DWS778 | DeWalt DWS778 MITRE SAW instruction manual

371000-61 LV
DWS778
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
8
22
Attēls / Рисунок 1
d
a
b
bb
r
c
ii
y
e
f
g
h
k
0
l
30
m
50
45
n
ff
o
q
v
Attēls / Рисунок 2
gg
hh aa s
vv
x
y
w
z
t
uu
cc
tt
u
v
j
dd
3
Attēls / Рисунок 3
Attēls / Рисунок 4
r
ii
Attēls / Рисунок 5
Attēls / Рисунок 6
DE7023
uu
Attēls / Рисунок 7
jj
Attēls / Рисунок 8
ee
b
h
g
e
uu
f
f
Attēls / Рисунок 9
Attēls / Рисунок 10
ll
mm
e
0
kk
30
50
45
n
4
Attēls / Рисунок 11
Attēls / Рисунок 12
n
p
45
50
i
q
30
15
0
50
o
Attēls / Рисунок 13
0
15
30
45
nn
l
m
Attēls / Рисунок 14
z
30
0
h
50
45
oo
cc
q
t
ss
qq
Attēls / Рисунок 16
Attēls / Рисунок 15
tt
rr
pp
h
30
0
u
50
45
pp
oo
5
Attēls / Рисунок 18
30
0
30
0
Attēls / Рисунок 17
50
45
50
Attēls / Рисунок 19
45
50
0
Attēls / Рисунок 20
30
45
30
15
0
50
Attēls / Рисунок 21
6
45
50
0
15
30
Attēls / Рисунок 22
45
Attēls / Рисунок 23
ff
Attēls / Рисунок 24
ff
ff
Attēls / Рисунок 25
ff
7
LATVIEŠU
ŠĶĒRSZĀĢĒŠANAS LEŅĶZĀĢIS
DWS778
Apsveicam!
Jūs esat izvēlējušies DEWALT instrumentu.
DEWALT ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam
ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Tehniskie dati
Spriegums
V
(tikai Apvienotā Karaliste un Īrija) V
Veids
Ieejas jauda
W
Zāģripas diametrs
mm
Zāģripas urbuma diametrs
mm
Maks. zāģripas ātrums
min-1
Zāģēšanas dziļums
mm
Maks. zāģripas biezums
mm
Leņķis (maks. pozīcijas)
pa kreisi
un pa labi
Sagāzums (maks. pozīcijas)
pa kreisi
Kombinēts leņķis
sagāzums
leņķis
Apstrādes spējas
Šķērszāģēšana 90°
mm
leņķis 45°
mm
leņķis 48°
mm
sagāzums 45°
mm
sagāzums 48°
mm
Vispārējie izmēri
mm
Svars
kg
LPA (skaņas spiediens)
dB(A)
DWS778
QS/GB
LX
230
115
230
115
1
1
1850
1650
250
250
30
30
4300
4100
85
85
1,75
1,75
50°
48°
45°
45°
50°
48°
45°
45°
85 x 305
85 x 215
85 x 204
58 x 305
54 x 305
465 x 615 x 390
17,2
94,2
94,2
KPA (skaņas spiediena
nenoteiktība)
dB(A)
3,0
3,0
LWA (skaņas jauda)
dB(A)
107,2
107,2
KWA (skaņas jaudas nenoteiktība) dB(A)
3,0
3,0
LP,PEAK
dB(A)
115,6
115,6
KP,PEAK
dB(A)
3,0
3,0
Vibrāciju kopējās vērtības (trīs asu vektoru summa) ir noteiktas
atbilstoši EN 61029:
Vibrāciju emisijas vērtība ah
ah =
m/s²
2,4
2,4
Neprecizitāte K =
m/s²
1,5
1,5
8
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju emisijas
vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta pārbaudes
metodi, kas norādīta EN 61029, un to var izmantot
viena instrumenta salīdzināšanai ar citu. Šo vērtību
var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.
BRĪDINĀJUMS! Deklarētā vibrāciju
emisijas vērtība attiecas uz instrumenta
galveno paredzēto lietošanu. Tomēr,
ja instruments tiek lietots dažādiem
darbiem, ar atšķirīgiem piederumiem
vai tiek slikti apkopts, vibrāciju emisija
var atšķirties. Šādos gadījumos var
ievērojami palielināties iedarbības
līmenis visā darba laikposmā.
Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni,
līdztekus darba režīmam ir jāņem
vērā arī tas laiks, kad instruments ir
izslēgts vai darbojas tukšgaitā. Šādos
gadījumos var ievērojami samazināties
iedarbības līmenis visā darba
laikposmā.
Nosakiet arī citus drošības pasākumus,
lai aizsargātu operatoru no vibrācijas
iedarbības, piemēram, jāveic
instrumentu un piederumu apkope,
jārūpējas, lai rokas būtu siltas,
jāorganizē darba gaita.
Drošinātāji
Eiropa
230 V instrumenti
10 ampēri, elektrotīkls
Apvienotā Karaliste un Īrija
230 V instrumenti
13 ampēri, kontaktdakšās
Apvienotā Karaliste un Īrija
115 V instrumenti
16 ampēri, kontaktdakšas
PIEZĪME. Šo ierīci paredzēts pievienot
elektrotīklam ar maksimālo pieļaujamo sistēmas
pilno pretestību Zmaks. 0,25 Ω lietotāja saskarnes
punktā (elektroapgādes sadalnē).
Lietotājam jāraugās, lai šī ierīce būtu pievienota
tikai tādam elektrotīklam, kurš atbilst iepriekš
minētajiem nosacījumiem. Ja vajadzīgs,
lietotājs var sazināties ar vietējo elektroapgādes
uzņēmumu, lai uzzinātu sistēmas pretestību
saskarnes punktā.
LATVIEŠU
Definīcijas. Ieteikumi par
drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda uz neizbēgami
bīstamu situāciju, kura, ja no tās
neizvairās, var iestāties nāve vai gūti
smagi ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var iestāties nāve vai gūt
smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji
smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda praktisko
darbību, kuras rezultātā negūst
ievainojumus, bet, ja to nenovērš, var
sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
Apzīmē asas malas.
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
DWS778
DEWALT apliecina, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, ir ražoti saskaņā ar šādiem
dokumentiem: 2006/42/EK, EN 61029-1,
EN 61029-2-9.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2004/108/
EK un 2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju,
lūdzu, sazinieties ar DEWALT turpmāk minētajā
adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un DEWALT vārdā izstrādā šo
paziņojumu.
Horst Grossmann
Inženiertehniskās un instrumentu izveides nodaļas
priekšsēdētāja vietnieks
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.11.2012
Drošības norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Ekspluatējot
elektroinstrumentus, vienmēr jāievēro
drošības profilakses pasākumi, lai
samazinātu ugunsgrēka, elektriskās
strāvas trieciena un ievainojuma risku,
tostarp šādi:
Pirms šī instrumenta ekspluatācijas izlasiet
visus norādījumus un saglabājiet tos turpmākām
uzziņām.
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.
Vispārīgi drošības noteikumi
1. Rūpējieties, lai darba vieta būtu tīra.
Nesakārtotā darba zonā un darbagaldos var
gūt ievainojumus.
2. Ņemiet vērā darba zonas vidi.
Nepakļaujiet instrumentu lietus iedarbībai.
Nelietojiet instrumentu mitros vai slapjos
apstākļos. Rūpējieties, lai darba zona būtu
labi apgaismota (250–300 luksi). Nelietojiet
instrumentu vietā, kur pastāv ugunsgrēka vai
sprādziena risks, – t.i., viegli uzliesmojošu
šķidrumu vai gāzu tuvumā.
3. Aizsardzība pret elektriskās strāvas
triecienu.
Nepieskarieties iezemētām virsmām
(piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un
ledusskapjiem). Ekspluatējot instrumentu
smagos apstākļos (piemēram, lielā mitrumā,
kad rodas metāla saneši, u.c.), elektrodrošību
varētu uzlabot, pievienojot izolējošu
pārveidotāju vai ierīci ar zemējuma jaudas
slēdzi.
4. Neļaujiet tuvumā atrasties nepiederošām
personām.
Neļaujiet nepiederošām personām, īpaši
bērniem, aiztikt instrumentu vai pagarinājuma
vadu, un neļaujiet viņiem atrasties darba zonā.
5. Novietojiet glabāšanā instrumentu, kas
netiek lietots.
Kad instruments netiek lietots, tas jāglabā
sausā, cieši noslēgtā un bērniem nepieejamā
vietā.
9
LATVIEŠU
6. Nelietojiet instrumentu ar spēku.
Ar pareizi izvēlētu instrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
7. Lietojiet pareizo instrumentu.
Neizmantojiet mazus instrumentus darbiem,
kam paredzēti lielas noslodzes instrumenti.
Nelietojiet instrumentus mērķiem, kam tie nav
paredzēti, piemēram, nelietojiet ripzāģus, lai
zāģētu koku zarus vai pagales.
8. Valkājiet piemērotu apģērbu.
Nevalkājiet vaļīgu apģērbu vai rotaslietas, jo
tie var ieķerties kustīgajās detaļās. Strādājot
ārā, ieteicams lietot apavus ar neslīdošu zoli.
Lietojiet galvassegu, lai apsegtu garus matus.
9. Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet aizsargbrilles. Lietojiet sejas
vai putekļu masku, ja darba laikā rodas putekļi
vai lidojošas daļiņas. Ja šīs daļiņas varētu
būt ļoti karstas, valkājiet arī karstumizturīgu
priekšautu. Vienmēr valkājiet ausu aizsargus.
Vienmēr valkājiet aizsargķiveri.
10. Pievienojiet putekļu savākšanas ierīci.
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot putekļu
atsūknēšanas un savākšanas ierīces, obligāti
tās pievienojiet un ekspluatējiet pareizi.
11. Lietojiet vadu pareizi.
Lai vadu atvienotu no kontaktligzdas, to
nedrīkst raut. Netuviniet vadu karstumam,
eļļai un asām šķautnēm. Instrumentu nedrīkst
pārnēsāt, turot aiz vada.
12. Nostipriniet apstrādājamo materiālu.
Lai turētu materiālu, lietojiet spīles vai
skrūvspīles, ja iespējams. Tā ir drošāk, nekā
turēt ar roku, turklāt abas rokas ir brīvas
darbam ar instrumentu.
13. Nesniedzieties pārāk tālu.
Vienmēr cieši stāviet uz piemērota atbalsta un
saglabājiet līdzsvaru.
14. Apkopi instrumentiem veiciet rūpīgi.
Rūpējieties, lai griezējinstrumenti būtu asi
un tīri, nodrošinot kvalitatīvāku un drošāku
darbību. Ievērojiet norādījumus par eļļošanu un
piederumu nomainīšanu. Regulāri pārbaudiet
instrumentus un to bojājuma gadījumā
remontējiet tos pilnvarotā apkopes darbnīcā.
Rūpējieties, lai rokturi un slēdži vienmēr
būtu sausi, tīri un lai uz tiem nebūtu eļļas un
smērvielas.
15. Atvienojiet instrumentu.
Ja instrumentu nelietojat, grasāties veikt
10
apkopi vai mainīt piederumus, piemēram,
asmeni, uzgali un griezējinstrumentu,
atvienojiet instrumentu no elektrotīkla.
16. Noņemiet regulēšanas atslēgas un
uzgriežņu atslēgas.
Izveidojiet sev paradumu vienmēr pārbaudīt,
vai pirms instrumenta ekspluatācijas visas
regulēšanas atslēgas un uzgriežņu atslēgas
no instrumenta ir noņemtas.
17. Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu.
Instrumentu nedrīkst pārnēsāt, turot pirkstu
uz slēdža. Pirms instrumenta pievienošanas
elektrotīklam tas ir obligāti jāizslēdz.
18. Lietojiet tādu pagarinājuma vadu, kas
paredzēts lietošanai ārpus telpām.
Pirms ekspluatācijas pārbaudiet pagarinājuma
vadu un, ja tas ir bojāts, nomainiet pret jaunu.
Ekspluatējot instrumentu ārpus telpām,
izmantojiet tikai tādus pagarinājuma vadus,
kas paredzēti lietošanai ārpus telpām un ir
attiecīgi marķēti.
19. Saglabājiet modrību.
Skatieties, ko jūs darāt. Rīkojieties saprātīgi.
Nestrādājiet ar instrumentu, ja esat noguris vai
atrodaties narkotiku vai alkohola ietekmē.
20. Pārbaudiet, vai nav bojātu detaļu.
Pirms ekspluatācijas rūpīgi pārbaudiet
instrumentu un barošanas vadu, vai tie
darbojas pareizi un veic tiem paredzētās
funkcijas. Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas
ir pareizi savienotas un nav iestrēgušas, vai
detaļas nav bojātas, kā arī vai nav kāds cits
apstāklis, kas varētu ietekmēt tā darbību.
Ja ir bojāts aizsargs vai kāda cita detaļa,
pilnvarotam apkopes centram jāparūpējas par
pareizu salabošanu vai nomaiņu, ja vien šajā
lietošanas rokasgrāmatā nav norādīts citādi.
Bojāti slēdži ir jānomaina pilnvarotam apkopes
centram. Instrumentu nedrīkst ekspluatēt, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Remontu
nedrīkst veikt paša spēkiem.
BRĪDINĀJUMS! Lietojot jebkuru citu
piederumu vai papildierīci, kas nav
ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā,
vai veicot darbu, kas nav paredzēts
šim instrumentam, var rasties
ievainojumu risks.
21. Uzticiet instrumenta apkopi kvalificētam
speciālistam.
Šis elektroinstruments atbilst attiecīgajiem
drošības noteikumiem. Remontu drīkst veikt
tikai kvalificēti speciālisti, lietojot oriģinālās
LATVIEŠU
rezerves daļas, jo operatoram to veikt ir
ārkārtīgi bīstami.
Papildu drošības noteikumi
leņķzāģiem
• Šis instruments ir aprīkots ar īpaši konfigurētu
barošanas vadu, ko drīkst nomainīt tikai
ražotājs vai tā pilnvarots servisa pārstāvis.
• Neizmantojiet salūzušas vai bojātas zāģripas.
• Nelietojiet abrazīvas vai dimanta ripas.
• Lietojiet tikai tādus asmeņus, kuru ātrums, kas
norādīts uz zāģripas, nav mazāks par ātrumu,
kas norādīts uz instrumenta.
• Ar zāģi nedrīkst zāģēt, ja nav uzstādīta
iezāģēšanas plātne.
• Zāģi nedrīkst lietot nekādu citu materiālu
zāģēšanai kā tikai to, ko ieteicis ražotājs.
• Vispirms izņemiet zāģripu no iezāģējuma
apstrādājamajā materiālā, tikai pēc tam
atlaidiet slēdzi.
• Šo instrumentu nedrīkst darbināt, ja nav
uzstādīti aizsargi vai arī, ja tie nedarbojas
pareizi vai nav pareizi apkopti.
• Ar zāģi nedrīkst zāģēt, ja nav uzstādīta
iezāģēšanas plātne.
• Zāģējot ar sagāztu zāģripu, roksvirai ir jābūt
cieši nofiksētai.
• Rūpējieties, lai laukums visapkārt instrumenta
zonai būtu labā kārtībā un uz tā nebūtu izbiruši
tādi materiāli kā skaidas un atgriezumi.
• Izvēlieties pareizo zāģripu zāģējamam
materiālam.
• Izmantojiet pareizi uzasinātas zāģripas.
Ievērojiet maksimālo ātrumu, kas atzīmēts uz
zāģa asmens.
• Ventilatorā nedrīkst iespiest ķīli, lai aizturētu
dzinēja ass kustību.
• Zāģripas aizsargs automātiski paceļas, kad
roksvira tiek nolaista lejup; tas nolaižas pār
zāģripu, kad tiek nospiesta galviņas bloķētāja
atlaišanas svira (12).
• Zāģripas aizsargu nedrīkst pacelt ar roku
nevienā citā gadījumā, izņemot, ja zāģis ir
izslēgts. Uzstādot vai noņemot zāģa asmeni,
vai pārbaudot zāģi, aizsargu var pacelt ar
roku.
• Pirms darba sākšanas pārbaudiet visu
bloķēšanas pogu un piestiprināto rokturu
ciešumu.
• Regulāri pārbaudiet, vai dzinēja atveres ir tīras
un tajās nav skaidu.
• Ja zāģis ir pievienots elektrobarošanas
avotam, nekad nedrīkst tuvināt rokas zāģripas
ceļam.
• Pirms apkopes veikšanas vai zāģripas
nomainīšanas atvienojiet instrumentu no
elektrotīkla.
• Nekādā gadījumā nemēģiniet instrumentu
strauji apturēt, iespiežot asmenī kādu rīku vai
tamlīdzīgi, pretējā gadījumā var gūt smagus
ievainojumus.
• Instrumentu nedrīkst tīrīt vai veikt tam apkopi,
ja tas joprojām darbojas un tā galviņa nav
nekustīgā stāvoklī.
• Pirms piederumu izmantošanas izlasiet
lietošanas rokasgrāmatu. Nepareizi lietojot
piederumus, var izraisīt bojājumus.
• Darbojoties ar zāģa asmeni, jālieto turētājs vai
jāvalkā cimdi.
• Pirms lietošanas pārbaudiet, vai zāģripa ir
uzstādīa pareizi.
• Nomainiet iezāģēšanas plātni, kad tā nolietota.
• Kad uzstādīts ar lāzeri vai LED, netiek atļauta
nekāda apmaiņa ar citu lāzera veidu. Remontu
drīkst veikt tikai lāzera ražotājs vai pilnvarots
pārstāvis.
• Zāģējot kokmateriālus, pievienojiet zāģi
putekļu savākšanas ierīcei. Vienmēr ņemiet
vērā faktorus, kas var ietekmēt putekļu
daudzumu, piemēram:
• Pārliecinieties, vai zāģripa griežas pareizajā
virzienā.
– zāģējamā materiāla veids (skaidu plāksne
izdala vairāk putekļu nekā koksne);
• Nelietojiet tādus asmeņus, kuru izmērs ir
lielāks vai mazāks nekā ieteicams. Pareizos
zāģripas raksturlielumus skatiet tehniskajos
datos. Lietojiet tikai šajā rokasgrāmatā
norādītos asmeņus, kas atbilst EN 847-1.
– zāģa asmens asums;
• Pamēģiniet lietot īpaši veidotus, troksni
mazinošus asmeņus.
• Nelietojiet ATRGRIEZĒJA TĒRAUDA
asmeņus.
– pareizi noregulēts zāģa asmens;
– putekļu nosūcējs ar gaisa plūsmas ātrumu
ne mazāku par 20 m/s.
Putekļu savākšanas ierīcei, kā arī pārsegiem,
trokšņa slāpētājiem un atsūknētājiem jābūt
pareizi noregulētiem.
• Lūdzu, ievērojiet, ka trokšņa iedarbību var
mazināt šādi faktori:
11
LATVIEŠU
-– tādu zāģa asmeņu lietošana, kuri rada
mazāku troksni;
-– tikai labi uzasinātu zāģa asmeņu lietošana.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un
tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
• Regulāri veiciet instrumenta apkopi.
– dzirdes pasliktināšanās;
• Nodrošiniet piemērotu telpas vai darbagalda
apgaismojumu.
– negadījumu risks, ko izraisa rotējošā zāģa
asmens neredzamās daļas;
• Operatoram jābūt pienācīgi apmācītam
instrumenta lietošanā, regulēšanā un
ekspluatācijā.
– ievainojuma risks, mainot neaizsargātu zāģa
asmeni;
• Starplikām un vārpstas gredzeniem jāatbilst
šajā rokasgrāmatā norādītajiem darba
mērķiem.
– kaitējums veselībai, ko izraisa putekļu
ieelpošana, kuri rodas, zāģējot koksni, jo īpaši
ozolu, dižskābardi un MDF paneļus.
• Ja zāģis darbojas un zāģa galviņa neatrodas
nekustīgā stāvoklī, no zāģēšanas zonas
nedrīkst aizvākt atgriezumus vai citas
apstrādājamā materiāla daļas.
• Nekad nezāģējiet apstrādājamos materiālus,
kas ir īsāki par 150 mm.
• Neizmantojot papildu balstu, instruments ir
paredzēts, lai tajā ievietotu apstrādājamo
materiālu ar šādiem maksimālajiem izmēriem:
– Augstums 85 mm, platums 305 mm,
garums 400 mm;
– pirkstu saspiešanas risks, atverot aizsargus.
Turpmākie faktori palielina elpošanas traucējumu
risku:
– zāģējot koksni, nav pievienots putekļu
savācējs;
– putekļu filtri nav iztīrīti, kā rezultātā notiek
nepilnīga putekļu savākšana.
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms izmantošanas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
– Garākiem apstrādājamiem materiāliem
vajag tikt atbalstītiem ar piemērotu papildu
galdu, piemēram, DE7023. Vienmēr droši
piespiediet apstrādājamo materiālu pie
zāģa galda.
Valkājiet ausu aizsargus
Valkājiet acu aizsargus
• Ja notiek negadījums vai instruments
sabojājas, nekavējoties izslēdziet instrumentu
un atvienojiet to no elektrotīkla.
Pārvietošanai piemērots punkts
• Ziņojiet par bojājumu un uzstādiet zāģim
nepārprotamus brīdinājumus, lai neviens cits
to neekspluatētu.
• Ja zāģējot zāģripa nosprūst pārmērīga
spiediena spēka dēļ, izslēdziet instrumentu
un atvienojiet to no elektrotīkla. Atbrīvojiet
zāģa asmeni no apstrādājamā materiāla un
pārbaudiet, vai tas brīvi griežas. Ieslēdziet
instrumentu un sāciet no jauna zāģēt, bet
šoreiz ar mazāku spēku.
• Nedrīkst zāģēt vieglos sakausējumus, jo īpaši
magniju.
• Ja vien iespējams, piestipriniet instrumentu
darbagaldam, izmantojot 80 mm garas
bultskrūves ar 8 mm lielu diametru.
Netuviniet rokas zāģripai
DATUMA KODA NOVIETOJUMS (2. ATT.)
Datuma kods (v v), kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir uzdrukāts uz korpusa.
Piemērs:
2012 XX XX
Ražošanas gads
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 Daļēji samontēts šķērszāģēšanas leņķzāģis
Atlikušie riski
2 Sešštūru uzgriežņu atslēga 4/6 mm
Ekspluatējot zāģus, parasti pastāv arī šādi riski:
1 250 mm TCT zāģripa
– ievainojumi, kas radušies, pieskaroties
rotējošām detaļām.
12
1 materiāla skava
1 lietošanas rokasgrāmata
LATVIEŠU
1 izvērsts skats
• Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav bojāts
instruments, tā detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (1., 2., 7., 11., 12. att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
a. slēdža mēlīte
b. aizsarga bloķētāja atlaišanas svira
c. darba rokturis
d. piestiprināts augšējais aizsargs
e. ārējais atloks
f. zāģripas skrūve
g. apakšējais zāģripas aizsargs
h. zāģa asmens
hh. XPS™ darba lukturis
ii. Savērpto bloķētāju savienotājs (DWV9000,
papildpiederumi)
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Jūsu DEWALT šķērszāģēšanas leņķzāģis
ir paredzēts profesionāliem koksnes, koka
izstrādājumu, plastmasas un alumīnija zāģēšanas
darbiem. Tas precīzi, vienkārši un droši veic
šādus zāģēšanas darbus: šķērszāģēšanu,
garenzāģēšanu, slīpu zāģēšanu un leņķzāģēšanu.
Kad salikta ar piemērotu zāģa asmeni, šis
instruments ir paredzēts alumīnija profilu
zāģēšanai līdz pat 4,0 mm maksimālajam
biezumam. NEKAD negrieziet magniju.
Šis instruments ir paredzēts lietošanai ar karbīda
stiegrotu uzgali 250 mm nominālam asmens
diametram.
NEIZMANTOJIET mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
i. slīdošā norobežotāja stiprināšanas svira
(11. att.)
Šie leņķzāģi ir profesionālai lietošanai paredzēti
elektroinstrumenti.
j. Nostiprināts galds
NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo
instrumentu ekspluatē nepieredzējuši operatori,
viņi ir jāuzrauga.
k. iezāģēšanas plātne
l. Leņķa roksvira
m. leņķa slēgsvira
n. rotējošā galda/leņķa roksvira
o. leņķa skala
p. leņķa skalas skrūves (12. att.)
q. Slīdošais norobežotājs
r. Putekļu atsūkšanas vārsts
s. šķērskoka bloķētājs
t. slīpuma nostiprināšanas rokturis
u. Slīpuma skala
v. darbgalda montāžas caurumi
w. Bloķēšanas poga
x. Šķērskoka restes
y. Zāģa galviņa
z. Sešstūru uzgriežņu atslēgas
aa. Vada skava
bb. Slēdzenes caurums
cc. Ignorēšanas poga
dd. Pārvietošanas robojumi (pa kreisi un pa labi)
ee. Iekšējais atloks (7. att.)
ff. Materiāla skava
gg. XPS™ darba luktura ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzis
BRĪDINĀJUMS! Neizmantojiet
instrumentus nolūkam, kuram tie nav
tiem paredzēti.
• Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir
ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās
spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja
vien tās neuzrauga persona, kas atbild par
viņu drošību. Bērnus nedrīkst atstāt bez
uzraudzības ar instrumentu.
Elektrodrošība
Elektrodzinējs ir paredzēts tikai vienam noteiktam
spriegumam. Pārbaudiet, vai barošanas avota
spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam
spriegumam.
Šim instrumentam ir dubulta izolācija
atbilstoši LVS EN 61029, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads.
BRĪDINĀJUMS! 115 V instrumenti
jādarbina ar droša izolējoša
pārveidotāja palīdzību, un starp
primāro un sekundāro tinumu jābūt
iezemētam ekrānam.
Ja strāvas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT
remonta darbnīcās.
13
LATVIEŠU
Ja ir jānomaina vads, tad šis remonts jāveic tikai
pilnvarotam servisa pārstāvim vai kvalificētam
elektriķim.
Nepieciešami sekojošie vadi:
DWS778:
H05RN-F, 2x1,0 mm²
DWS778 LX:
H05RR-F, 2x1,5 mm²
Barošanas vada
kontaktdakšas nomaiņa (tikai
Apvienotajai Karalistei un
Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada
kontaktdakša:
• nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
• pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
• pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst
pievienot pie zemējuma termināļa.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 13 A.
Barošanas vada kontaktdakšas uzstādīšana 115 V instrumentiem (tikai Apvienotajai
Karalistei un Īrijai)
• Uzstādītajai kontaktdakšai jāatbilst BS
EN 60309 (BS4343), 16 ampēriem, zemējuma
kontakta pozīcijai 4h.
BRĪDINĀJUMS! Vada skavai
(aa) vienmēr jābūt pareizi un cieši
piestiprinātai pie vada apvalka.
Pagarinājuma vada lietošana
Ja ir vajadzīgs pagarinājuma vads, lietojiet atzītu
trīsvadu pagarinājuma vadu, kas ir piemērots šī
instrumenta ieejas jauda (sk. tehniskos datus).
Minimālais vadītāja izmērs ir 1,5 mm2; maksimālais
garums ir 30 m.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet vadu no tā
pilnībā nost.
SALIKŠANA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
14
mainīšanas vai arī remontdarbiem
izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
Slēdzim jāatrodas izslēgtā pozīcijā.
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
Izņemšana no iepakojuma
Motors un aizsargi jau ir salikti uz pamatnes.
Darbagalda uzstādīšana
(2. att.)
1. Visās četrās kājās ir izveidoti caurumi
(v), lai varētu ērti piestiprināt pie galda. Ir
pieejami divu dažādu lielumu caurumi, lai
varētu izmantot dažāda izmēra bultskrūves.
Pieskrūvēšanai nav jāizmanto abi dažādie
caurumi, izmantojiet tikai vienu no tiem. Lai
zāģis neizkustētos, tas ir cieši jāpieskrūvē.
Lai instruments būtu pārvietojams, to var
piestiprināt arī pie vismaz 12,5 mm (1/2 collas)
bieza finiera gabala, ko pēc tam var
piestiprināt pie zāģa galda vai pārvietot uz citu
darbavietu un piestiprināt to tur.
2. Piestiprinot šo instrumentu pie finiera gabala,
montāžas skrūves nedrīkst būt izvirzītas
tā apakšdaļā. Finierim jāatrodas līdzeni
uz instrumenta atbalsta. Piestiprinot zāģi
darba virsmai, nofiksējiet tikai uz bloķēšanas
izciļņiem, kur atrodas montāžas skrūvēm
paredzētie caurumi. Ja nofiksēsiet kādā citā
zāģa vietā, tas nedarbosies pareizi.
3. Lai asmens neiestrēgtu un darbs būtu precīzs,
virsma, kur uzstādīts zāģis, nedrīkst būt
grubuļaina vai kā citādi nelīdzena. Ja zāģis
šūpojas uz virsmas, palieciet zem vienas no tā
kājām plānu materiāla gabaliņu, lai zāģis cieši
turētos uz darba virsmas.
Zāģa asmens nomainīšana
(2., 6.-8. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem
izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
Slēdzim jāatrodas izslēgtā pozīcijā.
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS! Jauna asmens zobi ir
ļoti asi un var būt bīstami.
LATVIEŠU
BRĪDINĀJUMS! Ievērojiet, ka zāģa
asmens jānomaina tikai tādā veidā,
kā šeit norādīts. Izmantojiet tikai tādas
zāģripas, kuri norādītas tehniskajos
datos; Kat. nr.: ieteicams DT4260.
SVARĪGI! Zāģa galviņai (y) vajag būt tās
augstākajā pozīcijā, lai uzstādītu jaunu zāģripu.
1. Lai paceltu zāģa galviņu (y) līdz tās
augstākajai pozīcijai, nospiediet uz leju zāģa
galviņu (y) un velciet bloķēšanas pogu (w).
2. Atlaidiet uz leju vērsto spiedienu un ļaujiet
zāģa galviņai pacelties līdz tās pilnajam
augstumam.
3. Ievietojiet 6 mm sešstūra uzgriežņu atslēgu
(z) dziļi iekšā vārpstas bloķētājā (uu), kas
atrodams zāģripas ass pretējā pusē, un turiet
to (6., 8. att.).
4. Ievietojiet citu 6 mm sešstūra uzgriežņu atslēgu (z) iekšā zāģripas skrūvē (f) un atskrūvējiet
to, griežot pulksteņrādītāja virzienā. Noņemiet
zāģripas skrūvi (f) un ārējo atloku (e).
5. Nospiediet apakšējā aizsarga bloķētāja
atboķēšanas sviru (b), lai paceltu apakšējo
zāģripas aizsargu (g), un noņemiet zāģripu (h).
6. Uzstādiet jauno zāģa zāģripu uz pleca, kas
nodrošināts uz iekšējā atloka (ee) (7. att.),
pārliecinoties, ka zāģripas apakšējās malas
zobi ir vērsti uz norobežotāja pusi (projām no
operatora).
7. Aizvietojiet ārējo atloku (e), pārliecinoties, ka
pozīcijas kronšteini (jj) ir ievietoti pareizi, katrs
uz savas motora ass puses.
8. Ievietojiet zāģripas skrūvi (f) un ieskrūvējiet
to ar 6 mm sešstūra uzgriežņu atslēgu (z),
griežot pretēji pulksteņrādītāja virzienam,
kamēr turiet 6 mm sešstūra uzgriežņu atslēgu
(z) ar otru roku (8. att.).
9. Noņemiet divas sešstūra uzgriežņu atslēgas
(z) un ievietojiet tās atpakaļ savā turētājā.
PIELĀGOJUMI
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem
izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
Slēdzim jāatrodas izslēgtā pozīcijā.
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
Šis leņķzāģis ir precīzi noregulēts rūpnīcā. Ja
pārvadāšanas, pārvietošanas vai citu iemeslu dēļ ir
vajadzīgs no jauna noregulēt, ievērojiet turpmākos
norādījumus, lai noregulētu zāģi. Kad tas ir
paveikts, šiem regulējumiem ir jāpaliek precīziem.
Šķērskoka restu pielāgošana
nemainīgam zāģēšanas
dziļumam (1., 2., 9. un 10. att.)
Asmenim vajag darboties pie nemainīga
zāģēšanas dziļuma līdzi galda pilnajam garumam,
un tas nedrīkst pieskarties nostiprinātā galda
spraugas aizmugurē vai arī rotējošās roksviras
priekšpusē. Lai to panāktu, šķērskoka restēm (x)
vajag būt perfekti paralēlām ar galdu, kad zāģa
galviņa (y) ir pilnībā atlaista.
1. Nospiediet apakšējā aizsarga bloķētāja
atlaišanas sviru (b) (1. att.).
2. Pilnībā nospiediet zāģa galviņu līdz
aizmugurējai pozīcijai un nomēriet augstumu
no rotējošā galda (n) līdz ārējā atloka apakšai
(e) (10. att.).
3. Pagrieziet zāģa galviņas šķērskoka bloķētāju
(s) (2. att.).
4. Turot zāģa galviņu pilnībā atlaistu, velciet
galviņu līdz tā ceļa pašām beigām.
5. Nomēriet vēlreiz augstumu, kas atkal parādīts
10. attēlā. Abām vērtībām vajadzētu būt
identiskām.
6. Ja ir vajadzīgs noregulēt, rīkojieties šādi
(9. att.):
a. Atskrūvējiet bloķētāja uzgriezni (kk) skavā
(ll) zem augšējā putekļu atsūkšanas vārsta
(r) (1. att.) un pielāgojiet skrūvi (mm), kā
nepieciešams, sekojot līdzi katram solim.
b. Aizskrūvējiet bloķētāja uzgriezni (kk).
BRĪDINĀJUMS! Pagriežot grozāmo
sviru 90° vertikālā un 45° sagāzuma
pozīcijās, vienmēr pārbaudiet vai
zāģripa nepieskaras galdam spraugas
aizmugurē vai tā priekšpusē.
Neieslēdziet, pirms neesat to
pārbaudījis!
Norobežojuma regulēšana
(11. att.)
Paceliet bīdāmā norobežotāja fiksācijas kloķi (i)
pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai atbrīvotu.
Pārvietojiet bīdāmo norobežotāju (q) pozīcijā,
kurā nav saskares ar zāģripu, pēc tam pievelciet
norobežotāja kloķi pulksteņrādītāja virzienā.
15
LATVIEŠU
Zāģripas pārbaude un regulēšana attiecībā pret norobežotāju (2., 12. un 13. att.)
atskrūvējiet skrūvi (pp), ar ko piestiprināts
rādītājs, un virziet rādītāju pēc vajadzības.
1. Atbrīvojiet leņķa fiksatoru (m).
Sagāzuma leņķa pārbaude un
regulēšana (2., 14. un 16. att.)
2. Novietojiet īkšķi uz leņķa regulēšanas sviras (l)
piespiediet leņķa regulēšanas fiksatoru (m), lai
atbrīvotu grozāmo galdu / leņķa sviru (n).
Sagāzuma leņķa pārregulēšana ļauj iestatīt
maksimālo sagāzuma leņķi uz 45° vai 48°, kā
nepieciešams.
3. Groziet leņķa sviras plecu, līdz slēgsvira to
novieto 0° leņķa stāvoklī.
1. Pārliecinieties, ka pārregulēšanas kloķis (ss) ir
novietots kreisajā pozīcijā.
4. Bīdiet uz leju galviņu un nofiksējiet to pozīcijā,
izmantojot fiksācijas pogu (w).
2. Atbrīvojiet slīpuma fiksācijas rokturi (t).
5. Pārliecinieties, ka divas 0° atzīmes (nn) uz
leņka skalas (o) ir redzamas.
6. Novietojiet stūreni (oo) pret norobežotāja
kreiso pusi (q) un zāģripu (h).
BRĪDINĀJUMS! Nepieskarieties ar
stūreni asmens zobu galiem.
7. Ja ir vajadzīgs noregulēt, rīkojieties šādi.
a. Atbrīvojiet leņķa skalas skrūves (p) (12. att.)
un virziet skalas/leņķa sviras mehānismu
uz kreiso vai labo pusi, līdz asmens atrodas
90° leņķī pret norobežotāju, ko nosaka ar
stūreņa palīdzību (oo) (13. att.).
b. No jauna pievelciet leņķa skalas skrūves
(p).
Zāģripas pārbaude un
regulēšana attiecībā pret galdu
(2., 14.-16. att.)
1. Atbrīvojiet slīpuma fiksācijas rokturi (t)
(14. att.).
2. Piespiediet zāģa galviņu (y) pa labi, lai
nodro';sinātu, ka tas atrodas pilnībā vertikāli,
un pievelciet slīpuma fiksācijas rokturi.
3. Novietojiet uzstādīšanas stūreni (oo) uz galda
vertikālā stāvoklī pret asmeni (h) (15. att.).
BRĪDINĀJUMS! Nepieskarieties ar
stūreni asmens zobu galiem.
4. Šis ir 45° sagāzuma tāvoklis.
5. Ja ir nepieciešama regulēšana, pagrieziet 45°
sagāzuma regulēšanas atdures skrūvi (tt),
izmantojot 4 mm sešskaldņu atslēgu (z), uz
iekšpusi vai uz ārpusi, līdz sagāzuma rādītājs
(rr) rāda 45°.
BRĪDINĀJUMS! Virzīšanas rievas
var aizsprostot zāģu skaidas. Iztīriet
virzīšanas rievas ar stienīti vai zema
spiediena gaisa plūsmu.
Pirms ekspluatācijas
BRĪDINĀJUMS!
• Uzstādiet piemērotu zāģripu.
Neizmantojiet pārlieku nodilušas
zāģripas. Maksimālais instrumenta
rotācijas ātrums nedrīkst pārsniegt uz
zāģripas norādīto rotācijas ātrumu.
• Nezāģējiet ļoti mazus materiāla
gabaliņus.
• Ļaujiet zāģripai griezt brīvi. Nespiediet
pārāk spēcīgi.
• Pirms zāģēšanas nogaidiet, līdz
dzinējs sasniedz pilnus apgriezienus.
• Pārbaudiet visu bloķēšanas kloķu un
fiksācijas rokturu ciešumu.
• Nostipriniet apstrādājamo materiālu.
a. Atbrīvojiet slīpuma nostiprināšanas rokturi
(t)un, izmantojot seškanšu atslēgu (z),
grieziet vertikālās pozīcijas regulēšanas
skrūvi (qq) uz iekšpusi vai ārpusi, līdz
zāģripa atrodas 90° leņķī pret galdu, ko
nosaka ar stūreņa palīdzību.
• Lai arī ar šo zāģi iespējams sazāģēt
koksni un krāsaino metālus, šie
lietošanas norādījumi attiecas
tikai uz koksnes zāģēšanu. Tādi
paši nosacījumi attiecas uz citiem
materiāliem. Ar šo zāģi nedrīkst
zāģēt materiālus no metāla (tērauda
un dzelzs) vai mūri! Neizmantojiet
jebkādas abrazīvas ripas.
b. Ja slīpuma rādītājs (rr) neatrodas
pret slīpuma skalas (u) nulles atzīmi,
• Vienmēr jāizmanto iezāģēšanas
plātne. Nedarbiniet instrumentu, ja
4. Ja ir vajadzīgs noregulēt, rīkojieties šādi.
16
3. Nostājoties instrumenta priekšpusē,
pārvietojiet zāģa galviņu (y) pa kreisi.
LATVIEŠU
iezāģēšanas sprauga ir platāka nekā
10 mm.
EKSPLUATĀCIJA
Lietošanas norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet
drošības norādījumus un spēkā esošos
normatīvos aktus.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem
izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
Slēdzim jāatrodas izslēgtā pozīcijā.
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
Lietotājiem Apvienotajā Karalistē jāiepazīstas
ar „1974. gada kokapstrādes darbagaldu
noteikumiem” un visiem to turpmākiem
grozījumiem.
Instrumentam jābūt novietotam tā, lai galda
augstums un stabilitāte atbilstu ergonomikas
prasībām. Instrumenta atrašanās vieta jāizraugās
tāda, kas operatoram ir labi pārredzama un kurā
viņam ir pietiekami daudz brīvas vietas visapkārt
instrumentam, lai varētu netraucēti apstrādāt
materiālus.
Lai mazinātu vibrācijas radīto ietekmi, raugieties,
lai apkārtējā temperatūra nebūtu pārāk zema,
instruments un piederumi būtu labā darba kārtībā
un apstrādājamā materiāla izmērs atbilstu
instrumentam.
Ieslēgšana un izslēgšana
(1. att.)
Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzī (a) ir caurums (bb),
kas paredzēts piekaramās atslēgas ievietošanai
tajā, lai instrumentu nobloķētu.
1. Lai darbinātu instrumentu, nospiediet mēlītes
slēdzi (a).
2. Lai apturētu instrumentu, atlaidiet slēdzi.
XPS™ LED darba luktura
lietošana (1. att.)
PIEZĪME. Leņķzāģim jābūt pievienotam
elektrotīklam.
XPS™ LED darba lukturis ir aprīkots ar
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (gg). XPS™ LED
darba lukturis darbojas neatkarīgi no leņķzāģa
slēdža mēlītes. Strādājot ar zāģi, nav obligāti
jāizmanto šis lukturis.
Kokmateriāla zāģēšana pa līniju, kas novilkta ar
zīmuli
1. Ieslēdziet XPS™ lukturi, tad nolaidiet darba
rokturi (c), lai zāģripa (h) atrastos tuvu
kokmateriālam. Uz kokmateriāla ir redzama
asmens ēna.
2. Savietojiet zīmuļa līniju ar asmens ēnas malu.
Ja vajadzīgs, noregulējiet sagāzumu vai leņķi,
lai varētu precīzi savietot ar zīmuļa līniju.
Ķermeņa un roku novietojums
Leņķzāģa ekspluatācijas laikā pareizi novietojot
ķermeni un rokas, zāģēšanas darbu var paveikt
vieglāk, daudz precīzāk un drošāk.
BRĪDINĀJUMS!
• Rokas nekad nedrīkst turēt
zāģēšanas vietas tuvumā.
• Rokām vienmēr jāatrodas vismaz
150 mm attālumā no zāģripas.
• Zāģējot turiet materiālu cieši pie
galda un pret ierobežotāju. Netuviniet
rokas, līdz slēdzis nav atlaists
un asmens nav pilnībā pārstājis
darboties.
• Pirms zāģēšanas vienmēr veiciet
pārbaudi (nepievienojot instrumentu
elektrotīklam), lai pārbaudītu asmens
ceļu.
• Nesakrustojiet savas rokas.
• Stāviet stingri ar kājām uz grīdas un
saglabājiet pienācīgu līdzsvaru.
• Pārvietojot zāģa sviras plecu pa kreisi
un labi, liecieties tai līdzi un stāviet
mazliet sāņus no zāģa asmens.
Parasta zāģēšana
VERTIKĀLS TAISNS ŠĶĒRSZĀĢĒJUMS (1., 2.,
17. ATT.)
PIEZĪME. Izmantojiet 250 mm zāģripas ar
30 mm urbumu tapnim, lai nodrošinātu
nepieciešamās griešanas spējas.
1. Paceliet zāģa galviņu (y) līdz tās augstākajai
pozīcijai, uzspiežot lejup zāģa galviņai (y)
un izvelkot bloķēšanas pogu (w). Atlaidiet uz
leju vērsto spiedienu un ļaujiet zāģa galviņai
pacelties līdz tās pilnajam augstumam.
2. Saspiediet leņķa fiksatoru (m), pēc tam
pārvietojiet sviru stāvoklī 0°.
3. Atbrīvojiet leņķa fiksatoru.
17
LATVIEŠU
4. Vienmēr nodrošiniet, ka leņķa fiksators pirms
zāģēšanas ir vienmēr cieši nostiprināts.
VERTIKĀLS LEŅĶISKS ŠĶĒRSZĀĢĒJUMS (1.,
19. ATT.)
5. Novietojiet apstrādājamo koka materiālu pret
bīdāmo norobežotāju (q) un nodrošiniet to ar
materiāla skavu (ff).
1. saspiediet leņķa fiksatoru (m). Pārvietojiet
sviras plecu pa kreisi vai pa labi līdz
vajadzīgajam leņķim.
6. Lai atbrīvotu galviņu, turiet darba rokturi (c)
un nospiediet galviņas bloķētāja atlaišanas
sviru (b). Lai iedarbinātu motoru, nospiediet
slēdža mēlīti (a). Griešanu ir ieteicams uzsākt
norobežotāja tuvumā.
2. Leņķa slēgsvira automātiski nofiksējas 0°,
15°, 22,5°, 31,62°, 45° un 50° leņķi gan uz
kreiso, gan labo pusi. Ja ir vajadzīgs uzstādīt
kādā citā leņķī starp šiem leņķiem, cieši turiet
galviņu un nofiksējiet, pievelkot leņķa sviru.
7. Nospiediet galviņu, lai asmens varētu
zāģēt cauri kokmateriālam un iedziļināties
plastmasas iezāģējuma plātnē (k).
3. Vienmēr nodrošiniet, ka leņķa fiksators pirms
zāģēšanas ir vienmēr cieši nostiprināts.
8. Kad zāģēšana ir pabeigta, atlaidiet slēdzi un
nogaidiet, līdz zāģa asmens ir pilnībā pārstājis
darboties, tikai pēc tam atgrieziet galviņu
atpakaļ paceltajā miera stāvoklī.
BRĪDINĀJUMS!
• Dažiem plastmasu profilu veidiem ir
ieteicams izpildīt operācijas pretējā
kārtībā.
• Apakšējais zāģripas aizsargs ir
izveidots, lai tas ātri aizvērtos, kad
tiek atlaista svira (b). Ja tas nenotiek,
nogādājiet zāģi pilnvarotam DEWALT
pārstāvim.
SLĪDZĀĢĒŠANAS VEIKŠANA (1., 2., 18. ATT.)
1. Pagrieziet zāģa galviņas traversas bloķētāju
(s), lai atbrīvotu.
2. Piespiediet uz leju zāģa galviņu (y), izvelciet
bloķēšanas pogu (w) un ļaujiet zāģa galviņai
pacelties tās augstākajā pozīcijā.
3. Novietojiet apstrādājamo koka materiālu pret
bīdāmo norobežotāju (q) un nodrošiniet to ar
materiāla skavu (ff).
4. Pazeminiet zāģa galviņu, pēc tam velciet
galviņu līdz tās ceļa pašām beigām.
5. Nospiediet apakšējā aizsarga bloķētāja
atlaišanas sviru (b), lai atbrīvotu aizsargu. Lai
iedarbinātu motoru, nospiediet slēdža mēlīti
(a).
6. Lai pārgrieztu apaļkoku, nospiediet uz leju
zāģa galviņu līdz galam un bīdiet galviņu
atpakaļ, lai pabeigtu zāģējumu.
7. Kad zāģēšana ir pabeigta, atlaidiet slēdzi un
nogaidiet, līdz zāģa asmens ir pilnībā pārstājis
darboties, tikai pēc tam atgrieziet galviņu
atpakaļ paceltajā miera stāvoklī.
BRĪDINĀJUMS! Pabeidzot
slīdzāģēšanas darbu, zāģa galviņa
vienmēr jānofiksē aizmugurējā stāvoklī.
18
4. Rīkojieties tāpat, kā minēts norādēs par
vertikāli taisnu šķērszāģēšanu.
BRĪDINĀJUMS! Zāģējot kokmateriāla
galā mazu atgriezumu zem leņķa,
novietojiet kokmateriālu tā, lai
nozāģējamā atgriezuma daļa
atrastos tajā asmens pusē, kurā
pret norobežotāju ir lielākais leņķis,
piemēram, zāģējot leņķī pa kreisi,
atgriezumam jāatrodas labajā pusē,
bet, zāģējot leņķī pa labi, atgriezumam
jāatrodas kreisajā pusē.
SAGĀZUMA ŠĶĒRSZĀĢĒJUMI (11., 14.,
20. ATT.)
Sagāzuma leņķi var būt no 0° līdz 48° pa kreisi.
Sagāzuma leņķus līdz 45° var nozāģēt iestatot
leņķa sviru starp nulles atzīmi un maksimāli 45°
leņķa atzīmi uz labo vai kreiso pusi.
1. Atbrīvojiet bīdāmā norobežotāja fiksācijas kloķi
(i) un virziet norobežotāja projām no zāģripas.
2. Atbrīvojiet sagāzuma fiksācijas rokturi (t) un
iestatiet vajadzīgo sagāzumu.
3. Iestatiet pārregulēšanas pogu (cc), ja
nepieciešams.
4. Cieši turiet galviņu un neļaujiet tai nokrist.
5. Pievelciet cieši sagāzuma fiksācijas rokturi (t).
6. Bīdiet norobežotāju virzienā uz ripzāģi,
pārliecinoties, ka tas nesaskaras ar zāģripu,
pēc tam pievelciet norobežotāja fiksācijas kloķi
pulksteņrādītāja virzienā.
7. Rīkojieties tāpat, kā minēts norādēs par
vertikāli taisnu šķērszāģēšanu.
Krāsaino metālu zāģēšana
Kad tiek zāģēti krāsainie māli, instrumentu
var lietot tikai, lai veiktu vertikālus taisnus un
leņķiskus šķērszāģējumus leņķzāģēšanas
režīmā. Mēs iesakām ka sagāzuma un kombinēto
leņķzāģēšanu nevajadzētu veikt krāsainajiem
LATVIEŠU
Tas ir leņķzāģēšanas un sagāzuma zāģēšanas
apvienojums. Ar šo zāģēšanas paņēmienu
izgatavo rāmjus vai kastes ar slīpu malu,
piemēram, līdzīgas 21. attēlā redzamajai.
BRĪDINĀJUMS! Ja ik pēc zāģējuma
jāmaina zāģēšanas leņķis, ikreiz cieši
jānofiksē slīpuma nostiprināšanas
rokturis un leņķa bloķētājs. Tie ir
jānofiksē ikreiz, mainot pagriešanas vai
sagāšanas leņķi.
BRĪDINĀJUMS! Materiāls zāģēšanas
laikā nedrīkst pārbīdīties, tādēļ cieši
nostipriniet to. Pirms sviras pacelšanas
jānogaida, līdz zāģripa pilnībā pārstāj
darboties. Ja apstrādājamā materiāla
aizmugurē joprojām atšķeļas mazas
koksnes daļiņas, pielīmējiet izolācijas
lenti pie materiāla tajā vietā, kur
veiksiet zāģējumu. Zāģējiet cauri lentei
un pēc darba paveikšanas uzmanīgi
noņemiet to nost.
• Turpmāk redzamā diagramma palīdzēs
izvēlēties piemērotu pagriešanas un
sagāšanas leņķi visbiežākajiem kombinētās
slīpzāģēšanas darbiem.
• Diagrammā izvēlieties vajadzīgo leņķi „A”
(22. att.) veicamajam darbam un atrodiet šo
pašu leņķi uz atbilstošās diagrammas līknes.
No šīs vietas virzieties diagrammā uz leju, lai
atrastu pareizo slīpo leņķi, un taisni pa kreisi,
lai sameklētu pareizo zāģēšanas leņķi.
1. Ievietojiet to atverē aiz ierobežotāja. Skavai
(ff) jābūt vērstai pret leņķzāģa aizmuguri.
Pārbaudiet, vai rieva uz skavas stieņa pilnībā
ievietojas leņķzāģa pamatnē. Ja rieva ir
redzama, skavu nevar nostiprināt.
2. Grieziet skavu par 180° virzienā uz leņķzāģa
priekšpusi.
3. Atlaidiet pogu, lai noregulētu skavu uz augšu
vai leju, pēc tam ar pogu precīzai regulēšanai
cieši nostipriniet apstrādājamo materiālu.
75
15
20
25
30
65
40
45
40
50
55
60
40
35
KVADRĀTVEIDA
KASTE
70
85
80
10
35
45
35
40
6 MALU KASTE
30
30
70
35
65
30
25
55
60
25
50
65
45
20
40
55
60
20
25
45
15
20
35
50
SKAVAS UZSTĀDĪŠANA
5
75
Zāģējot krāsaino metālu, vienmēr to piestipriniet ar
materiāla skavu. Pārliecinieties, ka apstrādājamais
materiāls ir cieši piestiprināts.
UZSTĀDIET ZĀĢIM ŠO ZĀĢĒŠANAS LEŅĶI
Lai panāktu vislabākos rezultātus, izmantojiet šim
zāģim paredzēto skavu (ff).
0
15
30
40
15
25
35
30
10
8 MALU KASTE
10
15
20
15
5
10
20
25
10
KASTES MALAS LEŅĶIS (LEŅĶIS „A”)
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr lietojiet
materiāla skavu.
45
70
Materiāla nostiprināšana (23.25. att.)
85
Kvalitatīvs un vienmērīgs zāģējums atkarīgs
no vairākiem faktoriem, piemēram, zāģējamā
materiāla. Lai, zāģējot formas un veicot citus
precīzus zāģēšanas darbus, apstrādātās malas
būtu maksimāli līdzenas, izmantojiet asu zāģripu
(60 zobu, karbīda) un lēnāku, vienmērīgāku
zāģēšanas ātrumu.
Kombinēts leņķisks
šķērszāģējums (21., 22. att.)
80
• Kad lietojat eļļošanas materiālus, izmantojiet
tikai ziedi vai atsevišķu izsmidzināšanu.
Nelietojiet emulsijas vai līdzīgus šķidrumus.
85
• Vienmēr lietojiet zāģripas, kas ir kvalificētas
krāsaino metālu griešanai.
80
• Zāģējot krāsaino metālu, vienmēr to
piestipriniet ar materiāla skavu. Pārliecinieties,
ka apstrādājamais materiāls ir cieši
piestiprināts.
PIEZĪME. Zāģējot ar sagāzumu, novietojiet
skavu pamatnei labajā pusē. PIRMS
ZĀĢĒŠANAS VIENMĒR VEICIET PĀRBAUDI
(NEPIEVIENOJOT INSTRUMENTU
ELEKTROTĪKLAM), LAI PĀRBAUDĪTU ASMENS
CEĻU. SKAVA NEDRĪKST TRAUCĒT ZĀĢA VAI
AIZSARGU KUSTĪBAI.
75
metāliem. Instrumentu nedrīkst izmantot dzelzs
metālu griešanai.
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
UZSTĀDIET ZĀĢIM ŠO SLĪPO LEŅĶI
1. Iestatiet zāģi noteiktajos leņķos un veiciet
dažus izmēģinājuma zāģējumus.
2. Tad pamēģiniet salikt sazāģētos gabalus kopā.
Piemērs: Lai pagatavotu četru malu kasti
ar 25° lieliem ārējiem leņķiem (leņķis „A”),
19
LATVIEŠU
(22. att.), skatiet augšējo labo līkni. Uz līknes
skalas atrodiet 25° atzīmi. Virzieties pa
horizontālo šķērsojošo līniju pa kreisi vai pa
labi, lai iegūtu zāģēšanas leņķa iestatījumu
uz zāģa (23°). Tāpat virzieties pa vertikālo
šķērsojošo līniju augšup vai lejup, lai iegūtu
slīpā leņķa iestatījumu uz zāģa (40°). Vienmēr
izmēģiniet zāģējumus uz dažiem atgriezumu
gabaliem, lai pārbaudītu zāģa iestatījumus.
BRĪDINĀJUMS! Nekad nepārsniedziet
kombinētā leņķa ierobežojumus - 45°
sagāzumu ar 45° leņķi uz kreiso vai
labo pusi.
nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas
instrumenta apkopes un regulāras tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem
izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
Slēdzim jāatrodas izslēgtā pozīcijā.
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS! Ja zāģa asmens ir
nodilis, tas jānomaina pret jaunu un
asu griezējripu.
Putekļu nosūkšana (1., 3.,
4. att.)
BRĪDINĀJUMS! Ja vien iespējams,
jāpievieno paredzētā putekļu
savākšanas ierīce atbilstoši attiecīgiem
noteikumiem par putekļu emisiju.
Pievienojiet zāģi putekļu savākšanas ierīci, kas ir
izveidota saskaņā ar atbilstošiem noteikumiem.
Ārēji pievienoto sistēmu gaisa plūsmas ātrumam
jābūt 20 m/s +/- 2 m/s. Ātrumam jābūt izmērītam
savienošanas caurulē pievienošanas punktā, ar
pievienotu, bet nedarbojošos instrumentu.
PIEZĪME. DWV9000 ar pagriešanu fiksējams
ātrais savienotājs (ii) tiek ieteikts kā optimālais
piederums, lai pievienotu putekļu nosūkšanas
ierīci.
Transportēšana (1., 2. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai varētu ērti
pārnēsāt leņķzāģi, pamatne ir aprīkota
ar robojumiem abās pusēs (dd). Nekad
neizmantojiet aizsargus, lai paceltu vai
transportētu leņķzāģi,
1. Lai transportētu leņķzāģi, iestatiet sagāzuma
un leņķa pozīcijas uz 0°.
2. Nospiediet apakšējā aizsarga bloķētāja
atlaišanas sviru (b) (1. att.).
3. Piespiediet uz leju zāģa galviņu un iespiediet
uz iekšu bloķēšanas pogu (w) (2. att.).
4. Novietojiet zāģa galviņu paceltajā miera
stāvoklī un pievelciet traversas bloķētāju (s).
APKOPE
Šis DEWALT instruments ir paredzēts ilglaicīgam
darbam ar mazāko iespējamo apkopi. Nepārtraukti
20
Eļļošana
Šis elektroinstruments nav papildus jāeļļo.
Tīrīšana
Pirms lietošanas rūpīgi pārbaudiet augšējo
zāģripas aizsargu, kustīgo apakšējo zāģripas
aizsargu, kā arī putekļu nosūkšanas cauruli, lai
noteiktu, ka tā darbojas pareizi. Raugieties, lai
kādu no tiem nenosprostotu skaidas, putekļi vai
apstrādājamā materiāla fragmenti.
Ja starp zāģa asmeni un aizsargiem iestrēguši
apstrādājamā materiāla fragmenti, atvienojiet
instrumentu no elektrotīkla un ievērojiet sadaļā
Zāģripas montāžaminētos norādījumus. Iztīriet
iestrēgušo materiālu un no jauna uzstādiet zāģa
asmeni.
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
visapkārt tām. Veicot šo darbību,
valkājiet atzītu acu aizsargaprīkojumu
un putekļu masku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu
tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst
izmantot šķīdinātājus vai citas asas
ķīmiskas vielas. Šīs vielas var sabojāt
šo detaļu materiālu. Lietojiet tikai
ziepjūdenī samērcētu lupatiņu. Nekādā
gadījumā nepieļaujiet, lai instrumentā
iekļūst šķidrums; instrumentu nedrīkst
iegremdēt šķidrumā.
LATVIEŠU
BRĪDINĀJUMS! Lai ievainojuma
risks būtu mazāks, regulāri notīriet
galda virsmu.
BRĪDINĀJUMS: Lai ievainojuma
risks būtu mazāks, regulāri iztīriet
putekļu nosūkšanas sistēmu.
Papildpiederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT, nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus.
ATBALSTS GARIEM DARBGABALIEM (5. ATT.)
• Gari materiāla gabali vienmēr jānovieto uz
atbalsta.
• Lai panāktu vislabākos rezultātus, uzstādiet
darbgalda paplašinājumu (DE7023), lai
palielinātu zāģa galda platumu (pieejams pie
izplatītāja kā papildu aprīkojums). Lai materiāla
gali nenokristu, tie jāatbalsta, izmantojot
jebkurus parocīgus līdzekļus, piemēram,
kokzāģēšanas steķus vai tamlīdzīgi.
PIEEJAMO ZĀĢRIPU KLĀSTS (IETEICAMĀS
ZĀĢRIPAS)
Zāģripas tips
DT1158 sērija 30
Zāģripas izmēri
250 mm
DT4282 sērija 40
DT4226 sērija 40
250 mm
250 mm
DT4287 sērija 40
250 mm
DT4282 sērija 40
250 mm
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana
un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir
dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. DEWALT
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com.
Lietojums
Vispārējas nozīmes,
koka un plastmasu
garenzāģēšanai un
šķērszāģēšanai
TCG alumīnija zāģēšanai
ATB precīzai kokskaidu
plākšņu un dabiskā koka
zāģēšanai
TGC sevišķi precīzai
kokskaidu plākšņu un
dabiskā koka zāģēšanai
alumīnija zāģēšanai
Sīkāku informāciju par attiecīgiem piederumiem
jautājiet izplatītājam.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА ДЛЯ ПОПЕРЕЧНЫХ
РАСПИЛОВ DWS778
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы
DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству
инструментов, различные усовершенствования
сделали инструменты DEWALT одними
из самых надёжных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
DWS778
QS/GB
LX
230
115
1
1
1850
1650
250
250
30
30
Напряжение питания
В
Тип
Потребляемая мощность
Вт
Диаметр пильного диска
мм
Диаметр посадочного отверстия мм
Макс. скорость вращения
диска
об./мин. 4300
4100
Глубина реза
мм
85
85
Макс. толщина пильного диска
1,75
1,75
Угол скоса (макс.)
влево и вправо 50°
50°
Угол наклона (макс.)
влево
48°
48°
Комбинированный скос
наклон
45°
45°
косой срез 45°
45°
Режущая способность
поперечный распил под
углом 90°
мм
85 х 305
скос 45°
мм
85 x 215
скос 48°
мм
85 x 204
наклон 45°
мм
58 x 305
наклон 48°
мм
54 x 305
Общие габариты
мм
465 x 615 x 390
Вес
кг
17,2
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
LP,PEAK
KP,PEAK
22
дБ(А)
94,2
94,2
дБ(А)
дБ(А)
3,0
107,2
3,0
107,2
дБ(А)
дБ(A)
дБ(A)
3,0
115,6
3,0
3,0
115,6
3,0
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 61029:
Значения вибрационного воздействия, ah
ah =
м/с2
2,4
2,4
Погрешность K =
м/с2
1,5
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN 61029
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может также
использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРИМЕЧАНИЕ: Данное устройство
предназначено для подключения к источнику
питания с максимальным допустимым
электрическим сопротивлением системы Zmax
0,25 Ом в точке подключения (блоке питания)
пользовательской сети.
Пользователь должен следить за тем, чтобы
данное устройство подключалось только
к системе электропитания, которая полностью
соответствует описанным выше требованиям.
При необходимости пользователь может
узнать о системе сопротивления в точке
подключения в компании по коммунальному
электроснабжению.
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Острые кромки!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DWS778
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 61029-1,
EN 61029-2-9.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger- Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.11.2012
Инструкции по технике
безопасности
ВНИМАНИЕ! При использовании
электрических инструментов
соблюдение правил по технике
безопасности и следование данным
инструкциям позволит снизить
вероятность возникновения
пожара, поражения электрическим
током и получения травм.
Перед использованием данного
электроинструмента внимательно прочтите
настоящие инструкции и сохраните их для
последующего использования.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
Общие правила безопасности
1. Содержите рабочее место в чистоте.
Загромождение рабочей зоны и рабочего
стола может стать причиной
несчастного случая.
2. Учитывайте особенности окружающей среды вокруг рабочего места.
Не подвергайте инструмент
воздействию дождя. Не используйте
инструмент во влажной среде.
Обеспечьте хорошую освещенность
рабочего места (250-300 Люкс). Не
пользуйтесь инструментом, если
существует риск возникновения
пожара или взрыва, т.е. рядом
с легковоспламеняющимися жидкостями
или газами.
3. Защищайте себя от поражения
электрическим током.
Во время работы не прикасайтесь
к заземленным предметам (например,
трубопроводам, радиаторам отопления,
газовым плитам и холодильникам). При
использовании электроинструмента
в экстремальных условиях (например,
высокая влажность, наличие
металлической стружки и т.д.)
следует усилить меры безопасности
и пользоваться изолирующим
трансформатором или автоматом,
защищающим от утечек на землю.
4. Не позволяйте посторонним лицам
находиться в рабочей зоне.
Не позволяйте кому-либо,
особенно детям, не участвующему
в производственном процессе, касаться
инструмента или удлинительного
кабеля и не допускайте присутствия
посторонних лиц в зоне проведения
работ.
5. Хранение неиспользуемых
инструментов.
Не используемый инструмент должен
храниться надежно запертым в сухом
месте, недоступном для детей.
6. Избегайте чрезмерной нагрузки
инструмента.
Инструмент будет работать лучше
и безопаснее при нагрузке, на которую он
рассчитан.
24
7. Используйте специально
предназначенный для данного вида
работ инструмент.
Не используйте маломощные
инструменты для выполнения работ,
которые должны выполняться при
помощи более мощных инструментов. Не
используйте электроинструменты, не
предназначенные для данного типа работ,
например, дисковые пилы для резки сучьев
или бревен.
8. Одевайтесь соответствующим
образом.
Не надевайте свободную одежду или украшения, так как они могут быть захвачены
движущимися частями инструмента. При
работе вне помещений рекомендуется
надевать обувь на нескользящей подошве.
Используйте соответствующий головной
убор, чтобы спрятать длинные волосы.
9. Пользуйтесь средствами
индивидуальной защиты.
Всегда работайте в защитных очках.
Если во время работы образуется
пыль или летучие твердые частицы
обрабатываемого материала,
используйте защитную маску или
респиратор. Если эти частицы имеют
достаточно высокую температуру,
необходимо также надевать защитный
передник. Всегда используйте средства
защиты органов слуха. Всегда надевайте
защитную каску.
10. Подсоедините пылеудаляющее
оборудование.
Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство
подключено и используется надлежащим
образом.
11. Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем.
При отключении от сети питания,
не выдёргивайте вилку из розетки за
кабель. Не подвергайте электрический
кабель воздействию высокой
температуры, масла и держите вдали от
острых предметов и углов. Никогда не
переносите электроинструмент, держа
его за кабель.
12. Обеспечивайте безопасность при
работе.
По возможности используйте струбцины
или тиски для фиксации обрабатываемой
РУССКИЙ ЯЗЫК
детали. Это более безопасно,
чем прижимать заготовку руками,
и позволяет освободить обе руки для
управления инструментом.
13. Не перенапрягайтесь.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу.
14. Проверяйте исправность
инструмента.
Содержите пильные инструменты
в хорошо заточенном и чистом
состоянии, что повысит
эксплуатационные показатели и сделает
работу более безопасной. Соблюдайте
инструкции по смазке и замене
дополнительных принадлежностей.
Выполняйте периодические осмотры
инструмента и, если будет обнаружено
повреждение, сдайте его на ремонт
в авторизованный сервисный центр.
Ручки и выключатели должны быть
сухими, чистыми и не содержать следов
масла и консистентной смазки.
15. Отключайте электроинструмент.
При не использовании инструмента,
перед обслуживанием и во время замены
дополнительных принадлежностей, таких
как пильные диски, сверла и фрезы, всегда
отключайте электроинструмент от
источника питания.
16. Удалите регулировочные и гаечные
ключи.
Перед включением электроинструмента
всегда проверяйте, чтобы с него были
удалены все регулировочные и гаечные
ключи.
17. Не допускайте непреднамеренного
запуска.
При переноске электроинструмента не
держите палец на выключателе. Перед
подключением к источнику питания
убедитесь, что инструмент выключен.
18. Используйте удлинительный кабель,
предназначенный для применения вне
помещений.
Перед началом работы проверьте
удлинительный кабель на
наличие повреждений и при
необходимости замените его. При
работе электроинструментом
на открытом воздухе всегда
пользуйтесь удлинительным кабелем,
предназначенным для применения
вне помещений и имеющим
соответствующую маркировку.
19. Будьте внимательны.
Следите за тем, что Вы делаете.
Руководствуйтесь здравым смыслом.
Не пользуйтесь электроинструментом
в состоянии усталости или под
воздействием сильнодействующих
лекарств или алкоголя.
20. Проверяйте исправность деталей
инструмента.
Перед использованием тщательно
проверьте инструмент и электрический
кабель, чтобы решить, будет ли он
работать должным образом и сможет
ли выполнить намеченную функцию.
Проверьте центровку и качество
крепления движущихся деталей,
наличие повреждённых деталей,
качество монтажа и любые другие
условия, которые могут повлиять на
работу инструмента. Поврежденные
защитные кожухи или другие
неисправные детали должны быть
должным образом отремонтированы или
заменены в авторизованном сервисном
центре, если в данном руководстве
по эксплуатации не указано иное.
Замените неисправные выключатели
в авторизованном сервисном центре. Не
используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения.
Никогда не пытайтесь выполнить
ремонт самостоятельно.
ВНИМАНИЕ! Использование
любых принадлежностей или
приспособлений, а также
выполнение данным инструментом
любых видов работ, не
рекомендованных в данном
руководстве по эксплуатации,
может привести к несчастному
случаю.
21. Ремонт инструмента должен
выполняться квалифицированным
персоналом.
При работе данным электрическим
инструментом должны соблюдаться
все соответствующие правила
техники безопасности. Ремонт
инструмента должен выполняться
только квалифицированным персоналом
с использованием оригинальных запасных
частей; несоблюдение данного указания
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
может стать причиной серьезной
травмы пользователя.
используйте держатель или надевайте
перчатки.
Дополнительные правила
техники безопасности для
работы торцовочными
пилами
• Перед использованием инструмента,
убедитесь, что пильный диск установлен
правильно.
• Данный инструмент снабжен
специальным электрическим кабелем,
который может быть заменен только
изготовителем или в авторизованном
сервисном центре.
• Не используйте пилу для резки других
материалов, кроме рекомендованных
изготовителем.
• Не используйте инструмент без установленных защитных кожухов, а также,
если защитные кожухи повреждены или не
установлены должным образом.
• Перед выполнением распила с наклоном,
убедитесь, что рычаг надежно
зафиксирован.
• Следите, чтобы пол вокруг
электроинструмента всегда оставался
чистым, не допускайте скапливания
опилок или щепок.
• Используйте пильные диски,
соответствующие типу разрезаемого
материала.
• Убедитесь, что диск вращается
в правильном направлении.
• Не используйте диски меньшего или
большего диаметра, чем рекомендовано.
См. скорость вращения дисков
в технических характеристиках.
Используйте только указанные в данном
руководстве диски, соответствующие
стандарту EN 847-1.
• Старайтесь использовать специальные
пильные диски с пониженным уровнем
шума.
• Не используйте диски
из БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СТАЛИ.
• Не используйте треснувшие или
поврежденные диски.
• Не используйте абразивные или алмазные
диски.
• Используйте только пильные диски, на
которых обозначена скорость не ниже
скорости, обозначенной на пиле.
• Запрещается использовать пилу без
пластины для пропила.
• Используйте правильно заточенные пильные диски. Соблюдайте максимальную
скорость, указанную на пильном диске.
• Выведите пильный диск из пропила
в заготовке, прежде чем отпускать
выключатель.
• Перед началом работы убедитесь, что
все фиксаторы и держатели надежно
закреплены.
• Перед каждым выполнением реза
убеждайтесь, что инструмент устойчив
и неподвижен.
• Не держите руки рядом с пильным диском,
когда инструмент подключен к источнику
питания.
• Не заклинивайте никакими предметами
крыльчатку вентилятора для
удерживания вала двигателя.
• Никогда не пытайтесь быстро
остановить механизм путем прижатия
какого-либо инструмента или другого
предмета к пильному диску; это может
стать причиной несчастного случая
с тяжкими последствиями.
• Защитный кожух пильного диска
автоматически поднимается при
опускании рычага вниз и опускается
путем нажатия на рычаг разблокировки
защитного кожуха (b).
• Перед использованием любых
принадлежностей внимательно прочтите
руководство по эксплуатации.
• Неправильное использование
принадлежностей может стать причиной
повреждения инструмента.
• При захвате пильных дисков или
заготовок из грубого материала
26
• Никогда не поднимайте защитный
кожух диска вручную, если инструмент
не выключен. Защитный кожух можно
поднимать вручную при установке или
демонтаже пильных дисков, а также для
осмотра пилы.
• Периодически проверяйте чистоту
вентиляционных отверстий двигателя
и отсутствие в них щепок.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Замените пластину для пропила, когда
она износится.
• Перед заменой диска или выполнением
технического обслуживания отключите
пилу от источника питания.
• Никогда не выполняйте чистку или
техническое обслуживание, когда
инструмент еще работает, а пильная
головка находится в рабочем положении.
• Если инструмент оборудован лазером
или светодиодной подсветкой, не
производите их замену на другие
типы. Ремонт должен выполняться
только изготовителем лазера или
в авторизованном сервисном центре.
• При распиловке древесины подсоединяйте
пилу к устройству пылесборника. Всегда
принимайте во внимание факторы,
влияющие на образование пыли:
-– Тип обрабатываемого материала
(при распиловке древесно-стружечной
плиты образуется больше пыли, чем
при распиловке древесины);
-– Острота пильного диска;
-– Правильная регулировка пильного диска;
-– Скорость воздушного потока
пылеудаляющего устройства должна
быть не ниже 20 м/с.
Убедитесь, что местная вытяжная
вентиляция, так же как вытяжные
шкафы, отражатели и желоба,
настроены должным образом.
• Обратите внимание на следующие
факторы, влияющие на повышенное
шумовыделение:
-– Используйте пильные диски
с пониженным шумовыделением;
-– Используйте только остро заточенные
пильные диски.
• Время от времени инструмент должен
проходить техническое обслуживание.
• Обеспечьте достаточное общее или
местное освещение.
• Убедитесь, что оператор прошел
специальное обучение по использованию,
регулировке и эксплуатации
инструмента.
• Убедитесь, что все монтажные
элементы и шпиндельные шайбы
подходят для применения с данным
инструментом, как описано в данном
руководстве по эксплуатации.
• Никогда не удаляйте обрезки или другие
части заготовки из зоны распила, когда
инструмент еще работает, а резак
находится в рабочем положении.
• Никогда не пилите заготовки короче
150 мм.
• Максимальный разрез заготовки для
обработки данным инструментом без
использования дополнительной опоры:
– Высота 85 мм х ширина 305 мм х длина
400 мм.
– Более длинные заготовки должны
поддерживаться дополнительным
столом, например, DE7023. Всегда
надежно закрепляйте заготовку на
станине пилы.
• В случае поломки или выхода
инструмента из строя немедленно
выключите инструмент и отключите его
от источника питания.
• Сообщите о неисправности и должным
образом опишите состояние
инструмента, чтобы предотвратить
использование поврежденного станка
другими пользователями.
• При блокировке пильного диска
в результате аномального усилия
подачи в процессе распила, выключите
инструмент и отключите его от
источника питания. Удалите заготовку
и убедитесь, что пильный диск
вращается свободно. Снова включите
инструмент и начните новый распил
с уменьшенным усилием подачи.
• Никогда не используйте для резания
легких сплавов, в особенности магния.
• По возможности всегда монтируйте
инструмент на рабочем столе, используя
болты диаметром 8 мм и длиной 80 мм.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными
при использовании пил:
– Травмы в результате касания
вращающихся частей.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
– Ухудшение слуха.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
– Риск несчастных случаев, вызванных
незакрытыми частями вращающегося
пильного диска.
– Риск получения травмы при смене
незащищенного пильного диска.
– Риск защемления пальцев при снятии
защитных кожухов.
– Ущерб здоровью в результате
вдыхания пыли от распила древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП.
Нижеследующие факторы увеличивают риск
нарушения дыхания:
– При обработке древесины не
используется пылеудаляющее
устройство.
– Засорившиеся выхлопные фильтры
могут стать причиной недостаточного
пылеудаления.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1, 2, 7, 11, 12)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Курковый пусковой выключатель
b. Рычаг разблокировки защитного кожуха
c. Рабочая рукоятка
Перед вводом в эксплуатацию,
внимательно прочтите данное
руководство
e. Внешний фланец
Используйте средства защиты
органов слуха
g. Нижний защитный кожух диска
d. Фиксированный верхний защитный кожух
f. Установочный болт пильного диска
h. Пильный диск
Надевайте защитные очки
Место захвата для переноски
i. Зажимной рычаг скользящей
направляющей (Рис. 11)
j. Станина
k. Пластина для пропила
Держите руки в стороне от пильного
диска
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 2)
Код даты (v v), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2012 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Частично собранная торцовочная пила
l. Рукоятка для установки угла скоса
m. Фиксатор угла скоса
n. Поворотный стол/рукоятка для установки
угла скоса
o. Градуированная шкала угла скоса
p. Винты градуированной шкалы угла скоса
(Рис. 12)
q. Скользящая направляющая
r. Патрубок для подсоединения пылесоса
s. Фиксатор траверсы
t. Зажимная рукоятка фиксатора наклона
u. Градуированная шкала угла наклона
2 Шестигранных ключа 4/6 мм
v. Монтажные отверстия для крепления
к рабочему столу
1 Пильный диск 250 мм с твердосплавными
напайками
w. Кнопка фиксатора
1 Зажим для заготовки
28
x. Штанги траверсы
y. Головка пилы
РУССКИЙ ЯЗЫК
z. Ключи-шестигранники
aa. Кабельный хомут
bb. Отверстие для висячего замка
cc. Кнопка разблокировки
dd. Выемки для переноски (левая и правая)
ee. Внутренний фланец (Рис. 7)
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент имеет двойную
изоляцию в соответствии со
стандартом EN 61029, что исключает
потребность в заземляющем проводе.
ff. Зажим для заготовки
gg. Выключатель подсветки XPS™
hh. Подсветка XPS™
ii. Поворотный соединитель (DWV9000,
дополнительная принадлежность)
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты с напряжением 115 В должны управляться
через предохранительный изолированный трансформатор с заземленным экраном между первичной
и вторичной обмоткой.
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваша торцовочная пила DEWALT
предназначена для профессиональной работы
по пилению древесины, изделий из дерева,
пластиков и алюминия. Данной электропилой
можно легко, точно и безопасно производить
поперечное пиление, а также пиление под
углом (со скосом и с наклоном).
При установке соответствующего пильного
диска данный инструмент предназначен для
резания алюминиевых профилей толщиной до
4,0 мм. ЗАПРЕЩЕНА резка магния.
Данная пила разработана для использования
пильных дисков диаметром 250 мм с зубьями
с твердосплавными напайками.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные торцовочные пилы являются
профессиональными электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
ВНИМАНИЕ! Используйте данный
инструмент только по назначению.
• Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии
необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность. Не оставляйте детей
с инструментом без присмотра.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
При необходимости замены
электрического кабеля, ремонт
устройства должен производиться только
официальными сервисными агентами
или квалифицированными техническими
специалистами.
Используйте только следующие электрические
кабели:
DWS778:
H05RN-F, 2x1,0 мм²
DWS778 LX:
H05RR-F, 2x1,5 мм²
Использование
удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см.
раздел «Технические характеристики»).
Минимальный размер проводника должен
составлять 1,5 мм2; максимальная длина
кабеля не должна превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Распаковка изделия
Двигатель и защитные кожухи уже установлены
на станину.
Закрепление электропилы
на рабочем столе (Рис. 2)
1. Все 4 опорные лапы имеют отверстия
(v), предназначенные для крепления
к рабочему столу. Имеются отверстия 2-х
различных диаметров, для возможности
использования различных винтов
(шурупов). Можно использовать любые
из этих отверстий, не обязательно
использовать их все. Пила должна быть
надежно закреплена на рабочем столе
во избежание смещения. Для повышения
мобильности электропилы, ее можно
установить на листе фанеры толщиной
минимум 12,5 мм, который затем может
быть закреплен на рабочем столе или
перенесен и установлен в других местах.
2. При установке электропилы на листе
фанеры убедитесь, что монтажные винты
не выступают снизу. Лист фанеры должен
плотно прилегать к рабочему столу. При
фиксации электропилы к опоре с помощью
зажимных устройств, располагайте их
только в местах расположения крепежных
отверстий. Крепление в каком-либо другом
месте может нарушить нормальную работу
пилы.
3. Во избежание заклинивания и неточной
работы, проследите за тем, чтобы
монтажная поверхность была ровной.
Во избежание качания электропилы
на опорной плоскости, подложите под
одну из опорных лап тонкие обрезки
распиливаемого материала, до полной
стабилизации электропилы на опорной
плоскости.
Установка пильного диска
(Рис. 2, 6–8)
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Зубья нового пильного
диска очень острые и могут
представлять опасность.
ВНИМАНИЕ: Устанавливайте
пильный диск только
в соответствии с данными
инструкциями. Используйте только
диски, обозначенные в разделе
Технические характеристики.
Номер по каталогу: DT4282
(рекомендуется).
ВАЖНО: При установке нового пильного диска
пильная головка (у) должна быть максимально
поднята.
1. Чтобы поднять головку пилы (у)
и установить ее в максимально поднятое
положение, опустите вниз на головку пилы
(у) и вытяните кнопку фиксатора (w).
2. Ослабьте прижимное давление и позвольте
пильной головке самостоятельно подняться
на полную высоту.
3. Вставьте 6 мм ключ-шестигранник (z) до
упора в отверстие блокировки шпинделя
(u), находящееся напротив вала пильного
диска, и удерживайте его (Рис. 6, 8).
4. Вставьте другой 6 мм ключ-шестигранник
(z) в установочный болт пильного диска (f)
и ослабьте его, поворачивая по часовой
стрелке. Извлеките установочный болт
пильного диска (f) и внешний фланец (е).
5. Нажмите на рычаг разблокировки нижнего
защитного кожуха (b), чтобы поднять
нижний защитный кожух (g), и снимите
пильный диск (h).
6. Установите новый пильный диск на выступ
внутреннего фланца (ее) (Рис. 7), следя
30
РУССКИЙ ЯЗЫК
за тем, чтобы острия зубьев нижней части
пильного диска были направлены в сторону
направляющей (от оператора).
7. Установите на место внешний фланец (е),
проследив, чтобы проушины (jj) правильно
располагались с каждой стороны вала
электродвигателя.
8. Затяните установочный болт пильного
диска (f), поворачивая его против часовой
стрелки и удерживая другой рукой 6 мм
ключ-шестигранник (z) (Рис. 8).
9. Извлеките оба шестигранных ключа (z)
и поместите их в специальное место для
хранения.
РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Ваша торцовочная электропила точно
настроена на заводе-изготовителе. Если
после транспортировки или вследствие других
причин возникла необходимость в повторной
регулировке, следуйте приведенным ниже
указаниям. Настоятельно рекомендуется
настроить электропилу один раз, затем эти
настройки не должны изменяться.
Регулировка штанг траверсы
для обеспечения постоянной
глубины пропила (Рис. 1, 2,
9, 10)
Пильный диск должен проходить по всей длине
стола при постоянной глубине пропила, не
касаясь при этом неподвижной плиты стола
в задней части паза или впереди поворотного
рычага. Чтобы достичь этого, штанги траверсы
(х) должны быть параллельны столу, когда
головка пилы (у) опущена до упора.
1. Нажмите на рычаг разблокировки нижнего
защитного кожуха (b) (Рис. 1).
2. Отведите головку пилы до упора
в заднее положение и измерьте высоту
от поворотного стола (n) до нижней части
внешнего фланца (e) (Рис. 10).
3. Поверните фиксатор траверсы (s) головки
пилы (Рис. 2).
4. Удерживая головку пилы полностью
опущенной, протяните головку по всей
длине хода.
5. Снова измерьте высоту, как показано на
рисунке 10. Оба значения должны быть
идентичными.
6. При необходимости регулировки выполните
следующие действия (Рис. 9):
a. Ослабьте контргайку (kk) на кронштейне
(ll) под верхним патрубком для
подсоединения пылесоса (r) (Рис. 1)
и выполните регулировку с помощью
винта (mm), делая небольшие обороты.
b. Затяните контргайку (kk).
ВНИМАНИЕ: Всегда проверяйте,
чтобы пильный диск не касался
стола в задней части паза или
перед поворотным рычагом
в положениях 90° вертикального
среза и среза под углом 45°.
Не включайте инструмент, не
проверив это!
Регулировка направляющей
(Рис. 11)
Ослабьте зажимной рычаг скользящей
направляющей (i), подняв его в направлении
против часовой стрелки. Переместите
скользящую направляющую (q) в такое
положение, чтобы пильный диск не касался её,
затем затяните зажимной рычаг, повернув его
по часовой стрелке.
Проверка и регулировка диска относительно направляющей (Рис. 2, 12, 13)
1. Ослабьте фиксатор угла скоса (m).
2. Положите большой палец на рукоятку
установки угла скоса (l) и нажмите на
фиксатор (m), освобождая поворотный
стол/ рукоятку установки угла скоса (n).
3. Качайте рукоятку установки угла скоса, пока
затвор не остановит ее в положении 0°.
4. Переместите пильную головку вниз
и зафиксируйте её в этой позиции при
помощи кнопки фиксатора (w).
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
5. Убедитесь, что видны только 2 разметки 0°
(nn) на шкале угла скоса (о).
6. Прижмите угольник (оо) к левой стороне
направляющей (q) и к пильному диску (h).
ВНИМАНИЕ: Не касайтесь
угольником режущих кромок зубьев
пильного диска!
7. При необходимости регулировки выполните
следующие действия:
a. Ослабьте винты градуированной
шкалы скоса (р) (Рис. 12) и двигайте
градуированную шкалу совместно
с рукояткой поворотного стола влево
или вправо, чтобы измеренный по
угольнику угол между пильным диском
и направляющей составил 90° (оо)
(Рис. 13).
b. Затяните винты градуированной шкалы
скоса (р).
Проверка и регулировка
диска относительно стола
(Рис. 2, 14-16)
1. Ослабьте зажимную рукоятку фиксатора
наклона (t) (Рис. 14).
2. Переведите пильную головку (у) вправо,
убедившись, что она расположена
полностью вертикально, и затяните
зажимную рукоятку.
3. Приложите угольник (оо) горизонтально
к столу и вертикально к плоскости пильного
диска (h) (Рис. 15).
ВНИМАНИЕ: Не касайтесь
угольником режущих кромок зубьев
пильного диска!
Проверка и регулировка угла
наклона (Рис. 2, 14, 16)
Корректировка наклона позволяет установить
максимальный угол наклона на 45° или 48°, как
требуется.
1. Убедитесь, что рукоятка установки угла
наклона (ss) расположена слева.
2. Ослабьте зажимную рукоятку фиксатора
наклона (t).
3. Стоя перед инструментом, переведите
головку пилы (у) влево.
4. При этом угол наклона будет равен 45°.
5. При необходимости регулировки, ключомшестигранником 4 мм (z) поверните
стопорный винт наклона 45° (tt) влево или
вправо, пока указатель наклона (rr) не
покажет на 45°.
ВНИМАНИЕ: Направляющие пазы
могут засориться опилками. Для
их чистки используйте деревянную
палочку или сжатый воздух под
низким давлением.
Подготовка к эксплуатации
ВНИМАНИЕ:
• Установите пильный диск
соответствующего типа.
Не используйте чрезмерно
изношенные пильные диски.
Максимальная скорость
инструмента не должна
превышать предельно
допустимую скорость пильного
диска.
• Не пытайтесь распиливать очень
мелкие детали.
4. При необходимости регулировки выполните
следующие действия:
• Не форсируйте режим резки. Не
прилагайте чрезмерные усилия.
a. Ослабьте зажимную рукоятку фиксатора
наклона (t) и при помощи ключашестигранника (z) поворачивайте
стопорный винт регулировки
вертикального положения (qq) влево или
вправо, пока измеренный по угольнику
угол между пильным диском и столом не
составит 90°.
• Перед началом резки дождитесь,
пока двигатель наберет полные
обороты.
• Убедитесь, что все фиксаторы
и зажимы надежно закреплены.
b. Если индикатор наклона (rr) не
указывает на ноль на градуированной
шкале (u), ослабьте винты (pp),
фиксирующие градуированную шкалу
наклона, и передвиньте шкалу в нужное
положение.
• Хотя данная электропила может
использоваться для распиловки
древесины и большинства
цветных металлов, в данной
инструкции по эксплуатации
рассматривается распиловка
только древесины. Те же самые
32
• Надежно закрепляйте
обрабатываемую заготовку.
РУССКИЙ ЯЗЫК
инструкции относятся и к другим
материалам. Не используйте эту
пилу для резки чёрных металлов
(чугун и сталь) или камня! Не
используйте абразивные диски!
• Обязательно используйте
пластину для пропила. Не
используйте инструмент, если
щель пропила шире 10 мм.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Убедитесь, что инструмент расположен
удобно и правильно с точки зрения высоты
стола и устойчивости. Место установки
инструмента должно быть выбрано с учетом
хорошего обзора для оператора и достаточного
свободного пространства, позволяющего
работать с заготовкой без каких-либо
ограничений.
Для уменьшения уровня вибрации проследите,
чтобы температура в рабочей зоне не была
слишком низкой, инструмент и насадки были
хорошо отрегулированы, а размер заготовки
подходил для данного инструмента.
Включение и выключение
(Рис. 1)
Отверстие (bb) в курковом пусковом
выключателе (a) предназначено для вставки
висячего замка, чтобы заблокировать
инструмент.
1. Чтобы включить инструмент, нажмите на
курковый пусковой выключатель (а).
2. Чтобы выключить инструмент, отпустите
курковый выключатель.
Использование системы
светодиодной подсветки
XPS™ (Рис. 1)
ПРИМЕЧАНИЕ: Торцовочная пила должна быть
подключена к источнику питания.
Система светодиодной подсветки XPS™ (hh)
оборудована выключателем (gg). Система
светодиодной подсветки XPS™ не управляется
курковым пусковым выключателем торцовочной
пилы. При управлении пилой включение
подсветки не является обязательным.
Чтобы сделать разрез вдоль карандашной
линии на деревянной заготовке:
1. Включите систему подсветки XPS™
и опустите вниз рабочую рукоятку (с),
максимально приближая пильный диск
(h) к поверхности заготовки. На заготовке
появится тень пильного диска.
2. Выровняйте край тени диска по
карандашной линии. Для полного
совпадения с карандашной линией Вам
может понадобиться дополнительная
регулировка угла скоса или наклона.
Положение тела и рук
Правильное положение тела и рук во время
управления торцовочной пилой сделает работу
более лёгкой, точной и безопасной.
ВНИМАНИЕ:
• Никогда не держите руки возле
режущего элемента.
• Не подносите свои руки
к пильному диску ближе, чем на
150 мм.
• Прижимайте заготовку к столу
и направляющей во время
распиловки. Держите свои
руки в положении, как во время
работы, пока выключатель не
будет отпущен и пильный диск
окончательно не остановится.
• Всегда сначала выполняйте пробные разрезы (при выключенном
инструменте), перед тем как
делать окончательный разрез,
чтобы проверить ход диска.
• Не допускайте перекрещивания
рук во время работы
с инструментом.
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Твёрдо упирайтесь обеими
ногами в пол, чтобы сохранять
надлежащий баланс.
• По мере перемещения пилы влево
или вправо, следуйте за ней,
держась в стороне от пильного
диска.
Основные типы распилов
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЯМОЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ
РЕЗ (РИС. 1, 2, 17)
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения желаемой
режущей способности используйте пильные
диски диаметром 250 мм с посадочным
отверстием 30 мм.
1. Чтобы поднять головку пилы (у)
и установить ее в максимально поднятое
положение, опустите вниз на головку
пилы (у) и вытяните кнопку фиксатора (w).
Ослабьте прижимное давление и позвольте
пильной головке самостоятельно подняться
на полную высоту.
2. Нажмите на фиксатор угла скоса (m)
переведите резак в положение 0°.
3. Отпустите фиксатор угла скоса.
4. Каждый раз перед началом работы
проверяйте надежность затяжки фиксатора.
5. Поместите деревянную заготовку
вплотную к скользящей направляющей (q)
и закрепите её с помощью зажима (ff).
6. Возьмитесь за рабочую рукоятку
(c) и нажмите на рычаг (b), чтобы
разблокировать защитный кожух. Для
запуска электродвигателя, нажмите
клавишу пускового выключателя (а).
Рекомендуется начинать распил около
направляющей.
7. Опустите пильную головку, чтобы пильный
диск распилил древесину и вошел в паз
пластмассовой пластины для пропила (k).
8. По окончании пиления отпустите
выключатель и ждите, пока пильный диск
полностью не прекратит движение, затем
верните пильную головку в исходное
(верхнее) положение.
ВНИМАНИЕ:
• Для некоторых типов пластмассовых профилей желательно
выполнить эту последовательность в обратном порядке.
• Нижний защитный кожух пильного
диска сконструирован таким
34
образом, чтобы быстро закрыть
диск, когда рычаг (b) отпущен.
Если этого не происходит,
доставьте пилу для обслуживания
в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
ВЫПОЛНЕНИЕ «ДЛИННОГО РАСПИЛА»
(РИС. 1, 2, 18)
1. Поверните фиксатор траверсы (s) головки
пилы, чтобы ослабить.
2. Опустите вниз головку пилы (у), вытяните
кнопку фиксатора (w) и позвольте головке
пилы подняться в максимально высокое
положение.
3. Поместите обрабатываемую заготовку
вплотную к скользящей направляющей (q)
и закрепите её с помощью зажима (ff).
4. Опустите головку пилы и протяните её по
всей длине хода.
5. Нажмите на рычаг (b), чтобы
разблокировать защитный кожух. Для
запуска электродвигателя, нажмите
клавишу пускового выключателя (а).
6. Полностью опустите пильную головку,
позволяя пильному диску разрезать
древесину, и потяните пильную головку
назад для завершения реза.
7. По окончании пиления отпустите
выключатель и ждите, пока пильный диск
полностью не прекратит движение, затем
верните пильную головку в исходное
(верхнее) положение.
ВНИМАНИЕ: Не забудьте после
выполнения «длинного распила»
зафиксировать пильную головку
в исходном (заднем) положении.
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОСОЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РЕЗ
(РИС. 1, 19)
1. Нажмите на фиксатор угла скоса (m).
Сместите рычаг влево или вправо на
нужный угол.
2. Фиксатор угла скоса позволяет
автоматически устанавливать угол наклона
на 0°, 15°, 22,5°, 31,62°, 45° и 50°, как
влево, так и вправо. Если необходимо
установить какой-либо промежуточный
угол, крепко удерживайте головку пилы
и зафиксируйте ее, затягивая рукоятку
регулировки угла скоса.
3. Каждый раз перед началом работы
проверяйте надежность затяжки фиксатора.
РУССКИЙ ЯЗЫК
4. Далее действуйте как при вертикальном
прямом поперечном резе.
ВНИМАНИЕ: При пилении под
углом края деревянной заготовки
с небольшим количеством
отрезаемого материала,
располагайте деревянную
заготовку таким образом,
чтобы обрезки оказывались на
стороне диска, расположенной
под большим углом по отношению
к направляющей:
левый срез под углом - отходы
справа
правый срез под углом - отходы
слева.
ПОПЕРЕЧНЫЙ РЕЗ С НАКЛОНОМ (РИС. 11,
14, 20)
Угол резания может быть установлен от 0° до
48° влево. Угол до 45° может быть установлен
с помощью рукоятки для установки угла скоса
между нулем и, максимум, 45° вправо или
влево.
1. Разблокируйте зажимной рычаг скользящей
направляющей (i) и отведите скользящую
направляющую в сторону от пильного
диска.
2. Ослабьте зажимную рукоятку фиксатора
наклона (t) и установите нужный угол
наклона.
3. При необходимости используйте кнопку
разблокировки (сс).
4. Крепко удерживайте головку пилы, не
позволяя ей опуститься.
5. Крепко затяните зажимную рукоятку
фиксатора наклона (t).
6. Переместите направляющую в сторону
пильного диска, следя за тем, чтобы она не
коснулась диска, затем затяните зажимной
рычаг направляющей, повернув его по
часовой стрелке.
7. Далее действуйте как при вертикальном
прямом поперечном резе.
Распил цветных металлов
При распиле цветных металлов инструмент
может использоваться только в режиме
вертикального прямого или вертикального
поперечного реза. Мы рекомендуем не
использовать для пиления цветных металлов
режим поперечного реза с наклоном или
комбинированного пиления. Не допускается
использование данного инструмента для резки
чёрных металлов.
• При пилении цветных металлов всегда
используйте зажимные устройства!
Убедитесь в надёжной фиксации заготовки.
• Используйте только диски, специально
предназначенные для резки цветных
металлов.
• Из смазочных веществ используйте только
воск или спрей. Не используйте эмульсии
или подобные жидкости.
Чистота любого среза зависит от ряда факторов, например, от материала распиливаемой
заготовки. Если при фасонных и аналогичных
особо точных работах требуется наиболее
чистый распил, рекомендуется использовать
остро заточенный пильный диск (с 60-ю зубьями с твердосплавными напайками) и применять
более медленную подачу при резании.
ВНИМАНИЕ: Следите, чтобы
заготовка во время пиления не
двигалась, надежно фиксируйте ее.
Каждый раз, прежде чем поднять
рычаг, ждите полной остановки
пильного диска. Если от концевой
части обрабатываемой заготовки
отщепляются небольшие волокна,
наклейте на древесину в области
распила полоску липкой ленты.
Выполните пропил через ленту,
затем тщательно удалите ее.
Зажим заготовки (Рис. 23-25)
ВНИМАНИЕ: Всегда используйте
зажим для заготовки.
Наилучшие результаты достигаются при
использовании зажима (ff), предназначенного
для использования с данной пилой.
При пилении цветных металлов всегда
используйте зажимные устройства! Убедитесь,
что заготовка надёжно зафиксирована.
УСТАНОВКА ЗАЖИМА
1. Вставьте зажим в отверстие позади
направляющей. Зажим (ff) должен
быть обращен к задней стороне пилы.
Убедитесь, что канавка на штанге зажима
полностью вошла в основание торцовочной
пилы. Если канавка видна, зажим
установлен неправильно.
2. Поверните зажим на 180° в сторону
передней части торцовочной пилы.
3. Для регулировки зажима вверх или вниз
ослабьте рукоятку; для надежного зажатия
заготовки используйте рукоятку тонкой
настройки.
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРИМЕЧАНИЕ: При распиле с наклоном
устанавливайте зажим с правой стороны
основания пилы. ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ
ХОД ДИСКА, ПЕРЕД ТЕМ КАК ДЕЛАТЬ
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ, ВСЕГДА
СНАЧАЛА ВЫПОЛНЯЙТЕ ПРОБНЫЕ РАЗРЕЗЫ
(ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ИНСТРУМЕНТЕ).
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЗАЖИМ НЕ МЕШАЕТ
ДЕЙСТВИЯМ ПИЛЫ ИЛИ ЗАЩИТНЫХ
КОЖУХОВ.
Комбинированное пиление
(Рис. 21, 22)
Комбинированное пиление является
комбинацией пиления под углом и под
наклоном. Этот метод пиления используется
при изготовлении рам или ящиков
с наклонными стенками наподобие того, что
изображен на Рис. 21.
ВНИМАНИЕ: Если угол резания
изменяется при каждом новом
распиле, проверьте, что зажимные
рукоятки фиксатора наклона
и угла скоса надежно затянуты.
Затягивайте их после выполнения
любых изменений угла наклона или
угла скоса.
• На приведенной ниже диаграмме можно
выбрать правильный угол наклона и угол
скоса для комбинированного пиления.
• Для этого сначала выберите необходимый
для Вашего изделия угол «A» (Рис. 22)
и поместите этот угол на соответствующую
кривую диаграммы. Из этой точки опустите
вниз перпендикулярную линию для определения нужного угла наклона и горизонтальную для определения угла скоса.
5
10
15
20
25
30
35
40
45
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ
65
70
75
80
85
0
ЯЩИК
40
50
55
60
40
35
45
35
6-ТИ СТОРОННИЙ
40
30
ЯЩИК
35
70
75
80
85
30
65
30
25
50
25
65
45
20
40
55
60
70
80
20
75
85
55
60
25
50
45
15
ЯЩИК
15
25
35
8-МИ СТОРОННИЙ
15
30
40
10
20
35
30
10
15
20
15
5
10
20
25
10
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
УСТАНОВИТЕ ЭТОТ УГОЛ НАКЛОНА НА ПИЛЕ
36
УГОЛ СТОРОНЫ ЯЩИКА (УГОЛ «А»)
УСТАНОВИТЕ ЭТОТ УГОЛ СКОСА НА ПИЛЕ
45
1. Установите на пиле указанные углы
и выполните несколько пробных разрезов.
2. Попробуйте совместить отрезанные
компоненты.
Например: Для изготовления
четырехстороннего ящика с внешним
углом 25° (угол «A») (Рис. 22), используйте
верхнюю правую кривую. Найдите метку
25° на кривой диаграммы. Проведите
горизонтальную линию до любой из сторон
для определения угла скоса, который
следует установить на пиле (23°). Таким
же образом проведите вертикальную
линию до нижнего или верхнего края
для определения угла наклона, который
следует установить на пиле (40°).
Всегда выполняйте пробные разрезы на
нескольких обрезках дерева для проверки
настроек пилы.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
превышайте при комбинированной
резке с углом скоса 45° угол
наклона в 45° для правого или
левого скоса.
Пылеудаление (Рис. 1, 3, 4)
ВНИМАНИЕ: По возможности
используйте пылеудаляющее
устройство, разработанное
в соответствии с действующими
нормативами, касающимися
выбросов пыли.
Подключите устройство для сбора пыли,
разработанное в соответствии с действующими
нормативами. Скорость воздушного потока
от подключенных внешних систем должна
составлять 20 м/с +/-2 м/с. Эта скорость
должна измеряться в точке соединения
вентиляционного канала с инструментом
(в точке соединения), инструмент должен быть
подключен, но не должен при этом работать.
ПРИМЕЧАНИЕ: При подключении
к инструменту пылесоса рекомендуется
использование поворотного соединителя
DWV9000 (ii) в качестве дополнительной
принадлежности.
Переноска (Рис. 1, 2)
ВНИМАНИЕ: Для более удобного
перемещения, в основании
торцовочной пилы предусмотрены
две выемки для захвата (dd).
РУССКИЙ ЯЗЫК
Никогда не поднимайте и не
переносите торцовочную пилу за
защитные кожухи.
1. Чтобы перенести пилу, установите
регуляторы положения наклона и угла
скоса в положение 0°.
2. Нажмите на рычаг разблокировки нижнего
защитного кожуха (b) (Рис. 1).
3. Опустите головку пилы и нажмите кнопку
фиксатора (w) (Рис. 2).
4. Переместите пильную головку в исходное
положение и затяните фиксатор траверсы
(s).
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Изношенный пильный
диск заменяйте на новый острый
диск.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
Перед эксплуатацией инструмента внимательно
исследуйте верхний защитный кожух диска,
подвижный нижний защитный кожух диска,
а также трубу пылеудаления, чтобы убедиться,
что они функционируют должным образом.
Убедитесь, что опилки, пыль или обрезки
заготовки не блокируют перечисленные
устройства.
При застревании фрагментов заготовки между
пильным диском и защитными кожухами,
отключите инструмент от источника питания
и следуйте инструкциям, приведенным
в разделе Установка пильного диска. Удалите
застрявшие частицы и установите на место
пильный диск.
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск
получения травмы, регулярно
очищайте верхнюю часть
стола.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск
получения травмы, регулярно
очищайте систему для сбора
пыли.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
37
РУССКИЙ ЯЗЫК
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ ДЛИННЫХ
ЗАГОТОВОК (РИС. 5)
• Всегда используйте опору для длинных
заготовок.
• Для достижения наилучших результатов
используйте дополнительную опору для
заготовок (DE7023), увеличивая ширину
стола Вашей пилы (опору можно купить
у Вашего торгового представителя как
дополнительную принадлежность). Для
поддержки длинных заготовок используйте
любые удобные приспособления, такие
как пильные козлы или подобные им
устройства, препятствующие выступу
длинных концов.
РАЗМЕРЫ ДОСТУПНЫХ ПИЛЬНЫХ ДИСКОВ
(РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ)
Тип диска
DT1158 серия 30
Размеры
диска
250 мм
DT4282 серия 40
250 мм
DT4226 серия 40
250 мм
DT4287 серия 40
250 мм
DT4282 серия 40
250 мм
Область
применения
Для общего применения,
продольного
и поперечного пиления
древесины и пластика
TCG для распиловки
алюминия
ATB для повышенной
чистоты среза
искусственных
и натуральных пород
дерева
TCG для обеспечения
сверхчистого среза
искусственных
и натуральных пород
дерева
Для пиления алюминия
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
38
zst00204602 - 03-05-2013
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
40
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
41
42
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising