cez ostré hrany a horúce
povrchy.
♦ Nepoužívajte tento výrobok
v uzatvorených priestoroch
s výskytom výparov olejových
riedidiel, niektorých chemických prostriedkov proti moliam,
horľavého prachu alebo iných
výbušných a jedovatých výparov.
♦ Overte si typ podlahy u výrobcu.
♦ Nepoužívajte na kožu, voskom
ošetrený nábytok alebo podlahy, syntetické tkaniny, zamat
alebo iné chúlostivé materiály
citlivé na vodnú paru.
Varovanie! Nepoužívajte
na drevené a laminátové
podlahy bez povrchovej
úpravy. Pri voskovaných
povrchoch a niektorých nevoskovaných podlahách
môže dôjsť pôsobením
tepla a pary k odstráneniu
lesku. Vždy sa odporúča
pred pokračovaním spraviť
test na oddelenej ploche.
Odporúčame sa tiež zoznámiť s pokynmi pre použitie
a údržbu výrobku podlahovej krytiny.
♦ V parnom čističi nikdy nepoužívajte odhrdzovače, aromatické
látky, alkohol alebo saponáty,
pretože môžu výrobok poškodiť alebo ohroziť jeho bezpečné použitie.
♦ Ak dôjde pri použití parnej
funkcie k vypnutiu elektrického
ističa, ihneď výrobok prestaňte
používať a kontaktujte centrum na podporu zákazníkov.
(Zabráňte úrazu elektrickým
prúdom.)
♦ Toto zariadenie pri dezinfekcii
čisteného miesta vytvára veľmi
12
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Po použití
horúcu paru. To znamená, že
sú parné hlavice, čistiace podložky a nástavce na koberec
pri použití veľmi horúce.
Pozor! Pri použití Vášho parného mopu a pri výmene jeho
príslušenstva noste vhodnú
obuv. Nenoste papuče alebo
obuv s otvorenou špičkou.
Viečko sa môže počas prevádzky zahrievať.
Počas použitia môže z tohto
zariadenia unikať para.
Pri použití tohto výrobku buďte
opatrní. NEDOTÝKAJTE SA
žiadnych častí, ktoré sa môžu
pri práci zahrievať.
Pred odobratím nádržky na
vodu toto zariadenie vypnite
a nastavte rukoväť späť do
zvislej polohy.
Ak uniká z ručného parného
čističa počas použitia para,
vypnite tento čistič, odpojte zariadenie od sieťového
napájania a nechajte ho riadne vychladnúť. Kontaktujte,
prosím, najbližší autorizovaný
servis. Nepokračujte v používaní takého prístroja.
♦ Pred čistením zariadenie odpojte od elektrickej siete a počkajte, až vychladne.
♦ Ak sa zariadenie nepoužíva,
malo by byť uložené na suchom mieste.
♦ Uložené zariadenie musí byť
vhodne zabezpečené pred
deťmi.
Kontroly a opravy
♦ Pred vykonaním údržby alebo
opravy odpojte toto zariadenie
od elektrickej siete a počkajte
na jeho vychladnutie.
♦ Pred použitím vždy skontrolujte, či nie je zariadenie
poškodené alebo či nie sú
poškodené jeho časti. Skontrolujte, či nie sú jeho časti rozbité
a či nie sú poškodené vypínače
alebo iné diely, ktoré by mohli
ovplyvniť jeho prevádzku.
♦ Pravidelne kontrolujte, či nie je
poškodený prívodný kábel.
♦ Nepoužívajte toto zariadenie,
ak je akákoľvek jeho časť
poškodená.
13
niach, môžu sa objaviť dodatočné
zvyškové riziká. Tieto riziká môžu
vzniknúť v dôsledku nesprávneho
použitia, dlhodobého použitia atď.
♦ Poškodené a zničené diely
nechajte opraviť alebo vymeniť
v autorizovanom servise.
♦ Nikdy sa nepokúšajte demontovať alebo vymeniť iné
diely než tie, ktoré sú uvedené
v tomto návode.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú
príslušné bezpečnostné predpisy
a používajú sa bezpečnostné
zariadenia, určité zvyškové riziká
sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú
nasledujúce:
♦ Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek pohybujúcou
sa časťou.
♦ Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek horúcou
časťou.
♦ Zranenia spôsobené pri výmene akejkoľvek časti alebo príslušenstva.
♦ Zranenia spôsobené dlhodobým použitím zariadenia. Ak
používate akékoľvek náradie
dlhší čas, zaistite, aby sa robili
pravidelné prestávky.
Bezpečnosť ostatných osôb
♦ Toto zariadenie môžu používať osoby staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či duševnými
schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí,
ak budú pod dozorom alebo
ak boli oboznámené s bezpečným použitím výrobku a ak
pochopili, aké nebezpečenstvá
hrozia pri jeho použití. S týmto výrobkom sa nesmú hrať
deti. Čistenie a používateľskú
údržbu by nemali robiť deti bez
dozoru.
♦ Deti by mali byť pod dozorom,
aby sa s týmto zariadením
nehrali.
Elektrická bezpečnosť
Varovanie! Tento výrobok
musí byť uzemnený. Vždy
skontrolujte, či napájacie
napätie zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Zvyškové riziká
Ak sa náradie používa iným
spôsobom, než je uvedené v priložených bezpečnostných varova14
Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke.
Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. Neupravované
zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
♦ Ak je poškodený prívodný
kábel, musí ho vymeniť výrobca alebo autorizovaný servis
Black & Decker, aby sa zabránilo možným rizikám.
Údržba a čistenie
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované tak, aby
vám slúžilo dlhý čas s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Dlhodobá bezproblémová funkcia zariadenia závisí od
jeho riadnej údržby a pravidelného čistenia.
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby alebo
čistenia zariadenie vypnite a odpojte od elektrickej siete.
♦
Utrite zariadenie mäkkou navlhčenou handričkou.
♦
Pri odstránení odolných nečistôt môžete s navlhčenou handričkou použiť jemný roztok mydla a vody.
Údržba a čistiace podložky
Pokyny na umývanie – Žiadne avivážne prostriedky –
Pred opätovným použitím nechajte celkom vyschnúť.
Upozornenie! Riaďte sa pokynmi pre čistenie, ktoré sú
vyznačené na štítku čistiacej podložky.
Výmena sieťovej zástrčky (iba pre Veľkú
Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:
♦
Zaistite ekologické odstránenie starej zástrčky.
♦
Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na novej
zástrčke.
♦
Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
♦
Žlto-zelený vodič pripojte k uzemňovacej svorke.
Varovanie! Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.
Predlžovacie káble a výrobok konštrukčnej triedy 1
Ochrana životného prostredia
♦ Pretože je tento výrobok
chránený uzemnením a pretože ide o výrobok konštrukčnej triedy 1, musí sa použiť
prívodný kábel s 3 vodičmi.
♦ Môže sa použiť predlžovací
kábel s dĺžkou až 30 m bez
toho, aby dochádzalo k výkonovým stratám.
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie likvidovať v bežnom domovom odpade.
Ak nebudete výrobok Black & Decker ďalej používať
alebo ak si ho želáte nahradiť novým, nelikvidujte ho spolu
s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto
výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri zakúpení nových výrobkov vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie o správnej likvidácii elektro odpadov z domácnosti.
Štítky na zariadení
Spoločnosť Black & Decker poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov Black & Decker po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete využiť výhody tejto
služby, odovzdajte, prosím, váš výrobok ktorémukoľvek
autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý zariadenie
odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Na tomto náradí sú nasledujúce piktogramy:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si používateľ musí prečítať tento
návod na obsluhu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu Black & Decker nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto
návode. Zoznam autorizovaných servisov Black & Decker a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na
internetovej adrese: www.2helpU.com.
Varovanie! Nebezpečenstvo obarenia.
Pozor! Horúci povrch
15
Záruka
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Táto
záruka je ponúkaná v prospech zákazníka a nijako
neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka
platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej zóny
voľného obchodu EFTA.
Ak sa objavia na výrobku Black & Decker, v priebehu
24 mesiacov od kúpy, akékoľvek materiálové či výrobné
chyby, spoločnosť Black & Decker garantuje v snahe
o minimalizovanie vašich starostí bezplatnú výmenu
chybných dielov, opravu alebo výmenu celého výrobku
za nižšie uvedených podmienok:
♦
Výrobok nebol používaný na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu.
♦
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba.
♦
Tento výrobok nebol poškodený cudzím zavinením,
inými predmetmi alebo nehodou.
♦
Opravy neboli vykonávané inými osobami, než
autorizovanými opravármi alebo mechanikmi autorizovaného servisu Black & Decker.
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť
predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného servisu
predložiť doklad o kúpe výrobku. Miesto najbližšieho
autorizovaného servisu Black & Decker nájdete na
príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam
autorizovaných servisov Black & Decker a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
Navštívte, prosím, naše stránky
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte tu
váš nový výrobok Black & Decker, aby ste mohli
byť informovaní o nových výrobkoch a špeciálnych
ponukách. Ďalšie informácie o značke Black & Decker
a o celom rade našich ďalších výrobkov nájdete na
adrese
www.blackanddecker.co.uk.
zst00236369 - 03-06-2014
16
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising