FSMH1621 | Black&Decker FSMH1621 STEAM MOP instruction manual

372001 - 93 EST
www.blackanddecker.eu
FSMH1621S
Eesti keel
(originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
16
A
B
C
D
E
3
F
G
H
I
J
4
K
L
M
N
O
5
EESTI KEEL
Kasutusotstarve
Käsiaurupuhasti paigaldamine (joonis C)
Teie Вlack & Deckeri aurumopp on disainitud hermetiseeritud lehtpuupuidu, hermetiseeritud laminaadi,
linoleumi, vinüüli, keraamilise plaadi, kivi- ja marmorpõranda desinfitseerimiseks ja puhastamiseks
ning vaipade värskendamiseks. See seade on
mõeldud ainult kodus siseruumides kasutuseks.
♦
Hoiatus! Lugege kogu "Ohutus, hooldus,
teenindus" juhend hoolega läbi enne
seadme kasutamist.
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt
kogu antud kasutusjuhend läbi.
Osad
Sellel seadmel on järgmised osad või mõned neist.
1. "ON/OFF (sisse/välja)" lüliti
2. Vabastamisnupp
3. Päästiklüliti
4. Aurudüüs
5. Käsiaurupuhasti
6. Autoselect™ nupp
7. Toitekork
8. Veepaak
9. Aurumopi kere
10. Käepide
11. Aurupea
12. Aurupea puhastuspadi
14. Vaibaliugur
15. Alumine juhtme puhastuskonks
16. Ülemine juhtme puhastuskonks
17. Juhtme kinnitusklamber
18. Kann
Kokkupanemine
Hoiatus! Enne järgmiste toimingutega alumistamist
veenduge, et seade on välja lülitatud ja toiteallikast
eemaldatud ning et seade on jahtunud ning ei
sisalda vett.
Käepideme paigaldamine (joonis A)
♦
Libistage käepideme alumine ots (10) aurumopi
kere ülemisse otsa (9), kuni see klõpsatusega
oma kohale liigub. Käepidemel (10) olev nool
peab olema aurumopi kere pealisosaga (9)
joondus.
Hoides aurumopi kere (9) tagaosa, lükake käsiaurupuhasti (5) tugevalt aurumopi keresse (9),
kuni see klõpsatusega oma kohale liigub.
Ettevaatust! Tagage alati, et käepideme käsutuli
hakkab helendama, mis kinnitab, et seade on
dokitud.
Hoiatus! Vaadake üle aurudüüsi (4) tihend (26
joonis J) enne käsiaurumopi kinnitamist aurumopi
kere külge. Kui tihend puudub või kui see on kahjustunud, palume kontakteeruda oma lähima volitatud
remondiagendiga. Ärge kasutage seadet.
Käsiaurupuhasti eemaldamine (joonis C)
♦
Vajutage vabastusnupp (20) alla ja tõmmake
käsiaurupuhasti (5) aurumopi kerest eemale
Puhastuspadja paigaldamine (joonis D)
Puhastuspatjade asenduspadjad on saadaval teie
Вlack & Deckeri edasimüüja juures:
Aurupea puhastuspadi (12) - kat. nr FSMP20-XJ).
♦ Asetage puhastuspadi (12) põrandale takjakinnitus suunaga üles.
♦ Vajutage aurumopp kergelt alla puhastuspadja
(12) peale.
Ettevaatust! Asetage oma aurumopp alati käepidemega (10) püstisesse asendisse, kui tegu on statsionaarse süsteemiga, ning veenduge, et aurumopp
on välja lülitatud, kui seda ei kasutata.
Puhastuspadja eemaldamine (joonis E)
Ettevaatust! Kandke alati sobivaid jalatseid, kui
vahetate oma aurumopi puhastuspatja. Ärge kandke
susse ega avatud varbaosaga jalatseid.
♦ Viige käepide (10) püstisesse asendisse tagasi
ja lülitage aurumopp välja "OFF".
♦ Oodake kuni aurumopp on maha jahtunud.
(umbes viis minutit)
♦ Asetage oma jalatsite nina puhastuspadja
eemalduslapatsile (21) ja vajutage see tugevalt
alla.
♦ Tõstke aurumopp puhastuspadjast välja.
Ettevaatust! Asetage oma aurumopp alati käepidemega (10) püstisesse asendisse, kui tegu on statsionaarse süsteemiga, ning veenduge, et aurumopp
on välja lülitatud, kui seda ei kasutata.
Aurupea paigaldamine (joonis B)
Veepaagi täitmine (joonis F)
♦
Aurupuhasti hõlmab lubjakivivastast süsteemi, mis
aitab pikendada süsteemi eluiga.
Märkus: Täitke paak puhta kraaniveega.
Märkus: Kui olete väga kareda veega piirkonnas,
on soovitatav kasutada deioniseeritud vett.
♦ Avage täitekork (7), keerates selle alla.
Libistage aurupea kere (9) alumisest otsast aurupeale (11), kuni see klõpsatusega oma kohale
liigub.
Aurupea saab eemaldada aurupea kere küljest,
vajutades aurupea vabastusnuppu (19) ja tõmmates aurupea kere (9) aurupea (11) küljest lahti.
♦
6
EESTI KEEL
♦ Täitke veepaak (8) kannu abil veega.
Hoiatus! Teie veepaak mahutab 0,36 liitrit vett.
♦ Asetage täitekork (7) uuesti peale.
Märkus: Tagage, et täitekork on tugevalt kinni.
Märkus: Kui see pole kasutuses, saab veepaagi
(18) kinnitada käepideme külge mugavaks ladustamiseks.
Märkus: Ärge kasutage aurumopiga keemilisi puhastusvahendeid.
Vaibaliuguri (joonis G) kinnitamine (kasutamiseks
vaid vaipadel)
♦
♦
♦
Asetage vaibaliugur põrandale.
Kinnitage seadme külge puhastuspadi.
Suruge aurumopp kergelt vaibaliugurile (14),
kuni see fikseerub klõpsatuse saatel oma kohal.
Ettevaatust! Asetage oma aurumopp alati käepidemega (10) püstisesse asendisse, kui tegu on statsionaarse süsteemiga, ning veenduge, et aurumopp
on välja lülitatud, kui seda ei kasutata.
Vaibaliuguri eemaldamine (joonis G)
Ettevaatust! Kandke alati sobivaid jalatseid, kui
vahetate oma aurumopi vaibaliugurit. Ärge kandke
susse ega avatud varbaosaga jalatseid.
♦ Viige käepide (10) püstisesse asendisse tagasi
ja lülitage aurumopp välja "OFF".
♦ Oodake kuni aurumopp on maha jahtunud.
(umbes viis minutit)
♦ Asetage oma jalatsite nina vaibaliuguri eemalduslapatsile (22) ja vajutage see tugevalt alla.
♦ Tõstke aurumopp vaibaliugurist (14) välja.
Ettevaatust! Asetage oma aurumopp alati käepidemega (10) püstisesse asendisse, kui tegu on statsionaarse süsteemiga, ning veenduge, et aurumopp
on välja lülitatud, kui seda ei kasutata.
Lõhnapaki paigaldamine (joonis I ja J)
Hoiatus! Viige käepide (10) püstisesse asendisse
tagasi ja lülitage aurumopp välja "OFF". Oodake kuni
aurumopp on maha jahtunud. (umbes viis minutit).
♦ Libistage ukse vabastusnuppu (26), misjärel uks
avaneb.
♦ Asetage lõhnapakk süvendisse (27).
♦ Sulgege uks (28), vajutades selle tugevalt alla.
Vooliku paigaldamine (joonis K)
♦
Vajutage klamber (28) vooliku (27) mõlemal
küljel sisse.
♦ Vajutage voolik (27) aurudüüsile (4) ja vabastage
klambrid (28).
Oluline! Tagage, et voolik (27) on tugevalt kinni
enne käsiaurupuhasti kasutamist. Kui auru väljub
ühenduskohtadest, siis on voolik valesti paigaldatud, mistõttu tuleb lasta seadmel jahtuda ja seejärel
voolik eemaldada ning siis uuesti tagasi panna.
Reguleeritava aurujoaga düüsi paigaldamine
(joonis L)
♦
Vajutage klamber (30) reguleeritava aurujoaga
düüsi (31) mõlemal küljel sisse.
♦ Vajutage reguleeritava aurujoaga düüs aurudüüsile (4) või voolikule (27) ning vabastage
klambrid (30).
Oluline! Tagage, et reguleeritava aurujoaga düüs
(31) on tugevalt kinni enne käsiaurupuhasti kasutamist.
Kui auru väljub ühenduskohtadest, siis on reguleeritava aurujoaga düüs valesti paigaldatud, mistõttu
tuleb lasta seadmel jahtuda ja seejärel reguleeritava
aurujoaga düüs eemaldada ning siis uuesti tagasi
panna.
Muude lisaseadmete paigaldamine (joonis J)
♦
Joondage vooliku ühendusosad nii, et ülejäägid
on lisaseadmetega.
♦ Vajutage lisaseade (29) voolikule (27) ja keerake
seda vastupäeva, kuni lisaseade läheb klõpsatades oma kohale.
Märkus! Reguleeritava aurujoaga düüsi saab
kasutada ilma voolikuta, paigaldades need otse
aurudüüsile. Muud lisaseadmed tuleb ühendada
kasutamiseks vooliku külge.
Vooliku ja lisaseadmete eemaldamine
(joonis K ja L)
Hoiatus! Aurudüüs, reguleeritava aurujoaga düüs,
voolik ja lisaseade muutuvad kasutamise ajal kuumaks. Laske seadmel ja kõigil lisaseadmetel jahtuda
enne mis tahes lisaseadme eemaldamist.
Lisaseadmete eemaldamine (joonis K)
Vo o l i k u j a l i s a s e a d m e t e k i n n i t a m i n e
käsiaurupuhasti külge (joonis K ja L)
Hoiatus! Vaadake aurudüüsi (4) tihend (26) ja voolik
(27) enne kasutamist hoolega üle. Kui tihend puudub
või kui see on kahjustunud, palume kontakteeruda
oma lähima volitatud remondiagendiga. Ärge kasutage seadet.
♦
Keerake lisaseadet (29) päripäeva, seejärel
tõmmake voolikust (27) eemale.
Vooliku eemaldamine (joonis K)
♦
Vajutage klambrid (29) vooliku (27) mõlemal
küljel sisse ja tõmmake aurudüüsist (4) eemale.
7
EESTI KEEL
Reguleeritava aurujoaga düüsi eemaldamine
(joonis L)
♦
Vajutage klambrid (30) reguleeritava aurujoaga
düüsi (31) mõlemal küljel sisse ja tõmmake
aurudüüsist (4) eemale.
Kasutamine
Oluline! See seade tapab 99,9% bakteritest ja
pisikutest, kui seda kasutatakse kooskõlas selle
kasutusjuhendiga ja mikrokiududega padjaga ning
90 sekundit kestva pideva tööga.
Sisse- ja väljalülitamine (aurumopp)
♦
Seadme sisselülitamiseks vajutage "ON/OFF
(sisse/välja)" lülitit (1).
Aurumopi soojenemine kestab umbes 15 sekundit.
Märkus: Kui esimesena lülitatakse sisse aurumopp,
helendab veepaak punaselt. Niipea kui aurumopp
on valmis, helendab veepaak siniselt.
♦ Seadme väljalülitamiseks vajutage "ON/OFF
(sisse/välja)" lülitit (1).
Ettevaatust! Ärge kunagi jätke aurumopp ühekski
hetkeks ühe koha peale mitte ühelgi pinnal. Asetage aurumopp alati käepidemega (10) püstisesse
asendisse, kui tegu on statsionaarse süsteemiga,
ning veenduge, et aurumopp on välja lülitatud, kui
seda ei kasutata.
Ettevaatust! Tühjendage alati aurumopp pärast
kasutamist.
Märkus: Esmakordsel täitmisel või pärast tühjenemist, võib auru moodustamine kesta kuni 45
sekundit.
Autoselect™ tehnoloogia (joonis I)
See aurumopp on Autoselect™ nupuga (6), mis näitab erinevaid puhastusrakendusi. Neid kasutatakse
õige töörežiimi valimiseks teie teatud puhastustöö
jaoks.
Kasutades Autoselect™, valige ühest järgmisest
rakendusest, vajutades automaatvaliku nuppu (6),
kuni valitud seadistus on aktiveeritud:
Puit/laminaat
Kivi/marmor
Plaadid/vinüül
Aurumopp valib õige aurutugevuse teie puhastutöö
jaoks.
Märkus: Kontrollige alati, et kasutate õige seadistusega, enne oma aurumopi kasutamist. Mugavuse
8
tagamiseks peab aurumopp meeles viimase teie
valitud seadistuse.
Aurupurse (joonis I)
Aurumopp on varustatud aurupurske survenupuga,
et aidata eemaldada raskesti eemaldatava mustuse
ja plekid.
♦ Vajutage kasutamise ajal aurupurske survenuppu (25), et lisada puhastamisel täiendavat
võimsust.
Märkus: Aurupurse kestab 10 sekundit, siis liigub
aurumopp valitud seadistusele tagasi.
Sisse- ja väljalülitamine (käsiaurupuhasti)
(joonis M)
♦
Seadme sisselülitamiseks vajutage "ON/OFF
(sisse/välja)" lülitit (1).
Käsiaurupuhasti soojenemine kestab umbes 15
sekundit.
Märkus: Kui esimesena lülitatakse sisse käsiaurupuhasti, helendab veepaak punaselt. Niipea kui käsiaurupuhasti on valmis, helendab veepaak siniselt.
♦ Tõstke lukustuslülitit (2) ja tõmmake päästiklülitit
(3).
Paari sekundi pärast moodustatakse auru.
♦ Seadme väljalülitamiseks vajutage päästiklülitit
(3) ja seejärel vajutage "ON/OFF (sisse/välja)"
lülitit (1).
Ettevaatust! Tühjendage alati käsiaurupuhastit
pärast kasutamist.
Ettevaatust! See on normaalne, et auru tekib
lühikest aega pärast päästiklüliti (3) vabastamist.
Lülitage välja ja laske seadmel enne mis tahes
lisaseadme eemaldamist jahtuda.
Nõuanded optimaalse kasutamise kohta
Üldist
Ettevaatust! Ärge kasutage aurumoppi, kui puhastuspatja pole eelnevalt kinnitatud.
♦ Aurumopi kasutamise ajal võite kasutada juhtme
kinnitusklambrit (17), et hoida juhtmed töötsoonist eemal.
♦ Enne aurumopi kasutamist kasutage alati põranda puhastamiseks tolmuimejat või harja.
♦ Kõige lihtsam viis masina kasutamiseks on
käepideme kallutamine 45° nurga alla ja aeglane
puhastamine, kattes korraga väikese ala.
♦ Ärge kasutage aurumopiga keemilisi puhastusvahendeid. Raskesti eemaldatavate plekkide
eemaldamiseks vinüülilt või linoleumilt võite
kasutada aurupurske survenuppu, et lisada
täiendavat auru piirkonnale või et töödelda
eelnevalt õrna puhastusvahendiga ning veega,
enne kui kasutate aurumoppi.
EESTI KEEL
Aurupuhastus mopiga
♦ Paigaldage käsiaurupuhasti (5) aurumopi kere
(9) külge.
♦ Asetage puhastuspadi (12) põrandale takjakinnitus suunaga üles.
♦ Vajutage aurumopp kergelt alla puhastuspadja
(12) peale.
♦ Ühendage aurumopp vooluvõrguga.
♦ Vajutage "ON/OFF (sisse/välja)" nuppu (1). Aurumopi soojenemine kestab umbes 15 sekundit.
♦ Vajutage AutoselectTM nuppu (6), kuni soovitud
seadistus on tagatud.
♦ Tõmmates käepideme (10) tagasi, aktiveerub
aurupump. Pärast paari sekundit hakkab aurupeast väljuma auru.
Märkus: Esmakordsel täitmisel või pärast tühjenemist, võib auru moodustamine kesta kuni 45
sekundit.
♦ Auru sisenemine puhastuspatja võtab aega
umbes mõne sekundi.
Aurumopp libiseb nüüd kergelt üle desinfitseeritud/puhastatud pinna.
♦ Lükake ja tõmmake aurumoppi aeglaselt üle põranda, et teha iga osa auruga hoolega puhtaks.
Märkus: Kasutamise ajal võite aurupumba välja
lülitada, keerates käepideme tagasi püstisesse
asendisse, see mugav omadus võimaldab teil
aurumopist lühikeseks ajaks lahkuda, et saaksite
liigutada mööblit, ning seejärel puhastamisega
jätkata seadet välja lülitamata.
♦ Kui olete lõpetanud aurumopi kasutamise, keerake käepide (10) tagasi püstisesse asendisse
ja lülitage see "OFF" (välja) ja oodake, kuni aurumopp on maha jahtunud. (umbes viis minutit)
Ettevaatust! Oluline on jälgida veepaagis veetaset.
Veepaagi täitmiseks ja desinfi tseerimise/puhastamisega jätkamiseks viige käepide (10) tagasi
püstisesse asendisse ja keerake aurumopp "OFF"
(välja). Katkestage seadme ühendus elektrilise
seinapistikuga, täitke veepaak (8).
Ettevaatust! Ärge kunagi jätke aurumopp ühekski
hetkeks ühe koha peale mitte ühelgi pinnal. Asetage aurumopp alati käepidemega (10) püstisesse
asendisse, kui tegu on statsionaarse süsteemiga,
ning veenduge, et aurumopp on välja lülitatud, kui
seda ei kasutata.
♦
♦
Vaiba värskendamine
♦ Asetage puhastuspadi (12) põrandale takjakinnitus suunaga üles.
♦ Vajutage aurumopp kergelt alla puhastuspadja
(12) peale.
♦ Asetage vaibaliugur (14) põrandale.
♦ Suruge aurumopp kergelt vaibaliugurile (14),
kuni see fikseerub klõpsatuse saatel oma kohal.
Pärast kasutamist (joonis N ja O)
♦ Viige käepide (10) püstisesse asendisse tagasi
ja lülitage aurumopp välja "OFF".
♦ Oodake kuni aurumopp on maha jahtunud.
(umbes viis minutit)
♦ Eemaldage aurumopp elektrilisest seinakontaktist.
♦ Tühjendage veepaaki (8).
Ühendage aurumopp vooluvõrguga.
Vajutage "ON/OFF (sisse/välja)" nuppu (1). Aurumopi soojenemine kestab umbes 15 sekundit.
♦ Vajutage Autoselect™ nuppu (6) puidu/laminaadi seadistuse jaoks.
♦ Tõmmates käepideme (10) tagasi, aktiveerub
aurupump. Pärast paari sekundit hakkab aurupeast väljuma auru.
Märkus: Esmakordsel täitmisel või pärast tühjenemist, võib auru moodustamine kesta kuni 45
sekundit.
♦ Lükake ja tõmmake aurumoppi aeglaselt üle
vaiba, et värskendada hoolega iga osa.
Märkus: Kasutamise ajal võite aurupumba välja
lülitada, keerates käepideme tagasi püstisesse
asendisse, see mugav omadus võimaldab teil
aurumopist lühikeseks ajaks lahkuda, et saaksite
liigutada mööblit, ning seejärel puhastamisega
jätkata seadet välja lülitamata.
♦ Kui olete lõpetanud aurumopi kasutamise, keerake käepide (10) tagasi püstisesse asendisse
ja lülitage see "OFF" (välja) ja oodake, kuni aurumopp on maha jahtunud. (umbes viis minutit)
Ettevaatust! Kui märkate, et käsiaurupuhasti ja aurumopi kere ühendusosast väljub auru, lülitage see
välja ja katkestage seadme ühendus toitevõrguga.
Laske seadmel jahtuda. Eemaldage käsiaurupuhasti
aurumopi kere küljest. Vaadake aurudüüsi (4) tihend
(26) ja voolik (27) üle (joonis K). Kui tihend puudub
või kui see on kahjustunud, palume kontakteeruda oma lähima volitatud remondiagendiga. Ärge
kasutage seadet. Kui tihend on heas seisukorras,
asetage käsiaurupuhasti aurupuhasti keresse tagasi
tagamaks, et see on hermeetiliselt oma kohal.
Ettevaatust! Oluline on jälgida veepaagis veetaset.
Veepaagi täitmiseks ja desinfi tseerimise/puhastamisega jätkamiseks viige käepide (10) tagasi
püstisesse asendisse ja keerake aurumopp "OFF"
(välja). Katkestage seadme ühendus elektrilise
seinapistikuga, täitke veepaak (8).
Ettevaatust! Ärge kunagi jätke aurumopp ühekski
hetkeks ühe koha peale mitte ühelgi pinnal. Asetage aurumopp alati käepidemega (10) püstisesse
asendisse, kui tegu on statsionaarse süsteemiga,
ning veenduge, et aurumopp on välja lülitatud, kui
seda ei kasutata.
9
EESTI KEEL
♦
Eemaldage puhastuspadi (12) ja peske seda, et
see oleks järgmiseks puhastuseks valmis. (Hoolitsege selle eest, et järgite pesemisjuhiseid, mis
on trükitud puhastuspadjale).
♦ Mähkige toitejuhe juhtme puhastuskonksu (15
ja 16) ümber).
Märkus: Ülemine juhtme puhastuskonks (16)
keerleb, et vabastada juhe lihtsalt, pannes selle
järgmiseks korraks valmis.
♦ Klammerdage toitejuhe enda külge, kasutades
juhtme puhastusklambrit (32) pistiku sulgemiseks.
Märkus: Kui käepide (10) on püstises asendis, juhe
on korralikult ümber juhtme puhastuskonksude (15
ja 16) mähitud ning kinnitatud juhtme puhastusklambriga (32), seisab teie aurumopp ladustamisel
iseseisvalt. Alternatiivina on rippuv klamber (33)
ehitatud käepideme haaratsi (34) sisse, mis lubab
teie aurumopi riputada sobiva seinakonksu külge.
Tagage alati, et teie seinakonks suudab kanda
ohutult aurumopi kaalu.
Käsiaurupuhastiga puhastamine
♦ Kinnitage vajalikud lisaseadmed.
♦ Ühendage käsiaurupuhasti toitevõrguga.
♦ Vajutage "ON/OFF (sisse/välja)" nuppu (1).
Käsiaurupuhasti soojenemine kestab umbes
15 sekundit.
♦ Tõstke lukustust (2) ja tõmmake päästelülitit (3),
et aktiveerida aurupump. Pärast paari sekundit
hakkab lisaseadmest väljuma auru.
Märkus: Esmakordsel täitmisel või pärast tühjenemist, võib auru moodustamine kesta kuni 45
sekundit.
Märkus: Kasutamise ajal võite lülitada välja aurupumba, vabastades päästiklüliti; see mugav funktsioon võimaldab asetada käsiaurupuhasti maha
lühikeseks ajaks, et võiksite liigutada mööblit, ilma
et peaksite seadme välja lülitama.
♦ Kui olete käsiaurupuhasti kasutamise lõpetanud,
vabastage päästiklüliti (3), lülitage see "OFF"
(välja) ja katkestage ühendus toitevõrguga.
Oodake kuni aurumopp on maha jahtunud enne
ladustamist. (umbes viis minutit)
Ettevaatust!
Oluline on jälgida veepaagis
veetaset. Veepaagi uuesti täitmiseks ja desinfitseerimise/puhastamisega jätkamiseks lülitage
käsiaurupuhasti "OFF" (välja). Katkestage seadme
ühendus elektrilise seinapistikuga, täitke veepaak
(8).
Ettevaatust!
See on normaalne, et auru tekib
lühikest aega pärast päästiklüliti (3) vabastamist.
Lülitage välja ja laske seadmel enne mis tahes
lisaseadme eemaldamist jahtuda.
10
Lisaseadmed
Teie seadme jõudlus sõltub kasutatavast lisaseadmest. Black & Decker lisaseadmete tootmisel on
järgitud rangeid kvaliteedistandardeid ja silmas
peetud teie seadme jõudluse suurendamist. Meie
lisaseadmed tagavad teie seadme maksimaalse
võimaliku tõhususe.
Tehnilised andmed
Pinge
Võimsus
Paagi maht
Mass
Vac
W
ml
kg
FSMH1621S (tüüp 1)
230
1600
350
3,6
Tõrkeotsing
Kui seade ei tööta korralikult, järgige allpool toodud juhiseid. Kui see ei lahenda probleemi, võtke
ühendust oma kohaliku Вlack & Deckeri remonditöökojaga.
Probleem
Samm Võimalikud lahendused
Aurumopp ei 1
Kontrollige, et seade on
tööta.
seinasisese pistikupesaga ühendatud.
2
Kontrollige, et seade on
sisse lülitatud, kasutades "on/off (sisse/välja)"
lülitit (1).
3
Kontrollige pistiku
kaitset.
Digitaal4
Kontrollige, et aurumopi
näidikud ei
käepide (10) on vajutahakka helentud tugevalt aurumopi
dama.
keresse (9).
Kontrollige, et käepidemel olev nool on aurumopi kere pealisosaga
(9) ühes tasapinnas.
5
Kontrollige, et käsiaurupuhasti (5) on kindlalt
aurumopi kere külge (9)
kinnitatud.
6
Kontrollige sammu 1,
siis 2, siis 3.
EESTI KEEL
Probleem
Aurumopp
ei moodusta
auru.
Samm Võimalikud lahendused
7
Aurumopp moodustab
auru vaid siis, kui käepide on püstisest asendist
tagasi tõmmatud.
8
Kontrollige, et veepaak
(8) on täis.
MÄRKUS:
Esmakordsel täitmisel või
pärast tühjenemist, võib
auru moodustamine
kesta kuni 45 sekundit.
9
Kontrollige, et aurupuhasti pea (11) on kindlalt
aurumopi kere külge (9)
kinnitatud.
10
Kontrollige sammu 5,
siis 1, siis 2 ja siis 3.
11
Kontrollige sammu 4,
siis 5, siis 1, siis 2, siis 3
Digitaalnäidikud
kustuvad
kasutamise
ajal.
Aurumopp
12
lõpetab
kasutamise
ajal auru
moodustamise.
Aurumopp
13
moodustab
liiga palju
auru kasutamise ajal.
14
Aurumopp
15
moodustab
liiga vähe
auru kasutamise ajal.
16
Kontrollige sammu
7, siis 8, siis 9, siis 5,
siis 3.
Aurumopil on 3
seadistust. Vajutage
autoselect nuppu (6), et
vähendada moodustatava auru hulka.
Kontrollige, et auru
survenuppu (25) pole
vajutatud.
Aurumopil on 3
seadistust. Vajutage
autoselect nuppu (6), et
suurendada moodustatava auru hulka.
Vajutage auru survenuppu (25), et suurendada auru hulka
ajutiselt.
Probleem
Samm Võimalikud lahendused
Käsiauru17
Käsiaurupuhastil on
puhasti ei
lukustusfunktsioon.
moodusta
Tõstke lukustuslülitit (2)
üldse auru,
ja tõmmake päästiklükui päästikut
litit (3). Paari sekundi
on tõmmapärast moodustatakse
tud.
auru.
18
Kontrollige sammu 8,
siis 1, siis 2 ja siis 3.
Käsiaurupu- 19
Käsiaurupuhasti hakkab
hasti mootootma auru 15 sekundi
dustab liiga
pärast ja see saavutab
vähe auru
maksimaalse auruvoolu
kasutamise
45 sekundi pärast.
ajal.
Käsiaurupu- 20
Vajutage tugevalt
hasti ei tuleb
käsiaurupuhasti vaaurumopi
bastusnupp (20) alla ja
kerest välja.
siis tõmmake käsiaurupuhasti (5) aurumopi
kerest (9) eemale.
Loe kasutusjuhendist
Lisaseadmed 21
kukuvad
kokkupanekut puudutavat peatükki, et saada
seadme
küljest ära.
kõigi osade ja lisaseadmete paigaldamiseks
täpsed juhised.
Aur väljub
22
Loe kasutusjuhendist
seadmel
kokkupanekut puudutaootamatutest
vat peatükki, et saada
kohtadest.
kõigi osade ja lisaseadmete paigaldamiseks
täpsed juhised.
Kust saaksin 23
www.blackanddecker.
lisateavet /
co.uk/steammop
lisaseadmeid
www.blackanddecker.
oma aurumoie/steammop
pi jaoks.
11
EESTI KEEL
Ohutus, hooldus, teenindus
www.blackanddecker.eu
12
EESTI KEEL
Kasutusotstarve
Teie Black & Deckeri aurumopp on loodud tihendatud tammepuidu ja laminaadi, linoleumi, vinüüli,
keraamiliste plaatide, kivi- ja marmorpõrandate
desinfitseerimiseks ja puhastamiseks ning vaipade
värskendamiseks. See seade on mõeldud ainult
majapidamise siseruumides kasutamiseks.
Teie Black & Deckeri aurumopp (vaid FSMF1621
ja FSS1600) on loodud plaatide, tööpindade, köögipindade ja vannitoapindade desinfitseerimiseks
ja puhastamiseks. See seade on mõeldud ainult
majapidamise siseruumides kasutamiseks.
Ohutusjuhised
Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused ja
juhised. Kõigi juhiste täpne järgimine aitab
vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
Hoiatus! Võrgutoitega seadmete kasutamisel tuleb alati rakendada põhilisi ohutusabinõusid, sh allpool tooduid, et vähendada
tulekahju, elektrilöögi, kehavigastuse ja
materiaalse kahju tekkimise ohtu.
♦
♦
♦
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kogu
kasutusjuhend läbi.
Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud ettenähtud
otstarvet. Mis tahes tarvikute või lisaseadmete
kasutamine või seadme kasutamine viisil, mida
selles kasutusjuhendis ei soovitata, võib põhjustada kehavigastuse ohtu.
Hoidke see kasutusjuhend hilisemaks kasutamiseks alles.
Seadme kasutamine
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ärge suunake auru inimestele, loomadele,
elektriseadmetele ega elektripistikutele.
Vältige kokkupuudet veega.
Ärge kastke seadet vette.
Ärge jätke seadet järelevalveta.
Ärge hoidke seadet elektripistikuga ühenduses,
kui seade pole kasutuses.
Seadme eemaldamiseks pistikust ärge kunagi
tõmmake toitejuhtmest. Hoidke seadme juhe
eemal kuumusest, õlist ja teravatest äärtest.
Ärge kasutage aurupuhastit niiskete kätega.
Ärge tõmmake ega kandke juhtmest hoides ega
kasutage juhet sangana, ärge jätke juhet ukse
vahele, tõmmake juhet ümber teravate äärte ega
laske sellel puutuda kokku kuumade pindadega.
Ärge kasutage seadet suletud ruumis, mis on
täidetud õlipõhise värvilahjendi auru, mõne
koitõrjevahendi, süttiva solmu või muude plah-
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
vatuslike või toksiliste aurudega.
Kontrollige põranda tüüpi koos tootjaga.
Ärge kasutage nahal, vahaga poleeritud mööblil
või põrandatel, sünteetilistel tekstiilidel, velvetil
või muudel õrnadel, aurutundlikel materjalidel.
Hoiatus! Ärge kasutage tihendamata puidust või tihendamata laminaatpõrandatel.
Vahaga töödeldud pindadel või mõnel
vahatamata põrandal võib kuumus või aur
läike eemaldada. Alati on soovitatav testida
pinna isoleeritud piirkonnal enne jätkamist.
Samuti soovitame kontrollida teie põranda
tootja kasutamis- ja hooldusjuhiseid.
Ärge kunagi lisage aurupuhastisse katlakivieemaldusvahendit, aromaatset, alkohoolset või
puhastusvahendit, kuna need võivad seadet
kahjustada või muuta selle kasutamise ohtlikuks.
Kui kodune kaitselüliti aktiveeritakse aurupuhasti kasutamise ajal, katkestage kohe toote kasutamine ja võtke ühendust klienditoekeskusega.
(Olge elektrilöögi riski suhtes ettevaatlik.)
Seadmest väljub väga kuuma auru kasutatava
piirkonna desinfitseerimiseks. See tähendab, et
aurupuhasti pea, puhastuspadjad ja vaibatarvikud muutuvad kasutamise ajal väga kuumaks.
Ettevaatust! Kandke alati sobivaid jalatseid,
kui kasutate aurumoppi ja kui vahetate oma
aurumopi tarvikuid. Ärge kandke susse ega
avatud varbaosaga jalatseid.
Kaas võib kasutamise ajal kuumaks minna.
Kasutamise ajal võib seadmest auru väljuda.
Seda seadet tuleb kasutada ettevaatlikult.
ÄRGE puutuge ühtegi osa, mis võib kasutamise
ajal kuumaks muutuda.
Lülitage seade välja ja asetage käepide püstisesse asendisse enne veepaagi eemaldamist.
Kui märkate, et käsiaurupuhastist väljub auru,
lülitage seade välja ja katkestage seadme ühendus toitevõrguga, lastes seadmel jahtuda. Võtke
ühendust lähima volitatud remondiagendiga.
Ärge jätkake seadme kasutamist.
Pärast kasutamist
♦
♦
♦
Katkestage seadme ühendus vooluvõrguga ja
laske enne puhastamist jahtuda.
Kui seadet ei kasutata, tuleb see panna hoiule
kuiva kohta.
Lapsed ei tohi hoiule pandud seadmetele juurde
pääseda.
13
EESTI KEEL
Kontrollimine ja parandustööd
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Katkestage seadme ühendus vooluvõrguga ja
laske enne hooldus- või remonditöid jahtuda.
Enne kasutamist veenduge, et seade pole
kahjustunud ja sel puuduvad katkised osad.
Kontrollige purunenud osade, kahjustunud lülitite ja muude tingimuste puudumist, mis võivad
mõjutada seadme kasutamist.
Kontrollige regulaarselt kahjustuste puudumist
seadme juhtmel.
Ärge kasutage seadet, kui mõni selle osa on
kahjustunud või katki.
Kahjustunud või katkised osad peab asendama
või parandama volitatud remonditöökoda.
Ärge kunagi üritage eemaldada ega vahetada
muid osi peale nende, mis on kindlaks määratud
selles kasutusjuhendis.
Teiste isikute ohutus
♦
♦
Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8.
eluaastast ning piiratud füüsiliste, tajumis- või
vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmisteta isikud, kui neid seejuures jälgitakse või
juhendatakse, kuidas seadet ohutult kasutada,
ning selgitatakse seotud ohte. Lapsed ei tohi
seadmega mängida. Järelevalveta lapsed ei
tohi seadet puhastada ega hooldada.
Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad ei
mängiks seadmega.
Muud ohud.
Tööriista kasutamisel võivad tekkida muud ohud,
mida ei ole lisatud hoiatustes kirjeldatud. Need ohud
võivad tekkida valesti kasutamise, pikemaajalise
kasutamise jne tõttu.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte vältida.
Need on järgmised:
♦ Liikuvate osade puudutamisest põhjustatud
vigastused.
♦ Kuumade osade puudutamisest põhjustatud
vigastused.
♦ Detailide või tarvikute vahetamisel tekkinud
vigastused.
♦ Vigastuste tekkimine seadme pikaajalisel kasutamisel. Seadme pikaajalisel kasutamisel tehke
regulaarselt puhkepause.
Elektriohutus
Hoiatus! See toode peab olema maandatud. Kontrollige alati, et toitepinge vastab andmesildile märgitud väärtusele.
14
Elektripistikud peavad vastama pistikupesale. Ärge
kunagi muutke pistikut mis tahes moel. Muutmata
pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögiohtu.
♦ Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb lasta see
ohutuse tagamiseks tootjal või Black & Deckeri
volitatud hoolduskeskusel välja vahetada.
Pikendusjuhtmed ja klassi 1 toode
♦
♦
Kuna teie seade on maandatud ja klassi 1 ehitusega, tuleb kasutada 3 südamikuga juhet.
Võimsuskaota saab kasutada kuni 30 m (100
jalga) pikkust kaablit.
Seadmel olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks
peab kasutaja tähelepanelikult lugema
kasutusjuhendit.
Hoiatus! Põletamisoht.
Hooldus ja puhastamine
Black & Deckeri juhtmega seade on loodud pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hooldamise juures.
Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb selle eest
hoolitseda ja seadet regulaarselt puhastada.
Hoiatus! Enne hooldus- või puhastustöid juhtmega
seadmete kallal tuleb seade välja lülitada ja vooluvõrgust eemaldada.
♦ Pühkige oma seadet pehme niiske lapiga.
♦ Raskesti eemaldatavate plekkide korral kasutage õrna seebilahust ja vett lapi niisutamiseks.
Puhastuspatjade hooldamine
Pesemisjuhised - Mitte lisada pesupehmendit - Lasta täielikult kuivada enne uuesti kasutamist.
Ettevaatust! Järgige puhastusjuhiseid, mis on
trükitud puhastuspatjade etiketile.
Toitepistiku vahetamine (ainult Ühendkuningriik
ja Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige
järgmiselt:
♦ Kõrvaldage vana pistik ohutult.
♦ Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
♦ Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
♦ Ühendage roheline/kollane juhe maandusklemmiga.
Hoiatus! Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasas
olevaid paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.
EESTI KEEL
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie Black & Deckeri toode on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode
vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite eraldi kogumine võimaldab materjale taaskasutada.
Materjalide taaskasutamine aitab vältida
keskkonna saastamist ja vähendab vajadust
tooraine järele.
Kohalikud määrused võivad nõuda elektroonikaromu eraldamist olmejäätmetest ning selle viimist
prügilasse või jaemüüjale, kellelt ostate uue toote.
Koos garantiinõudega tuleb müüjale või volitatud
remonditöökojale esitada ostudokument. Lähima
volitatud remonditöökoja leidmiseks võite
pöörduda Black & Deckeri kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist.
Samuti on Black & Deckeri volitatud
remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse
teeninduse üksikasjad ning kontaktandmed
leitavad internetis aadressil www.2helpU.com.
Külastage meie veebilehte
www.blackanddecker.co.uk, et registreerida
oma uus Black & Deckeri toode ning olla kursis
viimaste uute toodete ja eripakkumistega.
Lisateavet Black & Deckeri firmamärgi ja
tootevaliku kohta leiate veebilehelt
www.blackanddecker.co.uk.
Black & Decker pakub võimalust Black & Deckeri
toodete tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode volitatud remonditöökotta, kus see meie nimel
tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite
pöörduda Black & Deckeri kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist. Samuti on Black & Deckeri volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil
www.2helpU.com.
Garantii
Black & Decker on oma toodete kvaliteedis kindel
ja pakub erilist garantiid. See garantii täiendab teie
seaduslikke õigusi ega piira neid kuidagi. Garantii
kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.
Kui 24 kuu jooksul alates ostukuupäevast ilmneb
Black & Deckeri tootel materjali- või tootmisvigu või
toote mittevastavus, garanteerib Black & Decker,
et asendab katkised osad, parandab või asendab
mõistlikus ulatuses kulunud tooted, põhjustades
kliendile võimalikult vähe ebamugavust, kui tegemist
pole järgmisega:
♦ Toodet on edasi müüdud, kasutatud professionaalsel tasandil või välja üüritud;
♦ Toodet on valesti või hooletult kasutatud;
♦ Toode on võõrkehade, ainete või õnnetuste tõttu
kahjustunud;
♦ Toodet on üritanud remontida kolmandad isikud
peale Black & Deckeri volitatud remonditöökodade ja Black & Deckeri hooldustöötajate.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша паровая швабра Вlack & Decker предназначена для дезинфекции и чистки герметичного паркета и ламината, линолеума, виниловых
покрытий, керамической плитки, каменных
и мраморных полов, а также для освежающей
чистки ковровых покрытий. Данный прибор
предназначен только для бытового использования внутри помещений.
Внимание! Перед использованием
прибора внимательно прочтите руководство «Техника безопасности, техническое обслуживание и ремонт».
Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Составные части
Ваш прибор может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных частей:
1. Пусковой выключатель
2. Кнопка защиты от непреднамеренного пуска
3. Курковый пусковой выключатель
4. Паровое сопло
5. Ручной пароочиститель
6. Кнопка переключения режимов Autoselect™
7. Крышка заливочного отверстия
8. Резервуар для воды
9. Корпус паровой швабры
10. Основная рукоятка
11. Паровая головка
12. Чистящая накладка для паровой головки
13. Насадка-планёр для ковровых покрытий
14. Нижний крючок для намотки кабеля
15. Верхний крючок для намотки кабеля
16. Зажим для кабеля
17. Мерный стаканчик
♦
в паровую головку (11) и нажмите до щелчка.
Чтобы снять паровую головку с корпуса
прибора, нажмите на отпирающую кнопку
(19), потяните корпус (9) и отсоедините его
от паровой головки (11).
Установка ручного пароочистителя (Рис. С)
♦
Удерживая заднюю часть корпуса паровой
швабры (9), вставьте в корпус (9) ручной
пароочиститель (5) до щелчка.
Предупреж дение! Всегда следите, чтобы
включалась подсветка, означая, что прибор
правильно установлен.
Внимание! Перед установкой ручного пароочистителя в корпус паровой швабры осмотрите
прокладку (26, Рис. J) на паровом сопле (4). Если
прокладка повреждена или отсутствует, свяжитесь с ближайшим авторизованным сервисным
центром. Не используйте прибор.
Снятие ручного пароочистителя (Рис. С)
♦
Переведите отпирающую кнопку (20) вниз,
потяните за ручной пароочиститель (5)
и снимите его с корпуса паровой швабры.
Установка чистящей накладки (Рис. D)
Дополнительные чистящие накладки можно
приобрести у Вашего дилера Вlack & Decker:
Чистящие накладки для паровой головки (12
шт.) – номер по каталогу FSMP20-XJ.
♦ Положите накладку (12) на пол, стороной
с лентой-липучкой вверх.
♦ Слегка прижмите паровую швабру к чистящей накладке (12).
Предупреждение! Всегда выключайте паровую
швабру, если она не используется, и оставляйте
её, переведя рукоятку (10) в вертикальное положение.
Сборка
Снятие чистящей накладки (Рис. Е)
Внимание! Перед выполнением любой из следующих операций убедитесь, что прибор выключен, отсоединен от электросети, полностью
остыл и не содержит воды.
Предупреждение! При замене чистящих накладок на Вашей паровой швабре, всегда надевайте соответствующую обувь. Не надевайте
тапочки или обувь с открытыми носками.
♦ Переведите рукоятку (10) в вертикальное
положение и выключите паровую швабру.
♦ Дож дитесь полного остывания паровой
швабры (приблизительно 5 минут).
♦ Носком обуви сильно нажмите на язычок
(21), отпирающий чистящую накладку.
♦ Поднимите поровую швабру с чистящей накладки.
Предупреждение! Всегда выключайте паровую
швабру, если она не используется, и оставляйте
Установка основной рукоятки (Рис. А)
♦
Вставьте нижний конец рукоятки (10) в верхний торец корпуса прибора (9) и нажмите до
щелчка. Стрелка на рукоятке (10) должна
быть выровнена по верхнему торцу корпуса
(9) паровой швабры.
Установка паровой головки (Рис. В)
♦
16
Вставьте нижний торец корпуса прибора (9)
РУССКИЙ ЯЗЫК
её, переведя рукоятку (10) в вертикальное положение.
Заполнение резервуара водой (Рис. F)
Данный пароочиститель оборудован противоизвестковой системой, которая помогает продлить
срок службы прибора.
Примечание: Заполните резервуар чистой
водопроводной водой.
Примечание: В местностях с очень жёсткой
водой, рекомендуется использование деионизированной воды.
♦ Откройте крышку заливочного отверстия (7),
откинув ее вниз.
♦ Воспользовавшись мерным стаканчиком,
заполните резервуар (8) водой.
Внимание! Ёмкость резервуара для воды –
0,36 л.
♦ Установите на место крышку заливочного
отверстия (7).
Примечание: Убедитесь, что крышка заливочного отверстия плотно закрыта.
Примечание: Не используемый мерный стаканчик (18) можно закрепить на основной рукоятке
прибора.
Примечание: Не используйте с паровой шваброй химические очистители.
Установка насадки-планёра для чистки
ковровых покрытий (Рис. G) (Только для
чистки ковровых покрытий)
♦
♦
♦
Положите насадку-планёр на пол.
Установите на прибор чистящую накладку.
Слегка прижмите паровую швабру к насадке-планёру (14), пока она не защелкнется на
месте.
Предупреждение! Всегда выключайте паровую
швабру, если она не используется, и оставляйте
её, переведя рукоятку (10) в вертикальное положение.
Снятие насадки-планёра для чистки ковровых
покрытий (Рис. G)
Предупреждение! При замене насадки-планёра на Вашей паровой швабре, всегда надевайте
соответствующую обувь. Не надевайте тапочки
или обувь с открытыми носками.
♦ Переведите рукоятку (10) в вертикальное
положение и выключите паровую швабру.
♦ Дож дитесь полного остывания паровой
швабры (приблизительно 5 минут).
♦ Носком обуви сильно нажмите на язычок
(22), отпирающий насадку-планёр.
♦
Поднимите паровую швабру с насадки-планёра (14).
Предупреждение! Всегда выключайте паровую
швабру, если она не используется, и оставляйте
её, переведя рукоятку (10) в вертикальное положение.
Установка ароматизирующей таблетки
(Рис. I и J)
Внимание! Переведите рукоятку (10) в вертикальное положение и выключите паровую
швабру. Дождитесь полного остывания паровой
швабры (приблизительно 5 минут).
♦ Сдвиньте отпирающую кнопку (26), чтобы
открыть дверцу отсека.
♦ Поместите в отсек (27) ароматизирующую
таблетку.
♦ Сильным нажатием закройте дверцу (28).
Установка на ручном пароочистителе шланга
и дополнительных принадлежностей
(Рис. K и L)
Внимание! Перед каждым использованием
проверяйте состояние прокладки (26) на паровом сопле (4) и шланге (27).Если прокладка
повреждена или отсутствует, свяжитесь с ближайшим авторизованным сервисным центром.
Не используйте прибор.
Установка шланга (Рис. K)
♦ Нажмите на зажимы (28), расположенные на
боковых сторонах шланга (27).
♦ Прижмите шланг (27) к паровому соплу (4)
и отпустите зажимы (28).
Важно! Перед использованием ручного пароочистителя убедитесь, что шланг (27) прочно
зафиксирован.Если из места с оединения
выделяется пар, значит, шланг установлен
неправильно. Дождитесь остывания прибора
и переустановите шланг.
Установка пароструйного сопла с переменой
режимов (Рис. L)
♦ Нажмите на зажимы (30), расположенные на
боковых сторонах пароструйного сопла (31).
♦ Прижмите пароструйное сопло к паровому
соплу (4) или шлангу (27) и отпустите зажимы (30).
Важно! Перед использованием ручного пароочистителя убедитесь, что пароструйное сопло
(31) прочно зафиксировано.Если из места соединения выделяется пар, значит, пароструйное
сопло установлено неправильно. Дождитесь
остывания прибора и переустановите пароструйное сопло.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Установка прочих дополнительных принадлежностей (Рис. J)
♦ Совместите проушины на шланге с выемками на дополнительной принадлежности.
♦ Прижмите дополнительную принадлежность
(29) к шлангу (27) и поверните ее против
часовой стрелки, пока принадлежность не
защелкнется на месте.
Примечание! Пароструйное сопло с переменой
режимов может использоваться без шланга
путем установки непосредственно на паровое
сопло. Все прочие дополнительные принадлежности крепятся к шлангу.
Снятие шланга и дополнительных
принадлежностей (Рис. K и L)
Внимание! Паровое сопло, пароструйное сопло
с переменой режимов, шланг и дополнительные
принадлежности во время работы сильно нагреваются. Перед снятием любой из дополнительных принадлежностей дождитесь полного
остывания прибора и принадлежности.
Снятие дополнительной принадлежности
(Рис. K)
♦ Поверните дополнительную принадлежность (29) по часовой стрелке и снимите ее
со шланга (27).
к работе подсветка резервуара с водой сменит
свой цвет на синий.
♦ Чтобы выключить прибор, нажмите на клавишу пускового выключателя (1).
Предупреждение! Никогда не оставляйте включённую паровую швабру направленной на один
участок или поверхность в течение длительного
времени. Всегда выключайте паровую швабру,
если она не используется, и оставляйте её, переведя рукоятку (10) в вертикальное положение.
Предупреждение! После использования паровой швабры всегда опорожняйте резервуар.
Примечание: После первого заполнения водой
или после полного выпаривания воды в резервуаре процесс выработки пара может занять
до 45 секунд.
Технология Autoselect™ (Рис. I)
Данная паровая швабра оснащена кнопкой
переключения режимов Autoselect™ (6) с изображениями различных операций по чистке.
Данные изображения помогут Вам выбрать
правильный режим работы для выполняемого
типа чистки.
Выберите одну из операций, нажимая на кнопку
Autoselect™ (6) до тех пор, пока не появится
нужное изображение:
Снятие шланга (Рис. K)
♦ Нажмите на зажимы (29), расположенные
на боковых сторонах шланга (27), и снимите
шланг с парового сопла (4).
Паркет/Ламинат
Снятие пароструйного сопла с переменой
режимов (Рис. L)
♦ Нажмите на зажимы (30), расположенные на
боковых сторонах пароструйного сопла (31),
и снимите его с парового сопла (4).
Плитка/Винил
Эксплуатация
Важно! При условии использования в соответствии с данным руководством по эксплуатации
и с установленной прокладкой из микроволокна
данный прибор способен уничтожить 99,9%
бактерий и микробов при непрерывном рабочем
цикле продолжительностью 90 секунд.
Включение и выключение (Паровая швабра)
♦
Чтобы включить прибор, нажмите на клавишу пускового выключателя (1). Паровая швабра нагреется примерно через 15 секунд.
Примечание: При включении паровой швабры загорится красная подсветка резервуара
с водой. Когда паровая швабра будет готова
18
Камень/Мрамор
Для каж дого конкретного случая паровая
швабра выберет оптимальную интенсивность
подачи пара.
Примечание: Перед началом использования
паровой швабры всегда проверяйте правильность выбранных настроек. Для удобства паровая швабра запомнит последнюю выбранную
операцию.
Выброс пара (Рис. I)
Паровая швабра оборудована кнопкой выброса
пара; данная функция поможет при избавлении
от устойчивых пятен и грязи.
♦ Во время использования нажимайте на
кнопку выброса пара (25) для оказания дополнительной мощности при чистке.
Примечание: Выброс пара будет происходить
в течение 10 секунд, после чего паровая швабра
продолжит работу в выбранном режиме.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Включение и выключение (Ручной
пароочиститель) (Рис. М)
♦
Чтобы включить прибор, нажмите на клавишу пускового выключателя (1). Ручной
пароочиститель нагреется приблизительно
через 15 секунд.
Примечание: При включении ручного пароочистителя загорится красная подсветка резервуара с водой. Когда ручной пароочиститель будет
готов к работе подсветка резервуара с водой
сменит свой цвет на синий.
♦ Поднимите кнопку защиты от непреднамеренного пуска (2) и нажмите на курковый
пусковой выключатель (3). Через несколько
секунд начнет вырабатываться пар.
♦ Чтобы выключить прибор, отпустите курковый выключатель (3), затем нажмите на
клавишу пускового выключателя (1).
Пре дупреж дение! Пос ле исполь зования
ручного пароочистителя всегда опорожняйте
резервуар.
Предупреждение! После отпускания куркового
пускового выключателя (3) пар может продолжать вырабатываться в течение короткого времени; это нормально. Перед снятием любой из
дополнительных принадлежностей, выключите
прибор и дождитесь его полного охлаждения.
Рекомендации по оптимальному
использованию
Общие требования
Предупреждение! Никогда не используйте
паровую швабру без предварительно установленной чистящей накладки.
♦ Во время работы паровой шваброй Вы можете использовать зажим для кабеля (17),
который поможет держать кабель в стороне
от обрабатываемой поверхности.
♦ Всегда перед использованием паровой
швабры пылесосьте или подметайте поверхность.
♦ Самый простой способ использования прибора: наклоните рукоятку под углом 45˚ и начинайте чистку, обрабатывая поверхность
небольшими участками.
♦ Не используйте с паровой шваброй химические очистители. Для удаления сложных пятен с линолеума или винилового покрытия,
нажмите на кнопку выброса пара для воздействия на участок большим количеством
пара или предварительно обработайте
пятно мягким чистящим средством и небольшим количеством воды, затем чистите
с использованием паровой швабры.
Чистка паровой шваброй
♦ Установите в корпус паровой швабры (9)
ручной пароочиститель (5).
♦ Положите накладку (12) на пол, стороной
с лентой-липучкой вверх.
♦ Слегка прижмите паровую швабру к чистящей накладке (12).
♦ Подключите паровую швабру к источнику
питания.
♦ Нажмите клавишу пускового выключателя
(1). Паровая швабра нагреется примерно
через 15 секунд.
♦ Нажмите на кнопку Autoselect™ (6), пока не
будет выбран нужный режим.
♦ При переводе рукоятки (10) назад включится
паровой насос. Через несколько секунд из
паровой головки начнет выходить пар.
Примечание: После первого заполнения водой
или после полного выпаривания воды в резервуаре процесс выработки пара может занять
до 45 секунд.
♦ В течение следующих нескольких секунд пар
достигнет чистящей накладки. После этого
паровая швабра начнет легко скользить по
поверхности, которую следует очистить/
продезинфицировать.
♦ Медленно водите паровой шваброй по полу,
тщательно очищая паром каждый отдельный участок.
Примечание: Во время использования Вы
можете отключить паровой насос, переведя
рукоятку в вертикальное положение. Эта удобная функция позволит Вам временно отложить
паровую швабру, чтобы Вы могли передвинуть
мебель или переставить какие-нибудь предметы. После этого Вы можете продолжить чистить
шваброй без необходимости выключения и повторного включения.
♦ Закончив чистку, переведите рукоятку (10)
в вертикальное положение, вык лючите
паровую швабру и дождитесь полного остывания прибора(приблизительно 5 минут).
Предупреждение! Всегда следите за уровнем
воды в резервуаре. Чтобы заполнить резервуар
водой и продолжить чистку/дезинфекцию, переведите рукоятку (10) в вертикальное положение
и выключите паровую швабру. Отсоедините
прибор от электрической розетки и заполните
резервуар (8) водой.
Предупреждение! Никогда не оставляйте включённую паровую швабру направленной на один
участок или поверхность в течение длительного
времени. Всегда выключайте паровую швабру,
если она не используется, и оставляйте её, переведя рукоятку (10) в вертикальное положение.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Освежающая чистка ковровых покрытий
♦ Положите накладку (12) на пол, стороной
с лентой-липучкой вверх.
♦ Слегка прижмите паровую швабру к чистящей накладке (12).
♦ Положите насадку-планёр (14) на пол.
♦ Слегка прижмите паровую швабру к насадке-планёру (14), пока она не защелкнется на
месте.
♦ Подключите паровую швабру к источнику
питания.
♦ Нажмите клавишу пускового выключателя
(1). Паровая швабра нагреется примерно
через 15 секунд.
♦ Нажмите на кнопку Autoselect™ (6), выбирая
режим «Паркет/Ламинат».
♦ При переводе рукоятки (10) назад включится
паровой насос. Через несколько секунд из
паровой головки начнет выходить пар.
Примечание: После первого заполнения водой
или после полного выпаривания воды в резервуаре процесс выработки пара может занять
до 45 секунд.
♦ Медленно водите паровой шваброй по ковровому покрытию, тщательно очищая паром
каждый отдельный участок.
Примечание: Во время использования Вы
можете отключить паровой насос, переведя
рукоятку в вертикальное положение. Эта удобная функция позволит Вам временно отложить
паровую швабру, чтобы Вы могли передвинуть
мебель или переставить какие-нибудь предметы. После этого Вы можете продолжить чистить
шваброй без необходимости выключения и повторного включения.
♦ Закончив чистку, переведите рукоятку (10)
в вертикальное положение, вык лючите
паровую швабру и дождитесь полного остывания прибора(приблизительно 5 минут).
Предупреждение! Если замечено выделение
пара из места соединения ручного пароочистителя и корпуса паровой швабры, выключите
прибор, отсоедините его от источника питания
и оставьте до полного остывания. Дождитесь
полного остывания. Извлеките из корпуса паровой швабры ручной пароочиститель. Проверьте
состояние прокладки (26) на паровом сопле (4)
и шланге (27) (Рис. K). Если прокладка повреждена или отсутствует, свяжитесь с ближайшим
авторизованным сервисным центром. Не используйте прибор. Если прокладка находится
в хорошем состоянии, снова установите ручной
пароочиститель в корпус паровой швабры и проверьте прочность соединения.
Предупреждение! Всегда следите за уровнем
20
воды в резервуаре. Чтобы заполнить резервуар
водой и продолжить чистку/дезинфекцию, переведите рукоятку (10) в вертикальное положение
и выключите паровую швабру. Отсоедините
прибор от электрической розетки и заполните
резервуар (8) водой.
Предупреждение! Никогда не оставляйте включённую паровую швабру направленной на один
участок или поверхность в течение длительного
времени. Всегда выключайте паровую швабру,
если она не используется, и оставляйте её, переведя рукоятку (10) в вертикальное положение.
После использования (Рис. N и O)
♦
Переведите рукоятку (10) в вертикальное
положение и выключите паровую швабру.
♦ Дож дитесь полного остывания паровой
швабры (приблизительно 5 минут).
♦ Отключите паровую швабру от электрической розетки.
♦ Опорожните резервуар (8).
♦ Снимите чистящую накладку (12) и постирайте ее, подготовив к следующему использованию. (Соблюдайте указания по стирке,
напечатанные на чистящей накладке).
♦ Намотайте электрокабель на крючки для его
хранения (15 и 16).
Примечание: Верхний крючок (16) поворачивается во всех направлениях, благодаря чему
кабель легко снять при последующем использовании прибора.
♦ Прикрепите кабель у вилки к другой его
части при помощи зажима (32).
Примечание: Оптимальное положение паровой
швабры для хранения: рукоятка (10) переведена в вертикальное положение, кабель плотно
намотан на крючки (15 и 16) и дополнительно
закреплен зажимом (32).Кроме этого, в рукоятке
(34) швабры имеется специальное отверстие
для подвешивания (33), которое позволяет
подвесить Вашу паровую швабру на крючок,
вбитый в стену. Убедитесь, что стенной крючок
способен выдержать вес половой швабры.
Чистка ручным пароочистителем
♦ Установите необходимую дополнительную
принадлежность.
♦ Подключите ручной пароочиститель к источнику питания.
♦ Нажмите клавишу пускового выключателя
(1). Ручной пароочиститель нагреется приблизительно через 15 секунд.
♦ Поднимите кнопку защиты от непреднамеренного пуска (2) и нажмите на курковый
пусковой выключатель (3), чтобы активиро-
РУССКИЙ ЯЗЫК
вать поровой насос. Через несколько секунд
из дополнительной принадлежности начнет
выходить пар.
Примечание: После первого заполнения водой
или после полного выпаривания воды в резервуаре процесс выработки пара может занять
до 45 секунд.
Примечание: Во время использования Вы
можете отключить паровой насос, отпустив
курковый пусковой выключатель. Эта удобная
функция позволит Вам временно положить
ручной пароочиститель на пол, чтобы Вы могли
передвинуть мебель или переставить какиенибудь предметы. После этого Вы можете продолжить чистку без необходимости выключения
и повторного включения.
♦ По окончании использования ручного пароочистителя, отпустите курковый пусковой
выключатель (3), выключите прибор и отсоедините его от источника питания. Перед
уборкой на хранение дождитесь полного
остывания паровой швабры (приблизительно 5 минут).
Предупреждение! Всегда следите за уровнем
воды в резервуаре. Чтобы залить воду в резервуар и продолжить работу по дезинфекции/
чистке, выключите ручной пароочиститель.
Отсоедините прибор от электрической розетки
и заполните резервуар (8) водой.
Предупреждение! После отпускания куркового
пускового выключателя (3) пар может продолжать вырабатываться в течение короткого времени; это нормально. Перед снятием любой из
дополнительных принадлежностей, выключите
прибор и дождитесь его полного охлаждения.
Дополнительные принадлежности
Производительность Вашего прибора напрямую
зависит от используемых принадлежностей.
Принадлежности Вlack & Decker изготовлены
в соответствии с самыми высокими стандартами качества и способны увеличить производительность Вашего прибора. Используя эти
принадлежности, Вы достигнете наилучших
результатов в работе.
Технические характеристики
Напряжение питания В перем. тока
Мощность
Вт
Вместимость резервуара для воды
Вес
кг
FSMH1621S (Тип 1)
230
1600
350
3,6
Проблема
Паровая швабра не включается.
Не загорается цифровая
панель управления.
Паровая швабра не вырабатывает пар.
Шаг Возможное решение
1
Проверьте подключение к электрической
розетке.
2
Проверьте, включён ли прибор при
помощи пускового
выключателя (1).
3
Проверьте предохранитель в вилке.
4
Убедитесь, что основная рукоятка (10)
паровой швабры до
упора установлена
в корпус прибора
(9). Убедитесь, что
стрелка на основной рукоятке выровнена по верхнему торцу корпуса
паровой швабры (9).
5
Убедитесь, что ручной пароочиститель
(5) до упора установлен в корпус паровой
швабры (9).
6
Проверьте Шаг 1,
затем Шаг 2, затем
Шаг 3.
7
Паровая швабра
будет вырабатывать
пар только после
перевода рукоятки из
вертикального в заднее положение.
8
Убедитесь, что резервуар (8) заполнен
водой.
ПРИМЕЧАНИЕ: После первого заполнения водой или после
полного выпаривания
воды в резервуаре
процесс выработки
пара может занять до
45 секунд.
9
Убедитесь, что
паровая головка (11)
до упора установлена в корпус паровой
швабры (9).
10
Проверьте Шаг 5,
затем Шаг 1, затем
Шаг 2, затем Шаг 3.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Проблема
Цифровая
панель управления отключается во время
использования
прибора.
Паровая швабра прекращает
выработку пара
во время использования.
Паровая швабра вырабатывает слишком
много пара во
время использования.
Шаг Возможное решение
11
Проверьте Шаг 4, затем Шаг 5, затем Шаг
1, затем Шаг 2, затем
Шаг 3.
12
Проверьте Шаг 7, затем Шаг 8, затем Шаг
9, затем Шаг 5, затем
Шаг 3.
13
Паровая швабра
работает в 3-х режимах. Нажмите на
кнопку переключения
режимов Autoselect
(6), чтобы уменьшить
количество вырабатываемого пара.
Убедитесь, что не нажата кнопка выброса
пара (25).
Паровая швабра
работает в 3-х режимах. Нажмите на
кнопку переключения
режимов Autoselect
(6), чтобы увеличить
количество вырабатываемого пара.
Нажмите на кнопку
выброса пара (25),
чтобы временно увеличить количество
вырабатываемого
пара.
Ручной пароочиститель заблокирован.
Поднимите кнопку
защиты от непреднамеренного пуска
(2) и нажмите на
курковый пусковой
выключатель (3). Через несколько секунд
начнет вырабатываться пар.
Проверьте Шаг 8, затем Шаг 1, затем Шаг
2, затем Шаг 3.
14
Паровая швабра вырабатывает слишком
мало пара во
время использования.
15
16
При нажатии
на курковый
выключатель
ручной пароочиститель не
вырабатывает
пара.
17
18
22
Проблема
Шаг Возможное решение
Ручной паро19
Ручной пароочистиочиститель
тель начнет выравырабатывает
ботку пара через 15
слишком мало
секунд; максимальпара во время
ный поток пара будет
использования.
достигнут в течение
45 секунд.
Ручной паро20
Сильно нажмите на
очиститель не
отпирающую кнопку
извлекается из
(20), переводя её
вниз, потяните за
корпуса пароручной пароочистивой швабры.
тель (5) и снимите его
с корпуса паровой
швабры (9).
Насадки не
21
Обратитесь к раздержатся на
делу руководства по
приборе.
эксплуатации «Сборка» и убедитесь, что
все части и насадки
установлены в соответствии с инструкциями.
Обратитесь к разПар выделяет- 22
делу руководства по
ся из неожиданэксплуатации «Сборных участков
ка» и убедитесь, что
прибора.
все части и насадки
установлены в соответствии с инструкциями.
23
www.blackanddecker.
Где я могу
co.uk/steammop
получить доwww.blackanddecker.
полнительную
ru/steammop
информацию
о паровой
швабре и дополнительных
принадлежностях?
Техника безопасности, техническое
обслуживание и ремонт
www.blackanddecker.eu
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша паровая швабра Black & Decker предназначена для дезинфекции и чистки герметичного паркета и ламината, линолеума, виниловых
покрытий, керамической плитки, каменных
и мраморных полов, а также для освежающей
чистки ковровых покрытий. Данный прибор
предназначен только для бытового использования внутри помещений.
Ваш ручной пароочиститель Black & Decker
(только FSMF1621 и FSS1600) предназначен для
дезинфекции и чистки плитки, столешниц и поверхностей в кухнях и ванных комнатах. Данный
прибор предназначен только для бытового использования внутри помещений.
Инструкции по технике безопасности
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током,
возникновению пожара и/или получению
тяжелой травмы.
Внимание! При использовании электрических приборов соблюдение правил
по технике безопасности и следование
данным инструкциям позволит снизить
вероятность возникновения пожара,
поражения электрическим током, получения травм и повреждения личного
имущества.
♦
♦
♦
Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Назначение прибора описывается в данном
руководстве по эксплуатации. Использование любых принадлежностей или приспособлений, а также выполнение данным
прибором любых видов работ, не рекомендованных данным руководством по эксплуатации, может привести к несчастному
случаю.
Сохраните данное руководство для последующего обращения к нему.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Внимание! Не используйте прибор для
чистки негерметичного паркета и ламината. На поверхностях, обработанных
воском или мастикой, а также на некоторых поверхностях, не подвергавшихся
подобной обработке, в результате воздействия высокой температуры и пара
блеск может исчезнуть. Настоятельно
рекомендуем всегда предварительно
тестировать прибор на небольшом
участке поверхности, которую предстоит чистить. Мы также рекомендуем
получить у производителя инструкции
по эксплуатации и уходу за половым
покрытием.
♦
Использование прибора
♦
♦
24
Не направляйте пар на людей, животных,
электрические приборы или электрические
розетки.
Не оставляйте прибор под дождем.
Не погружайте прибор в воду.
Не оставляйте прибор без присмотра.
Не оставляйте не используемый прибор
подключенным к электрической розетке.
Никогда не тяните за кабель, чтобы отключить прибор от электрической розетки. Не
подвергайте электрический кабель воздействию высокой температуры, масла и держите вдали от острых предметов и углов.
Не дотрагивайтесь до паровой швабры
мокрыми руками.
Не тяните за кабель, не переносите прибор
за кабель, не используйте кабель в качестве
рукоятки, не защемляйте дверью кабель, не
наматывайте кабель на острые углы и предметы, держите кабель подальше от нагретых
поверхностей.
Не используйте прибор в замкнутом пространстве, заполненном паровыми испарениями растворителей масляных красок,
некоторых веществ, препятствующих появлению моли, огнеопасной пылью или другими взрывчатыми или ядовитыми парами.
Уточните у производителя тип полового покрытия.
Не используйте паровую швабру для чистки
кожаных покрытий, отполированной воском мебели или покрытых мастикой полов,
синтетических тканей, бархата или других
деликатных и чувствительных к обработке
паром материалов.
♦
Никогда не заливайте в паровую швабру
жидкость для удаления накипи, ароматические вещества, жидкости, содержащие
алкоголь, очищающие и моющие средства,
поскольку они могут повредить прибор или
сделать его опасным для использования.
Если при использовании паровой швабры
срабатывает Ваш домашний аварийный
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
вык лючатель, немедленно прекратите
использование прибора и обратитесь в авторизованный сервисный центр. (Будьте
осторожны: риск поражения электрическим
током.)
Для дезинфекции поверхности прибор вырабатывает очень горячий пар. Это означает,
что паровая головка, чистящие накладки
и насадка для чистки ковровых покрытий
во время использования становятся очень
горячими.
Предупреждение! При использовании паровой швабры и замене накладок и насадок
всегда надевайте соответствующую обувь.
Не надевайте тапочки или обувь с открытыми носками.
Во время использования крышка может
сильно нагреться.
Во время использования из прибора может
вырываться горячий пар.
Будьте внимательны при использовании
прибора. НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ до частей
прибора, которые нагреваются во время
использования.
Перед снятием резервуара для воды, выключите прибор и переведите рукоятку
в вертикальное положение.
Если замечено выделение пара из корпуса
ручного пароочистителя, выключите прибор, отсоедините его от источника питания
и оставьте до полного остывания. Свяжитесь с ближайшим авторизованным сервисным центром. Прекратите использование
прибора.
После использования
♦
♦
♦
Перед чисткой прибора отсоедините его
от источника питания и дождитесь полного
остывания.
Храните не используемый прибор в сухом
месте.
Дети не должны иметь доступ к убранным
на хранение приборам.
Осмотр и ремонт
♦
♦
♦
Перед любыми видами работ по техническому обслуживанию или ремонту, выключите
прибор и дождитесь его полного остывания.
Перед началом эксплуатации, всегда проверяйте исправность прибора. Убедитесь
в отсутствии поломанных деталей, поврежденных включателей и прочих дефектов,
способных повлиять на работу прибора.
Регулярно проверяйте электрический ка-
♦
♦
♦
бель на наличие повреждений и признаков
износа.
Не используйте прибор, если повреждена
или неисправна какая-либо его деталь.
Ремонтируйте или заменяйте поврежденные
или неисправные детали только в авторизованном сервисном центре Black & Decker.
Ни в коем случае не снимайте и не заменяйте детали, за исключением деталей, указанных в данном руководстве по эксплуатации.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Данный прибор может использоваться
детьми старше 8 -ми лет и людьми с о
сниженными физическими, сенсорными
и умственными способностями или не имеющими необходимого опыта или навыка,
если они выполняют работу под присмотром
или получили инструкции относительно безопасной работы с этим прибором и осознают
наличие потенциальной опасности при его
использовании. Не позволяйте детям играть
с прибором. Не позволяйте детям производить чистку и техническое обслуживание
прибора без присмотра.
Не позволяйте детям играть с прибором.
Остаточные риски
При работе данным прибором возможно возникновение дополнительных остаточных рисков,
которые не вошли в описанные здесь правила
техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном или продолжительном
использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания двигающихся
частей прибора.
♦ Травмы в результате касания горячих частей
прибора.
♦ Риск получения травмы во время смены
деталей прибора или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием прибора.
При использовании прибора в течение продолжительного периода времени делайте
регулярные перерывы в работе.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
Электробезопасность
Внимание! Данный прибор должен
иметь провод заземления. Следите за
напряжением электрической сети, оно
должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной
табличке прибора.
Вилка кабеля прибора должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем случае не
видоизменяйте вилку электрического кабеля.
Использование оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной розетки
уменьшает риск поражения электрическим
током.
♦ Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе
или в авторизованном сервисном центре
Black & Decker.
Удлинительный кабель и Класс 1
защиты изделия
♦
♦
Необходимо использовать трехжильный
кабель, так как Ваш электроприбор соответствует Классу 1 и требует заземления.
Можно использовать удлинительный кабель
длиной до 30 м без потери мощности.
Маркировка прибора
На приборе имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
Внимание! Опасность получения ожога.
Техническое обслуживание и чистка
Ваш прибор Black & Decker рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок
службы и надёжность прибора увеличивается
при правильном уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед проведением технического
обслуживания или чистки электрического прибора, выключите прибор и отсоедините его от
источника питания.
♦ Протрите прибор влажной мягкой тканью.
♦ Для удаления сложных пятен используйте
ткань, смоченную в воде со слабым мыльным раствором.
Уход за чистящими накладками
Следуйте инструкциям по стирке – Не используйте ополаскиватель для белья – Перед повторным использованием дождитесь полного
высыхания.
Предупреждение! Соблюдайте указания по
стирке, напечатанные этикетке чистящей накладки.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент Black & Decker или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00223502 - 03-01-2014
26
EESTI KEEL
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
www.blackanddecker.eu
+371 67556949
+371 67555140
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising