NV2410N | Black&Decker NV2410N DUSTBUSTER Type H1 instruction manual

372000-72 EST
www.blackanddecker.eu
NV2410N
NV2420N
NV3610N
NV3620N
NV4820N
NV4820CN
NW3620N
NW4820N
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
11
A
C
E
3
B
D
F
4
G
H
I
5
EESTI KEEL
Ettenähtud otstarve
Black & Decker Dustbuster ® -i käsitolmuimeja on
ette nähtud kergeks kuivpuhastamiseks (NV2410N,
NV2420N, NV3610N, NV3620N, NV4820N ja
NV4820CN). See seade on mõeldud ainult kodukasutuseks.
Black & Decker Dustbuster ® -i käsitolmuimeja on
ette nähtud kergeks märg- ja kuivpuhastamiseks
(NW3620N ja NW4820N). See seade on mõeldud
ainult kodukasutuseks.
Ohutuseeskirjad
Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused ja
juhised. Kõigi juhiste täpne järgimine aitab
vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
Hoiatus! Akutoitega seadmete kasutamisel
peab rakendama elementaarseid ohutusabinõusid, sh selliseid, mis puudutavad
tulekahju, akude lekkimise, kehavigastuste
ja materiaalse kahju tekkimise ohtu.
♦
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt
kogu see kasutusjuhend läbi.
Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud ettenähtud otstarvet. Mis tahes tarvikute või lisaseadmete kasutamine või seadme kasutamine
viisil, mida selles kasutusjuhendis ei soovitata,
võib põhjustada kehavigastuse ohtu.
Hoidke see kasutusjuhend hilisemaks kasutamiseks alles.
♦
♦
Seadme kasutamine
♦
Ärge kasutage seadet vedelike ega tuleohtlike
materjalide koristamiseks.
Ärge kasutage seadet vee läheduses.
Ärge kastke seadet vette.
Laadija eemaldamiseks vooluvõrgust ärge
kunagi tõmmake laadijat juhtmest. Hoidke laadija juhe eemal kuumusest, õlist ja teravatest
äärtest.
Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8.
eluaastast ning piiratud füüsiliste, tajumis- või
vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmisteta isikud, kui neid seejuures jälgitakse
või juhendatakse, kuidas seadet ohutult kasutada, ning selgitatakse seotud ohte. Lapsed ei
tohi seadmega mängida. Järelevalveta lapsed
ei tohi seadet puhastada ega hooldada.
♦
♦
♦
♦
Kontorollimine ja parandustööd
♦
Enne kasutamist veenduge, et seade pole
kahjustunud ja sel puuduvad katkised osad.
Kontrollige purunenud osade, kahjustunud
6
♦
♦
♦
♦
lülitite ja muude tingimuste puudumist, mis
võivad mõjutada seadme kasutamist.
Ärge kasutage seadet, kui mõni selle osa on
kahjustunud või katki.
Kahjustunud või katkised osad peab asendama või parandama volitatud remonditöökoda.
Kontrollige regulaarselt kahjustuste puudumist
laadija juhtmel. Kui juhe on kahjustunud või
katki, vahetage laadija välja.
Ärge kunagi üritage eemaldada ega ümber
vahetada muid osi peale nende, mis on kindlaks määratud kasutusjuhendis.
Lisaohutusjuhised
Muud ohud.
Tööriista kasutamisel võivad tekkida muud ohud,
mida ei ole lisatud hoiatustes kirjeldatud. Need ohud
võivad tekkida valesti kasutamise, pikemaajalise
kasutamise jne tõttu.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte vältida.
Need on järgmised.
♦ Vigastuste tekkimine liikuvate osade puudutamisel.
♦ Vigastuste tekkimine kuumade osade puudutamisel.
♦ Vigastuste tekkimine osade või tarvikute
vahetamisel.
♦ Vigastuste tekkimine seadme pikaajalisel
kasutamisel. Seadme pikaajalisel kasutamisel
tehke regulaarselt puhkepause.
Akud ja laadijad
Akud
♦ Ärge proovige neid kunagi avada.
♦ Vältige aku kokkupuudet veega.
♦ Vältige aku kokkupuudet kuumusega.
♦ Ärge hoidke neid kohtades, mille temperatuur
võib kerkida üle 40 °C.
♦ Laadimisel peab ümbritseva keskkonna temperatuur olema vahemikus 10 °C kuni 40 °C.
♦ Laadimiseks kasutage ainult seadme/tööriistaga tarnitud laadijat. Vale laadija kasutamine
võib põhjustada elektrilöögi või aku ülekuumenemise.
♦ Akude kõrvaldamisel järgige alajaotises
„Keskkonnakaitse“ toodud juhiseid.
♦ Ärge kahjustage/deformeerige akut torgete
ega põrutustega, sest see võib põhjustada
kehavigastuse ja tuleohtu.
♦ Ärge laadige kahjustunud akusid.
♦ Äärmuslikes tingimustes võib aku lekkida. Kui
te märkate akul vedelikku, pühkige see lapiga
EESTI KEEL
ära. Vältige selle nahale sattumist.
Nahale või silma sattumisel järgige alltoodud
juhiseid.
Hoiatus! Akuvedelik võib põhjustada vigastusi või
varalist kahju. Nahale sattumisel loputage nahka
kohe veega. Kui ilmneb punetus, valu või ärritus,
pöörduge arsti poole. Silma sattumisel loputage
silma kohe puhta veega ja pöörduge arsti poole.
See laadija on mõeldud kasutamiseks ainult
siseruumides.
♦
Laadijad
Teie laadija on mõeldud kasutamiseks kindlaks
määratud pingega. Kontrollige alati, et võrgupinge
vastab andmesildile märgitud väärtusele ja tehniliste
andmete tabelis toodud teabele.
Hoiatus! Ärge kunagi proovige vahetada laadijat
välja tavalise toitepistiku vastu.
♦ Kasutage oma Black & Deckeri laadijat ainult
koos seadme/tööriistaga tarnitud aku laadimiseks. Teised akud võivad plahvatada ning
põhjustada kehavigastusi ja kahjusid.
♦ Ärge üritage laadida mittelaaditavaid patareisid.
♦ Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb lasta
see ohutuse tagamiseks tootjal või volitatud
Black & Deckeri hoolduskeskusel välja vahetada.
♦ Vältige laadija kokkupuudet veega.
♦ Ärge avage laadijat.
♦ Ärge viige laadijasse mingeid esemeid.
♦ Seade, tööriist ja aku peavad laadimise ajal
olema hea ventilatsiooniga kohas.
Elektriohutus
Teie laadija on mõeldud kasutamiseks kindlaks
määratud pingega. Kontrollige alati, et võrgupinge
vastab andmesildile märgitud väärtusele. Ärge
kunagi proovige vahetada laadijat välja tavalise
toitepistiku vastu.
Laadijal olevad sümbolid
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt
kogu see kasutusjuhend läbi.
See tööriist on topeltisolatsiooniga, seetõttu
pole maandusjuhe vajalik. Kontrollige alati,
et toitepinge vastab andmesildile märgitud
väärtusele.
Lühisekindel tur valine isoleeriv trafo.
Võrgutoide on trafo väljundist elektriliselt
eraldatud.
Kui ümbruse temperatuur kerkib liiga kõrgele, lülitub laadija automaatselt välja. Sellest
tulenevalt pole laadija enam kasutatav. Seade tuleb eemaldada vooluvõrgust ja viia parandamiseks volitatud hoolduskeskusesse.
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või mõned neist.
1. Käivituslüliti
2. Tolmuanuma vabastamise nupp
3. Tolmuanum
4. Laadija
5. Laadimishoidik
Joonis A
6. Riidest kuivfilter (ainult NV2410N, NV2420N,
NV3610N, NV3620N, NV4820N ja
NV4820CN)
7. Eelfilter (ainult NV2410N, NV2420N,
NV3610N, NV3620N, NV4820N ja
NV4820CN)
8. Märg/kuiv vahtelement (ainult NW3620N ja
NW4820N)
9. Märg/kuiv deflektor (ainult NW3620N ja
NW4820N)
Joonis B
10. Kaabits (ainult NW3620N ja NW4820N)
11. Hari (ainult NV2420N, NV3620N, NV4820N ja
NV4820CN)
12. Pragude puhastamise tarvik (ainult NV2420N,
NV3620N, NV4820N ja NV4820CN)
Märkus. Tarvikuid võib hoida seadme ette kinnitatuna. Mudelitel, millel on nii hari kui ka pragude
puhastamise tarvik, kinnitage hoiule asetamiseks
kõigepealt seadme ette hari ja seejärel pragude
puhastamise tarvik harja sisse.
Paigaldamine
Seinale paigaldamine (joonis C)
Toote võib kinnitada seinale, et seda oleks mugav
hoida ja laadida.
Seinale kinnitamisel veenduge, et kinnitamisviis
vastab seina tüübile ja seadme raskusele.
♦ Märkige kruviaukude kohad (need peavad
olema pistikupesa lähedal, et seinahoidikus
olevat tolmuimejat saaks laadida).
♦ Kinnitage seinahoidik seinale kruvide ja tüüblitega, mis vastavad seina tüübile ja seadme
raskusele.
♦ Riputage seade seinale, asetades tolmuimeja
põhjas oleva ava seinale kinnitatud laadimishoidikus olevate nagade peale.
7
EESTI KEEL
Kokkupanemine
Tarvikud (joonis B)
Need mudelid võivad olla varustud mõnedega järgmistest tarvikutest:
♦ Kaabits (10) märgkasutuseks kõvadel pindadel.
♦ Hari (11) mööbli ja treppide jaoks.
♦ Pragude puhastamise tarvik (12) kitsaste
kohtade jaoks.
Kinnitamine (joonis D)
♦
Viige vajalik tarvik seadme esiotsa sisse.
Veenduge, et tarvik on täielikult sisse lükatud.
Kasutamine
♦
Enne esimest korda kasutamist peab akut
laadima vähemalt 24 tundi.
♦ Kui te seadet ei kasuta, asetage see laadimishoidikusse.
Hoiatus! Enne laadimist eemaldage seadmest selle
kahjustumise vältimiseks kogu vedelik ja kuivatage
seade korralikult.
Aku laadimine (joonis C)
♦
Veenduge, et seade on välja lülitatud. Kui
toitelüliti on sisselülitatud asendis, siis akut ei
laeta.
♦ Asetage seade laadimishoidikusse (5).
♦ Ühendage laadija vooluvõrku. Lülitage vool
sisse.
♦ Laske seadet vähemalt 21 tundi laadida.
Laadimise ajal võib laadija muutuda soojaks. See on
normaalne ega viita tõrkele. Seade võib olla kogu
aeg laadijaga ühendatud.
Hoiatus! Ärge laadige akut, kui ümbritsev temperatuur on alla 10 °C või üle 40 °C.
Märkus. Veenduge, et seade on laadimishoidikus
korralikult. Kui see ei ole laadimishoidikus korralikult,
siis laadimist ei toimu.
Sisse- ja väljalülitamine (joonis E)
♦
Seadme sisselülitamiseks viige toitelüliti (1)
ettepoole asendisse 1.
Seadme väljalülitamiseks viige toitelüliti (1)
tahapoole asendisse 0.
♦
Kuivpuhastus (ainult NV2410N, NV2420N,
NV3610N, NV3620N, NV4820N ja NV4820CN)
♦
Igapäevaste maha läinud kuivade materjalide
jaoks.
Märg- ja kuivpuhastus (ainult NW3620N ja
NW4820N)
♦
Igapäevaste maha läinud kuivade materjalide
puhul kasutage seadet ilma kaabitsata.
8
Hoiatus! Teie toode on mõeldud ainult väikeste
mahaläinud koguste koristamiseks.
♦ Seda seadet võib kasutada ka igapäevaste
maha läinud vedelate materjalide koristamiseks. Kasutage mitteimavatel ja kõvadel
pindadel kaabitsat. Imavatel pindadel, näiteks
vaibal, koristab seade vedelaid materjale
paremini ilma tarvikuteta.
♦ Parimate tulemuste saavutamiseks kõvadelt
pindadelt vedelate materjalide koristamisel
kinnitage tolmuanuma avasse kaabits.
♦ Parimate tulemuste saavutamiseks selle tarviku kasutamisel hoidke seadet 45° nurga all ja
tõmmake seda aeglaselt enda poole.
♦ Ärge laske anumal täituda sissetõmbetoru
otsast kaugemale. Kui anumas on vedelikku,
ärge pöörake seadet tagurpidi ega külgedele,
ärge suunake otsikut üles ega raputage tolmuimejat liiga kõvasti.
♦ Pärast vedelate ainete koristamist puhastage
kohe seade ja filter. Kui seadet pärast vedelate ainete koristamist korralikult mitte puhastada, võivad tekkida hallitus ja kopitus.
♦ Enne laadimist eemaldage seadmest selle
kahjustamise vältimiseks kogu vedelik ja
kuivatage seade korralikult.
Imijõu optimaalsena hoidmine
Optimaalse imijõu säilitamiseks tuleb filtreid kasutamisel korrapäraselt puhastada.
Toote tühjendamine ja puhastamine.
Tolmuanuma ja filtrite eemaldamine (joonised F & G).
Hoiatus! Filtrid on korduvkasutatavad ja neid tuleb
korrapäraselt puhastada.
♦ Vajutage tolmuanuma vabastamise nuppu (2)
ja tõmmake tolmuanum (3) otse ära.
♦ Hoidke tolmuanumat prüginõu või kraanikausi
kohal ja tõmmake filter välja, et tühjendada
tolmuanum.
♦ Tolmuanuma oma kohale kinnitamiseks
asetage see käepidemele, nii et tolmuanum
fikseerub kindlalt klõpsatusega.
Hoiatus! Ärge kunagi kasutage seadet ilma filtriteta.
Optimaalne tolmu koristamine on võimalik ainult
puhaste filtritega.
Vahtelement (joonis H) (ainult NW3620N ja
NW4820N)
♦
Asetage vahtelement (8) kuiv- ja märgpuhastuse deflektori (9) keskkohta.
EESTI KEEL
Hoiatus! Mitte kunagi ärge kasutage seadet
märgpuhastuseks veedefl ektorit ja vahtelementi
paigaldamata.
Eelfilter (joonis I) (ainult NV2410N, NV2420N,
NV3610N, NV3620N, NV4820N ja NV4820CN)
Filtrit ja eelfi ltrit saab paremaks puhastamiseks
teineteisest eraldada.
♦ Keerake eelfiltrit (7) vastupäeva ja tõstke filtri
(6) pealt maha.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie Black & Deckeri toode on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode
vastavasse eraldi kogumise kohta.
Kasutatud toodete ja pakendite eraldi
kogumine aitab materjale taaskasutada.
Kasutatud materjalide taaskasutamine aitab
vältida keskkonna saastamist ja vähendab
vajadust tooraine järele.
Tolmuanuma ja filtrite puhastamine
♦
♦
Tolmuanumat ja filtreid võib pesta sooja seebiveega.
Enne tolmuanuma ja filtrite uuesti paigaldamist veenduge, et need on kuivad.
Filtrite väljavahetamine
Filtrid tuleb uute vastu välja vahetada iga 6 kuni
9 kuu järel ning kui need on kulunud või kahjustunud.
Varufiltrid on saadaval teie Black & Deckeri edasimüüja juures.
Mudelite NV2410N, NV2420N, NV3610N, NV3620N,
NV4820N ja NV4820CN puhul kasutage filtrit detaili
numbriga FLVD10-XJ.
Mudelite NW3620N ja NW4820N puhul kasutage
filtrit detaili numbriga FLWD10-XJ.
Hooldamine
Black & Deckeri juhtmega/juhtmeta seade/tööriist on
loodud pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hooldamise juures. Pideva rahuldava töö tagamiseks
tuleb selle eest hoolitseda ja seadet regulaarselt
puhastada.
Hoiatus! Enne juhtmega/juhtmeta elektritööriistade
hooldamist toimige järgmiselt.
♦ Lülitage seade/tööriist välja ja eemaldage see
pistikupesast.
♦ Kui seadmel/tööriistal on eraldi akuplokk, lülitage seade välja ja eemaldage aku seadme/
tööriista küljest.
♦ Kui akut ei saa seadme küljest eemaldada,
laske akul täielikult tühjeneda ja lülitage seejärel seade välja.
♦ Eemaldage laadija enne puhastamist pistikupesast. Laadija ei vaja peale regulaarse
puhastamise mingit hooldamist.
♦ Puhastage tarviku/tööriista/laadija ventilatsiooniavasid regulaarselt pehme harja või
kuiva lapiga.
♦ Puhastage mootori korpust regulaarselt niiske
lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ega lahustipõhiseid puhastusvahendeid.
Kohalikud õigusaktid võivad nõuda elektriseadmete
olmejäätmetest eraldi kogumist prügilates või nende
viimist jaemüüjale uue toote ostmisel.
Black & Decker pakub võimalust Black & Deckeri
toodete tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode volitatud remonditöökotta, kus see meie nimel
tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite
pöörduda Black & Deckeri kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist. Samuti on Black & Deckeri volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil
www.2helpU.com.
Aku
Kui soovite toodet kõrvaldada iseseisvalt,
peab kõigepealt eemaldama allpool kirjeldatud viisil aku ja kõrvaldama selle kooskõlas
kohalike õigusaktidega.
♦
Laadige aku tühjaks, lastes seadmel töötada
nii kaua, kuni mootor seiskub.
♦ Vajutage tolmuanuma vabastamise nuppu (2)
ja eemaldage tolmuanum (5).
♦ Eemaldage viis kruvi, mis hoiavad koos seadme korpust.
♦ Tõstke korpuse kate eemale.
♦ Ühendage aku küljest lahti kõik juhtmed.
♦ Eemaldage aku ja mootorisõlm.
♦ Asetage aku ja mootorisõlm sobivasse pakendisse nii, et klemmid ei saaks lühistuda.
♦ Viige aku ja mootorisõlm remonditöökotta või
kohalikku jäätmekäitlusjaama.
Kui aku on eemaldatud, ei saa seda enam tagasi
kinnitada.
9
EESTI KEEL
Tehnilised andmed
NV2410N (H1)
NV2420N (H1)
NV3610N (H1)
NV3620N (H1)
NW3620N (H1)
Pinge
Vap 2,4
3,6
Aku
Tüüp NiMH
NiMH
Mass
kg 0,66
0,74
NV4820N (H1)
NV4820CN (H1)
NW4820N (H1)
Pinge
Vap 4,8
Aku
Tüüp NiMH
Mass
kg 0,77
Laadija
VA035015D
BA035015D
Sisendpinge
Väljundpinge
Vool
Ligikaudne laadimisaeg
Mass
Laadija
Vvp 230
V 3,5vp
5vp
14
0,21
VA070015D
SSC-180008EU
BA070015D
SSC-180008UK
V 7vp
10
BA050020D
230
h 14
kg 0,2
Vvp 230
Mass
VA050020D
200
Väljundpinge
Ligikaudne laadimisaeg
NiMH
0,8
mA 150
Sisendpinge
Vool
4,8
100–240
27ap
mA 150
85
h 14
21
kg 0,2
0,06
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваш ручной пылесос Black & Decker Dustbuster ®
предназначен для выполнения легкой сухой
уборки (NV2410N, NV2420N, NV3610N, NV3620N,
NV4820N и NV4820CN). Данный прибор предназначен только для бытового использования.
♦
Ваш ручной пылесос Black & Decker Dustbuster ®
предназначен для выполнения легкой сухой
и влажной уборки (NW3620N и NW4820N). Данный прибор предназначен только для бытового
использования.
Инструкции по технике безопасности
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током,
возникновению пожара и/или получению
тяжелой травмы.
Внимание! При использовании
устройств с питанием от акк умулятора соблюдение правил по технике
безопасности и следование данным
инструкциям позволит снизить вероятность возникновения пожара, протечки
аккумуляторов, получения травм и повреждений.
♦
♦
♦
Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Назначение прибора описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Использование любых принадлежностей
или приспособлений, а также выполнение
данным прибором любых видов работ, не
рекомендованных данным руководством
по эксплуатации, может привести к несчастному случаю.
Сохраните данное руководство для последующего обращения к нему.
Использование прибора
♦
♦
♦
♦
Не используйте прибор для собирания
жидкостей и легковоспламеняющихся
веществ.
Не используйте прибор рядом с водой.
Не погружайте прибор в воду.
Никогда не тяните за кабель зарядного
устройства, чтобы отключить зарядное
устройство от штепсельной розетки. Не
подвергайте кабель зарядного устройства
воздействию высокой температуры, масла
и держите вдали от острых предметов
и углов.
Данный прибор может использоваться
детьми старше 8-ми лет и людьми со
сниженными физическими, сенсорными и умственными способностями или
не имеющими необходимого опыта или
навыка, если они выполняют работу под
присмотром или получили инструкции
относительно безопасной работы с этим
прибором и осознают наличие потенциальной опасности при его использовании.
Не позволяйте детям играть с прибором.
Не позволяйте детям производить чистку
и техническое обслуживание прибора без
присмотра.
Осмотр и ремонт
♦
♦
♦
♦
♦
Перед началом эксплуатации, всегда
проверяйте исправность прибора. Убедитесь в отсутствии поломанных деталей,
поврежденных включателей и прочих
дефектов, способных повлиять на работу
прибора.
Не используйте прибор, если повреждена
или неисправна какая-либо его деталь.
Ремонтируйте или заменяйте поврежденные или неисправные детали только
в авторизованном сервисном центре
Black & Decker.
Регулярно проверяйте кабель зарядного устройства на наличие повреждений
и признаков износа. Зарядное устройство
с поврежденным или неисправным кабелем
подлежит замене.
Ни в коем случае не снимайте и не заменяйте детали, за исключением деталей,
указанных в данном руководстве по эксплуатации.
Дополнительные инструкции по
безопасности
Остаточные риски
При работе данным прибором возможно возникновение дополнительных остаточных рисков,
которые не вошли в описанные здесь правила
техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном или продолжительном
использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некото11
РУССКИЙ ЯЗЫК
рые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания двигающихся частей прибора.
♦ Травмы в результате касания горячих
частей прибора.
♦ Риск получения травмы во время смены
деталей прибора или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием прибора.
При использовании прибора в течение
продолжительного периода времени делайте регулярные перерывы в работе.
Аккумуляторы и зарядные устройства
Аккумуляторы
♦ Ни в коем случае не пытайтесь разобрать
аккумулятор.
♦ Не погружайте аккумулятор в воду.
♦ Не подвергайте аккумулятор воздействию
тепла.
♦ Не храните в местах, где температура
может превысить 40 °С.
♦ Заряжайте аккумулятор только при температуре окружающей среды в пределах
10 °С - 40 °С.
♦ Заряжайте только зарядными устройствами, входящими в комплект поставки
устройства/инструмента. Использование
неподходящего зарядного устройства может стать причиной поражения электрическим током или перегрева аккумулятора.
♦ Утилизируйте отработанные аккумуляторы, следуя инструкциям раздела «Защита
окружающей среды».
♦ Не повредите/не деформируйте аккумулятор путем прокалывания или удара, поскольку это может создать риск получения
травмы и возникновения пожара.
♦ Ни в коем случае не пытайтесь заряжать
поврежденный аккумулятор!
♦ В критических ситуациях из аккумулятора
может вытечь жидкость. Если Вы заметили жидкость на аккумуляторе, аккуратно
вытрите ее тканью. Избегайте контакта
с кожей.
♦ При попадании жидкости на кожу или
в глаза следуйте приведенным ниже инструкциям:
Внимание! Жидкость, вытекшая из аккумулятора, может нанести вред здоровью и повредить оборудование. При попадании жидкости
аккумулятора на кожу, немедленно смойте ее
водой. Если появится покраснение, боль или
12
раздражения, немедленно обратитесь за медицинской помощью. При попадании жидкости
аккумулятора в глаза, немедленно промойте их
проточной водой и обратитесь за медицинской
помощью.
Зарядные устройства
Ваше зарядное устройство было разработано
для конкретного напряжения. Всегда проверяйте, соответствует ли напряжение, указанное на табличке с техническими параметрами
и в таблице с техническими характеристиками,
напряжению электросети.
Внимание! Ни в коем случае не пытайтесь заменить зарядный блок стандартным сетевым
штепселем.
♦ Используйте Ваше зарядное устройство
Black & Decker только для зарядки аккумулятора устройства/инструмента, в комплект
поставки которого он входит. Аккумуляторы
других марок могут взорваться, что приведет к получению травмы или повреждению
электроинструмента.
♦ Ни в коем случае не пытайтесь зарядить
неперезаряжаемые аккумуляторы.
♦ Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна
производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном
центре Black & Decker.
♦ Не погружайте зарядное устройство
в воду.
♦ Не разбирайте зарядное устройство.
♦ Не используйте зарядное устройство в качестве объекта для проведения испытаний.
♦ Зарядка аккумулятора инструмента должна производиться в хорошо проветриваемом месте.
Электробезопасность
Ваше зарядное устройство было разработано
для конкретного напряжения. Всегда проверяйте, соответствует ли напряжение, указанное
на табличке с техническими параметрами,
напряжению электросети. Ни в коем случае не
пытайтесь заменить зарядный блок стандартным сетевым штепселем.
Маркировка зарядного устройства
Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство по
эксплуатации.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Данный прибор защищен двойной изоляцией, что иск лючает потребность
в заземляющем проводе. Следите за
напряжением электрической сети, оно
должно соответствовать величине, обозначенной на информационной табличке
прибора.
Предохраняющий от короткого замыкания изолирующий трансформатор. Питающая сеть электрически изолирована от
выхода трансформатора.
Зарядное устройство автоматически
выключается, если температура окружающей среды становится слишком
высокой. Зарядное устройство становится неработоспособным. Отсоедините
зарядное устройство от электросети
и отнесите его в ремонт в авторизованный сервисный центр.
Зарядное устройство предназначено
только для использования внутри помещений.
Составные части
Ваш прибор может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных частей:
1. Пусковой выключатель
2. Отпирающая кнопка пылесборника
3. Пылесборник
4. Штекер зарядного устройства
5. Зарядная база
Рис. А
6. Тканевый фильтр для сухой пыли (Только
NV2410N, NV2420N, NV3610N, NV3620N,
NV4820N и NV4820CN)
7. Внутренний фильтр (Только NV2410N,
NV2420N, NV3610N, NV3620N, NV4820N
и NV4820CN)
8. Пенопластовый вкладыш для сухого/
влажного всасывания (Только NW3620N
и NW4820N)
9. Дефлектор для сухого/влажного всасывания (Только NW3620N и NW4820N)
Рис. В
10. Резиновый скребок (Только NW3620N
и NW4820N)
11. Щёточная насадка (Только NV2420N,
NV3620N, NV4820N и NV4820CN)
12. Узкая насадка (NV2420N, NV3620N,
NV4820N и NV4820CN)
Примечание: Насадки можно хранить, поместив их в передней части прибора. Для моделей,
в комплект поставки которых входят щёточная
и узкая насадки: сначала установите в передней части прибора щёточную насадку, затем
вставьте в нее узкую насадку.
Установка
Крепление прибора на стене (Рис. С)
Для удобства хранения и зарядки, прибор можно
закрепить на стене.
При креплении зарядной базы на стену убедитесь, что используемый Вами метод крепления
подходит к Вашему типу стены и весу прибора.
♦ Отметьте местоположение отверстий для
крепежных винтов (в пределах досягаемости электрической розетки для зарядки
пылесоса, установленного на настенный
кронштейн).
♦ Закрепите монтажный кронштейн на
стене, используя винты и дюбели в соответствии с типом стены и весом прибора.
♦ Закрепите прибор на стене, установив
выемку в основании прибора на крючки
настенного зарядного кронштейна.
Сборка
Насадки (Рис. В)
В комплект поставки данных моделей могут
входить все или некоторые из названных ниже
принадлежностей:
♦ Резиновый скребок (10) для влажной
очистки твердых поверхностей.
♦ Щёточная насадка (11) для чистки мебели
и ступеней.
♦ Узкая насадка (12) для чистки труднодоступных мест.
Установка насадок (Рис. D)
♦
Вставьте нужную насадку в переднюю
часть прибора. Убедитесь, что насадка
установлена до упора.
Эксплуатация
♦
Перед первым использованием прибора
необходимо зарядить аккумулятор в течение не менее 24 часов.
♦ Всегда устанавливайте неиспользуемый
прибор на зарядную базу.
Внимание! Во избежание поломки прибора,
перед зарядкой убедитесь, что пылесборник не
содержит жидких веществ и прибор полностью
сухой.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Зарядка аккумулятора (Рис. С)
Убедитесь, что прибор выключен. Аккумулятор не будет заряжаться, если клавиша
пускового выключателя находится в положении «Вкл.»
♦ Установите прибор на зарядную базу (5).
♦ Подключите зарядное устройство к сетевой розетке. Включите все включатели.
♦ Оставьте прибор на зарядном устройстве
не менее 21 часов.
В процессе зарядки зарядное устройство может
слегка нагреться. Это нормально и не указывает
на наличие какой-либо проблемы. Прибор может оставаться подсоединенным к зарядному
устройству в течение неограниченного периода
времени.
Внимание! Не заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды ниже 10 °C
или выше 40 °С.
Примечание: Убедитесь, что прибор полностью
установлен на зарядной базе. Если прибор не
установлен на зарядной базе полностью, он не
будет заряжаться.
♦
♦
Включение и выключение (Рис. Е)
♦
♦
Чтобы включить прибор, передвиньте
пусковой выключатель (1) вперед в положение 1.
Чтобы выключить прибор, передвиньте
клавишу пускового выключателя (1) назад
в положение 0.
Сухое всасывание (Только NV2410N,
NV2420N, NV3610N, NV3620N, NV4820N
и NV4820CN)
♦
Для каждодневной чистки сухих поверхностей.
Влажное и сухое всасывание (Только
NW3620N и NW4820N)
♦
Для каждодневной чистки сухих поверхностей используйте прибор без установленного резинового скребка.
Внимание! Данный прибор предназначен для
легкой уборки.
♦ Данный прибор также может использоваться для ежедневной влажной уборки.
Для чистки твердых, не впитывающих влагу поверхностей используйте резиновый
скребок. На впитывающих поверхностях,
таких как ковры, Ваш пылесос лучше удалит жидкость без установленной специальной насадки.
14
♦
♦
♦
♦
Для наибольшей эффективности при
всасывании жидкостей с твердых поверхностей, вставьте в переднее отверстие
пылесборника резиновый скребок.
Для наилучших результатов при использовании данной насадки, держите ее под
углом 45° и медленно направляйте по
направлению к себе.
Избегайте переполнения пылесборника.
Если в пылесборнике находится жидкость,
не поворачивайте прибор отверстием
вниз, в сторону или вверх и не трясите
пылесос.
После всасывания жидкостей незамедлительно чистите прибор и фильтр. В противном случае в приборе может образоваться плесень.
Во избежание поломки прибора, перед
зарядкой убедитесь, что пылесборник не
содержит жидких веществ и прибор полностью сухой.
Улучшение всасывания
Чтобы поддерживать силу всасывания на
оптимальном уровне, необходимо регулярно
чистить фильтры.
Опорожнение и чистка прибора
Снятие пылесборника и извлечение
фильтров (Рис. F и G)
Внимание! Фильтры рассчитаны на многократное использование, поэтому должны регулярно
очищаться.
♦ Нажмите на отпирающую кнопку (2) и снимите пылесборник (3).
♦ Держа пылесборник над мусорным ведром
или раковиной, извлеките фильтр и опорожните содержимое пылесборника.
♦ Для установки пылесборника на место,
вставьте его в рукоятку до щелчка.
Внимание! Никогда не используйте прибор без
установленных фильтров. Оптимальная сборка
пыли может быть достигнута только при наличии
чистых фильтров.
Пенопластовый вкладыш (Рис. Н) (Только NW3620N и NW4820N)
♦
Вставьте в центр дефлектора для сухого/
влажного всасывания (9) пенопластовый
вкладыш (8).
Внимание! Никогда не используйте прибор для
влажной уборки без установленного дефлектора и пенопластового вкладыша.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Внутренний фильтр (Рис. I) (Только
NV2410N, NV2420N, NV3610N, NV3620N,
NV4820N и NV4820CN)
Для большей эффективности при чистке, из
основного фильтра можно извлечь внутренний
фильтр.
♦ Поверните внутренний фильтр (7) в направлении против часовой стрелки и извлеките из основного фильтра (6).
Чистка пылесборника и фильтров
♦
♦
Мойте пылесборник и фильтры теплой
мыльной водой.
Перед установкой, убедитесь, что пылесборник и фильтры полностью сухие.
Замена фильтров
Фильтры должны заменяться каждые 6-9 месяцев, а также в случае их износа или повреждения.
Фильтры для замены можно приобрести у Вашего дилера Black & Decker :
Для моделей NV2410N, NV2420N, NV3610N,
NV3620N, NV4820N и NV4820CN используйте
фильтр с каталожным № FLVD10-XJ
Для моделей NW3620N и NW4820N используйте
фильтр с каталожным № FLWD10-XJ
Техническое обслуживание
Ваш электрический/аккумуляторный прибор
Black & Decker рассчитан на работу в течение
продолжительного времени при минимальном
техническом обслуживании. Срок службы и надежность прибора увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед проведением технического
обслуживания электрического/аккумуляторного
прибора:
♦ Выключите инструмент и отключите его от
источника питания.
♦ Или выключите инструмент и выньте из
него аккумулятор, если инструмент оснащен съемным аккумулятором.
♦ В случае наличия встроенного аккумулятора, полностью разгрузите аккумулятор
и выключите инструмент.
♦ Перед чисткой зарядного устройства отключите его от источника питания. Ваше
зарядное устройство не требует никакого
дополнительного технического обслуживания, кроме регулярной чистки.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные
отверстия инструмента/зарядного устройства мягкой щёткой или сухой тканью.
♦
Регулярно очищайте корпус двигателя
влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие
средства на основе растворителей.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент Black & Decker или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Аккумулятор
Если вы хотите утилизировать прибор
самостоятельно, извлеките из него
аккумулятор и утилизируйте его, как
описано ниже, в соответствии с местным
законодательством.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Разрядите аккумулятор, оставив прибор
включенным до полной остановки двигателя.
♦ Нажмите на отпирающую кнопку (2) и снимите пылесборник (5).
♦ Открутите пять винтов, на которых держится корпус прибора.
♦ Снимите крышку корпуса с прибора.
♦ Отключите все соединительные провода
от аккумулятора.
♦ Извлеките аккумулятор и блок двигателя.
♦ Поместите аккумулятор и блок двигателя
в подходящую упаковку, исключив возможность короткого замыкания контактов.
♦ Сдайте аккумулятор и блок двигателя
в любой авторизованный сервисный центр
или в местный пункт переработки.
После извлечения аккумулятор нельзя будет
повторно установить.
Зарядное устройство
VA070015D
SSC-180008EU
BA070015D
SSC-180008UK
Напряжение питания
В перем. тока 230
Выходное напряжение
Ток
100-240
В 7 перем. тока
27 пост. тока
мА 150
85
время зарядки
ч 14
21
Вес
кг 0,2
0,06
Приблизительное
Технические характеристики
NV2410N (H1)
NV2420N (H1)
NV3610N (H1)
NV3620N (H1)
NW3620N (H1)
Напряжение
В пост. тока 2,4
Аккумулятор
Вес
3,6
Тип NiMH
NiMH
кг 0,66
0,74
NV4820N (H1)
NV4820CN (H1)
NW4820N (H1)
Напряжение
В пост. тока 4,8
Аккумулятор
Тип NiMH
Вес
кг 0,77
Зарядное устройство
4,8
NiMH
0,8
VA035015D
VA050020D
BA035015D
BA050020D
Напряжение питания
В перем. тока 230
Выходное напряжение
Ток
230
В 3,5 перем. тока 5 перем. тока
мА 150
200
время зарядки
ч 14
14
Вес
кг 0,2
0,21
Приблизительное
zst00203784 - 11-04-2013
16
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
18
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.blackanddecker.eu
Download PDF