NV2410N | Black&Decker NV2410N DUSTBUSTER Type H1 instruction manual

509211-60 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL NV2410N
NV2420N
NV3610N
NV3620N
NV4820N
NV4820CN
NW3620N
NW4820N
A
C
E
2
B
D
F
3
G
H
I
4
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
♦
Odkurzacz Dustbuster ® (NV2410N, NV2420N,
NV3610N, NV3620N, NV4820N i NV4820CN) marki
Black & Decker jest przeznaczony do lekkiego sprzątania na sucho. Urządzenie to nie nadaje się do celów
profesjonalnych.
♦
♦
W razie uszkodzenia jakiejś części zleć jej naprawę lub wymianę jednemu z naszych autoryzowanych warsztatów serwisowych.
Regularnie sprawdzaj kabel ładowarki, czy jego
stan nie budzi zastrzeżeń. W razie zużycia lub
uszkodzenia wymień ładowarkę.
Nigdy nie próbuj usuwania ani wymiany jakichkolwiek części nieopisanych w tej instrukcji.
Odkurzacz Dustbuster® (NW3620N i NW4820N) marki
Black & Decker jest przeznaczony do lekkiego sprzątania na mokro i sucho. Urządzenie to nie nadaje się
do celów profesjonalnych.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy
Przepisy bezpieczeństwa
Pozostałe zagrożenia
Przy korzystaniu z odkurzacza występują dodatkowe
zagrożenia być może nieuwzględnione w przepisach
bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadku
niewłaściwego lub zbyt długiego używania urządzenia.
Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym,
pożaru, a nawet ciężkiego urazu ciała.
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów
bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych urządzeń zabezpieczających nie da się uniknąć pewnych
zagrożeń. Zaliczają się do nich:
♦
Obrażenia ciała wskutek dotknięcia ruchomych
elementów.
♦
Oparzenia wskutek dotknięcia gorących elementów.
♦
Skaleczenia, jakich można doznać przy wymianie
elementów lub akcesoriów.
♦
Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu
urządzenia. W takich sytuacjach rób regularne
przerwy w pracy.
Ostrzeżenie: Przy korzystaniu z urządzeń
akumulatorowych dokładnie przestrzegaj
wskazówek zawartych w tej instrukcji i podstawowych przepisów bhp, by zminimalizować ryzyko pożaru, wycieku elektrolitu, czy
też doznania urazu ciała i szkód rzeczowych.
♦
♦
♦
Przed pierwszym użyciem odkurzacza dokładnie
przeczytaj niniejszą instrukcję.
W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniem
zastosowanie odkurzacza. Używanie akcesoriów
lub przystawek innych, niż zalecane w tej instrukcji, lub obsługiwanie odkurzacza w sposób niezgodny z opisem grozi doznaniem urazu.
Przechowuj niniejszą instrukcję.
Akumulatory i ładowarki
Akumulatory
♦
W żadnym wypadku nie otwieraj akumulatora.
♦
Nie wystawiaj akumulatora na działanie wilgoci.
♦
Chroń akumulator przed wysoką temperaturą.
♦
Nie składuj akumulatora w miejscu, w którym
temperatura może przekroczyć 40 °C.
♦
Akumulator ładuj tylko w temperaturze otoczenia
między 10 °C i 40 °C.
♦
Akumulator ładuj tylko za pomocą dostarczonej
ładowarki. Użycie niewłaściwej ładowarki grozi
porażeniem prądem elektrycznym lub przegrzaniem akumulatora.
♦
Przy utylizacji akumulatorów przestrzegaj wskazówek zamieszczonych w punkcie „Ochrona środowiska”.
♦
Uważaj, by wskutek przekłucia lub uderzenia nie
uszkodzić ani nie zdeformować akumulatora, co
grozi oparzeniem i pożarem.
♦
Nie ładuj uszkodzonych akumulatorów.
♦
W ekstremalnych warunkach zastosowania
z akumulatora może wyciekać elektrolit. W razie
zauważenia cieczy na obudowie akumulatora
ostrożnie zetrzyj ją szmatą. Uważaj, by ciecz nie
zanieczyściła skóry.
♦
Gdyby jednak elektrolit prysnął na skórę lub
w oczy, zastosuj się do następującej porady.
Zastosowanie odkurzacza
♦
♦
♦
♦
♦
Nie zasysaj odkurzaczem żadnych łatwopalnych
cieczy ani materiałów.
Nie używaj odkurzacza w pobliżu wody.
Nie zanurzaj odkurzacza w wodzie.
Nie ciągnij za kabel ładowarki, by odłączyć ją od
sieci. Chroń kabel przed wysoką temperaturą,
olejem i ostrymi krawędziami.
Urządzenie to może być obsługiwane przez dzieci
od 8. roku życia i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub umysłowej, jeżeli są
przy tym nadzorowane i instruowane i zdają sobie
sprawę z ewentualnych niebezpieczeństw. Pilnuj,
by dzieci nie uczyniły sobie z niego zabawy. Dzieci
mogą się zajmować czyszczeniem i konserwacją
tylko pod nadzorem.
Kontrola i naprawy
♦
♦
Przed użyciem odkurzacza sprawdź, czy nie zawiera uszkodzonych elementów, czy jakieś części nie są pęknięte, czy wyłącznik jest sprawny
i czy nie wystąpiły jakieś inne okoliczności, które
mogłyby negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia.
Nie używaj odkurzacza, gdy jakaś jego część jest
uszkodzona.
5
Elementy odkurzacza
Ostrzeżenie! Elektrolit jest żrący i grozi oparzeniem
lub wyrządzeniem szkód rzeczowych. W razie zanieczyszczenia skóry natychmiast obficie spłucz ją wodą.
Przy zaczerwienieniach, bólach lub podrażnieniach
zgłoś się do lekarza. Gdyby roztwór prysnął w oczy,
natychmiast przepłucz je dużą ilością czystej wody
i skorzystaj z pomocy lekarskiej.
Odkurzacz ten zawiera niektóre lub wszystkie z wymienionych niżej elementów.
1. Wyłącznik
2. Przycisk zwalniający pojemnika na kurz
3. Pojemnik na kurz
4. Ładowarka
5. Uchwyt ścienny do ładowania
Ładowarki
Ładowarka jest przystosowana do zasilania prądem
o tylko jednym napięciu. Sprawdź, czy lokalne napięcie
sieciowe zgadza się z wartością podaną na tabliczce
znamionowej ładowarki.
Ostrzeżenie! Nigdy nie przyłączaj urządzenia bezpośrednio do sieci.
♦
Ładowarki Black & Decker używaj tylko do ładowania akumulatorów dostarczonych wraz z urządzeniem. Inne akumulatory mogą pęknąć, co grozi
wyrządzeniem szkód rzeczowych i osobowych.
♦
Nigdy nie próbuj ładować baterii.
♦
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu Black & Decker. Postępowanie wbrew temu nakazowi naraża użytkownika na
niebezpieczeństwo.
♦
Nie wystawiaj ładowarki na działanie wilgoci.
♦
Nie otwieraj ładowarki.
♦
Nie dokonuj w ładowarce żadnych przeróbek
♦
W czasie ładowania urządzenie/akumulator
muszą się znajdować w dobrze wentylowanym
miejscu.
Rys. A
6.
7.
8.
9.
Filtr tkaninowy do odkurzania na sucho (tylko
NV2410N, NV2420N, NV3610N, NV3620N,
NV4820N i NV4820CN)
Filtr wstępny (tylko NV2410N, NV2420N,
NV3610N, NV3620N, NV4820N i NV4820CN)
Filtr piankowy do odkurzania na mokro/sucho)
(tylko NW3620N i NW4820N)
Deflektor od odkurzania na mokro/sucho (tylko
NW3620N i NW4820N)
Rys. B
10. Ssawka gumowa (tylko NW3620N i NW4820N)
11. Szczotka (tylko NV2420N, NV3620N, NV4820N
i NV4820CN)
12. Ssawka szczelinowa (tylko NV2420N, NV3620N,
NV4820N i NV4820CN)
Wskazówka: Akcesoria mogą być przechowywane
przez zamocowanie ich z przodu odkurzacza. W przypadku modeli dostarczanych ze szczotką i ssawką
szczelinową najpierw w celu przechowania zamocuj
z przodu odkurzacza szczotkę, a następnie włóż ssawkę w szczotkę.
Bezpieczeństwo elektryczne
Ładowarka jest przystosowana do zasilania prądem
o tylko jednym napięciu. Sprawdź, czy lokalne napięcie
sieciowe zgadza się z wartością podaną na tabliczce
znamionowej ładowarki. Nigdy nie próbuj bezpośrednio przyłączać odkurzacza do sieci.
Instalacja
Montaż na ścianie (rys. C)
Odkurzacz można powiesić na ścianie, by móc go
przechowywać i ładować w wygodnym dla siebie
miejscu.
Tak dobierz elementy mocujące uchwyt ścienny, by
pasowały do rodzaju ściany i miały wystarczającą
wytrzymałość.
♦
Zaznacz pozycje otworów na wkręty (w takiej
odległości od gniazda sieciowego, by umożliwiała
ładowanie odkurzacza powieszonego na ścianie).
♦
Przytwierdź uchwyt do ściany za pomocą wkrętów
i kołków rozporowych odpowiednich do rodzaju
ściany i ciężaru urządzenia.
♦
Powieś odkurzacz na ścianie tak, by otwór na spodzie urządzenia zaczepił się o hak na uchwycie
ściennym.
Symbole na ładowarce
Przed pierwszym użyciem ładowarki dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
Ładowarka jest podwójnie zaizolowana i dlatego żyła uziemiająca nie jest konieczna.
Zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie
sieciowe zgadza się z wartością podaną na
tabliczce znamionowej ładowarki.
Bezpieczny transformator separujący. Wyjście transformatora jest galwanicznie oddzielone od sieci.
W zbyt wysokiej temperaturze otoczenia
ładowarka automatycznie się wyłącza i nie
daje się już uruchomić. Trzeba ją wówczas
odłączyć od sieci i oddać do naprawy w autoryzowanym warsztacie serwisowym.
Montaż
Akcesoria (rys. B)
Modele te są dostarczane z niektórymi lub wszystkimi
wymienionymi niżej akcesoriami:
♦
Ssawka gumowa (10) do sprzątania na mokro
twardych powierzchni.
♦
Szczotka (11) do mebli i schodów.
♦
Ssawka szczelinowa (12) do ciasnych miejsc.
Ładowarka jest przeznaczona wyłącznie do
pracy w zamkniętych pomieszczeniach.
6
Zakładanie (rys. D)
♦
♦
Wsuń ssawkę (szczotkę) do oporu w otwór z przodu odkurzacza.
Zastosowanie
♦
♦
Przed użyciem odkurzacza naładuj akumulator
przez przynajmniej 24 godziny.
♦
Gdy odkurzacz nie jest używany, umieść go na
podstawce do ładowania akumulatorów.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem ładowania sprawdź,
czy w odkurzaczu nie ma wody, która przy ładowaniu
może spowodować uszkodzenie urządzenia.
♦
Pojemnik napełniaj najwyżej do końca kanału
ssącego. Gdy w zbiorniku znajduje się ciecz, nie
odwracaj odkurzacza ani nie odkładaj go na bok,
nie kieruj ssawki do góry i nadmiernie nie potrząsaj urządzeniem.
Bezpośrednio po zassaniu ciekłych substancji
oczyść odkurzacz i filtr, by nie zapleśniały.
Przed rozpoczęciem ładowania sprawdź, czy
z odkurzacza została usunięta cała ciecz, gdyż
jej pozostawienie grozi uszkodzeniem urządzenia.
Zapewnienie maksymalnej siły ssania
By zapewnić maksymalną siłę ssania, trzeba regularnie czyścić filtry.
Ładowanie akumulatora (rys. C)
♦
Sprawdź, czy odkurzacz jest wyłączony. Przy włączonym wyłączniku akumulator nie jest ładowany.
♦
Umieść odkurzacz na uchwycie ściennym do ładowania (5).
♦
Przyłącz ładowarkę do gniazda sieciowego. Ew.
włącz napięcie elektryczne.
♦
Odczekaj przynajmniej 21 godzin aż do całkowitego naładowania akumulatora.
W czasie ładowania ładowarka może się nagrzewać,
ale jest to normalne zjawisko, które nie świadczy
o usterce. Ładowarka może być przyłączona do odkurzacza w dowolnie długim czasie.
Ostrzeżenie! Nie ładuj akumulatora w temperaturze
otoczenia poniżej 4 °C lub powyżej 40 °C.
Wskazówka: Sprawdź, czy odkurzacz jest dobrze
usadowiony na uchwycie ściennym, gdyż w przeciwnym razie nie będzie ładowany.
Opróżnianie i czyszczenie odkurzacza.
Załączanie i wyłączanie (rys. E)
♦
♦
♦
Zdejmowanie zbiornika na kurz i filtrów (rys.
rys. F i G)
Ostrzeżenie! Filtry są elementami wielokrotnego użytku i trzeba je regularnie czyścić.
♦
Naciśnij zatrzask (2) i prosto wyciągnij zbiornik
na kurz (3).
♦
Wyjmij filtr, trzymając zbiornik nad kubłem na
śmieci lub zlewem, by opróżnić odkurzacz.
♦
Ostatecznie nasadź zbiornik na uchwyt aż do
zatrzaśnięcia.
Ostrzeżenie! Nigdy nie używaj odkurzacza bez filtrów.
Odkurzacz działa najsprawniej przy czystych filtrach.
Filtr piankowy (rys. H) (tylko NW3620N
i NW4820N)
Umieść filtr piankowy (8) w środku deflektora do
sprzątania na mokro/sucho (9).
Ostrzeżenie! Odkurzacz wolno używać do sprzątania
na mokro tylko wtedy, gdy deflektor wodny i filtr piankowy znajdują się na swoim miejscu.
By załączyć odkurzacz, przesuń wyłącznik (1) do
przodu do pozycji „1”.
By wyłączyć odkurzacz, przesuń wyłącznik (1) do
tyłu do pozycji „0”.
Odkurzanie na sucho (NV2410N, NV2420N,
NV3610N, NV3620N, NV4820N i NV4820CN)
Filtr wstępny (rys. I) (NV2410N, NV2420N,
NV3610N, NV3620N, NV4820N i NV4820CN)
♦
Dla dokładniejszego oczyszczenia filtr i filtr wstępny
można rozdzielić.
♦
Obróć filtr wstępny (7) w prawo i zdejmij go z filtru
(6).
Do codziennego sprzątania suchych brudów.
Sprzątanie na mokro i sucho (tylko NW3620N
i NW4820N)
♦
Do codziennego sprzątania na sucho nie używaj
ssawki gumowej.
Ostrzeżenie! Odkurzacz nie nadaje się do zasysania
dużych ilości cieczy.
♦
Odkurzacz można wykorzystywać także do codziennego zbierania cieczy. Na twardych, wodoszczelnych powierzchniach najlepsza do tego
celu jest ssawka gumowa, a na chłonnych powierzchniach (np. dywanach) lepiej jest zbierać
rozlaną ciecz bez użycia ssawki.
♦
Najlepsze wyniki sprzątania na mokro twardych
powierzchni uzyskuje się, wkładając ssawkę gumową bezpośrednio w otwór z przodu odkurzacza.
♦
Przy sprzątaniu na mokro trzymaj ssawkę pod
kątem 45° i powoli przemieszczaj ją do siebie.
Czyszczenie zbiornika na kurz i filtrów
♦
♦
Zbiornik na kurz i filtry można umyć ciepłą wodą
z mydłem.
Przed ponownym założeniem filtry i zbiornik na
kurz trzeba dokładnie wysuszyć.
Wymiana filtrów
Filtry należy wymieniać co 6 do 9 miesięcy lub wcześniej w razie zużycia lub uszkodzenia. Filtry wymienne
można nabyć u dilera firmy Black & Decker.
Do modeli NV2410N, NV2420N, NV3610N, NV3620N,
NV4820N i NV4820CN jest przeznaczony filtr o numerze katalogowym FLVD10-XJ.
Do modeli NW3630N i NW4820N jest przeznaczony
filtr o numerze katalogowym FLWD10-XJ.
7
Konserwacja
Akumulator
Urządzenia sieciowe i akumulatorowe firmy
Black & Decker odznaczają się dużą trwałością użytkową i prawie nie wymagają konserwacji. Jednak w celu
zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy niezbędne
jest ich regularne czyszczenie.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem konserwacji urządzeń sieciowych lub akumulatorowych wykonaj następujące czynności:
♦
Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
♦
Jeżeli jest to urządzenie akumulatorowe, wyłącz
je i wyjmij z niego akumulator.
♦
Gdy akumulatora nie da się wyjąć, całkowicie go
rozładuj i wyłącz urządzenie.
♦
Zanim zaczniesz czyścić ładowarkę, wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ładowarka nie
wymaga konserwacji z wyjątkiem regularnego
czyszczenia.
♦
Systematycznie za pomocą miękkiej szczoteczki
lub suchej szmaty czyść szczeliny wentylacyjne
w urządzeniu/ładowarce.
♦
Regularnie przecieraj obudowę silnika wilgotną
szmatą. Nie używaj do tego celu żadnych ściernych środków czyszczących ani takich, które
zawierają rozpuszczalniki.
Jeżeli sam zamierzasz złomować odkurzacz,
wyjmij akumulator i zutylizuj go zgodnie
z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska.
♦
Akumulator należy uprzednio całkowicie rozładować przez pozostawienie załączonego odkurzacza aż do zatrzymania się silnika.
♦
Naciśnij przycisk zwalniający (2) i zdejmij pojemnik na kurz (5).
♦
Wykręć 5 wkrętów łączących odkurzacz.
♦
Ściągnij osłonę z odkurzacza.
♦
Odłącz wszystkie przewody od akumulatora.
♦
Wyjmij silnik i akumulator.
♦
Włóż akumulator i silnik do odpowiedniego opakowania, by nie ryzykować zwarcia biegunów.
♦
Oddaj akumulator i silnik do warsztatu serwisowego lub do najbliższego punktu zbiorczego.
Po wymontowaniu akumulatora nie da się go już ponowne zamontować.
Dane techniczne
NV2410N (H1)
NV2420N (H1)
NV3610N (H1)
NV3620N (H1)
NW3620N (H1)
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Napięcie
VDC 2,4
3,6
Akumulator
Typ NiMH
NiMH
kg 0,66
0,74
Masa
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić wyrób Black & Decker nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, w trosce o ochronę
środowiska nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
NV4820N (H1)
NV4820CN (H1)
NW4820N (H1)
Napięcie
VDC 4,8
4,8
Akumulator
Typ NiMH
NiMH
Masa
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów i opakowań niektóre materiały mogą
być odzyskane i ponownie wykorzystane.
W ten sposób chroni się środowisko naturalne i zmniejsza popyt na surowce
Ładowarka
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania
ich przy zakupie nowego wyrobu.
0,8
VA035015D
VA050020D
BA035015D
BA050020D
Napięcie wejściowe
VAC 230
Napięcie wyjściowe
VDC 3,5
5
Natężenie prądu
mA 150
200
230
Przybliżony czas ładowania h 14
14
Masa
0,21
Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi,
oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Ładowarka
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych Black & Decker, które udzielają informacji
o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także
w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
8
kg 0,77
kg 0,2
VA070015D
SSC-180008EU
BA070015D
SSC-180008UK
Napięcie wejściowe
VAC 230
Napięcie wyjściowe
VDC 7
7
Natężenie prądu
mA 150
85
100 - 240
Przybliżony czas ładowania h 14
21
Masa
0,06
kg 0,2
Black & Decker
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki Black & Decker reprezentują
bardzo wysoką jakość, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b)
Black & Decker gwarantuje sprawne działanie
produktu w przypadku postępowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe
wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
zst00202274 - 05-03-2013
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
08/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising