DWS778 | DeWalt DWS778 MITRE SAW instruction manual

509211-70 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
DWS778
Rysunek 1
d
a
b
bb
r
c
ii
y
e
f
g
h
k
0
l
30
m
50
45
n
ff
o
q
v
Rysunek 2
gg
hh aa s
vv
x
y
w
z
t
uu
cc
tt
u
v
j
dd
2
Rysunek 4
Rysunek 3
r
ii
Rysunek 5
Rysunek 6
DE7023
uu
Rysunek 7
Rysunek 8
jj
ee
b
h
g
e
uu
f
f
Rysunek 9
Rysunek 10
ll
mm
e
0
kk
30
50
45
n
3
Rysunek 11
Rysunek 12
n
p
45
50
i
q
30
15
0
50
o
Rysunek 13
0
15
30
45
nn
l
m
Rysunek 14
z
30
0
h
50
45
oo
cc
q
t
ss
qq
Rysunek 16
Rysunek 15
tt
rr
pp
h
30
0
u
50
oo
4
45
pp
Rysunek 18
30
0
30
0
Rysunek 17
50
45
50
Rysunek 19
45
50
0
Rysunek 20
30
45
30
15
0
50
Rysunek 21
45
50
45
0
15
30
Rysunek 22
5
Rysunek 23
ff
Rysunek 24
ff
ff
Rysunek 25
ff
6
PILARKA UKOSOWA
DWS778
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy
DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle
staranne wykonanie i ciągłe innowacje sprawiły, że
firma DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych narzędzi.
Dane techniczne
DWS778
Napięcie
V
230
Typ
1
Pobór mocy
W
1850
średnica tarczy tnącej
mm
250
średnica otworu w tarczy tnącej mm
30
Maksymalna prędkość obrotowa
tarczy tnącej
obr/min
4300
Głębokość cięcia
mm
85
Grubość tarczy tnącej
mm
1,75
Maksymalny kąt cięcia
prostopadłego
w lewo i w prawo
50°
Maksymalny kąt cięcia
ukosowego
w lewo
48°
Cięcie kombinowane
ukosowe
45°
prostopadłe pod kątem
45°
Możliwości cięcia
Cięcie prostopadłe
poprzeczne
mm 85 x 305
Cięcie prostopadłe
pod kątem 45°
mm 85 x 215
Cięcie prostopadłe
pod kątem 48°
mm 85 x 204
Cięcie ukosowe
pod kątem 45°
mm 58 x 305
Cięcie ukosowe
pod kątem 48°
mm 54 x 305
Wymiary całkowite
cm 465x615x390
Masa
kg
17,2
LPA (poziom ciśnienia
akustycznego)
KPA (niepewność pomiaru)
LWA (poziom mocy akustycznej)
KWA (niepewność pomiaru)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
94,2
3,0
107,2
3,0
Maks. poziom ciśnienia
akustycznego
Maks. niepewność pomiaru
dB(A)
dB(A)
115,6
3,0
Ważone częstotliwościowo całkowite przyspieszenie drgań na
rękojeści (suma wektorowa trzech składowych kierunkowych)
zmierzona wg normy EN 61029:
Wartość skuteczna (ah)=
m/s2
2,4
Niepewność pomiaru K =
m/s2
1,5
Podana całkowita wartość skuteczna
przyspieszenia drgań została zmierzona
standardową metodą, opisaną w normie
EN 61029, i dzięki temu można ją wykorzystywać
do porównań z innymi narzędziami oraz do
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
OSTRZEŻENIE: Podana całkowita
wartość skuteczna przyspieszenia
drgań dotyczy podstawowego
zastosowania narzędzia i może się
różnić, gdy jest ono wykorzystywane
w inny sposób, z innymi akcesoriami,
lub niewłaściwie konserwowane.
W takich sytuacjach ekspozycja
drganiowa w trakcie całego okresu
użytkowania maszyny może być dużo
większa.
Przy szacowaniu ekspozycji
drganiowej trzeba też uwzględnić,
jak długo w danym czasie narzędzie
pozostawało wyłączone i jak długo
pracowało na biegu jałowym.
Ekspozycja drganiowa w trakcie całego
okresu użytkowania maszyny mogłaby
się wtedy okazać dużo mniejsza niż
przy ciągłym użyciu.
Dla ochrony użytkownika przed
skutkami wibracji stosuj dodatkowe
środki bezpieczeństwa, jak np.
prawidłowa konserwacja narzędzi
i akcesoriów, utrzymywanie ciepłych
rąk, odpowiednia organizacja pracy.
Amperaż bezpiecznika:
Przy zasilaniu prądem o napięciu 230 V 10 A
WSKAZÓWKA: Urządzenie to jest przystosowane
do zasilania z sieci o maksymalnej dopuszczalnej
impedancji Zmaks.= 0,25 Ω zmierzonej w skrzynce
przyłączowej użytkownika.
7
Zadaniem użytkownika jest zapewnienie zasilania
z sieci o takich parametrach. W razie potrzeby
zasięgnij informacji o impedancji sieci we
właściwym zakładzie elektroenergetycznym.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za
sporządzenie dokumentacji technicznej i składa tę
deklarację w imieniu firmy DEWALT.
Definicje związane
z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki grozi
doznaniem śmiertelnych lub ciężkich
obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do lekkich lub średnich
obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może
skutkować szkodami rzeczowymi.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie
pożaru.
Informuje o ostrych krawędziach.
Deklaracja zgodności WE
DYREKTYWA MASZYNOWA
DWS778
Firma DEWALT deklaruje niniejszym, że opisane
w danych technicznych narzędzie elektryczne
nr DWS778 zostało wykonane zgodnie
z następującymi wytycznymi i normami: 2006/42/
WE, EN 61029-1, EN 61029-2-9.
Wyrób ten jest zgodne także z dyrektywą
2004/108/WE oraz 2011/65/UE. Więcej informacji
na ten temat można uzyskać pod podanym niżej
adresem lub w jednej z naszych filii wymienionych
na końcu instrukcji obsługi.
8
Horst Großmann
Wicedyrektor Działu Konstrukcyjnego DEWALT,
Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
01.11.2012
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE! Przy korzystaniu
z elektronarzędzi przestrzegaj
obowiązujących przepisów bhp,
by zminimalizować ryzyko pożaru,
porażenia prądem elektrycznym
i doznania urazu ciała.
Przed użyciem narzędzia przeczytaj zamieszczone
niżej przepisy bezpieczeństwa pracy i dobrze
zapamiętaj je na przyszłość!
PRZECHOWUJ TĘ INSTRUKCJĘ, BY
W RAZIE POTRZEBY MÓC Z NIEJ
PONOWNIE SKORZYSTAĆ.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa
1. Utrzymuj porządek w miejscu pracy.
Nieporządek grozi wypadkiem.
2. Uwzględniaj wpływy otoczenia.
Nie wystawiaj elektronarzędzia na działanie
deszczu. Nie używaj go w wilgotnym ani
mokrym otoczeniu. Zadbaj o dobre oświetlenie
miejsca pracy (250 - 300 luks). Nie załączaj
elektronarzędzia w miejscach, gdzie występuje
niebezpieczeństwo pożaru bądź wybuchu,
jak na przykład w pobliżu palnych cieczy lub
gazów.
3. Chroń się przed porażeniem prądem
elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak
na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.
W ekstremalnych warunkach zastosowania
(na przykład duża wilgotność, unoszenie
się pyłu metalowego itp.) bezpieczeństwo
elektryczne można zwiększyć przez
zastosowanie transformatora separującego lub
wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego.
4. Nie dopuszczaj osób postronnych do
miejsca pracy.
Pilnuj, by osoby postronne, a zwłaszcza
dzieci, nie dotykały elektronarzędzia ani
przedłużacza i trzymaj je z dala od miejsca
pracy.
5. Bezpiecznie przechowuj swoje narzędzia.
Nieużywane elektronarzędzia przechowuj
w suchym, zamkniętym, niedostępnym dla
dzieci miejscu.
6. Nie przeciążaj elektronarzędzia.
Najbezpieczniej jest i najlepsze wyniki
uzyskuje się, gdy elektronarzędzie jest
obciążane w umiarkowany sposób zgodnie
z zaleceniami producenta.
7. Używaj odpowiednich narzędzi roboczych.
Do ciężkich prac nie używaj zbyt słabych
narzędzi roboczych ani akcesoriów. Nie
wykorzystuj elektronarzędzi do celów innych,
niż przewidziane przez producenta, np.
ręcznej pilarki tarczowej do ścinania pni drzew
i gałęzi.
8. Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii, gdyż mogą
one zostać pochwycone przez obracające
się części narzędzia. Przy pracy na wolnym
powietrzu godne polecenia jest obuwie na
szorstkiej podeszwie. Na długie włosy zakładaj
specjalną siatkę.
9. Ochrona osobista.
Zawsze zakładaj okulary ochronne i maskę
przeciwpyłową, jeżeli podczas pracy
w powietrze jest wzbijany pył lub drobiny
obrabianego materiału. Gdy są one gorące,
ubierz żaroodporny fartuch. Zawsze zakładaj
specjalne nauszniki ochronne i kask ochronny.
10. Używaj urządzeń do odsysania pyłu.
Jeżeli producent przewidział urządzenia do
odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź,
czy są one przyłączone i prawidłowo
zamontowane.
11. Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nie używaj kabla do wyjmowania wtyczki
z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed
wysoką temperaturą, olejem i ostrymi
krawędziami.
12. Zabezpiecz obrabiany przedmiot.
Używaj urządzeń mocujących lub imadła do
przytrzymywania przedmiotu obrabianego.
Gdy przedmiot ten jest dobrze zamocowany,
możesz obsługiwać elektronarzędzie dwiema
rękami.
13. Utrzymuj stabilną postawę.
Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
14. Starannie konserwuj swoje narzędzia.
Ostrz i utrzymuje w czystości swoje narzędzia,
gdyż jest to warunkiem bezpieczeństwa pracy.
Stosuj się do instrukcji smarowania i wymiany
akcesoriów. Regularnie kontroluj narzędzia,
a w razie uszkodzenia, zleć naprawę
autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu.
Wszystkie rękojeści i wyłączniki powinny być
suche, czyste, niezabrudzone olejem ani
smarem.
15. Wyjmuj wtyczkę sieciową.
W razie nieużywania elektronarzędzia i przy
wymianie akcesoriów, jak np. piła tarczowa,
końcówki i brzeszczoty, zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
16. Nie pozostawiaj wetkniętych kluczy do
mocowania narzędzi.
Przed załączeniem elektronarzędzia zawsze
sprawdzaj, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze.
17. Uważaj, by nie doszło do niezamierzonego
załączenia elektronarzędzia.
Elektronarzędzia przyłączonego do sieci nie
przenoś z palcem opartym na wyłączniku.
Przy przyłączaniu kabla zasilającego do sieci
najpierw upewnij się, czy elektronarzędzie jest
wyłączone.
18. Używaj przedłużaczy przystosowanych do
pracy na wolnym powietrzu.
Przed użyciem sprawdź przedłużacz i wymień
go w razie uszkodzenia. Przy pracy na
wolnym powietrzu używaj tylko przedłużaczy
nadających się do tego celu i odpowiednio
oznakowanych.
19. Zawsze zachowuj uwagę.
Koncentruj się na swojej pracy. Postępuj
rozsądnie. Nie używaj elektronarzędzia, gdy
jesteś zmęczony bądź pod wpływem leków lub
alkoholu.
20. Kontroluj elektronarzędzie pod względem
uszkodzeń.
Przed użyciem sprawdź elektronarzędzie
i kabel sieciowy, czy są całkowicie sprawne
i spełniają swoje funkcje. Nie zapomnij przy
tym o ruchomych elementach. By zapewnić
bezpieczną pracę elektronarzędzia, wszystkie
części muszą być prawidłowo zamontowane,
a uszkodzone elementy i urządzenia
zabezpieczające - naprawione lub wymienione
9
przez autoryzowany warsztat serwisowy, jeżeli
w instrukcji nie podano inaczej. W żadnym
przypadku nie używaj elektronarzędzia
z niesprawnym wyłącznikiem i nigdy nie próbuj
samemu naprawiać maszyny.
OSTRZEŻENIE! Używanie innych
nasadek i wyposażenia, niż zalecane
lub wykonywanie prac nieopisanych
w tej instrukcji może doprowadzić do
wypadku.
21. Naprawy zlecaj tylko wykwalifikowanym
specjalistom.
Elektronarzędzie to jest zgodne
z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa
i higieny pracy. By nie narażać się
na wypadek, naprawy przy użyciu
oryginalnych części zamiennych zlecaj tylko
wykwalifikowanym specjalistom.
Dodatkowe wskazówki
bezpieczeństwa pracy pilarek
ukosowych
• Przed zastosowaniem jakiegoś elementu
wyposażenia dodatkowego najpierw przeczytaj
instrukcję obsługi, gdyż popełniony tutaj błąd
może stać się przyczyną szkód rzeczowych.
• Przy manipulowaniu tarczą tnącą posługuj się
uchwytem lub załóż rękawice ochronne.
• Przed użyciem pilarki sprawdź, czy piła
tarczowa jest prawidłowo zamontowana.
• Upewnij siłę, czy piła tarczowa obraca się we
właściwym kierunku.
• Nie używaj pił tarczowych o średnicach
mniejszych lub większych niż określone
w specyfikacji. Stosuj tylko tarcze tnące
o parametrach wyszczególnionych w Danych
technicznych zgodnych z normą EN 847-1.
• Rozważ zastosowanie specjalnie
skonstruowanych tarcz tnących o niskim
poziomie wytwarzanego hałasu.
• Nie używaj pił tarczowych ze STALI
SZYBKOTNĄCEJ.
• Nie używaj pękniętych ani uszkodzonych pił
tarczowych.
• Maszyna ta zawiera specjalny kabel sieciowy,
który może być wymieniony tylko przez
producenta lub autoryzowany warsztat
serwisowy.
• Nie używaj tarcz szlifierskich i diamentowych.
• Nie używaj pilarki do cięcia materiałów
niezalecanych przez producenta.
• Nigdy nie używaj pilarki bez nakładki
szczelinowej.
• Używaj pilarki tylko wtedy, gdy osłony piły
tarczowej są założone, prawidłowo działają
i znajdują się w nienagannym stanie
technicznym.
• Przed wyłączeniem pilarki wyjmij tarczę tnącą
z rzazu w przedmiocie obrabianym.
• Przed rozpoczęciem cięcia ukosowego
sprawdź, czy ramię jest dobrze zamocowane.
• Utrzymuj w czystości otoczenie pilarki,
a zwłaszcza usuwaj z niego luźny materiał, jak
np. trociny i inne pozostałości po cięciu.
• Zastosuj prawidłową piłę tarczową do ciętego
materiału.
• Używaj wyłącznie pił tarczowych, których
podana liczba obrotów jest co najmniej taka
sama jak podana na pilarce.
• Przed każdym cięciem upewnij się, że
maszyna jest stabilna.
• Nie próbuj zatrzymywać wału silnika przez
blokowanie wentylatora.
• Przy opuszczaniu ramienia osłona piły
tarczowej automatycznie unosi się do góry
i zamyka ponownie, gdy piła powraca do
swojej pozycji wyjściowej.
• Używaj właściwie naostrzonych pił tarczowych.
Nie przekraczaj przy tym maksymalnej wartości prędkości obrotowej podanej na tarczy.
• Nigdy ręcznie nie unoś osłony tarczy, gdy
pilarka jest załączona. W razie potrzeby
można to zrobić w celu montażu, wymiany lub
kontroli piły.
• Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy
wszystkie pokrętła/dźwignie zaciskowe są
dokręcone/zaciągnięte.
• Regularnie sprawdzaj, czy szczeliny
wentylacyjne silnika są czyste i niezatkane
trocinami.
• Gdy pilarka jest przyłączona do sieci, nigdy
nie trzymaj rąk w pobliżu tarczy tnącej.
• W razie zużycia wymień nakładkę
szczelinową. Przed użyciem akcesoriów
zapoznaj się z instrukcją obsługi.
• Nigdy nie próbuj zatrzymywać piły tarczowej
przez przykładanie do niej jakiegoś narzędzia
lub innego przedmiotu, gdyż grozi to
poważnymi urazami ciała.
10
• Przed rozpoczęciem wykonywania jakichś
prac konserwacyjnych i przed wymianą tarczy
tnącej odłącz pilarkę od zasilania.
• Nigdy nie wykonuj żadnych prac związanych
z czyszczeniem lub konserwacją, dopóki
pilarka jeszcze pracuje i głowica nie znajduje
się w położeniu spoczynkowym.
• Przy wyposażeniu w laser lub diodę LED
nie należy dokonywać wymiany na inny
typ. W razie uszkodzenia zleć naprawę
autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu.
• Przy piłowaniu drewna zawsze przyłączaj
odpylacz ssący. Na ilość powstającego pyłu
mają wpływ m.in. następujące czynniki:
– rodzaj obrabianego materiału (przy cięciu
płyt wiórowych powstaje więcej pyłu niż
przy cięciu drewna);
– ostrość piły tarczowej;
– prawidłowe ustawienie piły tarczowej;
– wydajność urządzenia odciągowego musi
wynosić przynajmniej 20 m/s.
Sprawdź, czy odpylacz ssący, a także
okapy, deflektory i kanały są odpowiednio
zamontowane.
• By ograniczyć wytwarzany hałas:
– stosuj specjalne piły tarczowe o niskim
poziomie hałasu;
– używaj tylko ostrych pił tarczowych.
• Regularnie konserwuj maszynę.
• W razie wypadku lub usterki natychmiast
wyłącz maszynę i wyjmij wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego.
• Zgłoś usterkę i w odpowiedni sposób oznakuj
maszynę, by inne osoby nie próbowały jej
uruchomić.
• W razie zablokowania piły tarczowej wskutek
nadmiernej siły posuwowej wyłącz maszynę
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Wycofaj materiał i sprawdź, czy piła tarczowa
swobodnie się obraca. Ponownie załącz
maszynę i kontynuuj piłowanie, wywierając
mniejszy nacisk na cięty przedmiot.
• Nigdy nie tnij metali lekkich, a zwłaszcza
magnezu.
• Jeżeli to możliwe, przytwierdź maszynę
do stołu warsztatowego za pomocą śrub
o średnicy 8 mm i długości 80 mm.
Pozostałe zagrożenia
W trakcie używania pilarki największe zagrożenie
stanowią:
– obracające się elementy.
Przy korzystaniu z pilarek tarczowych pomimo
stosowania osłon ochronnych i przestrzegania
przepisów bhp nie da się uniknąć pewnych
niebezpieczeństw. Należą do nich zwłaszcza:
• Zapewnij odpowiednie ogólne lub punktowe
oświetlenie miejsca pracy.
– uszkodzenie narządu słuchu wskutek
nadmiernego hałasu;
• Zadbaj o odpowiednie przeszkolenie
użytkowników pod względem stosowania,
regulacji i eksploatacji tego elektronarzędzia
– niebezpieczeństwo wypadku, które stwarza
nieosłonięty obszar obracającej się tarczy
tnącej;
• Sprawdź, czy wszystkie podkładki i podkładki
kołnierzowe na wrzecionach są odpowiednie
do celu przewidzianego w tej instrukcji obsługi.
– niebezpieczeństwo doznania urazu przy
wymianie tarczy tnącej;
• Nie usuwaj odciętych ani innych kawałków
materiału z obszaru cięcia, gdy maszyna
jeszcze pracuje i głowica pilarki nie znajduje
się w pozycji spoczynkowej.
• Nigdy nie tnij przedmiotów obrabianych
krótszych niż 150 mm.
• Bez dodatkowego podparcia wolno ciąć
materiał o następujących maksymalnych
wymiarach:
– maksymalna grubość:85 mm
– maksymalna szerokość: 305 mm
– maksymalna długość:400 mm
– Dłuższe przedmioty obrabiane wymagają
odpowiedniego dodatkowego podparcia,
np. podpórki DE7023. Zawsze dobrze
mocuj przedmiot obrabiany.
– przycięcie palców przy otwieraniu osłon
ochronnych;
– zagrożenie zdrowia przez wdychanie
drewnianego pyłu powstającego podczas
piłowania, a zwłaszcza dębu, buku i płyt MDF.
Następujące czynniki zwiększają
niebezpieczeństwo wystąpienia problemów
z oddychaniem:
– Nieprzyłączony odpylacz ssący przy cięciu
drewna
– niewystarczająca wydajność odsysania na
skutek zatkania filtra powietrza wywiewanego.
Oznaczenia na
elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące
piktogramy:
11
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Zakładaj nauszniki ochronne.
i. Dźwignia ustalająca przesuwnej prowadnicy
oporowej (rys. 11)
j. Podstawa
k. Wkładka szczelinowa
l. Ramię stolika obrotowego
Zakładaj okulary ochronne.
m. Pokrętło ustalające blokady obrotu stolika
n. Stolik obrotowy
Uchwyt do przenoszenia
Trzymaj ręce z dala od tarczy tnącej
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY (RYS. A2)
Kod daty (vv), który zawiera również rok produkcji,
jest wydrukowany na obudowie maszyny:
Przykład:
2012 XX XX
Rok produkcji
Zawartość opakowania
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 częściowo zmontowana pilarka ukosowa
2 klucze imbusowe 4/6 mm
1 piła tarczowa 250 mm TCT
1 zacisk przedmiotu obrabianego
1 instrukcja obsługi
1 rysunek pilarki w rozłożeniu na części
• Sprawdź, czy pilarka i jej akcesoria nie uległy
uszkodzeniu podczas transportu.
• Przed uruchomieniem maszyny dokładnie
przeczytaj instrukcję obsługi.
Opis (rys. rys. 1, 2, 7, 11, 12)
OSTRZEŻENIE! Nigdy nie dokonuj
żadnych przeróbek samego
elektronarzędzia ani jego elementów,
gdyż może to doprowadzić do szkód
rzeczowych lub urazu.
a. Wyłącznik
b. Dźwignia zwalniająca blokady dolnej osłony
tarczy
c. Rękojeść
d. Górna stała osłona tarczy
e. Zewnętrzna podkładka kołnierzowa
f. Śruba mocująca piły tarczowej
g. Dolna osłona tarczy
h. Piła tarczowa
12
o. Skala kąta ciecia prostopadłego
p. Wkręty mocujące skali kąta ciecia
prostopadłego (rys. 12)
q. Przesuwna prowadnica oporowa
r. Przyłącze do odsysania pyłu i trocin
s. Pokrętło ustalające prowadnicy szynowej
głowicy
t. Rączka ustalająca mechanizmu pochylania
tarczy
u. Skala kąta cięcia ukosowego
v. Otwory do mocowania pilarki do stołu
warsztatowego
w. Kołek blokady głowicy
x. Szyny prowadzące głowicy
y. Głowica pilarki
z. Klucz imbusowy
aa. Zacisk kablowy
bb. Otwór na kłódkę
cc. Przycisk obejścia blokady
dd. Wycięcie dla ułatwienia przenoszenia pilarki
(z lewej i z prawej strony)
ee. Wewnętrzna podkładka kołnierzowa (rys. 7)
ff. Zacisk przedmiotu obrabianego
gg. Wyłącznik diodowej lampki roboczej XPS™
hh. Diodowa lampka robocza XPS™
ii. Złączka z zamknięciem obrotowym
(DVD9000, wyposażenie dodatkowe)
ZASTOSOWANIE ZGODNE
Z PRZEZNACZENIEM
Pilarka ukosowa DEWALT jest przeznaczona
do profesjonalnego cięcia drewna, tworzyw
drzewnych, tworzyw sztucznych i aluminium.
Można nią łatwo, dokładnie i bezpiecznie
wykonywać cięcia prostopadłe poprzeczne i pod
kątem oraz ciecia ukosowe.
Przy wyposażeniu w odpowiednią piłę tarczową
pilarka ta nadaje się do cięcia profili aluminiowych
o maksymalnej grubości 4,0 mm. NIGDY nie
używaj jej do cięcia magnezu.
Maszyna ta jest wyposażona w piłę tarczową
ze spiekami węglikowymi o średnicy nominalnej
250 mm.
NIE UŻYWAJ jej w wilgotnym otoczeniu ani
w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Ta pilarka ukosowa stanowi elektronarzędzie do
profesjonalnego użytku.
NIE POZWÓL, by bawiły się nią dzieci.
Niedoświadczone osoby mogą korzystać z tej
maszyny tylko pod nadzorem.
OSTRZEŻENIE: Używaj narzędzi tylko
zgodnie z ich przeznaczeniem.
• Zabrania się używania tego wyrobu przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, czuciowej lub umysłowej. To samo
dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że
znajdują się pod nadzorem odpowiedzialnego
za bezpieczeństwo fachowca. Pilnuj dzieci, by
nie bawiły się tym elektronarzędziem.
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania
tylko jednym napięciem. Dlatego sprawdź, czy
lokalne napięcie sieciowe odpowiada wartości
podanej na tabliczce znamionowej pilarki.
Pilarka jest zgodnie z normą EN 61029
podwójnie zaizolowana i dlatego żyła
uziemiająca nie jest potrzebna.
Uszkodzony kabel sieciowy może być wymieniony
tylko przez autoryzowany warsztat serwisowy lub
specjalistę elektryka.
Następujący kabel jest niezbędny dla DWS778:
H05RN-F, 2x1,0 mm²
Przedłużacz
Używaj trójżyłowego przedłużacza, który został
dopuszczony do eksploatacji i wytrzymuje pobór
mocy przez pilarkę (patrz: Dane techniczne).
Zaleca się, by minimalny przekrój żył kabla wynosił
1,5 mm2, a jego długość nie przekraczała 30 m.
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie
odwijaj z niego kabel.
MONTAŻ
OSTRZEŻENIE: By zminimalizować
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz pilarkę i wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Sprawdź, czy wyłącznik jest wyłączony.
Niezamierzone załączenie pilarki może
doprowadzić do wypadku.
Rozpakowanie
Silnik i osłony tarczy są już zamocowane na
podstawie.
Mocowanie pilarki do stołu
warsztatowego (rys. 2)
1. Wszystkie 4 łapy zawierają otwory (v), które
pozwalają na łatwe zamocowanie pilarki do
stołu warsztatowego. Otwory mają dwie różne
średnice, co pozwala na stosowanie różnych
śrub mocujących. Do mocowania wystarczy
tylko jedna śruba przełożona przez jeden
z otworów wykonanych w każdej łapie. Przed
rozpoczęciem pracy dobrze zamocuj pilarkę
tak, by nie mogła się poruszyć. By ułatwić
przestawianie pilarki, można ją przytwierdzić
do płyty wiórowej grubości przynajmniej
12,5 mm. Płyta taka daje się łatwo mocować
do stołu warsztatowego i znów odmocowywać
w celu zmiany miejsca ustawienia.
2. Śruby mocujące pilarkę do płyty wiórowej nie
mogą wystawać od spodu, gdyż płyta ta musi
płasko przylegać do stołu warsztatowego.
Przy mocowaniu pilarki wolno korzystać
tylko z istniejących otworów w łapach.
Przytwierdzenie pilarki w inny sposób
może przeszkadzać w jej prawidłowym
funkcjonowaniu.
3. By podczas pracy nie doszło do zablokowania
piły tarczowej lub innych niedokładności,
powierzchnia montażowa powinna być płaska.
Gdy pilarka kiwa się na łapach, podłóż pod
jedną z nich cienki kawałek materiału, by
w ten sposób uzyskać niezbędną stabilność
maszyny.
Montaż piły tarczowej (rys. rys.
2, 6 - 8)
OSTRZEŻENIE: By zminimalizować
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz pilarkę i wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Sprawdź, czy wyłącznik jest wyłączony.
Niezamierzone załączenie pilarki może
doprowadzić do wypadku.
OSTRZEŻENIE: Zęby nowej piły
tarczowej są bardzo ostre i mogą być
niebezpieczne.
OSTRZEŻENIE: W razie potrzeby
piła tarczowa może być wymieniona
tylko zgodnie z opisem w tym punkcie.
Używaj wyłącznie pił tarczowych
13
zgodnych ze specyfikacją. Zalecamy
typ o numerze katalogowym DT4282
(patrz Dane techniczne).
WAŻNA WSKAZÓWKA: Przy zakładaniu
nowej piły tarczowej głowica pilarki (y) musi się
znajdować w najwyższej pozycji.
1. Unieś głowicę pilarki (y) do najwyższej pozycji.
W tym celu naciśnij ją do dołu i wyciągnij kołek
blokady głowicy (w).
2. Zwolnij nacisk do dołu i pozwól, by głowica
uniosła się do góry.
3. Włóż klucz imbusowy 6 mm (z) w otwór
blokady wrzeciona (uu) z tylnej strony tarczy
i mocno go przytrzymaj (rys. rys. 6, 8).
4. Drugim kluczem imbusowym 6 mm (z)
odkręć śrubę mocującą (f) przez obrócenie
jej w prawo. Wyjmij śrubę (f) i zewnętrzną
podkładkę kołnierzową (e).
5. Naciśnij dźwignię zwalniającą blokady dolnej
osłony tarczy (b), unieś dolną osłonę (g) do
góry i zdejmij tarczę (h).
6. Załóż nową tarczę na odsadzenie wewnętrznej
podkładki kołnierzowej (ee). Pamiętaj, że
zęby na dole tarczy muszą być zwrócone
w kierunku prowadnicy oporowej przedmiotu
obrabianego (od użytkownika).
7. Tak załóż zewnętrzną podkładkę kołnierzową
(e), by wpasowała się w naprzeciwległe
spłaszczenia (jj) wrzeciona.
8. Włóż śrubę mocującą (f) i dokręć ją w lewo
6 mm kluczem imbusowym, drugą ręką
przytrzymując przy tym 6 mm klucz imbusowy
6 (z) (rys. 8).
9. Wyjmij 2 klucze imbusowe (z) i umieść je we
właściwych uchwytach.
REGULACJA
OSTRZEŻENIE: By zminimalizować
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz pilarkę i wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Sprawdź, czy wyłącznik jest wyłączony.
Niezamierzone załączenie pilarki może
doprowadzić do wypadku.
Pilarka ukosowa została dokładnie wyregulowana
w zakładzie produkcyjnym. Gdyby podczas
transportu lub z jakiegokolwiek innego powodu
zaistniała konieczność ponownej regulacji,
wykonaj opisane niżej operacje. Po prawidłowym
wykonaniu regulacji nie trzeba już ich powtarzać.
14
Regulacja poprzecznych
szyn prowadzących głowicy
dla uzyskania jednakowej
głębokości cięcia (rys. rys. 1,
2, 9, 10)
Piła tarczowa musi się dawać przesuwać na całej
długości podstawy przy jednakowej głębokości
cięcia i nie może przy tym dotykać jej na końcu
szczeliny ani ramienia obrotowego z przodu
szczeliny. Aby to osiągnąć, szyny prowadzące
głowicy (x) muszą przebiegać dokładnie
równolegle do podstawy, gdy głowica (y) jest
całkowicie opuszczona do dołu.
1. Naciśnij dźwignię zwalniającą blokady dolnej
osłony tarczy (b) (rys. 1).
2. Przesuń głowicę pilarki całkowicie do tyłu
i zmierz odległość stolika obrotowego (n) od
dolnego punktu obwodu zewnętrznej podkładki
kołnierzowej (e) (rys. 10).
3. Poluzuj pokrętło ustalające prowadnicy
szynowej (s) (rys. 2).
4. Przytrzymaj głowicę pilarki całkowicie
opuszczoną do dołu i przesuń ją do drugiej
skrajnej pozycji.
5. Ponownie zmierz tę samą odległość tak, jak
pokazano na rysunku 10. Obydwie wartości
muszą być jednakowe.
6. W razie konieczności regulacji wykonaj
następujące operacje (rys. 9):
a. Poluzuj nakrętkę ustalającą (kk) na
wsporniku (ll) pod górnym przyłączem do
odsysania trocin (r) i wyreguluj śrubę (mm),
obracając ją stopniowo, aż do osiągnięcia
równoległości.
b. Mocno dokręć nakrętkę ustalającą (kk).
OSTRZEŻENIE! Zawsze sprawdzaj,
czy piła tarczowa nie dotyka
podstawy z tyłu szczeliny ani ramienia
obrotowego z przodu szczeliny
w pozycjach cięcia prostopadłego
i cięcia ukosowego pod kątem 45°.
Nie załączaj pilarki, dopóki tego nie
sprawdzisz!
Regulacja prowadnicy
oporowej (rys. 11)
Zwolnij dźwignię ustalającą (i) przez obrócenie
jej w lewo. Tak przesuń prowadnice oporową (q),
by piła tarczowa jej nie dotykała. Ostatecznie
ponownie zaciągnij dźwignię ustalającą prowadnicy
oporowej, obracając ją w prawo.
Kontrola i regulacja ustawienia
piły tarczowej względem
prowadnicy oporowej (rys. rys.
2, 12, 13)
1. Poluzuj pokrętło ustalające blokady obrotu
stolika (m).
2. Oprzyj kciuk o ramię stolika (l) i dociśnij
pokrętło (m), by zwolnić stolik/ramię (n).
3. Obróć ramię, aż zatrzask przytrzyma je
w pozycji cięcia prostopadłego poprzecznego.
4. Opuść głowicę pilarki do dołu i zablokuj ją
w tej pozycji kołkiem (w).
5. Sprawdź, czy obydwie działki 0° (nn) na
skali kąta ciecia prostopadłego (o) są akurat
widoczne.
6. Przyłóż kątownik (oo) do lewej części
prowadnicy oporowej (q) i do piły tarczowej
(h).
OSTRZEŻENIE! Nie dotykaj
kątownikiem ostrzy zębów piły
tarczowej.
7. W razie konieczności regulacji wykonaj
następujące operacje:
a. Poluzuj wkręty mocujące skali kąta ciecia
prostopadłego (p) (rys. 12) i przemieść
zespół skali/ramienia stolika w lewo lub
w prawo, aż piła tarczowa znajdzie się
pod kątem prostym względem prowadnicy
oporowej (oo) (rys. 13).
b. Ponownie dokręć wkręty (p).
Kontrola i regulacja ustawienia
piły tarczowej względem
stolika obrotowego (rys. rys. 2,
14 - 16)
1. Zwolnij rączkę ustalającą mechanizmu
pochylania tarczy (t) (rys. 14).
2. Naciśnij głowicę pilarki (y) w prawo, by
mieć pewność, że znajduje się dokładnie
w pionowej pozycji. Ponownie zaciągnij
rączkę.
3. Przyłóż kątownik (oo) prostopadle do stolika
i do piły tarczowej (h) (rys. 15).
OSTRZEŻENIE! Nie dotykaj
kątownikiem ostrzy zębów piły
tarczowej.
4. W razie konieczności regulacji wykonaj
następujące operacje:
a. Zwolnij rączkę ustalającą mechanizmu
pochylania tarczy (t) i kluczem imbusowym
(z) wkręć lub wykręć śrubę zderzakową
pionowego ustawienia tarczy (qq), aż tarcza
znajdzie się pod kątem prostym względem
stolika.
b. Gdy wskaźnik kąta cięcia ukosowego (rr)
nie pokazuje zera na skali (u), poluzuj
wkręty mocujące (pp) skali i odpowiednio ją
przestaw.
Kontrola i regulacja kąta
pochylenia tarczy (rys. rys. 2,
14, 16)
Kołek obejściowy umożliwia ustalenie
maksymalnego kąta pochylenia tarczy zależnie od
potrzeby na 45° lub 48°.
1. Sprawdź, czy kołek obejściowy (ss)
znajduje się w lewej pozycji.
2. Zwolnij rączkę ustalającą mechanizmu
pochylania tarczy (t).
3. Ustaw się przed maszyną i obróć głowicę
pilarki (y) w lewo.
4. Jest to pozycja, w której kąt pochylenia tarczy
wynosi 45°.
5. W razie konieczności regulacji 4 mm kluczem
imbusowym (z) wkręć lub wykręć śrubę
zderzakową 45° kąta pochylenia tarczy (tt), aż
wskaźnik (rr) pokaże wartość 45°.
OSTRZEŻENIE! W razie zapchania
rowków prowadzących brudem
oczyść je pręcikiem lub sprężonym
powietrzem o niskim ciśnieniu.
Przed użyciem:
OSTRZEŻENIE:
• Zamontuj właściwą piłę tarczową. Nie
powinna ona być nadmiernie zużyta,
a jej maksymalna prędkość obrotowa
nie może przekraczać dopuszczalnej
wartości.
• Nie próbuj ciąć bardzo małych
przedmiotów.
• Podczas cięcia nie wywieraj
nadmiernego nacisku na piłę
tarczową i nie staraj się przyśpieszać
pracy.
• Przed rozpoczęciem cięcia pozwól,
by silnik osiągnął maksymalną
prędkość obrotową.
15
• Upewnij się, czy wszystkie pokrętła
ustalające/dźwignie są dobrze
dokręcone/zaciągnięte.
• Zamocuj obrabiany przedmiot.
• Chociaż pilarka ta nadaje się do
piłowania drewna i wielu innych
materiałów nieżelaznych, podane
tutaj wskazówki dotyczące obsługi
odnoszą się wyłącznie do cięcia
drewna. Identyczne wytyczne mają
zastosowanie także do innych
materiałów. Pilarki tej nie wolno
używać do cięcia żelaza i stali ani
eternitu lub muru! Nie używaj tarcz
ściernych.
• Zawsze używaj wkładki szczelinowej.
Wymień ją, gdy szerokość szczeliny
przekroczy 10 mm.
OBSŁUGA
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE: Zawsze
przestrzegaj wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa i obowiązujących
przepisów.
OSTRZEŻENIE: By zminimalizować
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz pilarkę i wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Sprawdź, czy wyłącznik jest wyłączony.
Niezamierzone załączenie pilarki może
doprowadzić do wypadku.
2. By zatrzymać pilarkę, zwolnij wyłącznik.
Zastosowanie diodowej lampki
roboczej XPS™ (rys. 1)
WSKAZÓWKA: Pilarka ukosowa musi być
przyłączona do sieci.
Lampka diodowa XPS™ zawiera wyłącznik (gg).
Jej działanie nie zależy od wyłącznika głównego
pilarki. Podczas pracy pilarki lampka ta nie musi
być włączona.
Cięcie wzdłuż linii narysowanej na obrabianym
przedmiocie.
1. Załącz lampkę XPS™, naciśnij rękojeść (c)
do dołu, by przybliżyć piłę tarczową (h) do
przedmiotu obrabianego. Na przedmiocie
ukazuje się cień tarczy.
2. Zgraj narysowaną linię z krawędzią cienia piły
tarczowej. W razie potrzeby dostosuj kąt cięcia
prostopadłego i ukosowego, by cień dokładnie
wypadł na linii.
Zachowywanie odpowiedniej
pozycji ciała i rąk
Właściwa postawa ciała i odpowiedni układ
rąk przy obsłudze pilarki tarczowej sprawiają,
że piłowanie jest łatwiejsze, precyzyjniejsze
i bezpieczniejsze.
OSTRZEŻENIE:
• Trzymaj ręce z dala od obszaru
cięcia.
• Ręce nigdy nie powinny się
znajdować bliżej piły tarczowej niż
150 mm.
Przy ustawianiu maszyny zwróć uwagę na
ergonomiczną wysokość stołu i czy jest on
wystarczająco stabilny. Wybierz takie miejsce
ustawienia maszyny, by operator miał dobrą
widoczność i wystarczającą ilość miejsca
wokół maszyny, pozwalającą mu na swobodne
operowanie przedmiotami obrabianymi.
• Podczas cięcia mocno dociskaj
przedmiot obrabiany do stolika
i prowadnicy oporowej. Utrzymuj
ręce w bezpiecznej odległości od
piły tarczowej aż do zwolnienia
wyłącznika i całkowitego zatrzymania
tarczy.
By ograniczyć skutki wibracji, zadbaj o to, by
temperatura otoczenia nie była zbyt niska,
by maszyna i akcesoria były prawidłowo
konserwowane, a wielkość przedmiotów
obrabianych była odpowiednia do tej maszyny.
• Przed załączeniem maszyny zawsze
najpierw wykonuj próbę w celu
stwierdzenia, po jakim torze porusza
się piła tarczowa.
Załączanie i wyłączanie (rys. 1)
• Obydwie stopy mocno opieraj
o podłogę i zawsze zachowuj
równowagę.
W wyłączniku (a) znajduje się otwór (bb), w który
można włożyć pałąk kłódki i w ten sposób
zabezpieczyć pilarkę przed niepowołanym
użyciem.
1. By załączyć pilarkę, naciśnij wyłącznik (a).
16
• Nigdy nie krzyżuj rąk.
• Podążaj za ruchami ramienia pilarki
w lewo i w prawo, stojąc przy tym
nieco z boku piły tarczowej.
Cięcia podstawowe
CIĘCIE PROSTOPADŁE POPRZECZNE (RYS.
RYS. 1, 2, 17)
WSKAZÓWKA: By osiągnąć żądane parametry
cięcia używaj tylko tarcz tnących o średnicy
250 mm z otworem centralnym o średnicy
30 mm.
1. Unieś głowicę pilarki (y) do najwyższej pozycji.
W tym celu naciśnij ją do dołu i wyciągnij kołek
blokady głowicy (w). Zwolnij nacisk do dołu
i pozwól, by głowica uniosła się do góry.
2. Dociśnij pokrętło ustalające blokady obrotu
stolika (m) i obróć ramię do pozycji 0°.
3. Zwolnij pokrętło ustalające blokady obrotu
stolika.
4. Przed rozpoczęciem cięcia zawsze sprawdzaj,
czy pokrętło ustalające blokady obrotu stolika
jest dobrze dokręcone.
5. Przyłóż cięty materiał do prowadnicy oporowej
(q) i zamocuj go zaciskiem (ff).
6. Chwyć rękojeść (c) i naciśnij dźwignię
zwalniającą blokady osłony tarczy (b), by
odblokować osłonę. Naciśnij wyłącznik (a),
by uruchomić silnik. Zaleca się rozpoczynać
cięcie przy prowadnicy oporowej.
7. Opuść głowicę pilarki do dołu, by zagłębić piłę
w drewnie i wkładce szczelinowej z tworzywa
sztucznego (k).
8. Po zakończeniu cięcia zwolnij wyłącznik,
odczekaj, aż tarcza całkowicie się zatrzyma,
i ostatecznie wycofaj głowicę do górnego
położenia spoczynkowego.
OSTRZEŻENIE!
• Przy niektórych profilach z tworzywa
sztucznego zaleca się ciąć je
w odwrotnym kierunku.
• Dolna osłona tarczy jest tak
skonstruowana, że po zwolnieniu
dźwigni (b) szybko się zamyka.
Gdyby tak się nie stało, oddaj pilarkę
do autoryzowanego warsztatu
serwisowego DEWALT w celu
konserwacji.
CIĘCIE Z PRZESUWEM GŁOWICY (RYS. RYS.
1, 2, 18)
1. Zwolnij pokrętło ustalające prowadnicy
szynowej głowicy (s).
2. Naciśnij do dołu głowicę pilarki (y) i wyciągnij
kołek blokady głowicy (w). Pozwól, by głowica
uniosła się do góry do najwyższej pozycji.
3. Przyłóż cięty materiał do prowadnicy oporowej
(q) i zamocuj go zaciskiem (ff).
4. Opuść głowicę pilarki i przesuń ją do skrajnej
pozycji.
5. Naciśnij dźwignię zwalniającą blokady dolnej
osłony tarczy, by zwolnić osłonę. Naciśnij
wyłącznik (a), by załączyć silnik.
6. Zagłęb piłę tarczową w przedmiot obrabiany
i z powrotem przemieszczaj głowicę aż do
zakończenia cięcia.
7. Zwolnij wyłącznik, odczekaj, aż piła tarczowa
całkowicie się zatrzyma i wycofaj głowicę do
górnego położenia spoczynkowego.
OSTRZEŻENIE: Po zakończeniu
cięcia z przesuwem głowicy nie
zapomnij o zabezpieczeniu głowicy
w tylnej pozycji.
CIĘCIE PROSTOPADŁE POD KĄTEM (RYS.
RYS. 1, 19)
1. Dociśnij pokrętło ustalające blokady obrotu
stolika (m) i obróć ramię w lewo lub w prawo,
by uzyskać żądany kąt.
2. Ramię stolika obrotowego zaskakuje
automatycznie pod kątami 0°, 15°, 22,5°,
31,62°, 45° i 50° zarówno z lewej, jak
i z prawej strony. W celu uzyskania
pośrednich kątów mocno przytrzymaj głowicę
w odpowiedniej pozycji i dokręć pokrętło.
3. Przed rozpoczęciem cięcia zawsze się
upewniaj, czy pokrętło ustalające jest dobrze
dokręcone.
4. Dalej postępuj, jak przy cięciu prostopadłym
poprzecznym.
OSTRZEŻENIE: Gdy odcinany
kawałek piłowanego skośnie
drewnianego elementu jest mały, tak
umieść materiał w pilarce, by kawałek
ten znalazł się po tej stronie piły
tarczowej, która tworzy większy kąt
z prowadnicą oporową, to znaczy:
przy cięciu pod kątem w lewo odcinany
kawałek powinien się znajdować
z prawej strony,
a przy cięciu pod kątem w prawo z lewej strony.
CIĘCIE UKOSOWE (RYS. RYS. 11, 14, 20)
Kąt pochylenia tarczy można regulować w zakresie
od 0° do 48° w lewo. Przy cięciu ukosowym pod
kątem do 45° ramię stolika obrotowego można
obracać w prawo lub w lewo o kąt między 0
i maksymalnie 45°.
17
1. Odblokuj przesuwną prowadnicę oporową (l)
i odsuń ją od piły tarczowej
Najlepsze wyniki uzyskuje się przy użyciu zacisku
(ff) specjalnie skonstruowanego dla tej pilarki.
2. Zwolnij rączkę ustalającą mechanizmu
pochylania tarczy (t) i nastaw kąt cięcia
ukosowego na żądaną wartość.
Przy piłowaniu metali nieżelaznych zawsze używaj
odpowiedniego zacisku. Sprawdzaj, czy przedmiot
jest dobrze zamocowany.
3. W razie potrzeby odpowiednio ustaw kołek
obejściowy (ss).
MOCOWANIE ZACISKU PRZEDMIOTU
OBRABIANEGO
4. Mocno przytrzymaj głowicę pilarki i nie pozwól,
by się przekręciła.
5. Mocno zaciśnij rączkę mechanizmu
pochylania tarczy (t).
6. Tak przesuń prowadnicę oporową w kierunku
piły tarczowej, by jej nie dotykała, a następnie
zablokuj prowadnicę dźwignią.
7. Dalej postępuj tak, jak przy cięciu
prostopadłym poprzecznym.
Cięcie metali nieżelaznych
Metale nieżelazne mogą być cięte tylko
prostopadle poprzecznie i pod kątem. Nie
polecamy cięcia ukosowego ani kombinowanego.
Maszyny nie wolno wykorzystywać do cięcia metali
żelaznych.
• Przy cięciu metali nieżelaznych zawsze
dobrze mocuj materiał zaciskiem.
• Stosuj tylko piły tarczowe nadające się do
cięcia metali nieżelaznych.
• Jako środek chłodząco-smarujący stosuj tylko
wosk lub aerozol antyadhezyjny. Do tego celu
nie nadają się emulsje ani podobne ciecze.
Jakość krawędzi cięcia zależy od szeregu
czynników. Gdy są wymagane bardzo dokładne,
gładkie cięcia, zaleca się stosowanie ostrej piły
tarczowej o 60 zębach ze spiekami węglikowymi
przy utrzymywaniu małej, równomiernej szybkości
cięcia.
OSTRZEŻENIE: Pilnuj, by podczas
cięcia materiał nie pełzał; dokładnie go
zamocuj. Przed uniesieniem ramienia
pilarki zaczekaj, aż piła tarczowa
całkowicie się zatrzyma. Gdy pomimo
to z tyłu obrabianego przedmiotu
odszczepiają się drobne włókna
drzewne, w miejscu rzazu naklej tam
specjalną taśmę, którą po przecięciu
należy ostrożnie usunąć.
Mocowanie przedmiotu
obrabianego (rys. rys. 23-25)
OSTRZEŻENIE: Przy piłowaniu
zawsze używaj odpowiedniego
zacisku.
18
1. Włóż zacisk w otwór z tyłu prowadnicy
oporowej. Zacisk (ff) musi być zwrócony do
tyłu pilarki. Rowek na pręcie zacisku musi
być całkowicie schowany w podstawie pilarki.
Gdy jest on widoczny, zamocowanie nie jest
bezpieczne.
2. Obróć zacisk o 180° do przodu pilarki.
3. Poluzuj pokrętło, by przestawić zacisk do góry
lub do dołu, a następnie pokrętłem tym mocno
dociśnij zacisk do przedmiotu obrabianego.
WSKAZÓWKA: Przy cięciu ukosowym umieść
zacisk po prawej stronie podstawy. PRZED
ROZPOCZĘCIEM CIĘCIA ZAWSZE WYKONUJ
PRÓBĘ PRZY WYŁĄCZONEJ PILARCE, BY
SPRAWDZIĆ TOR RUCHU PIŁY TARCZOWEJ.
UPEWNIJ SIĘ, CZY ZACISK NIE OGRANICZA
RUCHU PIŁY TARCZOWEJ LUB OSŁON.
Cięcie kombinowane (rys. rys.
21, 22)
Cięcie kombinowane to połączenie cięcia
prostopadłego pod kątem i ciecia ukosowego.
Sposób ten umożliwia wykonywanie ram lub
skrzynek o skośnych bokach tak, jak to pokazano
na rysunku 21.
OSTRZEŻENIE: Gdy kąt każdego
cięcia jest inny, zawsze sprawdzaj,
czy dźwignia ustalająca mechanizmu
pochylania tarczy jest dobrze
zaciśnięta, a pokrętło ustalające
blokady obrotu stolika - dobrze
dokręcone. Po każdej zmianie kąta
pochylenia tarczy lub obrotu stolika
elementy te trzeba ponownie ustalić.
• Podany tutaj wykres ma pomóc
w prawidłowym określaniu kątów przy
kombinowanym cięciu ukosowym
i prostopadłym pod kątem.
• By z niego skorzystać, określ żądany kąt
„A” (rys. 22) swojej konstrukcji. Znajdź go
na odpowiednim łuku na wykresie. Od
tego punktu poprowadź pionową linię, by
określić prawidłowy kąt cięcia ukosowego,
i poziomą, by określić prawidłowy kąt cięcia
prostopadłego pod kątem.
10
15
20
25
30
65
40
45
40
50
55
60
40
35
SKRZYNKA
O 4 BOKACH
70
75
80
85
5
35
45
35
40
SKRZYNKA
O 6 BOKACH
30
35
70
75
30
65
80
85
30
25
50
25
65
45
20
40
55
60
70
20
80
85
55
60
25
75
45
15
15
30
40
15
25
35
10
20
35
50
NASTAWIANA W PILARCE WARTOŚĆ KĄTA CIĘCIA PROSTOPADŁEGO
0
30
SKRZYNKA
O 8 BOKACH
10
15
20
15
5
10
20
25
10
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
KĄT NACHYLENIA ZEWNĘTRZNEJ KRAWĘDZI SKRZYNKI (KĄT „A”)
45
NASTAWIANA W PILARCE WARTOŚĆ KĄTA CIĘCIA UKOSOWEGO
1. Zgodnie z opisem nastaw odpowiednie kąty
i wykonaj kilka próbnych cięć.
2. Przećwicz montaż uciętych kawałków.
Przykład: By wykonać skrzynkę o czterech
bokach o kątach nachylenia zewnętrznych
krawędzi 25° (kąt „A”) (rys. 22), skorzystaj
z górnego prawego łuku. Znajdź wartość
25° na skali. Poprowadź poziomą linię w lewo
lub w prawo, by znaleźć wartość kąta cięcia
prostopadłego (23°). Podobnie poprowadź
pionową linię do góry lub do dołu, by znaleźć
wartość kąta cięcia ukosowego (40°). Najpierw
zawsze wykonuj cięcia próbne drewnianych
odpadów, by sprawdzić ustawienia pilarki.
OSTRZEŻENIE! Nigdy nie przekraczaj
wartości kąta cięcia ukosowego 45°
w lewo przy cięciu prostopadłym pod
kątem 45° w lewo lub w prawo.
Odsysanie pyłu (rys. rys. 1, 3,
4)
OSTRZEŻENIE! Jeżeli to możliwe,
urządzenie do odsysania pyłu
powinno być wykonane zgodnie
z obowiązującymi przepisami o emisji
pyłów.
Przyłącz odpylacz ssący zgodny z obowiązującymi
przepisami o emisji pyłów. Prędkość przepływu
powietrza wymuszanego przez odpylacz powinna
wynosić 20 m/s ±2 m/s. Prędkość tę mierzy się
na przyłączu do odsysania pyłu, gdy pilarka jest
przyłączona do odpylacza, ale nie załączona.
WSKAZÓWKA: W ramach wyposażenia
dodatkowego można nabyć szybkozłączkę
z zamknięciem obrotowym DWV9000, do której
przyłącza się urządzenie odsysające.
Transport (rys. rys. 1, 2)
OSTRZEŻENIE! Dla ułatwienia
transportu w podstawie pilarki
ukosowej wykonano dwa wycięcia
na ręce (dd). Nie przenoś pilarki,
trzymając ją za osłony tarczy
1. W celu transportu pilarki odchyl tarczę do
pionu i ustaw stolik obrotowy w pozycji 0°.
2. Naciśnij dźwignię zwalniającą blokady dolnej
osłony tarczy (b) (rys. 1).
3. Opuść głowicę pilarki do dołu i za pomocą
kołka (w) ustal w tej pozycji (rys. 2).
4. Przestaw głowicę do pozycji spoczynkowej na
prowadnicy szynowej i zablokuj pokrętłem (s).
KONSERWACJA
Twoje urządzenie DEWALT odznacza się dużą
trwałością użytkową i prawie nie wymaga
konserwacji. Jednak warunkiem ciągłej,
bezawaryjnej pracy jest jej regularne czyszczenie.
OSTRZEŻENIE: By zminimalizować
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz pilarkę i wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Sprawdź, czy wyłącznik jest wyłączony.
Niezamierzone załączenie pilarki może
doprowadzić do wypadku.
OSTRZEŻENIE: Jeśli piła tarczowa
jest zużyta, należy ją zastąpić inną
ostrą piłą.
Smarowanie
Pilarka nie wymaga żadnego dodatkowego
smarowania.
Czyszczenie
Przed użyciem starannie sprawdź górną osłonę,
ruchomą dolną osłonę tarczy i rurę ssącą,
czy prawidłowo działają. Upewnij się, czy nie
blokują ich trociny, pył lub kawałki przedmiotów
obrabianych.
19
Gdyby między piłą tarczową a osłonami utkwiły
fragmenty przedmiotu obrabianego, wyłącz
maszynę i dalej postępuj zgodnie z instrukcjami
w punkcie Wymiana lub montaż piły tarczowej.
Usuń tkwiące elementy i ponownie zamontuj piłę
tarczową.
OSTRZEŻENIE: Gdyby w obszarze
szczelin wentylacyjnych zgromadził
się brud, wydmuchaj go suchym,
sprężonym powietrzem. Przy tej
czynności załóż okulary ochronne
i maskę przeciwpyłową.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
niemetalowych elementów
elektronarzędzia nie używaj
rozpuszczalników ani agresywnych
chemikaliów. Chemikalia mogą
osłabić materiał, z którego wykonano
wspomniane elementy. Użyj do
tego celu szmaty zwilżonej wodą
z łagodnym mydłem. Uważaj, by do
wnętrza obudowy nie przedostała się
jakaś ciecz. Żadnego elementu pilarki
nie zanurzaj w wodzie.
OSTRZEŻENIE: aby uniknąć
niebezpieczeństwa urazu należy
regularnie czyścić powierzchnię stołu.
OSTRZEŻENIE: aby uniknąć
niebezpieczeństwa urazu należy
regularnie czyścić system odsysania
pyłu.
Dostępne akcesoria (rys. rys. 2
- 8)
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT
pod względem przydatności do
tej pilarki, ich użycie może być
niebezpieczne. By nie narażać się na
doznanie urazu ciała, stosuj wyłącznie
oryginalne wyposażenie dodatkowe.
PODPÓRKA PRZEDMIOTU OBRABIANEGO
(RYS.5)
• Zawsze podpieraj długie przedmioty.
• Dla lepszych rezultatów zastosuj podpórkę
(DE7023), aby powiększyć szerokość
stołu pilarki (jako osprzęt jest dostępna
u dystrybutora). Zabezpieczaj długie
przedmioty np. za pomocą stojaka, aby końce
nie opadały.
20
RODZAJE DOSTĘPNYCH PIŁ TARCZOWYCH
(POLECANE)
Typ piły tarczowej
DT1158 seria 30
Wymiar
250 mm
DT4282 seria 40
DT4226 seria 40
250 mm
250 mm
DT4287 seria 40
250 mm
DT4282 seria 40
250 mm
Zastosowanie
ogólne, skracanie i proste
cięcie drewna i tworzyw
sztucznych
TCG do obróbki aluminium
ATB do cięcia
precyzyjnego drewna
naturalnego i sztucznego
TCG do bardzo
precyzyjnego cięcia
drewna naturalnego
i sztucznego
cięcie aluminium
Więcej informacji na temat właściwych akcesoriów
można zasięgnąć u swojego dystrybutora.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów.
Wyrobu tego nie wolno wyrzucać do
normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do
śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko
naturalne i zmniejsza popyt na
surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń
powszechnego użytku do specjalnych punktów
zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do
przyjmowania ich przy zakupie nowego wyrobu.
DEWALT organizuje zbiórkę swoich zużytych
produktów. By skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty
sprzęt do autoryzowanego serwisu, który prowadzi
zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT,
które udzielają informacji o autoryzowanych
warsztatach serwisowych. Ich listę i szczegółowe
dane znajdziesz także w Internecie pod adresem:
www.2helpU.com.
DEWALT
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo wysoką
jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki
gwarancyjne. Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji
ustawowych lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest
ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
D EWALT gwarantuje sprawne działanie produktu
w przypadku postępowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji
obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką,
jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych
części) w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną
Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem
uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient.
W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania
na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych
części zamiennych.
7.
a)
b)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie,
że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją
obsługi lub przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do
uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż
zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia
oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
zst00204555 - 24-04-2013
21
22
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
08/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising