FSS1600 | Black&Decker FSS1600 STEAM BUSTER instruction manual

371000-40 LV
www.blackanddecker.eu
FSS1600
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
4
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
9
2
A
B
C
D
3
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Šis Black & Decker tvaika tīrītājs ir paredzēts fl īžu,
darba virsmu, virtuves virsmu un vannas istabas
virsmu dezinficēšanai un tīrīšanai. Šis instruments ir
paredzēts lietošanai tikai telpās un mājas apstākļos.
Drošības norādījumi
Brīdinājums! Izlasiet visus drošības
brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek
ievēroti turpmāk redzamie brīdinājumi un
norādījumi, var gūt elektriskās strāvas
triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt
smagus ievainojumus.
Brīdinājums! Lietojot elektriski darbināmus
instrumentus, vienmēr jāievēro galvenie
drošības norādījumi, tostarp šeit minētie,
lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena, ievainojumu un materiālu
zaudējumu risku.
♦
Pirms instrumenta lietošanas rūpīgi izlasiet
visu rokasgrāmatu.
Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā
lietošana. Lietojot jebkuru citu piederumu vai
papildierīci, kas nav ieteikta šajā lietošanas
rokasgrāmatā, vai veicot darbu, kas nav paredzēts šim instrumentam, var gūt ievainojumus.
Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākām
uzziņām.
♦
♦
Instrumenta ekspluatācija
♦
Nevirziet tvaiku pret cilvēkiem, dzīvniekiem,
elektroiekārtām vai elektriskām kontaktligzdām.
Nepakļaujiet instrumentu lietus iedarbībai.
Instrumentu nedrīkst iegremdēt ūdenī.
Neatstājiet instrumentu bez uzraudzības.
Ja instruments netiek ekspluatēts, neatstājiet
to pievienotu pie elektriskās kontaktligzdas.
Nekādā gadījumā neraujiet vadu, lai atvienotu
instrumentu no kontaktligzdas. Netuviniet instrumentu karstumam, eļļai un asām šķautnēm.
Strādājot ar tvaika slotu, rokas nedrīkst būt
slapjas.
Nevelciet vai nepārnēsājiet instrumentu, turot
aiz vada, nelietojiet vadu kā rokturi, neieveriet
vadu durvju spraugā, nenovelciet vadu ap
asiem stūriem, kā arī nenovietojiet vadu uz
karstām virsmām.
Nestrādājiet ar tvaika slotu noslēgtā telpā,
kur gaisā ir izgarojumi no krāsas šķīdinātāja
uz eļļas bāzes, izsmidzināti pretkožu līdzekļi,
uzliesmojoši putekļi vai citi sprādzienbīstami
vai toksiski izgarojumi.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
4
♦
Noskaidrojiet pie ražotāja, no kāda materiāla
ir gatavota grīda.
♦ Šī slota nav paredzēta ādas, vaskotu mēbeļu,
vaskotu grīdu, sintētisku audumu, samta un
citu smalku, tvaika neizturīgu materiālu tīrīšanai.
Brīdinājums! Nelietojiet slotu nehermetizētas
koksnes vai nehermetizētu lamināta grīdu tīrīšanai.
Vaskotas grīdas un pat dažas nevaskotas grīdas
karstuma un tvaika ietekmē var zaudēt spīdumu.
Pirms tīrīšanas ieteicams izmēģināt slotu uz neliela,
norobežota tīrāmās virsmas laukuma. Tāpat ieteicams iepazīties ar grīdas ražotāja norādījumiem par
ekspluatāciju un kopšanu.
♦ Tvaika slotu nedrīkst uzpildīt ar atkaļķošanas,
aromātiskiem, spirtotiem vai mazgāšanas
līdzekļiem, jo tie var sabojāt slotu vai padarīt
nedrošu lietošanai.
♦ Ja, tīrot ar tvaiku, tiek aktivizēts vietējā elektrotīkla jaudas slēdzis, nekavējoties pārtrauciet lietot instrumentu un sazinieties ar klientu
dienestu. (Ņemiet vērā, ka pastāv elektriskās
strāvas trieciena risks.)
♦ Instruments rada ļoti karstu tvaiku, ar ko
dezinficē apstrādājamo virsmu. Tādējādi
darba laikā tvaika galviņa, tīrīšanas drāniņa
un paklāja piederums kļūst ļoti karsti.
♦ Uzmanību! Strādājot ar tvaika slotu un mainot tai piederumus, jāvalkā piemēroti apavi.
Nevalkājiet čības vai apavus ar vaļējiem
purngaliem.
♦ Darba laikā no slotas var izdalīties zināms
daudzums tvaika.
♦ Ekspluatējot instrumentu, jāievēro piesardzība. NEPIESKARIETIES detaļām, kas darba
laikā var kļūt karstas.
♦ Ja konstatējat, ka no rokas tvaika tīrītāja
korpusa noplūst tvaiks, izslēdziet tīrītāju,
atvienojiet no elektrotīkla un ļaujiet atdzist.
Sazinieties ar tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu. Nelietojiet instrumentu.
Pēc ekspluatācijas
♦
♦
♦
Pirms tīrīšanas atvienojiet instrumentu no barošanas avota un nogaidiet, līdz tas atdziest.
Kad instruments netiek lietots, tas jāglabā
sausā vietā.
Instruments jāglabā bērniem neaizsniedzamā
vietā.
Pārbaude un remonts
♦
Pirms apkopes vai remontdarbiem atvienojiet
instrumentu no barošanas avota un nogaidiet,
līdz tas atdziest.
LATVIEŠU
♦
♦
♦
♦
♦
Pirms lietošanas pārbaudiet, vai instrumentam
nav bojātu vai kā citādi nelietojamu detaļu.
Pārbaudiet, vai detaļas nav salūzušas, slēdži
nav bojāti un vai nav kāds cits apstāklis, kas
varētu ietekmēt instrumenta darbību.
Regulāri pārbaudiet, vai nav bojāts barošanas
vads.
Instrumentu nedrīkst lietot, ja kāda detaļa ir
bojāta vai kā citādi nelietojama.
Vērsieties pilnvarotā remonta darbnīcā, lai
salabotu vai nomainītu bojātās vai kā citādi
nelietojamās detaļas.
Drīkst noņemt vai nomainīt tikai tās detaļas,
kas konkrēti norādītas šajā rokasgrāmatā.
Citu personu drošība
♦
♦
Šo instrumentu var ekspluatēt bērni vecumā
no 8 gadiem un personas, kam ir ierobežotas
fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas vai
trūkst pieredzes un zināšanu, ja šīs personas
vai bērni tiek uzraudzīti vai apmācīti instrumenta drošā lietošanā un ja viņi izprot visus
riskus saistībā ar to. Nedrīkst ļaut bērniem
spēlēties ar instrumentu. Bērni drīkst tīrīt instrumentu un veikt tam apkopi tikai pieaugušo
uzraudzībā.
Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.
Atlikušie riski
Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie
riski, kuri var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības
brīdinājumos. Šie riski var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas u.c. gadījumos.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un
tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
♦ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties kustīgām detaļām;
♦ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties karstām detaļām;
♦ ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas vai
piederumus;
♦ ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas lietošanas rezultātā. Ilgstoši strādājot
ar instrumentu, regulāri jāpārtrauc darbs un
jāatpūšas.
Elektrodrošība
Brīdinājums! Šis instruments ir jāiezemē Pārbaudiet, vai barošanas avota
spriegums atbilst kategorijas plāksnītē
norādītajam spriegumam.
Instrumenta kontaktdakšai jāatbilst kontaktligzdai.
Kontaktdakšu nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot. Nepārveidotas kontaktdakšas un piemērotas
kontaktligzdas rada mazāku elektriskās strāvas
trieciena risku.
♦ Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt
tikai ražotājs vai Black & Decker pilnvarots
apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.
Pagarinājuma vadi un 1. klases izstrādājums
♦
♦
Instruments jāpievieno trīsstiepļu pagarinājuma vadam, jo instruments ir iezemēts
1. klases izstrādājums.
Lietojiet maksimāli 30 m (100 pēdas) garu
vadu, lai nezustu jauda.
Marķējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma risku, jums jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.
Brīdinājums! Applaucēšanās risks.
Funkcijas
Šim instrumentam ir šādas funkcijas (visas vai tikai
dažas no tām):
1. ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
2. atbloķēšanas poga
3. slēdža mēlīte
4. tvaika sprausla
5. ūdens tvertne
6. ielietnes vāciņš
Piederumi
Šī instrumenta komplektācijā ietilpst daži no turpmāk minētajiem piederumiem; pārējos var iegādāties Black & Decker tīmekļa vietnē.
Instrumenta darba kvalitāte ir atkarīga no tā, kādu
piederumu izmanto. Black & Decker piederumi ir
izstrādāti pēc augstākās kvalitātes standartiem
un paredzēti tam, lai uzlabotu instrumenta darba
kvalitāti. Izmantojot šos piederumus, instruments
sniedz vislabākos rezultātus.
Lokanā šļūtene ar rokturi
Lai būtu ērti lietot visus piederumus.
5
LATVIEŠU
Regulējamas tvaika strūklas
sprausla
Lai panāktu lielāku tvaika šalts
spiedienu, pagrieziet sprauslu citā
tvaika šalts strūklas režīmā.
Maza birstīte (zilā krāsā)
Vannas istabas tīrīšanai.
Maza birstīte (oranžā krāsā)
Virtuves tīrīšanai.
Maza birstīte (zaļā krāsā)
Tualetes tīrīšanai.
no savienojuma vietas noplūst tvaiks, tad šļūtene
nav pareizi piestiprināta. Nogaidiet, līdz instruments
atdziest, un no jauna uzstādiet šļūteni.
Regulējamas tvaika strūklas sprauslas piestiprināšana (B. att.)
♦
Nospiediet skavas (11) abās pusēs regulējamas tvaika strūklas sprauslai (12).
♦ Spiediet regulējamas tvaika strūklas sprauslu
uz tvaika sprauslu (4) vai šļūteni (8) un atlaidiet skavas (11).
Svarīgi! Pirms rokas tvaika tīrītāja ekspluatācijas
pārbaudiet, vai regulējamas tvaika strūklas sprausla
(12) ir cieši piestiprināta. Ja no savienojuma vietas
noplūst tvaiks, tad regulējamas tvaika strūklas
sprausla nav pareizi piestiprināta. Nogaidiet, līdz
instruments atdziest, un no jauna uzstādiet regulējamas tvaika strūklas sprauslu.
Citu piederumu piestiprināšana (A. att.)
♦
Liela logu sliede
Stikla durvju un logu tīrīšanai.
Brīdinājums! Nelietojiet logu
sliedi auksta stikla tīrīšanai. Stikls
var saplīst.
Flīžu tīrītājs
Flīžu starpu tīrītšanai.
Liela tīrīšanas birste ar skrāpi
Ļoti netīru virsmu, piemēram,
grila, tīrīšanai.
Salikšana
Brīdinājums! Pirms turpmāk minēto darbu veikšanas pārbaudiet, vai instruments ir izslēgts, atvienots
no barošanas avota un atdzisis, kā arī — vai tajā
nav palicis ūdens.
Šļūtenes un piederumu piestiprināšana
(A., B. att.)
Brīdinājums! Ikreiz pirms darba pārbaudiet šļūteni
(8) un tvaika sprauslas (4) blīvi (7). Ja blīve ir nozaudēta vai bojāta, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto
remonta darbnīcu. Nelietojiet instrumentu.
Šļūtenes piestiprināšana (A. att.)
♦
♦
Nospiediet skavas (9) abās pusēs šļūtenei (8).
Uzspiediet šļūteni (8) uz tvaika sprauslas (4)
un atlaidiet skavas (9).
Svarīgi! Pirms rokas tvaika tīrītāja ekspluatācijas
pārbaudiet, vai šļūtene (8) ir cieši piestiprināta. Ja
6
Savietojiet šļūtenes (8) izciļņus ar piederuma
ierobiem.
♦ Uzspiediet piederumu (10) uz šļūtenes (8) un
grieziet pretēji pulksteņrādītāja virzienam, līdz
piederums nofiksējas vietā.
Piezīme. Regulējamas tvaika strūklas sprauslu
var lietot arī bez šļūtenes — piestipriniet to tieši pie
tvaika sprauslas. Visi pārējie piederumi ir jāpiestiprina šļūtenei.
Šļūtenes un piederumu noņemšana (A.,
B. att.)
Brīdinājums! Darba laikā tvaika sprauslas, regulējamas tvaika strūklas sprausla, šļūtene un piederumi
kļūst karsti. Pirms piederumu noņemšanas nogaidiet, līdz instruments un piederumi atdziest.
Piederuma noņemšana (A. att.)
♦
Grieziet piederumu (10) pulksteņrādītāja
virzienā, tad velciet nost no šļūtenes (8).
Šļūtenes noņemšana (A. att.)
♦
Nospiediet skavas (9) abās pusēs šļūtenei (8)
un velciet šļūteni nost no tvaika sprauslas (4).
Regulējamas tvaika strūklas sprauslas noņemšana (B. att.)
♦
Nospiediet skavas (11) abās pusēs regulējamas tvaika strūklas sprauslai (12) un velciet
sprauslu nost no tvaika sprauslas (4).
Ūdens tvertnes uzpildīšana (C. att.)
Šajā tvaika slotā ir iestrādāta pretaizkaļķošanās sistēma, kas palīdz paildzināt slotas kalpošanas laiku.
Piezīme. Uzpildiet ūdens tvertni ar tīru krāna ūdeni.
LATVIEŠU
Piezīme. Ja krāna ūdens ir ļoti ciets, ieteicams lietot
dejonizētu ūdeni.
♦ Izslēdziet instrumentu un atvienojiet to no
barošanas avota.
♦ Atveriet ielietnes vāciņu (6), atvāžot uz leju.
♦ Ar uzpildīšanas trauku uzpildiet tvertnē (5)
ūdeni.
Brīdinājums! Ūdens tvertnes tilpums ir 0,35 litri.
♦ Uzlieciet atpakaļ ielietnes vāciņu (6).
Piezīme. Ielietnes vāciņam jābūt cieši nostiprinātam.
Lietošana
Svarīgi! Ar šo tvaika slotu var iznīcināt 99,9 %
baktēriju un mikroorganismu, ja to lieto saskaņā ar
šo rokasgrāmatu un komplektā ar mikrošķiedras
lupatiņu, tīrot 90 sekundes pēc kārtas.
Ieslēgšana un izslēgšana
♦
Lai ieslēgtu instrumentu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (1). Rokas tvaika tīrītājs
uzsilst aptuveni 15 sekundes.
Piezīme. Ieslēdzot rokas tvaika tīrītāju, ūdens
tvertne izgaismojas sarkanā krāsā. Tiklīdz rokas
tvaika tīrītājs ir gatavs lietošanai, ūdens tvertne
izgaismojas zilā krāsā.
♦ Paceliet atbloķēšanas slēdzi (2) un pavelciet
slēdža mēlīti (3). Pēc dažām sekundēm sākas
tvaika padeve.
♦ Lai izslēgtu instrumentu, atlaidiet slēdža mēlīti
(3) un nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas
pogu (1).
Uzmanību! Pēc lietošanas rokas tvaika tīrītājs ir
jāiztukšo.
Uzmanību! Atlaižot slēdža mēlīti (3), īsu brīdi vēl
notiek tvaika padeve. Tas neliecina par problēmu.
Pirms piederumu noņemšanas izslēdziet instrumentu un nogaidiet, līdz tas atdziest.
Ieteikumi optimālai darbībai
Vispārīgi
♦
♦
Lai optimāli paveiktu tīrīšanu, rokas tvaika
tīrītāju drīkst lietot tikai tad, ja tam vispirms ir
piestiprināts piederums.
Neuzpildiet rokas tvaika tīrītāju ar ķīmiskiem
tīrīšanas līdzekļiem. Lai no vinila vai linoleja
grīdas iztīrītu grūti iztīrāmus traipus, tos var
vispirms apstrādāt ar ūdeni un maigu tīrīšanas
līdzekli un tikai tad tīrīt ar tvaika slotu.
Tīrīšana ar rokas tvaika tīrītāju
♦
♦
Piestipriniet vajadzīgo piederumu.
Pievienojiet rokas tvaika tīrītāju barošanas
avotam.
♦
Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (1).
Rokas tvaika tīrītājs uzsilst aptuveni 15 sekundes.
♦ Paceliet atbloķēšanas slēdzi (2) un pavelciet
slēdža mēlīti (3), lai iedarbinātu pumpi. Pēc
dažām sekundēm no piederuma sāk plūst
tvaiks.
Piezīme. Darba laikā tvaika pumpi var izslēgt,
atlaižot slēdža mēlīti. Šī parocīgā funkcija ļauj uz
brīdi nolikt rokas tvaika tīrītāju malā, lai pārvietotu
mēbeles u.tml., un pēc tam atsākt tīrīšanu, neizslēdzot rokas tvaika tīrītāju.
♦ Kad darbs ar rokas tvaika tīrītāju ir pabeigts,
atlaidiet slēdža mēlīti (3), izslēdziet rokas
tvaika tīrītāju un atvienojiet to no barošanas
avota. Pirms tvaika slotas novietošanas
glabāšanā nogaidiet, līdz tā atdziest (aptuveni
piecas minūtes).
Uzmanību! Svarīgi ir ik pa laikam pārbaudīt ūdens
līmeni ūdens tvertnē. Lai uzpildītu ūdens tvertni un
turpinātu tīrīšanu vai dezinficēšanu, izslēdziet rokas
tvaika tīrītāju. Atvienojiet instrumentu no barošanas
avota, noņemiet un uzpildiet ūdens tvertni (5).
Pēc ekspluatācijas
♦
♦
♦
♦
Atvienojiet rokas tvaika tīrītāju no barošanas
avota.
Nogaidiet, līdz rokas tvaika tīrītājs ir pilnībā
atdzisis. (aptuveni piecas minūtes).
Iztukšojiet ūdens tvertni (5).
Noņemiet piederumus un uzglabājiet tos komplektācijā iekļautajā glabāšanas somā.
Apkope un tīrīšana
Šis Black & Decker instruments ar vadu ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta apkopes un regulāras tīrīšanas.
Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas vai tīrīšanas instruments ar vadu ir jāizslēdz un jāatvieno no
barošanas avota.
♦ Noslaukiet instrumentu ar mitru lupatiņu.
♦ Ja uz instrumenta ir grūti notīrāmi traipi,
samērcējiet lupatiņu maigā ziepjūdenī.
♦ Ikreiz pirms darba pārbaudiet šļūteni (8) un
tvaika sprauslas (4) blīvi (7). Ja blīve ir nozaudēta vai bojāta, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu. Nelietojiet instrumentu.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa
(tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:
♦ nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
7
LATVIEŠU
♦
pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
♦ pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa;
♦ pievienojiet zaļo/dzelteno vadu pie zemēšanas termināļa.
Brīdinājums! Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus,
kas ietilpst labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā. Ieteicamais drošinātājs: 13 A.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem
sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis Black & Decker instruments ir
jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem.
Nododiet šo izstrādājumu dalītai savākšanai un
šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta
savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un
izmantot atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus
materiālus, tiek novērsta dabas piesārņošana un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir dalīti jāsavāc
sadzīves elektriskie izstrādājumi.
Black & Decker nodrošina Black & Decker izstrādājumu savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem
ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo Black & Decker
biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
Black & Decker remonta darbnīcu saraksts, pilnīga
informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa
vietnē www.2helpU.com.
Tehniskie dati
Spriegums
Jauda
Tvertnes tilpums
Svars
8
Vac
W
ml
kg
FSS1600
(Type 1)
230
1600
350
1,85
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Данный пароочиститель Black & Decker предназначен для дезинфекции и чистки плитки, столешниц и поверхностей в кухнях и ванных комнатах. Данный прибор предназначен только для
бытового использования внутри помещений.
Инструкции по технике безопасности
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током,
возникновению пожара и/или получению
тяжелой травмы.
Внимание! При использовании электрических приборов соблюдение правил
по технике безопасности и следование
данным инструкциям позволит снизить
вероятность возникновения пожара,
поражения электрическим током, получения травм и повреждения личного
имущества.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Не направляйте пар на людей, животных,
электрические приборы или электрические розетки.
Не оставляйте прибор под дождем.
Не погружайте прибор в воду.
Не оставляйте прибор без присмотра.
Не оставляйте не используемый прибор
подключенным к электрической розетке.
Никогда не тяните за кабель, чтобы отключить прибор от электрической розетки.
Не подвергайте электрический кабель
воздействию высокой температуры, масла
и держите вдали от острых предметов
и углов.
Не дотрагивайтесь до паровой швабры
мокрыми руками.
Не тяните за кабель, не переносите прибор за кабель, не используйте кабель в качестве рукоятки, не защемляйте дверью
кабель, не наматывайте кабель на острые
углы и предметы, держите кабель подальше от нагретых поверхностей.
Не используйте прибор в замкнутом
пространстве, заполненном паровыми
испарениями растворителей масляных
красок, некоторых веществ, препятствующих появлению моли, огнеопасной пылью
или другими взрывчатыми или ядовитыми
парами.
Уточните у производителя тип полового
покрытия.
Не используйте паровую швабру для чистки кожаных покрытий, отполированной
воском мебели или покрытых мастикой
полов, синтетических тканей, бархата или
других деликатных и чувствительных к обработке паром материалов.
Внимание! Не используйте прибор для
чистки негерметичного паркета и ламината. На поверхностях, обработанных
воском или мастикой, а также на некоторых поверхностях, не подвергавшихся
подобной обработке, в результате воздействия высокой температуры и пара
блеск может исчезнуть. Настоятельно
рекомендуем всегда предварительно
тестировать прибор на небольшом
участке поверхности, которую предстоит чистить. Мы также рекомендуем
получить у производителя инструкции
по эксплуатации и уходу за половым
покрытием.
Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Назначение прибора описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Использование любых принадлежностей
или приспособлений, а также выполнение
данным прибором любых видов работ, не
рекомендованных данным руководством
по эксплуатации, может привести к несчастному случаю.
Сохраните данное руководство для последующего обращения к нему.
Использование прибора
♦
♦
♦
♦
♦
Никогда не заливайте в паровую швабру
жидкость для удаления накипи, ароматические вещества, жидкости, содержащие алкоголь, очищающие и моющие
средства, поскольку они могут повредить
прибор или сделать его опасным для использования.
Если при использовании паровой швабры
срабатывает Ваш домашний аварийный
выключатель, немедленно прекратите
использование прибора и обратитесь в авторизованный сервисный центр. (Будьте
осторожны: риск поражения электрическим током.)
Для дезинфекции поверхности прибор
вырабатывает очень горячий пар. Это
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
означает, что паровая головка, чистящие
накладки и насадка для чистки ковровых
покрытий во время использования становятся очень горячими.
Предупреждение! При использовании
паровой швабры и замене накладок и насадок всегда надевайте соответствующую
обувь. Не надевайте тапочки или обувь
с открытыми носками.
Во время использования из прибора может вырываться горячий пар.
Будьте внимательны при использовании
прибора. НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ до частей
прибора, которые нагреваются во время
использования.
Если замечено выделение пара из корпуса
ручного пароочистителя, выключите
прибор, отсоедините его от источника
питания и оставьте до полного остывания.
Свяжитесь с ближайшим авторизованным
сервисным центром. Прекратите использование прибора.
После использования
♦
♦
♦
Перед чисткой прибора отсоедините его
от источника питания и дождитесь полного
остывания.
Храните не используемый прибор в сухом
месте.
Дети не должны иметь доступ к убранным
на хранение приборам.
Осмотр и ремонт
♦
♦
♦
♦
♦
♦
10
Перед любыми видами работ по техническому обслуживанию или ремонту, выключите прибор и дождитесь его полного
остывания.
Перед началом эксплуатации, всегда
проверяйте исправность прибора. Убедитесь в отсутствии поломанных деталей,
поврежденных включателей и прочих
дефектов, способных повлиять на работу
прибора.
Регулярно проверяйте электрический кабель на наличие повреждений и признаков
износа.
Не используйте прибор, если повреждена
или неисправна какая-либо его деталь.
Ремонтируйте или заменяйте поврежденные или неисправные детали только
в авторизованном сервисном центре
Black & Decker.
Ни в коем случае не снимайте и не заменяйте детали, за исключением деталей,
указанных в данном руководстве по эксплуатации.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Данный прибор может использоваться
детьми старше 8-ми лет и людьми со
сниженными физическими, сенсорными и умственными способностями или
не имеющими необходимого опыта или
навыка, если они выполняют работу под
присмотром или получили инструкции
относительно безопасной работы с этим
прибором и осознают наличие потенциальной опасности при его использовании.
Не позволяйте детям играть с прибором.
Не позволяйте детям производить чистку
и техническое обслуживание прибора без
присмотра.
Дети должны находиться под присмотром;
играть с прибором запрещается.
Остаточные риски
При работе данным прибором возможно возникновение дополнительных остаточных рисков,
которые не вошли в описанные здесь правила
техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном или продолжительном
использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания двигающихся частей прибора.
♦ Травмы в результате касания горячих
частей прибора.
♦ Риск получения травмы во время смены
деталей прибора или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием прибора.
При использовании прибора в течение
продолжительного периода времени делайте регулярные перерывы в работе.
Электробезопасность
Внимание! Данный прибор должен
иметь провод заземления. Следите за
напряжением электрической сети, оно
должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной
табличке прибора.
Вилка кабеля прибора должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем случае не
РУССКИЙ ЯЗЫК
видоизменяйте вилку электрического кабеля.
Использование оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной розетки
уменьшает риск поражения электрическим
током.
♦ Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна
производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном
центре Black & Decker.
Гибкий шланг и рукоятка
Для комфортного использования всех дополнительных
принадлежностей.
Пароструйное сопло с переменой режимов
Для выбросов пара высокого
давления; форма распыла
пара меняется поворотом
муфты.
Малая щётка (Синяя)
Для чистки ванных комнат.
Удлинительный кабель и Класс 1 защиты
изделия
♦
♦
Необходимо использовать трехжильный
кабель, так как Ваш электроприбор соответствует Классу 1 и требует заземления.
Можно использовать удлинительный кабель длиной до 30 м без потери мощности.
Маркировка прибора
Малая щётка (Оранжевая)
Для чистки кухонь.
На приборе имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
Малая щётка (Зеленая)
Для чистки туалетов.
Внимание! Опасность получения ожога.
Составные части
Ваш прибор может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных частей:
1. Пусковой выключатель
2. Кнопка защиты от непреднамеренного
пуска
3. Курковый пусковой выключатель
4. Паровое сопло
5. Резервуар для воды
6. Крышка заливочного отверстия
Большой резиновый скребок
Для чистки стеклянных дверей и окон.
Внимание! Не используйте
резиновый скребок для чистки
холодного стекла. От этого
стекло может разбиться.
Щётка для чистки плитки
Для чистки зацементированных зазоров между плитками.
Большая жесткая щётка со
скребком
Для чистки сильно загрязненных поверхностей, таких как
решётки-гриль и барбекю.
Дополнительные принадлежности
Данный прибор включает в себя некоторые из
приведенных ниже дополнительных принадлежностей; остальные дополнительные принадлежности можно приобрести через интернет-сайт
Black & Decker.
Производительность Вашего прибора напрямую
зависит от используемых принадлежностей.
Принадлежности Black & Decker изготовлены
в соответствии с самыми высокими стандартами качества и способны увеличить производительность Вашего прибора. Используя эти
принадлежности, Вы достигнете наилучших
результатов в работе.
Сборка
Внимание! Перед выполнением любой из следующих операций убедитесь, что прибор выключен, отсоединен от электросети, полностью
остыл и не содержит воды.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
Установка шланга и дополнительных
принадлежностей (Рис. А и В)
Снятие шланга и дополнительных принадлежностей (Рис. А и В)
Внимание! Перед каждым использованием
проверяйте состояние прокладки (7) на паровом
сопле (4) и шланге (8). Если прокладка повреждена или отсутствует, свяжитесь с ближайшим
авторизованным сервисным центром. Не используйте прибор.
Внимание! Паровое сопло, пароструйное сопло
с переменой режимов, шланг и дополнительные
принадлежности во время работы сильно нагреваются. Перед снятием любой из дополнительных принадлежностей дождитесь полного
остывания прибора и принадлежности.
Установка шланга (Рис. А)
Снятие дополнительной принадлежности
(Рис. А)
♦
Нажмите на зажимы (9), расположенные
на боковых сторонах шланга (8).
♦ Прижмите шланг (8) к паровому соплу (4)
и отпустите зажимы (9).
Важно! Перед использованием ручного пароочистителя убедитесь, что шланг (8) прочно
зафиксирован.Если из места с оединения
выделяется пар, значит, шланг установлен
неправильно. Дождитесь остывания прибора
и переустановите шланг.
Установка пароструйного сопла с переменой режимов (Рис. В)
♦
Нажмите на зажимы (11), расположенные
на боковых сторонах пароструйного сопла
(12).
♦ Прижмите пароструйное сопло к паровому
соплу (4) или шлангу (8) и отпустите зажимы (11).
Важно! Перед использованием ручного пароочистителя убедитесь, что пароструйное сопло
(12) прочно зафиксировано. Если из места соединения выделяется пар, значит, пароструйное
сопло установлено неправильно. Дождитесь
остывания прибора и переустановите пароструйное сопло.
Установка прочих дополнительных принадлежностей (Рис. А)
♦
Совместите проушины на шланге (8) с выемками на дополнительной принадлежности.
♦ Прижмите дополнительную принадлежность (10) к шлангу (8) и поверните ее
против часовой стрелки, пока принадлежность не защелкнется на месте.
Примечание! Пароструйное сопло с переменой
режимов может использоваться без шланга
путем установки непосредственно на паровое
сопло. Все прочие дополнительные принадлежности крепятся к шлангу.
12
♦
Поверните дополнительную принадлежность (10) по часовой стрелке и снимите ее
со шланга (8).
Снятие шланга (Рис. А)
♦
Нажмите на зажимы (9), расположенные
на боковых сторонах шланга (8), и снимите
шланг с парового сопла (4).
Снятие пароструйного сопла с переменой режимов (Рис. В)
♦
Нажмите на зажимы (11), расположенные
на боковых сторонах пароструйного сопла
(12), и снимите его с парового сопла (4).
Заполнение резервуара водой (Рис. С)
Данный пароочиститель оборудован противоизвестковой системой, которая помогает продлить срок службы прибора.
Примечание: Заполните резервуар чистой
водопроводной водой.
Примечание: В местностях с очень жесткой
водой, рекомендуется использование деионизированной воды.
♦ Выключите прибор и отсоедините его от
источника питания.
♦ Откройте крышку заливочного отверстия
(6), откинув ее вниз.
♦ Воспользовавшись мерным стаканчиком,
заполните резервуар (5) водой.
Внимание! Вместимость резервуара для воды
– 0,35 л.
♦ Установите на место крышку заливочного
отверстия (6).
Примечание: Убедитесь, что крышка заливочного отверстия плотно закрыта.
Эксплуатация
Важно! При условии использования в соответствии с данным руководством по эксплуатации
и с установленной прокладкой из микроволокна
данный прибор способен уничтожить 99,9%
бактерий и микробов при непрерывном рабочем
цикле продолжительностью 90 секунд.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Включение и выключение
♦
Чтобы включить прибор, нажмите на клавишу пускового выключателя (1). Ручной
пароочиститель нагреется приблизительно через 15 секунд.
Примечание: При включении ручного пароочистителя загорится красная подсветка резервуара с водой. Когда ручной пароочиститель будет
готов к работе подсветка резервуара с водой
сменит свой цвет на синий.
♦ Поднимите кнопку защиты от непреднамеренного пуска (2) и нажмите на курковый
пусковой выключатель (3). Через несколько секунд начнет вырабатываться пар.
♦ Чтобы выключить прибор, отпустите курковый выключатель (3), затем нажмите на
клавишу пускового выключателя (1).
Пре дупреж дение! Пос ле исполь зования
ручного пароочистителя всегда опорожняйте
резервуар.
Предупреждение! После отпускания куркового
пускового выключателя (3) пар может продолжать вырабатываться в течение короткого времени; это нормально. Перед снятием любой из
дополнительных принадлежностей, выключите
прибор и дождитесь его полного охлаждения.
Рекомендации по оптимальному
использованию
Общие требования
♦
♦
Для достижения наилучших результатов
при чистке никогда не используйте ручной
пароочиститель без установленных дополнительных принадлежностей.
Не используйте с ручным пароочистителем химические очистители. Для удаления
сложных пятен с линолеума или винилового покрытия, предварительно обработайте
пятно мягким чистящим средством и небольшим количеством воды, затем чистите с использованием паровой швабры.
Чистка ручным пароочистителем
♦
♦
♦
♦
Установите необходимую дополнительную
принадлежность.
Подключите ручной пароочиститель к источнику питания.
Нажмите клавишу пускового выключателя
(1). Ручной пароочиститель нагреется приблизительно через 15 секунд.
Поднимите кнопку защиты от непреднамеренного пуска (2) и нажмите на курковый
пусковой выключатель (3), чтобы активи-
ровать поровой насос. Через несколько
секунд из дополнительной принадлежности начнет выходить пар.
Примечание: Во время использования Вы
можете отключить паровой насос, отпустив
курковый пусковой выключатель. Эта удобная
функция позволит Вам временно положить
ручной пароочиститель на пол, чтобы Вы могли
передвинуть мебель или переставить какиенибудь предметы. После этого Вы можете продолжить чистку без необходимости выключения
и повторного включения.
♦ По окончании использования ручного пароочистителя, отпустите курковый пусковой выключатель (3), выключите прибор
и отсоедините его от источника питания.
Перед уборкой на хранение дождитесь
полного остывания паровой швабры (приблизительно 5 минут).
Предупреждение! Всегда следите за уровнем
воды в резервуаре. Чтобы залить воду в резервуар и продолжить работу по дезинфекции/
чистке, выключите ручной пароочиститель.
Отсоедините прибор от электрической розетки
и заполните резервуар (5) водой.
После использования
♦
♦
♦
♦
Отключите ручной пароочиститель от
электрической розетки.
Дождитесь полного остывания ручного
пароочистителя (приблизительно 5 минут).
Опорожните резервуар (5).
Снимите все дополнительные принадлежности и поместите их на хранение в специальный чехол, входящий в комплект
поставки.
Техническое обслуживание и чистка
Ваш прибор Black & Decker рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок
службы и надежность прибора увеличивается
при правильном уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед проведением технического
обслуживания или чистки электрического прибора, выключите прибор и отсоедините его от
источника питания.
♦ Протрите прибор влажной мягкой тканью.
♦ Для удаления сложных пятен используйте
ткань, смоченную в воде со слабым мыльным раствором.
♦ Перед каждым использованием проверяйте состояние прокладки (7) на паровом
сопле (4) и шланге (8).Если прокладка
повреждена или отсутствует, свяжитесь
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
с ближайшим авторизованным сервисным
центром. Не используйте прибор.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент Black & Decker или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Технические характеристики
Напряжение питания
В перем. тока
Мощность
Вт
Вместимость
резервуара для воды
Вес
кг
zst00201923 - 27-03-2013
14
FSS1600
(Тип 1)
230
1600
350
1,85
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
16
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
TYPE
FSS1600
1
7
12
14
11
3
16
8
4
9
5
6
2
1
10
E16756
www.2helpU.com
01 - 10 - 12
17
FSS1600 - Accessories
TYPE
1
1
4
2
5
7
9
6
E16769
18
8
www.2helpU.com
02 - 10 - 12
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising