FSS1600 | Black&Decker FSS1600 STEAM BUSTER instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588778-30 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
FSS1600
2
ČESKY
Použití výrobku
Malý kartáč (zelený)
Pro čištění toalet.
Váš parní čistič Вlack & Decker je určen pro dezinfekci
a čištění dlaždic, pracovních desek, kuchyňských ploch
a povrchů v koupelně. Tento výrobek je určen pouze pro
spotřebitelské použití v domácnostech.
Varování! Před použitím tohoto výrobku si
řádně prostudujte všechny příručky ‚Bezpečnost, Údržba, Opravy‘. Z důvodu snížení
rizika způsobení úrazu si uživatel musí přečíst
tento návod k obsluze.
Velká stěrka
Pro čištění skleněných dveří
a oken.
Varování! Nepoužívejte tuto stěrku
na okna se studeným sklem. Mohlo
by dojít k prasknutí skla.
Popis
Toto nářadí se skládá z několika nebo všech následujících částí.
1. Spínač zapnuto/vypnuto
2. Pojistka
3. Spouštěcí spínač
4. Víčko plnicího otvoru
5. Nádržka na vodu
6. Nádobka
Kartáč na štěrbiny a spáry
Pro čištění spár mezi obklady.
Velký kartáč se škrabkou
Pro čištění značně znečištěných
předmětů, jako jsou například rošty
pro grilování.
Příslušenství
Sestavení
Pro tento výrobek si můžete na internetových stránkách
společnosti Вlack & Decker zakoupit některá z dále
uvedených příslušenství.
Výkon vašeho výrobku závisí na použitém příslušenství.
Příslušenství Вlack & Decker jsou navržena a vyrobena
podle norem pro vysokou kvalitu a jsou určena pro zvýšení výkonu vašeho zařízení. Použitím tohoto příslušenství
docílíte toho nejlepšího výsledku, který vám váš výrobek
může poskytnout.
Varování! Před provedením následujících operací se
ujistěte, zda je zařízení vypnuto, zda je odpojeno od
zdroje napětí, zda je vychladlé a zda neobsahuje žádné
zbytky vody.
Nasazení hadice a příslušenství (obr. A a B)
Varování! Před každým použitím zkontrolujte těsnění
(7) na parní trysce (11) a na hadici (8). Došlo-li k ztrátě
nebo k poškození tohoto těsnění, kontaktujte prosím
nejbližší autorizovaný servis. V takovém případě toto
zařízení nepoužívejte.
Flexibilní hadice a rukojeť
Umožňují pohodlné použití každého příslušenství.
Nasazení hadice (obr. A)
♦
♦
Stiskněte příchytky (9) na obou stranách hadice (8).
Nasuňte hadici (8) na parní trysku (11) a uvolněte
příchytky (9).
Důležité! Před použitím tohoto parního čističe se ujistěte, zda je hadice (8) bezpečně upevněna. Dochází-li
ve spoji hadice k únikům páry, hadice není správně
nasazena. Nechejte čistič vychladnout a proveďte nové
nasazení hadice.
Nastavitelná parní tryska
Chcete-li docílit větší dávky páry,
pootočte parní tryskou, aby došlo
k změně způsobu úniku páry.
Nasazení nastavitelné parní trysky (obr. B)
Malý kartáč (modrý)
Pro čištění v koupelnách.
♦
Stiskněte příchytky (13) na obou stranách nastavitelné parní trysky (12).
♦
Nasuňte nastavitelnou parní trysku na parní trysku
(13) nebo na hadici (8) a uvolněte příchytky (11).
Důležité! Před použitím tohoto parního čističe se ujistěte,
zda je nastavitelná parní tryska (12) bezpečně upevněna.
Dochází-li ve spoji nastavitelné parní trysky k únikům
páry, tato tryska není správně nasazena. Nechejte čistič
vychladnout a proveďte nové nasazení nastavitelné
parní trysky.
Malý kartáč (oranžový)
Pro čištění v kuchyních.
Nasazení jiného příslušenství (obr. A)
♦
3
Srovnejte výstupky na hadici (8) s drážkami na
příslušenství.
♦
Nasaďte příslušenství (10) na hadici (8) a otočte
příslušenství proti směru pohybu hodinových ručiček
tak, aby došlo k jeho řádnému usazení a upevnění.
Poznámka! Nastavitelná parní tryska může být použita
bez hadice a může být nasazena přímo na parní trysku.
Všechna další příslušenství musí být při použití nasazena
na hadici.
Poznámka: Po prvním naplnění nádržky nebo v případě
doplnění po úplném spotřebování vody bude pro vytvoření páry nutná doba až 45 sekund.
Upozornění! Pára může být vytvářena i krátkou dobu
po uvolnění spouštěcího spínače (3), to je normální.
Před sejmutím jakéhokoli příslušenství přístroj vypněte
a počkejte na jeho vychladnutí.
Sejmutí hadice a příslušenství (obr. A a B)
Rady pro optimální použití
Varování! Parní tryska, nastavitelná parní tryska, hadice
a příslušenství jsou během použití čističe horké. Před
sejmutím nechejte čistič a každé příslušenství řádně
vychladnout.
Všeobecné
♦
Sejmutí příslušenství (obr. A)
♦
♦
Otočte příslušenství (10) ve směru pohybu hodinových ručiček a potom toto příslušenství sejměte
z hadice (8).
Sejmutí hadice (obr. A)
♦
Použití ručního parního čističe
Stiskněte příchytky (9) na obou stranách hadice (8)
a sejměte hadici z parní trysky (11).
♦
♦
♦
Nasaďte na čistič požadované příslušenství.
Připojte parní čistič k elektrické síti.
Stiskněte spínač zapnuto/vypnuto (1). Tento parní
čistič se zahřívá na provozní teplotu přibližně
15 sekund.
♦
Zvedněte pojistku (2) a stiskněte spouštěcí spínač
(3), aby došlo k aktivaci parního čerpadla. Po několika sekundách začne z hlavice vycházet pára.
Poznámka: Po prvním naplnění nádržky nebo v případě
doplnění po úplném spotřebování vody bude pro vytvoření páry nutná doba až 45 sekund.
Poznámka: Během použití čističe můžete parní čerpadlo
vypnout uvolněním spouštěcího spínače. Tato praktická
funkce vám umožní na krátkou dobu odložit parní čistič
na odkládací podložku, abyste mohli přemístit jednotlivé
kusy nábytku a abyste potom mohli pokračovat v čištění
bez vypnutí čističe.
♦
Jakmile dokončíte práci s tímto parním čističem,
uvolněte spouštěcí spínač (3), vypněte čistič a odpojte napájecí kabel od síťové zásuvky. Před uložením počkejte, dokud nedojde k úplnému vychladnutí
parního čističe. (přibližně pět minut)
Upozornění! Je důležité sledovat hladinu vody v nádržce. Při doplňování vody do nádržky proveďte nastavení
spínače parního čističe do polohy vypnuto (OFF). Odpojte parní čistič od síťové zásuvky a naplňte nádržku
(5) vodou.
Sejmutí nastavitelné parní trysky (obr. B)
♦
Z důvodu dosažení optimálních výsledků při úklidu
parní čistič nikdy nepoužívejte bez nasazeného
pracovního příslušenství.
Nikdy ve vašem parním čističi nepoužívejte chemické čisticí prostředky. Při odstraňování odolných
nečistot z vinylových krytin nebo linolea můžete před
použitím parního čističe provést předběžné čištění
jemným saponátem a vodou.
Stiskněte příchytky (11) na obou stranách nastavitelné parní trysky (12) a sejměte ji z parní trysky (11).
Plnění nádržky vodou (obr. C)
Tento parní čistič je vybaven nádržkou na vodu se
systémem, který brání usazování vodního kamene, což
pomáhá prodloužit životnost.
Poznámka: Naplňte nádržku na vodu čistou vodou
z vodovodního kohoutku.
Poznámka: V oblastech s velmi tvrdou vodou doporučujeme použít deionizovanou vodu.
♦
Vypněte čistič a odpojte jej od síťového napájení.
♦
Otočením víčka plnicího otvoru směrem dolů otevřete plnicí otvor (4).
♦
Pomocí konvice (6) naplňte nádržku (5) vodou.
Varování! Nádržka na vodu má objem 0,35 l.
♦
Nasaďte zpět kryt plnicího otvoru (4).
Poznámka: Ujistěte se, zda je víčko plnicího otvoru
řádně zajištěno.
Poznámka: Nepoužívejte v tomto parním mopu chemické
čisticí prostředky.
Použití
Zapnutí a vypnutí
♦
Chcete-li přístroj zapnout, stiskněte tlačítko zapnuto/
vypnuto (1). Tento parní čistič se zahřívá na provozní
teplotu přibližně 15 sekund.
Poznámka: Pokud je parní čistič zapnut poprvé, nádržka
na vodu se zbarví do červena. Jakmile je parní čistič
připraven k použití, nádržka na vodu se zbarví modře.
♦
Zvedněte pojistku (2) a stiskněte spouštěcí spínač
(3). Po několika sekundách bude vytvořena pára.
♦
Chcete-li přístroj vypnout, uvolněte spouštěcí spínač
(3) a potom stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto (1).
Upozornění! Po použití parní čistič vždy vyprázdněte.
Po použití
♦
♦
♦
♦
4
Odpojte parní čistič od síťové zásuvky.
Nechejte parní čistič kompletně vychladnout. (přibližně pět minut)
Vyprázdněte nádržku na vodu (5).
Sejměte pracovní příslušenství a uložte jej do dodávaného sáčku.
Technické údaje
Napájecí napětí
Výkon
Objem nádržky
Hmotnost
V
W
ml
kg
FSS1600 (Typ 1)
230
1600
350
2,5
Závady a postupy pro jejich odstranění
Pokud vaše zařízení nepracuje správně, postupujte podle
dále uvedených kroků. Pokud nebude závada odstraněna, spojte se s autorizovaným servisem Black & Decker.
Problém
Ruční parní
čistič nelze
zapnout.
Krok Možná řešení
1
Zkontrolujte, zda je zástrčka
napájecího kabelu parního
mopu připojena k síťové
zásuvce.
2
Pomocí spínače zapnuto/
vypnuto (1) zkontrolujte, zda je
parní mop zapnutý.
3
Zkontrolujte pojistku v zástrčce
napájecího kabelu.
4
Ruční parní čistič je vybaven
pojistkou. Zvedněte pojistku (2)
a stiskněte spouštěcí spínač
(3). Po několika sekundách
bude vytvořena pára.
5
Zkontrolujte, zda je naplněna
nádržka na vodu (5).
POZNÁMKA: Po prvním
naplnění nádržky nebo
v případě doplnění po úplném
spotřebování vody bude pro
vytvoření páry nutná doba až
45 sekund.
6
Zkontrolujte krok 1, potom 2
a potom 3.
Ruční parní
čistič přestává
během práce
vytvářet páru.
7
Zkontrolujte krok 5, poté 3.
Ruční parní čistič vytváří během
práce příliš málo
páry.
8
Zkontrolujte krok 5.
9
Ruční parní čistič začne
vytvářet páru po 15 sekundách
a maximálního průtoku páry po
45 sekundách.
Příslušenství
z parního mopu
odpadává.
10
Montážní pokyny pro správné
sestavení všech součástí a příslušenství naleznete v tomto
návodu v části Montáž.
Pára uniká z neobvyklých míst
parního mopu.
11
Montážní pokyny pro správné
sestavení všech součástí a příslušenství naleznete v tomto
návodu v části Montáž.
Kde mohu získat
další informace/
příslušenství pro
tento parní mop.
12
www.blackanddecker.co.uk/
steammop
www.blackanddecker.ie/
steammop
Po stisknutí
spouštěcího
spínače nevychází z ručního
parního čističe
žádná pára.
5
Bezpečnost, údržba, opravy
www.blackanddecker.eu
Použití výrobku
♦
Váš parní mop Black & Decker je určen k dezinfekci
a čištění lakovaných povrchů tvrdých dřev, vrstvených
desek, linoleí, vinylových a keramických obkladů, kamenných a mramorových podlah a koberců. Tento výrobek je
určen pouze pro spotřebitelské použití v domácnostech.
Váš parní čistič Black & Decker (pouze modely
FSMF1621 a FSS1600) je určen pro dezinfekci a čištění
dlaždic, pracovních desek, kuchyňských ploch a povrchů
v koupelnách. Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití v domácnostech.
Varování! Nepoužívejte na dřevěných a laminátových podlahách bez povrchové úpravy.
U voskovaných povrchů a u některých nevoskovaných podlah může dojít působením tepla
a páry k odstranění lesku. Vždy se doporučuje
před pokračováním provést test na oddělené
ploše. Doporučujeme se také seznámit s pokyny pro použití a údržbu výrobce podlahové
krytiny.
Bezpečnostní pokyny
♦
Varování! Přečtěte si všechny bezpečnostní
výstrahy a pokyny. Nedodržení níže uvedených varování a pokynů může vést k způsobení
úrazu elektrickým proudem, k vzniku požáru
nebo k vážnému zranění.
♦
Varování! Při použití elektrického nářadí napájeného kabelem by měly být vždy dodržovány
základní bezpečnostní pokyny, včetně následujících, abyste snížili riziko vzniku požáru,
riziko úrazu elektrickým proudem nebo jiného
poranění a materiálních škod.
♦
♦
♦
♦
♦
Před použitím výrobku si pečlivě pročtěte tento
návod.
V tomto návodu je popsáno určené použití tohoto
zařízení. Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení a provádění jiných pracovních operací,
než je doporučeno tímto návodem, může způsobit
poranění obsluhy.
Uschovejte tento návod pro případné další použití.
♦
♦
♦
♦
Použití výrobku
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nepoužívejte na kůži, voskem ošetřený nábytek
nebo podlahy, syntetické tkaniny, samet nebo jiné
choulostivé materiály citlivé na vodní páru.
♦
Nesměrujte páru přímo na osoby, zvířata, elektrické
spotřebiče nebo elektrické zásuvky.
Nevystavujte výrobek dešti.
Neponořujte toto zařízení do vody.
Nenechávejte tento výrobek bez dozoru.
Pokud výrobek nepoužíváte, nenechávejte jej připojený k elektrické zásuvce.
Nikdy neodpojujte zástrčku od zásuvky taháním za
napájecí kabel. Veďte kabel tak, aby nepřecházel
přes ostré hrany nebo horké a mastné povrchy.
Nemanipulujte s parním čističem, máte-li mokré
ruce.
Nepřenášejte tento výrobek za napájecí kabel,
netahejte za tento kabel, nepoužívejte kabel jako
rukojeť, nepřivírejte kabel dveřmi, neveďte kabel
přes ostré hrany a horké povrchy.
Nepoužívejte tento výrobek v uzavřených prostorách
s výskytem výparů olejových ředidel, některých chemických prostředků proti molům, hořlavého prachu
nebo jiných výbušných a jedovatých výparů.
Ověřte si typ podlahy u výrobce.
V parním čističi nikdy nepoužívejte odrezovače,
aromatické látky, alkohol nebo saponáty, protože
mohou výrobek poškodit nebo ohrozit jeho bezpečné
použití.
Dojde-li při použití parní funkce k vypnutí elektrického jističe, ihned výrobek přestaňte používat a kontaktujte centrum pro podporu zákazníků. (Zabraňte
úrazu elektrickým proudem.)
Toto zařízení při dezinfekci čištěného místa vytváří
velmi horkou páru. To znamená, že jsou parní hlavice, čisticí podložky a nástavce na koberec během
použití velmi horké.
Pozor! Při použití vašeho parního mopu a při výměně jeho příslušenství noste vhodnou obuv. Nenoste
pantofle nebo obuv s otevřenou špičkou.
Víčko se může během provozu zahřívat.
Během použití může z tohoto zařízení unikat pára.
Při použití tohoto výrobku buďte opatrní. NEDOTÝKEJTE SE žádných částí, které se mohou během
provozu zahřívat.
Před sejmutím nádržky na vodu toto zařízení vypněte
a nastavte rukojeť zpět do svislé polohy.
Uniká-li z ručního parního čističe během použití pára,
vypněte tento čistič, odpojte zařízení od síťového napájení a nechejte jej řádně vychladnout. Kontaktujte
prosím nejbližší autorizovaný servis. Nepokračujte
v používání takového přístroje.
Po použití
♦
♦
♦
Před čištěním zařízení odpojte od elektrické sítě
a počkejte, až vychladne.
Není-li zařízení používáno, mělo by být uloženo na
suchém místě.
Uložené zařízení musí být vhodně zabezpečeno
před dětmi.
Kontroly a opravy
♦
♦
♦
7
Před provedením údržby nebo opravy odpojte
toto zařízení od elektrické sítě a počkejte na jeho
vychladnutí.
Před použitím vždy zkontrolujte, zda není zařízení
poškozeno nebo zda nejsou poškozeny jeho části.
Zkontrolujte, zda nejsou jeho části rozbity a zda
nejsou poškozeny spínače nebo jiné díly, které by
mohly ovlivnit jeho provoz.
Pravidelně kontrolujte, zda není poškozen napájecí
kabel.
♦
♦
♦
Nepoužívejte toto zařízení, je-li jakákoli jeho část
poškozena.
Poškozené a zničené díly nechejte opravit nebo
vyměnit v autorizovaném servisu.
Nikdy se nepokoušejte demontovat nebo vyměnit
jiné díly než ty, které jsou uvedeny v tomto návodu.
♦
Štítky na zařízení
Na tomto nářadí jsou následující piktogramy:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení
úrazu si uživatel musí přečíst tento návod
k obsluze.
Bezpečnost ostatních osob
♦
♦
Toto zařízení mohou používat osoby starší 8 let
a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či
duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, budou-li pod dozorem nebo pokud
byly seznámeny s bezpečným použitím výrobku
a pokud pochopily, jaká nebezpečí hrozí při jeho
použití. S tímto výrobkem si nesmí hrát děti. Čištění
a uživatelská údržba by neměly být prováděny dětmi
bez dozoru.
Děti by měly být pod dozorem, aby si s tímto zařízením nehrály.
Varování! Nebezpečí opaření.
Údržba a čištění
Vaše zařízení Black & Decker bylo zkonstruováno tak,
aby vám sloužilo dlouhou dobu s minimálními nároky
na údržbu. Dlouhodobá bezproblémová funkce zařízení
závisí na jeho řádné údržbě a pravidelném čištění.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby nebo čištění
zařízení vypněte a odpojte od elektrické sítě.
♦
Otřete zařízení měkkým navlhčeným hadříkem.
♦
Při odstranění odolných nečistot můžete s navlhčeným hadříkem použít jemný roztok mýdla a vody.
Zbytková rizika
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno
v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se
objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou
vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Údržba a čisticí podložky
Pokyny k mytí - Žádné avivážní prostředky - Před opětovným použitím nechejte zcela vyschnout.
Upozornění! Řiďte se pokyny pro čištění, které jsou
vyznačeny na štítku čistící podložky.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá
zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou
následující:
♦
Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli pohybující
se částí.
♦
Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli horkou
částí.
♦
Zranění způsobená při výměně jakékoli části nebo
příslušenství.
♦
Zranění způsobená dlouhodobým použitím zařízení.
Používáte-li jakékoli zařízení delší dobu, zajistěte,
aby byly prováděny pravidelné přestávky.
Výměna síťové zástrčky (pouze pro Velkou
Británii a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:
♦
Zajistěte ekologické odstranění staré zástrčky.
♦
Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na nové
zástrčce.
♦
Modrý vodič připojte k nulové svorce.
♦
Žluto/zelený vodič připojte k uzemňovací svorce.
Varování! Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
Elektrická bezpečnost
Ochrana životního prostředí
Varování! Tento výrobek musí být uzemněn.
Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován v běžném domácím odpadu.
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte.
Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují
riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
♦
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu Black & Decker, aby bylo zabráněno možným rizikům.
Pokud nebudete výrobek Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej spolu
s běžným komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci tohoto
výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Prodlužovací kabely a výrobek
konstrukční třídy 1
♦
Může být použit prodlužovací kabel s délkou až
30 m, aniž by docházelo k výkonovým ztrátám.
Protože je tento výrobek chráněn uzemněním
a protože se jedná o výrobek konstrukční třídy 1,
musí být použit napájecí kabel se 3 vodiči.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace
o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
8
Společnost Black & Decker poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků Black & Decker po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li využít výhody této služby,
odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který zařízení odebere a zajistí
jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu Black & Decker
naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Black & Decker
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
Záruka
Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě
svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato záruka
je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní
jeho zákonná záruční práva. Tato záruka platí ve všech
členských státech EU a evropské zóny volného obchodu
EFTA.
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní
vady, společnost Black & Decker garantuje ve snaze
o minimalizování vašich starostí bezplatnou výměnu
vadných dílů, opravu nebo výměnu celého výrobku za
níže uvedených podmínek:
♦
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo k jeho pronájmu.
♦
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
♦
Tento výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním,
jinými předměty nebo nehodou.
♦
Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného
servisu Black & Decker.
Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci
nebo zástupci autorizovaného servisu předložit doklad
o zakoupení výrobku. Místo nejbližšího autorizovaného
servisu Black & Decker naleznete na příslušné adrese
uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných
servisů Black & Decker a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Navštivte prosím naše stránky
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte zde
váš nový výrobek Black & Decker, abyste mohli
být informováni o nových výrobcích a speciálních
nabídkách. Další informace o značce Black & Decker
a o celé řadě našich dalších výrobků naleznete na
adrese www.blackanddecker.co.uk.
9
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
zst00216033 - 06-09-2013
10
TYPE
FSS1600
1
7
12
14
11
3
16
8
4
9
5
6
2
10
E16756
www.2helpU.com
11
01 - 10 - 12
1
FSS1600 - Accessories
TYPE
1
1
4
2
5
7
9
6
E16769
8
www.2helpU.com
12
02 - 10 - 12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising