FME841 | Stanley FME841 ANGLE GRINDER instruction manual

371001 - 21 LV
www.stanley.eu
FME841
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
12
A
B
C
D
3
E
4
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Šī Stanley Fat Max leņķa slīpmašīna paredzēta metāla un
mūra slīpēšanai un griešanai, izmantojot piemērota veida
griezējripu vai slīpripu. Ar uzstādītu piemērotu aizsargu, šis
instruments ir paredzēts profesionālai lietošanai un privātai,
nekomerciālai lietošanai.
Drošības norādījumi
Vispārīgi elektroinstrumenta drošības brīdinājumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus drošības
brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek ievēroti
turpmāk redzamie brīdinājumi un norādījumi, var
gūt elektriskās strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt smagus ievainojumus.
Saglabājiet visus brīdinājumus un noteikumus turpmākām uzziņām.
Termins „elektroinstruments” visos turpmākajos brīdinājumos attiecas uz elektroinstrumentu (ar vadu), ko darbina
ar elektrības palīdzību, vai ar akumulatoru darbināmu
elektroinstrumentu (bez vada).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
Darba zonas drošība
Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā darba zonā var
rasties negadījumi.
Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu
šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai
izgarojumu tvaikus.
Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet tuvumā
atrasties bērniem un nepiederošām personām.
Novēršot uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār instrumentu.
Elektrodrošība
Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā gadījumā nedrīkst
pārveidot. Iezemētiem elektroinstrumentiem
nedrīkst izmantot pārejas kontaktdakšas. Nepārveidotas kontaktdakšas un piemērotas kontaktligzdas rada
mazāku elektriskās strāvas trieciena risku.
Nepieskarieties iezemētām virsmām, piemēram,
caurulēm, radiatoriem, plītīm un ledusskapjiem.
Ja jūsu ķermenis ir iezemēts, pastāv lielāks elektriskās
strāvas trieciena risks.
Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut lietus vai
mitru laika apstākļu iedarbībai. Ja elektroinstrumentā
iekļūst ūdens, palielinās elektriskās strāvas trieciena
risks.
Lietojiet vadu pareizi. Nekad nepārnēsājiet,
nevelciet vai neatvienojiet elektroinstrumentu no
kontaktligzdas, turot to aiz vada. Netuviniet vadu
e.
f.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
karstuma avotiem, eļļai, asām šķautnēm vai kustīgām detaļām. Ja vadi ir bojāti vai sapīti, pastāv lielāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām,
izmantojiet tādu pagarinājuma vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus telpām. Izmantojot vadu, kas
paredzēts lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt mitrā vidē,
ierīkojiet elektrobarošanu ar noplūdstrāvas aizsargierīci (NAI). Lietojot noplūdstrāvas aizsargierīci,
mazinās elektriskās strāvas trieciena risks.
Personīgā drošība
Elektroinstrumenta lietošanas laikā esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties saprātīgi.
Nelietojiet elektroinstrumentu, ja esat noguris vai
atrodaties narkotiku, alkohola vai medikamentu
ietekmē. Pat viens mirklis neuzmanības elektroinstrumentu ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu. Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos apstākļos
lietojot aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu masku,
aizsargapavus ar neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai ausu
aizsargus, ir mazāks risks gūt ievainojumus.
Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms instrumenta pievienošanas kontaktligzdai un/vai akumulatora pievienošanas, instrumenta pacelšanas vai
pārnēsāšanas pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā
pozīcijā. Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var rasties negadījumi.
Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas noņemiet
no tā visas regulēšanas atslēgas vai uzgriežņu
atslēgas. Ja elektroinstrumenta rotējošajai daļai ir
piestiprināta uzgriežņu atslēga vai regulēšanas atslēga,
var gūt ievainojumus.
Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr cieši stāviet uz
piemērota atbalsta un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi neparedzētās situācijās daudz labāk varat saglabāt
kontroli pār elektroinstrumentu.
Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet pārāk
brīvu apģērbu vai rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un cimdus kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs,
rotaslietas vai gari mati var ieķerties kustīgajās detaļās.
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot putekļu
atsūkšanas un savākšanas ierīces, tās jāpievieno
un jālieto pareizi. Lietojot putekļu savākšanas ierīci,
iespējams mazināt putekļu kaitīgo ietekmi.
Elektroinstrumenta ekspluatācija un apkope
Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku. Izmantojiet
konkrētam gadījumam piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi izvēlētu elektroinstrumentu tā
5
LATVIEŠU
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
efektivitātes robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to ar slēdzi
nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja elektroinstrumentu
nav iespējams kontrolēt ar slēdža palīdzību, tas ir
bīstams un ir jāsalabo.
Pirms elektroinstrumentu regulēšanas, piederumu nomainīšanas vai novietošanas glabāšanā
atvienojiet kontaktdakšu no barošanas avota un/vai
no elektroinstrumenta izņemiet akumulatoru. Šādu
profilaktisku drošības pasākumu rezultātā mazinās
nejaušas elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek darbināti,
bērniem nepieejamā vietā un neatļaujiet tos ekspluatēt personām, kas nav apmācītas to lietošanā
vai nepārzina šos norādījumus. Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas personas.
Veiciet elektroinstrumentu apkopi. Pārbaudiet, vai
kustīgās detaļas ir pareizi savienotas un nostiprinātas, vai detaļas nav bojātas, kā arī vai nav kāds
cits apstāklis, kas varētu ietekmēt elektroinstrumenta darbību. Ja elektroinstruments ir bojāts,
pirms ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti, kam nav
veikta pienācīga apkope.
Regulāri uzasiniet un tīriet griezējinstrumentus. Ja
griezējinstrumentiem ir veikta pienācīga apkope un tie ir
uzasināti, pastāv mazāks to iestrēgšanas risks, un tos ir
vieglāk vadīt.
Elektroinstrumentu, tā piederumus, detaļas u.c.
ekspluatējiet saskaņā ar šiem noteikumiem, ņemot
vērā darba apstākļus un veicamā darba specifiku.
Lietojot elektroinstrumentu tam neparedzētiem mērķiem, var rasties bīstama situācija.
Apkalpošana
Elektroinstrumentam apkopi drīkst veikt tikai
kvalificēts remonta speciālists, izmantojot tikai
oriģinālās rezerves daļas. Tādējādi tiek saglabāta
elektroinstrumenta drošība.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Elektroinstrumenta papildu drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Papildu drošības brīdinājumi
slīpēšanai, smirģelēšanai, slīpēšanai ar suku,
pulēšanai vai abrazīviem nogriešanas darbiem
♦
6
Šo elektroinstrumentu paredzēts lietot kā slīpmašīnu, smirģeli, stiepļu suku, pulējamo slīpmašīnu vai
nogriešanas instrumentu. Izlasiet visus drošības brīdinājumus, norādījumus, ilustrācijas un
tehniskos datus, kas atrodas elektroinstrumenta
komplektācijā. Ja netiek ievēroti visi turpmāk redzamie noteikumi, var saņemt elektriskās strāvas triecienu,
izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt nopietnu ievainojumu.
♦
♦
Veicot darbus, kam šis elektroinstruments nav
paredzēts, var rasties bīstami apstākļi un var gūt
ievainojumus.
Lietojiet tikai šī instrumenta ražotāja īpaši izgatavotos un ieteiktos piederumus. Kaut arī kādu citu
piederumu ir iespējams piestiprināt pie instrumenta, tā
lietošana nav droša.
Piederuma nominālajam ātrumam jābūt vismaz
vienādam ar maksimālo ātrumu, kas atzīmēts uz
elektroinstrumenta. Piederumi, kas kustas ātrāk par
nominālo ātrumu, var salūzt un nolidot nost.
Piederuma ārējam diametram un biezumam jābūt
elektroinstrumenta jaudas koeficienta robežās. Nepareiza izmēra piederumus nav iespējams pietiekami
uzmanīt vai kontrolēt.
Ripu ass diametram, atlokiem, atbalsta paliktņiem
vai jebkuram citam piederumam ir jābūt piemērotiem elektroinstrumenta vārpstai. Piederumi, kuru
ass diametrs neatbilst elektroinstrumenta vārpstas
lielumam, sāk svārstīties un pārmērīgi vibrēt, kā arī to
dēļ var zaudēt kontroli pār instrumentu.
Nelietojiet bojātu piederumu. Pirms katras ekspluatācijas reizes pārbaudiet piederuma stāvokli,
piemēram, vai ripā nav robu un plaisu, vai atbalsta
paliktnis nav saplaisājis, nodilis vai pārlieku
nolietojies un vai stiepļu suka nav vaļīga un kādā
stāvoklī ir tās stiepļu sari. Ja elektroinstruments
vai piederums ir ticis nomests zemē, pārbaudiet,
vai tas nav bojāts. Ja ir, uzstādiet jaunu piederumu.
Kad pārbaude ir veikta un piederums ir piestiprināts, darbiniet elektroinstrumentu vienu minūti
maksimālajā ātrumā bez noslodzes. Bojāti piederumi
šādā pārbaudes laikā parasti salūzt.
Valkājiet personīgo aizsargaprīkojumu. Atkarībā no
veicamā darba valkājiet sejas aizsargu, aizsargbrilles vai brilles. Ja vajadzīgs, valkājiet putekļu masku, ausu aizsargus, cimdus un darba priekšautu,
kas aiztur mazas abrazīvas vai materiāla daļiņas.
Acu aizsargaprīkojumam jāaiztur lidojoši netīrumi, kas
rodas dažādu darbu veikšanas laikā. Putekļu maskas
vai respiratora filtram jāaiztur darba laikā radušās daļiņas. Ilgstoša un ļoti intensīva trokšņa iedarbībā varat
zaudēt dzirdi.
Neļaujiet nepiederošām personām atrasties darba
zonā. Ikvienam, kas atrodas darba zonā, jāvalkā
personīgais aizsargaprīkojums. Apstrādājamā materiāla vai bojāta piederuma daļiņas var aizlidot un izraisīt
ievainojumus tiem, kas atrodas darba zonas tuvumā.
Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu pie izolētajām satveršanas virsmām, ja griezējinstruments
varētu saskarties ar apslēptu elektroinstalāciju vai
ar savu vadu. Ja griezējinstruments saskaras ar vadu,
kurā ir strāva, visas elektroinstrumenta ārējās metāla
virsmas vada strāvu, kā rezultātā operators var gūt
elektriskās strāvas triecienu.
LATVIEŠU
♦
Izmantojiet spailes vai kādā citā praktiskā veidā
nostipriniet un atbalstiet apstrādājamo materiālu
uz stabilas platformas. Turot materiālu ar roku vai pie
sava ķermeņa, t.i., nestabilā stāvoklī, jūs varat zaudēt
kontroli pār to.
♦ Novietojiet vadu tā, lai tas nepieskartos rotējošam
piederumam. Ja zaudējat kontroli, instruments var
pārgriezt vai aizķert vadu, bet jūsu roka var tikt ierauta
rotējošajā piederumā.
♦ Elektroinstrumentu nedrīkst nolikt malā, līdz piederums nav pilnībā pārstājis darboties. Rotējošais
piederums var satvert virsmu un izraut elektroinstrumentu jums no rokām.
♦ Elektroinstrumentu nedrīkst darbināt, kad
pārnēsājat to, turot virzienā pret sevi. Ja apģērbs
nejauši pieskaras rotējošajam piederumam, tas var tikt
satverts, piederumu ieraujot jūsu ķermenī.
♦ Regulāri tīriet instrumenta gaisa atveres. Motora
ventilators ierauj putekļus korpusā un pārāk liels uzkrātā metāla pulvera daudzums var izraisīt elektrobīstamību.
♦ Elektroinstrumentu nedrīkst darbināt viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā. Dzirksteles var aizdedzināt
šos materiālus.
♦ Nelietojiet tādus piederumus, kam vajadzīgi
dzesēšanas šķidrumi. Ja tiek izmantots ūdens vai
citi dzesēšanas šķidrumi, jūs varat gūt nāvējošu vai
elektriskās strāvas triecienu.
Piezīme. Iepriekš minētais brīdinājums neattiecas uz
elektroinstrumentiem, kas ir īpaši paredzēti lietošanai kopā
ar šķidruma sistēmu.
♦
♦
♦
♦
Drošības brīdinājumi attiecībā uz slīpēšanu un
abrazīviem nogriešanas darbiem
♦
♦
Atsitiens un ar to saistīti brīdinājumi
Atsitiens ir pēkšņa reakcija uz rotējošas ripas, atbalsta paliktņa, sukas vai cita piederuma saspiešanu vai satveršanu.
Saspiešanas vai satveršanas rezultātā rotējošais piederums pēkšņi apstājas, tādēļ elektroinstrumentu vairs nav
iespējams savaldīt, un tas ar spēku triecas pretēji rotācijas
virzienam saķeres punktā.
Piemēram, ja apstrādājamais materiāls ir saspiedis vai satvēris abrazīvo ripu, tās mala, kas atrodas pret saspiešanas
vietu, var iegriezties materiāla virsmā, izraisot ripas izkrišanu vai atsitienu ar spēku. Ripa var atsisties gan operatora,
gan tam pretējā virzienā, atkarībā no ripas kustības virziena
saspiešanas vietā.
Abrazīvās slīpripas šajos apstākļos var arī salūzt.
Atsitiens rodas instrumenta nepareizas lietošanas un/vai
nepareizu darba paņēmienu vai apstākļu rezultātā, un to
var novērst, veicot attiecīgus piesardzības pasākumus, kā
norādīts turpmāk.
♦ Nepārtraukti cieši turiet elektroinstrumentu un novietojiet ķermeni un rokas tā, lai pretotos atsitiena
spēkiem. Lai pēc iespējas labāk novaldītu atsitienu
vai griezes momentu iedarbināšanas laikā, vienmēr
lietojiet palīgrokturi, ja tāds ir. Operators var novaldīt
griezes momenta reakciju vai atsitiena spēku, ja veic
attiecīgus piesardzības pasākumus.
Rokas nedrīkst turēt rotējošā piederuma tuvumā.
Piederums var radīt atsitienu rokai.
Nedrīkst atrasties tajā vietā, kur elektroinstruments
virzīsies atsitiena gadījumā. Atsitiena spēka ietekmē
instruments virzīsies pretēji ripas kustības virzienam
saspiešanas vietā.
Ievērojiet īpašu piesardzību, apstrādājot stūrus,
asas malas, u.c. Novērsiet piederuma atlēcienus
un sadursmes ar šķēršļiem. Stūri, asas malas vai
atlēcieni mēdz izraisīt rotējošā piederuma ieķeršanos,
kā rezultātā varat zaudēt kontroli pār instrumentu vai
ciest no atsitiena.
Nedrīkst uzstādīt ķēdes zāģa kokgriešanas asmeni
vai zāģa asmeni ar zobiem. Šādi asmeņi bieži izraisa
atsitienu un instrumenta nevadāmu darbību.
♦
♦
♦
Izmantojiet tikai šim elektroinstrumentam paredzētus ripu veidus un izvēlētajai ripai piemērotu
aizsargu. Ripas, kas nav paredzētas šim elektroinstrumentam, nav iespējams pienācīgi uzstādīt, un tās nav
drošas lietošanai.
Aizsargam ir jābūt cieši piestiprinātam pie elektroinstrumenta un maksimāli droši novietotam tā, lai
pret operatoru būtu pavērsta vismazākā iespējamā
ripas daļa. Aizsargs palīdz aizsargāt operatoru pret
salūzušas slīpripas atlūzām un nejaušas saskaršanās
ar slīpripu.
Ripas drīkst lietot tikai tām paredzētajiem mērķiem.
Piemēram, ar griezējripas malu nedrīkst slīpēt.
Abrazīvas griezējripas paredzētas perifērai slīpēšanai,
tāpēc, ja uz šīm slīpripām iedarbojas sānu spēks, tās
var salūzt.
Jālieto tikai nebojāti ripu atloki, kuru izmērs un
forma atbilst izvēlētai ripai. Pareizi slīpripu atloki
balsta slīpripas, tādējādi samazinot slīpripas salūšanas
iespējamību. Griezējripām paredzētie atloki var atšķirties no slīpripas atlokiem.
Nedrīkst lietot nodilušas ripas, kas bijušas lietotas
ar lielākiem elektroinstrumentiem. Ripa, kas paredzēta lielākiem elektroinstrumentiem, nav piemērota
mazāka instrumenta lielākam rotācijas ātrumam un var
saplīst.
Papildu drošības brīdinājumi attiecībā uz
abrazīviem nogriešanas darbiem
♦
Nepieļaujiet griezējripas iestrēgšanu, kā arī nespiediet pārāk cieši uz tās. Necentieties veikt pārāk
dziļu iegriezumu. Ja ripa tiek spiesta pārāk spēcīgi,
palielinās risks ripai saliekties vai iestrēgt materiālā, kā
7
LATVIEŠU
♦
♦
♦
♦
♦
rezultātā var tikt izraisīts atsitiens vai ripa salūzt.
Nenostājieties vienā līmenī ar rotējošo ripu vai aiz
tās. Ja ripa darba laikā rotē pretējā virzienā no jums,
iespējama atsitiena spēka ietekmē rotējošā ripa un
elektroinstruments virzās tieši jūsu virzienā.
Ja ripa ir iestrēgusi vai ja kāda iemesla dēļ slīpēšana/griešana ir pārtraukta, izslēdziet elektroinstrumentu un turiet to nekustīgi, līdz ripa pilnībā
pārstāj darboties. Nekādā gadījumā neizņemiet
griezējripu no iegriezuma materiālā, kamēr ripa
atrodas kustībā, citādi var notikt atsitiens. Novērtējiet situāciju un vērsiet to par labu, lai novērstu ripas
iestrēgšanas cēloni.
Neatsāciet darbu ar instrumentu, ja ripa atrodas
materiālā. Nogaidiet, līdz ripa sasniedz maksimālo
ātrumu, un uzmanīgi atsāciet griešanu. Ja atsāksiet
darbu ar instrumentu, kas atrodas materiālā, ripa var
iestrēgt, izlēkt ārā vai izraisīt atsitienu.
Atbalstiet paneļus vai jebkuru citu pārāk lielu
materiāla gabalu, lai līdz minimumam samazinātu
ripas iespiešanās un atsitiena risku. Lieli materiāla
gabali mēdz nosēsties paši zem sava svara. Atbalsti
ir jānovieto zem materiāla gabala, griezuma līnijas
tuvumā un materiāla gabala malas tuvumā abās ripas
pusēs.
Ievērojiet īpašu piesardzību, ēku sienās vai citās
aizsegtās vietās veicot iezāģējumus. Ripa, kas izvirzās materiāla otrā pusē, var sagriezt gāzes vai ūdens
cauruļvadus, elektroinstalāciju vai citus priekšmetus,
tādējādi izraisot atsitienu.
Drošības brīdinājumi attiecībā uz smirģelēšanu
♦
Neuzstādiet smirģeļa ripai pārmērīgi liela izmēra
papīru. Izvēloties smirģeļa papīru, ievērojiet ražotāja ieteikumus. Ja pārāk liela izmēra smirģeļa papīrs
sniedzas aiz smirģeļa paliktņa malām, tā dēļ varat gūt
ievainojumus plēstu brūču veidā, kā arī tas var iespiest
vai saplēst ripu vai arī izraisīt atsitienu.
Drošības brīdinājumi attiecībā uz pulēšanu
♦
Nestrādājiet ar tādu pulēšanas disku, kam ir izteiktas plūksnas vai kļuvušas vaļīgas stiprinājuma
auklas. Nostipriniet vai nogrieziet vaļīgās stiprinājuma auklas. Ja vaļīgas stiprinājuma auklas rotē lielā
ātrumā, tajās var ieraut pirkstus vai tās var aizķerties
aiz apstrādājamā materiāla.
Drošības brīdinājumi attiecībā uz slīpēšanas
darbiem ar suku
♦
8
Ņemiet vērā, ka sukas sari tiek izsviesti gaisā, pat
veicot standarta darbus. Nespiediet stiepļu sarus
ar spēku, pārmērīgi noslogojot suku. Stiepļu sari
var viegli izkļūt cauri vieglam apģērbam un/vai savainot
ādu.
♦
Ja ir ieteicams lietot aizsargu, veicot slīpēšanas
darbu ar suku, jāraugās, lai stiepļu ripa vai suka
nesaskartos ar aizsargu. Darba laikā un centrbēdzes
spēka ietekmē stiepļu ripa vai sukas var izplesties.
Citu personu drošība
♦
♦
Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt personām
(tostarp bērniem), kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās
vai psihiskās spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu,
ja vien tās neuzrauga vai neapmāca persona, kas atbild
par viņu drošību.
Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.
Atlikušie riski
Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie riski, kuri
var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības brīdinājumos. Šie
riski var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas
u.c. gadījumos.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un tiek
uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos riskus nav
iespējams novērst. Tie ir šādi:
♦ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties jebkādām
rotējošām/kustīgām detaļām;
♦ ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas, ripas vai
citus piederumus;
♦ ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas lietošanas rezultātā. Ilgstoši strādājot ar instrumentu, regulāri
jāpārtrauc darbs un jāatpūšas;
♦ dzirdes pasliktināšanās;
♦ kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot putekļus, kuri
rodas, strādājot ar instrumentu (piemēram, apstrādājot
koksni, it īpaši ozolu, dižskābardi un MDF paneļus).
Vibrācija
Deklarētās vibrāciju emisijas vērtības, kas minētas tehniskajos datos un atbilstības deklarācijā, ir izmērītas saskaņā
ar standarta pārbaudes metodi, kas noteikta ar standartu
EN 60745, un vērtības var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar citu. Deklarēto vibrāciju emisijas vērtību var
arī lietot iepriekšējai vibrāciju iedarbības novērtēšanai.
Brīdinājums! Vibrāciju emisijas vērtība elektroinstrumenta faktiskās lietošanas laikā var atšķirties no deklarētās
vērtības atkarībā no instrumenta izmantošanas apstākļiem.
Vibrāciju līmenis var pārsniegt norādīto līmeni.
Novērtējot vibrāciju iedarbību, lai definētu Direktīvā
2002/44/EK minētos drošības pasākumus, lai aizsargātu
personas, kuras darba pienākumu veikšanai regulāri lieto
elektroinstrumentus, vibrāciju iedarbības novērtējumā jāņem
vērā instrumenta lietošanas veids un faktiskie apstākļi,
tostarp visas darba cikla fāzes, t.i., ne tikai instrumenta
ekspluatācijas laiks, bet arī laiks, kad instruments ir izslēgts
un darbojas tukšgaitā.
LATVIEŠU
Marķējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma risku,
jums jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.
Strādājot ar instrumentu, nēsājiet aizsargbrilles.
Strādājot ar instrumentu, nēsājiet ausu aizsargus.
Elektrodrošība
Šim instrumentam ir dubulta izolācija, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads. Pārbaudiet, vai barošanas
avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē
norādītajam spriegumam.
♦
Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai
ražotājs vai Stanley Fat Max pilnvarots apkopes centrs,
lai novērstu bīstamību.
Sprieguma krišanās
Strāvas pieplūdums izraisa īslaicīgu sprieguma krišanos.
Nepietiekamas elektrības padeves apstākļos var nelabvēlīgi
ietekmēt citas ierīces.
Ja elektrības padeves pilna pretestība ir mazāka nekā
0,107 Ω, visticamāk, ka neradīsies nekādi traucējumi.
Funkcijas
Šim instrumentam ir šādas funkcijas (visas vai tikai dažas
no tām):
1. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
2. Atbloķēšanas poga
3. sānu rokturis
4. vārpstas bloķētājs
5. aizsargs
Salikšana
Brīdinājums! Pirms salikšanas pārbaudiet, vai instruments
ir izslēgts un atvienots no barošanas.
Aizsarga uzstādīšana un noņemšana (A. att.)
Instrumenta komplektācijā ir aizsargs, kas paredzēts tikai
slīpēšanas darbiem. Ja ar instrumentu ir paredzēts veikt arī
nogriešanas darbus, jāuzstāda šim nolūkam īpaši paredzēts
aizsargs.
Stanley Fat Max apkopes centros ir pieejams un ir nopērkams nogriešanas darbiem paredzētais aizsargs ar detaļas
numuru 1004484-02.
Uzstādīšana
♦ Novietojiet instrumentu uz galda tā, lai vārpsta (6) būtu
vērsta augšup.
♦ Atbrīvojiet bloķēšanas skavu (7) un turiet aizsargu (5)
pāri instrumentam, kā attēlots.
♦ Savietojiet izciļņus (8) ar ierobiem (9).
♦
♦
♦
Nospiediet aizsargu uz leju un grieziet to pretēji pulksteņrādītāja virzienam vēlamajā pozīcijā.
Nofiksējiet bloķēšanas skavu (7), lai piestiprinātu
aizsargu pie instrumenta.
Pēc vajadzības pievelciet skrūvi (10), lai palielinātu
saspiešanas spēku.
Noņemšana
♦ Atlaidiet bloķēšanas skavu (7).
♦ Grieziet aizsargu pulksteņrādītāja virzienā, lai savietotu
izciļņus (8) ar ierobiem (9).
♦ Noņemiet aizsargu no instrumenta.
Brīdinājums! Ar instrumentu nedrīkst strādāt, ja nav
uzstādīts aizsargs.
Sānu roktura uzstādīšana
♦
Pieskrūvējiet sānu rokturi (3) pie vienas no instrumenta
montāžas atverēm.
Brīdinājums! Vienmēr lietojiet sānu rokturi.
Slīpripas vai griezējripas uzstādīšana un
noņemšana (B.–D. att.)
Vienmēr lietojiet konkrētam darbam piemērotu ripas veidu.
Vienmēr lietojiet ripu ar pareizu iekšējo un ārējo diametru (sk.
tehniskos datus).
Uzstādīšana
♦ Uzstādiet aizsargu, kā aprakstīts iepriekš.
♦ Novietojiet iekšējo atloku (11) uz vārpstas (6), kā norādīts (B. att.). Pārbaudiet, vai atloks ir pareizi novietots
uz vārpstas plakanvirsmām.
♦ Novietojiet ripu (12) uz vārpstas (6), kā norādīts (B. att.).
Ja ripai ir izvirzīts centrs (13), tam ir jābūt vērstam pret
iekšējo atloku.
♦ Pārbaudiet, vai ripa ir pareizi novietota uz iekšējā
atloka.
♦ Novietojiet uz vārpstas ārējo atloku (14). Uzstādot
slīpripu, ārējā atloka izvirzītajam centram jābūt vērstam
pret ripu (C. att., A). Uzstādot griezējripu, ārējā atloka
izvirzītajam centram jābūt vērstam pretēji ripai (C. att.,
B).
♦ Turiet nospiestu vārpstas bloķētāju (3) un ar divzaru
uzgriežņu atslēgu (15) pievelciet ārējo atloku (D. att.).
Noņemšana
♦ Turiet nospiestu vārpstas bloķētāju (4) un ar divzaru
uzgriežņu atslēgu (15) atbrīvojiet ārējo atloku (14) (D.
att.).
♦ Noņemiet ārējo atloku (14) un ripu (12).
Smirģeļa ripas uzstādīšana un noņemšana
(D., E. att.)
Smirģelējot ir jālieto atbalsta paliktnis. Atbalsta paliktnis ir
piederums, ko var iegādāties no Stanley Fat Max izplatītāja.
9
LATVIEŠU
Uzstādīšana
♦ Novietojiet iekšējo atloku (11) uz vārpstas (5), kā norādīts (E. att.). Pārbaudiet, vai atloks ir pareizi novietots
uz vārpstas plakanvirsmām.
♦ Novietojiet uz vārpstas atbalsta paliktni (16).
♦ Novietojiet uz atbalsta paliktņa smirģeļa ripu (17).
♦ Novietojiet uz vārpstas ārējo atloku (14) tā, lai izvirzītais
centrs būtu vērsts pretēji ripai.
♦ Turiet nospiestu vārpstas bloķētāju (3) un ar divzaru
uzgriežņu atslēgu (15) pievelciet ārējo atloku (D. att.).
Pārbaudiet, vai ārējais atloks ir pareizi uzstādīts un vai
ripa ir cieši nostiprināta.
Noņemšana
♦ Turiet nospiestu vārpstas bloķētāju (4) un ar divzaru uzgriežņu atslēgu (15) atbrīvojiet ārējo atloku (14) (D. att.).
♦ Noņemiet ārējo atloku (14), smirģeļa ripu (17) un atbalsta paliktni (16).
Lietošana
Brīdinājums! Ļaujiet instrumentam darboties savā gaitā.
Nepārslogojiet to.
♦ Uzmanīgi novirziet vadu tā, lai to nejauši nepārgrieztu.
♦ Ņemiet vērā, ka griezējripai vai slīpripai saskaroties ar
apstrādājamo materiālu, rodas dzirksteles.
♦ Instrumentam jābūt novietotam tā, lai aizsargs nodrošinātu optimālu aizsardzību pret griezējripu vai slīpripu.
Ieslēgšana un izslēgšana
♦
Lai ieslēgtu instrumentu, vispirms nospiediet atbloķēšanas pogu (2), tad — ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (1).
♦ Lai izslēgtu instrumentu, atlaidiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (1).
Brīdinājums! Kad instruments darbojas ar noslodzi, to
nedrīkst izslēgt.
Ieteikumi optimālai darbībai
♦
♦
Cieši turiet instrumentu, ar vienu roku satverot sānu
rokturi, bet ar otru roku — galveno rokturi.
Slīpējot vienmēr saglabājiet aptuveni 15° lielu leņķi
starp ripu un materiāla virsmu.
Apkope
Šis Stanley Fat Max vadu/bezvadu piederums/instruments ir
paredzēts ilgstošam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas
instrumenta apkopes un regulāras tīrīšanas.
Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas bezvadu elektroinstrumentiem un tādiem ar vadu:
♦ izslēdziet un atvienojiet instrumentu no barošanas
avota;
♦ vai izslēdziet instrumentu un izņemiet akumulatoru, ja
šim instrumentam ir atsevišķi ievietojams akumulators;
♦ vai iebūvēta akumulatora gadījumā to pilnībā izlādējiet
un izslēdziet instrumentu;
10
♦
♦
♦
♦
pirms lādētāja tīrīšanas atvienojiet to no barošanas
avota. Šim lādētājam nav jāveic apkope, izņemot
regulāru tīrīšanu;
ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri iztīriet
instrumenta lādētāja ventilācijas atveres;
ar mitru lupatiņu regulāri iztīriet motora korpusu. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus.
regulāri atveriet spīļpatronu (ja tāda ir) un viegli uzsitiet
pa to, lai iztīrītu tajā sakrājušos putekļus.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai
Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:
♦ nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās kontaktdakšas;
♦ pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas strāvas
spailes;
♦ pievienojiet zilo vadu pie neitrālās spailes.
Brīdinājums! Vadus nedrīkst pievienot pie zemējuma
spailes. Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā. Ieteicamais
drošinātājs: 13 A.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu
nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves
atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis Stanley Fat Max izstrādājums ir
jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs,
neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet šo
izstrādājumu dalītai savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un izmantot
atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus, tiek
novērsta dabas piesārņošana un samazināts
pieprasījums pēc izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu
izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai
izplatītājam ir dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
Stanley Europe nodrošina Stanley Fat Max izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu izstrādājumu kādā no remonta
darbnīcām, kas to savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu,
sazinoties ar vietējo Stanley Europe biroju, kura adrese
norādīta šajā rokasgrāmatā. Stanley Europe remonta
darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu
pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir
pieejama tīmekļa vietnē www.2helpU.com
LATVIEŠU
Tehniskie dati
FME841 (1. tips)
Ieejas spriegums
Vmaiņstrāva
230
Ieejas jauda
W
2 200
Nominālais ātrums
min -1
6 500
Ripas iekšējais diametrs
mm
22
Ripas ārējais diametrs
mm
230
slīpripas
mm
6
griezējripas
mm
3,5
kg
5,1
Maks. ripas biezums
Vārpstas izmērs
M14
Svars
LpA (skaņas spiediens) 98 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A)
LWA (skaņas jauda) 109 dB(A), nenoteiktība (K) 3 dB(A)
Vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa) saskaņā ar EN 60745:
virsmas slīpēšana (ah,SG) 7,8 m/s2, neprecizitāte (K) 1,5 m/s2
pulēšana (ah,P) 13,4 m/s2, neprecizitāte (K) 1,5 m/s2
apstrāde ar slīpripu (ah,DS) 4,5 m/s2, neprecizitāte (K) 1,5 m/s2
slīpēšana ar suku (ah) 6,1 m/s2, neprecizitāte (K) 1,5 m/s2
nogriešana (ah) 5,2 m/s2, neprecizitāte (K) 1,5 m/s2
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
FME841
Stanley Europe apliecina, ka šie izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-3
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2004/108/EK un
2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties
ar Stanley Europe turpmāk minētajā adresē vai skatiet
rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko datu
sagatavošanu un Stanley Europe vārdā izstrādā šo apliecinājumu.
R. Laverick
Engineering Manager
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgium
24/06/2014
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша угловая шлифмашина Stanley Fat Max предназначена для шлифования и резки металла и стеновых
материалов с использованием отрезных дисков
и шлифовальных кругов соответствующего типа. При
наличии защитного кожуха соответствующего типа,
данный инструмент предназначен для эксплуатации
профессиональными и непрофессиональными пользователями.
Инструкции по технике безопасности
b.
c.
d.
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех
перечисленных ниже правил безопасности
и инструкций может привести к поражению
электрическим током, возникновению пожара
и/или получению тяжелой травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для их дальнейшего
использования. Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится к Вашему сетевому (с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
12
Безопасность рабочего места
Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение. Плохое освещение
или беспорядок на рабочем месте может привести
к несчастному случаю.
Не используйте электроинструменты, если есть
опасность возгорания или взрыва, например,
вблизи легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы электроинструмент создает искровые разряды, которые
могут воспламенить пыль или горючие пары.
Во время работы с электроинструментом не
подпускайте близко детей или посторонних лиц.
Отвлечение внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
Электробезопасность
Вилка кабеля электроинструмента должна соответствовать штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не используйте соединительные
штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод заземления.
Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей ей штепсельной розетки уменьшает
риск поражения электрическим током.
e.
f.
3.
a.
b.
c.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта с заземленными
объектами, такими как трубопроводы, радиаторы отопления, электроплиты и холодильники.
Риск поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под дождем или во влажной среде. Попадание воды
в электроинструмент увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте
кабель для переноски электроинструмента или
для вытягивания его вилки из штепсельной
розетки. Не подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур и смазочных
веществ; держите его в стороне от острых
кромок и движущихся частей инструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает
риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинительный
кабель, предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для работы
на открытом воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте
источник питания, оборудованный устройством
защитного отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения электрическим током.
Личная безопасность
При работе с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что Вы делаете,
и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием алкоголя или
понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств. Малейшая неосторожность при работе с электроинструментами может
привести к серьезной травме.
При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки.
Своевременное использование защитного снаряжения, а именно: пылезащитной маски, ботинок
на нескользящей подошве, защитного шлема или
противошумовых наушников, значительно снизит
риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного запуска.
Перед тем, как подключить электроинструмент
к сети и/или аккумулятору, поднять или перенести его, убедитесь, что выключатель находится
в положении «выключено». Не переносите
электроинструмент с нажатой кнопкой выключа-
РУССКИЙ ЯЗЫК
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
теля и не подключайте к сетевой розетке электроинструмент, выключатель которого установлен
в положение «включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные или гаечные
ключи. Регулировочный или гаечный ключ,
оставленный закрепленным на вращающейся
части электроинструмента, может стать причиной
тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда сохраняйте равновесие и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом. Во
время работы не надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем, чтобы Ваши
волосы, одежда или перчатки находились
в постоянном отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся
части инструмента.
Если электроинструмент снабжен устройством
сбора и удаления пыли, убедитесь, что данное
устройство подключено и используется надлежащим образом. Использование устройства пылеудаления значительно снижает риск возникновения
несчастного случая, связанного с запыленностью
рабочего пространства.
Использование электроинструментов и технический уход
Не перегружайте электроинструмент. Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только
при соблюдении параметров, указанных в его
технических характеристиках.
Не используйте электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается в положение
включения или выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем представляет опасность и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой
розетки и/или извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой принадлежностей
или при хранении электроинструмента. Такие
меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые электроинструменты
в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями, работать
с электроинструментом. Электроинструменты
представляют опасность в руках неопытных пользователей.
e.
f.
g.
5.
a.
Регулярно проверяйте исправность электроинструмента. Проверяйте точность совмещения
и легкость перемещения подвижных частей,
целостность деталей и любых других элементов электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не будет полностью отремонтирован. Большинство несчастных
случаев являются следствием недостаточного
технического ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют избежать заклинивания
и делают работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары
и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих условий и характера
будущей работы. Использование электроинструмента не по назначению может создать опасную
ситуацию.
Техническое обслуживание
Ремонт Вашего электроинструмента должен
производиться только квалифицированными
специалистами с использованием идентичных
запасных частей. Это обеспечит безопасность
Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
Внимание! Дополнительные меры безопасности при шлифовании, зачистке, очистке
металлической щеткой, полировке и абразивной резке.
♦
♦
♦
Данный электроинструмент предназначен для
шлифования, зачистки, очистки металлической щеткой, полировки и абразивной резки.
Внимательно прочтите все инструкции по использованию, правила безопасности, спецификации, а также рассмотрите все иллюстрации,
входящие в руководство по эксплуатации данного электроинструмента. Несоблюдение всех
перечисленных ниже инструкций может привести
к поражению электрическим током, возникновению
пожара и/или получению серьезной травмы.
Использование инструмента не по назначению
может привести к повреждению инструмента
и получению телесной травмы.
Не используйте дополнительные принадлежности и насадки, специально не разработанные
и не рекомендованные производителем инструмента. Возможность установки принадлежностей
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
♦
♦
14
и насадок на электроинструмент не обеспечивает
безопасности при его использовании.
Номинальная скорость вращения насадок
должна соответствовать скорости, указанной на
электроинструменте. Диски и прочие насадки при
вращении на скорости, превышающей их номинальную скорость, могут разрушиться и сорваться
с крепления.
Внешний диаметр и толщина насадки должны
соответствовать диапазону мощности Вашего
электроинструмента. Насадка неправильного
размера не закрывается надлежащим образом защитным кожухом и не обеспечивает контроля при
управлении инструментом.
Посадочные отверстия абразивных дисков,
фланцев, шлифовальных подошв и прочих
сменных обрабатывающих принадлежностей
должны полностью соответствовать типоразмеру шпинделя электроинструмента. Насадки
с посадочными отверстиями, не соответствующими
крепёжным деталям электроинструмента, могут
стать причиной разбалансированности, повышенной вибрации и потери контроля над электроинструментом.
Не используйте поврежденные насадки. Перед
каждым использованием проверяйте абразивные диски на наличие сколов и трещин, дискиподошвы - на наличие надрывов и трещин,
проволочные щетки - на наличие ослабленной
или сломанной проволоки. В случае падения
электроинструмента или насадки проверьте их
на наличие повреждений или установите неповрежденную насадку. После проверки и установки насадки запустите электроинструмент на
максимальной скорости без нагрузки на одну
минуту. Поврежденные насадки отлетят в сторону
в течение данного тестового периода.
Используйте средства индивидуальной защиты. В зависимости от типа выполняемых работ
надевайте щиток для защиты лица, защитную
маску или защитные очки. В соответствии
с необходимостью надевайте респиратор, защитные наушники, перчатки и рабочий фартук,
способный защитить от отлетающих мелких
абразивных частиц и фрагментов обрабатываемой детали. Средства защиты для глаз
должны останавливать частицы, вылетающие при
выполнении различных видов работ. Противопылевая маска или респиратор должны обеспечивать
фильтрацию твердых частиц, образующихся в ходе
работ. Длительное воздействие шума высокой интенсивности может привести к нарушениям слуха.
Не подпускайте посторонних лиц близко к рабочей зоне. Любое лицо, входящее в рабочую
зону, должно использовать средства инди-
видуальной защиты. Отлетающие фрагменты
обрабатываемой детали или разрушенной насадки
могут стать причиной получения травмы даже за
пределами рабочей зоны.
♦ Держите электроинструмент только за изолированные поверхности при выполнении работ,
во время которых режущая принадлежность
может задеть скрытую проводку или кабель
подключения к электросети. Контакт насадки
с находящимся под напряжением проводом делает
непокрытые изоляцией металлические части
электроинструмента также «живыми», что создает
опасность удара электрическим током.
♦ Используйте струбцины или другие приспособления для фиксации обрабатываемой детали,
устанавливая их только на неподвижной
поверхности. Если держать обрабатываемую
деталь руками или с упором в собственное тело,
то можно потерять контроль над инструментом или
обрабатываемой деталью.
♦ Располагайте кабель подключения к электросети на удалении от вращающейся насадки.
В случае потери контроля кабель может быть
разрезан или защемлен, а Ваша рука может быть
затянута вращающейся насадкой.
♦ Никогда не кладите электроинструмент, пока насадка полностью не остановится. Вращающаяся
насадка может задеть за поверхность, и электроинструмент вырвется из Ваших рук.
♦ Не включайте электроинструмент, если насадка
направлена на Вас. Случайный контакт с вращающейся насадкой может привести к захвату
насадкой Вашей одежды и получению телесной
травмы.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия электроинструмента. Вентилятор
электродвигателя затягивает пыль внутрь корпуса,
а скопление большого количества пыли на металле
электродвигателя повышает риск поражения
электротоком.
♦ Не используйте электроинструмент вблизи с пожароопасными материалами. Искровые разряды
могут привести к их воспламенению.
♦ Не используйте насадки, требующие жидкостного охлаждения. Использование воды или других
жидких охлаждающих средств может привести
к поражению электрическим током вплоть до смертельного исхода.
Примечание: Предыдущая мера предосторожности
не относится к электроинструментам, специально разработанным для использования с системой жидкости.
Обратный удар и действия по его
предупреждению
Обратный удар является внезапной реакцией на
РУССКИЙ ЯЗЫК
защемление или застревание вращающегося диска,
диска-подошвы, щетки или какой-либо другой насадки.
Защемление или застревание могут стать причиной
мгновенной остановки вращающейся насадки, что
в свою очередь приводит к потере контроля над
электроинструментом, и он внезапно подается назад
в направлении, противоположном вращению насадки.
Например, если абразивный круг был защемлен или
застрял в заготовке, край круга в момент защемления
может врезаться в поверхность заготовки, в результате
чего круг поднимается или подается назад. В зависимости от направления движения круга в момент
защемления, круг может резко подняться в сторону или
от оператора. В этот момент абразивные круги могут
также сломаться.
Обратный удар является результатом использования
электроинструмента не по назначению и/или неправильных действий оператора и условий работы, и его
можно избежать, соблюдая следующие меры безопасности:
♦ Крепко держите электроинструмент и следите
за положением тела и рук, чтобы эффективно
противостоять воздействию обратного удара.
Для максимального контроля силы обратного
удара или реакции от крутящего момента всегда
используйте вспомогательную рукоятку, если
она предусмотрена. При соблюдении соответствующих мер предосторожности оператор может
контролировать силу обратного удара и реакцию от
крутящего момента.
♦ Никогда не держите руки вблизи от вращающегося диска. При обратном ударе диск может
поранить Ваши руки.
♦ Не стойте в зоне действия обратного удара
электроинструмента. В момент заедания сила обратного удара отбросит инструмент в направлении,
обратном движению диска.
♦ Будьте особенно осторожны при обрабатывании углов, острых кромок и пр. Избегайте
отскакивания и заедания насадки. Именно при
обработке углов, острых кромок или при отскакивании высока вероятность заедания вращающейся
насадки, что может послужить причиной потери
контроля над инструментом или образования обратного удара.
♦ Не устанавливайте на инструмент диск для
резьбы по дереву или зубчатый пильный диск.
Данные диски увеличивают вероятность возникновения обратного удара и потери контроля над
инструментом.
Меры безопасности при выполнении операций
по шлифованию и резке с использованием
абразивных дисков
♦
♦
♦
♦
♦
Используйте только диски, рекомендованные
для использования с Вашим электроинструментом, а также защитные кожухи, специально
разработанные для выбранного типа дисков.
Диски, не предназначенные для использования
с данным электроинструментом, не будут надежно
защищены кожухом и представляют опасность.
Защитный кожух должен быть надежно закреплен на электроинструменте. Для достижения
максимальной безопасности кожух должен
быть установлен таким образом, чтобы со
стороны оператора была открыта самая незначительная часть диска. Защитный кожух поможет
защитить оператора от фрагментов разрушенного
диска и случайного контакта с диском.
Диски должны использоваться только строго
в соответствии с их назначением.
Например: не выполняйте шлифование боковой
стороной режущего диска. Абразивные режущие
диски предназначены для шлифования периферией круга, поэтому боковая сила, применимая
к данному типу дисков, может стать причиной их
разрушения.
Всегда используйте неповрежденные дисковые
фланцы, размер и форма которых полностью
соответствуют выбранному Вами типу дисков.
Правильно подобранные дисковые фланцы поддерживают диск, снижая вероятность его разрушения. Фланцы для режущих дисков могут отличаться
от фланцев для шлифовальных кругов.
Никогда не используйте изношенные диски
с электроинструментов большей мощности.
Диски, предназначенные для использования
с электроинструментами большей мощности, не
подходят для высоких скоростей инструментов
меньшей мощности, и могут разрушиться.
Дополнительные меры безопасности при резке
с использованием абразивных дисков
♦
♦
♦
Не давите на режущий диск и не оказывайте на
него чрезмерного давления. Не пытайтесь выполнить слишком глубокий разрез. Чрезмерное
напряжение диска увеличивает нагрузку на диск,
результатом которой может стать деформация или
заедание в момент резания, возможность возникновения обратного удара, а также поломка диска.
Не стойте на одной линии и позади вращающегося диска. При вращении диска в момент
выполняемой операции в направлении от оператора, возможный обратный удар может отбросить
электроинструмент с работающим диском прямо на
вас.
При заклинивании диска или если по какойлибо причине Вы хотите прекратить резание,
выключите электроинструмент и удерживайте
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
его в пропиле, пока режущий диск полностью
не остановится. Ни в коем случае не пытайтесь
вытащить режущий диск из заготовки, пока
он ещё вращается, так как это может вызвать
обратный удар. Выясните причину заклинивания
диска и примите надлежащие меры по ее устранению.
Не возобновляйте прерванную операцию
с диском в заготовке. Позвольте диску достичь
максимальной скорости и аккуратно введите
его в разрез. В противном случае, при повторном включении электроинструмента диск может
сломаться, подняться или выскочить обратно из
заготовки.
Размещайте панели или заготовки больших
размеров на упорах для минимизации риска
защемления диска и обратного удара. Большие
заготовки имеют тенденцию прогибаться под тяжестью собственного веса. Устанавливайте упоры
под заготовкой по обе стороны от режущего диска,
около линии реза и краев заготовки.
Будьте особенно внимательны при сквозном
врезании в стены и другие сплошные поверхности. Выступающий диск может врезаться в газовую
или водопроводную трубу, электропроводку или
в объекты, вызывающие обратный удар.
Меры безопасности при шлифовании
♦
Не используйте шлифовальные круги, диаметр которых намного превышает диаметр
подошвы. При выборе шлифовальной бумаги
пользуйтесь рекомендациями изготовителя.
Шлифовальная бумага, выступающая за пределы
подошвы шлифмашины, может порваться, что
станет причиной повреждения диска или вызовет
обратный удар.
Меры безопасности при полировке
♦
Следите за тем, чтобы полировальная шкурка
была плотно установлена на подошве, а концы
завязок были убраны. Уберите или отрежьте
все выступающие концы завязок. Свободно
свисающие и вращающиеся завязки могут запутать
Ваши пальцы или застрять в обрабатываемой заготовке.
Меры безопасности при работе
с использованием проволочных щеток
♦
16
Помните, что кусочки проволоки отскакивают
от проволочной щетки даже при выполнении
обычной операции. Не надавливайте на щетку,
оказывая на нее чрезмерное давление. Обрывки
проволоки легко могут проникнуть через легкую
одежду и/или попасть на кожу.
♦
Если при работе щеткой рекомендовано использование защитного ограждения, не допускайте
ни малейшего соприкосновения проволочной
щетки или диска с ограждением. В процессе
работы и под воздействием центробежной силы
проволочный диск или щетка могут увеличиться
в диаметре.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Данный инструмент не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными физическими, сенсорными и умственными способностями
или при отсутствии необходимого опыта или
навыка, за исключением, если они выполняют
работу под присмотром или получили инструкции
относительно работы с этим инструментом от лица,
отвечающего за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с электроинструментом.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно возникновение дополнительных остаточных рисков, которые
не вошли в описанные здесь правила техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном
или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций
по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены деталей
инструмента, дисков или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента. При
использовании инструмента в течение продолжительного периода времени делайте регулярные
перерывы в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли
в процессе работы с инструментом (например, при
обработке древесины, в особенности, дуба, бука
и ДВП).
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических
характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным
методом определения вибрационного воздействия согласно EN60745 и могут использоваться при сравнении
характеристик различных инструментов. Приведенные
значения уровня вибрации могут также использоваться
для предварительной оценки величины вибрационного
воздействия.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Внимание! Значения вибрационного воздействия при
работе с электроинструментом зависят от вида работ,
выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных значений. Уровень вибрации может
превышать заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия для
определения необходимых защитных мер (2002/44/EC)
для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание
действительные условия использования электроинструмента, учитывая все составляющие рабочего
цикла, в том числе, время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, время, когда он работает
без нагрузки, а также время его запуска и отключения.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
При работе с данным инструментом наденьте защитные очки или маску.
При работе с инструментом используйте
средства защиты органов слуха.
Электробезопасность
Данный инструмент защищен двойной
изоляцией, что исключает потребность
в заземляющем проводе. Следите за напряжением электрической сети, оно должно
соответствовать величине, обозначенной на
информационной табличке электроинструмента.
♦
Во избежание несчастного случая, замена поврежденного кабеля питания должна производиться
только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре Stanley Fat Max.
Перепады напряжения
При бросках тока возникают кратковременные перепады напряжения. Недостаточные параметры электропитания могут привести к сбоям в работе другого
оборудования.
Если полное электрическое сопротивление системы
ниже 0,107 Ω, вероятность возникновения помех крайне
мала.
Составные части
Ваш инструмент может содержать все или некоторые из
перечисленных ниже составных частей:
1. Пусковой выключатель
2. Кнопка защиты от непреднамеренного пуска
3.
4.
5.
Боковая рукоятка
Кнопка блокировки шпинделя
Защитный кожух
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь, что
инструмент выключен и отсоединен от электросети.
Установка и снятие защитного кожуха (Рис. А)
Электроинструмент оснащен защитным кожухом,
предназначенным только для работ по шлифованию
поверхностей. В случае если инструмент предназначен
для операций по резке, на него должен быть установлен специальный защитный кожух. Защитный кожух №
1004484-02 для операций по резке можно приобрести
в сервисных центрах Stanley Fat Max.
Установка
♦ Положите инструмент на стол, шпинделем (6)
вверх.
♦ Ослабьте фиксатор зажима (7) и держите защитный кожух (5) над инструментом, как показано на
рисунке.
♦ Совместите проушины (8) с прорезями (9).
♦ Прижмите кожух к инструменту и поверните его
против часовой стрелки, устанавливая в нужное
положение.
♦ Затяните фиксатор зажима (7), закрепляя защитный кожух на инструменте.
♦ При необходимости увеличьте силу зажима, затянув винт (10).
Снятие
♦ Ослабьте фиксатор зажима (7).
♦ Поверните защитный кожух по часовой стрелке,
совмещая проушины (8) с прорезями (9).
♦ Снимите защитный кожух с инструмента.
Внимание! Никогда не используйте шлифмашину без
установленного на месте защитного кожуха.
Установка боковой рукоятки
♦
Ввинтите боковую рукоятку (3) в необходимое
резьбовое отверстие в шлифмашине.
Внимание! Всегда используйте боковую рукоятку.
Установка и снятие шлифовальных кругов или
режущих дисков (Рис. B-D)
Всегда используйте диски правильного типа, предназначенные только для соответствующего вида работ.
Используйте диски только соответствующего диаметра
и размера установочного отверстия (см. раздел «Технические характеристики»).
Установка
♦ Установите защитный кожух, как описано выше.
♦ Установите внутренний фланец (11) на шпиндель
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
(6), как показано на рисунке (Рис. В). Проследите,
чтобы нижняя часть фланца совместилась с боковыми вырезами шпинделя.
Установите диск (12) на шпиндель (6), как показано
на рисунке (Рис. В). Если диск имеет выпуклую
середину (13), проследите, чтобы она примыкала
к внутреннему фланцу.
Убедитесь, что диск правильно установлен на
внутреннем фланце.
Установите на шпиндель наружный фланец (14).
При установке шлифовального круга, выступ
наружного фланца должен примыкать к шлифовальному кругу (Вид A на Рис. С). При установке
режущего диска, выступ наружного фланца должен
быть направлен в противоположную сторону от
режущего диска (Вид В на Рис. С).
Удерживая нажатой кнопку блокировки шпинделя
(3), затяните наружный фланец входящим в комплект поставки ключом (15) (Рис. D).
Снятие
♦ Удерживая нажатой кнопку блокировки шпинделя
(4), ослабьте наружный фланец (14) входящим
в комплект поставки ключом (15) (Рис. D).
♦ Снимите наружный фланец (14) и диск (12).
Установка и снятие абразивных дисков
(Рис. D и E)
Для шлифования с использованием абразивных дисков
требуется установка диска-подошвы. Диск-подошву
можно дополнительно приобрести у ближайшего дилера Stanley Fat Max.
Установка
♦ Установите внутренний фланец (11) на шпиндель
(5), как показано на рисунке (Рис. Е). Проследите,
чтобы нижняя часть фланца совместилась с боковыми вырезами шпинделя.
♦ Установите на шпиндель диск-подошву (16).
♦ На диск-подошву установите абразивный диск (17).
♦ Установите на шпиндель наружный фланец (14)
с выпуклым центром, направленным от диска.
♦ Удерживая нажатой кнопку блокировки шпинделя
(3), затяните наружный фланец входящим в комплект поставки ключом (15) (Рис. D). Убедитесь,
что наружный фланец установлен правильно
и абразивный диск зафиксирован на месте.
Снятие
♦ Удерживая нажатой кнопку блокировки шпинделя
(4), ослабьте наружный фланец (14) входящим
в комплект поставки ключом (15) (Рис. D).
♦ Снимите наружный фланец (14), абразивный диск
(17) и диск-подошву (16).
18
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс. Избегайте
перегрузки инструмента.
♦ Следите за положением кабеля, чтобы случайно
его не разрезать.
♦ Будьте готовы к сильному выбросу искр, как только
шлифовальный или режущий диск войдет в соприкосновение с обрабатываемой заготовкой.
♦ Всегда держите шлифмашину таким образом,
чтобы защитный кожух максимально загораживал
Вас от шлифовального или режущего диска.
Включение и выключение
♦
Для включения инструмента, нажмите на кнопку
защиты от непреднамеренного пуска (2), затем на
клавишу пускового выключателя (1).
♦ Чтобы выключить инструмент, отпустите клавишу
пускового выключателя (1).
Внимание! Не включайте и не выключайте шлифмашину, находящуюся в соприкосновении с обрабатываемой
заготовкой!
Рекомендации по оптимальному
использованию
♦
♦
Крепко держите инструмент одной рукой за боковую рукоятку, другой рукой за основную рукоятку.
При шлифовании, старайтесь обеспечивать между
шлифовальным диском и поверхностью обрабатываемой заготовки угол приблизительно 15°.
Техническое обслуживание
Ваш инструмент Stanley Fat Max рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном
уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед проведением технического обслуживания электрического/аккумуляторного инструмента:
♦ Выключите инструмент и отключите его от источника питания.
♦ Или выключите инструмент и выньте из него
аккумулятор, если инструмент оснащен съемным
аккумулятором.
♦ В случае наличия встроенного аккумулятора,
полностью разгрузите аккумулятор и выключите
инструмент.
♦ Перед чисткой зарядного устройства отключите его
от источника питания. Ваше зарядное устройство
не требует никакого дополнительного технического
обслуживания, кроме регулярной чистки.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия
инструмента/зарядного устройства мягкой щёткой
или сухой тканью.
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
Регулярно очищайте корпус двигателя влажной
тканью. Не используйте абразивные чистящие
средства, а также чистящие средства на основе
растворителей.
Регулярно раскрывайте патрон (при наличии) и вытряхивайте из него всю накопившуюся пыль.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя
утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие
Stanley Fat Max или Вы больше в нем не нуждаетесь, не
выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно использовать.
Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду
от загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить сбор
старых электрических продуктов отдельно от бытового
мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы
можете сдавать их в торговом предприятии при покупке
нового изделия.
Технические характеристики
FME841 (Тип 1)
Напряжение питания
В перем.
тока
230
2 200
Потребляемая мощность
Вт
Номинальная скорость
об/мин
6 500
Диаметр установочного отверстия
диска
мм
22
Диаметр диска
мм
230
Макс. толщина диска
шлифовальные круги
мм
6
режущие диски
мм
3,5
Диаметр шпинделя
Вес
M14
кг
5,1
LpA (звуковое давление) 98 дБ(А), Погрешность (K) 3 дБ(А)
LwA (акустическая мощность) 109 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Шлифование поверхности (ah,SG) 7,8 м/с 2, погрешность (K) 1,5 м/с 2
Полировка (ah,Р) 13,4 м/с 2, погрешность (K) 1,5 м/с 2
Шлифование абразивным диском (ah,DS) 4,5 м/с 2, погрешность (K)
1,5 м/с 2
Зачистка проволочной щеткой (ah) 6,1 м/с 2, погрешность (K) 1,5 м/с 2
Резка (ah) 5,2 м/с 2, погрешность (K) 1,5 м/с 2
Stanley Europe обеспечивает прием и переработку
отслуживших свой срок изделий Stanley Fat Max. Чтобы
воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше
изделие в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис Stanley Europe по адресу,
указанному в данном руководстве по эксплуатации.
Кроме того, список авторизованных сервисных центров
Stanley Europe и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти
в интернете по адресу: www.2helpU.com
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
FME841
Stanley Europe заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики», разработаны
в полном соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-3
Данные продукты также соответствуют Директивам
2004/108/EC и 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь в Stanley Europe по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на последней
странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает за соответствие технических данных и делает это заявление
от имени фирмы Stanley Europe.
R. Laverick
Engineering Manager
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgium
24/06/2014
Гарантийные условия
Компания Stanley Europe уверена в качестве своей продукции и, в связи с этим, предлагает профессиональным пользователям исключительные условия гарантийного обслуживания продуктов. Данные гарантийные
условия никоим образом не нарушают договорных прав
непрофессиональных пользователей на гарантийное
обслуживание. Гарантия действительна в пределах
территорий государств-членов Европейского союза
и Европейской зоны свободной торговли.
1 ГОД ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ
При повреждении продукта Stanley Fat Max в течение
12 месяцев со дня покупки, произошедшего вследствие
дефекта материалов или производственного брака,
Stanley Europe гарантирует замену всех неисправных
частей без взимания платы или, по нашему усмотрению, бесплатную замену самого инструмента, при
условии, что:
♦ Продукт использовался без нарушения правил
эксплуатации в соответствии с руководством по
эксплуатации.
♦ Продукт пришел в негодность вследствие нормального износа;
♦ Ремонт продукта не производился посторонними
лицами.
♦ Имеется подтверждение факта совершения покупки.
♦ Продукт Stanley Fat Max возвращен в полной
комплектации и с наличием всех оригинальных
составных частей.
Если Вы хотите подать заявку на гарантийное обслуживание, обратитесь к Вашему продавцу, в один из
авторизованных сервисных центров Stanley Fat Max,
список которых приведен в каталоге продукции Stanley
Fat Max, или в ближайший сервисный центр Stanley по
адресу, указанному на упаковке продукта или в данном
руководстве по эксплуатации. Список авторизованных
сервисных центров Stanley Fat Max и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании Вы
можете найти в интернете по адресу: www.stanley.eu/3
zst00248501 - 29-09-2014
20
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe 12
Stanley Europe
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
14
7
6
15
E16762
17
13
1
3
12
19
18
16
9
30
11
50
36
31
37
33
32
www.2helpU.com
38 39
4
42
34
FME841
41
45
21
43
35
20
51
46
22
23
47
41
27
48
25
27 - 09 - 12
49
24
26
29
28
TYPE
1
www.stanley.eu
Download PDF

advertising