NV2410N | Black&Decker NV2410N DUSTBUSTER Type H1 instruction manual

370000-45 LT
www.blackanddecker.eu
NV2410N
NV2420N
NV3610N
NV3620N
NV4820N
NV4820CN
NW3620N
NW4820N
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
11
A
C
E
3
B
D
F
4
G
H
I
5
LIETUVIŲ
Naudojimo paskirtis
Tikrinimas ir remontas
Šis „Black & Decker“ rankinis dulkių siurblys
„Dustbuster ®“ skirtas nedideliems siurbimo darbams (NV2410N, NV2420N, NV3610N, NV3620N,
NV4820N & NV4820CN). Šis prietaisas skirtas tik
individualiam naudojimui namų ūkyje.
♦
Šis „Black & Decker“ rankinis dulkių siurblys
„Dustbuster ®“ skirtas lengviems siurbimo šlapiuoju
ir sausuoju būdu darbams (NW3620N ir NW4820N).
Šis prietaisas skirtas tik individualiam naudojimui
namų ūkyje.
Saugos informacija
Įspėjimas! Perskaitykite visus saugos
įspėjimus ir visus nurodymus. Jei bus
nesilaikoma toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro ir
(arba) sunkaus sužeidimo pavojus.
Įspėjimas! Naudodami akumuliatorinius
prietaisus, laikykitės būtinų saugos priemonių, įskaitant toliau nurodytas, kad
sumažintumėte gaisro, elektros smūgio,
akumuliatorių ištekėjimo, susižeidimo ir
turtinės žalos pavojų.
♦
Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite šią instrukciją.
Numatytoji paskirtis aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje. Naudojant šiame vadove
nerekomenduojamus papildomus įtaisus arba
priedus, arba naudojant prietaisą ne pagal
numatytąją paskirtį, gali kilti asmeninio susižeidimo pavojus.
Išsaugokite šią instrukciją ateičiai.
♦
♦
Prietaiso naudojimas
♦
Nenaudokite prietaiso jokiems skysčiams ir
medžiagoms, kurie galėtų užsiliepsnoti, susiurbti.
Nenaudokite šio prietaiso prie vandens.
Nemerkite prietaiso į vandenį.
Niekada netraukite kroviklio už laido, norėdami atjungti kroviklį nuo elektros lizdo. Kroviklio
laidą laikykite atokiai nuo šilumos, tepalo ir
aštrių kraštų.
Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo
8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems
psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba
patirties bei žinių trūkumo, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti
šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu. Be
suaugusiųjų priežiūros vaikams draudžiama
valyti ir techniškai prižiūrėti šį prietaisą.
♦
♦
♦
♦
6
♦
♦
♦
♦
Prieš naudojimą patikrinkite, ar prietaisas
nėra apgadintas, ar dalys yra be defektų.
Patikrinkite, ar nėra sugedusių dalių, jungiklių
ar kokių nors kitų gedimų, kurie galėtų paveikti
prietaiso veikimą.
Nenaudokite prietaiso, jeigu kuri nors jo dalis
yra pažeista arba sugedusi.
Bet kokias pažeistas arba sugadintas dalis
atiduokite taisyti įgaliotajam remonto atstovui.
Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistas kroviklio
laidas. Jeigu laidas būtų pažeistas arba su
defektais, pakeiskite kroviklį nauju.
Niekada nebandykite nuimti arba pakeisti
kokių nors dalių kitomis, šioje instrukcijoje
nenurodytomis, dalimis.
Papildomi nurodymai dėl saugos
Kiti pavojai.
Naudojant šį įrankį, gali kilti papildomų kitų pavojų,
kurie gali būti nenurodyti pateiktuose įspėjimuose
dėl saugos. Šie pavojai gali kilti naudojant įrankį ne
pagal paskirtį, ilgai naudojant įrankį ir pan.
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo
ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų pavojų
išvengti neįmanoma. Galimi pavojai:
♦ Susižeidimai, prisilietus prie bet kurių judančių
dalių.
♦ Susižeidimai, prisilietus prie bet kurių įkaitusių
dalių.
♦ Susižalojimai keičiant bet kokias dalis arba
priedus.
♦ Žala, patiriama prietaisą naudojant ilgą laiką.
Jeigu prietaisą reikia naudoti ilgą laiką, būtinai
reguliariai darykite pertraukas.
Akumuliatoriai ir krovikliai
Akumuliatoriai
♦ Niekada jokiais būdais nebaldykite jų atidaryti.
♦ Saugokite akumuliatorių nuo vandens
♦ Saugokite akumuliatorių nuo karščio.
♦ Nelaikykite tose vietose, kur temperatūra
galėtų viršyti 40 °C.
♦ Kraukite tik esant 10°C–40 °C aplinkos oro
temperatūrai.
♦ Kraukite tik su prietaisu/įrankiu pateiktu
krovikliu. Naudojant netinkamą kroviklį gali
įvykti elektros smūgis arba akumuliatorius gali
perkaisti.
♦ Išmesdami akumuliatorius, vadovaukitės nurodymais, pateiktais skyriuje „Aplinkosauga“.
LIETUVIŲ
♦
Nepradurkite ir nenumeskite akumuliatoriaus,
kad jis nebūtų sugadintas arba deformuotas,
nes gali kilti sužalojimo ir gaisro pavojus.
♦ Nekraukite apgadintų akumuliatorių.
♦ Esant ekstremalioms sąlygoms, gali ištekėti
baterijose esantis skystis. Jeigu ant akumuliatoriaus pastebėtumėte skysčio, kruopščiai
nuvalykite jį skudurėliu. Venkite kontakto su
oda.
♦ Patekus ant odos arba į akis, vadovaukitės
toliau pateiktais nurodymais.
Įspėjimas! Akumuliatoriaus skystis gali pakenkti
sveikatai arba padaryti žalos turtui. Patekus ant odos,
nedelsiant nuplaukite vandeniu. Atsiradus paraudimui, skausmui arba sudirginimui kreipkitės pagalbos
į gydytojus. Pakliuvus į akis, tuoj pat skalaukite švariu
vandeniu ir kreipkitės pagalbos į gydytojus.
Krovikliai
Šis kroviklis numatytas tam tikrai įtampai. Visada
įsitikinkite, ar elektros tinklo įtampa atitinka prietaiso duomenų plokštelėje bei techninių duomenų
lentelėje nurodytą įtampą.
Įspėjimas! Niekada nebandykite keisti kroviklio
bloko kištuko įprastu elektros kištuku.
♦ Prietaiso/įrankio akumuliatoriui krauti naudokite tik su juo pateiktą „Black & Decker“ kroviklį.
Kitų rūšių akumuliatoriai gali sprogti ir sužeisti
jus bei padaryti žalos turtui.
♦ Niekada nebandykite krauti vienkartiniam
naudojimui skirtų akumuliatorių.
♦ Jeigu maitinimo laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį nedelsiant privalo
pakeisti įgaliotasis „Black & Decker“ techninio
aptarnavimo centro darbuotojas.
♦ Saugokite kroviklį nuo vandens.
♦ Neatidarykite kroviklio.
♦ Neardykite kroviklio.
♦ Kraunant akumuliatorių, prietaisą/įrankį/
akumuliatorių reikia padėti gerai vėdinamoje
vietoje.
Elektros sauga
Šis kroviklis numatytas tam tikrai įtampai. Visuomet
patikrinkite, ar elektros tinklo įtampa atitinka duomenų lentelėje nurodytą įtampą. Niekada nebandykite
keisti kroviklio bloko kištuko įprastu elektros kištuku.
Ant kroviklio pažymėti ženklai
Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai
perskaitykite šią instrukciją.
Šis įrankis turi dvigubą izoliaciją, todėl jo
nereikia įžeminti. Visuomet patikrinkite, ar
akumuliatoriaus kasetės įtampa atitinka
kategorijos plokštelėje nurodytą įtampą.
Transformatorius turi apsaugą nuo trumpojo
grandinės jungimo. Elektros tinklas yra atskirtas nuo transformatoriaus išvado.
Jeigu aplinkos oro temperatūra tampa per
aukšta, kroviklis automatiškai išsijungia.
Tokiu atveju kroviklis neveiks. Krovimo pagrindą privaloma atjungti nuo elektros tinklo
ir atiduoti į įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą, kad jį pataisytų.
Šis krovimo pagrindas skirtas naudoti tik
patalpose.
Funkcijos
Šis įrankis turi kai kurias arba visas šias funkcijas:
1. Įjungimo/išjungimo jungiklis
2. Rinktuvo atlaisvinimo mygtukas
3. Dulkių rinktuvas
4. Kroviklis
5. Krovimo laikiklis
A pav.
6. Medžiaginis sausojo valymo filtras (tik
NV2410N, NV2420N, NV3610N, NV3620N,
NV4820N ir NV4820CN)
7. Priešfiltris (tik NV2410N, NV2420N, NV3610N,
NV3620N, NV4820N ir NV4820CN)
8. Šlapiojo/sausojo valymo porolono įdėklas (tik
NW3620N ir NW4820N)
9. Šlapiojo/sausojo valymo kreiptuvas (tik
NW3620N ir NW4820N)
B pav.
10. Valytuvas su gumos sluoksniu (tik NW3620N
ir NW4820N)
11. Šepetėlis (tik NV2420N, NV3620N, NV4820N
ir NV4820CN)
12. Antgalis sunkiai pasiekiamoms vietoms
valyti (tik NV2420N, NV3620N, NV4820N ir
NV4820CN)
Pastaba: Priedus galima laikyti įtaisytus prietaiso
priekyje. Modeliuose, pateikiamuose ir su šepetėliu,
ir su antgaliu sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti,
prietaiso priekyje pirmiausiai montuokite šepetėlį,
o paskui ant šepetėlio – antgalį sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti.
Montavimas
Tvirtinimas prie sienos (C pav.)
Šį gaminį galima tvirtinti prie sienos, kad prietaisą
būtų patogu laikyti ir įkrauti.
Tvirtindami prie sienos, įsitikinkite, ar tvirtinimo
būdas yra tinkamas sienos tipui ir gali išlaikyti
prietaiso svorį.
7
LIETUVIŲ
♦
Pažymėkite varžtų sukimo vietas (ten, kur
ant sieninio laikiklio pritvirtinto dulkių siurblio
laidas galėtų pasiekti elektros lizdą dulkių
siurbliui įkrauti).
Pritvirtinkite montavimo laikiklį prie sienos,
naudodami sienos tipui tinkamus varžtus ir
kaiščius, kurie išlaikys prietaiso svorį.
Pakabinkite prietaisą ant sienos, uždėdami
dulkių siurblio pagrinde esančią angą ant
sieninio krovimo laikiklio kabliukų.
♦
♦
Surinkimas
Priedai (B pav.)
Šie modeliai gali būti pateikiami su kai kuriais iš
šių priedų:
♦ Valytuvas su gumos sluoksniu (10) šlapiajam
kietų paviršių valymui.
♦ Šepetėlis (11) baldams ir laiptams valyti.
♦ Antgalis sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti
(12).
Įdėjimas (D pav.)
♦
Įkiškite tinkamą priedą į prietaiso priekį. Patikrinkite, ar priedas yra įkištas iki galo.
Naudojimas
♦
Prieš naudojant pirmą kartą, akumuliatorių
reikia krauti mažiausiai 24 valandas.
♦ Nenaudojamą prietaisą laikykite ant krovimo
laikiklio.
Įspėjimas! Prieš įkraudami, būtinai išpilkite iš prietaiso visus skysčius ir sausai jį iššluostykite, kad
prietaisas nebūtų sugadintas.
Akumuliatoriaus krovimas (C pav.)
♦
Prietaisas būtinai privalo būti išjungtas. Akumuliatorius nebus kraunamas, jeigu įjungimo/
išjungimo jungiklis bus įjungimo padėtyje.
♦ Dėkite prietaisą ant krovimo laikiklio (5).
♦ Įjunkite kroviklį į elektros lizdą. Įjunkite jį.
♦ Kraukite prietaisą bent 21 valandą.
Kraunant akumuliatorių, kroviklis gali įkaisti. Tai normalu ir nereiškia, kad prietaisas sugedo. Prietaisą
galima palikti prijungtą prie kroviklio neribotam laikui.
Įspėjimas! Nekraukite akumuliatoriaus, kai aplinkos
temperatūra yra žemesnė nei 10 °C ar aukštesnė
nei 40 °C.
Pastaba: Įsitikinkite, ar prietaisas yra visiškai uždėtas ant krovimo pagrindo. Jeigu prietaisas bus
uždėtas nevisiškai, jis nebus kraunamas.
Įjungimas ir išjungimas (E pav.)
♦
Norėdami prietaisą įjungti, pastumkite įjungimo/išjungimo jungiklį (1) pirmyn, į padėtį 1.
8
♦
Norėdami prietaisą išjungti, pastumkite įjungimo/išjungimo jungiklį (1) atgal, į padėtį
Sausasis valymas (tik NV2410N, NV2420N,
NV3610N, NV3620N, NV4820N ir NV4820CN)
♦
Kasdieniams sausų medžiagų susiurbimo
darbams.
Šlapiasis ir sausasis valymas (tik NW3620N
ir NW4820N)
♦
Kasdieniams sausų medžiagų susiurbimo
darbams naudokite prietaisą be valytuvo su
gumos sluoksniu.
Įspėjimas! Šis gaminys skirtas tik lengviems siurbimo darbams.
♦ Šiuo prietaisu galima susiurbti ir skystas
medžiagas. Naudokite valytuvą su gumos
sluoksniu ant skysčių nesugeriančių, kietų
paviršių. Norėdami susiurbti skysčius nuo
skysčius sugeriančių paviršių, pavyzdžiui,
kilimų, verčiau naudokite prietaisą visai be
priedo.
♦ Norėdami geriau susiurbti skysčius nuo kietų
paviršių, įtaisykite į rinktuvo antgalio angą
valytuvą su gumos sluoksniu.
♦ Naudojant šį priedą, geriausiai siurbiama
prietaisą laikant 45° kampu ir traukiant savęs
link.
♦ Nepripildykite rinktuvo virš įleidimo latako
galo. Jeigu rinktuve yra kokio nors skysčio,
neapverskite bloko , nevartykite jo į šonus,
nenukreipkite antgalio aukštyn ir stipriai nekratykite dulkių siurblio.
♦ Susiurbę skystas medžiagas, tuoj pat išvalykite prietaisą ir filtrą. Jeigu susiurbus skysčius
blokas nebus tinkamai išvalytas, gali pradėti
kauptis nuosėdos ir pelėsiai.
♦ Prieš įkraudami, būtinai išpilkite iš prietaiso
visus skysčius ir sausai jį iššluostykite, kad
prietaisas nebūtų sugadintas.
Optimalios siurbimo galios pasirinkimas
Norint, kad siurbimo galia būtų optimali, naudojant
prietaisą reikia reguliariai keisti filtrus.
Gaminio tuštinimas ir valymas.
Dulkių rinktuvo ir filtrų nuėmimas (F ir G
pav.)
Įspėjimas! Filtrai yra daugkartinio naudojimo ir juos
reikia reguliariai valyti.
♦ Paspauskite rinktuvo atlaisvinimo mygtuką
(2) ir nuimkite dulkių rinktuvą (3), traukdami jį
tiesiai.
LIETUVIŲ
♦
Laikydami dulkių rinktuvą virš šiukšlių dėžės
arba kriauklės, ištraukite filtrą, kad ištuštintumėte rinktuvą.
♦ Norėdami uždėti dulkių rinktuvą, tvirtai spauskite jį atgal ant rankenos, kol pasigirs spragtelėjimas.
Įspėjimas! Niekada nenaudokite prietaiso be filtrų.
Dulkės bus surenkamos optimaliai tik tuo atveju,
jeigu naudosite švarius filtrus.
Porolono įdėklas (H pav.) (tik NW3620N ir
NW4820N)
♦
Dėkite porolono įdėklą (8) į šlapiojo/sausojo
valymo kreiptuvo (9) centrą.
Įspėjimas! Niekada nenaudokite prietaiso skysčiams siurbti, neuždėję vandens kreiptuvo ir porolono įdėklo.
Priešfiltris (I pav.) (tik NV2410N, NV2420N,
NV3610N, NV3620N, NV4820N ir NV4820CN)
Norint, kad valoma būtų geriau, filtrą ir priešfiltrį
gali atskirti.
♦ Pasukite priešfiltrį (7) prieš laikrodžio rodyklę
ir išimkite jį iš filtro (6).
Dulkių rinktuvų ir filtrų valymas
♦
♦
Dulkių rinktuvus ir filtrus galima plauti šiltame
muiluotame vandenyje.
Įsitikinkite, ar filtrai ir dulkių rinktuvas yra
sausi, prieš sumontuodami juos atgal.
Filtrų keitimas
Filtrus reikėtų keisti kas 6–9 naudojimo mėnesius ir
tada, kai jie yra susidėvėję arba apgadinti.
Atsarginių filtrų galite įsigyti iš „Black & Decker“
prekybos atstovo.
Modeliams: NV2410N, NV2420N, NV3610N,
NV3620N, NV4820N ir NV4820CN naudokite filtrą,
kurio dalies numeris yra FLVD10-XJ
Modeliams: NW3620N ir NW4820N naudokite filtrą,
kurio dalies numeris yra FLWD10-XJ
Techninė priežiūra
Šis laidinis (belaidis) „Black & Decker“ elektrinis
prietaisas (įrankis) skirtas ilgalaikiam darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros. Įrankis
tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai prižiūrėsite
ir reguliariai valysite.
Įspėjimas! Prieš imdamiesi bet kokių laidinių/akumuliatorinių elektrinių įrankių techninės priežiūros
darbų:
♦ Išjunkite prietaisą (įrankį) ir ištraukite jo kištuką iš elektros lizdo.
♦
♦
♦
♦
♦
Arba išjungti prietaisą (įrankį) ir išimkite iš jo
akumuliatorių, jeigu prietaisas (įrankis) turi
atskirą akumuliatorių.
Arba, jeigu akumuliatorius yra neišimamas,
visiškai išeikvokite jo energiją, o paskui išjunkite.
Prieš valydami kroviklį, jį išjunkite. Krovikliui
nereikia jokios techninės priežiūros, išskyrus
reguliarų valymą.
Reguliariai minkštu šepetėliu arba sausu
skudurėliu išvalykite prietaiso/įrankio/kroviklio
ventiliacijos angas.
Reguliariai drėgnu skudurėliu nuvalykite variklio korpusą. Nenaudokite jokių šveičiamųjų
arba tirpiklių pagrindu pagamintų valiklių.
Aplinkosauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio
negalima išmesti kartu su kitomis namų
ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį „Black & Decker“ gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir pakuotę, sudaroma galimybė juos perdirbti
ir panaudoti iš naujo. Tokiu būdu padėsite
sumažinti aplinkos taršą ir naujų žaliavų
poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų ūkių,
iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba juos,
perkant naują gaminį, gali paimti prekybos agentai.
„ Black & Decker “ surenka senus naudotus
„Black & Decker“ prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu. Norėdami pasinaudoti šia
paslauga,grąžinkite savo gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine „Black & Decker“ atstovybe,
šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotųjų „Black & Decker“ įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija
apie mūsų produktų techninio aptarnavimo centrus,
jų kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
9
LIETUVIŲ
Akumuliatorius
Kroviklis
Norint gaminį išmesti patiems, iš jo privaloma išimti akumuliatorių kaip aprašyta
toliau ir išmesti jį atsižvelgiant į vietos
reglamentus.
♦
Pageidautina, kad akumuliatorių visiškai
iškrautumėte, naudodami prietaisą tol, kol
variklis nebeveiks.
♦ Paspauskite rinktuvo atlaisvinimo mygtuką (2)
ir nuimkite dulkių rinktuvą (5).
♦ Išsukite penkis prietaiso korpusą laikančius
varžtus.
♦ Nuimkite korpuso gaubtą nuo bloko.
♦ Atjunkite nuo akumuliatoriaus visas laidines
jungtis.
♦ Išimkite akumuliatorių ir variklio bloką.
♦ Įdėkite akumuliatorių ir variklio bloką į tinkamą
pakuotę, kad gnybtai nebūtų sujungti trumpuoju jungimu.
♦ Atiduokite akumuliatorių ir variklio bloką techninės priežiūros atstovui arba į vietos atliekų
surinkimo punktą.
Išėmus akumuliatorių, jo atgal įdėti negalima.
Techniniai duomenys
NV2410N (H1)
NV2420N (H1)
NV3610N (H1)
NV3620N (H1)
NW3620N (H1)
Įtampa
Akumuliatorius
Vdc 2,4
Tipas Nikelio-metalo
(NiMH)
Svoris
kg 0,66
NV4820N (H1)
3,6
Nikelio-metalo
(NiMH)
0,74
NV4820CN (H1)
NW4820N (H1)
Įtampa
Akumuliatorius
Vdc 4,8
Tipas Nikelio-metalo
(NiMH)
Svoris
Kroviklis
kg 0,77
VA035015D
BA035015D
Įvesties įtampa
Išvesties įtampa
Elektros srovės stiprumas
Apytikris krovimo laikas
Svoris
10
Vac 230
V 3,5ac
4,8
Nikelio-metalo
(NiMH)
0,8
VA050020D
BA050020D
230
5ac
mA 150
200
h 14
14
kg 0,2
0,21
Įvesties įtampa
Išvesties įtampa
Elektros srovės stiprumas
Apytikris krovimo laikas
Svoris
VA070015D
SSC-180008EU
BA070015D
SSC-180008UK
Vac 230
V 7ac
100-240
27dc
mA 150
85
h 14
21
kg 0,2
0,06
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваш ручной пылесос Black & Decker Dustbuster ®
предназначен для выполнения легкой сухой
уборки (NV2410N, NV2420N, NV3610N, NV3620N,
NV4820N и NV4820CN). Данный прибор предназначен только для бытового использования.
♦
Ваш ручной пылесос Black & Decker Dustbuster ®
предназначен для выполнения легкой сухой
и влажной уборки (NW3620N и NW4820N). Данный прибор предназначен только для бытового
использования.
Инструкции по технике безопасности
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током,
возникновению пожара и/или получению
тяжелой травмы.
Внимание! При использовании
устройств с питанием от акк умулятора соблюдение правил по технике
безопасности и следование данным
инструкциям позволит снизить вероятность возникновения пожара, протечки
аккумуляторов, получения травм и повреждений.
♦
♦
♦
Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Назначение прибора описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Использование любых принадлежностей
или приспособлений, а также выполнение
данным прибором любых видов работ, не
рекомендованных данным руководством
по эксплуатации, может привести к несчастному случаю.
Сохраните данное руководство для последующего обращения к нему.
Использование прибора
♦
♦
♦
♦
Не используйте прибор для собирания
жидкостей и легковоспламеняющихся
веществ.
Не используйте прибор рядом с водой.
Не погружайте прибор в воду.
Никогда не тяните за кабель зарядного
устройства, чтобы отключить зарядное
устройство от штепсельной розетки. Не
подвергайте кабель зарядного устройства
воздействию высокой температуры, масла
и держите вдали от острых предметов
и углов.
Данный прибор может использоваться
детьми старше 8-ми лет и людьми со
сниженными физическими, сенсорными и умственными способностями или
не имеющими необходимого опыта или
навыка, если они выполняют работу под
присмотром или получили инструкции
относительно безопасной работы с этим
прибором и осознают наличие потенциальной опасности при его использовании.
Не позволяйте детям играть с прибором.
Не позволяйте детям производить чистку
и техническое обслуживание прибора без
присмотра.
Осмотр и ремонт
♦
♦
♦
♦
♦
Перед началом эксплуатации, всегда
проверяйте исправность прибора. Убедитесь в отсутствии поломанных деталей,
поврежденных включателей и прочих
дефектов, способных повлиять на работу
прибора.
Не используйте прибор, если повреждена
или неисправна какая-либо его деталь.
Ремонтируйте или заменяйте поврежденные или неисправные детали только
в авторизованном сервисном центре
Black & Decker.
Регулярно проверяйте кабель зарядного устройства на наличие повреждений
и признаков износа. Зарядное устройство
с поврежденным или неисправным кабелем
подлежит замене.
Ни в коем случае не снимайте и не заменяйте детали, за исключением деталей,
указанных в данном руководстве по эксплуатации.
Дополнительные инструкции по
безопасности
Остаточные риски
При работе данным прибором возможно возникновение дополнительных остаточных рисков,
которые не вошли в описанные здесь правила
техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном или продолжительном
использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некото11
РУССКИЙ ЯЗЫК
рые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания двигающихся частей прибора.
♦ Травмы в результате касания горячих
частей прибора.
♦ Риск получения травмы во время смены
деталей прибора или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием прибора.
При использовании прибора в течение
продолжительного периода времени делайте регулярные перерывы в работе.
Аккумуляторы и зарядные устройства
Аккумуляторы
♦ Ни в коем случае не пытайтесь разобрать
аккумулятор.
♦ Не погружайте аккумулятор в воду.
♦ Не подвергайте аккумулятор воздействию
тепла.
♦ Не храните в местах, где температура
может превысить 40 °С.
♦ Заряжайте аккумулятор только при температуре окружающей среды в пределах
10 °С - 40 °С.
♦ Заряжайте только зарядными устройствами, входящими в комплект поставки
устройства/инструмента. Использование
неподходящего зарядного устройства может стать причиной поражения электрическим током или перегрева аккумулятора.
♦ Утилизируйте отработанные аккумуляторы, следуя инструкциям раздела «Защита
окружающей среды».
♦ Не повредите/не деформируйте аккумулятор путем прокалывания или удара, поскольку это может создать риск получения
травмы и возникновения пожара.
♦ Ни в коем случае не пытайтесь заряжать
поврежденный аккумулятор!
♦ В критических ситуациях из аккумулятора
может вытечь жидкость. Если Вы заметили жидкость на аккумуляторе, аккуратно
вытрите ее тканью. Избегайте контакта
с кожей.
♦ При попадании жидкости на кожу или
в глаза следуйте приведенным ниже инструкциям:
Внимание! Жидкость, вытекшая из аккумулятора, может нанести вред здоровью и повредить оборудование. При попадании жидкости
аккумулятора на кожу, немедленно смойте ее
водой. Если появится покраснение, боль или
12
раздражения, немедленно обратитесь за медицинской помощью. При попадании жидкости
аккумулятора в глаза, немедленно промойте их
проточной водой и обратитесь за медицинской
помощью.
Зарядные устройства
Ваше зарядное устройство было разработано
для конкретного напряжения. Всегда проверяйте, соответствует ли напряжение, указанное на табличке с техническими параметрами
и в таблице с техническими характеристиками,
напряжению электросети.
Внимание! Ни в коем случае не пытайтесь заменить зарядный блок стандартным сетевым
штепселем.
♦ Используйте Ваше зарядное устройство
Black & Decker только для зарядки аккумулятора устройства/инструмента, в комплект
поставки которого он входит. Аккумуляторы
других марок могут взорваться, что приведет к получению травмы или повреждению
электроинструмента.
♦ Ни в коем случае не пытайтесь зарядить
неперезаряжаемые аккумуляторы.
♦ Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна
производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном
центре Black & Decker.
♦ Не погружайте зарядное устройство
в воду.
♦ Не разбирайте зарядное устройство.
♦ Не используйте зарядное устройство в качестве объекта для проведения испытаний.
♦ Зарядка аккумулятора инструмента должна производиться в хорошо проветриваемом месте.
Электробезопасность
Ваше зарядное устройство было разработано
для конкретного напряжения. Всегда проверяйте, соответствует ли напряжение, указанное
на табличке с техническими параметрами,
напряжению электросети. Ни в коем случае не
пытайтесь заменить зарядный блок стандартным сетевым штепселем.
Маркировка зарядного устройства
Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство по
эксплуатации.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Данный прибор защищен двойной изоляцией, что иск лючает потребность
в заземляющем проводе. Следите за
напряжением электрической сети, оно
должно соответствовать величине, обозначенной на информационной табличке
прибора.
Предохраняющий от короткого замыкания изолирующий трансформатор. Питающая сеть электрически изолирована от
выхода трансформатора.
Зарядное устройство автоматически
выключается, если температура окружающей среды становится слишком
высокой. Зарядное устройство становится неработоспособным. Отсоедините
зарядное устройство от электросети
и отнесите его в ремонт в авторизованный сервисный центр.
Зарядное устройство предназначено
только для использования внутри помещений.
Составные части
Ваш прибор может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных частей:
1. Пусковой выключатель
2. Отпирающая кнопка пылесборника
3. Пылесборник
4. Штекер зарядного устройства
5. Зарядная база
Рис. А
6. Тканевый фильтр для сухой пыли (Только
NV2410N, NV2420N, NV3610N, NV3620N,
NV4820N и NV4820CN)
7. Внутренний фильтр (Только NV2410N,
NV2420N, NV3610N, NV3620N, NV4820N
и NV4820CN)
8. Пенопластовый вкладыш для сухого/
влажного всасывания (Только NW3620N
и NW4820N)
9. Дефлектор для сухого/влажного всасывания (Только NW3620N и NW4820N)
Рис. В
10. Резиновый скребок (Только NW3620N
и NW4820N)
11. Щёточная насадка (Только NV2420N,
NV3620N, NV4820N и NV4820CN)
12. Узкая насадка (NV2420N, NV3620N,
NV4820N и NV4820CN)
Примечание: Насадки можно хранить, поместив их в передней части прибора. Для моделей,
в комплект поставки которых входят щёточная
и узкая насадки: сначала установите в передней части прибора щёточную насадку, затем
вставьте в нее узкую насадку.
Установка
Крепление прибора на стене (Рис. С)
Для удобства хранения и зарядки, прибор можно
закрепить на стене.
При креплении зарядной базы на стену убедитесь, что используемый Вами метод крепления
подходит к Вашему типу стены и весу прибора.
♦ Отметьте местоположение отверстий для
крепежных винтов (в пределах досягаемости электрической розетки для зарядки
пылесоса, установленного на настенный
кронштейн).
♦ Закрепите монтажный кронштейн на
стене, используя винты и дюбели в соответствии с типом стены и весом прибора.
♦ Закрепите прибор на стене, установив
выемку в основании прибора на крючки
настенного зарядного кронштейна.
Сборка
Насадки (Рис. В)
В комплект поставки данных моделей могут
входить все или некоторые из названных ниже
принадлежностей:
♦ Резиновый скребок (10) для влажной
очистки твердых поверхностей.
♦ Щёточная насадка (11) для чистки мебели
и ступеней.
♦ Узкая насадка (12) для чистки труднодоступных мест.
Установка насадок (Рис. D)
♦
Вставьте нужную насадку в переднюю
часть прибора. Убедитесь, что насадка
установлена до упора.
Эксплуатация
♦
Перед первым использованием прибора
необходимо зарядить аккумулятор в течение не менее 24 часов.
♦ Всегда устанавливайте неиспользуемый
прибор на зарядную базу.
Внимание! Во избежание поломки прибора,
перед зарядкой убедитесь, что пылесборник не
содержит жидких веществ и прибор полностью
сухой.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Зарядка аккумулятора (Рис. С)
Убедитесь, что прибор выключен. Аккумулятор не будет заряжаться, если клавиша
пускового выключателя находится в положении «Вкл.»
♦ Установите прибор на зарядную базу (5).
♦ Подключите зарядное устройство к сетевой розетке. Включите все включатели.
♦ Оставьте прибор на зарядном устройстве
не менее 21 часов.
В процессе зарядки зарядное устройство может
слегка нагреться. Это нормально и не указывает
на наличие какой-либо проблемы. Прибор может оставаться подсоединенным к зарядному
устройству в течение неограниченного периода
времени.
Внимание! Не заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды ниже 10 °C
или выше 40 °С.
Примечание: Убедитесь, что прибор полностью
установлен на зарядной базе. Если прибор не
установлен на зарядной базе полностью, он не
будет заряжаться.
♦
♦
Включение и выключение (Рис. Е)
♦
♦
Чтобы включить прибор, передвиньте
пусковой выключатель (1) вперед в положение 1.
Чтобы выключить прибор, передвиньте
клавишу пускового выключателя (1) назад
в положение 0.
Сухое всасывание (Только NV2410N,
NV2420N, NV3610N, NV3620N, NV4820N
и NV4820CN)
♦
Для каждодневной чистки сухих поверхностей.
Влажное и сухое всасывание (Только
NW3620N и NW4820N)
♦
Для каждодневной чистки сухих поверхностей используйте прибор без установленного резинового скребка.
Внимание! Данный прибор предназначен для
легкой уборки.
♦ Данный прибор также может использоваться для ежедневной влажной уборки.
Для чистки твердых, не впитывающих влагу поверхностей используйте резиновый
скребок. На впитывающих поверхностях,
таких как ковры, Ваш пылесос лучше удалит жидкость без установленной специальной насадки.
14
♦
♦
♦
♦
Для наибольшей эффективности при
всасывании жидкостей с твердых поверхностей, вставьте в переднее отверстие
пылесборника резиновый скребок.
Для наилучших результатов при использовании данной насадки, держите ее под
углом 45° и медленно направляйте по
направлению к себе.
Избегайте переполнения пылесборника.
Если в пылесборнике находится жидкость,
не поворачивайте прибор отверстием
вниз, в сторону или вверх и не трясите
пылесос.
После всасывания жидкостей незамедлительно чистите прибор и фильтр. В противном случае в приборе может образоваться плесень.
Во избежание поломки прибора, перед
зарядкой убедитесь, что пылесборник не
содержит жидких веществ и прибор полностью сухой.
Улучшение всасывания
Чтобы поддерживать силу всасывания на
оптимальном уровне, необходимо регулярно
чистить фильтры.
Опорожнение и чистка прибора
Снятие пылесборника и извлечение
фильтров (Рис. F и G)
Внимание! Фильтры рассчитаны на многократное использование, поэтому должны регулярно
очищаться.
♦ Нажмите на отпирающую кнопку (2) и снимите пылесборник (3).
♦ Держа пылесборник над мусорным ведром
или раковиной, извлеките фильтр и опорожните содержимое пылесборника.
♦ Для установки пылесборника на место,
вставьте его в рукоятку до щелчка.
Внимание! Никогда не используйте прибор без
установленных фильтров. Оптимальная сборка
пыли может быть достигнута только при наличии
чистых фильтров.
Пенопластовый вкладыш (Рис. Н) (Только NW3620N и NW4820N)
♦
Вставьте в центр дефлектора для сухого/
влажного всасывания (9) пенопластовый
вкладыш (8).
Внимание! Никогда не используйте прибор для
влажной уборки без установленного дефлектора и пенопластового вкладыша.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Внутренний фильтр (Рис. I) (Только
NV2410N, NV2420N, NV3610N, NV3620N,
NV4820N и NV4820CN)
Для большей эффективности при чистке, из
основного фильтра можно извлечь внутренний
фильтр.
♦ Поверните внутренний фильтр (7) в направлении против часовой стрелки и извлеките из основного фильтра (6).
Чистка пылесборника и фильтров
♦
♦
Мойте пылесборник и фильтры теплой
мыльной водой.
Перед установкой, убедитесь, что пылесборник и фильтры полностью сухие.
Замена фильтров
Фильтры должны заменяться каждые 6-9 месяцев, а также в случае их износа или повреждения.
Фильтры для замены можно приобрести у Вашего дилера Black & Decker :
Для моделей NV2410N, NV2420N, NV3610N,
NV3620N, NV4820N и NV4820CN используйте
фильтр с каталожным № FLVD10-XJ
Для моделей NW3620N и NW4820N используйте
фильтр с каталожным № FLWD10-XJ
Техническое обслуживание
Ваш электрический/аккумуляторный прибор
Black & Decker рассчитан на работу в течение
продолжительного времени при минимальном
техническом обслуживании. Срок службы и надежность прибора увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед проведением технического
обслуживания электрического/аккумуляторного
прибора:
♦ Выключите инструмент и отключите его от
источника питания.
♦ Или выключите инструмент и выньте из
него аккумулятор, если инструмент оснащен съемным аккумулятором.
♦ В случае наличия встроенного аккумулятора, полностью разгрузите аккумулятор
и выключите инструмент.
♦ Перед чисткой зарядного устройства отключите его от источника питания. Ваше
зарядное устройство не требует никакого
дополнительного технического обслуживания, кроме регулярной чистки.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные
отверстия инструмента/зарядного устройства мягкой щёткой или сухой тканью.
♦
Регулярно очищайте корпус двигателя
влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие
средства на основе растворителей.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент Black & Decker или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Аккумулятор
Если вы хотите утилизировать прибор
самостоятельно, извлеките из него
аккумулятор и утилизируйте его, как
описано ниже, в соответствии с местным
законодательством.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Разрядите аккумулятор, оставив прибор
включенным до полной остановки двигателя.
♦ Нажмите на отпирающую кнопку (2) и снимите пылесборник (5).
♦ Открутите пять винтов, на которых держится корпус прибора.
♦ Снимите крышку корпуса с прибора.
♦ Отключите все соединительные провода
от аккумулятора.
♦ Извлеките аккумулятор и блок двигателя.
♦ Поместите аккумулятор и блок двигателя
в подходящую упаковку, исключив возможность короткого замыкания контактов.
♦ Сдайте аккумулятор и блок двигателя
в любой авторизованный сервисный центр
или в местный пункт переработки.
После извлечения аккумулятор нельзя будет
повторно установить.
Зарядное устройство
VA070015D
SSC-180008EU
BA070015D
SSC-180008UK
Напряжение питания
В перем. тока 230
Выходное напряжение
Ток
100-240
В 7 перем. тока
27 пост. тока
мА 150
85
время зарядки
ч 14
21
Вес
кг 0,2
0,06
Приблизительное
Технические характеристики
NV2410N (H1)
NV2420N (H1)
NV3610N (H1)
NV3620N (H1)
NW3620N (H1)
Напряжение
В пост. тока 2,4
Аккумулятор
Вес
3,6
Тип NiMH
NiMH
кг 0,66
0,74
NV4820N (H1)
NV4820CN (H1)
NW4820N (H1)
Напряжение
В пост. тока 4,8
Аккумулятор
Тип NiMH
Вес
кг 0,77
Зарядное устройство
4,8
NiMH
0,8
VA035015D
VA050020D
BA035015D
BA050020D
Напряжение питания
В перем. тока 230
Выходное напряжение
Ток
230
В 3,5 перем. тока 5 перем. тока
мА 150
200
время зарядки
ч 14
14
Вес
кг 0,2
0,21
Приблизительное
zst00203782 - 23-04-2013
16
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
18
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising