FME841 | Stanley FME841 ANGLE GRINDER instruction manual

588778 - 39 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.stanley.eu
FME841
A
B
C
D
2
E
3
ČESKY
Použití výrobku
Vaše úhlová bruska Stanley Fat Max je určena pro broušení
a řezání kovů a zdiva pomocí vhodných typů řezných nebo
brusných kotoučů. S odpovídajícím ochranným krytem je
tato bruska určena pouze pro neprofesionální použití.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
VAROVÁNÍ! Prostudujte si všechny bezpečnostní výstrahy a pokyny. Nedodržení níže
uvedených pokynů může mít za následek úraz
elektrickým proudem, vznik požáru nebo vážné
poranění.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte
pro případné další použití. Termín „elektrické nářadí“ ve
všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze
sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí napájené
z baterie (bez napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
4
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může vést
k způsobení úrazů.
Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném
prostředí, jako jsou například prostory s výskytem
hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek.
V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
Při práci s elektrickým nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob. Rozptylování
může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat
zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného elektrického
nářadí žádné upravené zástrčky. Neupravované
zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku
úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko
úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému
prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvýší
se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí
odpojit od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu
s mastnými, horkými a ostrými předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí
e.
f.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací
kabely určené pro venkovní použití. Použití kabelu
pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém prostředí
musí být v napájecím okruhu použit proudový chránič (RCD). Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost obsluhy
Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a pracujte s rozvahou.
Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo
jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést
k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte
ochranu zraku. Ochranné prostředky jako respirátor,
neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách, snižují riziko
poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před
připojením napájecího kabelu k síťové zásuvce
nebo před vložením baterie a před zvednutím nebo
přenášením nářadí zkontrolujte, zda je vypnutý
hlavní spínač. Přenášení elektrického nářadí s prstem
na hlavním spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí v poloze
zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda nejsou
v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací přípravky.
Seřizovací klíče ponechané na nářadí mohou být
zachyceny rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit
úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožněna lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými
částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou
být pohyblivými díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení
příslušenství k zachytávání prachu, zajistěte jeho
správné připojení a řádnou funkci. Použití těchto
zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro
prováděnou práci správný typ nářadí. Při použití
správného typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí
ČESKY
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
s nefunkčním hlavním spínačem je nebezpečné a musí
být opraveno.
Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte
zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí a nedovolte ostatním osobám, které toto nářadí neumí
ovládat nebo které neznají tyto bezpečnostní
pokyny, aby s tímto elektrickým nářadím pracovaly.
Elektrické nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které
mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí poškozeno, nechejte jej před použitím opravit. Mnoho nehod
bývá způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
Udržujte řezné nástroje ostré a čisté Řádně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou méně
náchylné k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
manipuluje.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství a držáky
nástrojů podle těchto pokynů a berte v úvahu
provozní podmínky a práci, která bude prováděna.
Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než k jakým
je určeno, může být nebezpečné.
Servis
Opravy elektrického nářadí svěřte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat originální
náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný provoz nářadí.
♦
♦
♦
♦
♦
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
broušení, leštění, kartáčování nebo řezání
♦
♦
♦
Toto elektrické nářadí bylo zkonstruováno tak, aby
pracovalo jako bruska, drátěný kartáč, leštička
nebo rozbrušovačka. Prostudujte si všechny bezpečnostní výstrahy, pokyny, obrázky a technické
údaje uvedené pro toto nářadí. Nedodržení všech
níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým
proudem, k požáru nebo k vážnému zranění.
Pracovní operace, pro které není toto elektrické
nářadí určeno, mohou vytvářet rizikové situace, při
kterých může dojít k zranění.
Nepoužívejte příslušenství, které není výslovně
doporučeno a zkonstruováno výrobcem nářadí.
I když s vaším elektrickým nářadím může být použito
také příslušenství, neznamená to, že je zajištěn jeho
bezpečný provoz.
♦
♦
Jmenovité otáčky příslušenství musí být minimálně
rovny maximálním otáčkám vyznačeným na štítku
nářadí. Příslušenství, které se otáčí rychleji, než jsou
jeho povolené maximální otáčky, se může roztrhnout
nebo rozlomit.
Vnější průměr a tloušťka vašeho příslušenství musí
odpovídat technickým parametrům vašeho nářadí.
Při použití kotoučů nesprávných rozměrů nelze zajistit
odpovídající bezpečnost a ovladatelnost nářadí.
Velikost upínacího otvoru kotoučů, přírub,
podpěrných podložek nebo jiného příslušenství
musí přesně odpovídat průměru hnacího hřídele
elektrického nářadí. Kotouče s upínacími otvory, které
neodpovídají montážním dílům elektrického nářadí,
nepoběží stabilně, budou nadměrně vibrovat a mohou
způsobit ztrátu kontroly.
Nepoužívejte poškozené příslušenství. Před
každým použitím zkontrolujte každé příslušenství.
U brusných kotoučů zkontrolujte, zda nejsou prasklé nebo zda nejsou odštípnuté. U opěrných podložek zkontrolujte, zda nejsou prasklé, potrhané
nebo nadměrně opotřebované. U drátěných kartáčů
zkontrolujte, zda nejsou uvolněny nebo popraskány jednotlivé dráty. Dojde-li k pádu elektrického
nářadí nebo jeho příslušenství, zkontrolujte, zda
nedošlo k poškození a je-li to nutné, použijte
nepoškozené příslušenství. Po kontrole a montáži
příslušenství nechejte nářadí v chodu v maximálních otáčkách naprázdno po dobu jedné minuty.
Během této testovací doby se poškozené příslušenství
obvykle zničí.
Používejte prvky osobní ochrany. V závislosti na
druhu použití si nasaďte ochrannou masku, či
ochranné nebo bezpečnostní brýle. Podle situace
používejte masku proti prachu, chrániče sluchu,
rukavice a pracovní zástěru schopnou zachytit
částečky brusiva nebo fragmenty obrobku.
Ochrana zraku musí být schopna zastavit odlétávající
nečistoty vznikající při různých pracovních operacích.
Maska proti prachu nebo respirátor musí filtrovat
částečky prachu vznikající při vaší práci. Dlouhodobé
vystavení vysoké intenzitě hluku může způsobit ztrátu
sluchu.
Udržujte okolo stojící osoby v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru. Každý, kdo vstupuje
do pracovního prostoru, musí být vybaven prvky
osobní ochrany. Fragmenty obrobku nebo úlomky
kotouče mohou odlétávat a mohou způsobit úraz i mimo
pracovní prostor.
Při pracovních operacích, u kterých by mohlo dojít
ke kontaktu se skrytými vodiči nebo s vlastním
napájecím kabelem, držte elektrické nářadí vždy za
izolované rukojeti. Při kontaktu pracovního příslušenství s „živým“ vodičem způsobí nechráněné kovové
části nářadí obsluze zásah elektrickým proudem.
5
ČESKY
♦
Pro zajištění a upnutí obrobku k pracovnímu stolu
používejte svorky nebo jiné vhodné prostředky.
Držení obrobku rukou nebo opření obrobku o část těla
nezajistí jeho stabilitu a může vést k ztrátě kontroly.
♦ Napájecí kabel veďte mimo oblast rotujícího
příslušenství. Při ztrátě kontroly může dojít k přeseknutí nebo obroušení kabelu a vaše ruka může být
zachycena a vtažena do rotujícího příslušenství.
♦ Nikdy neodkládejte nářadí, dokud nedojde
k úplnému zastavení pracovního nástroje. Rotující
příslušenství se může zarýt do povrchu, což může
způsobit ztrátu vaší kontroly nad nářadím.
♦ Nespouštějte elektrické nářadí, přenášíte-li jej
v ruce vedle těla. Náhodný kontakt s rotujícím příslušenstvím by mohl způsobit zachycení vašeho oblečení
a kontakt příslušenství s vaším tělem.
♦ Pravidelně čistěte větrací otvory elektrického
nářadí. Ventilátor motoru odvádí prachové nečistoty
z vnitřního prostoru nářadí a nadměrné hromadění
kovových částeček může způsobit úraz elektrickým
proudem.
♦ Nepoužívejte nářadí v blízkosti hořlavých materiálů. Jiskry mohou způsobit vznícení těchto hořlavin.
♦ Nepoužívejte příslušenství, které vyžaduje chlazení
kapalinou. Použití vody nebo jiné chladicí kapaliny
může vést k smrtelnému úrazu elektrickým proudem
nebo k jinému zranění.
Poznámka: Výše uvedená varování se nevztahují na
elektrická nářadí, která jsou určena speciálně pro použití
s chladicími systémy.
Zpětný ráz a příslušná varování
Zpětný ráz je náhlou reakcí na sevření nebo zaseknutí otáčejícího se kotouče, opěrné podložky, kartáče nebo jakéhokoli jiného příslušenství. Sevření nebo zaseknutí způsobuje
rychlé zablokování rotujícího příslušenství, které ještě navíc
v bodě kontaktu způsobí ztrátu kontroly nad nářadím a jeho
pohyb v opačném směru, než je směr otáčení příslušenství.
Je-li například brusný kotouč sevřen nebo zaseknut v obrobku, hrana kotouče se v místě kontaktu s obrobkem může
zaříznout hlouběji a může tak způsobit vyskočení kotouče
směrem nahoru nebo zpětný ráz. Kotouč může vyskočit
směrem k obsluze nebo od obsluhy, v závislosti na směru
pohybu kotouče v bodě, kde došlo k jeho sevření.
Za těchto podmínek mohou brusné kotouče také prasknout.
Zpětný ráz je výsledkem nesprávného použití elektrického
nářadí a nesprávných pracovních postupů nebo pracovních
podmínek. Zpětnému rázu může být zabráněno správným
prováděním níže uvedených opatření.
♦ Držte nářadí stále pevně a udržujte postoj a ruce
v takové poloze, abyste byli stále připraveni
kompenzovat síly zpětného rázu. Vždy používejte
přídavnou boční rukojeť, je-li součástí výbavy,
6
♦
♦
♦
♦
aby byla zaručena maximální kontrola při zpětném
rázu nebo při momentové reakci během spuštění
nářadí. Dodržuje-li obsluha uvedená opatření, může
kontrolovat momentové reakce i síly zpětného rázu.
Nikdy nevkládejte ruce do blízkosti rotujícího příslušenství. Může dojít k zpětnému rázu příslušenství
přes vaše ruce.
Nezaujímejte postoj na takovém místě, do kterého
se bude pohybovat nářadí při zpětném rázu. Zpětný
ráz vymrští nářadí v opačném směru, než je směr
otáčení kotouče v místě sevření.
Zvláštní pozornost věnujte práci prováděné
v rozích, práci s ostrými hranami apod. Zabraňte
poskakování příslušenství a neprovádějte hrubé
broušení. Rohy, ostré hrany nebo odrazy mají tendenci
způsobovat zachycení rotujícího příslušenství, což
může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím nebo zpětný
ráz.
Nepoužívejte pilový kotouč pro řetězové pily nebo
ozubený pilový kotouč. Při použití těchto kotoučů
dochází často k zpětnému rázu nebo k ztrátě kontroly
nad nářadím.
Bezpečnostní výstrahy specifické pro broušení
a rozbrušování
♦
♦
♦
♦
♦
Používejte pouze typy kotoučů, které jsou doporučeny pro vaše elektrické nářadí a příslušný kryt
určený pro zvolený kotouč. Kotouče, které nejsou
určeny pro vaše nářadí, nemohou být odpovídajícím
způsobem chráněny a jsou nebezpečné.
Kryt musí být na nářadí bezpečně připevněn a musí
být umístěn tak, aby zaručoval maximální bezpečnost a aby byla před uživatelem nářadí obnažena
pouze minimální část kotouče. Kryt pomáhá chránit
uživatele nářadí před odlétávajícími úlomky kotouče
a před náhodným kontaktem s kotoučem.
Kotouče musí být používány pouze pro doporučené
aplikace. Například: Neprovádějte broušení boční
stranou rozbrušovacího kotouče. Rozbrušovací
kotouče jsou určeny pro obvodové broušení. Boční
síly působící na tyto kotouče mohou způsobit jejich
roztříštění.
Vždy používejte nepoškozené příruby kotoučů,
které mají správnou velikost a tvar odpovídající
zvolenému kotouči. Správné typy přírub podpírají
kotouč, a tak snižují riziko jeho prasknutí. Příruby pro
rozbrušovací kotouče se mohou odlišovat od přírub pro
brusné kotouče.
Nepoužívejte opotřebované kotouče z větších
brusek. Kotouč určený pro větší nářadí není vhodný
pro vyšší otáčky menšího nářadí a může prasknout.
ČESKY
Doplňkové bezpečnostní pokyny specifické pro
řezné operace
Bezpečnostní varování týkající se drátěných
kartáčů
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Netlačte na rozbrušovací kotouč a nevyvíjejte na
něj nadměrný tlak. Nepokoušejte se vytvářet příliš
velkou hloubku řezu. Nadměrné namáhání kotouče
zvyšuje jeho zatížení a náchylnost k ohybu v řezu, a tak
možnost zpětného rázu nebo poškození kotouče.
Nestůjte v ose rotujícího kotouče a nestoupejte
si za rotující kotouč. Pohybuje-li se kotouč během
práce směrem od vašeho těla a dojde-li k zpětnému
rázu, otáčející se kotouč a nářadí mohou být odmrštěny
přímo na vás.
Dojde-li k zablokování kotouče nebo z jakéhokoli
důvodu k přerušení řezu, vypněte nářadí a držte jej
bez pohybu, dokud nedojde k úplnému zastavení
kotouče. Nikdy se nepokoušejte vyjmout kotouč
z řezu, je-li kotouč v pohybu, protože by mohlo
dojít k zpětnému rázu. Přemýšlejte a provádějte
potřebné úpravy, abyste eliminovali příčinu zaseknutí
rozbrušovacího kotouče.
Nezahajujte znovu řezání v obrobku. Počkejte,
dokud kotouč nedosáhne maximálních otáček
a opatrně zasuňte kotouč znovu do řezu. Je-li
kotouč ponechán v obrobku a nářadí je znovu spuštěno,
kotouč se může zaseknout, může vyskočit z řezu nebo
může dojít k zpětnému rázu.
Panely a všechny příliš velké obrobky si podepřete,
abyste minimalizovali riziko sevření kotouče a zpětného rázu. Velké obrobky mají působením vlastní
hmotnosti tendenci se prohýbat. Podpěry musí být
umístěny pod obrobkem na obou stranách v blízkosti
čáry řezu a v blízkosti okrajů obrobku.
Provádíte-li zářezy a průřezy do stěn nebo do jiných
materiálů, za které nevidíte, buďte velmi opatrní.
Vyčnívající kotouč může způsobit přeřezání plynového
nebo vodovodního potrubí, elektrických vodičů nebo
předmětů, které mohou způsobit zpětný ráz.
Bezpečnostní varování pro brusné pracovní
operace
♦
Nepoužívejte výrazně větší kotouče brusného
papíru. Při volbě brusného papíru postupujte podle
doporučení výrobců. Větší kotouče brusného papíru,
které přesahují brusnou podložku, se mohou roztrhnout
a mohou způsobit zachycení, natržení kotouče nebo
zpětný ráz.
Bezpečnostní varování pro leštění
♦
Nedovolte, aby se jakákoli uvolněná část leštící
podložky nebo její připevňovací tkanice volně
otáčely. Volné upevňovací tkanice zastrčte nebo
je odstřihněte. Volné a rotující upevňovací tkanice se
mohou zamotat do vašich prstů nebo se mohou zachytit
o obrobek.
♦
Uvědomte si, že štětiny drátěného kartáče jsou kartáčem odmršťovány i během normálního protáčení.
Nevyvíjejte na kartáč nadměrný tlak, aby nedocházelo k příliš velkému namáhání štětin kartáče.
Štětiny kartáče mohou lehce propíchnout lehký oděv
nebo pokožku.
Je-li při práci s drátěným kartáčem doporučeno
použití krytu, dbejte na to, aby se drátěný kotouč
nebo kartáč nedostaly s krytem v žádném případě
do kontaktu. Působením pracovního zatížení a odstředivých sil se může drátěný kotouč nebo kartáč rozpínat.
Bezpečnost ostatních osob
♦
♦
Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností
a znalostí, pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled,
nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se
použití výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby si s tímto výrobkem
nehrály.
Zbytková rizika
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno
v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se objevit
dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou vzniknout
v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy
a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá zbytková
rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou následující:
♦ Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující nebo
pohybující se částí.
♦ Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního nástroje nebo příslušenství.
♦ Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí.
Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu, zajistěte, aby
byly prováděny pravidelné přestávky.
♦ Poškození sluchu.
♦ Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu vytvářeného při použití nářadí (příklad: práce se dřevem,
zejména s dubovým, bukovým a MDF).
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických údajích
a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu se standardní
zkušební metodou předepsanou normou EN 60745 a může
být použita pro srovnání jednotlivých nářadí mezi sebou.
Deklarovaná úroveň vibrací může být také použita k předběžnému stanovení doby práce s tímto nářadím.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického
nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit v závis7
ČESKY
losti na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací může být
vzhledem k uvedené hodnotě vyšší.
Při stanovení doby působení vibrací z důvodu určení bezpečnostních opatření podle požadavků normy 2002/44/EC
k ochraně osob pravidelně používajících elektrické nářadí
v zaměstnání, by měl předběžný odhad působení vibrací
brát na zřetel aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na všechny části pracovního cyklu, jako jsou doby, při
které je nářadí vypnuto a kdy běží naprázdno.
Štítky na nářadí
Na zařízení jsou následující piktogramy:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení úrazu si uživatel musí přečíst tento návod k obsluze.
Při práci s tímto nářadím používejte ochranné
brýle.
Při práci s tímto nářadím používejte ochranu
sluchu.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací. Proto
není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy
zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá napětí
na výkonovém štítku.
♦
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn
výrobcem nebo v autorizovaném servisu Stanley Fat
Max, aby bylo zabráněno možným rizikům.
Poklesy napájecího napětí
Rázové proudy způsobují krátkodobé poklesy napětí. Při
nepříznivém průběhu napájecího napětí může být ovlivněna
funkce ostatních zařízení.
Je-li impedance napájecího zdroje nižší než 0,107 Ω, je
nepravděpodobné, že bude docházet k rušení.
Popis
Tento výrobek se skládá z některých nebo ze všech následujících částí.
1. Spínač zapnuto/vypnuto
2. Pojistné tlačítko
3. Boční rukojeť
4. Zajištění vřetena
5. Ochranný kryt
Sestavení
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí vypnuto
a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
Nasazení a sejmutí krytu (obr. A)
Nářadí je dodáváno s krytem, který je určen pouze pro
broušení. Bude-li nářadí používáno pro provádění řezných
pracovních operací, musí být opatřeno krytem, který je
8
určen pro tyto pracovní operace.
K dispozici je vhodný ochranný kryt pro rozbrušovací práce
s katalogovým číslem 1004484-02, který můžete získat
u autorizovaného prodejce Stanley Fat Max.
Nasazení
♦ Položte nářadí na stůl tak, aby vřeteno (6) směřovalo
nahoru.
♦ Uvolněte upínací svorku (7) a držte ochranný kryt (5)
nad nářadím, jako na uvedeném obrázku.
♦ Srovnejte výstupky (8) se zářezy (9).
♦ Stlačte ochranný kryt směrem dolů a otočte jej proti
směru pohybu hodinových ručiček do požadované
polohy.
♦ Utažením upínací svorky (7) ochranný kryt na nářadí
zajistěte.
♦ Je-li to nutné, utáhněte šroub (10), aby se zvětšila
upínací síla.
Sejmutí
♦ Uvolněte upínací svorku (7).
♦ Otočte ochranný kryt ve směru pohybu hodinových ručiček tak, aby došlo k srovnání výstupků (8) se zářezy
(9).
♦ Sejměte ochranný kryt z nářadí.
Varování! Nikdy nepoužívejte toto nářadí bez krytu.
Upevnění boční rukojeti
♦
Našroubujte boční rukojeť (3) do jednoho z montážních
otvorů na nářadí.
Varování! Vždy používejte boční rukojeť.
Nasazení a sejmutí brusného nebo řezného
kotouče (obr. B - D)
Pro určitý typ operací používejte vždy vhodný typ kotouče.
Vždy používejte kotouče se správným průměrem kotouče
i jeho upínacího otvoru (viz technické údaje).
Nasazení
♦ Upevněte kryt podle výše uvedeného postupu.
♦ Umístěte na vřeteno (6) vnitřní přírubu (11), jako na
uvedeném obr. B. Ujistěte se, zda je příruba správně
usazena na dosedacích ploškách vřetena.
♦ Umístěte na vřeteno (6) kotouč (12), jako na uvedeném
obr. B. Kotouč s vyvýšeným středem (13) umístěte tak,
aby byla vyvýšená část otočena k vnitřní přírubě.
♦ Ujistěte se, zda je kotouč na vnitřní přírubě správně
usazen.
♦ Umístěte na vřeteno vnější přírubu (14). Při upevňování
brusného kotouče musí vyvýšený střed vnější příruby
směřovat ke kotouči (A na obr. C). Při upevňování
řezného kotouče musí vyvýšený střed vnější příruby
směřovat od kotouče (B na obr. C).
♦ Stiskněte a držte zámek vřetena (3) a utáhněte vnější
přírubu pomocí speciálního klíče s dvěma kolíky (15)
(obr. D).
ČESKY
Sejmutí
♦ Stiskněte a držte zámek vřetena (4) a povolte vnější
přírubu (14) pomocí speciálního klíče s dvěma kolíky
(15) (obr. D).
♦ Remove the outer flange (14) and the disc (12).
Montáž a demontáž brusného kotouče (obr. D a E)
Při broušení musí být použita podpěrná podložka. Podpěrné
podložky jsou k dispozici jako příslušenství u prodejců
Stanley Fat Max.
Nasazení
♦ Umístěte na vřeteno (5) vnitřní přírubu (11), jako na
uvedeném obrázku (obr. E). Ujistěte se, zda je příruba
správně usazena na dosedacích ploškách vřetena.
♦ Umístěte na vřeteno podpěrnou podložku (16).
♦ Umístěte na podpěrnou podložku brusný kotouč (17).
♦ Umístěte vnější přírubu (14) na vřeteno tak, aby vyvýšený střed příruby směřoval od kotouče.
♦ Stiskněte a držte zámek vřetena (3) a utáhněte vnější
přírubu pomocí speciálního klíče s dvěma kolíky (15)
(obr. D). Zkontrolujte, zda je vnější příruba správně
usazena a zda je pevně upnutý kotouč.
Sejmutí
♦ Stiskněte a držte zámek vřetena (4) a povolte vnější
přírubu (14) pomocí speciálního klíče s dvěma kolíky
(15) (obr. D).
♦ Sejměte vnější přírubu (14), brusný kotouč (17) a podpěrnou podložku (16).
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním tempem.
Zamezte přetěžování nářadí.
♦ Pečlivě veďte napájecí kabel tak, abyste zabránili jeho
náhodnému přeříznutí.
♦ Buďte připraveni na proud jisker, jakmile se brusný
nebo řezný kotouč dostane do kontaktu s obrobkem.
♦ Vždy nastavte nářadí do takové polohy, aby jeho kryt
poskytoval optimální ochranu před brusným nebo
řezným kotoučem.
Zapnutí a vypnutí
♦
Chcete-li nářadí spustit, stiskněte odjišťovací tlačítko (2)
a potom stiskněte spínač zapnuto/vypnuto (1).
♦ Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač zapnuto/
vypnuto (1).
Varování! Nevypínejte nářadí, je-li v záběru.
Rady pro optimální použití
♦
♦
Držte nářadí pevně jednou rukou za boční rukojeť
a druhou rukou držte nářadí pevně kolem hlavní rukojeti.
Při broušení vždy udržujte mezi kotoučem a povrchem
obrobku úhel zhruba 15°.
Údržba
Vaše nářadí Stanley Fat Max napájené baterií/napájecím
kabelem bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo po dlouhou
dobu s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče o nářadí
a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový
chod.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby nářadí napájeného baterií nebo napájecím kabelem:
♦ Vypněte zařízení/nářadí a odpojte napájecí kabel od
sítě.
♦ Nebo zařízení/nářadí vypněte a vyjměte z něj baterii,
je-li zařízení/nářadí napájeno vyjímatelnou baterií.
♦ Nebo nelze-li baterii vyjmout, nechejte nářadí v chodu,
dokud nedojde k úplnému vybití baterie.
♦ Před čištěním odpojte nabíječku od sítě. Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu mimo pravidelné čištění.
♦ Větrací otvory nářadí a nabíječky pravidelně čistěte
měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
♦ Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt motor.
Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky nebo
rozpouštědla.
♦ Pravidelně otvírejte sklíčidlo a poklepáním odstraňte
prach z vnitřní části nářadí (je-li nářadí opatřeno sklíčidlem).
Výměna síťové zástrčky (pouze pro Velkou Británii
a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:
♦ Zajistěte ekologickou likvidaci staré zástrčky.
♦ Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na nové
zástrčce.
♦ Modrý vodič připojte k nulové svorce.
Varování! K uzemňovací svorce nebude připojen žádný
vodič. Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován
v běžném domácím odpadu.
Nebudete-li výrobek Stanley Fat Max již dále používat nebo
přejete-li si jej nahradit novým výrobkem, nelikvidujte jej
společně s běžným domácím odpadem. Zajistěte likvidaci
tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových materiálů.
Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá
chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje
spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrny
odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace
o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
9
ČESKY
Společnost Stanley Europe poskytuje službu sběru a recyklace výrobků Stanley Fat Max po skončení jejich provozní
životnosti. Chcete-li využít výhody této služby, odevzdejte
prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci
servisu, který zařízení odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu Stanley Europe
naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Stanley Europe a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Technické údaje
FME841 (Typ 1)
Vstupní napětí
V
230
Příkon
W
2 200
Jmenovité otáčky
min -1
6 500
Upínací otvor kotouče
mm
22
Průměr kotouče
mm
230
Brusné kotouče
mm
6
Řezací kotouče
mm
3,5
kg
5,1
Maximální tloušťka kotouče
Závit vřetena
Hmotnost
Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
FME841
Společnost Stanley Europe prohlašuje, že tyto výrobky
popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-3
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic 2004/108/EC
a 2011/65/EU. Chcete-li získat další informace, kontaktujte
prosím společnost Stanley Europe na následující adrese
nebo na adresách, které jsou uvedeny na konci tohoto
návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Stanley Europe.
M14
L pA (akustický tlak) 98 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
LWA (akustický výkon) 109 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle normy
EN 60745:
Plošné broušení (ah,AG) 7,8 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
R. Laverick
Engineering Manager
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgium
24/06/2014
Leštění (ah) 13,4 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
Broušení kotoučem (ah,AG) 4,5 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
Broušení drátěným kartáčem (ah,AG) 6,1 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
Odřezávání (ah) 5,2 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
zst00248493 - 29-09-2014
10
ČESKY
Záruka
Spoleþnost Stanley Europe je pĜesvČdþena o kvalitČ svých
výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku pro uživatele tohoto
výrobku. Tato záruka je nabízena mimoĜádnČ a žádným
zpĤsobem neovlivní vaše smluvní práva, jste-li soukromý
neprofesionální uživatel. Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU a evropské zóny volného obchodu EFTA.
PLNÁ ZÁRUKA
Spoleþnost Stanley Europe garantuje po dobu trvání záruþní
doby (24 mČsícĤ pĜi nákupu pro pĜímou osobní spotĜebu,
12 mČsícĤ pĜi nákupu pro podnikatelskou þinnost) bezplatné
odstranČní jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
Ƈ Tento výrobek byl používán pouze správným zpĤsobem
a v souladu s pokyny uvedenými v návodu pro jeho
obsluhu.
Ƈ Tento výrobek byl vystaven bČžnému použití a opotĜebování.
Ƈ Tento výrobek nebyl opravován neoprávnČnými osobami.
Ƈ Byl pĜedložen doklad o zakoupení.
Ƈ Byl výrobek Stanley Fat Max vrácen kompletní se všemi
pĤvodními komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte nejbližšího autorizovaného prodejce nebo vyhledejte nejbližší autorizovaný servis
Stanley Fat Max v katalogu Stanley Fat Max nebo kontaktujte prodejce na adrese, která je uvedena v tomto návodu.
Seznam autorizovaných servisĤ Stanley Fat Max a všechny
podrobnosti o našem poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www. stanley.eu/3
ZVÝHODNČNÁ ZÁRUKA
Pro získání zvýhodnČné tĜíleté záruky je nutno provést registraci na níže uvedené adrese a v uvedeném termínu.
Ƈ Registrace je vyžadována do 4 týdnĤ od zakoupení.
Ƈ Registrace je na této adrese http://www.stanley.eu/3.
11
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.stanleyworks.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.stanleyworks.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
12
13
14
7
6
15
E16762
17
13
1
3
12
19
18
16
9
30
11
50
36
31
37
33
32
www.2helpU.com
38 39
4
42
34
FME841
41
45
21
43
35
20
51
46
22
23
47
41
27
48
25
27 - 09 - 12
49
24
26
29
28
TYPE
1
14
CZ
ZÁRUþNÍ LIST
SK
ZÁRUþNÝ LIST
ZÁRUþNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUþNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 mČsícĤ pĜi prodeji zboží fyzické osobČ – spotĜebiteli pro soukromou pĜímou spotĜebu (§ 620 Obþanského zákoníku)
‰ 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteĐovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Obþianskeho zákonníka)
12 mČsícĤ pĜi prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské þinnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
‰ 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateĐovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateĐskej þinnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že úþel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že úþel nákupu je pre:
‰PĜímou osobní spotĜebu/Priamu osobnú spotrebu
‰Obchodní a podnikatelskou þinnost/obchodnú a podnikateĐskú þinnosĢ
IýO: ………………………...........................…..
ýíslo pokladního dokladu - faktury/ýíslo pokladniþného dokladu - faktúry:
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
06/13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising