GL7033 | Black&Decker GL7033 STRING TRIMMER instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511112-54 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
GL7033
GL8033
GL9035
2
3
4
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Vaša strunová kosačka BLACK+DECKER je určená
na kosenie okrajov trávnikov a na kosenie trávy na zle
prístupných miestach. Tento výrobok je určený iba na
spotrebiteľské použitie.
♦
Bezpečnostné pokyny
♦
Varovanie! Pri použití elektrického náradia napájaného
káblom by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné pokyny, vrátane nasledujúcich, aby ste znížili
riziko vzniku požiaru, riziko úrazu elektrickým prúdom
alebo iného poranenia a materiálnych škôd.
Varovanie! Pri použití tohto stroja sa musia dodržiavať
bezpečnostné predpisy. S ohľadom na Vašu vlastnú
bezpečnosť a na bezpečnosť okolitých osôb sa pred obsluhou kosačky zoznámte s týmito pokynmi. Tieto pokyny
uschovajte na bezpečnom mieste pre budúce použitie.
♦
Pred použitím tohto výrobku si riadne preštudujte
celý návod.
♦
V tomto návode je opísané odporučené použitie
tohto náradia. Použitie iného príslušenstva alebo
prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných operácií, než je odporúčané týmto návodom,
môže spôsobiť poranenie obsluhy.
♦
Uschovajte tento návod na prípadné ďalšie použitie.
Zvyškové riziká
Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uvedené
v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa
objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu
vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého
použitia atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia,
určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká
sú nasledujúce:
♦
Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek rotujúcou alebo pohybujúcou sa časťou.
♦
Zranenia spôsobené pri výmene dielcov, pracovného nástroja alebo príslušenstva.
♦
Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia.
Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas, zaistite,
aby sa robili pravidelné prestávky.
♦
Poškodenie sluchu.
♦
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu
vytváraného pri použití náradia (príklad: práca
s drevom, najmä s dubovým, bukovým a MDF).
Použitie výrobku
Pri použití tohto výrobku buďte vždy opatrní.
♦
Vždy používajte ochranné okuliare alebo inú vhodnú ochranu zraku.
♦
Nikdy nedovoľte, aby s týmto výrobkom pracovali
deti alebo osoby, ktoré nie sú oboznámené s týmito
pokynmi.
♦
Nedovoľte deťom, ostatným osobám alebo zvieratám, aby sa dostali do blízkosti pracovného
priestoru a aby sa dotýkali náradia alebo prívodného kábla.
♦
Ak sa toto náradie používa v blízkosti detí, vyžaduje
sa prísny dohľad.
♦
Toto náradie nie je určené na to, aby ho používala
nedospelá alebo neskúsená osoba bez dozoru.
♦
Tento výrobok sa nesmie použiť ako hračka.
♦
Toto náradie používajte iba za denného svetla alebo
pri dobrom umelom osvetlení.
♦
Používajte toto náradie iba v suchom prostredí.
Zabráňte tomu, aby sa toto náradie dostalo do
vlhkého prostredia.
♦
Neponárajte toto náradie do vody.
♦
Nepokúšajte sa toto náradie demontovať. Vnútri
prístroja sa nenachádzajú žiadne diely, ktoré môžu
užívatelia opraviť sami.
♦
Nepoužívajte toto náradie v prostrediach s výbušnou atmosférou, v ktorých sa vyskytujú horľavé
kvapaliny, plyny alebo prachové zmesi.
♦
Ak chcete znížiť riziko poškodenia zástrčky a prívodného kábla, nikdy neťahajte za kábel, aby ste
vytiahli zástrčku zo zásuvky.
Po použití
♦
♦
♦
Ak sa toto náradie nepoužíva, malo by byť uložené
na suchom a dobre odvetrávanom mieste, mimo
dosahu detí.
K uloženému náradiu nesmú mať prístup deti.
Ak je náradie uložené alebo prepravované vo vozidle, malo by byť umiestnené v kufri alebo zaistené
tak, aby bolo zabránené jeho pohybu pri náhlych
zmenách rýchlosti alebo smeru jazdy.
Kontroly a opravy
♦
♦
♦
♦
♦
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ týmto osobám
nebol stanovený dohľad, alebo pokiaľ im neboli
poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku
osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti musia byť pod dozorom, aby sa s náradím
nehrali.
Prestaňte používať toto náradie, ak sa v jeho blízkosti nachádzajú ľudia, obzvlášť deti alebo domáce
zvieratá.
Ak sa toto náradie používa, pred vykonávaním
kontroly, čistením alebo akejkoľvek práce na tomto
náradí, odpojte ho od elektrickej siete.
Pred použitím skontrolujte, či sa na výrobku nevyskytujú žiadne poškodené alebo chybné časti.
Skontrolujte, či nie sú jeho časti rozbité a či nie sú
poškodené vypínače alebo iné diely, ktoré by mohli
ovplyvniť jeho prevádzku.
Nepoužívajte toto náradie, ak je akákoľvek jeho
časť poškodená.
Poškodené a zničené diely nechajte opraviť alebo
vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku.
Nikdy sa nepokúšajte demontovať alebo vymeniť
iné diely než tie, ktoré sú uvedené v tomto návode.
Použitie predlžovacieho kábla
Tento výrobok nie je určený na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
Vždy používajte schválený typ predlžovacieho kábla, ktorý je vhodný pre príkon tohto náradia (pozrite
5
♦
technické údaje). Predlžovací kábel musí byť vhodný
na vonkajšie použitie a musí byť tiež tak označený.
Môže sa použiť predlžovací kábel HO5V V-F s dĺžkou
až 30 m a s prierezom vodiča 1,5 mm² bez toho, aby
dochádzalo k výkonovým stratám pri prevádzke náradia.
Pred použitím predlžovací kábel riadne prezrite, či nie
je poškodený alebo opotrebovaný. Ak je tento kábel poškodený, vymeňte ho. V prípade použitia zvinovacieho
kábla odviňte vždy celú dĺžku kábla.
♦
♦
Zaistite, aby boli vetracie drážky na náradí stále
čisté a zbavené nečistôt.
Pokiaľ je prívodný napájací kábel poškodený alebo
opotrebovaný, strunovú kosačku nepoužívajte.
Dbajte na to, aby sa prívodný kábel nedostal do
blízkosti struny.
Štítky na náradí
Na zariadení je možné nájsť nasledujúce varovné symboly:
Doplňujúce bezpečnostné pokyny pre
strunové kosačky
Pred začatím práce si pozorne preštudujte
tento návod.
Varovanie! Po vypnutí motora sa bude struna kosačky
ešte chvíľu otáčať.
♦
Buďte oboznámení s obsluhou a správnym používaním náradia.
♦
Pred použitím predlžovací kábel riadne prezrite,
či nie je poškodený alebo opotrebovaný. Ak dôjde počas práce k poškodeniu prívodného kábla,
okamžite náradie vypnite a odpojte prívodný kábel
od elektrickej zásuvky. NEDOTÝKAJTE SA PRÍVODNÉHO KÁBLA PRED JEHO ODPOJENÍM OD
ZÁSUVKY.
♦
Pokiaľ je prívodný kábel poškodený alebo opotrebovaný, náradie nepoužívajte.
♦
Používajte pevnú obuv alebo ponožky, aby bola
zaistená ochrana Vašich nôh.
♦
Nohy si chráňte dlhými nohavicami.
♦
Pred použitím náradie skontrolujte, či je priestor,
v ktorom budete kosiť zbavený vetvičiek, kameňov,
drôtov a akýchkoľvek iných prekážok.
♦
Používajte náradie iba vo zvislej polohe so sekacou strunou tesne nad zemou. Nikdy nezapínajte
náradie v inej polohe.
♦
Pri práci s náradím sa pohybujte pomaly. Uvedomte
si, že je čerstvo nakosená tráva klzká a vlhká.
♦
Nepracujte na príkrych svahoch. Na svahoch pracujte po vrstevniciach, nikdy nie smerom hore a dole.
♦
Ak je náradie v chode, nikdy neprechádzajte cez
štrkové chodníky alebo cesty.
♦
Nikdy sa nedotýkajte struny, pokiaľ je zariadenie
v chode.
♦
Neklaďte zariadenie na zem, kým sa struna celkom
nezastaví.
♦
Používajte iba zodpovedajúci typ struny. Nikdy
nepoužívajte kovové rezacie lanko alebo rybársky
vlasec.
♦
Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli sekacej struny.
♦
Dávajte pozor, aby sa kábel nedostal do oblasti
struny. Stále sledujte polohu prívodného kábla.
♦
Ruky a nohy držte trvale mimo dosahu struny, a to
najmä pri zapínaní motora.
♦
Pred použitím náradia a po každom náraze náradie
skontrolujte, či nedošlo k jeho poškodeniu a či nie
je nutné vykonať opravu.
♦
Nikdy nepoužívajte náradie s poškodenými krytmi
alebo náradie bez riadne nasadených krytov.
♦
Dávajte pozor, aby ste sa nezranili o zariadenie,
ktoré upravuje dĺžku struny. Po vysunutí novej
struny náradie pred zapnutím vždy nastavte do
jeho obvyklej pracovnej polohy.
Pri práci s týmto náradím používajte ochranné
okuliare.
Pri práci s týmto náradím používajte ochranu
sluchu.
Pred kontrolou poškodeného prívodného
kábla vždy odpojte zástrčku kábla od sieťovej
zásuvky. Nepoužívajte túto kosačku, ak je
poškodený jej prívodný kábel.
Dávajte pozor na odlietajúce úlomky. Udržujte
prívodný kábel mimo dosahu reznej struny.
Nevystavujte náradie dažďu alebo prostrediu
s vysokou vlhkosťou.
Smernica 2000/14/EC zaručuje hodnotu
akustického výkonu.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je vybavené dvojitou izoláciou.
Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho
vodiča. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
♦
♦
Ak je poškodený prívodný kábel, musí byť vymenený výrobcom alebo v autorizovanom servise
BLACK+DECKER, aby sa zabránilo možným rizikám.
Elektrická bezpečnosť môže byť ďalej zvýšená
použitím prúdového chrániča (RCD) s vysokou
citlivosťou 30 mA.
Popis
Toto náradie sa skladá z niektorých alebo so všetkých
nasledujúcich častí.
1. Hlavný vypínač
2. Rukoväť
3. Držiak kábla
4. Prívod napájania
5. Pomocná rukoväť
6. Nastavovacie tlačidlo
7. Trubica
6
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Uloženie náhradnej cievky
Kryt HDL
Ochranný kryt
Odrezávací nôž struny
Puzdro cievky
Struna
Vodiace koliesko
♦
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je náradie
vypnuté a či je prívodný kábel odpojený od zásuvky.
HDL: Systém pre náročné kosenie viac narastených trávnikov.
Poznámka: Cievka HDL sa môže použiť iba pre režim
kosenia.
Cievka systému kosenia, ktorý sa nepoužíva, môže byť
uložená v úložnom priestore pre náhradnú cievku (iba
modely GL8033 a GL9035).
♦
Zarovnajte výstupky (17) na kryte cievky s výrezmi
(18) na úložnom puzdre (8).
♦
Zatlačte kryt do úložného puzdra cievky tak, aby
došlo k jeho riadnemu usadeniu.
Nasadenie ochranného krytu (obr. A a B)
Pripojenie náradia k elektrickej sieti (obr. H)
♦
♦
♦
Zostavenie
Pripojte koncovku vhodného predlžovacieho kábla
k prívodu napájania (4).
♦
Zaveste prívodný kábel na držiak kábla (3).
♦
Sieťovú zástrčku kábla zasuňte do sieťovej zásuvky.
Pre vedenie kábla: Pred pripojením zástrčky k elektrickej sieti sa uistite, či je kábel vedený držiakom kábla.
Z ochranného krytu (10) odskrutkujte skrutku (15).
Nasaďte kryt (10) na náradie podľa postupu uvedenom na obrázku.
♦
Kryt riadne pritlačte, aby došlo k jeho riadnemu
upevneniu.
♦
Ochranný kryt zaistite skrutkou.
♦
Dotiahnite skrutku.
Varovanie! Nikdy nepoužívajte náradie bez riadne nasadeného ochranného krytu.
Varovanie! Predlžovací kábel musí byť vhodný na vonkajšie použitie.
Montáž pomocnej rukoväti (obr. C)
Použitie
♦
Stlačte a držte nastavovacie tlačidlo (6) na bočnej
strane rukoväti.
♦
Nasuňte pomocnú rukoväť (5) na určené miesto
cez nastavovacie tlačidlo (6).
Varovanie! Uistite sa, či výstupky na tlačidle lícujú
s výrezmi v rukoväti a či je rukoväť zaistená.
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Nastavenie náradia do režimu kosenia
alebo do režimu kosenia krajov trávnika
(obr. I a J)
Úprava polohy pomocnej rukoväti (obr. D)
Toto náradie je možné prevádzkovať v režime kosenia,
ako je znázornené na obr. I alebo v režime kosenia
krajov trávnika, na odstránenie prerastenej trávy pri
okraji trávnikov a kvetinových záhonov, ako je znázornené na obr. J.
Pomocná rukoväť (5) sa môže nastaviť tak, aby zaručovala optimálne vyváženie a pohodlie.
♦
Stlačte nastavovacie tlačidlo (6) na ľavej strane
rukoväti.
♦
Otočte pomocnú rukoväť (5) do požadovanej polohy.
♦
Uvoľnite nastavovacie tlačidlo (6).
Varovanie! Uistite sa, či výstupky na tlačidle lícujú
s výrezmi v rukoväti a či je rukoväť zaistená.
Režim kosenia (obr. I)
Pri kosení by mala byť hlava kosačky v polohe, ktorá je
uvedená na obr. I. Ak to tak nie je:
♦
Uvoľnite poistnú svorku (16) nastavenia dĺžky.
♦
Otáčajte trubicou (7) v smere pohybu hodinových
ručičiek.
♦
Akonáhle bude hlava kosačky v správnej polohe,
zaistite poistnú svorku (16) pre nastavenie dĺžky.
Poznámka: Trubicou je možné otáčať iba jedným
smerom.
Poznámka: Cievka HDL sa môže použiť iba pre režim
kosenia.
Nastavenie dĺžky náradia (obr. E a F)
Toto náradie je vybavené teleskopickým mechanizmom,
ktorý Vám umožňuje podľa potreby si upraviť jeho dĺžku.
Dĺžka môže byť nastavená ľubovoľne. Dĺžku upravíte
nasledujúcim postupom:
♦
Uvoľnite poistnú svorku (16) nastavenia dĺžky.
♦
Požadovanú dĺžku upravte posunutím trubice (7)
smerom dovnútra alebo von.
♦
Zaistite poistnú svorku (16) nastavenia dĺžky.
Režim kosenia okrajov trávnika (obr. J)
Pri zrezávaní okrajov trávnikov by mala byť hlava kosačky v polohe, ktorá je uvedená na obr. J. Ak to tak nie je:
♦
Uvoľnite poistnú svorku (16) nastavenia dĺžky.
♦
Otáčajte trubicou (7) proti smeru pohybu hodinových ručičiek.
♦
Akonáhle bude hlava kosačky v správnej polohe,
zaistite poistnú svorku (16) pre nastavenie dĺžky.
Poznámka: Trubicou je možné otáčať iba jedným
smerom.
Uvoľnenie žacej struny
Počas prepravy je struna k cievke prichytená páskou.
♦
Odstráňte pásku, ktorou je prichytená struna ku
krytu cievky (12).
Uloženie nepoužívanej cievky (obr. G)
Náradie má dva systémy kosenia:
♦
AFS: Automatický posuv jednej struny pre nenáročné práce a kosenie okrajov trávnikov.
7
Zapnutie a vypnutie
Upevnenie novej struny pre náročné
kosenie (obr. O a P)
♦
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný vypínač
(1).
♦
Ak chcete náradie vypnúť, uvolnite hlavný vypínač.
Varovanie! Nikdy sa nepokúšajte zaistiť vypínač v zapnutej polohe.
K dispozícii u autorizovaných predajcov BLACK+DECKER sú balenia po 10-tich kusoch strún pre náročné
kosenie (kat. č. A6489). Pri upevňovaní novej struny
postupujte nasledovne:
♦
Odpojte prívodný kábel.
♦
Držte stlačené výstupky (17) a vyberte z puzdra
(12) kryt HDL (9).
♦
Odstráňte z krytu HDL (9) a z puzdra všetky nečistoty a zbytky trávy.
♦
Odstráňte z krytu HDL (9) zbytky pôvodnej struny.
♦
Z jednej alebo druhej strany krytu HDL prevlečte
cez otvory (27) novú strunu (20).
♦
Umiestnite spevnenú centrálnu časť struny (28) do
označenej polohy (obr. P).
♦
Nasaďte späť kryt HDL.
Varovanie! Používajte iba vhodnú strunu BLACK+DECKER.
Rady na optimálne použitie
Všeobecné
♦
Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky, koste iba
suchú trávu.
Kosenie trávnatých plôch
♦
Náradie uchopte tak, ako je znázornené na obr. K.
♦
Mierne pohybujte kosačkou z boka na bok.
♦
Ak kosíte vysokú trávu, koste postupne smerom
zhora. Koste trávu po malých častiach.
♦
Udržujte náradie v bezpečnej vzdialenosti od tvrdých predmetov a chúlostivých rastlín.
♦
Ak budete kosiť pozdĺž chodníkov alebo pozdĺž
iných drsných povrchov alebo ak budete kosiť hustejšie porasty, opotrebovanie žacej struny bude
rýchlejšie a bude nutné ju častejšie posúvať.
♦
Ak náradie spomalí chod, znížte jeho zaťaženie.
Výmena sieťovej zástrčky (iba pre Veľkú
Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:
♦
Zaistite ekologické odstránenie starej zástrčky.
♦
Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na novej
zástrčke.
♦
Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
Varovanie! K uzemňovacej svorke nesmie byť pripojený
žiadny vodič. Dodržujte montážne pokyny dodávané
s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 5 A.
Kosenie okrajov trávnikov
Optimálne výsledky pri kosení okrajov trávnikov sa dosiahne na okrajoch, ktoré sú hlbšie než 50 mm.
♦
Nepoužívajte toto náradie na vytváranie hrán. Na
vytváranie hrán používajte rycie náradie.
♦
Veďte náradie pomocou vodiaceho kolieska, ako
je uvedené na obr. L.
♦
Pri kosení tesne nad zemou náradie zľahka nakloňte.
Riešenie problémov
Ak sa Vám zdá, že náradie nepracuje správne, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov. Ak nebude porucha
odstránená, spojte sa s Vaším servisným zástupcom
BLACK+DECKER.
Varovanie! Pred tým, ako budete pokračovať, odpojte
náradie od elektrickej siete.
Upevnenie novej cievky so strunou (obr. M
a N)
Náhradné cievky so strunou získate u autorizovaného
predajcu BLACK+DECKER (kat. č. A6482). K dispozícii
sú tiež balenia, ktoré obsahujú 3 cievky so strunou
(kat. č. A6486).
♦
Odpojte prívodný kábel.
♦
Držte stlačené výstupky (17) a vyberte z puzdra
(12) kryt cievky (21) (obr. M).
♦
Z krytu cievky vyberte prázdnu cievku (22).
♦
Odstráňte z krytu cievky a z puzdra všetky nečistoty
a zbytky trávy.
♦
Uvoľnite koniec žacej struny a prevlečte strunu
otvorom (23) (obr. M). Struna by mala vyčnievať
približne 11 cm z krytu cievky.
Poznámka: Dávajte pozor, aby nedošlo k rozmotaniu
struny na cievke. Stále ju držte pevne jednou rukou.
♦
Vezmite novú cievku a nasuňte ju na výčnelok na
kryte cievky. Ľahko cievku pootočte, aby došlo k jej
riadnemu usadeniu.
♦
Zarovnajte výstupky (17) na kryte cievky s výrezmi
(24) na puzdre (12).
♦
Zatlačte kryt na puzdro cievky tak, aby došlo k jeho
riadnemu usadeniu.
Varovanie! Ak prečnieva struna cez odrezávací nôž
(11), skráťte ju tak, aby sa tohto noža iba dotýkala.
Chod náradia je pomalý
♦
Skontrolujte, či sa môže voľne otáčať puzdro cievky. Ak je to nutné, starostlivo ho očistite.
♦
Skontrolujte, či rezná struna nevyčnieva viac ako
11 cm z puzdra cievky. Ak áno, odrežte ju tak, aby
zasahovala len k ostriu struny.
Automatický posuv struny nepracuje
♦
Držte stlačené výstupky na kryte cievky a odoberte
z puzdra kryt cievky.
♦
Povytiahnite strunu tak, aby vyčnievala z puzdra
cievky zhruba 11 cm. Pokiaľ už nie je dostačujúca
dĺžka struny k dispozícii, vložte podľa vyššie uvedených pokynov do náradia novú cievku so strunou.
♦
Zarovnajte výstupky na uzávere cievky s výrezmi
na puzdre.
♦
Zatlačte kryt na puzdro cievky tak, aby došlo k jeho
riadnemu usadeniu.
♦
Ak prečnieva struna cez odrezávací nôž, skráťte
ju tak, aby sa tohto noža iba dotýkala.
Ak automatický posuv struny stále nepracuje alebo ak
je cievka zablokovaná, skúste nasledujúce:
8
♦
♦
♦
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
Starostlivo očistite puzdro a uzáver cievky.
Vyberte cievku a skontrolujte, či sa páčka môže
voľne pohybovať.
Vyberte cievku a odviňte celú dĺžku struny. Potom
vykonajte podľa vyššie uvedeného postupu jej
správne navinutie na cievku. Cievku uložte do náradia podľa vyššie uvedeného postupu.
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
NARIADENIA TÝKAJÚCE SA VONKAJŠIEHO
HLUKU
14
GL7033/GL8033/GL9035
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto produkty
popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, EN 60335-1,
EN 60335-2-91
2000/14/EC, kosačka trávy L ≤ 50 cm, príloha VIII
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhom, The Netherlands
Úradne stanovený orgán ID č.: 0344
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie likvidovať v bežnom domovom odpade.
Ak nebudete výrobok BLACK+DECKER ďalej používať
alebo ak si ho želáte nahradiť novým, nelikvidujte ho
spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Hladina akustického výkonu podľa normy 2000/14/EC
(Článok 12, príloha III, L ≤ 50 cm):
LWA (meraný akustický výkon) 94 dB(A)
odchýlka (K) = 2 dB(A)
LWA (zaručená hodnota akustického výkonu) 96 dB(A)
odchýlka (K) = 2 dB(A)
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie o správnej likvidácii elektroodpadov z domácnosti.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smerníc 2014/30/
EU a 2011/65/EU.
Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím,
spoločnosť Black & Decker na tejto adrese alebo na
adresách, ktoré sú uvedené na konci tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti Black & Decker.
Spoločnosť BLACK+DECKER poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov BLACK+DECKER po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody tejto
služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie
odoberie a zaistí jeho recykláciu.
R. Laverick
Technický riaditeľ
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
5. 11. 2014
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu BLACK+DECKER nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto
návode. Zoznam autorizovaných servisov BLACK+DECKER a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj
na internetovej adrese: www.2helpU.com.
Technické údaje
Napájacie napätie
Príkon
Otáčky naprázdno
Hmotnosť
V
W
min-1
kg
GL7033
GL8033
GL9035
Záruka
(Typ 1)
(Typ 1)
(Typ 1)
230
230
230
900
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Táto
záruka je ponúkaná v prospech zákazníka a nijako neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka platí
vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej zóny
voľného obchodu EFTA.
700
800
7000
7000
7000
3,2
3,2
3,2
Ak sa objavia na výrobku Black & Decker, v priebehu
24 mesiacov od kúpy, akékoľvek materiálové či výrobné
chyby, spoločnosť Black & Decker garantuje v snahe
o minimalizovanie vašich starostí bezplatnú výmenu
chybných dielov, opravu alebo výmenu celého výrobku
za nižšie uvedených podmienok:
♦
Tento výrobok nebol používaný na obchodné alebo
profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu.
♦
Tento výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba.
Hodnota akustického tlaku
Akustický tlak (LpA) 80 dB(A), odchýlka (K) 2 dB(A),
Akustický výkon (LWA) 94 dB(A), odchýlka (K) 2 dB(A)
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa
normy EN 786:
Hodnota vibrácií (ah) 8,2 m/s², odchýlka (K) 1,5 m/s²
9
♦
♦
Tento výrobok nebol poškodený cudzím zavinením.
Opravy neboli vykonávané inými osobami, než
autorizovanými opravármi alebo mechanikmi autorizovaného servisu Black & Decker.
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť
predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného servisu
predložiť doklad o kúpe výrobku. Miesto najbližšieho
autorizovaného servisu Black & Decker nájdete
na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode.
Zoznam autorizovaných servisov Black & Decker
a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na
internetovej adrese: www.2helpU.com.
Navštívte, prosím, našu internetovú stránku
www.blackanddecker.sk, aby ste mohli
zaregistrovať váš nový výrobok BLACK+DECKER
a kde budete informovaní o našich nových výrobkoch
a špeciálnych ponukách. Na adrese
www.blackanddecker.sk sú k dispozícii ďalšie
informácie o značke BLACK+DECKER a o celom
rade našich ďalších výrobkov.
zst00260142 - 30-01-2015
10
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
11
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising