FME841 | Stanley FME841 ANGLE GRINDER instruction manual

511112 - 76 SK
Preložené z pôvodného návodu
FME841
A
B
C
D
2
E
3
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Vaša uhlová brúska Stanley Fat Max je určená na brúsenie
a rezanie kovov a muriva pomocou vhodných typov rezných
alebo brúsnych kotúčov. So zodpovedajúcim ochranným
krytom je táto brúska určená iba na neprofesionálne
použitie.
e.
Bezpečnostné pokyny
f.
Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
VAROVANIE! Prečítajte si všetky bezpečnostné výstrahy a pokyny. Nedodržanie nižšie
uvedených pokynov môže mať za následok úraz
elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo vážne
poranenie.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte na
prípadné ďalšie použitie.
Označenie „elektrické náradie“ vo všetkých upozorneniach odkazuje na náradie napájané zo siete (je vybavené
prívodným káblom) alebo náradie napájané z batérie (bez
prívodného kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
4
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený.
Preplnený a neosvetlený pracovný priestor môže viesť
k spôsobeniu úrazov.
Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom
prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom
horľavých kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré môže
spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo výparov.
Pri práci s elektrickým náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb. Rozptyľovanie
môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom
neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky. Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napríklad potrubia, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Pri uzemnení vášho tela vzrastá riziko
úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do elektrického náradia
voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne. Nikdy
nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo
posúvanie náradia a neťahajte zaň, ak chcete náradie odpojiť od elektrickej siete. Zabráňte kontaktu
kábla s mastnými, horúcimi a ostrými predmetmi
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
alebo pohyblivými časťami. Poškodený alebo
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie
káble určené na vonkajšie použitie. Použitie kábla
na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Pri práci s elektrickým náradím vo vlhkom prostredí musí byť v napájacom okruhu použitý prúdový
chránič (RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD)
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť obsluhy
Pri použití elektrického náradia zostaňte stále
pozorní, sledujte, čo robíte a pracujte s rozvahou.
Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.
Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým náradím
môže viesť k vážnemu úrazu.
Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte
ochranu zraku. Ochranné prostriedky ako respirátor,
protišmyková pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach, znižujú riziko
poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia. Pred pripojením prívodného kábla k sieťovej zásuvke alebo
pred vložením batérie a pred zdvihnutím alebo prenášaním náradia skontrolujte, či je vypnutý hlavný
vypínač. Prenášanie elektrického náradia s prstom na
hlavnom vypínači alebo pripojenie prívodného kábla
k elektrickej sieti, ak je hlavný vypínač náradia v polohe
zapnuté, môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie sú
v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie prípravky. Nastavovacie kľúče ponechané na náradí môžu byť
zachytené rotujúcimi časťami náradia a môžu spôsobiť
úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožnená lepšia
kontrola nad náradím v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo
šperky. Dbajte na to, aby sa vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
pohyblivými dielmi zachytené.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na pripojenie príslušenstva na zachytávanie prachu, zaistite
jeho správne pripojenie a riadnu funkciu. Použitie
týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce
sa prachu.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte na
vykonávanú prácu správny typ elektrického
náradia. Pri použití správneho typu náradia bude práca
SLOVENČINA
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
Ak nie je možné hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé elektrické náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je nebezpečné
a musí sa opraviť.
Pred nastavovaním náradia, pred výmenou príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate, odpojte
zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte batériu. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného zapnutia
náradia.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie nevedia
ovládať, alebo ktoré nepoznajú tieto bezpečnostné
pokyny, aby s týmto elektrickým náradím pracovali.
Elektrické náradie je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického náradia. Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie pohyblivých
častí, poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod náradia. Ak
je náradie poškodené, nechajte ho pred použitím
opraviť. Mnoho nehôd býva spôsobených zanedbanou
údržbou náradia.
Udržujte rezné nástroje ostré a čisté Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými ostriami sú
menej náchylné na zanášanie nečistotami a lepšie sa
s nimi manipuluje.
Používajte elektrické náradie, príslušenstvo
a držiaky nástrojov podľa týchto pokynov a berte
do úvahy prevádzkové podmienky a prácu, ktorá
bude vykonávaná. Použitie elektrického náradia na
iné účely, než na aké je určené, môže byť nebezpečné.
Servis
Opravy elektrického náradia zverte iba kvalifikovanému technikovi, ktorý bude používať originálne
náhradné dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
Doplnkové bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Varovanie! Doplnkové bezpečnostné pokyny pre
brúsenie, leštenie, kefovanie alebo rezanie
♦
♦
Toto elektrické náradie bolo skonštruované tak,
aby pracovalo ako brúska, drôtená kefa, leštička alebo rozbrusovačka. Preštudujte si všetky
bezpečnostné výstrahy, pokyny, obrázky a technické údaje uvedené pre toto náradie. Nedodržanie
všetkých nižšie uvedených pokynov môže viesť k úrazu
elektrickým prúdom, k požiaru alebo k vážnemu zraneniu.
Pracovné operácie, pre ktoré nie je toto elektrické
♦
náradie určené, môžu vytvárať rizikové situácie, pri
ktorých môže dôjsť k zraneniu.
Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je výslovne
odporúčané a skonštruované výrobcom náradia. Aj
keď sa s vaším elektrickým náradím môže použiť takéto
príslušenstvo, neznamená to, že je zaistená bezpečná
práca s týmto náradím.
Menovité otáčky príslušenstva musia byť minimálne rovné maximálnym otáčkam vyznačeným
na štítku náradia. Príslušenstvo, ktoré sa otáča
rýchlejšie, než sú jeho povolené maximálne otáčky, sa
môže roztrhnúť alebo rozlomiť.
Vonkajší priemer a hrúbka vášho príslušenstva
musia zodpovedať technickým parametrom vášho
náradia. Pri použití kotúčov nesprávnych rozmerov nie
je možné zaistiť zodpovedajúcu bezpečnosť a ovládateľnosť náradia.
Veľkosť upínacieho otvoru kotúčov, prírub, podperných podložiek alebo iného príslušenstva musí
presne zodpovedať priemeru hnacieho hriadeľa
elektrického náradia. Kotúče s upínacími otvormi,
ktoré nezodpovedajú montážnym dielom elektrického
náradia, sa nebudú točiť stabilne, budú nadmerne
vibrovať a môžu spôsobiť stratu kontroly.
Nepoužívajte poškodené príslušenstvo. Pred
každým použitím skontrolujte každé príslušenstvo.
Pri brúsnych kotúčoch skontrolujte, či nie sú
prasknuté alebo či nie sú odštiepené. Pri oporných
podložkách skontrolujte, či nie sú prasknuté,
potrhané alebo nadmerne opotrebované. Pri
drôtených kefách skontrolujte, či nie sú uvoľnené
alebo popraskané jednotlivé drôty. Ak dôjde k pádu
elektrického náradia alebo jeho príslušenstva,
skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu, a ak je to
nutné, použite nepoškodené príslušenstvo. Po
kontrole a montáži príslušenstva nechajte náradie
v chode v maximálnych otáčkach naprázdno po
dobu jednej minúty. V tomto testovacom čase sa
poškodené príslušenstvo obvykle zničí.
Používajte prvky osobnej ochrany. V závislosti
od druhu použitia si nasaďte ochrannú masku,
či ochranné alebo bezpečnostné okuliare. Podľa
situácie používajte masku proti prachu, chrániče
sluchu, rukavice a pracovnú zásteru schopnú zachytiť čiastočky brusiva alebo fragmenty obrobku.
Ochrana zraku musí byť schopná zastaviť odletujúce
nečistoty vznikajúce pri rôznych pracovných operáciách. Maska proti prachu alebo respirátor musí filtrovať
čiastočky vznikajúce pri Vašej práci. Dlhodobé vystavenie vysokej intenzite hluku môže spôsobiť stratu sluchu.
Udržujte okolo stojacej osoby v bezpečnej vzdialenosti od pracovného priestoru. Každý, kto vstupuje
do pracovného priestoru, musí byť vybavený
prvkami osobnej ochrany. Fragmenty obrobku alebo
úlomky kotúča môžu odlietavať a spôsobiť úraz i mimo
5
SLOVENČINA
priameho miesta práce.
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by mohlo
dôjsť ku kontaktu so skrytými vodičmi alebo
s vlastným prívodným káblom, držte elektrické
náradie vždy za izolované rukoväti. Pri kontakte
pracovného príslušenstva so „živým“ vodičom spôsobia
nechránené kovové časti náradia obsluhe úraz elektrickým prúdom.
♦ Na zaistenie a upnutie obrobku k pracovnému stolu
používajte svorky alebo iné vhodné prostriedky.
Držanie obrobku rukou alebo opretie obrobku o časť
tela nezaistí jeho stabilitu a môže viesť k strate kontroly.
♦ Prívodný kábel veďte mimo oblasti rotujúceho príslušenstva. Pri strate kontroly môže dôjsť k preseknutiu
alebo obrúseniu kábla a Vaša ruka môže byť zachytená
a vtiahnutá do rotujúceho príslušenstva.
♦ Nikdy neodkladajte náradie, pokým nedôjde k úplnému zastaveniu pracovného nástroja. Rotujúce
príslušenstvo sa môže zaryť do povrchu, čo môže
spôsobiť stratu vašej kontroly nad náradím.
♦ Nespúšťajte elektrické náradie, ak ho prenášate
v ruke vedľa tela. Náhodný kontakt s rotujúcim
príslušenstvom by mohol spôsobiť zachytenie Vášho
oblečenia a kontakt príslušenstva s Vaším telom.
♦ Pravidelne čistite vetracie otvory elektrického
náradia. Ventilátor motora odvádza prachové nečistoty
z vnútorného priestoru von a nadmerné hromadenie
kovových čiastočiek môže spôsobiť úraz elektrickým
prúdom.
♦ Nepoužívajte náradie v blízkosti horľavých materiálov. Iskry môžu spôsobiť vznietenie týchto horľavín.
♦ Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré vyžaduje chladenie kvapalinou. Použitie vody alebo inej chladiacej
kvapaliny môže viesť k smrteľnému úrazu elektrickým
prúdom alebo k inému zraneniu.
Poznámka: Vyššie uvedené varovanie sa nevzťahuje na
elektrické náradie, ktoré je určené špeciálne na použitie
s chladiacimi systémami.
♦
Spätný ráz je výsledkom nesprávneho použitia náradia
a nesprávnych pracovných postupov alebo pracovných
podmienok. Spätnému rázu sa môže zabrániť správnym
vykonávaním nižšie uvedených opatrení.
♦ Držte náradie stále pevne a udržujte postoj
a ruky v takej polohe, aby ste boli stále pripravení
kompenzovať sily spätného rázu. Vždy používajte
prídavnú bočnú rukoväť, ak je súčasťou výbavy,
aby bola zaručená maximálna kontrola pri spätnom
ráze alebo pri momentovej reakcii pri zapnutí náradia. Ak dodržuje obsluha uvedené opatrenia, môže
kontrolovať momentové reakcie i silu spätného rázu.
♦ Nikdy nevkladajte ruky do blízkosti rotujúceho príslušenstva. Môže dôjsť k spätnému rázu príslušenstva
cez Vaše ruky.
♦ Nezaujímajte postoj na takom mieste, do ktorého
sa bude pohybovať náradie pri spätnom ráze.
Spätný ráz vymrští náradie v opačnom smere, než je
smer otáčania kotúča v mieste zovretia.
♦ Zvláštnu pozornosť venujte práci vykonávanej
v rohoch, práci s ostrými hranami a pod. Zabráňte
poskakovaniu príslušenstva a nevykonávajte hrubé
brúsenie. Rohy, ostré hrany alebo kmitanie majú
tendenciu zachytávať rotujúce príslušenstvo, čo môže
spôsobiť stratu kontroly nad náradím alebo spätný ráz.
♦ Nepoužívajte pílový kotúč pre reťazové píly alebo
ozubený pílový kotúč. Pri použití týchto kotúčov dochádza často k spätnému rázu alebo ku strate kontroly
nad náradím.
Bezpečnostné výstrahy špecifické pre brúsenie
a rozbrusovanie
♦
♦
Spätný ráz a príslušné varovania
Spätný ráz je náhlou reakciou na zovretie alebo zaseknutie
otáčajúceho sa kotúča, podpornej podložky, kefy alebo
akéhokoľvek iného príslušenstva. Zovretie alebo zaseknutie
spôsobuje rýchle zablokovanie rotujúceho príslušenstva,
ktoré ešte navyše v bode kontaktu spôsobí stratu kontroly
nad náradím a jeho pohyb v opačnom smere, než je smer
otáčania príslušenstva.
Ak je napríklad brúsny kotúč zovretý alebo zaseknutý
v obrobku, hrana kotúča sa v mieste kontaktu s obrobkom
môže zarezať hlbšie a môže tak spôsobiť vyskočenie
kotúča smerom hore alebo spätný ráz. Kotúč môže vyskočiť
smerom k obsluhe alebo od obsluhy, v závislosti od smeru
pohybu kotúča v bode, kde došlo k jeho zovretiu.
Za týchto podmienok môžu brúsne kotúče aj prasknúť.
6
♦
♦
Používajte iba typy kotúčov, ktoré sú odporúčané
pre vaše elektrické náradie a príslušný kryt určený
pre zvolený kotúč. Kotúče, ktoré nie sú určené pre
Vaše náradie, nemôžu byť zodpovedajúcim spôsobom
chránené a sú nebezpečné.
Kryt musí byť na náradí bezpečne pripevnený
a musí byť umiestnený tak, aby zaručoval maximálnu bezpečnosť a aby bola pred používateľom
náradia obnažená iba minimálna časť kotúča. Kryt
pomáha chrániť užívateľa náradia pred odlietavajúcimi
úlomkami kotúča a pred náhodným kontaktom s kotúčom.
Kotúče sa musia používať iba na odporúčané
aplikácie. Napríklad: Nebrúste bočnou stranou
rozbrusovacieho kotúča. Rozbrusovacie kotúče sú
určené na obvodové brúsenie. Bočné sily pôsobiace na
tieto kotúče môžu spôsobiť ich roztrieštenie.
Vždy používajte nepoškodené príruby kotúčov,
ktoré majú správnu veľkosť a tvar zodpovedajúci
zvolenému kotúču. Správne typy prírub podopierajú
kotúč, a tak znižujú riziko jeho prasknutia. Príruby pre
rozbrusovacie kotúče sa môžu odlišovať od prírub pre
brúsne kotúče.
SLOVENČINA
♦
ich odstrihnite. Voľné a rotujúce upevňovacie šnúrky
sa môžu zamotať do Vašich prstov alebo sa môžu
zachytiť o obrobok.
Nepoužívajte opotrebované kotúče z väčších
brúsok. Kotúč určený pre väčšie náradie nie je vhodný
pre vyššie otáčky menšieho náradia a môže prasknúť.
Doplnkové bezpečnostné pokyny špecifické pre
rezné operácie
Bezpečnostné varovania týkajúce sa drôtených
kief
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Netlačte na rozbrusovací kotúč a nevyvíjajte naň
nadmerný tlak. Nepokúšajte sa vytvárať príliš veľkú hĺbku rezu. Nadmerné namáhanie kotúča zvyšuje
jeho zaťaženie a náchylnosť k ohybu v reze, a tak
možnosť spätného rázu alebo poškodenie kotúča.
Nestojte v osi rotujúceho kotúča a nestavajte sa
za rotujúci kotúč. Ak sa pohybuje počas prevádzky
kotúč smerom od Vášho tela a ak dôjde k spätnému
rázu, otáčajúci sa kotúč a náradie môže byť vymrštené
priamo na Vás.
Ak dôjde k zablokovaniu kotúča alebo z akéhokoľvek dôvodu k prerušeniu rezu, vypnite náradie
a držte ho bez pohybu, kým nedôjde k úplnému
zastaveniu kotúča. Nikdy sa nepokúšajte vybrať
kotúč z rezu, ak je kotúč v pohybe, pretože by
mohlo dôjsť k spätnému rázu. Premýšľajte a vykonávajte potrebné úpravy, aby ste eliminovali príčinu
zaseknutia rozbrusovacieho kotúča.
Nezačínajte znovu rezanie v obrobku. Počkajte, pokiaľ kotúč nedosiahne maximálne otáčky a opatrne
zasuňte kotúč znovu do rezu. Ak je kotúč ponechaný
v obrobku a náradie je znovu spustené, kotúč sa môže
zaseknúť, môže vyskočiť z rezu alebo môže dôjsť
k spätnému rázu.
Panely a všetky príliš veľké obrobky si podoprite,
aby ste minimalizovali riziko zovretia kotúča a spätného rázu. Veľké obrobky majú pôsobením vlastnej
hmotnosti tendenciu sa prehýbať. Podpery musia byť
umiestnené pod obrobkom na oboch stranách v blízkosti čiary rezu a v blízkosti okrajov obrobku.
Ak robíte zárezy a prierezy do stien alebo do iných
materiálov, za ktoré nevidíte, buďte veľmi opatrní.
Vyčnievajúci kotúč môže spôsobiť prerezanie plynového alebo vodovodného potrubia, elektrických vodičov
alebo predmetov, ktoré môžu spôsobiť spätný ráz.
Bezpečnostné varovania pre brúsne pracovné
operácie
♦
Nepoužívajte výrazne väčšie kotúče brúsneho
papiera. Pri voľbe brúsneho papiera postupujte
podľa odporúčaní výrobcov. Väčšie kotúče brúsneho
papiera, ktoré presahujú brúsnu podložku, sa môžu roztrhnúť a môžu spôsobiť zachytenie, natrhnutie kotúča
alebo spätný ráz.
Bezpečnostné varovania pre leštenie
♦
Nedovoľte, aby sa akákoľvek uvoľnená časť leštiacej podložky alebo jej pripevňovacej šnúrky voľne
otáčali. Voľné upevňovacie šnúrky zastrčte alebo
♦
Uvedomte si, že štetiny drôtenej kefy sú kefou
odmršťované aj počas normálneho pretáčania. Nevyvíjajte na kefu nadmerný tlak, aby nedochádzalo
k príliš veľkému namáhaniu štetín kefy. Štetiny kefy
môžu ľahko prepichnúť ľahký odev alebo pokožku.
Ak sa pri práci s kefou odporúča použiť kryt, dbajte
na to, aby sa drôtený kotúč alebo kefa nedostali
s krytom v žiadnom prípade do kontaktu. Pôsobením pracovného zaťaženia a odstredivých síl sa môže
drôtený kotúč alebo kefa rozpínať.
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
♦
Tento výrobok nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo
duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ týmto osobám nebol stanovený
dohľad, alebo pokiaľ im neboli poskytnuté inštrukcie
týkajúce sa použitia výrobku osobou zodpovednou za
ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa s týmto výrobkom
nehrali.
Zvyškové riziká
Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uvedené
v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa objaviť
dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého použitia atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné
predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia,
určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú
nasledujúce:
♦ Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek rotujúcou
alebo pohybujúcou sa časťou.
♦ Zranenia spôsobené pri výmene dielov, pracovného
nástroja alebo príslušenstva.
♦ Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia. Ak
používate akékoľvek náradie dlhší čas, zaistite, aby sa
robili pravidelné prestávky.
♦ Poškodenie sluchu.
♦ Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu vytváraného pri použití náradia (príklad: práca s drevom,
najmä s dubovým, bukovým a MDF).
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických údajoch
a vo vyhlásení o zhode bola meraná v súlade so štandardnou skúšobnou metódou predpísanou normou EN 60745
a môže sa použiť na porovnanie jednotlivých náradí medzi
sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií sa môže tiež použiť na
7
SLOVENČINA
predbežné stanovenie času práce s týmto náradím.
Nasadenie a vybratie krytu (obr. A)
Varovanie! Úroveň vibrácií pri aktuálnom použití elektrického náradia sa môže od deklarovanej úrovne vibrácií líšiť
v závislosti od spôsobu použitia náradia. Úroveň vibrácií
môže byť vzhľadom na uvedenú hodnotu vyššia.
Náradie sa dodáva s krytom, ktorý je určený iba na brúsenie. Ak sa bude náradie používať na rezanie, musí byť vybavené krytom, ktorý je určený na tieto pracovné operácie.
K dispozícii je vhodný ochranný kryt na rozbrusovacie práce
s katalógovým číslom 1004484-02, ktorý môžete získať
u autorizovaného predajcu Stanley Fat Max.
Pri stanovení času pôsobenia vibrácií, z dôvodu určenia
bezpečnostných opatrení podľa normy 2002/44/ES na
ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické náradie
v zamestnaní, by mal predbežný odhad pôsobenia vibrácií
brať na zreteľ aktuálne podmienky použitia náradia s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu, ako sú časy,
keď je náradie vypnuté a keď beží naprázdno.
Štítky na náradí
Na náradí sú nasledovné piktogramy:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia
úrazu si používateľ musí prečítať tento návod na
obsluhu.
Pri práci s týmto náradím používajte ochranné
okuliare.
Pri práci s týmto náradím používajte ochranu
sluchu.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je vybavené dvojitou izoláciou.
Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho
vodiča. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
♦
Ak je poškodený prívodný kábel, musí byť vymenený
výrobcom alebo v autorizovanom servise Stanley Fat
Max, aby sa zabránilo možným rizikám.
Poklesy napájacieho napätia
Rázové prúdy spôsobujú krátkodobé poklesy napätia. Pri
nepriaznivom priebehu napájacieho napätia môže byť
ovplyvnená funkcia ostatných zariadení.
Ak je impedancia zdroja napätia nižšia než 0,107 Ω, je
nepravdepodobné, že bude dochádzať k rušeniu.
Popis
Tento výrobok sa skladá z niektorých alebo zo všetkých
nasledujúcich častí.
1.
Hlavný vypínač
2. Poistné tlačidlo
3. Bočná rukoväť
4. Zaistenie vretena
5. Ochranný kryt
Zostavenie
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je náradie vypnuté
a či je prívodný kábel odpojený od zásuvky.
8
Nasadenie
♦ Položte náradie na stôl tak, aby vreteno (6) smerovalo
hore.
♦ Uvoľnite upínaciu svorku (7) a držte ochranný kryt (5)
nad náradím, ako na uvedenom obrázku.
♦ Zarovnajte výstupky (8) so zárezmi (9).
♦ Stlačte ochranný kryt smerom dole a otočte ho proti
smeru pohybu hodinových ručičiek do požadovanej
polohy.
♦ Utiahnutím upínacej svorky (7) ochranný kryt na náradí
zaistite.
♦ Ak je to nutné, utiahnite skrutku (10), aby sa zväčšila
upínacia sila.
Odobratie
♦ Uvoľnite upínaciu svorku (7).
♦ Otočte ochranný kryt v smere pohybu hodinových
ručičiek tak, aby došlo k zarovnaniu výstupkov (8) so
zárezmi (9).
♦ Odoberte ochranný kryt z náradia.
Varovanie! Nikdy nepoužívajte náradie bez krytu.
Upevnenie bočnej rukoväti
♦
Naskrutkujte bočnú rukoväť (3) do jedného z montážnych otvorov na náradí.
Varovanie! Vždy používajte bočnú rukoväť.
Nasadenie a vybratie brúsneho alebo rezného
kotúča (obr. B - D)
Pre každý typ operácií používajte vždy vhodný typ kotúča.
Vždy používajte kotúče so správnym priemerom kotúča
i jeho upínacieho otvoru (viď technické údaje).
Nasadenie
♦ Upevnite kryt podľa vyššie uvedeného postupu.
♦ Umiestnite na vreteno (6) vnútornú prírubu (11), ako
na uvedenom obr. B. Uistite sa, či je príruba správne
usadená na dosadacích plôškach vretena.
♦ Umiestnite na vreteno (6) kotúč (12), ako na uvedenom
obr. B. Kotúč s vyvýšeným stredom (13) umiestnite tak,
aby bola vyvýšená časť otočená k vnútornej prírube.
♦ Uistite sa, či je kotúč na vnútornej prírube správne
usadený.
♦ Umiestnite na vreteno vonkajšiu prírubu (14). Pri
upevňovaní brúsneho kotúča musí vyvýšený stred
vonkajšej príruby smerovať ku kotúču (A na obr. C).
Pri upevňovaní rezného kotúča musí vyvýšený stred
vonkajšej príruby smerovať od kotúča (B na obr. C).
SLOVENČINA
♦
Stlačte a držte zámku vretena (3) a utiahnite vonkajšiu
prírubu pomocou špeciálneho kľúča s dvoma kolíkmi
(15) (obr. D).
Odobratie
♦ Stlačte a držte zámku vretena (4) a povoľte vonkajšiu
prírubu (14) pomocou špeciálneho kľúča s dvoma
kolíkmi (15) (obr. D).
♦ Sejměte vnější přírubu (14) a kotouč (12).
Montáž a demontáž brúsneho kotúča (obr. D a E)
Pri brúsení sa musí použiť podporná podložka. Podporné
podložky sa dajú dostať ako príslušenstvo u predajcov
Stanley Fat Max.
Nasadenie
♦ Umiestnite na vreteno (5) vnútornú prírubu (11), ako
na uvedenom obrázku (obr. E). Uistite sa, či je príruba
správne usadená na dosadacích plôškach vretena.
♦ Umiestnite na vreteno podpornú podložku (16).
♦ Umiestnite na podpornú podložku brúsny kotúč (17).
♦ Umiestnite vonkajšiu prírubu (14) na vreteno tak, aby
vyvýšený stred príruby smeroval od kotúča.
♦ Stlačte a držte zámku vretena (3) a utiahnite vonkajšiu
prírubu pomocou špeciálneho kľúča s dvoma kolíkmi
(15) (obr. D). Skontrolujte, či je vonkajšia príruba správne usadená a či je pevne upnutý kotúč.
Odobratie
♦ Stlačte a držte zámku vretena (4) a povoľte vonkajšiu
prírubu (14) pomocou špeciálneho kľúča s dvoma
kolíkmi (15) (obr. D).
♦ Odoberte vonkajšiu prírubu (14), brúsny kotúč (17)
a podpornú podložku (16).
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
♦ Starostlivo veďte prívodný kábel tak, aby ste zabránili
jeho náhodnému prerezaniu.
♦ Buďte pripravení na prúd iskier, hneď ako sa brusný
alebo rezný kotúč dostane do kontaktu s obrobkom.
♦ Vždy nastavte náradie do takej polohy, aby jeho kryt
poskytoval optimálnu ochranu pred brúsnym alebo
rezným kotúčom.
Zapnutie a vypnutie
♦
Ak chcete náradie spustiť, stlačte odisťovacie tlačidlo
(2) a potom stlačte spínač zapnuté/vypnuté (1).
♦ Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite spínač zapnuté/
vypnuté (1).
Varovanie! Nevypínajte náradie pokiaľ je v zábere.
♦
rukoväti.
Pri brúsení vždy udržujte medzi kotúčom a povrchom
obrobku uhol zhruba 15°.
Údržba
Vaše náradie Stanley Fat Max napájané batériou/prívodným
káblom bolo skonštruované tak, aby pracovalo dlhý čas s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie
a jeho pravidelné čistenie vám zaistia jeho bezproblémový
chod.
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby náradia
napájaného batériou alebo prívodným káblom:
♦ Vypnite zariadenie/náradie a odpojte prívodný kábel od
siete.
♦ Alebo zariadenie/náradie vypnite a vyberte z neho
batériu, ak je zariadenie/náradie napájané vyberateľnou
batériou.
♦ Alebo ak nie je možné batériu vybrať, nechajte náradie
v chode, kým nedôjde k úplnému vybitiu batérie.
♦ Pred čistením odpojte nabíjačku od siete. Vaša nabíjačka nevyžaduje žiadnu údržbu okrem pravidelného
čistenia.
♦ Vetracie otvory náradia a nabíjačky pravidelne čistite
mäkkou kefou alebo suchou handričkou.
♦ Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt motora. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky
alebo rozpúšťadlá.
♦ Pravidelne otvárajte skľučovadlo a poklepaním odstráňte prach z vnútornej časti náradia (ak má náradie
skľučovadlo).
Výmena sieťovej zástrčky (iba pre Veľkú Britániu
a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:
♦ Zaistite ekologickú likvidáciu starej zástrčky.
♦ Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na novej
zástrčke.
♦ Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
Varovanie! K uzemňovacej svorke nesmie byť pripojený
žiadny vodič. Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie likvidovať
v bežnom domovom odpade.
Ak nebudete výrobok Stanley Fat Max ďalej používať alebo
ak si ho želáte nahradiť novým, nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku
v triedenom odpade.
Rady na optimálne použitie
♦
Držte náradie pevne jednou rukou za bočnú rukoväť
a druhou rukou držte náradie pevne okolo hlavnej
9
SLOVENČINA
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred znečistením
a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov vám predajne, miestne zberne
odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektro odpadov z domácnosti.
Spoločnosť Stanley Europe poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov Stanley Fat Max po skončení ich prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody tejto služby,
odovzdajte, prosím, váš výrobok ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý zariadenie odoberie a zaistí
jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu Stanley Europe
nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov Stanley Europe a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Technické údaje
FME841 (Typ 1)
Vstupné napätie
V
230
Príkon
W
2 200
Menovité otáčky
min -1
6 500
Vnútorný otvor kotúča
mm
22
Priemer kotúča
mm
230
Maximálna hrúbka kotúča
Brúsne kotúče
mm
6
Rezné kotúče
mm
3,5
kg
5,1
Závit vretena
Hmotnosť
M14
L pA (akustický tlak) 98 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
LWA (akustický výkon) 109 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa normy
EN 60745:
Plošné brúsenie (ah, AG) 7,8 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
Leštenie (ah) 13,4 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
Brúsenie kotúčom (ah, AG) 4,5 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
Brúsenie drôtenou kefou (ah, AG) 6,1 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
Odrezávanie (ah) 5,2 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
10
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
FME841
Spoločnosť Stanley Europe týmto vyhlasuje, že tieto výrobky popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky
nasledujúcich noriem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-3
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smerníc 2004/108/EC
a 2011/65/EÚ. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím, spoločnosť Stanley Europe na tejto adrese alebo
na adresách, ktoré sú uvedené na konci tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti Stanley Europe.
Kevin Hewitt
Viceprezident pre spotrebiteľskú techniku
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgium
1. 10. 2012
SLOVENČINA
Záruka
Spoločnosť Stanley Europe je presvedčená o kvalite svojich
výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku pre používateľov
tohto náradia. Táto záruka sa ponúka ako mimoriadna
a žiadnym spôsobom neovplyvní Vaše zmluvné práva, ak
ste súkromný neprofesionálny užívateľ. Táto záruka platí vo
všetkých členských štátoch EÚ a Európskej zóny voľného
obchodu EFTA.
PLNÁ ZÁRUKA
Spoločnosť Stanley Europe garantuje počas trvania
záručnej lehoty (24 mesiacov pri nákupe na priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe na podnikateľskú činnosť)
bezplatné odstránenie akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby za nasledujúcich podmienok:
♦ Tento výrobok sa používal iba správnym spôsobom
a v súlade s pokynmi uvedenými v návode pre jeho
obsluhu.
♦ Výrobok bol vystavený bežnému použitiu a opotrebeniu.
♦ Výrobok nebol opravovaný neoprávnenými osobami.
♦ Bol predložený doklad o kúpe.
♦ Bol výrobok Stanley Fat Max vrátený kompletný so
všetkými pôvodnými komponentami.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte najbližšieho
autorizovaného predajcu alebo vyhľadajte autorizovaného
predajcu Stanley Fat Max v katalógu Stanley Fat Max alebo
kontaktujte predajcu na adrese, ktorá je uvedená v tomto
návode. Zoznam autorizovaných servisov Stanley Fat Max
a všetky podrobnosti o našom popredajnom servise nájdete
aj na internetovej adrese: www. stanley.eu/3
ZVÝHODNENÁ ZÁRUKA
Na získanie zvýhodnenej trojročnej záruky je nutné vykonať
registráciu na nižšie uvedenej adrese a v uvedenom
termíne.
♦ Registrácia sa vyžaduje do 4 týždňov od zakúpenia.
♦ Registrácia je na tejto adrese:
http://www.stanley.eu/3.
11
SLOVENČINA
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.stanleyworks.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.stanleyworks.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
zst0020062 - 17-06-2013
12
13
14
7
6
15
E16762
17
13
1
3
12
19
18
16
9
30
11
50
36
31
37
33
32
www.2helpU.com
38 39
4
42
34
FME841
41
45
21
43
35
20
51
46
22
23
47
41
27
48
25
27 - 09 - 12
49
24
26
29
28
TYPE
1
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
IČO: ………………………...........................…..
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
06/13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising