FSS1600 | Black&Decker FSS1600 STEAM BUSTER instruction manual

372000-62 EST
www.blackanddecker.eu
FSS1600
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
4
11
3
EESTI KEEL
Sihtotstarbeline kasutamine
Väike hari (roheline)
Tualettide puhastamiseks.
Teie Black & Decker aurupuhasti on mõeldud
plaatide, tööpindade, köögipindade ja vannitubade
desinfitseerimiseks ja puhastamiseks. See tööriist
on mõeldud vaid kodusiseseks tavakasutuseks.
Hoiatus! Lugege kogu „Ohutus,
hooldus, teenindus“ juhend hoolega
läbi enne seadme kasutamist.
Vigastusohu vähendamiseks lugege
kasutusjuhendit tähelepanelikult.
Suur aknakaabits
Klaasuste ja akende puhastamiseks.
Hoiatus. Ärge kasutage aknakaabitsat külmal klaasil. See võib
põhjustada klaasi purunemise.
Kivide täppispuhasaja
Plaatide vuugivahede puhastamiseks.
Suur kaabitsaga küürimishari
Suure soolasisaldusega pindade
puhastamiseks, (nt grillahi).
Osad
Sellel seadmel on järgmised osad või mõned neist.
1. ON/OFF toitelüliti
2. Vabastamisnupp
3. Päästiklüliti
4. Toitekork
5. Veepaak
6. Kann
Tarvikud
Kokkupanek
Selle seadmega on kaasas osad järgnevatest
tarvikutest, teisi on võimalik osta Black & Deckeri
veebisaidilt.
Tööriista jõudlus oleneb kasutatavast tarvikust.
Black & Deckeri tarvikute kavandamisel on järgitud kõrgeimaid kvaliteedistandardid ning need on
loodud teie seadme jõudlust suurendama. Nende
tarvikute kasutamisel saate oma seadet maksimaalselt ära kasutada.
Vooliku ja tarvikute paigaldamine (joon. A
ja B)
Painduv voolik ja käepide
Kõikide tarvikute mugavaks kasutamiseks.
Reguleeritav aurujoa otsik
Suurema survega aurujugadele,;
keerake, et muuta aurujoa mustrit.
Väike hari (sinine)
Vannitubade puhastamiseks.
Hoiatus. Veenduge enne järgmiste toimingute üritamist, et tööriist on välja lülitatud ja vooluvõrgust
eraldatud ning maha jahtunud ega sisalda vett.
Hoiatus. Kontrollige auruotsiku (11) tihendit (7) ja
voolikut (8) enne igat kasutuskorda. Kui tihend on
kadunud või kahjustunud, võtke ühendust lähima
volitatud remonditöökojaga. Ärge kasutage seadet.
Vooliku kinnitamine (joon. A)
♦
Vajutage vooliku (8) külgedel asuvaid klambreid (9).
♦ Suruge voolik (8) auruotsikule (11) ja vabastage klambrid (9).
Oluline! Enne käeshoitava aurupuhasti kasutamist
veenduge, et voolik (8) on korralikult kinnitatud. Kui
voolikuliidesest eraldub auru, pole voolik korralikult
kinnitatud; laske seadmel jahtuda ja kinnitage voolik
uuesti.
Reguleeritava aurujoaotsiku paigaldamine
(joon. B)
♦
Väike hari (oranž)
Köökide puhastamiseks.
4
Vajutage klambrid (13) mõlemal pool reguleeritavat aurujoaotsikut (12) sisse.
♦ Suruge reguleeritav aurujoaotsik auruotsikusse (13) või voolikusse (8) ja vabastage
klambrid (11).
Oluline! Enne käeshoitava aurupuhasti kasutamist
veenduge, et reguleeritav auruotsik (12) on korralikult kinnitatud. Kui reguleeritava aurujoaotsiku liidesest eraldub auru, pole voolik korralikult kinnitatud;
laske seadmel jahtuda ja kinnitage otsik uuesti.
EESTI KEEL
Teiste tarvikute kinnitamine (joon. A)
♦
Joondage vooliku (8) pesad tarvikute kinnititega.
♦ Suruge tarvik (10) vastu voolikut (8) ja keerake
seda vastupäeva, kuni see lukustub oma
kohale.
Märkus! Reguleeritavat aurujoaotsikut on võimalik
kasutada ilma voolikuta kinnitades selle otse auruotsikule. Kõik muud tarvikud peab kasutamiseks
kinnitama voolikule.
Vooliku ja tarvikute eemaldamine (joon. A
ja B)
Hoiatus. Auruotsik, reguleeritav aurujoa otsik,
voolik ja tarvikud võivad kasutamisel muutuda kuumaks. Enne tarvikute eemaldamist laske seadmel
ja tarvikutel jahtuda.
Tarviku eemaldamine (joon. A)
♦
Keerake tarvikut (10) päripäeva ja tõmmake
voolikust (8) eemale.
Vooliku eemaldamine (joon. A)
♦
Vajutage klambrid (9) mõlemal pool voolikut
(8) voolikut sisse ja tõmmake voolik auruotsikust (11) eemale.
Märkus. Käeshoitava aurupuhasti esmakordsel
sisselülitamisel helendab veemahuti punaselt. Kui
käeshoitav aurupuhasti on kasutusvalmis, helendab
veemahuti siniselt.
♦ Tõstke lukusti (2) ja vajutage päästiklülitit (3).
Mõne sekundi pärast hakkab eralduma auru.
♦ Seadme väljalülitamiseks vabastage päästiklüliti (3) ja vajutage nuppu ON/OFF (SISSE/
VÄLJA) (1).
Ettevaatust! Pärast kasutamist tühjendage alati
käeshoitav aurupuhasti.
Märkus: Esmakordsel täitmisel või pärast tühjenemist, võib auru moodustamine kesta kuni
45 sekundit.
Ettevaatust! Pärast päästiklüliti (3) vabastamist
võib seadmest eralduda veel auru, see on täiesti
normaalne. Enne tarvikute eemaldamist lülitage
seade välja ja laske sel jahtuda.
Nõuanded optimaalseks kasutamiseks
Üldine
♦
♦
Reguleeritava aurujoaotsiku eemaldamine
(joon. B)
♦
Vajutage klambrid (11) mõlemal pool reguleeritavat autujoaotsikut (12) sisse ja tõmmake
see auruotsikust (11) eemale.
Veepaagi täitmine (joon. C)
Aurupuhasti on varustatud katlakivi vastase süsteemiga, mis aitab pikendada seadme eluiga.
Märkus. Täitke veepaak kraaniveega.
Märkus. Kareda veega piirkondades soovitame
kasutada deioniseeritud vett.
♦ Lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust.
♦ Avage täitekork (4), keerates selle alla.
♦ Täitke veepaak (5) kannu (6) abil veega.
Hoiatus. Veepaagi mahutavus on 0,35 liitrit.
♦ Paigaldage kork (4).
Märkus. Veenduge, et kork oleks korralikult suletud.
Märkus: Ärge kasutage aurumopiga keemilisi
puhastusvahendeid.
Kasutamine
Sisse- ja väljalülitamine
♦
Seadme sisselülitamiseks vajutage nuppu
ON/OFF (SISSE/VÄLJA) (1). Käeshoitaval aurupuhastil kulub ülessoojenemiseks ligikaudu
15 sekundit.
Parima tulemuse saavutamiseks ärge kunagi
kasutage käeshoitavat aurupuhastit ilma kinnitatud tarvikuta.
Ärge kasutage koos käeshoitava aurupuhastiga keemilisi puhastusaineid. Raskete plekkide
eemaldamiseks vinüül- või linoleumpindadelt
võite pindu eelnevalt töödelda pehme lahuse
või veega.
Puhastamine käeshoitava aurupuhastiga
♦
♦
Kinnitage vajalik tarvik.
Ühendage käeshoitav aurupuhasti toitevõrguga.
♦ Vajutage nuppu ON/OFF (SISSE/VÄLJA) (1).
Käeshoitaval aurupuhastil kulub ülessoojenemiseks ligikaudu 15 sekundit.
♦ Aurupumba käivitamiseks tõstke lukusti (2) ja
vajutage päästikut (3). Mõne sekundi pärast
hakkab tarvikust eralduma auru.
Märkus: Esmakordsel täitmisel või pärast
tühjenemist, võib auru moodustamine kesta kuni
45 sekundit.
Märkus. Kasutamise ajal võite lülitada välja aurupumba viies käepideme ülemisse asendisse,
see käepärane funktsioon võimaldab teil asetada
käeshoitava aurupuhasti alusele lühikeseks ajaks,
et saaksite liigutada mööblit, seejärel saate jätkata
puhastamist ilma, et peaksite seadme välja lülitama.
♦ Kui olete lõpetanud käeshoitava aurupuhasti
kasutamise, vabastage päästiklüliti (3), viige
see asendisse „OFF (VÄLJAS)“ ja ühendage
lahti toitevõrgust. Enne hoiustamist oodake, et
5
EESTI KEEL
aurumopp oleks maha jahtunud. (ligikaudu viis
minutit)
Ettevaatust! Oluline on jälgida veetaset veepaagis.
Veepaagi täitmiseks ja desinfitseerimise/puhastamise jätkamiseks keerake käeshoitav aurupuhasti
lüliti asendisse „OFF (VÄLJAS)“. Eemaldage seade
vooluvõrgust ning täitke veepaak (5).
Pärast kasutamist
♦
Eemaldage käeshoitav aurupuhasti vooluvõrgust.
Laske käeshoitaval aurupuhastil täielikult
maha jahtuda. (ligikaudu viis minutit)
Tühjendage veepaak (5).
Eemaldage tarvikud ja pange need kaasasolevasse hoiustuskotti.
♦
♦
♦
Tehnilised andmed
Pinge
Võimsus
Paagi mahutavus
Kaal
6
Vac
W
ml
kg
FSS1600
(Tüüp 1)
230
1600
350
2,5
Tõrkeotsing
Kui seade ei tööta korralikult, järgige allpool
toodud juhiseid. Kui see ei lahenda probleemi,
võtke ühendust oma kohaliku Black & Deckeri
remonditöökojaga.
Probleem
Käsiaurupuhasti ei lülitu
sisse.
Samm Võimalikud lahendused
1
Kontrollige, et seade on
seinasisese pistikupesaga
ühendatud.
2
Kontrollige, et seade on sisse
lülitatud, kasutades on/off
toitelülitit (1).
3
Kontrollige pistiku kaitset.
4
Käsiaurupuhastil on
lukustusfunktsioon. Tõstke
lukustuslülitit (2) ja tõmmake
päästiklülitit (3). Paari sekundi
pärast moodustatakse auru.
5
Kontrollige, et veepaak (5)
on täis.
MÄRKUS: Esmakordsel
täitmisel või pärast
tühjenemist, võib auru
moodustamine kesta kuni
45 sekundit.
6
Kontrollige sammu 1, siis 2,
siis 3.
Käsiaurupuhasti lõpetas
auru moodustamise kasutamise ajal.
7
Kontrollige sammu 5, siis 3.
Käsiaurupuhasti moodustab liiga vähe
auru kasutamise ajal.
8
Kontrollige sammu 5.
9
Käsiaurupuhasti hakkab
tootma auru 15 sekundi
pärast ja see saavutab
maksimaalse auruvoolu
45 sekundi pärast.
Tarvikud kukuvad seadme
küljest ära.
10
Loe kasutusjuhendist
kokkupanekut puudutavat
peatükki, et saada kõigi osade
ja tarvikute paigaldamiseks
täpsed juhised.
Aur väljub
seadmel
ootamatutest
kohtadest.
11
Loe kasutusjuhendist
kokkupanekut puudutavat
peatükki, et saada kõigi osade
ja tarvikute paigaldamiseks
täpsed juhised.
Kust saaksin
lisateavet /
tarvikuid oma
aurumopi
jaoks.
12
www.blackanddecker.co.uk/
steammop
www.blackanddecker.ie/
steammop
Käsiaurupuhasti ei
moodusta
üldse auru, kui
päästikut on
tõmmatud.
Ohutus, hooldus, teenindus
www.blackanddecker.eu
EESTI KEEL
Kasutusotstarve
Teie Black & Deckeri aurumopp on loodud tihendatud tammepuidu ja laminaadi, linoleumi, vinüüli,
keraamiliste plaatide, kivi- ja marmorpõrandate
desinfitseerimiseks ja puhastamiseks ning vaipade
värskendamiseks. See seade on mõeldud ainult
majapidamise siseruumides kasutamiseks.
Teie Black & Deckeri aurumopp (vaid FSMF1621
ja FSS1600) on loodud plaatide, tööpindade, köögipindade ja vannitoapindade desinfitseerimiseks
ja puhastamiseks. See seade on mõeldud ainult
majapidamise siseruumides kasutamiseks.
♦
♦
Hoiatus! Ärge kasutage tihendamata puidust või tihendamata laminaatpõrandatel.
Vahaga töödeldud pindadel või mõnel
vahatamata põrandal võib kuumus või aur
läike eemaldada. Alati on soovitatav testida
pinna isoleeritud piirkonnal enne jätkamist.
Samuti soovitame kontrollida teie põranda
tootja kasutamis- ja hooldusjuhiseid.
Ohutusjuhised
Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused ja
juhised. Kõigi juhiste täpne järgimine aitab
vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
Hoiatus! Võrgutoitega seadmete kasutamisel tuleb alati rakendada põhilisi ohutusabinõusid, sh allpool tooduid, et vähendada
tulekahju, elektrilöögi, kehavigastuse ja
materiaalse kahju tekkimise ohtu.
♦
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt
kogu kasutusjuhend läbi.
Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud ettenähtud otstarvet. Mis tahes tarvikute või lisaseadmete kasutamine või seadme kasutamine
viisil, mida selles kasutusjuhendis ei soovitata,
võib põhjustada kehavigastuse ohtu.
Hoidke see kasutusjuhend hilisemaks kasutamiseks alles.
♦
♦
Seadme kasutamine
♦
Ärge suunake auru inimestele, loomadele,
elektriseadmetele ega elektripistikutele.
Vältige kokkupuudet veega.
Ärge kastke seadet vette.
Ärge jätke seadet järelevalveta.
Ärge hoidke seadet elektripistikuga ühenduses, kui seade pole kasutuses.
Seadme eemaldamiseks pistikust ärge kunagi
tõmmake toitejuhtmest. Hoidke seadme juhe
eemal kuumusest, õlist ja teravatest äärtest.
Ärge kasutage aurupuhastit niiskete kätega.
Ärge tõmmake ega kandke juhtmest hoides
ega kasutage juhet sangana, ärge jätke juhet
ukse vahele, tõmmake juhet ümber teravate
äärte ega laske sellel puutuda kokku kuumade
pindadega.
Ärge kasutage seadet suletud ruumis, mis on
täidetud õlipõhise värvilahjendi auru, mõne
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
8
koitõrjevahendi, süttiva solmu või muude
plahvatuslike või toksiliste aurudega.
Kontrollige põranda tüüpi koos tootjaga.
Ärge kasutage nahal, vahaga poleeritud
mööblil või põrandatel, sünteetilistel tekstiilidel, velvetil või muudel õrnadel, aurutundlikel
materjalidel.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ärge kunagi lisage aurupuhastisse katlakivieemaldusvahendit, aromaatset, alkohoolset
või puhastusvahendit, kuna need võivad
seadet kahjustada või muuta selle kasutamise
ohtlikuks.
Kui kodune kaitselüliti aktiveeritakse aurupuhasti kasutamise ajal, katkestage kohe
toote kasutamine ja võtke ühendust klienditoekeskusega. (Olge elektrilöögi riski suhtes
ettevaatlik.)
Seadmest väljub väga kuuma auru kasutatava
piirkonna desinfitseerimiseks. See tähendab, et aurupuhasti pea, puhastuspadjad ja
vaibatarvikud muutuvad kasutamise ajal väga
kuumaks.
Ettevaatust! Kandke alati sobivaid jalatseid,
kui kasutate aurumoppi ja kui vahetate oma
aurumopi tarvikuid. Ärge kandke susse ega
avatud varbaosaga jalatseid.
Kaas võib kasutamise ajal kuumaks minna.
Kasutamise ajal võib seadmest auru väljuda.
Seda seadet tuleb kasutada ettevaatlikult.
ÄRGE puutuge ühtegi osa, mis võib kasutamise ajal kuumaks muutuda.
Lülitage seade välja ja asetage käepide püstisesse asendisse enne veepaagi eemaldamist.
Kui märkate, et käsiaurupuhastist väljub auru,
lülitage seade välja ja katkestage seadme
ühendus toitevõrguga, lastes seadmel jahtuda. Võtke ühendust lähima volitatud remondiagendiga. Ärge jätkake seadme kasutamist.
Pärast kasutamist
♦
♦
♦
Katkestage seadme ühendus vooluvõrguga ja
laske enne puhastamist jahtuda.
Kui seadet ei kasutata, tuleb see panna hoiule
kuiva kohta.
Lapsed ei tohi hoiule pandud seadmetele
juurde pääseda.
EESTI KEEL
Kontrollimine ja parandustööd
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Katkestage seadme ühendus vooluvõrguga ja
laske enne hooldus- või remonditöid jahtuda.
Enne kasutamist veenduge, et seade pole
kahjustunud ja sel puuduvad katkised osad.
Kontrollige purunenud osade, kahjustunud
lülitite ja muude tingimuste puudumist, mis
võivad mõjutada seadme kasutamist.
Kontrollige regulaarselt kahjustuste puudumist
seadme juhtmel.
Ärge kasutage seadet, kui mõni selle osa on
kahjustunud või katki.
Kahjustunud või katkised osad peab asendama või parandama volitatud remonditöökoda.
Ärge kunagi üritage eemaldada ega vahetada
muid osi peale nende, mis on kindlaks määratud selles kasutusjuhendis.
Teiste isikute ohutus
♦
♦
Seda seadet võivad kasutada lapsed alates
8. eluaastast ning piiratud füüsiliste, tajumis- või vaimsete võimetega või kogemuste
ja teadmisteta isikud, kui neid seejuures
jälgitakse või juhendatakse, kuidas seadet
ohutult kasutada, ning selgitatakse seotud
ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida.
Järelevalveta lapsed ei tohi seadet puhastada
ega hooldada.
Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad ei
mängiks seadmega.
Muud ohud.
Tööriista kasutamisel võivad tekkida muud ohud,
mida ei ole lisatud hoiatustes kirjeldatud. Need ohud
võivad tekkida valesti kasutamise, pikemaajalise
kasutamise jne tõttu.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte vältida.
Need on järgmised:
♦ Liikuvate osade puudutamisest põhjustatud
vigastused.
♦ Kuumade osade puudutamisest põhjustatud
vigastused.
♦ Detailide või tarvikute vahetamisel tekkinud
vigastused.
♦ Vigastuste tekkimine seadme pikaajalisel
kasutamisel. Seadme pikaajalisel kasutamisel
tehke regulaarselt puhkepause.
Elektriohutus
Hoiatus! See toode peab olema maandatud. Kontrollige alati, et toitepinge vastab andmesildile märgitud väärtusele.
Elektripistikud peavad vastama pistikupesale. Ärge
kunagi muutke pistikut mis tahes moel. Muutmata
pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögiohtu.
♦ Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb lasta see
ohutuse tagamiseks tootjal või Black & Deckeri volitatud hoolduskeskusel välja vahetada.
Pikendusjuhtmed ja klassi 1 toode
♦
♦
Kuna teie seade on maandatud ja klassi 1 ehitusega, tuleb kasutada 3 südamikuga juhet.
Võimsuskaota saab kasutada kuni 30 m
(100 jalga) pikkust kaablit.
Seadmel olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks
peab kasutaja tähelepanelikult lugema
kasutusjuhendit.
Hoiatus! Põletamisoht.
Hooldus ja puhastamine
Black & Deckeri juhtmega seade on loodud pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hooldamise juures.
Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb selle eest
hoolitseda ja seadet regulaarselt puhastada.
Hoiatus! Enne hooldus- või puhastustöid juhtmega
seadmete kallal tuleb seade välja lülitada ja vooluvõrgust eemaldada.
♦ Pühkige oma seadet pehme niiske lapiga.
♦ Raskesti eemaldatavate plekkide korral kasutage õrna seebilahust ja vett lapi niisutamiseks.
Puhastuspatjade hooldamine
Pesemisjuhised - Mitte lisada pesupehmendit - Lasta täielikult kuivada enne uuesti kasutamist.
Ettevaatust! Järgige puhastusjuhiseid, mis on
trükitud puhastuspatjade etiketile.
Toitepistiku vahetamine (ainult Ühendkuningriik ja Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige
järgmiselt:
♦ Kõrvaldage vana pistik ohutult.
♦ Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
♦ Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
♦ Ühendage roheline/kollane juhe maandusklemmiga.
Hoiatus! Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasas
olevaid paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.
9
EESTI KEEL
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie Black & Deckeri toode on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode
vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite eraldi kogumine võimaldab materjale taaskasutada.
Materjalide taaskasutamine aitab vältida
keskkonna saastamist ja vähendab vajadust
tooraine järele.
Kohalikud määrused võivad nõuda elektroonikaromu eraldamist olmejäätmetest ning selle viimist
prügilasse või jaemüüjale, kellelt ostate uue toote.
Black & Decker pakub võimalust Black & Deckeri
toodete tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode volitatud remonditöökotta, kus see meie nimel
tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite
pöörduda Black & Deckeri kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist. Samuti on Black & Deckeri volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil
www.2helpU.com.
Garantii
Black & Decker on oma toodete kvaliteedis kindel
ja pakub erilist garantiid. See garantii täiendab teie
seaduslikke õigusi ega piira neid kuidagi. Garantii
kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.
Kui 24 kuu jooksul alates ostukuupäevast ilmneb
Black & Deckeri tootel materjali- või tootmisvigu või
toote mittevastavus, garanteerib Black & Decker,
et asendab katkised osad, parandab või asendab
mõistlikus ulatuses kulunud tooted, põhjustades
kliendile võimalikult vähe ebamugavust, kui tegemist
pole järgmisega:
♦ Toodet on edasi müüdud, kasutatud professionaalsel tasandil või välja üüritud;
♦ Toodet on valesti või hooletult kasutatud;
♦ Toode on võõrkehade, ainete või õnnetuste
tõttu kahjustunud;
♦ Toodet on üritanud remontida kolmandad
isikud peale Black & Deckeri volitatud remonditöökodade ja Black & Deckeri hooldustöötajate.
10
Koos garantiinõudega tuleb müüjale või volitatud
remonditöökojale esitada ostudokument. Lähima
volitatud remonditöökoja leidmiseks võite
pöörduda Black & Deckeri kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist.
Samuti on Black & Deckeri volitatud
remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse
teeninduse üksikasjad ning kontaktandmed
leitavad internetis aadressil www.2helpU.com.
Külastage meie veebilehte
www.blackanddecker.co.uk, et registreerida
oma uus Black & Deckeri toode ning olla kursis
viimaste uute toodete ja eripakkumistega.
Lisateavet Black & Deckeri firmamärgi ja
tootevaliku kohta leiate veebilehelt
www.blackanddecker.co.uk.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Малая щётка (Синяя)
Для чистки ванных комнат.
Данный пароочиститель Black & Decker предназначен для дезинфекции и чистки плитки, столешниц и поверхностей в кухнях и ванных комнатах. Данный прибор предназначен только для
бытового использования внутри помещений.
Малая щётка (Оранжевая)
Для чистки кухонь.
Внимание! Перед использованием
прибора внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации.
Полное ознакомление с руководством
по эксплуатации снизит риск получения
травмы.
Малая щётка (Зеленая)
Для чистки туалетов.
Составные части
Ваш прибор может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных частей:
1. Пусковой выключатель
2. Кнопка защиты от непреднамеренного
пуска
3. Курковый пусковой выключатель
4. Крышка заливочного отверстия
5. Резервуар для воды
6. Мерный стаканчик
Большой резиновый скребок
Для чистки стеклянных дверей и окон.
Внимание! Не используйте
резиновый скребок для чистки
холодного стекла. От этого
стекло может разбиться.
Щётка для чистки плитки
Для чистки зацементированных зазоров между плитками.
Большая жесткая щётка со
скребком
Для чистки сильно загрязненных поверхностей, таких как
решётки-гриль и барбекю.
Дополнительные принадлежности
Данный прибор включает в себя некоторые из
приведенных ниже дополнительных принадлежностей; остальные дополнительные принадлежности можно приобрести через интернет-сайт
Black & Decker.
Производительность Вашего прибора напрямую
зависит от используемых принадлежностей.
Принадлежности Black & Decker изготовлены
в соответствии с самыми высокими стандартами качества и способны увеличить производительность Вашего прибора. Используя эти
принадлежности, Вы достигнете наилучших
результатов в работе.
Гибкий шланг и рукоятка
Для комфортного использования всех дополнительных
принадлежностей.
Пароструйное сопло с переменой режимов
Для выбросов пара высокого
давления; форма распыла
пара меняется поворотом
муфты.
Сборка
Внимание! Перед выполнением любой из следующих операций убедитесь, что прибор выключен, отсоединен от электросети, полностью
остыл и не содержит воды.
Установка шланга и дополнительных
принадлежностей (Рис. А и В)
Внимание! Перед каждым использованием
проверяйте состояние прокладки (7) на паровом
сопле (11) и шланге (8). Если прокладка повреждена или отсутствует, свяжитесь с ближайшим
авторизованным сервисным центром. Не используйте прибор.
Установка шланга (Рис. А)
♦
♦
Нажмите на зажимы (9), расположенные
на боковых сторонах шланга (8).
Прижмите шланг (8) к паровому соплу (11)
и отпустите зажимы (9).
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
Важно! Перед использованием ручного пароочистителя убедитесь, что шланг (8) прочно
зафиксирован.Если из места с оединения
выделяется пар, значит, шланг установлен
неправильно. Дождитесь остывания прибора
и переустановите шланг.
Установка пароструйного сопла с переменой режимов (Рис. В)
Нажмите на зажимы (13), расположенные
на боковых сторонах пароструйного сопла
(12).
♦ Прижмите пароструйное сопло к паровому
соплу (13) или шлангу (8) и отпустите зажимы (11).
Важно! Перед использованием ручного пароочистителя убедитесь, что пароструйное сопло
(12) прочно зафиксировано. Если из места соединения выделяется пар, значит, пароструйное
сопло установлено неправильно. Дождитесь
остывания прибора и переустановите пароструйное сопло.
Снятие шланга (Рис. А)
♦
Снятие пароструйного сопла с переменой режимов (Рис. В)
♦
♦
Установка прочих дополнительных принадлежностей (Рис. А)
♦
Совместите проушины на шланге (8) с выемками на дополнительной принадлежности.
♦ Прижмите дополнительную принадлежность (10) к шлангу (8) и поверните ее
против часовой стрелки, пока принадлежность не защелкнется на месте.
Примечание! Пароструйное сопло с переменой
режимов может использоваться без шланга
путем установки непосредственно на паровое
сопло. Все прочие дополнительные принадлежности крепятся к шлангу.
Снятие шланга и дополнительных принадлежностей (Рис. А и В)
Внимание! Паровое сопло, пароструйное сопло
с переменой режимов, шланг и дополнительные
принадлежности во время работы сильно нагреваются. Перед снятием любой из дополнительных принадлежностей дождитесь полного
остывания прибора и принадлежности.
Снятие дополнительной принадлежности
(Рис. А)
Поверните дополнительную принадлежность
(10) по часовой стрелке и снимите ее со шланга
(8).
12
Нажмите на зажимы (9), расположенные
на боковых сторонах шланга (8), и снимите
шланг с парового сопла (11).
Нажмите на зажимы (11), расположенные
на боковых сторонах пароструйного сопла
(12), и снимите его с парового сопла (11).
Заполнение резервуара водой (Рис. С)
Данный пароочиститель оборудован противоизвестковой системой, которая помогает продлить срок службы прибора.
Примечание: Заполните резервуар чистой
водопроводной водой.
Примечание: В местностях с очень жесткой
водой, рекомендуется использование деионизированной воды.
♦ Выключите прибор и отсоедините его от
источника питания.
♦ Откройте крышку заливочного отверстия
(4), откинув ее вниз.
♦ Воспользовавшись мерным стаканчиком
(6), заполните резервуар (5) водой.
Внимание! Вместимость резервуара для воды
– 0,35 л.
♦ Установите на место крышку заливочного
отверстия (4).
Примечание: Убедитесь, что крышка заливочного отверстия плотно закрыта.
Примечание: Не используйте с паровой шваброй химические очистители.
Эксплуатация
Включение и выключение
♦
Чтобы включить прибор, нажмите на клавишу пускового выключателя (1). Ручной
пароочиститель нагреется приблизительно через 15 секунд.
Примечание: При включении ручного пароочистителя загорится красная подсветка резервуара с водой. Когда ручной пароочиститель будет
готов к работе подсветка резервуара с водой
сменит свой цвет на синий.
♦ Поднимите кнопку защиты от непреднамеренного пуска (2) и нажмите на курковый
пусковой выключатель (3). Через несколько секунд начнет вырабатываться пар.
♦ Чтобы выключить прибор, отпустите курковый выключатель (3), затем нажмите на
клавишу пускового выключателя (1).
РУССКИЙ ЯЗЫК
Пре дупреж дение! Пос ле исполь зования
ручного пароочистителя всегда опорожняйте
резервуар.
Примечание: После первого заполнения водой
или после использования для сухой уборки процесс выработки пара может занять до 45 секунд.
Предупреждение! После отпускания куркового
пускового выключателя (3) пар может продолжать вырабатываться в течение короткого времени; это нормально. Перед снятием любой из
дополнительных принадлежностей, выключите
прибор и дождитесь его полного охлаждения.
Предупреждение! После отпускания куркового
пускового выключателя (3) пар может продолжать вырабатываться в течение короткого времени; это нормально. Перед снятием любой из
дополнительных принадлежностей, выключите
прибор и дождитесь его полного охлаждения.
Рекомендации по оптимальному
использованию
Общие требования
♦
♦
Для достижения наилучших результатов
при чистке никогда не используйте ручной
пароочиститель без установленных дополнительных принадлежностей.
Не используйте с ручным пароочистителем химические очистители. Для удаления
сложных пятен с линолеума или винилового покрытия, предварительно обработайте
пятно мягким чистящим средством и небольшим количеством воды, затем чистите с использованием паровой швабры.
Чистка ручным пароочистителем
♦
Установите необходимую дополнительную
принадлежность.
♦ Подключите ручной пароочиститель к источнику питания.
♦ Нажмите клавишу пускового выключателя
(1). Ручной пароочиститель нагреется приблизительно через 15 секунд.
♦ Поднимите кнопку защиты от непреднамеренного пуска (2) и нажмите на курковый
пусковой выключатель (3), чтобы активировать поровой насос. Через несколько
секунд из дополнительной принадлежности начнет выходить пар.
Примечание: После первого заполнения водой
или после использования для сухой уборки процесс выработки пара может занять до 45 секунд.
Примечание: Во время использования Вы
можете отключить паровой насос, отпустив
курковый пусковой выключатель. Эта удобная
функция позволит Вам временно положить
ручной пароочиститель на пол, чтобы Вы могли
передвинуть мебель или переставить какиенибудь предметы. После этого Вы можете продолжить чистку без необходимости выключения
и повторного включения.
♦ По окончании использования ручного пароочистителя, отпустите курковый пусковой выключатель (3), выключите прибор
и отсоедините его от источника питания.
Перед уборкой на хранение дождитесь
полного остывания паровой швабры (приблизительно 5 минут).
Предупреждение! Всегда следите за уровнем
воды в резервуаре. Чтобы залить воду в резервуар и продолжить работу по дезинфекции/
чистке, выключите ручной пароочиститель.
Отсоедините прибор от электрической розетки
и заполните резервуар (5) водой.
После использования
♦
♦
♦
♦
Отключите ручной пароочиститель от
электрической розетки.
Дождитесь полного остывания ручного
пароочистителя (приблизительно 5 минут).
Опорожните резервуар (5).
Снимите все дополнительные принадлежности и поместите их на хранение в специальный чехол, входящий в комплект
поставки.
Технические характеристики
Напряжение питания
В перем. тока
Мощность
Вт
Вместимость
резервуара для воды
Вес
кг
FSS1600
(Тип 1)
230
1600
350
2,5
Возможные неисправности
и способы их устранения
В случае возникновения нарушений в работе
прибора, выполняйте приведенные ниже указания. Если неисправность своими силами устранить не удастся, обратитесь в авторизованный
сервисный центр Black & Decker.
Проблема
Ручной пароочиститель не
включается.
Шаг
Возможное решение
1
Проверьте подключение
к электрической розетке.
2
Проверьте, включён ли прибор при помощи пускового
выключателя (1).
3
Проверьте предохранитель
в вилке.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Проблема
При нажатии
на курковый
выключатель
ручной пароочиститель не
вырабатывает
пара.
Шаг
Возможное решение
4
Ручной пароочиститель
заблокирован.Поднимите
кнопку защиты от непреднамеренного пуска (2) и нажмите на курковый пусковой выключатель (3). Через
несколько секунд начнет
вырабатываться пар.
5
Убедитесь, что резервуар
(5) заполнен водой.
ПРИМЕЧАНИЕ: После
первого заполнения водой
или после использования
для сухой уборки процесс
выработки пара может занять до 45 секунд.
6
Проверьте Шаг 1, затем
Шаг 2, затем Шаг 3.
Ручной пароочиститель
прекращает
выработку
пара во время
использования.
7
Проверьте Шаг 5, затем
Шаг 3.
Ручной пароочиститель
вырабатывает
слишком мало
пара во время
использования.
8
Проверьте Шаг 5.
9
Ручной пароочиститель
начнет выработку пара
через 15 секунд; максимальный поток пара
будет достигнут в течение
45 секунд.
Насадки не
держатся на
приборе.
10
Обратитесь к разделу руководства по эксплуатации
«Сборка» и убедитесь, что
все части и насадки установлены в соответствии
с инструкциями.
Пар выделяется из
неожиданных
участков прибора.
11
Обратитесь к разделу руководства по эксплуатации
«Сборка» и убедитесь, что
все части и насадки установлены в соответствии
с инструкциями.
Где я могу
получить дополнительную
информацию
о паровой
швабре и дополнительных
принадлежностях?
12
www.blackanddecker.co.uk/
steammop
www.blackanddecker.ru/
steammop
14
Техника безопасности, техническое
обслуживание и ремонт
www.blackanddecker.eu
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша паровая швабра Black & Decker предназначена для дезинфекции и чистки герметичного паркета и ламината, линолеума, виниловых
покрытий, керамической плитки, каменных
и мраморных полов, а также для освежающей
чистки ковровых покрытий. Данный прибор
предназначен только для бытового использования внутри помещений.
Ваш ручной пароочиститель Black & Decker
(только FSMF1621 и FSS1600) предназначен для
дезинфекции и чистки плитки, столешниц и поверхностей в кухнях и ванных комнатах. Данный
прибор предназначен только для бытового использования внутри помещений.
Инструкции по технике безопасности
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током,
возникновению пожара и/или получению
тяжелой травмы.
Внимание! При использовании электрических приборов соблюдение правил
по технике безопасности и следование
данным инструкциям позволит снизить
вероятность возникновения пожара,
поражения электрическим током, получения травм и повреждения личного
имущества.
♦
♦
♦
♦
♦
16
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Не направляйте пар на людей, животных,
электрические приборы или электрические розетки.
Не оставляйте прибор под дождем.
Не погружайте прибор в воду.
Не оставляйте прибор без присмотра.
Не оставляйте не используемый прибор
подключенным к электрической розетке.
Никогда не тяните за кабель, чтобы отключить прибор от электрической розетки.
Не подвергайте электрический кабель
воздействию высокой температуры, масла
и держите вдали от острых предметов
и углов.
Не дотрагивайтесь до паровой швабры
мокрыми руками.
Не тяните за кабель, не переносите прибор за кабель, не используйте кабель в качестве рукоятки, не защемляйте дверью
кабель, не наматывайте кабель на острые
углы и предметы, держите кабель подальше от нагретых поверхностей.
Не используйте прибор в замкнутом
пространстве, заполненном паровыми
испарениями растворителей масляных
красок, некоторых веществ, препятствующих появлению моли, огнеопасной пылью
или другими взрывчатыми или ядовитыми
парами.
Уточните у производителя тип полового
покрытия.
Не используйте паровую швабру для чистки кожаных покрытий, отполированной
воском мебели или покрытых мастикой
полов, синтетических тканей, бархата или
других деликатных и чувствительных к обработке паром материалов.
Внимание! Не используйте прибор для
чистки негерметичного паркета и ламината. На поверхностях, обработанных
воском или мастикой, а также на некоторых поверхностях, не подвергавшихся
подобной обработке, в результате воздействия высокой температуры и пара
блеск может исчезнуть. Настоятельно
рекомендуем всегда предварительно
тестировать прибор на небольшом
участке поверхности, которую предстоит чистить. Мы также рекомендуем
получить у производителя инструкции
по эксплуатации и уходу за половым
покрытием.
Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Назначение прибора описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Использование любых принадлежностей
или приспособлений, а также выполнение
данным прибором любых видов работ, не
рекомендованных данным руководством
по эксплуатации, может привести к несчастному случаю.
Сохраните данное руководство для последующего обращения к нему.
Использование прибора
♦
♦
♦
♦
Никогда не заливайте в паровую швабру
жидкость для удаления накипи, ароматические вещества, жидкости, содержащие алкоголь, очищающие и моющие
средства, поскольку они могут повредить
прибор или сделать его опасным для использования.
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Если при использовании паровой швабры
срабатывает Ваш домашний аварийный
выключатель, немедленно прекратите
использование прибора и обратитесь в авторизованный сервисный центр. (Будьте
осторожны: риск поражения электрическим током.)
Для дезинфекции поверхности прибор
вырабатывает очень горячий пар. Это
означает, что паровая головка, чистящие
накладки и насадка для чистки ковровых
покрытий во время использования становятся очень горячими.
Предупреждение! При использовании
паровой швабры и замене накладок и насадок всегда надевайте соответствующую
обувь. Не надевайте тапочки или обувь
с открытыми носками.
Во время использования крышка может
сильно нагреться.
Во время использования из прибора может вырываться горячий пар.
Будьте внимательны при использовании
прибора. НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ до частей
прибора, которые нагреваются во время
использования.
Перед снятием резервуара для воды,
выключите прибор и переведите рукоятку
в вертикальное положение.
Если замечено выделение пара из корпуса
ручного пароочистителя, выключите
прибор, отсоедините его от источника
питания и оставьте до полного остывания.
Свяжитесь с ближайшим авторизованным
сервисным центром. Прекратите использование прибора.
После использования
♦
♦
♦
Перед чисткой прибора отсоедините его
от источника питания и дождитесь полного
остывания.
Храните не используемый прибор в сухом
месте.
Дети не должны иметь доступ к убранным
на хранение приборам.
Осмотр и ремонт
♦
♦
Перед любыми видами работ по техническому обслуживанию или ремонту, выключите прибор и дождитесь его полного
остывания.
Перед началом эксплуатации, всегда
проверяйте исправность прибора. Убедитесь в отсутствии поломанных деталей,
поврежденных включателей и прочих
♦
♦
♦
♦
дефектов, способных повлиять на работу
прибора.
Регулярно проверяйте электрический кабель на наличие повреждений и признаков
износа.
Не используйте прибор, если повреждена
или неисправна какая-либо его деталь.
Ремонтируйте или заменяйте поврежденные или неисправные детали только
в авторизованном сервисном центре
Black & Decker.
Ни в коем случае не снимайте и не заменяйте детали, за исключением деталей,
указанных в данном руководстве по эксплуатации.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Данный прибор может использоваться
детьми старше 8-ми лет и людьми со
сниженными физическими, сенсорными и умственными способностями или
не имеющими необходимого опыта или
навыка, если они выполняют работу под
присмотром или получили инструкции
относительно безопасной работы с этим
прибором и осознают наличие потенциальной опасности при его использовании.
Не позволяйте детям играть с прибором.
Не позволяйте детям производить чистку
и техническое обслуживание прибора без
присмотра.
Не позволяйте детям играть с прибором.
Остаточные риски
При работе данным прибором возможно возникновение дополнительных остаточных рисков,
которые не вошли в описанные здесь правила
техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном или продолжительном
использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания двигающихся частей прибора.
♦ Травмы в результате касания горячих
частей прибора.
♦ Риск получения травмы во время смены
деталей прибора или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием прибора.
При использовании прибора в течение
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
продолжительного периода времени делайте регулярные перерывы в работе.
Электробезопасность
Внимание! Данный прибор должен
иметь провод заземления. Следите за
напряжением электрической сети, оно
должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной
табличке прибора.
Вилка кабеля прибора должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем случае не
видоизменяйте вилку электрического кабеля.
Использование оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной розетки
уменьшает риск поражения электрическим
током.
♦ Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна
производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном
центре Black & Decker.
Удлинительный кабель и Класс 1
защиты изделия
♦
♦
Необходимо использовать трехжильный
кабель, так как Ваш электроприбор соответствует Классу 1 и требует заземления.
Можно использовать удлинительный кабель длиной до 30 м без потери мощности.
Маркировка прибора
На приборе имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
Внимание! Опасность получения ожога.
Техническое обслуживание и чистка
Ваш прибор Black & Decker рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок
службы и надёжность прибора увеличивается
при правильном уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед проведением технического
обслуживания или чистки электрического прибора, выключите прибор и отсоедините его от
источника питания.
♦ Протрите прибор влажной мягкой тканью.
♦
Для удаления сложных пятен используйте
ткань, смоченную в воде со слабым мыльным раствором.
Уход за чистящими накладками
Следуйте инструкциям по стирке – Не используйте ополаскиватель для белья – Перед повторным использованием дождитесь полного
высыхания.
Предупреждение! Соблюдайте указания по
стирке, напечатанные этикетке чистящей накладки.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент Black & Decker или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00216045 - 02-10-2013
18
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
20
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
TYPE
FSS1600
1
7
12
14
11
3
16
8
4
9
5
6
2
1
10
E16756
www.2helpU.com
01 - 10 - 12
21
FSS1600 - Accessories
TYPE
1
1
4
2
5
7
9
6
E16769
22
8
www.2helpU.com
02 - 10 - 12
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising