DWV902L | DeWalt DWV902L DUST EXTRACTOR instruction manual

372001-94 EST
DWV902L
DWV902M
DWV902MT
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
16
Joonis / Рисунок 1
Joonis / Рисунок 2
Joonis / Рисунок 3
Joonis / Рисунок 4
Joonis /
Рисунок 5
3
Joonis / Рисунок 6
Joonis /
Рисунок 7
x
y
Joonis / Рисунок 8
Joonis / Рисунок 9
i
r
q
Joonis / Рисунок 10
aa
Joonis / Рисунок 11
z
b
s
j
4
Joonis / Рисунок 12
bb
5
EESTI KEEL
RASKETÖÖSTUSE EHITUSTOLMUÄRASTI
DWV902L, DWV902M, DWV902MT
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALTi toote. Aastatepikkused kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon teevad
DEWALTist ühe usaldusväärsema partneri professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
DWV902L
DWV902L
Pinge
Suurbritannia ja Iirimaa
Tüüp
Nimivõimsus
Max võimsus
Võimsus, tavarežiim (EN 60335-2-69)
Sagedus
Kaitseaste
Konteineri maht
Täitekogus (vedelik)
Voolukiirus (max puhuri juures)
Negatiivne rõhk (max puhuri juures)
Voolukiirus (EN 60335-2-69 kohta)
Negatiivne rõhk (EN 60335-2-69)
Filtri pind
Elektritööriista toiteühenduse andmed
Vooliku pikkus
Vooliku diameeter
Kaal
l
l
l/s
kPa
l/s
kPa
m²
W
m
mm
kg
QS/GB
230
230
2
1400
3600/3000
1200
50
IPX4
38
18,4
68
21
32,6
18,6
0,4
2200/1600
4,1
32
15
LPA (helirõhk)
KPA (helirõhu määramatus)
LWA (helivõimsus)
KWA (helivõimsuse määramatus)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
73
3
87
3
V
V
W
W
W
Hz
Definitsioonid: Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT: Tähistab tõenäolist ohtlikku
olukorda, mis mittevältimisel lõppeb
surma või raske kehavigastusega.
HOIATUS: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
6
LX
–
115
2
1400
1840
1065
50
IPX4
38
18,4
64
20
31,3
16,8
0,4
440
4,1
32
15
DWV902M
DWV902MT
QS/GB
230
230
2
1400
3600/3000
1200
50
IPX4
38
18,4
68
21
32,6
18,6
0,4
2200/1600
4,1
32
15
DWV902M
DWV902MT
LX
–
115
2
1400
1840
1065
50
IPX4
38
18,4
64
20
31,3
16,8
0,4
440
4,1
32
15
73
3
87
3
73
3
87
3
73
3
87
3
ETTEVAATUST: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või mõõdukate
kehavigastustega.
MÄRKUS: Viitab tegevusele, mis
ei too kaasa kehavigastust, kuid
mis mittevältimisel võib põhjustada
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögiohtu.
Tähistab tuleohtu.
EESTI KEEL
EÜ vastavusdeklaratsioon
•
Operaatorid peavad järgima kõiki
ohutuseeskirju, mis kehtivad käsitsetava
materjali kohta.
•
Ärge lahkuge seadme juurest, kui see on
toiteallikaga ühendatud. Eemaldage see
toitevõrgust, kui te seda ei kasuta ja enne
hooldust.
DEWALT kinnitab, et jaotises Tehnilised andmed
kirjeldatud tooted vastavad standarditele: 2006/42/
EÜ, EN 60335-2-69.
•
Ärge lubage kasutada seadet mänguasjana.
Olge väga tähelepanelik, kui seadet
kasutatakse laste poolt või laste läheduses.
Samuti vastavad tooted direktiividele 2004/108/EÜ
ja 2011/65/EL. Lisateabe saamiseks kontakteeruge
DEWALTiga aadressil või vaadake kasutusjuhendi
lõpust.
•
Kasutage seda seadet VAID juhendis
kirjeldatud viisil. Kasutage vaid DEWALTi
poolt soovitatavaid tarvikuid.
•
Ärge kasutage seda seadet koos
kahjustunud juhtme või pistikuga. Kui seade
ei tööta korralikult või kui see on maha
kukkunud, kahjustunud, jäetud õue või
kui see on kukkunud vette, tagastage see
teeninduskeskusele.
•
Ärge tõmmake ega kandke seda seadet
juhtmest, käepidemena, ärge jätke juhet
ukse vahele ega tõmmake juhet üle terava
serva või nurga. Ärge liikuge seadmega üle
juhtme. Hoidke juhet kuumadest pindadest
eemal.
•
Ärge tõmmake seadet pistikupesast
välja juhtmest tõmmates. Pistikupesast
eemaldamiseks haarake pistikust, mitte
juhtmest.
•
Ärge käsitsege pistikut ega seadet niiskete
kätega.
•
Ärge asetage objekte seadme avadesse.
Ärge kasutage seadet, kui ükski ava on
blokeeritud; hoidke tolmust, kiududest,
juustest ja mis tahes muust vaba, sest need
takistavad õhuvoolu.
•
Hoidke juukseid, lotendavaid riideid, sõrmi
ja kõiki teisi kehaosi avadest ja liikuvatest
osadest eemal.
•
Lülitage välja kõik juhtelemendid enne
seadme eemaldamist toiteallikast.
•
Olge väga hoolikad, kui puhastate treppe.
•
Ärge kasutage seadet süttivaid või põlevaid
vedelikke, nagu bensiin, üleskorjamiseks
ega kasutage piirkondades, kus on süttivaid
või põlevaid vedelikke.
•
Staatiline laen on võimalik kuivades
piirkondades või kui õhu suhteline niiskus
on madal. See on vaid ajutine ja see ei
mõjuta tolmuimeja kasutamist. Staatilise
MASINADIREKTIIV
DWV902L, DWV902M, DWV902MT
RASKETÖÖSTUSE EHITUSTOLMUÄRASTI
Allkirjastaja vastutab tehnilise faili koostamise eest
ja on valmistanud deklaratsiooni DEWALTi nimel.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
13.06.2012
HOIATUS: Vigastusohu vähendamiseks
lugege kasutusjuhendit.
Olulised ohutusjuhised
HOIATUS! Lugege läbi kõik
hoiatused ja juhised. Kõigi juhiste
täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES.
ENNE SELLE SEADME KASUTAMIST LUGEGE
KÕIK JUHISED LÄBI JA JÄRGIGE NEID.
HOIATUS: Operaatoreid tuleb
adekvaatselt juhendada selle masina
kasutamisel.
HOIATUS: Elektrilöögiohu
vähendamiseks. Vältida kokkupuudet
veega. Hoida siseruumides.
•
Enne kasutamist tuleb operaatoreid
varustada teabe ning juhistega ning
pakkuda koolitust masina kasutamise ja
ainete teemal, millega seadet kasutatakse,
kaasa arvatud kogutud materjali ohutu
eemaldusmeetodi ja utiliseerimise alal.
7
EESTI KEEL
laengu sageduse vähendamiseks lisage
õhku niiskust konsooli, paigaldatud
õhuniisutaja abil või kasutage DWV9316-XJ
mittestaatilise vooliku lisaseadmega.
•
Spontaanse põlengu vältimiseks tühjendage
kanister pärast iga kasutuskorda.
HOIDKE NEED JUHISED ALLES
Täiendavad ohutusjuhised
•
•
•
•
•
•
•
•
Ärge korjake üles midagi, mis põleb või
suitseb, nagu sigaretid, tikud või kuum tuhk.
Ärge kasutage tolmuimejat põlevate
plahvatuslike materjalidega, nagu süsi,
puusüü või muud peeneks tehtud põlevad
materjalid.
Ärge kasutage tolmuimejat ohtlike, toksiliste
või kantserogeensete materjalidega, nagu
asbest või pestitsiidid.
Ärge kunagi korjake üles plahvatuslikke
vedelikke (nt bensiin, diislikütus, kütteõli,
värvilahusti jms.), happed ega lahusteid.
Ärge kasutage tolmuimejat ilma filtrita,
välja arvatud lõigus Märja materjali
kogumistööd kirjeldatud juhul.
Mõni puit sisaldab säilitusaineid, mis võivad
olla toksilised. Olge eriti ettevaatlik, et
vältida selle sissehingamist ja kokkupuudet
nahaga, kui nende materjalidega töötate.
Küsige ja järgige mis tahes ohutusteavet,
mis on saadaval teie materjali tarnijal.
Ärge kasutage tolmuimejat astmeredelina.
Ärge asetage raskeid objekte tolmuimejale.
Märgistused tolmuärastil
Klassi M tolmuärastid on sobivad kuiva,
mittepõleva tolmu eemaldamiseks töötsoonist,
mille piirväärtus on ≥ 0,1 mg/m³.
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT (JOONIS 1)
Kuupäevakood (bb), mis samuti sisaldab
tootmisaastat, on trükitud kaitseümbrisele.
Näiteks:
2014 XX XX
tootmisaasta
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 Tolmuärasti
1 Voolik
1 DWV9210-XJ konnektori komplekt
2 Filtrid
1 Kasutusjuhend
1 Detailjoonis
• Veenduge, et tolmuärasti, selle osad ega
tarvikud ei ole transportimisel kahjustada
saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend
põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.
Kirjeldus (joonis 1)
HOIATUS: Ärge kunagi muudke
elektriseadet ega ühtegi selle osa.
See võib põhjustada kahjustuse või
kehavigastuse.
Seadmel on kasutatud järgmisi sümboleid:
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
a. Pealmine käepide/juhtme mähis
HOIATUS: See seade sisaldab
kahjulikku tolmu. Tühjendamise
ja hoolduse, sealhulgas tolmukoti
eemaldamine, tohib tegeleda vaid
koolitatud personal, kes kannab sobivat
kaitsevarustust. Ärge lülitage seadet
sisse, kui kogu filtersüsteemi pole
paigaldatud.
b. Toitejuhe
c. Tolmuimeja pea
d. Kanistri riiv
e. Ratas
f. Kanister
g. Imivoolik
h. Rullik (üks on varustatud parkimispiduriga)
i. Filtrid
j. Keerulukuga vooliku sissepääs
k. Vooliku klamber
Klassi L tolmuärastid on sobivad kuiva, mittepõleva
tolmu eemaldamiseks töötsoonist, mille piirväärtus
on > 1 mg/m³.
8
l. Esikäepide
m. Väljapääs elektritööriistade jaoks
EESTI KEEL
n. Imivalits
o. On/off/tööriista juhtlüliti
p. Voolu hädaabiregulatsioon (vaid klassi M
mudelid)
q. Teleskoopkäepideme vabastusnupp
r. Teleskoopkäepide
s. Sisselaske pistik (vaid klassi M mudelid)
t. Kott
u. DWV9210-XJ konnektori komplekt (kaasa
arvatud DWV9000, DWV9120, DWV9130)
ANTISTAATILISE VOOLIKU VALIK
DWV902L, DWV902M ja DWV902MT on mõlemad
varustatud antistaatilise maanduspaigaldisega.
Antistaatiline voolik tuleb osta lisatasu eest
meie volitatud teeninduskeskuselt. See voolik
(DWV9316-XJ) mahub tolmuärastisüsteemi
samamoodi nagu standardvoolik. Kontakteeruge
oma müüjaga või kontrollige oma lähima volitatud
DEWALTi remondiagendi aadressi DEWALTi
kataloogist või võtke ühendust oma DEWALTi
kontoriga selles juhendis toodud aadressil.
KASUTUSOTSTARVE
Neid tolmuimejaid kasutatakse peenete osakeste
üleskorjamiseks, nagu lamineeritud puitkiudplaadi,
betooni või pinna tolm.
DWV902L
Seda seadet saab kasutada tööstusliku
tolmuimejana ja tolmuärastina mobiilsetel töödel,
et koguda kokku igat tüüpi kuiv, mittepõlev tolm
kuni tolmu klassini L koos töökeskkonnas kehtiva
ohtlike ainete piirnormini, mis ületab 1 mg/m³.
DWV902M, DWV902MT
Seda seadet saab kasutada tööstusliku
tolmuimejana ja tolmuärastina mobiilsetel töödel,
et koguda kokku igat tüüpi kuiv, mittepõlev tolm
kuni tolmu klassini M koos töökeskkonnas kehtiva
ohtlike ainete piirnormini, mis ületab või on võrdne
0,1 mg/m³.
ÄRGE kasutage vihmas või põlevate vedelike või
gaaside läheduses.
Need rasketööstuse tolmuimejad on mõeldud
professionaalseks kasutamiseks. ÄRGE laske
lastel nende seadetega kokku puutuda. Selle
seadme kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
MÄRKUS: See seade pole mõeldud
kommertslikuks kasutamiseks, nt hotellides,
koolides, haiglates, tehastes, poodides, kontorites,
rendifirmades ja ehituskohtades.
• See toode pole mõeldud kasutamiseks
inimestele (k.a lapsed), kellel on vähendatud
füüsikalised, sensoorsed või vaimsed
võimed; puuduvad kogemused, teadmised
või oskused, välja arvatud siis, kui neid
superviseerib nende turvalisuse eest vastutav
isik. Lapsi ei tohi kunagi jätta selle tootega
üksi.
Elektriohutus
Elektrimootor on kavandatud vaid ühe pinge jaoks.
Kontrollige alati, et toitepinge vastab andmesildile
märgitud väärtusele.
HOIATUS: 115 V seadet tuleb käitada
läbi tõrkekindla eraldustrafo, mille
primaar- ja sekundaarmähise vahel on
maandus.
Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb see DEWALTi
teenindusorganisatsioonis spetsiaalselt valmistatud
juhtmega asendada, mis on saadaval DEWALTi
teenindusorganisatsiooni kaudu.
Toitepistiku vahetamine
(ainult Suurbritannia ja Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige
järgmiselt:
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
• Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
HOIATUS: Maandusklemmiga
ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.
Pikenduskaabli kasutamine
Kui pikendusjuhe on vajalik, kasutage
heakskiidetud 3-soonelist pikendusjuhet, mis
sobib selle seadme sisendvõimsusega (vaadake
Tehnilised andmed). Minimaalne juhtme suurus
on 1,5 mm2; maksimaalne pikkus 30 m.
Kasutades kaablirulli, kerige see alati täielikult lahti.
ÄRGE kasutage tolmuärastit põleva tolmu jaoks.
ÄRGE kasutage tolmuärastit plahvatuslikes
keskkondades.
9
EESTI KEEL
KOKKUPANEK JA REGULEERIMINE (JOONIS 1–3)
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade välja
ja eemaldage seade vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist ja
eemaldamist, seadistuste tegemist
või remonti. Juhuslik käivitamine võib
põhjustada vigastuse.
HOIATUS: Filtrid (i) peavad olema
alati oma kohal tolmuimeja kasutamise
ajal, välja arvatud peatükis lõigus
Märja materjali kogumistööd
peatükis Kasutamine kirjeldatud viisil.
Kui eemaldate peenet tolmu, võite
kasutada ka täiendavat paberkotti või
fliiskotti, et muuta kanistri tühjendamine
lihtsamaks.
HOIATUS: Tolmu kogumiskotte tuleb
kasutada tolmu klassi M jaoks.
1. Kui tuleb kasutada valikulist paber- või fliiskotti
(t), paigaldage see vastavalt joonisele 2.
MÄRKUS: Olge ettevaatlik, et kott ei
rebeneks. Asetage kott kindlalt sissepääsu (j)
külge, et tagada tugev kinnitus maksimaalse
tolmukogumisvõimsuse jaoks.
2. Asetage tolmumeja pea (c) kanistrile ja
kinnitage see, sulgedes kanistri riiviga (d).
3. Sisestage vooliku ots (g) keerulukuga vooliku
sissepääsu (j) ning keerake seda vastupäeva
lukustamiseks.
KASUTAMINE
Kasutusjuhised (joonised 1, 4)
HOIATUS: Järgige alati ohutusjuhiseid
ja asjakohaseid õigusakte.
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade välja
ja eemaldage seade vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist ja
eemaldamist, seadistuste tegemist
või remonti. Juhuslik käivitamine võib
põhjustada vigastuse.
1. Ühendage toitejuhe sobiva pistikupesaga.
2. Lülitage on/off/tööriista juhtlüliti (o)
ON-asendisse ( ).
3. Seadistage imivalits (n) soovitud asendisse.
See funktsioon lubab kasutajal reguleerida
tolmuimeja võimsust, imemist ja müra.
10
MÄRKUS: See seadistus kontrollib
ka imemistaset. See on väga kasulik
rakendustes, kus tolmuimeja moodustab
detailile ebasobiva tõmbetaseme.
4. Järgige suunda lõigus Elektritööriistaga
ühendamine, et ühendada kasutatav
elektritööriist.
VOOLU HÄDAABIREGULATSIOON (JOONIS 4)
Vaid klassi M mudelid
Reguleerige voolu hädaabiregulaatorit (p) vastavalt
õige vooliku (või toru) sisemisele diameetrile
või tarviku diameetrile, mis on suurimas jaos.
Regulatsiooni kontrollimiseks valitud diameeter
peab olema kasutatud vooliku/toru/tarviku suurima
diameetriga võrdväärne või sellest suurem. Voolik
on varustatud 32 mm suuruse sisediameetriga.
Akustiline alarm kõlab, kui voolukiirus langeb
alla 20 m/s. Süsteemil on ajaviit, et vähendada
tahtmatuid alarme.
Kui kõlab alarm, siis ilmset ummistust pole:
1. Tagage, et reguleerimiskontroller on õige
diameetri peal.
2. Kui voolukiirus on seadistatud alla maksimumi,
suurendage taset, kuni piisav vool läbi vooliku
lõpetab alarmi.
3. Kui alarm kõlab edasi, eemaldage voolik ja
kontrollige, kas see on puhas. Eemaldage
ja vahetage tolmukott, kui see on täis või
blokeeritud, ning kontrollige filtri olukorda ja
vajadusel vahetage. Kui alarm kõlab edasi,
võtke ühendust oma kohaliku DeWALTi
teenindusagendiga.
ELEKTRITÖÖRIISTA ÜHENDAMINE
(JOONIS 1, 4, 5)
HOIATUS: Kasutage väljapääse
(m) vaid antud juhendis täpsustatud
eesmärkidel.
1. Ühendage tolmuimeja toitejuhe sobiva
pistikupesaga.
2. Ühendage elektritööriist pistikupesaga (m).
MÄRKUS: Vt Elektritööriista toiteühenduse
andmed lõigust Tehnilised andmed tööriista
lubatud võimsuse on ühendatud väljapääsuga
(m).
3. Lülitage on/off/tööriista juhtlüliti (o)
AKTIVEERIMISE asendisse
. See võimaldab tolmuimeja automaatselt
elektritööriistaga sisse ja välja lülitada.
MÄRKUS: Tolmuimeja käivitub automaatselt
0,5 sekundi jooksul ja jätkab tööga 15 sekundit
päras elektritööriista väljalülitamist.
EESTI KEEL
4. Manuaalrežiimile tagasilülitamiseks lülitage
on/off/tööriista juhtlüliti (o) ON-asendisse ( ).
Manuaalrežiimil on tööriist ja tolmuimeja sisse
ja välja lülitatud üksteisest eraldi.
5. Teie DEWALTi ehitustolmuärasti on
paigaldatud koos DEWALTi õhuluku
ühendussüsteemiga. Õhulukk võimaldab luua
imivooliku (g) ja elektritööriista vahel kiire
ja kindla ühenduse. Õhuluku konnektor (w)
on ühendatud otse DEWALTiga ühilduvate
tööriistadega või läbi õhuluku adapteri
(saadaval teie kohalikus DEWALTi tarnija
juures). Vt Lisaseadmed jaost andmeid
olemasolevate adapterite kohta.
MÄRKUS: Kui kasutate adapterit, tuleb
veenduda, et see on kindlalt tööriista
väljapääsuga ühendatud, enne järgmiste
sammude järgimist.
a. Tagage, et õhuluku konnektoril olev krae on
avatud asendis. Joondage sälgud (v) krael
ja õhuluku konnektor, nagu näidatud avatud
ja suletud asendite jaoks.
KASUTATUD TOLMUKOGUMISKOTI
EEMALDAMINE/VAHETUS (JOONIS 1)
HOIATUS: Sobivaid isiklikke
kaitsevahendeid, nagu tolmumask ja
kindad, tuleb kasutada, kui käsitsete
kasutatud tolmukotte.
1. Lülitage tolmuimeja välja ja eemaldage
toitepistik pistikupesast.
2. Sulgege keerulukuga vooliku sissepääs (j)
sissepääsu korgiga (s).
3. Avage kanistri riiv (d) ja eemaldage tolmuimeja
pea (c)
4. Tõmmake kogumiskott ettevaatlikult
sisspääsult (j) maha.
5. Sulgege kogumiskott tugevalt, kui eemaldate
selle masinalt.
6. Utiliseerige kogumiskott sobiva konteineriga
kooskõlas kehtivate eeskirjadega.
MÄRJA MATERJALI KOGUMISTÖÖD
(JOONIS 1, 7)
HOIATUS: ÄRGE ühendage
elektritööriista väljapääsuga (m), kui
kasutate tolmuimejat märja materjali
eemaldamiseks.
b. Lükake õhuluku konnektor adapteri
ühenduspunktile.
c. Pöörake krae lukustatud asendisse.
MÄRKUS: Krae sees olevad kuullaagrid
sulgevad pilu ja kinnitavad ühenduse.
Elektritööriist on nüüd tugevalt kinnitatud
tolmuärastiga.
HOIATUS: Ühendage tolmuimeja
rikkevoolukaitsega (RCD) pistikupessa,
kui kasutate tolmuimejat märja
materjali eemaldamiseks.
AUTOMAATNE FILTRIPUHASTUSSÜSTEEM
HOIATUS: Kui vaht või vedelik pääseb
masinast välja, lülitage see viivitamata
välja.
Sellel tolmuimejal on väga tõhus
filtripuhastussüsteem, mis vähendab filtri
ummistumist. Iga 30 sekundi tagant puhastatakse
automaatselt ühte kahest filtrist. Puhastus
vaheldub filtrite vahel ja jätkab läbi seadme.
ETTEVAATUST: Puhastage
veetaseme piirseadet regulaarselt ja
kontrollige võimalike kahjustusmärkide
suhtes.
MÄRKUS: Protseduuri ajal on klõpsatuste
kuulmine normaalne.
MÄRKUS: Pärast mitut töötundi ei pruugi
automaatne filtripuhastussüsteem enam tõhus olla.
Kui see peaks juhtuma, tuleb filtreid puhastada või
asendada. Vt Filter peatükist Hooldus.
PARKIMISPIDUR (JOONIS 1, 6)
Parkimispidur lukustab ühe ratta oma kohale, et
vältida tolmuimeja rullumist.
1. Parkimispiduri rakendamiseks vajutage
piduri nupp (x) alla, et lükata pidur lukustatud
asendisse.
2. Parkimispiduri vabastamiseks vajutage piduri
nupp alla, mille järel liigub pidur avatud
asendisse.
MÄRKUS: ÄRGE eemaldage
kuulujukit (y), sest seda tehes
kahjustate tolmuimejat. Kuulujuk
takistab vee sisenemist mootorisse.
Enne tolmuimeja kasutamist märja materjali
eemaldamiseks:
•
Tagage, et kanister on tühi ja liigse tolmuta.
•
Eemaldage filtrid (i).
•
Ühendage tolmuimeja RCD-kaitsega
pistikupessa.
HOIATUS: Ärge kasutage masinat
selle seadistusega tolmu klassi L ja M
jaoks.
11
EESTI KEEL
KANISTRI TÜHJENDAMISEKS (JOONIS 1, 7)
Ujukklapp (y) blokeerib õhu mootorisse, kui
kanister on täis, kusjuures mootori müra muutub
kohe. Kui mootor teeb kõrge heliga undama ja kui
õhu-/veevool peatub, tühjendage kanister.
1. Lülitage tolmuimeja välja ja eemaldage
toitepistik pistikupesast.
2. Avage kanistri riiv (d) ja eemaldage tolmuimeja
pea (c).
3. Tühjendage kanistri (f) sisu sobivasse
konteinerisse või äravoolu.
KUIVA MATERJALI EEMALDAMISELE
TAGASIMINEK (JOONIS 1)
1. Tühjendage kanister, vt Kanistri
tühjendamiseks juhised.
2. Asetage kanister tagurpidi, kuni see on kuiv.
ÄRGE kasutage märga kanistrit kuiva materjali
eemaldamiseks.
3. Asetage tolmuimeja pea (c) tasasele pinnale,
kuni see on kuiv.
4. Asetage tagasi filtrid, kui tolmuimeja pea on
kuiv. Vt Filtrid peatükist Hooldust.
5. Kui kanister on kuiv, asetage tolmumeja pea
(c) kanistrile ja kinnitage see, sulgedes kanistri
riiviga (d).
TELESKOOPKÄEPIDE (JOONIS 1, 8)
Vajutage vabastusnuppu (q), et tõsta ja langetada
teleskoopkäepidet (r).
Väljalülitamine/transport
(joonis 1, 11)
1. Lülitage on/off/tööriista juhtlüliti (o) OFF
asendisse.
2. Eemaldage seade pistikupesast.
3. Vaid klass M: Sulgege keerulukuga vooliku
sissepääs (j) sissepääsu korgiga (s).
4. Hoidke toitejuhet (b), nagu näidatud.
5. Sõidukis transportides peab masin olema
kinnitatud.
või remonti. Juhuslik käivitamine võib
põhjustada vigastuse.
HOIATUS: Kasutajapoolse hoolduse
jaoks tuleb masin demonteerida,
puhastada ja teenindada mõistlikkuse
piires, seadmata hoolduspersonali
ja teisi riski alla. Sobivad
ettevaatusabinõud hõlmavad saaste
eemaldamist enne demonteerimist,
reserv kohaliku filtreeritud heitgaasi
ventilatsiooni jaoks, kui masin on
demonteeritud, hoolduspiirkonna
puhastus ja sobivad isiklikud
kaitsevahendid.
• Tootja või juhendatud isik peab
viima läbi tehnilise ülevaatuse
vähemalt kord aastas ja see peab
sisaldama näiteks filtrite kahjustuse
ülevaatust, masina hermeetilisust ja
kontrollmehhanismide nõuetekohast
funktsioneerimist.
• Kui viite läbi hooldust või
remonditööd, tuleb kõik saastunud
komponendid, mida ei saa rahuldavalt
puhastada, utiliseerida; sellised
komponendid tuleb utiliseerida
vastupidavas kotis kooskõlas taolise
prügi utiliseerimiseks kehtivate
eeskirjadega.
• Klassi M masinate jaoks tuleb
masina välist osa tolmuimejaga
saastest puhastada ja pühkida
puhtaks või töödelda vahaga enne
ohtlikust piirkonnast eemaldamist.
Kõiki masina osasid tuleb vaadelda
kui saastunud osi, kui need
eemaldatakse ohtlikust piirkonnast,
ja rakendada tuleb nõuetekohaseid
meetmeid, et vältida tolmu hajumist.
• Tolmuärasti jaoks on oluline tagada
adekvaatne õhuvahetussagedus
L ruumis, kui heitgaas liigub ruumi
tagasi. (MÄRKUS: vajadusel viide
riiklikele eeskirjadele.)
HOOLDAMINE
Filter (joonis 1, 9, 10)
Teie DEWALTi seade on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hooldamise juures.
Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb selle eest
hoolitseda ja seadet regulaarselt puhastada.
FILTRI HOOLDAMINE
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade välja
ja eemaldage seade vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist ja
eemaldamist, seadistuste tegemist
12
Selles tolmuimejas olevad filtrid on pika
kasutusajaga. Tõhusaks tööks tolmuringluse
vähendamisel TULEB filtrid õigesti ja heas
töökorras paigaldada.
HOIATUS: Sobivaid isiklikke
kaitsevahendeid, nagu tolmumask ja
kindad, tuleb kasutada, kui käsitsete
filtreid.
EESTI KEEL
Filtrite eemaldamiseks
1. Lülitage on/off/tööriista juhtlüliti (o)
OFF-asendisse (O) ja eemaldage juhe
pistikupesast.
2. Vabastage kanistri riiv (d) ja eemaldage
tolmuimeja pea (c) kanistri küljest. Asetage
tolmuimeja pea tasasele pinnale tagurpidi.
3. Keerake iga filtrit (i) vastupäeva, haarates selle
plastotsa kattest, nagu näidatud, ja eemaldage
ettevaatlikult pea küljest tagamaks, et praht ei
kukku paigaldusauku.
MÄRKUS: Olge hoolikas, et filtri materjal ei
saaks kahjustada.
4. Kui tolmuimeja pea (c) alumist külge tuleb
puhastada, kasutage veega ja õrna seebiga
niisutatud riiet ning laske sellel kuivada. Visake
riie sobivasse konteinerisse.
5. Vaadake filter üle kulumise, rebendite või
muude kahjustuste suhtes.
MÄRKUS: Kui kahtlete filtrite töökorras,
TULEB need välja vahetada. ÄRGE jätkake
kasutamist, kui filtrid on kahjustunud.
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
suruõhu või harja puhastel filtritel,
muidu võite kahjustada filtri
membraani, mis lubab tolmul filtri
läbida. Vajadusel koputage õrnalt
vastu kõva pinda või loputage
toatemperatuuril veega ning
laske õhu käes kuivada. Filtrite
puhastamine on tüüpiliselt ebavajalik,
isegi kui filter on tolmuga kaetud.
Automaatne filtripuhastussüsteem
töötab maksimaalselt edasi. Kui filtri
membraanil on nähtav kahjustus,
tuleb filtrid välja vahetada. Filtreid
saab tavaliselt kasutada kuus kuni
kaksteist kuud, sõltuvalt kasutamisest
ja hooldusest.
Filtrite paigaldamine
1. Tagage, et filtri tihend (aa) on kohal ja
kinnitatud.
2. Joondage filtri niidid (z) tolmuimeja pea
niitidega ning kasutage mõõdukat jõudu, et
keerata filtrit päripäeva, kuni see on tugevalt
kinni.
MÄRKUS: Olge hoolikas, et filtri materjal ei
saaks kahjustada.
3. Asetage tolmumeja pea (c) konteinerile ja
kinnitage see, sulgedes kanistri riiviga (d).
Määrimine
Teie seadmel ei vaja lisamäärimist.
Puhastamine
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
seadme mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Need kemikaalid võivad
nõrgendada tööriista materjale. Ärge
laske vedelikel sattuda masina sisse;
ärge kastke seadet või selle osi
vedelikku.
1. Puhastage tolmuimejaga tolmuärasti välimist
pinda. Puhastamisega jätkamiseks kasutage
vajadusel vaid vee ja õrna seebiga niisutatud
riiet.
2. Visake riie pärast kasutamist sobivasse
konteinerisse.
Ladustamine (joonis 11)
1. Tühjendage kanister, vt Kanistri
tühjendamiseks peatükis Kasutamine.
2. Puhastage tolmuimejat seest ja väljast. Vaata
Puhastamine.
3. Puhastage või vahetage filtrid, vt Filtrid.
4. Hoidke imivoolikut ja toitejuhet, nagu joonisel
näidatud. Asetage seade kuiva ruumi ja
tagage, et volitamata isikud ei saa seda
kasutada.
MÄRKUS: Ühendage sissevoolu pistik (s)
sissevooluga (j), et hoida prügi kanistris,
kui imivoolik eemaldatakse. Võite kinnitada
vooliku otsad ka kokku ja lukustada
keerulukuga otsaga.
Lisavarustus
HOIATUS: Muid lisaseadmeid kui
DEWALTi, pakutavaid ei ole koos
selle tootega testitud ja seetõttu võib
selliste lisaseadmete kasutamine koos
seadmega olla ohtlik. Kehavigastusohu
vähendamiseks tuleb selle tootega
kasutada ainult DEWALTi soovitatud
lisaseadmeid.
DWV9340-XJ
DWV9315-XJ
DWV9316-XJ
DWV9401-XJ
TARVIKUD
Filter
Purunemiskindel voolik
Antistaatiline voolik
Paberkott
13
EESTI KEEL
DWV9400-XJ Plastvooder
DWV9402-XJ Fliiskott
DWV9500-XJ vaakumraam
DEWALTi õhuluku süsteem
DWV9000
Keerulukuga ühendus
DWV9110
29-35 mm kooniline kummist
adapter
DWV9120
35-38 mm astmeline kummist
adapter
DWV9130
35 mm OD adapter
DWV9150
35 mm OD nurgaadapter
Tõrkeotsing
PROBLEEM LAHENDUS
Mootor ei
tööta
Imivõimsus
langeb
Asetage paber- või fliiskott tagasi.
Kontrollige, et filtrid on õigesti
paigaldatud.
Puhastage või vahetage filtrid.
VAAKUMRAAMI DWV9500 PAIGALDAMINE
(JOONIS 11, 12)
MÄRKUS: DWV902MT on varustatud juba
paigaldatud DWV9500 vaakumraamiga,
1. Eemaldage 4 kandekäepideme kruvi,
kasutades T-25 tähtotsakut, ja eemaldage
kandekäepide.
2. Paigaldage vaakumraam kandekäepideme
kruvidega. Pange need oma
originaalaukudesse tagasi ja pingutage.
3. Kasutage 2 kruvi (bb), mis on antud selleks,
et paigutada need vaakumraami tagumistesse
aukudesse. Vajutage alla ja keerake iga kruvi,
et läbida materjal kuni all oleva peidetud kruvi
mügarikuni.
Pingutage.
ETTEVAATUST: Ärge ületage 9
kg (20 lb) mitte üheski 14-liitrises
mahutis, maksimaalselt 2 mahuühikut
tolmuärasti kohta. Ärge ületage
18 kg (40 lb) 28-liitrises mahutis,
1 mahuühikut tolmuärasti kohta.
Soovitusliku kõrguse ja/või kaalu
ületamine võib põhjustada ebastabiilset
tolmu eemaldamist, mille tagajärjeks
võivad olla vigastused või kahjustused.
PANGE TÄHELE: Ärge eemaldage
tolmuärasti pead paagist, millele on
kinnitatud T-virnaga mahuti. Selle
tagajärjeks võib olla tolmuärasti filtrite
kahjustamine.
TOITEJUHTME KINNITAMINE VOOLIKU KÜLGE
(JOONIS 1)
Toitejuhtme (b) saab kinnitada imivooliku (g) külge,
kasutades D279058CL vooliku klambrit (saadaval
kohaliku DEWALT tarnija juurest).
Sobivate tarvikute kohta teabe saamiseks pidage
nõu müüjaga.
14
Kontrollige toitejuhet, pistikuid ja
pistikupesasid.
Tagage, et on/off /tööriista juhtlüliti
on ON-asendis ( ).
Eemaldage imidüüsist, imitorust,
imivoolikust või filtritest ummistus.
Tolmuimeja
lõpetas
töötamise.
Tühjendage kanister, vt Kanistri
tühjendamine peatükis
Kasutamine.
Termiline ülekoormus on välja
lülitunud:
1. Lülitage tolmuimeja välja
ja katkestage tolmuimeja
ühendus vooluvõrguga.
2. Vajadusel tühjendage kanister.
3. Laske seadmel jahtuda.
4. Ühendage toitejuhe sobiva
pistikupesaga ja lülitage on/off/
tööriista juhtlüliti ON-asendisse
( ) kontrollimiseks. Kui
tolmuimeja ei käivitu uuesti,
pöörduge müüja poole, leidke
DEWALTi lähim volitatud
remonditöökoda DEWALTi
kataloogist või võtke ühendust
DEWALTi kohaliku esindusega
selles kasutusjuhendis oleval
aadressil.
Tolmuimeja Kontrollige, et filtrid on õigesti
kasutamise paigaldatud.
ajal tuleb
Veenduge, et filtrid pole
tolm välja.
kahjustunud; vajadusel vahetage
välja.
Tagage, et filtri tihendid on oma
kohal ja kinnitatud.
Automaatne Kuulake elektrimagneti
filtripuhastus klõpsatusi veendumaks, et
ei tööta
filtripuhastusmehhanism töötab.
Elektritööriist Tagage, et on/off/tööriista juhtlüliti
ei lülitu
on AKTIVEERIMISE asendis
sisse.
.
EESTI KEEL
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie DEWALTi toode on
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
kõrvaldage seda koos olmejäätmetega. Viige toode
vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite
eraldi kogumine võimaldab
materjale taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna saastamist ja vähendab
vajadust tooraine järele.
Kohalikud õigusaktid võivad nõuda elektriseadmete
olmejäätmetest eraldi kogumist prügilates või
nende viimist jaemüüjale uue toote ostmisel.
DEWALT pakub võimalust DEWALTi toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode volitatud remonditöökotta, kus see meie
nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks
võite pöörduda DEWALTi kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALTi volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВЫСОКОМОЩНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ПЫЛЕСОС DWV902L, DWV902M, DWV902MT
Поздравляем Вас!
Вы выбрали изделие фирмы DEWALT. Тщательная разработка изделий, многолетний опыт фирмы
по производству инструментов, различные усовершенствования сделали инструменты DEWALT
одними из самых надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
Тип
Номинальная мощность
Максимальная мощность
Мощность при обычном использовании
(EN 60335-2-69)
Частота
Класс защиты
Ёмкость пылесборника
Заправочный объем жидкости
Скорость потока (макс.)
Отрицательное давление (макс.)
Скорость потока (согл. EN 60335-2-69)
Отрицательное давление
(согл. EN 60335-2-69)
Поверхность фильтра
Потребляемая мощность
электроинструментов
Длина шланга
Диаметр шланга
Вес
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LpA (акустическая мощность)
KpA (погрешность измерения
акустической мощности)
LX
–
2
1400
1840
DWV902M
DWV902MT
QS/GB
230
2
1400
3600/3000
DWV902M
DWV902MT
LX
–
2
1400
1840
л
л
л/сек.
кПа
л/сек.
1200
50
IPX4
38
18,4
68
21
32,6
1065
50
IPX4
38
18,4
64
20
31,3
1200
50
IPX4
38
18,4
68
21
32,6
1065
50
IPX4
38
18,4
64
20
31,3
кПа
м²
18,6
0,4
16,8
0,4
18,6
0,4
16,8
0,4
Вт
м
мм
кг
2200/1600
4,1
32
15
440
4,1
32
15
2200/1600
4,1
32
15
440
4,1
32
15
дБ(А)
73
73
73
73
дБ(А)
дБ(А)
3
87
3
87
3
87
3
87
дБ(А)
3
3
3
3
В
Вт
Вт
DWV902L
DWV902L
QS/GB
230
2
1400
3600/3000
Вт
Гц
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
16
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
РУССКИЙ ЯЗЫК
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению оборудования.
Важные инструкции по
технике безопасности
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DWV902L, DWV902M, DWV902MT
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО
ИЗДЕЛИЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ
ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ.
ВНИМАНИЕ: Операторы
должны быть должным образом
проинструктированы касательно
использования данных приборов.
СВЕРХМОЩНЫЙ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЬ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЫЛИ
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 60335-2-69.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице
руководства.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск
поражения электрическим током,
не оставляйте прибор под дождем.
Храните внутри помещения.
•
Перед использованием прибора
операторам должна быть
предоставлена информация,
инструкции, а также должно быть
проведено обучение по использованию
данного прибора и относительно
веществ, для сбора которых он
будет использоваться, в том
числе, безопасный метод удаления
и утилизации собранного материала.
•
Операторы должны соблюдать все
правила безопасности в соответствии
с типом обрабатываемого материала.
•
Не оставляйте без присмотра прибор,
подключенный к источнику питания!
Отключайте от источника питания
не используемый прибор, а также
перед проведением технического
обслуживания.
•
Не используйте данный прибор
в качестве игрушки. Будьте особенно
внимательны при использовании
данного прибора детьми или в их
присутствии.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
13.06.2012
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
Используйте данный прибор ТОЛЬКО
согласно назначению, описанному
в данном руководстве по эксплуатации.
Используйте только дополнительные
принадлежности, рекомендованные
DEWALT.
•
Не используйте данный прибор, если
поврежден электрокабель или вилка.
Если прибор не работает должным
образом или был уронен, поврежден,
оставлен на улице или погружен в воду,
отнесите его в авторизованный
сервисный центр.
•
•
Не отключайте прибор от источника
питания, потянув за электрокабель.
Всегда тяните за вилку, но не за сам
кабель.
•
Не дотрагивайтесь до вилки
электрокабеля или до прибора мокрыми
руками.
•
Не вставляйте никакие предметы
в отверстия пылесоса. Не используйте
прибор, если заблокировано какое-либо
из его отверстий; следите, чтобы
в отверстия не попадала пыль, пух,
волосы и пр. объекты, способные
снизить воздушный поток.
•
18
Не тяните за кабель, не переносите
прибор за кабель, не используйте
кабель в качестве рукоятки, не
защемляйте дверью кабель, не
наматывайте кабель на острые углы
и предметы. Не перевозите прибор
поверх электрического кабеля. Держите
кабель в стороне от нагретых
поверхностей.
Следите за тем, чтобы волосы,
свободная одежда, пальцы и части
тела находились на расстоянии от
отверстий и движущихся частей.
•
Перед отключением прибора от
электросети выключите все
выключатели.
•
При чистке на лестнице соблюдайте
особую осторожность.
•
Не используйте прибор для собирания
огнеопасных или горючих жидкостей,
таких как бензин, и не используйте
прибор в местах их возможного
присутствия.
•
При работе на очень сухих участках
или при пониженной относительной
влажности воздуха возможно получение
удара статическим электричеством.
Это временное явление, не влияющее
на использование пылесоса. Для
снижения риска получения удара
статическим электричеством,
увеличьте влажность воздуха
при помощи пульта, установите
увлажнитель воздуха или используйте
антистатический шланг DWV9316-XJ.
•
Во избежание самовозгорания,
опорожняйте пылесборник после
каждого использования прибора.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Дополнительные меры
безопасности
•
•
•
•
•
•
•
•
Не собирайте пылесосом горящие
или тлеющие предметы, такие как
сигареты, спички или горячий пепел.
Не используйте пылесос для сбора
горючих взрывоопасных материалов,
таких как уголь, абразивы, или других
тонко измельченных горючих веществ.
Не используйте пылесос для сбора
опасных, токсичных и канцерогенных
материалов, таких как асбест или
пестициды.
Никогда не собирайте пылесосом
взрывоопасные жидкости (например,
бензин, дизельное топливо, мазут,
разбавители краски и др.), кислоты
и растворители.
Никогда не используйте пылесос
без установленных фильтров, за
исключением работ, описанных
в разделе Всасывание жидкостей.
Некоторые виды древесины содержат
антисептики, которые могут
оказаться токсичными. При работе
с такими материалами будьте
особенно внимательны, чтобы
избежать попадания вредных веществ
внутрь организма при вдыхании или
при контакте с кожей. Затребуйте от
Вашего поставщика информацию по
безопасному использованию, и следуйте
полученным инструкциям.
Не используйте пылесос в качестве
лестничной ступени.
Не ставьте на пылесос тяжелые
предметы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Маркировка пылесоса
На приборе имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
ВНИМАНИЕ: Данный прибор
содержит вредную для здоровья
пыль. Опорожнение и техническое
обслуживание пылесоса, в том
числе извлечение пылесборника,
могут быть выполнены только
квалифицированным персоналом
с использованием соответствующих
средств защиты. Не включайте
прибор, пока не будет полностью
установлена система фильтрации.
• Проверьте пылесос, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
модифицируйте электроприбор
или какую-либо его деталь. Это
может привести к получению
травмы или повреждению прибора.
a. Верхняя рукоятка/Система намотки кабеля
b. Электрический кабель
c. Всасывающая часть пылесоса
d. Затвор ёмкости пылесборника
e. Колеса
Пылесосы класса L предназначены
для всасывания сухой негорючей пыли
с предельной величиной производительности
равной > 1 мг/м³.
f. Ёмкость пылесборника
g. Всасывающий шланг
h. Ролики (один из роликов оборудован
тормозом)
i. Фильтры
j. Отверстие с поворотным замком для
крепления шланга
k. Зажим для шланга
Пылесосы класса М предназначены
для всасывания сухой негорючей пыли
с предельной величиной производительности
равной ≥ 0,1 мг/м³.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
l. Передняя рукоятка
m. Встроенная розетка для подключения
электроинструментов
n. Дисковой переключатель режимов
всасывания
Код даты (bb), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса прибора.
o. Пусковой выключатель
Пример:
q. Отпирающая кнопка выдвижной рукоятки
2014 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Пылесос
1 Шланг
p. Аварийный регулятор потока (только
модели класса М)
r. Выдвижная рукоятка
s. Заглушка входного отверстия (только
модели класса М)
t. Пылесборный мешок
u. Набор адаптеров DWV9210-XJ (включая
DWV9000, DWV9120, DWV9130)
1 Набор адаптеров DWV9210-XJ
ФУНКЦИЯ АНТИСТАТИЧЕСКОГО ШЛАНГА
2 Фильтра
Модели DWV902L, DWV902M и DWV902MT
оборудованы антистатической системой
заземления. Антистатический шланг можно
приобрести в авторизованном сервисном
центре за дополнительную плату. Данный
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж прибора в разобранном виде
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
шланг (DWV9316-XJ) подсоединяется
к системе пылеудаления таким же образом,
как и стандартный шланг пылесоса. Место
нахождения Вашего ближайшего дилера
или авторизованного сервисного центра
Вы можете узнать из каталога DEWALT, или
обратившись в Ваш местный офис DEWALT по
адресу, указанному в данном руководстве по
эксплуатации.
НАЗНАЧЕНИЕ
Данные пылесосы предназначены для
всасывания мелких частиц, таких как
штукатурная, бетонная или поверхностная
пыль.
DWV902L
Данный прибор может использоваться
в качестве промышленного пылесоса при
мобильном режиме работ по уборке всех
видов сухой негорючей пыли, вплоть до
пыли Класса L с предельными значениями
профессионального воздействия выше 1 мг/м³.
DWV902M, DWV902MT
Данный прибор может использоваться
в качестве промышленного пылесоса при
мобильном режиме работ по уборке всех
видов сухой негорючей пыли, вплоть до
пыли Класса М с предельными значениями
профессионального воздействия выше или
равными 0,1 мг/м³.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ прибор под дождем или
при наличии в окружающем пространстве легко
воспламеняющихся жидкостей или газов.
Данные высокомощные пылесосы
предназначены для профессионального
использования. НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям
прикасаться к прибору. Неопытные
пользователи должны использовать
данный прибор под руководством опытного
инструктора.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ пылесос для сбора горючей
пыли.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ пылесос во взрывоопасной
среде.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный прибор является
пылесосом промышленного назначения
и может применяться, в том числе, в отелях,
школах, больницах, на предприятиях,
в магазинах, офисах, пунктах проката и на
строительных площадках.
• Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии
20
необходимого опыта, или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность. Не оставляйте детей
с инструментом без присмотра.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
прибора.
ВНИМАНИЕ: Электроинструменты
с напряжением 115
В должны управляться через
предохранительный изолированный
трансформатор с заземленным
экраном между первичной
и вторичной обмоткой.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести и заменить в сервисной
организации DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного прибора (см. раздел
«Технические характеристики»).
Минимальный размер проводника должен
составлять 1,5 мм2; максимальная длина
кабеля не должна превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
(РИС. 1-3)
ВНИМАНИЕ: Во избежание
получения травмы, выключите
прибор и отсоедините его от
источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Непреднамеренный
запуск прибора может привести
к получению травмы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Фильтры (i) должны
всегда быть установлены при
всасывании, за исключением
случаев, описанных в разделе
«Эксплуатация», подраздел
«Влажное всасывание». При
всасывании мелкой пыли Вы
также должны использовать
дополнительный бумажный или
тканый мешок, что значительно
облегчит процесс опорожнения
ёмкости пылесборника.
ВНИМАНИЕ: Пылесборные мешки
должны использоваться при
работе с пылью Класса М.
1. При использовании дополнительного
бумажного или тканого мешка (t),
установите его, как изображено на рисунке
2.
ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте аккуратны и не
разорвите мешок. Наденьте мешок на
выходное отверстие для крепления шланга
(j), обеспечивая полную герметичность для
максимально эффективного всасывания
пыли.
2. Установите на ёмкости пылесборника
всасывающую часть пылесоса (с)
и зафиксируйте ее, закрыв затворы (d).
3. Вставьте конец шланга (g)
в предназначенное для него отверстие
с поворотным замком (j) и зафиксируйте
его, повернув замок против часовой
стрелки.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию (Рис. 1, 4)
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите прибор
и отсоедините его от
источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Непреднамеренный
запуск прибора может привести
к получению травмы.
1. Вставьте вилку электрокабеля
в соответствующую розетку.
2. Установите пусковой выключатель (о)
в положение «ВКЛ.» ( ).
3. Установите дисковой переключатель
режимов всасывания (n) в нужное
положение. Данная функция позволяет
пользователю управлять мощностью
пылесоса, интенсивностью всасывания
и шумообразования.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данная установка также
контролирует уровень всасывания. Данная
функция позволяет контролировать силу
всасывания при работе, чтобы не допустить
повреждения обрабатываемой рабочей
поверхности.
4. Чтобы подключить пылесос
к электроинструменту, следуйте
указаниям в разделе «Подключение
к электроинструментам».
АВАРИЙНАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА
(РИС. 4)
Только модели класса М
Отрегулируйте аварийный регулятор потока (р)
в соответствии с внутренним диаметром шланга
(или трубы) или диаметром насадки в ее самом
широком месте. Выбранный диаметр регулятора
должен равняться или превышать диаметр в самом
широком месте шланга/трубы/насадки. Внутренний
диаметр шланга, входящего в комплект поставки
прибора – 32 мм. При падении скорости потока
ниже 20 м/сек. прозвучит аварийный звуковой
сигнал. Система срабатывает с небольшой
задержкой, чтобы сократить количество
непреднамеренных аварийных сигналов.
Если предупредительный сигнал сработал при
отсутствии видимого затора:
1. Убедитесь, что регулятор установлен на
нужный диаметр.
2. Если регулировка скорости потока
установлена ниже максимума,
увеличивайте ее уровень до тех пор, пока
достаточно мощный поток в шланге не
отключит предупредительный сигнал.
3. Если предупредительный сигнал
продолжает работать, отсоедините шланг
и проверьте его на наличие заторов.
Снимите и замените пылевой мешок, если
тот полон или забит, проверьте состояние
фильтра и замените при необходимости.
Если предупредительный сигнал
продолжает работать, свяжитесь с Вашим
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
местным агентом по обслуживанию
DEWALT.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТАМ
(РИС. 1, 4, 5)
ВНИМАНИЕ: Используйте
встроенную розетку
для подключения
электроинструментов (m) только
в случаях, описанных в данных
инструкциях.
1. Вставьте вилку электрокабеля
в соответствующую розетку.
2. Вставьте вилку электроинструмента во
встроенную розетку (m) на пылесосе.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для определения
допустимой мощности инструмента,
подключаемого к встроенной розетке
(m), см. Потребляемую мощность
электроинструментов в разделе
«Технические характеристики».
3. Установите пусковой выключатель (а)
в положение «АКТИВАЦИЯ»
. Это позволит пылесосу включаться
и выключаться автоматически от
подключенного электроинструмента.
ПРИМЕЧАНИЕ: Пылесос запускается
автоматически через 0,5 секунды
и продолжает работать 15 секунд после
окончания работы электроинструмента.
4. Чтобы переключить инструмент в режим
ручного управления, установите пусковой
выключатель в положение «ВКЛ.»
( ). В режиме ручного управления
электроинструмент и пылесос включаются
и выключаются независимо друг от друга.
5. Ваш промышленный пылесос
DEWALT оснащен соединительной
системой AirLock. Система AirLock
обеспечивает быстрое и надежное
соединение между всасывающим
шлангом (g) и электроинструментом.
Соединитель AirLock (w) подсоединяется
непосредственно к совместимым
инструментам DEWALT или при помощи
переходника AirLock (можно приобрести
дополнительно у поставщиков DEWALT).
Информацию по имеющимся переходникам
см. в разделе «Дополнительные
принадлежности».
ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании
переходника убедитесь, что он надежно
закреплен на выпускном отверстии
инструмента, прежде чем приступить
к описанным ниже действиям.
22
a. Убедись, что муфта на соединителе
AirLock находится в разблокированном
положении. Для перехода в положение
блокировки и разблокировки совместите
прорези (v) на муфте и соединителе
AirLock, как показано на рисунке.
b. Вставьте соединитель AirLock
в переходник.
c. Поверните муфту в положение
блокировки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Шарикоподшипники
внутри муфты фиксируются в прорези,
обеспечивая плотность соединения.
Теперь электроинструмент надежно
подсоединен к пылесосу.
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ
ФИЛЬТРОВ
Данный пылесос оборудован
высокоэффективной системой автоматической
чистки фильтров, которая сводит к минимуму
риск засорения фильтров. Один или два
фильтра автоматически очищаются каждые
30 секунд работы пылесоса. Фильтры
очищаются по очереди, и это продолжается на
протяжении всего срока службы пылесоса.
ПРИМЕЧАНИЕ: В процессе автоматической
чистки будут слышаться щелчки. Это
нормально.
ПРИМЕЧАНИЕ: После долгих часов работы
пылесоса система автоматической чистки
фильтров может потерять свою эффективность.
Если это произошло, необходимо прочистить
или заменить фильтры. См. раздел
«Техническое обслуживание», подраздел
«Фильтры».
СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ (РИС. 1, 6)
Стояночный тормоз блокирует одно из колес,
предотвращая движение пылесоса.
1. Чтобы задействовать стояночный
тормоз, нажмите на педаль тормоза (х),
переводя тормозную систему в положение
блокировки.
2. Если стояночный тормоз не требуется,
снова нажмите на педаль тормоза,
переводя тормозную систему в положение
разблокировки.
ИЗВЛЕЧЕНИЕ/ЗАМЕНА ИСПОЛЬЗОВАННОГО
ПЫЛЕСБОРНОГО МЕШКА (РИС. 1)
ВНИМАНИЕ: При извлечении/
замене пылесборных мешков
используйте соответствующие
средства индивидуальной защиты,
такие как респиратор и перчатки.
РУССКИЙ ЯЗЫК
1. Выключите пылесос и извлеките вилку
кабеля из электрической розетки.
ОПОРОЖНЕНИЕ ЁМКОСТИ ПЫЛЕСБОРНИКА
(РИС. 1, 7)
2. Закройте отверстие для крепления шланга
(j) заглушкой (s).
Шаровой поплавок (у) блокирует поступление
воздуха в двигатель при переполненной
ёмкости пылесборника. В этом случае, сразу
же изменится звук работающего двигателя. При
издании двигателем высокого звука и остановке
потока воздуха/жидкости опорожните ёмкость
пылесборника.
3. Откройте затворы (d) ёмкости
пылесборника и снимите всасывающую
часть пылесоса (с).
4. Осторожно снимите пылесборный мешок
с отверстия для крепления шланга (j).
5. При извлечении мешка из пылесоса
держите отверстие мешка плотно
закрытым.
6. Утилизируйте пылесборный мешок
в соответствующий мусорный контейнер
согласно действующему законодательству.
ВЛАЖНОЕ ВСАСЫВАНИЕ (РИС. 1, 7)
ВНИМАНИЕ: НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ
электроинструменты
к встроенной розетке (m) при
использовании пылесоса в режиме
влажного всасывания.
ВНИМАНИЕ: При использовании
пылесоса в режиме влажного
всасывания подключайте пылесос
к розетке, оборудованной
устройством защитного
отключения (УЗО).
ВНИМАНИЕ: Если из пылесоса
выделяется пена или вода,
немедленно его выключите.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Регулярно
прочищайте ограничительное
устройство уровня воды
и осматривайте его на наличие
следов повреждения.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕ
ИЗВЛЕКАЙТЕ шаровой поплавок
(у) – это может привести
к повреждению пылесоса. Поплавок
предотвращает попадание воды
в двигатель.
Перед использованием пылесоса в режиме
влажного всасывания:
•
Убедитесь, что ёмкость пылесборника
пуста и не содержит пыли.
•
Извлеките фильтры (i).
•
Подключите пылесос к розетке
с устройством защитного отключения
(УЗО).
ВНИМАНИЕ: Не используйте
пылесос в данном режиме для
уборки пыли Класса L или М.
1. Выключите пылесос и извлеките вилку
кабеля из электрической розетки.
2. Откройте затворы (d) ёмкости
пылесборника и снимите всасывающую
часть пылесоса (с).
3. Опорожните содержимое ёмкости
пылесборника (f) в соответствующий
мусорный контейнер или канализационное
отверстие.
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ В РЕЖИМ СУХОГО
ВСАСЫВАНИЯ (РИС. 1)
1. Опорожните ёмкость пылесборника, следуя
инструкциям в разделе «Опорожнение
ёмкости пылесборника».
2. Оставьте ёмкость пылесборника
в перевернутом положении до полного
высыхания. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ мокрую или
влажную ёмкость пылесборника для работ
в режиме сухого всасывания.
3. Оставьте всасывающую часть пылесоса
(с) на ровной поверхности до полного
высыхания.
4. Когда всасывающая часть полностью
высохнет, установите на место фильтры.
См. раздел «Техническое обслуживание»,
подраздел «Фильтры».
5. Когда ёмкость пылесборника полностью
высохнет, установите на ней всасывающую
часть пылесоса (с) и зафиксируйте, закрыв
затворы (d).
ВЫДВИЖНАЯ РУКОЯТКА (РИС. 1, 8)
Чтобы вдвинуть или выдвинуть рукоятку (r),
нажмите на отпирающую кнопку (q).
Выключение/
Транспортировка (Рис. 1, 11)
1. Установите пусковой выключатель (о)
в положение «ВЫКЛ».
2. Отключите прибор от электросети.
3. Только модели класса М: Закройте
отверстие для крепления шланга (j)
заглушкой (s).
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
4. Храните электрокабель (b), как показано на
рисунке.
5. При перевозке на транспортных средствах,
закрепляйте прибор.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш прибор DEWALT рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при
минимальном техническом обслуживании. Срок
службы и надежность прибора увеличивается
при правильном уходе и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите прибор
и отсоедините его от
источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Непреднамеренный
запуск прибора может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: При проведении
технического обслуживания
прибор должен разбираться,
чиститься и ремонтироваться
по мере разумного обоснования
и практической необходимости,
без подвергания риску
обслуживающего персонала
и посторонних лиц. Требуемые
меры предосторожности
включают в себя санобработку
перед разборкой прибора,
наличие вентиляции с выбросом
после фильтрации в месте
разборки прибора, уборка в зоне
обслуживания и использование
соответствующих средств
индивидуальной защиты.
• Производитель или специально
обученный персонал должен,
по меньшей мере, раз в год
проводить технический осмотр
прибора, включающий в себя,
например, осмотр фильтров на
наличие повреждений, проверку
воздухонепроницаемости прибора
и контроль функционирования
механизма управления прибора.
• При проведении технического
обслуживания или ремонта,
все загрязненные предметы,
24
не подвергающиеся
удовлетворительной чистке,
должны быть утилизированы;
такие предметы должны быть
утилизированы в непроницаемых
мешках в соответствии с любым
действующим положением по
утилизации подобных отходов.
• Внешние корпусы приборов
модели класса M должны быть
подвергнуты дезинфекции
методом вакуумной очистки
и вытерты дочиста или
обработаны герметиком, прежде
чем они будут выведены из
опасной зоны. При выведении
прибора из опасной зоны все его
части должны рассматриваться
как загрязненные с принятием
соответствующих мер
для предотвращения
распространения пыли.
• При возвращении отработанного
воздуха внутри помещения
необходимо обеспечить в данном
помещении достаточную
скорость воздухообмена L.
(ПРИМЕЧАНИЕ: Ссылка на
государственные нормативы
является обязательной.)
Фильтры (Рис. 1, 9, 10)
УХОД ЗА ФИЛЬТРАМИ
С данным пылесосом поставляются фильтры
длительного использования. Для наиболее
эффективного снижения к минимуму
распространения пыли фильтры ДОЛЖНЫ
БЫТЬ в хорошем состоянии и правильно
установлены.
ВНИМАНИЕ: При извлечении/
замене фильтров используйте
соответствующие средства
индивидуальной защиты, такие как
респиратор и перчатки.
Извлечение фильтров
1. Установите пусковой выключатель (о)
в положение «ВЫКЛ» (О) и извлеките вилку
кабеля из розетки электросети.
2. Откройте затворы (d) ёмкости
пылесборника и снимите всасывающую
часть пылесоса (с). Поместите
всасывающую часть пылесоса
в перевернутом положении на ровную
поверхность.
РУССКИЙ ЯЗЫК
3. Ухватите каждый фильтр (i) за пластиковую
торцевую крышку, как показано на рисунке,
поверните фильтр против часовой стрелки
и осторожно извлеките из всасывающей
части, следя за тем, чтобы мусор не упал
в монтажное отверстие.
ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте осторожны, чтобы
не повредить поверхность фильтра.
4. Если нижняя сторона всасывающей части
пылесоса (с) нуждается в чистке, протрите
ее тканью, смоченной в воде со слабым
мыльным раствором, и оставьте до полного
высыхания. Утилизируйте протирочную
ткань в соответствующий мусорный
контейнер.
5. Осмотрите фильтры на предмет выявления
признаков износа, разрывов и других
повреждений.
ПРИМЕЧАНИЕ: При наличии малейшего
сомнения в удовлетворительном
состоянии фильтров, фильтры ДОЛЖНЫ
БЫТЬ заменены. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ
поврежденные фильтры.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте для чистки
фильтров сжатый воздух
или щетку – это может
повредить мембрану фильтра,
что приведет к пропусканию
фильтром собранной пыли. При
необходимости чистки, осторожно
постучите фильтром о твердую
поверхность или сполосните
фильтр водой комнатной
температуры и оставьте его
до полного высыхания. Обычно,
чистка фильтров не требуется,
даже если они полностью покрыты
пылью. Система автоматической
очистки фильтров будет
продолжать работать
и поддерживать максимальную
производительность прибора. При
наличии видимого повреждения
мембраны фильтра, замените
фильтр. Обычно, срок службы
фильтров составляет от 6 до
12 месяцев, в зависимости от
интенсивности использования
и правильного ухода.
Установка фильтров
1. Проверьте, что уплотнитель фильтра (аа)
установлен на месте и зафиксирован.
2. Совместите резьбу фильтра (z) c резьбой
всасывающей части пылесоса и,
прикладывая небольшое усилие, заверните
фильтр по часовой стрелке до полной
затяжки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте осторожны, чтобы
не повредить поверхность фильтра.
3. Установите всасывающую часть
пылесоса (е) на ёмкость пылесборника
и зафиксируйте ее, закрыв затворы (d).
Смазка
Ваш прибор не требует дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
прибора. Эти химикаты могут
ухудшить свойства материалов,
примененных в данных деталях.
Не допускайте попадания какойлибо жидкости внутрь прибора; ни
в коем случае не погружайте какуюлибо часть прибора в жидкость.
1. Очистите внешний корпус пылесоса
сжатым воздухом. При необходимости
дополнительной чистки используйте ткань,
смоченную в воде с мягким мылом.
2. После использования утилизируйте
протирочную ткань в соответствующий
мусорный контейнер.
Хранение (Рис. 11)
1. Опорожните ёмкость пылесборника.
См. раздел «Эксплуатация», подраздел
«Опорожнение ёмкости пылесборника».
2. Очистите пылесос снаружи и внутри. См.
раздел «Чистка».
3. Очистите или замените фильтры. См.
раздел «Фильтры».
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
4. Храните всасывающий шланг и электрокабель,
как показано на рисунке. Поместите прибор
в сухое помещение и защитите его от
несанкционированного использования.
ПРИМЕЧАНИЕ: Закройте отверстие для
крепления шланга (j) заглушкой (s), чтобы при
отсоединении всасывающего шланга мусор
оставался в ёмкости пылесборника. Также Вы
можете соединить концы шланга и закрепить
их при помощи поворотного замка.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
DWV9340-XJ Фильтр
DWV9315-XJ Ударопрочный шланг
DWV9316-XJ Антистатический шланг
DWV9401-XJ Бумажный пылесборный мешок
DWV9400-XJ Пластиковый мешок
DWV9402-XJ Тканый пылесборный мешок
DWV9500-XJ стойка
Система AirLock DEWALT
Соединитель с поворотным
замком
DWV9110
29-35 мм Конусный резиновый
переходник
DWV9120
35-38 мм Ступенчатый
резиновый переходник
DWV9130
Переходник с внешним
диаметром 35 мм
DWV9150
Угловой переходник с внешним
диаметром 35 мм
DWV9000
УСТАНОВКА СТОЙКИ DWV9500 (РИС. 11, 12)
ПРИМЕЧАНИЕ: DWV902MT поставляется
вместе с уже установленной стойкой DWV9500.
1. Открутите 4 винта в рукоятке для переноски
с помощью звездообразного шлица Т-25 и
снимите рукоятку для переноски.
2. Установите стойку, повторно использовав винты
рукоятки для переноски. Вставьте их обратно в
соответствующие отверстия и затяните.
26
3. Используйте 2 включенных в комплект
поставки винта (bb), вставив их в отверстия
на задней стороне стойки. Нажмите и
поворачивайте каждый винт так, чтобы он
пробил материал и встал в скрытую под
ним втулку. Затяните.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не превышайте предел
в 9 кг (20 фунтов) на каждый из 14-литровых
контейнеров и в 2 контейнера на один
пылеуловитель. Не превышайте предел в 18 кг (40
фунтов) на каждый из 28-литровых контейнеров
и в 1 контейнер на один пылеуловитель.
Превышение рекомендуемой высоты и/или массы
может привести к неустойчивости пылеуловителя,
что может повлечь за собой материальный ущерб
или травмы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не вынимайте головку
пылеуловителя из резервуара, если к ней все
еще прикреплены Т-образные контейнеры.
Это может привести к повреждению фильтров
пылеуловителя.
КРЕПЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЯ НА ШЛАНГЕ
(РИС. 1)
Электрокабель (b) закрепляется на
всасывающем шланге (g) при помощи
специального зажима D279058CL (можно
приобрести у ближайшего продавца DEWALT).
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему дилеру.
Возможные неисправности
и способы их устранения
ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ
Двигатель Проверьте состояние
не работает электрокабеля, вилки и розетки.
Убедитесь, что пусковой
выключатель установлен
в положение «ВКЛ.» ( ).
Сила
Очистите от засорений
всасывания всасывающую насадку,
ослабевает всасывающую трубу,
всасывающий шланг или
фильтры.
Замените бумажный или тканый
мешок.
Проверьте правильность
установки фильтров.
Очистите или замените фильтры.
Опорожните ёмкость
пылесборника. См. раздел
«Эксплуатация», подраздел
«Опорожнение ёмкости
пылесборника».
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ
Пылесос
Сработала система защиты от
отключился тепловой перегрузки:
1. Выключите пылесос
и отсоедините его от
источника питания.
2. При необходимости
опорожните ёмкость
пылесборника.
3. Дождитесь полного
охлаждения пылесоса.
4. Вставьте вилку
электрокабеля
в соответствующую розетку
и установите пусковой
выключатель в положение
«ВКЛ.» ( ) для пробного
включения. Если пылесос
не включается, обратитесь
к Вашему продавцу,
в один из авторизованных
сервисных центров DEWALT,
список которых приведен
в каталоге продукции
DEWALT, или в ближайший
сервисный центр DEWALT по
адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации.
При
Проверьте правильность
всасывании установки фильтров.
пыль
Убедитесь, что фильтры не
выходит
повреждены; при необходимости
наружу
замените.
Проверьте, что уплотнители
фильтров установлены на месте
и зафиксированы.
Не работа- Прислушайтесь к пощелкиванию
ет система электромагнитов, чтобы
убедиться, что механизм очистки
автоматической
фильтров работает.
очистки
фильтров
ЭлектроУбедитесь, что пусковой
инструмент выключатель установлен
не включа- в положение «АКТИВАЦИЯ»
ется.
(
).
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00240323 - 10-07-2014
27
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
30
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising