FSS1600 | Black&Decker FSS1600 STEAM BUSTER instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511112-63 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
FSS1600
2
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Malá kefa (zelená)
Na čistenie toaliet.
Váš parný čistič Вlack & Decker je určený na dezinfekciu
a čistenie dlaždíc, pracovných dosiek, kuchynských plôch
a povrchov v kúpeľni. Tento výrobok je určený iba na
spotrebiteľské použitie v domácnostiach.
Varovanie! Pred použitím tohto výrobku
si pozorne preštudujte všetky príručky
„Bezpečnosť, Údržba, Opravy“. Z dôvodu
zníženia rizika spôsobenia úrazu si používateľ
musí prečítať tento návod na obsluhu.
Veľká stierka
Na čistenie sklenených dverí
a okien.
Varovanie! Nepoužívajte túto stierku na okná so studeným sklom.
Mohlo by dôjsť k prasknutiu skla.
Popis
Toto náradie sa skladá z niektorých alebo zo všetkých
nasledujúcich častí.
1. Hlavný vypínač
2. Poistka
3. Hlavný vypínač
4. Viečko plniaceho otvoru
5. Nádržka na vodu
6. Nádobka
Kefa na štrbiny a škáry
Na čistenie škár medzi obkladmi.
Veľká kefa so škrabkou
Na čistenie značne znečistených
predmetov, ako sú napríklad rošty
na grilovanie.
Príslušenstvo
Zostavenie
Pre tento výrobok si môžete na internetových stránkach
spoločnosti Вlack & Decker zakúpiť niektoré z ďalej
uvedeného príslušenstva.
Výkon vášho výrobku závisí od použitého príslušenstva.
Príslušenstvo Вlack & Decker je navrhnuté a vyrobené
podľa noriem pre vysokú kvalitu a je určené na zvýšenie
výkonu vášho zariadenia. Použitím tohto príslušenstva
docielite ten najlepší výsledok, ktorý vám váš výrobok
môže poskytnúť.
Varovanie! Pred vykonaním nasledujúcich operácií
sa uistite, či je zariadenie vypnuté, či je odpojené od
zdroja napätia, či je vychladnuté a či neobsahuje žiadne
zvyšky vody.
Nasadenie hadice a príslušenstva
(obr. A a B)
Varovanie! Pred každým použitím skontrolujte tesnenie
(7) na parnej dýze (11) a na hadici (8). Ak došlo k strate
alebo k poškodeniu tohto tesnenia, kontaktujte, prosím,
najbližší autorizovaný servis. V takom prípade toto zariadenie nepoužívajte.
Flexibilná hadica a rukoväť
Umožňujú pohodlné použitie každého príslušenstva.
Nasadenie hadice (obr. A)
♦
♦
Stlačte príchytky (9) na oboch stranách hadice (8).
Nasuňte hadicu (8) na parnú dýzu (11) a uvoľnite
príchytky (9).
Dôležité! Pred použitím tohto parného čističa sa uistite,
či je hadica (8) bezpečne upevnená. Ak dochádza v spoji
hadice k únikom pary, hadica nie je správne nasadená.
Nechajte čistič vychladnúť a nanovo nasaďte hadicu.
Nastaviteľná parná dýza
Ak chcete docieliť väčšiu dávku
pary, pootočte parnou dýzou, aby
došlo k zmene spôsobu úniku pary.
Nasadenie nastaviteľnej parnej dýzy (obr. B)
Malá kefa (modrá)
Na čistenie v kúpeľniach.
♦
Stlačte príchytky (13) na oboch stranách nastaviteľnej parnej dýzy (12).
♦
Nasuňte nastaviteľnú parnú dýzu na parnú dýzu (13)
alebo na hadicu (8) a uvoľnite príchytky (11).
Dôležité! Pred použitím tohto parného čističa sa uistite,
či je nastaviteľná parná dýza (12) bezpečne upevnená.
Ak dochádza v spoji nastaviteľnej parnej dýzy k únikom
pary, táto dýza nie je správne nasadená. Nechajte čistič
vychladnúť a nastaviteľnú parnú dýzu nanovo nasaďte.
Malá kefa (oranžová)
Na čistenie v kuchyniach.
Nasadenie iného príslušenstva (obr. A)
♦
♦
3
Zarovnajte výstupky na hadici (8) s drážkami na
príslušenstve.
Nasaďte príslušenstvo (10) na hadicu (8) a otočte
príslušenstvo proti smeru pohybu hodinových
Poznámka: Po prvom naplnení nádržky alebo v prípade
doplnenia po úplnom spotrebovaní vody bude na vytvorenie pary nutný čas až 45 sekúnd.
Upozornenie! Para môže byť vytváraná aj krátko po
uvoľnení spúšťacieho spínača (3), to je normálne. Pred
zložením akéhokoľvek príslušenstva prístroj vypnite
a počkajte na jeho vychladnutie.
ručičiek tak, aby došlo k jeho riadnemu usadeniu
a upevneniu.
Poznámka! Nastaviteľná parná dýza môže byť použitá
bez hadice a môže byť nasadená priamo na parnú
dýzu. Všetko ďalšie príslušenstvo musí byť pri použití
nasadené na hadici.
Zloženie hadice a príslušenstva (obr. A a B)
Rady na optimálne použitie
Varovanie! Parná dýza, nastaviteľná parná dýza, hadica
a príslušenstvo sú počas použitia čističa horúce. Pred
zložením nechajte čistič a každé príslušenstvo riadne
vychladnúť.
Všeobecné
♦
Zloženie príslušenstva (obr. A)
♦
Otočte príslušenstvo (10) v smere pohybu hodinových ručičiek a potom toto príslušenstvo odstráňte
z hadice (8).
♦
Zloženie hadice (obr. A)
♦
Stlačte príchytky (9) na oboch stranách hadice (8)
a odstráňte hadicu z parnej dýzy (11).
Z dôvodu dosiahnutia optimálnych výsledkov pri
upratovaní parný čistič nikdy nepoužívajte bez
nasadeného pracovného príslušenstva.
Nikdy vo vašom parnom čističi nepoužívajte chemické čistiace prostriedky. Pri odstraňovaní odolných
nečistôt z vinylových krytín alebo linolea môžete
pred použitím parného čističa vykonať predbežné
čistenie jemným saponátom a vodou.
Použitie ručného parného čističa
♦
♦
♦
Použitie
Nasaďte na čistič požadované príslušenstvo.
Pripojte parný čistič k elektrickej sieti.
Stlačte spínač zapnuté/vypnuté (1). Tento parný
čistič sa zahrieva na prevádzkovú teplotu približne
15 sekúnd.
♦
Zdvihnite poistku (2) a stlačte spúšťací spínač (3),
aby došlo k aktivácii parného čerpadla. Po niekoľkých sekundách začne z hlavice vychádzať para.
Poznámka: Po prvom naplnení nádržky alebo v prípade
doplnenia po úplnom spotrebovaní vody bude na vytvorenie pary nutný čas až 45 sekúnd.
Poznámka: Počas použitia čističa môžete parné čerpadlo
vypnúť uvoľnením spúšťacieho spínača. Táto praktická
funkcia vám umožní nakrátko odložiť parný čistič na
odkladaciu podložku, aby ste mohli premiestniť jednotlivé
kusy nábytku a aby ste potom mohli pokračovať v čistení
bez vypnutia čističa.
♦
Hneď ako dokončíte prácu s týmto parným čističom,
uvoľnite spúšťací spínač (3), vypnite čistič a odpojte
napájací kábel od sieťovej zásuvky. Pred uložením
počkajte, kým nedôjde k úplnému vychladnutiu
parného čističa. (približne päť minút)
Upozornenie! Je dôležité sledovať hladinu vody v nádržke. Pri doplňovaní vody do nádržky nastavte spínač
parného čističa do polohy vypnuté (OFF). Odpojte parný
čistič od sieťovej zásuvky a naplňte nádržku (5) vodou.
Zapnutie a vypnutie
Po použití
Zloženie nastaviteľnej parnej dýzy (obr. B)
♦
Stlačte príchytky (11) na oboch stranách nastaviteľnej parnej dýzy (12) a odstráňte ju z parnej dýzy
(11).
Plnenie nádržky vodou (obr. C)
Tento parný čistič je vybavený nádržkou na vodu so
systémom, ktorý bráni usadzovaniu vodného kameňa,
čo pomáha predĺžiť životnosť.
Poznámka: Naplňte nádržku na vodu čistou vodou
z vodovodného kohútika.
Poznámka: V oblastiach s veľmi tvrdou vodou odporúčame použiť deionizovanú vodu.
♦
Vypnite čistič a odpojte ho od sieťového napájania.
♦
Otočením viečka plniaceho otvoru smerom dole
otvorte plniaci otvor (4).
♦
Pomocou kanvice (6) naplňte nádržku (5) vodou.
Varovanie! Nádržka na vodu má objem 0,35 l.
♦
Nasaďte späť kryt plniaceho otvoru (4).
Poznámka: Uistite sa, či je viečko plniaceho otvoru
riadne zaistené.
Poznámka: Nepoužívajte v tomto parnom mope chemické čistiace prostriedky.
♦
Ak chcete prístroj zapnúť, stlačte tlačidlo zapnuté/
vypnuté (1). Tento parný čistič sa zahrieva na prevádzkovú teplotu približne 15 sekúnd.
Poznámka: Ak je parný čistič zapnutý prvýkrát, nádržka
na vodu sa sfarbí do červena. Hneď ako je parný čistič
pripravený na použitie, nádržka na vodu sa sfarbí modro.
♦
Zdvihnite poistku (2) a stlačte spúšťací spínač (3).
Po niekoľkých sekundách bude vytvorená para.
♦
Ak chcete prístroj vypnúť, uvoľnite spúšťací spínač
(3) a potom stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté (1).
Upozornenie! Po použití parný čistič vždy vyprázdnite.
♦
♦
♦
♦
4
Odpojte parný čistič od sieťovej zásuvky.
Nechajte parný čistič kompletne vychladnúť. (približne päť minút)
Vyprázdnite nádržku na vodu (5).
Odstráňte pracovné príslušenstvo a uložte ho do
dodávaného vrecka.
Technické údaje
Napájacie napätie
Výkon
Objem nádržky
Hmotnosť
V
W
ml
kg
FSS1600 (Typ 1)
230
1600
350
2,5
Poruchy a postupy na ich odstránenie
Ak Vaše náradie nepracuje správne, postupujte podľa
krokov uvedených ďalej. Ak nebude porucha odstránená,
spojte sa s Vaším servisným zástupcom Black & Decker.
Problém
Ručný parný čistič nie je možné
zapnúť.
Krok Možné riešenia
1
Skontrolujte, či je zástrčka prívodného kábla parného mopu
pripojená k sieťovej zásuvke.
2
Pomocou hlavného vypínača
(1) skontrolujte, či je parný
mop zapnutý.
3
Skontrolujte poistku v zástrčke
prívodného kábla.
4
Ručný parný čistič je vybavený
poistkou. Zdvihnite poistku (2)
a stlačte hlavný vypínač (3).
Po niekoľkých sekundách sa
vytvorí para.
5
Skontrolujte, či je naplnená
nádržka na vodu (5).
POZNÁMKA: Po prvom naplnení nádržky alebo v prípade
doplnenia po úplnom spotrebovaní vody bude na vytvorenie
pary nutný čas až 45 sekúnd.
6
Skontrolujte krok 1, potom 2
a potom 3.
Ručný parný
čistič prestáva
počas práce
vytvárať paru.
7
Skontrolujte krok 5, potom 3.
Ručný parný čistič vytvára počas
práce príliš málo
pary.
8
Skontrolujte krok 5.
9
Ručný parný čistič začne
vytvárať paru po 15 sekundách
a maximálny prietok pary
dosiahne po 45 sekundách.
Príslušenstvo
z parného mopu
odpadáva.
10
Montážne pokyny na správne
zostavenie všetkých súčastí
a príslušenstva nájdete v tomto
návode v časti Montáž.
Para uniká z neobvyklých miest
parného mopu.
11
Montážne pokyny na správne
zostavenie všetkých súčastí
a príslušenstva nájdete v tomto
návode v časti Montáž.
Kde môžem
získať ďalšie
informácie/
príslušenstvo
pre tento parný
mop.
12
www.blackanddecker.co.uk/
steammop
www.blackanddecker.ie/
steammop
Po stlačení hlavného vypínača
nevychádza
z ručného parného čističa žiadna
para.
5
Bezpečnosť, údržba, opravy
www.blackanddecker.eu
Použitie výrobku
♦
Váš parný mop Black & Decker je určený na dezinfekciu
a čistenie lakovaných povrchov tvrdých driev, vrstvených
dosiek, linoleí, vinylových a keramických obkladov,
kamenných a mramorových podláh a kobercov. Tento
výrobok je určený iba na spotrebiteľské použitie v domácnostiach.
Váš parný čistič Black & Decker (iba modely FSMF1621
a FSS1600) je určený na dezinfekciu a čistenie dlaždíc,
pracovných dosiek, kuchynských plôch a povrchov v kúpeľniach. Tento výrobok je určený iba na spotrebiteľské
použitie v domácnostiach.
Varovanie! Nepoužívajte na drevené a laminátové podlahy bez povrchovej úpravy. Pri voskovaných povrchoch a niektorých nevoskovaných
podlahách môže dôjsť pôsobením tepla a pary
k odstráneniu lesku. Vždy sa odporúča pred
pokračovaním spraviť test na oddelenej ploche.
Odporúčame sa tiež zoznámiť s pokynmi pre
použitie a údržbu výrobku podlahovej krytiny.
♦
Bezpečnostné pokyny
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné výstrahy a pokyny. Nedodržanie
nižšie uvedených varovaní a pokynov môže
viesť k spôsobeniu úrazu elektrickým prúdom,
k vzniku požiaru alebo k vážnemu zraneniu.
♦
♦
Varovanie! Pri použití elektrického náradia
napájaného káblom by sa mali vždy dodržiavať
základné bezpečnostné pokyny, vrátane nasledujúcich, aby ste znížili riziko vzniku požiaru,
riziko úrazu elektrickým prúdom alebo iného
poranenia a materiálnych škôd.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento
návod.
V tomto návode je popísané určené použitie tohto
zariadenia. Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných
operácií, než je odporúčané týmto návodom, môže
spôsobiť poranenie obsluhy.
Uschovajte tento návod na prípadné ďalšie použitie.
♦
♦
Použitie výrobku
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nepoužívajte na kožu, voskom ošetrený nábytok
alebo podlahy, syntetické tkaniny, zamat alebo iné
chúlostivé materiály citlivé na vodnú paru.
Nesmerujte paru priamo na osoby, zvieratá, elektrické spotrebiče alebo elektrické zásuvky.
Nevystavujte výrobok dažďu.
Neponárajte toto zariadenie do vody.
Nenechávajte tento výrobok bez dozoru.
Ak výrobok nepoužívate, nenechávajte ho pripojený
k elektrickej zásuvke.
Nikdy neodpájajte zástrčku od zásuvky ťahaním za
prívodný kábel. Veďte kábel tak, aby neprechádzal
cez ostré hrany alebo horúce a mastné povrchy.
Nemanipulujte s parným čističom, ak máte mokré
ruky.
Neprenášajte tento výrobok za prívodný kábel,
neťahajte za tento kábel, nepoužívajte kábel ako
rukoväť, neprivierajte kábel dvermi, neveďte kábel
cez ostré hrany a horúce povrchy.
Nepoužívajte tento výrobok v uzatvorených priestoroch s výskytom výparov olejových riedidiel,
niektorých chemických prostriedkov proti moliam,
horľavého prachu alebo iných výbušných a jedovatých výparov.
Overte si typ podlahy u výrobcu.
V parnom čističi nikdy nepoužívajte odhrdzovače,
aromatické látky, alkohol alebo saponáty, pretože
môžu výrobok poškodiť alebo ohroziť jeho bezpečné
použitie.
Ak dôjde pri použití parnej funkcie k vypnutiu elektrického ističa, ihneď výrobok prestaňte používať
a kontaktujte centrum na podporu zákazníkov.
(Zabráňte úrazu elektrickým prúdom.)
Toto zariadenie pri dezinfekcii čisteného miesta
vytvára veľmi horúcu paru. To znamená, že sú parné
hlavice, čistiace podložky a nástavce na koberec pri
použití veľmi horúce.
Pozor! Pri použití Vášho parného mopu a pri výmene
jeho príslušenstva noste vhodnú obuv. Nenoste
papuče alebo obuv s otvorenou špičkou.
Viečko sa môže počas prevádzky zahrievať.
Počas použitia môže z tohto zariadenia unikať para.
Pri použití tohto výrobku buďte opatrní. NEDOTÝKAJTE SA žiadnych častí, ktoré sa môžu pri práci
zahrievať.
Pred odobratím nádržky na vodu toto zariadenie
vypnite a nastavte rukoväť späť do zvislej polohy.
Ak uniká z ručného parného čističa počas použitia
para, vypnite tento čistič, odpojte zariadenie od sieťového napájania a nechajte ho riadne vychladnúť.
Kontaktujte, prosím, najbližší autorizovaný servis.
Nepokračujte v používaní takého prístroja.
Po použití
♦
♦
♦
Pred čistením zariadenie odpojte od elektrickej siete
a počkajte, až vychladne.
Ak sa zariadenie nepoužíva, malo by byť uložené
na suchom mieste.
Uložené zariadenie musí byť vhodne zabezpečené
pred deťmi.
Kontroly a opravy
♦
♦
♦
7
Pred vykonaním údržby alebo opravy odpojte toto
zariadenie od elektrickej siete a počkajte na jeho
vychladnutie.
Pred použitím vždy skontrolujte, či nie je zariadenie
poškodené alebo či nie sú poškodené jeho časti.
Skontrolujte, či nie sú jeho časti rozbité a či nie sú
poškodené vypínače alebo iné diely, ktoré by mohli
ovplyvniť jeho prevádzku.
Pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený prívodný
kábel.
♦
♦
♦
Nepoužívajte toto zariadenie, ak je akákoľvek jeho
časť poškodená.
Poškodené a zničené diely nechajte opraviť alebo
vymeniť v autorizovanom servise.
Nikdy sa nepokúšajte demontovať alebo vymeniť
iné diely než tie, ktoré sú uvedené v tomto návode.
♦
Štítky na zariadení
Na tomto náradí sú nasledujúce piktogramy:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si používateľ musí prečítať tento
návod na obsluhu.
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
♦
Toto zariadenie môžu používať osoby staršie ako 8
rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými
či duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom
skúseností a znalostí, ak budú pod dozorom alebo
ak boli oboznámené s bezpečným použitím výrobku
a ak pochopili, aké nebezpečenstvá hrozia pri jeho
použití. S týmto výrobkom sa nesmú hrať deti. Čistenie a používateľskú údržbu by nemali robiť deti
bez dozoru.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa s týmto zariadením nehrali.
Varovanie! Nebezpečenstvo obarenia.
Údržba a čistenie
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované tak, aby
vám slúžilo dlhý čas s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Dlhodobá bezproblémová funkcia zariadenia závisí od
jeho riadnej údržby a pravidelného čistenia.
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby alebo
čistenia zariadenie vypnite a odpojte od elektrickej siete.
♦
Utrite zariadenie mäkkou navlhčenou handričkou.
♦
Pri odstránení odolných nečistôt môžete s navlhčenou handričkou použiť jemný roztok mydla a vody.
Zvyškové riziká
Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uvedené
v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa
objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu
vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého
použitia atď.
Údržba a čistiace podložky
Pokyny na umývanie – Žiadne avivážne prostriedky –
Pred opätovným použitím nechajte celkom vyschnúť.
Upozornenie! Riaďte sa pokynmi pre čistenie, ktoré sú
vyznačené na štítku čistiacej podložky.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia,
určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká
sú nasledujúce:
♦
Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek pohybujúcou sa časťou.
♦
Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek horúcou časťou.
♦
Zranenia spôsobené pri výmene akejkoľvek časti
alebo príslušenstva.
♦
Zranenia spôsobené dlhodobým použitím zariadenia. Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas,
zaistite, aby sa robili pravidelné prestávky.
Výmena sieťovej zástrčky (iba pre Veľkú
Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:
♦
Zaistite ekologické odstránenie starej zástrčky.
♦
Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na novej
zástrčke.
♦
Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
♦
Žlto-zelený vodič pripojte k uzemňovacej svorke.
Varovanie! Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.
Elektrická bezpečnosť
Ochrana životného prostredia
Varovanie! Tento výrobok musí byť uzemnený. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie likvidovať v bežnom domovom odpade.
Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať
zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú
riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
♦
Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť
výrobca alebo autorizovaný servis Black & Decker,
aby sa zabránilo možným rizikám.
Ak nebudete výrobok Black & Decker ďalej používať
alebo ak si ho želáte nahradiť novým, nelikvidujte ho spolu
s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto
výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Predlžovacie káble a výrobok
konštrukčnej triedy 1
♦
Môže sa použiť predlžovací kábel s dĺžkou až 30 m
bez toho, aby dochádzalo k výkonovým stratám.
Pretože je tento výrobok chránený uzemnením
a pretože ide o výrobok konštrukčnej triedy 1, musí
sa použiť prívodný kábel s 3 vodičmi.
Pri zakúpení nových výrobkov vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie o správnej likvidácii elektro odpadov z domácnosti.
8
Spoločnosť Black & Decker poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov Black & Decker po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete využiť výhody tejto
služby, odovzdajte, prosím, váš výrobok ktorémukoľvek
autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý zariadenie
odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu Black & Decker nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode.
Zoznam autorizovaných servisov Black & Decker a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
Záruka
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Táto
záruka je ponúkaná v prospech zákazníka a nijako
neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka
platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej zóny
voľného obchodu EFTA.
Ak sa objavia na výrobku Black & Decker, v priebehu
24 mesiacov od kúpy, akékoľvek materiálové či výrobné
chyby, spoločnosť Black & Decker garantuje v snahe
o minimalizovanie vašich starostí bezplatnú výmenu
chybných dielov, opravu alebo výmenu celého výrobku
za nižšie uvedených podmienok:
♦
Výrobok nebol používaný na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu.
♦
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba.
♦
Tento výrobok nebol poškodený cudzím zavinením,
inými predmetmi alebo nehodou.
♦
Opravy neboli vykonávané inými osobami, než
autorizovanými opravármi alebo mechanikmi autorizovaného servisu Black & Decker.
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť
predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného servisu
predložiť doklad o kúpe výrobku. Miesto najbližšieho
autorizovaného servisu Black & Decker nájdete na
príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam
autorizovaných servisov Black & Decker a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
Navštívte, prosím, naše stránky
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte tu
váš nový výrobok Black & Decker, aby ste mohli
byť informovaní o nových výrobkoch a špeciálnych
ponukách. Ďalšie informácie o značke Black & Decker
a o celom rade našich ďalších výrobkov nájdete na
adrese www.blackanddecker.co.uk.
9
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
zst00216034 - 06-09-2013
10
TYPE
FSS1600
1
7
12
14
11
3
16
8
4
9
5
6
2
10
E16756
www.2helpU.com
11
01 - 10 - 12
1
FSS1600 - Accessories
TYPE
1
1
4
2
5
7
9
6
E16769
8
www.2helpU.com
12
02 - 10 - 12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising