FSS1600 | Black&Decker FSS1600 STEAM BUSTER instruction manual

509211-63 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL FSS1600
2
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Mała szczotka (zielona)
Do czyszczenia toalet.
Oczyszczacz parowy Black & Decker jest przeznaczony
do dezynfekowania i czyszczenia płytek okładzinowych,
powierzchni roboczych, kuchni i łazienek. Urządzenie to
może być wykorzystywane tylko wewnątrz pomieszczeń
i nie nadaje się do celów profesjonalnych.
Duża wycieraczka gumowa
Do czyszczenia drzwi i okien.
Ostrzeżenie! Nie przykładaj wycieraczki do zimnych szyb, gdyż
mogą one pęknąć.
Ostrzeżenie! Przeczytaj całą instrukcję
„Bezpieczeństwo, Konserwacja, Serwis”
przed rozpoczęciem pracy. Przeczytaj uważnie całą niniejszą instrukcję przed użyciem
urządzenia.
Szczotka do czyszczenia fug
Do czyszczenia spoin między
płytkami okładzinowymi.
Elementy oczyszczacza
Oczyszczacz ten zawiera niektóre lub wszystkie spośród
wymienionych niżej elementów:
1. Wyłącznik główny
2. Przycisk blokujący
3. Wyzwalacz
4. Dysza parowa
5. Zbiornik wody
6. Dzbanek
Duża szczotka do szorowania
ze skrobakiem
Do czyszczenia silnie zanieczyszczonych przedmiotów takich, jak
np. grill.
Montaż
Ostrzeżenie! Przed wykonaniem opisanych niżej operacji
sprawdź, czy oczyszczacz jest wyłączony i schłodzony,
czy nie zawiera wody i czy wtyczka kabla została wyjęta
z gniazda sieciowego.
Akcesoria
Do zakresu dostawy oczyszczacza należą niektóre spośród następujących akcesoriów. Inne można zamówić na
stronie internetowej firmy Black & Decker.
Sprawność urządzenia zależy od zastosowanego wyposażenia dodatkowego. Akcesoria firmy Black & Decker
i Piranha odznaczają się najwyższą jakością, a celem
ich jest polepszenie sprawności urządzenia.
Przyłączanie węża i akcesoriów
(rys. rys. A i B)
Ostrzeżenie! Przed każdym użyciem sprawdź uszczelki
(7) na dyszy parowej (11) i wężu (8). W razie braku lub
uszkodzenia uszczelki zwróć się do najbliższego autoryzowanego warsztatu serwisowego. Do tego czasu
zaprzestań używania urządzenia.
Elastyczny wąż z uchwytem
Dla wygodnego używania akcesoriów.
Zakładanie węża (rys. A)
♦
♦
Naciśnij zatrzaski (9) po obu stronach węża (8).
Nasadź wąż (8) na dyszę parową (11) i zwolnij
zatrzaski (9).
Ważna wskazówka: Przed użyciem ręcznego oczyszczacza parowego sprawdź, czy wąż (8) jest prawidłowo
przyłączony. W przeciwnym razie ze złącza wydostaje
się para. Odczekaj, aż oczyszczacz się ochłodzi, zdejmij
wąż i ponownie go załóż.
Regulowana dysza strumieniowa parowa
Obracanie dyszy powoduje zmianę kształtu i ciśnienia strumienia
pary.
Mała szczotka (niebieska)
Do czyszczenia łazienek.
Zakładanie regulowanej strumieniowej dyszy
parowej (rys. B)
♦
Naciśnij zatrzaski (13) po obu stronach regulowanej
dyszy parowej (12).
♦
Nasadź regulowaną dyszę parową strumieniową na
dyszę parową (4) lub na wąż (8) i zwolnij zatrzaski
(13).
Ważna wskazówka: Przed użyciem ręcznego oczyszczacza parowego sprawdź, czy regulowana dysza
parowa strumieniowa jest prawidłowo przyłączona.
W przeciwnym razie ze złącza wydostaje się para. Odczekaj, aż oczyszczacz się ochłodzi, zdejmij regulowaną
dyszę parową i ponownie ją załóż.
Mała szczotka (pomarańczowa)
Do czyszczenia kuchni.
3
Zakładanie innych akcesoriów (rys. A)
Ostrzeżenie! Po każdym użyciu opróżnij oczyszczacz.
Wskazówka: Przy pierwszym napełnianiu lub wysuszeniu urządzenia pozyskanie pary może trwać ok.45 sek.
Ostrzeżenie! Nawet po zwolnieniu wyzwalacza (3) para
jest jeszcze przez chwilę wytwarzana. Jest to normalne
zjawisko. Przed zdjęciem akcesoriów wyłącz oczyszczacz i odczekaj, aż się ochłodzi.
♦
Zgraj występy na wężu (8) z wycięciami w przyłączanym elemencie.
♦
Nasadź element (10) na wąż (8) i obróć go w lewo
aż do zatrzaśnięcia.
Wskazówka! Regulowaną dyszę parową strumieniową
można używać bez węża, gdy nasadzi się ją bezpośrednio na dyszę parową. Wszystkie inne akcesoria mocuje
się na wężu.
Wskazówki, jak osiągnąć optymalne
wyniki pracy
Zdejmowanie węża i akcesoriów
(rys. rys. A i B)
Ogólne wskazówki
♦
Ostrzeżenie! Dysza parowa, regulowana dysza parowa
strumieniowa, wąż i akcesoria rozgrzewają się podczas
użytkowania. Przed ich zdjęciem odczekaj, aż oczyszczacz i wszystkie akcesoria się ochłodzą.
♦
Zdejmowanie akcesoriów (rys. A)
♦
Obróć element (10) w prawo i ściągnij go z węża (8).
Stosowanie ręcznego oczyszczacza
parowego
Zdejmowanie węża (rys. A)
♦
Naciśnij zatrzaski (9) po obu stronach węża (8)
i ściągnij go z dyszy parowej (11).
♦
♦
♦
Załóż żądany element wyposażenia dodatkowego.
Przyłącz oczyszczacz do sieci elektrycznej.
Naciśnij wyłącznik główny (1). Oczyszczacz parowy
osiąga temperaturę pracy po upływie ok. 15 sekund.
♦
Naciśnij przycisk blokujący (2) i wyzwalacz (3),
by załączyć pompę parową. Po kilku sekundach
z elementu zaczyna wydobywać się para.
Wskazówka: Przy pierwszym napełnianiu lub wysuszeniu urządzenia pozyskanie pary może trwać ok.45 sek.
Wskazówka: W czasie pracy pompę parową można
łatwo wyłączyć przez zwolnienie wyzwalacza. Ta praktyczna funkcja umożliwia chwilowe odstawienie oczyszczacza na podkładce, gdy np. przed kontynuowaniem
czyszczenia chce się przestawić meble. Nie trzeba przy
tym wyłączać oczyszczacza wyłącznikiem głównym.
♦
Po użyciu zwolnij wyzwalacz (3), wyłącz oczyszczacz parowy i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Przed schowaniem oczyszczacza
odczekaj, aż się ochłodzi (ok. 5 minut).
Ostrzeżenie! Zwracaj uwagę na poziom wody w zbiorniku. W razie potrzeby wyłącz oczyszczacz, by napełnić go
wodą i móc kontynuować czyszczenie. Odłącz urządzenie
od zasilania i napełnij zbiornik (5) wodą.
Zdejmowanie regulowanej dyszy parowej
strumieniowej (rys. B)
♦
Nigdy nie używaj oczyszczacza parowego bez
akcesoriów.
Do czyszczenia nie używaj żadnych mechanicznych
środków czyszczących. Trudne do usunięcia plamy
na podłodze z PCV lub linoleum można wstępnie
zwilżyć łagodnym środkiem czyszczącym i wodą, by
w ten sposób ułatwić sobie pracę oczyszczaczem.
Naciśnij zatrzaski (11) po obu stronach regulowanej
strumieniowej dyszy parowej (12) i ściągnij ją z dyszy parowej (11).
Napełnianie zbiornika wodą (rys. C)
Oczyszczacz ten jest zabezpieczony przed kamieniem
kotłowym, co wydatnie zwiększa jego trwałość użytkową.
Wskazówka: Napełnij zbiornik czystą wodą z kranu.
Wskazówka: W regionach, gdzie woda jest bardzo twarda, zaleca się używanie wody destylowanej.
♦
Wyłącz oczyszczacz i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
♦
Otwórz nakrywkę (4) przez odchylenie jej do dołu.
♦
Napełnij zbiornik (5) wodą z dzbanka (6).
Ostrzeżenie! Zbiornik ma pojemność 0,35 l.
♦
Zamknij nakrywkę (4).
Wskazówka: Sprawdź, czy nakrywka jest dobrze
zamknięta.
Wskazówka: Nie używaj chemicznych środków czyszczących w oczyszczaczu.
Po użyciu
♦
♦
Zastosowanie
Załączanie i wyłączanie
♦
♦
♦
By załączyć oczyszczacz, naciśnij wyłącznik (1).
Oczyszczacz parowy osiąga temperaturę pracy po
upływie ok. 15 sekund.
Wskazówka: Na początku po załączeniu zbiornik wody
świeci się na czerwono. Gdy zbiornik wody zmieni kolor
na niebieski, to znaczy że oczyszczacz parowy jest
gotowy do pracy.
♦
Naciśnij przycisk blokujący (2) i wyzwalacz (3). Po
kilku sekundach zaczyna być wytwarzana para.
♦
By wyłączyć oczyszczacz, zwolnij wyzwalacz (3)
i naciśnij wyłącznik główny (1).
Odłącz oczyszczacz parowy od zasilania.
Odczekaj, aż oczyszczacz parowy całkowicie się
ochłodzi (ok. 5 minut).
Opróżnij zbiornik wody (5).
Zdejmij akcesoria i schowaj je do dostarczonego
woreczka.
Dane techniczne
Napięcie
Moc
Pojemność zbiornika
Masa
4
VAC
W
ml
kg
FSS1600 (typ 1)
230
1600
350
2,5
Usuwanie problemów
Jeżeli urządzenie nie pracuje prawidłowo zastosuj poniższe wskazówki. Jeśli problem nie pozwala się usunąć,
skieruj się do najbliższego serwisu Black & Decker.
Problem
Oczyszczacz
ręczny nie załącza się.
Urządzenie nie
wytwarza pary
gdy wyzwalacz
jest naciśnięty.
Czyn- Możliwości rozwiązania
ności
1
Sprawdź, czy urządzenie jest
podłączone do sieci.
2
Sprawdź, czy włącznik (1) jest
załączony.
3
Sprawdź zabezpieczenia we
wtyczce.
4
Oczyszczacz posiada blokadę.
Zwolnij blokadę wyłącznika (2)
i naciśnij wyzwalacz (3). Po
kilku sekundach para będzie
wytwarzana.
5
Sprawdź czy pojemnik na
wodę (5) jest pełny.
WSKAZÓWKA: Przy pierwszym napełnianiu lub wysuszeniu urządzenia pozyskanie
pary może trwać ok.45 sek.
6
Sprawdź kroki 1, 2 i 3.
Urządzenie
zaprzestało
wytwarzać
parę podczas
używania.
7
Sprawdź kroki 5 i 3.
Urządzenie wytwarza za mało
pary podczas
używania.
8
Sprawdź krok 5.
9
Oczyszczacz ręczny rozpocznie wytwarzanie pary po
15 sek. I osiągnie maksymalny
przepływ po 45 sek.
Akcesoria
wypadają z urządzenia.
10
Sprawdź rozdział instrukcji dotyczący montażu, aby prawidłowo umocować poszczególne
części i akcesoria.
Para wydostaje
się z miejsca nieprzewidzianego
do tego celu.
11
Sprawdź rozdział instrukcji dotyczący montażu, aby prawidłowo umocować poszczególne
części i akcesoria.
Gdzie uzyskam
dodatkowe informacje/osprzęt
dla mopa.
12
www.blackanddecker.pl
5
Bezpieczeństwo, Konserwacja, Serwis
www.blackanddecker.eu
6
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
biu i innych wrażliwych materiałach, które mogą ulec
uszkodzeniu na skutek oddziaływania pary.
Mop parowy Black & Decker jest przeznaczony do higienicznego czyszczenia podłóg z lakierowanego drewna
twardego, laminatu, linoleum, PCV, płytek ceramicznych,
kamienia i marmuru, a także do odświeżania dywanów
i wykładzin dywanowych. Urządzenie to może być wykorzystywane tylko wewnątrz pomieszczeń i nie nadaje
się do celów profesjonalnych.
Mop parowy (tylko FSMF1621&FSS1600) jest przeznaczony do dezynfekcji i czyszczenia płytek ceramicznych,
powierzchni roboczych, kuchni i łazienek. Urządzenie to
może być wykorzystywane tylko wewnątrz pomieszczeń
i nie nadaje się do zastosowań profesjonalnych.
Ostrzeżenie! Nie używaj mopa na niemalowanych drewnianych i laminowanych podłogach.
Gorąca para może spowodować utratę połysku
woskowanych i niektórych niewoskowanych
powierzchni. Zaleca się najpierw przeprowadzić
próbę czyszczenia w niewidocznym miejscu.
Przestrzegaj także wskazówek producenta
odnośnie do użytkowania i pielęgnacji wykładziny podłogowej.
♦
Przepisy bezpieczeństwa
Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa.
Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym, pożaru,
a nawet ciężkiego urazu ciała.
♦
♦
Ostrzeżenie: Przy korzystaniu z urządzeń
sieciowych dokładnie przestrzegaj wskazówek
zawartych w tej instrukcji i podstawowych
przepisów bhp, by zminimalizować ryzyko
pożaru, czy też doznania urazu ciała i szkód
rzeczowych.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Przed pierwszym użyciem mopa dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję.
W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniem
zastosowanie mopa. Używanie akcesoriów lub
przystawek innych, niż zalecane w tej instrukcji, lub
obsługiwanie mopa w sposób niezgodny z opisem
grozi doznaniem urazu.
Przechowuj niniejszą instrukcję.
♦
♦
♦
Posługiwanie się mopem parowym
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nie kieruj strumienia pary na ludzi, zwierzęta, urządzenia elektryczne ani gniazda sieciowe.
Chroń mopa przed deszczem.
Nie zanurzaj mopa w wodzie.
Nigdy nie pozostawiaj mopa bez nadzoru.
Gdy mop nie jest używany, odłącz go od sieci.
Nie ciągnij za kabel, by wyjąć wtyczkę z gniazda
sieciowego. Chroń kabel przed wysoką temperaturą,
olejem i ostrymi krawędziami.
Nie obsługuj mopa mokrymi rękoma.
Nie ciągnij ani nie przenoś mopa za kabel. Uważaj,
by nie przyciąć kabla drzwiami, chroń go przed
ostrymi krawędziami i wysoką temperaturą.
Nie używaj mopa w zamkniętych pomieszczeniach,
w których wydzielają się pary rozpuszczalników do
farb olejnych i niektórych środków przeciwmolowych,
ani takich, w których występują palne pyły lub inne
wybuchowe bądź trujące pary.
W razie wątpliwości zasięgnij u producenta informacji o rodzaju wykładziny podłogowej.
Nie używaj mopa na skórze, woskowanych meblach
lub podłogach, na tkaninach syntetycznych, jedwa-
Mopa parowego nie napełniaj odkamieniaczem,
środkami alkoholowymi ani detergentami, gdyż
mogą one uszkodzić urządzenie i zagrażają zdrowiu
użytkownika.
Gdyby w trakcie czyszczenia parą zadziałał wyłącznik ochrony, natychmiast przerwij pracę i zgłoś
się do serwisu (ze względu na niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym).
Mop do higienicznego czyszczenia powierzchni
wytwarza parę o bardzo wysokiej temperaturze.
Dlatego podczas pracy głowica parowa, nakładka
czyszcząca i końcówka do dywanów mogą się silnie
rozgrzać.
Ostrzeżenie! Przy korzystaniu z mopa parowego
i wymianie akcesoriów zakładaj odpowiednie obuwie. Do tego celu nie nadają się kapcie ani sandały.
Podczas pracy pokrywa mopa się nagrzewa.
Podczas pracy z mopa może się wydzielać gorąca
para.
Ostrożnie obchodź się z mopem. NIE DOTYKAJ
elementów, które podczas pracy się rozgrzewają.
Przed otwarciem zbiornika wody wyłącz mopa
i ustaw go w pionie.
Używaj mopa tylko do podłogi. Nie używaj w pozycji
odwróconej. To urządzenie jest przeznaczone tylko
do użytku wewnątrz pomieszczenia oraz do zastosowań domowych, nie przemysłowych.
Po użyciu
♦
♦
♦
Przed czyszczeniem mopa odczekaj, aż się ochłodzi,
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Nieużywanego mopa przechowuj w suchym miejscu.
Uniemożliw dzieciom dostęp do przechowywanych
urządzeń.
Kontrola i naprawy
♦
♦
♦
♦
7
Przed wykonaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub napraw odczekaj, aż mop się ochłodzi,
i wyjmij wtyczkę z gniazda sieciowego.
Przed użyciem mopa sprawdź, czy nie zawiera
uszkodzonych elementów. Skontroluj, czy jakieś
części nie są pęknięte, czy wyłącznik jest sprawny
i czy nie wystąpiły jakieś inne okoliczności, które mogłyby negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia.
W regularnych odstępach sprawdzaj kabel sieciowy,
czy nie uległ uszkodzeniu.
Nie używaj mopa, gdy jakaś jego część jest niesprawna.
♦
♦
W razie uszkodzenia jakiejś części zleć naprawę
lub wymianę jednemu z naszych autoryzowanych
warsztatów serwisowych.
Nigdy nie próbuj usuwania ani wymiany jakichkolwiek części nieopisanych w tej instrukcji.
Ostrzeżenie! By nie narażać się na doznanie
urazu, przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Bezpieczeństwo innych osób
♦
♦
Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo oparzenia.
To urządzenie mogą obsługiwać dzieci od lat 8
i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub umysłowej oraz osoby niedoświadczone
przy użytkowaniu mopa, chyba że znajdują się pod
nadzorem odpowiedzialnego za bezpieczeństwo
fachowca i rozumieją istniejące niebezpieczeństwo.
Czyszczenie i prace z wodą mogą być przeprowadzane przez dzieci tylko pod nadzorem.
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
Konserwacja i czyszczenie
Mop sieciowy Black & Decker odznacza się dużą
trwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji.
Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy
niezbędne jest jego regularne czyszczenie.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem konserwacji lub
czyszczenia mopa wyłącz go i wyjmij wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego.
♦
Systematycznie czyść mopa miękką, wilgotną
szmatą.
♦
Trwałe plamy najlepiej jest usunąć łagodnym roztworem mydlanym i wilgotną szmatą.
Pozostałe zagrożenia
Przy korzystaniu z elektronarzędzia występują dodatkowe
zagrożenia być może nieuwzględnione w przepisach
bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadku
niewłaściwego lub zbyt długiego używania narzędzia.
Pielęgnacja nakładek czyszczących
Nie używaj płynów do płukania tkanin. Przed ponownym
użyciem nakładki dokładnie ją wysusz.
Ostrzeżenie! Przestrzegaj wskazówek dotyczących
czyszczenia wydrukowanych na podkładce czyszczącej.
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych urządzeń
zabezpieczających nie da się uniknąć pewnych zagrożeń.
Zaliczają się do nich:
♦
Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających
się/ruchomych elementów.
♦
Oparzenia wskutek dotknięcia gorących elementów.
♦
Skaleczenia, jakich można doznać przy wymianie
elementów lub akcesoriów.
♦
Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu urządzenia. W takich sytuacjach rób regularne przerwy
w pracy.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić wyrób Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go
już potrzebować, w trosce o ochronę środowiska nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Bezpieczeństwo elektryczne
Ostrzeżenie! Mop musi być uziemiony.
Zawsze sprawdzaj, czy wartość napięcia
podana na tabliczce znamionowej mopa
odpowiada lokalnemu napięciu sieciowemu.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce.
Wtyczka kabla urządzenia musi pasować do gniazda
sieciowego i w żadnym wypadku nie wolno jej przerabiać.
Oryginalne wtyczki i pasujące do nich gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
♦
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę
producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu Black & Decker, by nie narażać się na
niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one
oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub
zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego wyrobu.
Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane
przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty
sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Przedłużacz i wyrób klasy 1
♦
♦
Gdy urządzenie jest uziemione i jest to wyrób klasy 1, niezbędny jest trójżyłowy kabel zasilający.
Przy długości kabla do 30 m nie występują zauważalne straty mocy.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych Black & Decker, które udzielają informacji
o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także
w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Tabliczki ostrzegawcze na mopie
Na mopie umieszczono następujące tabliczki ostrzegawcze:
8
Black & Decker
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki Black & Decker reprezentują
bardzo wysoką jakość, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b)
Black & Decker gwarantuje sprawne działanie
produktu w przypadku postępowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe
wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
zst00216038 - 20-09-2013
9
TYPE
FSS1600
1
7
12
14
11
3
16
8
4
9
5
6
2
10
E16756
www.2helpU.com
10
01 - 10 - 12
1
FSS1600 - Accessories
TYPE
1
1
4
2
5
7
9
6
E16769
8
www.2helpU.com
11
02 - 10 - 12
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising