DWV902L | DeWalt DWV902L DUST EXTRACTOR instruction manual

359202-84 BG
Превод на оригиналните инструкции
DWV902L
DWV902M
DWV902MT
Фигура 1
Фигура 2
Фигура 3
Фигура 4
Фигура 5
2
Фигура 6
Фигура 7
x
y
Фигура 8
Фигура 9
i
r
q
Фигура 10
aa
Фигура 11
z
b
s
j
3
Фигура 12
bb
4
ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛНА СТРОИТЕЛНА
ПРАХОСМУКАЧКА DWV902L, DWV902M, DWV902MT
Честито!
Вие избрахте продукт на DEWALT. Дългогодишният опит, задълбоченото разработване на
продуктите, както и иновативния подход, правят DEWALT един от най-надеждните партньори на
потребителите на професионални електроинструменти.
Технически данни
Волтаж
V
(само за Великобритания и Ирландия) V
Вид
Номинална мощност
W
Максимална мощност
W
Мощност, нормална експлоатация
(EN 60335-2-69)
W
Честота
Hz
Защитен клас
Капацитет на контейнера
І
Количество на запълване (течност)
l
Дебит (макс. на вентилатора)
л/сек.
Отрицателно налягане
(макс. на вентилатора)
kPa
Дебит (според EN 60335-2-69)
л/сек.
Негативно налягане
(според EN 60335-2-69)
kPa
Филтърна повърхност
м²
Данни за електрическото захранване
на електроинструмента
W
Дължина на маркуча
м
Диаметър на маркуча
мм
Тегло
кг
LPA (звуково налягане)
KPA (колебание в звуковото налягане)
LWA (звукова мощност)
KWA (звукова мощност колебание)
DWV902L
DWV902L
LX
–
115
2
1400
1840
DWV902M
DWV902MT
QS/GB
230
230
2
1400
3600/3000
DWV902M
DWV902MT
LX
–
115
2
1400
1840
QS/GB
230
230
2
1400
3600/3000
1200
50
IPX4
38
18,4
68
1065
50
IPX4
38
18,4
64
1200
50
IPX4
38
18,4
68
1065
50
IPX4
38
18,4
64
21
32,6
20
31,3
21
32,6
20
31,3
18,6
0,4
16,8
0,4
18,6
0,4
16,8
0,4
2200/1600
4,1
32
15
440
4,1
32
15
2200/1600
4,1
32
15
440
4,1
32
15
73
3
87
3
73
3
87
3
73
3
87
3
73
3
87
3
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
Дефиниции: Насоки за
безопасност
Дефинициите по-долу описват нивото на
трудност за всяка сигнална дума. Моля,
прочетете ръководството и внимавайте за тези
символи.
ОПАСНОСТ: Указва неминуемо
опасна ситуация, която, ако не се
избегне, ще доведе до смърт или
сериозно нараняване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Показва
потенциално опасна ситуация,
която ако не се избегне, би могла
да доведе до смърт или сериозни
наранявания.
ВАЖНО: Показва потенциално
опасна ситуация, която ако не се
избегне, може да доведе до малки
до средни наранявания.
ВНИМАНИЕ: Показва практика,
която не е свързана с лични
5
наранявания но която, ако не
се избегне може да доведе до
имуществени щети.
Обозначава риск от токов удар.
Обозначава риск от пожар.
може да доведе до токов удар,
пожар и/или тежки травми.
СЪХРАНЕТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УРЕД,
ПРОЧЕТЕТЕ И СЛЕДВАЙТЕ ВСИЧКИ
ИНСТРУКЦИИ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Операторите трябва да бъдат
подходящо инструктирани за
използването на тези машини.
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕС
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИТЕ
DWV902L, DWV902M, DWV902MT
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от токов удар. Не
излагайте на дъжд. Съхранявайте
на закрито.
•
ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЕН СТРОИТЕЛЕН
ПРАХОУЛОВИТЕЛ
DEWALT декларира, че продуктите, описани
под Tехнически данни са в съответствие с:
2006/42/EC, EN 60335-2-69.
Tези продукти, също така, са съобразени
с Директива 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
повече информация, моля, свържете с DEWALT
на следния адрес или се обърнете към задната
страна на ръководството.
Долуподписаният е отговорен за компилацията
на техническия файл и прави тази декларация
от името на DEWALT.
•
•
•
•
Horst Grossmann
Vice President Engineering and
Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Германия
13.06.2012
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от наранявания,
прочетете ръководството
с инструкции.
•
•
Важни инструкции за
безопасност
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете
всички предупреждения
и инструкции за
безопасност. Неспазването на
предупрежденията и указанията,
6
•
•
Преди употреба, операторите трябва
да получат информация, инструкции
и обучение за използването на
машината и веществата, за които
ще бъде използвана, включително за
безопасен метод за отстраняване
и изхвърляне на събраните материали.
Операторите трябва да спазват
правилата за безопасност, подходящи
за обработваните материали.
Не оставяйте уреда, когато е свързан
към електрическата мрежа. Изключете
го от електрическата мрежа, когато не
се използва и преди сервисиране.
Не допускайте уреда да се използва
като играчка. Особено внимавайте,
когато уреда се използва в близост до
деца.
Използвайте уреда САМО според
описанието в това ръководство.
Използвайте само препоръчаните от
DEWALT приспособления.
Не използвайте този уред с повреден
кабел или щепсел. Ако уредът не
работи правилно, или ако е бил
изпускан, повреден, оставян навън
или е изпускан във вода, занесете го
в сервизен център.
Не дърпайте и не носете този уред за
кабела, не използвайте кабела вместо
дръжка, не затваряйте врата върху
кабела и не дърпайте кабела около остри
ръбове или ъгли. Не работете с уреда
върху захранващия кабел. Пазете кабела
далече от нагорещени повърхности.
Не изключвайте този уред, като
издърпвате кабела. Изключвайте, като
издърпвате щепсела, а не кабела.
Не пипайте щепсела или уреда с мокри
ръце.
•
•
•
•
•
•
•
Не поставяйте никакви предмети
в отворите на уреда. Не използвайте
уреда с блокиран отвор; пазете далече
от коса или неща, които биха намалили
притока на въздух.
Пазете коса, широки дрехи, пръсти
и всички части на тялото далече от
отворите и движещите се части.
Изключете всички бутони за
управление преди да изключите уреда
от електрическата мрежа.
Внимавайте особено при почистване на
стълби.
Не използвайте уреда за събиране на
запалими или избухливи течности като
бензин и не използвайте в зони, където
има възможност да се срещнат.
Възможни са статични сътресения
в сухите зони или когато
относителната влажност на въздуха
е ниска. Това е само временно и не
засяга използването на вакуума.
За да се намали честотата на
статичните сътресения, добавете
влага във въздуха с конзола, монтиран
овлажнител или използвайте
нестатичния DWV9316-XJ аксесоар за
маркуч.
За да избегнете спонтанно запалване,
изпразвайте тубата след всяка
употреба.
•
•
токсични. Вземете изключителни
мерки за предотвратяване на вдишване
и контакт с кожата при работа с тези
материали. Изисквайте и следвайте
всякаква информация относно
безопасността, която можете да
получите от доставчика на материала.
Не използвайте прахосмукачката като
подвижна стълба.
Не поставяйте тежки предмети върху
прахосмукачката.
Маркировката върху
прахоуловителя
На инструмента са показани следните
пиктограми:
Преди употреба прочетете
ръководството с инструкции.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този уред
съдържа опасен прах. Изпразването
и поддръжката, включително
свалянето на торбичката за
прах, могат да бъдат извършване
само от обучен персонал, облечен
в подходяща защитна екипировка.
Не включвайте, докато не бъде
напълно монтирана филтърната
система.
ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
Допълнителни правила за
безопасност
•
•
•
•
•
•
Не събирайте всичко, което гори или
дими, като цигари, кибритени клечки
или гореща пепел.
Не използвайте за събиране на
запалими и избухливи материали, като
въглища, гранули или други ситно
раздробени избухливи материали.
Не използвайте за събиране на опасни,
токсични или канцерогенни материали,
като например азбест или пестициди.
Никога не събирайте експлозивни
течности (напр. бензин, дизелово
гориво, гориво за отопление,
разредител за боя, и др.), киселини или
разтворители.
Не използвайте прахосмукачката без
поставени филтри, освен описаното
в главата Приспособления за мокро
събиране.
Някои дървесини съдържат
консерванти, които може да са
Прахоуловителите от клас L са подходящи
за сухо прахоулавяне на незапалим прах
с гранични стойности на работното темпо
> 1 mg/m³.
Прахоуловителите от клас M са подходящи
за сухо прахоизвличане на незапалим прах
с гранични стойности на работното темпо
≥ 0,1 mg/m³.
ПОЗИЦИЯ НА КОДА С ДАТАТА (ФИГ. 1)
Кода с датата (bb), който също включва
годината на производство, е отпечатан на
корпуса.
Пример:
2014 XX XX
Година на производство
7
Съдържание на пакета
ВАРИАНТ С АНТИСТАТИЧЕН МАРКУЧ
Съдържанието на пакета включва:
Всеки от моделите DWV902L, DWV902M
и DWV902MT е оборудван с антистатична
заземителна система. Антистатичен маркуч
можете да закупите срещу допълнително
заплащане от вашия упълномощен сервизен
център. Този маркуч (DWV9316-XJ) влиза
в системата за прахоизвличане по същият
начин, като стандартния маркуч. За да се
свържете с вашия дистрибутор, проверете
местонахождението на най-близкия до вас
упълномощен сервизен център на DEWALT
в каталога на DEWALT или се свържете с найблизкия офис на DEWALT на адреса, посочен
в това ръководство.
1 Прахоуловител
1 Маркуч
1 DWV9210-XJ съединител комплект
2 Филтри
1 Ръководство с инструкции
1 Подробен чертеж на съставните части
• Проверете за евентуална повреда
на прахоуловителя, частите или
аксесоарите, появила се в резултат от
транспортирането.
• Вземете си време да прочетете подробно
това ръководство преди да работите
преди работа.
Описание (фиг. 1)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
променяйте електроуреда или
неговите части. Това може да
доведе до лични наранявания
и щети.
Тези прахосмукачка се използват за събиране
на фин прах, като прашинки от гипскартон,
бетон или насъбран по повърхността прах.
DWV902L
b. Захранващ кабел
Този уред може да се използва като
промишлена прахосмукачка и прахоуловител
за мобилни операции за събиране на всякакви
видове сух, незапалим прах клас L с пределно
допустими стойности за професионално
излагане по-голямо от 1 mg/m³.
c. Глава на прахосмукачката
DWV902M, DWV902MT
d. Ключалка на тубата
Този уред може да се използва като
промишлена прахосмукачка и прахоуловител
за мобилни операции за събиране на всякакви
видове сух, незапалим прах клас М с пределно
допустими стойности за професионално
излагане по-голямо или равно на 0,1 mg/m³.
a. Дръжка в горния край/обвивка на кабела
e. Колело
f. Туба
g. Маркуч за засмукване
h. Ролки (оборудвани с ръчната спирачка)
i. Филтри
j. Вход за вкарване и захващане на маркуча
k. Скоба на маркуча
l. Предна ръкохватка
m. Извод за електроинструменти
n. Регулиране на мощността на засмукване
o. Превключвател за вкл./изкл.
p. Настройка за алармата на притока (само за
модели клас М)
q. Бутон за освобождаване на телескопичната
дръжка
r. Телескопична дръжка
s. Входящ щепсел (само модели от клас M)
t. Торба
u. DWV9210-XJ съединител комплект
(включва DWV9000, DWV9120, DWV9130)
8
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
НЕ използвайте в дъжд или в присъствието на
запалителни течности и газове.
Тези високопроизводителни прахосмукачки са
предназначени за професионална употреба.
НЕ допускайте контакт на деца с този уред.
Необходим е надзор, когато този уред се
използва от неопитен оператор.
НЕ използвайте прахоуловителят за запалим
прах.
НЕ използвайте прахоуловителят в експлозивна
атмосфера.
ЗАБЕЛЕЖКА: Този уред е подходящ за
промишлена употреба, напр. в хотели, училища,
болници, фабрики, магазини, офиси, отдаващи
под наем фирми и строителни площадки.
• Tози продукт не е предназначен за
употреба от хора (включително деца)
с намалени физически, сензорни или
умственаи въэможности, или с липса на
знания, освен ако не са под наблюдение
или не са били инструктирани относно
употребата на устройството от човек,
отговорен за тяхната безопасност. Никога
не оставяйте сами деца с този продукт.
Електрическа безопасност
Електромоторът е създаден само за
един волтаж. Винаги проверявайте дали
захранващият кабел е в съответствие
с напрежението на табелката.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 115 V единици
трябва да бъдат управлявани
чрез надеждно изолиране на
трансформатора с предпазен
екран между първичната
и вторичната намотка.
Ако захранващият кабел е повреден, той
трябва да се смени от упълномощен сервизен
център на DEWALT от специално подготвен
кабел, предоставен от сервизният център на
DEWALT.
Замяна на щепсела (само за
Великобритания и Ирландия)
Ако трябва да се сложи нов щепсел:
• Безопасно изхвърляне на стария щепсел.
• Свържете кафявата жица към живия
терминал в новия щепсел.
• Свържете синята жица към неутралния
терминал.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не трябва да
се прави свързване към заземения
терминал.
Следвайте инструкциите за монтаж, които
се предоставят с доброкачествените
щепсели. Препоръчителен предпазител: 13 A.
Използване на удължителен
кабел
Ако е необходим удължителен кабел,
използвайте одобрен 3–жилен удължителен
кабел, подходящ за захранване на този
инструмент (виж Teхнически данни).
Минималният размер на проводника е 1,5 мм2;
максималната дължина е 30 м.
При използване на кабели на макари, винаги
развивайте докрай кабела.
МОНТАЖ И РЕГУЛИРАНЕ
(ФИГ. 1–3)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от нараняване,
изключете уреда и го отделете
от захранващия източник преди
да поставяте или сваляте
аксесоари, преди да регулирате
или променяте настройките,
или когато извършвате
поправки. Едно нежелано
включване може да задейства
инструмента и да предизвика
наранявания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Филтрите
(i) трябва винаги да са на място
по време на изсмукване на праха,
освен както е описано в главата
Приложения при мокро събиране
в раздел Експлоатация.
При събирането на фин прах
вие можете да използвате
допълнителна хартиена или
памучна торбичка за по-лесно
изпразване на тубата.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Торбичките
за събиране на прах трябва да се
използват за прах от клас М.
1. Ако трябва да използвате допълнителна
хартиена или памучна торбичка (t),
монтирайте както е показано на фигура 2.
ЗАБЕЛЕЖКА: Внимавайте да не
скъсате торбичката. Поставете стабилно
торбичката на място във входа (j), за да
се осигури уплътнение за максимална
производителност при събирането на прах.
2. Поставете главата за всмукване на праха
(g) на тубата и я закрепете, като затворите
ключалките на тубата (d).
3. Поставете края на маркуча (g) във входа
за закрепване (j) и завъртете по посока,
обратна на часовниковата стрелка, за да
заключите на място.
РАБОТА
Инструкции за употреба
(фиг. 1, 4)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги
спазвайте инструкциите за
безопасност и приложимите
разпоредби.
9
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от нараняване,
изключете уреда и го отделете
от захранващия източник преди
да поставяте или сваляте
аксесоари, преди да регулирате
или променяте настройките,
или когато извършвате
поправки. Едно нежелано
включване може да задейства
инструмента и да предизвика
наранявания.
1. Вкарайте щепсела в подходящ контакт.
3. Ако алармата продължи да се чува,
свалете маркуча и проверете дали е
чист. Свалете и сменете чантата за прах,
ако е пълна или блокирана, и проверете
състоянието на филтъра и го сменете, ако
е необходимо. Ако алармата продължи
да се чува, свържете се с вашия местен
сервизен агент на DEWALT.
СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ
(ФИГ. 1, 4, 5)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте
контакта (m) само за целите,
уточнени в инструкциите.
2. Завъртете превключвателя за вкл./изкл. (o)
на позиция ON (ВКЛ.) ( ).
1. Вкарайте щепсела на захранващия кабел
на прахосмукачката в подходящ контакт.
3. Настройте устройството за промяна на
мощността на засмукване на желаната
позиция. Тази функция позволява на
потребителя да контролира мощността на
прахосмукачката, засмукването и шума.
2. Включете електроинструмента в контакта (m).
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази настройка, също така,
контролира нивото на засмукване. Това
е много полезно при приложения, където
засмукването създава неприемливи нива
на съпротивление спрямо обработваното
място.
4. Средвайте насоките в главата Cвързване
към електроинструменти , за да свържете
към съответният електроинструмент.
ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА АЛАРМАТА НА
ПОТОКА (ФИГ. 4)
Само за модели от клас M
Регулирайте контрола на алармата на потока
(р) към правилният размер на вътрешния
диаметър на маркуча (или тръбата) или
диаметъра аксесоар по отношение на широкото
място. Избраният диаметър на регулатора
трябва да бъде равен или по-голям, като найголемия диаметър на използвания маркуч/
тръба/аксесоари. Предоставеният маркуч
е с вътрешен диаметър 32 мм. Ако нивото
на потока падне под 20 м/сек., ще прозвучи
акустична аларма. Системата има закъснение
за намаляване на нежеланите аларми.
Ако се включи алармата, когато няма очевиден
блокаж:
1. Уверете се, че контрола за регулиране е
настроен на правилния диаметър.
2. Ако регулирането на дебита се задава под
максимума, увеличете това ниво, докато
достатъчния поток през маркуча накара
алармата да спре.
10
ЗАБЕЛЕЖКА: Вижте главата Данни
за свързване към захранването
на електроинструменти под раздел
Tехнически данни за допустимата
мощност на инструмента, който ще бъде
включен към контакта (m).
3. Завъртете превключвателя за вкл./изкл. на
инструмента (o) на позиция AКТИВИРАНЕ
. Това позволява на прахосмукачката
да бъде включвана и изключвана
автоматично от електроинструмента.
ЗАБЕЛЕЖКА: Прахосмукачката се включва
автоматично до 0,5 секунда и продължава
да работи 15 секунди след изключване на
електроинструмента.
4. За да превключите назад към режим
на ръчно управление, завъртете
превключвателя за вкл./изкл. на
инструмента (o) на позицшя ON (вкл.) ( ).
В режим на ръчен контрол, инструментът
и прахосмукачката се включват и изключват
независимо един от друг.
5. Вашият DEWALT строителен прахоуловител
е приспособен със системата за
свързване на DEWALT AirLock. AirLock
позволява по-бързо и сигурно свързване
между маркуча за всмукване (g)
и електроинструмента. AirLock конектора
(w) се свързва директно към съвместими
инструменти на DEWALT или чрез адаптера
на AirLock (на разположение от вашия
доставчик на DEWALT). Вижте раздела
Aксесоари за повече подробности относно
наличните адаптери.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако използвате адаптер,
внимавайте да е здраво закрепен към
изхода на инструмента, преди да следвате
стъпките по-долу.
a. Уверете се, че лагера на AirLock
конектора е в отключена позиция.
Подравнете щифтовете (v) на лагера
и на AirLock конектора, както е показано
за отключена и заключена позиции.
б. Натиснете AirLock конектора на точката
на адаптерния конектор.
в. Завъртете лагера на заключената
позиция.
ЗАБЕЛЕЖКА: Топчестите лагери
в основния лагер се заключват
в отворите и осигуряват свързването.
Електроинструментът сега е здраво
свързван към прахоуловителя.
АВТОМАНИЧНА ФИЛТЪРНА ПОЧИСТВАЩА
СИСТЕМА
2. Затворете входа за захващане на маркуча
(j) с тапата за този вход (s).
3. Отключете ключалките на тубата (d)
и свалете главата на прахосмукачката (c)
4. Внимателно издърпайте торбичката за
събиране от входа (j).
5. Здраво затворете отвора на торбичката
за събиране на прах, когато я сваляте от
машината.
6. Изхвърлете торбичката в подходящ
контейнер, в съответствие със законовите
разпоредби.
ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА МОКРО СЪБИРАНЕ
(ФИГ. 1, 7)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ
свързвайте електроинструменти
към контакт (m), когато
използвате прахосмукачката за
мокро събиране.
Тази прахосмукачка има високо ехективна
филтърна почистваща система, която
минимизира задръстването на филтъра. На
всеки 30 секунди, един от двата филтъра се
почиства автоматично. Почистващият процес
се сменя между филтрите и продължава така,
докато уреда е в употреба.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Включете
прахосмукачката към контакт
с дефектнотокова защита (RCD),
когато я използвате за мокро
събиране.
ЗАБЕЛЕЖКА: Нормално е да се чуе щракване
по време на този процес.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако от
машината започне да излиза пяна
или течност, веднага я изключете.
ЗАБЕЛЕЖКА: След многочасова работа,
системата за автоматично филтърно
почистване може да не е ефективна. Когато
това се случи, филтрите трябва да се почистят
и сменят. Вижте главата Филтър под раздела
Поддръжка.
ВНИМАНИЕ: Почиствайте редовно
устройството за ограничаване
на нивото на водата и го
проверявайте за признаци на
повреда.
РЪЧНА СПИРАЧКА (ФИГ. 1, 6)
Ръчната спирачка ще заключи едното колело на
място, за да предотврати нежелано търкаляне
на прахосмукачката.
1. За да активирате ръчната спирачка,
натиснете бутона за спиране (x) за да
задържите спирачката в заключена
позиция.
2. За да освободите спирачката, натиснете
бутона за спиране и спирачката ще отскочи
в отключена позиция.
СВАЛЯНЕ/СМЯНА НА ИЗПОЛЗВАНА
ТОРБИЧКА ЗА СЪБИРАНЕ НА ПРАХ (ФИГ. 1)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Докато
използвате използваните торбички
за прах, трябва да използвате
подходящи предпазни средства
като маска за прах и ръкавици.
1. Изключете прахосмукачката и изключете
щепсела от контакта.
ВНИМАНИЕ: НЕ сваляйте
сферичния поплавък (y), това
ще доведе до повреда на
прахосмукачката. Сферичният
поплавък предпазва водата от
навлизане в мотора.
Преди да използвате прахосмукачката за
мокро събиране:
•
Уверете се, че тубата е празна
и свободна от натрупвания на прах.
•
Свалете филтрите (i).
•
Включете прахосмукачката в контакт
с дефектнотокова защита (RCD).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
използвайте машината с тази
настройка за прах от клас L и M.
ЗА ИЗПРАЗВАНЕ НА ТУБАТА (ФИГ. 1, 7)
Клапана на сферичния поплавък (y) ще блокира
въздуха към мотора, когато тубата е пълна
11
и звука на мотора ще се промени изведнъж.
Когато поторът звучи остро и високо и притока
на въздух/вода спре, изпразнете тубата.
1. Изключете прахосмукачката и извадете
щепсела от контакта.
2. Отключете ключалките на тубата (d)
и свалете главата на прахосмукачката (c).
3. Изпразнете съдържанието на тубата (f)
в подходящ контейнер или канализация.
ЗА ДА ПРЕМИНЕТЕ ОТНОВО НА СУХО
ПОЧИСТВАНЕ (ФИГ. 1)
1. Изпразнете тубата, вижте инструкциите
в глава Изпразване на тубата.
2. Поставете тубата на обратно, за да се
изсуши. НЕ използвайте мокра туба за сухо
събиране.
3. Поставете главата на прахосмукачката (c)
на равна повърхност, за да изсъхне.
4. Преинсталирайте филтрите, когато главата
на прахосмукачката изсъхне. Вижте главата
Филтри под раздела Поддръжка.
5. Когато тубата е суха, поставете главата
на прахосмукачката (c) на тубата и я
стабилизирайте, като затворите ключалките
(d).
ТЕЛЕСКОПИЧНА ДРЪЖКА (ФИГ. 1, 8)
Натиснете бутона за освобождаване (q), за да
повдигнете и свалите телескопичната дръжка
(r).
Затваряне/Пренасяне (фиг. 1,
11)
1. Завъртете превключвателя за вкл./изкл. на
инструмента (o) на позиция OFF (ИЗКЛ.).
2. Извадете щепсела на инструмента от
контакта.
3. Само клас M: Затворете входа за маркуча
(j) с тапата към входа (s).
4. Приберете захранващия кабел (b) както
е показано.
5. Добре закрепете машината при превозване.
ПОДДРЪЖКА
Вашият уред на DEWALT е създаден за
продължителна и дългосрочна работа
с минимална поддръжка. Продължителната
и задоволителна работа зависи от правилната
грижа за уреда и от редовното почистване.
12
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от нараняване,
изключете уреда и го отделете
от захранващия източник преди
да поставяте или сваляте
аксесоари, преди да регулирате
или променяте настройките,
или когато извършвате
поправки. Едно нежелано
включване може да задейства
инструмента и да предизвика
наранявания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За
потребителско сервизиране,
машината трябва да бъдат
демонтирана, почистена
и обслужена, доколкото това
е практически осъществимо,
без да причинява риск за
обслужващия персонал и други
лица. Подходящите предпазни
мерки включват обеззаразяване
преди демонтиране, наличните на
местна филтрираща смукателна
вентилация, където се разглобява
машината, почистване на зоната
за поддръжка и подходящи
средства за лична защита.
• Производителят или обучено
лице трябва да извършват
технически преглед поне веднъж
годишно, който да се състои
от преглед на филтрите за
повреда, въздушното налягане на
машината и правилната работа
на механизма за управление.
• При извършване на сервизиране
или ремонтни дейности, всички
замърсени предмети, които не
могат да бъдат задоволително
почистени, трябва да се
изхвърлят; такива предмети
се изхвърлят в непромокаеми
торбички в съответствие
с действащия регламент
за изкхвърлянето на такива
отпадъци.
• За машини клас M, външната
част на машината трябва да
се обеззарази по метода на
вакумното почистване и да се
избърше или да се обработи
с уплътнител, преди да се
изнесе от опасната зона.
Всички части на машината
трябва да се третират като
замърсени, когато се махнат
от опасната зона и трябва
да се вземат подходящи
мерки за предотвратяване на
разпръскването на прах.
• За прахоуловителите
е необходимо да се осигури
адекватна обмяна на въздуха
степен L в помещението,
ако обработеният въздух се
връща в стаята. (ЗАБЕЛЕЖКА:
Необходима е справка
с националните разпоредби.)
Филтър (фиг. 1, 9, 10)
ГРИЖА ЗА ФИЛТЪРА
Доставените с прахосмукачката филтри са за
дълготрайна употреба. За да са ефективни при
свеждане до минимум на рециркулацията на
прахта, филтрите трябва да бъдат инсталирани
правилно и в добро състояние.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: По време
на работа с филтрите трябва
да се използват подходящи
лични предпазни средства, като
дихателна маска и ръкавици.
Сваляне на филтрите
1. Завъртете превключвателя за вкл./изкл.
(o) на позиция OFF (ИЗКЛ.) (O) и извадете
щепсела от контакта.
2. Освободете ключалките на тубата (d)
и свалете главата на прахосмукачката (c)
от тубата. Поставете главата на равна
повърхност от горе надолу.
3. Завъртете всеки филтър (i) по посока,
обратна на часовниковата стрелка, чрез
захващане на пластмасовия капак на края,
както е показано, и внимателно ги извадете
от главата, като внимавате да не попадат
отпадъци в монтажния отвор.
ЗАБЕЛЕЖКА: Внимавайте да повредите
филтрите.
4. Ако долната страна на главата (c) се
нуждае от почистване, използвайте мокра
кърпа и мек сапун и я оставете да се
изсуши. Изхвърлете кърпата в подходящ
контейнер.
5. Проверете филтрите за износване,
скъсване или други повреди.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако имате някакво съмнение
относно състоянието на филтрите, те
ТРЯБВА да се сменят. НЕ продължавайте
употребата, ако филтрите се повредени.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
използвайте сгъстен въздух или
четка, за да чистите филтрите,
в противен случай може да се
повреди мембраната на филтъра,
което ще позволи преминаването
на прах през филтъра. Ако
е необходимо, леко потупайте
върху твърда повърхност или
изплакнете с вода със стайна
температура, като го оставете
да изсъхне. Почистване на
филтрите обикновено е излишно,
дори ако са покрити с прах.
Системата за автоматично
филтърно почистване ще
поддържа максималната работа
и ще продължи да функционира.
Ако е налице видима повреда
на мембраната на филтъра,
сменете филтрите. Филтрите
обикновено издържат между шест
и дванайсет месеца, в зависимост
от ползването и грижата.
Монтаж на филтрите
1. Уверете се, че печата на филтрите (aa) е на
място и е закрепен
2. Подравнете филтърната резбовка (z) към
тази на вакуумната глава и с помощта
на умерена сила, завъртете филтъра
по посока на часовниковата стрелка до
затягане.
ЗАБЕЛЕЖКА: Внимавайте да не повредите
материала на филтъра.
3. Поставете вакуумната глава (c) на
контейнера и я закрепете, като затворите
ключалките на тубата (d).
Смазване
Вашият уред изисква допълнително смазване.
Почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
използвайте разтворители или
други химикали за почистване на
неметалните части на уреда.
Тези химикали могат да влошат
качеството на материалите,
използвани за тези части. Никога
13
не допускайте влизането на
течности в машината; никога не
потапяйте в течност която и да
е част на инструмента.
1. Почиствайте с вакуум външната част на
прахоуловителя. За по-добро почистване,
използвайте намокрена с вода и мек сапун
кърпа.
2. След употреба, изхвърлете кърпата
в подходящ контейнер.
Съхранение (фиг. 11)
1. Изпразнете тубата, вижте главата
Изпразване на тубата под раздела
Експлоатация.
2. Почистете прахосмукачката от вътре
и отвън. Вижте главата Почистване.
3. Почистете или сменете филтрите, вижте
главата Филтри.
4. Съхранявайте маркуча за всмукване
и захранващият кабел, както е показано
в илюстрацията. Поставете уреда в сухо
помещение и се уверете, че няма да бъде
използван от неупълномощени лица.
ЗАБЕЛЕЖКА: Поставете тапата за
входа (s) във входа (j) за да не допуска
изпадането на отпадъци от тубата, когато
всмукателният маркуч е свален. Можете,
също така, да закрепите краищата на
маркуча заедно и да ги заключите един
в друг със завинтващия заключващ
накрайник.
Допълнителни аксесоари
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тъй
като други аксесоари, освен
предложените от DEWALT, не
са тествани с този продукт,
използването на такива аксесоари
с този уред може да е опасно. За
да се намали риска от нараняване,
използвайте само препоръчаните
от DEWALT аксесоари с този
продукт.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
DWV9340-XJ Филтър
DWV9315-XJ Нечуплив маркуч
DWV9316-XJ Антистатичен маркуч
DWV9401-XJ Хартиена торбичка
DWV9400-XJ Пластмасова обшивка
DWV9402-XJ Памучна торбичка
DWV9500-XJ Вакуумен контейнер
14
DEWALT AirLock система
Конектор със извиващо се
заключване
DWV9110
29-35 мм заострен гумен
адаптер
DWV9120
35-38 мм стъпаловиден гумен
адаптер
DWV9130
35 мм OD aдаптер
DWV9150
35 мм OD ъглов адаптер
DWV9000
ИНСТАЛИРАНЕ НА VAC RACK DWV9500 (ФИГ.
11, 12)
ЗАБЕЛЕЖКА: DWV902MT идва с вече
инсталирана приставка DWV9500 vac rack,
1. Свалете 4 винта на носещата дръжка с
помощта на звездообразната приставка
T-25 и свалете носещата дръжка.
2. Инсталирайте vac rack, като използвате
същите винтове на носещата дръжка.
Сложете ги обратно в оригиналните им
дупки и ги затегнете.
3. Използвайте 2 предоставени винта (bb)
като ги поставите в задните дупки на vac
rack. Натиснете надолу и завъртете всеки
винт, за да премине през материала и в
скрития резбован елемент отдолу.
Затегнете.
ВНИМАНИЕ: Да не се надвишават
9 кг (20 фунта) във всяка единица
от по 14 литрови хранилища,
максимални 2 хранилищни единици
на уред. Да не се надвишава 18 кг
(40 фунта) във всяка единица от 28
литрови хранилища, 1 хранилищна
единица уред. Превишаване
на препоръчаната височина и/
или теглото може да доведе до
нестабилна прахосмукачка, което
може да причини нараняване или
повреда.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не сваляйте
главата на прахосмукачката от
резервоара с прикачени T-стак
единици за съхранение. Това може
да доведе до повреди да филтрите
на прахосмукачката.
ЗАКРЕПВАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИЯ КАБЕЛ
КЪМ МАРКУЧА (ФИГ. 1)
Захранващият кабел (b) може да бъде закрепен
към засмукващият маркуч (g) с помощта на
скобата за маркуч D279058CL (на разположене
от вашия местен доставчик на DEWALT).
Посъветвайте се с вашия доставчик за
по-подробна информация относно подходящите
аксесоари.
Оправяне на проблеми
ПРОБЛЕМ
РЕШЕНИЕ
Моторът не
работи
Проверете захранващият кабел,
щепселите и контакта.
Уверете се, че превключвателя
за вкл./изкл. е на позиция ON
(ВКЛ.) ( ).
Намаляване Свалете блокажите в смукателна капаците- ната дюза, смукателната тръба,
та на засму- смукателния маркуч или филкване
трите.
Поставете хартиена или
памучна торбичка.
Проверете за подходящия
монтаж на филтрите.
Почистете или сменете
филтрите.
Изпразнете тубата, вижте
главата Изпразване на тубата
под раздела Експлоатация.
ПрахосмуСпиране поради прегряване:
качката
1. Изключете прахосмукачката
спира по
и извадете щепсела от
време на
контакта.
работа
2. Изпразнете тубата, ако
е необходимо.
ПРОБЛЕМ
РЕШЕНИЕ
Излиза прах
по време на
почистването
Проверете за правилен монтаж
на филтрите.
Уверете се, че филтрите не
са повредени; сменете при
необходимост.
Уверете се, филтърни
уплътнения са на място и са
закрепени.
Слушайте за соленоидно
щракване, за да се уверите, че
механизма за почистване на
филтъра работи.
Автоматичното
филтърно
почистване
не работи
ЕлектроУверете се, че превключвателя
инструза вкл./изкл е в позиция
ментът не
ACTIVATION (АКТИВИРАНЕ)
се включва.
.
3. Оставете уреда да се
охлади.
4. Включете захранващия
кабел в подходящ контакт
и завъртете превключвателя
за вкл./изкл. на позиция
ON (ВКЛ.) ( ) за тестване.
Ако прахосмукачката не
заработи, свържете се
с вашия търговец или
проверете най-близкия
упълномощен сервизен
агент на DEWALT в каталога
на DEWALT или се свържете
с вашия най-близък офис
на DEWALT на посочения
в това ръководство адрес.
15
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктът
не трябва да се изхвърля
с обикновените битови отпадъци.
Ако някога решите, че вашият DEWALT продукт
има нужда от замяна, или ако вече не ви
е необходим, не го изхвърляйте с битовите
отпадъци. Занесете този продукт в съответния
пункт.
Разделното събиране на
използваните продукти и опаковки
позволява рециклирането на
материалите и нановото им
използване. Повторното използване
на рециклираните материали
помага за предпазване на околната
среда от замърсяване и намалява
необходимостта от сурови суровини.
Местното законодателство може да предвижда
разделно събиране на електрическите продукти
от домакинството, в общинските сметища
за отпадъчни продукти или от търговците на
дребно при покупка на нов продукт.
DEWALT предоставя възможност за събиране
и рециклиране на продуктите на DEWALT, след
като вече не могат да бъдат в експлоатация. За
да се възползвате от тази услуга, моля, върнете
вашия продукт на всеки авторизиран агент за
сервиз, който ще го приеме от наше име.
Можете да проверите местонахождението на
вашият най-близък авторизиран сервиз, като
се свържете с местния офис на DEWALT на
адреса, посочен в това ръководство. Отделно
от това, на нашия уеб сайт можете да намерите
пълен списък на агентите на DEWALT, както
и информация за нашата следпродажбена
поддръжка: www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00240314 - 10-07-2014
Download PDF

advertising