FME841 | Stanley FME841 ANGLE GRINDER instruction manual

Stanley FME841 ANGLE GRINDER instruction manual
372001 - 56 EST
www.stanley.eu
FME841
Eesti keel
(originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
11
A
B
C
D
3
E
4
EESTI KEEL
Ettenähtud otstarve
f)
Teie Standley Fat Max nurklihvija on loodud metalli ja müüritiste lihvimiseks ja lõikamiseks, kasutades sobivaid lõike- või
lihvimisketta tüüpe. Koos sobiva piirdega saab seda tööriista
kasutada professionaalsete ja eraisikuliste, mitteprofessionaalsete kasutajate poolt.
3.
a)
Ohutusjuhised
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamise
kohta
HOIATUS! Lugege läbi kõik hoiatused ja
juhised. Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse
ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis alles.
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab võrgutoitel
töötavatele (juhtmega) ja akutoitel töötavatele (juhtmeta)
elektritööriistadele.
1.
a)
b)
c)
2.
a)
Tööala ohutus
Tööala peab olema puhas ja hästi valgustatud. Korrast ära ja pimedad tööalad võivad põhjustada õnnetusi.
Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus
keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside
või tolmu läheduses. Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või aurud.
Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad elektritööriista
kasutamise ajal eemal. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
Elektriohutus
Elektritööriista pistikud peavad vastama pistikupesale. Ärge kunagi muutke pistikut mis tahes
moel. Ärge kasutage maandatud elektritööriistade
puhul adapterpistikut. Muutmata pistikud ja sobivad
pistikupesad vähendavad elektrilöögiohtu.
b) Vältige kehalist kontakti maandatud pindadega
nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid. Elektrilöögi oht tõuseb, kui teie keha on maaga ühenduses.
c) Ärge hoidke elektritööriistu vihma käes ega
märgades tingimustes. Elektritööriista sattunud vesi
suurendab elektrilöögi ohtu.
d) Kasutage toitekaablit õigesti. Ärge kunagi kasutage
elektritööriista toitekaablit selle kandmiseks, tõmbamiseks ega pistiku eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske kaablit kuumuse, õli, teravate nurkade
ja liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis kaablid
suurendavad elektrilöögi ohtu.
e) Kui te kasutate tööriista väljas, kasutage kindlasti
välitingimustesse sobivat pikenduskaablit. Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
Kui elektritööriista niisketes tingimustes kasutamine on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab elektrilöögi
ohtu.
Isiklik ohutus
Säilitage valvsus, jälgige, mida te teete, ning
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge kasutage
elektritööriista väsinuna ega alkoholi, narkootikumide või arstimite mõju all olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub,
võite saada raskeid kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati
nägemiskaitset. Isikukaitsevahendid nagu tolmumask,
mittelibisevad jalanõud, kiiver ja kuulmiskaitse vähendavad õigetes tingimustes kasutades kehavigastusi.
c) Vältige soovimatut käivitumist. Veenduge enne
tööriista vooluvõrku ja/või aku külge ühendamist,
kättevõtmist ja kandmist, et toitelüliti on väljalülitatud asendis. Kandes tööriista, sõrm lülitil, või ühendades toiteallikaga tööriista, mille lüliti on tööasendis, võib
juhtuda õnnetus.
d) Enne elektritööriista sisselülitamist eemaldage
kõik reguleerimis- ja mutrivõtmed. Tööriista pöörleva
osa külge jäetud mutri- või mõni muu võti võib tekitada
kehavigastusi.
e) Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt ja hoidke
tasakaalu. See tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
f) Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed, riided ja
kindad eemal liikuvatest osadest. Lotendavad rõivad,
ehted ja pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade
külge kinni.
g) Kui seadmel on tolmu eemaldamise ja kogumise
seadmete ühendamise võimalus, veenduge, et
need on ühendatud ja et neid kasutatakse õigesti.
Tolmukogumisseadmete kasutamine võib vähendada
tolmuga seotud ohte.
4.
a)
Elektritööriista kasutamine ja hooldamine
Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage
konkreetseks otstarbeks sobivat elektritööriista.
Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
mis on tööks ette nähtud.
b) Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei saa lülitist
juhtida, on ohtlik ja vajab remonti.
c) Enne reguleerimist, tarvikute vahetamist ja tööriista hoiule panemist eemaldage tööriist vooluvõrgust
ja/või eemaldage aku. Nende meetmete järgimine
vähendab elektritööriista tahtmatu käivitamise ohtu.
d) Hoidke kasutusel mitteolevaid elektritööriistu
lastele kättesaamatus kohas. Ärge lubage tööriista
kasutada inimestel, kes tööriista ei tunne või pole
5
EESTI KEEL
e)
f)
g)
5.
a)
lugenud seda kasutusjuhendit. Oskamatutes kätes
on elektritööriistad ohtlikud.
Hooldage elektritööriistu. Veenduge, et liikuvad
osad on õiges asendis ega ole kinni kiilunud, detailid on terved ja puuduvad muud tingimused, mis
võivad mõjutada tööriista tööd. Kahjustuste korral
laske tööriista enne edasist kasutamist remontida.
Paljud õnnetused on põhjustatud halvasti hooldatud
elektritööriistadest.
Hoidke lõiketarvikud terava ja puhtana. Õigesti hooldatud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud kiiluvad
väiksema tõenäosusega kinni ja neid on lihtsam juhtida.
Kasutage elektritööriista, tarvikuid, otsakuid jne
vastavalt sellele kasutusjuhendile, võttes arvesse
nii töötingimusi kui ka tehtava töö iseloomu. Tööriista kasutamine muuks kui ettenähtud otstarbeks võib
põhjustada ohtliku olukorra.
Hooldamine
Laske elektritööriista hooldada kvalifitseeritud
remontijal, kes kasutab ainult identseid varuosi.
See tagab tööriista ohutuse säilimise.
♦
♦
Lisahoiatused elektritööriistade kasutamise kohta
Hoiatus! Täiendavad ohutusalased hoiatused
lihvimiseks, traadi harjamiseks, poleerimiseks või
abrasiivseteks lõiketöödeks
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
6
See elektritööriist on mõeldud kasutamiseks lihvmasina, terasharja või lõiketööriistana. Lugege kõiki selle elektritööriistaga kaasas olevaid hoiatusi,
juhiseid, jooniseid ja spetsifikatsioone. Kõigi juhiste
täpne järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju ja/
või raske kehavigastuse ohtu.
Operatsioonid, mille läbiviimiseks pole elektritööriist mõeldud, võivad põhjustada ohte ja vigastusi.
Ärge kasutage lisaseadmeid, mis pole tööriista
tootja poolt selleks spetsiaalselt mõeldud ega
soovitatud. See, et tarvikut on võimalik elektritööriistale kinnitada, ei taga veel ohutut kasutamist.
Lisaseadme nimikiirus peab olema vähemalt
võrdne elektritööriistale märgitud maksimaalse
kiirusega. Tarvikud, mis pöörlevad kiiremini kui lubatud
kiirus, võivad puruneda ja tükkideks lennata.
Lisaseadme välimine diameeter ja selle paksus
peab jääma teie elektritööriista nimivõimsuse piiresse. Vale suurusega lisaseadmeid ei saa adekvaatselt kaitsta ega kontrollida.
Rataste võlli suurus, äärikud, aluspadjad või
muude lisaseadmed peavad sobima elektritööriista
spindliga. Tarvikud, mille tugiaugud ei sobi elektritööriista kinnitusega, on tasakaalust väljas, vibreerivad
liigselt ja võivad põhjustada juhtimise kaotamise.
Ärge kasutage kahjustunud lisaseadmeid. Enne iga
kasutust vaadake üle lisaseade, nagu abrasiivne
ratas kildude või mõrade suhtes, aluspadi mõrade
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
ja kulumise suhtes, terashari lahtiste või purunenud juhtmete traatide suhtes. Kui elektritööriist
või tarvik pillatakse maha, otsige kahjustusi või
paigaldage kahjustamata tarvik. Pärast lisaseadme
läbivaatamist ja paigaldamist laske elektritööriistal
töötada maksimaalsel koormuseta kiirusel üks
minut. Kahjustatud tarvikud purunevad tavaliselt sellel
katseajal.
Kandke isikukaitsevahendeid. Sõltuvalt rakendusest kasutage näokaitset, goggle-tüüpi kaitseprille
või kaitseprille. Vajadusel kandke respiraatorit,
kõrvaklappe, kindaid ja tööpõlle, mis suudab kinni
pidada väikesed abrasiivmaterjali või töödeldava
materjali osakesed.
Kaitseprillid peavad suutma peatada erinevate
tööde käigus tekkivat lendlevat prahti. Tolmumask või
respiraator peab suutma filtreerida operatsioonidest
tulenevad tahkised. Pikaajaline kokkupuude tugeva
müraga võib põhjustada kuulmiskadu.
Hoidke kõrvalseisjaid tööpiirkonnast ohutus
kauguses. Igaüks, kes siseneb tööalale, peab
kandma isikukaitsevahendeid. Töödeldava materjali
või katkise tarviku tükid võivad lennelda ja põhjustada
vigastusi väljaspool vahetut tööala.
Hoidke elektritööriista töötamise ajal vaid isoleeritud käepidemetest kohtades, kus lõikeseade
võib puutuda kokku varjatud juhtmetega. Voolu all
oleva juhtmega kokkupuutumisel satuvad voolu alla ka
elektritööriista lahtised metallosad, andes kasutajale
elektrilöögi.
Kinnitage detail stabiilse aluse külge pitskruvidega
või muul sobival viisil. Detaili hoidmisel käega või
vastu keha on detail ebastabiilne ja nii võib selle üle
kaduda kontroll.
Paigutage juhe keerlevast lisaseadmest eemale.
Kui kaotate kontrolli, võite juhtme läbi lõigata või katki
rebida ning teie keerlev lisaseade võib teie käe endasse
tõmmata.
Ärge kunagi pange elektritööriista maha, kui lisaseade pole täielikult peatunud. Pöörlev tarvik võib
maapinnal pöörlema hakata ja kontrolli alt väljuda.
Ärge laske elektritööriistal töötada, kui kannate
seda oma küljel. Juhuslik kokkupuude pöörleva
tarvikuga võib haarata riided ja suruda tarviku teie keha
vastu.
Puhastage regulaarselt elektritööriista õhupilusid.
Mootori ventilaator tõmbab tolmu korpuse sisse ja liigne
pulbriks muutunud metalli kuhjumine võib põhjustada
elektriohtu.
Ärge kasutage elektritööriista süttivate materjalide
lähedal. Sädemed võivad selle materjali süüdata.
Ärge kasutage lisaseadet, mis nõuab vedelat
jahutusvedelikku. Vee või muu vedela jahutusaine
kasutamine võib põhjustada surmava elektrilöögi.
EESTI KEEL
Märkus. Eespool toodud hoiatused ei kehti elektritööriistade
kohta, mis on spetsiaalselt mõeldud kasutamiseks koos
vedelike süsteemidega.
♦
Tagasilöök ja seotud hoiatused
Tagasilöök on järsk reaktsioon pöörleva ketta, tugitalla,
harja või muu tarviku riivamisele või haakumisele. Riivamine
või haakumine põhjustab pöörleva tarviku järsku peatumist,
mis omakorda põhjustab juhitamatu elektritööriista liikumise
haakepunktis tarviku pöörlemisele vastassuunaliselt.
Näiteks kui lõikeketas riivab töödetaili või haakub töödetaili
sisse, kaevub ketta külg materjali pinda ning selle tulemusena viskub ketas töödetailist välja. Olenevalt ketta liikumisest
haakepunktis, võib ketas hüpata kasutaja suunas või temast
eemale.
Nendes tingimustes võib lõikeketas ka puruneda.
Tagasilöök on elektritööriista valesti kasutamise ja /või ebaõige kasutusprotseduuri kasutamise tulemus ja seda saab
vältida, võttes kasutusele õiged alltoodud meetmed.
♦ Hoidke tööriista tugevalt käes ning valige keha ja
käe asend, mis võimaldab tagasilöögi jõuga toime
tulla. Kui on saadaval, kasutage alati lisakäepidet,
see tagab maksimaalse kontrolli tagasilöögi või
pöördemomendi mõju üle käivitamisel. Kui vastavad
ettevaatusabinõud on kasutusele võetud, saab kasutaja
kontrollida pöördemomendi või tagasilöögi mõju.
♦ Ärge kunagi asetage oma kätt pöörleva tarviku
lähedusse. Tarvik võib tagasi käe vastu lennata.
♦ Ärge viibige alas, kuhu tagasilöögi korral elektritööriist liigub. Tagasilöök tõukab tööriista haakepunktist ketta liikumisele vastassuunaliselt.
♦ Olge eriti ettevaatlik äärte, teravate servade jm
töötamisel. Vältige põrkumist ja tarviku haakumist. Ääred, teravad servad või põrkumine põhjustab
tihtipeale pöörleva tarviku kinnikiilumist ja tööriista üle
kontrolli kaotamist või tagasilööki.
♦ Ärge kinnitage sellele tööriistale saeketti, puunikerdustera või hammastega saeketast. Sellised kettad
tekitavad sagedat tagasilööki ja tööriista üle kontrolli
kaotamist.
Erihoiatused lihvimiseks ja abrasiivseteks
lõiketöödeks
♦
♦
Kasutage ainult sellele elektritööriistale soovitatud
kettatüüpe ja valitud kettale mõeldud piiret. Kettad,
mis pole elektritööriistaga kasutamiseks mõeldud, ei
ole piisavalt varjestatud ning pole ohutud.
Piire tuleb kinnitada elektritööriistale tugevalt
ja asetada maksimaalseks ohutuseks sellisesse
asendisse, et kasutaja suunas oleks võimalikult
vähe paljastatud ketast. Piire aitab kaitsta kasutajat
purunenud ketta kildude ja juhusliku kokkupuute eest
kettaga.
♦
♦
Kettaid tuleb kasutada ainult sihtotstarbeliselt.
Näiteks ärge lihvige lõikeketta küljega. Abrasiivsed
lõikerattad on mõeldud perifeerseks lihvimiseks, nendele ratastele rakenduv külgmine jõud võib need kildudes
purustada.
Kasutage alati kahjustamata äärikuid, mis sobivad
valitud ketta suuruse ja kujuga. Sobivad äärikud toetavad ketast ja seetõttu vähendavad ketta purunemise
ohtu. Lõikerataste äärikud võivad erineda lihvimisrataste äärikutest.
Ärge kasutage suuremate elektritööriistade
kulunud kettaid. Suuremale elektritööriistale mõeldud
ketas ei ole sobilik väiksema tööriista suuremale kiirusele ning võib puruneda.
Täiendavad erihoiatused abrasiivseteks
lõiketöödeks
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Lõikeketast ei tohi kinni kiiluda ega sellele liigset
survet avaldada. Ärge tehke liiga sügavat lõiget.
Ketta ülekoormamine suurendab koormust ning ketas
võib kergemini väänduda või lõikesse kinni kiiluda, see
aga suurendab tagasilöögi ohtu.
Ärge seiske pöörleva ketta liikumisteel ega selle
taga. Kui töötav ketas liigub teie kehast eemale, võib
võimalik tagasilöök ketta ja elektritööriista tagasisuunas
otse vastu teid lüüa.
Kui ketas on kinni kiilunud või katkestate lõiget
mingil põhjusel, lülitage elektritööriist välja
ja hoidke seda liikumatult, kuni ketas peatub
täielikult. Ärge püüdke lõikeketast eemaldada lõike
seest ajal, mil ketas liigub, see võib põhjustada
tagasilöögi. Uurige ja tehke parandusi, et elimineerida
ratta sidumise põhjus.
Ärge taasalustage lõiketööd töödeldava materjali
lõikesoones. Laske kettal jõuda täiskiirusele ning
sisestage see ettevaatlikult soonde. Ketas võib painduda, paiskuda või tagasi lüüa, kui tööriist käivitatakse
soone sees.
Paneele või muid suuri detaile töödeldes toestage
need, et vähendada ketta pitsumise ja tagasilöögi
ohtu. Suured paneelid võivad omaenda raskuse all
painduda. Tööobjekti alla tuleb asetada toed lõikejoone
ja tööobjekti äärte lähedusse mõlemal pool ratast.
„Tasku” lõikamisel olemasolevatesse seintesse
või teistesse piiratud nähtavusega kohtadesse
peate olema eriti ettevaatlik. Väljaulatuv ketas võib
lõigata gaasi- või veetorudesse, elektrijuhtmetesse või
tagasilööki põhjustavatesse objektidesse.
Lihvimistöödega seotud hoiatused
♦
Ärge kasutage liiga suurt liivapaberilehte. Järgige
liivapaberi valimisel tootja soovitusi. Üle talla ulatuv
suurem liivapaberileht tekitab rebendite ohu ja võib
põhjustada haakumist, ketta rebenemist või tagasilööke.
7
EESTI KEEL
Poleerimistöödega seotud hoiatused
♦
Ärge laske poleerimiskübara lahtisel osal või selle
kinnitusnööridel vabalt pöörelda. Peitke või lõigake
üleulatuvad kinnitusnöörid ära. Lahtised ja keerlevad
kinnitusstringid võivad takerduda sõrmede taha või
rebeneda tööobjekti küljest.
Traatharjamistöödega seotud hoiatused
♦
♦
Arvestage, et harjaseid võib harjast välja lennata ka
tavakasutuse korral. Ärge avaldage harjastele liiga
suurt jõudu. Traatharjased pääsevad kergelt läbi kerge
riietuse ja/või naha.
Kui piirde kasutamine traatharjamisel on soovitatav, ärge laske millelgi traatharja või piirdega
harja segada. Traatketas või -hari võib koormuse ja
tsentrifugaaljõu toimel laieneda.
Vibratsiooniga kokkupuute hindamisel selleks, et määrata
kindlaks direktiiviga 2002/44/EÜ nõutud meetmed töökohal
elektritööriistu kasutavate isikute kaitsmiseks, tuleb võtta
arvesse tegelikke kasutustingimusi ja tööriista kasutamise
viisi, sealhulgas töötsükli kõiki osi, näiteks lisaks reaalse
kasutamise ajale ka neid aegu, mil tööriist on välja lülitatud
või töötab tühijooksul.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks peab
kasutaja tähelepanelikult lugema kasutusjuhendit.
Seda tööriista kasutades kandke kaitseprille või
goggle-tüüpi prille.
Kandke kõrvakaitsmeid, kui kasutate seda
tööriista.
Teiste isikute ohutus
♦
♦
See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikute (sealhulgas laste) poolt, kelle füüsilised, tajumis- või vaimsed
võimed on piiratud või kellel puuduvad teadmised ja
kogemused, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve või seadme kasutamist puudutava
juhendamise korral.
Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad ei mängiks
seadmega.
Muud ohud.
Tööriista kasutamisel võivad tekkida muud ohud, mida ei
ole lisatud hoiatustes kirjeldatud. Need ohud võivad tekkida
valesti kasutamise, pikemaajalise kasutamise jne tõttu.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja turvaseadeldiste
kasutamisel ei saa teatud ohte vältida. Need on järgmised.
♦ Liikuvate osade puudutamisest põhjustatud vigastused.
♦ Detailide, ketaste või tarvikute vahetamisel tekkinud
vigastused.
♦ Tööriista pikaajalisest kasutamisest põhjustatud
vigastused. Tööriista pikaajalisel kasutamisel tehke
regulaarselt puhkepause.
♦ Kuulmiskahjustused.
♦ Tööriista kasutamisel (näiteks puidu, eriti tamme, kase
ja MDF-plaatide töötlemisel) tekkiva tolmu sissehingamisest põhjustatud terviseohud.
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis sisalduvad
deklareeritud vibratsioonitasemed on mõõdetud vastavalt
standardis EN 60745 kirjeldatud standardsele katsemeetodile ning neid võib kasutada tööriistade võrdlemiseks. Deklareeritud vibratsioonitaset võib samuti kasutada kokkupuute
esmaseks hindamiseks.
Hoiatus! Elektritööriista tegelikul kasutamisel võib vibratsioon erineda deklareeritud väärtusest, sõltuvalt tööriista
kasutamise viisidest. Vibratsioonitase võib ületada eespool
toodut.
8
Elektriohutus
See tööriist on topeltisolatsiooniga, seetõttu
pole maandusjuhe vajalik. Kontrollige alati, et
toitepinge vastab andmesildile märgitud väärtusele.
♦
Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb lasta see ohutuse
tagamiseks tootjal või Stanley Fat Maxi volitatud hoolduskeskusel välja vahetada.
Pinge langused
Voolutõuked põhjustavad lühiajalisi pinge langusi. Ebasoodsates elektrivooluga varustamise tingimustes, võib see
mõjutada teisi tööriistu.
Kui süsteemi vooluga varustamise takistus on madalam kui
0,107 Ω, siis tõenäoliselt häireid ei teki.
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või mõned neist.
1. Käivituslüliti
2. Vabastusnupp
3. Külgkäepide
4. Võllilukusti
5. Piire
Kokkupanemine
Hoiatus! Enne kokkupanekut veenduge, et tööriist on välja
lülitatud ja vooluvõrgust väljas.
Piirde paigaldamine ja eemaldamine (joonis A)
Tööriist on varustatud piirdega vaid lihvimistööde jaoks. Kui
seadmega on plaanis teha lõikamistöid, tuleb paigaldada
just selle jaoks mõeldud piire.
Lõikamistöödeks sobiva piirde varuosanumber 1004484-02
on saadaval ja selle saab tellida Stanley Fat Max teeninduskeskustest.
EESTI KEEL
Paigaldamine
♦ Asetage tööriist lauale võll (6) näoga ülespoole.
♦ Vabastage lukustusnupp (7) ja hoidke piiret (5) tööriista
kohal, nagu joonisel näidatud.
♦ Joondage kõrvad (8) ja sälgud (9).
♦ Vajutage piire alla ja pöörake vajalikku asendisse.
♦ Pingutage lukustusnuppu (7), et kinnitada piire tugevalt
tööriista külge.
♦ Vajadusel pingutage kruvi (10), et suurendada lukustusjõudu.
Eemaldamine
♦ Vabastage lukustusnupp (7).
♦ Pöörake piiret päripäeva, et joondada kõrvad (8) sälkudega (9).
♦ Eemaldage piire tööriista küljest.
Hoiatus! Ärge kunagi kasutage tööriista ilma piirdeta.
Külgkäepideme paigaldamine
♦
Kruvige külgkäepide (3) ühte tööriista paigaldusaukudest.
Hoiatus! Kasutage alati külgkäepidet.
Lihvimis- või lõikeketaste paigaldamine ja
eemaldamine (joonised B - D)
Kasutage alati tööks õiget kettatüüpi.
Kasutage alati õige diameetri ja võlliava suurusega kettaid
(vt tehnilised andmed).
Paigaldamine
♦ Paigaldage piire, nagu kirjeldati eespool.
♦ Asetage sisemine äärik (11) võllile (6), nagu näidatud
(joonis B). Veenduge, et äärik asub korralikult võlli
lamedatel külgedel.
♦ Asetage ketas (12) võllile (6), nagu näidatud (joonis B).
Kui kettal on kõrgem keskosa (13), tuleb veenduda, et
kõrgem keskosa oleks sisemise ääriku suunas.
♦ Veenduge, et ketas asetseb õigesti sisemise ääriku
peal.
♦ Asetage välimine äärik (14) võllile. Kui paigaldate
lihvimisketast, peab välimisel äärikul asetsev kõrgem
keskosa olema ketta suunas (A joonisel C). Kui paigaldate lõikeketast, peab välimisel äärikul asetsev kõrgem
keskosa olema suunatud kettast eemale (B joonisel C).
♦ Hoidke võlli lukku (3) all ning pingutage välimist äärikut
kahe tihvtiga mutrivõtme (15) abil (joonis D).
Eemaldamine
♦ Hoidke võlli lukku (4) all ning vabastage välimine äärik
(14) kahe tihvtiga mutrivõtme (15) abil (joonis D).
♦ Eemaldage välimine äärik (14) ja ketas (12).
Liivapaberi paigaldamine ja eemaldamine
(joonis D ja E)
Liivapaberiga lihvimiseks on vaja tugitalda. Tugitald on
saadaval tarvikuna Stanley Fat Max edasimüüja juures.
Paigaldamine
♦ Asetage sisemine äärik (11) võllile (5), nagu näidatud
(joonis E). Veenduge, et äärik asub korralikult võlli
lamedatel külgedel.
♦ Asetage tugitald (16) võllile.
♦ Asetage liivapaber (17) tugitallale.
♦ Asetage välimine äärik (14) võllile nii, et kõrgem keskosa oleks suunatud kettast eemale.
♦ Hoidke võlli lukku (3) all ning pingutage välimist äärikut
kahe tihvtiga mutrivõtme (15) abil (joonis D). Veenduge,
et välimine äärik on õigesti paigaldatud ning et paber on
tugevalt kinni.
Eemaldamine
♦ Hoidke võlli lukku (4) all ning vabastage välimine äärik
(14) kahe tihvtiga mutrivõtme (15) abil (joonis D).
♦ Eemaldage välimine äärik (14), liivapaber (17) ja tugitald
(16).
Kasutamine
Hoiatus! Laske tööriistal töötada oma kiirusega. Ärge
koormake seda üle.
♦ Suunake kaablit ettevaatlikult, et vältida juhuslikku
lõikamist.
♦ Olge valmis sädemete vooks, kui lihvimis- või lõikeketas
peaks töödeldava materjaliga kokku puutuma.
♦ Asetage tööriist alati nii, et piire tagab lihvimis- või
lõikeketta eest optimaalse kaitse.
Sisse- ja väljalülitamine
♦
Tööriista sisselülitamiseks vajutage vabastusnuppu (2)
ja seejärel vajutage „on/off (sisse/välja)“ lülitit (1).
♦ Tööriista väljalülitamiseks vabastage „on/off (sisse/
välja)“ lüliti (1).
Hoiatus! Ärge lülitage koormuse all olevat tööriista välja.
Nõuanded optimaalse kasutamise kohta
♦
♦
Hoidke tööriista kindlalt üks käsi ümber külgkäepideme
ja teine käsi ümber peakäepideme.
Lihvides jätke ketta ja töödeldava pinna vahel alati
umbes 15° nurka.
Hooldamine
Stanley Fat Max juhtmega/juhtmeta seade/tööriist on loodud
pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hooldamise juures.
Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb selle eest hoolitseda
ja seadet regulaarselt puhastada.
Hoiatus! Enne juhtmega/juhtmeta elektritööriistade hooldamist toimige järgmiselt.
9
EESTI KEEL
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Lülitage seade/tööriist välja ja eemaldage see pistikupesast.
Kui seadmel/tööriistal on eraldi akuplokk, lülitage seade
välja ja eemaldage aku seadme/tööriista küljest.
Kui akut ei saa seadme küljest eemaldada, laske akul
täielikult tühjeneda ja lülitage seejärel seade välja.
Eemaldage laadija enne puhastamist pistikupesast.
Laadija ei vaja peale regulaarse puhastamise mingit hooldamist.
Puhastage tarviku/tööriista/laadija ventilatsiooniavasid
regulaarselt pehme harja või kuiva lapiga.
Puhastage mootori korpust regulaarselt niiske lapiga.
Ärge kasutage abrasiivseid ega lahustipõhiseid puhastusvahendeid.
Avage regulaarselt padrun ja koputage vastu seda, et
eemaldada padrunisse kogunenud tolm (kui paigaldatud).
Tehnilised andmed
FME841 (Tüüp 1)
230
Sisendpinge
V VP
Sisendvõimsus
W
Nimikiirus
min
Ketta võlliava
mm
22
Ketta diameeter
mm
230
lihvimiskettad
mm
6
lõikekettad
mm
3,5
2 200
-1
6 500
Max ketta paksus
Võlli suurus
M14
Mass
kg
5,1
LpA (helirõhk) 98 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
LWA (helivõimsus) 109 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Toitepistiku vahetamine (ainult Ühendkuningriik ja
Iirimaa)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetuna
vastavalt EN 60745:
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige järgmiselt.
♦ Kõrvaldage vana pistik ohutult.
♦ Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
♦ Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
Hoiatus! Maandusklemmiga ühendusi ei tehta. Järgige
kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.
Soovitatav kaitse: 13 A.
Poleerimine (ah,P) 13.4 m/s2, määramatus (K) 1.5 m/s2
Pinna lihvimine (ah,SG) 7.8 m/s2, määramatus (K) 1.5 m/s2
Liivapaberiga lihvimine (ah,DS) 4.5 m/s2, määramatus (K) 1.5 m/s2
Traatharjamine (ah) 6.1 m/s2, määramatus (K) 1.5 m/s2
Lõikamine (ah) 5.2 m/s2, määramatus (K) 1.5 m/s2
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada
koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie Stanley Fat Maxi toode on
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge visake
seda olmejäätmete hulka. Viige toode vastavasse eraldi
kogumise kohta.
Kasutatud toodete ja pakendite eraldi kogumine
aitab materjale taaskasutada.
Kasutatud materjalide taaskasutamine aitab vältida keskkonna saastamist ja vähendab vajadust
tooraine järele.
FME841
Stanley Europe kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed”
kirjeldatud tooted vastavad järgmistele dokumentidele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Samuti vastavad tooted direktiividele 2004/108/EÜ ja
2011/65/EL. Lisainfo saamiseks võtke palun ühendust
Stanley Europe‘iga allpool asuval aadressil või vaadake
kasutusjuhendi tagaküljel olevat infot.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni kokkupanemise eest ja kinnitab seda Stanley Europe‘i nimel.
Kohalikud määrused võivad nõuda elektroonikaromu
eraldamist olmejäätmetest ning selle viimist prügilasse või
jaemüüjale, kellelt ostate uue toote.
Stanley Europe pakub võimalust Stanley Fat Maxi toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast kasutusea
lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige toode volitatud
remonditöökotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöörduda
Stanley Europe‘i kohalikku esindusse, mille aadressi leiate
sellest kasutusjuhendist. Samuti on Stanley Europe‘i volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse
üksikasjad ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil
www.2helpU.com
10
R. Laverick
Engineering Manager
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgium
24/06/2014
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша угловая шлифмашина Stanley Fat Max предназначена для шлифования и резки металла и стеновых
материалов с использованием отрезных дисков
и шлифовальных кругов соответствующего типа. При
наличии защитного кожуха соответствующего типа,
данный инструмент предназначен для эксплуатации
профессиональными и непрофессиональными пользователями.
Инструкции по технике безопасности
b.
c.
d.
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех
перечисленных ниже правил безопасности
и инструкций может привести к поражению
электрическим током, возникновению пожара
и/или получению тяжелой травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для их дальнейшего
использования. Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится к Вашему сетевому (с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
Безопасность рабочего места
Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение. Плохое освещение
или беспорядок на рабочем месте может привести
к несчастному случаю.
Не используйте электроинструменты, если есть
опасность возгорания или взрыва, например,
вблизи легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы электроинструмент создает искровые разряды, которые
могут воспламенить пыль или горючие пары.
Во время работы с электроинструментом не
подпускайте близко детей или посторонних лиц.
Отвлечение внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
Электробезопасность
Вилка кабеля электроинструмента должна соответствовать штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не используйте соединительные
штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод заземления.
Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей ей штепсельной розетки уменьшает
риск поражения электрическим током.
e.
f.
3.
a.
b.
c.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта с заземленными
объектами, такими как трубопроводы, радиаторы отопления, электроплиты и холодильники.
Риск поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под дождем или во влажной среде. Попадание воды
в электроинструмент увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте
кабель для переноски электроинструмента или
для вытягивания его вилки из штепсельной
розетки. Не подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур и смазочных
веществ; держите его в стороне от острых
кромок и движущихся частей инструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает
риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинительный
кабель, предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для работы
на открытом воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте
источник питания, оборудованный устройством
защитного отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения электрическим током.
Личная безопасность
При работе с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что Вы делаете,
и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием алкоголя или
понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств. Малейшая неосторожность при работе с электроинструментами может
привести к серьезной травме.
При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки.
Своевременное использование защитного снаряжения, а именно: пылезащитной маски, ботинок
на нескользящей подошве, защитного шлема или
противошумовых наушников, значительно снизит
риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного запуска.
Перед тем, как подключить электроинструмент
к сети и/или аккумулятору, поднять или перенести его, убедитесь, что выключатель находится
в положении «выключено». Не переносите
электроинструмент с нажатой кнопкой выключа11
РУССКИЙ ЯЗЫК
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
12
теля и не подключайте к сетевой розетке электроинструмент, выключатель которого установлен
в положение «включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные или гаечные
ключи. Регулировочный или гаечный ключ,
оставленный закрепленным на вращающейся
части электроинструмента, может стать причиной
тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда сохраняйте равновесие и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом. Во
время работы не надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем, чтобы Ваши
волосы, одежда или перчатки находились
в постоянном отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся
части инструмента.
Если электроинструмент снабжен устройством
сбора и удаления пыли, убедитесь, что данное
устройство подключено и используется надлежащим образом. Использование устройства пылеудаления значительно снижает риск возникновения
несчастного случая, связанного с запыленностью
рабочего пространства.
Использование электроинструментов и технический уход
Не перегружайте электроинструмент. Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только
при соблюдении параметров, указанных в его
технических характеристиках.
Не используйте электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается в положение
включения или выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем представляет опасность и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой
розетки и/или извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой принадлежностей
или при хранении электроинструмента. Такие
меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые электроинструменты
в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями, работать
с электроинструментом. Электроинструменты
представляют опасность в руках неопытных пользователей.
e.
f.
g.
5.
a.
Регулярно проверяйте исправность электроинструмента. Проверяйте точность совмещения
и легкость перемещения подвижных частей,
целостность деталей и любых других элементов электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не будет полностью отремонтирован. Большинство несчастных
случаев являются следствием недостаточного
технического ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют избежать заклинивания
и делают работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары
и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих условий и характера
будущей работы. Использование электроинструмента не по назначению может создать опасную
ситуацию.
Техническое обслуживание
Ремонт Вашего электроинструмента должен
производиться только квалифицированными
специалистами с использованием идентичных
запасных частей. Это обеспечит безопасность
Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
♦
♦
♦
Внимание! Дополнительные меры безопасности при шлифовании, зачистке, очистке
металлической щеткой, полировке и абразивной резке.
Данный электроинструмент предназначен для
шлифования, зачистки, очистки металлической щеткой, полировки и абразивной резки.
Внимательно прочтите все инструкции по использованию, правила безопасности, спецификации, а также рассмотрите все иллюстрации,
входящие в руководство по эксплуатации данного электроинструмента. Несоблюдение всех
перечисленных ниже инструкций может привести
к поражению электрическим током, возникновению
пожара и/или получению серьезной травмы.
Использование инструмента не по назначению
может привести к повреждению инструмента
и получению телесной травмы.
Не используйте дополнительные принадлежности и насадки, специально не разработанные
и не рекомендованные производителем инструмента. Возможность установки принадлежностей
и насадок на электроинструмент не обеспечивает
безопасности при его использовании.
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Номинальная скорость вращения насадок
должна соответствовать скорости, указанной на
электроинструменте. Диски и прочие насадки при
вращении на скорости, превышающей их номинальную скорость, могут разрушиться и сорваться
с крепления.
Внешний диаметр и толщина насадки должны
соответствовать диапазону мощности Вашего
электроинструмента. Насадка неправильного
размера не закрывается надлежащим образом защитным кожухом и не обеспечивает контроля при
управлении инструментом.
Посадочные отверстия абразивных дисков,
фланцев, шлифовальных подошв и прочих
сменных обрабатывающих принадлежностей
должны полностью соответствовать типоразмеру шпинделя электроинструмента. Насадки
с посадочными отверстиями, не соответствующими
крепёжным деталям электроинструмента, могут
стать причиной разбалансированности, повышенной вибрации и потери контроля над электроинструментом.
Не используйте поврежденные насадки. Перед
каждым использованием проверяйте абразивные диски на наличие сколов и трещин, дискиподошвы - на наличие надрывов и трещин,
проволочные щетки - на наличие ослабленной
или сломанной проволоки. В случае падения
электроинструмента или насадки проверьте их
на наличие повреждений или установите неповрежденную насадку. После проверки и установки насадки запустите электроинструмент на
максимальной скорости без нагрузки на одну
минуту. Поврежденные насадки отлетят в сторону
в течение данного тестового периода.
Используйте средства индивидуальной защиты. В зависимости от типа выполняемых работ
надевайте щиток для защиты лица, защитную
маску или защитные очки. В соответствии
с необходимостью надевайте респиратор, защитные наушники, перчатки и рабочий фартук,
способный защитить от отлетающих мелких
абразивных частиц и фрагментов обрабатываемой детали. Средства защиты для глаз
должны останавливать частицы, вылетающие при
выполнении различных видов работ. Противопылевая маска или респиратор должны обеспечивать
фильтрацию твердых частиц, образующихся в ходе
работ. Длительное воздействие шума высокой интенсивности может привести к нарушениям слуха.
Не подпускайте посторонних лиц близко к рабочей зоне. Любое лицо, входящее в рабочую
зону, должно использовать средства индивидуальной защиты. Отлетающие фрагменты
обрабатываемой детали или разрушенной насадки
могут стать причиной получения травмы даже за
пределами рабочей зоны.
♦ Держите электроинструмент только за изолированные поверхности при выполнении работ,
во время которых режущая принадлежность
может задеть скрытую проводку или кабель
подключения к электросети. Контакт насадки
с находящимся под напряжением проводом делает
непокрытые изоляцией металлические части
электроинструмента также «живыми», что создает
опасность удара электрическим током.
♦ Используйте струбцины или другие приспособления для фиксации обрабатываемой детали,
устанавливая их только на неподвижной
поверхности. Если держать обрабатываемую
деталь руками или с упором в собственное тело,
то можно потерять контроль над инструментом или
обрабатываемой деталью.
♦ Располагайте кабель подключения к электросети на удалении от вращающейся насадки.
В случае потери контроля кабель может быть
разрезан или защемлен, а Ваша рука может быть
затянута вращающейся насадкой.
♦ Никогда не кладите электроинструмент, пока насадка полностью не остановится. Вращающаяся
насадка может задеть за поверхность, и электроинструмент вырвется из Ваших рук.
♦ Не включайте электроинструмент, если насадка
направлена на Вас. Случайный контакт с вращающейся насадкой может привести к захвату
насадкой Вашей одежды и получению телесной
травмы.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия электроинструмента. Вентилятор
электродвигателя затягивает пыль внутрь корпуса,
а скопление большого количества пыли на металле
электродвигателя повышает риск поражения
электротоком.
♦ Не используйте электроинструмент вблизи с пожароопасными материалами. Искровые разряды
могут привести к их воспламенению.
♦ Не используйте насадки, требующие жидкостного охлаждения. Использование воды или других
жидких охлаждающих средств может привести
к поражению электрическим током вплоть до смертельного исхода.
Примечание: Предыдущая мера предосторожности
не относится к электроинструментам, специально разработанным для использования с системой жидкости.
Обратный удар и действия по его
предупреждению
Обратный удар является внезапной реакцией на
защемление или застревание вращающегося диска,
диска-подошвы, щетки или какой-либо другой насадки.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Защемление или застревание могут стать причиной
мгновенной остановки вращающейся насадки, что
в свою очередь приводит к потере контроля над
электроинструментом, и он внезапно подается назад
в направлении, противоположном вращению насадки.
Например, если абразивный круг был защемлен или
застрял в заготовке, край круга в момент защемления
может врезаться в поверхность заготовки, в результате
чего круг поднимается или подается назад. В зависимости от направления движения круга в момент
защемления, круг может резко подняться в сторону или
от оператора. В этот момент абразивные круги могут
также сломаться.
Обратный удар является результатом использования
электроинструмента не по назначению и/или неправильных действий оператора и условий работы, и его
можно избежать, соблюдая следующие меры безопасности:
♦ Крепко держите электроинструмент и следите
за положением тела и рук, чтобы эффективно
противостоять воздействию обратного удара.
Для максимального контроля силы обратного
удара или реакции от крутящего момента всегда
используйте вспомогательную рукоятку, если
она предусмотрена. При соблюдении соответствующих мер предосторожности оператор может
контролировать силу обратного удара и реакцию от
крутящего момента.
♦ Никогда не держите руки вблизи от вращающегося диска. При обратном ударе диск может
поранить Ваши руки.
♦ Не стойте в зоне действия обратного удара
электроинструмента. В момент заедания сила обратного удара отбросит инструмент в направлении,
обратном движению диска.
♦ Будьте особенно осторожны при обрабатывании углов, острых кромок и пр. Избегайте
отскакивания и заедания насадки. Именно при
обработке углов, острых кромок или при отскакивании высока вероятность заедания вращающейся
насадки, что может послужить причиной потери
контроля над инструментом или образования обратного удара.
♦ Не устанавливайте на инструмент диск для
резьбы по дереву или зубчатый пильный диск.
Данные диски увеличивают вероятность возникновения обратного удара и потери контроля над
инструментом.
Меры безопасности при выполнении операций
по шлифованию и резке с использованием
абразивных дисков
♦
♦
♦
♦
♦
Дополнительные меры безопасности при резке
с использованием абразивных дисков
♦
♦
14
Используйте только диски, рекомендованные
для использования с Вашим электроинструментом, а также защитные кожухи, специально
разработанные для выбранного типа дисков.
Диски, не предназначенные для использования
с данным электроинструментом, не будут надежно
защищены кожухом и представляют опасность.
Защитный кожух должен быть надежно закреплен на электроинструменте. Для достижения
максимальной безопасности кожух должен
быть установлен таким образом, чтобы со
стороны оператора была открыта самая незначительная часть диска. Защитный кожух поможет
защитить оператора от фрагментов разрушенного
диска и случайного контакта с диском.
Диски должны использоваться только строго
в соответствии с их назначением.
Например: не выполняйте шлифование боковой
стороной режущего диска. Абразивные режущие
диски предназначены для шлифования периферией круга, поэтому боковая сила, применимая
к данному типу дисков, может стать причиной их
разрушения.
Всегда используйте неповрежденные дисковые
фланцы, размер и форма которых полностью
соответствуют выбранному Вами типу дисков.
Правильно подобранные дисковые фланцы поддерживают диск, снижая вероятность его разрушения. Фланцы для режущих дисков могут отличаться
от фланцев для шлифовальных кругов.
Никогда не используйте изношенные диски
с электроинструментов большей мощности.
Диски, предназначенные для использования
с электроинструментами большей мощности, не
подходят для высоких скоростей инструментов
меньшей мощности, и могут разрушиться.
Не давите на режущий диск и не оказывайте на
него чрезмерного давления. Не пытайтесь выполнить слишком глубокий разрез. Чрезмерное
напряжение диска увеличивает нагрузку на диск,
результатом которой может стать деформация или
заедание в момент резания, возможность возникновения обратного удара, а также поломка диска.
Не стойте на одной линии и позади вращающегося диска. При вращении диска в момент
выполняемой операции в направлении от оператора, возможный обратный удар может отбросить
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
электроинструмент с работающим диском прямо на
вас.
При заклинивании диска или если по какойлибо причине Вы хотите прекратить резание,
выключите электроинструмент и удерживайте
его в пропиле, пока режущий диск полностью
не остановится. Ни в коем случае не пытайтесь
вытащить режущий диск из заготовки, пока
он ещё вращается, так как это может вызвать
обратный удар. Выясните причину заклинивания
диска и примите надлежащие меры по ее устранению.
Не возобновляйте прерванную операцию
с диском в заготовке. Позвольте диску достичь
максимальной скорости и аккуратно введите
его в разрез. В противном случае, при повторном включении электроинструмента диск может
сломаться, подняться или выскочить обратно из
заготовки.
Размещайте панели или заготовки больших
размеров на упорах для минимизации риска
защемления диска и обратного удара. Большие
заготовки имеют тенденцию прогибаться под тяжестью собственного веса. Устанавливайте упоры
под заготовкой по обе стороны от режущего диска,
около линии реза и краев заготовки.
Будьте особенно внимательны при сквозном
врезании в стены и другие сплошные поверхности. Выступающий диск может врезаться в газовую
или водопроводную трубу, электропроводку или
в объекты, вызывающие обратный удар.
Меры безопасности при шлифовании
♦
Не используйте шлифовальные круги, диаметр которых намного превышает диаметр
подошвы. При выборе шлифовальной бумаги
пользуйтесь рекомендациями изготовителя.
Шлифовальная бумага, выступающая за пределы
подошвы шлифмашины, может порваться, что
станет причиной повреждения диска или вызовет
обратный удар.
Меры безопасности при полировке
♦
Следите за тем, чтобы полировальная шкурка
была плотно установлена на подошве, а концы
завязок были убраны. Уберите или отрежьте
все выступающие концы завязок. Свободно
свисающие и вращающиеся завязки могут запутать
Ваши пальцы или застрять в обрабатываемой заготовке.
Меры безопасности при работе
с использованием проволочных щеток
♦
Помните, что кусочки проволоки отскакивают
от проволочной щетки даже при выполнении
♦
обычной операции. Не надавливайте на щетку,
оказывая на нее чрезмерное давление. Обрывки
проволоки легко могут проникнуть через легкую
одежду и/или попасть на кожу.
Если при работе щеткой рекомендовано использование защитного ограждения, не допускайте
ни малейшего соприкосновения проволочной
щетки или диска с ограждением. В процессе
работы и под воздействием центробежной силы
проволочный диск или щетка могут увеличиться
в диаметре.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Данный инструмент не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными физическими, сенсорными и умственными способностями
или при отсутствии необходимого опыта или
навыка, за исключением, если они выполняют
работу под присмотром или получили инструкции
относительно работы с этим инструментом от лица,
отвечающего за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с электроинструментом.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно возникновение дополнительных остаточных рисков, которые
не вошли в описанные здесь правила техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном
или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций
по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены деталей
инструмента, дисков или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента. При
использовании инструмента в течение продолжительного периода времени делайте регулярные
перерывы в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли
в процессе работы с инструментом (например, при
обработке древесины, в особенности, дуба, бука
и ДВП).
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических
характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным
методом определения вибрационного воздействия согласно EN60745 и могут использоваться при сравнении
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
характеристик различных инструментов. Приведенные
значения уровня вибрации могут также использоваться
для предварительной оценки величины вибрационного
воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при
работе с электроинструментом зависят от вида работ,
выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных значений. Уровень вибрации может
превышать заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия для
определения необходимых защитных мер (2002/44/EC)
для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание
действительные условия использования электроинструмента, учитывая все составляющие рабочего
цикла, в том числе, время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, время, когда он работает
без нагрузки, а также время его запуска и отключения.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
При работе с данным инструментом наденьте защитные очки или маску.
При работе с инструментом используйте
средства защиты органов слуха.
Электробезопасность
Данный инструмент защищен двойной
изоляцией, что исключает потребность
в заземляющем проводе. Следите за напряжением электрической сети, оно должно
соответствовать величине, обозначенной на
информационной табличке электроинструмента.
♦
Во избежание несчастного случая, замена поврежденного кабеля питания должна производиться
только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре Stanley Fat Max.
Перепады напряжения
При бросках тока возникают кратковременные перепады напряжения. Недостаточные параметры электропитания могут привести к сбоям в работе другого
оборудования.
Если полное электрическое сопротивление системы
ниже 0,107 Ω, вероятность возникновения помех крайне
мала.
16
Составные части
Ваш инструмент может содержать все или некоторые из
перечисленных ниже составных частей:
1. Пусковой выключатель
2. Кнопка защиты от непреднамеренного пуска
3. Боковая рукоятка
4. Кнопка блокировки шпинделя
5. Защитный кожух
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь, что
инструмент выключен и отсоединен от электросети.
Установка и снятие защитного кожуха (Рис. А)
Электроинструмент оснащен защитным кожухом,
предназначенным только для работ по шлифованию
поверхностей. В случае если инструмент предназначен
для операций по резке, на него должен быть установлен специальный защитный кожух. Защитный кожух №
1004484-02 для операций по резке можно приобрести
в сервисных центрах Stanley Fat Max.
Установка
♦ Положите инструмент на стол, шпинделем (6)
вверх.
♦ Ослабьте фиксатор зажима (7) и держите защитный кожух (5) над инструментом, как показано на
рисунке.
♦ Совместите проушины (8) с прорезями (9).
♦ Прижмите кожух к инструменту и поверните его
против часовой стрелки, устанавливая в нужное
положение.
♦ Затяните фиксатор зажима (7), закрепляя защитный кожух на инструменте.
♦ При необходимости увеличьте силу зажима, затянув винт (10).
Снятие
♦ Ослабьте фиксатор зажима (7).
♦ Поверните защитный кожух по часовой стрелке,
совмещая проушины (8) с прорезями (9).
♦ Снимите защитный кожух с инструмента.
Внимание! Никогда не используйте шлифмашину без
установленного на месте защитного кожуха.
Установка боковой рукоятки
♦
Ввинтите боковую рукоятку (3) в необходимое
резьбовое отверстие в шлифмашине.
Внимание! Всегда используйте боковую рукоятку.
Установка и снятие шлифовальных кругов или
режущих дисков (Рис. B-D)
Всегда используйте диски правильного типа, предназначенные только для соответствующего вида работ.
Используйте диски только соответствующего диаметра
РУССКИЙ ЯЗЫК
и размера установочного отверстия (см. раздел «Технические характеристики»).
Установка
♦ Установите защитный кожух, как описано выше.
♦ Установите внутренний фланец (11) на шпиндель
(6), как показано на рисунке (Рис. В). Проследите,
чтобы нижняя часть фланца совместилась с боковыми вырезами шпинделя.
♦ Установите диск (12) на шпиндель (6), как показано
на рисунке (Рис. В). Если диск имеет выпуклую
середину (13), проследите, чтобы она примыкала
к внутреннему фланцу.
♦ Убедитесь, что диск правильно установлен на
внутреннем фланце.
♦ Установите на шпиндель наружный фланец (14).
При установке шлифовального круга, выступ
наружного фланца должен примыкать к шлифовальному кругу (Вид A на Рис. С). При установке
режущего диска, выступ наружного фланца должен
быть направлен в противоположную сторону от
режущего диска (Вид В на Рис. С).
♦ Удерживая нажатой кнопку блокировки шпинделя
(3), затяните наружный фланец входящим в комплект поставки ключом (15) (Рис. D).
Снятие
♦ Удерживая нажатой кнопку блокировки шпинделя
(4), ослабьте наружный фланец (14) входящим
в комплект поставки ключом (15) (Рис. D).
♦ Снимите наружный фланец (14) и диск (12).
Установка и снятие абразивных дисков
(Рис. D и E)
Снятие
♦ Удерживая нажатой кнопку блокировки шпинделя
(4), ослабьте наружный фланец (14) входящим
в комплект поставки ключом (15) (Рис. D).
♦ Снимите наружный фланец (14), абразивный диск
(17) и диск-подошву (16).
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс. Избегайте
перегрузки инструмента.
♦ Следите за положением кабеля, чтобы случайно
его не разрезать.
♦ Будьте готовы к сильному выбросу искр, как только
шлифовальный или режущий диск войдет в соприкосновение с обрабатываемой заготовкой.
♦ Всегда держите шлифмашину таким образом,
чтобы защитный кожух максимально загораживал
Вас от шлифовального или режущего диска.
Включение и выключение
♦
Для включения инструмента, нажмите на кнопку
защиты от непреднамеренного пуска (2), затем на
клавишу пускового выключателя (1).
♦ Чтобы выключить инструмент, отпустите клавишу
пускового выключателя (1).
Внимание! Не включайте и не выключайте шлифмашину, находящуюся в соприкосновении с обрабатываемой
заготовкой!
Рекомендации по оптимальному
использованию
♦
Крепко держите инструмент одной рукой за боковую рукоятку, другой рукой за основную рукоятку.
При шлифовании, старайтесь обеспечивать между
шлифовальным диском и поверхностью обрабатываемой заготовки угол приблизительно 15°.
Для шлифования с использованием абразивных дисков
требуется установка диска-подошвы. Диск-подошву
можно дополнительно приобрести у ближайшего дилера Stanley Fat Max.
♦
Установка
♦ Установите внутренний фланец (11) на шпиндель
(5), как показано на рисунке (Рис. Е). Проследите,
чтобы нижняя часть фланца совместилась с боковыми вырезами шпинделя.
♦ Установите на шпиндель диск-подошву (16).
♦ На диск-подошву установите абразивный диск (17).
♦ Установите на шпиндель наружный фланец (14)
с выпуклым центром, направленным от диска.
♦ Удерживая нажатой кнопку блокировки шпинделя
(3), затяните наружный фланец входящим в комплект поставки ключом (15) (Рис. D). Убедитесь,
что наружный фланец установлен правильно
и абразивный диск зафиксирован на месте.
Ваш инструмент Stanley Fat Max рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном
уходе и регулярной чистке.
Техническое обслуживание
Внимание! Перед проведением технического обслуживания электрического/аккумуляторного инструмента:
♦ Выключите инструмент и отключите его от источника питания.
♦ Или выключите инструмент и выньте из него
аккумулятор, если инструмент оснащен съемным
аккумулятором.
♦ В случае наличия встроенного аккумулятора,
полностью разгрузите аккумулятор и выключите
инструмент.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
Перед чисткой зарядного устройства отключите его
от источника питания. Ваше зарядное устройство
не требует никакого дополнительного технического
обслуживания, кроме регулярной чистки.
Регулярно очищайте вентиляционные отверстия
инструмента/зарядного устройства мягкой щёткой
или сухой тканью.
Регулярно очищайте корпус двигателя влажной
тканью. Не используйте абразивные чистящие
средства, а также чистящие средства на основе
растворителей.
Регулярно раскрывайте патрон (при наличии) и вытряхивайте из него всю накопившуюся пыль.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя
утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие
Stanley Fat Max или Вы больше в нем не нуждаетесь, не
выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно использовать.
Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду
от загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить сбор
старых электрических продуктов отдельно от бытового
мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы
можете сдавать их в торговом предприятии при покупке
нового изделия.
Stanley Europe обеспечивает прием и переработку
отслуживших свой срок изделий Stanley Fat Max. Чтобы
воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше
изделие в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис Stanley Europe по адресу,
указанному в данном руководстве по эксплуатации.
Кроме того, список авторизованных сервисных центров
Stanley Europe и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти
в интернете по адресу: www.2helpU.com
18
Технические характеристики
FME841 (Тип 1)
Напряжение питания
В перем.
тока
230
Потребляемая мощность
Вт
2 200
Номинальная скорость
об/мин
6 500
Диаметр установочного отверстия
диска
мм
22
Диаметр диска
мм
230
Макс. толщина диска
шлифовальные круги
мм
6
режущие диски
мм
3,5
Диаметр шпинделя
Вес
M14
кг
5,1
LpA (звуковое давление) 98 дБ(А), Погрешность (K) 3 дБ(А)
LwA (акустическая мощность) 109 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Шлифование поверхности (ah,SG) 7,8 м/с 2, погрешность (K) 1,5 м/с 2
Полировка (ah,Р) 13,4 м/с 2, погрешность (K) 1,5 м/с 2
Шлифование абразивным диском (ah,DS) 4,5 м/с 2, погрешность (K)
1,5 м/с 2
Зачистка проволочной щеткой (ah) 6,1 м/с 2, погрешность (K) 1,5 м/с 2
Резка (ah) 5,2 м/с 2, погрешность (K) 1,5 м/с 2
РУССКИЙ ЯЗЫК
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
FME841
Stanley Europe заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики», разработаны
в полном соответствии со стандартами: 2006/42/EC, EN
60745-1, EN 60745-2-3
Данные продукты также соответствуют Директивам
2004/108/EC и 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь в Stanley Europe по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на последней
странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает за соответствие технических данных и делает это заявление
от имени фирмы Stanley Europe.
R. Laverick
Engineering Manager
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgium
24/06/2014
Гарантийные условия
Компания Stanley Europe уверена в качестве своей продукции и, в связи с этим, предлагает профессиональным пользователям исключительные условия гарантийного обслуживания продуктов. Данные гарантийные
условия никоим образом не нарушают договорных прав
непрофессиональных пользователей на гарантийное
обслуживание. Гарантия действительна в пределах
территорий государств-членов Европейского союза
и Европейской зоны свободной торговли.
1 ГОД ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ
При повреждении продукта Stanley Fat Max в течение
12 месяцев со дня покупки, произошедшего вследствие
дефекта материалов или производственного брака,
Stanley Europe гарантирует замену всех неисправных
частей без взимания платы или, по нашему усмотрению, бесплатную замену самого инструмента, при
условии, что:
♦ Продукт использовался без нарушения правил
эксплуатации в соответствии с руководством по
эксплуатации.
♦ Продукт пришел в негодность вследствие нормального износа;
♦ Ремонт продукта не производился посторонними
лицами.
♦ Имеется подтверждение факта совершения покупки.
♦ Продукт Stanley Fat Max возвращен в полной
комплектации и с наличием всех оригинальных
составных частей.
Если Вы хотите подать заявку на гарантийное обслуживание, обратитесь к Вашему продавцу, в один из
авторизованных сервисных центров Stanley Fat Max,
список которых приведен в каталоге продукции Stanley
Fat Max, или в ближайший сервисный центр Stanley по
адресу, указанному на упаковке продукта или в данном
руководстве по эксплуатации. Список авторизованных
сервисных центров Stanley Fat Max и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании Вы
можете найти в интернете по адресу: www.stanley.eu/3
zst00248502 - 29-09-2014
19
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
14
7
6
15
E16762
17
13
1
3
12
19
18
16
9
30
11
50
36
31
37
33
32
www.2helpU.com
38 39
4
42
34
FME841
41
45
21
43
35
20
51
46
22
23
47
41
27
48
25
27 - 09 - 12
49
24
26
29
28
TYPE
1
www.stanley.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising