GL7033 | Black&Decker GL7033 STRING TRIMMER instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533223-29 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
GL7033
GL8033
GL9035
2
3
4
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Az Ön Black & Decker márkájú fűszegélyvágóját pázsitszegélyek vágására és kiigazítására, illetve szűk helyeken való fűnyírásra terveztük. A fűszegélyvágó iparszerű
felhasználásra nem alkalmas.
♦
♦
Biztonságtechnikai előírások
Figyelmeztetés! Hálózati áramforrásról működtetett
készülékek használatakor tűz, áramütés, személyi sérülés és anyagi kár veszélyének csökkentése érdekében
többek között a következő alapvető biztonságtechnikai
előírásokat mindig be kell betartani.
Figyelmeztetés! A szerszám használatánál a biztonsági
szabályokat be kell tartani. A saját és az arra járók biztonsága érdekében kérjük, hogy a gép használata előtt
olvassa át ezeket az útmutatásokat. Kérjük, őrizze meg
az útmutatót későbbi használatra.
♦
A készülék használata előtt alaposan tanulmányozza
át teljes egészében ezt a kézikönyvet.
♦
A készülék rendeltetésszerű használatát ebben a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem ajánlott
tartozék vagy kiegészítő használata, illetve itt fel
nem sorolt műveletek végzése személyi sérülés
veszélyével jár.
♦
Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.
Maradványkockázatok
A szerszám használata további, a biztonsági figyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal is járhat. Ezek a szerszám nem rendeltetésszerű,
illetve huzamosabb idejű használatából stb. adódhatnak.
Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások
betartása és a védőberendezések használata ellenére
sem kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦
Forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti sérülések.
♦
Alkatrészek, vágópengék, tartozékok cseréje közben
bekövetkező sérülések.
♦
A szerszám huzamosabb idejű használata által okozott sérülések. Ha a szerszámot huzamosabb ideig
használja, rendszeresen iktasson be szüneteket.
♦
Halláskárosodás.
♦
A fűrészpor belégzése miatti egészségi veszély (pl.
faanyag, különösen tölgy, bükk és rétegelt lemez
(MDF) vágásánál).
A készülék használata
Mindig körültekintően használja.
♦
Mindig viseljen biztonsági szemüveget vagy védőszemüveget.
♦
Ne engedje, hogy gyermekek vagy a használati
útmutatót nem ismerő személyek használják a készüléket.
♦
Ne engedje, hogy gyermekek vagy állatok a munkaterület közelébe menjenek, illetve hozzáférjenek
a készülékhez és a tápkábelhez.
♦
Szoros felügyelet szükséges, amikor a készüléket
gyermekek közelében használják.
♦
A készüléket túl fiatal vagy nem egészséges személyek csak felügyelet alatt használhatják.
♦
Ez a készülék nem játékszer.
♦
Csak nappali fénynél vagy megfelelő mesterséges
világítás mellett használja.
♦
Csak száraz helyen dolgozzon vele. Ne hagyja, hogy
nedvesség érje a készüléket.
♦
Ne merítse vízbe.
♦
Ne nyissa fel a készülék burkolatát. A készülék belsejében nincsenek felhasználó általi szervizelést
igénylő alkatrészek.
♦
Robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében ne
használja.
♦
A csatlakozó dugasz és a kábel sérülésének elkerülése érdekében soha ne a kábelnél fogva húzza
ki a dugaszt a konnektorból.
Használat után
♦
♦
♦
A használaton kívüli készüléket száraz, jól szellőző
helyen, gyermekektől elzárva tartsa.
Ügyeljen, hogy gyermekek ne férhessenek hozzá
a tárolt készülékekhez.
Ha a készüléket járműben tárolja vagy szállítja, tartsa
a csomagtartóban vagy kötözze le, hogy hirtelen
sebesség- vagy irányváltáskor ne mozdulhasson el.
Átvizsgálás és javítások
♦
♦
♦
♦
♦
Kapcsolja le a gépet az elektromos hálózatról, mielőtt ellenőrzi, tisztítja vagy szervizelést végez rajta,
illetve amikor nincs használatban.
Használat előtt ellenőrizze, nincs-e a készüléken
sérült vagy hibás alkatrész. Ellenőrizze, nincsenek-e eltörve egyes alkatrészei, vagy nem áll-e fenn
olyan körülmény, amely a készülék működését befolyásolhatja.
Ne használja a készüléket, ha bármelyik alkatrésze
sérült vagy hibás.
A sérült vagy hibás alkatrészt márkaszervizzel javíttassa meg vagy cseréltesse ki.
Soha ne próbáljon olyan alkatrészt kiszerelni vagy
kicserélni, amelyet ez a kézikönyv nem említ.
Hosszabbító kábel használata
Mindig jóváhagyott, a készülék teljesítményfelvételének
megfelelő hosszabbító kábelt használjon (lásd a műszaki
adatoknál). Kültéri alkalmazáshoz megfelelő és ilyen
értelmű jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt vegyen
igénybe. A termék teljesítményének csökkenése nélkül
legfeljebb 30 m hosszú és 1,5 mm2 keresztmetszetű
HO5VV-F hosszabbító kábelt használhat. Használat előtt
Mások biztonsága
♦
latuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős
személy felügyeletet vagy a készülék használatához
kioktatást biztosít számukra.
Ügyelni kell arra, hogy gyermekek ne játsszanak
a szerszámmal.
Soha ne használja a készüléket, ha emberek, különösen gyermekek,vagy háziállatok tartózkodnak
a közelben.
Ezt a szerszámot nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek
fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes
birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapaszta-
5
A készüléken elhelyezett címkék
ellenőrizze, nem sérült, kopott vagy elöregedett-e a hoszszabbító kábel. Ha sérült vagy hibás, cserélje ki. Amenynyiben kábeldobon lévő hosszabbító kábelt használ, úgy
azt a munka megkezdése előtt mindig teljesen tekerje le.
A készüléken a következő figyelmeztető szimbólumokkal
találkozhat:
További biztonsági útmutatások
fűszegélyvágókhoz
A készülék használata előtt olvassa el a kézikönyvet.
Figyelmeztetés! A vágó alkatrészek a motor kikapcsolása után egy ideig még forognak.
♦
Ismerkedjen meg a készülék kezelőszerveivel és
helyes használatával.
♦
Használat előtt ellenőrizze a tápkábelt és a hoszszabbító kábelt, nem észlelhető-e rajtuk sérülés,
kopás vagy elöregedés jele. Ha valamelyik kábel
használat közben megsérül, azonnal csatlakoztassa
le a gépet a hálózati áramforrásról. A KÉSZÜLÉK
ÁRAMTALANÍTÁSA ELŐTT NE ÉRJEN A KÁBELHEZ.
♦
Ne használja a készüléket, ha a kábelei sérültek
vagy kopottak.
♦
Védje a lábát masszív cipővel vagy csizmával.
♦
A lábszára védelmére viseljen hosszúnadrágot.
♦
A készülék használata előtt ellenőrizze, nincsenek-e a vágás útjában botok, kövek, drótok vagy
más akadályok.
♦
Csak függőleges helyzetben használja a készüléket,
a vágószál pedig a talaj közelében legyen. Más helyzetben semmiképpen ne kapcsolja be a készüléket.
♦
A készülék használata közben lassan mozogjon. Ne
feledje, hogy a frissen vágott fű nedves és csúszós.
♦
Ne dolgozzon meredek lejtőkön. Lejtőn keresztirányban haladva végezze a munkát, nem pedig
fel-le irányban.
♦
Működésben lévő készülékkel soha ne keresztezzen kavicsos ösvényt vagy utat.
♦
Ne nyúljon a vágószálhoz, ha a szerszám be van
kapcsolva.
♦
Ne tegye le a készüléket, amíg a vágószál teljesen
le nem áll.
♦
Csak a megfelelő típusú vágószálat használja. Soha
ne használjon fém vágószálat vagy horgászzsinórt.
♦
Vigyázzon, hogy ne érjen a szálvágó pengéhez.
♦
A tápkábelt tartsa távol a vágószáltól. Mindig tudnia
kell, merre fut a tápkábel.
♦
Kezét, lábát mindig, de különösen a motor bekapcsolásakor tartsa távol a vágószáltól.
♦
A szerszám használata előtt és esetleges ütődése
után ellenőrizze, nem sérült vagy kopott-e; ha szükséges, javítsa meg.
♦
Soha ne dolgozzon a készülékkel, ha a védőburkolat
sérült vagy nincs a helyén.
♦
Ügyeljen arra, nehogy sérülést szenvedjen a vágószál levágására szolgáló alkatrész miatt. Új vágószál
kihúzása után még bekapcsolás előtt állítsa mindig
normál működési helyzetébe a gépet.
♦
Mindig győződjön meg arról, hogy a szellőzőnyílások
törmeléktől mentesek.
♦
Ne használja a pázsit-, illetve szegélyvágót, ha a kábelei sérültek vagy kopottak.
♦
A hosszabbító kábelt tartsa távol a vágó alkatrészektől.
A készülék használatakor viseljen biztonsági
szemüveget vagy védőszemüveget.
A szerszám használata közben hordjon alkalmas fülvédőt.
Sérült kábel átvizsgálása előtt mindig csatlakoztassa le a gépet az áramforrásról. Soha
ne használja a készüléket, ha a kábele sérült.
Óvakodjon a repülő tárgyaktól. Az arra járókat
tartsa távol a vágási területtől.
Esőtől és egyéb nedvességtől óvja a készüléket.
Zajszint a 2000/14/EK irányelv szerint garantálva.
Elektromos biztonság
Ez a készülék kettős szigetelésű, ezért nincs
szükség földelő vezetékre. Mindig ellenőrizze, hogy a szerszám adattábláján megadott
feszültség megfelel-e az áramforrás feszültségének.
♦
♦
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése
érdekében cseréltesse ki a gyártóval vagy egyik
hivatalos Black & Decker szakszervizzel.
Az elektromos biztonság egy nagy érzékenységű,
30 mA-es maradékáram megszakítóval (RCD) tovább fokozható.
Részegységek
Ez a készülék az alábbi részegységek némelyikét vagy
mindegyikét tartalmazza.
1. Üzemi kapcsoló
2. Fogantyú
3. Kábelrögzítő
4. Tápbemenet
5. Pótfogantyú
6. Pótfogantyú állító gomb
7. Nyél
8. Tartalékorsó tartó
9. HDL fedél
10. Védőburkolat
11. Szálvágó penge
12. Orsóház
13. Vágószál
14. Szélvezető kerék
6
Összeszerelés
Tartsa szem előtt: A HDL orsó csak fűszegélyvágó módban használható.
A használatban nem lévő vágórendszer a tartalékorsótartón tárolható (csak GL8033 és GL9035 típusnál).
♦
Igazítsa hozzá az orsófedélen lévő füleket (17) az
orsóház kivágásaihoz (18) a tartalék orsótartón (8).
♦
Nyomja rá a fedelet a tartalék orsótartóra, hogy
a helyére bepattanva rögzítődjön.
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt győződjön meg
arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, és a dugasza ki
van húzva a konnektorból.
A védőburkolat felszerelése (A és B ábra)
♦
♦
Hajtsa ki a csavart (15) a védőburkolatból (10).
Tegye a védőburkolatot (10) a szerszámra az ábra
szerint.
♦
Határozottan nyomja a védőburkolatot, amíg a helyére kattan.
♦
Rögzítse a csavarral.
♦
Húzza meg a csavart.
Figyelmeztetés! Soha ne használja a készüléket addig,
amíg a védőburkolat nincs helyesen felszerelve.
A készülék csatlakoztatása az elektromos
hálózatra (H ábra)
♦
Csatlakoztassa a megfelelő hosszabbító kábel dugaszolóaljzatát a fűszegélyvágó tápbemenetére (4).
♦
Bújtassa át a kábelt a kábelrögzítőn (3).
♦
A hosszabbító kábelt csatlakoztassa a hálózati tápellátásra.
Bekötött kábel esetén: A kábelt ne felejtse el átbújtatni
a kábelrögzítőn, mielőtt a dugaszt a hálózati csatlakozóaljzatba dugja.
A pótfogantyú felszerelése (C ábra)
♦
Nyomja be és tartsa benyomva a készüléktest oldalán lévő állítógombot (6).
♦
Csúsztassa a segédfogantyút (5) az állítógombon
(6) át a helyére.
Figyelmeztetés! Bizonyosodjon meg arról, hogy a gomb
fogai pontosan illeszkednek a fogantyú réseibe, és hogy
a fogantyú biztonságosan rögzítve van.
Figyelmeztetés! Csak kültéri használatra alkalmas hoszszabbító kábelt használjon.
A szerszám használata
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában
működni. Ne terhelje túl.
A pótfogantyú helyzetének beállítása
(D ábra)
A készülék fűszegélyvágó vagy szélező
üzemmódjának beállítása (I és J ábra)
A pótfogantyú (5) az optimális egyensúly és kényelem
érdekében állítható.
♦
Nyomja be a fogantyú bal oldalán elhelyezett állítógombot (6).
♦
Fordítsa a segédfogantyút (5) a kívánt helyzetbe.
♦
Engedje el az állítógombot (6).
Figyelmeztetés! Bizonyosodjon meg arról, hogy a gomb
fogai pontosan illeszkednek a fogantyú réseibe, és hogy
a fogantyú biztonságosan rögzítve van.
A készülék használható fűszegélyvágó üzemmódban az
I ábrán bemutatott módon, vagy szélező üzemmódban
a pázsit szélei és a virágágyakba benyúló fű vágására
az J ábra szerint.
Fűszegélyvágó mód (I ábra)
Fűszegély vágásához a fejnek az I ábrán látható helyzetben kell lennie. Ha nem ott van, az alábbiakat tegye:
♦
Oldja ki a magasságállító rögzítőkapcsát (16).
♦
Forgassa a nyelet (7) az óramutató járásának irányában.
♦
Amint a fej a megfelelő helyzetbe került, zárja a magasságállító rögzítőkapcsát (16).
Tartsa szem előtt: A nyél csak egy irányban fordítható el.
Tartsa szem előtt: A HDL orsó fűszegélyvágó módban
használható.
A szerszám magasságának állítása
(E és F ábra)
A fűszegélyvágó a teleszkópos nyél segítségével az
Önnek legkényelmesebb magasságra állítható. Több
magassági beállítás is lehetséges. A magasság állítását
a következők szerint végezze:
♦
Oldja ki a magasságállító rögzítőkapcsát (16).
♦
Finoman húzza a nyelet (7) felfelé vagy lefelé a kívánt magasságra.
♦
Zárja a magasságállító rögzítőkapcsát (16).
Szélező mód (J ábra)
Szélek vágásához a fejnek a J ábrán látható helyzetben
kell lennie. Ha nem ott van, az alábbiakat tegye:
♦
Oldja ki a magasságállító rögzítőkapcsát (16).
♦
Forgassa a nyelet (7) az óramutató járásával ellentétes irányban.
♦
Amint a fej a megfelelő helyzetbe került, zárja a magasságállító rögzítőkapcsát (16).
Tartsa szem előtt: A nyél csak egy irányban fordítható el.
A vágószál kioldása
Szállításnál a vágószálat ragasztószalaggal a orsóházhoz rögzítik.
♦
Távolítsa el a vágószálat az orsóházhoz (12) rögzítő
ragasztócsíkot.
Használaton kívüli orsó tárolása (G ábra)
A szerszám be- és kikapcsolása
A szerszámnak két vágórendszere van:
♦
AFS: Egyszálas automatikus utánállítás könnyű
fűszegélyvágáshoz és szélezéshez.
♦
HDL: Nagy igénybevételre tervezett kétszálas vágórendszer sűrűbben benőtt területekhez.
♦
♦
7
A szerszám bekapcsolásához nyomja meg az üzemi
kapcsolót (1).
A szerszám kikapcsolásához engedje el az indítókart.
Figyelmeztetés! Bekapcsolt állásában soha ne próbálja
rögzíteni az indítókart.
Nagy igénybevételre készült új vágószál
felszerelése (O és P ábra)
Javaslatok a szerszám optimális
használatához
10 nagy igénybevételre készült vágószálat tartalmazó csomagokat (termékkód: A6489) beszerezhet
Black & Decker márkakereskedőjétől. Új vágószál felszerelését az alábbi módon végezze:
♦
Áramtalanítsa a gépet.
♦
Tartsa lenyomva a füleket (17) és vegye le az orsó
HDL fedelét (9) a házról (12).
♦
Távolítson el minden szennyeződést és fűmaradványt az HDL fedélből (9) és a házból.
♦
Távolítsa el a régi vágószálat a HDL fedélből (9).
♦
Fűzzön át új szálat (20) a HDL fedél bármelyik oldalán lévő befűzőnyílásokon (27).
♦
Tegye a középső szorítót (28) a jelzett helyzetbe
(P ábra).
♦
Tegye vissza a HDL fedelet.
Figyelmeztetés! Csak megfelelő típusú Black & Decker
vágószálat használjon.
Általános tanácsok
♦
Az optimális vágási eredmény érdekében csak száraz füvet vágjon.
Fűszegély vágás
♦
A K ábrán látható módon tartsa a készüléket.
♦
Lassan lengesse a készüléket egyik oldalról a másikra.
♦
Ha magas füvet vág, fokozatosan, lépésenként haladjon felülről lefelé. Rövid vágásokat végezzen.
♦
Kemény tárgyaktól és kényes növényektől tartsa
távol a szerszámot.
♦
A vágószál gyorsabban kopik, és több utánállítást
igényel, ha kövezet vagy egyéb dörzshatású felület
mentén vág vagy keményebb növényeket vág.
♦
Ha a szerszám kezd lassabban forogni, csökkentse
a terhelést.
Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
♦
A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
♦
A barna vezetéket kösse az új csatlakozódugó fázis
csatlakozójához.
♦
A kék vezetéket csatlakoztassa a nulla érintkezőhöz.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell vezetéket kötnie. Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 5 A.
Szélezés
Optimális vágási eredmény 50 mm-nél mélyebb fűszegély
vágásánál érhető el.
♦
Ne használja a szerszámot szegély kialakítására. Új
fűszegély kialakításához szegélyvágó ásót használjon.
♦
Az L ábrán látható módon irányítsa a szerszámot.
♦
Ha rövidebbre akarja vágni a füvet, kissé döntse
meg a készüléket.
Hibaelhárítás
Ha úgy látja, hogy a szerszám nem működik megfelelően, kövesse az alábbi útmutatásokat. Ha ez nem
oldja meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a helyi
Black & Decker márkaszervizzel.
Figyelmeztetés! Mielőtt folytatná, áramtalanítsa a szerszámot.
Új vágószál-orsó felszerelése (M és N ábra)
Csereorsók vágószállal együtt (termékkód: A6482) beszerezhetők a Black & Decker szakkereskedőknél. 3 csereorsót tartalmazó csomagok is beszerezhetők(termékkód:
A6486).
♦
Áramtalanítsa a gépet.
♦
Tartsa lenyomva a füleket (17), és vegye le az orsófedelet (21) az orsóházról (12) (M ábra).
♦
Vegye le az üres orsót (22) a orsófedélről.
♦
Távolítson el minden szennyeződést és fűmaradványt az orsófedélből és a házból.
♦
Szabadítsa ki a vágószál végét, és fűzze be
a befűzőnyílásba (23) (M ábra). A vágószál kb.
11 cm-re lógjon ki az orsófedélből.
Tartsa szem előtt: Vigyázzon, nehogy lesodródjon a szál
az orsóról. Egyik kezével mindig tartsa erősen.
♦
Fogja az új orsót, és nyomja rá az orsófedélen lévő
kiemelkedésre. Kissé forgassa meg a orsót, hogy
a helyére csússzon.
♦
Igazítsa hozzá az orsófedélen lévő füleket (17) az
orsóház (12) kivágásaihoz ( 24).
♦
Nyomja rá a fedelet az orsóházra, hogy a helyére
bepattanva rögzítődjön.
Figyelmeztetés! Ha a vágószál túlnyúlik a vágópengén
(11), vágja akkorára, hogy éppen csak a pengéig érjen.
A gép lassan működik
♦
Ellenőrizze, hogy az orsóház képes-e szabadon
forogni. Szükség esetén alaposan tisztítsa meg.
♦
Ellenőrizze, hogy a vágószál nem lóg-e ki 11 cm-nél
hosszabban az orsóház fedeléből. Ha hosszabban
lóg ki, vágja le úgy, hogy éppen a pengéig érjen.
Nem működik az automatikus vágószál-utánállítás
♦
Tartsa lenyomva a füleket, és vegye le az orsófedelet
a házról.
♦
A vágószálat húzza ki 11 cm-re az orsóházból. Ha
nincs elegendő vágószál az orsón, a fent leírt módon
szereljen fel új orsót.
♦
Igazítsa az orsófedélen lévő füleket a ház kivágásaihoz.
♦
Nyomja rá a fedelet az orsóházra, hogy a helyére
bepattanva rögzítődjön.
♦
Ha a vágószál túlnyúlik a levágó pengén, vágja le
úgy, hogy éppen a pengéig érjen.
Ha továbbra sem működik az automatikus vágószálutánállítás, vagy az orsó még mindig szorul, próbálkozzon
a következőkkel:
8
♦
♦
♦
Alaposan tisztítsa meg az orsófedelet és a házat.
Szerelje le az orsót, és ellenőrizze, hogy szabadon
mozog-e a kar.
Szerelje le az orsót, tekerje le a vágószálat, majd
tekerje fel újból, hogy a szálak egymás mellett legyenek, a fent leírt módon. Helyezze vissza az orsót
az előzőek szerint.
Vibrációs összérték (triax vektorösszeg) az EN 786
szabvány szerint:
Vibráció kibocsátási érték (ah) 8,2 m/s2,
bizonytalanság (K) 1,5 m/s2
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
KÜLTÉRI ZAJRA VONATKOZÓ IRÁNYELV
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
GL7033/GL8033/GL9035
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok» alatt
ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EK, EN 60335-1,
EN 60335-2-91
2000/14/EK, Fűszegélyvágó, L ≤ 50 cm, VIII. melléklet
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhem,
Hollandia
Tanúsító szervezet azonosító száma: 0344
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. Ezt a terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra
feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti
igény nagymértékben csökkenthető.
Zajszint a 2000/14/EK szabvány szerint
(12. cikkely, III. melléklet, L ≤ 50 cm):
LWA (mért zajszint ) 94 dB(A)
bizonytalanság (K) = 2 dB(A)
LWA (garantált zajszint) 96 dB(A)
bizonytalanság (K) = 2 dB(A)
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről,
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők
által új termék megvásárlásakor.
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/EU irányelveknek is megfelelnek.
A Black & Decker lehetőséget biztosít a Black & Decker
termékek begyűjtésére és újrafeldolgozására, amint azok
elérték élettartamuk végét. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Ha igénybe veszi, kérjük, juttassa el készülékét a legközelebbi megbízott szervizbe, melyekről a Magyarországi
Képviseletnél érdeklődhet.
További tájékoztatásért forduljon a Black & Decker vállalathoz az alábbi címen vagy a kézikönyv végén található elérhetőségeken. Az aláírás tulajdonosa a műszaki
adatok összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a Black & Decker vállalat nevében adja.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a Magyar-országi Képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg.
Emellett a hivatalos Black & Decker szervizek listája, illetve eladás utáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének
részletes ismertetése a következő honlapon érhetők el:
www.2helpU.com.
Kevin Hewitt
alelnök
Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
17-10-2012
Műszaki adatok
GL7033
GL8033
GL9035
(1-es típus) (1-es típus) (1-es típus)
Feszültség
Felvett teljesítmény
VAC
230
230
230
W
900
700
800
Üresjárati fordulatszám min-1
7000
7000
7000
Súly
3,2
3,2
3,2
kg
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek
listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen érhető el: www.2helpU.com.
Hangnyomásszint:
Kérjük, látogassa meg
a www.blackanddecker.hu weboldalunkat, hogy
regisztrálja az új Black & Decker termékét, ill.
hogy megismerje az új termékeinkkel és egyedi
ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket.
A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal
kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.
Hangnyomás (LpA) 80 dB(A), bizonytalanság (K) 2 dB(A),
zajszint (LWA) 94 dB(A), bizonytalanság (K) 2 dB(A)
zst00244034 - 22-08-2014
9
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
10
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
11
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising