FME841 | Stanley FME841 ANGLE GRINDER instruction manual

402112 - 74 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.stanley.eu
FME841
A
B
C
D
2
E
3
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Polizorul unghiular Stanley Fat Max a fost conceput pentru
polizarea şi tăierea metalului şi a zidăriei folosind tipul
adecvat de discuri de tăiere sau polizare. Atunci când este
echipată cu o apărătoare corespunzătoare, această unealtă
este destinată atât utilizatorilor profesionişti cât şi privaţi,
neprofesionişti.
e.
f.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele
electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate avertizările de
siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate în continuare poate conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru consultare ulterioară.
Termenul „unealtă electrică“ din toate avertizările enumerate
mai jos se referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta electrică
(fără cablu) alimentată de la baterie.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
4
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată. Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc accidentele.
Nu utilizaţi uneltele electrice în atmosferă inflamabilă, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor sau
pulberilor explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în timp
ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea atenţiei
poate conduce la pierderea controlului.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată ştecherul
în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare pentru ştechere
împreună cu uneltele electrice împământate (legate
la masă). Ştecherele nemodificate şi prizele compatibile vor reduce riscul de electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare şi frigidere.
Există un risc sporit de electrocutare în cazul în care
corpul dvs. este în contact cu suprafeţele împământate
sau legate la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau condiţii
de umezeală. Apa ce intră într-o unealtă electrică va
spori riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu utilizaţi
niciodată cablul pentru transportarea, tragerea
sau scoaterea din priză a uneltei electrice. Ţineţi
cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuţite sau
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
componente în mişcare. Cablurile deteriorate sau
încurcate sporesc riscul electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer liber,
utilizaţi un prelungitor pentru exterior. Utilizarea
unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte electrice întrun spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată, utilizaţi
o alimentare cu protecţie pentru dispozitivele de
curent rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD
reduce riscul electrocutării.
Siguranţa personală
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi respectaţi
regulile de bun simţ atunci când operaţi o unealtă
electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci
când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub influenţa
drogurilor, alcoolului sau medicaţiei. Un moment
de neatenţie în timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări corporale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie personală. Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul
de protecţie precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile pentru
urechi utilizate pentru anumite condiţii de lucru vor
reduce vătămările personale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă
că întrerupătorul se află în poziţia oprit înainte de
conectarea la sursa de alimentare şi/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea uneltei.
Transportarea uneltelor electrice ţinând degetul pe
întrerupător sau alimentarea cu tensiune a uneltelor
electrice ce au întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc
producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare înainte
de a porni unealta electrică. O cheie sau un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă a uneltei electrice
poate conduce la vătămări corporale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de lucru.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi echilibrul.
Acest lucru permite un control mai bun al uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţi-vă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele în
mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung
pot fi prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea
conectării de accesorii pentru aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod corespunzător.
Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate
reduce pericolele impuse de existenţa prafului.
ROMÂNĂ
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta electrică adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta de lucru
adecvată va efectua lucrarea mai bine şi în mod mai
sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care
întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit.
Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie să
fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare şi/
sau acumulatorul de la unealta electrică înaintea
efectuării oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice. Aceste măsuri
preventive de siguranţă reduc riscul pornirii accidentale
a uneltei electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor
nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice. Verifi caţi alinierea necorespunzătoare sau blocarea
componentelor în mişcare, ruperea componentelor
şi orice altă stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi
repararea uneltei electrice înainte de utilizare. Multe
accidente sunt cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate. Este
puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri ascuţite
şi întreţinute în mod corespunzător să se blocheze,
acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele
uneltei etc. conform acestor instrucţiuni, ţinând
cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea ce trebuie
să fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei de utilizare
ar putea conduce la situaţii periculoase.
Repararea
Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către o persoană calificată, folosind exclusiv piese de schimb
identice. Astfel, vă asiguraţi că este păstrată siguranţa
uneltei electrice.
Avertizări suplimentare de siguranţă pentru unealta
de lucru
Avertisment! Avertizări suplimentare de siguranţă
pentru operaţiuni de polizare, şlefuire, frecare cu
perii de sârmă, lustruire sau tăiere abrazivă
♦
Această unealtă electrică este destinată să
funcţioneze ca unealtă de polizat, şlefuit, frecat
cu peria de sârmă, lustruit sau debitat. Citiţi toate
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
avertizările de siguranţă, instrucţiunile, ilustraţiile
şi specificaţiile furnizate împreună cu această
unealtă electrică. Nerespectarea tuturor instrucţiunilor
enumerate în continuare poate conduce la electrocutare, incendii şi/sau vătămări grave.
Operaţiunile pentru care nu a fost concepută unealta electrică pot da naştere la pericole şi pot cauza
vătămări personale.
Nu utilizaţi accesorii care nu sunt special concepute şi recomandate de către producătorul uneltei.
Simplul fapt că un accesoriu poate fi ataşat la unealta
dvs. electrică nu asigură operarea în siguranţă.
Viteza nominală a accesoriului trebuie să fie cel
puţin egală cu viteza maximă marcată pe unealta
electrică. Accesoriile ce funcţionează mai repede
decât viteza lor nominală se pot rupe şi pot ricoşa.
Diametrul exterior şi grosimea accesoriului trebuie
să se încadreze în specificaţie capacităţii specifice
uneltei dvs. electrice. Accesoriile dimensionate
incorect nu pot fi supravegheate sau controlate în mod
adecvat.
Dimensiunea mandrinei discurilor, flanşelor,
tălpilor de susţinere sau a oricăror alte accesorii
trebuie să se potrivească perfect cu axul uneltei
electrice. Accesoriile cu orificii de mandrină ce nu se
potrivesc cu elementele metalice de montare ale uneltei
electrice vor funcţiona neechilibrat, vor vibra în mod
excesiv şi pot cauza pierderea controlului.
Nu utilizaţi un accesoriu deteriorat. Înainte de
fiecare utilizare, inspectaţi accesoriul, cum ar
fi discurile abrazive pentru depistarea aşchiilor
formate şi a fisurilor, tălpile pentru depistarea fisurilor, rupturilor sau uzurii excesive, periile de sârmă
pentru depistarea sârmelor desprinse sau crăpate.
În cazul în care unealta electrică sau accesoriul
este scăpat pe jos, inspectaţi-l pentru a depista
eventualele deteriorări sau montaţi un accesoriu
nedeteriorat. După inspectarea şi montarea unui
accesoriu, puneţi în funcţiune unealta electrică
în gol, la viteză maximă, timp de un minut. În mod
normal, accesoriile deteriorate se vor rupe în timpul
acestei perioade de testare.
Purtaţi echipament de protecţie personală. În
funcţie de aplicaţie, utilizaţi o mască pentru faţă,
ochelari sau vizoare de protecţie. Dacă este cazul,
purtaţi măşti anti-praf, dopuri pentru urechi,
mănuşi şi salopetă care să vă protejeze de micile
fragmente abrazive sau de fragmente provenind de
la piesa de prelucrat.
Echipamentul de protecţie pentru ochi trebuie să aibă
capacitatea de a opri reziduurile proiectate, rezultate în
urma diverselor operaţiuni. Masca anti-praf sau masca
de protecţie respiratorie trebuie să aibă capacitatea
de a filtra particulele generate în urma operaţiei dvs.
5
ROMÂNĂ
Expunerea prelungită la zgomot de înaltă intensitate
poate determina pierderea auzului.
♦ Ţineţi persoanele din jur la o distanţă sigură faţă
de zona de lucru. Orice persoană care pătrunde în
zona de lucru trebuie să poarte echipament de protecţie personală. Fragmentele provenite de la piesa de
prelucrat sau dintr-un accesoriu rupt pot fi proiectate şi
pot cauza vătămări asupra persoanelor aflate dincolo
de zona din apropierea locaţiei efective de operare.
♦ Ţineţi unealta electrică pe suprafeţele izolate pentru prindere atunci când efectuaţi o operaţie în care
accesoriul de debitat poate atinge cabluri ascunse
sau propriul cablu de alimentare. Tăierea unui cablu
sub tensiune de către accesoriul de debitat ar putea
determina scurgerea curentului în componentele metalice expuse ale uneltei electrice şi ar putea electrocuta
operatorul.
♦ Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică de
a fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe o platformă
stabilă. Ţinând piesa de prelucrat în mână sau sprijinită de corp, aceasta va fi instabilă şi poate conduce la
pierderea controlului.
♦ Poziţionaţi cablul la distanţă faţă de accesoriul
care se roteşte. În cazul în care pierdeţi controlul,
cablul poate fi tăiat sau agăţat şi mâna sau braţul dvs.
poate fi trasă înspre accesoriul care se roteşte.
♦ Nu aşezaţi niciodată unealta electrică pe jos până
când accesoriul nu s-a oprit complet. Accesoriul
care se roteşte poate prinde suprafaţa de sprijin şi poate determina mişcarea necontrolată a uneltei electrice.
♦ Nu puneţi unealta electrică în funcţiune în timp
ce o căraţi pe lângă corp. Contactul accidental cu
accesoriul care se roteşte poate determina agăţarea
hainelor, trăgând accesoriul înspre corp.
♦ Curăţaţi în mod regulat orificiile de aerisire ale
uneltei electrice. Ventilatorul motorului va trage praful
în interiorul carcasei, iar acumularea excesivă de
particule metalice poate cauza pericole electrice.
♦ Nu operaţi unealta electrică lângă materiale inflamabile. Scânteile pot aprinde astfel de materiale.
♦ Nu utilizaţi accesorii ce necesită agenţi de răcire
lichizi. Utilizarea apei sau a altor agenţi de răcire lichizi
pot cauza electrocutarea.
Notă: Avertizarea de mai sus nu se aplică uneltelor electrice
destinate în mod special utilizării împreună cu un sistem pe
bază de lichid.
Spre exemplu, dacă un disc abraziv este agăţat sau ciupit
de piesa de prelucrat, marginea discului ce intră în contact
poate săpa în suprafaţa materialului, determinând discul să
alunece sau să ricoşeze de pe suprafaţa de lucru. Discul
poate sări fie în direcţia înainte, fie înspre operator, în funcţie
de direcţia mişcării sale din momentul agăţării.
De asemenea, discurile abrazive se pot rupe în astfel de
situaţii.
Reculul este rezultatul utilizării greşite şi/sau procedurilor
sau condiţiilor incorecte de operare a uneltei electrice şi
pot fi evitate adoptând măsurile de precauţie menţionate în
continuare.
♦ Apucaţi ferm unealta electrică şi poziţionaţi-vă
corpul şi braţul astfel încât să puteţi rezista forţei
unui recul. Utilizaţi întotdeauna mânerul auxiliar,
dacă este furnizat, pentru un control maxim în caz
de recul sau de reacţie de cuplare în momentul pornirii. Operatorul poate controla reacţiile de cuplare sau
forţele de recul dacă sunt adoptate măsuri adecvate de
protecţie.
♦ Nu poziţionaţi niciodată mâna aproape de accesoriul care se roteşte. Accesoriul poate ricoşa înspre
mâna dvs.
♦ Nu vă poziţionaţi în zona în care unealta electrică
va ricoşa dacă survine reculul. Reculul va propulsa
unealta în direcţia opusă celei de mişcare a discului din
momentul agăţării.
♦ Fiţi deosebit de atenţi atunci când lucraţi pe colţuri,
muchii ascuţite etc., Evitaţi salturile şi agăţarea
accesoriului. Colţurile, muchiile ascuţite sau salturile
au tendinţa de a agăţa accesoriile care se rotesc şi
determină pierderea controlului sau reculul.
♦ Nu ataşaţi o lamă cu lanţ de drujbă pentru lemn sau
o lamă cu pânză de bomfaier. Astfel de discuri generează reculul şi pierderea controlului în mod frecvent.
Avertizările de siguranţă specifice operaţiilor de
polizare şi tăiere abrazivă
♦
♦
Reculul şi avertizările aferente acestuia
Reculul este o reacţie bruscă a unui disc, tălpii, periei sau
a oricărui alt accesoriu care a fost ciupit sau agăţat în timpul
rotirii. Ciupirea sau agăţarea determină oprirea rapidă
a accesoriului care se roteşte, fapt care, la rândul său, determină împingerea uneltei electrice scăpate de sub control
în direcţia opusă celei de rotire a accesoriului din momentul
incidentului.
6
♦
Utilizaţi exclusiv tipuri de discuri recomandate
pentru unealta dvs. electrică şi apărătoarea special
concepută pentru discul ales. Discurile pentru care
unealta electrică nu a fost concepută nu pot fi protejate
în mod adecvat şi sunt nesigure.
Apărătoarea trebuie ataşată fix pe unealta electrică
şi poziţionată pentru siguranţă maximă, astfel
încât o suprafaţă minimă a discului să fie expusă
în partea dinspre operator. Apărătoarea ajută la
protejarea operatorului de fragmentele discurilor rupte
şi de contactul accidental cu discul.
Discurile trebuie să fie utilizate numai pentru
aplicaţiile recomandate. Spre exemplu: nu polizaţi
cu partea laterală a discului de debitat. Discurile
abrazive de debitat sunt destinate pentru polizarea pe-
ROMÂNĂ
♦
♦
riferică, forţele laterale aplicate acestor discuri putând
determina sfărâmarea acestora.
Utilizaţi întotdeauna flanşe de disc cu dimensiunile
şi formele corecte pentru discul pe care l-aţi ales.
Flanşele de disc adecvate susţin discul, reducând astfel
posibilitatea ruperii acestuia. Flanşele pentru discurile
de debitat pot diferi de flanşele pentru discurile de
polizat.
Nu folosiţi discuri uzate de la unelte electrice de
dimensiuni mai mari. Discurile destinate uneltelor
electrice de dimensiuni mai mari nu sunt adecvate
pentru viteza superioară a unei unelte mai mici şi se pot
rupe.
Avertizări de siguranţă specifice operaţiunilor de
şlefuit
♦
Avertizări de siguranţă specifice operaţiunilor de
lustruire
♦
Avertizări suplimentare de siguranţă specifice
operaţiunilor de tăiere abrazivă
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nu blocaţi discul de debitat sau nu apăsaţi excesiv
pe acesta. Nu încercaţi să efectuaţi o tăiere cu
o adâncime excesivă. Suprasolicitarea discului
măreşte sarcina şi probabilitatea de răsucire şi blocare
a discului în tăietură, precum şi posibilitatea producerii
reculului sau a ruperii discului.
Nu poziţionaţi corpul pe aceeaşi direcţie şi în spatele discului ce se roteşte. În timpul operării, atunci
când discul de deplasează în direcţia opusă corpului
dvs., eventualul recul ar putea propulsa discul ce se
roteşte şi unealta electrică direct înspre dvs.
Atunci când discul se blochează sau când se
întrerupe debitarea din orice motiv, opriţi unealta
electrică şi ţineţi-o în poziţie fixă până când discul
se opreşte complet. Nu încercaţi niciodată să
scoateţi discul de debitat din tăietură în timp ce
acesta se află în mişcare; în caz contrar, va surveni
reculul. Examinaţi şi adoptaţi măsuri de corecţie pentru
a elimina cauza blocării discului.
Nu porniţi din nou operaţiunea de tăiere atunci
când discul se află în tăietura din piesa de
prelucrat. Lăsaţi discul să atingă viteza totală şi
reintroduceţi-l cu atenţie în tăietură. Discul se poate
bloca, poate aluneca în sus sau poate ricoşa înapoi
dacă unealta de lucru este repornită atunci când discul
se află în tăietura din piesa de prelucrat.
Susţineţi panourile sau orice alte piese de prelucrat de mari dimensiuni pentru a reduce la minim
ciupirea discului şi reculul. Piesele mari de prelucrat
au tendinţa de a se îndoi sub propria greutate. Suporturile trebuie să fie poziţionate sub piesa de prelucrat,
aproape de linia de debitare şi aproape de marginea
piesei de prelucrat în raport cu fiecare parte laterală
a discului.
Acordaţi o atenţie suplimentară atunci când
efectuaţi decupaje în pereţi sau în alte zone fără
vizibilitate. Discul ce pătrunde în suprafaţa de debitat
poate tăia ţevi de gaze sau de apă, cabluri electrice sau
alte obiecte, fapt ce poate cauza reculul.
Nu utilizaţi discuri cu şmirghel supradimensionate.
Urmaţi recomandările producătorului atunci când
selectaţi tipul de şmirghel. Şmirghelul mai mare,
care depăşeşte marginile tălpii de şlefuit prezintă risc
de sfâşiere şi poate determina distrugerea, ruperea
discului sau reculul.
Nu permiteţi rotirea liberă a vreunei porţiuni
desprinse din calota de lustruit sau a sforilor de
fixare ale acesteia. Pliaţi sau tăiaţi sforile de fixare
desprinse. Sforile de fixare desprinse şi care se rotesc
se pot încurca în jurul degetelor dvs. sau se pot agăţa
de piesa de prelucrat.
Avertizări de siguranţă specifice operaţiunilor de
frecare cu perii de sârmă
♦
♦
Reţineţi că firele de sârmă sunt proiectate din perie
chiar şi în timpul operării obişnuite. Nu suprasolicitaţi periile de sârma aplicând o sarcină excesivă
asupra unealta. Firele de sârmă pot penetra cu
uşurinţă îmbrăcămintea subţire şi/sau pielea.
Dacă se recomandă utilizarea unei apărători pentru
frecarea cu perii de sârmă, nu permiteţi niciun fel
de contact al discului de sârmă cu apărătoarea. Discul de sârmă îşi poate mări diametrul datorită sarcinii
de lucru şi forţelor centrifuge.
Siguranţa terţilor
♦
♦
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de
experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care
acestea au fost supravegheate şi instruite cu privire la
utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă
pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă asigura
că nu se joacă cu aparatul.
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării
uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în avertizările
de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot fi determinate de
utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor de siguranţă,
anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea includ:
♦ Vătămări cauzate de atingerea componentelor în rotire/
mişcare.
♦ Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.
7
ROMÂNĂ
♦
♦
♦
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei unelte.
La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale regulate.
Afectarea auzului.
Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea prafului
rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:- prelucrarea
lemnului, în special a stejarului, fagului şi PFL.)
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în
specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au fost
măsurate în conformitate cu metoda standard de testare
prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi utilizate pentru
compararea diverselor unelte. Valoarea declarată a emisiilor
de vibraţii poate fi utilizată, de asemenea, în cadrul unei
evaluări preliminare în privinţa expunerii.
Căderile de tensiune
Şocurile de curent la anclanşare determină căderi de tensiune pe perioade scurte. În condiţii nefavorabile de alimentare
electrică, pot fi afectate şi alte echipamente.
Dacă impedanţa sistemului alimentării electrice este mai
mică de 0.107 Ω, este probabilă survenirea defecţiunilor.
Descriere
Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.
1. Întrerupător de pornire/oprire
2. Buton de deblocare
3. Mâner lateral
4. Buton de blocare a axului
5. Apărătoare
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul utilizării
efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea declarată
în funcţie de modalităţile de utilizare ale uneltei. Nivelul
vibraţiilor poate creşte peste nivelul menţionat.
Asamblare
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva 2002/44/
CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc în mod regulat
unelte electrice la locul de muncă, trebuie avută în vedere
o estimare a expunerii la vibraţii, condiţiile efective de
utilizare şi modalitatea de utilizare a uneltei, luând totodată
în calcul toate componentele ciclului de operare precum perioadele în care unealta este oprită şi în care funcţionează în
gol, pe lângă perioadele în care survine blocarea acesteia.
Unealta este prevăzută cu o apărătoare destinată exclusiv
lucrărilor de polizare. Dacă unitatea trebuie să efectueze
operaţii de debitare, trebuie să fie echipată cu o apărătoarea
specială pentru acest scop.
Este disponibilă o apărătoare adecvată pentru operaţiunile
de debitare, având codul de articol 1004484-02 şi poate fi
procurată de la centrele de service Stanley Fat Max.
Etichetele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării,
utilizatorul trebuie să citească manualul de instrucţiuni.
Purtaţi ochelari sau vizoare de protecţie în timpul
utilizării uneltei.
Purtaţi echipament de protecţie pentru urechi în
timpul utilizării acestei unelte.
Siguranţa electrică
Această unealtă prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
♦
8
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de către
un Centru de Service Stanley Fat Max autorizat pentru
a evita orice pericol.
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că unealta
este oprită şi deconectată de la priză.
Montarea si demontarea apărătorii (fig. A)
Montarea
♦ Poziţionaţi unealta pe o masă, cu axul (6) orientat în
sus.
♦ Eliberaţi închizătoarea de prindere (7) şi ţineţi apărătoarea (5) deasupra uneltei conform ilustraţiei.
♦ Aliniaţi găurile filetate (8) cu canelurile (9).
♦ Apăsaţi apărătoarea în jos şi rotiţi-o în sens antiorar în
poziţia necesară.
♦ Strângeţi încuietoarea de prindere (7) pentru a fixa
apărătoarea pe unealtă.
♦ Dacă este necesar, strângeţi şurubul (10) pentru a spori
forţa de prindere.
Demontarea
♦ Eliberaţi încuietoarea de prindere (7).
♦ Rotiţi apărătoarea în sens orar pentru a alinia găurile
filetate (8) cu canelurile (9).
♦ Scoateţi apărătoarea de pe unealtă.
Avertisment! Nu folosiţi niciodată unealta fără apărătoare.
Montarea mânerului lateral
♦
Înşurubaţi mânerul lateral (3) într-unul din orificiile de
montare de pe unealtă.
Avertisment! Folosiţi întotdeauna mânerul lateral.
ROMÂNĂ
Montarea şi demontarea discurilor de polizare sau
debitare (fig. B - D)
♦
Utilizaţi întotdeauna tipul corect de disc pentru aplicaţia dvs.
Utilizaţi întotdeauna discuri cu diametrul corect şi dimensiunea corectă a alezajului (consultaţi specificaţia tehnică).
Utilizare
Montarea
♦ Fixaţi apărătoarea conform descrierii de mai sus.
♦ Poziţionaţi flanşa internă (11) pe ax (6) conform ilustraţiei (fig. B). Asiguraţi-vă că flanşa este amplasată corect
pe laturile plate ale axului.
♦ Poziţionaţi discul (12) pe ax (6) conform ilustraţiei (fig.
B). În cazul în care discul prezintă o zonă centrală în
relief (13), asiguraţi-vă că aceasta este orientată spre
flanşa internă.
♦ Asiguraţi-vă că discul este amplasat corect pe flanşa
internă.
♦ Poziţionaţi flanşa externă (14) pe ax. Atunci când
montaţi un disc de polizare, zona centrală în relief de pe
flanşa externă trebuie să fie orientată către disc (A în
fig. C). Atunci când montaţi un disc de debitare, zona
centrală în relief de pe flanşa externă trebuie să fie
orientată în direcţia opusă discului (B în fig. C).
♦ Nu apăsaţi pe butonul de blocare a axului (3) şi strângeţi flanşa externă folosind cheia cu două ştifturi (15)
(fig. D).
Demontarea
♦ Nu apăsaţi pe butonul de blocare a axului (4) şi slăbiţi
flanşa externă (14) folosind cheia cu două ştifturi (15)
(fig. D).
♦ Scoateţi flanşa externă (14) şi discul (12).
Montarea şi demontarea discurilor de şlefuire (fig.
D şi E)
Pentru şlefuire, este necesară o talpă de susţinere. Talpa
de susţinere este disponibilă ca accesoriu la reprezentantul
Stanley Fat Max.
Montarea
♦ Poziţionaţi flanşa internă (11) pe ax (5) conform ilustraţiei (fig. E). Asiguraţi-vă că flanşa este amplasată corect
pe laturile plate ale axului.
♦ Poziţionaţi talpa de susţinere (16) pe ax.
♦ Poziţionaţi discul de şlefuire (17) pe talpa de susţinere.
♦ Poziţionaţi flanşa externă (14) pe ax, cu zona centrală
în relief orientată în direcţia opusă discului.
♦ Nu apăsaţi pe butonul de blocare a axului (3) şi
strângeţi flanşa externă folosind cheia cu două ştifturi
(15) (fig. D). Asiguraţi-vă că flanşa externă este montată
corect şi că discul este fixat strâns.
Demontarea
♦ Nu apăsaţi pe butonul de blocare a axului (4) şi slăbiţi
flanşa externă (14) folosind cheia cu două ştifturi (15)
(fig. D).
Scoateţi flanşa externă (14), discul de şlefuire (17) şi
talpa de susţinere (16).
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în propriul său
ritm. Nu suprasolicitaţi.
♦ Ghidaţi cu atenţie cablul pentru a evita tăierea accidentală a acestuia.
♦ Pregătiţi-vă pentru un jet de scântei produse în momentul în care discul de polizare sau debitare atinge piesa
de prelucrat.
♦ Poziţionaţi întotdeauna unealta astfel încât apărătoarea
să ofere protecţie maximă la discul de polizare sau
debitare.
Pornirea şi oprirea
♦
Pentru a porni unealta, apăsaţi butonul de deblocare (2)
şi apoi apăsaţi întrerupătorul de pornire/oprire (1).
♦ Pentru a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul de pornire/
oprire (1).
Avertisment! Nu opriţi unealta când se află sub sarcină.
Sfaturi pentru utilizarea optimă
♦
♦
Ţineţi ferm unealta cu o mână în jurul mânerului lateral
şi cu cealaltă mână în jurul mânerului principal.
În timpul polizării, păstraţi întotdeauna un unghi de
aprox. 15° între disc şi suprafaţa piesei de prelucrat.
Întreţinerea
Aparatul/unealta dvs. Stanley Fat Max, cu/fără cablu de
alimentare, a fost conceput(ă) pentru a opera o perioadă
îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreţinere.
Funcţionarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în mod regulat.
Avertisment! Înainte de efectuarea operaţiilor de întreţinere
pe uneltele electrice cu cablu/fără cablu:
♦ Opriţi şi deconectaţi de la priză aparatul/unealta.
♦ Sau opriţi şi scoateţi bateria din aparat/unealtă dacă
acesta/aceasta dispune de un acumulator separat.
♦ Sau descărcaţi complet bateria dacă este plină şi apoi
opriţi unealta.
♦ Deconectaţi încărcătorul înainte de curăţarea acestuia.
Încărcătorul nu necesită nicio operaţie de întreţinere în
afara curăţării în mod regulat.
♦ Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
aparat/unealtă/încărcător, folosind o perie moale sau
o cârpă uscată.
♦ Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare
abrazivă sau pe bază de solvenţi.
♦ Deschideţi în mod regulat mandrina (dacă este montată) şi îndepărtaţi praful din interior.
9
ROMÂNĂ
Înlocuirea ştecherului de alimentare de la reţeaua
principală de energie (numai pentru Regatul Unit
şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher nou de alimentare de la
reţeaua principală de energie:
♦ Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
♦ Conectaţi conductorul maro la borna sub tensiune din
ştecherul nou.
♦ Conectaţi conductorul albastru la borna neutră.
Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la borna
de împământare. Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate
împreună cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă recomandată: 13 A.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie să
fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
Specificaţie tehnică
FME841 (Typ 1)
Tensiune de intrare
Vc.a.
Putere absorbită
W
2 200
Viteza nominală
min -1
6 500
Alezajul discului
mm
22
Diametrul discului
mm
230
230
Grosimea max. a discului
discuri de polizare
mm
6
discuri de debitat
mm
3,5
kg
5,1
Dimensiunea axului
M14
Greutate
LpA (presiune sonoră) 98 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)
LWA (putere sonoră) 109 dB(A), Marjă (K) 3 dB(A)
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe) conform cu
EN 60745:
Polizarea suprafeţelor (ah,SG) 7,8 m/s2, marjă (K) 1,5 m/s2
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Stanley Fat
Max trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de
folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea selectivă pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea
materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la
prevenirea poluării mediului înconjurător şi reduce
cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea
selectivă a produselor electrice de uz casnic la centrele
municipale de deşeuri sau de către comerciant atunci când
achiziţionaţi un produs nou.
Stanley Europe pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Stanley Fat Max când acestea
au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare. Pentru
a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul
dvs. la orice agent de reparaţii autorizat care îl va colecta
pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul local Stanley Europe
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Stanley Europe autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com
10
Lustruire (ah,P) 13,4 m/s2, marjă (K) 1,5 m/s2
Şlefuire cu disc (ah,DS) 4,5 m/s2, marjă (K) 1,5 m/s2
Frecare cu perie de sârmă (ah) 6,1 m/s2, marjă (K) 1,5 m/s2
Debitare (ah) 5,2 m/s2, marjă (K) 1,5 m/s2
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA UTILAJE
FME841
Stanley Europe declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică“ sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-3
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele
2004/108/CE şi 2011/65/UE. Pentru informaţii suplimentare,
vă rugăm să contactaţi Stanley Europe la următoarea adresă sau să consultaţi coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului
tehnic şi face această declaraţie în numele Stanley Europe.
R. Laverick
Engineering Manager
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgium
24/06/2014
ROMÂNĂ
Garanţie
StanleyEurope are încredere în calitatea produselor sale şi
oferă o garanţie excelentă pentru utilizatorii profesionişti ai
acestui produs. Această declaraţie de garanţie completează
şi nu prejudiciază în niciun fel drepturile dvs. legale, în
calitate de utilizator privat, non-profesionist. Garanţia este
valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene
şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
GARANŢIE TOTALĂ PE UN AN
Dacă produsul dvs. Stanley Fat Max se defectează din
cauza materialelor sau a execuţiei defectuoase în termen
de 12 luni de la data achiziţiei, Stanley Europe garantează
înlocuirea gratuită a tuturor pieselor defecte sau înlocuirea
gratuită, la latitudinea noastră, a unităţii cu condiţia ca:
♦ Produsul să nu fi fost manipulat în mod incorect şi să fi
fost utilizat conform manualului de instrucţiuni.
♦ Produsul să prezinte urme de uzură şi deteriorare
normale;
♦ Reparaţiile să nu fi fost efectuate de persoane neautorizate;
♦ Să se facă dovada achiziţiei.
♦ Produsul Stanley Fat Max să fie returnat complet, cu
toate componentele sale originale.
Dacă doriţi să faceţi o reclamaţie, contactaţi distribuitorul
local sau verificaţi locaţia celui mai apropiat agent autorizat
de reparaţii Stanley Fat Max din catalogul Stanley Fat Max
sau contactaţi biroul local Stanley la adresa indicată în acest
manual. O listă completă a agenţilor autorizaţi de reparaţii
Stanley Fat Max, precum şi detalii complete ale serviciilor
post vânzare sunt disponibile pe Internet, la adresa:
www. stanley.eu/3
GARANŢIE SUPLIMENTARĂ
Pentru a beneficia de garanţia suplimentară de doi ani,
trebuie să vă înregistraţi în intervalele de timp menţionate
mai jos
♦ Înregistrarea este necesară în termen de 4 săptămâni
de la data achiziţiei.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00248499 - 06-10-2014
11
14
7
6
15
E16762
17
13
1
3
12
19
18
16
9
30
11
50
36
31
37
33
32
www.2helpU.com
38 39
4
42
34
FME841
41
45
21
43
35
20
51
46
22
23
47
41
27
48
25
27 - 09 - 12
49
24
26
29
28
TYPE
1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising