FME841 | Stanley FME841 ANGLE GRINDER instruction manual

509211 - 57 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.stanley.eu
FME841
A
B
C
D
2
E
3
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Szlifierka kątowa Stanley Fat Max jest przeznaczona do
cięcia oraz szlifowania metali i muru przy użyciu odpowiedniej tarczy tnącej bądź szlifierskiej. To urządzenie jest
przeznaczone dla profesjonalistów oraz doświadczonych
majsterkowiczów.
Przepisy bezpieczeństwa
e.
f.
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa pracy
elektronarzędzi
Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa.
Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do
porażenia prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała.
Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie potrzeby
móc z niej ponownie skorzystać.
Używane tutaj wyrażenie „elektronarzędzie” oznacza
zarówno urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak
i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
4
Bezpieczeństwo w obszarze pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze je
oświetlaj. Bałagan i niewystarczające oświetlenie
grożą wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne pary, gazy
lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które
mogą spowodować zapalenie się tych substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do miejsca
pracy. Mogą one odwrócić uwagę od wykonywanych
czynności, co grozi wypadkiem.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować do
gniazda sieciowego i w żadnym wypadku nie wolno
jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia zawierają
uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek
adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasujące do nich
gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na
przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym
jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu
ani wilgoci. Przedostanie się wody do wnętrza obudowy grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używaj
go do przenoszenia elektronarzędzia ani do
wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą, olejem, ostrymi
krawędziami i ruchomymi elementami. Uszkodzony
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
lub zaplątany kabel może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko przeznaczone do tego celu przedłużacze. Posługiwanie
się odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
W razie konieczności użycia elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania wyłącznikiem ochronnym różnicowo-prądowym.
Zastosowanie takiego wyłącznika zmniejsza ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
Bezpieczeństwo osobiste
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na swojej
pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem.
Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz
się pod wpływem narkotyków, alkoholu czy też
leków. Chwila nieuwagi w czasie pracy grozi bardzo
poważnymi konsekwencjami.
Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj
okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na szorstkiej
podeszwie, kask ochronny lub nauszniki ochronne,
zależnie od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia
zmniejszają ryzyko doznania urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed przyłączeniem elektronarzędzia do sieci lub akumulatora,
przed uniesieniem go lub transportem sprawdź,
czy jest wyłączony wyłącznik. Przenoszenie
elektronarzędzia z palcem opartym na wyłączniku lub
przyłączanie go do sieci przy włączonym wyłączniku
zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź, czy
zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze. Klucz
pozostawiony w obracającej się części może doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Utrzymuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie umożliwia
zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie
noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież
i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów.
Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź, czy są one
przyłączone i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie zdrowia pyłem.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj narzędzi
odpowiednich do danego przypadku zastosowania.
POLSKI
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne i trzeba je
naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub odłożeniem
elektronarzędzia zawsze wyjmuj wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego. Ten środek ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia.
Niepotrzebne w danej chwili elektronarzędzia
przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie pozwalaj używać elektronarzędzi osobom,
które nie są z nimi obeznane lub nie przeczytały
niniejszej instrukcji. Narzędzia w rękach niedoświadczonych osób są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie
technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku, nie są
zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że
nie zapewniają prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia przed
użyciem należy naprawić. Powodem wielu wypadków
jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze
rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek itp. używaj
zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzegaj przy tym
obowiązujących przepisów bhp. Wykorzystywanie
elektronarzędzi wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane
tylko przez uprawnionych specjalistów przy użyciu
oryginalnych części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa pracy.
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa
♦
Ostrzeżenie: Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy przy szlifowaniu, szczotkowaniu,
polerowaniu i przecinaniu
♦
Elektronarzędzie to może być wykorzystywane
jako szlifierka kątowa, szlifierka do szlifowania
papierem ściernym piaskowym, szczotka druciana,
polerka lub przecinarka. Przeczytaj wszystkie
wskazówki bezpieczeństwa i instrukcje, a także
zapoznaj się z ilustracjami i danymi technicznymi
tej maszyny. Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek grozi porażeniem prądem elektrycznym, pożarem
i/lub doznaniem ciężkich urazów ciała.
♦
Posługiwanie się elektronarzędziami niezgodnie
z przeznaczeniem jest niebezpieczne i grozi doznaniem urazu.
Nie używaj żadnych akcesoriów, które nie są przeznaczone wyłącznie do tego elektronarzędzia i nie
są polecane przez producenta. Choćby akcesoria
te dawały się zamocować, nie gwarantują jednak
bezpiecznej pracy.
Dopuszczalna prędkość obrotowa narzędzi roboczych musi być przynajmniej równa lub większa
od maksymalnej prędkości obrotowej podanej na
tabliczce znamionowej maszyny. Narzędzia używane
przy prędkości obrotowej większej od dopuszczalnej
mogą się rozpaść na kawałki i zostać wyrzucone
z dużą siłą.
Średnica zewnętrzna i grubość narzędzia roboczego musi być dostosowana do możliwości szlifierki.
Przy większych wymiarach producent nie gwarantuje
wystarczającej ochrony osobistej i panowania nad
maszyną.
Średnice otworów w tarczach, podkładkach
kołnierzowych, talerzach szlifierskich i innych
akcesoriach muszą być dostosowane do wrzeciona
szlifierki. Narzędzia robocze o większym otworze centralnym wpadają w silne drgania i mogą spowodować
utratę panowania nad maszyną.
Nie używaj uszkodzonych akcesoriów. Przed
każdym użyciem sprawdź narzędzie robocze,
np. tarczę szlifierską, czy nie jest ukruszona lub
pęknięta, talerz szlifierski, czy nie jest pęknięty,
rozdarty lub nadmiernie zużyty, szczotki druciane,
czy nie mają poluzowanych lub połamanych drutów. Gdyby szlifierka upadła na podłogę, sprawdź,
czy sama szlifierka i akcesoria nie uległy uszkodzeniu, a w razie potrzeby wymienień je na nowe. Po
sprawdzeniu i zamontowaniu narzędzia roboczego
na minutę załącz szlifierkę przy maksymalnej prędkości obrotowej biegu jałowego, ale nie stój przy
tym w płaszczyźnie obrotu tarczy i uważaj także na
inne osoby. W czasie tej próby uszkodzone narzędzie
na ogół się rozlatuje.
Zakładaj osobiste wyposażenie ochronne. Zależnie
od rodzaju zastosowania może to być maska
ochronna lub okulary ochronne, a także maska
przeciwpyłowa, nauszniki ochronne, rękawice
i fartuch roboczy, które są w stanie zatrzymać
niewielkie fragmenty ściernicy lub przedmiotu
obrabianego. Okulary muszą być w stanie zatrzymać
cząstki odrzucane przy różnych pracach. Maska
przeciwpyłowa lub sprzęt ochronny dróg oddechowych
muszą odfiltrowywać pył wytwarzany przy szlifowaniu.
Przy dłużej trwającym, intensywnym hałasie występuje
zagrożenie uszkodzenia narządu słuchu.
Osoby postronne trzymaj w bezpiecznej odległości
od obszaru pracy. Jeżeli to niemożliwe, także one
5
POLSKI
powinny zakładać osobiste wyposażenie ochronne.
Odrzucane kawałki przedmiotu obrabianego lub narzędzia roboczego mogą spowodować urazy ciała nawet
osób przebywających w większej odległości.
♦ Gdy istnieje ryzyko przecięcia ukrytych przewodów
elektrycznych lub własnego kabla zasilającego,
trzymaj szlifierkę tylko za izolowane powierzchnie.
W razie natrafienia na przewód pod napięciem napięcie
to jest podawane na gołe elementy metalowe elektronarzędzia, co grozi porażeniem prądem elektrycznym.
♦ Pilnuj, by kabel nie znalazł się w zasięgu obracającego się narzędzia roboczego. Grozi to przecięciem
lub wciągnięciem kabla, który może przy tym owinąć
się o rękę i pociągnąć ją w stronę obracającego się
narzędzia.
♦ Nigdy nie odkładaj szlifierki, dopóki narzędzie
robocze całkowicie się nie zatrzyma. Obracające
się narzędzie może zawadzić o powierzchnię, co grozi
utratą panowania nad szlifierką.
♦ Nigdy nie przenoś załączonego elektronarzędzia.
Obracające się narzędzie robocze może pochwycić
i wciągnąć odzież, co grozi doznaniem urazu ciała.
♦ Regularnie czyść szczeliny wentylacyjne elektronarzędzia. Wentylator chłodzący silnik wciąga pył
do obudowy, a duża ilość proszku metalowego grozi
porażeniem prądem elektrycznym.
♦ Nie używaj elektronarzędzia w pobliżu palnych
materiałów. Takie materiały mogą się zapalić od
wylatujących iskier.
♦ Nie używaj akcesoriów wymagających chłodzenia
cieczą. Woda lub inne ciecze mogą spowodować
nawet śmiertelne porażenie prądem elektrycznym.
Wskazówka: Ostatnie ostrzeżenie nie dotyczy elektronarzędzi specjalnie przystosowanych do chłodzenia cieczą.
♦
♦
♦
♦
Specjalne wskazówki bezpieczeństwa pracy przy
szlifowaniu i cięciu
♦
♦
♦
Przyczyny odrzutów i sposoby ich unikania
Odrzut stanowi gwałtowną reakcję na zakleszczenie lub zahaczenie tarczy szlifierskiej, talerza, szczotki drucianej lub
innego narzędzia roboczego. W takim przypadku maszyna
w niekontrolowany sposób odskakuje w kierunku przeciwnym do siły wywieranej na przedmiot obrabiany. Kierunek
ten zależy od kierunku obrotów tarczy, która może się przy
tym rozerwać.
Przeważnie odrzut jest wynikiem niewłaściwego użycia i/lub
nieprawidłowej obsługi szlifierki i można mu przeciwdziałać, przedsiębiorąc odpowiednie, wymienione niżej środki
ostrożności.
♦ Pewnie trzymaj szlifierkę obiema rękami i tak
balansuj ramionami, by w każdej chwili móc się
przeciwstawić sile odrzutu. Zawsze korzystaj
z rękojeści bocznej (jeżeli występuje), by móc
w pełni kontrolować szlifierkę w trakcie rozruchu.
Przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności
6
łatwo jest panować nad szlifierką i nie dopuszczać do
niebezpiecznych sytuacji.
Nigdy nie przybliżaj rąk do obracającego się narzędzia roboczego, by w razie odrzutu nie narazić się na
doznanie poważnego urazu.
Przyjmuj taką postawę ciała, by ewentualny odrzut
nie mógł spowodować zagrożenia. Szlifierka jest
odrzucana w kierunku przeciwnym do siły wywieranej
na przedmiot obrabiany.
Szczególną ostrożność zachowuj przy obróbce narożników, ostrych krawędzi itp. Pilnuj, by narzędzie
robocze nie podskakiwało i o nic nie zawadziło.
Narożniki, ostre krawędzie lub wystające elementy
mogą spowodować odrzut obracającego się narzędzia
roboczego i utratę kontroli nad szlifierką.
Nigdy nie mocuj pił tarczowych do drewna ani
innych uzębionych tarczy. Tarcze takie są częstą
przyczyną odrzutów i utraty panowania nad szlifierką.
♦
♦
Używaj tylko takich tarcz szlifierskich, które są
przeznaczone specjalnie do tego elektronarzędzia,
i odpowiednich osłon. Tarcze nieprzewidziane do
tej szlifierki nie mogą być wystarczająco osłonięte i są
niebezpieczne.
Osłona musi być dobrze zamocowana i tak
usytuowana, by nieosłonięta część tarczy była
jak najbardziej oddalona od użytkownika. Osłona
zabezpiecza przed odłamkami tarczy i przypadkowym
z nią kontaktem.
Tarcze szlifierskie mogą być używane tylko zgodnie
z przeznaczeniem. Nie wolno na przykład używać
tarcz tnących do szlifowania. Nacisk na tarczę tnącą
może być wywierany tylko w jej płaszczyźnie. Nacisk
boczny może spowodować pęknięcie tarczy.
Używaj tyko nieuszkodzonych podkładek kołnierzowych o odpowiedniej wielkości i kształcie.
Prawidłowe podkładki kołnierzowe wspierają tarczę
i zmniejszają ryzyko jej pęknięcia. Podkładki kołnierzowe do tarcz tnących mogą się ewentualnie różnić od
podkładek do tarcz szlifierskich.
Nie używaj zużytych tarcz pochodzących od
większych szlifierek. Tarcze do dużych szlifierek nie
nadają się do większych prędkości obrotowych, jakimi
odznaczają się mniejsze szlifierki, i mogą się rozpaść.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy przy
cięciu
♦
Nie przekrzywiaj ani nie wywieraj nadmiernego
nacisku na tarczę tnącą. Nie próbuj ciąć zbyt grubych przedmiotów. Przeciążenie tarczy zwiększa jej
skłonność do wyginania lub zakleszczenia w przepile,
a także prawdopodobieństwo odrzutu lub rozerwania
tarczy.
POLSKI
♦
♦
♦
♦
♦
Nie stój w płaszczyźnie obrotu tarczy. W razie
odrzutu w tej pozycji szlifierka może odskoczyć wprost
na użytkownika.
W razie zakleszczenia się tarczy lub przerwania
operacji cięcia z jakiegokolwiek innego powodu natychmiast wyłącz szlifierkę i przytrzymaj bez ruchu
aż do całkowitego zatrzymania tarczy. Nigdy nie
próbuj wyjmować tarczy tnącej z ciętego przedmiotu, gdyż może to doprowadzić do odrzutu. Znajdź
przyczynę zakleszczenia i podejmij odpowiednie środki
zaradcze.
Nie rozpoczynaj ponownie cięcia bezpośrednio
w przedmiocie obrabianym. Pozwól tarczy rozpędzić się do maksymalnej prędkości obrotowej
i ostrożnie wprowadź ją w rozpoczęty przepił.
Załączenie szlifierki z tarczą zagłębioną w przedmiocie
obrabianym może doprowadzić do jej zakleszczenia,
wyskoczenia lub odrzutu.
Wystarczająco podpieraj duże płyty i duże przedmioty obrabiane, by zmniejszyć ryzyko zakleszczenia się tarczy i odrzutu szlifierki. Duże przedmioty
mają tendencję do wyginania się pod ciężarem
własnym. Podeprzyj je po obydwu stronach: w pobliżu
linii cięcia i krawędzi.
Szczególną ostrożność zachowuj przy cięciu
wgłębnym w ścianach lub innych nieprzejrzystych
obszarach. Natrafienie na rury gazowe lub wodociągowe, przewody elektryczne bądź inne przedmioty grozi
odrzutem.
Specjalne wskazówki bezpieczeństwa pracy przy
szlifowaniu papierem ściernym piaskowym
♦
Nie używaj zbyt dużych krążków papieru ściernego,
lecz tylko zgodnych ze specyfikacją producenta.
Krążki wystające poza talerz szlifierski mogą spowodować skaleczenia i doprowadzić do zablokowania lub
rozerwania krążka bądź odrzutu.
Specjalne wskazówki bezpieczeństwa pracy przy
polerowaniu
♦
Nie używaj postrzępionych krążków szmacianych,
a zwłaszcza z poluzowanymi sznurkami mocującymi, które powinno się schować lub skrócić. Luźne
wirujące sznurki mogą pochwycić palce lub zaplątać się
w przedmiocie obrabianym.
Specjalne wskazówki bezpieczeństwa pracy przy
korzystaniu ze szczotek drucianych
♦
♦
Pamiętaj, że nawet podczas normalnej pracy
szczotka traci druty. By ich nie przeciążyć, nie wywieraj zbyt dużego nacisku na szczotkę. Odrzucane
druty stalowe mogą łatwo przebić cienką odzież i/lub
skórę.
Gdy przy korzystaniu ze szczotki drucianej
używasz osłony, uważaj, by nie zetknęła się ona
z drutami. Wskutek docisku lub oddziaływania sił odśrodkowych średnica szczotki tarczowej lub garnkowej
może się zwiększyć
Bezpieczeństwo innych osób
♦
♦
Zabrania się używania tego elektronarzędzia przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod nadzorem
odpowiedzialnego za bezpieczeństwo fachowca.
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
Pozostałe zagrożenia
Przy korzystaniu z elektronarzędzia występują dodatkowe
zagrożenia być może nieuwzględnione w przepisach bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadku niewłaściwego lub zbyt długiego używania narzędzia.
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych urządzeń zabezpieczających nie da się uniknąć pewnych zagrożeń. Zaliczają
się do nich:
♦ Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających
się/ruchomych elementów.
♦ Skaleczenia, jakich można doznać przy wymianie
elementów, noży i akcesoriów.
♦ Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu elektronarzędzia. W takich sytuacjach rób regularne
przerwy w pracy.
♦ Pogorszenie słuchu.
♦ Upośledzenie zdrowia wskutek wdychania pyłu (np.
powstającego podczas obróbki drewna, a zwłaszcza dębu, buku i MDF).
Wibracje
Ważone częstotliwościowo wartości skuteczne przyspieszenia drgań na rękojeści podane w Danych Technicznych
i Deklaracji Zgodności zostały zmierzone standardową
metodą opisaną w normie EN 60745, dzięki czemu można
je wykorzystywać do porównań z innymi narzędziami i do
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
Ostrzeżenie! Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia
drgań w praktyce może się różnić od podanej wartości
zależnie od sposobu wykorzystania narzędzia i nie da się
wykluczyć jej przekroczenia.
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej w celu podjęcia wymaganych przez normę 2002/44/EG środków bezpieczeństwa dla ochrony osób zawodowo, regularnie używających
narzędzi trzeba też uwzględnić rzeczywiste warunki pracy,
a także jak długo w danym czasie narzędzie pozostawało
wyłączone i jak długo pracowało na biegu jałowym.
Oznaczenia na elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące piktogramy:
7
POLSKI
♦
♦
Zakładaj okulary ochronne.
Zdejmowanie
♦ Otwórz klamrę zaciskową (7).
♦ Obróć osłonę w prawo, by występy (8) znalazły się
w wycięciach (9).
♦ Zdejmij osłonę ze szlifierki.
Ostrzeżenie! Nigdy nie używaj szlifierki bez osłony tarczy.
Zakładaj nauszniki ochronne.
Bezpieczeństwo elektryczne
Elektronarzędzie to jest podwójnie zaizolowane
i dlatego żyła uziemiająca nie jest potrzebna.
Zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie sieciowe
odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej.
♦
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę
producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu Black & Decker. Postępowanie wbrew temu
nakazowi naraża użytkownika na niebezpieczeństwo.
Spadki napięcia
Prąd włączeniowy może powodować krótkotrwały spadek
napięcia. Może to mieć wpływ na inne urządzenia.
Przy systemie impedancji poniżej 0.107 Ω zakłócenia są
mało prawdopodobne.
Elementy szlifierki
Szlifierka ta zawiera niektóre lub wszystkie spośród niżej
wymienionych elementów:
1. Wyłącznik
2. Blokada wyłącznika
3. Rękojeść boczna
4. Blokada wrzeciona
5. Osłona
Montaż
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy
szlifierka jest wyłączona, a wtyczka kabla wyjęta z gniazda
sieciowego.
Zdejmowanie i zakładanie osłony tarczy (rys. A)
Szlifierka ta jest wyposażona w osłonę tarczy, która
zapewnia odpowiednią ochronę przy szlifowaniu. Gdy
elektronarzędzie ma być wykorzystywane do cięcia, trzeba
zmontować specjalną, przeznaczoną do tego celu osłonę.
Osłona taka ma numer katalogowy 1004484-02. Można je
nabyć w autoryzowanym warsztacie serwisowym Stanley
Fat Max
Zakładanie
♦ Obróć szlifierkę wrzecionem (6) do góry i w takiej
pozycji ułóż ją na stole.
♦ Otwórz klamrę zaciskową (7) i tak ustaw osłonę tarczy
(5) względem szlifierki, jak pokazano na rysunku.
♦ Zgraj występy (8) z wycięciami (9).
♦ Nasadź osłonę i obróć ją w lewo do żądanej pozycji.
8
Zaciągnij klamrę (7), by ustalić osłonę na szlifierce.
Ew. dokręć wkręt (10), by zwiększyć siłę zacisku.
Ostrzeżenie! By nie narażać się na doznanie urazu, przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi.
Mocowanie rękojeści bocznej
♦
Wkręć rękojeść boczną (3) w jeden z przewidzianych
do tego celu bocznych otworów w szlifierce.
Ostrzeżenie! Zawsze korzystaj z rękojeści bocznej.
Zakładanie i zdejmowanie tarcz szlifierskich lub
tnących (rys. rys. B – D)
Zawsze używaj tarczy odpowiedniej do danego rodzaju
zastosowania. Musi ona mieć właściwą średnicę i stosowny
otwór centrujący (patrz: Dane techniczne).
Zakładanie
♦ Gdy osłona tarczy została zdjęta, załóż ją zgodnie
z powyższym opisem.
♦ Tak jak pokazano na rysunku B, załóż wewnętrzną podkładkę kołnierzową (11) na wrzeciono (6). Sprawdź, czy
podkładka dobrze przylega do spłaszczonych boków
wrzeciona.
♦ Zgodnie z rysunkiem B załóż tarczę (12) na wrzeciono
(6). Gdy tarcza zawiera środkową wypukłość (13), musi
ona być zwrócona w stronę wewnętrznej podkładki
kołnierzowej.
♦ Sprawdź, czy tarcza dobrze przylega do wewnętrznej
podkładki kołnierzowej.
♦ Nakręć zewnętrzną nakrętkę kołnierzową (14) na
wrzeciono. Jeżeli została założona tarcza szlifierska,
środkowe odsadzenie zewnętrznej nakrętki kołnierzowej musi być zwrócone w stronę tarczy (A na rys.
C). Jeżeli została założona tarcza tnąca, środkowe
odsadzenie tej nakrętki musi być zwrócone na zewnątrz
(B na rysunku C).
♦ Naciśnij i przytrzymaj przycisk blokady wrzeciona (3)
i w tym czasie kluczem widełkowym (15) mocno dokręć
zewnętrzną nakrętkę kołnierzową (rys. D).
Zdejmowanie
♦ Naciśnij i przytrzymaj przycisk blokady wrzeciona
(4) i w tym czasie kluczem widełkowym (15) poluzuj
zewnętrzną nakrętkę kołnierzową (14) (rys. D).
♦ Wykręć zewnętrzną nakrętkę kołnierzową (14) i zdejmij
tarczę (12).
POLSKI
Zakładanie i zdejmowanie krążków papieru
ściernego (rys. D i E)
Do szlifowania krążkami papieru ściernego jest konieczny
talerz szlifierski. Można go nabyć jako wyposażenie dodatkowe u dilera firmy Black & Decker.
Zakładanie
♦ Tak jak pokazano na rysunku E, załóż wewnętrzną podkładkę kołnierzową (11) na wrzeciono (5). Sprawdź, czy
podkładka dobrze przylega do spłaszczonych boków
wrzeciona.
♦ Załóż talerz szlifierski (16) na wrzeciono.
♦ Przyłóż krążek papieru ściernego (17) do talerza
szlifierskiego.
♦ Nakręć zewnętrzną nakrętkę kołnierzową (14) na wrzeciono tak, by jej środkowe odsadzenie było zwrócone
na zewnątrz tarczy.
♦ Naciśnij i przytrzymaj przycisk blokady wrzeciona (3)
i w tym czasie kluczem widełkowym (15) mocno dokręć
zewnętrzną nakrętkę kołnierzową (rys. D). Sprawdź,
czy nakrętka jest prawidłowo dokręcona, a krążek
dobrze zamocowany.
Zdejmowanie
♦ Naciśnij i przytrzymaj przycisk blokady wrzeciona
(4) i w tym czasie kluczem widełkowym (15) poluzuj
zewnętrzną nakrętkę kołnierzową (14) (rys. D)
♦ Wykręć zewnętrzną nakrętkę kołnierzową (14), zdejmij,
krążek papieru ściernego (16) i talerz szlifierski (17).
Zastosowanie
Ostrzeżenie! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj przeciążania szlifierki.
♦ Ostrożnie prowadź kabel, by go omyłkowo nie przeciąć.
♦ Bądź przygotowany na iskrzenie, gdy tylko tarcza
szlifierska bądź tnąca dotknie przedmiotu obrabianego.
♦ Szlifierkę utrzymuj zawsze w takim położeniu, by
osłona zapewniała optymalną ochronę przed tarczą
szlifierską bądź tnącą.
Załączanie i wyłączanie
♦
Przyciśnij blokadę wyłącznika (2) oraz wyłącznik (1),
aby włączyć szlifierkę
♦ By wyłączyć szlifierkę, zwolnij wyłącznik (1).
Ostrzeżenie! Nie wyłączaj szlifierki pod obciążeniem.
Porady, jak osiągnąć optymalne wyniki pracy
♦
♦
Pewnie manipuluj szlifierką, jedną ręką trzymając
rękojeść boczną, a drugą – rękojeść główną.
Przy szlifowaniu zawsze utrzymuj kąt około 15o między
tarczą a powierzchnią przedmiotu obrabianego.
Konserwacja
Elektronarzędzia sieciowe i akumulatorowe Stanley Fat
Max odznaczają się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymagają konserwacji. Jednak w celu zapewnienia ciągłej,
bezawaryjnej pracy niezbędne jest ich regularne czyszczenie.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem konserwacji elektronarzędzi sieciowych lub akumulatorowych wykonaj następujące czynności:
♦ Wyłącz elektronarzędzie i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
♦ Jeżeli jest to elektronarzędzie akumulatorowe, wyłącz
je i wyjmij z niego akumulator.
♦ Gdy akumulatora nie da się wyjąć, całkowicie go rozładuj i wyłącz elektronarzędzie.
♦ Zanim zaczniesz czyścić ładowarkę, wyjmij wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego. Ładowarka nie wymaga
konserwacji z wyjątkiem regularnego czyszczenia.
♦ Systematycznie za pomocą miękkiej szczoteczki lub
suchej szmaty czyść szczeliny wentylacyjne w elektronarzędziu/ładowarce.
♦ Regularnie przecieraj obudowę silnika wilgotną szmatą.
Nie używaj do tego celu żadnych ściernych środków
czyszczących ani takich, które zawierają rozpuszczalniki.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego nie
wolno wyrzucać do normalnych śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić wyrób
Stanley Fat Max nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, w trosce o ochronę środowiska nie wyrzucaj
go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj do
specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one
oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego
użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują
sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie nowego
wyrobu.
Stanley Fat Max chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane
przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty
sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych Stanley Fat Max, które udzielają informacji
o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także
w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
9
POLSKI
Deklaracja zgodności WE
Dane techniczne
FME841 (Typ 1)
Napięcie wejściowe
VAC
230
Pobór mocy
W
2 200
Prędkość obrotowa biegu jałowego
obr/min
6 500
średnica tarczy
mm
22
średnica otworu centralnego w tarczy
mm
230
ściernice
mm
6
Tarcze tnące
mm
3,5
kg
5,1
Maksym. grubość tarczy
Gwint wrzeciona
Masa
M14
LpA (ciśnienie akustyczne): 98,5 dB(A), niepewność pomiaru (K): 3
dB(A)
LWA (moc akustyczna): 109,5 dB(A), niepewność pomiaru (K): 3 dB(A)
Całkowite drgania (suma wektorowa trzech składowych kierunkowych)
według EN 60745;
- przy szlifowaniu powierzchni (ahSG): 7,8 m/s2,
DYREKTYWA MASZYNOWA
FME841
Stanley Europe deklaruje niniejszym, że urządzenie nr kat.
FME841
opisane w „Danych technicznych” zostało wykonane zgodnie z następującymi wytycznymi i normami:
2006/42/WE, EN 60745-1, EN 60745-2-3
Ten produkt jest również zgodny z dyrektywą 2004/108/WE
i 2011/65/UE. By uzyskać więcej informacji, zwróć się do
jednego z naszych przedstawicielstw handlowych Black &
Decker wyszczególnionych na końcu tej instrukcji obsługi.
Niżej podpisany ponosi odpowiedzialność za przygotowanie
dokumentacji technicznej i składa to oświadczenie w imieniu
Stanley Europe.
niepewność pomiaru (K): 1,5 m/s2
- przy cięciu (ah) : 5,2 m/s2, niepewność pomiaru (K): 1,5 m/s2
- przy polerowaniu (ahP) : 13,4 m/s2, niepewność pomiaru (K): 1,5 m/s2
- przy szlifowaniu papierem ściernym (ahDS): 4,5 m/s2,
niepewność pomiaru (K): 1,5 m/s2
- przy szczotkowaniu (ah): 6,1 m/s2, niepewność pomiaru (K): 1,5 m/s2
R. Laverick
Engineering Manager
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgium
24/06/2014
zst00248497 - 29-09-2014
10
POLSKI
Stanley Fatmax
WARUNKI GWARANCJI
Produkty marki Stanley Fatmax reprezentują bardzo wysoką
jakoĞü, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki gwarancyjne.
Niniejsze warunki gwarancji nie ograniczają praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych, lecz są ich uzupeánieniem.
Gwarancja jest waĪna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Gwarantujemy sprawne dziaáanie produktu w przypadku postĊpowania zgodnego z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe wyposaĪenie, jeĪeli
nie zostaáa do niego doáączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy wyrobu podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu spowodowane
wadami produkcyjnymi i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez
Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym Erpatech
reklamowanego produktu oraz áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy taką, jak
w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ urządzenia (wraz
z bezpáatną wymianą uszkodzonych czĊĞci) w okresie
12 miesiĊcy od daty zakupu.
4.
W celu przedáuĪenia okresu gwarancji o dodatkowe 2 lata
naleĪy w ciągu 4 tygodni od daty zakupu urządzenia dokonaü
rejestracji na stronie internetowej: www.stanley.eu/3.
5.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego Erpatech wraz z poprawnie wypeánioną Kartą
Gwarancyjną i waĪnym paragonem zakupu (lub kopią faktury)
oraz szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za
poĞrednictwem punktu sprzedaĪy wraz z dokumentami
wymienionymi powyĪej.
b)
6.
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
Erpatech ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym
ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyáany do miejsca nadania na
koszt adresata.
7.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą usuniĊte przez
Centralny Serwis Gwarancyjny Erpatech w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu przez Centralny
Serwis Gwarancyjny;
termin usuniĊcia wady (punkt 7a) moĪe byü wydáuĪony o czas
niezbĊdny do importu niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
a)
b)
8.
a)
b)
9.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe byü wydany
nowy produkt o nie gorszych parametrach.
10. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego Erpatech
odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek jest decyzją
ostateczną.
11. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub uĪywaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami bezpieczeĔstwa.
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które prowadzi do uszkodzeĔ silnika,
przekáadni lub innych elementów a takĪe stosowaniem
osprzĊtu innego niĪ zalecany przez Stanley;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek dziaáania poĪaru,
powodzi, czy teĪ innych klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji
czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby gwarancyjne
lub, które byáy naprawiane poza Centralnym Serwisem
Gwarancyjnym lub byáy przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu zuĪyciu.
12. Centralny Serwis Gwarancyjny Erpatech, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają upowaĪnieĔ ani gwarancji
innych niĪ okreĞlone w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci
nie obejmują prawa klienta do domagania siĊ zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
13. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnieĔ kupującego wynikających z niezgodnoĞci towaru
z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Moğciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piĞmie, Īe
usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez dokonywania naprawy.
11
12
13
14
7
6
15
E16762
17
13
1
3
12
19
18
16
9
30
11
50
36
31
37
33
32
www.2helpU.com
38 39
4
42
34
FME841
41
45
21
43
35
20
51
46
22
23
47
41
27
48
25
27 - 09 - 12
49
24
26
29
28
TYPE
1
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
+
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Rotel Kft. Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
09/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising