GL7033 | Black&Decker GL7033 STRING TRIMMER instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588778-18 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
GL7033
GL8033
GL9035
2
3
4
ČESKY
Použití výrobku
Vaše strunová sekačka BLACK+DECKER je určena
pro sekání okrajů trávníků a pro sekání trávy na špatně
přístupných místech. Tento výrobek je určen pouze pro
spotřebitelské použití.
♦
♦
Bezpečnostní pokyny
Varování! Při použití elektrického nářadí napájeného
kabelem by měly být vždy dodržovány základní bezpečnostní pokyny, včetně následujících, abyste snížili
riziko vzniku požáru, riziko úrazu elektrickým proudem
nebo jiného poranění a materiálních škod.
Varování! Při použití tohoto stroje musí být dodržovány
bezpečnostní předpisy. S ohledem na vaši vlastní bezpečnost a na bezpečnost okolních osob se před obsluhou sekačky seznamte s těmito pokyny. Tyto pokyny
uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití.
♦
Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte
celý návod.
♦
V tomto návodu je popsáno určené použití tohoto
výrobku. Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení a provádění jiných pracovních
operací, než je doporučeno tímto návodem, může
způsobit poranění obsluhy.
♦
Uschovejte tento návod pro další použití.
Zbytková rizika
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno
v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se
objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou
vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá
zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika
jsou následující:
♦
Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující
nebo pohybující se částí.
♦
Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního
nástroje nebo příslušenství.
♦
Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí.
Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu, zajistěte,
aby byly prováděny pravidelné přestávky.
♦
Poškození sluchu.
♦
Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
vytvářeného při použití nářadí (příklad: práce se
dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).
Použití výrobku
Při použití tohoto výrobku buďte vždy opatrní.
♦
Vždy používejte ochranné brýle nebo jinou vhodnou
ochranu zraku.
♦
Nikdy nedovolte, aby s tímto výrobkem pracovaly
děti nebo osoby, které nejsou seznámeny s těmito
pokyny.
♦
Nedovolte dětem, ostatním osobám nebo zvířatům,
aby se dostaly do blízkosti pracovního prostoru
nebo aby se dotýkaly zařízení a napájecího kabelu.
♦
Je-li toto nářadí používáno v blízkosti dětí, je vyžadován přísný dohled.
♦
Toto nářadí není určeno pro použití nedospělými
nebo nezkušenými osobami bez dozoru.
♦
Tento výrobek nesmí být použit jako hračka.
♦
Používejte toto nářadí pouze za denního světla
nebo při dobrém umělém osvětlení.
♦
Používejte toto nářadí pouze v suchém prostředí.
Zabraňte tomu, aby se toto nářadí dostalo do vlhkého prostředí.
♦
Neponořujte toto nářadí do vody.
♦
Nepokoušejte se toto nářadí demontovat. Uvnitř se
nenachází žádné opravitelné části.
♦
Nepoužívejte toto nářadí v prostředích s výbušnou
atmosférou, ve kterých se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo prachové směsi.
♦
Chcete-li snížit riziko poškození zástrčky a napájecího kabelu, nikdy neuvolňujte zástrčku ze zásuvky
tahem za kabel.
Po použití
♦
♦
♦
Není-li toto nářadí používáno, mělo by být uloženo
na suchém a dobře odvětrávaném místě, mimo
dosah dětí.
K uloženému nářadí by neměly mít přístup děti.
Je-li toto nářadí uloženo nebo přepravováno ve vozidle, mělo by být umístěno v kufru nebo zajištěno
tak, aby bylo zabráněno jeho pohybu při náhlých
změnách rychlosti nebo směru jízdy.
Kontroly a opravy
♦
♦
♦
♦
♦
Bezpečnost ostatních osob
♦
stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití výrobku osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti musí být pod dozorem, aby si s nářadím nehrály.
Přerušte použití tohoto nářadí, pokud se v jeho
blízkosti nachází lidé, zejména děti, nebo domácí
zvířata.
Je-li toto nářadí používáno, před prováděním kontroly, čištění nebo jakékoli práce na tomto nářadí,
proveďte jeho odpojení od elektrické sítě.
Před použitím zkontrolujte, zda se na tomto nářadí
nenachází žádné poškozené nebo vadné části.
Zkontrolujte, zda nejsou jeho části rozbity a zda
nejsou poškozeny spínače nebo jiné díly, které by
mohly ovlivnit jeho provoz.
Nepoužívejte toto nářadí, je-li jakákoli jeho část
poškozena.
Poškozené a zničené díly nechejte opravit nebo
vyměnit v autorizovaném servisu.
Nikdy se nepokoušejte demontovat nebo vyměnit
jiné díly než ty, které jsou uvedeny v tomto návodu.
Použití prodlužovacího kabelu
Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl
Vždy používejte schválený typ prodlužovacího kabelu,
který je vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické
údaje). Prodlužovací kabel musí být vhodný pro venkovní použití a musí být také tak označen. Může být
5
použit prodlužovací kabel HO5V V-F s délkou až 30 m
a s průřezem vodiče 1,5 mm², aniž by docházelo k výkonovým ztrátám při provozu nářadí. Před použitím prodlužovací kabel řádně prohlédněte, zda není poškozen
nebo opotřebován. Je-li tento kabel poškozen, vyměňte
jej. V případě použití navinovacího kabelu odviňte vždy
celou délku kabelu.
♦
Doplňující bezpečnostní pokyny pro
strunové sekačky
Štítky na nářadí
♦
♦
Zajistěte, aby byly větrací drážky na nářadí stále
čisté a zbavené nečistot.
Pokud je přívodní napájecí kabel poškozen nebo
opotřebován, strunovou sekačku (vyžínač trávy)
nepoužívejte.
Dbejte na to, aby se prodlužovací napájecí kabely
nedostaly do blízkosti struny.
Na zařízení lze nalézt následující varovné symboly:
Varování! Po vypnutí motoru se bude struna sekačky
ještě chvíli otáčet.
♦
Seznamte se s obsluhou a správným použitím tohoto nářadí.
♦
Před použitím napájecí kabel řádně prohlédněte,
zda není poškozen nebo opotřebován. Dojde-li
během práce k poškození napájecího kabelu, okamžitě nářadí vypněte a odpojte napájecí kabel od
síťové zásuvky. NEDOTÝKEJTE SE NAPÁJECÍHO
KABELU PŘED JEHO ODPOJENÍM OD ZÁSUVKY.
♦
Pokud je napájecí kabel poškozen nebo opotřebován, výrobek nepoužívejte.
♦
Používejte pevnou obuv nebo holínky, aby byla
zajištěna ochrana vašich nohou.
♦
Nohy si chraňte dlouhými kalhotami.
♦
Před použitím nářadí zkontrolujte, zda je prostor,
ve kterém budete sekat, zbaven větviček, kamenů,
drátů a jiných překážek.
♦
Používejte nářadí pouze ve svislé poloze se sekací
strunou těsně nad zemí. Nikdy nespouštějte nářadí
v jiné poloze.
♦
Při práci s tímto nářadím kráčejte pomalu. Uvědomte si, že čerstvě nasekaná tráva je kluzká a vlhká.
♦
Nepracujte na příkrých svazích. Na svazích pracujte po vrstevnicích, nikdy ne směrem nahoru a dolů.
♦
Je-li nářadí v chodu, nikdy nepřecházejte přes
štěrkové chodníky nebo cesty.
♦
Nikdy se nedotýkejte struny, pokud je nářadí v chodu.
♦
Nepokládejte zařízení na zem, dokud se struna
zcela nezastaví.
♦
Používejte pouze odpovídající typ struny. Nikdy
nepoužívejte kovovou strunu nebo rybářský vlasec.
♦
Dávejte pozor, abyste se nedotkli sekací struny.
♦
Dávejte pozor, aby se napájecí kabel nedostal do
blízkosti struny. Stále sledujte polohu napájecího
kabelu.
♦
Ruce a nohy držte trvale mimo dosah struny, a to
zejména při zapínání motoru.
♦
Před použitím nářadí a po každém nárazu nářadí
zkontrolujte, zda nedošlo k jeho poškození a zda
není nutné provedení opravy.
♦
Nikdy nepoužívejte nářadí s poškozenými ochrannými kryty nebo bez řádně nasazených ochranných
krytů.
♦
Dávejte pozor, abyste se nezranili o zařízení, které
upravuje délku struny. Po vysunutí nové struny nářadí před spuštěním vždy nastavte do jeho obvyklé
pracovní polohy.
Před zahájením obsluhy si řádně prostudujte
tento návod.
Při práci s tímto nářadím používejte ochranné
brýle.
Při práci s tímto nářadím používejte ochranu
sluchu.
Před kontrolou poškozeného napájecího kabelu
vždy odpojte zástrčku napájecího kabelu od
síťové zásuvky. Nepoužívejte tuto sekačku,
je-li poškozen její napájecí kabel.
Dávejte pozor na odlétávající předměty. Udržujte napájecí kabel mimo dosah žací struny.
Nevystavujte toto nářadí dešti nebo prostředí
s vysokou vlhkostí.
Směrnice 2000/14/EC týkající se zaručeného
akustického výkonu.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací. Proto
není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy
zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá napětí na výkonovém štítku.
♦
♦
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn
výrobcem nebo v autorizovaném servisu BLACK+DECKER, aby bylo zabráněno možným rizikům.
Elektrická bezpečnost může být dále zvýšena
použitím proudového chrániče (RCD) s vysokou
citlivostí 30 mA.
Popis
Toto nářadí se skládá z několika nebo všech následujících částí.
1. Spínač zapnuto/vypnuto
2. Rukojeť
3. Držák kabelu
4. Přívod napájení
5. Pomocná rukojeť
6. Seřizovací tlačítko
7. Trubice
8. Uložení náhradní cívky
9. Kryt HDL
6
10.
11.
12.
13.
14.
Ochranný kryt
Odřezávací nůž struny
Pouzdro cívky
Struna
Vodicí kolečko
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí vypnuto a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
Poznámka: Cívka HDL může být použita pouze pro
režim sečení.
Cívka systému sečení, který není používán, může být
uložena v úložném prostoru pro náhradní cívku (pouze
modely GL8033 a GL9035).
♦
Srovnejte výstupky (17) na krytu cívky s výřezy (18)
na úložném pouzdru (8).
♦
Zatlačte kryt do úložného pouzdra cívky tak, aby
došlo k jeho řádnému usazení.
Nasazení ochranného krytu (obr. A a B)
Připojení nářadí k elektrické síti (obr. H)
♦
♦
♦
Sestavení
Připojte koncovku vhodného prodlužovacího kabelu k přívodu napájení (4).
♦
Zavěste napájecí kabel na držák kabelu (3).
♦
Zasuňte zástrčku napájecího kabelu do síťové zásuvky.
Pro vedení kabelu: Před připojením zástrčky k elektrické
síti se ujistěte, zda je kabel uchycen v držáku kabelu.
Z ochranného krytu (10) odšroubujte šroub (15).
Položte kryt (10) na nářadí jako na uvedeném obrázku.
♦
Kryt řádně přitlačte, aby došlo k jeho řádnému
upevnění.
♦
Zajistěte ochranný kryt šroubem.
♦
Utáhněte šroub.
Varování! Nikdy nepoužívejte toto nářadí bez řádně
upevněného ochranného krytu.
Varování! Prodlužovací kabel musí být vhodný pro
venkovní použití.
Montáž pomocné rukojeti (obr. C)
Použití
♦
Stiskněte a držte seřizovací tlačítko (6) na boční
části rukojeti nářadí.
♦
Nasuňte pomocnou rukojeť (5) na určené místo
přes seřizovací tlačítko (6).
Varování! Ujistěte se, zda výstupky na tlačítku lícují
s výřezy v rukojeti a zda je rukojeť zajištěna.
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
Nastavení nářadí do režimu sečení nebo do
režimu sečení okrajů trávníků (obr. I a J)
Toto nářadí může být požito v režimu sečení, jak je
znázorněno na obr. I, nebo v režimu sečení okrajů
trávníků pro odstranění přerostlé trávy u okraje trávníků
a u květinových záhonů, jak je znázorněno na obr. J.
Úprava polohy pomocné rukojeti (obr. D)
Pomocná rukojeť (5) může být nastavena tak, aby zaručovala optimální vyvážení a pohodlí.
♦
Stiskněte seřizovací tlačítko (6) na levé straně rukojeti.
♦
Otočte pomocnou rukojeť (5) do požadované polohy.
♦
Uvolněte seřizovací tlačítko (6).
Varování! Ujistěte se, zda výstupky na tlačítku lícují
s výřezy v rukojeti a zda je rukojeť zajištěna.
Režim sečení (obr. I)
Při sečení by měla být hlava sekačky v poloze, která je
uvedena na obr. I. Není-li tomu tak:
♦
Uvolněte pojistnou svorku (16) pro nastavení délky.
♦
Otáčejte trubicí (7) ve směru pohybu hodinových
ručiček.
♦
Jakmile bude hlava sekačky ve správné poloze,
zajistěte pojistnou svorku (16) pro nastavení délky.
Poznámka: Trubicí můžete otáčet pouze jedním směrem.
Poznámka: Cívka HDL může být použita pro režim
sečení.
Seřízení délky nářadí (obr. E a F)
Toto nářadí je vybaveno teleskopickým mechanismem,
který vám umožňuje upravení jeho délky podle vašich
potřeb. Délka může být nastavena libovolně. Délku
upravíte následujícím postupem:
♦
Uvolněte pojistnou svorku (16) pro nastavení délky.
♦
Požadovanou délku upravte posunem trubice (7)
směrem dovnitř nebo ven.
♦
Zajistěte pojistnou svorku (16) pro nastavení délky.
Režim sečení okrajů trávníků (obr. J)
Při sečení okrajů trávníků by měla být hlava sekačky
v poloze, která je znázorněna na obr. J. Není-li tomu tak:
♦
Uvolněte pojistnou svorku (16) pro nastavení délky.
♦
Otáčejte trubicí (7) proti směru pohybu hodinových
ručiček.
♦
Jakmile bude hlava sekačky ve správné poloze,
zajistěte pojistnou svorku (16) pro nastavení délky.
Poznámka: Trubicí můžete otáčet pouze jedním směrem.
Uvolnění žací struny
Během přepravy je struna k cívce přichycena páskou.
♦
Odstraňte pásku, kterou je struna přichycena ke
krytu cívky (12).
Uložení nepoužívané cívky (obr. G)
Zapnutí a vypnutí
Nářadí má dva systémy sečení:
♦
AFS: Automatický posuv jedné struny pro nenáročné práce a sečení okrajů trávníků.
♦
HDL: Systém pro náročné sečení u více prorostlých
trávníků.
♦
♦
7
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač zapnuto/
vypnuto (1).
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spouštěcí páčku.
Varování! Nikdy se nepokoušejte zajistit spouštěcí
páčku v poloze zapnuto.
(kat. č. A6489). Při upevňování nové struny postupujte
následovně:
♦
Odpojte napájecí kabel.
♦
Držte stisknuté výstupky (17) a sejměte z pouzdra
(12) kryt HDL (9).
♦
Odstraňte z krytu HDL (9) a z pouzdra všechny
nečistoty a zbytky trávy.
♦
Odstraňte z krytu HDL (9) zbytky původní struny.
♦
Z jedné nebo druhé strany krytu HDL protáhněte
přes otvory (27) novou strunu (20).
♦
Umístěte zpevňovací centrální část struny (28) do
označené polohy (obr. P).
♦
Nasaďte zpět kryt HDL.
Varování! Používejte pouze vhodnou strunu BLACK+DECKER.
Rady pro optimální použití
Všeobecné
♦
Chcete-li dosáhnout optimálních výsledků, sečte
pouze suchou trávu.
Sečení travnatých ploch
♦
Nářadí uchopte tak, jak je znázorněno na obr. K.
♦
Lehce pohybujte sekačkou ze strany na stranu.
♦
Sečete-li vysokou trávu, sečte postupně směrem
shora. Sečte trávu po malých částech.
♦
Udržujte nářadí v bezpečné vzdálenosti od tvrdých
předmětů a choulostivých rostlin.
♦
Bude-li sečení prováděno podél chodníků nebo
podél jiných drsných povrchů nebo bude-li prováděno sečení hustějších porostů, opotřebování
žací struny bude rychlejší a bude nutný její častější
posuv.
♦
Pokud nářadí zpomalí chod, snižte jeho zatížení.
Výměna síťové zástrčky (pouze pro Velkou
Británii a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:
♦
Zajistěte ekologické odstranění staré zástrčky.
♦
Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na nové
zástrčce.
♦
Modrý vodič připojte k nulové svorce.
Varování! K uzemňovací svorce nebude připojen žádný
vodič. Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 5 A.
Sekání okrajů trávníků
Optimálních výsledků při sekání okrajů trávníků bude
dosaženo na okrajích, které jsou hlubší než 50 mm.
♦
Nepoužívejte toto nářadí pro vytváření hran. K vytváření hran používejte rycí nářadí.
♦
Veďte nářadí pomocí vodicího kolečka, jak je uvedeno na obr. L.
♦
Při sečení těsně u země nářadí lehce skloňte.
Řešení problémů
Zdá-li se vám, že nářadí nepracuje správně, postupujte
podle níže uvedených pokynů. Pokud nebude závada odstraněna, spojte se s autorizovaným servisem
BLACK+DECKER.
Varování! Před pokračováním odpojte nářadí od elektrické sítě.
Upevnění nové cívky se strunou (obr. M a N)
Náhradní cívky se strunou jsou k dispozici u autorizovaného prodejce BLACK+DECKER (kat. č. A6482).
K dispozici jsou také balení, která obsahují 3 cívky se
strunou (kat. č. A6486).
♦
Odpojte napájecí kabel.
♦
Držte stisknuté výstupky (17) a sejměte z pouzdra
(12) kryt cívky (21) (obr. M).
♦
Vyjměte z krytu cívky prázdnou cívku (22).
♦
Odstraňte z krytu cívky a z pouzdra všechny nečistoty a zbytky trávy.
♦
Uvolněte konec žací struny a protáhněte strunu
otvorem (23) (obr. M). Struna by měla z krytu cívky
vyčnívat přibližně 11 cm.
Poznámka: Dávejte pozor, aby nedošlo k rozmotání
struny na cívce. Stále ji držte pevně jednou rukou.
♦
Uchopte novou cívku a nasuňte ji na výstupek
na krytu cívky. Lehce cívkou pootočte, aby došlo
k jejímu řádnému usazení.
♦
Srovnejte výstupky (17) na krytu cívky s výřezy (24)
na pouzdru (12).
♦
Zatlačte kryt do pouzdra cívky tak, aby došlo k jeho
řádnému usazení.
Varování! Přečnívá-li struna přes odřezávací nůž
(11), zkraťte ji tak, aby se tohoto nože pouze dotýkala.
Chod nářadí je pomalý
♦
Zkontrolujte, zda se může volně otáčet pouzdro
cívky. Je-li to nutné, proveďte pečlivé očištění.
♦
Zkontrolujte, zda struna nevyčnívá z pouzdra cívky
více než 11 cm. Pokud ano, uřízněte ji tak, aby
zasahovala jen k ostří odřezávacího nože struny.
Automatický posuv struny nepracuje
♦
Držte stisknuté výstupky na krytu cívky a sejměte
z pouzdra kryt cívky.
♦
Povytáhněte strunu tak, aby vyčnívala z pouzdra
cívky zhruba 11 cm. Pokud již není dostačující délka
struny k dispozici, vložte podle výše uvedených
pokynů do nářadí novou cívku se strunou.
♦
Srovnejte výstupky na uzávěru cívky s výřezy
v pouzdře.
♦
Zatlačte kryt do pouzdra cívky tak, aby došlo k jeho
řádnému usazení.
♦
Přečnívá-li struna přes odřezávací nůž, zkraťte ji
tak, aby se tohoto nože pouze dotýkala.
Pokud automatický posuv struny stále nepracuje nebo
pokud je cívka zablokovaná, zkuste následující:
♦
Pečlivě očistěte pouzdro a uzávěr cívky.
♦
Vyjměte cívku a zkontrolujte, zda se může páčka
volně pohybovat.
♦
Vyjměte cívku a odviňte celou délku struny. Potom proveďte podle výše uvedeného postupu její
Upevnění nové struny pro náročné sečení
(obr. O a P)
K dispozici u autorizovaných prodejců BLACK+DECKER jsou balení 10 kusů strun pro náročné sečení
8
ES Prohlášení o shodě
správné navinutí na cívku. Proveďte uložení cívky
do pouzdra podle uvedeného postupu.
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
NAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VNĚJŠÍHO HLUKU
Ochrana životního prostředí
14
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován v běžném domácím odpadu.
GL7033/GL8033/GL9035
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto výrobky popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC, EN 60335-1,
EN 60335-2-91
2000/14/EC, sekačka trávy L ≤ 50 cm, příloha VIII
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhem, The Netherlands
Úředně stanovený orgán ID č.: 0344
Pokud nebudete výrobek BLACK+DECKER dále používat nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Hladina akustického výkonu podle normy 2000/14/EC
(Článek 12, příloha III, L ≤ 50 cm):
LWA (měřený akustický výkon) 94 dB(A)
odchylka (K) = 2 dB(A)
LWA (zaručená hodnota akustického výkonu) 96 dB(A)
odchylka (K) = 2 dB(A)
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní
sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost BLACK+DECKER poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků BLACK+DECKER po skončení
jejich provozní životnosti. Chcete-li využít výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který zařízení odebere
a zajistí jeho recyklaci.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic 2014/30/
EU a 2011/65/EU.
Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím
společnost Black & Decker na následující adrese nebo
na adresách, které jsou uvedeny na konci tohoto návodu. Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti Black & Decker.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu BLACK+DECKER naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto
návodu. Seznam autorizovaných servisů BLACK+DECKER a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete
také na internetové adrese: www.2helpU.com.
R. Laverick
Technický ředitel
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
5. 11. 2014
Technické údaje
Napájecí napětí
Příkon
Otáčky naprázdno
Hmotnost
V
W
min-1
kg
GL7033
GL8033
(Typ 1)
(Typ 1)
GL9035
(Typ 1)
230
230
230
700
800
900
Záruka
7000
7000
7000
3,2
3,2
3,2
Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě
svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato záruka
je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní jeho zákonná záruční práva. Tato záruka platí ve
všech členských státech EU a evropské zóny volného
obchodu EFTA.
Hodnota akustického tlaku:
Akustický tlak (LpA) 80 dB(A), odchylka (K) 2 dB(A),
Akustický výkon (LWA) 94 dB(A), odchylka (K) 2 dB(A)
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní
vady, společnost Black & Decker garantuje ve snaze
o minimalizování vašich starostí bezplatnou výměnu
vadných dílů, opravu nebo výměnu celého výrobku za
níže uvedených podmínek:
♦
Tento výrobek nebyl používán pro obchodní nebo
profesionální účely a nedocházelo-li k jeho pronájmu.
♦
Tento výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
♦
Tento výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním.
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet)
podle normy EN 786:
Hodnota vibrací (ah) 8,2 m/s², odchylka (K) 1,5 m/s²
9
♦
Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než
autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného servisu Black & Decker.
Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci
nebo zástupci autorizovaného servisu předložit
doklad o zakoupení výrobku. Místo nejbližšího
autorizovaného servisu Black & Decker naleznete na
příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam
autorizovaných servisů Black & Decker a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové
adrese: www.2helpU.com.
Navštivte prosím naše internetové stránky
www.blackanddecker.co.uk, kde můžete
zaregistrovat váš nový výrobek BLACK+DECKER
a kde můžete získat informace o našich nových
výrobcích a speciálních nabídkách. Na adrese
www.blackanddecker.co.uk jsou k dispozici další
informace o značce BLACK+DECKER a o celé řadě
našich dalších výrobků.
zst00260141 - 30-01-2015
10
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
11
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising