DWS778 | DeWalt DWS778 MITRE SAW instruction manual

www.
.eu
DWS778
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
6
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)
14
English (original instructions)
23
Español (traducido de las instrucciones originales)
32
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
41
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
50
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
59
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
68
Português (traduzido das instruções originais)
76
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
85
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
93
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
101
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
110
Copyright DEWALT
2
Figure 1
d
a
b
bb
r
c
ii
y
e
f
g
h
k
30
0
l
m
45
50
n
ff
o
q
v
Figure 2
gg
hh aa s
vv
x
y
w
z
t
uu
cc
tt
u
v
j
dd
1
Figure 3
Figure 4
r
ii
Figure 5
Figure 6
DE7023
uu
Figure 7
Figure 8
jj
ee
b
h
g
uu
e
f
f
Figure 9
Figure 10
ll
mm
e
0
kk
30
50
45
n
2
Figure 11
Figure 12
n
p
45
50
i
q
30
15
0
50
o
Figure 13
0
15
30
45
nn
l
m
Figure 14
z
30
0
h
45
50
oo
cc
q
t
ss
qq
Figure 16
Figure 15
tt
rr
pp
h
30
0
u
45
50
pp
oo
3
Figure 17
30
0
30
0
Figure 18
45
50
50
Figure 19
45
50
0
Figure 20
30
45
30
15
0
50
Figure 21
4
45
50
0
15
30
Figure 22
45
Figure 23
ff
Figure 24
ff
ff
Figure 25
ff
5
DAN S K
DWS778 GERINGSAV
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års erfaring, grundig
produktudvikling og innovation gør DEWALT til en af de mest pålidelige
partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske data
DWS778
Spænding
Type
Effektforbrug
Klingediameter
Klingeboring
Maks, klingehastighed
Skæredybde
Maks. klingetykkelse
Gering (yderpositioner)
Affasning (yderpositioner)
Kombineret gering
V
W
mm
mm
min-1
mm
mm
venstre og højre
venstre
affasning
gering
Kapaciteter
afkortning 90°
gering 45°
gering 48°
affasning 45°
affasning 48°
Samlede mål
Vægt
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
QS/GB
230
1
1850
250
30
4300
85
1,75
50°
48°
45°
45°
LX
115
1
1650
250
30
4100
85
1,75
50°
48°
45°
45°
85 x 305
85 x 215
85 x 204
58 x 305
54 x 305
465 x 615 x 390
17,2
LPA (lydtryk)
dB(A)
94,2
94,2
KPA (lydtrykusikkerhed)
dB(A)
3,0
3,0
LWA (lydeffekt)
dB(A)
107,2
107,2
KWA (usikkerhed lydeffekt)
dB(A)
3,0
3,0
LP,TOP
dB(A)
115,6
115,6
KP,TOP
dB(A)
3,0
3,0
Samlet vibrationsværdi (triaxvektorsum) bestemt i henhold til EN 61029:
Vibrationsemissionværdi ah
ah =
m/s²
2,4
Usikkerhed K =
m/s²
1,5
2,4
1,5
Zmax på 0,25 ohm ved interfacepunktet (strømforsyningsboks) på
brugerens forsyning.
Brugeren skal sikre, at dette udstyr kun tilsluttes til et strømsystem,
som opfylder ovennævnte krav. Hvis det er nødvendigt, kan brugeren
rette henvendelse til el-selskabet for at høre om systemimpedansen ved
interfacepunktet.
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for hvert
signalord. Læs vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig situation, der hvis
den ikke undgås, resulterer i døden eller alvorlige
kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en potentielt
farlig situation, der hvis den ikke undgås, kan resultere i
døden eller alvorlige kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der hvis
den ikke undgås, muligvis kan resultere i mindre eller
moderate kvæstelser.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere i
produktskade.
Betyder risiko for elektrisk stød.
Betyder risiko for brand.
Scharfe Kanten
EF-Overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
DWS778
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske data er
udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN 61029-1, EN 61029-2-9.
Disse produkter overholder også direktivet 2004/108/EF og
2011/65/EU. Kontakt DEWALT på følgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af DEWALT.
Vibrationsemissionsnieauet der er angivet på dette vejledningsark er
målt i overensstemmelse med en standardiseret test, der er angivet i
EN 61029 og kan anvendes til at sammenligne et værktøj med et andet.
Det kan anvendes til en foreløbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer værktøjets hovedanvendelsesområder. Hvis
værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør eller
vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemissionen imidlertid
variere. Det kan forøge eksponeringsniveauet over den
samlede arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør også
tage højde for de gange værktøjet slukkes, eller når det
kører men ikke bruges til at arbejde. Det kan mindske
eksponeringsniveauet over den samlede arbejdsperiode
markant.
Identificer yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.:
vedligehold værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Sikringer
Europa
230 V værktøj
10 ampere, strømforsyning
BEMÆRK: Dette udstyr er beregnet for tilslutning til et
strømforsyningssystem med en maksimal tilladelig systemimpedans
6
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
01.11.2012
Sikkerhedsvejledning
ADVARSEL! Ved brug af eldrevet værktøj skal de
grundlæggende sikkerhedsregler altid følges for at mindske
risikoen for brand, elektrisk stød og personskader inklusive
de følgende.
Læs alle disse instruktioner, før du forsøger at betjene dette produkt, og
gem instruktionerne.
DANSK
GEM DENNE VEJLEDNING TIL SENERE BRUG
Generelle sikkerhedsregler
1. Hold arbejdsområdet ryddet.
Rodede områder og bænke inviterer til skader.
2. Tag højde for arbejdsområdets omgivelser.
Udsæt ikke værktøjet for regn. Brug ikke værktøjet i fugtige eller
våde omgivelser. Hold arbejdsområdet godt oplyst (250 - 300 lux).
Brug ikke værktøjet, hvor der er r isiko for at forårsage brand eller
eksplosion, dvs. i nærheden af brændbare væsker og gasser.
3. Beskyt mod elektrisk stød.
Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader (f.eks. rør,
radiatorer, kedler og køleskabe). Når værktøjet bruges under
ekstreme forhold (f.eks. høj fugtighed, ved produktion af
metalspåner osv.), kan elsikkerheden forbedres ved at indsætte en
isolerende omformer eller en fejlstrømsafbryder.
4. Hold andre personer på afstand.
Lad ikke personer, særligt børn, der ikke er involveret i arbejdet,
berøre værktøjet eller forlængerledningen, og hold dem på afstand
af arbejdsområdet.
5. Gem værktøj, der ikke er i brug.
Når værktøjet ikke er i brug, skal det opbevares på et tørt, sikkert
aflåst sted, der er uden for børns rækkevidde.
6. Tving ikke værktøjet.
Det udfører arbejdet bedre og sikrere ved den hastighed, det er
beregnet til.
7. Brug det rigtige værktøj.
Tving ikke småt værktøj til at udføre et kraftigere værktøjs arbejde.
Brug ikke værktøj til formål, det ikke er beregnet til, brug for
eksempel ikke rundsave til at skære rafter eller stammer.
8. Bær korrekt påklædning.
Bær ikke løstsiddende beklædning eller smykker, da det kan sidde
fast i bevægelige dele. Skridsikkert fodtøj anbefales ved udendørs
arbejde. Bær beskyttende hårbeklædning til at dække langt hår.
9. Brug beskyttelsesudstyr.
Brug altid sikkerhedsbriller. Brug en ansigts- eller støvmaske, hvis
arbejdet danner støv eller flyvende partikler. Hvis disse partikler kan
være meget varme, skal du også bære et varmeresistent forklæde.
Bær altid høreværn. Bær altid en sikkerhedshjelm.
10. Tilslut støvudsugningsudstyr.
Hvis der findes enheder til tilslutning af støvudsugnings- og
opsamlingsudstyr, skal du sørge for at det er tilsluttet og anvendes
korrekt.
11. Misbrug ikke ledningen.
Træk aldrig i ledningen for at afbryde den fra stikkontakten.
Hold ledningen på afstand af varme, olie og skarpe kanter. Bær
aldrig værktøjet i ledningen.
12. Fastgør arbejdet.
Brug klemmer eller skruetvinge til at holde arbejdet fast. Det er
sikrere end at bruge hånden, og det frigør begge hænder til at
betjene værktøjet.
13. Ræk ikke for langt.
Bevar altid fodfæste og balance.
14. Vedligehold værktøj omhyggeligt.
Hold skæreværktøj skarpt og rent for bedre og mere sikker ydelse.
Følg instruktionerne for smøring og skift af tilbehør. Efterse værktøjet
regelmæssigt, og få det repareret af et autoriseret værksted, hvis
det er beskadiget. Hold håndtag og kontakter tørre, rene og fri fra
olie og fedt.
15. Træk stikket ud på værktøjet.
Afbryd strømforsyningen til værktøjet, når det ikke er i brug, før
service og ved udskiftning af tilbehør som f.eks. klinger, bits og
fræsere.
16. Fjern nøgler og skiftenøgler.
Gør det til en vane at kontrollere, om nøgler og skiftenøgler er
fjernet fra værktøjet, inden det tages i brug.
17. Undgå utilsigtet start.
Bær ikke værktøjet med en finger på kontakten. Sørg for, at
værktøjet er i stillingen ìoffî, før stikket sættes i.
18. Brug forlængerledninger til udendørs brug.
Efterse forlængerledningen før brug, og udskift den, hvis den er
beskadiget. Brug kun forlængerledninger beregnet til udendørs
brug og tilsvarende mærket ved udendørs brug af værktøjet.
19. Vær opmærksom.
Se hvad du laver. Brug sund fornuft. Betjen ikke værktøjet, hvis du
er træt eller påvirket af narkotika eller alkohol.
20. Kontrollér for beskadigede dele.
Kontrollér omhyggeligt værktøjet og strømledningen før brug for at
afgøre, om det vil fungere korrekt og udføre den tilsigtede funktion.
Kontrollér om bevægelige dele er justeret eller binder, defekte
dele, montering og andre forhold, der kan påvirke funktionen. En
skærm eller anden beskadiget del skal repareres eller udskiftes
af et autoriseret servicecenter, med mindre andet er angivet i
denne vejledning. Få defekte afbryde re udskiftet af et autoriseret
servicecenter. Brug ikke værktøjet, hvis afbryderen ikke tænder og
slukker det. Forsøg aldrig at udføre reparationer selv.
ADVARSEL! Brug af andet tilbehør eller udstyr, eller
udførelse af andre operationer med dette værktøj end
anbefalet i denne vejledning, kan medføre risiko for
personskade.
21. Få værktøjet repareret af en kvalificeret person.
Dette eldrevne værktøj overholder de relevante sikkerhedsregler.
Reparationer må kun udføres af kvalificerede personer med brug
af originale reservedele. Ellers kan det medføre betragtelig fare for
brugeren.
Ekstra sikkerhedsregler for geringsave
• Maskinen er udstyret med en speciel strømforsyningsledning, der
kun må udskiftes af producenten eller et autoriseret værksted.
• Anvend ikke saven til at skære i andre materialer end dem, der
anbefales af producenten.
• Arbejd ikke med maskinen uden beskyttelsesskærme, eller hvis
beskyttelsesskærmene ikke virker, eller ikke er korrekt vedligeholdte.
• Sørg for at armen er sikkert fastgjort ved udførelse af
smigskæringer.
• Hold gulvområdet rundt om maskinen ryddeligt, godt vedligeholdt
og fri for løse materialer, fx skår og afskårne dele.
• Vælg den korrekte klinge til det materiale, der skal skæres.
• Brug korrekt slebne savklinger. Overhold den maksimale hastighed,
der er afmærket på savklingen.
• Sørg for at alle låsegreb og håndtags holdeanordninger er
stramme, før der arbejdes med værktøjet.
• Anbring aldrig en hånd i klingeområdet, når saven er tilsluttet til den
elektriske strømkilde.
• Forsøg aldrig at stoppe en maskine i bevægelse hurtigt ved at
presse et værktøj eller andre midler imod klingen; der kan opstå
alvorlige ulykker.
• Før noget tilbehør anvendes, læs instruktionsmanualen.
Ukorrekt anvendelse af tilbehør kan medføre skader.
• Anvend en holder eller bær handsker ved håndtering af en
savklinge.
• Sørg for at savklingen er korrekt monteret før anvendelse.
• Sørg for at klingen roterer i den korrekte retning.
• Anvend ikke klinger med længere eller mindre diameter end
anbefalet. For korrekt vurdering af klinger, se de tekniske data.
Brug kun de klinger, der er angivet i denne manual, der opfylder
EN 847-1.
• Overvej at anvende specielt designet støjreducerende klinger.
• Brug ikke HØJTLEGEREDE STÅL klinger.
• Brug ikke revnede eller beskadigede savklinger.
• Anvend ingen slibe- eller diamantlameller.
• Brug kun savklinger hvor den afmærkede hastighed mindst svarer
til den hastighed, der er afmærket på saven.
7
DAN S K
• Anvend aldrig din sav uden savsnitpladen.
Restrisici
• Løft klingen op fra savsnittet i arbejdsemnet, før du slukker for
kontakten.
Følgende risici er forbundet med brugen af save:
• Før hvert savsnit kontrollér, at maskinen er stabil.
• Fastkil ikke noget imod blæseren for at holde motorakslen.
• Klingens beskyttelsesskærm på din sav vil automatisk blive hævet,
når armen føres nedad; den vil blive sænket over hele klingen, når
der trykkes på beskyttelsesskærmlåsens udløsergreb (b).
-– skader forårsaget af berøring af de roterende dele
På trods af overholdelse af de relevante sikkerhedsregler og brug af
sikkerhedsudstyr, kan visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
– Hørenedsættelse.
– Risiko for ulykker forårsaget af udækkede dele af den roterende
savklinge.
• Hæv aldrig klingens beskyttelsesskærm manuelt, medmindre der
er slukket for saven. Beskyttelsesskærmen kan hæves manuelt ved
af- eller påmontering af savklinger eller ved eftersyn af saven.
– Risiko for kvæstelse ved udskiftning af ubeskyttede savklinger.
• Kontrollér med jævne mellemrum, at motorens ventilationshuller er
rene og fri for skår.
– Sundhedsfarer forårsaget ved indånding af støv dannet ved
savning af træ, særligt eg, bøg og MDF.
• Udskift savsnitpladen hvis den er slidt.
• Frakobl maskinen fra hovedledningsnettet, før du udfører noget
vedligeholdelsesarbejde eller udskifter klingen.
• Udfør aldrig noget rengørings- eller vedligeholdelsesarbejde, når
maskinen stadig kører, og hovedet ikke er i hvileposition.
• Når den er udstyret med laser eller LED, er det ikke tilladt at skifte
mellem forskellige lasertyper. Reparationer må kun udføres af
laserproducenten eller et autoriseret værksted.
– Risiko for at få fingrene i klemme ved åbning af skærmene.
De følgende faktorer øger risikoen for åndedrætsproblemer:
– Ingen støvekstraktor er tilsluttet ved savning af træ.
– Utilstrækkelig støvudsugning på grund af tilstoppede
udsugningsfiltre.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
• Tilslut saven til en støvopsamlingsenhed, når der saves i træ.
Overvej altid de faktorer, der påvirker udsættelse for støv som fx:
-– arten af materiale, der skal forarbejdes (spånplader frembringer
mere støv end træ);
Bær høreværn.
-– savklingens skarphed;
Brug øjeværn.
-– ret indstilling af savklingen;
-– støvekstraktor med en lufthastighed ikke mindre end 20 m/s.
Bærepunkt
Sørg for at den lokale udsugning ligeså vel som hætter,
afskærmningsplader og render er korrekt justerede.
• Vær venligst opmærksom på de følgende faktorer, som har
indflydelse på udsættelse
for støj:
Hold hænderne væk fra klingen
-– brug savklinger, der er designet til at reducere støjudstråling;
DATOKODEPOSITION (FIG. 2)
-– brug kun godt slebne savklinger;
Datokoden (v v), der også inkluderer produktionsåret, er tryk på huset.
• Der skal udføres vedligeholdelse af maskinen med jævne
mellemrum;
Eksempel:
2012 XX XX
• Sørg for tilstrækkelig generel eller lokaliseret belysning;
Produktionsår
• Sørg for at operatøren er tilstrækkeligt trænet i brug, justering og
drift af maskinen;
Pakkeindhold
• Sørg for at alle afstandsskiver og spindelringe passer til formålet
som angivet i denne manual.
Pakken indeholder:
1 Delvis samlet geringssav til tværsnit
• Lad være med at fjerne nogen afskårne dele eller andre dele
af arbejdsemnet fra skæreområdet, mens maskinen kører, og
savhovedet ikke er i hvileposition.
2 Sekskantnøgler 4/6 mm
• Skær aldrig arbejdsemner kortere end 150 mm.
1 Skruetvinge til materiale
• Uden ekstra støtte er maskinen designet til at acceptere maksimale
arbejdsemnestørrelser på:
1 Betjeningsvejledning
– Højde 85 mm gange bredde 305 mm gange længde 400 mm
– Længere arbejdsemner skal understøttes af et passende ekstra
bord, fx DE7023. Spænd altid arbejdsemnet godt fast på
savbordet.
• I tilfælde af et uheld eller maskinfejl, sluk omgående for maskinen
og tag strømstikket ud.
1 250 mm TCT savklinge
1 Eksplosionstegning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør, der
kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den før
betjening.
Beskrivelse (fig. 1, 2, 7, 11, 12)
ADVARSEL: Modificer aldrig elværktøjet eller dele heraf.
Det kan medføre materiel- eller personskade.
• Rapportér fejlen og afmærk maskinen, så andre ikke bruger den
fejlbehæftede maskine.
a. Udløserkontakt
• Når savklingen er blokeret på grund af helt usædvanlig
fremføringskraft under skæring, sluk for maskinen og tag
strømstikket ud. Fjern arbejdsemnet og sørg for, at savklingen kører
frit. Tænd for maskinen og start igen med at skære med nedsat
fremføringskraft.
d. Fastgjort øverste beskyttelsesskærm
• Skær aldrig lette legeringer, specielt magnesium.
e. Udvendig flange
• Hver gang situationen tillader det, montér maskinen på en
bænk ved hjælp af bolte med en diameter på 8 mm og 80 mm i
længden.
g. Nederste klinges beskyttelsesskærm
b. Beskyttelsesskærmlåsens udløsergreb
c. Driftshåndtag
f. Klingebolt
h
Savklinge
i. Låsegreb til glidende afskærmning (fig.11)
8
DANSK
(se Tekniske data). Den minimale lederstørrelse er 1,5 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
j. Fast bord
k. Savsnitsplade
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
l. Geringsarm
m. Geringslås
SAMLING
n. Roterende bord/geringsarm
ADVARSEL: For at mindske risikoen for kvæstelser,
skal enhedens slukkes og strømforsyningen til
maskinen afbrydes før montering og afmontering af
tilbehør, før justering eller ændring af konfiguration
eller ved udførelse af reparationer. Sørg for, at
udløserkontakten er i OFF-stilling. Utilsigtet start kan
medføre kvæstelser.
o. Geringsskala
p. Geringsskalaskruer (fig. 12)
q. Glidende afskærmning
r. Støvopsamlingsnæse
s. Tværstykkelås
t. Smigholdegreb
Udpakning
u. Smigvinkelskala
Motoren og skærmene er allerede monteret på basen.
v. Monteringshuller på bænk
Bænkmontering (fig. 2)
w. Låseknap
1. Der er huller (v) i alle fire fødder for at muliggøre bænkmontering.
Hullerne er beregnet til at passe til forskellige boltstørrelser. Brug
et af hullerne, det er ikke nødvendigt at bruge dem begge. Monter
altid saven stabilt for at undgå, at den bevæger sig. For at gøre
den nemmere at tage af, kan værktøjet monteres på et stykke 12,5
mm eller tykkere krydsfiner, som derefter kan spændes fast på
arbejdsunderlaget eller flyttes til andre arbejdssteder og spændes
fast igen.
x. Tværstykkestænger
y. Savhoved
z. Sekskantnøgler
aa. Kabelholder
bb. Låsehul
cc. Tilsidesættelsesknap
dd. Bærende indsnit (venstre og højre)
ee. Indvendig flange (fig. 7)
ff. Skruetvinge til materiale
gg. XPSTM tænd/sluk-kontakt til arbejdslys
hh. XPSTM arbejdslys
ii. Snoet låsekonnektor (DWV9000, valgfrit tilbehør)
TILSIGTET ANVENDELSE
Din DEWALT geringssav til tværsnit er blevet designet til professionel
skæring af træ, træprodukter, plastik og aluminium. Den udfører let,
præcis og sikker savning på tværs, gerings- og smigskæring.
Når en passende savklinge er monteret, er denne maskine designet for
skæring af aluminium profiler op til en maksimum tykkelse på 4,0 mm.
SkærALDRIG magnesium.
Denne enhed er designet til brug med en nominel klingediameter
250 mm klinge med hårdtmetalskær.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af brændbare
væsker eller gasser.
Disse geringssave er professionelle værktøjsmaskiner.
Lad IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning er
påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
ADVARSEL! Anvend ikke maskinen til andre formål end de
tilsigtede.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer (inklusive
børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale handicaps;
mangel på erfaringer, viden eller færdigheder, medmindre de
er under overvågning af en person, der er ansvarlig for deres
sikkerhed. Børn må aldrig efterlades alene med dette produkt.
2. Sørg ved montering af saven på et stykke krydsfiner for, at
monteringsskruerne ikke stikker ud på træets underside.
Krydsfineren skal sidde plant på arbejdsunderlaget. Ved
fastspænding af saven på en arbejdsflade, må den kun spændes
fast i de spændefremspring, hvor monteringsskruehullerne er
placeret. Fastspænding på andre steder forhindrer korrekt betjening
af saven.
3. Sørg for, at monteringsfladen ikke er skæv eller ujævn på andre
måder for at undgå binding og unøjagtigheder. Hvis saven vipper
på overfladen, placeres et tyndt materialestykke under en savfod,
indtil saven står stabilt på monteringsfladen.
Montering af savklingen (fig. 2, 6–8)
ADVARSEL: for at mindske risikoen for kvæstelser,
skal enhedens slukkes og strømforsyningen til
maskinen afbrydes før montering og afmontering af
tilbehør, før justering eller ændring af konfiguration
eller ved udførelse af reparationer. Sørg for, at
udløserkontakten er i OFF-stilling. Utilsigtet start
kan medføre kvæstelser.
ADVARSEL: Tænderne på en ny klinge er meget skarpe og
kan være farlige.
ADVARSEL! Vær opmærksom på, at savklingen kun kan
udskiftes på den beskrevne måde. Brug kun de savklinger,
der er specificerede under tekniske data; kat.nr.: DT4282
foreslås.
VIGTIGT: Savhovedet (y) skal stå i den højeste position ved installation
af en ny klinge.
1. Du hæver savhovedet (y) til dens højeste position ved at trykke
savhovedet ned (y) og trække låseknappen ud (w).
2. Udløs det nedadgående tryk og lad savhovedet hæve til dets fulde
højde.
Elsikkerhed
Elmotoren er kun designet til én spænding. Kontrollér altid, at
strømforsyningen svarer til spændingen på mærkepladen.
Værktøjet er dobbeltisoleret i overensstemmelse med
EN 61029, derfor er en jordledning ikke påkrævet.
Ved udskiftning af ledningen må værktøjet kun repareres af en
autoriseret servicemontør eller en uddannet elektriker.
Følgende ledninger er obligatoriske::
DWS778:
H05RN-F, 2x1,0 mm²
DWS778 LX:
H05RR-F, 2x1,5 mm²
Brug af forlængerledning
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du anvende en godkendt
3-koret forlængerledning, der passer til dette værktøjs effektforbrug
3. Indsæt 6 mm sekskantnøgle (z) dybt ind i spindellås (uu), der er
modsat klingeakslen og hold den (fig. 6, 8).
4. Indsæt den anden 6 mm sekskantnøgle (z) i klingebolt (f) og
løsn den ved at dreje den med uret. Fjern klingebolten (f) og den
udvendige flange (e).
5. Tryk på udløsergrebet (b) til den laveste beskyttelsesskærmlås
for at hæve den nederste beskyttelsesskærm (g) og udtage
savklingen (h).
6. Installér den nye savklinge på ansatsen leveret på den indvendige
flange (ee) (fig. 7) og sørg for, at tænderne på den nederste kant af
klingen vender imod afskærmningen (væk fra operatøren).
7. Udskift den udvendige flange (e) og sørg for, at
placeringsøskenerne (jj) sidder ordentligt fast på hver side af
motorakslen.
9
DAN S K
8. Indsæt klingebolten (f) og spænd den med en 6 mm sekskantnøgle
(z) ved at dreje den mod uret, mens du holder ved 6 mm
sekskantnøglen (z) med den anden hånd (fig. 8).
9. Fjern de to sekskantnøgler (z) og sæt dem tilbage i deres holder.
JUSTERINGER
ADVARSEL: For at reducere risikoen for kvæstelser,
skal enheden slukkes, og maskinen frakobles
strømforsyningen inden på- eller afmontering af
tilbehør, justering eller ændring af indstillinger eller
udførelse af reparationer. Kontrollér at udløserkontakten
er på position OFF. Start ved et uheld kan medføre skader.
Din geringssav blev nøjagtigt justeret på fabrikken. Hvis omjustering er
nødvendigt på grund af forsendelse og håndtering eller af anden årsag,
følg trinene nedenfor til at justere din sav. Når de først er foretaget, vil
disse justeringer forblive nøjagtige.
Justering af tværstykkestænger for konstant
skæredybde (fig. 1, 2, 9, 10)
Klingen skal køre med en konstant skæredybde langs hele
bordets længde og må ikke røre ved det faste bord på bagsiden af
notgangen eller på forsiden af den roterende arm. For at opnå dette
skal tværstykkestængerne (x) være helt parallelle med bordet, når
savhovedet (y) er trykket helt ind.
1. Tryk på udløsergrebet (b) til den laveste beskyttelsesskærmlås
(fig. 1).
2. Tryk savhovedet helt til den bageste position og mål højden fra det
roterende bord (n) til bunden af den udvendige flange (e) (fig. 10).
3. Drej savhovedets tværstykkelås (s) (fig. 2).
4. Idet du holder savhovedet helt i bund, trækker du hovedet til enden
af dens vandring.
5. Mål igen højden, der er angivet i Figur 10. Begge værdier skal være
identiske.
6. Hvis en justering er nødvendig, fortsæt som følger (fig. 9):
a. Løsn låsemøtrikken (kk) i beslaget (II) under den øverste
støvopsamlingsnæse (r) (fig. 1) og justér skruen (mm) efter behov,
idet du fortsætter med små trin.
b. Spænd låsemøtrikken (kk).
ADVARSEL: Kontrollér altid, at klingen ikke kommer i
berøring med bordet på bagsiden af notgangen eller på
forsiden af den roterende arm ved 90° vertikale og 45°
smigpositioner. Tænd ikke før du har kontrolleret dette!
Justering af afskærmningen (fig. 11)
Løft låsegrebet til glidende afskærmning (i) mod uret for at løsne den.
Flyt den glidende afskærmning (q) til en position, som undgår klingen,
spænd derefter låsegrebet til afskærmningen ved at dreje den med uret.
Kontrol og justering af klingen til afskærmningen
(fig. 2, 12, 13)
1. Slæk geringslås (m).
Kontrol og justering af klingen til bordet
(fig. 2, 14–16)
1. Løsn smigholdegrebet (t) (fig. 14).
2. Tryk savhovedet (y) mod højre for at sikre, at den er helt vertikal og
spænd smigholdegrebet.
3. Anbring en firkant (oo) på bordet og op imod savklingen (h) (fig. 15).
ADVARSEL: Berør ikke savklingens spidser med firkanten.
4. Hvis en justering er nødvendig, fortsæt som følger:
a. Løsn smigholdegrebet (t) og drej ved hjælp af sekskantnøgle (z)
stopskruen (qq) til justering af den vertikale position ind eller ud,
indtil klingen er 90° i forhold til bordet som målt med firkanten.
b. Hvis smigmarkøren (rr) ikke angiver nul på smigskalaen (u),
løsn skruerne (pp), der fastgør skalaen og flyt om nødvendigt
skalaen.
Kontrol og justering af geringsvinklen
(fig. 2, 14, 16)
Smigtilsidesættelsen gør det muligt, at den maksimale geringsvinkel kan
indstilles ved 45° eller 48° efter behov.
1. Kontrollér at tilsidesættelsesgrebet (ss) placeres i den venstre
position.
2. Løsn smigholdegrebet (t).
3. Stående foran maskinen, flyt savhovedet (y) mod venstre.
4. Dette er 45° smigpositionen.
5. Hvis justering er påkrævet, drej den 45° smigjusteringsstopskrue (tt)
ved hjælp af en 4 mm sekskantnøgle (z), ind eller ud efter behov,
indtil smigmarkøren (rr) angiver 45°.
ADVARSEL: Styrerillerne kan blive fyldt med savstøv. Brug
en pind eller luft under lavt tryk til at rengøre styrerillerne.
Før brugen
ADVARSEL:
• Monter den rigtige savklinge. Brug ikke slidte klinger.
Værktøjets maksimale rotationshastighed må ikke
overskride savklingens.
• Forsøg ikke at skære meget små stykker.
• Lad klingen skære frit. Brug ikke tvang.
• Lad motoren nå fuld hastighed, før der skæres.
• Sørg for, at alle låsegreb og klemmehåndtag er stramme.
• Fastgør arbejdsemnet.
• Selvom denne sav kan save træ og mange
ikkejernholdige materialer, gælder denne driftsvejledning
kun savning af træ. De samme retningslinjer gælder for
de øvrige materialer. Denne sav må ikke anvendes til at
skære jernholdige (jern og stål) materialer eller murværk!
Brug ikke slibeskiver!
• Sørg for at bruge savsnitpladen. Maskinen må ikke
anvendes, hvis savsnitåbningen er bredere end 10 mm.
2. Anbring din tommelfinger på geringsarmen (l) og tryk på
geringslåsen (m) for at udløse det roterende bord/geringsarmen (n).
BETJENING
3. Flyt geringsarmen, indtil låsen lokaliserer den ved 0°
geringspositionen.
Brugsanvisning
4. Træk hovedet ned og lås det i denne position ved hjælp af
låseknap (w).
ADVARSEL: Følg altid sikkerhedsanvisningerne og
gældende lovbestemmelser.
5. Kontrollér at de to 0° afmærkninger (nn) på geringsskalaen (o)
netop er synlige.
ADVARSEL: For at mindske risikoen for kvæstelser,
skal enhedens slukkes og strømforsyningen til
maskinen afbrydes før montering og afmontering af
tilbehør, før justering eller ændring af konfiguration
eller ved udførelse af reparationer. Sørg for, at
udløserkontakten er i OFF-stilling. Utilsigtet start
kan medføre kvæstelser.
6. Anbring en firkant (oo) imod venstre side af afskærmningen (q) og
klinge (h).
ADVARSEL: Berør ikke savklingens spidser med firkanten.
7. Hvis en justering er nødvendig, fortsæt som følger:
a. Løsn skruerne (p) (fig. 12) på geringsskalaen og flyt skalaen/
geringsarmenheden til venstre eller højre, indtil klingen står ved
90° i forhold til afskærmningen som målt med firkanten (oo)
(fig. 13).
b. Spænd igen skruerne (p) på geringsskalaen.
10
Brugere i UK gøres opmærksom på “woodworking
machinesregulations 1974” samt senere ændringer.
Kontrollér at maskinen er placeret, så den passer til din ergonomi
med hensyn til bordhøjde og stabilitet. Maskinstedet skal udvælges,
så brugeren har et godt overblik og har tilstrækkelig plads omkring
maskinen til bearbejdning af arbejdsemner uden begrænsninger.
DANSK
Til reduktion af vibrationseffekter sørg for at den omgivende temperatur
ikke er for lav, at maskine og tilbehør er godt vedligeholdt, og at
arbejdsemnets størrelse passer til denne maskine.
Tænde og slukke (fig. 1)
Der er et hul (bb) I udløserkontakten (a) til indsættelse af en lås til
aflåsning af værktøjet.
1. Du tænder for værktøjet ved at trykke på tænd/sluk-kontakten (a).
2. Slip kontakten for at stoppe værktøjet.
TM
Anvendelse af XPS LED arbejdslyssystem (fig. 1)
BEMÆRK: Geringssaven skal være tilsluttet til en strømkilde.
XPSTM LED arbejdslyssystemet (hh) er udstyret med en tænd-/
slukkontakt (gg). XPSTM LED arbejdslyssystemet er uafhængig af
geringssavens udløserkontakt. Lyset behøver ikke være tændt for
arbejde med saven.
Sådan skærer du gennem en eksisterende blyantstreg på et stykke træ:
1. Tænd for XPSTM systemet, træk derefter ned i driftshåndtaget (c) for
at bringe savklingen (h) tæt til træet. Klingens skygge vil blive vist på
træet.
2. Ret blyantstregen ind efter hjørnet på klingens skygge. Det kan
være nødvendigt at justere gerings- eller smigvinklerne til nøjagtigt
at matche blyantstregen.
Krops- og håndposition
Korrekt placering af din krop og hænder under arbejde med
geringssaven, vil gøre det lettere at skære mere nøjagtigt og mere
sikkert.
ADVARSEL:
• Anbring aldrig dine hænder tæt ved skæreområdet.
• Anbring ikke dine hænder tættere end på end 150 mm fra
klingen.
• Hold arbejdsemnet tæt imod bordet og afskærmningen
under skæring. Hold dine hænder i denne position, indtil
kontakten er blevet udløst, og klingen helt er stoppet.
• Foretag altid tørkørsler (uden strøm), før du afslutter snit,
så du kan kontrollere klingens sti.
• Kryds ikke dine hænder.
• Den nederste beskyttelsesskærm på klingen er designet
til at lukke hurtigt, når grebet (b) udløses. Hvis den ikke
gør det, få saven serviceret af et autoriseret DEWALT
værksted.
UDFØRELSE AF ET GLIDENDE SNIT (FIG. 1, 2, 18)
1. Drej savhovedets tværstykkelås (s) for at løsne.
2. Skub savhovedet (y) ned, træk låseknappen (w) ud og lad saven
hæve til dens højeste position.
3. Anbring det træ, der skal skæres imod den glidende afskærmning
(q) og fastgør den med en materialeholder (ff).
4. Sænk savhovedet og træk den til enden på dens vandring..
5. Tryk på beskyttelsesskærmens udløsergreb (b) for at udløse
beskyttelsesskærmen. Tryk på udløserkontakten (a) for at starte
motoren.
6. Tryk hovedet helt ned for at tillade klingen at skære gennem træet
og skub hovedet tilbage for at fuldføre snittet.
7. Efter færdiggørelse af snittet, sluk for kontakten og vent, indtil
savklingen står helt stille, før hovedet returneres til dens øverste
hvilestilling.
ADVARSEL: Husk at låse savhovedet i den bageste
position, når de glidende snit er afsluttede..
VERTIKALT GERINGSTVÆRSNIT (FIG. 1, 19)
1. Tryk på geringslås (m). Flyt armen til venstre eller højre til den
ønskede vinkel.
2. Geringslåsen vil automatisk lokalisere ved 0°, 15°, 22,5°,
31,62°, 45° og 50° såvel venstre som højre. Hvis der ønskes en
mellemliggende vinkel, hold godt fast i hovedet og lås det ved at
stramme geringslåsen.
3. Sørg altid for at geringslåsen er korrekt låst før skæring.
4. Fortsæt som forvertikale lige tværsnit.
ADVARSEL: Vd geringskæring af den ene ende af et
stykke træ med en lille afskæring, placér træet for sikre, at
afskæringen sker til den side af klingen, der har den største
vinkel imod afskærmningen, dvs.
venstre gering, tværsnit til højre
højre gering, tværsnit til venstre
SMIGSKÆRINGER (FIG. 11, 14, 20)
• Hold begge fødder solidt plantet på gulvet og oprethold
en korrekt balance.
Smigvinkler kan indstilles fra 0° til 48° til venstre. Der kan skæres
smig op til 45° med smigarmen indstillet mellem nul og maksimalt 45°
smigposition til højre eller venstre.
• Når du flytter geringsarmen til venstre og højre, følg den
og stå lidt til siden for savklingen.
1. Lås den glidende afspærring op (i) og flyt afskærmningen væk fra
klingen.
Grundlæggende savsnit
2. Løsn smigholdegrebet (t) og indstil smig som ønsket.
VERTIKALT LIGE TVÆRSNIT (FIG. 1, 2, 17)
3. Indstil tilsidesættelsesknappen (cc) hvis nødvendigt.
BEMÆRK: Brug 250 mm savklinger med 30 mm spændehuller
for at opnå de ønskede skærekapacitater.
4. Hold hovedet fast og lad det ikke falde.
5. Spænd smigholdegrebet (t) godt.
1. Du hæver savhovedet (y) til dens højeste position ved at trykke
savhovedet ned (y) og trække låseknappen ud (w). Udløs det
nedadgående tryk og lad savhovedet hæve til dets fulde højde.
6. Skub afskærmningen imod klingen og kontrollér, at den ikke rører
ved klingen, spænd derefter låsegrebet til afskærmningen ved at
dreje det med uret.
2. Tryk på geringslåsen (m) flyt derefter armen til 0° position.
7. Fortsæt som for vertikale lige tværsnit.
3. Udløs geringslåsen.
4. Sørg altid for at geringslåsen er korrekt låst før skæring.
5. Anbring det træ, der skal skæres imod den glidende afskærmning
(q) og fastgør den med en materialeholder (ff).
6. Tag fat i driftshåndtaget (c) og tryk beskyttelsesskærmens
udløsergreb (b) ned for at udløse beskyttelsesskærmen. Tryk på
udløserkontakten (a) for at starte motoren. Det anbefales at starte
skæringen tæt ved afskærmningen.
Skæring af ikke jernholdigt metaller
Ved skæring i ikke jernholdige metaller skal maskinen kun bruges til
at udføre vertikale lige og geringstværsnit i geringssavfunktionen. Vi
anbefaler, at smig- og kombinerede geringssnit ikke udføres i ikke
jernholdige metaller. Maskinen er ikke beregnet til skæring i jernholdige
metaller.
• Brug altid en materialeholder ved skæring i ikke jernholdige metaller.
Kontrollér at arbejdsemnet er forsvarligt fastgjort.
7. Tryk hovedet ned så klingen kan skære gennem træet og indsæt
savsnitpladen (k) af plastik.
• Anvend udelukkende savklinger, der er kvalificeret til skæring i ikke
jernholdige metaller.
8. Efter færdiggørelse af snittet, sluk for kontakten og vent, indtil
savklingen står helt stille, før hovedet returneres til dens øverste
hvilestilling.
• Ved brug af smøremidler anvend udelukkende voks eller
adskillelsesspray. Brug ikke emulsioner eller lignende væsker.
ADVARSEL:
• For nogle plastikprofiltyper anbefales det at følge
sekvensen i modsat rækkefølge.
Glatheden af alle snit afhænger af et antal variable, dvs. det materiale
der skæres. Hvis du ønsker meget glatte snit til kantprofiler og andet
præcisionsarbejde, vil en skarp (60-tandet hårdtmetal) klinge og en
langsommere, jævn snithastighed frembringe de ønskede resultater.
11
DAN S K
på same måde den vertikale gennemskårne linje til toppen eller
bunden for at få smigvinkelindstillingen på saven (40°). Foretag altid
prøvesnit på nogle stykker affaldstræ
for at kontrollere indstillingerne på saven.
ADVARSEL: Kontrollér at materialet ikke kryber under
skæring; fastspænd det godt på plads. Lad altid klingen
komme til et fuldt stop, før armen hæves. Hvis der stadig er
små træsplinter, som stikker ud af enden på arbejdsemnet,
sæt et stykke afdækningstape på træet, hvor snittet skal
være. Sav gennem tapen og fjern omhyggeligt tapen efter
afslutning.
ADVARSEL: Overskrid aldrig de kombinerede
geringsgrænser på 45° smig med 45° venstre eller højre
gering.
`
Fastspænding af arbejdsmateriale (fig. 23–25)
ADVARSEL: Brug altid en materialeholder.
Støvopsamling (fig. 1, 3, 4)
Du får de bedste resultater ved at bruge den materialeholder (ff), der er
lavet til brug sammen med din sav.
Brug altid en materialeholder ved skæring i ikke jernholdige metaller.
Kontrollér at arbejdsemnet er forsvarligt fastgjort.
SÅDAN INSTALLERES HOLDER
1. Indsæt den i hullet bag ved anslaget. Holderen (ff) skal vende imod
geringssavens bagside. Kontrollér at rillen på holderstangen er helt
indsat i geringssavens fundament. Hvis rillen er synlig, vil holderen
ikke være sikret.
2. Drej holderen 180º imod geringssavens forside.
ADVARSEL: Tilslut, hver gang det er muligt, en
støvopsamlingsenhed, der er designet i henhold til de
relevante regulativer med hensyn til støvemission.
Tilslut en støvopsamlingsenhed, der er designed i henhold til de
relevante regulativer. Lufthastigheden på eksternt tilsluttede systemer
skal være 20 m/s +/- 2 m/s. Hastigheden skal måles i tilslutningsrøret
på tilslutningspunktet, med tilsluttet værktøj, men ikke i drift.
BEMÆRK: DWV9000 snoet hurtig låsekonnektor (ii) anbefales som et
valgfrit tilbehør til tilslutning til støvopsamlingsenheden.
Transport (fig. 1 ,2)
3. Løsn grebet for at justere holderen op eller ned, brug derefter
finjusteringsgrebet til at fastgøre arbejdsemnet.
BEMÆRK: Anbring holderen på højre side af fundamentet under
smigskæring. FORETAG ALTID TØRKØRSLER (UDEN STRØM), FØR
DU AFSLUTTER SNIT, SÅ DU KAN KONTROLLERE KLINGENS STI.
SØRG FOR AT HOLDEREN IKKE FORSTYRRER SAVENS ELLER
BESKYTTELSESSKÆRMENES FUNKTIONER.
Kombineret gering (fig. 21, 22)
Dette snit er en kombination af et gerings- og smigsnit. Det er denne
type snit, der bruges til at lave rammer eller kasser med skrånende sider
som den, der er vist i figur 21.
ADVARSEL: Hvis skærevinklen varierer fra snit til snit,
kontrollér at smiglåsegrebet og geringslåseknappen er
spændt korrekt. De skal være spændte, efter der er
foretaget nogen ændringer af smig eller gering.
ADVARSEL: For komfortabel transport af geringssaven
er bunden forsynet med to håndindsnit (dd). Brug
aldrig beskyttelsesskærme til at løfte eller transportere
geringsaven.
1. Du transporterer saven ved at indstille smig- og geringspositioner
til 0°.
2. Tryk på udløsergrebet (b) til den laveste beskyttelsesskærmlås (b)
(fig. 1).
3. Tryk savhovedet ned og skub låseknappen ind (w) (fig. 2).
4. Sæt savhovedet i hvilestilling og spænd tværstykkelåsen (s).
VEDLIGEHOLDELSE
• Oversigten vist nedenfor vil hjælpe dig med at vælge de korrekte
smig- og geringsindstillinger for fælles kombinerede geringssnit.
Dit DEWALT elværktøj er designet til at fungere i lang tid med minimal
vedligeholdelse. Kontinuerlig tilfredsstillende funktion afhænger af korrekt
pleje af værktøjet og regelmæssig rengøring.
ADVARSEL: For at mindske risikoen for kvæstelser,
skal enhedens slukkes og strømforsyningen til
maskinen afbrydes før montering og afmontering af
tilbehør, før justering eller ændring af konfiguration
eller ved udførelse af reparationer. Sørg for, at
udløserkontakten er i OFF-stilling. Utilsigtet start kan
medføre kvæstelser.
• Du bruger oversigten ved at vælge den ønskede vinkel ”A”
(fig. 22) på dit projekt og finde denne vinkel på den passende
bue i oversigten. Fra dette punkt følg oversigten lige ned for at
finde den korrekte smigvinkel og lige over for at finde den korrekte
geringsvinkel.
5
75
80
15
20
25
30
40
45
65
40
50
55
60
40
35
KVADRATISK
SQUARE BOX
KASSE
35
45
35
40
6-SIDET
6 SIDEDKASSE
BOX
30
35
70
75
30
65
80
85
30
25
50
25
65
45
20
55
35
50
45
15
15
25
35
88-SIDET
SIDED BOX
KASSE
15
30
40
10
20
40
60
70
75
20
80
85
55
60
25
30
10
15
20
15
5
10
20
25
10
5
5
VINKEL
FOROF
KASSENS
SIDE(ANGLE"A")
(VINKEL “A”)
ANGLE
SIDE OF BOX
THIS MITER
ANGLE ON SAW
INDSTILSET
DENNE
GERINGVINKEL
PÅ SAVEN
10
70
0
85
45
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
INDSTIL
DENNE
FASVINKEL
SET
THIS BEVEL
ANGLE PÅ
ON SAVEN
SAW
1. Indstil din sav til de foreskrevne vinkler og foretag et par prøvesnit.
2. Øv dig i at sætte de skårne stykker sammen.
Eksempel: Du laver en 4-sidet kasse med 26º udvendige vinkler
(vinkel “A”) (fig. 22), ved at bruge den øverste højre bue. Find 25°
på bueskalaen. Følg den horisontale gennemskårne linje til den ene
af siderne for at få geringsvinkelindstillingen på saven (23°). Følg
12
ADVARSEL: Hvis savklingen er slidt, skal den udskiftes
med en ny, skarp klinge.
Smøring
Dit eldrevne værktøj kræver ikke yderligere smøring.
Rengøring
Før brug kontrollér omhyggeligt beskyttelsesskærmen på den øverste
klinge, den bevægelige beskyttelsesskærm på den nederste klinge lige
såvel som støvopsamlingsrøret for at fastslå, at den vil køre korrekt.
Sørg for at skår, støv eller partikler fra arbejdsemnet ikke kan føre til
blokering af en af funktionerne.
I tilfælde af at fragmenter fra arbejdsemnet sidder fast mellem savklingen
og beskyttelsesskærme, frakobl maskinen fra strømforsyningen og følg
de instruktioner, der findes i afsnittet Montering af savklingen. Fjern
de fastklemte dele og genmontér savklingen.
ADVARSEL: Blæs støv og snavs uden af hovedkabinettet
med tør luft, så snart der observeres ophobninger af snavs
i og omkring lufthullerne. Bær godkendte beskyttelsesbriller
og en godkendt støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
DANSK
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller skrappe
kemikalier til rengøring af værktøjets ikkemetalliske dele.
Disse kemikalier kan svække de anvendte materialerne i
disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet med vand og
mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind i værktøjet, og
nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i væske.
ADVARSEL: For at mindske risikoen for kvæstelser
skal bordoverfladen rengøres regelmæssigt.
ADVARSEL: For at mindske risikoen for kvæstelser
skal støvopsamlingssystemet rengøres regelmæssigt.
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet og tilbyder en
enestående garanti til professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse til dine kontraktmæssige
rettigheder som professionel bruger eller dine lovbefalede
rettigheder som privat ikke-professionel bruger og påvirker dem
på ingen måde. Garantien er gyldig inden for medlemsstaterne
af Den Europæiske Union og Det Europæiske Frihandelsområde.
• 30 DAGES RISIKOFRI TILFREDSHEDSGARANTI •
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da tilbehør, der ikke tilbydes af DEWALT, ikke
er testet med dette produkt, kan brug af sådant tilbehør
sammen med dette værktøj være forbundet med fare. For
at reducere risikoen for skader bør kun tilbehør anbefalet af
DEWALT anvendes sammen med dette produkt.
UNDERSTØTNING AF LANGE STYKKER (FIG. 5)
• Understøt altid lange stykker.
• For bedste resultater, brug forlængerholderen (DE7023) til at udvide
din savs bordbredde (fås hos din forhandler som ekstraudstyr).
Understøt lange arbejdsemner ved hjælp af passende anordninger
som fx savbukke eller lignende, så enderne ikke falder ned.
SORTIMENT AF TILGÆNGELIGE SAVKLINGER (ANBEFALEDE KLINGER)
Klingetype
DT1158-serien 30
Klingedimensioner
250 mm
Brug
Til generel anvendelse,
længdesavning og
afkortning af træ og
plastic
DT4282-serien 40
250 mm
TCG til brug til aluminium
DT4226-serien 40
250 mm
ATB til finsavning af
bearbejdet og naturligt
træ
DT4287-serien 40
250 mm
TCG til ekstra fin savning
af bearbejdet og naturligt
træ
DT4282-serien 40
250 mm
Skæring af aluminium
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må ikke bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald.
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit DEWALT værktøj, kan
du returnere det inden for 30 dage, komplet som købt, til
den forhandler, hvor værktøjet blev købt og få alle pengene
refunderet eller bytte det. Produktet skal have været underlagt
almindelig brug og slid, og der skal fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse eller service af dit DEWALT
værktøj, inden for 12 måneder efter købet, er du berettiget til en
gratis serviceydelse. Den vil blive foretaget gratis af et autoriseret
DEWALT serviceværksted. Købsbeviset skal fremvises. Inkluderer
arbejdskraft. Ekskluderer tilbehør og reservedele, medmindre de
var fejlbehæftede under garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt på grund af fejlbehæftede
materialer eller produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis udskiftning af alle defekte
dele eller gratis udskiftning af enheden efter vores valg under
forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt almindelig brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af uautoriserede personer;
• Købsbeviset fremvises;
• Produktet returneres komplet med alle originale
komponenter;
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt din forhandler eller
find adressen på dit nærmeste autoriserede DEWALT
serviceværksted i DEWALT kataloget eller kontakt dit DEWALT
kontor på den adresse, der er opgivet i denne manual. Der
findes en liste over autoriserede DEWALT serviceværksteder og
detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice på følgende
internetadresse: www.2helpU.com.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt at udskifte dit
DEWALT produkt, eller hvis det ikke længere tjener det tiltænkte formål,
må det ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg for, at
dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte produkter og emballage gør
det muligt at genbruge materialer og anvende dem på ny.
Genanvendelse af genbrugsmaterialer bidrager til at
forhindre forurening af miljøet og reducerer behovet for
råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde særskilt bortskaffelse af
elektriske produkter fra husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter
eller hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling og genbrug af
udslidte DEWALT produkter. For at benytte sig af denne service kan
man returnere produktet til et hvilket som autoriseret serviceværksted,
der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede serviceværksted
befinder sig ved at kontakte dit lokale DEWALT-kontor på den adresse,
der er angivet i denne vejledning. Alternativt findes der en liste over
autoriserede DEWALT serviceværksteder og detaljerede oplysninger
om vores eftersalgsservice og kontakter på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
13
D EU T S C H
DWS778 KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT entschieden. Langjährige
Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und Innovation machen
DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für professionelle Anwender
von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
DWS778
Spannung
V
Typ
Aufnahmeleistung
W
Sägeblattdurchmesser
mm
Aufnahmebohrung Sägeblatt
mm
Max. Sägeblattdrehzahl
min-1
Frästiefe
mm
Max. Sägeblattdicke
mm
Gehrung
(Maximaleinstellungen)
links und rechts
Schrägschnitt (Maximaleinstellungen) links
Doppelgehrungsschnitt
Schrägschnitt
Gehrungsschnitt
Leistungskennzahlen
Gerader Schnitt 90°
mm
Gehrungsschnitt 45°
mm
Gehrungsschnitt 48°
mm
Schrägschnitt 45°
mm
Schrägschnitt 48°
mm
Gesamtabmessungen
mm
Gewicht
kg
QS/GB
230
1
1850
250
30
4300
85
1,75
LX
115
1
1650
250
30
4100
85
1,75
50°
48°
45°
45°
50°
48°
45°
45°
Absicherung
Europa
230 V Werkzeuge
Der Benutzer muss sicherstellen, dass dieses Gerät ausschließlich an
ein Stromversorgungssystem angeschlossen wird, das den obigen
Anforderungen entspricht. Der Benutzer sollte gegebenenfalls das
örtliche Stromversorgungsunternehmen nach der Systemimpedanz am
Schnittstellenpunkt fragen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise erklärt.
Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen oder
schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen oder
schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
85 x 305
85 x 215
85 x 204
58 x 305
54 x 305
465 x 615 x 390
17,2
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Skarpe kanter
LPA (Schalldruckpegel)
dB(A)
94,2
94,2
EG-Konformitätserklärung
KPA (Schalldruckpegelunsicherheit)
dB(A)
3,0
3,0
MASCHINENRICHTLINIE
LWA (Schallleistungspegel)
dB(A)
107,2
107,2
KWA (Schallleistungspegel-Unsicherheit) dB(A)
3,0
3,0
LP,PEAK
dB(A)
115,6
115,6
KP,PEAK
dB(A)
3,0
3,0
Gesamtschwingungspegel (triaxiale Vektorsumme) gemäß EN 61029:
Schwingungsemissionswert ah
ah =
m/s²
2,4
Unsicherheit K =
m/s²
1,5
2,4
1,5
Die in diesem Informationsblatt angegebene Schwingungsemission
wurde mittels eines standardisierten Prüfverfahrens gemäß EN 61029
gemessen und kann zum Vergleich verschiedener Werkzeuge
verwendet werden. Sie kann für eine vorläufige Expositionsbewertung
verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Schwingungspegel
steht für die Hauptverwendung des Werkzeugs. Wird
das Werkzeug für andere Anwendungen, mit anderem
Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt, kann die
Schwingungsemission abweichen. Dies kann zu einer
erheblichen Erhöhung des Expositionsgrades über den
gesamten Arbeitszeitraum führen.
Eine Einschätzung der Schwingungsexposition sollte
auch die Zeiten berücksichtigen, in denen das Gerät
ausgeschaltet ist oder wenn es zwar in Betrieb, aber nicht
im Einsatz im eigentlichen Sinne ist. Dies kann zu einer
erheblichen Minderung des Expositionsgrades über den
gesamten Arbeitszeitraum führen.
Legen Sie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze
der Anwender vor den Auswirkungen von Schwingungen
fest, wie z. B.: Wartung des Werkzeugs und des Zubehörs,
Warmhalten der Hände, Organisation von Arbeitsabläufen.
14
10 A Stromversorgung
HINWEIS: Dieses Gerät ist für den Anschluss an ein
Stromversorgungssystem mit einer maximale zulässigen
Systemimpedanz Zmax von 0,25 Ω am Schnittstellenpunkt
(Netzanschlusskasten) der Stromversorgung des Benutzers vorgesehen.
DWS778
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN 61029-1, EN 61029-2-9.
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie 2004/108/EG und
2011/65 EU. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
DEWALT unter der folgenden Adresse oder schauen Sie auf der
Rückseite dieser Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung des
technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT
ab.
Horst Großmann
Vizepräsident für Konstruktion und Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.11.2012
Sicherheitsanweisungen
WARNUNG! Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen
sind immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu
beachten, um die Gefahren von Brand, Stromunfall und
Körperschäden zu beachten, sowie die nachher Folgenden.
DEUTSCH
Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt in Gebrauch
nehmen, und bewahren Sie diese Anweisungen auf.
BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH ZUM
KÜNFTIGEN NACHSCHLAGEN AUF
Allgemeine Sicherheitsvorschriften
1. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung.
Überladene Arbeitsbereiche und Werkbänke begünstigen Unfälle.
2. Berücksichtigen Sie die Arbeitsumgebung
Setzen Sie das Gerät keinem Regen aus. Verwenden Sie das
Werkzeug nicht in einer feuchten oder nassen Umgebung. Sorgen
Sie für eine gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches
(250 - 300 Lux). Benutzen Sie das Werkzeug nicht an Stellen, an
denen Brand- oder Explosionsgefahr besteht, z. B. in der Nähe von
brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
3. Schutz vor Stromunfall
Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Flächen (z. B.
Rohre, Heizkörper, Kochplatten und Kühlschränke). Bei extremen
Einsatzbedingungen (z. B. bei hoher Luftfeuchtigkeit, Entwicklung
von Metallstaub usw.) kann die elektrische Sicherheit durch
Vorschalten eines Trenntransformators oder eines Fehlerstrom-(FI)Schutzschalters erhöht werden.
4. Halten Sie andere Personen fern.
Lassen Sie nicht zu dass Unbeteiligte, insbesondere Kinder, das
Werkzeug oder das Verlängerungskabel berühren und halten Sie sie
vom Arbeitsbereich fern.
5. Bewahren Sie nicht benutzte Werkzeuge sicher auf.
Nicht benutzte Werkzeuge sollten in trockenen, verschlossenen
Räumen und für Kinder nicht erreichbar aufbewahrt werden.
6. Überlasten Sie das Werkzeug nicht.
Das Werkzeug wird bessere und sicherere Arbeitsergebnisse
erzielen, wenn es zweckgemäß belastet wird.
7. Verwenden Sie das geeignete Werkzeug.
Überlasten Sie keine schwachen Werkzeuge oder Zubehörteile
mit Aufgaben für leistungsstärkere Werkzeuge. Verwenden Sie
Werkzeuge nicht für ungeeignete Zwecke. Verwenden Sie z. B.
keine Kreissägen zum Schneiden von Ästen oder Holzklötzen.
8. Tragen Sie geeignete Kleidung.
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck, da diese von
sich bewegenden Teilen erfasst werden können. Rutschfestes
Schuhwerk wird bei Außenarbeiten empfohlen. Tragen Sie bei
langen Haaren eine Haarschutzbedeckung.
9. Verwenden Sie Schutzausrüstungen:
Tragen Sie stets eine Schutzbrille. Tragen Sie eine Gesichts- oder
Staubschutzmaske, wenn bei der Arbeit Staub oder herumfliegende
Teilchen entstehen. Falls diese Teilchen sehr heiß sein können,
tragen Sie auch eine hitzebeständige Schürze. Tragen Sie immer
einen Gehörschutz. Tragen Sie immer einen Schutzhelm.
10. Schließen Sie die Spanabsaugung an.
Falls Vorrichtungen zur Absaugung oder zum Sammeln von Spänen
vorhanden sind, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen
sind und ordnungsgemäß verwendet werden.
11. Behandeln Sie das Kabel sorgfältig.
Zerren Sie nicht am Kabel, um es aus der Steckdose zu
ziehen. Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
Tragen Sie das Werkzeug niemals am Kabel.
12. Fixieren Sie das Werkstück.
Verwenden Sie Spannvorrichtungen oder einen Schraubstock zur
Fixierung des Werkstücks. Es wird damit sicherer als mit der Hand
gehalten und ermöglicht die Bedienung des Werkzeugs mit beiden
Händen.
13. Übernehmen Sie sich nicht.
Achten Sie auf sicheren Stand und Gleichgewicht.
14. Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt.
Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber, um bessere und
sicherere Ergebnisse zu erzielen. Befolgen Sie die Vorschriften
zur Schmierung und zum Zubehöraustausch. Überprüfen Sie die
Werkzeuge regelmäßig. Lassen Sie Defekte durch eine autorisierte
Kundendienststelle reparieren. Halten Sie Handgriffe und Schalter
trocken, sauber und frei von Öl und Fett.
15. Trennen Sie die Werkzeuge vom Stromnetz.
Wenn Sie die Geräte nicht benutzen, und wenn Sie Zubehör wie
Sägeblätter, Stifte und Schneiden wechseln, trennen Sie vor der
Wartung die Werkzeuge vom Stromnetz.
16. Entfernen Sie Justier- und Werkzeugschlüssel.
Machen Sie es sich zur Gewohnheit, vor Inbetriebnahme des
Werkzeugs zu prüfen, ob alle Justier- und Werkzeugschlüssel vom
Gerät entfernt sind.
17. Vermeiden Sie ein unbeabsichtigtes Einschalten.
Wenn Sie das Gerät tragen, nehmen Sie den Finger vom Schalter.
Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie
es an das Stromnetz anschließen.
18. Verwenden Sie für Außenarbeiten geeignete
Verlängerungskabel.
Prüfen Sie vor dem Gebrauch das Verlängerungskabel und
tauschen Sie es aus, falls es beschädigt ist. Wenn Sie das Gerät
im Freien verwenden, nehmen Sie nur Verlängerungskabel, die sich
für den Einsatz im Freien eignen und entsprechend gekennzeichnet
sind.
19. Seien Sie stets aufmerksam.
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Verwenden Sie Ihre
praktische Vernunft. Benutzen Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie
müde sind oder unter dem Einfluss von Medikamenten oder Alkohol
stehen.
20. Kontrollieren Sie Ihr Werkzeug auf Beschädigungen.
Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme Gerät und Netzkabel sorgfältig,
um sicher zu sein, dass es ordnungsgemäß funktionieren und
die angestrebte Leistung erbringen wird. Überprüfen Sie die
Ausrichtung der beweglichen Teile, deren Befestigung, dass
keine Teile, Schutzvorrichtungen und Befestigungen beschädigt
sind und dass keine anderen Umstände den einwandfreien
Betrieb des Werkzeugs beeinträchtigen könnten. Beschädigte
Schutzvorrichtungen oder andere Teile sollten ordnungsgemäß
durch eine autorisierte Kundendienststelle repariert oder
ausgetauscht werden, sofern in diesen Anweisungen nichts
anderes angegeben ist. Lassen Sie defekte Schalter durch eine
autorisierte Kundendienststelle ersetzen. Verwenden Sie das
Werkzeug nicht, wenn der Ein/Aus-Schalter nicht funktioniert.
Versuchen Sie nie, selbst das Werkzeug zu reparieren.
WARNUNG! Das Verwenden anderer als der in diesen
Anweisungen empfohlenen Anbaugeräte und Zubehörteile
oder die Ausführung von Arbeiten mit diesem Werkzeug,
die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung
entsprechen, kann zur Gefahr von Körperschäden führen.
21. Lassen Sie Ihr Werkzeug durch qualifizierte Personen
reparieren.
Dieses Elektrowerkzeug erfüllt die geltenden Sicherheitsvorschriften.
Reparaturen sollten nur durch qualifizierte Personen und mit
Originalersatzteilen durchgeführt werden, da andernfalls erhebliche
Gefahren für den Benutzer entstehen können.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für
Gehrungssägen
• Diese Maschine ist mit einer speziell konfigurierten Netzleitung
ausgerüstet, die nur vom Hersteller oder einer autorisierten
Reparaturwerkstatt erneuert werden darf.
• Verwenden Sie das Gerät nicht zum Schneiden von Werkstoffen,
die nicht vom Hersteller empfohlen sind.
• Betreiben Sie das Gerät nur, wenn die Schutzvorrichtungen
angebracht sind, funktionieren und sich in einem einwandfreien
Wartungszustand befinden.
• Vergewissern Sie sich vor der Durchführung von
Neigungsschnitten, dass der Arm sicher befestigt ist.
• Halten Sie den Bereich um die Maschine herum eben, aufgeräumt
und frei von losem Material, wie beispielsweise Späne und
Schnittreste.
• Wählen Sie das richtige Sägeblatt für das zu schneidende Material.
• Achten Sie darauf, dass das Sägeblatt scharf und gut eingestellt ist.
Beachten Sie die auf dem Sägeblatt angegebene Höchstdrehzahl.
15
D EU T S C H
• Vergewissern Sie sich, dass alle Feststellknöpfe und -hebel
angezogen sind, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
• Beachten Sie die folgenden Faktoren, die sich auf die
Lärmexposition auswirken:
• Halten Sie Ihre Hände nicht in der Nähe des Sägeblatts, wenn die
Säge an der Stromversorgung angeschlossen ist.
-– verwenden Sie speziell konstruierte, Lärm mindernde
Sägeblätter;
• Versuchen Sie niemals, das sich bewegende Werkzeug schnell
abzubremsen, indem Sie ein Werkzeug oder etwas anderes
gegen das Sägeblatt drücken, da hierdurch schwere Verletzungen
verursacht werden können.
-– verwenden Sie nur richtig geschärfte Sägeblätter.
• Vor der Verwendung von Zubehörteilen schlagen Sie in der
Bedienungsanleitung nach.
Die falsche Verwendung von Zubehör kann Sachschäden
verursachen.
• Verwenden Sie beim Umgang mit einem Sägeblatt oder mit rauem
Material einen Halter oder tragen Sie Handschuhe.
• Vergewissern Sie sich vor dem Einsatz, dass das Sägeblatt
ordnungsgemäß montiert ist.
• Vergewissern Sie sich, dass das Sägeblatt sich in die richtige
Richtung dreht.
• Verwenden Sie keine Blätter mit einem kleineren oder größeren
Durchmesser als empfohlen. Angaben über die richtigen
Sägeblätter sind den Technischen Daten zu entnehmen.
Verwenden Sie nur die in diesem Handbuch spezifizierten
Sägeblätter im Einklang mit EN 847-1.
• Ziehen Sie den Einsatz von speziell konstruierten lärmmindernden
Sägeblättern in Erwägung.
• Verwenden Sie keine Sägeblätter für
HOCHGESCHWINDIGKEITSSTAHL.
• Verwenden Sie keine gespaltenen oder beschädigten Sägeblätter.
• Verwenden Sie keine Schleif- oder Diamantscheiben.
• Verwenden Sie nur Sägeblätter, deren angegebene Drehzahl
mindestens so hoch ist wie die auf der Säge angegebene Drehzahl.
• Verwenden Sie immer die Schlitzplatte.
• Heben Sie das Sägeblatt aus dem Schnitt im Werkstück, bevor Sie
den Schalter loslassen.
• Vergewissern Sie sich vor jedem Sägevorgang, dass die Maschine
stabil steht.
• Blockieren Sie nie den Ventilator, um die Antriebswelle zu stoppen.
• Die Sägeblattabdeckung geht automatisch nach oben, wenn der
Arm abgesenkt wird. Sie senkt sich auf das Sägeblatt, wenn der
Lösehebel (b) der Arretierung der Schutzvorrichtung gedrückt wird.
• Ziehen Sie den Blattschutz nie per Hand hoch, außer wenn die
Säge ausgeschaltet ist und der Netzstecker gezogen wurde.
Der Blattschutz kann von Hand hochgezogen werden, wenn
Sägeblätter ausgewechselt werden und wenn der Zustand der
Säge geprüft werden soll.
• Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Belüftungsschlitze des Motors
sauber und spanfrei sind.
• Ersetzen Sie abgenutzte Schlitzplatten.
• Trennen Sie die Maschine vor der Durchführung von
Wartungsarbeiten und vor dem Sägeblattwechsel vom Netz.
• Führen Sie niemals Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durch,
solange die Maschine noch läuft und sich der Kopf nicht in der
Ruhestellung befindet.
• Bei Ausstattung mit Laser oder LED ist ein Austausch durch einen
anderen Lasertyp nicht gestattet. Lassen Sie einen Laser nur vom
Hersteller oder von einer autorisierten Kundendienstwerkstatt
reparieren.
• Verwenden Sie bei der Bearbeitung von Holz eine
Absaugvorrichtung. Bedenken Sie immer Faktoren, die zu
Staubentwicklung führen können, z.B.:
-– Art des zu bearbeitenden Werkstoffs (Pressspanplatten erzeugen
mehr Staub als Holz);
• Die Maschine muss regelmäßig gewartet werden.
• Sorgen Sie für geeignete allgemeine oder punktuelle Beleuchtung.
• Stellen Sie sicher, dass die Benutzer in geeigneter Weise in der
Verwendung, Justierung und im Betrieb dieses Gerätes geschult
sind.
• Vergewissern Sie sich, dass alle Distanz- und Spindelringe dem in
dieser Anleitung angegebenen Zweck entsprechen.
• Entfernen Sie keine abgeschnittenen oder anderen Teile des
Werkstücks aus dem Schneidebereich, während die Maschine läuft
und der Sägekopf sich nicht in Ruheposition befindet.
• Sägen Sie niemals Werkstücke, die kürzer als 150 mm sind.
• Ohne zusätzliche Stütze kann die Maschine die folgende maximale
Werkstückgröße akzeptieren:
– Höhe 85 mm, Breite 305 mm, Länge 400 mm;
– Längere Werkstücke müssen durch einen geeigneten Tisch
gestützt werden, z.B. DE7023. Klemmen Sie das Werkstück
immer sicher am Sägetisch fest.
• Schalten Sie bei einem Unfall oder Maschinenfehler die Maschine
sofort ab und trennen Sie sie von der Stromquelle.
• Melden Sie den Fehler und kennzeichnen Sie die Maschine in
geeigneter Form, damit andere Personen die defekte Maschine
nicht verwenden.
• Wenn das Sägeblatt beim Sägen aufgrund anormaler
Vorschubkraft blockiert, schalten Sie die Maschine ab und trennen
Sie sie von der Stromzufuhr. Entfernen Sie das Werkstück und
stellen Sie sicher, dass sich das Sägeblatt frei dreht. Schalten Sie
die Maschine ein und starten Sie einen neuen Sägevorgang mit
reduzierter Vorschubkraft.
• Sägen Sie niemals Leichtmetalle, besonders kein Magnesium.
• Immer wenn es die Situation erlaubt, montieren Sie die Maschine
an eine Werkbank, und verwenden Sie dazu Schrauben mit einem
Durchmesser von 8 mm und einer Länge von 80 mm.
Restgefahren
Folgende Risiken sind mit der Verwendung von Sägen untrennbar
verbunden:
– Verletzungen durch Berühren rotierender Teile.
Beim Betrieb von Sägen lassen sich bestimmte Restgefahren trotz
Verwendung von Schutzeinrichtungen und der Einhaltung der
Sicherheitsvorschriften nicht vermeiden. Diese sind:
– Gehörschäden.
– Verletzungsgefahr am nicht abgedeckten Bereich des rotierenden
Sägeblatts.
– Verletzungsgefahr beim Wechseln des Sägeblatts.
– Quetschen der Finger beim Öffnen der Schutzabdeckungen.
– Gesundheitsgefährdung durch Einatmen von Staub, der beim
Sägen von Holz entsteht, insbesondere Eiche, Buche und MDF.
Die folgenden Faktoren erhöhen das Risiko von Atemproblemen:
– Beim Sägen von Holz ist keine Absaugvorrichtung angebracht
– Unzureichende Staubabsaugung durch nicht gereinigte
Absaugfilter
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
-– Schärfe des Sägeblatts;
-– Korrekte Einstellung des Sägeblatts;
-– Absaugvorrichtung mit Ventilationsleistung von mindestens
20 m/s.
Stellen Sie sicher, dass die Absaugvorrichtung sowie Hauben,
Blenden und Rinnen korrekt ausgerichtet sind.
16
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
DEUTSCH
gg. XPSTM Ein-/Aus-Schalter der Arbeitsleuchte
Tragpunkt
hh. XPSTM Arbeitsleuchte
Halten Sie Ihre Hände nicht in die Nähe des Sägeblatts
ii. Verbindungsstück mit Drehverschluss (DWV9000, Zubehör)
VERWENDUNGSZWECK
LAGE DES DATUMSCODES (ABB. [FIG.] 2)
Der Datumscode (v v), der auch das Herstelljahr enthält, ist in das
Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2012 XX XX
Herstelljahr
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Teilmontierte Querschnitt-Gehrungssäge
2 Innensechskantschlüssel 4/6 mm
1 250 mm TCT Sägeblatt
1 Schraubstock
1 Betriebsanleitung
1 Explosionszeichnung
Ihre DEWALT Kapp- und Gehrungssäge ist für das professionelle Sägen
von Holz, Holzprodukten, Kunststoff und Aluminium vorgesehen.
Sie führt die Sägearbeiten für Querschnitte, Schrägschnitte und
Gehrungsschnitte einfach, genau und sicher durch.
Bei Ausstattung mit einem geeigneten Sägeblatt eignet sich dieses
Gerät zum Schneiden von Aluminiumprofilen bis zu einer maximalen
Dicke von 4,0 mm. NIEMALS zum Schneiden von Magnesium
verwenden.
Das Gerät ist für die Verwendung mit einem nominalen
Sägeblattdurchmesser von 250 mm mit Hartmetallschneide
vorgesehen.
NICHT in nasser Umgebung oder in der Nähe von entflammbaren
Flüssigkeiten oder Gasen verwenden.
Diese Gehrungssägen sind Elektrogeräte für den professionellen
Einsatz.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Werkzeug
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden, sind
diese zu beaufsichtigen.
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanweisung vor Inbetriebnahme
sorgfältig zu lesen.
Beschreibung (Abb. 1, 2, 7, 11, 12)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder dessen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
a. Auslöseschalter
b. Lösehebel der Arretierung der Schutzvorrichtung
c. Bediengriff
d. Feste obere Schutzvorrichtung
WARNUNG! Verwenden Sie Werkzeuge nur entsprechend
ihres vorgesehenen Zwecks.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern)
mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung oder Kenntnisse
verwendet werden, außer wenn diese Personen von einer Person,
die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der Verwendung des
Geräts beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit
diesem Produkt allein gelassen werden.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen
Sie deshalb, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des
Elektrowerkzeugs angegebenen Spannung entspricht.
Ihr Werkzeug ist gemäß EN 61029 zweifach isoliert. Ein
Erdleiter ist deshalb nicht erforderlich.
e. Außenflansch
f. Sägeblattschraube
g. Untere Sägeblattschutzvorrichtung
i. Verriegelungshebel des Gleitanschlags (Abb. 11)
Ist das Kabel auszutauschen, darf das Werkzeug ausschließlich durch
eine autorisierte Kundendienststelle oder einen qualifizierten Elektriker
repariert werden.
j. Fester Tisch
Folgende Kabel sind vorgeschrieben:
h. Sägeblatt
k. Schlitzplatte
l. Gehrungsarm
m. Gehrungsarretierung
CH
n. Drehteller/Gehrungsarm
p. Schrauben der Gehrungsskala (Abb. 12)
r. Spanabsaugandüse
s. Querverriegelung
t. Neigungsspannhebel
u. Neigungsskala
v. Bankbefestigungsbohrungen
w. Verriegelungsknopf
x. Querstangen
y. Sägekopf
z. Inbusschlüssel
aa. Kabelklemme
bb. Loch für Vorhängeschloss
cc. Überbrückungstaste
dd. Transportvertiefungen (links und rechts)
ee. Innenflansch (Abb. 7)
ff. Schraubstock
H05RN-F, 2x1,0 mm²
DWS778 LX:
H05RR-F, 2x1,5 mm²
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung des
Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
o. Gehrungsskala
q. Gleitanschlag
DWS778:
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet werden,
müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges Verlängerungskabel, das
für die Leistungsaufnahme dieses Elektrowerkzeugs geeignet ist (siehe
Technische Daten). Der Mindestquerschnitt der Leitungen beträgt
1,5 mm² und die Höchstlänge beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
ZUSAMMENBAU
WARNUNG: Um die Verletzungsgefahr zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es
vom Stromnetz, bevor Sie Zubehör anbringen oder
entfernen, Einstellungen justieren oder ändern oder
Reparaturen vornehmen. Stellen Sie sicher, dass der
Auslöseschalter in AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigter
Start kann zu Verletzungen führen.
17
D EU T S C H
Auspacken
Motor und Schutzabdeckungen sind bereits auf der Basis montiert.
Montage auf der Werkbank (Abb. 2)
1. Alle vier Füße sind zur leichten Montage auf der Werkbank
mit Löchern (v) versehen. Die Löcher können Schrauben in
unterschiedlichen Größen aufnehmen. Verwenden Sie nur
eine Variante der Löcher. Es ist nicht nötig, beide Varianten zu
verwenden. Fixieren Sie Ihre Säge vor dem Arbeiten ausreichend,
damit sie sich nicht bewegen kann. Um den Transport Ihrer Säge
zu erleichtern, können Sie sie an einer mindestens 12,5 mm
starken Sperrholzplatte befestigen. Diese Platte können Sie dann
leicht an der Werkbank festspannen und wieder abnehmen, um sie
andernorts zu befestigen.
2. Wenn Sie Ihre Säge an einer Sperrholzplatte befestigen, sollten
Sie sicherstellen, dass die Befestigungsschrauben nicht aus dem
Plattenboden herausragen. Die Sperrholzplatte muss auf der
Auflageplatte der Werkbank bündig aufliegen. Bei Befestigung der
Säge auf Arbeitsflächen ist immer dafür zu sorgen, dass sie nur
an den Spannstellen, wo sich die Befestigungslöcher befinden,
festgespannt wird. Ein Festspannen der Säge an einer anderen
Stelle stört den ordnungsgemäßen Betrieb.
3. Um Verklemmen und Ungenauigkeit zu vermeiden, stellen Sie
sicher, dass die Montagefläche nicht verformt oder sonst wie
uneben ist. Wenn die Säge auf der Fläche kippelt, legen Sie eine
dünne Unterlage unter einen der Sägefüße, bis die Säge fest auf
der Montagefläche steht.
Montage des Sägeblatts (Abb. 2, 6–8)
WARNUNG: Um die Verletzungsgefahr zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es
vom Stromnetz, bevor Sie Zubehör anbringen oder
entfernen, Einstellungen justieren oder ändern oder
Reparaturen vornehmen. Stellen Sie sicher, dass der
Auslöseschalter in AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigter
Start kann zu Verletzungen führen.
WARNUNG: Die Zähne eines neuen Sägeblattes sind sehr
scharf und können gefährlich sein.
WARNUNG! Das Sägeblatt darf nur auf die beschriebene
Art und Weise ausgetauscht werden. Verwenden Sie
nur Sägeblätter gemäß den Technische Daten; Kat.nr.:
DT4282 wird empfohlen.
WICHTIG: Der Sägekopf (y) muss sich beim Einbau eines neuen
Sägeblatts in der höchsten Position befinden.
1. Zum Anheben des Sägekopfes (y) in die höchste Position den
Sägekopf (y) nach unten drücken und den Verriegelungsknopf (w)
herausziehen.
EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen
oder entfernen. Stellen Sie sicher, dass sich der
Auslöseschalter in der OFF-Position befindet. Ungewolltes
Anlaufen kann Verletzungen verursachen.
Ihre Gehrungssäge wurde im Werk präzise eingestellt. Sollte wegen
des Transports oder aus irgendeinem anderen Grund eine erneute
Einstellung erforderlich sein, gehen Sie gemäß den folgenden
Schritten vor, um Ihre Säge einzustellen. Die Einstellungen sollten dann
zuverlässig bestehen bleiben.
Einstellen der Querstangen für eine Konstante
Schnitttiefe (Abb. 1, 2, 9, 10)
Das Sägeblatt muss über die gesamte Länge des Tisches mit
konstanter Schnitttiefe laufen darf nicht den feststehenden Tisch im
hinteren Teil des Schlitzes oder an der Vorderseite des Dreharms
berühren. Hierzu müssen die Querstangen (x) genau parallel zum Tisch
liegen, wenn der Sägekopf (y) ganz heruntergedrückt ist.
1. Drücken Sie den Lösehebel (b) der Arretierung der unteren
Schutzvorrichtung (Abb. 1).
2. Drücken Sie den Sägekopf ganz in die hintere Position und
messen Sie die Höhe vom Drehteller (n) bis zum Unterteil des
Außenflansches (e) (Abb. 10).
3. Drehen Sie die Querverriegelung des Sägekopfes (s) (Abb. 2).
4. Lassen Sie den Sägekopf ganz heruntergedrückt und ziehen Sie
dabei den Kopf bis zu seiner Endposition.
5. Messen Sie erneut die in Abbildung 10 angegebene Höhe. Beide
Werte müssen identisch sein.
6. Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor (Abb. 9):
a. Lösen Sie die Sicherungsmutter (kk) (fig. 1) in der Halterung
(ll) unter der oberen Spanabsaugandüse (r) und stellen Sie die
Schraube (mm) wie gewünscht in kleinen Schritten ein.
b. Ziehen Sie die Sicherungsmutter (kk) fest.
WARNUNG: Stellen Sie immer sicher, dass das Sägeblatt
in den 90° senkrechten und 45° Neigungspositionen nicht
am Ende des Schlitzes den Tisch oder am vorderen Ende
den Dreharm berührt. Das Gerät darf nicht eingeschaltet
werden, bevor das überprüft wurde!
Einstellen des Anschlags (Abb. 11)
2. Lösen Sie den Druck nach unten und lassen Sie den Sägekopf
ganz nach oben kommen.
Heben Sie zum Lösen den Verriegelungshebel des Gleitanschlags (i)
gegen den Uhrzeigersinn. Schieben Sie den Gleitanschlag (q) in eine
Position, in der er das Sägeblatt nicht berührt, ziehen Sie dann den
Verriegelungshebel des Anschlags im Uhrzeigersinn fest.
3. Stecken Sie den 6 mm Inbusschlüssel (z) tief in die
Spindelarretierung (uu) auf der anderen Seite der Sägeblattwelle
und halten Sie ihn fest (Abb. 6, 8).
Prüfen und Einstellen des Sägeblatts auf den
Anschlag (Abb. 2, 12, 13)
4. Setzen Sie den anderen 6 mm Inbusschlüssel (z) in die
Sägeblattschraube (f) ein und lösen Sie diese durch Drehen im
Uhrzeigersinn. Entfernen Sie die Sägeblattschraube (f) und den
Außenflansch (e).
1. Lockern Sie die Gehrungsarretierung (m).
5. Drücken Sie den Lösehebel der unteren Schutzvorrichtung (b), um
die untere Schutzvorrichtung (g) anzuheben, und entfernen Sie das
Sägeblatt (h).
3. Bewegen Sie den Gehrungsarm, bis die Arretierung in der
0°-Gehrungsposition ist.
6. Montieren Sie das neue Sägeblatt auf dem Ansatz, der sich am
Innenflansch (ee) befindet. Sorgen Sie dafür, dass die Zähne am
unteren Blattrand in Richtung des Anschlags zeigen (vom Benutzer
weg).
7. Bringen Sie den Außenflansch (e) wieder an und vergewissern
Sie sich dabei, dass die Ausrichtungsnasen (jj) auf jeder Seite der
Motorwelle richtig eingreifen.
8. Setzen Sie die Sägeblattschraube (f) ein und ziehen Sie sie durch
Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn mit dem 6 mm Inbusschlüssel
fest und halten Sie dabei mit der anderen Hand den 6 mm
Inbusschlüssel (z) fest (Abb. 8).
9. Entfernen Sie die zwei Inbusschlüssel (z) und setzen Sie sie wieder
in ihre Halterung ein.
18
2. Legen Sie den Daumen auf den Gehrungsarm (l) und drücken Sie
die Gehrungsarretierung (m) ein, um den Drehteller/Gehrungsarm
(n) freizugeben.
4. Ziehen Sie den Kopf nach unten und sichern Sie ihn in dieser
Position mit dem Verriegelungsknopf (w).
5. Stellen Sie sicher, dass die beiden 0°-Markierungen (nn) an der
Gehrungsskala (o) gerade sichtbar ist.
6. Setzen Sie ein Winkelmaß (oo) gegen die linke Seite des Anschlags
(q) und das Sägeblatt (h).
WARNUNG: Berühren Sie die Spitzen der Sägeblattzähne
nicht mit dem Winkel.
7. Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
a. Lösen Sie die Schrauben der Gehrungsskala (p) (Abb. 12) und
bewegen Sie die Skala/Gehrungsarmgruppe nach links oder
rechts, bis sich das Sägeblatt entsprechend der Messung mit
DEUTSCH
dem Winkelmaß in einem Winkel 90° zum Anschlag befindet
(oo) (Abb. 13).
b. Ziehen Sie die Schrauben der Gehrungsskala (p) wieder fest.
Prüfen und Einstellen des Sägeblatts auf den Tisch
(Abb. 2, 14–16)
1. Lösen Sie den Neigungsspannhebel (t), (Abb. 14).
2. Drücken Sie den Sägekopf (y) nach rechts, um sicherzustellen,
dass dieser vollkommen senkrecht ist. Ziehen Sie den
Neigungsspannhebel anschließend an.
3. Stellen Sie einen Winkel (oo) auf den Tisch und gegen das
Sägeblatt (h) (Abb. 15).
WARNUNG: Berühren Sie die Spitzen der Sägeblattzähne
nicht mit dem Winkel.
4. Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
a. Lösen Sie den Neigungsspannhebel (t) und drehen Sie
mit einem Inbusschlüssel (z) die Anschlagschraube für die
senkrechte Stellung (qq) herein bzw. heraus, bis sich der
Anschlag 90° zum Tisch befindet, wenn mit dem Winkel
gemessen wird.
b. Wenn Neigungszeiger (rr) auf der Gehrungsskala (u) nicht null
anzeigt, lösen Sie die Schrauben der Gehrungsskala (pp), mit
denen die Skala befestigt ist, und bewegen Sie die Skala wie
erforderlich.
Prüfen und Einstellen des Neigungswinkels
(Abb. 2, 14, 16)
Die Neigungsüberbrückung ermöglicht es, den maximalen
Neigungswinkel nach Bedarf auf 45° oder 48° einzustellen.
BETRIEB
Bedienungsanleitung
WARNUNG: Beachten Sie stets die Sicherheitshinweise
und anwendbaren Vorschriften.
WARNUNG: Um die Verletzungsgefahr zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es
vom Stromnetz, bevor Sie Zubehör anbringen oder
entfernen, Einstellungen justieren oder ändern oder
Reparaturen vornehmen. Stellen Sie sicher, dass der
Auslöseschalter in AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigter
Start kann zu Verletzungen führen.
Die Aufmerksamkeit der Benutzer in Großbritannien sollte auf
die „Woodworking Machines Regulations 1974“ und die daran
anschließenden Änderungen gerichtet sein.
Achten Sie bei der Aufstellung Maschine auf eine ergonomische
Tischhöhe und -stabilität. Der Standort der Maschine muss so gewählt
werden, dass der Bediener einen guten Überblick sowie genügend
Platz um die Maschine herum hat, dass er die Werkstücke ohne
Einschränkung bearbeiten kann.
Stellen Sie zur Reduzierung der Auswirkungen von Vibrationen sicher,
dass die Umgebungstemperatur nicht zu gering ist, dass Maschine
und Zubehör gut gewartet sind und sich die Werkstückgröße für diese
Maschine eignet.
Ein- und Ausschalten (Abb. 1)
Im Auslöseschalter (a) ist eine Öffnung (bb) vorhanden, um die Säge mit
einem Vorhängeschloss sichern zu können.
1. Zum Einschalten des Gerätes drücken Sie den Auslöseschalter (a).
2. Um das Gerät zu stoppen, lassen Sie den Schalter los.
1. Stellen Sie sicher, dass sich der Überbrückungsknopf (ss) in der
linken Stellung befindet.
Verwendung des XPSTM LEDArbeitsleuchtensystems (Abb. 1)
2. Lösen Sie den Neigungsspannhebel (t).
HINWEIS: Die Gehrungssäge muss an eine Stromquelle angeschlossen
sein.
3. Stellen Sie sich vor die Maschine und bewegen Sie den Sägekopf
(y) nach links.
3. Dies ist die 45° Neigungsposition.
4. Wenn Anpassungen nötig sind, drehen Sie die 45° NeigungswinkelAnschlagschraube (tt) mit einem 4 mm Inbusschlüssel (z) wie
erforderlich herein oder heraus, bis der Neigungszeiger (rr) 45°
anzeigt.
WARNUNG: Die Führungsrillen können durch Sägemehl
verstopfen. Reinigen Sie die Führungsrillen mit einem Stock
oder mit schwacher Druckluft.
Vor Inbetriebnahme
WARNUNG:
• Montieren Sie das richtige Sägeblatt. Verwenden
Sie keine übermäßig abgenutzten Sägeblätter. Die
höchstzulässige Drehzahl der Säge darf nicht höher sein
als die des Sägeblattes.
• Versuchen Sie nicht, extrem kleine Werkstücke zu sägen.
• Üben Sie beim Schneiden keinen übermäßigen Druck auf
das Sägeblatt aus. Überlasten Sie die Säge nicht.
• Lassen Sie den Motor vor Arbeitsbeginn stets auf volle
Drehzahl beschleunigen.
• Vergewissern Sie sich, dass alle Festspannknöpfe und
–hebel angezogen sind.
• Sichern Sie das Werkstück.
• Obwohl diese Säge Holz und viele andere NE-Werkstoffe
schneidet, bezieht sich diese Bedienungsanleitung nur auf
das Schneiden von Holz. Die gleichen Richtlinien gelten
auch für andere Werkstoffe. Schneiden Sie mit dieser
Säge keine eisenhaltigen Werkstoffe (Eisen und Stahl),
Faserzement oder Mauerwerk! Verwenden Sie keine
Schleifscheiben!
• Verwenden Sie immer die Tischeinlage. Verwenden Sie
die Säge nicht, wenn der Schlitz breiter ist als 10 mm.
Das XPSTM LED-Arbeitsleuchtensystem (hh) ist mit einem Ein-/AusSchalter (gg) versehen. Das XPSTM LED-Arbeitsleuchtensystem ist von
dem Auslöseschalter der Gehrungssäge unabhängig. Die Leuchte muss
nicht eingeschaltet sein, um die Säge betreiben zu können.
So schneiden Sie entlang einer vorgezeichneten Linie auf einem
Holzstück:
1. Schalten Sie das XPSTM System ein, ziehen Sie dann den
Bedienungsgriff (c) nach unten, um das Sägeblatt (h) dicht ans Holz
zu bringen. Der Schatten des Sägeblatts erscheint auf dem Holz.
2. Richten Sie die vorgezeichnete Linie an der Kante des Schattens
des Sägeblatts aus. Eventuell müssen Sie den Gehrungs- oder
Neigungwinkel anpassen, damit er der Linie genau entspricht.
Position von Körper und Händen
Die richtige Positionierung von Körper und Händen beim Betrieb der
Gehrungssäge macht das Sägen einfacher, genauer und sicherer.
WARNUNG:
• Halten Sie Ihre Hände vom Schneidbereich fern.
• Bringen Sie Ihre Hände nicht näher als 150 mm an das
Sägeblatt heran.
• Halten Sie das Werkstück beim Sägen dicht am Tisch
und Anschlag. Halten Sie Ihre Hände in der Position,
bis der Schalter losgelassen wurde und das Sägeblatt
vollständig zum Stillstand gekommen ist.
• Machen Sie immer einen Versuch (mit ausgeschalteter
Säge), bevor Sie mit dem eingeschalteten Gerät arbeiten,
so dass Sie die Bahn des Sägeblatts überprüfen können.
• Halten Sie Ihre Hände nicht über Kreuz.
• Halten Sie beide Füße fest auf dem Boden und achten
Sie darauf, das Gleichgewicht zu behalten.
• Folgen Sie den Bewegungen des Sägearms nach links
und rechts. Stehen Sie dabei ein wenig seitlich des
Sägeblattes.
19
D EU T S C H
Grundschnitte
VERTIKALER GERADER QUERSCHNITT (ABB. 1, 2, 17)
HINWEIS: Verwenden Sie 250 mm-Sägeblätter mit
30 mm-Aufnahmelöchern, um die gewünschte Sägeleistung zu
erhalten.
1. Heben Sie den Sägekopf (y) in die höchste Position, indem Sie den
Sägekopf (y) nach unten drücken und den Verriegelungsknopf (w)
herausziehen. Lösen Sie den Druck nach unten und lassen Sie den
Sägekopf ganz nach oben kommen.
2. Drücken Sie die Gehrungsarretierung (m) herein und bewegen Sie
dann den Arm in die 0°-Position.
sich an der Seite des Sägeblattes befindet, wo der Winkel
zum Anschlag am größten ist, d.h.:
Gehrung links, Abschneiden nach rechts
Gehrung rechts, Abschneiden nach links
NEIGUNGSQUERSCHNITTE (ABB. 11, 14, 20)
Neigungswinkel nach links können von 0° bis 48° eingestellt werden.
Neigungen bis 45° können gesägt werden, wenn der Gehrungsarm
zwischen null und einer Gehrungsposition von maximal 45° nach rechts
oder links eingestellt ist.
1. Entriegeln Sie den Gleitanschlag (i) und bewegen Sie den Anschlag
vom Sägeblatt weg.
3. Lösen Sie die Gehrungsarretierung.
2. Lösen Sie den Neigungsspannhebel (t) und stellen Sie die
gewünschte Neigung ein.
4. Vergewissern Sie sich vor dem Sägen immer, dass die
Gehrungsarretierung gut festgezogen ist.
3. Stellen Sie bei Bedarf die Überbrückungstaste (cc) ein.
5. Legen Sie das zu sägende Holz gegen den Gleitanschlag (q) und
sichern Sie es mit der Materialklemme (ff).
5. Ziehen Sie den Neigungsspannhebel (t) gut fest.
6. Halten Sie den Bediengriff (c) fest und drücken Sie den Lösehebel
(b) der Arretierung der Schutzvorrichtung herein, um die
Schutzvorrichtung freizugeben. Drücken Sie den Auslöseschalter
(a), um den Motor einzuschalten. Der Schnitt sollte nah am
Anschlag begonnen werden.
7. Drücken Sie den Kopf herunter, so dass das Sägeblatt das Holz
sägen kann und in die Kunststoffschlitzplatte (k) eingreift.
8. Nach Beendigung des Schnitts lassen Sie die Taste los und warten
Sie, bis das Sägeblatt vollkommen stillsteht, bevor Sie den Kopf in
die obere Ruhelage zurückstellen.
WARNUNG:
• Bei einigen Arten von Kunststoffprofilen empfiehlt sich die
umgekehrte Reihenfolge.
• Die untere Sägeblattschutzvorrichtung ist so konzipiert,
dass sie sich schnell schließt, wenn der Hebel (b)
freigegeben wird. Geschieht das nicht, lassen sie die
Säge in einer autorisierten DEWALT Fachwerkstatt warten.
DURCHFÜHREN VON GLEITSCHNITTEN (ABB. 1, 2, 18)
1. Drehen Sie zum Lösen die Querverriegelung des Sägekopfes (s).
2. Drücken Sie den Sägekopf (y) nach unten, ziehen Sie den
Verriegelungsknopf (w) heraus und lassen Sie den Sägekopf seine
höchste Position erreichen.
3. Legen Sie das zu sägende Holz gegen den Gleitanschlag (q) und
sichern Sie es mit der Materialklemme (ff).
4. Senken Sie den Sägekopf ab und ziehen Sie ihn dann bis zu seiner
Endposition.
5. Drücken Sie Lösehebel (b) der Arretierung der Schutzvorrichtung,
um die Schutzvorrichtung freizugeben. Drücken Sie den
Auslöseschalter (a), um den Motor einzuschalten.
6. Drücken Sie den Kopf ganz herunter, so dass das Sägeblatt das
Holz sägen kann und schieben Sie den Kopf zurück, um den
Schnitt fertigzustellen.
7. Nach Beendigung des Schnitts lassen Sie die Taste los und warten
Sie, bis das Sägeblatt vollkommen stillsteht, bevor Sie den Kopf in
die obere Ruheposition zurückstellen.
WARNUNG: Vergessen Sie nicht, den Sägekopf in der
hinteren Position zu sichern, wenn die Gleitschnitte beendet
sind.
VERTIKALER GEHRUNGSQUERSCHNITT (ABB. 1, 19)
1. Drücken Sie die Gehrungsarretierung (m) zusammen. Bewegen Sie
den Arm im benötigten Winkel nach links oder rechts.
2. Die Gehrungsarretierung rastet automatisch links und rechts bei
0°, 15°, 22,5°, 31,62°, 45° und 50° ein. Wenn ein dazwischen
liegendes Winkelmaß benötigt wird, halten Sie den Kopf gut
fest und arretieren Sie ihn an der Stelle durch Festziehen der
Gehrungsarretierung.
3. Vergewissern Sie sich vor dem Sägen immer, dass die
Gehrungsarretierung gut festgezogen ist.
4. Verfahren Sie wie bei einem vertikalen geraden Querschnitt.
WARNUNG: Wenn der Gehrungsquerschnitt bei einem
Stück Holz mit einer unebenen Kante angewendet wird,
legen Sie das Holz so in die Säge, dass die unebene Kante
20
4. Halten Sie den Kopf gut fest und lassen Sie ihn nicht herunterfallen.
6. Schieben Sie den Anschlag so in Richtung Sägeblatt, dass er das
Sägeblatt nicht berührt, ziehen Sie dann den Verriegelungshebel
des Anschlags im Uhrzeigersinn fest.
7. Verfahren Sie wie bei einem vertikalen geraden Querschnitt.
Sägen von Nichteisenmetallen
Beim Sägen von Nichteisenmetallen darf die Maschine nur für vertikale
gerade und Gehrungsquerschnitte im Gehrungsmodus verwendet
werden. Wir empfehlen, bei Nichteisenmetallen keine Neigungs- und
Verbundgehrungsschnitte durchzuführen. Das Werkzeug darf nicht zum
Sägen von eisenhaltigen Metallen verwendet werden.
• Verwenden Sie beim Sägen von Nichteisenmetallen immer eine
Materialklemme. Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug gut
befestigt ist.
• Verwenden Sie nur Sägeblätter, die für das Sägen von
Nichteisenmetallen geeignet sind.
• Bei der Verwendung von Schmiermitteln nur Wachs oder
Trennspray auftragen. Keine Emulsionen oder ähnliche Flüssigkeiten
verwenden.
Die Glätte von jedem Schnitt hängt von einer Anzahl von Variablen
des zu schneidenden Materials ab. Wenn besonders glatte Schnitte
für Präzisionsarbeiten benötigt werden, erzeugen ein scharfes
(60-zahniges Hartmetall) Sägeblatt und eine langsamere, gleichmäßige
Schnittgeschwindigkeit die gewünschten Ergebnisse.
WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass sich das Material
beim Sägen nicht wandern kann; spannen Sie es daher gut
fest. Lassen Sie das Sägeblatt vollständig zum Stillstand
kommen, bevor Sie den Arm heben. Wenn am hinteren
Ende des Werkstücks noch kleine Fasern oder Holzstücke
herausbrechen, kleben Sie Abdeckband auf die Stelle am
Holz, wo der Schnitt vorgenommen werden soll. Sägen Sie
durch das Band und entfernen Sie es nach dem Sägen
sorgfältig.
Einspannen des Werkstücks (Abb. 23–25)
WARNUNG: Verwenden Sie immer eine Materialklemme.
Für beste Ergebnisse verwenden Sie die spezielle Materialklemme (ff) für
Ihre Säge.
Verwenden Sie beim Sägen von Nichteisenmetallen immer eine
Materialklemme. Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug gut befestigt ist.
BEFESTIGUNG DES SCHRAUBSTOCKS
1. Setzen Sie ihn in die Öffnung hinter dem Anschlag ein. Die Klemme
(ff) muss zur Rückseite der Gehrungssäge zeigen. Stellen Sie
sicher, dass die Rille des Schraubstocks vollständig in das Unterteil
der Gehrungssäge eingesetzt ist. Wenn die Rille sichtbar ist, ist der
Schraubstock nicht sicher.
2. Drehen Sie die Schraubklemme 180º zur Vorderseite der
Gehrungssäge.
3. Lösen Sie den Knopf, um die Schraubklemme nach oben oder
unten einzustellen, verwenden Sie dann den Feineinstellungknopf,
um die Schraubklemme am Werkstück festzuklemmen.
HINWEIS: Setzen Sie den Schraubstock auf die rechte Seite des
Unterteils, wenn Sie Neigungsschnitte vornehmen. MACHEN SIE
DEUTSCH
IMMER EINEN VERSUCH (MIT AUSGESCHALTETER SÄGE), BEVOR
SIE MIT DEM EINGESCHALTETEN GERÄT ARBEITEN, SO DASS SIE
DIE BAHN DES SÄGEBLATTS ÜBERPRÜFEN KÖNNEN. STELLEN
SIE SICHER DASS DER SCHRAUBSTOCK NICHT DEN BETRIEB DER
SÄGE ODER DIE SCHUTZVORRICHTUNGEN BEHINDERT.
Verbundgehrungsschnitte (Abb. 21, 22)
Doppelgehrungsschnitte sind Schnitte, die Gehrung und Neigung
kombinieren. Diesen Schnitttyp verwendet man für Rahmen oder
Kästen mit schrägen Seiten wie der in Abbildung 21.
WARNUNG: Wenn der Schnittwinkel von Schnitt zu Schnitt
variiert, überprüfen Sie, dass der Neigungsspannhebel und
der Gehrungsklemmknopf sicher befestigt sind. Sie müssen
befestigt werden, nachdem Änderungen an Neigung oder
Gehrung vorgenommen wurden.
• Das Diagramm unten hilft Ihnen dabei, die korrekten Neigungs- und
Gehrungseinstellungen für allgemeine Verbundgehrungsschnitte zu
finden.
• Wählen Sie in dem Diagramm den gewünschten Winkel A (Abb. 22)
Ihres Projekts und finden Sie den Winkel auf dem entsprechenden
Bogen im Diagramm. Folgen Sie von dem Punkt der Tabelle gerade
nach unten, um den korrekten Neigungwinkel zu finden, und
gerade zur Seite, um den korrekten Gehrungswinkel zu finden.
5
15
75
80
10
25
30
35
40
45
QUADRATISCHER
SQUARE BOX
KASTEN
65
35
45
35
SECHSSEITIGER
6 SIDED BOX
KASTEN
75
30
35
70
85
30
30
65
80
40
25
50
25
65
45
20
55
35
50
45
15
15
25
35
ACHTSEITIGER
8 SIDED BOX
KASTEN
15
30
40
10
20
40
60
70
75
20
80
85
55
60
25
30
10
15
20
15
5
10
20
25
10
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
ANGLE OF SIDE OF BOX (ANGLE"A")
50
55
60
40
WINKEL DER KASTENSEITE (WINKEL „A“)
40
DIESEN GEHRUNGSWINKEL AN DER
SET THIS
MITER
ANGLE ON SAW
SÄGE
EINSTELLEN
20
70
0
85
45
HINWEIS: Es wird der DWV9000 Schnellverbinder mit Drehanschluss
(ii) als Zubehör empfohlen, um die Absaugvorrichtung anzubringen.
Transport (Abb. 1, 2)
WARNUNG: Für den praktischen Transport der
Gehrungssäge befinden sich am Unterteil zwei
Vertiefungen für die Hände (dd). Heben oder transportieren
Sie die Gehrungssäge nicht, indem Sie sie an den
Schutzvorrichtungen festhalten.
1. Stellen Sie zum Transport der Säge die Neigungs- und
Gehrungspositionen auf 0°.
2. Drücken Sie den Lösehebel (b) der Arretierung der unteren
Schutzvorrichtung (Abb.1).
3. Drücken Sie den Sägekopf nach unten und schieben Sie den
Verriegelungsknopf (w) herein (Abb. 2).
4. Bringen Sie den Sägekopf in die Ruheposition und ziehen Sie die
Querverriegelung (s) an.
WARTUNG
Ihr DEWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein zufriedenstellender
Betrieb hängt von der geeigneten Pflege des Werkzeugs und seiner
regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Verletzungsgefahr zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es
vom Stromnetz, bevor Sie Zubehör anbringen oder
entfernen, Einstellungen justieren oder ändern oder
Reparaturen vornehmen. Stellen Sie sicher, dass der
Auslöseschalter in AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigter
Start kann zu Verletzungen führen.
WARNUNG: Wenn das Sägeblatt abgenutzt ist, ersetzen
Sie es durch ein scharfes Sägeblatt.
Schmierung
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche Schmierung.
45
DIESEN
NEIGUNGSWINKEL
AN
SET THIS
BEVEL ANGLE ON SAW
DER SÄGE EINSTELLEN
1. Stellen Sie Ihre Säge auf den angegebenen Winkel ein und machen
Sie einige Probeschnitte.
2. Versuchen Sie, die geschnittenen Stücke zusammenzusetzen.
Beispiel: Für einen vierseitigen Kasten mit 25º Außenwinkeln (Winkel
A, Abb. 22) verwenden Sie den Bogen oben rechts. Suchen Sie
25° auf der Bogenskala. Folgen Sie der horizontalen Schnittlinie an
jeder Seite, um die Gehrungswinkeleinstellung an der Säge (23°)
zu erhalten. Folgen Sie entsprechend der vertikalen Schnittlinie
nach oben oder unten, um die Neigungswinkeleinstellung an der
Säge (40°) zu erhalten. Führen Sie immer Probeschnitte an einigen
Abfallstücken durch, um die Einstellungen der Säge zu prüfen.
WARNUNG: Keinesfalls die Grenzen für
Verbundgehrungsschnitte von 45° Neigung mit 45°
Gehrung nach links oder rechts überschreiten.
`
Staubabsaugung (Abb. 1, 3, 4)
WARNUNG: Bringen Sie möglichst eine Absaugvorrichtung
an, die den geltenden Bestimmungen zur Staubabsaugung
entspricht.
Bringen Sie eine Absaugvorrichtung an, die den geltenden
Bestimmungen entspricht. Die Luftgeschwindigkeit von extern
angeschlossenen Systemen muss 20 m/s +/- 2 m/s betragen. Die
Geschwindigkeit wird im Verbindungsrohr an der Verbindungsstelle
gemessen, wobei das Werkzeug angeschlossen ist, aber nicht in
Betrieb ist.
Reinigung
Überprüfen Sie vor der Verwendung sorgfältig den oberen
Sägeblattschutz, den beweglichen unteren Sägeblattschutz sowie das
Staubabsaugrohr, damit sie korrekt arbeiten. Stellen Sie sicher, dass
weder Späne noch Staub oder Werkstückteilchen eine der Funktionen
blockieren können.
Falls Werkstückfragmente zwischen Sägeblatt und Schutzvorrichtungen
steckenbleiben, trennen Sie die Maschine von der Stromversorgung
und befolgen Sie die Anweisungen in Abschnitt Montage des
Sägeblatts. Entfernen Sie die steckengebliebenen Teile und montieren
Sie das Sägeblatt wieder.
WARNUNG: Immer, wenn Sie Ansammlung von Schmutz
an und um die Lüftungsöffnungen bemerken, blasen Sie mit
trockener Luft Schmutz und Staub aus dem Hauptgehäuse.
Tragen Sie anerkannten Augenschutz und anerkannte
Staubschutzmasken bei diesen Arbeiten.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder
andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Werkzeugs. Solche Chemikalien
können das in diesen Teilen verwendete Material weich
werden lassen. Verwenden Sie ein nur mit Wasser und
einer milden Seife befeuchtetes Tuch. Lassen Sie niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
WARNUNG: Um Verletzungsgefahren zu mindern,
reinigen Sie regelmäßig die Tischfläche.
WARNUNG: Um Verletzungsgefahren zu mindern,
reinigen Sie regelmäßig das Staubabsaugesystem.
21
D EU T S C H
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DEWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör mit diesem
Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko zu mindern,
sollte mit diesem Produkt nur von DEWALT empfohlenes
Zubehör verwendet werden.
STÜTZE FÜR LANGE WERKSTÜCKE (ABB. 5)
• Stützen Sie lange Stücke immer ab.
• Verwenden Sie für beste Ergebnisse die Verlängerung der
Werkstückstütze (DE7023), um die Tischbreite der Säge zu
erhöhen (als Zubehör bei Ihrem Händler erhältlich). Stützen Sie
lange Werkstücke mit einem geeigneten Mittel, zum Beispiel einem
Sägebock, damit die Enden nicht herunterfallen.
BEREICHE LIEFERBARER SÄGEBLÄTTER (EMPFOHLENE SÄGEBLÄTTER)
Sägeblatttyp Sägeblattabmessungen
DT1158 Serien 30
250 mm
Verwendung
Allgemeine Zwecke, Ablängen und
gerades Schneiden von Holz und
Kunststoffen
DT4282 Serien 40
250 mm
TCG für Aluminiumbearbeitung
DT4226 Serien 40
250 mm
ATB für Feinsägen von künstlichem
und natürlichem Holz
DT4287 Serien 40
250 mm
TCG für Extra-Feinsägen von
künstlichem und natürlichem Holz
DT4282 Serien 40
250 mm
Sägen von Aluminium
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu geeignetem
Zubehör.
Umweltschutz
Getrennte Sammlung Dieses Produkt darf nicht zusammen
mit normalem Hausmüll entsorgt werden.
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität seiner Produkte und bietet
daher den professionellen Anwendern des Produktes eine
herausragende Garantie. Diese Garantieerklärung gilt als
Ergänzung und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem Vertrag als
professioneller Anwender oder Ihrer gesetzlichen Ansprüche
als privater, nichtprofessioneller Anwender. Diese Garantie
gilt innerhalb der Staatsgebiete der Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALT-Gerätes nicht
vollständig zufrieden sind, geben Sie es einfach innerhalb von
30 Tagen komplett im Originallieferumfang, so wie gekauft,
an den Händler zurück, um eine vollständige Erstattung oder
ein Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt darf normalem
Verschleiß ausgesetzt sein. Der Kaufbeleg ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf, wird einmalig
eine Wartungsinspektion für Ihre DEWALT-Maschine ausgeführt.
Diese Arbeiten werden kostenlos von einem autorisierten
DEWALT-Service-Partner ausgeführt. Der Kaufbeleg muss
vorgelegt werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten. Gilt nicht
für Zubehör und Ersatzteile, sofern es sich nicht um einen
Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Material- oder
Produktionsmängeln innerhalb von 12 Monaten ab Kauf einen
Fehler aufweist, garantiert DEWALT den kostenlosen Austausch
aller fehlerhaften Teile oder, nach unserer Wahl, die kostenlose
Wandlung des Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß ausgesetzt;
Wenn Sie Ihr DEWALT Produkt ersetzen möchten oder es ausgedient
hat, entsorgen Sie es nicht mit dem normalen Hausmüll. Geben Sie
dieses Produkt an Sammelstellen zur getrennten Erfassung ab oder
stellen Sie es zur Abholung bereit.
Durch getrennte Sammlung von gebrauchten Produkten
und Verpackungen kann sichergestellt werden, dass sie
dem Recycling zugeführt und wiederverwertet werden. Die
Wiederverwendung von recyceltem Material trägt zur
Verhinderung von Umweltverschmutzung und zur
Reduzierung des Rohstoffsbedarfs bei.
Nach Maßgabe örtlicher Vorschriften ist die getrennte Sammlung von
elektrischen Geräten u. U. über Abholung, Sammelstellen oder den
Fachhändler möglich, wo das Produkt ursprünglich bezogen wurde.
DEWALT betreibt eine Einrichtung zur Sammlung und zum Recycling
von ausgedienten DEWALT-Produkten. Wenn Sie von diesem
Service Gebrauch machen möchten, bringen Sie Ihr Produkt zur
Kundendienstwerkstatt zurück, die es für Sie dem Recycling zuführen
wird.
Für die Adresse einer Kundendienstwerkstatt in Ihrer Nähe setzen
Sie sich bitte mit der örtlichen DEWALT-Niederlassung unter der in
dieser Anleitung angegebenen Anschrift in Verbindung. Eine Übersicht
der DEWALT-Kundendienstwerkstätten und weitere Informationen zu
Servicerichtlinien und Kontaktadressen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
22
• Es wurden keine Reparaturversuche durch nicht autorisierte
Personen vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
• Das Produkt wird vollständig im Originallieferumfang
zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu können, wenden
Sie sich an einen DEWALT-Service-Partner in Ihrer Nähe,
dessen Adresse Sie im DEWALT-Katalog finden, oder Sie
wenden sich an die DEWALT-Niederlassung, die in dieser
Anleitung angegeben ist. Eine Liste der autorisierten DEWALTKundendienstwerkstätten und vollständige Informationen
über unseren Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
ENGLI SH
CROSS-CUT MITRE SAW
DWS778
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of experience, thorough
product development and innovation make DEWALT one of the most
reliable partners for professional power tool users.
DWS778
Voltage
(U.K. & Ireland only)
Type
Power input
Blade diameter
Blade bore
Max. blade speed
Cutting depth
Max. blade thickness
Mitre (max. positions)
Bevel (max. positions)
Compound mitre
V
V
W
mm
mm
min-1
mm
mm
left and right
left
bevel
mitre
230 V tools
230 V tools
115 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
16 Amperes, mains
NOTE: This device is intended for the connection to a power supply
system with maximum permissible system impedance Zmax of
0.25 Ohm at the interface point (power service box) of user’s supply.
Technical Data
QS/GB
230
230
1
1850
250
30
4300
85
1.75
50°
48°
45°
45°
Fuses
Europe
U.K. & Ireland
U.K. & Ireland
LX
115
115
1
1650
250
30
4100
85
1.75
50°
48°
45°
45°
Capacities
cross-cut 90°
mitre 45°
mitre 48°
bevel 45°
bevel 48°
Overall dimensions
Weight
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
LPA (sound pressure)
dB(A)
94.2
94.2
KPA (sound pressure uncertainty)
dB(A)
3.0
3.0
The user has to ensure that this device is connected only to a power
system which fulfils the requirement above. If necessary, the user can
ask the public power supply company for the system impedance at the
interface point.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each signal word.
Please read the manual and pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous situation
which, if not avoided, will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or serious
injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or moderate
injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to personal
injury which, if not avoided, may result in property
damage.
85 x 305
85 x 215
85 x 204
58 x 305
54 x 305
465 x 615 x 390
17.2
LWA (sound power)
dB(A)
107.2
107.2
KWA (sound power uncertainty)
dB(A)
3.0
3.0
LP,PEAK
dB(A)
115.6
115.6
KP,PEAK
dB(A)
3.0
3.0
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
Denotes sharp edges.
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
DWS778
Vibration total values (triax vector sum) determined according to EN 61029:
Vibration emission value ah
ah =
m/s²
2.4
2.4
Uncertainty K =
m/s²
1.5
1.5
DEWALT declares that these products described under Technical Data
are in compliance with: 2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-9.
The vibration emission level given in this information sheet has been
measured in accordance with a standardised test given in EN 61029
and may be used to compare one tool with another. It may be used for
a preliminary assessment of exposure.
The undersigned is responsible for compilation of the technical file and
makes this declaration on behalf of DEWALT.
WARNING: The declared vibration emission level
represents the main applications of the tool. However if
the tool is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration emission
may differ. This may significantly increase the exposure level
over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should
also take into account the times when the tool is switched
off or when it is running but not actually doing the job. This
may significantly reduce the exposure level over the total
working period.
Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm, organisation of
work patterns.
These products also comply with Directive 2004/108/EC and
2011/65/EU. For more information, please contact DEWALT at the
following address or refer to the back of the manual.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.11.2012
Safety Instructions
WARNING! When using electric tools, basic safety
precautions should always be followed to reduce the risk
of fire, electric shock and personal injury including the
following.
23
EN GL I S H
Read all these instructions before attempting to operate this product
and save these instructions.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
General Safety Rules
1. Keep work area clear.
Cluttered areas and benches invite injuries.
2. Consider work area environment.
Do not expose the tool to rain. Do not use the tool in damp or
wet conditions. Keep the work area well lit (250 - 300 Lux). Do
not use the tool where there is a risk of causing fire or explosion,
e.g., in the presence of flammable liquids and gases.
3. Guard against electric shock.
Avoid body contact with earthed surfaces (e.g., pipes, radiators,
cookers and refrigerators). When using the tool under extreme
conditions (e.g., high humidity, when metal swarf is being
produced, etc.), electric safety can be improved by inserting an
isolating transformer or a (FI) earth-leakage circuit-breaker.
4. Keep other persons away.
Do not let persons, especially children, not involved in the work,
touch the tool or the extension cord and keep them away from
the work area.
5. Store idle tools.
When not in use, tools must be stored in a dry place and locked
up securely, out of reach of children.
6. Do not force the tool.
It will do the job better and safer at the rate to which it was
intended.
7. Use the right tool.
Do not force small tools to do the job of a heavy duty tool. Do
not use tools for purposes not intended; for example do not
use circular saws to cut tree limbs or logs.
8. Dress properly.
Do not wear loose clothing or jewellery, as these can be caught in
moving parts. Non-skid footwear is recommended when working
outdoors. Wear protective hair covering to contain long hair.
9. Use protective equipment.
Always use safety glasses. Use a face or dust mask if working
operations create dust or flying particles. If these particles might
be considerably hot, also wear a heat-resistant apron. Wear ear
protection at all times. Wear a safety helmet at all times.
10. Connect dust extraction equipment.
If devices are provided for the connection of dust extraction and
collecting equipment, ensure these are connected and properly
used.
11. Do not abuse the cord.
Never yank the cord to disconnect it from the socket. Keep
the cord away from heat, oil and sharp edges. Never carry the
tool by its cord.
12. Secure work.
Where possible use clamps or a vice to hold the work. It is safer
than using your hand and it frees both hands to operate the tool.
13. Do not overreach.
Keep proper footing and balance at all times.
14. Maintain tools with care.
Keep cutting tools sharp and clean for better and safer
performance. Follow instructions for lubricating and changing
accessories. Inspect tools periodically and if damaged have
them repaired by an authorized service facility. Keep handles
and switches dry, clean and free from oil and grease.
15. Disconnect tools.
When not in use, before servicing and when changing accessories
such as blades, bits and cutters, disconnect tools from the power
supply.
16. Remove adjusting keys and wrenches.
Form the habit of checking to see that adjusting keys and
wrenches are removed from the tool before operating the tool.
17. Avoid unintentional starting.
Do not carry the tool with a finger on the switch. Be sure that the
tool is in the “off” position before plugging in.
18. Use outdoor extension leads.
Before use, inspect the extension cable and replace if damaged.
When the tool is used outdoors, use only extension cords intended
for outdoor use and marked accordingly.
19. Stay alert.
Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate the
tool when you are tired or under the influence of drugs or alcohol.
20. Check for damaged parts.
Before use, carefully check the tool and mains cable to determine
that it will operate properly and perform its intended function.
Check for alignment of moving parts, binding of moving parts,
breakage of parts, mounting and any other conditions that may
affect its operation. A guard or other part that is damaged should
be properly repaired or replaced by an authorized service centre
unless otherwise indicated in this instruction manual. Have
defective switches replaced by an authorized service centre.
Do not use the tool if the switch does not turn it on and off.
Never attempt any repairs yourself.
WARNING! The use of any accessory or attachment or
performance of any operation with this tool other than
those recommended in this instruction manual may
present a risk of personal injury.
21. Have your tool repaired by a qualified person.
This electric tool complies relevant safety rules. Repairs should
only be carried out by qualified persons using original spare parts;
otherwise this may result in considerable danger to the user.
Additional Safety Rules for Mitre Saws
• The machine is provided with a special configured power supply
cord which can only be replaced by the manufacturer or its
authorised service agent.
• Do not use the saw to cut other materials than those
recommended by the manufacturer.
• Do not operate the machine without guards in position, or if guards
do not function or are not maintained properly.
• Ensure that the arm is securely fixed when performing bevel cuts.
• Keep the floor area around the machine level, well-maintained and
free of loose materials, e.g., chips and cut-offs.
• Select the correct blade for the material to be cut.
• Use correctly sharpened saw blades. Observe the maximum speed
mark on the saw blade.
• Make sure all locking knobs and clamp handles are tight before
starting any operation.
• Never place either hand in the blade area when the saw is
connected to the electrical power source.
• Never attempt to stop a machine in motion rapidly by jamming a
tool or other means against the blade; serious accidents can occur.
• Before using any accessory consult the instruction manual.
The improper use of an accessory can cause damage.
• Use a holder or wear gloves when handling a saw blade or rough
material.
• Ensure that the saw blade is mounted correctly before use.
• Make sure that the blade rotates in the correct direction.
• Do not use blades of larger or smaller diameter than
recommended. For the proper blade rating refer to the technical
data. Use only the blades specified in this manual, complying with
EN 847-1.
• Consider applying specially designed noise-reduction blades.
• Do not use HIGH SPEED STEEL blades.
• Do not use cracked or damaged saw blades.
24
ENGLI SH
• Do not use any abrasive or diamond discs.
Residual Risks
• Use only saw blades where the marked speed is at least equal to
the speed marked on the saw.
The following risks are inherent to the use of saws:
• Never use your saw without the kerf plate.
• Raise the blade from the kerf in the workpiece prior to releasing the
switch.
– injuries caused by touching the rotating parts.
In spite of the application of the relevant safety regulations and the
implementation of safety devices, certain residual risks cannot be
avoided. These are:
• Before each cut ensure that the machine is stable.
– Impairment of hearing.
• Do not wedge anything against the fan to hold the motor shaft.
– Risk of accidents caused by the uncovered parts of the rotating
saw blade.
• The blade guard on your saw will automatically raise when the arm
is brought down; it will lower over the blade when the guard lockup release lever (b) is pushed.
• Never raise the blade guard manually unless the saw is switched
off. The guard can be raised by hand when installing or removing
saw blades or for inspection of the saw.
• Check periodically that the motor air slots are clean and free of
chips.
• Replace the kerf plate when worn.
• Disconnect the machine from the mains before carrying out any
maintenance work or when changing the blade.
• Never perform any cleaning or maintenance work when the
machine is still running and the head is not in the rest position.
– Risk of injury when changing the unprotected saw blade.
– Risk of squeezing fingers when opening the guards.
– Health hazards caused by breathing dust developed when sawing
wood, especially oak, beech and MDF.
The following factors increase the risk of breathing problems:
– No dust extractor connected when sawing wood.
– Insufficient dust extraction caused by uncleaned exhaust filters.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use
• When fitted with a laser or LED, no exchange with a different type
of laser is permitted. Repairs shall only be carried out by the laser
manufacturer or an authorized agent.
Wear ear protection
• Connect the saw to a dust collection device when sawing wood.
Always consider factors which influence exposure of dust such as:
-– type of material to be machined (chip board produces more
dust than wood);
Wear eye protection
-– sharpness of the saw blade;
Carrying point
-– correct adjustment of the saw blade;
-– dust extractor with air velocity not less than 20 m/s.
Ensure that the local extraction as well as hoods, baffles and
chutes are properly adjusted.
• Please be aware of the following factors influencing exposure
to noise:
-– use saw blades designed to reduce the emitted noise;
-– use only well sharpened saw blades.
• Machine maintenance shall be conducted periodically.
Keep hands away from blade
DATE CODE POSITION (FIG. 2)
The Date Code (v v), which also includes the year of manufacture, is
printed into the housing.
Example:
2012 XX XX
• Provide adequate general or localized lighting.
• Ensure the operator is adequately trained in the use, adjustment
and operation of the machine.
• Ensure that any spacers and spindle rings are suitable for the
purpose as stated in this manual.
• Refrain from removing any cut-offs or other parts of the workpiece
from the cutting area while the machine is running and the saw
head is not in the rest position.
Year of Manufacture
Package Contents
The package contains:
1 Partly assembled cross-cut mitre saw
2 Hex keys 4/6 mm
1 250 mm TCT saw blade
• Never cut workpieces shorter than 150 mm.
1 Material clamp
• Without additional support the machine is designed to accept the
maximum workpiece size of:
1 Instruction manual
– Height 85 mm by width 305 mm by length 400 mm;
– Longer workpieces need to be supported by suitable additional
table, e.g. DE7023. Always clamp the workpiece safely to the
saw table.
• In case of an accident or machine failure, immediately turn the
machine off and disconnect machine from the power source.
• Report the failure and mark the machine in suitable form to prevent
other people from using the defective machine.
• When the saw blade is blocked due to abnormal feed force during
cutting, turn the machine off and disconnect it from power supply.
Remove the workpiece and ensure that the saw blade runs free.
Turn the machine on and start new cutting operation with reduced
feed force.
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual prior
to operation.
Description (fig. 1, 2, 7, 11, 12)
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
a. Trigger switch
b. Guard lock-up release lever
c. Operating handle
d. Fixed upper guard
• Never cut light alloy, especially magnesium.
e. Outer flange
• Whenever the situation allows, mount the machine to a bench
using bolts with a diameter of 8 mm and 80 mm in length.
f. Blade bolt
g. Lower blade guard
h. Saw blade
25
EN GL I S H
i. Sliding fence lock lever (fig. 11)
The following cords are mandatory:
j. Fixed table
k. Kerf plate
l. Mitre arm
m. Mitre latch
n. Rotating table/mitre arm
o. Mitre scale
p. Mitre scale screws (fig. 12)
q. Sliding fence
r. Dust extraction nozzle
s. Traverse lock
DWS778:
H05RN-F, 2x1.0 mm²
DWS778 LX:
H05RR-F, 2x1.5 mm²
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the earth
terminal.
t. Bevel clamp handle
u. Bevel scale
v. Bench mounting holes
w. Lock-down button
x. Traverse bars
y. Saw head
z. Hex keys
aa. Cable clamp
bb. Padlock hole
cc. Override button
dd. Carrying indentations (left and right)
ee. Inner flange (fig. 7)
ff. Material clamp
gg. XPSTM Worklight on/off switch
hh. XPSTM Worklight
ii. Twist lock connector (DWV9000, optional accessory)
INTENDED USE
Your DEWALT Cross-Cut Mitre Saw has been designed for professional
cutting of wood, wood products, plastics and aluminium. It performs
the sawing operations of cross-cutting, bevelling and mitring easily,
accurately and safely.
When assembled with a suitable saw blade, this machine is designed
for cutting aluminium profiles up to a maximum thickness of 4.0 mm.
NEVER cut magnesium.
This unit is designed for use with a nominal blade diameter 250 mm
carbide tip blade.
DO NOT use under wet conditions or in presence of flammable liquids
or gases.
These miter saws are professional power tools.
DO NOT let children come into contact with the tool. Supervision is
required when inexperienced operators use this tool.
WARNING! Do not use the machine for purposes other
than intended.
• This product is not intended for use by persons (including children)
suffering from diminished physical, sensory or mental abilities; lack
of experience, knowledge or skills unless they are supervised by
a person responsible for their safety. Children should never be left
alone with this product.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only. Always
check that the power supply corresponds to the voltage on the rating
plate.
Your tool is double insulated in accordance with EN 61029;
therefore no earth wire is required.
WARNING: 115 V units have to be operated via a fail-safe
isolating transformer with an earth screen between the
primary and secondary winding.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a specially
prepared cord available through the DEWALT service organisation.
In case of cord replacement, the tool must only be repaired by an
authorized service agent or by qualified electrician.
26
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 13 A.
Fitting a Mains Plug to 115 V Units
(U.K. and Ireland Only)
• The plug fitted should be comply with BS EN 60309 (BS4343),
16 Amps, earthing contact position 4h.
WARNING: Always ensure that the cable clamp (aa) is
correctly and securely fitted to the sheath of the cable.
Using an Extension Cable
If an extension cable is required, use an approved 3–core extension
cable suitable for the power input of this tool (see Technical Data).The
minimum conductor size is 1.5 mm2; the maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
ASSEMBLY
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off
and disconnect machine from power source before
installing and removing accessories, before adjusting
or changing set-ups or when making repairs. Be sure
the trigger switch is in the OFF position. An accidental startup can cause injury.
Unpacking
The motor and guards are already assembled onto the base.
Bench Mounting (fig. 2)
1. Holes (v) are provided in all four feet to facilitate bench mounting.
Two different sized holes are provided to accommodate different
sizes of bolts. Use either hole; it is not necessary to use both.
Always mount your saw firmly to prevent movement. To enhance
the portability, the tool can be mounted to a piece of 12.5 mm or
thicker plywood which can then be clamped to your work support
or moved to other job sites and reclamped.
2. When mounting your saw to a piece of plywood, make sure that
the mounting screws do not protrude from the bottom of the wood.
The plywood must sit flush on the work support. When clamping
the saw to any work surface, clamp only on the clamping bosses
where the mounting screw holes are located. Clamping at any
other point will interfere with the proper operation of the saw.
3. To prevent binding and inaccuracy, be sure the mounting surface is
not warped or otherwise uneven. If the saw rocks on the surface,
place a thin piece of material under one saw foot until the saw is
firm on the mounting surface.
Mounting the Saw Blade (fig. 2, 6–8)
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off
and disconnect machine from power source before
installing and removing accessories, before adjusting
or changing set-ups or when making repairs. Be sure
the trigger switch is in the OFF position. An accidental
start-up can cause injury.
WARNING: The teeth of a new blade are very sharp and
can be dangerous.
WARNING: Be aware the saw blade shall be replaced in
the described way only. Only use saw blades as specified
under Technical Data; Cat.no.: DT4282 is suggested.
ENGLI SH
IMPORTANT: The saw head (y) must be in its highest position to install
a new blade.
1. To raise the saw head (y) to its highest position, push down on the
saw head (y) and pull out the lock-down button (w).
2. Release the downward pressure and allow the saw head to rise to
its full height.
3. Insert the 6 mm hex key (z) deeply into the spindle lock (uu), found
opposite the blade shaft, and hold it (fig. 6, 8).
4. Insert the other 6 mm hex key (z) into the blade bolt (f) and loosen it
by turning clockwise. Remove the blade bolt (f) and the outer flange
(e).
5. Press the lower guard lock-up release lever (b) to raise the lower
blade guard (g) and remove the saw blade (h).
2. Place your thumb on the mitre arm (l) and squeeze the mitre latch
(m) to release the rotating table/mitre arm (n).
3. Swing the mitre arm until the latch locates it at the 0° mitre position.
4. Pull down the head and lock it in this position using the lock-down
button (w).
5. Check that the two 0° markings (nn) on the mitre scale (o) are just
visible.
6. Place a square (oo) against the left side of the fence (q) and
blade (h).
WARNING: Do not touch the tips of the blade teeth with
the square.
7. If adjustment is required, proceed as follows:
6. Install the new saw blade onto the shoulder provided on the inner
flange (ee) (fig. 7) making sure that the teeth at the bottom edge of
the blade are pointing towards the fence (away from the operator).
a. Loosen the mitre scale screws (p) (fig. 12) and move the scale/
mitre arm assembly left or right until the blade is at 90° to the
fence as measured with the square (oo) (fig. 13).
7. Replace the outer flange (e), making sure that the location lugs (jj)
are engaged correctly, one on each side of the motor shaft.
b. Retighten the mitre scale screws (p).
8. Insert the blade bolt (f) and tighten it with the 6 mm hex key (z) by
turning anti-clockwise while holding the 6 mm hex key (z) engaged
with your other hand (fig. 8).
9. Remove the two hex keys (z) and fit them back into their holder.
ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off
and disconnect machine from power source before
installing and removing accessories, before adjusting
or changing set-ups or when making repairs. Be sure
the trigger switch is in the OFF position. An accidental
start-up can cause injury.
Your mitre saw was accurately adjusted at the factory. If readjustment
due to shipping and handling or any other reason is required, follow the
steps below to adjust your saw. Once made, these adjustments should
remain accurate.
Adjusting the Traverse Bars for Constant Cutting
Depth (fig. 1, 2, 9, 10)
The blade must run at a constant cutting depth along the full length
of the table and must not touch the fixed table at the rear of the slot
or at the front of the rotating arm. To achieve this, the traverse bars
(x) must be perfectly parallel to the table when the saw head (y) is fully
depressed.
Checking and Adjusting the Blade to the Table
(fig. 2, 14–16)
1. Loosen the bevel clamp handle (t) (fig. 14).
2. Press the saw head (y) to the right to ensure it is fully vertical and
tighten the bevel clamp handle.
3. Place a square (oo) on the table and up against the saw blade (h)
(fig. 15).
WARNING: Do not touch the tips of the blade teeth with
the square.
4. If adjustment is required, proceed as follows:
a. Loosen the bevel clamp handle (t) and using a hex key (z), turn
the vertical position adjustment stop screw (qq) in or out until the
blade is at 90° to the table as measured with the square.
b. If the bevel pointer (rr) does not indicate zero on the bevel scale
(u), loosen the bevel scale screws (pp) that secure the scale and
move the scale as necessary.
Checking and Adjusting the Bevel Angle
(fig. 2, 14, 16)
The bevel override allows the maximum bevel angle to be set at 45° or
48° as required.
1. Make sure the override knob (ss) is located in the left position.
1. Press the lower guard lock-up release lever (b) (fig. 1).
2. Loosen the bevel clamp handle (t).
2. Press the saw head fully to the rear position and measure the
height from the rotating table (n) to the bottom of the outer flange
(e) (fig. 10).
3. Standing in front of the machine, move the saw head (y) to the left.
3. Turn the saw head traverse lock (s) (fig. 2).
5. If adjustment is required, turn the 45° bevel adjustment stop screw
(tt) using a 4 mm hex key (z), in or out as necessary until the bevel
pointer (rr) indicates 45°.
4. Keeping the saw head fully depressed, pull the head to the end of
its travel.
5. Measure the height indicated in Figure 10 again. Both values
should be identical.
6. If adjustment is required, proceed as follows (fig. 9):
a. Loosen the locknut (kk) in the bracket (ll) under the upper
dust extraction nozzle (r) (fig. 1) and adjust the screw (mm) as
required, proceeding in small steps.
b. Tighten the locknut (kk).
WARNING: Always check that the blade does not touch
the table at the rear of the slot or at the front of the rotating
arm at 90° vertical and 45° bevel positions. Do not switch
on before having checked this!
4. This is the 45° bevel position.
WARNING: The guide grooves can become clogged with
sawdust. Use a stick or some low pressure air to clear the
guide grooves.
Prior to Operation
WARNING:
• Install the appropriate saw blade. Do not use excessively
worn blades.The maximum rotation speed of the tool
must not exceed that of the saw blade.
• Do not attempt to cut excessively small pieces.
• Allow the blade to cut freely. Do not force.
• Allow the motor to reach full speed before cutting.
Adjusting the Fence (fig. 11)
• Make sure all locking knobs and clamp handles are tight.
Lift the sliding fence lock lever (i) anti-clockwise to loosen. Move the
sliding fence (q) to a position that avoids the blade, then tighten the
fence lock lever by turning clockwise.
• Secure the workpiece.
Checking and Adjusting the Blade to the Fence
(fig. 2, 12, 13)
1. Slacken the mitre latch (m).
• Although this saw will cut wood and many nonferrous
materials,these operating instructions refer to the cutting
of wood only. The same guide-lines apply to the other
materials. Do not cut ferrous (iron and steel) materials or
masonry with this saw! Do not use any abrasive discs!
• Make sure to use the kerf plate. Do not operate the
machine if the kerf slot is wider than 10 mm.
27
EN GL I S H
OPERATION
Instructions for Use
2. Squeeze the mitre latch (m) then move the arm to the 0° position.
3. Release the mitre latch.
4. Always ensure that the mitre latch is locked tightly before cutting.
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
5. Place the wood to be cut against the sliding fence (q) and secure it
with the material clamp (ff).
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off
and disconnect machine from power source before
installing and removing accessories, before adjusting
or changing set-ups or when making repairs. Be sure
the trigger switch is in the OFF position. An accidental
start-up can cause injury.
6. Take hold of the operating handle (c) and press the guard lock-up
release lever (b) to release the guard. Press the trigger switch (a) to
start the motor. It is recommended to start the cut near the fence.
The attention of UK users is drawn to the “woodworking machines
regulations 1974” and any subsequent amendments.
Ensure the machine is placed to satisfy your ergonomic conditions in
terms of table height and stability. The machine site shall be chosen so
that the operator has a good overview and enough free surrounding
space around the machine that allows handling of the workpiece
without any restrictions.
To reduce effects of increased vibration, make sure the environment is
not too cold, the machine and accessory are well maintained and the
workpiece size is suitable for this machine.
7. Depress the head to allow the blade to cut through the timber and
enter the plastic kerf plate (k).
8. After completing the cut, release the switch and wait for the saw
blade to come to a complete standstill before returning the head to
its upper rest position.
WARNING:
• For some types of plastic profiles, it is advisable to follow
the sequence in reverse order.
• The lower blade guard is designed to close quickly
when the lever (b) is released. If it does not, have the saw
serviced by an authorized DEWALT repair agent.
PERFORMING A SLIDING CUT (FIG. 1, 2, 18)
Switching On and Off (fig. 1)
1. Turn the saw head traverse lock (s) to loosen.
A hole (bb) is provided in the trigger switch (a) for insertion of a padlock
to lock the tool.
2. Push down the saw head (y), pull out the lock-down button (w) and
let the saw head rise to it’s highest position.
1. To run the tool, press the trigger switch (a).
2. To stop the tool, release the switch.
Use of XPSTM LED Worklight System (fig. 1)
NOTE: The mitre saw must be connected to a power source.
The XPSTM LED Worklight System (hh) is equipped with an on/off
switch (gg). The XPSTM LED Worklight System is independent of the
mitre saw’s trigger switch. The light does not need to be on in order to
operate the saw.
To cut through an existing pencil line on a piece of wood:
1. Turn on the XPSTM system, then pull down on the operating handle
(c) to bring the saw blade (h) close to the wood. The shadow of the
blade will appear on the wood.
2. Align the pencil line with the edge of the blade’s shadow. You may
have to adjust the mitre or bevel angles in order to match the pencil
line exactly.
3. Place the wood to be cut against the sliding fence (q) and secure it
with the material clamp (ff).
4. Lower the saw head then pull it to the end of its travel.
5. Press the guard lock-up release lever (b) to release the guard.
Press the trigger switch (a) to start the motor.
6. Totally depress the head to allow the blade to cut through the
timber and push the head back to complete the cut.
7. After completing the cut, release the switch and wait for the saw
blade to come to a complete standstill before returning the head to
its upper rest position.
WARNING: Remember to lock the saw head in the rear
position when the sliding cuts are finished.
VERTICAL MITRE CROSS-CUT (FIG. 1, 19)
1. Squeeze the mitre latch (m). Move the arm left or right to the
required angle.
Body and Hand Position
2. The mitre latch will automatically locate at 0°, 15°, 22.5°, 31.62°,
45° and 50° both left and right. If any intermediate angle is required
hold the head firmly and lock by fastening the mitre latch.
Proper positioning of your body and hands when operating the mitre
saw will make cutting easier, more accurate and safer.
4. Proceed as for a vertical straight cross-cut.
WARNING:
• Never place your hands near the cutting area.
• Place your hands no closer than 150 mm from the blade.
• Hold the workpiece tightly to the table and the fence
when cutting. Keep your hands in position until the
switch has been released and the blade has completely
stopped.
• Always make dry runs (without power) before finish
cuts so that you can check the path of the blade.
• Do not cross your hands.
• Keep both feet firmly on the floor and maintain proper
balance.
• As you move the saw arm left and right, follow it and
stand slightly to the side of the saw blade.
Basic Saw Cuts
VERTICAL STRAIGHT CROSS-CUT (FIG. 1, 2, 17)
NOTE: Use 250 mm saw blades with 30 mm arbor holes to
obtain the desired cutting capacities.
1. Raise the saw head (y) to its highest position by pushing down on
the saw head (y) and pulling out the lock-down button (w). Release
the downward pressure and allow the saw head to rise to its full
height.
28
3. Always ensure that the mitre latch is locked tightly before cutting.
WARNING: When mitring the end of a piece of wood
with a small off-cut, position the wood to ensure that the
off-cut is to the side of the blade with the greater angle to
the fence, i.e.:
left mitre, off-cut to the right
right mitre, off-cut to the left
BEVEL CROSS-CUTS (FIG. 11, 14, 20)
Bevel angles can be set from 0° to 48° to the left. Bevels up to 45°
can be cut with the mitre arm set between zero and a maximum of 45°
mitre position right or left.
1. Unlock the sliding fence lever (i) and move the fence away from the
blade.
2. Loosen the bevel clamp handle (t) and set the bevel as desired.
3. Set the override button (cc) if required.
4. Hold the head firmly and do not allow it to fall.
5. Tighten the bevel clamp handle (t) firmly.
6. Slide the fence towards the blade making sure it does not touch
the blade, then tighten the fence lock lever by turning clockwise.
7. Proceed as for a vertical straight cross-cut.
ENGLI SH
5
10
80
85
0
15
75
45
When cutting non-ferrous metals, the machine is only to be used to
perform vertical straight and mitre cross-cuts in the mitre saw mode.
We recommend that bevel and compound mitre cuts should not be
performed in non-ferrous metals. The machine is not to be used for
cutting ferrous metals.
20
25
30
35
40
45
SQUARE BOX
65
70
Cutting Non-Ferrous Metals
40
WARNING: Ensure that the material does not creep while
cutting; clamp it securely in place. Always let the blade
come to a full stop before raising the arm. If small fibres of
wood still split out at the rear of the workpiece, stick a piece
of masking tape on the wood where the cut will be made.
Saw through the tape and carefully remove tape when
finished.
50
45
75
30
35
70
85
30
65
80
25
55
60
25
20
45
70
50
25
65
20
55
35
50
45
15
15
30
40
15
25
35
10
20
40
60
The smoothness of any cut depends on a number of variables, i.e., the
material being cut. When smoothest cuts are desired for moulding and
other precision work, a sharp (60-tooth carbide) blade and a slower,
even cutting rate will produce the desired results.
6 SIDED BOX
30
75
• When using lubricants, only apply wax or separation spray. Do not
use emulsions or similar fluids.
35
40
85
• Only apply saw blades that are qualified for cutting non-ferrous
metals.
35
80
• Always use a material clamp when cutting non-ferrous metals.
Make sure that the workpiece is clamped securely.
ANGLE OF SIDE OF BOX (ANGLE"A")
SET THIS MITER ANGLE ON SAW
55
60
40
30
8 SIDED BOX
10
15
20
15
5
10
20
25
10
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
SET THIS BEVEL ANGLE ON SAW
1. Set your saw to the prescribed angles and make a few trial cuts.
Clamping the Workpiece (fig. 23–25)
2. Practice fitting the cut pieces together.
WARNING: Always use a material clamp.
Example: To make a four-sided box with 25° exterior angles
(angle “A”) (fig. 22), use the upper right arc. Find 25° on the arc
scale. Follow the horizontal intersecting line to either side to get
the mitre angle setting on the saw (23°). Likewise follow the vertical
intersecting line to the top or bottom to get the bevel angle setting
on the saw (40°). Always try cuts on a few scrap pieces of wood
to verify the settings on the saw.
For best results use the material clamp (ff) made for use with your saw.
Always use a material clamp when cutting non-ferrous metals. Make
sure that the workpiece is clamped securely.
TO INSTALL CLAMP
1. Insert it into the hole behind the fence. The clamp (ff) should be
facing toward the back of the mitre saw. Ensure the groove on
the clamp rod is fully inserted into the base of the mitre saw. If the
groove is visible, the clamp will not be secure.
2. Rotate the clamp 180º toward the front of the mitre saw.
3. Loosen the knob to adjust the clamp up or down, then use the fine
adjust knob to firmly clamp the workpiece.
NOTE: Place the clamp on the right side of the base when beveling.
ALWAYS MAKE DRY RUNS (UNPOWERED) BEFORE FINISH CUTS TO
CHECK THE PATH OF THE BLADE. ENSURE THE CLAMP DOES NOT
INTERFERE WITH THE ACTION OF THE SAW OR GUARDS.
Compound Mitre (fig. 21, 22)
This cut is a combination of a mitre and a bevel cut. This is the type
of cut used to make frames or boxes with slanting sides like the one
shown in Figure 21.
WARNING: If the cutting angle varies from cut to cut,
check that the bevel clamp handle and the mitre clamping
knob are securely tightened. These must be tightened after
making any changes in bevel or mitre.
• The chart shown below will assist you in selecting the proper bevel
and mitre settings for common compound mitre cuts.
• To use the chart, select the desired angle “A” (fig. 22) of your
project and locate that angle on the appropriate arc in the chart.
From that point follow the chart straight down to find the correct
bevel angle and straight across to find the correct mitre angle.
WARNING: Never exceed the compound mitre limits of
45° bevel with 45° left or right mitre.
`
Dust Extraction (fig. 1, 3, 4)
WARNING: Whenever possible, connect a dust extraction
device designed in accordance with the relevant regulations
regarding dust emission.
Connect a dust collection device designed in accordance with the
relevant regulations. The air velocity of externally connected systems
shall be 20 m/s +/- 2 m/s. Velocity to be measured in the connection
tube at the point of connection, with the tool connected but not
running.
NOTE: The DWV9000 twist-lock quick connector (ii) is recommended
as an optional accessory to connect to the dust extraction device.
Transporting (fig. 1, 2)
WARNING: In order to conveniently carry the mitre saw,
the base is provided with two hand indentations (dd). Never
use guards to lift or transport the mitre saw.
1. To transport the saw, set the bevel and mitre positions to 0°.
2. Press the lower guard lock-up release lever (b) (fig.1).
3. Press the saw head down and push in the lock-down button (w)
(fig. 2).
4. Bring the saw head to rest position and tighten the traverse lock (s).
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to operate over a long
period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory
operation depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off
and disconnect machine from power source before
installing and removing accessories, before adjusting
or changing set-ups or when making repairs. Be sure
the trigger switch is in the OFF position. An accidental
start-up can cause injury.
29
EN GL I S H
WARNING: If the saw blade is worn, replace it with a
new sharp blade.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Separate collection. This product must not be disposed of
with normal household waste.
Should you find one day that your DEWALT product needs replacement,
or if it is of no further use to you, do not dispose of it with household
waste. Make this product available for separate collection.
Separate collection of used products and packaging allows
materials to be recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent environmental pollution
and reduces the demand for raw materials.
Cleaning
Before use, carefully check the upper blade guard, movable lower
blade guard as well as the dust extraction tube to determine that it will
operate properly. Ensure that chips, dust or workpiece particle cannot
lead to blockage of one of the functions.
In case of workpiece fragments jammed between saw blade and
guards disconnect the machine from the power supply and follow the
instructions given in section Mounting the Saw Blade. Remove the
jammed parts and reassembling the saw blade.
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
WARNING: To reduce the risk of injury, regularly clean
the table top.
WARNING: To reduce the risk of injury, regularly clean
the dust collection system.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DEWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DEWALT, recommended
accessories should be used with this product.
SUPPORT FOR LONG PIECES (FIG. 5)
• Always support long pieces.
• For best results, use the extension work support (DE7023) to
extend the table width of your saw (available from your dealer as
an option). Support long workpieces using any convenient means
such as saw-horses or similar devices to keep the ends from
dropping.
RANGE OF SAW BLADES AVAILABLE (RECOMMENDED BLADES)
Type of blade
DT1158 series 30
Blade dimensions
250 mm
DT4282 series 40
DT4226 series 40
250 mm
250 mm
DT4287 series 40
250 mm
DT4282 series 40
250 mm
Usage
For general purpose, ripping and
cross-cutting of wood and
plastics
TCG for use with aluminum
ATB for fine cutting of
manmade and natural wood
TCG for extra fine cutting of
manmade and natural wood
Aluminium cutting
Consult your dealer for further information on the appropriate
accessories.
30
Protecting the Environment
Local regulations may provide for separate collection of electrical
products from the household, at municipal waste sites or by the retailer
when you purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and recycling of DEWALT
products once they have reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product to any authorised
repair agent who will collect them on our behalf.
You can check the location of your nearest authorised repair agent by
contacting your local DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service and contacts are available on the
Internet at: www.2helpU.com.
ENGLI SH
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee
is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the
European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply
return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to
the point of purchase, for a full refund or
exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, you are entitled to one service free
of charge. It will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour. Excludes accessories and spare parts
unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship
within 12 months from the date of purchase,
DEWALT guarantees to replace all defective
parts free of charge or – at our discretion –
replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair
wear and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced;
• The product is returned complete with all
original components.
If you wish to make a claim, contact your
seller or check the location of your nearest
authorised DEWALT repair agent in the
DEWALT catalogue or contact your DEWALT
office at the address indicated in this manual.
A list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service is available
on the Internet at: www.2helpU.com.
31
ESPAÑO L
DWS778 SIERRA INGLETADORA DE CORTE TRANSVERSAL
Identifique medidas de seguridad adicionales para proteger
al operador de los efectos de la vibración tales como:
mantener la herramienta y los accesorios, mantener las
manos calientes y organizar los patrones de trabajo.
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de experiencia, innovación y
un exhaustivo desarrollo de productos hacen que DEWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de herramientas eléctricas
profesionales.
Datos técnicos
DWS778
Voltaje
Tipo
Potencia absorbida
Diámetro de la hoja
Diámetro interior de la hoja
Velocidad máxima de la hoja
De profundidad de corte
Máx. espesor de las cuchillas
Inglete (posiciones máximas)
Bisel (posiciones máximas)
Inglete compuesto
V
W
mm
mm
min-1
mm
mm
izquierda y derecha
izquierda
bisel
inglete
QS/GB
230
1
1850
250
30
4300
85
1,75
50°
48°
45°
45°
LX
115
1
1650
250
30
4100
85
1,75
50°
48°
45°
45°
Capacidades
corte transversal 90°
inglete 45°
inglete 48°
bisel 45°
bisel 48°
Dimensiones generales
Peso
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
LPA (presión acústica)
dB(A)
94,2
94,2
KPA (incertidumbre
de presión acústica)
dB(A)
3,0
3,0
LWA (potencia acústica)
dB(A)
107,2
107,2
KWA (incertidumbre
de potencia acústica)
dB(A)
3,0
3,0
LP,PICO
dB(A)
115,6
115,6
KP,PICO
dB(A)
3,0
3,0
Herramientas de 230 V
10 A, en la red
NOTA: Este dispositivo se ha previsto para conectarlo a un sistema de
alimentación dotado de una impedancia máxima Zmax de 0,25 Ohm
en el punto de interfaz (caja de servicio eléctrico) de la red del usuario.
El usuario debe cerciorarse de que este dispositivo esté conectado
exclusivamente a un sistema eléctrico que cumpla con los requisitos
establecidos previamente. Si es necesario, el usuario puede preguntar
a la empresa de electricidad la impedancia del sistema en el punto de
la interfaz.
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones siguientes describen el nivel de gravedad de cada
palabra indicadora. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación peligrosa inminente que,
de no evitarse, ocasionará la muerte o una lesión grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación potencialmente
peligrosa que, de no evitarse, podría ocasionar la muerte
o una lesión grave.
ATENCIÓN: Indica una situación potencialmente peligrosa
que, de no evitarse, puede ocasionar una lesión de poca
o modera gravedad.
85 x 305
85 x 215
85 x 204
58 x 305
54 x 305
465 x 615 x 390
17,2
AVISO: Indica una práctica no relacionada con las
lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Bordes afilados.
Valores totales de vibración (suma de vectores teniendo en cuenta los tres ejes)
determinados de acuerdo con la norma EN 61029:
Valor de emisión de vibración ah
ah =
m/s²
2,4
2,4
Incertidumbre K =
m/s²
1,5
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta hoja de información
se ha medido de conformidad con una prueba normalizada
proporcionada en EN 61029 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede usarse para una evaluación preliminar de
exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración declarado
representa las principales aplicaciones de la herramienta.
Sin embargo, si se utiliza la herramienta para distintas
aplicaciones, con accesorios diferentes o mal mantenidos,
la emisión de vibración puede variar. Esto puede aumentar
considerablemente el nivel de exposición durante el período
total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición a la vibración debería
tener en cuenta también las veces en que la herramienta
está apagada o cuando está en funcionamiento pero
no realizando ningún trabajo. Esto puede reducir
considerablemente el nivel de exposición durante el período
total de trabajo.
32
Fusibles
Europa
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
DWS778
DEWALT declara que los productos descritos bajo Datos técnicos son
conformes a las normas:
2006/42/CE, EN 61029-1, EN 61029-2-9.
Estos productos son conformes también a la Directriz 2004/108/CE
y 2011/65/UE. Si desea más información, póngase en contacto con
DEWALT en la dirección indicada a continuación o bien consulte la parte
posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo técnico y
realiza esta declaración en representación de DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de Productos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
01.11.2012
E SPAÑOL
Instrucciones de seguridad
ADVERTENCIA! Cuando use herramientas eléctricas
deben siempre observarse precauciones de seguridad
básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga
eléctrica y lesión corporal, incluidas las siguientes.
Lea todas las instrucciones antes de intentar manejar este producto y
consérvelas.
CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS
Reglas de seguridad generales
1. Mantenga limpia el área de trabajo.
Un área o un banco de trabajo en desorden aumentan el riesgo de
accidentes.
2. Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo.
No exponga la herramienta a la lluvia. No utilice la herramienta en
ambientes húmedos o mojados. Procure que el área de trabajo
esté bien iluminada (250 - 300 Lux). No utilice la herramienta
donde exista riesgo de incendio o explosión, p.ej. en la proximidad
de líquidos o gases inflamables.
3. Protéjase contra las descargas eléctricas.
Evite el contacto del cuerpo con las superficies conectadas a tierra
(p. ej. tuberías, radiadores, cocinas eléctricas y frigoríficos). Cuando
use la herramienta en condiciones extremas (p.ej. humedad
elevada, formación de polvo metálico, etc.), se puede mejorar la
seguridad eléctrica intercalando un transformador de separación o
un disyuntor con derivación a tierra (FI).
4. Mantenga alejadas a otras personas.
No permita que otras personas, especialmente niños, que no estén
implicadas en el trabajo, toquen la herramienta o el cable alargador
y manténgalos alejados del área de trabajo.
5. Guarde las herramientas que no utilice.
Las herramientas que no se utilicen deben guardarse en un lugar
seco, cerrado bien y fuera del alcance de los niños.
6. No fuerce la herramienta.
Funcionará mejor y con mayor seguridad si se utiliza de acuerdo
con sus características técnicas.
7. Use la herramienta adecuada.
No utilice herramientas de baja potencia para ejecutar trabajos
pesados. No utilice las herramientas para aplicaciones no previstas;
por ejemplo no utilice sierras circulares para cortar ramas de
árboles o troncos.
8. Vístase debidamente.
No lleve ropa suelta ni joyas, ya que pueden quedar atrapadas en
las piezas móviles. Se recomienda el uso de calzado antideslizante
cuando trabaje en exteriores. Para sujetar el pelo largo, use un
accesorio protector.
9. Use un equipo protector.
Utilice siempre gafas protectoras. Utilice una mascarilla si el trabajo
a ejecutar produce polvo u otras partículas volantes. Si esas
partículas están a una temperatura considerablemente caliente,
utilice también un delantal de trabajo resistente al calor. Lleve
puesta siempre la protección auditiva. Lleve un casco protector en
todo momento.
10. Conecte el equipo de extracción de polvo.
Si se suministran dispositivos para la conexión del equipo
de extracción y recogida de polvo, asegúrese de que estén
conectados y de que se usen adecuadamente.
11. No someta el cable de alimentación a presión innecesaria.
Nunca tire del cable para desconectarlo del enchufe. Proteja
el cable de las fuentes de calor, del aceite y de las aristas vivas. No
transporte nunca la herramienta sujetándola por el cable.
12. Sujete bien la pieza de trabajo.
Siempre que sea posible, utilice abrazaderas o un tornillo de banco
para sujetar la pieza de trabajo. Es más seguro que sujetarla
con la mano y le permite utilizar ambas manos para manejar la
herramienta.
13. No intente realizar demasiadas cosas al mismo tiempo.
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y conserve el equilibrio en
todo momento.
14. Tenga cuidado al realizar labores de mantenimiento.
Mantenga sus herramientas para cortar afiladas y limpias para
trabajar mejor y de forma más segura. Siga las instrucciones para
lubricar y cambiar los accesorios. Inspeccione las herramientas
periódicamente y si están dañadas llévelas a un centro de
servicio autorizado para que las repare. Mantenga los mangos e
interruptores secos, limpios y libres de aceite y grasa.
15. Desconecte las herramientas.
Desconecte las herramientas de la fuente de alimentación cuando
no esté utilizándolas y antes de realizar reparaciones o cambiar
accesorios como hojas, brocas y cuchillas.
16. Saque las llaves de ajuste y las llaves inglesas.
Acostúmbrese a verificar que las llaves de ajuste y las llaves
inglesas se hayan sacado de la herramienta antes de utilizarla.
17. Evite ponerla en funcionamiento involuntariamente.
No transporte la herramienta con un dedo en el interruptor.
Asegúrese de que la herramienta esté en posición de “apagado”
(“off”) antes de enchufarla.
18. Use cables alargadores para exteriores.
Compruebe que el cable alargador no presente desperfectos
antes de utilizarlo. Al utilizar la herramienta en exteriores, utilice
exclusivamente cables alargadores diseñados para uso en
exteriores.
19. Esté siempre alerta.
Concéntrese en lo que está haciendo. Use el sentido común. No
maneje la herramienta cuando esté cansado o bajo los efectos de
medicamentos o alcohol.
20. Compruebe que no haya piezas dañadas.
Antes de utilizarla, compruebe cuidadosamente la herramienta y
el cable de corriente para determinar si funcionará bien y realizará
la función para la que está prevista. Compruebe la alineación
y fijación de las piezas móviles, las piezas rotas, el montaje y
cualquier otro condicionante que pueda afectar el funcionamiento
correcto de la herramienta. Un protector u otra pieza que estén
dañadas deben ser reparadas adecuadamente o cambiadas por
un centro de servicio técnico autorizado a menos que se indique
de otro modo en este manual de instrucciones. Los interruptores
defectuosos deben ser cambiados por un centro de servicio
autorizado. No utilice la herramienta si no puede encenderse y
apagarse con el interruptor. Jamás intente repararla usted mismo.
¡ADVERTENCIA! El uso de otros accesorios, adaptadores
o la propia utilización de la herramienta de cualquier
forma que no sea la recomendada en este manual de
instrucciones puede presentar riesgo de lesiones a los
usuarios.
21. Su herramienta deber ser reparada por una persona
cualificada.
Esta herramienta eléctrica cumple con las normas de seguridad
pertinentes. Las reparaciones deben ser efectuadas únicamente
por personas cualificadas que utilicen piezas de repuesto
originales; de lo contrario puede ocasionarse un daño considerable
al usuario.
Normas adicionales de seguridad para las sierras
de ingletes
• La máquina se suministra con un cable de alimentación
especialmente configurado que tan sólo puede ser sustituido por el
fabricante o su agente de reparación autorizado.
• No utilice la sierra para cortar otros materiales distintos a los
aconsejados por el fabricante.
• No opere la máquina sin las protecciones en su lugar, si no
funcionan o cuando no se hayan mantenido adecuadamente.
• Compruebe que el brazo está fijado con seguridad cuando realice
cortes biselados.
• Mantenga la zona del suelo que rodea la máquina bien mantenida
y libre de materiales sueltos, como astillas y elementos de corte.
• Seleccione la cuchilla adecuada para el material que va a cortar.
• Utilice cuchillas de sierra correctamente afiladas. Observe la marca
de máxima velocidad en la cuchilla de la sierra.
33
ESPAÑO L
• Compruebe que todos los pernos de bloqueo y las asas de fijación
están apretados antes de iniciar cualquier operación.
• El mantenimiento de la máquina deberá realizarse periódicamente;
• No coloque nunca sus manos en la zona de la cuchilla cuando la
sierra esté conectada a la alimentación eléctrica.
• Compruebe que el operador ha recibido la formación necesaria
para utilizar, ajustar y operar la máquina;
• No intente detener nunca una máquina en movimiento
rápidamente, obstruyendo una herramienta u otros medios frente a
la cuchilla, ya podrá dar lugar a accidentes graves.
• Compruebe que los espaciadores y las anillas de eje son
adecuados para el uso indicado en el presente manual.
• Antes de utilizar cualquier accesorio, consulte el manual de
instrucciones.
El uso inadecuado de un accesorio puede provocar daños.
• No retire ningún elemento de corte ni otras partes de la pieza
de trabajo en la zona de corte mientras que la máquina esté
funcionando y el cabezal de la sierra se haya ubicado en posición
de parada.
• Utilice un soporte o lleve guantes cuando manipule la cuchilla de
una sierra o un material duro.
• Compruebe que la cuchilla de la sierra está instalada
adecuadamente antes de usarla.
• Dótese de una iluminación general o localizada adecuada;
• No corte nunca piezas de una longitud inferior a 150 mm.
• Sin soporte adicional, la máquina ha sido diseñada para aceptar
piezas de trabajo cuyo tamaño máximo sea de:
• Compruebe que la cuchilla gira en la dirección adecuada.
– 85 mm de alto por 305 mm de ancho por 400 mm de largo;
• No utilice hojas de un diámetro mayor o menor del recomendado.
Para conocer la capacidad de corte exacta, consulte las Datos
técnico. Utilice solo las hojas que se mencionan en este manual,
que cumplen con la EN 847-1.
– Las piezas más grandes deberán apoyarse en una mesa
adicional adecuada, como por ejemplo, la DE7023. Fije siempre
la pieza de trabajo en modo seguro a la mesa de la sierra.
• Tenga en cuenta la aplicación de cuchillas especialmente
diseñadas para reducir el ruido.
• No utilice cuchillas de ACERO DE ALTA VELOCIDAD.
• No utilice cuchillas de sierra rotas o dañadas.
• Ante un accidente o un fallo de la máquina, apague
inmediatamente la máquina y desconéctela de la red.
• Indique el fallo y marque la máquina de forma adecuada para evitar
que los demás utilicen una máquina defectuosa.
• Utilice sólo cuchillas de sierra cuya velocidad indicada sea como
mínimo equivalente a la velocidad indicada en la sierra.
• Cuando la cuchilla de la sierra esté bloqueada debido a una fuerza
de alimentación anormal, apague la máquina y desconéctela de
la red. Retire la pieza de trabajo y compruebe que la cuchilla de la
sierra gira sin problemas. Encienda la máquina y empiece de nuevo
a cortar con una fuerza de alimentación reducida.
• No utilice nunca su sierra sin el plato de separación.
• No corte nunca aleaciones ligeras, especialmente de magnesio.
• Eleve la cuchilla de la ranura de la pieza de trabajo antes de soltar
el interruptor.
• Cuando la situación lo permita, monte la máquina en un banco
utilizando pernos con un diámetro de 8 mm y un largo de 80 mm.
• No utilice discos abrasivos o de punta de diamante.
• Antes de empezar a cortar, compruebe que la máquina está
estable.
Riesgos residuales
• No ponga nada contra el ventilador para sostener el eje del motor.
Los siguientes riesgos son inherentes al uso de las sierras:
• La protección de la cuchilla de su sierra se elevará
automáticamente cuando baje el brazo, y se ubicará por debajo
de la cuchilla al pulsar la palanca de liberación (b) del bloqueo del
cabezal.
• No levante nunca la protección de la cuchilla manualmente a
menos que la sierra esté apagada. La protección podrá levantarse
manualmente cuando instale o retire cuchillas de sierra o cuando
inspeccione la sierra.
• Compruebe frecuentemente que las ranuras de ventilación del
motor carecen de astillas.
• Sustituya el plato de separación cuando esté gastado.
• Desconecte la máquina de la red antes de llevar a cabo cualquier
operación de mantenimiento o cuando cambie la cuchilla.
• No realice nunca ninguna operación de limpieza o mantenimiento
cuando la máquina siga girando y el cabezal no se haya ubicado
en la posición de descanso.
• Cuando esté dotada de un láser o LED, no sustituir con otro tipo
de láser. Las reparaciones deberán ser realizadas únicamente por
el fabricante del láser o por un agente autorizado.
• Conecte la sierra a un dispositivo de extracción de polvo cuando
corte madera. Tenga siempre en cuenta los factores que influyen
en la exposición del polvo como:
-– el tipo de material que va a tratarse (los paneles de chip
producen mucho más polvo que la madera);
– daños provocados por el contacto con las piezas giratorias
A pesar del cumplimiento de las normas de seguridad pertinentes y
del uso de dispositivos de seguridad, existen determinados riesgos
residuales que no pueden evitarse. Los riesgos son los siguientes:
– Deterioro auditivo.
– Riesgo de accidente causado por piezas sin protección de la
cuchilla de sierra giratoria.
– Riesgo de daños al cambiar la cuchilla de sierra sin protección.
– Riesgo de aplastamiento de los dedos al abrir las protecciones.
– Daños a la salud, provocados por la respiración del polvo emitido
al cortar madera, especialmente el polvo de haya, roble y MDF.
Los siguientes factores aumentan los riesgos de problemas
respiratorios:
– No hay ningún extractor de polvo conectado mientras se sierra la
madera.
– Extracción insuficiente de polvo, provocada por filtros de
extracción sucios.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
-– el afilado de la cuchilla de la sierra;
-– corrija el ajuste de la cuchilla de la sierra,
-– extractor de polvo con una velocidad de aire que no sea inferior
a los 20 m/s.
Compruebe que el extractor local, así como las campanas,
deflectores y tolvas están correctamente ajustados.
• Por favor, tenga en cuenta de los siguientes factores que incluyen
en la exposición
ante el ruido:
-– utilice cuchillas de sierra diseñadas para reducir las emisiones
de ruido;
-– utilice sólo cuchillas de sierra afiladas;
34
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
Punto de traslado
Mantenga sus manos alejadas de la cuchilla.
E SPAÑOL
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. 2)
USO PREVISTO
El Código de fecha (v v), que contiene también el año de fabricación,
viene impreso en la caja protectora.
La sierra de inglete de corte transversal DEWALT ha sido diseñada para
el corte profesional de madera y de productos de madera, plástico
y aluminio. Realiza las operaciones de corte cruzado, biselado e
ingleteado de forma fácil, precisa y segura.
Ejemplo:
2012 XX XX
Año de fabricación
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Sierre de inglete de corte transversal parcialmente ensamblada
Cuando se monta una cuchilla adecuada, esta herramienta está
diseñada para cortar perfiles de aluminio de hasta un espesor máximo
de 4,0 mm. NO cortar nunca magnesio.
Esta unidad está diseñada para ser usada con una cuchilla de 250 mm
de diámetro nominal de punta de carburo.
2 Llave hexagonal de 4/6 mm
NO DEBE usarse en condiciones húmedas ni en presencia de líquidos
o gases inflamables.
1 Cuchilla de sierra TCT de 250 mm
Estas sierras de inglete son herramientas eléctricas profesionales.
1 Sujeción del material
NO PERMITA que los niños toquen la herramienta. El uso por parte de
operadores inexpertos requiere supervisión.
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo de despiece
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algún desperfecto durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y comprender
este manual antes de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. 1, 2, 7, 11, 12)
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrían derivarse lesiones
personales o daños.
a. Interruptor de activación
b. Palanca de liberación del bloqueo del cabezal
c. Empuñadura de funcionamiento
d. Protección superior fija
¡ADVERTENCIA! No utilice la máquina para fines distintos
a los indicados.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por
personas (incluyendo los niños) que posean discapacidades
físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la experiencia,
conocimiento o destrezas necesarias a menos que estén
supervisadas por una persona que se haga responsable de su
seguridad. No deberá dejar nunca que los niños jueguen solos con
este producto.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un solo voltaje. Compruebe
siempre que el voltaje suministrado corresponda al indicado en la placa
de características.
Su herramienta tiene doble aislamiento conforme a la norma
EN 61029, por lo que no se requiere conexión a tierra.
e. Pestaña exterior
f. Perno de la cuchilla
g. Protector de cuchilla inferior
h. Hoja de sierra
i. Palanca de bloqueo de protección deslizante (fig. 11)
Si es necesario sustituir el cable, la reparación debe realizarla
exclusivamente un agente de servicio autorizado o un electricista
cualificado.
Los siguientes cables son obligatorios:
j. Mesa fija
k. Plato de separación
l. Brazo de inglete
m. Pestillo de inglete
n. Mesa giratoria/brazo de inglete
o. Escala de inglete
p. Tornillos de escala de inglete (fig. 12)
q. Protección deslizante
DWS778:
H05RN-F, 2x1,0 mm²
DWS778 LX:
H05RR-F, 2x1,5 mm²
Uso de un alargador
En caso de que sea necesario utilizar un alargador, use uno de 3
conductores aprobado y apto para la potencia de esta herramienta
(véanse los Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor es
1,5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el cable
completamente.
r. Boquilla de extracción de polvo
s. Bloqueo de carrera
t. Asa de fijación del bisel
u. Escala de bisel
v. Orificios de montaje del banco
w. Botón de bloqueo
x. Barras de carrera
y. Cabezal de la sierra
z. Llaves hexagonales
aa. Abrazadera de cable
bb. Orificio del candado
cc. Botón de conmutación
dd. Entalladura para transporte (derecha e izquierda)
ee. Brida interior (fig. 7)
ff. Sujeción del material
gg. Interruptor de encendido/apagado del faro de trabajo XPSTM
hh. Faro de trabajo XPSTM
ii. Conector de bloqueo de rosca (DWV9000, accesorio opcional)
MONTAJE
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones,
apague la máquina y desconéctela del suministro
eléctrico antes de instalar o quitar accesorios y
antes de hacer ajustes, cambios de configuración o
reparaciones. Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
Desembalaje
El motor y los protectores ya están montados sobre la base.
Montaje sobre banco (fig. 2)
1. En las cuatro patas hay orificios (v) para facilitar el montaje sobre
un banco. Hay orificios para tornillos de diversos tamaños. Utilice
uno de los orificios; no es necesario utilizar ambos. Monte siempre
la sierra con firmeza para que no se mueva. A fin de facilitar el
transporte, la herramienta puede montarse sobre una pieza de
madera contrachapada de al menos 12,5 mm de grosor, que se
puede sujetar al soporte de trabajo que usted utilice o se puede
trasladar a otros emplazamientos y volver a montarla.
2. Cuando monte la sierra sobre una pieza de madera
contrachapada, compruebe que los tornillos de montaje no
sobresalgan de la parte inferior de la madera. Es imprescindible
35
ESPAÑO L
que la madera contrachapada quede bien nivelada sobre el
soporte de trabajo. Al montar la sierra en cualquier superficie de
trabajo, sujétela únicamente por los salientes donde están situados
los orificios para los tornillos de montaje. Sujetarla por cualquier
otro punto podría impedir el buen funcionamiento de la sierra.
3. Para evitar trabazones e imprecisiones, compruebe que la
superficie de montaje no esté combada ni tenga irregularidades. Si
la sierra traquetea sobre la superficie, use un pedazo de material
para calzar una de las patas de la sierra hasta que quede firme
sobre la superficie de montaje.
Montaje de la hoja de la sierra (fig. 2, 6–8)
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones,
apague la máquina y desconéctela del suministro
eléctrico antes de instalar o quitar accesorios y
antes de hacer ajustes, cambios de configuración o
reparaciones. Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Los dientes de las hojas nuevas están
muy afilados y pueden resultar peligrosos.
¡ADVERTENCIA! Compruebe que la cuchilla de la sierra
se vuelva a colocar en su sitio indicado exclusivamente.
Utilice exclusivamente las cuchillas de sierra indicadas en
el apartado de Datos técnicos, nº de categoría: DT4282
aconsejada.
IMPORTANTE: La cuchilla de la sierra (y) debe estar en su posición
más alta para montar una cuchilla nueva.
1. Alcer el cabezal de la sierra (y) hasta su posición más alta, haga
bajar el cabezal de la sierra (y) y tire hacia afuera el botón de
bloqueo (w).
2. Suelte suavemente la presión hacia abajo dejando que se levante
completamente.
Ajuste de las barras de carrera para una
profundidad de corte constante (fig. 1, 2, 9, 10)
La cuchilla debe funcionar a una profundidad de corte constante a
lo largo de toda la profundidad de la mesa y nunca debe tocar la
mesa fija en la parte trasera de la ranura o en la parte delantera del
brazo giratorio. Para lograrlo, las barras de carrera (x) deben estar
perfectamente paralelas a la mesa cuando el cabezal de la sierra (y)
está completamente hundido.
1. Apretar la palanca de liberación del bloqueo del cabezal inferior (b)
(fig. 1).
2. Apretar el cabezal de la sierra completamente hasta la posición
trasera y medir la altura desde la mesa giratoria (n) hasta el fondo
de la pestaña exterior (e) (fig. 10).
3. Girar el bloqueo de recorrido del cabezal de la sierra (s) (fig. 2).
4. Manteniendo el cabezal de la sierra completamente hundido, tirarlo
hasta el final de carrera.
5. Medir nuevamente la altura indicada en la figura 10. Ambos valores
deberían ser idénticos.
6. Si se requiere un ajuste, proceda del siguiente modo (fig. 9):
a. Afloje la contratuerca (kk) de la ménsula (ll) debajo de la boquilla
de extracción de polvo (r) (fig. 1) y ajuste el tornillo (mm) como
sea necesario, procediendo por pasos.
b. Ajustar la contratuerca (kk).
ADVERTENCIA: Controlar siempre que la cuchilla no
toque la parte posterior de la ranura o la parte delantera
del brazo giratorio en las posiciones a 90° en vertical y a
45° en bisel. No encender antes de efectuar hacer este
control.
Ajuste de la protección (fig. 11)
3. Introduzca a fondo la llave hexagonal de 6 mm (z) en el cabeza del
husillo (uu)que se encuentra frente al eje de la cuchilla, y sujétela
(fig. 6, 8).
Levante la palanca deslizante de bloqueo de la protección (i) en sentido
antihorario para aflojar. Desplace la protección deslizante (q) hacia una
posición en que se evite la cuchilla, ajuste la palanca de bloqueo de la
protección girando en sentido horario.
4. Introduzca la otra llave exagonal de 6 mm (z) en el perno de la
cuchilla (f) y aflójela girando en sentido horario. Quite el perno de la
cuchilla (f) y la pestaña exterior (e).
Comprobar y ajustar la cuchilla a la protección
(fig. 2, 12, 13)
5. Apriete la palanca de liberación del bloqueo del cabezal (b) para
levantar la parte inferior de la protección de la cuchilla (g) y quite la
cuchilla de la sierra (h).
1. Aflojar el pestillo del inglete (m).
6. Instale la nueva cuchilla de la sierra en la pestaña (ee) (fig. 7)
comprobando que los dientes del borde inferior de la cuchilla estén
orientados hacia la protección (lejos del operador).
3. Mueva el brazo de la ingletadora hasta que lel pestillo se ubique en
la posición de inglete con ángulo de 0°.
7. Vuelva a colocar la pestaña exterior (e), comprobando que los
terminales encajen correctamente (jj), uno a cada lado del eje del
motor.
8. Introduzca el perno de la cuchilla (f) y sujétela con una llave
hexagonal de 6 mm (z) girando en sentido antihorario, mientras
sujeta la llave hexagonal de 6 mm (z) con la otra mano (fig. 8).
9. Quite las dos llaves hexagonales (z) y vuélvalas a colocar en su
alojamiento.
AJUSTES
ADVERTENCIA: Para reducir los riesgos de daños
personales, apague y desconecte la máquina del
enchufe de alimentación antes de instalar y de
retirar los accesorios, antes de ajustar o de cambiar
los parámetros o cuando realice reparaciones.
Compruebe que el interruptor de encendido está en
posición de APAGADO. Un encendido accidental puede
causar lesiones.
La sierra de inglete ha sido cuidadosamente ajustada en la fábrica.
Si se requiere un reajuste a causa del transporte y la manipulación
o por cualquier otro motivo, siga las instrucciones que se indican a
continuación para ajustar la sierra. Una vez realizados, estos ajustes
deberían mantener su precisión.
2. Ponga el pulgar en el brazo del inglete (l) y apriete el pestillo de
inglete (m) para soltar la mesa giratoria/brazo del inglete (n).
4. Tire hacia abajo el brazo y bloquéelo en su posición, utilizando la
cadena de bloqueo inferior (w).
5. Controle que las dos marcas 0° (nn) en la escala de inglete (o)
estén visibles.
6. Coloque una escuadra (oo) contra el lado izquierdo de la
protección (q) y la cuchilla (h).
ADVERTENCIA: No toque las puntas de los dientes de la
cuchilla con la escuadra.
7. Si se requiere un ajuste, proceda del siguiente modo:
a. Afloje los tornillos de la escala de ingletes (p) (fig. 12) y mueva la
escala/el brazo de inglete hacia la izquierda o hacia la izquierda
hasta que la cuchilla quede a 90° con respecto a la protección,
tal y como se mide con la escuadra (oo) (fig. 13).
b. Volver a apretar los tornillos de la escala de inglete (p).
Comprobar y ajustar la cuchilla a la mesa
(fig. 2, 14–16)
1. Afloje el asa de fijación del bisel (t) (fig. 14).
2. Apriete el cabezal de la sierra (y) hacia la derecha para asegurarse
de que esté completamente vertical y apriete el asa de fijación de
bisel.
3. Coloque una escuadra (oo) sobre la mesa y contra la cuchilla (h)
(fig. 15).
ADVERTENCIA: No toque las puntas de los dientes de la
cuchilla con la escuadra.
36
E SPAÑOL
4. Si se requiere un ajuste, proceda del siguiente modo:
a. Afloje el asa de fijación de bisel (t) y, usando una llave hexagonal
(z), gire el tornillo de tope de ajuste de la posición vertical (qq)
hacia dentro o hacia fuera hasta que la cuchilla quede en
ángulo de 90º con respecto a la mesa, tal y como se mida con
la escuadra.
b. Si el puntero de bisel (rr) no indica cero en la escala de bisel (u),
afloje los tornillos de la escala de bisel (pp) que sujetan la escala
y desplace la escala como sea necesario.
Comprobar y ajustar el ángulo de bisel
(fig. 2, 14, 16)
La conmutación de bisel permite establecer el máximo ángulo de bisel
a 45° o 48° según se requiera.
Para reducir los efectos de la vibración, compruebe que la temperatura
ambiente no sea demasiado baja, que tanto la máquina como sus
accesorios estén en buen estado y que la pieza de trabajo sea
adecuada para esta máquina.
Encendido y apagado (fig. 1)
El interruptor de activación (a) está dotado de un orificio (bb) para
introducir un candado que bloquee la herramienta.
1. Para hacer funcionar la herramienta, presione el interruptor de
activación (a).
2. Para detener la herramienta, suelte el interruptor.
Uso del sistema de luz de trabajo por LED XPSTM
(fig. 1)
1. Asegurarse de que el botón de conmutación (ss) se encuentre
hacia la izquierda.
NOTA: La sierra de ingletes debe conectarse a una fuente de
alimentación.
2. Afloje el asa de fijación del bisel (t).
El sistema de luz de trabajo por LED XPSTM (hh) está equipado con un
interruptor de encendido/apagado (gg). El sistema de luz de trabajo por
LED XPSTM es independiente del interruptor de activación de la sierra de
ingletes. La luz no necesita estar activada para poder operar la sierra.
3. Estando de frente a la máquina, mover el cabezal de la sierra (y)
hacia la izquierda.
4. Esta es la posición del bisel a 45º.
5. Si se requiere algún ajuste, gire el tornillo de ajuste de tope de 45°
(tt) usando una llave hexagonal de 4 mm (z), hacia dentro o hacia
afuera hasta que el puntero de bisel (rr) indique 45°.
ADVERTENCIA: La ranura de guía de la hendidura puede
atascarse con el polvo de la sierra. Utilice un palillo o aire a
baja presión para limpiar las ranuras de la guía.
Antes de usar la máquina
ADVERTENCIA:
• Instale la hoja de sierra adecuada. No utilice hojas
demasiado desgastadas. La velocidad máxima de
rotación de la herramienta no debe ser superior a la de la
hoja de la sierra.
• No intente cortar piezas demasiado pequeñas.
• Deje que la hoja corte libremente. No la fuerce.
• Antes de cortar, permita que el motor alcance su
velocidad total.
• Asegúrese de que todos los pomos de sujeción y
bloqueos estén bien apretados.
• Fije la pieza de trabajo.
• Aunque esta sierra puede cortar madera y muchos
materiales no ferrosos, estas instrucciones de
funcionamiento se refieren únicamente al corte de
madera. Con otros materiales se aplican las mismas
indicaciones. ¡No utilice esta sierra para cortar materiales
ferrosos (hierro y acero) ni mampostería! ¡No utilice discos
abrasivos de ningún tipo!
• Asegúrese de utilizar la placa de corte. No use la máquina
si la anchura de la ranura de corte es superior a 10 mm.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y la reglamentación aplicable.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones,
apague la máquina y desconéctela del suministro
eléctrico antes de instalar o quitar accesorios y
antes de hacer ajustes, cambios de configuración o
reparaciones. Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
Los usuarios del Reino Unido están sujetos a la “Regulación de
Trabajos en Madera de 1974” o cualquier modificación posterior.
Compruebe que la máquina se coloque de forma que corresponda
a sus condiciones ergonómicas en cuanto a la altura y la estabilidad
adecuadas. Deberá elegir la ubicación de la máquina para que el
operador goce de una buena visión y de suficiente espacio libre
alrededor de la máquina, que le permita manipular la pieza de trabajo
sin límites.
Para cortar a través de una línea existente trazada en una pieza de
madera:
1. Encienda el sistema XPSTM y, a continuación, empuje hacia abajo
la empuñadura de funcionamiento (c) para hacer acercar la cuchilla
de la sierra (h) a la madera. La sombra de la cuchilla aparecerá en
la madera.
2. Alinee la línea trazada con el borde de la sombra de la cuchilla.
Quizás tenga que ajustar los ángulos de bisel o de inglete para
hacer que coincida exactamente con la línea trazada.
Posición del cuerpo y de las manos
Una posición adecuada del cuerpo y las manos durante el
funcionamiento de la ingletadora facilitará el corte permitiendo que este
sea más preciso y seguro.
ADVERTENCIA:
• No coloque nunca las manos cerca de la zona de corte.
• Coloque las manos a una distancia mínima de 150 mm
de la cuchilla.
• Mantenga la pieza de trabajo en modo firme en la mesa y
contra la protección cuando corte. Mantenga sus manos
en posición hasta que haya soltado el interruptor y la
cuchilla se haya detenido al completo.
• Realice siempre operaciones en seco (con la máquina
desconectada) antes de realizar cortes acabados, para
comprobar la ruta de la cuchilla.
• No cruce las manos.
• Mantenga ambos pies firmes en el suelo y conserve un
equilibrio adecuado.
• A medida que vaya moviendo el brazo del inglete hacia la
izquierda y la derecha, sígalo y permanezca ligeramente
al lado de la cuchilla de la sierra.
Cortes básicos de la sierra
CORTE TRANSVERSAL DERECHO VERTICAL (FIG. 1, 2, 17)
NOTA: Use cuchillas de sierra de 250 mm con orificios de eje de
30 mm para obtener las prestaciones de corte deseadas.
1. Levantar el cabezal de la sierra (y) hasta la máxima posición
apretando hacia abajo el cabezal de la sierra (y) tirando hacia fuera
el botón de bloqueo (w). Aminore la presión hacia abajo dejando el
cabezal de la sierra se levante completamente.
2. Comprima el pestillo de inglete (m) y ponga el brazo en posición 0°.
3. Suelte el pestillo de inglete.
4. Compruebe siempre que el pestillo de ingletes esté bien apretado
antes de realizar el corte.
5. Coloque la madera que deberá cortar contra la protección
deslizante (q) y fíjela con una sujeción de material (ff).
6. Aferre el asa de funcionamiento (b) y pulse la palanca de liberación
de bloqueo del cabezal (c) para liberar el la protección. Pulse el
37
ESPAÑO L
interruptor de activación (a) para encender el motor. Se recomienda
empezar a cortar cerca de la protección.
7. Apriete el cabezal para hacer que la cuchilla traspase la madera y
entre en el placa de corte de plástico (k).
8. Después de terminar el corte, suelte el interruptor y espere a que la
cuchilla de sierra se pare por completo antes de colocar el cabezal
en su posición elevada de descanso.
ADVERTENCIA:
• Para algunos tipos de perfiles de plástico se recomienda
seguir la secuencia en sentido inverso.
• La protección inferior de la cuchilla ha sido diseñada
para cerrarse velozmente cuando se suelta la palanca
(b). Si no lo hace, hacerla reparar por un agente de
reparaciones autorizado por DEWALT.
EFECTÚE UN CORTE DESLIZANTE (FIG. 1, 2, 18)
1. Girar el bloqueo de recorrido del cabezal de la sierra (s) para
aflojarlo.
2. Empuje hacia abajo el cabezal de la sierra (y), tire hacia fuera el
botón de desbloqueo (w) y deje que el cabezal de la sierra se
levante hasta su máxima posición.
3. Coloque la madera que deberá cortar contra la protección
deslizante (q) y fíjela con una sujeción de material (ff).
4. Manteniendo el cabezal de la sierra completamente hundido, tirarlo
hasta el final de carrera.
5. Apretar la palanca de liberación del bloqueo de la protección (b)
para soltar la protección. Pulse el interruptor de activación (a) para
encender el motor.
6. Apriete completamente el cabezal para hacer que la cuchilla
traspase la madera y haga retroceder el cabezal para completar el
corte.
7. Después de terminar el corte, suelte el interruptor y espere a que la
cuchilla de sierra se pare por completo antes de volver a colocar el
cabezal en su posición elevada de descanso.
ADVERTENCIA: Acuérdese de bloquear el cabezal de la
sierra en posición trasera después de terminar los cortes
deslizantes.
CORTE TRANSVERSAL VERTICAL DE INGLETES (FIG. 1, 19)
1. Apretar el pestillo del inglete (m). Mueva el brazo de ingletes hacia
la iderecha hasta alcanzar el ángulo deseado.
2. El pestillo de inglete se colocará automáticamente a 0°, 15°, 22.5°,
31.62°, 45° y 50°, a la izquierda y a la derecha. Si necesita un
ángulo intermedio, sostenga el cabezal firmemente y bloquéelo
apretando the latch de ingletes.
3. Compruebe siempre que la latch de ingletes esté bien apretada
antes de realizar el corte.
4. Proceda igual que para el corte transversal recto
ADVERTENCIA: Cuando ingletee el extremo de una pieza
de madera con un corte pequeño, coloque la madera
en una posición que garantice que el recorte se realice
en el lado de la cuchilla que tenga un mayor ángulo con
respecto a la protección, p. ej.:
inglete izquierdo, recortes a la derecha
inglete derecho, recortes a la izquierda
CORTES BISELADOS (FIG. 11, 14, 20)
Los ángulos biselados se pueden configurar de 0° a 48° a la izquierda.
Los biseles a 45° pueden cortarse con el brazo de ingletes establecido
entre cero y una posición máxima de ingleteado de 45° a la derecha o
a la izquierda.
1. Desbloquear la palanca de la protección deslizante (i) y sacar la
protección de la cuchilla.
2. Afloje el asa de fijación de bisel (t) y establezca el bisel en los
grados que desee.
3. Establezca el botón de bloque (cc) si es necesario.
4. Tenga firme el cabezal y no lo deje caer.
5. Afloje el asa de fijación del bisel (t) con firmeza.
6. Haga deslizar la protección hacia la cuchilla asegurándose de que
no toque la cuchilla, después aflojar la palanca de bloqueo de la
protección girándola en sentido horario.
7. Proceda igual que para el corte transversal recto.
38
Corte de metales no ferrosos
Cuando se trata de cortar materiales no ferrosos, la máquina se
deberá usar únicamente para efectuar cortes verticales derechos y
transversales ingleteados en modo sierra de inglete. Recomendamos
no efectuar biseles y cortes de ingletes complejos en metales no
ferrosos. La herramienta no debe utilizarse para cortar metales ferrosos.
• Use siempre una sujeción de materiales cuando se cortan metales
no ferrosos. Compruebe que la pieza de trabajo está fijada
correctamente.
• Aplicar únicamente cuchillas aptas para el corte de metales no
ferrosos.
• Si usa lubricantes, aplique solamente cera o spray de separación.
No use emulsiones o líquidos semejantes.
La homogeneidad de los cortes depende de un número de factores
variables tales como el material que se va a cortar. Cuando desee
realizar cortes más homogéneos para trabajos de moldeado u otras
operaciones de precisión, podrá obtener los resultados deseados con
una cuchilla afilada (punta de carburo de 60 dientes) y una velocidad de
corte lenta y uniforme.
ADVERTENCIA: Compruebe que el material no se mueva
mientras corta; fíjelo en modo seguro en su lugar. Deje
siempre que la cuchilla se detenga completamente antes
de levantar el brazo. Si se rompen pequeñas fibras de
madera en la parte trasera de la pieza de trabajo, pegue
un trozo de cinta protectora sobre la madera, en donde
se realizará el corte. Sierre a través de la cinta y retire
cuidadosamente la cinta cuando haya terminado.
Fijación de la pieza de trabajo (fig. 23–25)
ADVERTENCIA: Utilice siempre un dispositivo de fijación
del material.
Para obtener mejores resultados, use una fijación para el material (ff)
creada para usar con la sierra.
Use siempre la sujeción de material cuando corte metales no ferrosos.
Compruebe que la pieza de trabajo está fijada correctamente.
PARA INSTALAR LA FIJACIÓN
1. Introdúzcala en el orificio ubicado tras la hendidura. La fijación
(ff) deberá estar orientada hacia la parte trasera de la sierra de
ingletes. Compruebe que la hendidura sobre la varilla de fijación
está completamente introducida en la base de la sierra de ingletes.
Si la hendidura está visible, la fijación no estará segura.
2. Gire la fijación en 180º hacia la parte frontal de la sierra de ingletes.
3. Afloje el perno para ajustar la fijación hacia arriba o hacia abajo, y a
continuación, utilice el perno de ajuste preciso para fijar con firmeza
la pieza de trabajo.
NOTA: Coloque la fijación en el lado derecho de la base cuando bisele.
REALICE SIEMPRE OPERACIONES EN SECO (CON LA MÁQUINA
DESCONECTADA) ANTES DE REALIZAR CORTES ACABADOS, PARA
COMPROBAR LA RUTA DE LA CUCHILLA. COMPRUEBE QUE LA
FIJACIÓN NO INTERFIERA CON EL TRABAJO DE LA SIERRA O LAS
BARRAS.
Inglete complejo (fig. 21, 22)
Este corte es una combinación de un corte biselado y de ingletes. Es el
tipo de corte utilizado para realizar marcos o cajas con lados inclinados,
como se muestra en la figura 21.
ADVERTENCIA: Si el ángulo de corte varía de corte a
corte, compruebe que el perno de bloqueo de bisel y el
asa de bloqueo de ingletes estén bien bloqueados. Estos
deberán bloquearse después de realizar cualquier cambio
en el bisel o el inglete.
• El gráfico que se muestra abajo le ayudará a elegir la configuración
adecuada para el bisel y el inglete para los cortes de ingletes
complejos más comunes.
• Para usar el gráfico, seleccione el ángulo A deseado (fig. 22) de su
proyecto y localice dicho ángulo en el arco adecuado del gráfico.
A partir de dicho punto, siga el gráfico en línea recta hacia abajo
para encontrar el ángulo de bisel correcto y en línea recta de forma
transversal para encontrar el ángulo de inglete correcto.
E SPAÑOL
5
10
15
20
25
30
35
40
MANTENIMIENTO
45
CAJA
CUADRADA
SQUARE
BOX
65
70
75
80
85
0
40
35
45
35
75
30
35
70
85
30
65
80
40
6
6CAJA
SIDEDDE
BOX
LADOS
30
25
50
25
65
45
20
55
35
50
45
15
15
30
40
15
25
35
10
20
40
60
70
75
20
80
85
55
60
25
30
8 CAJA
SIDED DE
BOX8
LADOS
10
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada para funcionar
mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la herramienta y de su
limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones,
apague la máquina y desconéctela del suministro
eléctrico antes de instalar o quitar accesorios y
antes de hacer ajustes, cambios de configuración o
reparaciones. Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Si la hoja de la sierra está desgastada,
sustitúyala con una nueva.
15
20
15
5
10
20
25
ANGLE OF SIDE OF BOX (ANGLE"A")
50
55
60
40
ÁNGULO DEL LATERAL DE LA
CAJA (ÁNGULO “A”)
FIJE ESTESET
ÁNGULO
INGLETADO
LA SIERRA
THIS MITER
ANGLE ONEN
SAW
45
10
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
FIJE ESTE
ÁNGULO
DE BISELADO
SET THIS
BEVEL ANGLE
ON SAW
EN LA SIERRA
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación adicional.
1. Fije la sierra en los ángulos indicados y realice varios cortes de
prueba.
2. Practique haciendo encajar las piezas cortadas entre sí.
Ejemplo: Para realizar una caja de 4 caras con ángulos exteriores
de 25º (ángulo “A”) (fig. 22), usar el arco derecho superior.
Encuentre el ángulo de 25° en la escala del arco. Siga la línea de
intersección horizontal a ambos lados para obtener la configuración
del ángulo de inglete en la sierra (23º). Del mismo modo, siga
la línea de intersección vertical hacia arriba o hacia abajo para
obtener la configuración del ángulo de bisel en la sierra (40º).
lntente siempre hacer cortes en restos de piezas de madera para
comprobar las configuraciones de la sierra.
ADVERTENCIA: No exceder nunca los límites de inglete
complejo de 45° de bisel con 45° de inglete izquierdo o
derecho.
`
Extracción de polvo (fig. 1, 3, 4)
ADVERTENCIA: Cuando sea posible, conecte un
dispositivo de extracción de polvo adecuado de
conformidad con las normas correspondientes acerca de
emisión de polvos.
Limpieza
Antes del uso, compruebe detenidamente la barra de la cuchilla
superior, la barra de la cuchilla inferior portátil y el tubo de extracción
de polvo para cerciorarse de que funcionarán adecuadamente.
Compruebe que los chips, el polvo y las partículas de la pieza de
trabajo no pueden bloquear alguna de sus funciones.
Si los fragmentos de la pieza de trabajo quedan obstaculizados entre
la cuchilla de la sierra y las barras, desconecte la máquina de la red y
siga las instrucciones indicadas en la sección Montaje de la Cuchilla
de la Sierra. Retire las partes atascadas y vuelva a montar la cuchilla
de la sierra.
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
póngase una protección ocular aprobada y una mascarilla
antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos
químicos agresivos para limpiar las piezas no metálicas
de la herramienta. Dichos productos químicos pueden
debilitar los materiales con los que están construidas esas
piezas. Use un paño humedecido únicamente con agua y
jabón suave. Jamás permita que le entre líquido alguno a la
herramienta ni sumerja parte alguna de la misma en líquido.
Conecte un dispositivo de extracción de polvo diseñado conforme a las
normativas pertinentes. La velocidad del aire de los sistemas exteriores
conectados será 20 m/s +/- 2 m/s. La velocidad se medirá en el tubo
de conexión y en el punto de conexión, con la herramienta conectada
pero no en funcionamiento.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones,
limpie periódicamente la parte superior de la mesa
NOTA: El conector rápido de rosca DWV9000 (ii) se recomienda como
accesorio opcional para conectar al dispositivo de extracción de polvo.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones,
limpie periódicamente el sistema de recogida de polvo.
Transporte (fig. 1, 2)
ADVERTENCIA: Para poder transportar cómodamente la
sierra de inglete, la base dispone de dos entalladuras para
su manipulación (dd). No utilice nunca los protectores para
levantar o transportar la sierra de ingletes.
1. Para transportar la sierra, colocar las posiciones de bisel e inglete
a 0°.
2. Apretar la palanca de liberación del bloqueo del cabezal (b) (fig.1).
3. Apretar el cabezal de la sierra y pulsar el botón de bloqueo (w)
(fig. 2).
4. Colocar el cabezal de la sierra en posición de descanso y apretar el
bloqueo transversal (s).
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
a los suministrados por DEWALT no han sido sometidos
a pruebas con este producto, el uso de tales accesorios
con esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DEWALT.
SOPORTE PARA PIEZAS LARGAS (FIG. 5)
• Proporcione siempre un soporte para las piezas largas.
• Para obtener mejores resultados, use una soporte de trabajo
con extensión (DE7023) para extender el ancho de la mesa
de la sierra (disponible en lo de su distribuidor como opcional).
Soporte de largas piezas de trabajo utilizando cualesquiera medios
convenientes como los andamios o dispositivos similares para
evitar que los extremos se caigan.
39
ESPAÑO L
TIPOS DE HOJAS DE SIERRA DISPONIBLES (HOJAS RECOMENDADAS)
Tipo de hoja
Dimensiones de la hoja
Serie DT1158 30
250 mm
Uso
Para uso general, despedazado
y corte transversal de madera y
plásticos
Serie DT4282 40
250 mm
TCG para corte de aluminio
Serie DT4226 40
250 mm
ATB para cortes precisos de
maderas naturales y procesadas
Serie DT4287 40
250 mm
TCG para cortes ultraprecisos de
maderas naturales y procesadas
Serie DT4282 40
250 mm
Corte de aluminio
Consulte a su proveedor si desea información más detallada sobre los
accesorios apropiados.
Protección del medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no se debe eliminar con
la basura doméstica.
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad de sus productos y
ofrece una excepcional garantía para los usuarios profesionales
del producto. Esta declaración de garantía es adicional a sus
derechos contractuales como usuario profesional y a sus
derechos legales como usuario particular no profesional y no
perjudica de ningún modo dichos derechos. La garantía es
válida dentro de los territorios de los Estados Miembros de la
Unión Europea y del Área de Libre Comercio Europea.
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN GARANTIZADA •
Si no está completamente satisfecho con el funcionamiento
de su producto DEWALT, sólo tiene que devolverlo al punto de
compra en un plazo de 30 días y le propondremos un cambio
por una herramienta más adecuada. En producto deberá estar
completo, tal y como se compró, y deberá presentarse un
justificante de compra. Quedan excluidas las piezas de repuesto
y accesorios, a menos que presenten algún fallo cubierto por la
garantía.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS POR UN AÑO •
Si alguna vez tiene que cambiar su producto DEWALT, o si ya no
le vale, no lo elimine con la basura doméstica. Prepárelo para una
recogida selectiva.
La recogida selectiva de los productos y embalajes usados
permite el reciclaje de los materiales y que se puedan usar
de nuevo. La reutilización de los materiales reciclados
ayuda a evitar la contaminación del medio ambiente y
reduce la demanda de materias primas.
Las legislaciones locales pueden facilitar la recogida selectiva de los
productos eléctricos domésticos para llevarlos a centros de residuos
municipales o bien ser por el propio distribuidor al que compró el
producto nuevo el que se encargue de recogerlo.
DEWALT facilita la recogida y reciclaje de los productos DEWALT una
vez estos han alcanzado el final de su vida útil. Para disfrutar de este
servicio, devuelva el producto a cualquier servicio técnico autorizado,
que lo recogerá en nuestro nombre.
Para saber dónde está el servicio técnico autorizado más cercano
puede ponerse en contacto con la oficina local DEWALT en la dirección
indicada en este manual. Alternativamente, puede encontrar una
lista con la dirección de los servicios técnicos DEWALT autorizados y
detalles sobre nuestro servicio postventa en Internet:
www.2helpU.com.
Si necesita una operación de mantenimiento o de servicio para
su herramienta de DEWALT, durante los 12 meses siguientes
a su compra, podrá solicitar dicho servicio gratuitamente. Se
llevará gratuitamente a un agente de reparación autorizado por
DEWALT. Debe presentarse la prueba de compra. Incluye mano
de obra. Excluye los accesorios y las piezas de repuesto a
menos que hayan fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso debido a fallos de
materiales o de fabricación en un plazo de 12 meses a partir
de la fecha de compra, DEWALT le garantiza la sustitución de
todas las piezas defectuosas de forma gratuita, o a nuestra
entera discreción, la sustitución de toda la unidad gratuitamente,
siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un desgaste lógico y
normal;
• No se hayan intentado hacer reparaciones por personas no
autorizadas;
• Se presente prueba de compra;
• El producto se devuelva completo con todos los
componentes originales.
Si desea presentar una reclamación, póngase en contacto
con su distribuidor o compruebe su agente de reparación más
cercano de DEWALT en el catálogo de DEWALT o póngase en
contacto con su oficina de DEWALT en la dirección indicada
en el presente manual. Puede obtener una lista de agentes
de reparaciones autorizados de DEWALT y todos los detalles
de nuestro servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com.
40
FRANÇAI S
SCIE TRONÇONNEUSE À ONGLET DWS778
Félicitations !
DWS778
Tension
Type
Puissance absorbée
Diamètre de lame
Alésage
Vitesse maximale de lame
De profondeur de coupe
Épaisseur max. de lame
Onglet (positions max.)
Inclinaison (position max.)
Coupes composées
V
W
mm
mm
min-1
mm
mm
gauche et droite
gauche
inclinaison
onglet
Capacités
coupe transversale à 90°
à onglet 45°
à onglet 48°
chanfrein 45°
chanfrein 48°
Dimensions générales
Poids
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
LPA (pression acoustique)
dB(A)
QS/GB
230
1
1850
250
30
4300
85
1,75
50°
48°
45°
45°
LX
115
1
1650
250
30
4100
85
1,75
50°
48°
45°
45°
REMARQUE : cet appareil est prévu pour le branchement à un
système d’alimentation ayant une impédance maximum de système
admissible Zmax de 0,25 Ohm au point d’interface point (coffret de
branchement d’alimentation) de l’alimentation de l’utilisateur.
L’utilisateur doit s’assurer que cet outil électrique est raccordé
uniquement à un système d’alimentation qui remplit l’exigence cidessus. Si nécessaire, l’utilisateur peut demander à la compagnie
d’électricité publique quelle est l’impédance système au point
d’interface.
Définitions : Consignes de sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques associé à chaque
avertissement. Veuillez lire soigneusement ce manuel et respecter ces
symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle n’est pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
85 x 305
85 x 215
85 x 204
58 x 305
54 x 305
465 x 615 x 390
17,2
94,2
ATTENTION : indique une situation dangereuse potentielle
qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner des
blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
94,2
Indique un risque d’électrocution.
3,0
3,0
Indique un risque d’incendie.
107,2
107,2
KPA (incertitude de
pression acoustique)
dB(A)
LWA (puissance acoustique)
dB(A)
KWA (incertitude de
puissance acoustique)
dB(A)
3,0
3,0
LP,CRÊTE
dB(A)
115,6
115,6
KP,CRÊTE
dB(A)
3,0
3,0
Bords tranchants.
CE-Certificat de conformité
DIRECTIVES MACHINES
Valeurs du taux de vibrations (somme vectorielle de tri-axialité) déterminées selon la
norme EN 61029 :
Valeur d’émission de vibration ah
ah =
m/s²
2,4
2,4
Incertitude K =
m/s²
1,5
1,5
Le taux d’émission de vibrations présenté dans cette fiche technique a
été mesuré conformément au test standardisé proposé par EN 61029
et peut être utilisé pour comparer les outils entre eux. Il peut être utilisé
pour effectuer une étude d’impact du degré d’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations
indiqué s’applique aux principales utilisations de l’outil.
Cependant si l’outil est utilisé pour d’autres applications,
avec différents accessoires ou s’il est mal entretenu, le taux
d’émission de vibrations peut différer. Cela pourrait accroître
sensiblement le degré d’exposition au cours d’une certaine
période de travail.
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations doit
aussi prendre en compte la durée totale de fonctionnement
de l’outil sans qu’il effectue pour autant aucun travail. Cela
pourrait réduire sensiblement le degré d’exposition au cours
d’une certaine durée de travail.
Identifier des mesures de sécurité additionnelles pour
protéger l’opérateur contre les effets des vibrations
comme : entretenir l’outil et ses accessoires, garder les
mains chaudes, organiser le travail.
Fusibles
Europe
DWS778
DEWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Caractéristiques techniques sont conformes aux normes :
2006/42/CE, EN 61029-1, EN 61029-2-9.
Ces produits sont également conformes aux normes
2004/108/CE et 2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DEWALT à l’adresse suivante ou vous reporter au dos de
cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier technique et
fait cette déclaration au nom de DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Président de l’Ingénierie et du développement produit
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
01.11.2012
Consignes de sécurité
Outils 230 V
10 ampères, secteur
AVERTISSEMENT ! Pendant l’utilisation d’outils
électriques, des précautions de base doivent être prises
pour réduire tout risque d’incendie, de choc électrique et
de dommage corporel, y compris les suivantes.
41
FR A NÇ A I S
Lire et conserver ces directives avant toute utilisation de ce produit.
CONSERVER CE MANUEL POUR FUTURE RÉFÉRENCE
Consignes de sécurité – généralités
1. Conserver les lieux de travail propres et bien rangés.
Le désordre augmente les risques d’accidents.
2. Tenir compte des conditions ambiantes.
Ne pas exposer l’outil à la pluie. Ne pas utiliser l’outil dans un
environnement humide ou détrempé. Maintenir les lieux de travail
bien éclairés (250 à 300 Lux). Ne pas utiliser l’outil s’il existe des
risques d’incendie ou d’explosion comme en présence de liquides
ou de gaz inflammables.
3. Attention aux décharges électriques.
Éviter tout contact corporel avec des éléments mis à la terre
comme tuyaux, radiateurs, cuisinières électriques ou réfrigérateurs.
Dans des conditions de travail extrêmes (ex : humidité élevée,
production de limaille, etc.), la sécurité électrique peut être
améliorée par l’utilisation d’un transformateur d’isolement ou d’un
disjoncteur différentiel (FI).
4. Tenir toute tierce personne à l’écart.
Ne laisser aucune personne étrangère au travail en cours,
particulièrement les enfants, toucher à l’outil ou à sa rallonge, et les
maintenir à l’écart des lieux de travail.
5. Ranger les outils après utilisation.
Après utilisation, ranger les outils dans un endroit sec, fermé à clé,
et hors de portée des enfants.
6. Ne pas forcer l’outil.
Il effectuera ainsi un meilleur travail, de façon plus sûre et au régime
voulu.
7. Utiliser l’outil adéquat.
Ne pas utiliser des outils de faible calibre pour effectuer des travaux
destinés à des outils industriels. Ne pas utiliser les outils à des
fins pour lesquelles ils n’ont pas été conçus. Par exemple ne pas
utiliser de scie circulaire pour couper branches ou troncs.
8. Porter des vêtements appropriés.
Ne pas porter de vêtements amples ni de bijoux, Ils pourraient se
prendre dans les pièces mobiles. Il est recommandé de porter des
chaussures antidérapantes en extérieur. Couvrir ou attacher les
cheveux longs.
9. Utiliser l’équipement de protection adéquat.
Porter systématiquement des lunettes de protection. Utiliser un
masque anti-poussières lors de travaux produisant poussières
ou particules volantes. Si ces particules s’avèrent brûlantes,
porter également un tablier de protection résistant à la chaleur.
Porter systématiquement une protection auditive. Porter
systématiquement un casque de protection.
10. Brancher tout dispositif d’extraction de poussière.
Lorsqu’un dispositif de connexion à un système d’extraction et
d’aspiration de la poussière est fourni, s’assurer qu’il est branché et
utilisé correctement.
11. Protéger le câble d’alimentation.
Ne jamais tirer sur le câble pour le débrancher. Protéger le
câble de la chaleur, de l’huile et de toute arrête vive. Ne jamais
transporter l’outil par son câble.
12. Sécuriser les travaux.
Utiliser chaque fois que possible un dispositif de serrage ou un étau
pour stabiliser la pièce à travailler. C’est plus sûr que de le faire
manuellement et cela permet d’avoir les mains libres pour utiliser
l’outil.
13. Adopter une position confortable.
Maintenir les pieds bien ancrés au sol et conserver son équilibre en
permanence.
14. Entretenir les outils soigneusement.
Maintenir tout outil de coupe bien affûté et propre pour accroître
sécurité et performances. Observer toute instruction relative à la
lubrification et au changement d’accessoire. Inspecter les outils
périodiquement et, en cas de dommages, les faire réparer par
42
un centre de réparation agréé. Maintenir les poignées propres et
sèches, exemptes d’huile ou de graisse.
15. Débrancher les outils.
Débrancher l’outil du secteur après utilisation, avant de procéder
à tout entretien ou de changer tout accessoire (comme les lames,
mèches, ou fraises)
16. Retirer toute clé de réglage.
Avant toute utilisation de l’outil, vérifier systématiquement que toute
clé ou tout outil de réglage a bien été retiré.
17. Éviter tout démarrage accidentel.
Ne jamais transporter un outil en ayant le doigt sur l’interrupteur.
S’assurer que l’outil est en position d’arrêt avant de le brancher.
18. Utiliser des rallonges conçues pour l’extérieur.
Avant toute utilisation, vérifier toute rallonge et les remplacer en cas
de dommage. En cas d’utilisation à l’extérieur, utiliser uniquement
des rallonges prévues à cet effet et portant l’inscription adéquate.
19. Rester prudent.
Rester vigilant pendant le travail. Faire preuve de bon sens. Ne pas
utiliser l’outil en cas de fatigue ou sous l’influence de drogues ou
d’alcool.
20. Vérifier l’état des pièces.
Avant toute utilisation, vérifier soigneusement l’outil (et ses câbles
principaux) pour déterminer s’il marchera correctement et remplira
la fonction pour laquelle il a été conçu. Vérifier les pièces mobiles
afin de s’assurer qu’elles sont bien alignées et qu’elles ne restent
pas coincées ; vérifier également les pièces pour s’assurer qu’il
n’y a ni bris ni aucune autre condition susceptible de nuire au bon
fonctionnement de l’outil. Tout dispositif de protection ou autre
pièce endommagé doit être réparé correctement ou remplacé
par un centre de réparation agréé sauf indication contraire incluse
dans ce manuel. Faire remplacer tout interrupteur défectueux
par un centre de réparation agréé. Ne pas utiliser un outil dont
l’interrupteur est défectueux. Ne jamais essayer de le réparer soimême.
AVERTISSEMENT ! L’utilisation de tout accessoire ou
équipement, ou la réalisation de travaux autres que ceux
recommandés dans ce manuel peut comporter des risques
de dommages corporels.
21. Faire réparer l’outil par du personnel qualifié.
Cet outil électrique est conforme aux normes en vigueur. Toute
réparation doit être effectuée par du personnel qualifié utilisant des
pièces d’origine. Dans le cas contraire, l’utilisateur sera soumis à
des risques considérables.
Consignes de sécurité supplémentaires pour les
scies à onglet
• La machine est dotée d’un cordon d’alimentation spécialement
configuré qui ne peut être remplacé que par le fabricant ou un
agent de service agréé.
• N’utilisez pas la scie pour couper des matériaux différents de ceux
recommandés par le fabricant.
• Ne pas faire fonctionner l’appareil si les carters de protection
ne sont pas en place, s’ils ne fonctionnent pas ou ne sont pas
maintenus correctement.
• Prenez soin de fixer le bras solidement lors de la réalisation de
coupes en biseau.
• L’espace environnant de l’appareil doit être bien entretenu et libre
de tout matériau, comme par exemple copeaux et chutes.
• Sélectionnez la lame adéquate pour le matériel à découper.
• Utilisez des lames de scie correctement affûtées. Respectez la
vitesse maximale indiquée sur la lame de scie.
• Vérifiez que tous les boutons de verrouillage et les leviers de
blocage sont bien serrés avant toute utilisation.
• Ne placez jamais la main dans la zone de la lame lorsque la scie
est raccordée au secteur.
• Ne pas essayer d’arrêter rapidement le mouvement de la machine
en appuyant un outil ou un autre objet contre la lame ; de graves
accidents peuvent se produire.
FRANÇAI S
• Consultez le manuel d’instructions avant l’utilisation de tout
accessoire. Le mauvais usage d’un accessoire peut provoquer des
dommages.
• Utilisez un support ou portez des gants pour manipuler la lame de
scie ou le matériel rugueux.
• Avant l’utilisation, assurez-vous que la lame est correctement fixée.
• S’assurer que la lame tourne dans le sens correct.
• N’utilisez pas de lames de diamètres plus élevés ou plus faibles
que ceux recommandés. Référez-vous aux données techniques
pour obtenir les caractéristiques appropriées des lames. Utilisez
uniquement les lames indiquées dans ce manuel, conformes à la
norme EN 847-1.
• Étudiez la possibilité d’utiliser des lames spécialement conçues
pour réduire le bruit.
• N’utilisez pas de lames en ACIER RAPIDE.
• N’utilisez pas de lames de scies endommagées ou cassées.
• Ne pas utiliser de disques abrasifs ou diamantés.
• Utilisez uniquement des lames de scie où la vitesse indiquée est au
moins égale à la vitesse indiquée sur la scie.
• Ne jamais utiliser la scie sans l’insert.
• Sortez la lame de la coupe avant de relâcher l’interrupteur.
• Avant chaque coupe, assurez-vous que la machine est stable.
• Ne jamais caler d’objet contre le ventilateur du moteur pour bloquer
l’axe du moteur.
• Le carter de protection s’ouvre automatiquement quand le bras
est abaissé et se referme automatiquement sur la lame quand le
levier de déverrouillage du carter de protection (b) est enfoncé.
• Ne jamais lever le carter de protection quand la scie est sous
tension. Le carter de protection peut être levé manuellement lors
de l’installation ou le retrait de lames de scie ou lors du contrôle de
la scie.
• Ne coupez jamais de pièces inférieures à 150 mm.
• Sans support additionnel, la machine est conçue pour accepter
une taille de pièce maximum de :
– Hauteur 85 mm x largeur 305 mm x longueur 400 mm;
– Les pièces plus longues doivent être soutenues par une
table additionnelle adaptée, par ex. DE7023. Serrez toujours
solidement la pièce à l’établi de sciage.
• En cas d’accident ou de panne de la machine, arrêtez
immédiatement la machine et débranchez-la de la source
d’alimentation.
• Signalez la panne et notez la machine dans un formulaire
approprié pour éviter que d’autres personnes n’utilisent la machine
défectueuse.
• Lorsque la lame de la scie est coincée en raison d’une force
d’avance anormale pendant la coupe, arrêtez la machine et
débranchez-la de l’alimentation. Retirez la pièce et assurez-vous
que la lame de scie tourne librement. Mettez la machine sous
tension et commencez une nouvelle opération de coupe avec une
force d’avance réduite.
• Ne coupez jamais d’alliages légers, notamment en magnésium.
• Lorsque la situation le permet, montez la machine sur un établi en
utilisant des boulons de 8 mm de diamètre et de 80 mm de long.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation des scies :
– blessures causés par le contact avec les parties pivotantes
En dépit de l’application des normes de sécurité en vigueur et de
l’installation de dispositifs de sécurité, certains risques résiduels sont
inévitables. Il s’agit de :
– Diminution de l’acuité auditive.
– Risque d’accident causé par les parties sans protection de la lame
de scie pivotante.
• Vérifier périodiquement que les orifices d’aération du moteur sont
libres de copeaux.
– Risque de blessure lors du remplacement de la lame de scie sans
protection.
• Remplacer l’insert lorsqu’il est usé.
– Risque de se coincer les doigts lors de l’ouverture des carter de
protection.
• Débranchez l’appareil du secteur avant d‘effectuer tout travail
d’entretien ou lors du changement de la lame.
• Ne jamais effectuer de nettoyage ou d’entretien lorsque l’appareil
est en cours de fonctionnement ou si la tête n’est pas en position
d’arrêt.
• Lors de l’équipement d’un laser ou d’une DEL, ne pas remplacer
le laser par un type différent de celui autorisé. Les réparations ne
doivent être effectuées que par le fabricant du laser ou un agent
agréé.
• Raccordez la scie à un dispositif d’aspiration des poussières
lorsque vous sciez du bois. Tenez toujours compte des facteurs qui
influencent l’exposition à la poussière, par exemple :
– Risques pour la santé causés par la respiration de la poussière
causée lors du sciage du bois, notamment le chêne, le hêtre et les
panneaux de fibre.
Les facteurs suivants augmentent le risque de problèmes respiratoires :
– Extracteur de poussière non raccordé lorsque vous sciez du bois.
– Extraction de poussière insuffisante causée par des filtres
d’évacuation sales.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
-– type de matériau à usiner (les panneaux de particules produisent
plus de poussière que le bois) ;
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
-– ajustement de la lame de scie ;
-– ajustement correct de la lame de scie ;
Porter un dispositif de protection auditive.
-– extracteur de poussière avec une vitesse de l’air inférieure à
20 m/s.
Porter un dispositif de protection oculaire.
Assurez-vous que l’extraction locale ainsi que les hottes, les
déflecteurs et les goulottes sont ajustés correctement.
Point de transport
• Veillez prendre note des facteurs suivants qui influencent
l’exposition au bruit :
-– utilisez des lames de scie conçues pour réduit le bruit émis ;
Tenez les mains éloignées de la lame
-– utilisez uniquement des lames de scie bien affûtées ;
• L’entretien de la machine doit être effectué périodiquement ;
• Veillez à ce que l’aire de travail soit bien éclairée ;
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION (FIG. 2)
• Assurez-vous que l’utilisateur est correctement formé à l’utilisation,
à l’ajustement et à l’utilisation de l’appareil ;
La date codée de fabrication (v v), qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sur le boîtier.
• Assurez-vous que toutes les entretoises et les bagues d’axe sont
adaptées au but indiqué dans ce manuel.
• Evitez de retirer toute rognure de bois ou autre parties de la pièce
de la zone de coupe lorsque la machine fonctionne et que la tête
de la scie n’est pas en position de repos
Exemple :
2012 XX XX
Année de fabrication
43
FR A NÇ A I S
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Scie à onglet pour coupe transversale partiellement assemblée
2 Clés hexagonales de 4/6 mm
1 Lame de scie TCT 250 mm
1 Étau matériel
1 Notice d’instructions
1 Dessin éclaté
Lorsqu’une lame de scie appropriée est montée, cette machine est
conçue pour la coupe des profilés en aluminium d’une épaisseur
maximum de 4,0 mm. NE JAMAIS couper le magnésium.
Cet appareil est conçu pour l’utilisation avec une lame au carbure de
250 mm de diamètre nominal.
NE PAS utiliser ces outils en milieu ambiant humide ou en présence de
liquides ou de gaz inflammables.
Ces scies à onglet sont des outils électriques de professionnels.
NE PAS le laisser à la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et comprendre ce manuel
avant toute utilisation de l’appareil.
Description (fig. 1, 2, 7, 11, 12)
AVERTISSEMENT : Ne jamais modifier l’appareil
électrique ou aucun de ses composants. Il y a risque de
dommages corporels et matériels.
a. Interrupteur à gâchette
b. Levier de déverrouillage du carter de protection
c. Poignée de commande
AVERTISSEMENT ! N’utilisez pas la machine pour
d’autres applications que celles prévues.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes
(y compris les enfants) dont les capacité physiques, sensorielles
ou mentales sont réduites ou qui manquent d’expérience ou
d’aptitudes, sauf si ces personnes sont surveillées par une autre
personne responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
Sécurité électrique
Ce moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une tension
unique. Vérifier systématiquement que la tension du secteur correspond
bien à la tension indiquée sur la plaque signalétique.
d. Carter de protection supérieur fixe
Cet outil à double isolation est conforme à la norme
EN 61029 ; un branchement à la terre n’est donc pas
nécessaire.
e. Bride extérieure
f. Boulon de lame
g. Carter de protection de lame inférieur
Si le câble doit être remplacé, le faire changer par un réparateur agréé
ou un électricien qualifié.
h. Lame de scie
L’utilisation des câbles suivants est obligatoire :
i. Levier de verrouillage du guide coulissant (fig. 11)
DWS778:
H05RN-F, 2x1,0 mm²
j. Table fixe
DWS778 LX:
H05RR-F, 2x1,5 mm²
k. Support de table
l. Bras d’onglet
CH
m. Verrou d’onglet
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
n. Table rotative/bras d’onglet
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
o. Échelle d’onglet
p. Vis de l’échelle d’onglet (fig. 12)
q. Guide coulissant
r. Orifice d’aspiration des poussières
s. Verrou transversal
t. Poignée de serrage du chanfrein
u. Échelle de biseau
v. Trous de montage sur table
w. Bouton de verrouillage
x. Barres transversales
y. Tête de scie
z. Clés hexagonales
aa. Serre-câble
bb. Trou de cadenas
cc. Bouton de commande manuelle
dd. Poignées de transport (gauche et droite)
ee. Bride intérieure (fig. 7)
ff. Étau
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement du câble
d’alimentation.
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils portatifs à
un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une rallonge à trois fils
homologuée et compatible avec la tension nominale de cet outil (se
reporter à la section Caractéristiques techniques). La section
minimale du conducteur est de 1,5 mm2 pour une longueur maximale
de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le câble
sur toute sa longueu
MONTAGE
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommage corporel, arrêter l’outil et débrancher
l’appareil du secteur avant d’installer ou retirer tout
accessoire, avant tout réglage ou changement de
configuration ou lors de réparations. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Un démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
gg. Commutateur marche/arrêt de lampe de travail XPSTM
Déballage
hh. Lampe de travail XPSTM
Le moteur et les carters de protection sont assemblés d’usine sur la
base.
ii. Connecteur de verrouillage rapide (DWV9000, accessoire en
option)
UTILISATION PRÉVUE
Votre scie à onglet pour coupe transversale DEWALT a été conçue pour
les applications professionnelles de coupe du bois, des produits en
bois, des plastiques et de l’aluminium. Elle va vous permettre de réaliser
des opérations de découpe croisée, en biseau et des coupes d’onglet
facilement, avec précision et en toute sécurité.
44
Installation sur établi (fig. 2)
1. Des trous (v) ont été prévus sur les quatre pieds pour faciliter
l’installation sur un établi. Ces trous peuvent recevoir différentes
tailles de boulons. Optez pour l’une des dimensions proposées,
l’utilisation des deux est superflue. Arrimez solidement la scie pour
en prévenir tout mouvement. Pour faciliter son transport, l’outil peut
être fixé sur une planche en contreplaqué de 12,5 mm ou plus
qui pourra être par la suite arrimée à votre support de travail ou
transportée sur d’autres lieux de travail puis arrimée.
FRANÇAI S
2. Lors de l’installation de votre scie sur contreplaqué, assurez-vous
que les vis de montage ne dépassent pas de la surface du bois.
Le contreplaqué doit être posé bien à plat sur l’établi. Pour fixer
la scie à toute surface de travail, utilisez seulement les saillies de
fixation au niveau des trous de vis. Le fait d’utiliser tout autre point
pourrait interférer avec le bon fonctionnement de la scie.
3. Pour prévenir tout grippage ou imprécision, assurez-vous que la
surface de montage n’est pas déformée ou inégale. Si la scie est
bancale, placez une cale sous l’un de ses pieds pour la stabiliser.
Installation de la lame (fig. 2, 6–8)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommage corporel, arrêter l’outil et débrancher
l’appareil du secteur avant d’installer ou retirer tout
accessoire, avant tout réglage ou changement de
configuration ou lors de réparations. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Un démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
AVERTISSEMENT : les dents d’une lame neuve sont très
acérées et peuvent être dangereuses.
AVERTISSEMENT ! Notez que la lame de la scie doit
être remplacée uniquement selon la procédure décrite.
N’utilisez que les lames de scies spécifiées dans la
Caractéristiques techniques (le modèle DT4282 est
conseillé)
IMPORTANT : La tête de scie (y) doit être à la position la plus haute
pour pouvoir installer une lame neuve.
de l’encoche ou à l’avant du bras pivotant. Pour ce faire, les barres
transversales (x) doit être parfaitement parallèles à la table lorsque la
tête de scie (y) est complètement enfoncée.
1. Appuyez sur le levier de déverrouillage du carter de protection
inférieur (b) (fig. 1).
2. Appuyez à fond sur la tête de scie en position arrière et mesurez la
hauteur entre la table pivotante (n) et le bas de la bride extérieure
(e) (fig. 10).
3. Tournez le verrou transversal de la tête de scie (s) (fig. 2).
4. Maintenez la tête de scie complètement enfoncée et tirez la tête
jusqu’en fin de course.
5. Mesurez à nouveau la hauteur indiquée sur la Figure 10. Les deux
valeurs doivent être identiques.
6. Si un réglage s’impose, procéder comme suit (fig. 9) :
a. Desserrez l’écrou de blocage (kk) dans le support (ll) sous
l’orifice d’aspiration des poussières supérieur (r) (fig. 1) et régler
la vis (mm) selon les besoins en procédant par petites étapes.
b. Serrez l’écrou de blocage (kk).
AVERTISSEMENT : vérifiez toujours que la lame ne
touche pas la table à l’arrière de l’encoche ou à l’avant du
bras pivotant dans les positions à 90° à la verticale et à
45° en chanfrein. Ne mettez pas l’appareil en marche avant
d’avoir effectué ce contrôle !
Réglage du guide (fig. 11)
2. Relâchez la pression vers le bas et laissez la tête de scie monter
jusqu’à la hauteur maximum.
Soulevez le levier de verrouillage du guide coulissant (i) dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre pour le desserrer. Déplacez le guide
coulissant (q) dans une position évitant la lame, puis serrez le levier de
verrouillage du guide en le tournant dans le sens des aiguilles d’une
montre.
3. Insérez la clé hexagonale de 6 mm (z) à fond dans le verrou de
broche (uu) se trouvant dans l’arbre emplacement opposé de la
lame de scie et maintenez-la (fig. 6, 8).
Vérification et réglage de la lame sur le guide
(fig. 2, 12, 13)
1. Pour soulever la tête de scie (y) dans sa position la plus haute,
enfoncez la tête de scie (y) et sortez le bouton de verrouillage (w).
4. Insérez l’autre clé hexagonale de 6 mm (z) dans le boulon de lame
(f) et desserrez-le en tournant vers la droite. Retirez le boulon de
lame (f) et la bride extérieure (e).
5. Enfoncez le levier de déverrouillage du carter de protection inférieur
(b) pour soulever le carter de protection de lame inférieur (g) et
retirez la lame de scie (h).
1. Desserrez le verrou d’onglet (m).
2. Placez votre pouce sur le bras d’onglet (l) et pincez le verrou
d’onglet (m) pour libérer la table rotative/bras d’onglet (n).
3. Basculez le bras d’onglet jusqu’à ce que le verrou se trouve en
position d’onglet de 0°.
6. Installez la lame neuve sur l’épaulement conçu sur la bride
intérieure (ee) (fig. 7), en vous assurant que les dents sur le bord
inférieur de la lame sont orientées vers le guide (côté opposé à
l’opérateur).
4. Abaissez la tête et bloquez-la dans cette position en utilisant le
bouton de verrouillage (w).
7. Remontez la bride extérieure (e), en prenant soin d’engager
correctement les pattes de positionnement (jj), une de chaque côté
de l’arbre du moteur.
6. Placez une équerre (oo) contre le côté gauche du guide (q) et
la lame (h).
8. Insérez le boulon de lame (f) et serrez-le avec la clé hexagonale
de 6 mm (z) en tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre et en maintenant la clé hexagonale de 6 mm (z) engagée
avec votre autre main (fig. 8).
9. Retirez les deux clés hexagonales (z) et remettez-le dans leur
support.
RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire les risques de
blessures, arrêtez l’appareil et débranchez-le de la
source d’alimentation avant d’installer ou de retirer
des accessoires, avant de régler ou de changer la
configuration ou lors des réparations. Assurez-vous
que l’interrupteur est en position ARRÊT. Un démarrage
accidentel peut provoquer des blessures.
Votre scie à onglet a été réglée de manière précise en usine. Si un
nouveau réglage en raison du transport et de la manutention ou de
toute autre raison est nécessaire, suivez les étapes ci-dessous pour
régler la scie. Une fois effectués, ces ajustements devraient rester
précis.
Réglage des barres transversales pour une
profondeur de coupe constante (fig. 1, 2, 9, 10)
La lame doit fonctionner à une profondeur de coupe constante sur
toute la longueur de la table et ne doit pas toucher la table fixe à l’arrière
5. Vérifiez que les deux repères 0° (nn) sur l’échelle d’onglet (o) sont à
peine visibles.
AVERTISSEMENT : ne pas toucher les bouts des dents
de la lame avec l’équerre.
7. Si un réglage s’impose, procéder comme suit :
a. Desserrez les vis de l’échelle d’onglet (p) (fig. 12) et déplacez
l’ensemble échelle/bras d’onglet à gauche ou à droite jusqu’à ce
que la lame soit à 90° par rapport au guide (mesurés avec une
équerre (oo) (fig. 13).
b. Resserrez les vis de l’échelle d’onglet (p).
Vérification et réglage de la lame sur la table
(fig. 2, 14–16)
1. Desserrez la poignée de serrage du chanfrein (t) (fig. 14).
2. Appuyez sur la tête de scie (y) vers la droite pour s’assurer qu’il soit
bien vertical et bloquez la poignée de serrage du biseau.
3. Placez une équerre (oo) sur la table et relevée contre la lame de
scie (h) (fig. 15).
AVERTISSEMENT : ne pas toucher les bouts des dents
de la lame avec l’équerre.
4. Si un réglage s’impose, procéder comme suit :
a. Desserrez la poignée de serrage du chanfrein (t) et utilisez une
clé hexagonale (z) pour tourner la vis de blocage de réglage de
la position verticale (qq) vers l’intérieur ou l’extérieur jusqu’à ce
45
FR A NÇ A I S
que la lame forme un angle de 90° par rapport à la table, lequel
angle est mesuré avec l’équerre.
b. Si l’index de chanfrein (rr) n’indique par zéro sur l’échelle de
chanfrein (u), desserrez les vis de l’échelle de chanfrein (pp) qui
fixent l’échelle et déplacez l’échelle selon les besoins.
Vérification et réglage de l’angle de chanfrein
(fig. 2, 14, 16)
La commande manuelle du chanfrein permet de régler l’angle maximum
du chanfrein à 45° ou 48° selon les besoins.
1. Assurez-vous que le bouton de commande manuelle (ss) est placé
en position gauche.
2. Desserrez la poignée de serrage du chanfrein (t).
3. Palcez-vous face à la machine et déplacez la tête de scie (y) vers la
gauche.
4. L’outil est dans la position de biseau à 45°.
5. Si un réglage s’impose, tournez la vis de butée de réglage du
chanfrein de 45° (tt) à l’aide d’une clé hexagonale de 4 mm (z), vers
l’intérieur ou l’extérieur selon les besoins jusqu’à ce que l’index du
chanfrein (rr) indique 45°.
AVERTISSEMENT : les rainures du guide peuvent se
boucher avec de la sciure. Utilisez un bâton ou de l’air à
faible pression pour débloquer les rainures de guidage.
Avant toute utilisation
AVERTISSEMENT :
• Installer la lame de scie appropriée. Ne pas utiliser de
lames excessivement émoussées. La vitesse de rotation
maximale de l’outil ne peut excéder celle de la lame de
scie.
Mise en marche et arrêt de l’appareil (fig. 1)
La gâchette (a) est dotée d’un trou (bb) permettant d’insérer un
cadenas pour verrouiller l’outil.
1. Appuyez sur la gâchette (a) pour mettre l’outil en marche.
2. Pour arrêter l’outil, relâchez l’interrupteur.
Utilisation du système de lampe de travail à DEL
XPSTM (fig. 1)
REMARQUE : la scie à onglets doit être connectée à une source
d’alimentation.
Le système de lampe de travail à DEL XPSTM (hh) est équipé d’un
interrupteur marché/arrêt (gg). Le système de lampe de travail à DEL
XPSTM ne dépend pas de la détente de la scie à onglets. La lumière ne
doit pas être allumée pour faire fonctionner la scie.
Pour découper une ligne de crayon existant sur un morceau de bois :
1. Mettez le système XPSTM en marche, puis tirez sur la poignée de
commande (c) pour porter la lame de scie (h) à proximité du bois.
L’ombre de la lame apparaît sur le bois.
2. Aligner le trait de crayon sur le bord de l’ombre de la lame. Vous
pourriez avoir à ajuster l’onglet ou les angles de biseau pour
correspondre exactement à la ligne de crayon.
Position du corps et des mains
Un positionnement correct de votre corps et de vos mains lors de
l’utilisation de la scie à onglet facilitera la coupe et améliorera la
précision et la sécurité.
• Ne pas tenter de couper des pièces trop petites.
AVERTISSEMENT :
• Veiller à ce que la lame puisse couper librement. Ne pas
forcer l’outil.
• Ne jamais placer les mains à proximité de la zone de
coupe.
• Veiller à ce que le moteur fonctionne à plein régime avant
de commencer à couper.
• Placez vos mains à un minimum de 150 mm de la lame.
• S’assurer que tout bouton de verrouillage ou manette de
serrage est bien serré.
• Arrimer bien la pièce à travailler.
• Bien que cette scie coupe le bois et de nombreux
matériaux non ferreux, les instructions d’utilisation
suivantes se rapportent uniquement à la coupe du
bois. Les mêmes directives sont applicables à d’autres
matériaux. Ne pas découper des matériaux ferreux (à
base de fer et d’acier) ou de maçonnerie avec cette scie !
Ne pas utiliser de disques abrasifs !
• Utiliser systématiquement l’insert. Ne pas utiliser l’appareil
si la largeur du trait de scie de l’insert est supérieure à
10 mm.
FONCTIONNEMENT
Instructions d’utilisation
AVERTISSEMENT : respectez toujours les consignes de
sécurité et les règlements en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommage corporel, arrêter l’outil et débrancher
l’appareil du secteur avant d’installer ou retirer tout
accessoire, avant tout réglage ou changement de
configuration ou lors de réparations. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Un démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
L’attention des utilisateurs situés au Royaume-Uni est attirée sur la
« Réglementation des machines à travailler le bois de 1974 » et ses
amendements ultérieurs.
Assurez-vous que la machine est placée de manière à favoriser une
position ergonomique en termes de hauteur de table et de stabilité.
L’emplacement de la machine doit être choisi afin que l’opérateur
possède une bonne vue d’ensemble et suffisamment d’espace libre
autour de la machine pour permettre la manipulation de la pièce sans
restrictions.
46
Pour réduire les effets de vibration, assurez-vous que la température
ambiante n’est pas trop froide, que la machine et l’accessoire sont bien
entretenus et que la taille de la pièce est adaptée à cette machine.
• Tenez l’ouvrage fermement sur la table et le guide
lors de la coupe. Tenir les mains en position tant que
l’interrupteur n’a pas été relâché et que la lame n’est pas
complètement immobile.
• Effectuez toujours des essais à blanc (sans alimentation)
avant de réaliser vos coupes afin de vérifier la trajectoire
de la lame.
• Ne pas croiser les mains.
• Tenir les deux pieds fermement au sol et conserver son
équilibre.
• Lorsque vous déplacez le bras de la scie vers la gauche
ou la droite, suivez-le et tenez-vous légèrement sur le
côté de la lame de la scie.
Coupes de base
COUPE TRANSVERSALE DROITE VERTICALE (FIG. 1, 2, 17)
REMARQUE : Utilisez des lames de scie de 250 mm avec des
trous internes de 30 mm pour obtenir les capacités de coupe
désirées.
1. Soulevez la tête de scie (y) dans sa position la plus haute en
enfonçant la tête de scie (y) et sortant le bouton de verrouillage (w).
Relâchez la pression vers le bas et laissez la tête de scie monter
jusqu’à la hauteur maximum.
2. Pincez le verrou d’onglet (m), puis déplacez le bras en position 0°.
3. Relâcher le verrou d’onglet.
4. Assurez-vous toujours que le verrou d’onglet est bloqué fermement
avant d’effectuer la coupe.
5. Placez le bois à couper contre le guide coulissant (q) et fixez-le
avec l’étau (ff).
6. Saisissez la poignée de commande (c) et enfoncez le levier de
déverrouillage du carter de protection pour libérer le carter de
protection. Appuyer sur la gâchette (a) pour mettre le moteur en
marche. Il est recommandé de démarrer la coupe proche du guide.
7. Appuyez sur la tête pour laisser la lame couper le bois et pénétrer
dans l’insert en plastique (k).
FRANÇAI S
8. Une fois le travail terminé, relâchez l’interrupteur et attendez que la
lame de scie s’arrête totalement avant que la tête ne revienne dans
sa position de repos supérieure.
et des coupes d’onglet composées dans les métaux non ferreux. La
machine ne doit jamais être utilisée pour la coupe de métaux ferreux.
AVERTISSEMENT :
• Utilisez toujours un étau lors de la coupe de métaux non ferreux.
Assurez-vous que l’ouvrage est solidement serré.
• Pour certains types de profilés en plastique, il est conseillé
de suivre la séquence dans l’ordre inverse.
• N’utilisez que des lames de scie spécialisées pour la coupe des
métaux non ferreux.
• Le carter de protection de lame inférieur est conçu pour
se refermer rapidement lorsque le levier (b) est relâché. Si
ce n’est pas le cas, faites réviser la scie par un technicien
agréé DEWALT.
• En cas d’utilisation de lubrifiants, n’utilisez pas de cire ou de produit
de séparation en spray. N’utilisez pas d’émulsion ou de fluides
similaires.
RÉALISATION D’UNE COUPE COULISSANTE (FIG. 1, 2, 18)
1. Tournez le verrou transversal de la tête de scie (s) pour le desserrer.
2. Enfoncez la tête de scie (y), sortez le bouton de verrouillage (w) et
laissez la tête de scie monter dans sa position la plus haute.
3. Placez le bois à couper contre le guide coulissant (q) et fixez-le
avec l’étau (ff).
4. Abaissez la tête de scie et tirez la tête jusqu’en fin de course.
5. Appuyez sur le levier de déverrouillage du carter de protection (b)
pour libérer le carter de protection. Appuyer sur la gâchette (a) pour
mettre le moteur en marche.
6. Enfoncez totalement la tête pour permettre à la lame de couper le
bois et poussez la tête en arrière pour terminer la coupe.
7. Une fois le travail terminé, relâchez l’interrupteur et attendez que la
lame de scie s’arrête totalement avant que la tête ne revienne dans
sa position de repos supérieure.
AVERTISSEMENT : souvenez-vous de verrouiller la
tête de scie dans la position arrière lorsque les coupes
coulissantes sont terminées.
COUPE D’ONGLET TRANSVERSALE VERTICALE (FIG. 1, 19)
1. Pincez le verrou d’onglet (m). Déplacez le bras à gauche ou à droite
selon l’angle désiré.
2. Le verrou d’onglet se positionne automatique à 0°, 15°, 22.5°,
31.62°, 45° et 50° à gauche comme à droite. Si un angle
intermédiaire est requis, tenez la tête fermement et bloquez-la en
serrant le verrou d’onglet.
3. Assurez-vous toujours que le verrou d’onglet est bloqué fermement
avant d’effectuer la coupe.
4. Procédez comme avec une coupe transversale droite verticale.
AVERTISSEMENT : lors d’une coupe d’onglet à
l’extrémité d’un morceau de bois avec une petite chute,
positionnez le bois de sorte que la chute se trouve du côté
de la lame avec le plus grand angle par rapport au guide,
par ex.
onglet gauche, chute à droite
onglet droit, chute à gauche
COUPES TRANSVERSALES CHANFREINÉES (FIG. 11, 14, 20)
Les angles de chanfrein peuvent être réglés de 0° à 48° à gauche. Les
chanfreins jusqu’à 45° peuvent être réalisés avec le bras d’onglet réglé
entre une position d’onglet de zéro et d’un maximum de 45° à droite ou
à gauche.
1. Déverrouillez le levier du guide coulissant (i) et éloignez le guide de
la lame.
2. Desserrez la poignée de serrage du chanfrein (t) et régler le
chanfrein comme désiré.
3. Réglez le bouton de commande manuelle (cc) si nécessaire.
4. Tenez la tête fermement et ne la laissez pas tomber.
5. Serrez fermement la poignée de serrage du chanfrein (t).
6. Faites coulisser le guide vers la lame en vous assurant qu’il ne
touche pas la lame, puis serrez le levier de verrouillage du guide en
tournant dans le sens des aiguilles d’une montre.
La régularité de la coupe dépend de nombreuses variables, parmi
lesquelles le matériau découpé. Lorsque des coupes plus régulières
sont souhaitées, notamment dans le cas de moulures ou d’autres
travaux de précision, une lame aiguisée (60 dents en carbure) et une
vitesse de coupe plus faible et plus régulière produiront le résultat
souhaité.
AVERTISSEMENT : assurez-vous que le matériau ne
glisse pas durant la coupe ; fixez-le solidement en position.
Laissez toujours la lame s’arrêter complètement avant de
relever le bras. Si de petites fibres de bois se détachent
de l’arrière de l’ouvrage, collez un morceau de ruban de
masquage sur le bois à l’endroit où la coupe sera réalisée.
Sciez à travers le ruban et retirez-le soigneusement une fois
l’opération terminée.
Fixation de la pièce (fig. 23–25)
AVERTISSEMENT : utilisez toujours un étau.
Pour de meilleurs résultats, utilisez l’étau (ff) prévu pour l’utilisation avec
votre scie.
Utilisez toujours un étau lors de la coupe de métaux non ferreux.
Assurez-vous que l’ouvrage est solidement serré.
INSTALLER LA BRIDE
1. L’insérer dans le trou situé derrière le guide. L’étau (ff) doit être face
à l’arrière de la scie à onglets. S’assurer que la rainure sur la tige
de serrage est bien insérée dans la base de la scie à onglets. Si la
rainure est visible, cela signifie que la bride est mal fixée.
2. Tourner la bride de 180 degrés vers l’avant de la scie à onglets.
3. Desserrer la poignée pour monter ou descendre la bride, puis
utiliser le bouton de réglage fin pour serrer fermement la pièce.
REMARQUE : placer la bride du côté droit de la base pour le
biseautage. TOUJOURS EFFECTUER DES ESSAIS À BLANC (SANS
ALIMENTATION) AVANT DE RÉALISER VOS COUPES AFIN DE
VÉRIFIER LA TRAJECTOIRE DE LA LAME. S’ASSURER QUE LA
BRIDE N’OBSTRUE PAS LE MOUVEMENT DE LA SCIE OU DES
GUIDES.
Onglet composé (fig. 21, 22)
Cette coupe est une combinaison de coupe d’onglet et de coupe
inclinée. C’est le type de coupe utilisé pour fabriquer des cadres ou des
boîtes dont les côtés sont inclinés, comme illustré dans la Figure 21.
AVERTISSEMENT : si l’angle de coupe varie d’une coupe
à l’autre, vérifiez que la poignée de serrage du chanfrein et
le bouton de serrage d’onglet sont bien serrées. Ils doivent
être serrés après chaque réglage d’onglet ou de chanfrein.
• Le tableau ci-dessous vous aidera à sélectionner les réglages
d’onglet et de biseau adéquats pour des coupes à onglet mixte
classiques.
• Pour utiliser le tableau, sélectionnez l’angle A souhaité (figure 22)
pour votre projet et recherchez cet angle sur l’arc adéquat du
tableau. Tracez un trait vertical à partir de ce point pour lire l’angle
de biseau adéquat et un trait horizontal pour lire l’angle d’onglet
adéquat.
7. Procédez comme avec une coupe transversale droite verticale.
Coupe de métaux non ferreux
Lors de la coupe de métaux non ferreux, la machine ne doit être utilisée
que pour la coupe verticale et la coupe transversale à onglet en mode
scie à onglet. Nous déconseillons d’effectuer des coupes de chanfrein
47
FR A NÇ A I S
5
10
15
20
25
30
65
40
40
50
45
35
BOÎTE
À 6 CÔTÉS
6 SIDED
BOX
75
30
35
70
85
80
40
30
65
25
50
25
65
45
20
55
35
50
45
15
15
30
40
15
25
35
10
20
40
60
70
75
20
80
85
55
60
25
30
BOÎTEBOX
À8
8 SIDED
CÔTÉS
10
15
20
15
5
10
20
25
10
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
ANGLE OF SIDE OF BOX (ANGLE"A")
35
30
MAINTENANCE
45
55
60
40
35
BOITEBOX
SQUARE
CARREE
70
75
80
85
0
ANGLE DU CÔTÉ DE LA BOÎTE (ANGLE « A »)
RÉGLER SET
LA SCIE
SUR CET
ANGLE
D’ONGLET
THIS MITER
ANGLE
ON SAW
45
45
RÉGLER
LA SCIE
SUR
CETON
ANGLE
SET THIS
BEVEL
ANGLE
SAW
D’INCLINAISON
1. Réglez votre scie sur les angles prescrits et effectuez quelques
coupes d’essai.
2. Entraînez-vous à assembler les pièces coupées.
Exemple : Pour fabriquer une boîte à quatre côtés avec des
angles extérieurs à 25° (Angle A, figure 22), utilisez l’arc supérieur
droit.) Trouvez la valeur 25° sur l’échelle de l’arc. Suivez la ligne
horizontale d’intersection jusqu’à l’un des deux axes pour obtenir le
réglage de l’angle d’onglet pour votre scie (23°). Suivez de même la
ligne verticale d’intersection vers le bas ou vers le haut pour obtenir
le réglage de l’angle de biseau pour la scie (40°). Essayez toujours
les coupes sur des chutes de bois afin de vérifier les réglages de la
scie.
AVERTISSEMENT : ne dépassez jamais les limites
d’onglet composé de 45° de chanfrein avec l’onglet de 45°
à gauche ou à droite.
`
Aspiration des poussières (fig. 1, 3, 4)
AVERTISSEMENT : chaque fois que possible, connectez
un aspirateur à poussière conçu conformément aux normes
en vigueur en matière d’émissions de poussières.
Raccordez un dispositif d’aspiration des poussières conçu selon les
réglementations en vigueur. La vitesse de l’air des systèmes raccordés
à l’externe doit être de 20 m/s +/- 2 m/s. La vitesse doit être mesurée
dans le tuyau de raccord au point de raccord avec l’outil raccordé mais
pas en marche.
REMARQUE : le connecteur rapide DWV9000 (ii) est recommandé
comme accessoire en option pour la connexion à l’appareil d’aspiration
des poussières.
Transport (fig. 1, 2)
AVERTISSEMENT : pour transporter de manière pratique
la scie à onglet, la base est dotée de deux poignées (dd).
N’utilisez jamais les carters pour soulever ou transporter la
scie à onglet.
1. Pour transporter la scie, régler les positions de chanfrein et d’onglet
sur 0°.
2. Appuyez sur le levier de déverrouillage du carter de protection
inférieur (b) (fig. 1).
3. Enfoncez la tête de scie et appuyez sur le bouton de verrouillage
(w) (fig. 2).
4. Portez la tête de scie en position de repos et serrez le verrou
transversal (s).
48
Cet outil électrique DEWALT a été conçu pour fonctionner longtemps
avec un minimum d’entretien. Le fonctionnement continu et satisfaisant
de l’outil dépend d’un entretien adéquat et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommage corporel, arrêter l’outil et débrancher
l’appareil du secteur avant d’installer ou retirer tout
accessoire, avant tout réglage ou changement de
configuration ou lors de réparations. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Un démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
AVERTISSEMENT : remplacer toute lame émoussée par
une lame neuve affûtée.
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune lubrification additionnelle.
Entretien
Avant l’utilisation, vérifiez soigneusement le carter de lame supérieur, le
carter de lame inférieur amovible, ainsi que la buse de dépoussiérage
pour déterminer s’ils fonctionnent correctement. Assurez-vous que les
copeaux, la poussière ou les particules de la pièce ne puissent pas
provoquer le blocage de l’une des fonctions.
Si des fragments de pièce se coincent entre la lame de scie et
les carters, débranchez la machine de l’alimentation et suivez les
instructions fournies à la section Montage de la lame de scie. Retirez
les parties coincées et remontez la lame de scie.
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du boîtier
principal à l’aide d’air comprimé chaque fois que les orifices
d’aération semblent s’encrasser. Porter systématiquement
des lunettes de protection et un masque anti-poussières
homologués au cours de cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un
chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. S’assurer
qu’aucun liquide ne pénètre dans l’outil ; ne jamais
immerger aucune partie de l’outil dans un liquide.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommage corporel, nettoyer régulièrement votre établi.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommage corporel, nettoyer régulièrement le système de
dépoussiérage.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que
ceux proposés par DEWALT n’ont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec cet appareil pourrait comporter
un danger. Pour réduire tout risque de dommage corporel,
seuls des accessoires DEWALT recommandés doivent être
utilisés avec cet appareil.
SUPPORT POUR LES PIÈCES LONGUES (FIG. 5)
• Soutenez toujours les pièces longues.
• Pour de meilleurs résultats, utiliser le support de travail rallongé
(DE7023) pour prolonger la largeur de la table de votre scie
(disponible chez vos concessionnaire en option). Soutenez les
longues pièces à l’aide de tout moyen commode, par exemple un
chevalet de sciage ou un appareil similaire, afin d’empêcher les
extrémités de tomber.
FRANÇAI S
MODÈLES DE LAMES DE SCIE DISPONIBLES (LAMES RECOMMANDÉES)
Type de lame
Dimensions
Utilisation
Séries DT1158 30
250 mm
Séries DT4282 40
250 mm
Séries DT4226 40
250 mm
Utilisation générale,
coupe en long et
tronçonnage du bois
et des plastiques
TCG à utiliser avec
l’aluminium
ATB pour la coupe
de précision de
bois naturels ou
synthétiques
TCG pour la coupe
ultra précise de
bois naturels ou
synthétiques.
Coupe de l’aluminium
Séries DT4287 40
250 mm
Séries DT4282 40
250 mm
Veuillez consulter votre concessionnaire pour plus d’informations sur les
accessoires appropriés.
Respect de l’environnement
Collecte sélective. Ne jetez pas ce produit avec vos
ordures ménagères.
Le jour où votre produit DEWALT doit être remplacé ou que vous
n’en avez plus besoin, ne le jetez pas avec vos ordures ménagères.
Préparez-le pour la collecte sélective.
La collecte sélective des produits et emballages usagés
permet de recycler et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à protéger
l’environnement contre la pollution et à réduire la demande
en matière première.
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de ses produits qu’il propose
à tous les professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie s’ajoute à vos
droits contractuels en tant qu’utilisateur professionnel ou vos
droits légaux en tant qu’utilisateur privé, non professionnel,
et elle ne peut en aucun cas leur porter préjudices. Cette
garantie est valable au sein des territoires des États membres
de l’Union Européenne et au sein de la Zone européenne de
libre-échange.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT ne vous apportaient
pas totale satisfaction, retournez simplement, au point de
vente, l’outil accompagné de tous ses composants originaux,
dans un délai de 30 jours à compter de sa date d’achat pour
son échange ou son remboursement intégral. Le produit devra
avoir été soumis à une usure normale. Une preuve d’achat
sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien ou une révision
dans les 12 mois suivant l’achat, vous avez droit à une
intervention gratuite. Cette dernière sera effectuée gratuitement
par un centre de réparation agréé DEWALT. Une preuve
d’achat sera exigée. Cela comprend la main-d’œuvre. Les
accessoires et les pièces détachées sont exclus, à moins d’un
défaut de fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice de matériau ou de
fabrication dans les 12 mois à compter de sa date d’achat,
DEWALT garantit le remplacement gratuit de toute pièce
défectueuse ou, à notre entière discrétion, le remplacement
gratuit de l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
Selon les réglementations locales, un service de collecte sélective pour
les produits électriques peut être fourni de porte à porte, dans une
déchetterie municipale ou sur le lieu d’achat de votre nouveau produit.
• Le produit ait été soumis à une usure normale ;
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et le recyclage des
produits DEWALT en fin de cycle de vie utile. Pour profiter de ce service,
veuillez rapporter votre produit à un réparateur autorisé qui le recyclera
en notre nom.
• Une preuve d’achat soit fournie ; Pour connaître l’adresse d’un réparateur autorisé près de chez vous,
prenez contact avec votre bureau DEWALT local à l’adresse indiquée
dans ce manuel de l’utilisateur. Ou consultez la liste des réparateurs
autorisés DEWALT et le panorama détaillé de notre SAV et contacts sur
Internet à l’adresse : www.2helpU.com.
• Aucune réparation n’ait été effectuée par du personnel non
autorisé ;
• Le produit soit retourné complet, avec l’ensemble de ses
composants originaux.
Si vous souhaitez effectuer une réclamation, contactez votre
revendeur ou consultez l’emplacement du centre de réparation
agréé DEWALT le plus proche dans le catalogue DEWALT ou
contactez le service clientèle DEWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de réparation agréés
DEWALT et tout détail complémentaire concernant notre
service après-vente, sont à votre disposition sur notre site
Internet : www.2helpU.com.
49
ITALI A NO
TRONCATRICI RADIALI DWS778
Congratulazioni!
Per aver scelto una macchina utensile DEWALT. Gli anni di esperienza,
lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di DEWALT uno
dei partner più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici professionali
Dati tecnici
DWS778
Tensione
V
Tipo
Potenza assorbita
W
Diametro lama
mm
Foro lama
mm
Velocità massima lama
min-1
Profondità di taglio
mm
Max. spessore della lama
mm
Taglio diagonale
(posizione massima)
sinistra e destra
Taglio inclinato (posizione massima) sinistra
Taglio composto
inclinazione
angolazione
Capacità
trasversale 90°
mm
angolazione 45°
mm
angolazione 48°
mm
inclinazione 45°
mm
inclinazione 48°
mm
Dimensioni esterne
mm
Peso
kg
QS/GB
230
1
1850
250
30
4300
85
1,75
LX
115
1
1650
250
30
4100
85
1,75
50°
48°
45°
45°
50°
48°
45°
45°
85 x 305
85 x 215
85 x 204
58 x 305
54 x 305
465 x 615 x 390
17,2
NOTA: questo dispositivo è progettato per il collegamento ad un
sistema di corrente elettrica con impedenza massima del sistema
consentita Zmax di 0,25 Ohm al punto dell’interfaccia (scatola di
alimentazione) dell’alimentazione dell’utente.
L’utente deve assicurarsi che questo dispositivo sia collegato solamente
ad un sistema di corrente che soddisfi il requisito di cui sopra. Se
necessario, l’utente può rivolgersi all’azienda di energia elettrica
pubblica per l’impedenza del sistema al punto di interfaccia.
Definizioni: Istruzioni di sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta rappresentato
da ogni parola di segnalazione. Vi invitiamo a leggere attentamente il
manuale, prestando attenzione a questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il
decesso o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare lesioni
personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Bordi affilati.
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
LPA (livello sonoro)
dB(A)
94,2
94,2
KPA (incertezza del livello sonoro)
dB(A)
3,0
3,0
LWA (potenza acustica)
dB(A)
107,2
107,2
3,0
3,0
KWA (incertezza della potenza acustica) dB(A)
LP,PEAK
dB(A)
115,6
115,6
KP,PEAK
dB(A)
3,0
3,0
Valori totali vibrazione (somma tre vettori assiali) calcolati secondo la EN 61029:
Livello vibrazione emessa ah
ah =
m/s²
2,4
2,4
Incertezza K =
m/s²
1,5
1,5
DWS778
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici sono
conformi alle normative: 2006/42/CE, EN 61029-1, EN 61029-2-9.
Questi prodotti sono anche conformi alle normative 2004/108/CE e
2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT all’indirizzo
seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento tecnico e
rende questa dichiarazione per conto di DEWALT.
Il livello di vibrazioni emesse fornito in questa scheda è stato misurato
secondo lo standard definito nella EN 61029 e va utilizzato per
confrontare un utensile con un altro. Va utilizzato per una stima
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di vibrazione emessa dichiarato
vale per le attività principali dell’utensile. Quando l’utensile
viene utilizzato per differenti attività, con accessori diversi o
ha avuto scarsa manutenzione, la vibrazione emessa può
differire. Questo potrebbe produrre un aumento significativo
del livello di esposizione nell’intervallo lavorativo totale.
Horst Grossmann
Vice Presidente Progettazione e Sviluppo Prodotti
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germania
01.11.2012
Per una stima del livello di esposizione alle vibrazioni si deve
anche tener conto delle volte in cui l’utensile è spento o
quando è in movimento ma non compie lavoro. Questo
riduce significativamente il livello di esposizione nell’intervallo
lavorativo totale.
Norme di sicurezza
Identificare misure di sicurezza aggiuntive per proteggere
l’operatore dagli effetti delle vibrazioni, come: manutenere
correttamente l’utensile e gli accessori; avere le mani calde;
organizzare i lavori.
Fusibili
Europa
50
apparati 230 V
10 Ampere, di rete
AVVERTENZA! Durante l’utilizzo di apparati elettrici
adottare sempre le precauzioni più elementari per ridurre i
rischi di incendio, scossa elettrica, lesioni personali, inclusi
quelli seguenti.
Leggere tutte le istruzioni prima di iniziare ad azionare questo prodotto e
conservare questo manuale.
I TALI ANO
CONSERVARE IL MANUALE PER LE CONSULTAZIONI SUCCESSIVE
Norme generali di sicurezza
1. Mantenere l’area di lavoro pulita.
Ambienti e ban chi di lavoro in disordine favoriscono incidenti.
2. Valutare l’ambiente di lavoro.
Non lasciare l’utensile sotto la pioggia. Non utilizzare l’utensile in
ambienti umidi. Illuminare bene l’area di lavoro (250 - 300 Lux).
Non utilizzare l’utensile quando c’è rischio di causare incendi o
esplosioni, per esempio in presenza di liquidi e gas infiammabili
3. Proteggersi da scosse elettriche.
Evitare il contatto con superfici collegate con la terra (per esempio
tubature, termosifoni, fornelli e frigoriferi). Durante l’impiego in
condizioni estreme (per esempio elevata umidità, produzione di
sfridi metallici, ecc.) la sicurezza elettrica viene aumentata inserendo
un trasformatore di isolamento o un interruttore salvavita (FI).
4. Tenere a distanza altre persone.
Non far toccare a chi non è necessario, specialmente ai bambini,
l’utensile o il cavo di prolunga e allontanarli dall’area di lavoro.
5. Custodia degli utensili dopo l’uso.
Gli utensili vanno conservati in luogo ben asciutto e protetti
efficacemente, fuori portata di bambini.
6. Non forzare l’utensile.
Lavora meglio e con maggior sicurezza se viene utilizzato nei limiti
per cui è stato progettato.
7. Utilizzare l’utensile adatto.
Non forzare i piccoli utensili a eseguire lavori adatti a utensili più
robusti. Non utilizzate utensili per applicazioni non previste, per
esempio non usare seghe circolari per tagliare i rami degli alberi o
per travi.
8. Indossare vestiario adeguato.
Evitare abiti svolazzanti, catenine, ecc. perché possono restare
impigliati nelle parti in movimento. Per lavori in esterno sono
raccomandate scarpe antiscivolo. Raccogliere i capelli lunghi con
una copertura.
9. Utilizzare equipaggiamenti di protezione.
Indossare sempre occhiali di sicurezza. Mettere una mascherina
antipolvere se con il lavoro viene creata polvere o particelle volatili.
Se le particelle fossero molto calde, indossare anche un grembiule
resistente al calore. Indossare sempre protezioni acustiche . Portare
sempre un casco di sicurezza .
10. Collegare l’attrezzatura per l’estrazione delle polveri.
Se i dispositivi sono forniti di collegamento con l’attrezzatura di
estrazione e raccolta, assicurarsi che queste siano collegate e
utilizzate correttamente.
11. Non abusare del cavo elettrico.
Non strattonare mai il cavo per staccarlo dalla presa.
Riparare il cavo da calore, olio e bordi taglienti. Non trasportare mai
l’utensile tenendolo per il cavo.
12. Lavorare in sicurezza.
Quando possibile, utilizzare pinze o morsetti per tener fermo il
pezzo. Questo è più sicuro, e libera entrambe le mani per azionare
l’utensile.
13. Non sbilanciarsi.
Mantenere sempre una buona stabilità al suolo ed equilibrio.
14. Conservare con cura gli utensili.
Mantenere affilati e puliti gli utensili da taglio per ottenere prestazioni
migliori e più sicure. Seguire le istruzioni per la lubrificazione e per la
sostituzione degli accessori. Ispezionare periodicamente l’utensile;
se è danneggiato, far riparare presso un centro assistenza
autorizzato. Tenere asciutte le maniglie e gli interruttori, puliti e
senza olio e grasso.
15. Disconnettere l’utensile.
Quando non è usato, prima dell’assistenza e quando si
sostituiscono accessori come lame, punte, taglierini, disconnettere
l’utensile dall’alimentazione.
16. Togliere le chiavi e altri utensili per la regolazione.
Abituarsi a controllare che chiavi e altri utensili siano tolti
dall’utensile prima di azionarlo.
17. Evitare avviamenti non desiderati.
Non trasportare l’utensile con il dito sull’interruttore. Assicurarsi che
l’utensile sia in posizione “spento” prima di attaccarlo alla corrente.
18. Cavi di prolunga per uso esterno.
Prima dell’utilizzo, ispezionare il cavo di prolunga e sostituirlo se
danneggiato. Quando si lavora con l’utensile in esterni, utilizzare
unicamente cavi di prolunga per esterni idonei , e contrassegnati
adeguatamente.
19. Mantenersi vigili.
Osservare quel che si sta facendo. Utilizzare il buon senso. Non
azionare l’utensile quando si è stanchi o sotto l’influenza di droghe o
alcol.
20. Controllare se ci sono parti danneggiate.
Prima dell’utilizzo, controllare attentamente l’utensile e il cavo di
rete per verificare che funzionino correttamente e che eseguano
le funzioni dovute. Verificare l’allineamento delle parti mobili e la
loro tenuta, la rottura di componenti, il montaggio e ogni altra
condizione che può influire sul funzionamento. Una protezione
o un’altro componente danneggiato dovrebbe essere riparato
adeguatamente o sostituito presso un centro assistenza
autorizzato, laddove non diversamente indicato nel manuale.
Far sostituire gli interruttori difettosi presso un centro assistenza
autorizzato. Non cercare mai di far riparazioni da sé. Non cercare
mai di far riparazioni da sé.
AVVERTENZA! L’utilizzo di qualsiasi accessorio o di
aggiunta, o l’esecuzione di qualsiasi operazione con questo
utensile in modo diverso da quanto raccomandato nelle
istruzioni, comporta rischio di lesioni personali.
21. Far riparare l’utensile da personale qualificato.
Questo apparato elettrico è conforme alle relative norme di
sicurezza. Le riparazioni dovrebbero essere eseguite solo da
personale qualificato ed utilizzare parti di ricambio originali;
agire diversamente da ciò comporta pericoli considerevoli per
l’utilizzatore.
Regole di sicurezza aggiuntive per troncatrici
• La macchina è dotata di un cavo di alimentazione specificamente
configurato dal produttore o dall’agente autorizzato alla
manutenzione.
• Non utilizzare la troncatrice per tagliare materiali diversi da quelli
indicati dal produttore.
• Non utilizzare la macchina senza le protezioni in posizione, se le
protezioni non funzionano o se non è stata eseguita la corretta
manutenzione delle protezioni.
• Prima di effettuare tagli inclinati, accertarsi che il braccio sia
saldamente fissato.
• Mantenere la superficie attorno alla macchina in piano, omogenea
e priva di materiali di scarto quali trucioli o schegge.
• Selezionare la lama corretta per il materiale da tagliare.
• Utilizzare lame correttamente affilate. Rispettare il contrassegno
della massima velocità sulla lama.
• Prima di iniziare qualsiasi operazione accertarsi che le manopole di
bloccaggio e le impugnature di fissaggio siano ben serrate.
• Non posizionare mai una mano nell’area della lama quando lo
strumento è collegato alla fonte di alimentazione.
• Non tentare mai di interrompere rapidamente una macchina in
movimento incastrandovi uno strumento o ponendo un altro
oggetto contro la lama; tale azione potrebbe causare incidenti
gravi.
• Consultare il manuale di istruzioni prima di utilizzare qualsiasi
accessorio.
L’uso non corretto di un accessorio può causare danni.
• Durante la manipolazione della lama o di materiale grezzo, utilizzare
un supporto o indossare guanti.
• Prima dell’uso accertarsi che la lama sia montata correttamente.
• Verificare che la lama ruoti nella direzione corretta.
51
ITALI A NO
• Non utilizzare lame di diametro maggiore o minore di quello
consigliato. Fare riferimento ai dati tecnici per le corrette capacità
di taglio. Utilizzare soltanto le lame specificate in questo manuale,
conformi alla norma EN 847-1.
• Prendere in considerazione l’applicazione di lame specificamente
progettate per ridurre la rumorosità.
• Non usare lame HSS (acciaio ad alta velocità).
• Non utilizzare lame di troncatrice spaccate o danneggiate.
• Non utilizzare mole abrasive o di diamante.
• Utilizzare esclusivamente lame la cui velocità contrassegnata è
almeno pari alla velocità indicata sulla sega.
• Non usare mai la troncatrice senza la tavola da taglio.
• Sollevare la lama dal taglio nel pezzo in lavorazione prima di
rilasciare l’interruttore.
• Prima di ogni taglio, assicurarsi che la macchina sia stabile.
• Non incuneare oggetti contro il ventilatore per bloccare l’albero
motore.
• La protezione della lama si solleva automaticamente quando il
braccio viene abbassato e si abbassa sopra la lama quando viene
premuta la leva di rilascio del blocco della protezione (b).
• Non sollevare manualmente la protezione della lama a meno che
la troncatrice non sia spenta. La protezione può essere sollevata
manualmente durante l’installazione o rimozione delle lame o per
l’ispezione della sega.
• Controllare a intervalli regolari che le aperture di ventilazione del
motore siano pulite e prive di schegge.
• Sostituire la tavola da taglio ove usurata.
• Prima di eseguire operazioni di manutenzione o di sostituire la lama,
scollegare sempre la macchina dalla fonte di alimentazione.
• Non eseguire operazioni di pulizia o manutenzione se la macchina è
ancora accesa e la testa non si trova in posizione di riposo.
• Se si utilizza un laser o un LED, non è consentito sostituirlo con
laser di altro tipo. Fare riparare il laser solamente dal produttore del
laser o da un agente autorizzato all’assistenza.
• Durante il taglio di pezzi di legno, collegare la sega a un dispositivo
di raccolta della polvere. Tenere sempre in considerazione i fattori
che condizionano l’esposizione alla polvere, quali:
• In caso di un incidente o guasto della macchina, spegnere
immediatamente la macchina e scollegarla dalla presa di corrente.
• Segnalare il guasto e contrassegnare la macchina in modo
adeguato in modo da impedire ad altre persone di utilizzare la
macchina difettosa.
• Se la lama della sega è bloccata a causa di una forza di
alimentazione anormale durante il taglio, spegnere la macchina e
scollegarla dalla presa di corrente. Rimuovere il pezzo da lavorare e
assicurarsi che la lama della sega sia libera di muoversi. Accendere
la macchina e avviare una nuova operazione di taglio con una forza
di alimentazione ridotta.
• Non tagliare mai le leghe leggere, specialmente il magnesio.
• Ove possibile, montare la macchina ad un banco utilizzando bulloni
con un diametro di 8 mm e 80 mm di lunghezza.
Rischi residui
I seguenti rischi sono inerenti all’uso delle troncatrici:
– lesioni causate dal contatto con le parti rotanti
Malgrado l’applicazione delle principali regole di sicurezza e
l’implementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui non
possono essere evitati. Questi sono:
– Menomazioni uditive.
– Rischio di infortuni causati dalle parti scoperte della lama in
dotazione.
– Rischio di lesioni durante la sostituzione della lama.
– Rischio di schiacciamento delle dita nell’apertura delle protezioni.
– Rischi per la salute causati dall’inalazione di polvere formatasi
durante il taglio del legno, specialmente di quercia, faggio e MDF.
I seguenti fattori aumentano il rischio di problemi respiratori:
– Nessun dispositivo di estrazione della polvere collegato durante la
segatura del legno.
– Estrazione della polvere insufficiente causata da filtri di scarico non
puliti.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
-– il tipo di materiale sul quale si lavora (il compensato produce più
polvere del legno);
Utilizzare protezioni acustiche.
-– l’affilatura della lama;
-– la regolazione corretta della lama;
Utilizzare protezioni oculari.
-– dispositivo di estrazione della polvere con velocità non inferiore a
20 m/s.
Accertarsi che l’estrazione locale, le cappe, i deflettori e i camini
siano regolati correttamente.
Punto di trasporto
• Tenere in considerazione i seguenti fattori che influiscono
sull’esposizione al rumore:
Tenere le mani lontane dalla lama
-– utilizzare lame progettate per ridurre le emissioni acustiche;
-– utilizzare solo lame ben affilate;
POSIZIONE DEL CODICE DATA (FIG. 2)
• La manutenzione della macchina deve essere eseguita a intervalli
regolari.
Il codice data (v v), che comprende anche l’anno di fabbricazione, è
stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
• Fornire un’illuminazione generale o locale adeguata.
Esempio:
2012 XX XX
• Accertarsi che l’operatore sia adeguatamente preparato per l’uso,
la regolazione e il funzionamento della macchina.
• Assicurarsi che gli eventuali distanziatori e anelli dell’alberino siano
adatti allo scopo indicato nel presente manuale.
• Astenersi dal rimuovere trucioli o altre parti del pezzo da lavorare
dall’area di taglio mentre la macchina è un funzione e la testa della
sega non si trova nella posizione di riposo.
Anno di fabbricazione
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Sega per tagli trasversali parzialmente assemblata
2 Chiavi per brugole 4/6 mm
• Non tagliare mai i pezzi da lavorare più corti di 150 mm.
1 Lama TCT da 250 mm
• Senza ulteriore supporto, la macchina è progettata per accettare
dimensioni massime del pezzo da lavorare di:
1 Morsetto per il bloccaggio del materiale
– Altezza 85 mm per larghezza 305 mm per lunghezza 400 mm;
– I pezzi da lavorare più lunghi devono essere supportati da un
piano aggiuntivo adatto, es. DE7023. Fissare sempre il pezzo
da lavorare in modo sicuro al banco della sega.
52
1 Manuale di istruzioni
1 Disegno con viste esplose
• Verificare eventuali danni all’utensile, ai componenti o agli accessori
che possono essere avvenuti durante il trasporto.
I TALI ANO
• Concedersi il tempo per leggere interamente e comprendere
questo manuale, prima di utilizzare il prodotto
ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non
abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni riguardo all’uso
dell’apparecchio da parte di una persona responsabile della loro
sicurezza. I bambini non devono mai essere lasciati da soli con
questo prodotto.
Descrizione (fig. 1, 2, 7, 11, 12)
AVVERTENZA: non modificare mai l’apparato elettrico o
alcune parti di esso. Si potrebbero causare danni o lesioni
personali.
a. Interruttore di azionamento
b. Leva di rilascio blocco protezione
c. Impugnatura di azionamento
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per una sola tensione
di alimentazione. Controllare sempre che l’alimentazione sia
corrispondente alla tensione scritta sulla targhetta.
L’utensile è dotato di doppio isolamento, secondo la EN
61029, perciò il cavo di terra non è necessario.
d. Protezione superiore fissa
e. Flangia esterna
f. Bullone della lama
g. Protezione inferiore della lama
h. Lama
i. Leva di blocco della guida scorrevole (fig. 11)
Se occorre sostituire il cavo elettrico, l’utensile deve essere riparato
presso un centro di assistenza autorizzato o da un elettricista
qualificato.
I seguenti cavi elettrici sono obbligatori:
j. Piano fisso
k. Piastra scanalata
l. Braccio taglio obliquo
CH
m. Fermo per taglio obliquo
o. Scala per la regolazione dell’inclinazione
DWS778 LX:
H05RR-F, 2x1,5 mm²
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare sempre la
spina di tipo prescritto.
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
p. Viti della scala per la regolazione dell’inclinazione (fig. 12)
r. Ugello per aspirazione polvere
H05RN-F, 2x1,0 mm²
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
n. Piano rotante/braccio taglio obliquo
q. Guida scorrevole
DWS778:
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno, devono
essere collegati ad un interruttore differenziale.
s. Blocco taglio in diagonale
Utilizzo di un cavo di prolunga
t. Leva di bloccaggio inclinazione
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di prolunga omologato
a 3 anime, idoneo alla potenza di ingresso di questo apparato (vedere i
Dati tecnici). La sezione minima del conduttore è
1,5 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
u. Scala di inclinazione
v. Fori di fissaggio al banco
w. Pulsante di bloccaggio
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
x. Barre taglio in diagonale
y. Testa della sega
z. Chiavi esagonali
aa. Morsetto cavo
bb. Foro del lucchetto
cc. Pulsante di controllo manuale
dd. Tacche per il trasporto (sinistra e destra)
MONTAGGIO
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di infortuni,
spegnere l’unità e disconnettere la macchina
dall’alimentazione prima di installare e rimuovere
accessori, prima di regolazioni o modifiche di
allestimento, o quando si eseguono riparazioni.
Assicurarsi che l’interruttore di accensione sia in posizione
OFF. Un avviamento accidentale potrebbe causare lesioni.
ee. Flangia interna (fig. 7)
ff. Morsetto per il bloccaggio del materiale
Apertura dell’imballo
gg. Interruttore acceso/spento torcia XPSTM
Il motore e le protezioni sono già assemblate sulla base.
hh. Torcia XPSTM
Montaggio al banco (fig. 2)
ii. Connettore con bloccaggio ad avvitamento (DWV9000,
accessorio opzionale)
USO PREVISTO
La sega per tagli trasversali DEWALT è stata progettata per il taglio
professionale di legno, prodotti di legno, plastica e alluminio. Esegue
le operazioni di segatura di taglio trasversale, smussatura e taglio a
quartabuono in modo semplice, accurato e sicuro.
Una volta assemblata con una lama adatta, questa macchina è
progettata per il taglio di profili in alluminio fino a uno spessore massimo
di 4,0 mm. NON TAGLIARE MAI il magnesio.
Questa unità è progettata per essere utilizzata con una lama dal
diametro nominale di 250 mm e punta in metallo duro.
NON utilizzare in presenza di acqua, liquidi infiammabili o gas.
Queste troncatrici sono apparati elettrici professionali.
NON consentire ai bambini di entrare in contatto con l’apparato. L’uso
di questo apparato da parte di persone inesperte deve avvenire sotto
sorveglianza.
AVVERTENZA! Non utilizzare la macchina per scopi
diversi da quelli a cui è destinata.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di persone
(compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali
1. Tutti e quattro i piedini sono dotati di fori (v) per facilitare il fissaggio
al banco. I fori permettono di accogliere bulloni di differenti
dimensioni. Utilizzare uno o l’altro dei fori, non è necessario usarli
tutti. Montare sempre saldamente la sega per evitare movimenti.
Per migliorare la portabilità, l’utensile può essere montato su un
piano di compensato da 12,5 mm o maggiore, che può essere
poi assicurato al supporto di lavoro o spostato su un altro sito e
rimontato.
2. Quando si monta la sega su un pezzo di compensato, assicurarsi
che le viti di montaggio non sporgano da sotto il fondo del legno.
Il compensato deve stare in piano sul supporto di lavoro. Quando si
monta la sega su qualsiasi superficie di lavoro, assicurarla su perni
di montaggio in corrispondenza dei fori per le viti di montaggio.
Montare su ogni altro punto diverso interferisce con il corretto
funzionamento della sega.
3. Per evitare limitazioni e imprecisioni, assicurarsi che la superficie
di montaggio non sia deformata o altrimenti irregolare. Se la sega
traballa sulla superficie, inserire pezzi sottili di materiale sotto uno
dei piedi fino a renderla stabile.
Montaggio della lama (fig. 2, 6–8)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di infortuni,
spegnere l’unità e disconnettere la macchina
53
ITALI A NO
dall’alimentazione prima di installare e rimuovere
accessori, prima di regolazioni o modifiche di
allestimento, o quando si eseguono riparazioni.
Assicurarsi che l’interruttore di accensione sia in posizione
OFF. Un avviamento accidentale potrebbe causare lesioni.
AVVERTENZA: i denti di una lama nuova sono molto
affilati e sono pericolosi.
AVVERTENZA! Tenere presente che la lama della sega
deve essere sostituita solamente nel modo descritto.
Utilizzare solamente lame come quelle specificate nei Dati
Tecnici; Cat. N.: si consiglia la DT4282.
IMPORTANTE: la testa della troncatrice (y) deve trovarsi nella posizione
più elevata per l’installazione di una nuova lama.
1. Per sollevare la testa della troncatrice (y) nella sua posizione più
elevata, fare pressione sulla testa della troncatrice (y) e tirare il
pulsante di blocco (w).
2. Rilasciare la pressione verso il basso e lasciare che la testa della
troncatrice si sollevi fino alla massima altezza.
3. Inserire la chiave esagonale da 6 mm (z) fino in fondo al blocco
dell’alberino (uu) sul lato opposto dell’albero della lama, e tenerla in
posizione (fig. 6, 8).
4. Inserire l’altra chiave per brugole da 6 mm (z) nel bullone della lama
(f) e allentarla ruotando in senso orario. Rimuovere il bullone della
lama (f) e la flangia esterna (e).
5. Premere la leva di rilascio del blocco della protezione inferiore (b)
per sollevare la protezione della lama inferiore (g) e rimuovere la
lama (h).
6. Montare la nuova lama della troncatrice sullo spallamento previsto
sulla flangia interna (ee) (fig. 7), accertandosi che i denti del bordo
inferiore della lama siano rivolti verso la guida (lato opposto
operatore).
7. Riposizionare la flangia esterna (e), assicurandosi che le alette di
posizionamento (jj) siano innestate correttamente, una su ciascun
lato dell’albero del motore.
8. Inserire il bullone della lama (f) e serrarlo con la chiave per brugole
da 6 mm (z) ruotandolo in senso anti-orario mentre si tiene la
chiave per brugole da 6 mm (z) inserita con l’altra mano (fig. 8).
9. Rimuovere le due chiavi per brugole (z) e risistemarle nei relativi
supporti.
REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni,
spegnere l’unità e scollegare la macchina dalla
presa di corrente prima di installare e rimuovere
gli accessori, prima di regolare o modificare le
configurazioni o quando si eseguono le riparazioni.
Assicurarsi che l’interruttore del grilletto sia in posizione
OFF. Un avvio accidentale potrebbe provocare lesioni.
La sega per tagli obliqui è stata regolata con precisione in fabbrica.
Qualora fosse necessario rieffettuare la regolazione a seguito della
spedizione e dellamovimentazione, o per qualsiasi altro motivo, attenersi
ai passaggi in merito riportati di seguito. Una volta eseguite, tali
regolazioni devonomantenersi precise.
Regolazione delle barre di taglio in diagonale per
la profondità di taglio costante (fig. 1, 2, 9, 10)
La lama deve funzionare a una profondità di taglio costante per
tutta la lunghezza del piano e non deve toccare il piano fisso dietro
l’alloggiamento o davanti al braccio rotante. Per fare ciò, le barre di
taglio in diagonale (x) devono essere perfettamente parallele al piano
quando la testa della troncatrice (y) è completamente premuta.
1. Premere la leva di rilascio del blocco della protezione inferiore (b)
(fig. 1).
2. Premere completamente la testa della troncatrice nella posizione
posteriore e misurare l’altezza dal piano rotante (n) al fondo della
flangia esterna (e) (fig. 10).
3. Ruotare il blocco di taglio trasversale della testa della troncatrice (s)
(fig. 2).
4. Tenendo la testa della troncatrice completamente premuta, tirare la
testa fino alla fine della sua corsa.
5. Misurare nuovamente l’altezza indicata in Figura 10. Entrambi i
valori devono essere identici.
54
6. Per la regolazione procedere come segue (fig. 9):
a. Allentare il dado di blocco (kk) nella staffa (ll) sotto l’ugello
di estrazione della polvere (r) e regolare la vite (mm) come
necessario, procedendo in piccoli incrementi.
b. Serrare il dado di blocco (kk).
AVVERTENZA: controllare sempre che la lama non tocchi
il piano dietro l’alloggiamento o davanti al braccio rotante
nelle posizioni di taglio obliquo a 90° in verticale e a 45° di
inclinazione. Non accendere prima di aver verificato quanto
sopra!
Regolazione della guida (fig. 11)
Sollevare la leva di blocco della guida scorrevole (i) in senso anti-orario
per allentare. Spostare la guida di scorrimento (q) in una posizione che
eviti la lama, poi serrare la leva di blocco della guida ruotandola in senso
orario.
Controllo e regolazione della lama rispetto alla
guida (fig. 2, 12, 13)
1. Allentare il fermo per taglio obliquo (m).
2. Posizionare il pollice sul braccio di taglio obliquo (l) e premere il
fermo per taglio obliquo (m) per rilasciare il piano rotante/braccio di
taglio obliquo (n).
3. Fare oscillare il braccio taglio obliquo finché il fermo non lo blocca in
posizione di taglio obliquo 0°.
4. Abbassare la testa e fermarla in questa posizione utilizzando il
pulsante di blocco (w).
5. Controllare che le due marcature 0° (nn) sulla scala di taglio obliquo
(o) siano appena visibili.
6. Posizionare una squadra (oo) contro il lato sinistro della guida (q) e
della lama (h).
AVVERTENZA: evitare il contatto della squadra con la
punta dei denti della lama.
7. Per la regolazione procedere come segue:
a. Allentare le viti della scala per la regolazione dell’inclinazione (p)
(fig. 12) e spostare il gruppo scala graduata / braccio per taglio
obliquo verso sinistra o verso destra finché la lama non risulta
a 90° rispetto alla guida, in base alla misurazione sulla squadra
(oo) (fig. 13).
b. Fissare nuovamente le viti di regolazione della scala per taglio
obliquo (p).
Controllo e regolazione della lama rispetto al
piano (fig. 2, 14–16)
1. Allentare l’impugnatura di bloccaggio del taglio inclinato (t) (fig. 14).
2. Spingere la testa della troncatrice (y) verso destra per garantire che
sia perfettamente verticale e serrare la manopola di bloccaggio
inclinazione.
3. Collocare una squadra (oo) sul piano e in alto contro la lama (h)
(fig. 15).
AVVERTENZA: evitare il contatto della squadra con la
punta dei denti della lama.
4. Per la regolazione procedere come segue:
a. Allentare l’impugnatura di bloccaggio del taglio inclinato (t) e,
utilizzando una chiave per brugole (z), stringere la vite di arresto
della regolazione in verticale (qq) finché la guida non è a 90°
rispetto al piano, in base a quanto indicato dalla squadra.
b. Se l’indicatore di taglio inclinato (rr) non indica zero sulla scala
di taglio inclinato (u), allentare le viti della scala di taglio inclinato
(pp) che fissano la scala in posizione e spostare la scala come
necessario.
Controllo e regolazione dell’angolo del taglio
inclinato (fig. 2, 14, 16)
Il controllo manuale del taglio inclinato consente di impostare
l’angolazione massima del taglio inclinato a 45° o 48° secondo
necessità.
1. Assicurarsi che la manopola di controllo manuale (ss) sia situata in
posizione sinistra.
I TALI ANO
2. Allentare l’impugnatura di bloccaggio del taglio inclinato (t).
3. In posizione davanti alla macchina, spostare la testa della
troncatrice (y) a sinistra.
4. Questa è la posizione per taglio inclinato a 45°.
5. Se è necessaria la regolazione, ruotare la vite di arresto della
regolazione a 45° (tt) utilizzando una chiave per brugole da 4 mm
(z), dentro o fuori secondo necessità finché l’indicatore del taglio
obliquo (rr) indica 45°.
AVVERTENZA: le scanalature della guida si possono
intasare di segatura. Per pulirle usare un bastoncino o un
getto di aria compressa a bassa pressione.
Prima di cominciare
AVVERTENZA:
• Installare la lama più adatta. Non utilizzare lame
eccessivamente consumate. La massima velocità di
rotazione dell’utensile non deve superare quella della
lama.
• Non cercare di tagliare pezzi eccessivamente piccoli.
• Lasciare la lama libera di tagliare. Non forzare.
• Far arrivare il motore alla massima velocità prima di
iniziare a tagliare.
• Assicurarsi che le manopole di blocco e le leve dei
morsetti siano strette.
• Fissare il pezzo da lavorare.
• Anche se la sega taglia il legno e molti materiali non
ferrosi, queste istruzioni si riferiscono solo al taglio del
legno. Le stesse linee guida si applicano agli altri materiali.
Non tagliare materiali ferrosi (ferro ed acciaio) o laterizi con
questa sega! Non utilizzare dischi abrasivi.
• Assicurarsi di utilizzare la piastra scanalata. Non azionare
la macchina se il solco della scanalatura è più largo di
10 mm.
USO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di infortuni,
spegnere l’unità e disconnettere la macchina
dall’alimentazione prima di installare e rimuovere
accessori, prima di regolazioni o modifiche di
allestimento, o quando si eseguono riparazioni.
Assicurarsi che l’interruttore di accensione sia in posizione
OFF. Un avviamento accidentale potrebbe causare lesioni.
Per tagliare attraverso una linea esistente tracciata a matita su un pezzo
di legno:
1. Accendere il sistema XPSTM, quindi tirare l’impugnatura di
azionamento verso il basso (c) per avvicinare la lama della
troncatrice (h) al legno. Comparirà l’ombra della lama sul legno.
2. Allineare la linea tratteggiata a matita al bordo dell’ombra della
lama. È possibile dover regolare gli angoli del taglio inclinato o del
taglio obliquo per seguire esattamente la linea tratteggiata a matita.
Posizione del corpo e delle mani
Il posizionamento corretto del corpo e delle mani durante l’utilizzo della
troncatrice faciliterà il taglio, rendendolo più accurato e sicuro.
AVVERTENZA:
• Non posizionare mai le mani vicino alla zona di taglio.
• Posizionare le mani a una distanza non inferiore a
150 mm dalla lama.
• Durante il taglio tenere il pezzo di lavorazione saldamente
a contatto con la tavola e con la guida. Tenere le mani
in posizione finché l’interruttore non è stato rilasciato e la
lama non si è completamente arrestata.
• Effettuare sempre alcune corse in assenza di
alimentazione di potenza in modo da poter controllare il
percorso della lama.
• Non incrociare le mani.
• Tenere entrambi i piedi ben poggiati sul pavimento e non
sbilanciare il corpo lateralmente.
• Mentre si sposta il braccio della troncatrice verso sinistra
e verso destra, seguirlo e tenersi leggermente a lato della
lama.
Tagli principali della sega
TAGLIO TRASVERSALE DRITTO VERTICALE (FIG. 1, 2, 17)
NOTA: utilizzare lame da 250 mm con fori dell’albero da 30 mm
per ottenere le funzionalità di taglio desiderate.
1. Sollevare la testa della troncatrice (y) nella sua posizione più
elevata, facendo pressione sulla testa della troncatrice (y) e tirando
il pulsante di blocco (w). Rilasciare la pressione verso il basso e
lasciare che la testa della troncatrice si sollevi fino alla massima
altezza.
2. Premere il fermo per taglio obliquo (m) quindi spostare il braccio alla
posizione 0°.
3. Rilasciare il fermo per taglio obliquo.
4. Prima di eseguire il taglio accertarsi sempre che il fermo per taglio
obliquo sia saldamente serrato.
Si pregano gli utenti del Regno Unito di osservare le “woodworking
machines regulations 1974” e successivi emendamenti.
5. Posizionare il legno da tagliare contro la guida di scorrimento (q) e
fissarlo con il morsetto del materiale (ff).
Assicurarsi che la macchina sia posizionata in modo da soddisfare
le condizioni ergonomiche di altezza e stabilità del tavolo. Il luogo di
installazione della macchina deve essere selezionato in modo che
l’operatore abbia una buona visuale e abbastanza spazio libero attorno
alla macchina da consentire la movimentazione del pezzo da lavorare
senza limitazioni.
6. Afferrare l’impugnatura di azionamento (c) e premere la leva di
rilascio del blocco della protezione (b) per rilasciare quest’ultima.
Premere l’interruttore di azionamento (a) per accendere il motore. Si
consiglia di iniziare il taglio vicino alla guida.
Per ridurre gli effetti delle vibrazioni, assicurarsi che la temperatura
ambiente non sia troppo fredda, che la macchina e gli accessori siano
mantenuti in modo adeguato e che le dimensioni del pezzo da lavorare
siano adatte a questa macchina.
8. Una volta completato il taglio, rilasciare l’interruttore e aspettare che
la lama della troncatrice si fermi completamente prima di riportare la
testa in posizione di riposo.
Accensione e spegnimento (fig. 1)
L’interruttore di azionamento (a) è provvisto di un foro (bb) per
l’inserimento di un lucchetto che blocchi la troncatrice.
1. Per accendere l’apparato premere l’interruttore di azionamento (a).
2. Per fermare l’apparato, rilasciare l’interruttore.
Uso del sistema di spie LED XPSTM (fig. 1)
NOTA: È necessario collegare la troncatrice a una presa di corrente.
TM
Il sistema di spie LED XPS (hh) è munito di un interruttore acceso/
spento (gg). Il sistema di spie LED XPSTM è indipendente dall’interruttore
di azionamento della troncatrice. Non è necessario che la spia sia
accesa per utilizzare la troncatrice.
7. Premere la testa per consentire alla lama di eseguire il taglio nel
legno e di penetrare nella tavola di taglio in plastica (k).
AVVERTENZA:
• Per alcuni tipi di profili di plastica, si consiglia di seguire la
sequenza in ordine inverso.
• La protezione della lama inferiore è progettata per
chiudersi rapidamente quando viene rilasciata la leva (b).
Altrimenti, far riparare la sega da un agente di riparazione
autorizzato DEWALT.
ESECUZIONE DI UN TAGLIO A SCORRIMENTO (FIG. 1, 2, 18)
1. Ruotare il blocco di taglio trasversale della testa della troncatrice (s)
per allentarlo.
2. Premere la testa della troncatrice verso il basso (y), tirare il pulsante
di blocco (w) e lasciare che la troncatrice si sollevi alla sua posizione
più elevata.
55
ITALI A NO
3. Posizionare il legno da tagliare contro la guida di scorrimento (q) e
fissarlo con il morsetto del materiale (ff).
AVVERTENZA: Assicurarsi che il materiale non si deformi
durante il taglio; fissarlo saldamente in posizione. Lasciare
sempre che la lama si fermi completamente prima di
sollevare il braccio. Qualora dei piccoli frammenti di legno
dovessero spezzarsi sul retro del pezzo da lavorare,
attaccare un pezzo di nastro per mascherature sul legno
nel punto in cui verrà effettuato il taglio. Segare attraverso
il nastro e rimuovere attentamente il nastro al termine
dell’operazione.
4. Abbassare la testa della troncatrice, quindi tirarla fino alla fine della
sua corsa.
5. Premere la leva di rilasco del blocco della protezione (b) per
rilasciare la protezione. Premere l’interruttore di azionamento (a) per
accendere il motore.
TAGLI TRASVERSALI INCLINATI (FIG. 11, 14, 20)
Gli angoli di taglio inclinato possono essere impostati da 0° a 48° a
sinistra. I tagli inclinati fino a 45° possono essere tagliati con il braccio
di taglio obliquo impostato tra zero e una posizione di taglio obliquo
massima di 45° a destra o a sinistra.
3. Allentare la manopola per regolare il morsetto in su o in giù, quindi
utilizzare la manopola di regolazione fine per serrare saldamente il
pezzo da lavorare.
NOTA: posizionare il morsetto sul lato destro della base durante
il taglio obliquo. PRIMA DEI TAGLI DI FINITURA, EFFETTUARE
SEMPRE ALCUNE CORSE IN ASSENZA DI ALIMENTAZIONE DI
POTENZA IN MODO DA CONTROLLARE IL PERCORSO DELLA
LAMA. ASSICURARSI CHE IL MORSETTO NON INTERFERISCA CON
L’AZIONE DELLA TRONCATRICE O DELLE PROTEZIONI.
Taglio obliquo composto (fig. 21, 22)
Questo tipo di taglio è una combinazione di taglio angolato e di taglio a
sbieco. Si tratta del tipo di taglio utilizzato per la fabbricazione di cornici
o strutture con lati inclinati come quella illustrata nella Figura 21.
AVVERTENZA: se l’angolo varia da taglio a taglio,
controllareche l’impugnatura di bloccaggio taglio inclinato e
la manopola di bloccaggio taglio obliquo siano saldamente
serrate. Serrare nuovamente le manopole ogniqualvolta si
modifica l’angolo di taglio inclinato o obliquo.
1. Sbloccare la leva della guida di scorrimento (i) e allontanare la guida
dalla lama.
L’uniformità di qualsiasi taglio dipende da una serie di variabili, ad es.
il materiale da tagliare. Quando siano richiesti tagli particolarmente
levigatiper modanature e altri lavori di precisione, i migliori risultati si
ottengono con una lama affilata (60 denti, in carburo) e con una velocità
di taglio piùbassa e uniforme.
20
25
30
35
40
65
55
60
40
50
35
45
35
40
A
6SCATOLA
SIDED BOX
30
30
35
6 LATI
30
25
60
25
50
25
20
55
35
45
15
30
40
15
25
35
10
20
40
60
15
30
8 SCATOLA
SIDED BOXA
10
15
20
15
5
10
20
25
8 LATI
10
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
IMPOSTARE
QUESTO
ANGOLO
SET THIS BEVEL
ANGLE
ON SAW
DI INCLINAZIONE SULLA SEGA
56
45
SCATOLA
A
SQUARE BOX
QUATTRO LATI
50
• Quando si utilizzano lubrificanti, applicare soltanto la cera o uno
spray di separazione. Non utilizzare emulsioni o fluidi simili.
15
40
20
• Applicare soltanto lame adatte per il taglio di metalli non ferrosi.
10
55
• Utilizzare sempre un fermo per materiali durante il taglio di metalli
non ferrosi. Assicurarsi che il pezzo da lavorare sia saldamente
fissato.
5
65
Durante il taglio di metalli non ferrosi, la macchina deve essere utilizzata
esclusivamente per eseguire tagli trasversali diritti e obliqui in modalità
troncatrice per tagli obliqui. Si consiglia di non eseguire i tagli inclinati e
obliqui composti sui metalli non ferrosi. La macchina non deve essere
utilizzata per il taglio di metalli ferrosi.
0
85
Taglio di metalli non ferrosi
45
40
45
ANGOLO DEL
LATO
DELLA
(ANGOLO “A”)
ANGLE
OF SIDE
OFSCATOLA
BOX (ANGLE"A")
7. Procedere come per un taglio verticale a troncare.
85
6. Far scorrere la guida verso la lama assicurandosi che non tocchi
la lama, quindi serrare la leva di blocco della guida ruotandola in
senso orario.
• Per utilizzare la tabella, selezionare l’angolo desiderato “A” (fig. 22)
del progetto e individuare tale angolo sull’arco appropriato della
tabella. Partendo da tale punto, scendere lungola tabella seguendo
una linea retta fino a trovare l’angolo inclinato corretto, e spostarsi
lateralmente seguendo una linea retta trasversale, fino a trovare
l’angolo di taglio obliquo corretto.
80
5. Serrare saldamente l’impugnatura di bloccaggio per taglio
inclinato (t).
85
4. Tenere saldamente la testa e non lasciare che cada.
• La tabella riportata di seguito consente di selezionare le corrette
impostazioni di taglio inclinato e obliquo per i più diffusi tagli inclinati
composti.
80
3. Impostare il pulsante di controllo manuale (cc) se necessario.
IMPOSTARE
QUESTO ANGOLO DI
SET THIS MITER ANGLE ON SAW
DIAGONALE SULLA SEGA
2. Allentare l’impugnatura di bloccaggio taglio inclinato (t) e impostare
quest’ultimo come desiderato.
45
AVVERTENZA: quando si taglia in diagonale l’estremità di
un pezzo di legno con un piccolo fuori taglio, posizionare
il legno in modo che il fuori taglio sia dalla parte della lama
con l’angolo più grande rivolto verso la battuta:
taglio obliquo a sinistra, fuori taglio a destra
taglio obliquo a destra, fuori taglio a sinistra
2. Ruotare il morsetto di 180º verso il davanti della troncatrice.
75
4. Procedere come per un taglio verticale a troncare.
1. Inserirlo nel foro dietro il guidapezzo. Il fermo (ff) deve essere
rivolto verso il retro della troncatrice. Assicurarsi che la scanalatura
sull’asta di bloccaggio sia completamente inserita nella base della
troncatrice. Se la scanalatura è visibile, il morsetto non sarà fermo.
70
3. Prima di eseguire il taglio accertarsi sempre che il fermo per taglio
obliquo sia saldamente serrato.
PER MONTARE IL MORSETTO
75
2. Il fermo per taglio obliquo si posizionerà automaticamente a 0°,
15°, 22.5°, 31,62°, 45° e 50° sia a sinistra che a destra. Qualora si
desideri un qualsiasi angolo intermedio, tenere saldamente la testa
e bloccarla serrando il fermo per taglio obliquo.
Utilizzare sempre un fermo per materiali durante il taglio di metalli non
ferrosi. Assicurarsi che il pezzo da lavorare sia saldamente fissato.
70
1. Premere il fermo per taglio obliquo (m). Spostare il braccio verso
sinistra o verso destra, nell’angolazione desiderata.
Per risultati ottimali, utilizzare il fermo per il materiale (ff) previsto per l’uso
con la troncatrice.
65
TAGLIO TRASVERSALE A SQUADRA VERTICALE (FIG. 1, 19)
AVVERTENZA: utilizzare sempre un fermo per il materiale.
80
AVVERTENZA: ricordarsi di bloccare la testa della
troncatrice nella posizione posteriore quando i tagli a
scorrimento sono terminati.
Bloccaggio del pezzo di lavorazione (fig. 23–25)
70
7. Una volta completato il taglio, rilasciare l’interruttore e aspettare che
la lama della troncatrice si fermi completamente prima di riportare la
testa in posizione di riposo.
75
6. Premere completamente la testa per consentire alla lama
di eseguire il taglio nel legno e spingere la testa indietro per
completare il taglio.
I TALI ANO
1. Impostare la troncatrice sugli angoli prescritti ed eseguire alcuni tagli
di prova.
2. Esercitarsi a montare i pezzi.
Esempio: Per costruire una scatola a 4 lati dotata di angoli esterni
di 25° (angolo “A”) (fig. 22), utilizzare l’arco superiore di destra.
Individuare il 25° sulla scala dell’arco. Per ottenere l’impostazione
angolo di taglio obliquo della troncatrice (23°), seguire la linea
orizzontale di intersezione fino all’uno o l’altro lato. Analogamente,
per ottenere l’impostazione angolo di taglio inclinato della
troncatrice (40°), seguire la linea verticale di intersezione fino alla
sommità o al fondo. Al fine di verificare le impostazioni troncatrice,
eseguire sempre alcuni tagli di prova su pezzi di legno di scarto.
AVVERTENZA: non superare mai i limiti del taglio obliquo
composto di 45° con un taglio obliquo sinistro o destro di
45°.
`
Aspirazione polveri (fig. 1, 3, 4)
AVVERTENZA: ove possibile, collegare un dispositivo
di estrazione della polvere progettato in conformità alle
normative riguardanti l’emissione di polvere.
Collegare un dispositivo di raccolta della polvere progettato in
conformità alle rispettive normative. La velocità dell’aria dei sistemi
collegati esternamente è di 20 m/s +/- 2 m/s. Velocità da misurare nel
tubo di collegamento al punto di connessione, con l’apparato collegato
ma non in funzione.
NOTA: Il connettore rapido con bloccaggio ad avvitamento DWV9000
(ii) è consigliato come accessorio opzionale per collegare il dispositivo di
estrazione della polvere.
Trasporto (fig. 1)
AVVERTENZA: per trasportare comodamente la
troncatrice per tagli obliqui, la base è provvista di due
tacche per le mani (dd). Non utilizzare mai le protezioni per
sollevare o trasportare la sega per tagli obliqui.
1. Per trasportare la troncatrice, impostare le posizioni di taglio
inclinato e taglio obliquo su 0°.
2. Premere la leva di rilascio del blocco della protezione inferiore (b)
(fig. 1).
3. Premere la testa della troncatrice verso il basso e spingere il
pulsante di blocco (w) (fig. 2).
4. Portare la testa della troncatrice alla posizione di riposo e serrare il
blocco per tagli in diagonale (s).
MANUTENZIONE
L’apparato DEWALT è stato progettato per lavorare a lungo con una
minima manutenzione. Prestazioni sempre soddisfacenti dipendono da
una cura appropriata e da una pulizia regolare.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di infortuni,
spegnere l’unità e disconnettere la macchina
dall’alimentazione prima di installare e rimuovere
accessori, prima di regolazioni o modifiche di
allestimento, o quando si eseguono riparazioni.
Assicurarsi che l’interruttore di accensione sia in posizione
OFF. Un avviamento accidentale potrebbe causare lesioni.
AVVERTENZA: se la lama è consumata sostituirla con una
nuova lama affilata.
Pulizia
Prima dell’uso, esaminare attentamente il portalama superiore, il
portalama mobile inferiore e il tubo di estrazione della polvere, per
verificarne il corretto funzionamento. Assicurarsi che i trucioli, la polvere
o le particelle del pezzo da lavorare non provochino il blocco di una
delle funzioni.
Nel caso in cui dei frammenti del pezzo da lavorare rimangano
incastrati tra la lama della sega e i portalama, scollegare la macchina
dalla corrente elettrica e seguire le istruzioni fornite nella sezione
Montaggio della lama della sega. Rimuovere le parti incastrate e
riassemblare la lama della sega.
AVVERTENZA: soffiare via il pulviscolo dall’alloggiamento
con aria, con frequenza legata a quanto sporco si vede
raccogliersi dentro e intorno alle prese d’aria di ventilazione.
Portare occhiali di protezione e mascherine antipolvere
omologati quando si esegue questa procedura.
AVVERTENZA: non usare mai solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell’utensile. Questi prodotti indeboliscono i materiali
utilizzati per questi componenti. Utilizzare un panno
inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare alcun liquido all’interno dell’utensile, né
immergere mai qualsiasi parte dell’utensile dentro un
liquido.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di infortuni, pulire
con regolarità il ripiano del tavolo.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di infortuni, pulire
con regolarità il sistema di raccolta delle polveri.
Accessori opzionali
AVVERTENZA: poiché accessori diversi da quelli offerti da
DEWALT non sono stati sperimentati con questo prodotto,
l’utilizzo di tali accessori potrebbe essere pericoloso. Per
ridurre il rischio di infortuni, dovrebbero essere utilizzati solo
gli accessori DEWALT raccomandati.
SUPPORTO PER PEZZI LUNGHI (FIG. 5)
• Sostenere sempre i pezzi lunghi.
• Per risultati ottimali, utilizzare il supporto di estensione (DE7023)
per estendere la larghezza del piano della troncatrice (disponibile
presso il proprio rivenditore come opzione). Sostenere i pezzi
di lavorazione lunghi con un qualsiasi mezzo adeguato, come
cavalletti o dispositivi analoghi, in modo da sostenerne le estremità.
LAME DISPONIBILI (RACCOMANDATE)
Tipo di lama
serie DT1158 30
Dimensioni lama
250 mm
Utilizzo
Per uso generale, taglio lungovena e
a troncare di legno e plastica
serie DT4282 40
250 mm
TCG da usare con alluminio
serie DT4226 40
250 mm
ATB per tagli fini di manufatti e legno
naturale
serie DT4287 40
250 mm
TCG per tagli ultrafini di manufatti e
legno naturale
serie DT4282 40
250 mm
Taglio di alluminio
Consultare il proprio fornitore per altre informazioni sugli accessori più
adatti.
Protezione dell’ambiente
Raccolta differenziata. Questo prodotto non deve essere
smaltito con i normali rifiuti domestici.
Lubrificazione
L’apparato non richiede lubrificazione aggiuntiva.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o non è più utilizzato, non
effettuare lo smaltimento con i rifiuti domestici. Consegnare il prodotto
per la raccolta differenziatan.
La raccolta differenziata di prodotti usati e imballaggi
permette il riciclo e il riutilizzo dei materiali. Il riutilizzo di
materiali riciclati aiuta a impedire l’inquinamento ambientale
e riduce la richiesta di materiali grezzi.
57
ITALI A NO
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata di prodotti elettrici
può avvenire a domicilio, presso le sedi di raccolta comunali oppure
presso il rivenditore all’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei suoi prodotti alla fine
della loro vita utile. Per usufruire di questo servizio, restituire il prodotto a
un tecnico autorizzato per le riparazioni, che lo raccoglie per conto del
cliente.
È possibile individuare il tecnico per le riparazioni autorizzato più vicino
rivolgendosi all’ufficio DEWALT di zona all’indirizzo indicato nel presente
manuale. In alternativa, un elenco dei tecnici per le riparazioni autorizzati
DEWALT, con i dettagli completi del servizio post-vendita e i contatti, è
disponibile su Internet all’indirizzo www.2helpU.com.
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre una garanzia
eccezionale per i professionisti che utilizzano i suoi apparati.
Questa dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e non pregiudica
in alcun modo la copertura assicurativa dell’utilizzatore
professionista o quella della previdenza sociale per l’utente
privato non professionista. La garanzia è valida sui territori degli
stati membri dell’Unione Europea o dell’EFTA (Associazione
europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle prestazioni del
suo apparato DEWALT, può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento dell’acquisto,
per ottenere il rimborso totale o la sostituzione del prodotto.
Il prodotto deve aver subito un’usura normale in rapporto
al numero di giorni in cui è stato utilizzato e va restituito
accompagnato dallo scontrino originale di acquisto.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza per il suo apparato
DEWALT, nei 12 mesi seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere
un’assistenza gratuita. Verrà effettuata a titolo gratuito
presso un riparatore autorizzato DEWALT. Deve presentare
uno scontrino che provi l’acquisto. Sono compresi i costi di
manodopera. Sono esclusi quelli per gli accessori e i ricambi, a
meno che non si tratti di pezzi difettosi coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il suo prodotto
DEWALT si rivelasse difettoso a causa di imperfezioni nei
materiali o nella costruzione, DEWALT garantisce la sostituzione
gratuita di tutte le parti difettose oppure, a nostra discrezione,
la sostituzione gratuita dell’intero apparato a condizione che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale usura;
• non siano avvenuti tentativi di riparazione da parte di
persone non autorizzate a farli;
• sia presentato uno scontrino che provi l’acquisto del
prodotto;
• il prodotto va restituito come era al momento dell’acquisto
con tutti i componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la preghiamo di contattare
il suo rivenditore o di verificare dove si trova il suo riparatore
autorizzato DEWALT più vicino nel catalogo DEWALT o di
contattare l’ufficio DEWALT all’indirizzo indicato nel presente
manuale. È possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi alla nostra assistenza
post-vendita, nel sito Internet: www.2helpU.com.
58
N EDERLANDS
DWS778 DIAGONALE VERSTEKZAAG
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap. Jarenlange ervaring,
grondige productontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot één
van de betrouwbaarste partners voor gebruikers van professionele
gereedschapsautomaten.
Technische gegevens
DWS778
Voltage
Type
Vermogen
Zaagbladdiameter
Zaagbladboorgat
Max. zaagbladsnelheid
Freesdiepte
Max. zaagbladdikte
Verstekzaag (max. posities)
Schuine hoek (max. posities)
Samengestelde verstekzaag
V
W
mm
mm
min-1
mm
mm
links en rechts
links
schuine hoek
verstekzaag
Capaciteiten
diagonaal 90°
verstekzaag 45°
verstekzaag 48°
schuine hoek 45°
schuine hoek 48°
Totale afmeting
Gewicht
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
QS/GB
230
1
1850
250
30
4300
85
1,75
50°
48°
45°
45°
LX
115
1
1650
250
30
4100
85
1,75
50°
48°
45°
45°
Zekeringen
Europa
LPA (geluidsdruk)
dB(A)
94,2
94,2
dB(A)
3,0
3,0
LWA (akoestisch vermogen)
dB(A)
107,2
107,2
KWA (akoestisch vermogen
onzekerheid)
dB(A)
3,0
3,0
LP,PEAK
dB(A)
115,6
115,6
KP,PEAK
dB(A)
3,0
3,0
Vibratie totaalwaarden (triax vectorsom) vastgesteld in overeenstemming met EN 61029:
Vibratie emissiewaarde ah
ah =
m/s²
2,4
2,4
Onzekerheid K =
m/s²
1,5
1,5
Het vibratie emissieniveau dat in dit informatieblad wordt gegeven,
is gemeten in overeenstemming met een gestandaardiseerde test
volgens EN 61029 en kan worden gebruikt om het ene gereedschap
met het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt voor een eerste
inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de
totale arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het gereedschap wordt
uitgeschakeld of als het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan het blootstellingniveau
aanzienlijk verminderen gedurende de totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de operator
te beschermen tegen de effecten van vibratie, zoals:
onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd de
handen warmen, organisatie van werkpatronen.
10 Ampère, hoofdstroom
OPMERKING: Dit toestel is bedoeld voor aansluiting op een
stroomvoorzieningssysteem met een maximale toegestane
systeemimpedantie Zmax van 0,25 Ω op het interfacepunt
(elektriciteitskast) van de voorziening van de gebruiker.
De gebruiker moet ervoor zorgen dat dit toestel alleen wordt
aangesloten op een elektriciteitssysteem dat aan bovenvermeld vereiste
voldoet. Indien nodig kan de gebruiker het elektriciteitsbedrijf vragen
naar de systeemimpedantie op het interfacepunt.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het veiligheidsniveau voor ieder
signaleringswoord. Lees de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door
en let op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend gevaar aan dat, als er niets
aan wordt gedaan, leidt tot de dood of ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk gevaar aan dat,
als er niets aan wordt gedaan, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Duidt een mogelijk gevaarlijke situatie aan
die, als deze niet wordt vermeden, zou kunnen leiden tot
gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
85 x 305
85 x 215
85 x 204
58 x 305
54 x 305
465 x 615 x 390
17,2
KPA (geluidsdruk onzekerheid)
230 V gereedschappen
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgeva.
Scherpe randen.
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
DWS778
DEWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG; EN 61029-1; EN 61029-2-9.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op
met DEWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van de
gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling van het
technische bestand en legt deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
01.11.2012
Veiligheidsinstructies
WAARSCHUWING! Bij het gebruik van elektrisch
gereedschap dienen basis voorzorgsmaatregelen altijd
te worden aangehouden om het gevaar op brand, een
elektrische schok of persoonlijk letsel te verminderen. Dit
betreft onder meer de volgende maatregelen.
59
N ED E R L A ND S
Lees al deze instructies door voordat u begint het product te gebruiken
en bewaar deze instructies.
BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING OM ER DINGEN
IN OP TE ZOEKEN
Algemene veiligheidsregels
1. Houd het werkgebied schoon.
Rommelige omgevingen en werkbanken zorgen voor letsel.
2. Let op de werkomgeving.
Stel het gereedschap niet bloot aan regen. Gebruik het
gereedschap niet in vochtige of natte omstandigheden. Zorg
dat de werkruimte goed verlicht is (250 - 300 Lux). Gebruik
het gereedschap niet als het risico bestaat dat brand of een
explosie wordt veroorzaakt, bv. in de aanwezigheid van brandbare
vloeistoffen of gassen.
3. Wees bedacht op een elektrische schok.
Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlaktes (bv. buizen,
radiatoren, fornuizen of ijskasten). Als u het gereedschap onder
extreme omstandigheden gebruikt (bv. hoge luchtvochtigheid, als
metaalslijpsel wordt gemaakt, enz.) kan de elektrische veiligheid
worden verbeterd door een isolerende transformator te gebruiken
of een (FI) aardingslekkage stroomonderbreker.
4. Houd andere personen uit de buurt.
Laat geen personen, vooral geen kinderen, bij het werk betrokken
raken, het gereedschap of het verlengsnoer aanraken, en houd hen
uit het werkgebied.
5. Berg niet-gebruikt gereedschap op.
Als het gereedschap niet in gebruik is, dient het op een droge en
veilig afgesloten plaats te worden bewaard, buiten het bereik van
kinderen.
6. Forceer het gereedschap niet.
Het levert betere en veiligere prestaties als u het voor het doel
gebruikt waarvoor het is bedoeld.
7. Gebruik het juiste gereedschap.
Probeer niet met klein gereedschap werkzaamheden uit te voeren
die een zwaar gereedschap nodig hebben. Gebruik gereedschap
niet voor zaken waarvoor het niet is bedoeld; gebruik bijvoorbeeld
geen cirkelzagen om takken of boomstammen te zagen.
8. Draag geschikte kleding.
Draag geen loszittende kleding of sierraden, omdat deze door
de bewegende onderdelen kunnen worden gegrepen. Antislip
schoeisel wordt aanbevolen als u buitenshuis werkt. Draag
beschermende hoofdafdekking om lang haar te omsluiten.
9. Gebruik beschermend materiaal.
Draag altijd een veiligheidsbril. Gebruik een gezichts- of
stofmasker als de werkomstandigheden stof of rondvliegende
deeltjes veroorzaken. Als deze deeltjes behoorlijk heet kunnen
zijn, dient u ook een hittebestendig schort te dragen. Draag altijd
oorbescherming. Draag altijd een veiligheidshelm.
10. Sluit stofverwijderende apparatuur aan.
Als er in apparaten wordt voorzien voor het aansluiten van
stofverwijdering- of stofverzamelapparatuur, zorg er dan voor dat
deze correct worden aangesloten en gebruikt.
11. Behandel het stroomsnoer voorzichtig.
Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact
te halen. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, en scherpe
randen. Draag het gereedschap nooit aan het snoer.
12. Beveilig de werkzaamheden.
Gebruik klemmen of een bankschroef om het werk op zijn plaats te
houden. Dit is veiliger dan uw hand gebruiken en het maakt beide
handen vrij om het gereedschap te bedienen.
13. Rek u niet te ver uit.
Blijf altijd stevig en in balans op de grond staan.
14. Onderhoud het gereedschap met zorg.
Houd snijdgereedschap scherp en schoon voor betere en veiligere
prestaties. Volg de instructies voor het smeren en verwisselen van
accessoires op. Controleer het gereedschap regelmatig en zorg, als
60
het beschadigd is, dat het door een erkende servicemonteur wordt
gerepareerd. Houd handgrepen en schakelaars droog, schoon, en
vrij van olie en vet.
15. Sluit het gereedschap af.
Sluit het gereedschap correct af van de stroomvoorziening als
het niet in gebruik is, voordat u het onderhoudt, of wanneer
u accessoires zoals zaagbladen, boorijzers en snijwerktuigen
verwisselt.
16. Verwijder aanpassingsleutels en moersleutels.
Leer uzelf aan om te controleren dat aanpassingsleutels en
moersleutels zijn verwijderd van het gereedschap voordat u het
gereedschap bedient.
17. Vermijd onbedoeld starten.
Draag het gereedschap niet met een vinger op de schakelaar. Zorg
ervoor dat het gereedschap in de “uit” stand staat voordat u de
stekker in het stopcontact steekt.
18. Gebruik verlengsnoeren voor buitenshuis.
Controleer voor het gebruik het verlengsnoer en vervang dit indien
het is beschadigd. Als het gereedschap buitenshuis wordt gebruikt,
dient u uitsluitend een verlengsnoer voor buitenshuis te gebruiken
dat dienovereenkomstig is gemarkeerd.
19. Blijf alert.
Let op wat u aan het doen bent. Gebruik uw gezond verstand.
Gebruik het gereedschap niet als u vermoeid bent of onder de
invloed van drugs of alcohol.
20. Controleer op beschadigde onderdelen.
Controleer het gereedschap en het stroomsnoer voordat u het
gebruikt zorgvuldig, om te bepalen dat het correct zal werken
en de bedoelde functie zal uitvoeren. Controleer de uitlijning van
bewegende onderdelen, verbindende of bewegende onderdelen,
breuk van onderdelen, bevestiging en alle andere omstandigheden
die de bediening kunnen beïnvloeden. Een beveiliging of ander
onderdeel dat beschadigd is, dient correct te worden gerepareerd
of vervangen door een erkend servicecentrum, tenzij dit anders
wordt aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Zorg dat defecte
schakelaars door een erkend servicecentrum worden vervangen.
Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het niet aan en uit
kan zetten. Probeer nooit zelf reparaties uit te voeren.
WAARSCHUWING! Het gebruik van enig accessoire
of bevestiging of bediening van enige handeling met dit
gereedschap dat anders is dan wordt aanbevolen in deze
gebruiksaanwijzing kan een risico op persoonlijk letsel
opleveren.
21. Zorg dat uw gereedschap door een erkend iemand wordt
gerepareerd.
Dit elektrische gereedschap voldoet aan de relevante
veiligheidsregels. Reparaties dienen uitsluitend door erkende
vaklieden te worden uitgevoerd met behulp van originele
reserveonderdelen; anders kan dit tot een aanzienlijk gevaar voor
de gebruiker leiden.
Aanvullende Veiligheidsregels voor Verstekzagen
• De machine is voorzien van een speciaal geconfigureerd netsnoer
dat alleen door de fabrikant of een officiële servicemonteur kan
worden vervangen.
• Gebruik de zaag niet voor het zagen van andere materialen dan die
de fabrikant aanbeveelt.
• Gebruik de machines niet zonder dat de beschermkappen op hun
plaats zitten, of als de beschermkappen niet werken of niet goed
zijn onderhouden.
• Controleer dat de arm stevig is vastgezet wanneer u schuine
zaagsneden uitvoert.
• Houd vloeroppervlak rond de machine vlak, opgeruimd en vrij van
losse materialen, zoals zaagsel en spaanders.
• Selecteer het juiste zaagblad voor het materiaal dat u wilt zagen.
• Gebruik op juiste wijze geslepen zaagbladen. Let op het merkteken
van de maximumsnelheid op het zaagblad.
• Het is belangrijk dat alle vergrendelingsknoppen en
klemhandgrepen vastzitten voordat u een bedieningshandeling
start.
N EDERLANDS
• Plaats nooit één van uw handen in de buurt van het zaagblad
wanneer de zaag is aangesloten op de stroomvoorziening.
• Probeer nooit een machine die loopt, snel te stoppen door een
stuk gereedschap of een ander voorwerp tegen het zaagblad te
houden; er kunnen zich dan ernstige ongelukken voordoen.
• Zorg voor voldoende algemene en plaatselijke verlichting.
• Het is belangrijk dat de gebruiker voldoende getraind is in het
gebruik, de aanpassing en de bediening van de machine.
• Let erop dat eventuele tussenringen en asringen geschikt zijn voor
het doel dat in deze handleiding wordt vermeld.
• Raadpleeg de instructiehandleiding voordat u een accessoire
gebruikt. Onjuist gebruik van een accessoire kan schade
veroorzaken.
• Verwijder geen uitgezaagde of andere delen van het werkstuk uit
het zaaggebied terwijl de machine loopt en de zaagkop niet in
rustpositie staat.
• Gebruik een houder of draag handschoenen wanneer u een
zaagblad of ruw materiaal hanteert.
• Zaag nooit werkstukken korten dan 150 mm.
• Controleer vóór gebruik dat het zaagblad goed is gemonteerd.
• Zonder aanvullende ondersteuning is de machine bedoeld voor een
maximaal werkstukformaat van:
• Het is belangrijk dat het zaagblad in de juiste richting draait.
– Hoogte 85 mm bij breedte 305 mm bij lengte 400 mm;
• Gebruik geen zaagbladen met een grotere of kleinere diameter dan
wordt aanbevolen. Raadpleeg de technische gegevens voor
de juiste maten van het zaagblad. Gebruik alleen de zaagbladen
die worden opgegeven in deze handleiding, en die voldoen aan
EN 847-1.
– Langere werkstukken moeten worden ondersteund door een
geschikte aanvullende tafel, bijv. DE7023. Klem het werkstuk
altijd veilig vast op de zaagtafel.
• U kunt overwegen speciaal ontworpen zaagbladen toe te passen
die minder lawaai maken.
• Gebruik geen HIGH SPEED-stalen zaagbladen.
• Gebruik geen gescheurde of beschadigde zaagbladen.
• Gebruik geen schurende schijven of diamantschijven.
• Werk alleen met zaagbladen waarvan de vermelde snelheid ten
minste gelijk is aan de snelheid die op de zaag staat vermeld.
• Gebruik uw zaag nooit zonder de zaagplaat.
• Til het zaagblad uit de zaagsnede in het werkstuk voordat u de
schakelaar loslaat.
• Zorg er voor iedere zaagsnede voor dat de machine stabiel is.
• Zet niet iets vast tegen de ventilator om de motoras vast te zetten.
• De zaagbladbeschermkap op uw zaag zal automatisch omhoog
gaan wanneer de arm zakt, de kap zal over het zaagblad zakken
wanneer u op de vrijgavehendel van de vergrendeling van de
beschermkap (b) duwt.
• Breng nooit de zaagbladbeschermkap met de hand omhoog als de
zaag niet is uitgeschakeld. U kunt de beschermkap met de hand
omhoog brengen wanneer u zaagbladen monteert of verwijdert of
als u de zaag wilt inspecteren.
• Controleer zo nu en dan dat de luchtsleuven van de motor schoon
zijn en dat er geen spaanders in zitten.
• In het geval van een ongeval of van storing van de machine moet
u de machine onmiddellijk uitschakelen en de stekker van het
netsnoer uit het stopcontact trekken.
• Rapporteer de storing en breng een geschikte aanduiding op de
machine aan zodat andere mensen niet proberen de niet (goed)
functionerende machine te gebruiken.
• Wanneer het zaagblad is geblokkeerd als gevolg van abnormale
aanvoerdruk tijdens het zagen, zet de machine dan uit en trek
de stekker uit het stopcontact. Verwijder het werkstuk en zorg
voor vrijloop van het zaagblad. Zet de machine aan start de
zaagwerkzaamheden weer met verminderde aanvoerdruk.
• Zaag nooit een lichte legering, vooral niet magnesium.
• Monteer, wanneer de situatie dat toelaat, de machine op een
werkbank met bouten van een diameter van 8 mm en een lengte
van 80 mm.
Overige risico’s
De volgende risico’s horen bij het gebruik van zagen:
– verwondingen die worden veroorzaakt door het aanraken van
draaiende delen
Ook al worden de relevante veiligheidsvoorschriften en de
veiligheidsvoorzieningen toegepast, bepaalde risico’s kunnen niet
worden vermeden. Dit zijn:
– Gehoorbeschadiging.
• Vervang de zaagplaat wanneer deze versleten is.
– Risico’s van ongelukken die worden veroorzaakt door de
onbedekte gedeelten van het draaiende zaagblad.
• Trek de stekker van de machine uit het stopcontact voordat u
onderhoudswerk uitgevoerd of het zaagblad verwisselt.
– Risico van letsel bij het verwisselen van het onbeschermde
zaagblad.
• Voer nooit schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden uit
wanneer de machine nog loopt en de kop niet in de ruststand
staat.
– Risico van het knellen van de vingers bij het openen van de
beschermkappen.
• Wanneer de machine is uitgerust met een laser of LED, is het
monteren van een laser van een ander type niet toegestaan.
Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door de fabrikant van
de laser of door een officiële reparateur.
• Sluit de zaag aan op een stofopvangapparaat wanneer u hout
zaagt. Houd altijd rekening met factoren die van invloed zijn op de
blootstelling aan stof, zoals:
-– type materiaal dat moet worden bewerkt (spaanplaat produceert
meer stof dan hout);
– Gezondheidsrisico’s die worden veroorzaakt door het inademen
van stof dat ontstaat bij het zagen van hout, vooral eikenhout,
beukenhout en MDF.
De volgende factoren verhogen het risico van ademhalingsproblemen:
– Geen stofafzuiging bevestigd wanneer u hout zaagt
– Onvoldoende stofafzuiging doordat uitlaatfilters niet zijn gereinigd
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
-– scherpte van het zaagblad;
-– juiste afstelling van het zaagblad;
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
-– stofafzuiging met luchtsnelheid van niet minder dan 20 m/s.
Controleer dat de lokale afzuiging en ook kappen, schermen en
kokers goed zijn afgesteld.
• Houd rekening met de volgende factoren die van invloed zijn bij de
blootstelling aan lawaai:
-– gebruik zaagbladen die zo zijn ontworpen dat zij minder lawaai
maken;
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
Draagpunt
-– gebruik alleen goede, scherpe zaagbladen.
• De machine moet regelmatig worden onderhouden.
Houd handen weg bij zaagblad
61
N ED E R L A ND S
POSITIE DATUMCODE [AFB. 2]
BEDOELD GEBRUIK
De datumcode (v v), die ook het jaar van fabricage bevat, is binnen in
de behuizing geprint.
Uw DeWALT Afkort-verstekzaag is ontworpen voor het professioneel
zagen van hout, houtproducten, kunststof en aluminium. De zaag
voert de werkzaamheden zoals afkorten, afschuinen en verstekzagen
gemakkelijk, nauwkeurig en veilig uit.
Voorbeeld:
2012 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Gedeeltelijk geassembleerde afkortverstekzaag
2 Inbussleutels 4/6 mm
1 250 mm TCT-zaagblad
1 Materiaalklem
1 Gebruiksaanwijzing
1 Uitvergrote tekening
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
Beschrijving (afb. 1, 2, 7, 11, 12)
WAARSCHUWING: Pas de gereedschapsautomaat of een
onderdeel ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
a. Aan/Uit-schakelaar
b. Vrijgavehefboom van vergrendeling van de beschermkap
c. Bedieningshandgreep
d. Vaste bovenste beschermkap
e. Buitenste flens
f. Bout zaagblad
g. Onderste zaagbladbeschermkap
h. Zaagblad
i. Hendel vergrendeling schuivende langsgeleiding (afb. 11)
Wanneer deze machine is geassembleerd met een geschikt zaagblad,
kunt u ermee aluminium profielen tot een maximale dikte van 4,0 mm
zagen. Zaag NOOIT magnesium.
Deze unit is ontworpen voor gebruik met een carbidepuntzaag met een
nominale zaagbladdiameter van 250 mm.
NIET GEBRUIKEN bij natte omstandigheden of in de aanwezigheid
van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze verstekzagen zijn elektrisch gereedschap voor professionele
toepassingen.
LAAT NIET KINDEREN in contact met het apparaat komen. Toezicht
is vereist als onervaren gebruikers dit gereedschap bedienen.
WAARSCHUWING! Gebruik de machine niet voor andere
doeleinden dan waarvoor zij is bedoeld.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder
kinderen) die verminderde fysieke, sensorische of psychische
vermogens hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/of kennis
of bekwaamheden, als dat niet gebeurt onder toezicht van een
persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen
mogen nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen. Controleer
altijd of de stroomvoorziening overeenkomt met het voltage op het
typeplaatje.
Uw gereedschap is dubbel geïsoleerd in overeenstemming
met EN 61029; daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer vervangen dient te worden, dient dit uitsluitend te
worden gedaan door een geautoriseerde servicemedewerker of een
erkende elektricien.
De volgende kabels zijn verplicht:
j. Vaste tafel
k. Zaagplaat
l. Verstekarm
m. Verstekgrendel
DWS778:
H05RN-F, 2x1,0 mm²
DWS778 LX:
H05RR-F, 2x1,5 mm²
Een verlengsnoer gebruiken
p. Schroeven verstekschaalverdeling (afb. 12)
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een goedgekeurd 3-aderig
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroomvoorziening van dit
gereedschap (zie Technische gegevens). De minimale geleidergrootte
is 1,5 mm2; de maximale lengte is 30 m.
q. Schuivende langsgeleiding
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af te rollen.
n. Roterende tafel/verstekarm
o. Verstekschaalverdeling
r. Stofafzuigmondstuk
s. Overdwarse vergrendeling
t. Klemhandgreep van de schuine hoek
u. Schaalverdeling afschuinen
v. Werkbankmontagegaten
w. Vergrendelknop
x. Overdwarse balken
ASSEMBLAGE
WAARSCHUWING: Om het gevaar op letsel te
verminderen schakelt u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af voordat u accessoires
installeert of verwijdert, voordat u instelling aanpast
of wijzigt, of wanneer u reparaties uitvoert. Zorg
ervoor dat de hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie staat.
Het onbedoeld opstarten kan letsel veroorzaken.
y. Zaagkop
Uitpakken
z. Inbussleutels
De motor en beschermingen zijn al op de basis geassembleerd.
aa. Kabelklem
bb. Gat voor hangslot
cc. Override-knop
dd. Uitsparingen (links en rechts) voor dragen
ee. Binnenste flens (afb. 7)
ff. Materiaalklem
gg. XPSTM-werklamp aan/uit-schakelaar
hh. XPSTM Werklamp
ii. Draaivergrendelingconnector (DWV9000, als optie verkrijgbaar
accessoire)
62
Het monteren op de werkbank (afb. 2)
1. Er is in gaten (v) voorzien in alle vier de poten om het mogelijk te
maken het apparaat op een werkbank te bevestigen. De gaten
zijn geschikt voor het bevestigen met verschillende soorten
bouten. Gebruik één van de gaten; het is niet nodig beide
gaten te gebruiken. Bevestig uw zaag altijd stevig om bewegen
te voorkomen. Om de draagbaarheid te verhogen kan het
gereedschap worden bevestigd op een 12,5 mm dik stuk multiplex
die aan uw werkondersteuning kan worden geklemd of naar
andere werkplaatsen kan worden gebracht en weer kan worden
vastgeklemd.
N EDERLANDS
2. Als u de zaag op multiplex bevestigt, zorg er dan voor dat de
bevestigingsschroeven niet uitsteken aan de onderkant van
het hout. Het multiplex dient vlak op de werkondersteuning te
staan. Als u de zaag op een werkoppervlak vastklemt, klem
dan alleen vast op de klemknoppen waar de gaten voor de
bevestigingsschroef zich bevinden. Het vastklemmen op een ander
punt belemmert het correct functioneren van de zaag.
3. Om binding en onjuistheid te voorkomen zorgt u ervoor dat het
bevestigingsoppervlak niet kromgetrokken of anderszins oneffen
is. Als de zaag op het oppervlak wiebelt, plaats u een dun stuk
materiaal onder één zaagvoet totdat de zaag stevig op het
bevestigingsoppervlak staat.
Het zaagblad bevestigen (afb. 2, 6–8)
WAARSCHUWING: Om het gevaar op letsel te
verminderen schakelt u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af voordat u accessoires
installeert of verwijdert, voordat u instelling aanpast
of wijzigt, of wanneer u reparaties uitvoert. Zorg
ervoor dat de hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie staat.
Het onbedoeld opstarten kan letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: De tanden van een nieuw zaagblad
zijn zeer scherp en kunnen gevaarlijk zijn.
WAARSCHUWING! Bedenk dat het zaagblad alleen op de
voorgeschreven manier moet worden vervangen. Gebruik
alleen zaagbladen die worden aangeduid bij Technische
Gegevens; Cat. nr.: Geadviseerd wordt DT4282 te
gebruiken.
BELANGRIJK: U kunt alleen een nieuw zaagblad installeren als de
zaagkop (y) in de hoogste stand staat.
1. U kunt de zaagkop (y) omhoog zetten in de hoogste stand door
de zaagkop (y) omlaag te duwen en de vergrendelknop (w) uit te
trekken.
2. Verminder, de neerwaartse druk en laat de zaagkop tot in de
bovenste stand omhoogkomen.
3. Steek de 6 mm inbussleutel (z) diep in de asvergrendeling (uu), die
u vindt tegenover de zaagbladas en houd de sleutel vast (afb. 6, 8).
4. Steek de andere 6 mm inbussleutel (z) in de zaagblad bout (f) en
draai deze naar rechts los. Verwijder de zaagbladbout (f) en de
buitenste flens (e).
5. Druk op de vrijgavehefboom van de vergrendeling van de onderste
beschermkap (b) zodat de onderste zaagbladbeschermkap (g)
omhoog komt en verwijder het zaagblad (h).
6. Plaats het nieuwe zaagblad op de zaagbladadapter die tegen de
binnenste flens (ee) (afb. 7) is gemonteerd, en let er daarbij op
dat de tanden van de onderste rand van het zaagblad naar de
langsgeleiding wijzen (weg van de gebruiker).
7. Plaats de buitenste flens (e) weer, en zorg er daarbij voor dat de
locatieogen (jj) goed zijn vastgezet, aan iedere zijde van de motoras
één.
8. Zet de bout van het zaagblad (f) in en zet de bout vast door deze
naar links te draaien terwijl u de 6 mm inbussleutel (z) met uw
andere hand vasthoudt (afb. 8).
9. Neem de twee inbussleutels (z) uit en zet ze terug in de houder.
AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Beperk het risico van letsel, zet
de unit uit en trek de stekker uit het stopcontact
voordat u accessoires plaatst of verwijdert, voordat
u aanpassingen aanbrengt of een andere opstelling
kiest of wanneer u reparaties uitvoert. Controleer dat
de aan/uit-schakelaar in de stand OFF (UIT) staat. Wanneer
het apparaat per ongeluk wordt gestart, kan dat letsel tot
gevolg hebben.
Uw verstekzaag is in de fabriek nauwkeurig afgesteld. Als ten gevolge
van het vervoer, van werkzaamheden of een andere oorzaak een
nieuwe afstelling nodig is, volg dan onderstaande stappen voor het
afstellen van uw zaag. Wanneer deze aanpassingen zijn uitgevoerd,
zouden zij nauwkeurig moeten blijven.
De dwarsbalken afstellen voor een Constante
Zaagdiept (Afb. 1, 2, 9, 10)
Het zaagblad moet over de gehele lengte van de tafel op een constante
zaagdiepte zagen en mag niet de vaste tafel aan de achterzijde van
de sleuf of aan de voorzijde van de roterende arm raken. Om dit te
bewerkstelligen moet de dwarsbalken (x) volmaakt parallel aan de tafel
zijn afgesteld, wanneer de zaagkop (y) volledig wordt ingedrukt.
1. Druk op de vrijgavehendel van de vergrendeling van de onderste
beschermkap (b) (afb. 1).
2. Druk de zaagkop naar de achterste stand en meet de hoogte van
de roterende tafel (n) tot de onderzijde van de buitenste flens (e)
(afb. 10).
3. Draai de dwarsvergrendeling van de zaagkop (s) (afb. 2).
4. Houd de zaagkop volledig ingedrukt en duw de kop naar de
uiterste stand.
5. Meet de hoogte die wordt aangeduid in Afbeelding 10 opnieuw. De
twee waarden moeten gelijk zijn.
6. Ga als volgt te werk, als aanpassing nodig is (afb. 9):
a. Draai de vergrendelmoer (kk) los in de beugel (ll) onder het
bovenste stofafzuigmondstuk (r) (afb. 1) en stel de schroef (mm)
af, als dat nodig is, en doe dat steeds in kleine stappen.
b. Zet de vergrendelmoer (kk) vast.
WAARSCHUWING: Controleer altijd dat het zaagblad
de tafel niet raakt aan de achterzijde van de sleuf of aan
voorzijde van de roterende arm, op de schuine posities van
90° verticaal en 45°. Zet de zaag pas aan als u dat hebt
gecontroleerd!
De langsgeleiding aanpassen (afb. 11)
Breng de hendel voor de vergrendeling van de schuivende
langsgeleiding (i) omhoog zodat deze loskomt. Verplaats de schuivende
langsgeleiding (q) naar een stand dat het zaagblad niet wordt geraakt,
draai vervolgens de hendel voor de vergrendeling van de langsgeleiding
naar rechts vast.
Het zaagblad controleren en aanpassen aan de
langsgeleiding (afb. 2, 12, 13)
1. Maak de verstekgrendel (m) los.
2. Plaats uw duim op de verstekarm (l) en knijp de verstekgrendel (m)
in zodat de roterende tafel/verstekarm (n) loskomen.
3. Zwaai de verstekarm tot de vergrendeling zich in de verstekpositie
voor de zaagsnede op 0° bevindt.
4. Trek de kop omlaag en zet deze in deze positie vast met de
vergrendelknop (w).
5. Controleer dat de twee 0°-markeringen (nn) op de
verstekschaalverdeling (o) net zichtbaar zijn.
6. Plaats een winkelhaak (oo) tegen de linkerzijde van de
langsgeleiding (q) en het zaagblad (h).
WAARSCHUWING: Raak de punten van de tanden van
het zaagblad niet met de winkelhaak aan.
7. Ga als volgt te werk, als aanpassing nodig is:
a. Draai de schroeven (p) (afb. 12) van de verstekschaalverdeling
los en verplaats de schaalverdeling/arm naar links of naar rechts
tot het zaagblad in een hoek van 90° staat op de langsgeleiding
volgens de winkelhaak (oo) (afb. 13).
b. Zet de schroeven van de verstekschaalverdeling (p) weer vast.
Het zaagblad controleren en aanpassen aan de
tafel (afb. 2, 14-16)
1. Maak de klemhandgreep van de schuine hoek (t) los (afb. 14).
2. Druk de zaagkop (y) naar rechts zodat deze volledig verticaal is en
zet de klemhandgreep van de schuine hoek vast.
3. Plaats een winkelhaak (oo) op de tafel en tegen het zaagblad (h)
(afb. 15).
WAARSCHUWING: Raak de punten van de tanden van
het zaagblad niet met de winkelhaak aan.
63
N ED E R L A ND S
4. Ga als volgt te werk, als aanpassing nodig is:
a. Maak de klemhandgreep van de schuine hoek (t) los met
de inbussleutel (z) en draai de schroef van de stop voor de
aanpassing van de verticale positie (qq) in of uit tot het zaagblad
in een hoek van 90° staat ten opzichte van de tafel, zoals door
de winkelhaak wordt aangeduid.
b. Als de aanwijzer van de schuine stand (rr) niet op nul staat op de
schaalverdeling (u), draai dan de schroeven van schaalverdeling
van de schuine stand (pp), waarmee de schaalverdeling vastzit
en verplaats de schaalverdeling als dat nodig is.
Verminder de effecten van trillingen door ervoor te zorgen dat de
omgevingstemperatuur niet te koud is, de machine en de accessoires
goed zijn onderhouden en dat de omvang van het werkstuk geschikt is
voor deze machine.
In- en uitschakelen (afb. 1)
In de Aan/Uit-schakelaar (a) zit een gat (bb) waarin u een hangslot kunt
steken en zo kunt u de zaag vergrendelen.
1. U kunt de machine in werking zetten door op de Aan/Uitschakelaar (a) te drukken.
2. U laat het gereedschap stoppen door de schakelaar los te laten.
De afschuinhoek controleren en aanpassen
(afb. 2, 14, 16)
XPSTM LED Werklichtsysteem gebruiken (afb. 1)
Met de override van de schuine hoek kan de maximale afschuinhoek,
zo nodig, op 45° of 48° worden ingesteld.
OPMERKING: De verstekzaag moet op een stopcontact worden
aangesloten.
1. Controleer dat de override-knop (ss) in de linkerpositie staat.
2. Maak de klemhandgreep van de schuine hoek (t) los.
3. Verplaats, gezien vanuit de positie aan de voorzijde van de
machine, de zaagkop (y) naar links.
4. Dit is de positie voor de schuine hoek van 45°.
5. Draai, als aanpassing nodig is, de schroef voor de aanpassing van
de 45° afschuinhoek (tt) met een 4 mm inbussleutel (z) in of uit, als
dat nodig is, tot de aanwijzer van de afschuinhoek (rr) op 45° staat.
WAARSCHUWING: De geleidingsgroef kan verstopt raken
met zaagsel. Reinig de geleidingsgroeven met een stok of
lucht onder lage druk.
Voor de bediening
WAARSCHUWING:
• Installeer het geschikte zaagblad. Gebruik geen zeer
versleten zaagbladen. De maximum draaisnelheid van het
gereedschap mag dat van het zaagblad niet overstijgen.
• Probeer geen extreem kleine delen te zagen.
• Laat het zaagblad vrij zagen. Forceer het niet.
• Laat de motor de volledige snelheid bereiken voordat u
zaagt.
• Zorg ervoor dat alle vergrendelingknoppen en
klemhendels vast zitten.
• Beveilig het werkstuk.
• Hoewel deze zaag houd en veel niet-ijzerhoudende
materialen snijdt, hebben deze bedieningsinstructies
uitsluitend betrekking op het zagen van hout. Dezelfde
richtlijnen zijn op de andere materialen van toepassing.
Snijd geen ijzerhoudende (ijzer en staal) materialen of
metselwerk met deze zaag! Gebruik geen schuurschijven!
• Zorg ervoor dat u de snijplaat gebruikt. Bedien de
machine niet als de snijsleuf breder dan 10 mm is.
BEDIENING
Gebruiksaanwijzing
WAARSCHUWING: Neem altijd de veiligheidsinstructies
en van toepassing zijnde voorschriften in acht.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op letsel te
verminderen schakelt u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af voordat u accessoires
installeert of verwijdert, voordat u instelling aanpast
of wijzigt, of wanneer u reparaties uitvoert. Zorg
ervoor dat de hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie staat.
Het onbedoeld opstarten kan letsel veroorzaken.
We willen gebruikers in het Verenigd Koninkrijk graag
wijzen op de “woodworking machines regulations 1974”
(houtbewerkingsvoorschriften voor apparatuur 1974) en alle
hieropvolgende wijzigingen.
Het is belangrijk dat de machine wordt geplaatst overeenkomstig uw
ergonomische condities waar het betreft hoogte en stabiliteit van het
werkblad. De plaats van de machine moet zo worden gekozen dat
de gebruiker een goed overzicht heeft en voldoende ruimte rond de
machine heeft voor het zonder enige beperkingen werken met het
werkstuk.
64
Het XPSTM LED Werklichtsysteem (hh) is voorzien van een Aan/Uitschakelaar (gg). Het XPSTM LED Werklichtsysteem werkt onafhankelijk
van de Aan/Uit-schakelaar van de verstekzaag. U kunt de zaag
bedienen zonder dat het licht is ingeschakeld.
Door een bestaande potloodlijn zagen op een stuk hout:
1. Schakel het XPSTM systeem in en trek vervolgens de
bedieningshandgreep (c) omlaag zodat het zaagblad dicht bij het
hout komt. De schaduw van het zaagblad verschijnt op het hout.
2. Breng de potloodlijn op één lijn met de rand van de schaduw van
het zaagblad. Misschien moet u, om de potloodlijn nauwkeurig te
kunnen volgen, de verstekhoek of de afschuinhoek aanpassen.
Positie van lichaam en handen
Plaats uw lichaam en handen bij het bedienen van de verstekzaag in
de juiste positie, dat maakt het zagen gemakkelijker, nauwkeuriger en
veiliger.
WAARSCHUWING:
• Plaats uw handen nooit in de buurt van het zaaggebied.
• Plaats uw handen niet op minder dan 150 mm afstand
van het zaagblad.
• Houd het werkstuk tijdens het zagen stevig tegen de
tafel en de langsgeleiding. Houd uw hand in deze positie
totdat u de schakelaar hebt losgelaten en het zaagblad
volledig tot stilstand is gekomen.
• Probeer altijd eerst zaagsneden uit (zaag uitgeschakeld)
voordat u ze uitvoert, zodat u het pad van het zaagblad
kunt controleren.
• Zet uw handen niet kruislings.
• Houd beide voeten stevig op de vloer en blijf goed in
evenwicht.
• Volg de zaagarm wanneer u deze naar links of naar rechts
verplaatst, en sta iets opzij van het zaagblad.
Eenvoudige zaagsneden
VERTICALE RECHTE AFKORTZAAGSNEDE (AFB. 1, 2, 17)
OPMERKING: Werk met zaagbladen van 250 mm met een 30
mm doorngat voor de gevraagde zaagcapacitiet.
1. Zet de zaagkop (y) omhoog in de hoogste stand door de zaagkop
(y) omlaag te duwen en de vergrendelknop (w) uit te trekken.
Verminder de neerwaartse druk en laat de zaagkop tot in de
bovenste stand omhoogkomen.
2. Knijp de verstekgrendel (m) in en verplaats de arm naar de 0°
stand.
3. Laat de verstekgrendel los.
4. Controleer altijd dat de verstekgrendel stevig is vergrendeld voordat
u gaat zagen.
5. Plaats het te zagen hout tegen de schuivende langsgeleding (q) en
zet vast met de materiaalklem (ff).
6. Pak de bedieningshendel (c) vast en druk de vrijgavehendel van de
beschermkap (b) in zodat de beschermkap vrijkomt. Start de motor
door de Aan/Uit-schakelaar (a) in te drukken. U kunt het beste de
zaagsnede dicht bij de langsgeleiding beginnen.
7. Druk de kop omlaag en laat het zaagblad door het hout zagen en
de kunststof zaagplaat (k) binnengaan.
N EDERLANDS
8. Wanneer de zaagsnede is voltooid, laat u de schakelaar los en
wacht u tot het zaagblad volledig tot stilstand is gekomen voordat
u de kop laat terugkeren in de bovenste ruststand.
• Gebruik altijd een materiaalklem bij het zagen van non-ferrometalen.
Let erop dat het werkstuk stevig is vastgeklemd.
WAARSCHUWING:
• Werk alleen met zaagbladen die geschikt zijn voor het zagen van
non-ferrometalen.
• Bij sommige typen kunststof profielen kunt u het beste de
omgekeerde volgorde aanhouden.
• Breng, als u smeermiddelen gebruikt, alleen was of scheidingsspray
aan. Gebruik geen emulsies of dergelijke vloeistoffen.
• Het is de bedoeling dat de onderste beschermkap zich
snel sluit, wanneer u de hendel (b) loslaat. Als dat niet
het geval is, moet u de zaag laten nazien in een officieel
DEWALT-servicecentrum.
EEN GLIJDENDE ZAAGSNEDE UITVOEREN (AFB. 1, 2, 18)
1. Draai de dwarsvergrendeling van de zaagkop (s) los.
2. Duw de zaagkop (y) omlaag, trek de vergrendelknop (w) uit en laat
de zaagkop omhoogkomen in de hoogste stand.
3. Plaats het te zagen hout tegen de schuivende langsgeleding (q) en
zet vast met de materiaalklem (ff).
4. Breng de zaagkop omlaag en duw de kop naar de uiterste stand.
5. Maak de beschermkap los door de vrijgavehendel (b) van de
vergrendeling van de beschermkap in te drukken Start de motor
door de Aan/Uit-schakelaar (a) in te drukken.
6. Druk de kop geheel omlaag zodat het zaagblad het hout kan
doorzagen en voltooi de zaagsnede door de kop terug te duwen.
7. Wanneer de zaagsnede is voltooid, laat u de schakelaar los en
wacht u tot het zaagblad volledig tot stilstand is gekomen voordat
u de kop laat terugkeren in de bovenste ruststand.
WAARSCHUWING: Denk eraan de zaagkop in de
achterste stand te vergrendelen wanneer de glijdende
zaagsneden zijn voltooid.
VERTICAAL AFKORTEN IN VERSTEK (AFB. 1, 19)
1. Knijp de verstekgrendel (m) is. Verplaats de arm naar links of naar
rechts in de gewenste hoek.
2. De verstekgrendel grijpt automatisch in op 0°, 15°, 22,5°, 31,62°,
45° en 50°, zowel links als rechts. Houd, als een hoek daartussen
nodig is, de kop stevig vast en vergrendel de kop door de
verstekgrendel stevig vast te zetten.
3. Controleer altijd dat de verstekgrendel stevig is vergrendeld voordat
u gaat zagen.
4. Verder werkt u als bij de rechte verticale afkortzaagsnede.
WAARSCHUWING: Plaats, wanneer u een klein stuk in
verstek afzaagt,het hout dan zo dat het afgezaagde stuk
is aan de zijde van het zaagblad met de grootste hoek ten
opzichte van de langsgeleiding, dat wil zeggen:
links verstek, afzagen naar rechts
rechts verstek, afzagen naar links
SCHUIN AFKORTEN (AFB. 11, 14, 20)
De hoek voor het schuin afkorten kan worden ingesteld van 0° tot 48°
naar links. Schuine zaagsneden tot 45° kunnen worden gemaakt met
de verstekarm tussen nul en een maximale verstekstand van 45° naar
links of naar rechts.
1. Ontgrendel de hendel van de schuivende langsgeleiding (i) en
verplaats de langsgeleiding weg van het zaagblad.
2. Maak de klemhandgreep van de schuine hoek (t) los en kies de
gewenste afstelling voor de schuine hoek.
3. Stel de override-knop (cc), als dat nodig is.
4. Houd de kop stevig vast en laat de kop niet vallen.
5. Zet de klemhandgreep van de schuine hoek (t) stevig vast.
6. Schuif de langsgeleiding naar het zaagblad en let er daarbij op
dat de langsgeleiding het zaagblad niet raakt, draai vervolgens de
vergrendelingshendel naar rechts vast.
Hoe glad een zaagsnede is, hangt af van een aantal variabelen, dat wilt
zeggen, het materiaal dat wordt gezaagd. Wanneer een zo gelijkmatig
mogelijke zaagsnede is vereist, voor mallen en ander precisiewerk,
zullen een scherp zaagblad (60-tands carbide) en een langzamere,
gelijkmatige zaagsnelheid de gewenste resultaten geven.
WAARSCHUWING: Zorg er vooral voor dat het materiaal
niet kan opkruipen tijdens het zagen; klem het stevig op z’n
plaats vast. Haal altijd de arm pas omhoog als het zaagblad
volledig tot stilstand is gekomen. Als er nog kleine splinters
hout aan de achterzijde van het werkstuk uitsteken, plak
dan een stuk afdekband op het hout waar de zaagsnede
wordt gemaakt. Zaag door de tape heen en verwijder de
tape voorzichtig wanneer u klaar bent.
Het werkstuk vastklemmen (afb. 23–25)
WAARSCHUWING: Gebruik altijd een materiaalklem.
U bereikt de beste resultaten wanneer u de materiaalklem (ff) gebruikt
die voor deze zaag is gemaakt.
Gebruik altijd een materiaalklem bij het zagen van non-ferrometalen. Let
erop dat het werkstuk stevig is vastgeklemd.
KLEM PLAATSEN
1. Steek de klem in het gat achter de langsgeleiding. De klem (ff) moet
naar de achterzijde van de verstekzaag wijzen. Controleer dat de
groef volledig in de grondplaat van de verstekzaag is gestoken. Als
de groef zichtbaar is, zit de klem niet goed vast.
2. Draai de klem 180º naar de voorzijde van de verstekzaag.
3. Draai de knop los zodat u de klem omhoog en omlaag kunt
aanpassen, stel vervolgens de klem nauwkeurig af op het werkstuk
door middel van de fijnafstellingsknop.
OPMERKING: Plaats de klem op de juiste zijde van de grondplaat bij
het schuin afzagen. • PROBEER ALTIJD EERST ZAAGSNEDEN UIT
(ZAAG UITGESCHAKELD) VOORDAT U ZE UITVOERT, ZODAT U HET
PAD VAN HET ZAAGBLAD KUNT CONTROLEREN. CONTROLEER
DAT DE KLEM NIET DE WERKING VAN DE ZAAG OF DE
BESCHERMKAP VERHINDERT.
Samengesteld Verstek (afb. 21, 22)
Deze zaagsnede is een combinatie van verstek en schuine zaagsnede.
Dit is het type zaagsnede dat wordt gebruikt voor het maken van
lijsten of kisten met schuine zijde, zoals er een wordt getoond in
afbeelding 21.
WAARSCHUWING: Als de zaaghoek verandert
van zaagsnede tot zaagsnede, controleer dan dat
de klemhandgreep van de schuine hoek en de
verstekklemknop stevig zijn vastgezet. Deze moeten
worden vastgezet nadat u veranderingen hebt aangebracht
in de afschuinhoek of het verstek.
• Het schema dat hieronder wordt getoond, helpt u bij het kiezen
van de juiste afschuinhoek en instellingen van het verstek voor
veelgebruikte samengestelde verstekzaagsneden.
• Selecteer de gewenste hoek “A” (afb. 22) van uw project en zoek
deze hoek op de bijbehorende parabool in het schema. Volg vanaf
dat punt het schema recht naar beneden en kijk wat de juiste
afschuinhoek is en vind in een rechte lijn ook de juiste verstekhoek.
7. Verder werkt u als bij de rechte verticale afkortzaagsnede.
Non-ferrometalen zagen
Wanneer u non-ferrometalen zaagt, kunt u met de machine alleen
verticale rechte zaagsneden en zaagsneden in verstek uitvoeren in
de verstekzaagstand. Wij adviseren u geen schuine zaagsneden en
zaagsneden in samengesteld verstek uit te voeren bij non-ferrometalen.
De machine mag niet worden gebruikt voor het zagen van ferrometalen.
65
5
10
75
80
15
20
25
30
35
40
45
VIERZIJDIGE
SQUARE DOOS
BOX
65
70
0
85
45
40
35
45
35
6-KANTIGE
DOOS
6 SIDED BOX
40
30
35
70
75
80
85
30
30
65
25
50
25
65
45
20
20
40
55
60
70
75
20
80
85
55
60
25
35
50
45
15
15
30
40
25
35
10
15
30
8-KANTIGE
8 SIDED
BOX
DOOS
10
15
20
15
5
10
20
25
ANGLE OF SIDE OF BOX (ANGLE"A")
50
55
60
40
10
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
HOEK VAN ZIJKANT VAN DE DOOS (HOEK “A”)
STEL DEZESET
VERSTEKZAAGHOEK
DE ZAAG IN
THIS MITER ANGLE ONOP
SAW
N ED E R L A ND S
25
30
35
40
45
ONDERHOUD
Uw DEWALT gereedschap op stroom is ontworpen om gedurende een
lange tijdsperiode te functioneren met een minimum aan onderhoud.
Het continu naar bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg
voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op letsel te
verminderen schakelt u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af voordat u accessoires
installeert of verwijdert, voordat u instelling aanpast
of wijzigt, of wanneer u reparaties uitvoert. Zorg
ervoor dat de hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie staat.
Het onbedoeld opstarten kan letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: Als het zaagblad versleten is, dient u
dit voor een nieuw, scherp zaagblad te vervangen.
Smering
Uw gereedschap op stroom heeft geen aanvullende smering nodig.
SET THIS BEVEL
ONZAAG
SAW IN
STEL DEZE SCHUINE
HOEKANGLE
OP DE
1. Stel uw zaag af op de voorgeschreven hoeken en maak een aantal
proef zaagsneden.
2. Oefen in het tegen elkaar plaatsen van de gezaagde delen.
Voorbeeld: Als u een vierzijdige kist wilt maken met buitenhoeken
van 25º (hoek “A”) (afb. 22), gebruik dan de parabool rechts
boven. Zoek waar zich 25° bevindt op de schaalverdeling. Volg
de horizontale snijdende lijn naar beide zijden voor een instelling
van de verstekhoek op de zaag (23°). Volg op dezelfde wijze de
verticale snijdende lijn naar de bovenzijde of de onderzijde voor de
instelling van de afschuinhoek van de zaag (40°). Probeer altijd de
zaagsneden uit op wat afvalhout zodat u de instellingen op de zaag
kunt controleren.
WAARSCHUWING: Overschrijd nooit de grenzen van het
samengesteld verstek van 45° afschuinhoek 45° links of
recht verstek.
`
Stofafzuiging (afb. 1, 3, 4)
WAARSCHUWING: Sluit, wanneer dat maar mogelijk
is, een toestel voor stofafzuiging aan dat is ontworpen
in overeenstemming met de relevante voorschriften voor
stofemissie.
Sluit een toestel voor stofafzuiging aan dat is ontworpen volgens de
geldende voorschriften. De luchtsnelheid van extern aangesloten
systemen moeten 20 m/s +/- 2 m/s zijn. De snelheid moet worden
gemeten in de aansluitbuis op het aansluitpunt, terwijl het gereedschap
is aangesloten maar niet werkt.
OPMERKING: De DWV9000 Twist-lock Quick Connector (Connector
met Snelle Draaivergrendeling) (ii) wordt aanbevolen als een als optie
verkrijgbaar accessoire voor het aansluiten van het toestel voor
stofafzuiging.
Vervoer (afb. 1, 2)
WAARSCHUWING: U kunt de verstekzaag gemakkelijk
dragen wanneer u uw handen plaatst in de twee
uitsparingen in de bodemplaat (dd). Til of draag de
verstekzaag nooit aan de beschermkappen.
1. Zet, als u de zaag vervoert, de instelling voor de schuine hoek en
die voor het verstek op 0°.
2. Druk op de vrijgavehendel van de vergrendeling van de onderste
beschermkap (b) (afb. 1).
3. Druk de zaagkop omlaag en duw de vergrendelknop (w) in (afb. 2).
4. Zet de kop in de ruststand en zet de overdwarse vergrendeling (s)
vast.
66
Reiniging
Controleer vóór gebruik zorgvuldig de bovenste beschermkap van het
zaagblad, de beweegbare onderste beschermkap van het zaagblad en
ook de stofafzuigbuis om vast te stellen dat zij goed zullen functioneren.
Zorg ervoor dat spaanders, stof of een deel van het werkstuk niet
kunnen leiden tot blokkering van één van de functies.
Als delen van het werkstuk zijn vastgelopen tussen het zaagblad en de
beschermkappen, trek de stekker van het netsnoer van de machine
dan uit het stopcontact en volg de instructies die worden gegeven in
het hoofdstuk Het zaagblad monteren. Verwijder de vastgelopen
gedeelten en monteer het zaagblad opnieuw.
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat vuil
zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen
of andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit enig
onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
WAARSCHUWING: Om het risico op letsel te
verminderen maakt u de bovenkant van de tafel
regelmatig schoon.
WAARSCHUWING: Om het risico op letsel te
verminderen maakt u het stofverzamelingssysteem
regelmatig schoon.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DeWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
ONDERSTEUNING VOOR LANGE WERKSTUKKEN (AFB. 5)
• Zorg altijd voor ondersteuning van lange werkstukken.
• U bereikt de beste resultaten met de uitschuifbare werksteun
(DE7023), waarmee u de tafelbreedte van uw zaag kunt uitbreiden
(als optie verkrijgbaar bij uw dealer). Ondersteun lange werkstukken
op allerlei geschikte manieren, zoals zaagbokken of dergelijke,
zodat afgezaagde gedeelten niet kunnen vallen.
N EDERLANDS
LEVERBAAR BEREIK VAN ZAAGBLADEN (AANBEVOLEN ZAAGBLADEN)
Type zaagblad
DT1158 serie 30
Zaagbladafmetingen
250 mm
DT4282 serie 40
DT4226 serie 40
250 mm
250 mm
DT4287 serie 40
250 mm
DT4282 serie 40
250 mm
Gebruik
Voor algemeen gebruik, snijden en
dwarssneden van hout en plastic
TCG voor gebruik met aluminium
ATB voor fijnsnijden van door de
mens gemaakt en natuurlijk hout
TCG voor extra fijnsnijden van door
de mens gemaakt en natuurlijk hout
Zagen van aluminium
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie over de
geschikte accessoires.
Milieubescherming
Aparte inzameling. Dit product mag niet bij het normale
huishoudafval worden gegooid.
Als u op een dag merkt dat uw DEWALT product vervangen
moet worden of dat u het verder niet kunt gebruiken, gooi het dan niet
bij het huishoudafval. Dit product moet afzonderlijk ingezameld worden.
Aparte inzameling van gebruikte producten en verpakkingen
maakt recycling en hergebruik van materialen mogelijk.
Hergebruik van gerecycleerde materialen helpt
milieuvervuiling te voorkomen en vermindert de vraag naar
grondstoffen.
Plaatselijke voorschriften bepalen mogelijk een aparte inzameling voor
elektrische producten, in containerparken of bij de verkoper wanneer u
een nieuw product koopt.
DEWALT beschikt over een gebouw voor de verzameling en recyclage
van DEWALT producten die het einde van hun levensduur hebben
bereikt. Om van deze dienst gebruik te maken, kunt u uw product
terugbrengen naar elke erkende reparateur die hem voor ons zal
inzamelen.
U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden door contact op te
nemen met uw plaatselijke DEWALT kantoor op het adres dat in deze
handleiding staat. Of u kunt een lijst met erkende DEWALT reparateurs
en alle gegevens over onze herstellingsdienst en contactinformatie
vinden op www.2helpU.com.
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van zijn producten en biedt
professionele gebruikers van het product een uitstekende
garantie. Deze garantieverklaring is een aanvulling op uw
contractuele rechten als een professionele gebruiker of uw
wettelijke rechten als een particuliere, niet-professionele
gebruiker, en is op geen enkele wijze van invloed op deze
rechten. De garantie is geldig binnen het grondgebied
van de Lidstaten van de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de prestaties van uw
DEWALT-gereedschap, kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht. binnen 30 dagen,
gewoon terugbrengen bij het verkooppunt en omruilen voor
een ander stuk gereedschap of tegen restitutie van het
aankoopbedrag. Het product mag niet in onredelijke mate
zijn versleten en u dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of servicewerkzaamheden nodig zijn
voor uw DEWALT-gereedschap, in de 12 maanden na uw
aankoop, hebt u recht op één jaar gratis service. Deze zal
kosteloos worden uitgevoerd in een DEWALT-servicecentrum.
U dient een aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en reserveonderdelen,
tenzij deze defect raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als gevolg van het
gebruik van verkeerde materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van aankoop, garandeert
DEWALT alle defecte onderdelen gratis te vervangen of –
naar onze beoordeling – het apparaat gratis te vervangen, op
voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is versleten;
• Er geen reparaties zijn ondernomen door nietgeautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen;
• Het product compleet met alle originele onderdelen wordt
geretourneerd.
Als u aanspraak wilt maken op de garantie, neem dan
contact op met uw leverancier of zoek het officiële DEWALTservicecentrum bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus
of neem contact op met het DEWALT-kantoor op het adres
dat wordt vermeld in deze handleiding. Een lijst van officiële
DEWALT-servicecentra en volledige details over onze aftersales-service zijn ook te vinden op internet via: www.2helpU.
com.
67
N ORSK
DWS778 KRYSS-GJÆRINGSSAG
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Års erfaring gjennom produktutvikling
og innovasjon gjør DEWALT til en av de mest pålitelige partene for
profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
DWS778
Spenning
Type
Inngangseffekt
Blad-diameter
Borehull blad
Maks. bladhastighet
Fresedybde
Maks. bladtykkelse
Gjæring (maks.-posisjoner)
Fasing (maks.-posisjoner)
Sammen satt gjæring
V
W
mm
mm
min-1
mm
mm
venstre og høyre
venstre
fasing
gjæring
Kapasitet
Kryss-saging 90°
gjæring 45°
gjæring 48°
fasing 45°
fasing 48°
Generelle mål
Vekt kg
mm
mm
mm
mm
mm
mm
LPA (støytrykknivå)
dB(A)
QS/GB
230
1
1850
250
30
4300
85
1,75
50°
48°
45°
45°
LX
115
1
1650
250
30
4100
85
1,75
50°
48°
45°
45°
MERK: Dette verktøyet er ment for tilkobling til et
strømforsyningssystem med maks tillatt systemimpedans Zmax på
0,25 Ohm i grensesnittet (strømtilkoblingsboks) til brukerens nett.
Brukeren må sikre seg at dette verktøyet kun kobles til et strømsystem
som oppfyller kravet over. Om nødvendig skal operatøren spørre
strømleverandøren om systemimpedansen i grensesnittet.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for hvert signalkodeord.
Vennligst les håndboken og legg merke til disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som, og
hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som, og
hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som, og
hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat
personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
85 x 305
85 x 215
85 x 204
58 x 305
54 x 305
465 x 615 x 390
17,2
94,2
94,2
KPA (usikkerhet, støytrykknivå)
dB(A)
3,0
3,0
LWA (akustisk effekt)
dB(A)
107,2
107,2
KWA (usikkerhet, akustisk effekt)
dB(A)
3,0
3,0
LP,PEAK
dB(A)
115,6
115,6
KP,PEAK
dB(A)
3,0
3,0
Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 61029:
Verdi vibrasjonsutslipp ah
ah =
m/s²
2,4
Usikkerhet K =
m/s²
1,5
Angir brannfare.
Skarpe kanter.
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
DWS778
DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under Tekniske
data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN 61029-1, EN 61029-2-9.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv 2004/108/EU og
2011/65/EU. For mer informasjon, vennligst kontakt DEWALT på
følgende adresser eller se baksiden av håndboken.
2,4
1,5
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og
fremsetter denne erklæringen på vegne av DEWALT.
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt
målt iht. standardiserte tester gitt i EN 61029, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende
vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet
brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller
er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene avvike.
Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør
også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller
når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren
mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene varme, organisere
arbeidsmønster.
Sikringer
Europa
68
230 V verktøy
10 Ampere, nettspenning
Horst Grossmann
visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
01.11.2012
Sikkerhetsinstruksjoner
ADVARSEL! Følg alltid grunnleggende
sikkerhetsinstruksjoner ved bruk av elektrisk verktøy.
Dette for å redusere faren for brann, elektrisk støt og
personskade, inkludert følgende.
Les all denne informasjonen før du tar i bruk produktet, og ta vare på
disse instruksjonene.
TA VARE PÅ DENNE HÅNDBOKEN FOR FRAMTIDIG BRUK
NORSK
Generelle sikkerhetsregler
1. Hold arbeidsområdet ryddig.
Rotete områder og benker vil fremme personskader.
2. Ta hensyn til arbeidsmiljø.
Ikke utsett verktøyet for vann. Ikke bruk verktøyet under fuktige eller
våte forhold. Ha godt lys på arbeidsområdet (250 - 300 Lux). Ikke
bruk verktøyet der det er fare for at det kan forårsake brann eller
eksplosjon, f.eks. i nærheten av antennelige væsker og gasser.
3. Beskytt deg mot elektrisk støt.
Unngå kroppskontakt med jordede overflater (f.eks. rør, radiatorer,
komfyrer og kjøleskap). Dersom verktøyet brukes under ekstreme
forhold (f.eks. høy fuktighet, under produksjon av metallspon
osv.), kan den elektriske sikkerheten bedres ved å sette inn en
skilletransformator eller en (FI) skillebryter for jordfeil.
4. Hold uvedkommende personer borte.
Ikke la personer som ikke er involvert i arbeidet, særlig barn,
komme i kontakt med verktøyet eller forlengelseskabelen, og hold
dem borte fra arbeidsområdet.
5. Verktøy som ikke er i bruk skal oppbevares korrekt.
Når verktøyet ikke er i bruk, må det oppbevares på et tørt sted og
låses sikkert, utenfor barns rekkevidde.
6. Ikke bruk kraft på verktøyet.
Jobben utføres bedre og sikrere med korrekt hastighet.
7. Bruk riktig verktøy.
Ikke tving små verktøy til å gjøre jobben til et kraftigere verktøy. Ikke
bruk verktøy til andre formål en de er ment til; for eksempel skal ikke
sirkelsager brukes til å kutte tømmerstokker eller trekubber.
8. Bruk egnet antrekk.
Ikke bruk løstsittende antrekk eller smykker da dette kan bli fanget
opp av bevegelige deler. Vi anbefaler antiskli-fottøy ved arbeid
utendørs. Bruk hårnett for å dekke til langt hår.
9. Bruk verneutstyr.
Bruk alltid vernebriller. Bruk ansikts- eller støvmaske hvis arbeidet
genererer støv eller kaster ut spon. Dersom disse delene kan være
svært varme, må du også bruke et varmebestandig forkle. Bruk
hørselsvern hele tiden. Bruk hjelm hele tiden.
10. Koble til en støvoppsamlingsinnretning.
Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av støvutsugings- og
-oppsamlingsinnretning, må du sørge for at disse er koblet til og
ordentlig sikret.
11. Ikke bruk ledningen feil.
Ikke dra i ledningen for å trekke den ut fra stikkontakten. Hold
ledningen borte fra varme, olje og skarpe kanter. Bær aldri verktøyet
etter ledningen.
18. Bruk forlengelseskabler for utendørs bruk.
Før bruk må du kontrollere forlengelseskabelen og bytte den
hvis den er ødelagt. Når verktøyet brukes utendørs, må du kun
bruke forlengelseskabler som er tiltenkt utendørs bruk og merket
tilsvarende.
19. Vær på vakt.
Følg med på hva du gjør. Bruk sunn fornuft. Ikke bruk verktøyet hvis
du er trøtt eller er påvirket av narkotika eller alkohol.
20. Kontroller for ødelagte deler.
Før bruk må du kontrollere verktøy og strømkabel nøye for å sørge
for at det vil fungere korrekt og utføre tiltenkt funksjon. Kontroller
at bevegelige deler er korrekt justert, at bevegelige deler sitter fast,
om deler eller montering er ødelagt, eller andre forhold som kan
påvirke bruken. En beskyttelse eller en annen del som er ødelagt,
må repareres ordentlig eller byttes ut av godkjent serviceperson,
med mindre annet er indikert i denne instruksjonshåndboken. Få
godkjent serviceverksted til å bytte ut ødelagte brytere. Ikke bruk
verktøyet hvis bryteren ikke kan slås av eller på. Prøv aldri å utføre
reparasjoner på egen hånd.
ADVARSEL! Bruk av tilbehørs- eller ekstrautstyr eller
utførelse av operasjoner med dette verktøyet ut over de
som anbefales i denne instruksjonshåndboken, kan føre til
fare for personskade.
21. Få kvalifiserte personer til å reparere verktøyet.
Dette elektroverktøyet overholder relevante sikkerhetsregler.
Reparasjoner bør kun utføres av kvalifisert person som bruker
originale reservedeler; hvis ikke kan dette føre til betydelig fare for
brukeren.
Ekstra sikkerhetsregler for gjæringssager
• Verktøyet er utstyrt med en spesielt utformet strømkabel som kun
skal skiftes ut av produsenten eller en autorisert serviceagent.
• Ikke bruk sagen for å sage andre materialer enn de som er anbefalt
av leverandøren.
• Ikke bruk verktøyet uten beskyttelsen på plass, eller dersom
beskyttelsen ikke fungerer eller er dårlig vedlikeholdt.
• Sørg for at armen er festet på sikker vis når du utfører skråvinkel
kutt.
• Hold gulvområdet rundt verktøyet jevnt, godt vedlikeholdt og fritt for
løse materialer, f.eks. spon og rester.
• Velg et blad tilpasset materialet som skal skjæres.
• Bruk sagblader som er riktig slipt. Følg merkingen for maks
hastighet på bladet.
• Sørg for at alle låseknotter og klemmehåndtak er strammet til før
bruk.
12. Sikre arbeidet.
Bruk skruklemmer eller en skruestikke for å holde fast
arbeidsstykket hvis mulig. Det er tryggere enn å bruke hendene, og
det frigjør begge hendene til å bruke verktøyet.
• Plasser ikke hånden i nærheten av bladet når sagen er tilkoplet
strømmen.
13. Ikke strekk deg over verktøyet.
Ha godt fotfeste og stå støtt hele tiden.
• Se i brukermanualen før bruk av tilleggsutstyr. Feil bruk av
tilleggsutstyr kan forårsake skade.
14. Vedlikehold verktøyet.
Hold skjæreverktøyet skarpt og rent for bedre og tryggere bruk.
Følg instruksjonene om smøring og bytte av tilbehør. Kontroller
verktøyet regelmessig, og hvis det er skadet må du få det reparert
av godkjent serviceverksted. Hold håndtak og brytere tørre, rene og
uten olje og smørefett.
• Bruk en holder eller hansker når du tar i et sagblad eller grovt
materiale..
15. Koble fra verktøyet.
Når verktøyet ikke er i bruk, før vedlikehold eller ved bytte av
tilbehørsutstyr som f.eks. blad, bits og kniver, må verktøyet kobles
fra strømtilførselen.
16. Fjern justeringsnøkler og skrunøkler.
Få den vanen å kontrollere at justeringsnøkler og skrunøkler er
fjernet fra verktøyet før du tar det i bruk.
17. Unngå utilsiktet oppstart.
Ikke bær verktøyet med en finger på bryteren. Sørg for at verktøyet
står i stillingen ”off” (av) før du setter i støpslet.
• Ikke press et redskap eller lignende mot bladet i et forsøk på å
stoppe et verktøy raskt. Dette kan forårsaker alvorlige ulykker.
• Sørg for at sagbladet er riktig montert før bruk.
• Sørg for at bladet roterer i riktig retning.
• Ikke bruk blader med større eller mindre diameter enn anbefalt. For
opplysninger om riktig skjærekapasitet henvises du til de tekniske
dataene. Bruk kun sagblader spesifisert i denne manualen, som er
i samsvar med EN 847-1.
• Vurder bruk av spesialdesignede støyreduksjonsblader.
• Ikke bruk HØYHASTIGHETS stålblad.
• Ikke bruk sprukkede eller skadede sagblader.
• Ikke bruk slipeskiver eller diamantskiver.
• Bruk kun sagblad der hastigheten markert på bladet er tilsvarende
eller mer enn hastigheten markert på sagen.
• Bruk aldri sagen uten kappeskiven.
• Løft bladet fra snittet i arbeidsstykket før du slipper bryteren.
• Før kapping, pass på at maskinen står støtt.
69
N ORSK
• Ikke kil noe fast mot viften for å holde motorakslen.
– Fare for skader ved skifte av ubeskyttet sagblad.
• Bladbeskyttelsen på sagen løftes automatisk når armen tas ned;
den senkes ned over bladet når beskyttelsens åpnehendel (b)
trykkes inn.
– Risiko for klemte fingre ved åpning av beskyttelse.
• Løft aldri bladbeskyttelsen manuelt med mindre sagen er skrudd
av. Beskyttelsen kan løftes for hånd når du installerer eller fjerner
sagblader for inspeksjon av sagen.
• Kontroller regelmessig at motorens luftsprekker er rene og fri for
spon.
• Skift ut kappeskiven dersom den er slitt.
• Kople verktøyet fra strømtilførslen før vedlikeholdsarbeid og når du
skifter blad.
– Helsefare ved innånding av støv fra saging av treverk, spesielt eik,
bøk og MDF.
Følgende faktorer øker risikoen for pusteproblemer:
– Intet støvavsug tilkoblet ved saging av treverk
– Utilstrekkelig støvavsug på grunn av urene avtrekksfiltere
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
• Utfør aldri rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid når verktøyet kjører
og hodet ikke er i hvilestillingen.
• Dersom den er utstyrt med laser eller LED, er det ikke tillatt å skifte
ut med en annen type laser. Reparasjoner skal kun utføres av
laserprodusenten eller en autorisert reparatør.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
• Koble sagen til støvsugerenheten ved saging av treverk. Ta alltid
hensyn til faktorer som påvirker støveksponeringen, så som:
-– type av materiale som skal bearbeides (sponplater gir mer støv
enn treverk);
Bærepunkt
-– skarpheten av sagbladet;
Hold hendene unna bladet
-– korrekt justering av sagbladet;
-– støvavsug med lufthastighet ikke under 20 m/s.
Pass på at lokalt avsug så vel som hetter, belger oog kanaler er
korrekt justert.
• Vennligst vær oppmerksom på følgende faktorer som påvirker
belastningen fra støy:
DATOKODE PLASSERING (FIG. 2)
Datokoden (v v), som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på
huset.
Eksempel:
2012 XX XX
-– bruk sagblader som er designet for å redusere støyutvikling;
-– bruk kun godt skjerpede sagblader;
Produksjonsår
• Vedlikehold av verktøyet skal utføres regelmessig;
Pakkens innhold
• Sørg for tilstrekkelig med generell eller lokal belysning;
Pakken inneholder:
• Sørg for at operatøren har fått tilstrekkelig opplæring i bruk,
justering og operasjon av verktøyet;
1 Delvis montert tverrkutt gjæringssag
• Pass på at eventuelle mellomringer og spindelringer passer for
bruken, som angitt i denne håndboken.
1 250 mm TCT sagblad
• Ikke ta av noe avkapp eller andre deler av arbeidsstykket fra
kappeområdet mens verktøyet er i gang og sagehodet ikke er i
hvilestilling
1 Bruksanvisning
• Ikke kapp arbeidsstykker som er under 150 mm.
• Uten ekstra støtte kan verktøyet bruke arbeidsstykker av maksimal
størrelse på:
– Høyde 85 mm, bredde 305 mm, lengde 400 mm.
– Lengre arbeidsstykker må støttes opp av et passende
ekstrabord, f.eks. DE7023. Klem alltid arbeidsstykket godt fast
på sagbordet.
• I tilfelle ulykke eller svikt i verktøyet, slå verktøyet straks av og koble
verktøyet fra strømforsyningen.
• Rapporter feilen og merk verktøyet på passende måte for å unngå
at andre bruker det defekte verktøyet.
• Dersom sagbladet blokkeres på grunn av unormal skyvekraft ved
kutting, slå av verktøyet og koble fra strømforsyningen. Ta bort
arbeidsstykket og forsikre deg om at sagbladet løper fritt. Slå på
verktøyet og start en ny kapping med redusert skyvekraft.
• Ikke kutt lettmetall-legeringer, spesielt ikke magnesium.
• Når situasjonen tillater det, monter verktøyet på en benk ved hjelp
av bolter med diameter 8 mm og lengde 80 mm.
Restrisikoer
Følgende risikoer er alltid tilstede ved bruk av sager:
– skader som følge av å berøre roterende deler
På tross av samsvar med relevante sikkerhetsregler og inkludering av
sikkerhetsinnretninger, kan visse rest-risikoer ikke unngås. De er:
– Hørselsskader.
– Fare for ulykker fra utildekkede deler av det roterende sagbladet.
70
2 Sekskantnøkkel 4/6 mm
1 Materialklemme
1 Sprengskisse
• Kontroller skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha
inntruffet under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne håndboken
før bruk.
Beskrivelse (fig. 1, 2, 7, 11, 12)
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del
av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
a. Vippebryter
b. Beskyttelse åpnehendel
c. Betjeningshåndtak
d. Fast øvre beskyttelse
e. Ytre flens
f. Bladbolt
g. Nedre bladbeskyttelse
h. Sagblad
i. Låsehendel for skyvbart anlegg (fig. 11)
j. Fast bord
k. Snittplate
l. Gjæringsarm
m. Gjæringslås
n. Roterende bord/gjæringsarm
o. Gjæringsskala
p. Gjæringsskala skruer (fig. 12)
q. Skyvbart anlegg
NORSK
r. Støvsugerdyse
Pakke ut
s. Traverslås
Motoren og beskyttelsene er allerede montert på sokkelen.
t. Skråfestehåndtak
Benkmontasje (fig. 2)
u. Vinkel skala
1. Det er hull (v) i alle fire føttene for å forenkle benkmontering. Hullene
er tilpasset forskjellige boltestørrelser. Bruk ett av hullene, det er
ikke nødvendig å bruke begge. Monter alltid sagen stødig, slik at
du unngår at den beveger seg. For å gjøre den enklere å flytte, kan
verktøyet monteres til et stykke finér med tykkelse 12,5 mm eller
mer, som så kan klemmes til arbeidsunderlaget eller flyttes til andre
arbeidssteder og klemmes fast på nytt.
v. Benkmonteringshull
w. Låseknapp
x. Traversbjelker
y. Saghode
z. Sekskantnøkkel
aa. Kabelfeste
bb. Hull for hengelås
cc. Overstyringsknapp
dd. Bærehåndtak (høyre og venstre)
ee. Indre flens (fig. 7)
ff. Materialklemme
gg. XPSTM Arbeidslys på/av bryter
hh. XPSTM Arbeidslys
ii. Vrilås-kobling (DWV9000, ekstra tilbehør)
TILTENKT BRUK
Your DEWALT tverrkutt gjæringssag er designet for profesjonell saging
av treverk, treprodukter, plast og aluminium. Den utfører sagingen med
enkel, nøyaktig og trygg bruk ved tverrkutting, kanting og gjæring.
Når det er montert et passende sagblad er denne maskinen designet
for kapping av aluminiumprofiler med maks tykkelse på 4,0 mm. KAPP
ALDRI magnesium.
Denne enheten er designet for bruk med nominell bladdiameter på
250 mm, karbidtannet blad.
DO NOT bruk under våre forhold eller i nærheten av antennelige
væsker eller gasser.
Denne stikksagen er et profesjonelt verktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Tilsyn er nødvendig når
uerfarne brukere skal bruke dette verktøy.
ADVARSEL! Ikke bruk verktøyet for andre formål enn
beskrevet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn)
med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel
på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn av en person
ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene med
dette produktet.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Kontroller
alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
Ditt verktøy er dobbeltisolert i samsvar med EN 61029; det
trengs derfor ikke noen jordledning.
Ved utskifting av ledninger må verktøyet bare repareres av en autorisert
serviceagent eller av en kvalifisert elektriker.
Følgende ledninger er påbudt:
DWS778:
H05RN-F, 2x1,0 mm²
DWS778 LX:
H05RR-F, 2x1,5 mm²
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent 3-leder
skjøteledning egnet for verktøyets strømforbruk (se Tekniske data).
Minimum størrelse på lederen er 1,5 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel
MONTERING
ADVARSEL: For å redusere faren for personskader,
slå av enheten og koble maskinen fra
strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr,
før justering eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg om at utløserbryteren
er stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
2. Når du monter sagen på et finérstykke, forsikre deg om at
monteringsskruene ikke stikker fram på undersiden av treet.
Finéren må sitte plant på arbeidsunderlaget. Når du klemmer fast
sagen på et arbeidsunderlag, klem kun fast klembossene hvor
hullene for monteringsskruene er plassert. Fastklemming på et
annet sted vil virke inn på sagens korrekt funksjon.
3. For å forhindre fastklemming og unøyaktighet, forsikre deg om at
monteringsoverflaten ikke er skakk eller ujevn på annen måte. Hvis
sagen rugger på overflaten, legg tynt materiale under en sagfot til
sagen står stødig på monteringsoverflaten.
Montere sagbladet (fig. 2, 6–8)
ADVARSEL: For å redusere faren for personskader,
slå av enheten og koble maskinen fra
strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr,
før justering eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg om at utløserbryteren
er stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
ADVARSEL: Tennene til et nytt blad er svært skarpe og
kan være farlige.
ADVARSEL! Pass på at bladet alltid bare skiftes på den
beskrevne måten. Bruk kun sagbald som spesifisert under
Tekniske data; kat. nr.: DT4282 anbefales
VIKTIG: Saghodet (y) må være i sin høyeste posisjon for å installere et
nytt blad.
1. For å løfte saghodet (y) til den høyeste posisjonen, trykk ned
saghodet (y) og trekk ut låseknappen (w).
2. Slipp opp forsiktig og hold i saghodet, la det løfte seg til full høyde.
3. Sett inn 6 mm sekskantnøkkel (z) i spindellåsen (uu), som er
motsatt bladakselen, og hold den (fig. 6, 8).
4. Sett inn den andre 6 mm sekskantnøkkelen (z) i bladbolten (f)
og løsne ved å vri med klokken. Ta ut bladbolten (f) og den ytre
flensen (e).
5. Trykk inn åpnehendelen (b) på låsen på nedre beskyttelse for å løfte
nedre bladbeskyttelse (g) og ta av sagbladet (h).
6. Installer det nye sagbladet på skulderen på den indre flensen (ee)
(fig. 7) og påse at tennene på nedre kant av bladet peker mot
anlegget (bort fra operatøren).
7. Reinstaller ytre flens (e), pass på at styrepinnene (jj) er i korrekt
inngrep, en på hver side av motorakelsen.
8. Sett inn bladbolten (f) og skru den fast med 6 mm sekskantnøkkel
(z) skru mot klokka mens du holder 6 mm sekskantnøkkelen (z) på
plass med andre hånden (fig. 8).
9. Ta av de to sekskantnøkkelen (z) sett dem tilbake i holderen.
JUSTERINGER
ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskade,
slå av verktøyet og kople det fra strømkilden før
du fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør
og før du foretar eventuelle justeringer eller
endringer i oppsett eller ved reparasjon. Sørg for at
avtrekksbryteren er i AV posisjonen. Utilsiktet start kan føre
til personskader.
Gjæringssagen er nøyaktig justert fra fabrikken. Dersom en ny justering
trenges grunnet forsendelsen og håndtering eller annen årsak følg
anvisningene nedenfor for å justere sagen. Når disse justeringer er gjort
skal sagen forbli nøyaktig.
71
N ORSK
Justering av traversbjelkene for konstant
kappedybde (fig. 1, 2, 9, 10)
Kontrollere og tilpasse skråvinkelen
(fig. 2, 14, 16)
Bladet må kjøres med konstant kappedybde langs bordets fulle lengde,
og skal ikke berøre det faste bordet bak sporet eller foran den roterende
armen. For å oppnå dette må traversbjelkene (x) være fullstendig
parallell med bordet når saghodet (y) er trykket helt ned.
Skrå-overstyringen tillater en maksimal skråvinkel på 45° eller 48° om
nødvendig.
1. Forsikre deg om at overstyrinsknotten (ss) er satt til venstre
posisjon.
1. Trykk inn åpnehendelen på nedre beskyttelse (b) (fig. 1).
2. Løsne skråfestehåndtaket (t).
2. Trykk saghodet helt inn til bakre posisjon og mål høyden fra det
roterende bordet (n) til bunnen av ytre flens (e) (fig. 10).
3. Når du står foran maskinen, beveg saghodet (y) til venstre.
3. Vri saghodets traverslås (s) (fig. 2).
4. Hold saghodet helt inntrykket, trekk hodet til enden av anlegget.
5. Mål høyden som vist i figur 10 igjen. De to verdiene skal være
identiske.
3. Dette er 45° skråposisjonen.
4. Dersom det kreves, vri 45° stoppeskruen for vinkeljustering (tt) ved
hjelp av en 4 mm sekskantnøkkel (z), inn eller ut som nødvendig til
skråpekeren (rr) viser 45°.
ADVARSEL: Styresporene kan tilstoppes med sagflis. Bruk
en pinne eller lavtrykk luft for å rengjøre styresporene.
6. Dersom det kreves justering, gå frem som følger (fig. 9):
a. Løsne låsemutteren (kk) i braketten (ll) under øvre støvsugerdyse
(r) (fig. 1) og juster skruen (mm) som nødvendig, gå frem med
små trinn.
Før bruk
ADVARSEL:
• Installer passende sagblad. Bruk ikke blader som er svært
slitte.Maksimum rotasjonshastighet til verktøyet må ikke
overskride den til sagbladet.
b. Trekk til låsemutteren (kk).
ADVARSEL: Kontroller alltid at bladet ikke berører
bordet bak sporet eller foran den roterende armen ved
posisjonene 90° vertikal og 45° gjæring. Ikke slå på uten å
ha kontrollert dette!
• Forsøk ikke å sage svært små stykker.
• La bladet sage fritt. Bruk ikke krefter.
• La motoren oppnå full hastighet før saging.
Justering av anlegget (fig. 11)
• Forsikre deg om at alle låseknapper og klemspaker er
trukket til.
Løft låsehendelen på det skyvbare anlegget (i) mot klokken for å løsne.
Beveg det skyvbare anlegget (q) til en posisjon som unngår bladet, og
trekk til anleggets låsehendel ved å vri med klokken.
• Fest arbeidsstykket.
1. Løsne gjæringslåsen (m).
• Selv om denne sagen kan sage tre og mange ikkeferrøse
materialer, gjelder denne bruksanvisningen kun saging av
tre. Samme retningslinjer gjelder andre materialer. Sag
ikke ferrøse materialer (jern og stål) eller murverk med
denne sagen! Ikke bruk slipeskiver!
2. Legg tommelen din på gjæringsarmen (l) og trykk gjæringslåsen (m)
for å løsne det roterende bordet/gjæringsarmen (n).
• Forsikre deg om at du bruker sagsnittplaten. Bruk ikke
maskinen hvis sagsnittsporet er bredere enn 10 mm.
Kontrollere og tilpasse bladet til anlegget
(fig. 2, 12, 13)
3. Flytt gjæringsarmen til låsen er plassert i skråposisjon 0°.
4. Trekk ned hodet og lås det i denne posisjonen ved hjelp av
låseknappen (w).
5. Kontroller at de to 0° merkene (nn) på gjæringsskalaen (o) så vidt
synlige.
6. Plasser en vinkelhake (oo) mot venstre side av anlegget (q) og
bladet (h).
ADVARSEL: Ikke berør spissene på bladet med
vinkelhaken.
7. Dersom det kreves justering, gå frem som følger:
a. Løsne skruene til gjæringsskalaen (p) (fig 12) og flytt skalaen/
gjæringsarmen til venstre eller høyre til bladet er på 90° mot
anlegget, som målt med vinkelhaken (oo) (fig. 13).
b. Stram til igjen gjæringsskalaskruene (p).
Kontrollere og tilpasse bladet til bordet
(fig. 2, 14–16)
1. Løsne skråfestehåndtaket (y) (fig. 14).
2. Trykk saghodet (y) til høyre for å sikre at den står helt vertikalt, og
stram skråfestehåndtaket.
3. Sett en vinkelhake (oo) på bordet og mot bladet (h) (fig. 15).
ADVARSEL: Ikke berør spissene på bladet med
vinkelhaken.
4. Dersom det kreves justering, gå frem som følger:
a. Løsen skråfestehåndtaket (t) og bruk en sekskantnøkkel (z) for
å vri den stoppeskruen for vertikal justering (qq) inn eller ut til
bladet er 90° mot bordet, målt med en vinkelhake.
b. Dersom skråpekeren (rr) ikke viser null på skråskalaen (u), løsne
skrå- skalaskruene (pp) som holder skalaen og flytt skalaen som
nødvendig.
DRIFT
Instruksjoner for bruk
ADVARSEL: Observer alltid sikkerhetsinstruksjonene og
gjeldende forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskader,
slå av enheten og koble maskinen fra
strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr,
før justering eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg om at utløserbryteren
er stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Oppmerksomheten til brukere i Storbritannia blir rettet mot
“maskinreguleringer for trearbeid 1974” og alle påfølgende tilføyelser.
Pass på at verktøyet er plassert så deT sikrer ergonomiske forhold
når det gjelder bordhøyde og stabilitet. Verktøyet skal plasseres slik at
operatøren har en god oversikt og nok fri plass rundt verktøyet, slik at
arbeidsstykket kan håndteres uten hinder.
For å redusere effekten av vibrasjoner, pass på at omgivelsene
ikke er for kalde, at verktøy og tilbehør er godt vedlikeholdt og at
arbeidsstykket størrelse er passende for dette verktøyet.
Slå på og av (fig. 1)
Det er et hull (bb) i avtrekkerbryteren (a) for å kunne sette inn en
hengelås for låsing av verktøyet.
1. For å bruke verktøyet, trykk avtrekkerbryteren (a).
2. For å stoppe verktøyet, slipp bryteren.
Bruk av XPSTM LED arbeidslyssystem (fig. 1)
MERK: Gjæringssagen må være koblet til en strømkilde.
XPSTM LED arbeidslyssystem (hh) er utstyrt med en på/av bryter (gg).
XPSTM LED arbeidslyssystem er uavhengig av gjæringssagen
avtrekkerbryter. Lyset behøver ikke være på for å kunne bruke sagen
For å kutte langs en trukket linje på et trestykke:
72
NORSK
1. Slå på XPSTM systemet, trekk ned betjeningshåndtaket (c) for å
sette sagbladet (h) inn mot treverket. Skyggen av bladet vil vises på
trestykket.
2. Gjæringslåsen vil automatisk låse i 0°, 15°, 22.5°, 31.62°, 45° og
50° både til venstre og høyre. Dersom du vil ha mellomliggende
vinkler, hold hodet godt fast og lås ved å skru gjæringslåsen.
2. Rett inn streken langs kanten av bladets skygge. Du kan måtte
justere gjærings- eller skråvinkel for å kunne følge streken nøyaktig.
3. Pass alltid på at gjæringslåsen er låst godt før saging.
Posisjon av kropp og hender
Korrekt plassering av kropp og hender ved bruk av gjæringssagen vil
gjøre sagingen, enklere, mer nøyaktig og tryggere.
ADVARSEL:
• Plasser aldri hendene nær kappeområdet.
4. Gå frem som for et vertikalt tverrkutt.
ADVARSEL: Ved gjæring på enden av trestykker med et
lite avkapp, plasser trestykket slik at avkappet er på den
siden av bladet som gir størst vinkel mot anleggsplaten,
f.eks.:
venstre gjæring, avkapp til høyre
høyre gjæring, avkapp til venstre
• Plasser ikke hendene nærmere enn 150 mm fra bladet.
VINKLET TVERRKUTT (FIG. 11, 14, 20)
• Hold arbeidsstykket fast mot bordet og anlegget under
kapping. Hold hendene på plass inntil bryteren er sluppet
og bladet har stoppet helt.
Skråvinkler kan stilles fra 0° til 48° til venstre. Skråvinkler opp til 45° kan
sages med gjæringsarmen satt mellom null og maks 45° gjæring til
høyre eller venstre.
• Gjør alltid en test (uten strøm) før et virkelig kutt, slik at du
kan sjekke bladets rute.
1. Lås opp det skyvbare anlegget (i) og flytt anlegget vekk fra bladet.
• Ikke kryss hendene.
3. Sett overstyringsknappen (cc) om nødvendig.
• Hold begge bena godt på bakken og hold riktig balanse.
4. Hold hodet fast og ikke la det falle.
• Når du beveger gjæringsarmen til venstre og høyre, følg
den og stå litt til siden for bladet.
5. Stram gjæringsklemmen (t) godt.
Grunnleggende sagkutt
VERTIKALT RETT TVERRKAPP (FIG. 1, 2, 17)
MERK: Bruk 250 mm sagblad med 30 mm festehull for å oppnå
ønsket kappeeffekt.
1. For å løfte saghodet (y) til den høyeste posisjonen, trykk ned
saghodet (y) og trekk ut låseknappen (w). Slipp opp forsiktig og
hold i saghodet, la det løfte seg til full høyde.
2. Trykk på gjæringslåsen (m) og beveg armen til 0° posisjon.
3. Løsne gjæringslåsen.
4. Pass alltid på at gjæringslåsen er låst godt før saging.
5. Plasser trestykket som skal sages mot det skyvbare annlegget (q)
og fest med materialklemmen (ff).
6. Hold i håndtaket (c) og trykk ned beskyttelsens åpnehendel (b)
for å løsne beskyttelsen. Trekk i avtrekkerbryteren (a) for å starte
motoren. Det anbefales å starte sagingen nært anlegget.
7. Trykk hodet for å la bladet skjære gjennom trestykket og gå inn i
snittplaten av plast (k).
8. Etter at kuttet er ferdig, slipp bryteren og vent på at sagbladet
stopper helt før du vrir hodet til øvre hvileinnstilling.
ADVARSEL:
• For noen typer plastprofiler anbefales det å utføre
sekvensen i motsatt rekkefølge.
• Nedre bladbeskyttelse er designet for raskt å lukke seg
når hendelen (b) slippes. Dersom den ikke gjør det, få
service på sagen hos et DEWALT serviceverksted.
2. Løsne gjæringsklemmen (t) og sett gjæringsvinkel som ønsket.
6. Skyv anlegget mot bladet og pass på at det ikke berører bladet, og
stram til anleggets låsehendel ved å vri med klokken.
7. Gå frem som for et vertikalt rett tverrkutt.
Saging av ikke-jernholdige metaller
Ved saging av ikke-jernholdige metaller, skal maskinen bare brukes
for vertikale rette kutt og gjæring tverrkutt når sagen brukes som
gjæringssag. Vi anbefaler at skråkutt og gjæringskutt ikke utføres på
ikke-jernholdige metaller. Verktøyet skal aldri brukes til kapping av
jernholdige metaller.
• Bruk alltid en materialklemme ved saging av ikke-jernholdige
metaller. Pass på at arbeidsstykket er godt festet.
• Bruk bare sagblader som er godkjente for ikke-jernholdige metaller.
• Ved bruk av smørevæske, bruk bare voks eller skillespray. Ikke bruk
emulsjoner eller tilsvarende væsker.
Glatthet av kuttene avhenger av mange variabler, f.eks. hva slags
materiale som sages. Når du ønsker glatte kutt for listverk og annet
presisjonsarbeide, bruk et skarpt blad (60 tenner karbid) og en langsom,
jevn sagehastighet for å få best mulig resultat.
ADVARSEL: Påse at materialet ikke kryper under saging;
fest det godt på plass. La bladet stoppe helt før du
løfter armen. Dersom små sagfliser stikker ut bakerst på
arbeidsstykket fest et stykke maskeringsteip der kutten skal
gjøres. Sag gjennom teipen og fjern den forsiktig når du er
ferdig.
Feste av arbeidsstykket (fig. 23–25)
ADVARSEL: Bruk alltid en materialholder.
UTFØRE ET GLIDENDE KUTT (FIG. 1, 2, 18)
1. Vri saghodets traverslås (s) for å løsne.
For best resultat, bruk materialklemmen (ff) som er tilpasset din sag.
2. Trykk ned saghodet (y), trekk ut låseknappen (w) og la saghodet gå
til høyeste posisjon.
Bruk alltid en materialklemme ved saging av ikke-jernholdige metaller.
Pass på at arbeidsstykket er godt festet.
3. Plasser trestykket som skal sages mot det skyvbare anlegget (q) og
fest med materialklemmen (ff).
FOR Å INSTALLERE KLEMMEN
4. Hold saghodet helt inntrykket, trekk hodet til enden av anlegget.
5. Trykk beskyttelsens åpnehendel (b) for å løsne beskyttelsen. Trekk i
avtrekkerbryteren (a) for å starte motoren.
6. Trykk hodet helt ned for å la bladet skjære gjennom trestykket og
skyv hodet tilbake for å fullføre kuttet.
7. Etter at kuttet er ferdig, slipp bryteren og vent på at sagbladet
stopper helt før du vrir hodet til øvre hvile-stilling.
ADVARSEL: Husk å låse saghodet i bakre posisjon når
glidende kutt er avsluttet.
VERTIKAL TVERRKAPPING (FIG. 1, 19)
1. Trykk inn gjæringslåsen (m). Flytt armen til venstre eller høyre til
ønsket vinkel.
1. Sett den inn i hullet bak anlegget. Klemmen (ff) skal peke
bakover mot bakenden av gjæringssagen Pass på at sporet på
festestangen er fullt innskjøvet i basis på gjæringssagen. Dersom
sporet er synlig vil ikke klemmen være sikret.
2. Roter klemmen 180º mot fronten av gjæringssagen.
3. Løsne knotten for å justere klemmen opp eller ned, og bruk
finjusteringsknappen for å klemme fast arbeidsstykket.
MERK: Plasser klemmen på høyre side av basisen ved skråsaging.
GJØR ALLTID EN TEST (UTEN STRØM) FØR ET VIRKELIG KUTT, SLIK
AT DU KAN SJEKKE BLADETS RUTE. SIKRE AT KLEMMEN IKKE
KOMMER I VEIEN FOR FUNKSJONEN AV SAGEN ELLER ANLEGGET.
Sammensatt gjæring (fig. 21, 22)
Denne skjæringen er en kombinasjon av gjæring og avfasing. Dette er
den typen kutt som brukes for å lage rammer eller bokser med skråstilte
sider som den vist i figur 21.
73
N ORSK
ADVARSEL: Dersom kappevinkelen varierer fra kutt til kutt,
kontroller at gjæringslåseknotten og gjæringslåsehåndtaket
er godt festet. De skal låses etter hver endring som gjøres
på gjærings- eller skråvinkel.
• Tabellen vist under hjelper deg å sette korrekt gjæring og skråstilling
for vanlige sammensatte gjæringskutt.
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en lang
tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende
drift avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og regelmessig
renhold.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskader,
slå av enheten og koble maskinen fra
strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr,
før justering eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg om at utløserbryteren
er stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
• Velg ønsket vinkel A (fig. 22) for ditt prosjekt og finn den vinkelen
på den aktuelle buen i tabellen. Fra det punktet, følg tabellen rett
ned for å finne korrekt skråvinkel, og rett over for å finne korrekt
gjæringsvinkel.
5
75
80
15
20
25
30
40
45
KVADRATISK
SQUARE BOX
KASSE
65
40
50
55
60
40
35
35
45
35
40
6 6SIDET
SIDEDBOKS
BOX
75
30
35
70
30
65
80
85
30
25
50
25
65
45
20
20
40
55
60
70
75
20
80
85
55
60
25
35
50
45
15
15
25
35
10
15
30
40
30
8 SIDET
8 SIDED
BOX
25
BOKS
10
15
20
15
5
10
20
10
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
VINKELANGLE
PÅ SIDEN
TILOF
BOKSEN
(VINKEL ”A”)
OF SIDE
BOX (ANGLE"A")
STILL INN
GJÆRINGSVINKELEN
PÅ
SETDENNE
THIS MITER
ANGLE ON SAW
SAGEN
10
70
0
85
45
25
30
35
40
45
STILL INN
DENNE
FASINGSVINKELEN
SET THIS
BEVEL
ANGLE ON SAW
PÅ SAGEN
1. Still inn sagen til de angitte vinklene og gjør et par prøvekapp.
2. Øv deg på å sette sammen de kappede bitene.
Eksempel: For å lage en boks med 4 sider med 25º ytre vinkler
(vinkel “A”) (fig. 22), bruk øvre høyre bue. Finn 25° på bueskalaen.
Følg den horisontale kryssende linjen til en av sidene for å finne
innstilling av gjæringsvinkel på sagen (23°). På samme måte
følg den vertikalt kryssende linjen til topp eller bunn for å finne
innstilling av skråvinkel på sagen (40°). Gjør alltid noen testkutt på
skrapmateriale for å sjekke innstilling av sagen.
ADVARSEL: Overskrid aldri grensen for sammensatt
gjæringskutt på 45° skråvinkel med 45° venstre eller høyre
gjæringsvinkel.
`
Støv- suging (fig. 1, 3, 4)
ADVARSEL: Om mulig, koble til støvavsug som er
designet i henhold til de relevante reglene for støvavsug.
Koble til støvavsug som er designet i henhold til de relevante reglene.
Lufthastigheten på det eksterne systemet skal være 20 m/s +/- 2 m/s.
Hastigheten skal måles i tilkoblingsrøret ved tilkoblingspunktet, med
verktøyet tilkoblet men ikke startet.
MERK: DWV9000 vri-lås kobling (ii) anbefales som ekstra tilbehør for å
koble til støvsugeren.
Transport (fig. 1, 2)
ADVARSEL: For enkelt å transportere gjæringssagen har
sagen to gripefordypninger for hånden (dd). Bruk aldri
beskyttelsen for å løfte eller transportere gjæringssagen.
1. For å transportere sagen, sett skråvinkel og gjæringsvinkel til 0°.
2. Trykk inn åpnehendelen på nedre beskyttelse (b) (fig. 1).
3. Trykk saghodet ned og trykk inn låseknappen (w) (fig. 2).
4. Sett saghodet i hvileposisjon og stram til traverslåsen (s).
74
ADVARSEL: Hvis sagbladet er slitt, skift det med et nytt
skarpt blad.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
Før bruk, inspiser nøye øvre bladbeskyttelse, bevegelig nedre
bladbeskyttelse så vel som støvavsugsrøret for å se om det vil fungere
ordentlig. Pass på at spon, støv eller partikler fra arbeidsstykket ikke kan
føre til blokkering av funksjonene.
Dersom fragmenter av arbeidsstykket kiler seg mellom sagblad og
beskyttelse, koble verktøyet fra strømforsyningen og følg instruksjonene
i avsnitt Montere sagblad. Ta av de fastkilte delene og sett på igjen
sagbladet.
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedhuset med tørr
luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene. Bruk
godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du
utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp
noen del av verktøyet i en væske.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskader,
rengjør bordoverflaten regelmessig.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskader,
rengjør støvoppsamlingssystemet regelmessig.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DeWalt kan våre farlig, ettersom dette ikke er
testet sammen med dette verktøyet. For å redusere faren
for skader bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av DeWalt
brukes til dette produktet.
STØTTE FOR LANGE STYKKER (FIG. 5)
• Støtt alltid opp lange stykker.
• For best resultat, bruk forlengerstøtten (DE7023) for å forlenge
bordets bredde på sagen (kan kjøpes hos din forhandler som
ekstrautstyr). Støtt opp lange arbeidsstykker ved hjelp av praktiske
løsninger som en sagbukk eller lignende, for å hindre at endene
henger ned.
NORSK
UTVALG AV SAGBLADER SOM ER TILGJENGELIGE (ANBEFALTE BLADER)
Type blad
DT1158 serien 30
Bladdimensjoner
250 mm
DT4282 serien 40
DT4226 serien 40
250 mm
250 mm
DT4287 serien 40
250 mm
DT4282 serien 40
250 mm
Bruk
For generelt bruk, kløyving og
tverrsaging av tre og plast
TCG for bruk med aluminium
ATB for finsaging av fabrikkert og
naturlig treverk
TCG for ekstra fin saging av
fabrikkert og naturlig treverk
Kapping av aluminium
Konsulter din forhandler fot ytterligere informasjon om egnet
ekstrautstyr.
Miljøvern
Separat innsamling. Dette produktet skal ikke kastes
sammen med vanlig husholdningsavfall.
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på produktene sine og tilbyr
en enestående garanti for profesjonelle brukere av produktet.
Denne garantierklæringen kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine kontraktsmessige rettigheter
som profesjonell bruker eller på dine lovfestede rettigheter som
privat, ikke-profesjonell bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den Europeiske Union (EU) og det
Europeiske Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med ytelsen til ditt DEWALT-verktøy,
kan du ganske enkelt returnere det innen 30 dager, komplett med
alle de originale komponentene slik du kjøpte det, til innkjøpsstedet
for å få full refusjon. Produktet må ha blitt utsatt for rimelig slitasje
og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet må skiftes eller du ikke
lenger har bruk for det, skal du ikke kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles separat.
Separat innsamling av brukte produkter og pakkematerialer
gjør det mulig å gjenvinne materialer og bruke dem på nytt.
Gjenbruk av gjenvunne materialer reduserer forurensning
og etterspørselen etter råvarer.
Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser om separat innsamling
av elektriske produkter fra hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos
forhandleren når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning av DEWALTprodukter som ikke kan brukes lenger. Send produktet til et autorisert
servicesenter som kan samle inn produkter på dine vegne og anvende
denne tjenesten.
Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta kontakt med
nærmeste DEWALT-kontor på adressen som er oppført i denne
brukerhåndboken. Du finner også en liste over autoriserte servicesentre
for DEWALT og utførlig informasjon om service og kontaktpersoner på
Internett på www.2helpU.com.
Dersom du har behov for vedlikehold eller service på ditt DEWALTverktøy i de første 12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en autorisert DEWALT
reparatør. Kvittering må fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt på grunn av materialeller produksjonsfeil innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler vederlagsfritt eller – etter vårt
skjønn – å erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises;
• Produktet returneres komplett med alle originale komponenter.
Dersom du har et krav, kontakt forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT katalogen, eller
kontakt ditt DEWALT kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte DEWALT reparatører og
informasjon om vår etter-salg service finner du på internett under:
www.2helpU.com.
75
PO RT UGUÊ S
SERRA DE ESQUADRIA DE CORTE TRANSVERSAL DWS778
A estimativa do nível de exposição às vibrações também
deverá ter em conta o número de vezes que a ferramenta
é desligada e os momentos em que está ligada, mas
não está efectivamente a funcionar. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição às vibrações
durante o período de trabalho total.
Identifique medidas de segurança adicionais para proteger
o utilizador contra os efeitos das vibrações, tais como:
efectuar uma manutenção correcta da ferramenta e dos
acessórios, manter as mãos aquecidas e organizar padrões
de trabalho.
Parabéns!
Optou por uma ferramenta da DEWALT. Longos anos de experiência,
um desenvolvimento meticuloso dos seus produtos e um grande
espírito de inovação são apenas alguns dos argumentos que fazem da
DEWALT um dos parceiros de maior confiança para os utilizadores de
ferramentas eléctricas profissionais.
Dados técnicos
DWS778
Voltagem
Tipo
Alimentação
Diâmetro da lâmina
Diâmetro do orifício de
encaixe da lâmina
Velocidade máxima da lâmina
Profundidade de corte
Espessura máx. da lâmina
Corte em esquadria
(ângulo máximo)
Corte em bisel
(ângulo máximo)
Esquadria composta
W
mm
QS/GB
230
1
1850
250
LX
115
1
1650
250
mm
min-1
mm
mm
30
4300
85
1,75
30
4100
85
1,75
para a esquerda
50°
50°
Definições: directrizes de segurança
para a esquerda
corte em bisel
corte em esquadria
48°
45°
45°
48°
45°
45°
As definições abaixo descrevem o nível de gravidade de cada aviso.
Leia o manual e preste atenção a estes símbolos.
V
Capacities
corte transversal a 90°
corte em esquadria a 45°
corte em esquadria a 48°
corte em bisel a 45°
corte em bisel a 48°
Dimensões globais
Peso
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
LPA (pressão sonora)
dB(A)
94,2
94,2
KPA (variabilidade da
pressão sonora)
dB(A)
3,0
3,0
LWA (potência acústica)
dB(A)
107,2
107,2
KWA (variabilidade da
potência acústica)
O utilizador deve garantir que este dispositivo é ligado apenas a um
sistema de alimentação que preencha o requisito indicado acima.
Se necessário, o utilizador pode solicitar à empresa pública de
fornecimento de energia eléctrica a impedância do sistema no ponto de
ligação.
PERIGO: indica uma situação de
perigo eminente que, se não for evitada, irá resultar em
morte ou ferimentos graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em ferimentos
ligeiros ou moderados.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
dB(A)
3,0
3,0
dB(A)
115,6
115,6
K
dB(A)
3,0
3,0
PICO, P
Ferramentas de 230 V10 amperes, alimentação de rede
NOTA: Este dispositivo foi concebido para ligação a um sistema de
fornecimento de energia com uma impedância máxima de sistema
permissível Zmax de 0,25 Ohm no ponto de ligação (caixa de serviço
de alimentação) do fornecimento do utilizador.
85 x 305
85 x 215
85 x 204
58 x 305
54 x 305
465 x 615 x 390
17,2
L
PICO, P
Fusíveis
Europa
Indica risco de incêndio.
Arestas afiadas.
Declaração de conformidade da CE
Valores totais de vibração (soma vectorial triaxial) determinados em conformidade com
a norma EN 61029:
Valor de emissão de vibrações ah
ah =
m/s²
2,4
2,4
Variabilidade K =
m/s²
1,5
1,5
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de informações
foi medido em conformidade com um teste padrão estabelecido pela
norma EN 61029 e poderá ser utilizado para comparar uma ferramenta
com outra. Por conseguinte, este nível poderá ser utilizado para uma
avaliação preliminar da exposição às vibrações.
A DEWALT declara que os produtos descritos em Dados técnicos se
encontram em conformidade com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN 61029-1 e EN 61029-2-9.
ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações declarado
diz respeito às principais aplicações da ferramenta. No
entanto, se a ferramenta for utilizada para aplicações
diferentes ou com acessórios diferentes, ou não receber
uma manutenção adequada, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto poderá aumentar
significativamente o nível de exposição às vibrações
durante o período de trabalho total.
76
DWS778
Além disso, estes produtos também se encontram em conformidade
com a Directiva 2004/108/CE e 2011/65/UE. Para obter mais
informações, contacte a DEWALT através da morada indicada em
seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro técnico e
faz esta declaração em nome da DEWALT.
PORTUGUÊS
Horst Grossmann
Vice-presidente da Divisão de Engenharia e Desenvolvimento de
Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
01.11.2012
aguçadas. Nunca transporte a ferramenta segurando-a pelo
respectivo cabo.
12. Fixe a peça a trabalhar.
Sempre que possível, utilize grampos ou um torno para fixar a
peça a trabalhar. Este procedimento é mais seguro do que utilizar
a sua mão e liberta ambas as mãos para usar a ferramenta.
13. Não se estique demasiado ao trabalhar uma peça.
Instruções de segurança
ATENÇÃO! Ao utilizar ferramentas eléctricas, deve
seguir sempre as precauções básicas de segurança para
reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico e ferimentos,
incluindo as precauções indicadas em seguida.
Leia todas estas instruções antes de tentar utilizar este produto e
guarde-as num local seguro.
GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTA POSTERIOR
Regras de segurança gerais
1. Mantenha a área de trabalho limpa e organizada.
As áreas e as bancadas de trabalho desorganizadas potenciam a
ocorrência de ferimentos.
2. Tenha em conta o ambiente da área de trabalho.
Não exponha a ferramenta à chuva. Não utilize a ferramenta em
condições de água ou humidade. Mantenha a área de trabalho
bem iluminada (luminosidade de 250 a 300 lux). Não utilize a
ferramenta onde exista um risco de causar um incêndio ou uma
explosão, como, por exemplo, na presença de líquidos ou gases
inflamáveis.
3. Proteja-se contra choques eléctricos.
Evite o contacto do corpo com superfícies e equipamentos ligados
à terra (por exemplo, tubagens, radiadores, fogões e frigoríficos).
Ao utilizar a ferramenta em condições extremas (por exemplo, com
elevada humidade, quando estiverem a ser produzidas limalhas,
etc.), a segurança eléctrica pode ser melhorada usando um
transformador de isolamento ou um disjuntor com ligação à terra.
4. Mantenha as outras pessoas afastadas.
Não permita que outras pessoas, especialmente crianças, não
envolvidas no trabalho toquem na ferramenta ou na extensão e
mantenha-as afastadas da área de trabalho.
5. Guarde as ferramentas que não estejam ser utilizadas.
Quando não estiverem a ser utilizadas, as ferramentas devem ser
guardadas num local seco e fechadas com segurança, fora do
alcance de crianças.
6. Não utilize a ferramenta de forma forçada.
Esta irá efectuar o trabalho de um modo mais eficiente e seguro se
for utilizada da forma e à velocidade para a qual foi concebida.
7. Utilize a ferramenta mais adequada para o trabalho.
Não utilize ferramentas pequenas de forma forçada para fazer o
trabalho de uma ferramenta maior. Não utilize as ferramentas para
finalidades diferentes daquelas para as quais foram concebidas;
por exemplo, não utilize serras circulares para cortar ramos ou
troncos de árvore.
8. Utilize vestuário adequado.
Não use roupas largas ou jóias, dado que estas podem ficar
presas nas peças móveis. Recomenda-se a utilização de calçado
antiderrapante ao trabalhar no exterior. Utilize uma protecção para
o cabelo que permita prender o cabelo comprido.
9. Utilize equipamento de protecção.
Utilize sempre óculos de protecção. Utilize uma máscara contra o
pó se o trabalho realizado produzir partículas. Se estas partículas
puderem estar consideravelmente quentes, use também um
avental de protecção resistente ao calor. Utilize sempre protecções
para os ouvidos. Utilize sempre um capacete de protecção.
10. Ligue um equipamento de extracção de partículas.
Se forem fornecidos dispositivos para a ligação de equipamento de
extracção e recolha de partículas, certifique-se de que estes são
ligados e utilizados adequadamente.
11. Não aplique força excessiva sobre o cabo.
Nunca puxe o cabo para o desligar da tomada. Mantenha o
cabo afastado do calor, de substâncias oleosas e de extremidades
Mantenha sempre um apoio e um equilíbrio adequados.
14. Efectue uma manutenção cuidadosa das ferramentas.
Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas de forma
a obter um desempenho mais eficiente e seguro. Siga as
instruções para lubrificar e substituir os acessórios. Inspeccione
as ferramentas periodicamente e, caso estejam danificadas,
mande-as reparar através de um centro de assistência autorizado.
Mantenha as pegas e os botões secos, limpos e isentos de óleo e
gordura.
15. Desligue as ferramentas.
Quando não estiverem a ser utilizadas, antes de uma acção de
manutenção e ao substituir acessórios, tais como lâminas, brocas
e mandris, desligue as ferramentas da fonte de alimentação.
16. Retire as chaves de ajuste.
Ganhe o hábito de verificar se as chaves de ajuste foram retiradas
da ferramenta antes de a utilizar.
17. Evite ligar a ferramenta de forma não intencional.
Não transporte a ferramenta com um dedo no gatilho de
activação. Certifique-se de que a ferramenta se encontra na
posição “off” (desligada) antes de a ligar à tomada.
18. Utilize extensões adequadas para exteriores.
Antes de qualquer utilização, inspeccione a extensão e, caso esta
esteja danificada, substitua-a. Quando a ferramenta for utilizada no
exterior, use apenas extensões especificamente concebidas para
uma utilização no exterior.
19. Mantenha-se atento.
Tenha atenção ao que está a fazer. Utilize o senso comum. Não
utilize a ferramenta quando estiver cansado ou sob a influência de
drogas ou álcool.
20. Verifique se existem peças danificadas.
Antes de qualquer utilização, verifique cuidadosamente a
ferramenta e o cabo de alimentação para determinar se a
ferramenta irá funcionar adequadamente e realizar a função para
a qual foi concebida. Verifique o alinhamento e a lubrificação das
peças móveis, se existem danos em qualquer peça, a montagem
da máquina e quaisquer outras condições que possam afectar o
funcionamento da ferramenta. Uma protecção ou outra peça que
se encontre danificada deverá ser reparada adequadamente ou
substituída por um centro de assistência autorizado, a menos que
este manual de instruções indique outro procedimento. Todos os
botões defeituosos deverão ser substituídos por um centro de
assistência autorizado. Não utilize a ferramenta se o gatilho de
activação não a ligar e desligar. Nunca tente efectuar qualquer
reparação por si mesmo.
ATENÇÃO! A utilização de qualquer acessório ou
dispositivo complementar ou qualquer utilização desta
ferramenta que seja diferente do que é recomendado neste
manual de instruções poderá representar um risco de
ferimentos.
21. Mande reparar a sua ferramenta por um técnico qualificado.
Esta ferramenta eléctrica encontra-se em conformidade com
as normas de segurança aplicáveis. As reparações deverão ser
exclusivamente efectuadas por técnicos qualificados utilizando
peças sobresselentes originais. Caso contrário, tal poderá resultar
num perigo considerável para o utilizador.
Regras de segurança adicionais para serras de
esquadria
• A máquina inclui um cabo de alimentação com uma configuração
especial, que só pode ser substituído pelo fabricante ou pelo seu
agente de assistência autorizado.
• Não utilize a serra para cortar materiais diferentes dos
recomendados pelo fabricante.
77
PO RT UGUÊ S
• Não utilize a máquina sem os resguardos devidamente
posicionados, se não estiverem a funcionar ou se não tiveram uma
manutenção adequada.
• Certifique-se de que o suporte está devidamente fixado quando
realizar cortes de biselamento.
• Mantenha a área em torno da máquina em bom estado e sem
materiais soltos, isto é, aparas e pedaços de material.
• Seleccione a lâmina correcta para o material que pretende cortar.
• Utilize as lâminas de serra devidamente afiadas. Tenha em atenção
a marca de velocidade na lâmina da serra.
• Certifique-se de que todos os botões de bloqueio e pegas de
fixação estão fixos antes de iniciar qualquer operação.
• Nunca coloque as mãos perto da lâmina no local onde a serra está
ligada à fonte de energia eléctrica.
• Nunca tente parar a máquina rapidamente, inserindo uma
ferramenta ou qualquer outro meio para parar a lâmina; se o fizer,
pode ocorrer um acidente grave.
-– a velocidade do ar do extractor de serradura não deve ser
inferior a 20 m/s.
Certifique-se de que a extracção local, as campânulas, reflectores
e calhas estão devidamente regulados.
• Tenha em conta os seguintes factores que influenciam a exposição
ao ruído:
-– utilize lâminas de serra concebidas para reduzir o ruído
produzido;
-– utilize apenas lâminas de serra bem afiadas.
• A manutenção da máquina deve ser realizada periodicamente.
• Disponha de uma adequada iluminação geral ou localizada.
• Certifique-se de que o operador tem formação adequada sobre a
utilização, ajuste e funcionamento da máquina.
• Certifique-se de que os espaçadores e anéis de eixo são
adequados para o fim a que se destina, tal como indicado neste
manual.
• Consulte o manual de instruções antes de utilizar qualquer
acessório.
O uso incorrecto de um acessório pode causar danos.
• Evite remover quaisquer cortes ou outras partes da peça de
trabalho da área de corte enquanto a máquina estiver em
funcionamento e a cabeça da serra não estiver na posição de
repouso.
• Utilize um fixador ou use luvas quando manusear uma lâmina de
serra ou material áspero.
• Nunca corte peças com menos de 150 mm.
• Certifique-se de que a lâmina da serra está montada
correctamente antes de a utilizar.
• Sem suporte adicional, a máquina foi concebida para aceitar o
tamanho máximo da peça de trabalho de:
• Certifique-se de que a lâmina roda na direcção correcta.
– 85 mm de peso por 305 mm de largura por 400 mm de
comprimento;
• Não utilize lâminas com um diâmetro superior ou inferior ao
recomendado. Consulte os dados técnicos para obter a
classificação da lâmina. Utilize apenas as lâminas especificadas
neste manual e em conformidade com a norma 847-1.
– As peças de trabalho maiores devem ser suportadas por uma
mesa adicional adequada, por exemplo, o modelo DE7023.
Fixe sempre a peça de trabalho correctamente na mesa da
serra.
• Considere a utilização de lâminas de redução de ruído
especialmente concebidas.
• Não utilize lâminas fabricadas com AÇO RÁPIDO.
• Não utilize lâminas de serra com rachas ou danificadas.
• Não utilize discos abrasivos ou de diamante.
• Utilize apenas lâminas de serra em que a velocidade assinalada
seja, pelo menos, igual à indicada na serra.
• Nunca utilize a serra sem a placa de corte.
• Levante a lâmina da zona de corte na peça antes de libertar o
interruptor.
• Antes de cada corte, certifique-se de que a máquina está estável.
• Não introduza nenhum objecto contra a ventoinha para fixar o eixo
do motor.
• O resguardo da lâmina na serra levanta automaticamente quando
o braço é baixado; baixa sobre a lâmina quando a alavanca de
desengate do resguardo (b) é empurrada.
• Nunca levante o resguardo da lâmina, a menos que a serra esteja
desligada. O resguardo pode ser levantado com a mão durante a
colocação ou remoção das lâminas de serra ou a inspecção da
serra.
• Verifique periodicamente se as entradas de ventilação do motor
estão limpas e sem aparas.
• Substitua a placa de corte de serra quando estiver gasta.
• Desligue a máquina da corrente eléctrica antes de realizar qualquer
trabalho de manutenção ou mudar a lâmina.
• Nunca efectue qualquer trabalho de limpeza ou manutenção
quando a máquina estiver em funcionamento e se a cabeça não
estiver na posição de repouso.
• Em caso de acidente ou falha da máquina, desligue a máquina de
imediato e retire a ficha da máquina da fonte de alimentação.
• Comunique a falha e assinale a máquina de maneira adequada,
para evitar que outras pessoas utilizem a máquina defeituosa.
• Se a lâmina da serra ficar bloqueada devido a força de avanço
anormal durante o corte, desligue a máquina e retire a ficha da
fonte de alimentação. Retire a peça de trabalho e certifique-se que
a lâmina da serra funciona sem problemas. Ligue a máquina e
inicie a nova operação de corte com força de avanço reduzida.
• Nunca corte ligas leves, especialmente magnésio.
• Sempre que a situação o permitir, monte a máquina numa
bancada, utilizando parafusos com 8 mm de diâmetro e 80 mm de
comprimento.
Riscos residuais
Os seguintes riscos são inerentes à utilização das serras:
– ferimentos causados ao tocar nas partes rotativas
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes e da
implementação de dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os seguintes:
– Danos auditivos.
– Risco de acidentes causados por partes descobertas da lâmina da
serra em rotação.
– Risco de ferimento ao mudar a lâmina da serra sem protecção.
– Risco de entalar os dedos quando abrir os resguardos.
– Perigos de saúde provocados pela inalação de poeiras produzidas
durante o corte de madeira, especialmente carvalho, faia e placas
de fibra de densidade média.
• Se estiver equipado com laser ou LED, não é permitido substituir
por outro tipo de laser. As reparações devem ser realizadas pelo
fabricante do laser ou por um agente autorizado.
Os seguintes factores aumentam o risco de problemas de respiração:
• Quando serrar madeira, ligue a serra a um dispositivo de recolha
de serradura. Tenha sempre em conta os seguintes factores que
influenciam a exposição à serradura:
– Extracção de poeira insuficiente causada por filtros de exaustão
sujos
-– tipo de material a trabalhar (as tábuas de madeira prensada
produzem mais serradura do que a madeira);
-– lâmina da serra afiada;
-– regule o ajuste da lâmina da serra;
78
– Não deve ser ligado um extractor de poeira durante o corte de
madeira
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de utilizar este
equipamento.
PORTUGUÊS
aa. Grampo do cabo
Use uma protecção auditiva.
bb. Orifício do cadeado
Use uma protecção ocular.
dd. Saliências de transporte (esquerda e direita)
cc. Botão de reposição
ee. Flange interior (fig. 7)
Ponto de transporte
ff. Sistema de fixação do material
gg. Interruptor de ligar/desligar a luz de funcionamento XPSTM
Mantenha as mãos afastadas da lâmina
hh. Luz de funcionamento XPSTM
ii. Conector com fecho rotativo (DWV9000, acessório opcional)
USO PRETENDIDO
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. 2)
O Código de data (v v), o qual também inclui o ano de fabrico, está
impresso na superfície do equipamento.
Exemplo:
2012 XX XX
Ano de fabrico
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
A Serra de esquadria para cortes transversais da DEWALT foi
concebida para o corte profissional de madeira, produtos derivados de
madeira, plásticos e alumínio. Efectua as operações de serragem de
corte transversal, biselamento e em esquadria de maneira fácil, precisa
e segura.
Quando está equipada com uma lâmina de serra adequada, esta
máquina tem capacidade para cortar perfis de alumínio com uma
espessura máxima de 4,0 mm. NUNCA corte magnésio.
Esta unidade foi concebida para uso com uma lâmina de ponta de
carboneto com 250 mm de diâmetro nominal.
1 Serra de esquadria para cortes perpendiculares, parcialmente
montada
NÃO o utilize em locais húmidos ou na presença de líquidos ou gases
inflamáveis.
2 Chaves hexagonais de 4/6 mm
Estas serras de esquadria são ferramentas eléctricas profissionais.
1 Lâmina de serra de ponta de carboneto de tungsténio de 250 mm
NÃO permita que crianças entrem em contacto com a ferramenta. É
necessário supervisão quando estas ferramentas forem manuseadas
por utilizadores inexperientes.
1 Sistema de fixação do material
1 Manual de instruções
1 Esquema ampliado dos componentes
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de qualquer utilização.
Descrição (fig. 1, 2, 7, 11, 12)
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica ou
qualquer dos seus componentes. Tal poderá resultar em
danos ou ferimentos.
a. Interruptor de accionamento
b. Alavanca de desengate do resguardo
c. Punho
d. Resguardo superior fixo
e. Flange exterior
f. Parafuso da lâmina
g. Resguardo inferior da lâmina
h
Lâmina de serra
i. Alavanca de bloqueio da barra de deslizamento (fig. 11)
ATENÇÃO! Não utilize a máquina para fins que não sejam
aqueles para os quais foram concebidos.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou mentais
reduzidas, falta de experiência e/ou conhecimentos, a menos que
estejam acompanhados de uma pessoa que se responsabilize pela
sua segurança. As crianças nunca devem ficar sozinhas com este
produto.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem específica.
Verifique sempre se a potência da fonte de alimentação corresponde
à voltagem indicada na placa com os requisitos de alimentação da
ferramenta.
A sua ferramenta possui isolamento duplo, em conformidade
com a norma EN 61029; por conseguinte, não é necessária
nenhuma ligação à terra.
No caso de o cabo ter de ser substituído, a ferramenta apenas deve
ser reparada por um técnico de assistência autorizado ou por um
electricista qualificado.
É obrigatória a utilização dos seguintes cabos:
j. Mesa fixa
k. Placa de corte
l. Braço de esquadria
m. Trinco de esquadria
DWS778:
H05RN-F, 2x1,0 mm²
DWS778 LX:
H05RR-F, 2x1,5 mm²
Utilizar uma extensão
p. Parafusos da régua de esquadria (fig. 12)
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma extensão aprovada
com 3 núcleos, adequada para a potência de alimentação desta
ferramenta (consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio
condutor é 1,5 mm2; o comprimento máximo da extensão é 30 m.
q. Barra de deslizamento
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo na íntegra.
n. Mesa rotativa/braço de esquadria
o. Régua de esquadria
r. Bocal de extracção de poeiras
s. Bloqueio transversal
t. Punho de fixação de inclinação
u. Régua do ângulo de corte inclinado
v. Orifícios para montagem na bancada
w. Botão de bloqueio
x. Barras transversais
MONTAGEM
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos,
desligue a máquina e retire a respectiva ficha da
tomada antes de instalar e retirar acessórios, ajustar
ou alterar a configuração da ferramenta ou efectuar
reparações. Certifique-se de que o gatilho se encontra
na posição OFF (ferramenta desligada). Uma activação
acidental pode causar ferimentos.
y. Cabeça da serra
z. Chaves hexagonais
79
PO RT UGUÊ S
Desembalar a ferramenta
O motor e as protecções já se encontram montados na base.
Montar a ferramenta numa bancada (fig. 2)
1. Foram fornecidos orifícios (v) em todos os quatro pés para
facilitar a montagem da ferramenta numa bancada. Os orifícios
fornecidos são compatíveis com vários tamanhos de parafusos.
Utilize qualquer um dos orifícios; não é necessário utilizar ambos.
Monte sempre a sua serra com segurança para evitar que
esta se movimente quando a estiver a utilizar. Para melhorar a
portabilidade da ferramenta, esta pode ser montada num pedaço
de contraplacado com 12,5 mm de espessura (ou mais), o qual
pode então ser fixado com um grampo no seu suporte de trabalho
ou transportado para outras áreas de trabalho e fixado onde
quiser.
2. Ao fixar a sua serra num pedaço de contraplacado, certifique-se
de que os parafusos de montagem não sobressaem na parte
inferior do contraplacado. O contraplacado deve ficar ao mesmo
nível do suporte de trabalho. Ao fixar a serra com um grampo em
qualquer superfície de trabalho, aplique o grampo apenas nas
saliências de fixação onde se localizam os orifícios dos parafusos
de montagem. A fixação em qualquer outro ponto irá interferir com
o funcionamento correcto da serra.
3. Para evitar a colagem das peças e cortes imprecisos, certifiquese de que a superfície de montagem não está distorcida ou
desnivelada. Se a serra baloiçar na superfície, coloque um calço
fino por baixo de um dos pés da serra até a serra ficar firme na
superfície de montagem.
Montar a lâmina de serra (fig. 2, 6–8)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos,
desligue a máquina e retire a respectiva ficha da
tomada antes de instalar e retirar acessórios, ajustar
ou alterar a configuração da ferramenta ou efectuar
reparações. Certifique-se de que o gatilho se encontra
na posição OFF (ferramenta desligada). Uma activação
acidental pode causar ferimentos.
ATENÇÃO: os dentes de uma lâmina nova são muito
afiados e podem ser perigosos.
ATENÇÃO! Certifique-se de que substitui a lâmina da serra
apenas de acordo com o procedimento descrito. Utilize
apenas lâminas de serra tal como especificado em Dados
técnicos; Cat. n.º: Sugere-se o modelo DT4282.
IMPORTANTE: quando colocar uma nova lâmina, a cabeça da serra
(y) deve ser colocada na posição mais elevada.
1. Para levantar a cabeça da serra (y) para a posição mais elevada,
empurre a cabeça da serra (y) para baixo e puxe o botão de
bloqueio (w) para fora.
2. Liberte a pressão descendente e aguarde até que a cabeça da
serra suba até à altura máxima.
3. Insira a chave hexagonal de 6 mm (z) totalmente no bloqueio do
veio (uu) no local oposto ao do eixo da lâmina e fixe-a (fig. 6, 8).
AJUSTES
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de lesão, desligue
a unidade e retire a ficha da fonte de alimentação
antes de instalar ou remover acessórios, antes
de fazer ajustes ou alterar configurações ou fizer
reparações. Certifique-se de que o interruptor de
activação está na posição de desligar. Um arranque
acidental pode causar lesões.
A sua serra de esquadria foi ajustada correctamente de origem.
Se for necessário ajustá-la novamente, em caso de transporte,
manuseamento ou qualquer outro motivo, siga os passos indicados
abaixo para ajustar a serra. Depois de os efectuar, estes ajustes devem
permanecer precisos.
Ajustar as barras transversais para obter uma
profundidade de corte constante (fig. 1, 2, 9, 10)
A lâmina deve funcionar a uma profundidade de corte constante ao
longo do comprimento total da mesa e não deve tocar na mesa fixada
na parte de trás da ranhura ou na parte da frente do braço rotativo.
Para consegui-lo, as barras transversais (x) devem estar totalmente
paralelas em relação à mesa quando a cabeça da serra (y) for
totalmente premida.
1. Prima a alavanca de desengate do resguardo inferior (b) (fig. 1).
2. Prima a cabeça da serra totalmente na direcção para a posição
traseira e meça a altura entre a mesa rotativa (n) e a parte inferior
da flange exterior (e) (fig. 10).
3. Accione o bloqueio transversal da cabeça da serra (s) (fig. 2).
4. Mantendo a cabeça da serra totalmente premida, puxe a cabeça
para a extremidade até ao fim do curso.
5. Meça novamente a altura indicada na Figura 10. Os valores devem
ser idênticos.
6. Se for necessário ajustar, proceda do seguinte modo (fig. 9):
a. Afrouxe a contra-porca (kk) no suporte (ll) debaixo do bocal
superior de extracção de poeiras (r) (fig. 1) e ajuste o parafuso
(mm) conforme necessário, procedendo em pequenos passos.
b. Aperte a contra-porca (kk).
ATENÇÃO: verifique sempre se a lâmina não toca na
mesa na parte de trás da ranhura ou na parte da frente do
braço rotativo nas posições a um ângulo de 90° na vertical
e de 45° de inclinação. Não ligue a ferramenta antes de
verificar estas regulações!
Ajustar a guia (fig. 11)
Levante a alavanca de bloqueio da barra de deslizamento (i) para a
esquerda para afrouxá-la. Desloque a barra de deslizamento (q) para
uma posição em que não toque na lâmina e, em seguida, aperte a
alavanca de bloqueio da guia, rodando-a para a direita.
Verificação e ajuste da lâmina na guia
(fig. 2, 12, 13)
4. Insira a chave hexagonal de 6 mm (z) no parafuso da lâmina (f) e
afrouxe-a, rodando-a para a direita. Retire o parafuso da lâmina (f)
e a flange exterior (e).
1. Afrouxe o trinco de esquadria (m).
5. Prima a alavanca de desengate do resguardo inferior (b) para
levantar o resguardo da lâmina inferior (g) e retire a lâmina da
serra (h).
3. Oscile o braço de esquadria até que o trinco o coloque na posição
de corte em esquadria de 0°.
6. Instale a nova lâmina da serra na alça que se encontra na flange
interior (ee), certificando-se de que os dentes na extremidade
inferior da lâmina estão virados para a guia (afastados do
operador).
7. Instale novamente a flange exterior (e), certificando-se de que as
alças de localização (jj) estão engatadas correctamente, uma em
cada lado do eixo do motor.
8. Insira o parafuso da lâmina (f) e aperte-o com a chave hexagonal
de 6 mm (z), rodando-o para a esquerda, ao mesmo tempo que
fixa a chave hexagonal de 6 mm (z) com a outra mão (fig. 8).
9. Retire os dois parafusos hexagonais (z) e instale-os novamente no
respectivo suporte.
2. Coloque o polegar no braço de esquadria (l) e prima o trinco de
esquadria (m) para libertar a mesa rotativa/braço de esquadria (n).
4. Puxe a cabeça para baixo e bloqueie-a nesta posição utilizando o
botão de bloqueio (w).
5. Verifique se as duas marcas de 0° (nn) na régua de esquadria (o)
estão ligeiramente visíveis.
6. Coloque um esquadro (oo) contra o lado esquerdo da guia (q) e
da lâmina (h).
ATENÇÃO: Não toque com o esquadro nas pontas dos
dentes da lâmina.
7. Se for necessário ajustar, proceda do seguinte modo:
a. Desaperte os parafusos da régua de esquadria (p) (fig. 12)
e desloque a régua/braço de esquadria para a esquerda ou
direita até a lâmina estar a um ângulo de 90° em relação à guia,
como medido com o esquadro (oo) (fig. 13).
b. Volte a apertar os parafusos da régua de esquadria (p).
80
PORTUGUÊS
Verificação e ajuste da lâmina na mesa
(fig. 2, 14–16)
1. Solte o punho de fixação de inclinação (t) (fig. 14).
2. Pressione a cabeça da serra (y) para a direita para certificar-se de
que está totalmente na vertical e aperte o punho de fixação de
inclinação.
3. Coloque um esquadro (oo) em cima da mesa e contra a lâmina da
serra (h) (fig. 15).
ATENÇÃO: Não toque com o esquadro nas pontas dos
dentes da lâmina.
4. Se for necessário ajustar, proceda do seguinte modo:
a. Afrouxe o punho de fixação de inclinação (t) e, com uma chave
hexagonal (z), rode o parafuso de fixação de ajuste vertical (qq)
para dentro ou fora até a lâmina fazer um ângulo de 90° com a
mesa, tal como medido com o esquadro.
b. Se o indicador da inclinação (rr) não indicar zero na escala
da inclinação (u), solte os parafusos do ângulo de corte
inclinado (pp) que fixam a régua e desloque a régua, conforme
necessário.
Verificação e ajuste do ângulo de inclinação
(fig. 2, 14, 16)
A reposição da inclinação permite regular o ângulo de inclinação
máximo para 45° ou 48°, conforme necessário.
1. Certifique-se de que o botão de reposição (ss) está localizado no
lado esquerdo.
2. Solte o punho de fixação de inclinação (t).
3. Virado para a parte da frente do equipamento, desloque a cabeça
da serra (y) para a esquerda.
4. Esta é a posição de inclinação de 45°.
5. Se for necessário ajustar o equipamento, rode o parafuso de
fixação de ajuste de inclinação de 5° (tt) utilizando uma chave
hexagonal de 4 mm (z), para dentro ou para fora conforme
necessário até o indicador da inclinação (rr) indicar um ângulo de
45°.
ATENÇÃO: Os entalhes da guia podem ficar obstruídos
com serradura. Utilize uma vareta ou ar de baixa pressão
para desobstruir as ranhuras da guia.
Antes de qualquer utilização
ATENÇÃO:
• Instale a lâmina de serra adequada. Não utilize lâminas
demasiado gastas. A velocidade de rotação máxima da
ferramenta não deve exceder a da lâmina de serra.
• Não tente cortar peças demasiado pequenas.
• Deixe a lâmina cortar livremente. Não efectue o corte de
forma forçada.
• Deixe o motor alcançar a sua velocidade total antes de
cortar.
• Certifique-se de que todos os manípulos de bloqueio e
pegas de fixação estão bem apertados.
• Fixe a peça a trabalhar.
• Embora esta serra consiga cortar madeira e muitos
materiais não ferrosos, estas instruções de utilização
referem-se apenas ao corte de madeira. Aplicam-se
as mesmas directrizes aos outros materiais. Não corte
materiais ferrosos (ferro e aço) ou alvenaria com esta
serra! Não utilize quaisquer discos abrasivos!
• Certifique-se de que utiliza a placa de corte. Não utilize
a máquina se a ranhura de corte for mais larga do que
10 mm.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos,
desligue a máquina e retire a respectiva ficha da
tomada antes de instalar e retirar acessórios, ajustar
ou alterar a configuração da ferramenta ou efectuar
reparações. Certifique-se de que o gatilho se encontra
na posição OFF (ferramenta desligada). Uma activação
acidental pode causar ferimentos.
Chama-se a atenção dos utilizadores britânicos para os “regulamentos
de máquinas de trabalhos em madeira de 1974” e quaisquer erratas
posteriores.
Certifique-se de que a máquina é colocada de modo a satisfazer as
suas condições ergonómicas em termos de altura e estabilidade da
mesa. O local de instalação da máquina deve ser escolhido de modo
a que o operador tenha uma visão adequada e suficiente espaço em
redor à volta da máquina que permita um funcionamento da peça de
trabalho sem quaisquer restrições.
Para reduzir os efeitos de vibração, certifique-se de que a temperatura
ambiente não é demasiado fria, que a máquina e os acessórios
possuem manutenção adequada e que o tamanho da peça de
trabalho é adequado para esta máquina.
Ligar e desligar a ferramenta (fig. 1)
É disponibilizado um orifício (bb) no interruptor de activação (a) para a
colocação de um cadeado para bloquear a ferramenta.
1. Para ligar a ferramenta, prima o interruptor de accionamento (a).
2. Para parar a ferramenta, liberte o interruptor.
Utilização do sistema de indicadores luminosos de
funcionamento XPSTM (fig. 1)
NOTA: A serra de esquadria deve ser ligada a uma fonte de
alimentação.
O sistema de indicadores luminosos de funcionamento XPSTM (hh)
está equipado com um interruptor de ligar/desligar (gg). O sistema de
indicadores luminosos de funcionamento XPSTM é independente do
interruptor de activação da serra de esquadria. O indicador luminoso
não tem de estar ligado para utilizar a serra.
Para cortar ao longo de uma linha escrita a lápis numa placa de
madeira:
1. Ligue o sistema XPSTM e, em seguida, puxe o punho (c) para
baixo para aproximar a lâmina da serra (h) da placa de madeira. O
tracejado da lâmina aparece na placa de madeira.
2. Alinhe o tracejado de lápis com o tracejado da lâmina. Pode ser
necessário ajustar os ângulos de esquadria ou bisel para que
correspondam exactamente ao tracejado do lápis.
Posição do corpo e da mão
O posicionamento correcto do seu corpo e das suas mãos durante o
trabalho com a serra de esquadria torna o corte mais fácil, preciso e
seguro.
ATENÇÃO:
• Nunca coloque as mãos perto da área de corte.
• Nunca coloque as mãos a uma distância inferior a 150
mm da lâmina.
• Fixe a peça de trabalho com firmeza na mesa e na guia
quando efectuar trabalhos de corte. Mantenha as mãos
na posição adequada até o interruptor ter sido libertado e
a lâmina parar por completo.
• Realize sempre testes (sem ligação à corrente) antes de
concluir os cortes, para que possa verificar a trajectória
da lâmina.
• Não cruze as mãos.
• Coloque os pés firmemente assentes no chão e
mantenha o equilíbrio adequado.
• À medida que desloca o braço da serra para a esquerda
ou direita, acompanhe-o e encoste-se ligeiramente na
parte lateral da lâmina da serra.
ATENÇÃO: Respeite sempre as instruções de segurança e
os regulamentos aplicáveis.
81
PO RT UGUÊ S
Cortes com serra básicos
CORTE TRANSVERSAL DIREITO NA VERTICAL (FIG. 1, 2, 17)
NOTA: utilize lâminas de serra de 250 mm com orifícios do eixo
de 30 mm para obter as capacidades de corte pretendidas.
1. Levante a cabeça da serra (y) para a posição mais elevada,
empurrando a cabeça da serra (y) para baixo e puxe o botão de
bloqueio (w) para fora. Liberte a pressão descendente e aguarde
até que a cabeça da serra suba até à altura máxima.
2. Prima o trinco de esquadria (m) e, em seguida, desloque o braço
para a posição de 0°.
3. Liberte o trinco de esquadria.
4. Certifique-se sempre de que o trinco de esquadria está bloqueado
com firmeza antes de proceder ao corte.
5. Coloque a madeira que pretende serrar encostada à barra de
deslizamento (q) e fixe-a com o sistema de fixação do material (ff).
6. Agarre o punho (c) e carregue na alavanca de desengate do
resguardo (b) para libertar o resguardo. Pressione o interruptor
de activação (a) para ligar o motor. É recomendável iniciar o corte
perto da guia.
7. Liberte a cabeça para permitir que a lâmina penetre a madeira e
entre na placa de corte de plástico (k).
8. Depois de concluir o corte, liberte o interruptor e aguarde que
a lâmina da serra pare de rodar por completo antes de colocar
novamente a cabeça na posição de repouso superior.
ATENÇÃO:
• Para alguns tipos de perfis de plástico, é aconselhável
seguir a sequência pela ordem inversa.
• O resguardo da lâmina inferior foi concebido para se
fechar rapidamente quando a alavanca (b) for libertada.
Se tal não se verificar, envie a lâmina para ser reparada
por um agente de reparação autorizado da DEWALT.
REALIZAÇÃO DE UM CORTE DE DESLIZAMENTO (FIG. 1, 2, 18)
1. Accione o bloqueio transversal da cabeça da serra (s) para
afrouxá-la.
2. Empurre a cabeça da serra (y) para baixo, puxe o botão de
bloqueio (w) e deixe a cabeça da serra levantar-se para a posição
mais elevada.
3. Coloque a madeira que pretende serrar encostada à barra de
deslizamento (q) e fixe-a com o sistema de fixação do material (ff).
4. Baixe a cabeça da serra e depois puxe-a até ao fim do curso.
5. Prima a alavanca de desengate do resguardo (b) para libertar o
resguardo. Pressione o interruptor de activação (a) para ligar o
motor.
6. Liberte totalmente a cabeça para permitir que a lâmina penetre a
madeira e empurre a cabeça para trás para concluir o corte.
7. Quando concluir o corte, liberte o interruptor e aguarde que a
lâmina da serra pare de rodar por completo antes de colocar
novamente a cabeça na posição de repouso.
ATENÇÃO: Não se esqueça de bloquear a cabeça da
serra na posição traseira depois de terminar os cortes de
deslizamento.
CORTE TRANSVERSAL EM ESQUADRIA VERTICAL (FIG. 1, 19)
1. Prima o trinco de esquadria (m). Desloque o braço para a esquerda
ou direita para obter o ângulo pretendido.
2. O trinco de esquadria será localizado automaticamente a um
ângulo de 0°, 15°, 22,5°, 31,62°, 45° e 50°, tanto para a esquerda
como para a direita. Se for necessário um ângulo intermédio,
segure a cabeça com firmeza e bloqueia-a, apertando o trinco de
esquadria.
3. Certifique-se sempre de que o trinco de esquadria está bloqueado
com firmeza antes de proceder ao corte.
4. Proceda como se quisesse fazer um corte perpendicular a direito
vertical.
ATENÇÃO: Quando fizer cortes em esquadria na
extremidade de um pedaço de madeira com uma pequena
parte pequena a ser cortada, posicione a madeira para se
certificar de que o recorte fica na parte lateral da lâmina
com o ângulo maior virado para a guia, isto é::
82
esquadria à esquerda, corte à direita
esquadria à direita, corte à esquerda
CORTES TRANSVERSAIS DE INCLINAÇÃO (FIG. 11, 14, 20)
Os ângulos de inclinação podem ser regulados entre 0° e 48° para
a esquerda. Os ângulos de inclinação superiores a 45° podem ser
cortados com o braço de esquadria, com uma regulação entre zero e
uma posição máxima de esquadria de 45° para a direita ou esquerda.
1. Desbloqueie a alavanca da barra de deslizamento (i) e afaste a guia
da lâmina.
2. Solte o punho de fixação de inclinação (t) e ajuste o bisel conforme
pretendido.
3. Regule o botão de reposição (cc), se necessário.
4. Segure a cabeça com firmeza e não a deixe cair.
5. Aperte o punho de fixação de inclinação (t) com firmeza.
6. Faça deslizar a guia na direcção da lâmina, certificando-se de que
não toca na lâmina e, em seguida, aperte a alavanca de bloqueio
da guia, rodando-a para a direita.
7. Proceda como se quisesse fazer um corte perpendicular a direito
vertical.
Corte de metais não ferrosos
Quando cortar metais não ferrosos, o equipamento só pode ser
utilizado para fazer cortes transversais directos na vertical e em
esquadria no modo de serra em esquadria. Não recomendamos a
realização de cortes em esquadria compostos e com inclinação em
metais não ferrosos. O equipamento nunca deve ser utilizado para
cortar metais ferrosos.
• Utilize sempre um sistema de fixação do material quando cortar
metais não ferrosos. Certifique-se de que a peça de trabalho está
bem fixada.
• Utilize apenas lâminas de serra adequadas para o corte de metais
não ferrosos.
• Quando utilizar lubrificantes, aplique apenas cera ou um spray. Não
utilize emulsões ou líquidos semelhantes.
A suavidade do corte depende de vários factores, por exemplo, do
material que vai ser cortado. Quando se precisa de cortes perfeitos
para molduras e outros trabalhos de precisão, uma lâmina (de 60
dentes de carboneto) e um corte suave e uniforme produzem os
resultados desejados.
ATENÇÃO: Certifique-se de que o material não se desloca
durante o corte; fixe-o bem no seu lugar. Espere sempre
que a lâmina pare por completo, antes de levantar o braço.
Se se formarem pequenos fragmentos de madeira na parte
de trás da peça a trabalhar, cole um pedaço de fita cola na
madeira onde o corte vai ser efectuado. Serre através da
fita cola e retire-o depois cuidadosamente.
Fixação da peça de trabalho (fig. 23–25)
ATENÇÃO: Utilize sempre um sistema de fixação do
material.
Para obter os melhores resultados, utilize o sistema de fixação do
material (ff) concebido para utilização na sua serra.
Utilize sempre um sistema de fixação do material quando cortar metais
não ferrosos. Certifique-se de que a peça de trabalho está bem fixada.
INSTALAÇÃO DE GRAMPOS
1. Insira-o no orifício atrás da guia. O grampo (ff) deve estar virado
para a parte de trás da serra de esquadria. Certifique-se de que o
entalhe no grampo está totalmente inserido na base da serra de
esquadria. Se a ranhura for visível, significa que o grampo não está
fixo.
2. Rode o grampo num ângulo de 180º para a frente da serra de
esquadria.
3. Afrouxe o botão para ajustar o grampo para cima ou para baixo e
depois utilize o botão de ajuste fino para fixar a peça com firmeza.
NOTA: quando fizer cortes em bisel, coloque o grampo no lado
direito da base. REALIZE SEMPRE TESTES (SEM LIGAÇÃO À
CORRENTE) ANTES DE TERMINAR OS CORTES PARA VERIFICAR
A TRAJECTÓRIA DA LÂMINA. CERTIFIQUE-SE DE QUE O GRAMPO
NÃO INTERFERE COM O MOVIMENTO DA SERRA OU DOS
RESGUARDOS.
PORTUGUÊS
Esquadria composta (fig. 21, 22)
Transporte (fig. 1, 2)
ATENÇÃO: para transportar convenientemente a serra de
esquadria, a base inclui duas saliências para as mãos (dd).
Nunca utilize protecções para levantar ou transportar a
serra de esquadria.
Este corte é uma combinação de um corte de esquadria e com bisel.
Este é o tipo de corte utilizado para fazer armações ou caixas com
lados inclinados, como mostrado na Figura 21.
ATENÇÃO: Se o ângulo de corte variar de corte para
corte, verifique se o punho de fixação de inclinação e o
botão de fixação de esquadria estão bem seguros. Estes
devem estar bem apertados, depois de fazer qualquer
modificação na inclinação ou na esquadria.
• O gráfico indicado abaixo pode ajudá-lo a escolher as regulações
de inclinação e esquadria adequadas para cortes comuns de
meia-esquadria composta.
• Para utilizar o gráfico, seleccione o ângulo “A” (fig. 22) pretendido
para o seu projecto e coloque esse ângulo no arco apropriado
na tabela. A partir desse ponto siga a tabela precisamente para
encontrar o ângulo correcto da inclinação e passe para o outro
lado para encontrar o ângulo devido da esquadria.
5
75
15
20
25
30
35
40
45
CAIXA,
4 LADOS
SQUARE
BOX
65
40
50
35
45
35
CAIXA6 DE
6 LADOS
SIDED
BOX
75
40
30
35
70
30
65
80
85
30
25
45
20
65
70
50
25
55
35
50
45
15
15
30
40
15
25
35
10
20
40
60
20
80
85
55
60
25
75
CONFIGURE ESTE ÂNGULO DE
NA SERRA
SETESQUADRIA
THIS MITER ANGLE
ON SAW
55
60
40
30
DE 8
8 CAIXA
SIDED BOX
10
15
20
15
5
10
20
25
LADOS
10
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
ÂNGULO
DE LATERAL DA CAIXA (ÂNGULO “A”)
ANGLE OF SIDE OF BOX (ANGLE"A")
80
10
70
0
85
45
1. Para transportar a serra, é necessário regular as posições de
inclinação e esquadria para um ângulo de 0°.
2. Prima a alavanca de desengate do resguardo inferior (b) (fig. 1).
3. Prima a cabeça da serra para baixo e empurre o botão de
bloqueio (w) (fig. 2).
4. Coloque a cabeça da serra na posição de repouso e aperte o
bloqueio transversal (s).
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DEWALT foi concebida para funcionar
durante um longo período de tempo com uma manutenção mínima.
Uma utilização continuamente satisfatória depende de um cuidado
adequado com a ferramenta e de uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos,
desligue a máquina e retire a respectiva ficha da
tomada antes de instalar e retirar acessórios, ajustar
ou alterar a configuração da ferramenta ou efectuar
reparações. Certifique-se de que o gatilho se encontra na
posição OFF (ferramenta desligada). Uma activação
acidental pode causar ferimentos.
ATENÇÃO: se a lâmina de serra estiver gasta, substitua-a
por uma nova lâmina afiada.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de lubrificação adicional.
45
SET
THISÂNGULO
BEVEL ANGLE
ON SAW
CONFIGURE
ESTE
DE BISEL
NA SERRA
1. Coloque a sua serra nos ângulos descritos e faça uns cortes de
experiência.
2. Experimente juntar as peças cortadas.
Exemplo: Para fazer uma caixa de 4 lados com 25° ângulos
exteriores (ângulo “A”) (fig. 22), use o arco superior à direita.
Procure 25° na régua do arco. Siga a linha de intersecção
horizontal de cada lado, para obter a posição do ângulo de
esquadria na serra (23°). Igualmente, siga a linha de intersecção
vertical até ao topo ou ao fundo, para obter a posição do ângulo
em bisel na serra (40°). Experimente sempre os cortes em pedaços
de madeira, para verificar as posições na serra.
ATENÇÃO: nunca exceda os limites de esquadria da
esquadria composta de 45° de inclinação com uma
esquadria de 45° para a esquerda ou direita.
`
Extracção de poeira (fig. 1, 3, 4)
ATENÇÃO: Sempre que possível, ligue um dispositivo de
extracção de poeira, concebido em conformidade com as
respectivas regulamentações no que respeita a emissão de
poeiras.
Ligue um dispositivo de recolha de serradura concebido em
conformidade com as regulamentações adequadas. A velocidade do
ar dos sistemas ligados externamente deve ser 20 m/s +/- 2 m/s. A
velocidade deve ser medida no tubo de ligação no ponto da ligação
com a ferramenta ligada, mas não em funcionamento.
NOTA: O conector rápido de fecho rotativo DWV9000 (ii) é
recomendado como acessório opcional para ligação ao dispositivo de
extracção das poeiras.
Limpeza
Antes de utilizar, verifique com cuidado a protecção da lâmina superior,
a protecção da lâmina inferior amovível, bem como o tubo de extracção
de poeira para determinar o funcionamento adequado. Certifique-se de
que aparas, pó ou partículas de peças de trabalho não dão origem a
bloqueios de uma das funções.
Se ficarem encravados fragmentos de peças de trabalho entre a lâmina
da serra e as protecções, desligue a máquina da fonte de alimentação
e siga as instruções indicadas na secção Montagem da lâmina da
serra. Retire as partes encravadas e volte a montar a lâmina da serra.
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da
unidade com ar comprimido seco sempre que houver
acumulação de detritos dentro das aberturas de ventilação
e à volta das mesmas. Utilize uma protecção aprovada
para os olhos e uma máscara aprovada contra o pó ao
efectuar este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize solventes ou outros químicos
abrasivos para limpar as peças não metálicas da
ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer os
materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca
permita a entrada de qualquer líquido na ferramenta; nunca
submirja qualquer peça da ferramenta num líquido.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, limpe
regularmente a superfície da mesa.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, limpe
regularmente o sistema de recolha de partículas.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela DEWALT,
a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverão ser utilizados acessórios recomendados
pela DEWALT com este produto.
83
PO RT UGUÊ S
APOIO PARA PEÇAS COMPRIDAS (FIG. 5)
GARANTIA
• Apoie sempre as peças compridas.
• Para obter os melhores resultados, use o suporte de extensão
(DE7023) para ampliar a superfície da mesa da sua serra (pode
ser adquirido no seu concessionário, como opção). Apoie as
peças compridas, usando qualquer meio conveniente como
uma bancada ou um dispositivo semelhante, para evitar que a
extremidade tombe.
GAMA DE LÂMINAS DE SERRA DISPONÍVEIS (LÂMINAS RECOMENDADAS)
Tipo de lâmisxdzxssdxsswdxznaDimensões da lâmina Utilização
Série DT1158 30
250 mm
Para a serração ao comprido e
o corte transversal de madeira e
plástico
Série DT4282 40
250 mm
TCG para utilização com alumínio
Série DT4226 40
250 mm
ATB para o corte preciso de
madeira natural e artificial
Série DT4287 40
250 mm
TCG para o corte extra preciso de
madeira natural e artificial
Série DT4282 40
250 mm
Corte de alumínio
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre os
acessórios adequados.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva. Este produto não deve ser
eliminado com o lixo doméstico normal.
Se, um dia, o produto DEWALT tiver de ser substituído ou já
não tiver utilidade, não o elimine com o lixo doméstico. Disponibilize
este produto para recolha selectiva.
A recolha selectiva de produtos usados e embalagens
permite que os materiais sejam reciclados e novamente
utilizados. A reutilização de materiais reciclados ajuda a
prevenir a poluição ambiental e reduz a procura de
matérias-primas.
A DEWALT confia na qualidade dos seus produtos e, como tal,
oferece uma garantia excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de garantia complementa
os seus direitos contratuais enquanto utilizador profissional ou os
seus direitos legais enquanto utilizador privado não profissional,
não os prejudicando, seja de que forma for. A garantia é
válida nos Estados-membros da União Europeia e nos paísesmembros da Zona Europeia de Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito com o desempenho da
sua ferramenta da DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor no
prazo de 30 dias, juntamente com a respectiva embalagem e
todos os componentes originais, para obter um reembolso total
ou trocá-la por outra ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo necessário apresentar
uma prova de compra.
• CONTRATO DE UM ANO DE ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência para a sua
ferramenta DEWALT, num período de 12 meses após a
respectiva data de compra, terá direito a um visita de assistência
gratuita. Esta visita será efectuada gratuitamente num agente de
reparação autorizado da DEWALT. Será necessário apresentar
uma prova de compra. Inclui mão-de-obra. O serviço inclui
a mãode- obra, mas exclui quaisquer acessórios e peças
sobresselentes, a não ser que estes se tenham avariado ao
abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar um funcionamento
anómalo resultante de materiais ou mão-de-obra defeituosos
num período de 12 meses após a respectiva data de compra,
a DEWALT garante a substituição gratuita de todas as peças
defeituosas ou, de acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
Os regulamentos locais poderão permitir a recolha selectiva
de produtos eléctricos, em centros municipais de resíduos ou através
do revendedor do novo produto.
• O produto não tenha sido utilizado incorrectamente ou de
forma abusiva;
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha e reciclagem de
produtos DEWALT quando estes tiverem atingido o fim da sua vida útil.
Para tirar partido deste serviço, devolva o produto a qualquer Centro
de Assistência Técnica autorizado que proceda à respectiva recolha em
nome da DEWALT.
• Não tenham sido realizadas reparações por pessoas não
autorizadas;
Poderá verificar a localização do Centro de Assistência mais próximo
contactando a delegação DEWALT na morada indicada neste manual.
Em alternativa, encontrará uma lista dos Centros de Assistência Técnica
DEWALT e todas as informações sobre o nosso serviço pós-venda
disponíveis na Internet em: www.2helpU.com.
84
• O produto apenas tenha sido sujeito a um desgaste normal;
• Seja apresentada uma prova de compra;
• O produto seja devolvido juntamente com a respectiva
embalagem e todos os componentes originais.
Se quiser apresentar uma reclamação, contacte o seu
revendedor ou verifique a localização do seu agente de
reparação DEWALT mais próximo, indicado no catálogo DEWALT
ou contacte um escritório da DEWALT na morada indicada neste
manual. Poderá encontrar na Internet uma lista dos agentes
de reparação autorizados da DEWALT, bem como os dados
de contacto completos do nosso serviço pós-venda no site:
www.2helpU.com.
SUOM I
KATKAISU- JA JIIRISAHA DWS778
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen
tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia
kumppaneita työssään sähkötyökaluja käyttäville.
DWS778
Jännite
Tyyppi
Virransyöttö
Terän halkaisija
Terän aukko
Terän suurin nopeus
Leikkuusyvyydessä
Maks. terän paksuus
Suurimmat jiirikulmat
Suurimmat viistekulmat
Yhdistetty jiiraus
V
W
mm
mm
min-1
mm
mm
vasemmalle/oikealle
vasemmalle
viiste
jiiri
Kapasiteetit
katkaisu 90°
jiiri 45°
jiiri 48°
viiste 45°
viiste 48°
Kokonaismitat
Paino
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja kiinnitä
huomiota näihin symboleihin.
Tekniset tiedot
QS/GB
230
1
1850
250
30
4300
85
1,75
50°
48°
45°
45°
Käyttäjän täytyy varmistaa, että laite on liitetty vain yllä olevat
vaatimukset täyttävään järjestelmään. Käyttäjä voi tarvittaessa kysyä
sähköyhtiöltä järjestelmän impedanssin liittymäkohdassa.
VAARA: Ilmaisee välitöntä vaaratilannetta. Mikäli vaaraa
ei voida välttää, seurauksena on hengenmenetys tai
vakava vamma.
LX
115
1
1650
250
30
4100
85
1,75
50°
48°
45°
45°
85 x 305
85 x 215
85 x 204
58 x 305
54 x 305
465 x 615 x 390
17,2
VAROITUS: Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta.
Mikäli vaaraa ei voida välttää, seurauksena voi olla
hengenmenetys tai vakava vamma.
HUOMIO: Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta. Mikäli
vaaraa ei voida välttää, seurauksena voi olla vähäinen tai
keskinkertainen vamma.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä
aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Ilmaisee sähköiskun vaaraa.
Ilmaisee tulipalon vaaraa.
Terävät reunat.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
LPA (äänenpaine)
dB(A)
94,2
94,2
DWS778
KPA (äänenpaine, vaihtelu)
dB(A)
3,0
3,0
LWA (akustinen theo)
dB(A)
107,2
107,2
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset:
2006/42/EU, EN 61029-1, EN 61029-2-9.
KWA (akustinen teho, vaihtelu)
dB(A)
3,0
3,0
LP,PEAK
dB(A)
115,6
115,6
KP,PEAK
dB(A)
3,0
3,0
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin
2004/108/EU ja 2011/65/EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla
yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen
DEWALTin puolesta..
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 61029-standardin mukaisesti:
Tärinän päästöarvo ah
ah =
m/s²
2,4
2,4
Vaihtelu K =
m/s²
1,5
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN 61029-standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää verrattaessa
työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä työkalua
sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on kiinnitetty
erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä
voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi altistumiseen
työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai se toimii
tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää merkittävästi
työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan vähentää
merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet kunnossa,
pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä huomiota työn
jaksottamiseen.
Sulakkeet
Eurooppa
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.11.2012
Turvallisuusohjeet
VAROITUS! Käytettäessä sähkötyökaluja on aina
kiinnitettävä huomiota turvaohjeisiin tulipalon ja
sähköiskun vaaran vähentämiseksi, sillä niistä voi aiheutua
henkilövahinko.
Lue kaikki nämä ohjeet ennen tämän laitteen käyttämistä ja säästä ne.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.
Yleiset turvallisuusohjeet
230 V
10 ampeerin sulake
HUOMAA: Laite on tarkoitettu muodostamaan yhteys
tehonsyöttöjärjestelmään suurimmalla sallitulla järjestelmän impedanssilla
Zmax 0,25 Ω käyttäjän tehonsyötön liittymäkohdassa.
1. Pidä työskentelyalue siistinä.
Epäsiistiys aiheuttaa onnettomuuksia.
85
S UO M I
2. Valitse työskentelypaikka huolellisesti.
Älä altista laitetta sateelle. Älä käytä työkalua paperia kosteassa
tai märässä ympäristössä. Työskentelyalueella tulee olla kirkas
vähintään 250–300 luksin valaistus. Älä käytä työkalua, jos on
olemassa tulipalon tai räjähdyksen vaara esimerkiksi syttyvien
nesteiden tai kaasujen vuoksi.
3. Suojaudu sähköiskulta.
Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, esimerkiksi putkia,
jäähdyttimiä, liesiä ja jääkaappeja. Jos käytät työkalua hankalissa
olosuhteissa, esimerkiksi kosteissa paikoissa tai jos syntyy
metallilastuja, voit parantaa sähköturvallisuutta vikavirtakytkimen
avulla.
4. Pidä muut ihmiset kaukana.
Älä anna sivullisten, varsinkaan lasten, koskettaa työkalua tai
jatkojohtoa. Pidä heidät loitolla.
5. Laita käyttämättömät työkalut takaisin paikoilleen.
Jos työkaluja ei käytetä, säilytä niitä kuivassa paikassa poissa lasten
ulottuvilta.
6. Älä kohdista työkaluun liikaa voimaa.
Työkalu toimii paremmin ja turvallisemmin, jos sitä käytetään sen
käyttötarkoituksen mukaisesti.
7. Käytä oikeaa työkalua.
Älä käytä keveitä työkaluja raskaille työkaluille tarkoitettuihin tehtäviin.
Käytä työkaluja vain niiden käyttötarkoituksen mukaisesti. Älä
esimerkiksi käytä kaarisahaa katkaisemiseen.
8. Pukeudu oikein.
Löysät vaatteet tai korut voivat tarttua liikkuviin osiin. Ulkona
työskenneltäessä on suositeltavaa käyttää liukumattomia jalkineita.
Suojaa pitkät hiukset.
9. Käytä suojavarusteita.
Käytä aina suojalaseja. Suojaudu pölyltä tai lentäviltä lastuilta
kasvo- tai pölysuojuksen avulla. Jos lastut ovat kuumia, käytä myös
kuumuutta kestäviä suojavaatteita. Käytä aina kuulonsuojaimia.
Käytä aina kypärää.
10. Yhdistä laite pölynkeräimeen.
Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi talteen, käytä niitä.
11. Älä vaurioita sähköjohtoa.
Älä irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä johdosta. Pidä
sähköjohto kaukana kuumuudesta, öljystä ja terävistä reunoista. Älä
kanna työkalua sen johdosta.
12. Kiinnitä työstettävä kappale.
Kiinnitä kappale paikoilleen esimerkiksi puristimien avulla, jos
mahdollista. Se on turvallisempaa kuin kappaleen pitäminen
kädessä. Lisäksi molemmat kädet vapautuvat työkalun
käsittelemiseen.
13. Älä kurkottele.
Varmista hyvä jalansija ja tasapaino.
14. Huolehdi työkaluista hyvin.
Pidä terät terävinä ja puhtaina. Se parantaa turvallisuutta ja
tehokkuutta. Noudata ohjeita, kun voitelet työkalua tai vaihdat siihen
tarvikkeita. Tarkista työkalut säännöllisesti. Jos ne vaurioituvat, vie
ne korjattaviksi valtuutettuun huoltokorjaamoon. Pidä kahvat ja
kytkimet kuivina, puhtaina sekä vapaina öljystä ja rasvasta.
15. Irrota pistoke pistorasiasta.
Irrota pistoke pistorasiasta, kun työkalua ei käytetä tai siihen
vaihdetaan esimerkiksi terä.
16. Irrota säätöavaimet ja vääntimet.
Ota tavaksi tarkistaa ennen työkalun käyttämistä, että säätöavaimet
ja vääntimet on poistettu.
17. Vältä työkalun käynnistymistä vahingossa.
Älä kanna työkalua pitämällä sormea kytkimellä. Varmista ennen
pistokkeen työntämistä pistorasiaan, että työkalusta on katkaistu
virta.
18. Käytä ulkona ulkokäyttöön tarkoitettuja jatkojohtoja.
Tarkista jatkojohto ennen käyttämistä. Jos se on vaurioitunut,
vaihda se virheettömään. Jos käytät työkalua ulkona, käytä vain
ulkokäyttöön tarkoitettua ja sellaiseksi merkittyä jatkojohtoa.
86
19. Ole valpas.
Pysy tilanteen tasalla. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä työkalua
ollessasi väsynyt tai lääkkeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
20. Tarkista osien vaurioituminen.
Tarkista työkalu ja johto huolellisesti ennen käyttämistä sen
varmistamiseksi, että ne toimivat oikein. Tarkista liikkuvat osat, niiden
kiinnitys, osien eheys ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos
suojus tai muu osa on vaurioitunut, se on vaihdettava valtuutetussa
huoltokorjaamossa, ellei käyttöohjeessa muuta neuvota. Vaihdata
vaurioituneet katkaisijat valtuutetussa huoltokeskuksessa. Älä käytä
työkalua, jos kytkin ei toimi. Älä yritä tehdä korjauksia itse.
VAROITUS: Jos tässä työkalussa käytetään muita kuin
käyttöohjeessa suositeltuja varusteita tai jos sitä käytetään
muuhun tarkoitukseen, on olemassa henkilövahingon vaara.
21. Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Tämä sähkötyökalu täyttää oleellisten turvallisuusmääräysten
vaatimukset. Vain valtuutetut henkilöt saavat tehdä korjaukset
käyttäen alkuperäisiä varaosia. Muutoin käyttäjä joutuu
huomattavaan vaaraan.
Kulmasahojen lisäturvasääntöjä
• Koneessa on erikoisvarusteltu virtajohto, jonka vain valmistaja tai
valtuutettu korjaamo saa vaihtaa.
• Älä käytä sahaa leikkaamaan muita materiaaleja kuin valmistajan
suosittelemia.
• Älä käytä konetta, ilman että suojukset ovat paikallaan, jos suojukset
eivät toimi tai jos suojuksia ei ole huollettu oikein.
• Varmista, että varsi on kiinnitetty kunnolla, ennen kuin suoritat
viistoleikkauksia.
• Pidä lattia-alue koneen ympärillä tasaisena, puhtaana ja vapaana
materiaaleista esim. lastuista ja muista leikkuujätteistä.
• Valitse oikea terä leikattavalle materiaalille.
• Käytä oikein teroitettuja sahanteriä. Huomioi sahan terään merkitty
enimmäisnopeus.
• Varmista, että kaikki lukitusnupit ja kiinnityskahvat on kiristetty ennen
minkään toiminnon aloittamista.
• Älä koskaan laita käsiäsi teräalueelle, kun saha on liitetty
verkkolähteeseen.
• Älä koskaan yritä sammuttaa käynnissä olevaa laitetta nopeasti
jumittamalla työkalu tai muilla tavoilla estämällä terää. Tämä voi
aiheuttaa vakavan tapaturman.
• Ennen kuin käytät mitään lisävarustetta, lue käyttöohje.
Lisävarusteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa vahinkoja.
• Käytä terän pidintä tai käsineitä, kun käsittelet sahan terää tai
karkeaa materiaalia.
• Varmista, että sahan terä on asennettu oikein ennen käyttöä.
• Varmista, että terä pyörii oikeaan suuntaan.
• Älä käytä teriä, joiden halkaisija on suosituksia suurempi tai
pienempi. Katso terän sopivat tyyppiarvot teknisistä tiedoista.
Käytä vain ohjekirjassa ilmoitettuja teriä EN 847-1 -standardin
mukaisesti.
• Harkitse erikoisvalmistettujen melua vähentävien terien käyttöä.
• Älä käytä NOPEITA TERÄKSISIÄ sahanteriä.
• Älä käytä murtuneita tai vahingoittuneita sahanteriä.
• Älä käytä hioma- tai timanttilaikkoja.
• Käytä ainoastaan sahanteriä, joihin merkitty nopeus on vähintään
yhtä suuri kuin sahaan merkitty nopeus.
• Älä koskaan käytä sahaa ilman uurroslevyä.
• Nosta terä työkappaleen uurroksesta ennen kytkimen
vapauttamista.
• Ennen sahaamista tulee varmistaa, että kone on vakaa.
• Älä kiilaa mitään tuuletinta vasten moottorin akselin tukemiseksi.
• Sahan teräsuojus nousee automaattisesti, kun varsi lasketaan
alas, ja se laskeutuu terän päälle, kun suojuksen lukituksen
vapautusvipua (b) työnnetään.
• Älä koskaan nosta teräsuojusta manuaalisesti, jos sahaa ei
SUOM I
ole sammutettu. Suojus voidaan nostaa käsin, kun sahanteriä
asennetaan tai poistetaan tai sahaa halutaan tutkia.
• Tarkista säännöllisesti, että moottorin ilmanvaihtoaukot ovat puhtaat
ja lastuttomat.
• Vaihda kulunut uurroslevy.
• Irrota kone virtalähteestä ennen kuin suoritat mitään huoltotöitä tai
kun vaihdat terää.
• Älä koskaan suorita puhdistusta tai huoltotöitä, kun kone on
käynnissä ja teräosa ei ole lepoasennossa.
– Terveysriskit, jotka aiheutuvat pölyn hengittämisestä sahattaessa
puuta, erityisesti tammea, pyökkiä ja MDF-levyä.
Seuraavat tekijät lisäävät hengitysongelmien riskiä:
– Koneeseen ei ole kiinnitetty puuta sahattaessa pölynimulaitetta
– Puhdistamattomien poistosuodattimien aiheuttama riittämätön
pölynpoisto
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
• Jos koneeseen on asennettu laser tai LED, sitä ei saa vaihtaa
toisen tyyppiseen laseriin. Vain laserin valmistaja tai valtuutettu
korjaamo saa suorittaa korjaukset.
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
• Liitä saha pölynkeräyslaitteeseen, kun sahaat puuta. Ota aina
huomioon tekijät, jotka vaikuttavat pölylle altistumiselle:
Käytä kuulosuojaimia.
-– työstettävän materiaalin tyyppi (lastulevy tuottaa enemmän pölyä
kuin puu);
Käytä suojalaseja.
-– sahanterän terävyys;
Kantokohta
-– sahanterän oikea säätö;
-– pölynimulaite, jonka ilman virtausnopeus ei saa olla alle 20 m/s.
Varmista, että paikallinen poistolaite sekä kuvut, roiskelevyt ja kourut
on asennettu oikein.
• Huomioi seuraavat tekijät, jotka vaikuttavat melulle
altistumiseen:
-– käytä sahanteriä, jotka on suunniteltu vähentämään melua;
-– käytä vain hyvin teroitettuja sahanteriä.
• Koneen huolto tulee suorittaa säännöllisesti.
Pidä kädet poissa terän ulottuvilta
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] 2)
Päivämääräkoodi (v v) on merkitty koteloon. Se sisältää myös
valmistusvuoden.
Esimerkki:
2012 XX XX
• Järjestä riittävä yleis- tai kohdevalaistus.
• Varmista, että käyttäjä on riittävän koulutettu koneen käyttöön ja sen
toimintaan.
• Varmista, että välilevyt ja kararenkaat ovat tässä käyttöoppaassa
osoitetun tarkoituksen mukaisia.
• Vältä katkaistujen palojen tai muiden työkappaleen osien
poistamista leikkuualueelta, kun kone on käynnissä ja kun saha ei
ole lepoasennossa.
Valmistusvuosi
Pakkauksen sisältö
1 Osittain koottu poikkileikkauksen jiirisaha
2 Kuusiokulma-avainta 4/6 mm
1 250 mm TCT-sahanterä
1 Materiaalinpidike
• Älä koskaan leikkaa 150 mm lyhyempiä työkappaleita.
1 Käyttöohje
• Ilman lisätukea kone on suunniteltu enintään seuraavan kokoisille
työkappaleille:
1 Poikkileikkauspiirros
– Korkeus 85 mm x leveys 305 mm x pituus 400 mm;
– Pidemmät työkappaleet täytyy tukea sopivan lisäpöydän
avulla, esim. DE7023. Kiinnitä työkappale aina turvallisesti
sahapöytään.
• Onnettomuuden tai konevian tapahtuessa sammuta kone
välittömästi ja irrota kone virtalähteestä.
• Raportoi viasta ja merkitse kone, jotta muut ihmiset eivät käytä
viallista konetta.
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
Kuvaus (kuva 1, 2, 7, 11, 12)
VAROITUS: Älä tee sähkötyökaluun tai sen osiin
mitään muutoksia. Muutoin voi aiheutua omaisuus- tai
henkilövahinkoja.
a. Liipaisukytkin
b. Suojuksen lukituksen vapautusvipu
• Kun sahan terä on jumissa epänormaalin syöttövoiman vuoksi
leikkauksen aikana, sammuta kone ja irrota se tehonsyötöstä.
Poista työkappale ja varmista, että sahan terä liikkuu vapaasti.
Sammuta kone ja aloita uusi leikkaustoiminto pienemmällä
syöttövoimalla.
d. Pysyvä yläsuoja
• Älä koskaan leikkaa kevytmetallia, erityisesti magnesiumia.
g. Alempi teräsuojus
• Aina tilanteen mukaan asenna kone penkkiin käyttämällä ruuveja,
joiden halkaisija on 8 mm ja pituus 80 mm.
h. Sahanterä
Vaarat
Seuraavat riskit liittyvät sahojen käyttöön:
– työkalun pyörivien osien koskettamisesta aiheutuvat vammat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden käyttämisestä
huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä ovat seuraavat:
c. Käyttökahva
e. Ulkoinen laippa
f. Terän pultti
i. Liukuvan ohjaimen lukitusvipu (kuva 11)
j. Pysyvä pöytä
k. Uurroslevy
l. Kulmavarsi
m. Kulman lukitsin
n. Pyörivä pöytä/kulmavarsi
– Kuulon heikkeneminen.
o. Kulma-asteikko
– Pyörivien sahanterien suojaamattomien osien aiheuttama
onnettomuusriski.
p. Kulma-asteikon ruuvit (kuva 12)
– Suojaamattoman sahanterän vaihtamisen aiheuttama
onnettomuusriski.
– Sormien puristumisen riski suojuksia vaihdettaessa.
q. Liukuva ohjain
r. Pölynpoistosuutin
s. Poikittainen lukitsin
87
S UO M I
t. Viisteen lukitusvipu
Purkaminen pakkauksesta
u. Viistoasteikko
Moottori ja suojukset on asennettu valmiiksi.
v. Penkin asennusreiät
Kiinnittäminen penkkiin (kuva 2)
w. Lukituspainike
1. Kaikissa neljässä jalassa on aukot (v), jotta työkalu voidaan kiinnittää
penkkiin. Niissä voidaan käyttää eri kokoisia pultteja. Kiinnityksessä
ei tarvitse käyttää molempia aukkoja. Toinen riittää. Kiinnitä saha
aina tukevasti, jotta se ei pääse liikkumaan. Voit helpottaa sahan
siirtämistä kiinnittämällä sen vähintään 12,5 mm:n vanerilevyyn, joka
voidaan kiinnittää työskentelypaikalle tai siirtää muualle.
x. Poikkitangot
y. Sahan pää
z. Kuusiokulma-avaimet
aa. Kaapelin lukitsin
bb. Munalukon reikä
cc. Ohituspainike
dd. Kuljetussyvennykset (vasen ja oikea)
ee. Sisälaippa (kuva 7)
ff. Materiaalinpidike
3. Jos kiinnityspinta on vino tai epätasainen, aiheutuu epätarkkuutta.
Jos saha keinuu ollessaan kiinnitettynä, aseta sahan jalan alle ohut
levy.
gg. Työvalon XPSTM-virtakytkin
hh. XPSTM Työvalo
ii. Kääntölukon liitin (DWV9000, valinnainen lisävaruste)
KÄYTTÖTARKOITUS
DEWALT poikkileikkauksen jiirisaha on suunniteltu puun, puutuotteiden,
muovin ja alumiinin ammattimaiseen leikkaamiseen. Se suorittaa
poikkileikkaus-, viistotus- ja kulmasahaustoiminnot helposti, täsmällisesti
ja turvallisesti.
Kun sahaan on asennettu sopiva sahanterä, se on tarkoitettu enintään
4,0 mm paksujen alumiiniprofiilien leikkaamiseen. ÄLÄ KOSKAAN
leikkaa magnesiumia.
Tämä yksikkö on tarkoitettu käytettäväksi nimellisteränhalkaisijaltaan
250 mm:n karbiditerän kanssa.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on syttyviä
nesteitä tai kaasuja.
Nämä jiirisahat ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja sähkötyökaluja.
ÄLÄ anna lasten koskea laitteesen. Kokemattomat henkilöt saavat
käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
VAROITUS! Älä käytä konetta muuhun kuin osoitettuun
tarkoitukseen.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset)
käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset. Heidän
turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa oleva henkilö.
Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän tuotteen kanssa.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että
verkkovirran jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä jännitettä.
Tämä työkalu on kaksoiseristetty EN 61029 -säädösten
mukaisesti, joten maadoitusjohtoa ei tarvita.
Jos virtajohto on vaihdettava, teetä työ valtuutetussa huoltokorjaamossa
tai sähköasentajalla.
Seuraavia sähköjohtoja on käytettävä:
DWS778:
H05RN-F, 2x1,0 mm²
DWS778 LX:
H05RR-F, 2x1,5 mm²
Jatkojohdon käyttäminen
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle soveltuvaa
3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa. Johdinten
pienin koko on
1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
KOKOAMINEN
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi
katkaise laitteesta virta ja irrota pisto pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä
ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
88
2. Jos kiinnität sahan vanerilevyyn, varmista, että kiinnitysruuvit eivät
työnny levyn pohjan läpi. Vanerilevyn on oltava tukevalla alustalla.
Jos kiinnität sahan alustaan, kiinnitä vain kiinnikkeistä, joissa on
paikat kiinnitysruuveille. Kiinnittäminen muista paikoista häiritsee
sahan toimintaa.
Sahanterän asentaminen (kuvat 2, 6–8)
VAROITUS: Jotta vähennät loukkaantumisen riskiä,
ota yksikkö pois päältä ja irrota kone virtalähteestä
ennen varusteiden asennusta ja poistamista, ennen
asetusten säätöjä tai muuttamista tai korjausten
tekoa. Varmista, että liipaisinkytkin on OFF-asennossa.
Tahaton käynnistyminen aiheuttaa vahingon.
VAROITUS: Uuden terän hampaat ovat erittäin terävät ja
ne voivat olla vaaralliset.
VAROITUS: Huolehdi, että sahan terä laitetaan paikalleen
vain kuvatulla tavalla. Käytä vain osiossa Tekniset tiedot
määritettyjä sahanteriä; luettelonro: DT4282 on suositeltava.
TÄRKEÄÄ: Sahan pään (y) on oltava korkeimmassa asennossa uuden
terän asentamiseksi.
1. Nosta sahan pää (y) korkeimpaan asentoon painamalla sahan pää
(y) alas ja vetämällä lukituspainike (w) ulos.
2. Vapauta alaspäin suuntautuva paine ja anna sahan pään nousta
täyteen korkeuteen.
3. Laita 6 mm:n kuusiokulma-avain (z) kokonaan teräakselin
vastakkaiseen karalukkoon (uu) ja pidä sitä paikallaan (kuva 6, 8).
4. Aseta toinen 6 mm:n kuusiokulma-avain (z) terän pulttiin (f) ja löysää
se kääntämällä sitä myötäpäivään. Poista terän pultti (f) ja ulkoinen
laippa (e).
5. Paina alasuojan lukituksen vapautusvipua (b) alemman
teräsuojuksen (g) nostamiseksi ja poista sahanterä (h).
6. Asenna uusi sahanterä sisälaipan (ee) (kuva 7) tukiosaan
varmistaen, että terän alareunan hammastus osoittaa ohjainta kohti
(poispäin käyttäjästä).
7. Asenna ulompi laippa (e) takaisin ja varmista, että kohdistusulokkeet
(jj) lukittuvat oikein, yksi moottorin akselin kummallekin puolelle.
8. Aseta terän pultti (f) ja kiristä se 6 mm:n kuusiokulma-avaimella
(z) kääntämällä sitä vastapäivään pitämällä samalla 6 mm:n
kuusiokulma-avainta (z) toisella kädelläsi (kuva 8).
9. Poista kaksi kuusiokulma-avainta (z) ja asenna ne takaisin
vastaavaan pidikkeeseen.
SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Jotta vähennät loukkaantumisen riskiä,
ota yksikkö pois päältä ja irrota kone virtalähteestä
ennen varusteiden asennusta ja poistamista, ennen
asetusten säätöjä tai muuttamista tai korjausten
tekoa. Varmista, että liipaisinkytkin on OFF-asennossa.
Tahaton käynnistyminen aiheuttaa vahingon.
Jiirisahasi on säädetty tarkoin tehtaalla. Jos lisäsäädöt ovat
tarpeen kuljetuksen tai käsittelyn tai muun syyn vuoksi, säädä saha
noudattamalla alla olevia ohjeita. Kun säädöt on suoritettu, ne jäävät
tarkoiksi.
Poikkitankojen säätäminen pysyvää
leikkaussyvyyttä varten (kuva 1, 2, 9, 10)
Terän on liikuttava pysyvällä leikkaussyvyydellä pöydän koko pituudelta
eikä se saa koskettaa pysyvää pöytää aukon takaosassa tai pyörivän
SUOM I
varren etuosassa. Voit saavuttaa tämän asettamalla poikkitangot (x)
samansuuntaisesti pöytään, kun sahan pää (y) on painettu kokonaan.
1. Varmista, että ohitusnuppi (ss) on säädetty vasemmalle.
2. Löysää viisteen lukitusvipua (t).
1. Paina alemman suojuksen lukituksen vapautusvipua (b) (kuva 1).
3. Siirrä sahan päätä (y) vasemmalle koneen edessä ollessa.
2. Paina sahan pää kokonaan taka-asentoon ja mittaa korkeus
pyörivästä pöydästä (n) ulkoisen laipan (e) alaosaan (kuva 10).
4. Tämä on 45° viisteasento.
3. Käännä sahan pään poikittaista lukitusta (s) (kuva 2).
4. Pidä sahan pää kokonaan painettuna, vedä pää sen liikealueen
päähän.
5. Jos säätö on tarpeen, käännä 45° viisteen säädön pysäytysruuvia
(tt) 4 mm:n kuusiokulma-avaimella (z) sisään tai ulos tarpeen
mukaan, kunnes viisteen osoitin (rr) osoittaa arvoa 45°.
VAROITUS: Ohjausuriin voi mennä sahanpurua. Käytä
tikkua tai paineilmaa alhaisella paineella puhdistaaksesi
ohjaimen urat.
5. Mittaa kuvassa 10 esitetty korkeus uudelleen. Molempien arvojen
on oltava sama.
6. Jos säätöä tarvitaan, tee se seuraavalla tavalla (kuva 9):
a. Löysää lukitusmutteria (kk) kannattimessa (ll) ylemmän
pölynpoistosuuttimen (r) alapuolella ja säädä ruuvia (mm)
vaaditussa määrin pienin portain.
Ennen käyttämistä
VAROITUS:
• Asenna sahaan oikea terä. Älä käytä erittäin kulunutta
terää. Sahan suurin pyörintänopeus ei saa ylittää terälle
sallittua suurinta nopeutta.
b. Kiristä lukitusmutteri (kk).
VAROITUS: Tarkista aina, että terä ei kosketa pöytää
aukon takaosassa tai pyörivän varren edessä 90°
pystykulmassa ja 45° viisteasennossa. Älä kytke laitetta
päälle ennen kuin olet tarkistanut tämän!
• Älä yritä sahata liian pieniä kappaleita.
• Anna terän leikata vapaasti. Älä pakota sitä.
• Anna moottorin saavuttaa täysi nopeus ennen
sahaamista.
Ohjaimen säätö (kuva 11)
• Varmista, että kaikki lukitusnupit ja kiinnikkeet ovat tiukalla.
Nosta liukuvan ohjaimen lukitusvipua (i) vastapäivään sen löysäämiseksi.
Aseta liukuva ohjain (q) asentoon, jossa se ei osu terään, kiristä sitten
ohjaimen lukitusvipu kääntämällä sitä myötäpäivään.
• Kiinnitä työstettävä kappale.
• Vaikka tämän sahan avulla voidaan sahata puuta ja monia
rautaa sisältämättömiä metalleja, näissä käyttöohjeissa
opastetaan vain puun sahaaminen. Samat ohjeet
koskevat muita materiaaleja. Älä sahaa tällä sahalla rautaa
sisältäviä materiaaleja tai tiiliä. Älä käytä hankauslevyjä.
Terän tarkistaminen ja ohjaimeen säätäminen
(kuva 2, 12, 13)
1. Löysää kulman lukitsin (m).
• Muista käyttää aluslevyä. Älä käytä konetta, jos aluslevy
on 10 mm leveämpi.
2. Aseta peukalo kulmavarteen (l) ja purista kulman lukitsinta (m)
pyörivän pöydän/kulmavarren (n) vapauttamiseksi.
3. Siirrä kulmavartta, kunnes salpa on 0° kulmakohdassa.
KÄYTTÖ
4. Vedä pää alas ja lukitse se paikoilleen käyttäen lukituspainiketta (w).
Käyttöohjeet
5. Tarkista, että kaksi 0° merkintää (nn) ovat näkyvissä kulmaasteikolla (o).
6. Aseta kulmaviivain (oo) ohjaimen (q) vasenta puolta ja
terää (h) vasten.
VAROITUS: Älä koske terän hampaiden kärkiä
kulmaviivaimella.
7. Jos säätöä tarvitaan, tee se seuraavalla tavalla:
VAROITUS: Noudata aina turvallisuusohjeita ja asiaa
koskevia säädöksiä.
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi
katkaise laitteesta virta ja irrota pisto pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä
ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
a. Löysää kulma-asteikon ruuvit (p) (kuva 12) ja siirrä asteikkoa/
kulmavartta vasemmalle tai oikealle, kunnes terä on 90°
ohjaimeen nähden kulmaviivaimella (oo) (kuva 13) mitattuna.
Käyttäjiä Isossa-Britanniassa pyydetään huomioimaan säädökset
“woodworking machinesregulations 1974” ja sen myöhemmät
muutokset.
b. Kiristä kulma-asteikon ruuvit (p).
Varmista, että kone on sijoitettu ergonomisesti pöydän korkeus ja
vakaus huomioiden. Koneen paikka tulee valita niin, että käyttäjällä on
hyvä yleisnäkymä ja tarpeeksi vapaata tilaa koneen ympärillä, mikä
mahdollistaa työkappaleen käsittelyn rajoituksetta.
Terän tarkistaminen ja pöytään säätäminen
(kuva 2, 14-16)
1. Löysää viisteen lukitusvipu (t) (kuva 14).
2. Paina sahan päätä (y) oikealle varmistaaksesi, että se on täysin
pystysuorassa ja kiristä viisteen lukitusvipu.
3. Aseta suorakulmain (oo) pöytää ja sahanterää (h) vasten (kuva 15).
VAROITUS: Älä koske terän hampaiden kärkiä
kulmaviivaimella.
4. Jos säätöä tarvitaan, tee se seuraavalla tavalla:
a. Löysää viisteen lukitusvipua (t) ja käännä kuusiokulma-avaimella
(z) pystyasennon säädön pysäytysruuvia (qq) sisään tai ulos,
kunnes terä on 90° kulmassa pöytään nähden suorakulmaimen
mittauksen mukaan.
b. Jos viisteen osoitin (rr) ei osoita nollaa kulma-asteikolla (u), löysää
kulma-asteikon ruuveja (pp), jotka kiinnittävät asteikon, ja siirrä
asteikkoa tarpeen mukaan.
Jotta vähennetään tärinän vaikutukset, varmista, että ympäröidä
lämpötila ei ole liian kylmä, kone ja lisävarusteet on hyvin huollettu ja
työkappaleen koko on sopiva tälle koneelle.
Käynnistäminen ja sammuttaminen (kuva 1)
Liipaisukytkimessä (a) on reikä (bb) työkalun lukitsemiseksi riippulukolla.
1. Käynnistä työkalu painamalla liipaisukytkintä (a).
2. Pysäytä työkalu vapauttamalla kytkin.
XPSTM LED-valojärjestelmän käyttö (kuva 1)
HUOMAUTUS: Jiirisaha tulee kytkeä virtalähteeseen.
The XPSTM LED-valojärjestelmässä (hh) on virtakytkin (gg). XPSTM LEDvalojärjestelmä toimii sahan liipaisukytkimestä erillään. Valon ei tarvitse
välttämättä palaa, kun sahaa käytetään.
Puukappaleen viivamerkintää pitkin sahaaminen:
Viistekulman tarkistaminen ja säätäminen
(kuva 2, 14, 16)
1. Kytke XPSTM -järjestelmä päälle, vedä sitten käyttökahva (c) alas,
jotta sahanterä (h) siirtyy puukappaleen lähelle. Terän varjo tulee
näkyviin puukappaleeseen.
Viisteen ohitus mahdollistaa maksimiviistekulman asettamisen arvoon
45° tai 48° tarpeen mukaan.
2. Kohdista piirretty linja terän varjon reunaan. Jiiriä tai viistekulmia
voi olla tarpeen säätää, jotta terä kohdistuisi tarkalleen piirrettyyn
linjaan.
89
S UO M I
Kehon ja käden asento
Kehon ja käsien oikeaoppinen asento jiirisahan käytön aikana tekee
sahaamisesta helpompaa, tarkempaa ja turvallisempaa.
VAROITUS:
2. Kulman lukitsin on automaattisesti asennossa 0°, 15°, 22.5°,
31.62°, 45° ja 50° sekä vasemmalla että oikealla. Jos välikulma
on tarpeen, pidä päätä tiukasti ja lukitse se kiinnittämällä kulman
lukitsin.
• Älä laita käsiä leikkuualueen lähelle.
3. Varmista aina, että kulman lukitsin on lukittu hyvin ennen
leikkaamista.
• Pidä kädet käytön aikana vähintään 150 mm:n päässä
terästä.
4. Toimi samalla tavoin kuin pystysuuntaisessa suorassa
poikkileikkauksessa.
• Pidä työkappaletta tiukasti pöydällä ja ohjaimessa
katkaistessasi. Pidä kätesi paikallaan, kunnes kytkin on
vapautettu ja terä pysähtynyt kokonaan.
• Suorita aina kokeita (ilman virtaa) ennen leikkaamista niin,
että voit tarkistaa terän reitin.
VAROITUS: Kun puukappaleen päästä leikataan pois pieni
pala, aseta puukappale niin, että pois leikattava osa on
terän sillä puolella, jossa on suurempi ohjaimen kulma, ts.:
vasen viiste, leikkaus oikealle
oikea viiste, leikkaus vasemmalle
• Älä laita käsiäsi ristiin.
POIKKIVIISTOLEIKKAUKSET (KUVAT 11, 14, 20)
• Pidä molemmat jalat vakaasti lattialla ja säilytä oikea
tasapaino.
Viistekulmat voidaan asettaa 0° - 48° vasemmalle. Jopa 45° viistekulmia
voidaan leikata kulmavarren ollessa nollan ja enintään 45° välisess
viisteessä oikealla tai vasemmalla.
• Kun siirrät sahaa vasemmalle ja oikealle, seuraa sitä ja
seiso hiukan sahanterän vieressä.
Perussahaleikkaukset
1. Vapauta liukuvan ohjaimen vipu (i) ja siirrä ohjain pois vivusta.
2. Löysää viisteen lukitusvipu (t) ja aseta viiste haluttuun kulmaan.
3. Aseta ohituspainike (cc) tarvittaessa.
PYSTYSUUNTAINEN SUORA POIKKILEIKKAUS (KUVA 1, 2, 17)
4. Pidä päätä tiukasti, älä anna sen pudota.
HUOMAA: Käytä 250 mm:n sahanteriä 30 mm:n akselin reikiin
haluamasi leikkaustehon saavuttamiseksi.
5. Kiristä viisteen lukitusvipu (t) hyvin.
1. Nosta sahan pää (y) korkeimpaan asentoon painamalla sahan
pää (y) alas ja vetämällä lukituspainike (w) ulos. Vapauta alaspäin
suuntautuva paine ja anna sahan pään nousta täyteen korkeuteen.
6. Liu’uta ohjainta terään päin varmistaen, ettei se kosketa terään,
kiristä sitten ohjaimen lukitusvipu kääntämällä sitä myötäpäivään.
7. Toimi samalla tavoin kuin pystysuuntaisessa suorassa
poikkileikkauksessa.
2. Purista kulman lukitsinta (m) ja siirrä varsi sitten asentoon 0°.
3. Vapauta kulman lukitsin.
Ei-rautametallien leikkaaminen
4. Varmista aina, että kulman lukitsin on lukittu hyvin ennen
leikkaamista.
Ei-rautametalleja leikatessa konetta saa käyttää vain pystysuuntaisien
suorien ja poikkiviisteleikkauksien suorittamiseen jäärisahatilassa.
Suosittelemme, ettei viiste- ja yhdistelmäviisteleikkauksia suoriteta
ei-rautametalleihin. Työkalua ei saa käyttää rautametallien leikkaamiseen.
5. Aseta leikattava puukappale liukuvaa ohjainta (q) vasten ja lukitse se
materiaalinpidikkeellä (ff).
6. Tartu käyttökahvaan (c) ja paina suojuksen lukituksen vapautusvipua
(b) suojuksen vapauttamiseksi. Paina liipaisukytkintä (a) moottorin
käynnistämiseksi. Leikkaus on suositeltavaa aloittaa ohjaimen
läheltä
7. Paina päätä, jotta terä leikkaa puun läpi ja siirtyy muoviseen
uurroslevyyn (k).
8. Kun olet suorittanut leikkauksen, vapauta kytkin ja odota, että
sahanterä pysähtyy kokonaan, ennen kuin palautat pään teräosan
ylälepoasentoon.
VAROITUS:
• Joidenkin muoviprofiilien kohdalla toimenpiteet on
suositeltavaa suorittaa päinvastaisessa järjestyksessä.
• Alempi terän suojus on tarkoitettu sulkeutumaan nopeasti,
kun vipu (b) vapautetaan. Jos se ei sulkeudu nopeasti,
saha tulee toimittaa huoltoon valtuutettuun DEWALThuoltopalveluun.
LIUKUVAN LEIKKAUKSEN SUORITTAMINEN (KUVA 1, 2, 18)
1. Käännä sahan pään poikittaista lukitsinta (s) sen löysäämiseksi.
2. Paina sahan pää (y) alas, vedä lukituspainike (w) ulos ja anna sahan
pään nousta korkeimpaan asentoon.
3. Aseta leikattava puukappale liukuvaa ohjainta (q) vasten ja lukitse se
materiaalinpidikkeellä (ff).
4. Laske sahan pää ja vedä pää sen liikealueen päähän.
5. Paina suojuksen lukituksen vapautusvipua (b) suojan irrottamiseksi.
Paina liipaisukytkintä (a) moottorin käynnistämiseksi.
6. Paina pää kokonaan alas, jotta terä leikkaa puun, ja paina pää
takaisin leikkauksen loppuun suorittamiseksi.
7. Kun olet suorittanut leikkauksen, vapauta kytkin ja odota, että
sahanterä pysähtyy kokonaan, ennen kuin palautat pään teräosan
ylälepoasentoon.
VAROITUS: Muista lukita sahan pää taka-asentoon
liukuvien leikkauksien loppuun suorittamisen jälkeen.
PYSTYSUUNTAINEN POIKKIVIISTELEIKKAUS (KUVA 1, 19)
1. Paina kulman lukitsinta (m). Siirrä varsi vasemmalle tai oikealle
vaadittuun kulmaan.
90
• Käytä aina materiaalinpidikettä, kun leikkaat ei-rautametalleja.
Varmista, että työkappale on kiinnitetty hyvin.
• Käytä ainoastaan sahanteriä, jotka sopivat ei-rautametallien
leikkaamiseen.
• Voiteluaineita käytettäessä on kätettävä vain vahaa tai
erotussuihketta. Älä käytä emulsioita tai vastaavia nesteitä.
Leikkauksen tasaisuus riippuu eri tekijöistä, esimerkiksi leikattavasta
materiaalista. Kun haluat suorittaa mahdollisimman tasaisia sahauksia
päällyslistoihin ja muihin tarkkuustöihin, terävä (60 hampaan karbidi) terä
ja hitaampi ja tasainen sahausnopeus tuottavat odotetut tulokset.
VAROITUS: Varmista, ettei materiaali valu leikkauksen
aikana, kiinnitä se hyvin paikoilleen. Anna terän aina
pysähtyä kokonaan ennen varren nostamista. Jos pianiä
puukuituja tulee edelleen ulos työstökappaleen takaosasta,
aseta puun leikkauskohtaan teippipala. Sahaa teipin läpi ja
poista teippi varoen sahauksen jälkeen.
Työkappaleen kiinnittäminen (kuva 23–25)
VAROITUS: Käytä aina materiaalin lukitsinta.
Käytä sahan kanssa käytettävää materiaalinpidikettä (ff) parhaiden
tuloksien saavuttamiseksi.
Käytä aina materiaalinpidikettä, kun leikkaat ei-rautametalleja. Varmista,
että työkappale on kiinnitetty hyvin.
PIDIKKEEN ASENTAMINEN
1. Aseta pidike rajasuojan takana olevaan reikään. Pidikkeen (ff) on
oltava jiirisahan takaosaan päin. Varmista, että lukitusvarren ura on
asetettu kokonaan jiirisahan pohjaan. Jos ura on näkyvissä, pidike
ei ole tiukasti kiinni.
2. Kierrä pidikettä 180º jiirisahan etuosaan päin.
3. Löysää nuppia pidikkeen säätämiseksi ylös- tai alaspäin ja kiinnitä
työkappale tiukasti säätämällä hienosäädön nuppia.
HUOMMAA: Aseta pidike oikealle puolelle pohjaa viisteen
saavuttamiseksi. SUORITA AINA KUIVIA AJOJA (ILMAN VIRTAA)
ENNEN SAHAUKSEN VIIMEISTELYÄ, JOTTA VOIT TARKISTAA TERÄN
REITIN. VARMISTA, ETTEI PIDIKE OL SAHAN TAI SUOJIEN TIELLÄ.
SUOM I
Yhdistelmäviisteleikkaus (kuva 21, 22)
3. Paina sahan pää alas ja paina lukituspainike (w) sisään (kuva 2).
Tämä leikkaus on viistosahauksen ja vinoleikkauksen yhdistelmä. Tätä
sahaustyyppiä käytetään kehyksien tai laatikoiden sahaamiseen viistoilla
sivuilla, katso esimerkki kuvasta 21.
4. Vie sahan pää lepoasentoon ja kiristä poikittainen lukitus (s).
VAROITUS: Jos sahauskulma vaihtelee kappalekohtaisesti,
tarkista, että viisteen lukitusvipu ja jiirisajan lukitusnuppi
on kiinnitetty hyvin. Ne on kiristettävä sen jälkeen, kun
viistekulmaa tai jiirikulmaa on muutettu.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään ja
edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Laite toimii jatkuvasti oikein,
kun sitä hoidetaan ja se puhdistetaan säännöllisesti.
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi
katkaise laitteesta virta ja irrota pisto pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä
ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
VAROITUS: Vaihda kulunut sahanterä uuteen terävään
terään.
• Alla oleva taulukko auttaa valitsemaan oikean viistekulman ja
jiirisahan asetukset yleisissä yhdistelmäsahauksissa.
• Käytä taulukkoa valitsemalla haluamasi kulma ”A” (kuva 22) ja
määritä sen sijainti taulukon kaaressa. Katso siitä kohdasta suoraan
alas ja näet oikean viistekulman ja suoraan toisella puolella näet
oikean jiirikulman.
5
15
75
80
10
25
30
35
40
45
NELIÖN
MUOTOINEN
LAATIKKO
SQUARE BOX
65
40
45
35
6-KYLKINEN
RASIA
6 SIDED BOX
75
30
35
70
30
65
80
85
30
40
25
45
20
65
70
50
25
55
35
50
45
15
20
40
60
75
20
80
85
55
60
25
30
40
15
25
35
10
15
30
88-KYLKINEN
SIDED BOX
RASIA
10
15
20
15
5
10
20
25
10
ANGLE OF SIDE OF BOX (ANGLE"A")
35
RASIAN SIVUN KULMA (A-KULMA)
50
55
60
40
ASETA
SAHAAN
SET THIS
MITERTÄMÄ
ANGLEJIIRIKULMA
ON SAW
20
70
0
85
45
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
SET THIS BEVEL
ON SAW
ASETA SAHAAN
TÄMÄANGLE
VIISTOAMISKULMA
1. Aseta saha määritettyihin kulmiin ja suorita muutama harjoitus
koekappaleisiin.
2. Harjoittale leikattujen kappaleiden yhdessä pitämistä.
Esimerkki: Voit toteuttaa nelipuolisen laatikon 25° ulkoisilla kulmilla
(kulma “A”) (kuva 22) käyttämällä ylhäällä oikealla olevaa kaarta.
Määritä 25° sijainti kaaren asteikossa. Seuraa vaakasuoraa viivaa
pitkin kummallakin puolella määrittääksesi sahan jiirikulman (23°).
Seuraa samalla tavoin pystysuoraa viivaa pitkin ylös tai alas
määrittääksesi viistekulman sahaan (40°). Kokeile sahausta aina
muutamaan koekappaleeseen
sahan virheettömien asetuksien varmistamiseksi.
VAROITUS: Älä koskaan ylitä yhdistelmäviisteleikkauksen
rajoja: 45° viiste 45° vasemmalla tai oikealla viisteellä.
Voitelu
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Puhdistaminen
Tarkista huolellisesti ennen käyttöä ylempi terän suojus, siirrettävä alempi
terän suojus sekä pölynpoiston putki määrittääksesi, että ne toimivat
oikein. Varmista, että lastut, pöly tai työkappaleen partikkelit eivät voi
muodostaa tukosta johonkin toiminnoista.
Jos työkappaleen osat jumiutuvat sahan terän ja suojusten väliin,
irrota kone sähkönsyötöstä ja noudata osassa Sahan terän asennus
annettuja ohjeita. Poista jumiutuneet osat ja kokoa sahan terä
uudelleen.
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia ja
hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista työkalun muita
kuin metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä
osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä ja miedolla
pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä mitään
nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen osaa
nesteeseen.
VAROITUS: Puhdista pöydän pinta säännöllisesti vamman
vaaran vähentämiseksi.
VAROITUS: Puhdista pölynpoistojärjestelmä säännöllisesti
vamman vaaran v‚hent‚miseksi.
Lisävarusteet
`
Pölyn poistaminen (kuva 1, 3, 4)
VAROITUS: Liitä pölypäästöjen säännösten mukainen
pölynpoistolaite aina mahdollisuuksien mukaan.
Liitä pölynkeräyslaite, joka on suunniteltu asiaankuuluvien säännösten
mukaan. Ulkoisesti liitettyjen järjestelmien ilman nopeuden on oltava
20 m/s +/- 2 m/s. Nopeus on mitattava liitännän liitosputken kohdalla
työkalun ollessa liitettynä, mutta ei käynnissä.
HUOMAA: DWV9000 kääntölukituksen pikaliitintä (ii) suositellaan
valinnaisena lisävarusteena pölynpoistolaitteen liittämiseen.
VAROITUS: Muita kuin DEWALT-lisävarusteita ei ole
testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden käyttäminen
voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen kanssa vain
DEWALTin suosittelemia varusteita vahingoittumisvaaran
vähentämiseksi.
PITKIEN KAPPALEIDEN TUKEMINEN (KUVA 5)
• Tue aina pitkiä kappaleita.
• Käytä lisätukea (DE7023) sahan pöydän leveyden suurentamiseksi
(saatavilla jälleenmyyjältä lisävarusteena). Tue pitkiä työkappaleita
kaikkia hyödyllisiä tapoja käyttäen, kuten sahapukkia tai vastaavaa
laitetta käyttäen päiden alas putoamisen välttämiseksi.
Kuljettaminen (kuva 1, 2)
VAROITUS: Jiirisahan oikeaoppista kuljettamista varten sen
pohjassa on kaksi käden paikkaa (dd). Älä koskaan nosta tai
kuljeta jiirisahaa sen suojista kiinni pitäen.
1. Kuljeta sahaa asettamalla viisteasennoiksi 0°.
2. Paina alemman suojuksen lukituksen vapautusvipua (b) (kuva 1).
91
S UO M I
KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT SAHANTERÄT (TERÄSUOSITUS)
Terän tyyppi
DT1158-sarja 30
Terän mitat
250 mm
DT4282-sarja 40
DT4226-sarja 40
250 mm
250 mm
DT4287-sarja 40
250 mm
DT4282-sarja 40
250 mm
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Käyttö
Yleiskäyttöinen, puun ja muovin
sahaaminen
TCG, alumiinin sahaaminen
ATB, hienosahaaminen keinotekoinen
ja luonnollinen puu
TCG, keinotekoisen ja luonnollisen
puun erittäin hieno sahaaminen
Alumiinin leikkaus
Ympäristön suojeleminen
Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin
kotitalousjätteen seassa.
Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa tai jos et
tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Vie tuote
lajiteltavaksi.
Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen osat erotetaan
toisistaan, materiaali voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö auttaa estämään
ympäristön saastumista ja vähentää raaka-aineen tarvetta.
Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat saatetaan erottaa
kotitalousjätteestä kunnallisissa jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä
tekee sen, kun ostat uuden tuotteen.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT-tuotteiden keräykseen
ja kierrätykseen, kun niiden elinkaari on lopussa. Voit käyttää
tämän palvelun hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun
korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään puolestasi.
Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan osoitteen ottamalla yhteyden
paikalliseen DEWALT-toimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun
osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja täydelliset tiedot
myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla
myös Internetissä osoitteessa: www.2helpU.com.
92
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja antaa erinomaisen
takuun tämän tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä ammattikäyttäjän
sopimuspohjaisia oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä
takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkalun toimintaan,
palauta se ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine osineen.
Saat rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain kohtalaisesti, ja
ostotodistus on esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12 kuukauden
kuluessa ostosta, olet oikeutettu yhteen maksuttomaan
huoltoon. Huollon suorittaa maksutta valtuutettu DEWALTkorjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu kattaa myös työn.
Takuu ei kata tarvikkeita eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12 kuukauden aikana
ostopäivästä materiaali tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta tai harkintansa mukaan
vaihtaa laitteen maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata
laitetta,
• ostotodistus esitetään;
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhteyden laitteen
jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot DEWALT -kuvastosta
tai ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa näkyvään
DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista DEWALThuoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on
Internet-sivustossa: www.2helpU.com.
SVENSKA
DWS778 KAP- OCH GERINGSSÅG
Gratulera!
Du har valt ett DEWALT-verktyg. Genom vår långa erfarenhet,
noggranna produktutveckling och innovationsförmåga är DEWALT en av
de mest pålitliga leverantörerna av motordrivna verktyg.
Användare bör se till att denna enhet endast ansluts till ett strömsystem
som uppfyller kraven ovan. Om så behövs kan användare fråga
elleveratören efter systemimpedansen vid anslutningspunkten.
Tekniska data
DWS778
Spänning
Typ
Inmatningsström
Klingans diameter
Hålet i klingan
Max klinghastighet
Fräsdjup
Max klingtjocklek
Gering (max. positioner)
Lutning (max. positioner)
Sammansatt gering
V
W
mm
mm
min-1
mm
mm
vänster och höger
vänster
lutning
gering
Kapacitet
kapning 90°
gering 45°
gering 48°
lutning 45°
lutning 48°
Generella dimensioner
Vikt
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
QS/GB
230
1
1850
250
30
4300
85
1,75
50°
48°
45°
45°
LX
115
1
1650
250
30
4100
85
1,75
50°
48°
45°
45°
LPA (ljudtryck)
dB(A)
94,2
dB(A)
3,0
3,0
LWA (ljudeffekt)
dB(A)
107,2
107,2
KWA (ljudeffekt osäkerhet)
dB(A)
3,0
3,0
LP,PEAK
dB(A)
115,6
115,6
KP,PEAK
dB(A)
3,0
3,0
Nedanstående definitioner anger hur allvarligt respektive signalord
är. Läs igenom manualen och var särskilt uppmärksam på de här
symbolerna.
FARA: Betecknar en inneboende
riskfylld situation som, om den inte förhindras, leder till
dödsfall eller svåra personskador.
VARNING: Betecknar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte förhindras, kan leda till
dödsfall eller svåra personskador.
OBSERVERA: Betecknar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte förhindras, kan leda till
mindre eller måttliga personskador.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Den vibrationsnivå som specificeras i det här informationsbladet har
mätts genom ett standardiserat test enligt EN 61209 och används
för att jämföra olika verktyg. Värdet kan användas som underlag för
en preliminär bedömning av hur mycket vibrationer som användaren
utsätts för.
VARNING: Den vibrationsnivå som anges stämmer bara
om verktyget används för standardtillämpningar. Om
verktyget används för andra syften, med andra tillbehör
eller om det inte har fått tillräcklig service kan den faktiska
vibrationsnivån avvika från specifikationen. Detta kan medför
att exponeringsnivån stiger avsevärt under arbetets gång.
När du bedömer vibrationsnivån bör du även ta hänsyn
till hur många gånger som verktyget slås av eller när
det är igång utan att användas. Detta kan medföra att
exponeringsnivån stiger avsevärt under arbetets gång.
Vidta ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda
användaren från vibrationer, t.ex.: serva verktyget och
tillbehören, håll händerna varma, organisera arbetsmönster.
10 A, nätström
Betecknar risk för elchocker
Betecknar brandrisk
Vassa kanter
94,2
Vibrationsvärden (vektorsumma i tre riktningar) har bedömts enligt EN 61029:
Vibrationsemission ah
ah =
m/s²
2,4
2,4
Osäkerhet K =
m/s²
1,5
1,5
230 V verktyg
Definitioner: Riktlinjer för säkerhet
85 x 305
85 x 215
85 x 204
58 x 305
54 x 305
465 x 615 x 390
17,2
KPA (ljudtryck osäkerhet)
Säkringar
Europa
NOTERA: Denna enhet är avsedd att anslutas till ett
strömförsörjningssystem med maximal tillåtna systemimpendans
på Zmax 0,25 Ω vid anslutningspunkten (strömförsörjningsbox) för
användares strömförsörjning.
EC-konformitetsförklaring
MASKINDIREKTIV
DWS778
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under Tekniska
data uppfyller:
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-9.
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv 2004/108/EC och
2011/65/EU. För mer information, var god kontakta DEWALT på
följande adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska filen och
gör denna förklaring å DEWALTs vägnar.
Horst Grossmann
Vicepresident, Konstruktion och Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
01.11.2012
Säkerhetsinstruktioner
VARNING! När elektriska verktyg används ska alltid
grundläggande säkerhetsåtgärder alltid vidtas för att minska
risken för eldsvåda, elchocker och personskador, inkl.
nedanstående.
Läs alla anvisningar innan du börjar använda den här produkten. Spara
anvisningarna.
93
S V EN S K A
DEN HÄR MANUALEN SKA SPARAS FÖR FRAMTIDA BRUK
Allmänna säkerhetsföreskrifter
1. Håll din arbetsplats ren.
Stökiga arbetsplatser och arbetsbänkar ökar olycksrisken.
2. Gör en bedömning av arbetsmiljön.
Utsätt inte verktyget för regn. Använd inte verktyget i fuktiga eller
våta miljöer. Arbetsplatsen ska vara väl upplyst (250 - 300 Lux).
Använd inte verktyget om det kan orsaka eldsvåda eller explosioner,
t.ex. i närheten av brandfarliga vätskor eller gaser.
3. Skydd mot elchocker.
Undvik kroppskontakt med jordade komponenter (t.ex. rör,
element, spisar och kylskåp). Om verktyget används under extrema
förhållanden (t.ex. i hög luftfuktighet, om arbetet skapar järnfilsspån
osv.) kan elsäkerheten förbättras om en isolerande transformator
eller en (FI) jordfels- och överspänningsskydd.
4. Låt inga andra personer uppehålla sig på arbetsplatsen.
Låt inga personer, framförallt inte barn, som inte deltar i arbetet
hålla i verktyget eller förlängningssladden och låt dem inte upphålla
sig på arbetsplatsen.
5. Verktyg som inte används ska läggas undan för förvaring.
Verktyg som inte används ska förvaras på en torr plats och låsas in
utom räckhåll för barn.
6. Tvinga inte verktyget.
Verktyget kommer i så fall gå bättre, säkrare och enligt
specifikationen.
7. Använd rätt verktyg.
Tvinga inte små verktyg att utföra ett arbete som egentligen kräver
ett kraftigare verktyg. Använd inte verktyget för andra syften än det
är konstruerat för; t.ex. cirkelsågar får inte användas för kapning av
kvistar eller stockar.
8. Bär lämplig klädsel.
Bär inte löst sittande kläder eller smycken, eftersom de kan fastna
i rörliga maskindelar. Använd halkfria skor vid utomhusarbeten.
Använd hårskydd för att samla upp långt hår.
9. Bär skyddsutrustning.
Skyddsglasögon ska alltid bäras. Om verktyget används i arbeten
som river upp damm eller flygande partiklar, ska ansiktsmask
eller munskydd bäras. Om partiklarna är heta ska även ett
värmetåligt förkläde användas. Hörselskydd måste alltid användas.
Skyddshjälm ska alltid bäras.
10. Koppla in utrustning för dammuppsamling.
Om utrustning för dammuppsamling används måste du kontrollera
att den är korrekt inkopplad och används på korrekt sätt.
11. Slit inte i sladden.
Ryck aldrig ut sladden ur uttaget. Utsätt inte sladden för värme,
olja eller vassa kanter. Verktyget får aldrig bäras i sladden.
12. Sätt fast arbetsstycket.
Om möjligt ska arbetsstycket spännas fast med klämmor eller
skruvtvingar. Det är säkrare än att hålla fast arbetsstycket med
händerna och du kan använda bägge händerna.
13. Sträck inte dig inte för långt.
Ha bra stöd för fötterna och balans när du arbetar.
14. Serva verktyget på ett noggrant sätt.
Skärverktyg ska hållas vassa och rena för att de ska kunna
användas på ett bra och säkert sätt. Följ anvisningarna för
smörjning och byte av tillbehör. Inspektera verktygen regelbundet
och låt en auktoriserad serviceverkstad reparera eventuella skador.
Handtag och strömbrytare ska hållas torra, rena och fria från olja
och fett.
15. Frånkoppling av verktyg.
Dra alltid ur strömsladden när verktyget inte används, t.ex. när
det ska servas eller när du ska byta tillbehör (sågblad, bits eller
sågklinga).
16. Avmontering av justeringsnycklar och nycklar.
Ha för vana att kontrollera att inga justeringsnycklar eller
skruvnycklar sitter kvar i verktyget innan du startar det.
17. Förhindra att verktyget startar av olyckshändelse.
Håll inte ett finger mot strömbrytaren när du bär verktyget.
Kontrollera att strömbrytaren står på ”från” innan du sätter i
kontakten.
18. Använd förlängningssladdar för utomhusbruk.
Kontrollera först att förlängnings Om verktyget används utomhus
får endast förlängningssladdar som är märkta för utomhusbruk
användas.
19. Var uppmärksam.
Var koncentrerad medan du arbetar. Använd sunt förnuft. Arbeta
inte med verktyget när du är trött eller om du är påverkad av
medicin eller alkohol.
20. Kontrollera om någon del av verktyget är skadad.
Innan du startar verktyget måste du noggrant kontrollera om
verktyget och strömsladden är felfria och kommer att kunna
användas på ett ändamålsenligt sätt. Kontrollera hur de rörliga
delarna är riktade, om de sitter fast, om det finns trasiga delar,
hur de är monterade och andra omständigheter som kan påverka
driften. En spärr eller annan del som är skadad ska repareras eller
bytas ut av en auktoriserad serviceverkstad, om inget annat anges
i bruksanvisningen. Låt en auktoriserad serviceverkstad byta ut
defekta strömbrytare. Verktyget får inte användas om det inte går
att slå på/stänga av strömbrytaren. Försök aldrig utföra reparationer
på egen hand.
VARNING! Om du använder andra tillbehör eller tillsatser
eller använder det här verktyget på annat sätt än det som
rekommenderas i den här bruksanvisningen finns risk för
personskador.
21. Låt en kvalificerad reparatör reparera verktyget.
Det här elektriska verktyget uppfyller relevanta säkerhetskrav.
Reparationer får endast utföras av kvalificerade reparatörer och
endast originaldelar får användas. I annat fall kan användaren
utsättas för stor fara.
Ytterligare säkerhetsregler för geringssågar
• Maskinen levereras med en speciell konfigurerad strömsladd
som endast kan ersättas av tillverkaren eller dess auktoriserade
serviceombud.
• Använd inte sågen för att såga andra material än de som
rekommenderas av tillverkaren.
• Använd inte maskinen utan att skydden finns på plats eller om
skydden inte fungerar eller inte underhållits korrekt.
• Se till att armen sitter säkert fast vid geringssågning.
• Håll golvområdet runt maskinnivån väl underhållen och fri från löst
material såsom spån och kapade bitar.
• Välj korrekt klinga för det material som skall sågas.
• Använd korrekt skarpslipade sågklingor. Observera den maximala
hastigheten som är märkt på sågklingan.
• Se till att alla låsrattar och skruvhandtag är åtdragna innan arbetet
startar.
• Placera aldrig någon hand i klingområdet när sågen är ansluten till
den elektriska strömkällan.
• Försök aldrig att stoppa en maskin i rörelse snabb genom att
pressa ett verktyg eller något annat mot klingan, allvarliga olyckor
kan ske oavsiktligt på detta sätt.
• Innan något tillbehör används se först bruksanvisningen.
Felaktig användning av ett tillbehör kan orsaka skador.
• Använd en hållare eller använd handskar när sågklingan hanteras.
• Se till att sågklingan är korrekt monterad innan användning.
• Se till att klingan roterar i korrekt riktning.
• Använd inte klingor med större eller mindre diameter än
rekommenderat. För korrekt klingklassificering se tekniska data.
Använd endast klingor som specificeras i denna manual som
uppfyller EN 847-1.
• Överväg att använda speciellt konstruerade bullerbekämpande
klingor.
• Använd inte HÖGHASTIGHETSSTÅL-klingor.
• Använd inte spruckna eller skadade sågklingor.
• Använd inte några slip- eller diamantskivor.
94
SVENSKA
• Använd endast sågklingor där den markerade hastigheten är minst
lika med den hastighet som är markerad sågen.
• Använd aldrig sågen utan sågplattan.
• Lyft upp klingan från sågsnittet i arbetsstycket innan brytaren
släpps.
• Innan varje sågning se till att maskinen är stabil.
Dolda risker
Följande risker risker följer med användning av sågar:
– skador kan uppstår vid kontakt med rörliga delar
Trots applicering av de relevanta säkerhetsbestämmelserna och
implementeringen av säkerhetsapparater kan vissa dolda risker inte
undvikas. Dessa är:
• Kila aldrig fast något mot fläkten för att hålla motoraxeln.
– Hörselnedsättning.
• Klingskyddet på dig såg kommer automatiskt att lyftas när armen
förs ned, det kommer att sänkas över klingan när skyddets
upplåsningsspak (b) trycks ned.
– Risk för olyckor orsakade av blottade delar av den roterande
sågklingan.
• Lyft aldrig klingskyddet manuellt såvida inte sågen är avstängd.
Skyddet kan lyftas för hand vid installation eller borttagning av
klingor eller för inspektion av sågen.
• Kontrollera regelbundet att motorns luftöppningar är rena och fria
från spån.
– Risk för skador vid byte av den oskyddade sågklingan.
– Risk att fingrar kläms när skydden öppnas.
– Hälsofara orsakade av inandning av damm som uppkommer vid
sågning av trä, särskilt ek, bok och MDF.
Följande faktorer ökar risken för andningsproblem:
• Byt sågplattan när den är sliten.
– Ingen utsugningsapparat ansluten vid sågning av trä;
• Koppla från maskinen från elnätet innan något underhållsarbete
utförs eller när klingan byts.
– Otillräcklig spånutsugning som orsakas av smutsiga
utsugningsfilter.
• Utför aldrig någon rengöring eller något underhåll när maskinen
fortfarande körs och huvudet inte är lyft i viloläge.
• När den är utrustad med laser eller LED är byte till annan
typ av laser inte tillåten. Reparationer skall endast utföras av
lasertillverkaren eller ett auktoriserat ombud.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
• Anslut sågen till en dammuppsamlingsenhet när trä sågas. Överväg
alltid faktorer som påverkar utsattheten för damm såsom:
Bär öronskydd.
-– typ av material som ska maskinbehandlas (spånskivor
producerar med damm än trä);
Bär ögonskydd.
-– sågklingas skärpa;
-– korrekt inställning av sågbladet,
Bärpunkt
-– dammutblås med en lufthastighet på minst 20 m/s.
Se till att den lokala utsugningen samt alla huvar, ljudskärmar och
glidbanor är korrekt inställda.
• Var uppmärksam på följande faktorer som påverkar exponeringen
för buller:
-– använd sågklingor som konstruerats för att minska bullernivån;
-– använd endast väl slipade sågklingor.
• Maskinunderhåll skall genomföras regelbundet.
Håll alltid händerna undan från bladet
DATUMKODPLACERING (FIG. 2)
Datumkoden (v v), vilken också inkluderar tillverkningsår, finns tryckt i
kåpan.
Exempel:
2012 XX XX
• Ha alltid tillräcklig allmän eller riktad belysning.
• Se till att operatören är tillräckligt utbildad i användningen,
inställningar och hantering av maskinen.
• Se till att distansbrickor och spindelringar är lämpliga för det syfte
som anges i denna manual.
• Avstå från att ta bort några avsågade eller andra delar från
arbetsstycket från sågområdet medan maskinen körs och när
såghuvudet inte är i viloläge.
• Såga aldrig arbetsstycken som är kortare än 150 mm.
• Maskinen har konstruerats för att kunna arbeta med arbetsstycken
med följande maximala storlek utan extra stöd:
– Höjd 85 mm med bredden 305 mm och längden 400 mm;
– Längre arbetsstycken behöver stöd av lämpligt bord, t.ex.
DE7023. Kläm alltid fast arbetsstycket säkert på sågbordet.
• Vid någon olycka eller maskinfel, stäng omedelbart av maskinen
och koppla bort den från strömkällan.
• Rapportera felet och märk maskinen på ett lämpligt sätt för att
förhindra att personer använder den defekta maskinen.
• När sågklingan blockeras på grund av onormal matarkraft
under sågningen, stäng av maskinen och koppla bort den från
strömkällan. Ta bort arbetsstycket och se till att sågklingan kan
köras fritt. Slå på maskinen och påbörja en ny sågning med
minskad matarkraft.
Tillverkningsår
Paketets innehåll
Paketet innehåller:
1 Delvis monterad kapgeringssåg
2 Insexnyckel 4/6 mm
1 250 mm TCT sågklinga
1 Materialklämma
1 Instruktionshandbok
1 Sprängskiss
• Kontrollera om verktyget, delarna eller tillbehören har skador som
kan ha uppkommit genom transport.
• Ta dig tid till att noggrant läsa igenom och förstå den här manualen
innan du använder utrustningen.
Beskrivning (fig. 1, 2, 7, 11, 12)
VARNING: Modifiera aldrig det maskindrivna redskapet
eller någon del av det. Detta kan orsaka materiella skador
eller personskador.
a. Avtryckare
b. Frigöringsspak skyddlås
• Såga aldrig lättlegeringar, i synnerhet inte magnesium.
c. Drifthandtag
• När så är möjligt montera maskinen på en bänk med bultar med en
diameter på 8 mm och 80 mm långa.
d. Fast övre skydd
e. Yttre fläns
f. Klingbult
g. Nedre klingskydd
95
S V EN S K A
h. Sågklinga
Användning av Förlängningssladd
i. Låsspak glidanhåll (fig. 11)
Om en förlängningssladd behövs, använd en godkänd 3-kärnig
förlängningssladd, som är lämplig för detta verktygs strömbehov (se
Tekniska data). Minsta ledningsstorlek är 1,5 mm2; maximala längden
är 30 m.
j. Fast bord
k. Geringsskiva
l. Geringsarm
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt och hållet.
m. Geringsratt
IHOPSÄTTNING
n. Roterande bord/geringsarm
o. Geringsskala
p. Skruv geringsskala (fig. 12)
q. Glidanhåll
r. Dammutsugningsmunstycke
s. Lås längdrörelse
t. Klämhandtag för anslaget
VARNING: För att minska risken för personskador ska
verktyget stängas av och strömförsörjningen kopplas
från innan du installerar eller tar loss tillbehör,
innan du justerar eller ändrar konfigurationen
eller när du utför reparationsarbeten. Kontrollera att
huvudströmbrytaren står på FRÅN. Om verktyget startar av
misstag kan detta leda till personskador.
u. Vinkelskala
Uppackning
v. Bänkmonteringshål
Motorn och skydden är redan monterade på plattan.
w. Låsknapp
Bänkmontering (fig. 2)
x. Traversskenor
y. Såghuvud
z. Sexkantsnycklar
aa. Kabelklämma
bb. Hänglåshål
cc. Åsidosättningsknapp
dd. Bärtandning (vänster och höger)
ee. Inre fläns (fig. 7)
ff. Materialklämma
gg. XPSTM på/av strömbrytare
hh. XPSTM Arbetsbelysning
ii. Vridlåsanslutning (DWV9000, tillvalt tillbehör)
AVSEDD ANVÄNDNING
DEWALT kapgeringssåg har designats för professionell kapning av trä,
träprodukter, plast och aluminium. Den utför sågoperationer såsom
kapning, snedsågning och geringssågning enkelt, korrekt och säkert.
Med lämplig sågklinga monterad är denna maskin designad för att kapa
aluminiumprofiler upp till en maximal tjocklek på 4.0 mm. Kapa ALDRIG
magnesium.
Denna enhet är konstruerad för användning med en nominell
bladdiameter på 250 mm med karbidbladspets.
ANVÄND INTE under våta förhållanden eller i närheten av lättantändliga
vätskor eller gaser.
Dessa geringssågar är professionella elverktyg.
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget. Övervakning krävs när
oerfarna användare använder detta verktyg.
VARNING! Använd inte maskinen för andra syften än vad
som avsetts.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive
barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller
med begränsad erfarenhet eller kunskap såvida inte de är under
uppsikt av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Barn skall
aldrig lämnas ensamma med denna produkt.
Elsäkerhet
Elmotorn är endast konstruerad för en typ av spänning. Kontrollera alltid
att strömförsörjningen överensstämmer med spänningen på märkplåten.
Verktyget är dubbelisolerat enligt EN 61029; därför behövs
ingen jordkabel.
Om sladden behöver bytas måste den repareras av en auktoriserad
serviceverkstad eller en kvalificerad elektriker.
Följande sladdar behövs:
96
DWS778:
H05RN-F, 2x1,0 mm²
DWS778 LX:
H05RR-F, 2x1,5 mm²
1. Alla fötter är försedda med hål (v) för att underlätta bänkmontering.
Hålen finns för att du ska kunna använda bultar av olika storlek.
Använd endera hålet; du behöver inte använda bägge. Dra alltid
åt monteringsskruvarna så att sågen inte kan röra sig. För att
göra det lättare att flytta verktyget kan du montera det på en bit
plywood (12,5 mm tjockt eller mer) som du kan spänna fast på
arbetsbänken eller flyttas till andra arbetsplatser och spännas fast
igen.
2. När du monterar sågen på en bit plywood måste se till att
monteringsskruvarna inte sticker ut på undersidan av träet.
Plywoodskivan måste sitta tätt mot arbetsbänken. När du spänner
fast sågen på ett arbetsstycke ska endast klackarna där hålen
för monteringsskruvarna sitter spännas fast. Om du spänner fast
någon annan del av sågen kommer den inte fungera på korrekt
sätt.
3. För att förhindra att sågen fastnar eller skär snett får underlaget inte
vara skevt eller ojämnt. Om sågen står ostadigt på arbetsstycket
ska du lägga någonting tunt under en sågfot tills den står stadigt
på monteringsytan.
Montering av sågbladet (fig. 2, 6–8)
VARNING: För att minska risken för personskador ska
verktyget stängas av och strömförsörjningen kopplas
från innan du installerar eller tar loss tillbehör,
innan du justerar eller ändrar konfigurationen
eller när du utför reparationsarbeten. Kontrollera att
huvudströmbrytaren står på FRÅN. Om verktyget startar av
misstag kan detta leda till personskador.
VARNING: Tänderna på en ny sågklinga är mycket vassa
och kan vara farliga.
VARNING! Var medveten om att sågbladet endast
kan bytas såsom beskrivits. Använd endast blad som
specificeras under tekniska data; kat.nr.: DT4282 föreslås
VIKTIGT: Såghuvudet (y) måste vara i högsta läget för att installera en
ny klinga.
1. För att höja såghuvudet (y) till dess högsta position tryck nedåt på
såghuvudet (y) och dra ut låsknappen (w).
2. Lossa trycket nedåt och låt såghuvudet stiga till full höjd.
3. För in den 6 mm insexnyckeln (z) djupt i spindellåset (uu) på
motsatt sida av klingaxeln och håll kvar (fig. 6, 8).
4. Sätt in den andra 6 mm insexnyckeln (z) i klingbulten (f) och lossa
den genom att vrida medurs. Ta bort klingbulten (f) och den yttre
flänsen (e).
5. Tryck på nedre skyddets frigöringsspak (b) för att höja det nedre
klingskyddet (g) och ta bort sågklingan (h).
6. Montera den nya sågklingan på axeln placerad på inre flänsen (ee)
(fig. 7), se till att tänderna på nedre kanten av klingan pekar mot
anhållet (bort från användaren).
7. Sätt tillbaka den yttre flänsen (e), se till att styrklacken (jj) griper in
korrekt, en på varje sida om motoraxeln.
SVENSKA
8. Sätt in klingbulten (f) och dra åt den med 6 mm insexnyckeln (z)
genom att vrida moturs medan 6 mm insexnyckeln (z) hålls fast
med den andra handen (fig. 8).
9. Ta bort de två insexnycklarna (z) och sätt tillbaka dem i hållaren.
INSTÄLLNINGAR
VARNING: För att minska risken för skador måste
maskinen alltid stängas av och kopplas bort från
strömkällan innan tillbehör monteras eller tas bort,
innan inställningar genomförs eller ändras och innan
reparationer utförs. Se till att avtryckaren är i läget OFF.
En oavsiktlig start kan orsaka skador.
Geringssågen har ställts in korrekt från fabrik. Om omjustering krävs på
grund av transport och hantering eller av någon annan anledning, följ
instruktionerna nedan för att ställa in din såg. När det är gjort bör dessa
inställningar förbli korrekta.
Inställning av traversskenorna för konstant
sågdjup (fig. 1, 2, 9, 10)
Klingan måste köras med ett konstant sågdjup längs hela längden av
bordet och får inte vidröra det fasta bordet på baksidan av öppningen
eller på framsidan av den roterande armen. För att uppnå detta måste
traversskenorna (x) vara perfekt parallella till bordet när såghuvudet (y) är
helt nedtryckt.
1. Tryck på nedre skyddets frigöringsspak (b) (fig. 1).
Kontrollera och justera klingan mot bordet
(fig. 2, 14–16)
1. Lossa vinkelklämhandtaget (t) (fig. 14).
2. Tryck såghuvudet (y) åt höger så att den står helt vertikalt och drag
åt vinkelklämhandtaget.
3. Placera en vinkel (oo) på bordet och mot klingan (h) (fig. 15).
VARNING: Vidrör inte spetsen på klingans tänder med
vinkelhaken.
4. Om justering krävs går inställningen till så här:
a. Lossa vinkelklämhandtaget (t) och använd en insexnyckel (z) vrid
inställningsstoppskruven för vertikal position (qq) in eller ut tills
klingan är i 90° mot bordet mätt med vinkelhaken.
b. Om vinkelpekaren (rr) inte indikerar noll på geringsskalan (u),
lossa geringsskalskruvarna (pp) som fäster skalan och flytta
skalan såsom behövs.
Kontrollera och justera geringsvinkeln
(fig. 2, 14, 16)
Åsidosättning av geringen möjliggör att den maximala geringsvinkeln
kan ställas in på 45° eller 48° såsom krävs.
1. Se till att åsidosättningsratten (ss) är placerad i den vänstra
positionen.
2. Tryck såghuvudet helt till den bakre positionen och mät höjden från
det roterande bordet (n) till botten av den yttre flänsen (e) (fig. 10).
2. Lossa geringsklämhandtaget (t).
3. Vrid på såghuvudets traverslås (s) (fig. 2).
4. Detta är 45° geringsposition.
4. Håll såghuvudet helt nedtryckt, dra huvudet till slutet av skenan.
5. Om justering krävs vrid den 45° geringsinställningsskruven (tt)
med en 4 mm insexnyckel (z), in eller ut såsom behövs tills
geringspekaren (rr) indikerar 45°.
5. Mät höjden såsom indikerar i figur 10 igen. Båda värdena bör vara
identiska.
6. Om justering krävs går inställningen till så här (fig. 9):
a. Lossa låsmuttern (kk) i konsolen (ll) under det övre
damutsugningsmunstycket (r) (fig. 1) och justera skruven (mm)
såsom krävs i små steg.
b. Dra åt låsmuttern (kk).
VARNING: Kontrollera alltid att klingan inte vidrör bordet på
baksidan av öppningen eller på framsidan av den roterande
armen vid 90° vertikala och 45° vinkelpositionerna. Starta
inte innan du har kontrollerat detta!
Inställning av anslaget (fig. 11)
Lyft glidanslagets låsspak (i) moturs för att lossa. Flytta glidanslaget
(q) till en position undan från klingan, dra sedan åt anslagets låsspak
genom att vrida medurs.
Kontrollera och justera klingan mot anslaget
(fig. 2, 12, 13)
1. Lossa geringshaken (m).
2. Placera tummen på geringsarmen (l) och kläm på geringshaken (m)
för att lossa roterande bordet/geringsarmen (n).
3. Sväng geringsarmen tills haken placerar den vid geringspositionen
0°.
4. Dra ned huvudet och lås det i denna position med låsknappen (w).
5. Kontrollera att de två 0° markeringarna (nn) på geringsskalan (o) är
precis synliga.
6. Placera en vinkelhake (oo) mot vänstra sidan av anslaget (q) och
klingan (h).
VARNING: Vidrör inte spetsen på klingans tänder med
vinkelhaken.
7. Om justering krävs går inställningen till så här:
a. Lossa geringsskalans skruvar (p) (fig. 12) och flytta skalan/
geringsarmmontaget åt vänster eller höger tills klingan är i 90°
mot anslaget mätt med vinkelhaken (oo) (fig. 13).
b. Dra åt geringskalans skruvar (p).
3. Stå framför maskinen och flytta såghuvudet (y) åt vänster.
WVARNING: Styrspåren kan bli tilltäppt med sågspån.
Använd en pinne eller lågt lufttryck för att rensa styrspåren.
Innan du använder sågen
VARNING:
• Montera en sågklinga av passande storlek. Använd
inte utslitna klingor. Sågens rotationshastighet får inte
överstiga specifikationen på sågklingan.
• Såga aldrig i för små arbetsstycken.
• Låt klingan arbeta själv. Tryck inte klingan för hårt mot
arbetsstycket.
• Låt motorn komma upp i fullt varvtal innan du börjar såga.
• Kontrollera att alla låsvred och spännhandtag är åtdragna.
• Spänn fast arbetsstycket.
• Sågen kan användas för att såga i trä och många typer
av icke-järnhaltiga material. Dessa bruksanvisningar
beskriver dock endast sågning i trä. Riktlinjerna gäller
även för övriga material. Använd inte den här sågen för att
såga i järnhaltiga (järn och stål) material eller tegelstenar!
Använd aldrig någon form av slipskivor!
• Geringsskivan ska alltid användas. Verktyget får inte
användas om sågspåret i geringsskivan är bredare än
10 mm.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iakttag alltid säkerhetsföreskrifter och gällande
regler.
VARNING: För att minska risken för personskador ska
verktyget stängas av och strömförsörjningen kopplas
från innan du installerar eller tar loss tillbehör,
innan du justerar eller ändrar konfigurationen
eller när du utför reparationsarbeten. Kontrollera att
huvudströmbrytaren står på FRÅN. Om verktyget startar av
misstag kan detta leda till personskador.
Användare i Storbritannien bör iaktta “woodworking machines
regulations 1974” (regleringar om träbearbetningsmaskiner från 1974)
och eventuella senare ändringar
97
S V EN S K A
Se till att maskinen placeras på ett ergonomiskt sätt vad gäller höjd och
stabilitet. Maskinens plats skall väljas så att opertören har god översikt
och tillräckligt med utrymme runt maskinen så att arbetsstyckena kan
hanteras utan begränsningar.
• Det nedre klingskyddet är designat att stängas snabb när
spaken (b) släpps. Om inte, se till att få sågen servad av
en autkoriserad DEWALT reparatörsombud.
GENOMFÖRA EN GLIDANDE SÅGNING (FIG. 1, 2, 18)
För att minska effekterna av vibrationerna se till att omgivande
temperatur inte är för kall, att maskinen och tillbehören är väl
underhållna och att arbetsstyckets storlek är lämpligt för denna maskin.
1. Vrid på såghuvudets traverslås (s) för att lossa.
Slå på och stänga av (fig. 1)
3. Placera arbetsstycket som skall sågas mot glidanslaget (q) och fäst
det med materialklämman (ff).
Det finns ett hål (bb) i brytaren (a) för placering av ett hänglås för att låsa
verktyget.
1. För att köra verktyget, tryck på strömbrytaren (a).
2. För att stoppa verktyget, släpp strömbrytaren.
Använda XPSTM LED arbetsbelysningssystem
(fig. 1)
NOTERA: Geringssågen måste anslutas till en strömkälla.
XPSTM LED arbetsbelysningssystem (hh) har en på/av brytare (gg).
XPSTM LED arbetsbelysningssystem är oberoende från geringssågens
brytare. Lampan behöver inte vara tänd för att arbeta med sågen.
Sågning efter ett befintligt pennstreck på ett arbetsstycke:
TM
1. Slå på XPS systemet, dra sedan ned drifthandtaget (c) för att
föra sågklingan (h) närmare arbetsstycket. Skuggan från klingan
kommer att visas på arbetsstycket.
2. Rikta in pennstrecket mot klingans skugga. Du kan behöva ställa in
gerings- eller fasvinkeln så att den exakt matchar pennstrecket.
2. Tryck ned såghuvudet (y), dra ut låsknappen (w) och låt såghuvudet
återgå till dess högsta position.
4. Sänk ned såghuvudet och dra huvudet till slutet av skenan.
5. Tryck på skyddets låsspak (b) för att lossa skyddet. Tryck på
strömbrytaren (a) för att slå på motorn.
6. Tryck ned huvudet helt och låt klingan såga genom materialet och
skjut tillbaka huvudet helt för att fullfölja kapningen.
7. Efter att sågningen fullföljts släpp brytaren och vänta tills sågklingan
stannat helt och hållet innan huvudet återförs till dess övre viloläge.
VARNING: Kom ihåg att låsa såghuvudet in den bakre
positionen när den glidande sågningen är klar.
VERTIKAL GERINGSKAPNING (FIG. 1, 19)
1. Kläm på geringshaken (m). Flytta geringsarmen åt vänster eller
höger till önskad vinkel.
2. Geringshaken kommer automatiskt att låsas vid 0°, 15°, 22.5°,
31.62°, 45° och 50° åt både höger och vänster. Om någon vinkel
däremellan krävs, håll fast huvudet och lås genom att dra åt
geringshaken.
3. Se alltid till att geringshaken är låst innan sågningen.
Placering av kroppen och händer
Korrekt placering av kroppen och händerna när geringssågen hanteras
gör sågningen enklare, mer korrekt och säkrare.
VARNING:
• Placera aldrig händerna i närheten av sågområdet.
• Placera inte dina händer närmare än 150 mm från
klingan.
• Håll fast arbetsstycket mot bordet och anslaget under
sågningen. Håll händerna i positionerna tills strömbrytaren
frigjorts och klingan stannat helt och hållet.
• Gör alltid tomkörningar (utan ström) innan den slutliga
sågningen så att du kan kontrollera klingans väg.
4. Fortsätt såsom med en rak kapning.
VARNING: Vid geringsågning av en bit trä med en liten
avsågning, placera träbiten så att avsågningen sker på den
sida av klingan som har störst vinkel mot anhållet:, dvs.:
vänster gering, kapning åt höger
höger gering, kapning åt vänster
FASKAPNING (FIG. 11, 14, 20)
Fasvinklar kan ställas in från 0° till 48° åt vänster. Vinklar upp till 45° kan
sågas med geringsarmen mellan noll och maximalt 45° geringsposition
åt höger eller vänster.
1. Lossa glidanslagsspaken (i) och flytta anslaget bort från klingan.
2. Lossa vinkelklämhandtaget (t) och ställ in vinkeln såsom önskas.
• Korsa inte dina händer.
3. Ställ in åsidosättningsknappen (cc) om så krävs.
• Ha båda fötterna stadigt på golvet och bibehåll en bra
balans.
4. Håll fast huvudet och låt det inte falla ned.
• När du flyttar geringsarmen åt vänster och höger. följ den
och stå något på sidan om sågklingan.
6. Skjut anslaget mot klingan och se till att det inte vidrör klingan, dra
sedan å anslagets låsspak genom att vrida medurs.
Grundläggande sågning
5. Dra åt vinkelklämhandtaget (t).
7. Fortsätt såsom med en rak kapning.
VERTIKAL RAK KAPNING (FIG. 1, 2, 17)
Sågning av icke-järnhaltig metall
NOTERA: Använd 250 mm sågklingor med 30 mm axelhål för att
få önskad kapningskapacitet.
Vid sågning av icke-järnhaltig metall kan maskinen endast användas
för att göra vertikala raka och geringskapningar i geringssågläge. Vi
rekommenderar att inte utföra fas- och sammansatta geringssågningar
i icke-järnhaltig metall. Maskinen skall inte användas för kapning av
arbetsstycken av järn-haltig metall.
1. Höj såghuvudet (y) till dess högsta position tryck nedåt på
såghuvudet (y) och dra ut låsknappen (w). Lossa trycket nedåt och
låt såghuvudet stiga till full höjd.
2. Kläm på geringshaken (m) och flytta armen till positionen 0°.
3. Släpp geringshaken.
4. Se alltid till att geringshaken är låst innan sågningen.
5. Placera arbetsstycket som skall sågas mot glidanslaget (q) och fäst
det med materialklämman (ff).
6. Ta tag i operatörshandtaget (c) och tryck på skyddets låsspak (b)
för att frigöra skyddet. Tryck på strömbrytaren (a) för att slå på
motorn. Det rekommenderas att starta sågningen nära anslaget.
7. Tryck ned huvudet för att låta klingan såga genom trät och komma
till plastsågplattan (k).
8. Efter att sågningen fullföljts släpp brytaren och vänta tills sågklingan
stannat helt och hållet innan huvudet återförs till dess övre viloläge.
VARNING:
• För vissa typer av plastprofiler är det rekommendabelt att
följa sekvensen i motsatt ordning.
98
• Använd alltid en materialklämma när icke-järnhaltig metall kapas.
Se till att arbetsstycket är ordentligt fastsatt.
• Används endast klingor som är avsedda för kapning av ickejärnhaltig metall.
• När smörjmedel används, använd endast vax eller separationssprej.
Använd inte emulsioner eller liknande vätskor.
Slätaste kapningarna beror på ett antal variabler, dvs. materialet
som sågas. När slätaste sågningen önskas för formning och andra
precisionsarbeten kommer en vass (60-tandad karbid) klinga och en
långsammare och jämn sågning ge det bästa resultatet.
VARNING: Se till att materialet inte rör sig under sågningen,
kläm fast det på plats. Låt alltid klingan stanna helt innan
armen lyfts upp. Om små fibrer från trä fortfarande sticker
ut från arbetsstycket, fäst en bit maskeringstejp på trät där
SVENSKA
sågningen skall ske. Såga genom tejpen och ta noggrant
bort tejpen när du är klar.
Fastklämning av arbetsstycket (fig. 23–25)
Dammutsugning (fig. 1, 3, 4)
VARNING: Använd alltid en materialklämma.
För bästa resultat använd materialklämman (ff) som tillverkats för sågen.
Använd alltid en materialklämma när icke-järnhaltig metall kapas. Se till
att arbetsstycket är ordentligt fastsatt.
INSTALLATION AV KLÄMMAN
1. Sätt i den i hålet bakom anslaget. Klämman (ff) måste vara riktad
mot baksidan av geringssågen. Se till att skåran på klämstången
är helt isatt i basen hos geringssågen. Om skåran är synlig är
klämman inte fastsatt.
2. Rotera klämman 180º mot fronten på geringssågen.
3. Lossa ratten för att justera klämman uppåt eller nedåt, använd
sedan fininställningsratten för att fästa klämman på arbetsstycket.
NOTERA: Placera klämman på höger sida av basen vid fasning. GÖR
ALLTID TOMKÖRNINGAR (UTAN STRÖM) INNAN DEN SLUTLIGA
SÅGNINGEN SÅ ATT DU KAN KONTROLLERA KLINGANS VÄG.
SE TILL ATT KLÄMMAN INTE ÄR I VÄGEN FÖR SÅGEN ELLER
SKYDDEN.
Sammansatt gering (fig. 21, 22)
VARNING: Om sågvinkeln varierar mellan sågningarna
kontrollera att geringshandtaget och geringsklämratten
är låsta. Dessa måste dras åt efter att ändringar gjorts i
fasvinkeln eller geringen.
• Tabellen som visas nedan hjälper dig att välja korrekt inställning för
fasning och gering för vanliga sammansatta geringssågningar.
• För att använda tabellen, välj önskad vinkel ”A” (fig. 22) för ditt
projekt och leta reda på den vinkeln i lämplig båge i tabellen. Från
den punkten följ tabellen rakt ned för att hitta korrekt fasvinkel och
rakt över hitta korrekt geringsvinkel.
5
10
20
25
30
35
40
65
40
35
45
35
40
SEXSIDIG
6 SIDEDLÅDA
BOX
75
30
35
70
30
65
80
85
30
25
45
20
65
70
50
25
55
50
35
45
15
15
30
40
15
25
35
10
20
40
60
80
20
75
85
55
60
25
30
ÅTTASIDIG
8 SIDED
BOX
LÅDA
10
15
20
15
5
10
20
25
10
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
ANGLE OF SIDE OF BOX (ANGLE"A")
50
55
60
40
NOTERA: DWV9000 vridlås snabbanslutning (ii) rekommenderas som
ett tillvalt tillbehör för att ansluta dammutsugningsenheten.
Beskrivning (fig. 1, 2)
VARNING: För att bekvämt kunna bära geringssågen har
basen försetts med två handfördjupningar (dd). Använd
aldrig skydden för att lyfta eller transportera geringssågen.
1. För att transportera sågen ställ in fas- och geringspositionerna till
0°.
2. Tryck på nedre skyddets frigöringsspak (b) (fig. 1).
3. Tryck ned såghuvudet och tryck in låsknappen (w) (fig. 2).
UNDERHÂLL
Ditt DEWALT verktyg har konstruerats för att kunna användas under
långa perioder med minimalt underhåll. För att verktyget ska fungera
på ett tillfredsställande sätt måste du rengöra det noggrant och
regelbundet.
VARNING: För att minska risken för personskador ska
verktyget stängas av och strömförsörjningen kopplas
från innan du installerar eller tar loss tillbehör,
innan du justerar eller ändrar konfigurationen
eller när du utför reparationsarbeten. Kontrollera att
huvudströmbrytaren står på FRÅN. Om verktyget startar av
misstag kan detta leda till personskador.
VARNING: Om sågklingan är utsliten ska du ersätta den
med en ny.
45
FYRKANTIG
LÅDA
SQUARE
BOX
70
75
80
15
VINKEL PÅ SIDAN AV LÅDAN (VINKEL ”A”)
STÄLL IN DEN HÄR GERINGSVINKELN
SET THIS MITER
ANGLE ON SAW
PÅ SÅGEN
85
0
Anslut dammuppsamlarenheten som konstruerats i enlighet med
relevanta bestämmelser. Luftflödet hos externa anslutna system
skall vara 20 m/s +/- 2 m/s. Luftflödet mäts vis anslutningsröret vid
anslutningen med verktyget anslutet men avstängt.
4. FÖr såghuvudet till vilopositonen och dra åt traverslåset (s).
Det här är en kombination av ett geringssnitt och ett vinklat snitt. Denna
typ av sågning används för att göra ramar eller lådor med lutande sidor
såsom den som visas i figur 21.
45
VARNING: När så är möjligt anslut
dammutsugningsenheten som konstruerats i enlighet med
relevanta bestämmelser beträffande dammutsläpp.
45
STÄLL IN DEN
SETHÄR
THIS LUTNINGSVINKELN
BEVEL ANGLE ON SAWPÅ SÅGEN
1. Ställ in sågen enligt de beskrivna vinklarna och gör några
provsågningar.
2. Prova att sätta ihop de sågade bitarna.
Exempel: För att göra en 4-sidig låda med 25º yttre vinklar (vinkel
“A”) (fig. 22), använd den övre högra bågen. Leta reda på 25° på
bågskalan. Följ den horisontella korsande linjen till någon sida för
att få inställningen för geringsvinkeln för sågen (23°). På samma sätt
följ den vertikala korsande linjen upp eller ned för att få inställningen
för fasvinkeln för sågen (40°). Gör några provsågningar på några
skräpbitar för att verifiera inställningarna på sågen.
VARNING: Överskrid aldrig de sammansatta
geringsgränserna på 45° fas med 45° gering åt höger eller
vänster.
Smörjning
Verktyget kräver ingen tilläggssmörjning.
Rengöring
Innan användning kontrollera noga att den övre bladskyddet, det rörliga
nedre bladskydder samt dammutsugningsröret fungerar korrekt. Se till
att spån, damm eller bitar från arbetsstycket inte medför att någon av
funktionerna blockeras.
Om något fragment från arbetsstycket fastnar mellan sågbladet
och skydden, koppla ifrån maskinen från elförsörjningen och följ
instruktionerna som ges i avsnittet Montering av sågbladet. Ta bort
de bitar som fastnat och montera tillbaka sågbladet.
VARNING: Blås av smuts och damm i apparathuset
med torr tryckluft. Detta ska göras så snart du upptäcker
dammansamlingar i och runt lufthålen. Bär godkända
skyddsglasögon och munskydd innan du gör detta.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra skarpa
rengöringskemikalier för att rengöra de icke-metalliska
delarna av verktyget. Sådana kemikalier försvagar materialet
i komponenterna. Använd en duk som har fuktats med
vatten och mild tvål. Låt aldrig vätska tränga in i enheten
och sänk aldrig ned någon del av enheten i vätska.
VARNING: För att minska skaderisken ska du
regelbundet rengöra arbetsbänken.
VARNING: För att minska skaderisken ska du
regelbundet rengöra uppsamlingssystemet för damm.
`
99
S V EN S K A
Tillvalstillbehör
VARNING: Eftersom tillbehör från andra leverantörer än
DEWALT inte har testats tillsammans med produkten,
kan det vara farligt att använda dylika. För att minska
skaderisken bör endast tillbehör som rekommenderas av
DEWALT användas tillsammans med den här produkten.
STÖD FÖR LÅGA ARBETSSTYCKEN (FIG. 5)
• Stöd alltid långa arbetsstycken.
• För bästa resultat använd det förlänga stödet för arbetsstycken
(DE7023) för att utöka bordets bredd för sågen (tillgänglig hos din
återförsäljare som tillval). Stöd långa arbetsstycken med något
bekvämt hjälpmedel såsom sågbock eller likande enheter för att
förhindra att änden faller ned.
TILLGÄNGLIGA SÅGKLINGOR (REKOMMENDERADE KLINGOR)
Typ av klinga Klingans dimensioner
DT1158-serien 30
250 mm
Användning
För vanliga tillämpningar, sågning
och kapning av trä och plast
DT4282-serien 40
250 mm
TCG för användning med aluminum
DT4226-serien 40
250 mm
ATB för finsågning av
maskintillverkad och naturligt trä
DT4287-serien 40
250 mm
TCG för extrafin sågning av
fabricerat och naturligt trä
DT4282-serien 40
250 mm
Sågning av aluminium
Kontakta din återförsäljare för ytterligare information om vilka tillbehör
som passar.
Miljöskydd
Separat avfallshantering. Den här produkten skall inte
kastas bort tillsammans med normalt hushållsavfall.
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på sina produkter, och
erbjuder en enastående garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration kommer som tillägg till
och inskränker inte dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina lagstadgade rättigheter i
egenskap av enskild icke-professionell användare. Garantin är
giltig i de territorier som tillhör medlemsstaterna i Europeiska
unionen och det europeiska frihandelsområdet.
• 30 DAGARS RISKFRI TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten hos ditt verktyg
från DEWALT kan du helt enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar så som det köpts, till
inköpsstället, för full återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och bevis på inköpet
måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för ditt DEWALT
verktyg inom 12 månade från inköp har du rätt till en service
utan kostnad. Den kommer att utföras utan kostnad hos ett
auktoriserat DEWALT reparationsombud. Bevis på köpet måste
visas upp. Detta inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar inom ramen för
garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar på grund av
bristfälligt material eller tillverkning inom 12 månader efter
inköpsdatum, garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt byter ut alla
felaktiga delar eller – efter vårt gottfinnande – kostnadsfritt byter
ut enheten, förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
Kasta inte bort din DEWALT produkt tillsammans med
hushållsavfall, om du en dag finner att den behöver bytas ut, eller
du inte längre har användning för den. Lämna den här produkten till
separat avfallsinsamling.
Separat insamling av använda produkter och
paketeringsmaterial, gör det möjligt att återvinna materialet.
Återvinning av material hjälper till att förhindra
miljöförorening och minskar efterfrågan på råmaterial.
Lokala bestämmelser kan föreskriva separat insamling av elprodukter
från hushåll vid allmänna avfallsterminaler eller hos handlaren när du
köper en ny produkt.
DEWALT tillhandahåller en terminal för insamling och återvinning av
DEWALT produkter då de uppnått slutet av sin fungerande livslängd.
För att utnyttja den här servicen, vänligen återlämna din produkt till en
auktoriserad reparatör som kommer att lämna in den å dina vägnar.
Du kan ta reda på var din närmaste auktoriserade reparatör finns
genom att kontakta ditt lokala DEWALT kontor på adressen som finns
i den här bruksanvisningen. Det finns också en lista med auktoriserade
DEWALT reparatörer, samt fullständiga upplysningar om vår service efter
försäljning och kontakter på Internet på: www.2helpU.com.
100
• Produkten bara har utsatts för rimligt slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp;
• Produkten återlämnas i fullständigt skick, med alla sina
ursprungliga beståndsdelar.
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din återförsäljare eller leta
efter din närmaste auktoriserade DEWALT reparationsombud i
DEWALT katalogen eller kontakta ditt DEWALT kontor på den
adress som anges i denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och komplett information om vår
service efter försäljning finns tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
TÜRKÇE
DWS778 GÖNYE KESME TESTERESI
Tebrikler!
Sigortalar
Bir DEWALT aletini tercih ettiniz. Uzun süreli deneyim, esaslı ürün
geliştirme ve yenilik DEWALT’ın profesyonel elektrikli alet kullanıcıları
için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini sağlamaktadır.
Teknik veriler
DWS778
QS/GB
LX
V
230
115
1
1
Giriş gücü
W
1850
1650
Bıçak çapı
mm
250
250
Voltaj
Tip
Bıçak göbek çapı
mm
30
30
Azami bıçak hızı
dev/dak
4300
4100
Kesme derinliğini
mm
85
85
Maks. bıçak kalınlığı
mm
1,75
1,75
Gönye (azami pozisyonlar)
Meyil (azami pozisyonlar)
Birleşik gönye
sol ve sağ
50°
50°
sol
48°
48°
meyil
45°
45°
gönye
45°
45°
Kapasiteler
düz kesim 90°
mm
85 x 305
gönye 45°
mm
85 x 215
gönye 48°
mm
85 x 204
meyil 45°
mm
58 x 305
meyil 48°
mm
54 x 305
mm
465 x 615 x 390
kg
17,2
Toplam boyutlar
Ağırlık
Avrupa
230 V aletler
10 Amper, şebeke
NOT: Bu cihaz, kullanıcı bağlantı noktasında (elektrik bağlantı kutusu)
izin verilen en fazla sistem empedansı Zmax 0,25 Ohm olan bir güç
kaynağı sistemi ile bağlantı amaçlıdır.
Kullanıcı, bu cihazın yalnızca yukarıdaki gerekliliği karşılayan bir
güç sistemine bağlandığından emin olmalıdır. Gerekirse, kullanıcı,
arabirim noktasındaki sistem empedansını elektrik şirketinden
öğrenebilir.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her uyarı sözcüğü için ciddiyet derecesini gösterir.
Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DIKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara neden
olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan durumları
gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
Keskin kenarlar
LpA (ses basıncı)
dB(A)
94,2
94,2
KpA (ses basıncı belirsizliği)
dB(A)
3,0
3,0
LWA (akustik güç)
dB(A)
107,2
107,2
KWA (akustik güç belirsizliği)
dB(A)
3,0
3,0
LP,PEAK
dB(A)
115,6
115,6
KP,PEAK
dB(A)
3,0
3,0
Toplam titreşim değerleri (üç yönün vektör toplamı) EN 61029’a göre
belirlenmiştir:
Titreşim emisyon değeri ah
ah =
Belirsizlik değeri K =
m/s2
m/s2
2,4
1,5
2,4
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon seviyesi EN 61029’da
verilen standart deneye göre ölçülmüştür ve aletler arasında
karşılaştırma yapmak için kullanılabilir. Maruz kalınan titreşimin ön
değerlendirmesi için kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon seviyesi aletin
ana uygulama alanları için geçerlidir. Ancak alet farklı
uygulamalarda farklı aksesuarlarla kullanır ya da bakımı
gerektiği gibi yapılmazsa titreşim emisyonu değişebilir. Bu
durumda toplam çalışma süresi dahilinde maruz kalınan
titreşim seviyesi önemli ölçüde artabilir.
Maruz kalınan titreşim seviyesi tahmini yapılırken aletin
kapalı kaldığı süreler ile çalıştığı halde iş yapılmayan
süreler de dikkate alınmalıdır. Bu durumda toplam
çalışma süresi dahilinde maruz kalınan titreşim seviyesi
önemli ölçüde azalabilir.
Kullanıcıyı titreşimin etkilerine karşı korumak için ilave
güvenlik önlemleri belirleyin örneğin: aleti ve aksesuarları
düzgün muhafaza edilmesi, ellerin sıcak tutulması,
çalışma tür ve biçimlerinin teşkili.
EC Uygunluk Bildirimi
MAKİNE DİREKTİFİ
DWS778
DEWALT, Teknik veriler bölümünde açıklanan bu ürünlerin
2006/42/EC, EN 61029-1 ve EN 61029-2-9.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC ve 2011/65/EU Direktifi ile uyumludur.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten DEWALT ile irtibata
geçin veya kılavuzun arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı DEWALT adına vermiştir.
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
01.11.2012
Güvenlik talimatları
UYARI! Elektrikli aletleri kullanırken daima, yangın,
elektrik çarpması ve yaralanma riskini azaltmak için,
aşağıdakiler dahil temel güvenlik kurallarına uyun.
Aleti kullanmadan önce bu talimatların tümünü dikkatlice okuyun ve
bu talimatları saklayın.
101
TÜRKÇE
BU KULLANIM KILAVUZUNU ILERDE BAŞVURMAK ÜZERE
SAKLAYIN
Genel Güvenlik Kuralları
1. Çalışma alanını temiz tutun.
Dağınık yerler ve tezgahlar kazaya davetiye çıkarır.
2. Çalışma alanınızın çevre koşullarına dikkat edin.
Aleti yağmura maruz bırakmayın. Aleti nemli ve ıslak ortamlarda
kullanmayın. Çalışma alanınızı iyi ışıklandırın (250 - 300 Lüks).
Aleti yangın ve patlama olasılığı olan yerlerde kullanmayın
örneğin yanıcı sıvı ve gazların bulunduğu yerlerde.
3. Elektrik çarpmasına karşı önlem alın.
Topraklanmış yüzeylere temas etmekten kaçının (örn: borular,
radyatörler, ocaklar ve buzdolapları). Aleti olağanüstü şartlarda
kullanırken (örneğin yüksek miktarda nem varsa, maden
talaşı üretiliyorsa) izolasyon trafosu veya kaçak akım rölesi
yerleştirilerek elektrik emniyeti arttırılabilinir.
4. Alakasız kişileri alete yaklaştırmayın.
İş ile ilgili olmayan kişilerin, özellikle çocukların, alete ve uzatma
kablosuna dokunmalarına müsaade etmeyin ve bu kişileri
çalışma alanına yaklaştırmayın.
5. Kullanılmayan aletleri saklayın.
Kullanımda değilken aletler kuru bir yerde muhafaza edilmeli ve
çocukların ulaşamayacağı şekilde kilit altına alınmalıdır.
6. Aleti zorlamayın.
Kullanım amacına uygun kullanıldığı takdirde daha iyi ve daha
güvenli bir iş çıkaracaktır.
7. Doğru aleti kullanın.
Ağır hizmet tipi alet ile yapılması gereken işi küçük aletler
kullanarak yapmaya çalışmayın. Aleti kullanım amacı dışında
kullanmayın; ağaç dallarını veya kütükleri kesmek için daire
testere kullanmayın.
8. Uygun giysiler giyin.
Hareketli parçalara takılabileceğinden dolayı bol giysiler giymeyin,
takı takmayın. Dışarıda çalışırken kaymayan ayakkabı giyilmesi
tavsiye edilmektedir. Saçınız uzunsa koruyucu başlık takın.
9. Koruyucu ekipman kullanın.
Daima emniyet gözlüğü kullanın. İşlemin toz veya fırlayan
parçacık yaratması halinde, yüz veya toz maskesi kullanın. Eğer
bu parçacıklar çok sıcaksa ayrıca ısı geçirmez önlük takın. Her
zaman kulak koruyucu takın. Her zaman baret giyin.
10. Toz çekme ekipmanı bağlayın.
Toz çekme ve toplama ekipmanı bağlantısı için aygıtlar
sağlanmışsa bu aygıtların bağlandığını ve düzgün kullanıldığını
kontrol edin.
11. Kabloyu amacına uygun kullanın.
Fişten tutarak prizden çıkarın, bu amaçla kablo bedenini
kullanmayın. Kabloyu ısı, yağ ve keskin uçlardan uzak tutun.
Aleti asla kablosundan tutarak taşımayın.
12. İşlediğiniz parçayı sabitleyin.
Parçayı sabitlemek için mümkünse işkence veya mengene
kullanın. Bu hem daha güvenli olur, hem de iki elinizde serbest
kalmış olur.
13. Aşırı uzanarak çalışmayın.
Yere sağlam basın ve dengenizi her zaman muhafaza edin.
14. Aletlerinize iyi bakın.
Daha iyi ve güvenli performans için kesme aletlerini keskin
ve temiz tutun. Yağlama ve aksesuar değişimi için talimatlara
uyun. Aletlerinizi düzenli olarak kontrol edin ve arızalıysa yetkili
servise tamir ettirin. Kolları ve düğmeleri kuru, temiz ve yağ ya da
gresten uzak tutun.
15. Aletin fişini prizden çekin.
Kullanımda değilken, bakım öncesi ve bıçak, uç, keski gibi
aksesuarları değiştirirken aleti güç kaynağından ayırın.
16. Ayar anahtarlarını ve aparatlarını çıkartın.
Aleti çalıştırmadan önce, üzerinde hiçbir ayar anahtarı ve
aparatının bulunmadığını kontrol etmeyi alışkanlık haline getirin.
102
17. Aletin yanlışlıkla çalışmasına engel olun.
Aleti taşırken parmağınızın açma/kapama düğmesinde
olmamasına dikkat edin. Prize takmadan önce aletin “kapalı”
konumda olduğunu kontrol edin.
18. Dış mekan uzatma kabloları kullanın.
Kullanmadan önce uzatma kablolarını gözden geçirin ve hasar
görmüşse değiştirin. Alet dışarıda kullanıldığında, daima dışarıda
kullanım için özel yapılmış ve böyle olduğunu gösteren etiket
taşıyan uzatma kabloları kullanın.
19. Daima dikkatli olun.
Yaptığınız işe dikkat edin. Sağduyulu olun. Yorgun veya
sarhoşken aleti kullanmayın.
20. Hasarlı parça kontrolü yapın.
Kullanmadan önce aletin düzgün çalışacağını ve kullanım
amacına uygun iş çıkaracağını teyit etmek için aleti ve elektrik
kablosunu kontrol edin. Hareketli parçaların ayarsız olup
olmadığı veya tutukluk yapıp yapmadığını, kırık parça olup
olmadığını, montaj elemanlarını ve çalışmasını etkileyebilecek
diğer durumları kontrol edin. Hasarlı siper veya diğer parçalar
bu kullanım kılavuzunda aksi belirtilmediği takdirde yetkili servis
tarafından tamir edilmeli veya değiştirilmelidir. Arızalı düğmeleri
yetkili servise değiştirtin. Açma/kapama düğmesi aleti açıp
kapatmıyorsa aleti kullanmayın. Asla kendi başınıza tamir etmeye
çalışmayın.
UYARI! Bu kullanım kılavuzunda tavsiye edilenlerin
dışında aksesuar veya parçaların kullanılması ya da
aletin kullanım amacı dışında kullanılması yaralanma riski
doğurabilir.
21. Aletinizi kalifiye bir elemana tamir ettirin.
Bu elektrikli alet ilgili güvenlik kurallarına uymaktadır. Tamir
işlemleri sadece kalifiye kişiler tarafından orijinal yedek parça
kullanılarak yapılmalıdır aksi takdirde kullanıcı tehlike altında
kalacaktır.
Gönye Testereler için Ek Güvenlik
Kuralları
• Makine ile birlikte bir de yalnızca üretici veya yetkili servisi
tarafından değiştirilebilecek, özel olarak yapılandırılmış bir elektrik
kablosu gelir.
• Testereyi üreticinin önerdiği malzemeler dışındaki malzemeleri
kesmek için kullanmayın.
• Makineyi siperler yerinde değilken, doğru çalışmıyorken veya
bakımları düzgün yapılmamışsa kullanmayın.
• Açılı kesim yaparken kolun güvenli biçimde sabitlendiğinden emin
olun.
• Makine çevresindeki zemin düz, bakımlı ve malzeme
parçalarından arındırılmış (örn. talaş ve kırpıntı) olmalıdır.
• Kesilecek malzeme için doğru bıçağı seçin.
• Doğru şekilde bilenmiş testere bıçaklarını kullanın. Testere bıçağı
üzerindeki maksimum hız işaretini göz önünde bulundurun.
• Herhangi bir işleme başlamadan önce tüm kilitleme topuzlarının
ve kelepçe kollarının sıkı olduğundan emin olun.
• Testere elektrik kaynağına bağlıyken ellerinizi asla bıçak alanına
koymayın.
• Asla makine hızlı şekilde hareket halindeyken bıçağa doğru bir
alet veya başka bir araç sokarak durdurmaya çalışmayın; ciddi
kazalar meydana gelebilir.
• Herhangi bir aksesuar kullanmadan önce talimat kılavuzuna
başvurun.
Yanlış aksesuar kullanımı hasara neden olabilir.
• Testere bıçağını veya sert malzemeleri tutarken bir tutucu
kullanın veya eldiven takın.
• Kullanmadan önce testere bıçağının düzgün monte edildiğinden
emin olun.
• Bıçağın doğru yönde döndüğünden emin olun.
• Önerilenden büyük ya da küçük çapta bıçaklar kullanmayın.
Uygun bıçak sınıfı için teknik verilere bakın. Yalnızca bu
kılavuzda belirtilen, EN 847-1 ile uyumlu bıçakları kullanın.
TÜRKÇE
• Özel olarak tasarlanmış gürültü azaltıcı bıçakları kullanmayı
dikkate alın.
• YÜKSEK HIZLI ÇELİK bıçaklar kullanmayın.
• Çatlamış ya da hasarlı testere bıçaklarını kullanmayın.
• Aşındırıcı veya elmas diskler kullanmayın.
• İşaretli olan hız; değerlendirme bıçağında işaretli olan hıza en
azından eşit olduğunda yalnızca testere bıçaklarını kullanın.
• Testerenizi asla kesim plakası olmadan kullanmayın.
• Svici bırakmadan önce bıçağı üzerinde çalıştığınız parçadaki
kesikten çıkarın.
• Her kesimden önce makinenin sabit olduğundan emin olun.
• Motor şaftını tutmak için fanın karşısına herhangi bir şey
sıkıştırmayın.
• Testere üzerindeki bıçak siperi kol aşağı indirildiğinde otomatik
olarak yükselir; siper kilit kolu (b) itildiğinde bıçak üzerine iner.
• Testere kapanana kadar bıçak siperini elle kaldırmayın. Siper,
testere bıçakları takılırken veya sökülürken ya da testerenin
incelenmesi için elle kaldırılabilir.
• Periyodik olarak motor hava deliklerinin temiz ve talaştan
arındırılmış olduğundan emin olun.
• Kesim plakasını aşınmışsa değiştirin.
• Herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce veya bıçağı
değiştirirken makineyi şebekeden ayırın.
• Makine hala çalışıyorken ve kafa bekleme konumunda değilken
asla temizlik veya bakım çalışması yapmayın.
• Lazer veya LED takılıyken, farklı tipte lazer değişimine izin
verilmez. Onarım yalnızca lazer üreticisi veya yetkili servisi
tarafından yapılmalıdır.
• Ahşap kesme işleri sırasında testereye bir toz toplama cihazı
takın. Toza maruz kalmayı etkileyen etmenleri daima göz önünde
bulundurun. Bu etmenler:
-– makinede işlenecek malzeme tipi (sunta ahşaba göre daha
fazla toz üretir);
-– testere bıçağının keskinliği;
-– testere bıçağının doğru şekilde ayarlanması,
-– 20 m/sn’den az olmayan hava hızına sahip toz toplama
elemanı.
Lokal toz atma yerinin yanı sıra başlıklar, sürgüler ve olukların
doğru şekilde ayarlandığından emin olun.
• Aşağıdaki faktörler gürültüye maruz kalmayı
etkiler:
-– yayılan gürültüyü azaltan bıçaklar kullanın;
-– yalnızca iyice bilenmiş testere bıçakları kullanın;
• Makine bakımı belirli aralıklarla yapılmalıdır;
• Yeterli miktarda genel veya yerel ışıklandırma sağlayın;
• Operatörün makinenin kullanımı, ayarı ve çalıştırılması
konusunda yeterli eğitime sahip olduğundan emin olun;
• Kullanılan aralayıcılar ve mil halkalarının bu kılavuzda belirtilen
amaçlara uygun olduğundan emin olun.
• Makine çalışırken ve testere kafasının bekleme konumunda
olmadığı durumlarda üzerinde çalışılan parçanın kesilen
kısımlarını veya diğer parçalarını kesim alanından çıkarmaya
çalışmayın.
• 150 mm’den kısa parçaları asla kesmeyin.
• Ek destek olmadığı durumlarda makinenin kabul edeceği
maksimum parça boyutu:
– Yükseklik 85 mm en 305 mm boy 400 mm
– Daha uzun parçaların, uygun ek tabla ile desteklenmesi
gerekir., ör: DE7023. Aleti daima testere tablasına kenetleyin.
• Kaza veya makine arızası durumunda, makineyi hemen kapatıp
güç kaynağıyla bağlantısını kesin.
• Arızayı rapor edin ve arızalı makineyi, başkaları tarafından
kullanılmaya çalışılmasını önlemek için uygun şekilde işaretleyin.
• Testere bıçağı kesim sırasında anormal parça besleme kuvveti
nedeniyle bloke olursa, makineyi kapatıp güç kaynağıyla
bağlantısını kesin. Üzerinde çalıştığınız parçayı çıkarın ve testere
bıçağının rahatça döndüğünden emin olun. Makineyi açın ve
daha az parça besleme kuvveti uygulayarak yeni kesim işlemini
başlatın.
• Özellikle magnezyum olmak üzere hafif alaşım malzemeleri asla
kesmeyin.
• Durumun izin verdiği hallerde, makineyi 8 mm çapında, 80 mm
uzunluğunda cıvatalar kullanarak tezgaha monte edin.
Diğer Riskler
Aşağıdaki riskler testere kullanmanın doğasında vardır:
– dönen parçalara dokunmaktan kaynaklanan yaralanmalar
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve güvenlik cihazlarının
kullanılmasına rağmen, bazı risklerden kaçınmak mümkün değildir.
Bunlar:
– İşitme kaybı.
– Dönen testere bıçağının kapatılmamış parçalarından
kaynaklanan kaza riski.
– Korumasız testere bıçağını değiştirirken yaralanma riski.
– Siperleri açarken parmakların sıkışması riski.
– Ahşap, özellikle meşe, kayın ve MDF keserken ortaya çıkan
tozun solunmasından kaynaklanan sağlık tehlikeleri.
Aşağıdaki etmenler, solunum sorunları riskini arttırır:
– Ahşap keserken toz emme sisteminin bağlı olmaması
– Tıkalı egzoz filtrelerinin neden olduğu yetersiz toz emme
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun.
Kulak koruması kullanın.
Göz koruması kullanın.
Taşıma noktası
Ellerinizi bıçaktan uzak tutun
TARİH KODU KONUMU (ŞEKİL [FIG.] 2)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (v v) gövdeye basılıdır.
Örnek:
2012 XX XX
İmalat Yılı
Paket içeriği
Paket içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 Kısmen kurulu boydan boya gönye testere
2 Altıgen anahtar 4/6 mm
1 250 mm TCT testere bıçağı
1 Malzeme kelepçesi
1 Kullanım kılavuzu
1 Parça şeması
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için zaman
ayırın.
Açıklama (şek. 1, 2, 7, 11, 12)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi bir
parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya yaralanmayla
sonuçlanabilir.
a. Tetik düğmesi
b. Siper kilit kolunu serbest bırakma kolu
c. Çalıştırma kolu
103
TÜRKÇE
d. Sabit üst siper
e. Dış flanş
Aletiniz EN 61029 standardına uygun olarak çift yalıtımlıdır;
bu yüzden topraklama hattı gerektirmez.
f. Bıçak cıvatası
g. Alt bıçak siperi
h. Testere bıçağı
i. Kayma korkuluğu kilit kolu (şek. 11)
Güç kablosunun değiştirilmesi durumunda alet sadece yetkili servis
acentesi veya kalifiye elektrikçi tarafından onarılmalıdır.
Aşağıdaki kabloların kullanılması zorunludur:
j. Sabit masa
k. Kertik plakası
l. Gönye kolu
m. Gönye tutamağı
n. Dönen masa/gönye kolu
o. Gönye ölçeği
p. Gönye ölçeği vidaları (şek. 12)
q. Kayma korkuluğu
r. Toz emme nozülü
s. Çapraz kilit
t. Açılama çalıştırma kolu
u. Açılama ölçeği
v. Tezgah montaj delikleri
w. Kilitleme butonu
x. Çapraz çubuklar
y. Testere kafası
z. Altıgen anahtar
aa. Kablo mandalı
bb. Asma kilit deliği
cc. İptal düğmesi
dd. Taşıma çentikleri (sol ve sağ)
ee. İç flanş (şek. 7)
ff. Malzeme mengenesi
gg. XPSTM Çalışma ışığı açma/kapatma düğmesi
hh. XPSTM Çalışma ışığı
ii. Dönme kilit bağlantısı (DWV9000, opsiyonel aksesuar)
KULLANIM AMACI
DEWALT Boydan Boya Gönye Testere ahşap, ahşap ürünleri, plastik
ve alüminyumun profesyonel kesimi için tasarlanmıştır. Çapraz kesim,
eğik kesim ve gönyeli kesim işlemlerini basit, doğru ve güvenli bir
şekilde gerçekleştirir.
Uygun bir testere bıçağı takıldığında, bu makine 4,0 mm’ye
kadar kalınlıkta alüminyum profiller kesimi yapabilecek şekilde
tasarlanmıştır. ASLA magnezyum kesmeyin.
Bu ünite, karpit uçlu, nominal 250 mm bıçak çapına sahip bir bıçakla
kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
ISLAK KOŞULLARDA veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda kullanmayın.
Bu gönye testereler profesyonel elektrikli aletlerdir.
ÇOCUKLARIN alete erişmesine izin vermeyin. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
UYARI! Makineyi, tasarlanan amaçlar dışında
kullanmayın.
•
Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu kişinin gözetiminde
olmadıklarında, fiziksel (çocuklar dahil), algısal veya zihinsel
kapasite kaybı yaşamış deneyimsiz, bilgisiz ve yeteneksiz kişiler
tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar asla bu ürünle yalnız
bırakılmamalıdır.
Elektrik emniyeti
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için tasarlanmıştır. Her zaman
güç kaynağının, etiket plakasındaki voltajla aynı olup olmadığını
kontrol edin.
104
DWS778:
H05RN-F, 2x1,0 mm²
DWS778 LX:
H05RR-F, 2x1,5 mm²
Uzatma kablosu kullanılması
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin giriş gücüne
(Teknik verilere bakın) uygun onaylı bir 3 damarlı uzatma kablosu
kullanın. Minimum iletken ebadı 1,5 mm2; maksimum uzunluk
30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu tamamen
makaradan çıkarın.
MONTAJ
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için aksesuarları
takıp çıkarmadan önce, ayarlarla oynamadan veya
değiştirmeden önce yada tamir yaparken aleti kapatın
ve makineyi güç kaynağından ayırın. Açma/kapama
düğmesinin kapalı konumda olduğunu kontrol edin. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
Paketinden çıkarma
Motor ve siperler tabana monteli durumdadır.
Tezgaha bağlama (şek. 2)
1. Tezgaha bağlamada kullanılmak üzere dört ayakta da delikler
(v) mevcuttur. Bu deliklerde farklı ebatta cıvatalar kullanılabilir.
Deliklerden birini kullanın; her ikisini de kullanmaya gerek yoktur.
Hareket etmesini engellemek için testerenizi daima sıkıca
bağlayın. Taşınabilirliği artırmak için alet 12,5 mm veya daha
kalın bir kontrplağa bağlanabilir daha sonra bu kontrplağı çalışma
tezgahına bağlayabilir veya başka bir yere taşıyarak yeniden
bağlayabilirsiniz.
2. Testereyi yukarıda anlatıldığı şekilde kontrplağa bağlarken, tespit
cıvatalarının kontrplağın altından çıkmamasına dikkat edin.
Kontrplak, çalışma tezgahının üzerine düz bir şekilde oturmalıdır.
Testereyi, herhangi bir çalışma tezgahına bağlarken, mengeneleri
sadece, tespit deliklerinin bulunduğu sıkıştırma göbeklerine
yerleştirin. Mengenelerin bu göbeklerin dışındaki noktalara
yerleştirilmesi testerenin çalışmasını olumsuz etkilemektedir.
3. Testere bıçağının kesilen malzemede sıkışması ya da kesim
hatalarının önlenmesi için testerenin yerleştirildiği yüzeyin çarpık
veya eğri büğrü olmamasına dikkat edin. Testere tezgah üzerinde
oynuyorsa, testere ayağının altına ince bir malzeme yerleştirerek
testerenin tezgah yüzeyi üzerinde sabit durmasını sağlayın.
Testere bıçağının takılması (şek. 2, 6–8)
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için aksesuarları
takıp çıkarmadan önce, ayarlarla oynamadan veya
değiştirmeden önce yada tamir yaparken aleti kapatın
ve makineyi güç kaynağından ayırın. Açma/kapama
düğmesinin kapalı konumda olduğunu kontrol edin. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
UYARI: Yeni bir bıçağın dişleri çok keskindir ve tehlikeli
olabilir.
UYARI! Testere bıçağının yalnızca açıklanan şekilde
değiştirilmesi gerektiğini unutmayın. Yalnızca Teknik
Veriler bölümünde belirtilen testere bıçaklarını kullanın;
Kat.no.: DT4282 önerilir.
ÖNEMLİ: Yeni bir testere kafası (y) takabilmek için, testere bıçağı
olabilecek en yüksek konumda olmalıdır.
1. Testere kafasını (y) en yüksek konuma yükseltmek için, testere
kafasını (y) bastırın ve kilit düğmesini (w) çekin.
2. Aşağı yönde olan basıncı serbest bırakın ve testere kafasının
tam yüksekliğine ulaşmasını bekleyin.
TÜRKÇE
3. 6 mm altıgen anahtarı (z) mil kilidine (uu) aksi yönünde takın ve
öyle tutun (şekil. 6, 8).
4. Kafayı aşağıya doğru çekin ve kilitleme düğmesini (w) kullanarak
yerine kilitleyin.
4. Diğer 6 mm altıgen anahtarı (z) bıçak cıvatasına (f) takın ve saat
yönünde çevirin. Bıçak cıvatasını (f) ve dış flanşı (e) çıkarın.
5. Gönye ölçekteki (o) iki 0° işaretin (nn) görünür olup olmadığını
kontrol edin.
5. Alt bıçak siperini (g) kaldırmak için alt siper kilit koluna (b) basın
ve testere bıçağını (h) çıkarın.
6. Korkuluğun (q) ve bıçağın (h) sol tarafına bir gönye (oo)
yerleştirin.
UYARI: Bıçak dişi uçlarına gönye ile dokunmayın.
6. Yeni testere bıçağını iç flanşın (ee) (şekil 7) üstünde bulunan
tespit parçasına takın; bu işlem sırasında bıçağın alt ucundaki
dişlerin korkuluğa (operatörden uzağa) baktığından emin olun.
7. Motor şaftının her iki yanındaki tırnakların (jj) doğru yerleştiğinden
emin olup, dış flanşı (e) değiştirin.
8. Bir elinizle 6 mm altıgen anahtarı (z) tutarken diğer elinizle
bıçak cıvatasını (f) saat yönü tersi istikametinde çevirerek sıkın
(şekil 8).
9. İki altıgen anahtarı da (z) çıkarın ve tutucularına yerleştirin.
AYARLAR
UYARI: Ayarlama yaparken veya kurulumları
değiştirirken veya onarım yaparken aksesuarları takıp
ve çıkarmadan önce, yaralanma riskini azaltmak için
üniteyi kapatın ve makineyi prizden çıkarın. Tetikleme
düğmesinin OFF (KAPALI) konumda olduğundan emin
olun. Kazara çalışma yaralanmaya sebep olabilir.
Gönye testerenin fabrikada kesin şekilde ayarlanmıştır. Nakliye ve
kullanım veya başka herhangi bir nedenden ötürü yeniden ayarlama
gerekliyse, testerenizi ayarlamak için aşağıdaki adımları takip edin.
Bir kez yapıldığında, bu ayarlamalar doğru olarak kalacaktır.
Sürekli Kesim Derinliği için Çapraz
Çubukların Ayarlanması (şekil 1, 2, 9, 10)
Bıçak masanın tamamı boyunca sürekli kesim derinliğinde
çalışmalıdır ve arka slottaki sabit masaya veya dönen kolun önüne
dokunmamalıdır. Bunu sağlamak için testere kafası (y) tamamen
basılıyken çapraz çubuklar (x) masaya şaşmaz bir paralellikte
olmalıdır.
7. Ayar gerekirse, aşağıdaki gibi devam edin:
a. Gönye ölçeği vidalarını (p) (şekil 12) gevşetin ve ölçek/gönye
kolu montajını, gönye (oo) (şekil 13) ile ölçüldüğü üzere, bıçak
korkuluğa 90° olacak şekilde sağa veya sola doğru hareket
ettirin.
b. Gönye ölçeği vidalarını (p) tekrar sıkın.
Bıçağın Kontrol Edilmesi ve Masaya Göre
Ayarlanması (şekil 2, 14–16)
1. Açılama kelepçesi kolunu (t) gevşetin (şekil 14).
2. Testere kafasını (y), tamamen dikey hale gelene kadar sağa
doğru bastırın ve açılama kelepçesi kolunu sıkın.
3. Masa üzerine ve bıçağın (h) karşısına bir gönye (oo) yerleştirin
(şekil 15).
UYARI: Bıçak dişi uçlarına gönye ile dokunmayın.
4. Ayar gerekirse, aşağıdaki gibi devam edin:
a. Açılama mandalı kolunu (t) altıgen anahtar (z) kullanarak
gevşetin, düşey konum ayar tespit vidasını (qq) gönye ile
ölçüldüğü gibi çit tablaya 90° olana kadar içeri veya dışarı
doğru çevirin.
b. Açılama işaretleyicisi (rr) açılama ölçeğinde (u) sıfırı
göstermiyorsa, ölçeği sabitleyen ve gerektikçe ölçeği hareket
ettiren açılama ölçeği vidalarını (pp) gevşetin.
1. Alt siper kilit koluna (b) basın (şekil 1).
Açılama Açısının Kontrol Edilmesi ve
Ayarlanması (şekil 2, 14, 16)
2. Testere kafasını arka pozisyona doğru tamamen basın ve dönen
masadan (n) dış flanşa (e) olan uzaklığı ölçün (şekil 10).
Açılama iptali maksimum açının 45° veya 48° olarak ayarlanmasına
imkan verir.
3. Testere kafası çapraz kilidini (s) çevirin (şekil 2).
4. Testere kafasını tamamen basılı tutarak, kafayı gideceği yere
çekin.
5. Şekil 10’da belirtilen mesafeyi tekrar ölçün. İki değer eşit
olmalıdır.
6. Ayar gerekirse, aşağıdaki gibi devam edin (şekil 9):
a. Üst toz toplama nozülünün (r) (şekil 1) altındaki brakette (II)
bulunan kilit somununu (kk) çözün ve vidayı (mm) gerektiği
gibi ayarlayın, ufak adımlarla ilerleyin.
b. Kilit somununu (kk) sıkın.
UYARI: Bıçağın masaya slotun arkasında veya dönen
kolun önünde 90° dikey ve 45° eğimli pozisyonlarda
masaya değmediğinden emin olun. Bu kontrolü
yapmadan çalıştırmayın!
Korkuluğun ayarlanması (şekil 11)
Kayma korkuluğu kilit kolunu (i) gevşetmek için saat yönünün tersinde
kaldırın. Kayma korkuluğunu (q) bıçağa değmeyecek bir pozisyona
getirin, sonrasında korkuluk kilit kolunu saat yönünde döndürerek
sıkın.
Bıçağın Kontrol Edilmesi ve Korkuluğa
Göre Ayarlanması (şekil 2, 12, 13)
1. Gönye tutamağını (m) gevşetin.
2. Baş parmağınızı gönye koluna (l) yerleştirin ve gönye kolunu (n)
döndürmek için masa/gönye tutamağını (m) sıkın.
3. Tutamak, gönye kolunu 0° gönye pozisyonunda konumlandırana
kadar gönye kolunu hareket ettirin.
1. İptal düğmesinin (ss) sol tarafta olduğundan emin olun.
2. Açılama kelepçesi kolunu (t) gevşetin.
3. Makinenin önünde dururken, testere kafasını (y) sola hareket
ettirin.
4. Bu, 45° açılama konumudur.
5. Ayar gerekiyorsa, 45° açı ayar tespit vidasını (tt) 4 mm altıgen
anahtar (z) kullanarak açı işaretçisi (rr) 45°’yi gösterene kadar
içeri veya dışarı çevirin.
UYARI: Rehber kanallar testere tozu ile tıkalı hale
gelebilir. Rehber olukları temizlemek için bir çubuk ya da
düşük basınçlı hava kullanın.
Çalıştırmadan önce
UYARI:
• Uygun testere bıçağı takın. Oldukça aşınmış bıçakları
kullanmayın. Aletin azami dönüş hızı testere bıçağının
azami dönüş hızını geçmemelidir.
• Çok küçük parçaları kesmeye çalışmayın.
• Bıçağın serbestçe kesmesine izin verin. Zorlamayın.
• Kesmeye başlamadan önce motorun tam hıza
ulaşmasını bekleyin.
• Tüm kilitleme düğmelerinin ve sıkıştırma kollarının
sıkıştırılmış olduğunu kontrol edin.
• İşlediğiniz parçayı sabitleyin.
• Bu testere kereste ve demir içermeyen malzemeleri
kesmesine rağmen bu kullanma kılavuzunda sadece
kereste kesiminden bahsedilmiştir. Aynı kullanma
kılavuzu diğer malzemeler için de geçerlidir. Bu testere
ile demir veya çelik ihtiva eden malzemeler için çimento
105
TÜRKÇE
bazlı malzemeleri kesmeyin. Hiçbir aşındırıcı disk
kullanmayın!
• Mutlaka kesme kanalı plakası kullanın. Kesme kanalı
genişliği 10 mm’den fazlaysa makineyi çalıştırmayın.
• İki ayağın da sıkıca zeminde olmasını sağlayın ve uygun
dengeyi koruyun.
• Testere kolunu sola ve sağa hareket ettirdikçe, onu takip
edin ve testere bıçağının hafifçe yanında durun.
ÇALIŞTIRMA
Temel Testere Kesim İşlemleri
Kullanım Talimatları
DIKEY DÜZ BOYDAN BOYA KESIM (ŞEKIL 1, 2, 17)
UYARI: Her zaman güvenlik talimatlarına ve geçerli
düzenlemelere uygun hareket edin.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için aksesuarları
takıp çıkarmadan önce, ayarlarla oynamadan veya
değiştirmeden önce yada tamir yaparken aleti kapatın
ve makineyi güç kaynağından ayırın. Açma/kapama
düğmesinin kapalı konumda olduğunu kontrol edin. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
İngiliz kullanıcıların “ağaç işleri makinaları hakkında düzenlemeler
1974” ve bu düzenleme ile ilgili tüm değişikliklere bakmaları tavsiye
edilir.
Makinenin, masa yüksekliği ve denge açısından ergonomik
durumunuza uygun şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
Makinenin yerleştirileceği bölge, operatörün görüş açısının iyi
olmasını ve üzerinde çalışılan parçanın herhangi bir sınırlama
olmaksızın ele alınmasına olanak tanıyacak yeterli serbest alan
bulunmasını sağlayacak şekilde seçilmelidir.
Titreşim etkilerini azaltmak için ortam sıcaklığını çok düşük
olmadığından, makine ve aksesuar bakımının iyi yapıldığından
ve üzerinde çalışılan parça boyutunun bu makineye uygun
olduğundan emin olun.
Açma Kapama (şekil 1)
Aleti kilitlemek üzere bir asma kilit takmak için tetikte (a) bir delik (bb)
mevcuttur.
1. Aleti çalıştırmak için tetik düğmesine (a) basın.
2. Aleti durdurmak için düğmeyi bırakın.
XPSTM LED Çalışma Işığı Sisteminin
Kullanılması (şekil 1)
NOT: İstenen kesim kapasitesini elde etmek için 30 mm çark
deliğine sahip 250 mm testere bıçağı kullanın.
1. Testere kafasını (y) en yüksek konuma yükseltin, testere kafasını
(y) bastırın ve kilit düğmesini (w) çekin. Aşağı yönde olan basıncı
serbest bırakın ve testere kafasının tam yüksekliğine ulaşmasını
bekleyin.
2. Gönye kolunu (m) bastırın sonrasında kolu 0° pozisyonuna
getirin.
3. Gönye kolunu bırakın.
4. Kesmeden önce, her zaman gönye kolunun sıkıca kilitlenmiş
olduğundan emin olun.
5. Kesilecek ahşabı kayma korkuluğuna (q) yerleştirin ve malzeme
mandalıyla (ff) sabitleyin.
6. Çalıştırma kolunu (c) kavrayın ve siperi serbest bırakmak için
siper kilit kolunu (b) bastırın. Motoru çalıştırmak için tetiğe
(a) basın. Kesime korkuluğun yanından başlamak tavsiye
edilmektedir.
7. Bıçağın keresteyi kesmesine ve plastik kesim plakasına (k)
girmesine izin vermek için başı bastırın.
8. Kesimi tamamladıktan sonra, svici bırakın ve testere bıçağının
kafayı üst bekleme konumuna döndürmeden önce tamamen
hareketsiz kalmasını bekleyin.
UYARI:
• Bazı plastik profiller için dizilimi tersten uygulamak
tavsiye edilmektedir.
• Alt bıçak siperi kol (b) bırakıldığında hızlıca kapanacak
şekilde tasarlanmıştır. Kapanmıyorsa testereyi DEWALT
servisine götürün.
KAYMA KESIMI YAPILMASI (ŞEKIL 1, 2, 18)
NOT: Gönye testeresi bir güç kaynağına bağlı olmalıdır.
1. Testere kafası çapraz kilidini (s) açmak için çevirin.
XPS LED Çalışma Işığı Sistemi (hh) bir açma/kapatma düğmesine
sahiptir (gg). XPSTM LED Çalışma Işığı sistemi gönye testerenin tetik
anahtarından bağımsızdır. Işık, testereyi çalıştırmak üzere açık olmak
zorunda değildir.
2. Testere kafasını (y) bastırın, kilit düğmesini (w) çekin ve
testerenin en yüksek konumuna yükselmesini bekleyin.
TM
Bir ahşap parçası üzerinde mevcut bir kalem hattından kesim yapmak
için:
3. Kesilecek ahşabı kayma korkuluğuna (q) yerleştirin ve malzeme
mandalıyla (ff) sabitleyin.
4. Testere kafasını indirin, sonrasında kafayı gideceği yere çekin.
5. Siperi bırakmak için siper kilit düğmesine (b) basın. Motoru
çalıştırmak için tetiğe (a) basın.
1. XPSTM sistemini açın, ardından testere bıçağını (h) ahşaba
yaklaştırmak için çalıştırma kolunu aşağı çekin (c). Bıçağın
gölgesi ahşapta görünecektir.
6. Bıçağın keresteyi kesmesine izin vermek için kafayı tamamen
bastırın ve kesimi tamamlamak için kafayı geri itin.
2. Kalem hattını bıçağın gölgesinin kenarı ile hizalayın. Kalem
hattıyla tam olarak denk getirmek için gönyeyi veya eğik açıları
ayarlamanız gerekebilir.
7. Kesimi tamamladıktan sonra, svici bırakın ve testere bıçağının
kafayı üst bekleme konumuna döndürmeden önce tamamen
hareketsiz kalmasını bekleyin.
Vücut ve El Pozisyonu
Gönye testereyi kullanırken vücudunuzun ve ellerinizin doğru şekilde
pozisyonlandırılması, kesimi daha kolay, daha kesin ve daha güvenli
hale getirecektir.
UYARI:
• Ellerinizi asla kesim alanının yakınına koymayın.
• Asla ellerinizi bıçağa 150 mm’den daha fazla
yaklaştırmayın.
• Kesim yaparken iş parçasını tablaya ve çite dayanacak
şekilde sıkıca tutun. Düğmeyi bırakana ve bıçak
tamamen duruncaya kadar ellerinizi konumunda tutun.
• Bıçağın yolunu kontrol edebilmeniz için kesimleri
bitirmeden önce daima kuru çalıştırma (elektriksiz)
gerçekleştirin.
• Ellerinizi çapraz pozisyona getirmeyin.
106
UYARI: Kayma kesimleri bittiğinde testere kafasını arka
pozisyona kilitlemeyi unutmayın.
DIKEY BOYDAN BOYA GÖNYE KESIMI (ŞEKIL 1, 19)
1. Gönye tutamağını (m) sıkın. Kolu sağa veya sola doğru hareket
ettirerek gerekli açıya getirin.
2. Gönye kolu hem solda hem de sağda otomatik olarak 0°, 15°,
22.5°, 31.62°, 45° ve 50°’yi bulacaktır. Arada bir açı gerekirse,
başı sıkıca tutun ve gönye kolunu sıkarak kilitleyin.
3. Kesmeden önce, her zaman gönye kolunun sıkıca kilitlenmiş
olduğundan emin olun.
4. Düz bir dikey boyuna kesit olarak ilerleyin.
UYARI: Bir ahşap parçasını küçük bir kesikle gönyeleme
sırasında ahşap parçasını kesim yeri bıçak kenarı sipere
en büyük açıyla olacak şekilde konumlandırın, ör:
sol gönye, sağa kesik
sağ gönye, sola kesik
TÜRKÇE
AÇILI BOYDAN BOYA KESIM (ŞEKIL 11, 14, 20)
Bileşik Gönye (şekil 21, 22)
Açılar sola doğru 0° ila 48° arasına ayarlanabilir. 45°’ye kadar
olan açılar gönye kolu sağa ve sola sıfır ve maksimum 45° gönye
pozisyonuna ayarlanarak elde edilebilir.
Bu kesim işlemi gönye ve açılı kesim işlemlerinin bir
kombinasyonudur. Bu, Şekil 21’de gösterilen gibi verev kenarlara
sahip çerçeveler veya kutular yapmak için kullanılan kesim tipidir.
1. Kayma korkuluğu kolunu (i) açın ve korkuluğu bıçaktan uzağa
götürün.
UYARI: Kesme açısı kesimden kesime değişiklik
gösteriyorsa, açılama mandal kolunu ve gönye
mandallama düğmesini güvenli şekilde kilitlendiğini kontrol
edin. Açılamada veya gönyede herhangi bir değişiklik
yaptıktan sonra bunlar sıkılmalıdır.
2. Açılama kelepçesi kolunu (t) gevşetin ve açıyı istenen şekilde
ayarlayın.
3. Gerekliyse iptal düğmesi (cc) ayarlayın.
• Aşağıda gösterilen çizelge yaygın bileşik gönye kesimleri için
düzgün eğim ve gönye ayarlarını seçmekte size yardımcı
olacaktır.
4. Kafayı sıkıca tutun ve düşmesine izin vermeyin.
5. Açılama kelepçesi kolunu (t) sıkıca sıkıştırın.
6. Bıçağa dokunmadığından emin olarak korkuluğu bıçağa doğru
kaydırın, sonrasında korkuluk kilit kolunu saat yönünde çevirerek
sıkın.
• Çizelgeyi kullanmak için, çizelgedeki uygun kavisteki o açıyı
bularak, istenilen “A” açısını (şekil 22) seçin. Doğru açılama
açısını bulmak için o noktadan itibaren çizelgeyi aşağıya doğru
düz, doğru gönye açısını bulmak için düz çapraz takip edin.
Tüm kesimlerin düzgünlüğü bir dizi değişkene bağlıdır, ör: kesilen
malzeme. Kalıplama ve diğer hassas çalışmalar için en pürüzsüz
kesimler istenildiğinde, keskin bir (60 diş karbür) bıçak ve daha yavaş,
dengeli bir kesme hızı istenilen sonuçları verecektir.
80
35
40
45
65
50
55
60
40
45
35
40
6 KENARLI
6 SIDED KUTU
BOX
75
30
35
70
30
65
80
85
30
25
50
25
65
45
20
55
35
50
45
15
15
30
40
15
25
35
30
KENARLI
88SIDED
BOX
10
20
40
60
70
20
80
85
55
60
25
KUTU
10
20
25
10
15
20
15
10
5
5
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
BEVEL
ANGLE AYARLAYIN
ON SAW
TESTEREYİSET
BUTHIS
MEYİL
AÇISINA
1. Testerenizi saptanan açılara ayarlayın ve birkaç deneme kesimi
yapın.
2. Kesim parçalarını birlikte takmak üzerine çalışın.
Örnek: 25º dış açılı 4 kenarlı bir kutu yapmak için (Açı A, şekil
22) sağ üst kavisi kullanın. Kavis ölçeğinde 25°’i bulun. Testerede
gönye açısı ayarını elde etmek için (23°) herhangi bir kenardan
yatay kesişim hattını takip edin. Aynı şekilde, testeredeki açılama
açısını elde etmek için (40°) üst veya alttan dikey kesişim hattını
takip edin. Testeredeki ayarları doğrulamak için daima
birkaç hurda ahşap parçasında kesmeyi deneyin.
UYARI: Daima, bir malzeme kelepçesi kullanın.
NOT: Açılandırırken kelepçeyi tabanın sağ tarafına yerleştirin.
BIÇAĞIN YOLUNU KONTROL EDEBİLMENİZ İÇİN KESİMLERİ
BİTİRMEDEN ÖNCE DAİMA KURU ÇALIŞTIRMA (ELEKTRİKSİZ)
GERÇEKLEŞTİRİN. KELEPÇENİN, TESTERE VEYA SİPERLERİN
HAREKETİNE MÜDAHALE ETMEDİĞİNDEN EMİN OLUN.
30
10
İş Parçasının Kelepçelenmesi
(şekil 23–25)
3. Kelepçeyi yukarıya veya aşağıya ayarlamak için düğmeyi
gevşetin, ardından iş parçasını sağlam şekilde kelepçelemek için
ince ayar düğmesini kullanın.
25
KARE
KUTU
SQUARE
BOX
5
UYARI: Kesme sırasında malzemelerin kaymamasını
sağlayın; güvenli bir şekilde yerine tutturun. Kolu
yükseltmeden önce, her zaman bıçağın tam olarak
durmasına izin verin. Parçanın arkasından hala küçük
ahşap paraları dökülüyorsa, kesiğin olacağı yerde
ahşabın üzerine bir parça maskeleme bandı yapıştırın.
Bandın üzerinden kesin ve işiniz bittiğinde bandı dikkatli
bir şekilde çıkarın.
2. Kelepçeyi gönye testeresinin önüne doğru 180º döndürün.
20
35
75
TESTEREYİ BU GÖNYE AÇISINA
SET THISAYARLAYIN
MITER ANGLE ON SAW
• Yağ kullanırken, yalnızca cila veya ayırma spreyi uygulayın.
Emülsiyon veya benzer sıvılar kullanmayın.
1. Korkuluğun arkasındaki deliğe takın. Mandal (ff) gönye testerenin
arkasına doğru bakmalıdır. Kelepçe çubuğu üzerindeki oluğun
gönye testeresinin tabanına tam olarak takıldığından emin olun.
Oluk görünür durumdaysa, kelepçe güvenli olmayacaktır.
15
ANGLE OF SIDE OF BOX (ANGLE"A")
• Yalnızca demir içermeyen metalleri kesmek için kullanılabilen
testere bıçaklarını kullanın.
KELEPÇEYI TAKMAK IÇIN
10
40
• Demir içermeyen metalleri keserken her zaman malzeme
mandalı kullanın. Çalışılan malzemenin iyice sabitlendiğinden
emin olun.
Demir içermeyen metalleri keserken her zaman malzeme mandalı
kullanın. Çalışılan malzemenin iyice sabitlendiğinden emin olun.
5
KUTUNUN KENAR AÇISI (“A” AÇISI)
Demir içermeyen metalleri keserken, makine gönye testere modunda
yalnızca dikey düz ve gönye boydan boya kesim yapmak için
kullanılmalıdır. Açılı ve bileşik gönye kesimlerin demir içermeyen
metaller üzerinde yapılmaması tavsiye edilmektedir. Makine asla
demir içermeyen metallerin kesimi için kullanılmamalıdır.
En iyi sonuçlar için testereniz için yapılan malzeme mandalını (ff)
kullanın.
0
85
45
75
Demir İçermeyen Metallerin Kesimi
70
7. Düz bir dikey boyuna kesit olarak ilerleyin.
UYARI: 45° sol veya sağ gönye ile 45° olan bileşik gönye
sınırını asla geçmeyin.
`
Toz Emme (şekil 1, 3, 4)
UYARI: Mümkün olduğu her durumda, toz emisyonlarıyla
ilgili yönetmelikler uyarınca tasarlanmış bir toz toplama
cihazı bağlayın.
İlgili yasal mevzuata uygun tasarlanmış bir toz toplama cihazını
bağlayın. Harici olarak bağlanılan sistemlerin hava hızı 20 m/s +/2 m/s olmalıdır. Alet bağlı fakat çalışmazken bağlantı noktasındaki
bağlantı tüpünde ölçülecek hız.
NOT: DWV9000 dönme kilit hızlı bağlantısı (ii) toz toplama cihazına
bağlanmak üzere tavsiye edilen bir opsiyonel aksesuardır.
Nakliye (şekil 1, 2)
UYARI: Gönye testereyi doğru şekilde taşımak için,
tabanda iki el çentiği (dd) mevcuttur. mitre testereyi
kaldırmak veya taşımak için asla koruyucuları
kullanmayın.
107
TÜRKÇE
1. Testereyi taşımak için açı ve gönye pozisyonunu 0°’ye ayarlayın.
MEVCUT TESTERE BIÇAĞI YELPAZESI (ÖNERILEN BIÇAKLAR)
2. Alt siper kilit koluna (b) basın (şekil 1).
Bıçak türü
3. Testere kafasını aşağıya bastırın ve kilit düğmesine (w) basın
(şekil 2).
DT1158 serisi 30
250 mm
Genel amaçlı, ahşap ve plastik
kesimi
4. Testere kafasını hareketsiz pozisyona getirin ve çapraz kilidi (s)
sıkın.
DT4282 serisi 40
250 mm
TCG alüminyumla kullanmak için
DT4226 serisi 40
250 mm
Suni ve doğal ahşabın ince
kesimi için ATB
DT4287 serisi 40
250 mm
Suni ve doğal ahşabın çok ince
kesimi için TCG
DT4282 serisi 40
250 mm
Alüminyum kesim
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz minimum bakım gerektirecek şekilde uzun
yıllar çalışmak üzere tasarlanmıştır. Sürekli tatminkar çalışma düzgün
alet bakımı ve düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için aksesuarları
takıp çıkarmadan önce, ayarlarla oynamadan veya
değiştirmeden önce yada tamir yaparken aleti kapatın
ve makineyi güç kaynağından ayırın. Açma/kapama
düğmesinin kapalı konumda olduğunu kontrol edin. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
UYARI: Testere bıçağı aşınırsa yeni testere bıçağı ile
değiştirin.
Yağlama
Elektrikli aletiniz ilave yağlama gerektirmez.
Temizlik
Kullanmadan önce, üst bıçak siperini, hareketli alt bıçak
siperini ve uygun şekilde çalışacağından emin olmak için toz
toplama borusunu dikkatli bir şekilde kontrol edin. Yongalar,
toz veya üzerinde çalışılan parçadan çıkan küçük parçacıkların
fonksiyonlardan herhangi birinin engellenmesine yol
açmayacağından emin olun.
Üzerinde çalışılan parçadan çıkan küçük parçacıkların testere
bıçağı ile siperler arasında sıkışması halinde makinen güç
kaynağıyla bağlantısını kesin ve Testere Bıçağının Takılması
bölümünde verilen talimatları izleyin. Sıkışmış parçaları çıkartın
ve testere bıçağını takın.
UYARI: Havalandırma deliklerinin içinde veya etrafında
pislik görüldüğünde aletin gövdesindeki pislik ve tozu
kuru hava ile temizleyin. Bu işlemi gerçekleştirirken onaylı
kulak koruyucu ve toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan kısımlarını temizlemek
için asla solventler veya diğer ağır kimyasallar
kullanmayın. Bu kimyasallar parçalarda kullanılan
malzemeyi zayıflatabilir. Sadece su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bez kullanın. Aletin içini asla sıvı girmesine
izin vermeyin; aletin hiçbir parçasını sıvıya daldırmayın.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, tabla üstünü
düzenli olarak temizleyin.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, toz toplama
sistemini düzenli olarak temizleyin.
Opsiyonel aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından sunulanlar haricindeki
aksesuarlar aletle test edilmediklerinden, bu tür
aksesuarların bu lazerle kullanılması tehlikeli olabilir.
Yaralanma riskini azaltmak için bu ürünle DEWALT
tarafından tavsiye edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
UZUN PARÇALARI DESTEKLEYİN (ŞEKİL 5)
• Uzun parçaları her zaman destekleyin.
• En iyi sonuçlar için, testerenizin tablo genişliğini artırmak için
harici iş desteğini (DE7023) kullanın (opsiyonel olarak satıcınızda
mevcuttur). Uçların düşmesini önlemek için testere tezgahları
veya benzeri aletler gibi kullanışlı yollarla uzun iş parçalarını
destekleyin.
108
Bıçak ebadı
Kullanım yeri
Uygun aksesuarlar hakkında daha fazla bilgi için satıcınıza başvurun.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel atıklarla birlikte imha
edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü değiştirmek isterseniz ya
da artık işinize yaramıyorsa, normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu
ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ayrı toplanması ve paketlenmesi
malzemelerin geri kazanım yoluyla tekrar kullanılmasını
sağlamaktadır. Geri kazanılan malzemelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve
ham madde talebini azaltır.
Yerel düzenlemeler kapsamında elektrikli ürünlerin evsel atıklardan
ayrı olarak belediyenin atık sahalarında toplanması veya yeni bir ürün
aldığınızda satıcı tarafından geri alınması öngörülebilir.
DEWALT, kullanma süreleri sona eren DEWALT ürünlerinin
toplanması ve geri kazanımı için bir imkan sunmaktadır. Bu hizmetten
yararlanmak için, lütfen ürününüzü bizim adımıza toplama işlemi
yapan bir yetkili servise götürün.
Bu kılavuzda belirtilen adresteki yerel DEWALT ofisi ile irtibata
geçerek size en yakın yetkili servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif
olarak, yetkili DEWALT tamir acentelerinin listesi ve satış sonrası
servis ve bağlantıların tam ayrıntıları İnternette www.2helpU.com
adresinde mevcuttur.
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir ve bu yüzden
profesyonel kullanıcılar için kanunlarda belirtilen taleplerin
üstünde bir garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir ilave
niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
sözleşmeden doğan haklara veya profesyonel olmayan, özel
bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz yasal haklara hiçbir şekilde
zarar vermez. İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ile
Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın alma tarihinden
itibaren 30 gün içerisinde, ilk denemenizde, performansı sizi
tam olarak tatmin etmediyse, yetkili servise götürülüp; DEWALT
Merkez Servis onayı ile değiştirilebilir veya gerekirse tamir
edilir. Bu haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm parçaları ile birlikte
satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle ilk 30 gün içerisinde
gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan sonra
memnuniyetsizlik yaratması gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde yedek parçalar dahil
değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT ürünleri satın alma
tarihinden itibaren bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak üzere ürününüz
DEWALT Yetkili Servisinde işçilik bedeli alınmadan tamir edilir
veya bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde yedek parçalar dahil
değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma tarihinden itibaren
12 ay içinde hatalı
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa, DEWALT aşağıdaki
şartlara uyulması koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi insiyatifine bağlı olaraksatın alınan ürünün değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz edilmiştir;
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza, DEWALT kataloğunda
yer alan size en yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten DEWALT ofisine
başvurun. Yetkili DEWALT servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette www.2helpU.com
adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım ömrü 10
yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
109
ΕΛΛ ΗΝΙ ΚΑ
DWS778 Γωνιακό πριόνι εγκάρσιας κοπής
Συγχαρητήρια!
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος που
λειτουργεί αλλά χωρίς να εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό
ενδέχεται να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’
όλη τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να
προστατεύσετε το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του εργαλείου
και των παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών σε καλή
θερμοκρασία, οργάνωση μοτίβων εργασίας.
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική
ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την
DEWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα των
επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
DWS778
QS/GB
LX
230
115
1
1
W
1850
1650
Διάμετρος λεπίδας
mm
250
250
Εσωτερική διάμετρος λεπίδας
mm
30
30
4100
Τάση
V
Τύπος
Ισχύς εισόδου
Μέγιστη ταχύτητα λεπίδας
min-1
4300
βάθος κοπής
mm
85
85
Μέγ. πάχος λεπίδας
mm
1,75
1,75
αριστερά και δεξιά
50°
50°
Λοξοτομή
(μέγιστες θέσεις)
Φαλτσογωνία
(μέγιστες θέσεις)
Σύνθετη γωνιακή κοπή
Ασφάλειες
Ευρώπη
Εργαλεία 230 V
10 Αμπέρ, ηλεκτρικό δίκτυο
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή αυτή προορίζεται για σύνδεση σε σύστημα
τροφοδοσίας ρεύματος με μέγιστη επιτρεπόμενη σύνθετη αντίσταση
συστήματος Zmax 0,25 Ω στο σημείο διασύνδεσης (κιβώτιο
υπηρεσίας παροχής ρεύματος ρεύματος) της τροφοδοσίας του
χρήστη.
Ο χρήστης πρέπει να διασφαλίσει ότι αυτή η συσκευή συνδέεται
μόνο σε σύστημα ρεύματος που πληροί την πιο πάνω απαίτηση.
Αν χρειάζεται, ο χρήστης μπορεί να ρωτήσει τη δημόσια εταιρεία
παροχής ρεύματος σχετικά με τη σύνθετη αντίσταση του συστήματος
στο σημείο διασύνδεσης.
αριστερά
48°
48°
Φαλτσογωνία
45°
45°
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Λοξοτομή
45°
45°
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας για κάθε
προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό
τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή μέτριας
σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
Ικανότητες
Εγκάρσια κοπή 90°
mm
85 x 305
Λοξοτομή 45°
mm
85 x 215
Λοξοτομή 48°
mm
85 x 204
Φαλτσογωνία 45°
mm
58 x 305
Φαλτσογωνία 48°
mm
54 x 305
Συνολικές διαστάσεις
mm
465 x 615 x 390
kg
17,2
Βάρος
LPA (ηχητική πίεση)
dB(A)
94,2
94,2
KPA (αβεβαιότητα
ηχητικής πίεσης)
dB(A)
3,0
3,0
LWA (ακουστική ισχύς)
dB(A)
107,2
107,2
KWA (αβεβαιότητα
ακουστικής ισχύος)
dB(A)
3,0
3,0
LP,ΑΙΧΜΗΣ
dB(A)
115,6
115,6
KP,ΑΙΧΜΗΣ
dB(A)
3,0
3,0
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Συνολικές τιμές κραδασμών (διανυσματικό άθροισμα στους τρεις άξονες),
καθορισμένες σύμφωνα με το πρότυπο EN 61029:
Αιχμηρές πλευρές
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
ah =
m/s²
2,4
2,4
Αβεβαιότητα K =
m/s²
1,5
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν
ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη
δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN 61029 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αρχική αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής
κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε
άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η εκπομπή κραδασμών
ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς
πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
110
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
DWS778
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται στην
ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα
εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/ΕΚ, EN 61029-1, EN 61029-2-9.
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης με την οδηγία 2004/108/
ΕΚ και 2011/65/EE. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την DEWALT στην παρακάτω διεύθυνση ή
ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ε Λ ΛΗΝΙ ΚΑ
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του τεχνικού
φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ μέρους της
εταιρείας DEWALT.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής και Ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
01.11.2012
Οδηγίες ασφαλείας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κατά τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να τηρούνται πάντοτε οι βασικές προφυλάξεις
ασφαλείας για να ελαττωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς,
ηλεκτροπληξίας και προσωπικού τραυματισμού, όπου
συμπεριλαμβάνονται και οι ακόλουθες προφυλάξεις.
Διαβάστε όλες αυτές τις οδηγίες προτού προσπαθήσετε να χειριστείτε
το προϊόν αυτό και διατηρήστε αυτές τις οδηγίες.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Γενικοί κανόνες ασφαλείας
1. Διατηρείτε καθαρό το χώρο εργασίας.
Ακατάστατοι χώροι και πάγκοι εγκυμονούν κίνδυνο τραυματισμών.
2. Λάβετε υπόψη σας τις περιβαλλοντικές συνθήκες που
επικρατούν στο χώρο εργασίας.
Μην εκθέτετε το εργαλείο στη βροχή. Μην χρησιμοποιείτε το
εργαλείο σε συνθήκες υγρασίας. Φροντίστε για τον καλό φωτισμό
του χώρου εργασίας (250 - 300 Lux). Μην χρησιμοποιείτε
το εργαλείο σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή
έκρηξης, π.χ. κοντά σε εύφλεκτα υγρά και αέρια.
3. Προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία.
Αποφεύγετε τη σωματική επαφή με γειωμένες επιφάνειες (π.χ.
σωλήνες, καλοριφέρ, ηλεκτρικές κουζίνες και ψυγεία). Όταν
χρησιμοποιείτε το εργαλείο υπό ακραίες συνθήκες (π.χ. υψηλή
υγρασία, παραγωγή γρεζιών μετάλλου κ.λπ.), η ηλεκτρική
ασφάλεια μπορεί να βελτιωθεί εάν εισάγετε έναν μετασχηματιστή
απομόνωσης ή έναν αυτόματο διακόπτη για την περίπτωση
απωλειών γείωσης (FI).
4. Κρατήστε μακριά τρίτα άτομα.
Μην αφήσετε άλλα άτομα και ιδιαίτερα παιδιά, τα οποία δεν έχουν
σχέση με την εργασία, να αγγίξουν το εργαλείο ή την προέκταση
και κρατήστε τα μακριά από το χώρο εργασίας.
5. Αποθηκεύετε τα εργαλεία που δεν χρησιμοποιούνται.
Όταν δεν χρησιμοποιούνται, τα εργαλεία πρέπει να
αποθηκεύονται σε στεγνό μέρος και να κλειδώνονται με ασφάλεια,
μακριά από μέρος που μπορούν να προσεγγίσουν παιδιά.
6. Μην ζορίζετε το εργαλείο.
Η εργασία θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο ασφαλή
τρόπο όταν εκτελείται με τον προβλεπόμενο ρυθμό.
7. Χρησιμοποιείτε το σωστό εργαλείο.
Μην προσπαθείτε να εκτελέσετε με μικρά εργαλεία εργασίες που
προορίζονται να γίνουν από εργαλεία υψηλής απόδοσης. Μην
χρησιμοποιείτε τα εργαλεία για σκοπό διαφορετικό από αυτόν
για τον οποίο προορίζονται. Για παράδειγμα, μην χρησιμοποιείτε
κυκλικά πριόνια για να κόψετε κλαδιά δέντρων ή κούτσουρα.
8. Να είστε ντυμένοι κατάλληλα.
Μην φοράτε φαρδιά ενδύματα ή κοσμήματα, επειδή μπορεί να
μαγκώσουν σε κινούμενα μέρη. Όταν εργάζεστε σε εξωτερικούς
χώρους, συνιστάται να φοράτε αντιολισθητικά υποδήματα. Να
φοράτε κάλυμμα για τα κεφάλι προκειμένου να μαζέψετε τα μακριά
μαλλιά.
9. Χρησιμοποιείτε προστατευτικό εξοπλισμό.
Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Χρησιμοποιείτε
μάσκα προσώπου ή μάσκα προστασίας από τη σκόνη, εάν από
τις εργασίες πρόκειται να δημιουργηθεί σκόνη ή αιωρούμενα
σωματίδια. Εάν τα σωματίδια αυτά ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα
θερμά, να φοράτε επίσης και θερμομονωτική ποδιά. Να φοράτε
πάντοτε ωτασπίδες. Χρησιμοποιείτε πάντοτε προστατευτικό
κράνος.
10. Να συνδέετε το σύστημα αφαίρεσης σκόνης.
Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση συστημάτων αφαίρεσης
και συλλογής σκόνης, φροντίστε τα συστήματα αυτά να είναι
συνδεδεμένα και να χρησιμοποιούνται κατάλληλα.
11. Μην καταπονείτε υπερβολικά το καλώδιο.
Ποτέ μην τραβάτε βίαια το καλώδιο για να το αποσυνδέσετε
από την πρίζα. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμότητα,
λάδι και αιχμηρές ακμές. Ποτέ μην μεταφέρετε το εργαλείο
κρατώντας το από το καλώδιό του.
12. Στερεώνετε με ασφάλεια το υπό κατεργασία αντικείμενο.
Όταν είναι δυνατό, χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες ή μέγγενη για
να στερεώσετε το αντικείμενο στο οποίο εργάζεστε. Είναι
ασφαλέστερο από το να χρησιμοποιείτε το χέρι σας και επιπλέον,
με τον τρόπο αυτό μένουν ελεύθερα και τα δύο χέρια για το
χειρισμό του εργαλείου.
13. Μην σκύβετε υπερβολικά.
Φροντίστε να έχετε πάντοτε την κατάλληλη στάση και να
διατηρείτε την ισορροπία σας.
14. Συντηρείτε τα εργαλεία με επιμέλεια.
Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά, για μεγαλύτερη
απόδοση και ασφάλεια. Τηρείτε τις οδηγίες σχετικά με τη λίπανση
και την αλλαγή εξαρτημάτων. Επιθεωρείτε τακτικά τα εργαλεία σας
και αν διαπιστώσετε ζημιές, φροντίστε για την επιδιόρθωσή τους
από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Διατηρείτε τις λαβές και τους
διακόπτες στεγνούς, καθαρούς και χωρίς λάδι ή γράσο.
15. Αποσυνδέετε τα εργαλεία.
Αποσυνδέετε τα εργαλεία από την τροφοδοσία, όταν δεν
χρησιμοποιούνται, πριν από το σέρβις και κατά την αλλαγή
εξαρτημάτων όπως λεπίδες, δαγκάνες και εργαλεία κοπής.
16. Αφαιρείτε από το εργαλείο τυχόν κλειδιά που
χρησιμοποιούνται για τη ρύθμισή του.
Αποκτήστε τη συνήθεια να ελέγχετε εάν έχουν αφαιρεθεί από το
εργαλείο τυχόν κλειδιά που χρησιμοποιούνται για τη ρύθμισή του,
προτού το θέσετε σε λειτουργία.
17. Φροντίστε για την αποφυγή αθέλητης εκκίνησης.
Μην μεταφέρετε το εργαλείο έχοντας το χέρι σας επάνω
στο διακόπτη. Προτού τοποθετήσετε το καλώδιο στην
πρίζα, βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο βρίσκεται στη θέση «off”
(Απενεργοποίηση).
18. Χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης για εξωτερικούς
χώρους.
Πριν από τη χρήση, επιθεωρήστε το καλώδιο προέκτασης και
αντικαταστήστε το σε περίπτωση φθοράς. Όταν το καλώδιο
χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο, να χρησιμοποιείτε μόνο
καλώδια προέκτασης που προορίζονται για χρήση σε εξωτερικούς
χώρους και έχουν ανάλογη σήμανση.
19. Να είστε σε εγρήγορση.
Προσέχετε την εργασία σας. Χρησιμοποιείτε την κοινή λογική.
Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν είστε κουρασμένος ή υπό
την επήρεια φαρμάκων ή αλκοόλ.
20. Ελέγχετε για κατεστραμμένα τμήματα.
Πριν από τη χρήση, ελέγχετε προσεκτικά το εργαλείο και το
καλώδιο σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο για να διαπιστώσετε
εάν λειτουργεί σωστά και εκτελεί την προβλεπόμενη λειτουργία.
Ελέγξτε την ευθυγράμμιση των κινούμενων μερών, τη σύνδεσή
τους, εάν υπάρχουν τυχόν σπασμένα τμήματα, την τοποθέτηση
και τυχόν άλλες συνθήκες που μπορεί να επηρεάσουν τη
λειτουργία του εργαλείου. Προφυλακτήρες ή άλλα τμήματα
με τυχόν ζημιές πρέπει να επισκευάζονται κατάλληλα ή να
αντικαθίστανται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις, εκτός αν
υποδεικνύεται διαφορετικά στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.
Φροντίζετε για την αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικών
διακοπτών από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Μην
χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν μεταβαίνει στις
θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off (Απενεργοποίηση). Ποτέ μην
επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε επισκευές μόνος σας.
111
ΕΛΛ ΗΝΙ ΚΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η χρήση οποιουδήποτε
παρελκόμενου ή πρόσθετου εξαρτήματος ή η εκτέλεση
με αυτό το εργαλείο οποιασδήποτε λειτουργίας που δεν
προβλέπεται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών, ενδέχεται να
ενέχει κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού.
21. Φροντίζετε για την επισκευή του εργαλείου σας από
ειδικευμένο άτομο.
Το παρόν ηλεκτρικό εργαλείο πληροί τους σχετικούς κανόνες
ασφαλείας. Τυχόν επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο
από ειδικευμένα άτομα χρησιμοποιώντας γνήσια ανταλλακτικά.
Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να υπάρχει σημαντικός
κίνδυνος για το χρήστη.
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας για
φαλτσοπρίονα
• Το μηχάνημα διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο τροφοδοσίας
ρεύματος το οποίο μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από τον
κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του για
σέρβις.
• Μη χρησιμοποιείτε το πριόνι για να κόβετε άλλα υλικά από αυτά
που συνιστά ο κατασκευαστής.
• Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα χωρίς τους προφυλακτήρες
στη θέση τους ή αν οι προφυλακτήρες δεν λειτουργούν ή δεν
συντηρούνται σωστά.
• Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας είναι καλά στερεωμένος όταν
εκτελείτε λοξές κοπές.
• Διατηρείτε την περιοχή του δαπέδου γύρω από το μηχάνημα
επίπεδη, σε καλή κατάσταση και απαλλαγμένη από χαλαρά υλικά
όπως πριονίδια και υπολείμματα κοπής.
• Επιλέξτε τη σωστή λεπίδα για το υλικό που πρόκειται να κόψετε.
• Χρησιμοποιείτε σωστά τροχισμένες λάμες πριονιού. Τηρείτε το
μέγιστο αριθμό στροφών που αναφέρεται στη λεπίδα πριονιού.
• Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία βεβαιωθείτε ότι όλα τα
κουμπιά ασφάλισης και οι λαβές σύσφιξης έχουν σφιχτεί καλά.
• Ποτέ μην τοποθετήσετε οποιοδήποτε από τα δύο χέρια σας στην
περιοχή της λεπίδας όταν το πριόνι είναι συνδεδεμένο στην πηγή
ηλεκτρικού ρεύματος.
• Ποτέ μην επιχειρήσετε τα σταματήσετε γρήγορα ένα μηχάνημα
που είναι σε κίνηση σφηνώνοντας ένα εργαλείο ή άλλο μέσο
ώστε να σταματήσει η λεπίδα. Μπορούν να προκληθούν σοβαρά
ατυχήματα.
• Πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε αξεσουάρ συμβουλευτείτε το
εγχειρίδιο οδηγιών.
Η ακατάλληλη χρήση ενός αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει ζημιά.
• Χρησιμοποιήστε εξάρτημα συγκράτησης ή φοράτε γάντια όταν
χειρίζεστε μια λεπίδα πριονιού ή ένα τραχύ υλικό.
• Πριν τη χρήση να βεβαιώνεστε ότι η λεπίδα πριονιού έχει
εγκατασταθεί σωστά.
• Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα περιστρέφεται στη σωστή κατεύθυνση,.
• Μη χρησιμοποιείτε λεπίδες μεγαλύτερης ή μικρότερης διαμέτρου
από τη συνιστώμενη. Για τα σωστή διαβάθμιση της λεπίδας
ανατρέξτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιείτε μόνο τις
λεπίδες που προβλέπονται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών, σε
συμμόρφωση με το πρότυπο EN 847-1.
• Εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ειδικά σχεδιασμένων λεπίδων
μειωμένου θορύβου.
• Μη χρησιμοποιήσετε λεπίδες ΧΑΛΥΒΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ.
• Μη χρησιμοποιείτε λεπίδες πριονιού που είναι ραγισμένες ή έχουν
υποστεί ζημιά.
• Μη χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε λειαντικό δίσκο ή
διαμαντοδίσκο.
• Χρησιμοποιείτε μόνο λεπίδες πριονιού όπου η ταχύτητα που
αναφέρεται πάνω στη λεπίδα είναι τουλάχιστον ίση με την
ταχύτητα που αναφέρεται πάνω στο πριόνι.
• Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε το πριόνι σας χωρίς την πλάκα
πριονισμού.
• Ανυψώνετε τη λεπίδα από την εγκοπή στο τεμάχιο εργασίας πριν
την απελευθέρωση του διακόπτη.
112
• Πριν από κάθε κοπή, βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι σταθερό.
• Μη σφηνώνετε οτιδήποτε στον ανεμιστήρα για να συγκρατήσετε
τον άξονα του μοτέρ.
• Ο προφυλακτήρας της λεπίδας στο πριόνι σας θα ανυψωθεί
αυτόματα όταν κατεβάσετε το βραχίονα. Θα χαμηλώσει πάνω από
τη λεπίδα όταν πιεστεί ο μοχλός (b) απελευθέρωσης ασφάλισης
του προφυλακτήρα στο πάνω μέρος.
• Ποτέ μην ανυψώνετε τον προφυλακτήρα της λεπίδας με το χέρι,
εκτός αν το πριόνι είναι απενεργοποιημένο. Ο προφυλακτήρας
μπορεί να ανυψωθεί με το χέρι όταν εγκαθιστάτε ή αφαιρείτε
λεπίδες πριονιού ή για έλεγχο του πριονιού.
• Περιοδικά ελέγχετε ότι τα ανοίγματα αερισμού του μοτέρ είναι
καθαρά και απαλλαγμένα από πριονίδια.
• Αντικαταστήστε την πλάκα κοπής με εγκοπή όταν φθαρεί.
• Αποσυνδέστε το μηχάνημα από το δίκτυο ρεύματος πριν
εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή όταν αλλάζετε τη
λεπίδα.
• Ποτέ μην εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή
συντήρησης όταν το μηχάνημα κινείται ακόμα και η κεφαλή δεν
είναι στη θέση ηρεμίας.
• Όταν η συσκευή διαθέτει λέιζερ ή LED, δεν επιτρέπεται
αντικατάστασή του με διαφορετικού τύπου λέιζερ. Επισκευές
πρέπει να διενεργούνται μόνο από τον κατασκευαστή του λέιζερ ή
από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
• Όταν κόβετε ξύλο συνδέστε το πριόνι σε διάταξη συλλογής
σκόνης. Πάντα λαμβάνετε υπόψη σας παράγοντες που
επηρεάζουν την έκθεση στη σκόνη, όπως:
-– τον τύπο του υλικού προς κατεργασία (η μοριοσανίδα παράγει
περισσότερη σκόνη από το ξύλο);
-– αν είναι κοφτερή η λεπίδα πριονιού;
-– τη σωστή ρύθμιση της λεπίδας του πριονιού;
-– σύστημα απομάκρυνσης σκόνης με ταχύτητα αέρα τουλάχιστον
20 m/s.
Βεβαιωθείτε ότι έχουν ρυθμιστεί σωστά η τοπική διάταξη
απομάκρυνση σκόνης, καθώς και απορροφητήρες, διαφράγματα
και αγωγοί.
• Λαμβάνετε υπόψη σας τους εξής παράγοντες που επηρεάζουν
την έκθεση στο θόρυβο:
-– χρησιμοποιείτε λεπίδες πριονιού σχεδιασμένες να μειώνουν
τον εκπεμπόμενο θόρυβο;
-– χρησιμοποιείτε μόνο καλά τροχισμένες λεπίδες πριονιού.
• Θα πρέπει να διενεργείται τακτικά συντήρηση του μηχανήματος.
• Παρέχετε επαρκή γενικό ή τοπικό φωτισμό.
• Να βεβαιώνεστε ότι ο χειριστής είναι επαρκώς εκπαιδευμένος για
τη χρήση, τη ρύθμιση και το χειρισμό του μηχανήματος.
• Διασφαλίστε ότι τυχόν αποστάτες και δακτύλιοι ατράκτου είναι
κατάλληλοι για το σκοπό αυτό όπως αναφέρεται στο παρόν
εγχειρίδιο.
• Μην αφαιρείτε οποιαδήποτε ξακρίσματα ή άλλα μέρη του τεμαχίου
εργασίας αντικειμένου από την περιοχή κοπής ενώ λειτουργεί το
μηχάνημα και η κεφαλή του πριονιού δεν είναι στη θέση ηρεμίας.
• Ποτέ μην κόβετε τεμάχια εργασίας που είναι μικρότερα από
150 mm.
• Χωρίς πρόσθετη υποστήριξη το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί να
δέχεται το εξής μέγιστο μέγεθος τεμαχίου εργασίας:
– Ύψος 85 mm επί πλάτος 305 mm επί μήκος 400 mm;
– Τεμάχια εργασίας μεγαλύτερου μήκους πρέπει να
υποστηρίζονται από κατάλληλο πρόσθετο τραπέζι, π.χ.
DE7023. Πάντα να συσφίγγετε το τεμάχιο εργασίας με
ασφάλεια στο τραπέζι πριονιού.
• Σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης του μηχανήματος,
απενεργοποιήστε άμεσα το μηχάνημα και αποσυνδέστε το από
την πηγή ρεύματος.
• Αναφέρετε τη βλάβη και σημάνετε το μηχάνημα με κατάλληλο
τρόπο ώστε να εμποδίσετε άλλα άτομα να χρησιμοποιήσουν το
μηχάνημα που έχει υποστεί βλάβη.
• Όταν η λεπίδα πριονιού είναι μπλοκαρισμένη λόγω μη κανονικής
δύναμης προώθησης κατά την κοπή, απενεργοποιήστε το
Ε Λ ΛΗΝΙ ΚΑ
μηχάνημα και αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος.
Αφαιρέστε το τεμάχιο εργασίας και διασφαλίστε ότι η λεπίδα
πριονιού κινείται ελεύθερα. Ενεργοποιήστε το μηχάνημα και
ξεκινήστε καινούργια διαδικασία κοπής με μειωμένη δύναμη
προώθησης.
Περιγραφή (εικ. 1, 2, 7, 11, 12)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το ηλεκτρικό
εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να προκληθεί
βλάβη ή προσωπικός τραυματισμός.
• Ποτέ μην κόβετε ελαφρό κράμα, ιδιαίτερα μαγνησίου.
a. Διακόπτης σκανδάλης
• Όταν είναι εφικτό, στερεώνετε το μηχάνημα σε πάγκο
χρησιμοποιώντας μπουλόνια διαμέτρου 8 mm και μήκους 80 mm.
b. Μοχλός απελευθέρωσης ασφάλισης προφυλακτήρα στην πάνω
θέση
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Οι κίνδυνοι που ακολουθούν είναι εγγενείς στη χρήση πριονιών:
– τραυματισμοί λόγω επαφής με κινούμενα μέρη
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και την
εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας, ορισμένοι υπολειπόμενοι κίνδυνοι
δεν μπορούν να αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
– Βλάβη της ακοής.
c. Λαβή χειρισμού
d. Σταθερός πάνω προφυλακτήρας
e. Εξωτερική φλάντζα
f. Μπουλόνι λεπίδας
g. Κάτω προφυλακτήρας λεπίδας
h. Λεπίδα πριονιού
i. Μοχλός ασφάλισης οδηγού ολίσθησης (εικ. 11)
– Κίνδυνος ατυχημάτων από τα μη καλυπτόμενα μέρη της
περιστρεφόμενης λεπίδας πριονιού.
– Κίνδυνος τραυματισμού κατά την αντικατάσταση της μη
προστατευόμενης λεπίδας πριονιού.
j. Σταθερό τραπέζι
k. Πλάκα εντομής
l. Βραχίονας λοξής κοπής
– Κίνδυνος σύνθλιψης των δακτύλων κατά το άνοιγμα των
προφυλακτήρων.
m. Ασφάλιση γωνίας λοξής κοπής
– Κίνδυνοι για την υγεία προκαλούμενοι από την εισπνοή σκόνης
που παράγεται κατά την κοπή ξύλου, ειδικά βελανιδιάς, οξυάς και
MDF.
o. Κλίμακα γωνίας λοξής κοπής
Οι παράγοντες που ακολουθούν αυξάνουν των κίνδυνο
αναπνευστικών προβλημάτων:
n. Περιστρεφόμενο τραπέζι/βραχίονας λοξής κοπής
p. Βίδες κλίμακας γωνίας λοξής κοπής (εικ. 12)
q. Οδηγός συρόμενης κοπής
r. Ακροστόμιο εξαγωγής σκόνης
– Δεν έχει συνδεθεί σύστημα απομάκρυνσης της σκόνης όταν
κόβετε ξύλο
s. Ασφάλιση τραβέρσας
– Ανεπαρκής απομάκρυνση σκόνης που προκαλείται από
ακαθάριστα φίλτρα εξαγωγής
u. Κλίμακα γωνίας φαλτσοκοπής
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
t. Λαβή σύσφιξης γωνίας φαλτσοκοπής
v. Οπές για στερέωση σε πάγκο
w. Κουμπί ασφάλισης στην κάτω θέση
x. Μπάρες τραβέρσας
y. Κεφαλή πριονιού
z. Κλειδιά Άλεν
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
aa. Σφιγκτήρας καλωδίων
bb. Οπή λουκέτου
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
cc. Κουμπί παράκαμψης
dd. Εσοχές μεταφοράς (αριστερά και δεξιά)
Σημείο μεταφοράς
ee. Εσωτερική φλάντζα (εικ. 7)
Κρατάτε τα χέρια μακριά από τη λεπίδα
gg. Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης φωτισμού
εργασίας XPSTM
ff. Σφιγκτήρας υλικού
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ (ΕΙΚ. [FIGURE] 2)
Ο κωδικός ημερομηνίας (v v), ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το έτος
κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2012 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Εν μέρει συναρμολογημένο φαλτσοπρίονο εγκάρσιας κοπής
2 Κλειδιά Άλεν 4/6 mm
1 Λεπίδα πριονιού 250 mm TCT
1 Σφιγκτήρα υλικού
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
1 Διευρυμένο σχέδιο
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα
εξαρτήματα, οι οποίες μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια της
μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε
προσεκτικά και να κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.
hh. Φωτισμός εργασίας XPSTM
ii. Σύνδεσμος ασφάλισης με περιστροφή (DWV9000, προαιρετικό
αξεσουάρ)
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Το φαλτσοπρίονό σας εγκάρσιας κοπής από τη DEWALT έχει
σχεδιαστεί για επαγγελματική κοπή ξύλου, προϊόντων ξύλου,
πλαστικών και αλουμινίου. Εκτελεί εργασίες εγκάρσιας κοπής,
λοξοτομής και φαλτσοκοπής με ακρίβεια και ασφάλεια.
Όταν έχει εξοπλιστεί με κατάλληλη λεπίδα πριονιού, το μηχάνημα
αυτό έχει σχεδιαστεί για κοπή προφίλ αλουμινίου πάχους έως
4,0 mm. ΠΟΤΕ μην κόψετε μαγνήσιο.
Η μονάδα αυτή έχει σχεδιαστεί για χρήση με λεπίδα ονομαστικής
διαμέτρου 250 mm που φέρει μύτες από καρβίδιο.
ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε υπό υγρές συνθήκες ή με την παρουσία
εύφλεκτων υγρών ή αερίων.
Αυτά τα φαλτσοπρίονα είναι επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε παιδιά να έρθουν σε επαφή με το εργαλείο. Απαιτείται
επίβλεψη όταν το εργαλείο το χρησιμοποιούν άπειροι χρήστες.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για
σκοπούς άλλους από τους προβλεπόμενους.
113
ΕΛΛ ΗΝΙ ΚΑ
• Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) που έχουν μειωμένες σωματικές,
αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας
και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν τα άτομα αυτά
επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα
παιδιά δεν πρέπει να μένουν ποτέ μόνα τους με αυτό το προϊόν.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο σε μία
τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται στην τάση
που αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Το εργαλείο διαθέτει διπλή μόνωση σύμφωνα με το
πρότυπο EN 61029. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται καλώδιο
γείωσης.
Σε περίπτωση αντικατάστασης καλωδίου, η επισκευή του εργαλείου
πρέπει να γίνει από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή από
αρμόδιο ηλεκτρολόγο.
Τα παρακάτω καλώδια είναι υποχρεωτικά:
DWS778:
H05RN-F, 2x1,0 mm²
DWS778 LX:
H05RR-F, 2x1,5 mm²
Χρήση προέκτασης
Αν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο
καλώδιο επέκτασης 3 αγωγών κατάλληλο για την ισχύ αυτού του
εργαλείου (βλ. Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του αγωγού
είναι 1,5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το
καλώδιο εντελώς.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε το σύστημα και
αποσυνδέετε το μηχάνημα από την τροφοδοσία πριν
από την τοποθέτηση ή αφαίρεση παρελκόμενων,
πριν τη ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων και
κατά την πραγματοποίηση επισκευών. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Άνοιγμα της συσκευασίας
Ο κινητήρας και τα προστατευτικά έχουν ήδη συναρμολογηθεί επάνω
στη βάση.
Στερέωση σε πάγκο (εικ. 2)
1. Οι οπές (v) παρέχονται για τέσσερα πόδια προκειμένου να
διευκολυνθεί η τοποθέτηση σε πάγκο. Οι οπές μπορούν
να δεχτούν διάφορα μεγέθη μπουλονιών. Χρησιμοποιήστε
οποιαδήποτε από τις οπές. Δεν είναι απαραίτητο να
χρησιμοποιηθούν όλες. Πάντοτε να στερεώνετε σταθερά το
πριόνι για να αποτρέψετε τη μετακίνησή του. Για διευκόλυνση της
δυνατότητας μεταφοράς του, το εργαλείο μπορεί να τοποθετηθεί
σε τεμάχιο κόντρα πλακέ πάχους 12,5 mm ή μεγαλύτερου, το
οποίο μπορεί στη συνέχεια να στερεωθεί με σύσφιξη επάνω στη
βάση εργασίας που χρησιμοποιείτε ή να μετακινηθεί σε άλλους
χώρους εργασίας και να στερεωθεί εκ νέου με σύσφιξη.
2. Όταν τοποθετείτε το πριόνι σε τεμάχιο κόντρα πλακέ, βεβαιωθείτε
ότι βίδες στερέωσης δεν προεξέχουν από την κάτω επιφάνεια
του ξύλου. Το κόντρα πλακέ πρέπει να στερεώνεται επίπεδα στη
βάση εργασίας. Κατά τη στερέωση με σύσφιξη σε οποιαδήποτε
επιφάνεια εργασίας, συσφίξτε μόνο τις προεξοχές σύσφιξης στις
οποίες βρίσκονται οι οπές των βιδών στερέωσης. Η σύσφιξη
σε οποιοδήποτε άλλο σημείο θα έχει επιπτώσεις στη σωστή
λειτουργία του πριονιού.
3. Για την αποφυγή εμπλοκών και ανακριβειών, φροντίστε
η επιφάνεια στερέωσης να μην είναι παραμορφωμένη ή
ανομοιόμορφη κατά άλλο τρόπο. Εάν το πριόνι ταλαντεύεται
επάνω στην επιφάνεια, τοποθετήστε ένα λεπτό τεμάχιο
υλικού κάτω από το ένα πόδι του πριονιού έως ότου το πριόνι
σταθεροποιηθεί επάνω στην επιφάνεια στερέωσης.
114
Τοποθέτηση της λεπίδας πριονιού
(εικ. 2, 6–8)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε το σύστημα και
αποσυνδέετε το μηχάνημα από την τροφοδοσία πριν
από την τοποθέτηση ή αφαίρεση παρελκόμενων,
πριν τη ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων και
κατά την πραγματοποίηση επισκευών. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το οδοντωτό τμήμα μιας καινούριας
λεπίδας είναι πολύ αιχμηρό και μπορεί να είναι επικίνδυνο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Έχετε υπόψη σας ότι η
λεπίδα πριονιού πρέπει αντικαθίσταται μόνο με τον
περιγραφόμενο τρόπο. Χρησιμοποιείτε μόνο λεπίδες
πριονιού που προβλέπονται στα Τεχνικά χαρακτηριστικά.
Συνιστάται αρ. καταλόγου: DT4282.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η κεφαλή (y) του πριονιού πρέπει να βρίσκεται στην
ανώτατη θέση της για την εγκατάσταση μιας νέας λεπίδας.
1. Για να ανυψώσετε την κεφαλή (y) του πριονιού στην ανώτατη
θέση της, σπρώξτε προς τα κάτω την κεφαλή (y) του πριονιού και
τραβήξτε έξω το κουμπί (w) ασφάλισης στην κάτω θέση.
2. Ελευθερώστε προσεκτικά την προς τα κάτω πίεση και επιτρέψτε
στην κεφαλή του πριονιού να ανυψωθεί στο πλήρες ύψος της.
3. Εισάγετε το κλειδί Άλεν 6 mm (z) βαθιά μέσα στην ασφάλιση
άξονα (uu), που βρίσκεται απέναντι από τον άξονα λεπίδας και
συγκρατήστε τον (εικ. 6, 8).
4. Εισάγετε το άλλο κλειδί Άλεν 6 mm (z) μέσα στο μπουλόνι (f)
της λεπίδας και λασκάρετέ το περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα.
Αφαιρέστε το μπουλόνι (f) της λεπίδας και την εξωτερική
φλάντζα (e).
5. Πιέστε το μοχλό (b) απελευθέρωσης ασφάλισης κάτω
προφυλακτήρα στην πάνω θέση για να ανυψώστε τον κάτω
προφυλακτήρα (g) της λεπίδας και αφαιρέστε τη λεπίδα (h) του
πριονιού.
6. Τοποθετήστε την καινούργια λεπίδα πριονιού πάνω στον αυχένα
που παρέχεται στην εσωτερική φλάντζα (ee) (εικ. 7), αφού
βεβαιωθείτε ότι τα δόντια στην κάτω άκρη της λεπίδας δείχνουν
προς τον οδηγό (αντίθετα προς το χειριστή).
7. Επανατοποθετήστε την εξωτερική φλάντζα (e), αφού βεβαιωθείτε
ότι τα ωτία τοποθέτησης (jj) έχουν συμπλεχτεί σωστά, ένα σε
κάθε πλευρά του άξονα του μοτέρ.
8. Εισάγετε το μπουλόνι (f) της λεπίδας και σφίξτε το με το κλειδί
Άλεν 6 mm (z) περιστρέφοντας αντίθετα με τη φορά των δεικτών
του ρολογιού, ενώ με το άλλο σας χέρι κρατάτε το κλειδί Άλεν 6
mm (z) συμπλεγμένο (εικ. 8).
9. Αφαιρέστε τα δύο κλειδιά Άλεν (z) και τοποθετήστε τα πάλι μέσα
στην υποδοχή τους.
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιήστε τη μονάδα και
αποσυνδέστε το μηχάνημα από την πηγή ρεύματος
πριν την εγκατάσταση και την αφαίρεση αξεσουάρ,
πριν τη ρύθμιση ή την αλλαγή διαμόρφωσης
παραμέτρων ή όταν εκτελείτε επισκευές. Να
βεβαιώνεστε ότι ο διακόπτης σκανδάλης είναι στη θέση
απενεργοποίησης (OFF). Τυχόν αθέλητη εκκίνηση μπορεί
να προκαλέσει τραυματισμό.
Το φαλτσοπρίονό σας ρυθμίστηκε με ακρίβεια στο εργοστάσιο. Αν
χρειαστεί επαναρρύθμιση λόγω μεταφοράς και χειρισμών ή για
οποιονδήποτε άλλο λόγο, ακολουθήστε τα πιο κάτω βήματα για
να ρυθμίσετε το πριόνι σας. Όταν γίνει αυτό, οι ρυθμίσεις αυτές θα
πρέπει να παραμείνουν ακριβείς.
Ε Λ ΛΗΝΙ ΚΑ
Ρύθμιση των ράβδων τραβέρσας για
σταθερό βάθος κοπής (εικ. 1, 2, 9, 10)
2. Πιέστε την κεφαλή (y) του πριονιού προς τα δεξιά για να
βεβαιωθείτε ότι είναι τελείως κάθετη και σφίξτε τη λαβή σύσφιξης
φαλτσογωνιάς.
Η λεπίδα πρέπει να κινείται σε σταθερό βάθος κοπής σε όλο το μήκος
του τραπεζιού και δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με το σταθερό
τραπέζι στο πίσω μέρος της εντομής ή στο μπροστινό μέρος του
περιστρεφόμενου βραχίονα. Για να το επιτύχετε αυτό, πρέπει οι
ράβδοι (x) της τραβέρσας να είναι ακριβώς παράλληλες ως προς το
τραπέζι όταν η κεφαλή (y) του πριονιού έχει πιεστεί τελείως κάτω.
3. Τοποθετήστε μια γωνιά (oo) πάνω στο τραπέζι και σε επαφή με
τη λεπίδα (h) του πριονιού (εικ. 15).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αγγίξετε τις μύτες των δοντιών
της λεπίδας με τη γωνιά.
1. Πιέστε το μοχλό (b) απελευθέρωσης της ασφάλισης του κάτω
προφυλακτήρα στην πάνω θέση (εικ. 1).
2. Πιέστε την κεφαλή του πριονιού πλήρως στην πίσω θέση και
μετρήστε το ύψος από το περιστρεφόμενο τραπέζι (n) ως το
κάτω μέρος της εξωτερικής φλάντζας (e) (εικ. 10).
3. Στρίψτε την ασφάλιση (s) της τραβέρσας της κεφαλής πριονιού
(εικ. 2).
4. Κρατώντας την κεφαλή του πριονιού τελείως πιεσμένη, τραβήξτε
την κεφαλή στο άκρο της διαδρομής της.
5. Μετρήστε πάλι το ύψος που αναφέρεται στην Εικόνα 10. Και οι
δύο τιμές πρέπει να είναι ακριβώς ίδιες.
6. Αν απαιτείται ρύθμιση, προχωρήστε ως εξής (εικ. 9):
α. Λασκάρετε το παξιμάδι ασφάλισης (kk) στο στήριγμα (ll) κάτω
από το πάνω ακροστόμιο (r) (εικ. 1) εξαγωγής σκόνης και
ρυθμίστε τη βίδα (mm) όπως απαιτείται, προχωρώντας με
μικρά βήματα.
β. Σφίξτε το παξιμάδι ασφάλισης (kk).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα να ελέγχετε ότι η λεπίδα δεν
έρχεται σε επαφή με το τραπέζι στο πίσω μέρος της
εντομής ή στο μπροστινό μέρος του περιστρεφόμενου
βραχίονα στην κάθετη θέση 90° και 45° φαλτσοκοπής.
Μην ενεργοποιήσετε τη συσκευή πριν το ελέγξετε αυτό!
Ρύθμιση του οδηγού (εικ. 11)
Ανυψώστε το μοχλό (i) ασφάλισης του οδηγού συρόμενης κοπής
αριστερόστροφα για να λασκάρετε τον οδηγό. Μετακινήστε τον οδηγό
συρόμενης κοπής (q) σε μια θέση που αποφεύγει τη λεπίδα και
κατόπιν σφίξτε το μοχλό ασφάλισης του οδηγού περιστρέφοντάς τον
δεξιόστροφα.
Έλεγχος και ρύθμιση της λεπίδας ως
προς τον οδηγό (εικ. 2, 12, 13)
1. Λασκάρετε την ασφάλιση γωνίας λοξής κοπής (m).
2. Τοποθετήστε τον αντίχειρά σας πάνω στο βραχίονα λοξής κοπής
(l) και πιέστε την ασφάλιση γωνίας λοξής κοπής (m) για να
απελευθερώσετε το περιστρεφόμενο τραπέζι/βραχίονα λοξής
κοπής (n).
3. Μετακινήστε το βραχίονα λοξής κοπής έως ότου η ασφάλιση τον
σταθεροποιήσει στη θέση λοξής κοπής 0°.
4. Τραβήξτε κάτω την κεφαλή και ασφαλίστε τη στη θέση αυτή
χρησιμοποιώντας το κουμπί (w) ασφάλισης στην κάτω θέση.
5. Ελέγξτε ότι οι δύο σημάνσεις 0° (nn) πάνω στην κλίμακα (o) της
γωνίας λοξής κοπής είναι μόλις ορατές.
6. Τοποθετήστε μια γωνιά (oo) ώστε να έρθει σε επαφή με την
αριστερή πλευρά του οδηγού (q) και τη λεπίδα (h).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αγγίξετε τις μύτες των δοντιών
της λεπίδας με τη γωνιά.
7. Αν απαιτείται ρύθμιση, προχωρήστε ως εξής:
α. Λασκάρετε τις βίδες (p) (εικ. 12) της κλίμακας γωνίας λοξής
κοπής και μετακινήστε το συγκρότημα κλίμακας/βραχίονα
λοξής κοπής αριστερά ή δεξιά έως ότου η λεπίδα είναι στις
90° ως προς τον οδηγό όπως εξακριβώνεται με τη γωνιά (oo)
(εικ. 13).
β. Σφίξτε πάλι τις βίδες (p) της κλίμακας γωνίας λοξής κοπής.
Έλεγχος και ρύθμιση της λεπίδας ως
προς το τραπέζι (εικ. 2, 14–16)
1. Λασκάρετε τη λαβή (t) σύσφιξης φαλτσογωνιάς (εικ. 14).
4. Αν απαιτείται ρύθμιση, προχωρήστε ως εξής:
α. Λασκάρετε τη λαβή (t) σύσφιξης φαλτσογωνιάς και
χρησιμοποιώντας ένα κλειδί Άλεν (z), περιστρέψτε τη βίδα (qq)
του στοπ ρύθμισης κάθετης θέσης προς τα μέσα ή έξω έως
ότου η λεπίδα είναι στις 90° ως προς το τραπέζι όπως αυτό
εξακριβώνεται με τη γωνιά.
β. Αν ο δείκτης φαλτσογωνιάς (rr) δεν δείχνει μηδέν στην
κλίμακα φαλτσογωνιάς (u), λασκάρετε τις βίδες (pp) κλίμακας
φαλτσογωνιάς που στερεώνουν την κλίμακα και μετακινήστε
την κλίμακα όπως χρειάζεται.
Έλεγχος και ρύθμιση της γωνίας
φαλτσοκοπής (εικ. 2, 14, 16)
Η παράκαμψη φαλτσοκοπής επιτρέπει στη μέγιστη γωνία
φαλτσοκοπής να ρυθμιστεί στις 45° ή 48° όπως απαιτείται.
1. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί παράκαμψης (ss) βρίσκεται στην
αριστερή θέση.
2. Λασκάρετε τη λαβή (t) σύσφιξης φαλτσογωνιάς.
3. Ενώ στέκεστε μπροστά από το μηχάνημα, μετακινήστε την
κεφαλή (y) του πριονιού προς τα αριστερά.
4. Αυτή είναι η θέση φαλτσογωνιάς 45°.
5. Αν απαιτείται ρύθμιση, περιστρέψτε προς τα μέσα ή έξω τη βίδα
(tt) του στοπ ρύθμισης φαλτσογωνιάς 45° χρησιμοποιώντας
ένα κλειδί Άλεν 4 mm (z), όπως χρειάζεται, έως ότου ο δείκτης
φαλτσογωνιάς (rr) δείξει 45°.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι αυλακώσεις κίνησης μπορεί να
φράξουν από πριονίδι. Χρησιμοποιήστε ένα ραβδάκι ή
αέρα χαμηλής πίεσης για να καθαρίσετε τις αυλακώσεις
κίνησης.
Πριν τη λειτουργία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Τοποθετήστε την κατάλληλη λεπίδα του πριονιού. Μην
χρησιμοποιείτε υπερβολικά φθαρμένες λεπίδες. Η
μέγιστη ταχύτητα περιστροφής του εργαλείου δεν πρέπει
να υπερβεί την ταχύτητα περιστροφής της λεπίδας του
πριονιού.
• Μην επιχειρήσετε να κόψετε υπερβολικά μικρά τεμάχια.
• Αφήστε τη λεπίδα να κόψει ελεύθερα. Μην ζορίζετε το
εργαλείο.
• Προτού κόψετε, περιμένετε έως ότου ο κινητήρας
προσεγγίσει τις μέγιστες στροφές του.
• Ελέγξτε τη σύσφιξη όλων των κομβίων ασφάλισης και
των λαβών των σφιγκτήρων.
• Στερεώστε με ασφάλεια το υπό κατεργασία αντικείμενο.
• Παρόλο που με το παρόν πριόνι είναι δυνατή η κοπή
ξύλου και άλλων μη σιδηρούχων υλικών, αυτές οι
οδηγίες λειτουργίας αναφέρονται μόνο στην κοπή
ξύλου. Οι ίδιες κατευθυντήριες οδηγίες ισχύουν
και για τα υπόλοιπα υλικά. Μην κόβετε με αυτό το
πριόνι σιδηρούχα μέταλλα (σίδηρο ή χάλυβα) ή υλικά
τοιχοποιίας! Μην χρησιμοποιείτε λειαντικούς δίσκους!
• Φροντίστε να χρησιμοποιείτε πάντοτε την πλάκα κοπής.
Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εάν η υποδοχή κοπής
είναι μεγαλύτερη από 10 mm.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να τηρείτε πάντα τις οδηγίες
ασφαλείας και τους ισχύοντες κανονισμούς.
115
ΕΛΛ ΗΝΙ ΚΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε το σύστημα και
αποσυνδέετε το μηχάνημα από την τροφοδοσία πριν
από την τοποθέτηση ή αφαίρεση παρελκόμενων,
πριν τη ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων και
κατά την πραγματοποίηση επισκευών. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Στους χρήστες από το ΗΒ εφιστάται η προσοχή στους “κανονισμούς
μηχανημάτων ξυλουργικής του 1974” και σε όλες τις μεταγενέστερες
τροποποιήσεις τους.
Πριν τη χρήση,ελέγξτε προσεκτικά το πάνω προστατευτικό της
λεπίδας,το κινητό κάτω προστατευτικό της λεπίδας καθώς και
το σωλήνα απομάκρυνσης της σκόνης για να βεβαιωθείτε ότι θα
λειτουργήσουν σωστά. Βεβαιωθείτε ότι πριονίδια, σκόνη ή σωματίδια
από το τεμάχιο εργασίας δεν μπορούν να εμποδίσουν μία από τις
λειτουργίες.
Σε περίπτωση που υπάρχουν κομμάτια του τεμαχίου εργασίας
σφηνωμένα ανάμεσα στη λεπίδα πριονιού και τα προστατευτικά,
αποσυνδέστε το μηχάνημα από την παροχή ρεύματος και
ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στην ενότητα Τοποθέτηση
λεπίδας πριονιού. Αφαιρέστε τα κομμάτια που έχουν σφηνώσει και
τοποθετήστε πάλι τη λεπίδα πριονιού.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
(εικ. 1)
Έχει προβλεφθεί μια οπή (bb) στο διακόπτη σκανδάλης (a) για
εισαγωγή λουκέτου ώστε να μπορεί να κλειδωθεί το εργαλείο.
1. Για να θέσετε σε λειτουργία το εργαλείο, πιέστε το διακόπτη
σκανδάλης (a).
2. Για να σταματήσετε το εργαλείο, απελευθερώστε το διακόπτη.
Χρήση του συστήματος φωτισμού
εργασίας LED XPSTM (εικ. 1)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το φαλτσοπρίονο πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε πηγή
ρεύματος.
Το σύστημα φωτισμού εργασίας LED XPSTM (hh) είναι εξοπλισμένο
με διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (gg). Το σύστημα
φωτισμού εργασίας LED XPSTM είναι ανεξάρτητο από το
διακόπτη σκανδάλης του φαλτσοπρίονου. Δεν χρειάζεται να είναι
ενεργοποιημένος ο φωτισμός για να χρησιμοποιηθεί το πριόνι.
Για να επιτύχετε κοπή μέσω υπάρχουσας γραμμής μολυβιού σε ένα
κομμάτι ξύλου:
1. Ενεργοποιήστε το σύστημα XPSTM και κατόπιν τραβήξτε προς τα
κάτω τη λαβή χειρισμού (c) για να πλησιάσετε τη λεπίδα (h) του
πριονιού στο ξύλο. Η σκιά της λεπίδας θα εμφανιστεί πάνω στο
ξύλο.
2. Ευθυγραμμίστε τη γραμμή μολυβιού με την άκρη της σκιάς της
λεπίδας. Μπορεί να χρειαστεί να ρυθμίσετε τις γωνίες λοξής
κοπής ή φαλτσοκοπής ώστε να ταιριάξετε ακριβώς τη γραμμή
μολυβιού.
Θέση σώματος και χεριών
Η σωστή τοποθέτηση του σώματος και των χεριών σας όταν
χρησιμοποιείτε το φαλτσοπρίονο θα διευκολύνει να γίνει η κοπή με
μεγαλύτερη ακρίβεια και ασφάλεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Ποτέ μην τοποθετήσετε τα χέρια σας κοντά στην περιοχή
κοπής.
• Μην τοποθετείτε τα χέρια σας πιο κοντά από 150 mm
από τη λεπίδα.
• Όταν κόβετε, διατηρείτε το τεμάχιο εργασίας σε σφικτή
επαφή με το τραπέζι και τον οδηγό. Κρατάτε τα χέρια σας
στη θέση τους έως ότου έχει ελευθερωθεί ο διακόπτης
και έχει σταματήσει τελείως η κίνηση της λεπίδας.
• Πάντα πριν τις τελικές κοπές να κάνετε δοκιμές με
απενεργοποιημένο πριόνι (χωρίς τροφοδοσία), ώστε να
μπορείτε να ελέγξετε τη διαδρομή της λεπίδας.
116
• Μη διασταυρώνετε τα χέρια σας.
• Κρατάτε τα πόδια σταθερά στο δάπεδο και διατηρείτε
σωστή ισορροπία.
• Καθώς μετακινείτε το βραχίονα του πριονιού αριστερά
και δεξιά, ακολουθήστε τον και σταθείτε ελαφρά προς το
πλάι της λεπίδας πριονιού.
Βασικά είδη κοπής με το πριόνι
ΚΑΘΕΤΗ ΕΥΘΕΙΑ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΚΟΠΗ (ΕΙΚ. 1, 2, 17)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιείτε λεπίδες πριονιού 250 mm με οπές
άξονα 30 mm για να επιτυγχάνετε τις επιθυμητές δυναμικότητες
κοπής.
1. Ανυψώστε την κεφαλή (y) του πριονιού στην ανώτατη θέση
της, σπρώχνοντας προς τα κάτω την κεφαλή (y) του πριονιού
και τραβώντας έξω το κουμπί (w) ασφάλισης στην κάτω θέση.
Ελευθερώστε προσεκτικά την προς τα κάτω πίεση και επιτρέψτε
στην κεφαλή του πριονιού να ανυψωθεί στο πλήρες ύψος της.
2. Πιέστε την ασφάλισης (m) γωνίας λοξής κοπής και κατόπιν
μετακινήστε το βραχίονα στη θέση 0°.
3. Απελευθερώστε την ασφάλιση γωνίας λοξής κοπής.
4. Πάντα πριν την κοπή να βεβαιώνεστε ότι η ασφάλιση γωνίας
λοξής κοπής είναι καλά ασφαλισμένη.
5. Τοποθετήστε το ξύλο που πρόκειται να κοπεί σε επαφή με τον
οδηγό συρόμενης κοπής (q) και στερεώστε το με το σφιγκτήρα
υλικού (ff).
6. Πιάστε τη λαβή χειρισμού (c) και πιέστε το μοχλό (b)
απελευθέρωσης της ασφάλισης προφυλακτήρα στην πάνω θέση
για να απελευθερώσετε τον προφυλακτήρα. Πιέστε το διακόπτη
σκανδάλης (a) για να θέσετε σε λειτουργία το μοτέρ. Συνιστάται
να αρχίσετε την κοπή κοντά στον οδηγό.
7. Πιέστε την κεφαλή για να επιτρέψετε στη λεπίδα να κόψει μέσα
από το ξύλο και να εισέλθει στην πλαστική πλάκα εντομής (k).
8. Μετά την ολοκλήρωση της κοπής, απελευθερώστε το διακόπτη
και περιμένετε να ακινητοποιηθεί πλήρως η λεπίδα πριονιού πριν
επαναφέρετε την κεφαλή στην πάνω θέση ηρεμίας της.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Για ορισμένους τύπους πλαστικών προφίλ, συνιστάται να
ακολουθείτε αντίστροφα τη σειρά ενεργειών.
• Ο κάτω προφυλακτήρας λεπίδας έχει σχεδιαστεί να
κλείνει γρήγορα όταν απελευθερώνεται ο μοχλός (b). Αν
δεν γίνεται αυτό, παραδώστε το πριόνι σας για σέρβις σε
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΚΟΠΗΣ (ΕΙΚ. 1, 2, 18)
1. Στρίψτε την ασφάλιση (s) της τραβέρσας της κεφαλής πριονιού
για να τη λασκάρετε.
2. Κινήστε προς τα κάτω την κεφαλή (y) του πριονιού, τραβήξτε έξω
το κουμπί (w) ασφάλισης στην κάτω θέση και αφήστε την κεφαλή
του πριονιού να υψωθεί στην ανώτατη θέση της.
3. Τοποθετήστε το ξύλο που πρόκειται να κοπεί σε επαφή με τον
οδηγό συρόμενης κοπής (q) και στερεώστε το με το σφιγκτήρα
υλικού (ff).
4. Κατεβάστε την κεφαλή του πριονιού και κατόπιν τραβήξτε την ως
το τέλος της διαδρομής της.
5. Πιέστε το μοχλό (b) απελευθέρωσης της ασφάλισης στην
πάνω θέση του προφυλακτήρα για να απελευθερώσετε τον
προφυλακτήρα. Πιέστε το διακόπτη σκανδάλης (a) για να θέσετε
σε λειτουργία το μοτέρ.
6. Πιέστε πλήρως την κεφαλή για να επιτρέψετε στη λεπίδα να
κόψει μέσα από το ξύλο και κινήστε την κεφαλή πίσω για να
ολοκληρώσετε την κοπή.
7. Μετά την ολοκλήρωση της κοπής, απελευθερώστε το διακόπτη
και περιμένετε να ακινητοποιηθεί πλήρως η λεπίδα πριονιού πριν
επαναφέρετε την κεφαλή στην πάνω θέση ηρεμίας της.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην παραλείψετε να ασφαλίσετε την
κεφαλή πριονιού στην πίσω θέση όταν ολοκληρωθούν οι
συρόμενες κοπές.
Ε Λ ΛΗΝΙ ΚΑ
• Για να χρησιμοποιήσετε το διάγραμμα, επιλέξτε την επιθυμητή
γωνία «A» (εικ. 22) για την κατασκευή σας και εντοπίστε τη γωνία
αυτή στο κατάλληλο τόξο στο διάγραμμα. Από το σημείο αυτό
ακολουθήστε το διάγραμμα ευθεία προς τα κάτω για να βρείτε τη
σωστή γωνία φαλτσοκοπής και ευθεία οριζόντια για να βρείτε τη
σωστή γωνία λοξής κοπής.
• Χρησιμοποιείτε μόνο λεπίδες πριονιού που είναι πιστοποιημένες
για κοπή μη σιδηρούχων μετάλλων.
5
10
15
20
25
30
65
40
45
40
50
35
45
35
ΕΞΑΠΛΕΥΡΟ
6
SIDED BOX
ΚΙΒΩΤΙΟ
30
40
30
35
30
25
60
25
50
20
45
20
25
15
35
ΚΙΒΩΤΙΟ
5
15
25
35
8ΟΚΤΑΠΛΕΥΡΟ
SIDED BOX
15
30
40
10
20
40
30
10
20
25
10
15
20
15
10
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
ANGLE OF SIDE OF BOX (ANGLE"A")
ΤΙΜΗ ΓΩΝΙΑΣ ΛΟΞΟΤΟΜΗΣ
SET THISΣΤΟ
MITER
ANGLE ON SAW
ΠΡΙΟΝΙ
55
60
40
35
TETPAΠΛΕΥΡΟ
SQUARE BOX
ΚΙΒΩΤΙΟ
ΓΩΝΙΑ ΠΛΕΥΡΑΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ (ΓΩΝΙΑ «A”)
• Όταν χρησιμοποιείτε λιπαντικά, εφαρμόζεται μόνο κερί ή σπρέι
διαχωρισμού. Μη χρησιμοποιείτε γαλακτώματα ή παρόμοια υγρά.
Η ομαλότητα των ακμών και επιφανειών μιας κοπής εξαρτάται από
έναν αριθμό μεταβλητών, δηλ. από το υλικό που κόβεται. Όταν
απαιτούνται οι πιο ομαλές κοπές, για δημιουργία κορνιζών και για
άλλες εργασίας ακριβείας, θα έχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα αν
χρησιμοποιήσετε μια αιχμηρή λεπίδα (60 δοντιών καρβιδίου) και έναν
πιο αργό, ομοιόμορφο ρυθμό κοπής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το υλικό δεν
μετακινείται κατά την κοπή. Στερεώνετέ το καλά στη θέση
του. Αφήνετε πάντα τη λεπίδα να σταματήσει τελείως πριν
ανυψώσετε το βραχίονα. Αν στο πίσω μέρος του τεμαχίου
εργασίας εξακολουθούν να διαχωρίζονται μικρές ίνες
ξύλου, κολλήστε ένα κομμάτι κολλητικής χαρτοταινίας στο
ξύλο εκεί που θα γίνει η κοπή. Εκτελέστε την κοπή μέσα
από την ταινία και αφαιρέστε προσεκτικά την ταινία όταν
τελειώσετε.
0
85
45
55
• Πάντα να χρησιμοποιείτε σφιγκτήρα υλικού όταν κόβετε μη
σιδηρούχα μέταλλα. Βεβαιωθείτε ότι το τεμάχιο εργασίας είναι
καλά συσφιγμένο.
• Το πιο κάτω διάγραμμα θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τις
σωστές ρυθμίσεις γωνίας φαλτσοκοπής και λοξής κοπής για
συνηθισμένες σύνθετες λοξές κοπές.
45
Όταν κόβετε μη σιδηρούχα μέταλλα, το μηχάνημα πρέπει να
χρησιμοποιείται μόνο για την πραγματοποίηση κάθετων ευθειών
και λοξών κοπών σε λειτουργία λοξής κοπής. Συνιστούμε να μην
εκτελούνται φαλτσοκοπές και σύνθετες κοπές σε μη σιδηρούχα
μέταλλα. Το μηχάνημα δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται για κοπή
σιδηρούχων μετάλλων.
75
Κοπή μη σιδηρούχων μετάλλων
70
7. Προχωρήστε όπως και για μια κάθετη ευθεία εγκάρσια κοπή.
65
6. Κινήστε τον οδηγό προς τη λεπίδα και βεβαιωθείτε ότι δεν
αγγίζει τη λεπίδα. Κατόπιν σφίξτε το μοχλό ασφάλισης οδηγού
περιστρέφοντάς τον δεξιόστροφα.
55
4. Κρατήστε την κεφαλή σταθερά και μην επιτρέψετε να πέσει.
5. Σφίξτε τη λαβή (t) σύσφιξης γωνίας φαλτσοκοπής.
Αυτή η κοπή είναι συνδυασμός λοξής κοπής και φαλτσοκοπής. Αυτός
είναι ο τύπος της κοπής που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία
πλαισίων ή κιβωτίων με κεκλιμένες πλευρές όπως αυτό που φαίνεται
στην εικόνα 21.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν η γωνία κοπής διαφέρει από
κοπή σε κοπή, ελέγξτε ότι έχουν ασφαλίσει καλά η λαβή
σύσφιξης γωνίας φαλτσοκοπής και το κουμπί σύσφιξης
γωνίας λοξής κοπής. Αυτά πρέπει να συσφίγγονται μετά
την πραγματοποίηση οποιασδήποτε ρύθμισης γωνίας
φαλτσοκοπής ή λοξής κοπής.
50
3. Ρυθμίστε το κουμπί παράκαμψης (cc) αν απαιτείται.
Σύνθετη λοξή κοπή (εικ. 21, 22)
75
2. Λασκάρετε τη λαβή (t) σύσφιξης γωνίας φαλτσοκοπής και
ρυθμίστε την επιθυμητή γωνία φαλτσοκοπής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τοποθετήστε το σφιγκτήρα στη δεξιά πλευρά της βάσης
όταν εκτελείτε φαλτσοκοπή. ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕ
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΙΟΝΙ (ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ) ΠΡΙΝ
ΤΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΟΠΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ
ΛΕΠΙΔΑΣ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Ο ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΙΟΝΙΟΥ Ή ΤΩΝ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΩΝ.
70
1. Απασφαλίστε το μοχλό (i) οδηγού συρόμενης κοπής και
απομακρύνετε τον οδηγό από τη λεπίδα.
3. Ξεσφίξτε το κουμπί για να ρυθμίσετε το σφιγκτήρα προς τα πάνω
ή κάτω και κατόπιν χρησιμοποιήστε το κουμπί μικρορρύθμισης
για να συσφίξετε σταθερά το τεμάχιο εργασίας.
65
Οι γωνίες φαλτσοκοπής μπορούν να ρυθμιστούν από 0° έως 48°
προς τα αριστερά. Φαλτσοκοπές έως 45° μπορούν να κοπούν με το
βραχίονα λοξής κοπής ρυθμισμένο μεταξύ του μηδέν και μέγιστης
θέσης λοξής κοπής 45° δεξιά ή αριστερά.
2. Περιστρέψτε το σφιγκτήρα 180º προς το μπροστινό μέρος του
φαλτσοπρίονου.
60
ΦΑΛΤΣΕΣ ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ ΚΟΠΕΣ (ΕΙΚ. 11, 14, 20)
1. Εισάγετέ τον στην οπή πίσω από τον οδηγό. Ο σφιγκτήρας (ff)
θα πρέπει να κοιτάζει προς το πίσω μέρος του φαλτσοπρίονου.
Βεβαιωθείτε ότι η αυλάκωση στη ράβδο σύσφιξης έχει εισαχθεί
πλήρως στη βάση του φαλτσοπρίονου. Αν είναι ορατή η
αυλάκωση, ο σφιγκτήρας δεν θα είναι σταθερά στερεωμένος.
80
αριστερή λοξή κοπή, υπόλοιπο κοπής προς τα δεξιά
δεξιά λοξή κοπή, υπόλοιπο κοπής προς τα αριστερά
ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ
70
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν εκτελείτε λοξή κοπή στο
άκρο ενός τεμαχίου ξύλου με μικρό υπόλοιπο κοπής,
τοποθετήστε το ξύλο ώστε να εξασφαλίσετε ότι το
υπόλοιπο κοπής είναι προς την πλευρά της λεπίδας με τη
μεγαλύτερη γωνία ως προς τον οδηγό, δηλ.:
Πάντα να χρησιμοποιείτε σφιγκτήρα υλικού όταν κόβετε μη σιδηρούχα
μέταλλα. Βεβαιωθείτε ότι το τεμάχιο εργασίας είναι καλά συσφιγμένο.
85
4. Προχωρήστε όπως και για μια κάθετη ευθεία εγκάρσια κοπή.
Για τα καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιείτε το σφιγκτήρα υλικού
(ff) ο οποίος έχει κατασκευαστεί για χρήση με το πριόνι σας.
80
3. Πάντα πριν την κοπή να βεβαιώνεστε ότι η ασφάλιση γωνίας
λοξής κοπής είναι καλά ασφαλισμένη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα χρησιμοποιείτε διάταξη
σύσφιξης του υλικού.
85
2. Η ασφάλιση γωνίας λοξής κοπής θα λάβει αυτόματα τις θέσεις
0°, 15°, 22.5°, 31,62°, 45° και 50° τόσο στα αριστερά όσο και
στα δεξιά. Αν απαιτείται οποιαδήποτε ενδιάμεση γωνία, κρατήστε
την κεφαλή σταθερά και ασφαλίστε τη σφίγγοντας την ασφάλιση
γωνίας λοξής κοπής.
Σύσφιξη του τεμαχίου εργασίας
(εικ. 23–25)
80
1. Πιέστε την ασφάλιση γωνίας λοξής κοπής (m). Μετακινήστε το
βραχίονα αριστερά ή δεξιά στην απαιτούμενη γωνία.
75
ΚΑΘΕΤΗ ΛΟΞΗ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΚΟΠΗ (ΕΙΚ. 1, 19)
25
30
35
40
45
ΤΙΜΗ ΓΩΝΙΑΣ
ΠΛΑΓΙΑΣ
ΚΟΠΗΣ
SET THIS
BEVEL ANGLE
ONΣΤΟ
SAWΠΡΙΟΝΙ
117
ΕΛΛ ΗΝΙ ΚΑ
1. Ρυθμίστε το πριόνι σας στις προβλεπόμενες γωνίες και κάνετε
λίγες δοκιμαστικές κοπές.
2. Εξασκηθείτε στη συναρμογή των κομματιών.
Παράδειγμα: Για να κατασκευάσετε ένα τετράπλευρο κιβώτιο με
εξωτερικές γωνίες 25° (γωνία «A») (εικ. 22), χρησιμοποιήστε το
πάνω δεξιό τόξο. Βρείτε τις 25° πάνω στην κλίμακα του τόξου.
Ακολουθήστε την οριζόντια τέμνουσα γραμμή προς οποιαδήποτε
από τις δύο πλευρές για να βρείτε τη ρύθμιση γωνίας λοξής
κοπής για το πριόνι (23°). Παρομοίως, ακολουθήστε την κάθετη
τέμνουσα γραμμή προς το πάνω ή το κάτω μέρος για να
αποκτήσετε τη ρύθμιση γωνίας φαλτσοκοπής για το πριόνι (40°).
Δοκιμάζετε πάντα τις κοπές σε λίγα κομμάτια άχρηστου ξύλου για
να επαληθεύσετε τις ρυθμίσεις του πριονιού.
WΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε καμία περίπτωση μην
υπερβείτε τα όρια σύνθετης λοξής κοπής για γωνίες 45°
φαλτσοκοπής με 45° αριστερή ή δεξιά λοξή κοπή.
`
Απομάκρυνση σκόνης (εικ. 1, 3, 4)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εφόσον είναι εφικτό, συνδέετε
σύστημα αφαίρεσης σκόνης που έχει σχεδιαστεί σύμφωνα
με τους ισχύοντες κανονισμούς σχετικά με την εκπομπή
σκόνης.
Συνδέστε μια διάταξη απομάκρυνσης της σκόνης που έχει σχεδιαστεί
σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς. Η ταχύτητα αέρα των
εξωτερικά συνδεδεμένων συστημάτων θα πρέπει να είναι 20 m/s
+/- 2 m/s. Η ταχύτητα πρέπει να μετράται στο σωλήνα σύνδεσης
στο σημείο της σύνδεσης, με το εργαλείο συνδεδεμένο αλλά όχι σε
λειτουργία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ταχυσύνδεσμος DWV9000 (ii) ασφάλισης με
περιστροφή συνιστάται ως προαιρετικό αξεσουάρ για τη σύνδεση της
διάταξης απομάκρυνσης της σκόνης.
Μεταφορά (εικ. 1, 2)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μπορείτε να μεταφέρετε
εύκολα το φαλτσοπρίονο, η βάση διαθέτει δύο εσοχές
(dd) για τα χέρια. Ποτέ μην ανυψώσετε ή μεταφέρετε το
φαλτσοπρίονο χρησιμοποιώντας τους προφυλακτήρες.
1. Για να μεταφέρετε το πριόνι, ρυθμίστε τις θέσεις γωνίας
φαλτσοκοπής και λοξής κοπής στην τιμή 0°.
2. Πιέστε το μοχλό (b) απελευθέρωσης της ασφάλισης του κάτω
προφυλακτήρα στο πάνω μέρος (εικ. 1).
3. Πιέστε κάτω την κεφαλή του πριονιού και πιέστε μέσα το κουμπί
(w) ασφάλισης στην κάτω θέση (εικ. 2).
4. Φέρτε την κεφαλή του πριονιού στη θέση ηρεμίας και σφίξτε την
ασφάλιση (s) της τραβέρσας.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT σχεδιάστηκε για να λειτουργεί
επί μεγάλο χρονικό διάστημα με ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής
ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή περιποίηση του
εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε το σύστημα και
αποσυνδέετε το μηχάνημα από την τροφοδοσία πριν
από την τοποθέτηση ή αφαίρεση παρελκόμενων,
πριν τη ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων και
κατά την πραγματοποίηση επισκευών. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν η λεπίδα του πριονιού φθαρεί,
αντικαταστήστε την με μια καινούρια αιχμηρή λεπίδα.
Λίπανση
Καθαρισμός
Πριν τη χρήση,ελέγξτε προσεκτικά το πάνω προστατευτικό της
λεπίδας,το κινητό κάτω προστατευτικό της λεπίδας καθώς και
το σωλήνα απομάκρυνσης της σκόνης για να βεβαιωθείτε ότι θα
λειτουργήσουν σωστά. Βεβαιωθείτε ότι πριονίδια, σκόνη ή σωματίδια
από το τεμάχιο εργασίας δεν μπορούν να εμποδίσουν μία από τις
λειτουργίες.
Σε περίπτωση που υπάρχουν κομμάτια του τεμαχίου εργασίας
σφηνωμένα ανάμεσα στη λεπίδα πριονιού και τα προστατευτικά,
αποσυνδέστε το μηχάνημα από την παροχή ρεύματος και
ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στην ενότητα Τοποθέτηση
λεπίδας πριονιού. Αφαιρέστε τα κομμάτια που έχουν σφηνώσει και
τοποθετήστε πάλι τη λεπίδα πριονιού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αφαίρεση ρύπων και σκόνης,
χρησιμοποιήστε ξηρό αέρα κάθε φορά που διαπιστώνετε
συγκέντρωση σκόνης εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη διαδικασία, να φοράτε
εγκεκριμένο προστατευτικό για τα μάτια και εγκεκριμένη
μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες
ή άλλες ισχυρές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό
των μη μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου. Αυτές οι
χημικές ουσίες μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα
των υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα τμήματα.
Χρησιμοποιείτε ένα πανί που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ την εισροή τυχόν
υγρών στο εσωτερικό του εργαλείου. Μην βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε υγρό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, καθαρίζετε τακτικά την επάνω επιφάνεια
της έδρας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, καθαρίζετε τακτικά το σύστημα συλλογής
σκόνης.
Προαιρετικά αξεσουάρ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή με το προϊόν αυτό δεν
έχουν δοκιμαστεί άλλα αξεσουάρ εκτός από αυτά που
διατίθενται από την DEWALT, η χρήση τυχόν τέτοιων
αξεσουάρ με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνη.
Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ που συνιστώνται από την
DEWALT.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ (ΕΙΚ. 5)
• Πάντα να υποστηρίζετε τα τεμάχια μεγάλου μήκους.
• Για τα καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε το υποστήριγμα
επέκτασης του τεμαχίου εργασίας (DE7023) για να επεκτείνετε το
πλάτος του τραπεζιού του πριονιού σας (διατίθεται από το τοπικό
σας κατάστημα ως προαιρετικός εξοπλισμός). Υποστηρίζετε
τα μεγάλου μήκους τεμάχια εργασίας χρησιμοποιώντας
οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο όπως πάγκους πριονιού ή
παρόμοιες διατάξεις για να αποτρέψετε την πτώση των άκρων.
ΓΚΑΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ ΠΡΙΟΝΙΟΥ (ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ
ΛΕΠΙΔΕΣ)
Τύπος λεπίδας
Διαστάσεις
λεπίδας
DT1158 Σειρά 30
250 mm
Για γενική χρήση, σχίσιμο
και εγκάρσια κοπή ξύλου και
πλαστικών
DT4282 Σειρά 40
250 mm
TCG για χρήση με αλουμίνιο
DT4226 Σειρά 40
250 mm
ATB για λεπτή κοπή
τεχνητού και φυσικού ξύλου
DT4287 Σειρά 40
250 mm
TCG για εξαιρετικά λεπτή
κοπή τεχνητού και φυσικού
ξύλου
DT4282 series 40
250 mm
Κοπή αλουμινίου
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον λίπανση.
118
Χρήση
Ε Λ ΛΗΝΙ ΚΑ
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα αξεσουάρ,
συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε.
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να
απορρίπτεται μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας της DEWALT
χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν το χρειάζεστε πια, μην το
απορρίψετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το
προϊόν σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει την ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση των υλικών.
Η επαναληπτική χρήση των ανακυκλωμένων υλικών
βοηθά στην αποφυγή της μόλυνσης του περιβάλλοντος και
μειώνει τη ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν την ξεχωριστή συλλογή
ηλεκτρικών προϊόντων από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα
συλλογής απορριμμάτων, ή από τον αντιπρόσωπο όταν αγοράζετε
ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή και ανακύκλωση των
προϊόντων DEWALT όταν φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου
ζωής τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία, παρακαλούμε
επιστρέψτε το προϊόν σας σε οποιονδήποτε αντιπρόσωπο
συντήρησης ο οποίος θα το συλλέξει εκ μέρους σας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου συντήρησης μέσω επικοινωνίας με
το τοπικό σας γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που αναφέρεται
στο παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε κατάλογο
εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων συντήρησης της DEWALT, καθώς
και πλήρεις λεπτομέρειες για την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και
πληροφορίες υπευθύνων στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.2helpU.
com.
ΕΓΓΥΗΣΗ
DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα των προϊόντων
της και προσφέρει μια εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα δήλωση εγγύησης
είναι επιπλέον των συμβατικών δικαιωμάτων σας ως
επαγγελματία χρήστη ή των απορρεόντων από τη νομοθεσία
δικαιωμάτων σας ως ιδιώτη, μη επαγγελματία χρήστη και δεν
τα παραβλάπτει με κανέναν τρόπο. Η εγγύηση ισχύει εντός
της επικράτειας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών.
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με την απόδοση
του εργαλείου σας DEWALT, απλά επιστρέψτε το εντός
30 ημερών, πλήρες με όλα τα αρχικά του μέρη, όπως το
αγοράσατε, στο σημείο αγοράς, για πλήρη επιστροφή
χρημάτων ή ανταλλαγή. Το προϊόν θα πρέπει να έχει
υποβληθεί σε εύλογη φθορά λόγω συνήθους χρήσης και
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ •
Αν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις του εργαλείου σας
DEWALT εντός 12 μηνών από την αγορά του, δικαιούστε ένα
σέρβις χωρίς χρέωση. Αυτό θα λάβει χώρα χωρίς χρέωση
σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT.
Θα πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς. Περιλαμβάνει
εργασία. Δεν περιλαμβάνει αξεσουάρ και ανταλλακτικά εκτός
αν η βλάβη τους εμπίπτει στην εγγύηση.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς η συσκευή
σας DEWALT καταστεί ελαττωματική λόγω ελαττώματος
στα υλικά ή την εργασία, η DEWALT εγγυάται ότι θα
αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά εξαρτήματα χωρίς
χρέωση ή – κατ’ επιλογή μας – θα αντικαταστήσει τη μονάδα
χωρίς χρέωση εφόσον:
• Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής μεταχείρισης
• Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη φθορά λόγω
συνήθους χρήσης
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα
• Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα τα αρχικά μέρη
του
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση επί της εγγύησης,
απευθυνθείτε στον πωλητή σας ή ελέγξτε τη θέση
του πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
επισκευών της DEWALT στον κατάλογο της DEWALT ή
απευθυνθείτε στο τοπικό σας γραφείο της DEWALT στη
διεύθυνση που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Λίστα των
εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων επισκευών της DEWALT
και πλήρη στοιχεία για την υποστήριξή μας μετά την πώληση
διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.2helpU.com.
119
Belgique et
Luxembourg
België en
Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax: 70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax: 06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Ελλάς) Α.Ε.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
044 - 755 60 70
Fax: 044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax: 00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
c/o Energypark Building 03 sud, Via Monza 7/A,
20871 Vimercate (MB), IT
Tel:
800-014353
Fax: 39 039 9590 317
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
31 164 283 063
Fax: 31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel:
45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248
A-1230 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Centro de Escritórios de Sintra Avenida Almirante
Gago Coutinho, 132/134, Edifício 142710-418 Sintra
2710-418 Lisboa
Tel:
214 66 75 00
Fax: 214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh: 010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DEWALT
210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD
Middle East
Africa
DEWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali (South Zone), Dubai, UAE
N136979
Dutch Tel: 32 70 220 063
French Tel: 32 70 220 062
Τηλ:
30 210 8981-616
Service: 30 210 8981-616
Φαξ:
30 210 8983-570
Tel:
Fax:
01753-56 70 55
01753-57 21 12
Fax: 32 70 225 585
Fax: 32 70 222 441
www.dewalt.be
www.dewalt.gr
www.dewalt.co.uk
Tel:
971 4 8863030
Fax: 971 4 8863333
www.dewalt.ae
11/12
Download PDF

advertising