DWS778 | DeWalt DWS778 MITRE SAW instruction manual

588778-32 CZ
Přeloženo z původního návodu
DWS778
Obrázek 1
d
a
b
bb
r
c
ii
y
e
f
g
h
k
0
l
30
m
50
45
n
ff
o
q
v
Obrázek 2
gg
hh aa s
vv
x
y
w
z
t
uu
cc
tt
u
v
j
dd
2
Obrázek 3
Obrázek 4
r
ii
Obrázek 5
Obrázek 6
DE7023
uu
Obrázek 7
Obrázek 8
jj
ee
b
h
g
e
uu
f
f
Obrázek 9
Obrázek 10
ll
mm
e
0
kk
30
50
45
n
3
Obrázek 11
Obrázek 12
n
p
45
50
i
q
30
15
0
50
o
Obrázek 13
0
15
30
45
nn
l
m
Obrázek 14
z
30
0
h
50
45
oo
cc
q
t
ss
qq
Obrázek 16
Obrázek 15
tt
rr
pp
h
30
0
u
50
oo
4
45
pp
Obrázek 18
30
0
30
0
Obrázek 17
50
45
50
Obrázek 19
45
50
0
Obrázek 20
30
45
30
15
0
50
Obrázek 21
45
50
45
0
15
30
Obrázek 22
5
Obrázek 23
ff
Obrázek 24
ff
ff
Obrázek 25
ff
6
POKOSOVÁ PILA PRO PŘÍČNÉ ŘEZY
DWS778
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT.
Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT
jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
DWS778
QS/GB
LX
Napájecí napětí
V
230
115
(pouze pro Velkou Británii a Irsko) V
230
115
Typ
1
1
Příkon
W
1 850
1 650
Průměr pilového kotouče
mm
250
250
Průměr upínacího otvoru kotouče mm
30
30
Max. otáčky kotouče
min-1
4 300
4 100
Hloubka řezu
mm
85
85
Maximální tloušťka pilového kotoučemm
1,75
1,75
Pokos (max. polohy)
vlevo a vpravo 50°
50°
Šikmý řez (max. polohy)
vlevo
48°
48°
Kombinovaný pokos
šikmý
45°
45°
pokosový 45°
45°
Kapacity řezů
příčný 90°
mm
85 x 305
pokosový 45°
mm
85 x 215
pokosový 48°
mm
85 x 204
šikmý 45°
mm
58 x 305
šikmý 48°
mm
54 x 305
Celkové rozměry
mm
465 x 615 x 390
Hmotnost
kg
17,2
LPA (akustický tlak)
dB(A)
94,2
94,2
KPA (odchylka akustického tlaku) dB(A)
3,0
3,0
107,2
107,2
LWA (akustický výkon)
dB(A)
KWA (odchylka akustického výkonu) dB(A)
3,0
3,0
LP,PEAK
dB(A)
115,6
115,6
KP,PEAK
dB(A)
3,0
3,0
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) určená
podle normy EN 61029:
Hodnota vibrací ah
ah =
m/s²
2,4
2,4
Odchylka K =
m/s²
1,5
1,5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 61029 a může být
použita pro vzájemné srovnání jednotlivých nářadí
mezi sebou. Tato hodnota může být použita pro
předběžný odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem nářadí
použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li
prováděna jeho nedostatečná údržba,
velikost vibrací může být odlišná. Tak
se může během celkové práce doba
působení vibrací na obsluhu značně
prodloužit.
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací,
jako jsou: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
Pojistky
Evropa
Nářadí 230 V
10 A v napájecí síti
Velká Británie a Irsko
Nářadí 230 V
13 A v zástrčce napájecího kabelu
Velká Británie a Irsko
Nářadí 115 V
15 A v zástrčce napájecího kabelu
POZNÁMKA: Toto zařízení je určeno pro připojení
k napájecímu systému s maximální přípustnou
impedancí Zmax = 0,25 Ω na bodě rozhraní
(rozvodná skříň) napájecího systému uživatele.
Uživatel musí zajistit, aby bylo toto zařízení
připojeno pouze k napájecímu systému, který
splňuje výše uvedené požadavky. Je-li to nutné,
uživatel může požádat distributora elektrické
energie o informace týkající se impedance
systému v bodě rozhraní.
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k obsluze a věnujte pozornost těmto symbolům.
7
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede k způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k lehkému
nebo středně vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu elektrickým
proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
Upozorňuje na ostré hrany.
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
12
DWS778
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v části Technické údaje
splňují požadavky následujících norem: 2006/42/
EC, EN 61029-1, EN 61029-2-9.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2004/108/EC a 2011/65/EU. Další informace
vám poskytne zástupce společnosti DEWALT na
následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT.
Bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ! Při použití elektrického
nářadí musí být dodržovány základní
bezpečnostní pokyny, aby se snížilo
riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým
proudem a zranění osob, včetně
následujících.
Před použitím tohoto nářadí si přečtěte všechny
uvedené bezpečnostní pokyny a tyto pokyny
uschovejte.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Všeobecné bezpečnostní
pokyny
1. Udržujte pořádek na pracovišti.
Nepořádek na pracovišti nebo na pracovní
ploše může vést k úrazu.
2. Berte ohled na okolí pracovní plochy.
Nevystavujte nářadí vlhkosti. Nepoužívejte
nářadí ve vlhkém prostředí. Zajistěte správné
osvětlení pracoviště (250 - 300 luxů).
Nepoužívejte nářadí na místech, kde hrozí
riziko vzniku požáru nebo exploze, například
v blízkosti hořlavých nebo výbušných kapalin
a plynů.
3. Ochrana před úrazem způsobeným
elektrickým proudem.
Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými
povrchy (například potrubí, radiátory,
sporáky a chladničky). Při práci v extrémních
podmínkách (například vysoká vlhkost,
tvorba kovových pilin při práci, atd.) může
být elektrická bezpečnost zvýšena vložením
izolačního transformátoru nebo ochranného
jističe (FI).
4. Okolo stojící osoby udržujte mimo
pracovní prostor.
Zabraňte okolo stojícím osobám, zejména
dětem, aby se dotýkaly nářadí nebo
prodlužovacího kabelu a udržujte je mimo
pracovní prostor.
5. Nářadí, které nepoužíváte, uskladněte.
Horst Grossmann
Viceprezident oddělení pro vývoj a konstrukci
výrobků
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
1. 11. 2012
8
Není-li nářadí používáno, musí být uskladněno
na suchém místě a musí být také vhodně
zabezpečeno, mimo dosah dětí.
6. Nářadí nepřetěžujte.
Práce je účinnější a bezpečnější, pokud
používáte nářadí a nástroje k účelům, k nimž
jsou určeny.
7. Používejte vhodné nářadí.
Nepřetěžujte malá nářadí při práci, která je
určena pro výkonnější nářadí. Nepoužívejte
nářadí k jiným účelům, než pro které je
určeno. Nepoužívejte například kotoučovou
pilu k řezání kmenů nebo větví stromů.
8. Vhodně se oblékejte.
Nenoste volný oděv a šperky. Mohou být
zachyceny pohyblivými částmi. Při práci ve
venkovním prostředí používejte neklouzavou
obuv. Máte-li dlouhé vlasy, používejte vhodnou
pokrývku hlavy.
9. Používejte prvky osobní ochrany.
Vždy používejte ochranné brýle. Jestliže se při
práci s nářadím práší nebo odlétávají-li drobné
částečky materiálu, používejte respirátor proti
prachu nebo ochranný štít. Protože mohou být
tyto částečky materiálu velmi horké, používejte
také žáruvzdornou zástěru. Vždy používejte
ochranu sluchu. Vždy používejte ochrannou
přilbu.
10. Připojte zařízení k zachytávání prachu.
Pokud je zařízení vybaveno adaptérem pro
připojení zařízení k zachytávání prachu,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci.
11. S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky
škubáním za napájecí kabel. Veďte kabel
tak, aby nepřecházel přes ostré hrany nebo
horké a mastné povrchy. Při přenášení nikdy
nedržte nářadí za napájecí kabel.
12. Obrobek si upněte.
Pokud je to možné, používejte k upnutí
obrobku svorky nebo svěrák. Je to
bezpečnější a umožňuje to obsluhu nářadí
oběma rukama.
13. Nepřekážejte sami sobě.
Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
14. Provádějte pečlivou údržbu nářadí.
Udržujte ostré a čisté pracovní nástroje.
Tak bude zajištěn bezpečnější a vyšší
výkon nářadí. Dodržujte pokyny pro údržbu
a výměnu příslušenství. Nářadí pravidelně
kontrolujte a je-li poškozeno, nechejte jej
opravit v autorizovaném servisu. Udržujte
rukojeti a všechny ovládací prvky čisté, suché
a neznečistěné olejem nebo mazivy.
15. Nářadí odpojte.
Pokud není nářadí používáno, před
prováděním údržby a před výměnou
příslušenství, jako jsou řezné čepele, pracovní
nástroje a nože, nářadí vždy odpojte od
elektrické sítě.
16. Odstraňte seřizovací přípravky a klíče.
Vytvořte si návyk, abyste před použitím nářadí
prováděli kontrolu, zda na nářadí nezůstaly
seřizovací klíče nebo přípravky a zajistěte
jejich odstranění z nářadí.
17. Zabraňte nechtěnému spuštění.
Nepřenášejte nářadí s prstem na hlavním
spínači. Před připojením k elektrické síti se
ujistěte, zda je hlavní spínač v poloze vypnuto
(OFF).
18. Používejte prodlužovací kabely určené pro
venkovní použití.
Před použitím zkontrolujte prodlužovací
kabel a je-li poškozen, zajistěte jeho výměnu.
Používáte-li nářadí venku, používejte pouze
prodlužovací kabel určený pro venkovní
použití, který je i takto označen.
19. Buďte pozorní.
Stále sledujte, co děláte. Pracujte s rozvahou.
S nářadím nepracujte, jste-li unavení nebo
pokud jste pod vlivem omamných látek,
alkoholu nebo léků.
20. Kontrolujte stav nářadí.
Dříve než budete nářadí používat, pečlivě
zkontrolujte, zda není poškozeno, aby byla
zajištěna jeho správná funkce. Zkontrolujte
vychýlení a uložení pohybujících se částí,
opotřebování jednotlivých částí a další prvky,
které mohou ovlivnit správný chod nářadí.
Zničené nebo jiné poškozené díly nechejte
opravit nebo vyměnit v autorizovaném
servisu, pokud v této příručce nebude uveden
jiný způsob odstranění závady. Poškozené
spínače nechejte vyměnit v autorizovaném
servisu. Pokud nelze hlavním spínačem nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte.
Nikdy se nepokoušejte o opravu sami.
VAROVÁNÍ! Použití jiného
příslušenství nebo přídavného zařízení
a provádění jiných pracovních operací,
než je doporučeno tímto návodem,
může způsobit poranění obsluhy.
21. Opravy tohoto nářadí vždy svěřujte
kvalifikovaným servisním technikům.
Toto elektrické nářadí odpovídá platným
bezpečnostním předpisům. Opravy by měly
být prováděny pouze kvalifikovanými techniky,
kteří budou používat originální náhradní díly.
V jiných případech může dojít k velkému
ohrožení uživatele.
9
Další bezpečnostní pokyny pro
pokosové pily
• Toto nářadí je vybaveno speciálně upraveným
napájecím kabelem, jehož výměnu smí
provádět pouze výrobce nebo autorizovaný
servis.
• Nepoužívejte pilu k řezání jiných materiálů,
než jsou materiály doporučené výrobcem.
• Nepoužívejte nářadí bez instalovaných
bezpečnostních krytů, nebo neplní-li tyto
kryty svou funkci nebo pokud nebyla správně
prováděna jejich údržba.
• Při provádění šikmých řezů zajistěte, aby bylo
rameno pily bezpečně upevněno.
• Dbejte na to, aby byla podlaha kolem pily
rovná, uklizená a bez zbytků materiálů,
například pilin nebo odřezků.
• Zvolte správný pilový kotouč pro řezaný
materiál.
• Používejte správně nabroušené pilové
kotouče. Nepřekračujte maximální otáčky
vyznačené na kotouči.
• Před zahájením jakékoli činnosti se ujistěte,
zda jsou řádně dotaženy všechny pojistné
šrouby a upínací rukojeti.
• Je-li pila připojena k napájecímu zdroji, nikdy
nevkládejte ruce do pracovního prostoru
pilového kotouče.
• Nikdy se nepokoušejte rychle zastavit
pohybující se kotouč pily jeho zablokováním
pomocí nářadí nebo jiného prostředku, protože
by mohlo dojít k vážnému zranění.
• Před použitím jakéhokoli příslušenství si
nastudujte návod k obsluze. Nesprávné použití
příslušenství může nářadí poškodit.
• Při manipulaci s pilovým kotoučem nebo
s hrubým materiálem používejte držák nebo
rukavice.
• Před použitím pily zajistěte, aby byl správně
namontován pilový kotouč.
• Ujistěte se, zda se pilový kotouč otáčí
správným směrem.
• Nepoužívejte kotouče větších nebo
menších průměrů, než je doporučeno.
Parametry pilového kotouče jsou uvedeny
v Technických údajích. Používejte pouze
kotouče specifikované v tomto návodu
k obsluze, které splňují požadavky normy
EN 847-1.
• Zvažte použití speciálně navržených pilových
kotoučů s menší provozní hlučností.
10
• Nepoužívejte pilové kotouče
z RYCHLOŘEZNÉ OCELI (HSS).
• Nepoužívejte prasklé nebo poškozené pilové
kotouče.
• Nepoužívejte žádné brusné nebo diamantové
kotouče.
• Používejte pouze takové pilové kotouče,
jejichž otáčky jsou minimálně shodné
s otáčkami, které jsou vyznačeny na pile.
• Nikdy nepoužívejte pilu bez krytu s drážkou
pro pilový kotouč.
• Před uvolněním spínače vytáhněte pilový
kotouč z řezu v obrobku.
• Před každým řezem se ujistěte, zda je pila
stabilní.
• Chcete-li zablokovat hřídel motoru, nikdy
neprovádějte blokování větráku.
• Jakmile bude sklopeno rameno pily, kryt
pilového kotouče vaší pily se automaticky
zvedne. Jakmile bude stlačena uvolňovací
páka (b) zajištění krytu, kryt se spustí přes
pilový kotouč.
• Ochranný kryt pily nikdy nezvedejte rukou,
pokud není pila vypnutá. Kryt můžete zvednou
rukou při montáži nebo demontáži pilového
kotouče nebo při provádění kontroly pily.
• Pravidelně kontrolujte, zda jsou čisté větrací
otvory na krytu motoru a zda nejsou tyto
otvory zaneseny pilinami.
• Jakmile je kryt s drážkou pro pilový kotouč
opotřebován, vyměňte jej.
• Odpojte pilu od elektrické sítě před
prováděním jakékoli údržby nebo před
výměnou pilového kotouče.
• Nikdy neprovádějte čištění nebo údržbu, je-li
stroj ještě v chodu a nenachází-li se hlava
stroje v horní klidové poloze.
• Je-li vaše pila vybavena laserem nebo
LED diodovou svítilnou, není povolena
žádná výměna tohoto laseru za jiný typ
laseru. Opravy mohou být prováděny pouze
výrobcem laseru nebo autorizovaným
servisem.
• Při řezání dřeva připojte pilu k zařízení pro
zachytávání pilin a prachu. Vždy berte v úvahu
faktory, které mají vliv na působení prachu na
obsluhu pily, jako jsou:
-– Typ řezaného materiálu (dřevotříska vytváří
při řezání více prachu jako přírodní dřevo).
-– Nabroušení pilového kotouče.
-– Správné nastavení pilového kotouče.
-– Odsávací zařízení s rychlostí proudícího
vzduchu vyšší než 20 m/s.
Zajistěte správné seřízení lokálního odsávání,
ochranných krytů, odváděcích koryt a skluzů.
• Berte prosím v úvahu následující faktory
ovlivňující hladinu hluku:
-– Používejte pilové kotouče se sníženou
hlučností.
-– Používejte pouze správně nabroušené
pilové kotouče.
• Údržba pily by měla být prováděna pravidelně.
• Zajistěte odpovídající celkové nebo lokální
osvětlení.
• Zajistěte, aby byla obsluha adekvátně
proškolena v použití, nastavení a obsluze
stroje.
• Ujistěte se, zda jsou všechny distanční vložky
a kroužky hřídele vhodné pro účely, které jsou
uvedeny v tomto návodu k obsluze.
• Vyvarujte se odstraňování jakýchkoli odřezků
nebo jiných částí obrobku z prostoru řezu,
je-li pila v chodu a není-li hlava pily v klidové
poloze.
• Nikdy neřežte obrobky kratší než 150 mm.
• Není-li stroj vybaven přídavnými podpěrami,
mohou být řezány obrobky s následujícími
maximálními rozměry:
– Výška 85 mm x šířka 305 mm x délka
400 mm.
Zbytková rizika
Při použití kotoučových pil vznikají následující
rizika:
– poranění způsobená kontaktem s rotujícími
díly.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato
rizika jsou následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko nehody způsobené nekrytou částí
rotujícího pilového kotouče.
– Riziko zranění při výměně nechráněného
pilového kotouče.
– Riziko přimáčknutí prstů při manipulaci
s ochrannými kryty.
– Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu zvířeného při řezání dřeva, zejména
dubového, bukového a materiálu MDF.
Následující faktory zvyšují riziko dýchacích
problémů:
– Při řezání dřeva není připojeno žádné
odsávací zařízení.
– Nedostatečné odsávání prachu, které je
způsobeno zanesenými filtry.
Štítky na nářadí
Na zařízení jsou následující piktogramy:
– Delší obrobky musí být podepřeny
vhodným podpěrným stolem, například
DE7023. Vždy obrobek bezpečně upněte
ke stolu pily.
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze
Používejte ochranu sluchu
• Dojde-li k nehodě nebo k poruše stroje,
okamžitě pilu vypněte a odpojte ji od
napájecího zdroje.
Používejte ochranu zraku
• Proveďte záznam o poruše a vhodným
způsobem pilu označte, abyste zabránili
ostatním osobám tuto poškozenou pilu
používat.
• Dojde-li k zablokování pilového kotouče,
které bude způsobeno nadměrnou posuvnou
silou během řezání, zastavte stroj a odpojte
napájení. Vyjměte obrobek a ujistěte se, zda
se pilový kotouč volně otáčí. Znovu zapněte
stroj a zahajte znovu řez s použitím menší
posuvné sily.
• Nikdy neprovádějte řezání lehkých slitin,
zejména hořčíku.
Bod úchopu pro přenášení
Udržujte ruce v bezpečné vzdálenosti od
pilového kotouče
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. 2)
Datový kód (v v), který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí.
Příklad:
2012 XX XX
Rok výroby
• Kdykoli to situace umožňuje, připevněte
stroj k pracovnímu stolu pomocí šroubů
s průměrem 8 mm a s délkou 80 mm.
11
Obsah balení
Balení obsahuje:
x. Tyče příčníku
y. Hlava pily
z. Šestihranné klíče
1 částečně sestavenou pokosovou pilu pro
příčné řezy
aa. Příchytka kabelu
2 šestihranné klíče 4/6 mm
bb. Otvor pro visací zámek
1 pilový kotouč s průměrem 250 mm se zuby
s destičkami z karbidů
cc. Překlenovací tlačítko
1 upínací svorka materiálu
dd. Místa úchopu pro přenášení pily (vlevo
a vpravo)
1 návod k obsluze
ee. Vnitřní příruba
1 výkresovou dokumentaci
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací věnujte
dostatek času pečlivému pročtení a pochopení
tohoto návodu.
Popis (obr. 1, 2, 7, 11, 12)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nářadí ani jeho součástí.
Mohlo by dojít k jeho poškození nebo
k zranění.
a. Spouštěcí spínač
b. Uvolňovací páka zajištění krytu
c. Ovládací rukojeť
d. Pevný horní kryt
e. Vnější příruba
f. Upínací šroub pilového kotouče
g. Spodní kryt pilového kotouče
h. Pilový kotouč
i. Zajišťovací páka posuvného vodítka (obr. 11)
j. Pevný stůl
k. Kryt s drážkou pro pilový kotouč
l. Rameno pokosových řezů
m. Západka pro pokosové řezy
n. Otočný stůl/rameno pokosových řezů
o. Měřítko pokosových řezů
p. Šrouby měřítka pokosových řezů (obr. 12)
q. Posuvné vodítko
r. Hubice pro odvod prachu
s. Zajištění příčníku
t. Upínací rukojeť šikmých řezů
u. Měřítko šikmých řezů
v. Montážní otvory pro upevnění pily
w. Zajišťovací tlačítko
12
ff. Svorka na materiál
gg. Spínač zapnuto/vypnuto pro pracovní svítilnu
XPS™
hh. Pracovní svítilna XPS™
ii. Zajišťovací spojka (DWV9000, volitelné
příslušenství)
POUŽITÍ VÝROBKU
Vaše pokosová pila DEWALT pro příčné řezy je
určena pro profesionální řezání dřeva, dřevěných
výrobků, plastů a hliníku. Pila snadno, přesně
a bezpečně provádí příčné, šikmé a pokosové
řezy.
Při namontování vhodného pilového kotouče je
tato pila určena pro řezání hliníkových profilů až
do maximální tloušťky 4,0 mm. NIKDY neřežte
materiál obsahující hořčík.
Tato pila je určena pro použití pilových kotoučů
s průměrem 250 mm, které jsou opatřeny zuby
s destičkami karbidu wolframu.
NEPOUŽÍVEJTE toto nářadí ve vlhkém prostředí
nebo na místech s výskytem hořlavých kapalin
nebo plynů.
Tyto pokosové pily jsou elektrická nářadí pro
profesionální použití.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
VAROVÁNÍ! Nepoužívejte tento stroj
pro jiné, než určené účely.
• Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud
těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo
pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající
se použití výrobku osobou odpovědnou za
jejich bezpečnost. Děti by neměly být nikdy
ponechány s tímto nářadím bez dohledu.
Elektrická bezpečnost
Použití prodlužovacího kabelu
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte
pouze schválený typ kabelu se 3 vodiči, který je
vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz Technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm2.
Maximální délka je 30 m.
Vaše nářadí je chráněno dvojitou izolací
v souladu s normou EN 61029. Proto
není nutné použití uzemňovacího
vodiče.
VAROVÁNÍ: Modely s napájecím
napětím 115 V musí být používány
s bezpečnostním izolačním
transformátorem s uzemňovací
mřížkou mezi primárním
a sekundárním vinutím.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
získáte v autorizovaném servisu DEWALT.
Napájecí kabel může být vyměněn pouze
v autorizovaném servisu nebo kvalifikovaným
elektrotechnikem.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
SESTAVENÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění před nasazením
nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním
oprav, nářadí vždy vypněte
a odpojte napájecí kabel od sítě.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
může způsobit úraz.
Musí být použity následující napájecí kabely:
Vybalení
DWS778:
H05RN-F, 2 x 1,0 mm²
DWS778 LX:
H05RR-F, 2 x 1,5 mm²
Motor a ochranné kryty jsou již namontovány na
základně pily.
Výměna síťové zástrčky
(pouze pro Velkou Británii
a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
• Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na
nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: K uzemňovací svorce
nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
Montáž zástrčky u nářadí
s napájecím napětím 115 V
(pouze Velká Británie a Irsko)
• Použitá zástrčka musí splňovat požadavky
normy BS EN 60309 (BS4343), 16 A,
uzemňovací kontakt v poloze 4h.
VAROVÁNÍ: Vždy se ujistěte, zda
je kabelová příchytka (aa) správně
a bezpečně připevněna k izolaci
kabelu.
Montáž na pracovní stůl
(obr. 2)
1. Otvory (v) základně pily slouží k jejímu
upevnění k pracovnímu stolu. K dispozici
jsou dvě různé velikosti otvorů, aby mohly být
použity různé velikosti šroubů. Použijte jakýkoli
otvor. Není nutné, abyste použili oba otvory.
Vždy pilu pevně připevněte, abyste zabránili
jejímu pohybu. Chcete-li zvýšit komfort při
přenášení pily, můžete provést namontování
pily na desku z překližky s tloušťkou
minimálně 12,5 mm, která může být
připevněna k pracovnímu stolu a která může
být později snadno uvolněna a přenesena
na jiné pracoviště, kde bude znovu upnuta
pomocí svorek.
2. Při upevňování pily na desku dbejte na to, aby
upevňovací šrouby z této desky nevyčnívaly.
Deska z překližky musí dokonale sedět na
pracovní ploše stolu. Provádíte-li upínání
pily k pracovní ploše, upínejte pilu pouze
na upínacích výstupcích, na kterých se
nachází otvory pro montážní šrouby. Upnutí
pily pomocí jiných upínacích míst bude mít
nesprávný vliv na funkci pily.
3. Upevňovací deska a pracovní stůl nebo
místo, na kterém bude pila používána, musí
být rovné, abyste zabránili nepřesnostem
při řezání. Dochází-li na pracovní ploše ke
kolébání pily, umístěte pod jednu opěrnou
13
nohu tenký kousek materiálu, aby došlo
k vyrovnání pily.
Montáž pilového kotouče
(obr. 2, 6 - 8)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění před nasazením
nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním
oprav, nářadí vždy vypněte
a odpojte napájecí kabel od sítě.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
může způsobit úraz.
VAROVÁNÍ: Zuby nového pilového
kotouče jsou velmi ostré a mohou být
nebezpečné.
VAROVÁNÍ: Dbejte na to, aby byla
výměna pilového kotouče prováděna
pouze popsaným způsobem.
Používejte pouze pilové kotouče, které
jsou specifikovány v části Technické
údaje;, kat. č.: Doporučen je pilový
kotouč DT4282.
DŮLEŽITÉ: Při instalaci nového pilového kotouče
musí být hlava pily (y) ve své nejvyšší poloze.
1. Chcete-li zvednout hlavu pily (y) do nejvyšší
možné polohy, stlačte hlavu pily (y) směrem
dolů a vytáhněte ven zajišťovací tlačítko (w).
2. Uvolněte stlačení a nechejte hlavu pily
zvednout až do maximální výšky.
3. Zasuňte šestihranný klíč 6 mm (z) do zajištění
vřetena (uu), najděte opačný hřídel pilového
kotouče a zajistěte jej tímto klíčem (obr. 6, 8).
4. Zasuňte druhý šestihranný klíč 6 mm (z)
do upínacího šroubu pilového kotouče (f)
a otáčením ve směru pohybu hodinových
ručiček jej povolte. Vyjměte upínací šroub (f)
a sejměte vnější přírubu (e).
5. Stiskněte uvolňovací páku zajištění krytu (b),
aby došlo k zdvižení spodního krytu pilového
kotouče (g) a sejměte pilový kotouč (h).
(z) otáčením proti směru pohybu hodinových
ručiček a druhou rukou současně provádějte
zajištění pomocí druhého šestihranného klíče
6 mm (z) (obr. 8).
9. Vyjměte oba šestihranné klíče (z) a uložte je
do jejich držáku.
SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění před nasazením
nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním
oprav, nářadí vždy vypněte
a odpojte napájecí kabel od sítě.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
může způsobit úraz.
Vaše pokosová pila byla přesně seřízena již
ve výrobním závodě. Pokud je nutné provést
opětovné seřízení z důvodu dopravy a přenášení
pily, nebo i z jiného důvodu, řiďte se při seřizování
vaší pily následujícími kroky. Jakmile pilu jednou
seřídíte, toto přesné nastavení by mělo zůstat
zachováno.
Nastavení tyčí příčníku na
konstantní hloubku řezu
(obr. 1, 2, 9, 10)
Pilový kotouč musí být v chodu s konstantní
hloubkou řezu po celé délce stolu a nesmí se
dotýkat pevného stolu u zadní části drážky nebo
přední části otočného ramena. Chcete-li dosáhnout
takového nastavení, tyče příčníku (x) musí být
dokonale rovnoběžné s rovinou stolu, je-li hlava
pily (y) zcela stisknuta.
1. Stiskněte uvolňovací páčku zajištění spodního
krytu (b) (obr. 1).
2. Zatlačte hlavu pily zcela dozadu a změřte
výšku od otočného stolu (n) až po spodní část
vnější příruby (e) (obr. 10).
3. Otočte zajištěním příčníku hlavy pily (s)
(obr. 2).
6. Nasaďte nový pilový kotouč na výstupek
nacházející se na vnitřní přírubě (ee) (obr.
7) a ujistěte se, zda ozubení na spodní části
pilového kotouče směřuje k vodítku (směrem
od obsluhy).
4. Udržujte hlavu pily zela v dolní poloze
a přitáhněte ji po vodicích tyčích až do
koncové polohy.
7. Nasaďte zpět vnější přírubu (e) a ujistěte se,
zda došlo k řádnému usazení výstupků (jj),
jeden na každé straně hřídele motoru.
6. Je-li nutné seřízení, postupujte následovně
(obr. 9):
8. Zasuňte upínací šroub pilového kotouče (f),
utahujte jej pomocí šestihranného klíče 6 mm
14
5. Znovu změřte výšku označenou na obr. 10.
Obě hodnoty musí být stejné.
a. Povolte pojistnou matici (kk) v držáku (ll)
pod horní hubicí pro odvod prachu (r)
(obr. 1) a podle potřeby nastavte šroub
(mm). Provádějte tento úkon po malých
krocích.
b. Utáhněte pojistnou matici (kk).
VAROVÁNÍ: Vždy zkontrolujte, zda se
pilový kotouč nedotýká stolu u zadní
části drážky pro pilový kotouč nebo
u přední části otočného ramena ve
svislé poloze 90° a v poloze 45° pro
šikmý řez. Před provedením této
kontroly nezapínejte pilu!
Nastavení vodítka (obr. 11)
Zvedněte zajišťovací páku posuvného vodítka (i),
aby došlo k jejímu uvolnění. Nastavte posuvné
vodítko (q) do polohy, ve které nebude v kontaktu
s pilovým kotoučem a potom znovu utáhněte
zajišťovací páku vodítka.
Kontrola a nastavení polohy
pilového kotouče vzhledem
k vodítku (obr. 2, 12, 13)
1. Uvolněte západku pokosových řezů (m).
2. Položte palec na rameno pokosových řezů
(l) a stiskněte západku pokosových řezů (m),
aby došlo k uvolnění otočného stolu/ramena
pokosových řezů (n).
3. Otáčejte ramenem pokosových řezů tak, aby
se západka nacházela v poloze s hodnotou 0°
pro pokosový řez.
4. Stáhněte dolů hlavu pily a zajistěte ji v této
poloze pomocí zajišťovacího tlačítka (w).
5. Zkontrolujte, zda jsou viditelná dvě označení
polohy 0° (nn) na měřítku pokosových řezů
(o).
6. Umístěte úhelník (oo) mezi levou část vodítka
(q) a pilový kotouč (h).
VAROVÁNÍ: Nedotýkejte se úhelníkem
hrotů zubů pilového kotouče.
7. Je-li nutné seřízení, postupujte následovně:
a. Povolte šrouby měřítka pokosových řezů
(p) (obr. 12) a posuňte sestavu měřítka
a ramena směrem doleva nebo doprava
tak, aby byl při měření úhelníkem pilový
kotouč v kolmé poloze vzhledem k vodítku
(oo) (obr. 13).
b. Znovu utáhněte šrouby měřítka pokosových
řezů (p).
Kontrola a nastavení polohy
pilového kotouče vzhledem ke
stolu (obr. 2, 14 - 16)
1. Uvolněte upínací rukojeť šikmých řezů (t)
(obr. 14).
2. Zatlačte hlavu pily (y) doprava, abyste zajistili
její zcela svislou polohu a přitáhněte upínací
rukojeť šikmých řezů.
3. Přiložte na stůl proti pilovému kotouči (h)
úhelník (oo) (obr. 15).
VAROVÁNÍ: Nedotýkejte se úhelníkem
hrotů zubů pilového kotouče.
4. Je-li nutné seřízení, postupujte následovně:
a. Uvolněte upínací rukojeť šikmých řezů
(t) a pomocí šestihranného klíče (z)
zašroubujte nebo vyšroubujte seřizovací
dorazový šroub svislé polohy (qq) tak,
aby byl pilový kotouč v kolmé poloze (90°)
vzhledem ke stolu. Proveďte kontrolu
pomocí úhelníku.
b. Pokud ukazatel šikmých řezů (rr) neukazuje
na měřítku šikmých řezů (u) nulovou
polohu, povolte šrouby měřítka šikmých
řezů (pp) a seřiďte měřítko do správné
polohy.
Kontrola a nastavení úhlu
šikmých řezů (obr. 2, 14, 16)
Překlenutí šikmých řezů umožňuje nastavení
maximálního úhlu šikmého řezu na hodnotu 45°
nebo 48°, dle potřeby.
1. Ujistěte se, zda je překlenovací rukojeť (ss)
nastavena v levé poloze.
2. Uvolněte upínací rukojeť šikmých řezů (t).
3. Stůjte před pilou a pohybujte hlavou pily (y)
směrem doleva.
4. Toto je poloha šikmého řezu 45°.
5. Je-li nutné seřízení, otáčejte dorazovým
šroubem (tt) šikmého řezu pro polohu 45°
pomocí šestihranného klíče 4 mm (z) dle
potřeby směrem doprava nebo doleva, dokud
nebude ukazatel šikmých řezů (rr) nastaven
na hodnotu 45°.
VAROVÁNÍ: Vodicí drážky mohou
být zaneseny nečistotami. Pro čištění
vodicích drážek používejte vhodný
přípravek nebo proud nízkotlakého
vzduchu.
15
Před použitím
VAROVÁNÍ:
• Upněte vhodný pilový kotouč.
Nepoužívejte nadměrně
opotřebované pilové kotouče.
Maximální provozní otáčky pily nesmí
překročit maximální povolené otáčky
pilového kotouče.
• Nepokoušejte se řezat příliš malé
kousky.
• Nechejte pilový kotouč řezat vlastním
tempem. Nepoužívejte nadměrnou
sílu.
• Před zahájením řezání počkejte,
dokud motor nedosáhne maximálních
otáček.
• Ujistěte se, zda jsou všechny
zajišťovací šrouby a upínací rukojeti
řádně utaženy.
• Upněte si řádně obrobek.
• I když je tato pila určena k řezání
dřeva a mnoha neželezných
materiálů, tyto provozní pokyny se
týkají jen řezání dřeva. Stejné pokyny
platí i pro řezání ostatních materiálů.
Neřežte s touto pilou železné
materiály (železo a ocel) nebo zdivo!
Nepoužívejte žádné brusné kotouče!
• Používejte kryt s drážkou pro pilový
kotouč. Pokud je drážka pro pilový
kotouč širší než 10 mm, s pilou
nepracujte.
OBSLUHA
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění před nasazením
nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním
oprav, nářadí vždy vypněte
a odpojte napájecí kabel od sítě.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
může způsobit úraz.
Uživatelé ve Velké Británii jsou povinní dodržovat
nařízení popsaná v předpisech pro obsluhu
dřevoobráběcích strojů z roku 1974 a jejich
příslušné dodatky.
16
Ujistěte se, zda je stroj z hlediska výšky stolu
a stability umístěn v bezpečné a ergonomické
poloze. Poloha stroje musí být zvolena tak, aby
měla obsluha stroje dobrý přehled a dostatek
volného prostoru v blízkosti stroje, který umožní
manipulaci s obrobky bez jakéhokoli omezení.
Z důvodu omezení vlivu vibrací se ujistěte,
zda není příliš nízká okolní teplota pracovního
prostředí, zda je prováděna řádná údržba stroje
a příslušenství a zda je velikost obrobků vhodná
pro tento stroj.
Zapnutí a vypnutí (obr. 1)
Otvor (bb) v hlavním spínači (a) je určen pro
vložení visacího zámku, aby bylo umožněno
uzamknutí nářadí.
1. Chcete-li nářadí spustit, stiskněte spouštěcí
spínač (a).
2. Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač.
Použití systému LED diodové
pracovní svítilny XPS™
(obr. 1)
POZNÁMKA: Pokosová pila musí být připojena ke
zdroji napětí.
LED diodová pracovní svítilna XPS™ (hh) je
opatřena spínačem zapnuto/vypnuto (gg). LED
diodová pracovní svítilna XPS™ pracuje nezávisle
na spouštěcím spínači pokosové pily. Pracovní
svítilna nemusí být zapnuta, aby byl umožněn
provoz pily.
Provedení řezu po čáře vyznačené tužkou na
dřevěném obrobku:
1. Zapněte systém svítilny XPS™, potom
stáhněte dolů ovládací rukojeť (c) tak, aby byl
pilový kotouč co nejblíže řezanému obrobku.
Na dřevěném obrobku se objeví stín pilového
kotouče.
2. Srovnejte čáru řezu vyznačenou tužkou
s okrajem stínu pilového kotouče. Možná bude
nutné nastavení úhlu šikmého a pokosového
řezu, aby se čára řezu vyznačená tužkou
přesně překrývala.
Postoj a poloha rukou při
řezání
Správná poloha těla a rukou při obsluze pokosové
pily usnadní řezání a zajistí vyšší přesnost
a bezpečnost.
VAROVÁNÍ:
• Nikdy nepokládejte ruce do blízkosti
prostoru řezu.
• Udržuje ruce ve vzdálenosti
minimálně 150 mm od pilového
kotouče.
• Při řezání přitlačujte obrobek pevně
k pracovnímu stolu a k vodítku.
Udržujte ruce v předepsané poloze,
dokud nedojde k uvolnění hlavního
spínače a k úplnému zastavení
pilového kotouče.
• Před vlastním provedením řezu
(aniž by byla pila zapnutá) vždy
zkontrolujte dráhu pilového kotouče.
• Při práci nepřekřižujte ruce.
• Stůjte bezpečně na podlaze oběma
nohama a udržujte rovnováhu.
• Při pohybu ramena pily směrem
doprava nebo doleva, pohybujte
tělem ve stejném směru jako rameno
pily a stůjte bezpečně na pravé nebo
levé straně pily.
Základní řezy
SVISLÉ PŘÍMÉ PŘÍČNÉ ŘEZY (OBR. 1, 2, 17)
POZNÁMKA: Používejte pilové kotouče
s průměrem 250 mm a s průměrem upínacího
otvoru 30 mm, abyste dosáhli požadovaných
provozních výkonů.
1. Chcete-li zvednout hlavu pily (y) do nejvyšší
možné polohy, stlačte hlavu pily (y) směrem
dolů a vytáhněte ven zajišťovací tlačítko
(w). Uvolněte stlačení a nechejte hlavu pily
zvednout až do maximální výšky.
2. Stiskněte západku pokosových řezů (m)
a potom nastavte rameno pokosových řezů do
polohy 0°.
3. Uvolněte západku pokosových řezů.
4. Před prováděním řezu se vždy ujistěte, zda je
řádně zajištěna západka pokosových řezů.
5. Opřete obrobek, který budete řezat, o posuvné
vodítko (q) a pomocí upínací svorky materiálu
(ff) jej zajistěte.
6. Uchopte ovládací rukojeť (c) a stiskněte
uvolňovací páku zajištění krytu (b), aby
došlo k uvolnění krytu. Stiskněte spouštěcí
spínač (a), aby došlo k spuštění motoru.
Doporučujeme zahájení řezu v blízkosti
vodítka.
7. Stlačte hlavu pily tak, aby pilový kotouč
procházel obrobkem a krytem s drážkou pro
pilový kotouč (k).
8. Po dokončení řezu uvolněte spouštěcí spínač
a před návratem hlavy pily do její horní klidové
polohy počkejte, dokud se pilový kotouč zcela
nezastaví.
VAROVÁNÍ:
• U některých typů plastových profilů je
vhodné provádět uvedený sled úkonů
v obráceném pořadí.
• Spodní kryt pilového kotouče je
navržen tak, aby se po uvolnění
páky (b) rychle uzavřel. Nedocházíli k jeho rychlému uzavření, svěřte
jeho opravu autorizovanému servisu
DEWALT.
PROVÁDĚNÍ POSUVNÉHO ŘEZU (OBR. 1, 2,
18)
1. Otočte zajištění příčníku hlavy pily (s), aby
došlo k jeho uvolnění.
2. Stlačte dolů hlavu pily (y), vytáhněte
zajišťovací tlačítko (w) a nechejte hlavu pily
vystoupat do nejvyšší polohy.
3. Opřete obrobek, který budete řezat, o posuvné
vodítko (q) a pomocí upínací svorky materiálu
(ff) jej zajistěte.
4. Spusťte hlavu pily a přitáhněte ji po vodicích
tyčích až do koncové polohy.
5. Stiskněte uvolňovací páky krytu (b), aby došlo
k uvolnění krytu. Stiskněte spouštěcí spínač
(a), aby došlo k spuštění motoru.
6. Stlačte zcela hlavu pily tak, aby pilový kotouč
procházel obrobkem a tlačte hlavu pily
dozadu, aby došlo k dokončení řezu.
7. Po dokončení řezu uvolněte spouštěcí spínač
a před návratem hlavy pily do její horní klidové
polohy počkejte, dokud se pilový kotouč zcela
nezastaví.
VAROVÁNÍ: Po ukončení posuvného
řezu nezapomeňte zajistit hlavu pily
v zadní poloze.
SVISLÉ POKOSOVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY (OBR. 1, 2,
19)
1. Stiskněte západku pokosových řezů (m).
Nastavte rameno v požadovaném úhlu
směrem doleva nebo doprava.
2. Západka pokosových řezů bude automaticky
zajištěna v polohách 0°, 15°, 22,5°, 31,62°,
45° a 50° jak vlevo, tak i vpravo. Je-li
vyžadován střední úhel mezi těmito polohami,
pevně přidržte hlavu pily a zajistěte ji
přitažením západky pokosových řezů.
3. Před prováděním řezu se vždy ujistěte, zda je
řádně zajištěna západka pokosových řezů.
17
4. Dále postupujte jako u svislých přímých
příčných řezů.
VAROVÁNÍ: Při provádění
pokosového řezu na koncové části
obrobku s malým ořezem umístěte
obrobek tak, aby byl ořez na straně
pilového kotouče s větším úhlem
vzhledem k vodítku. To znamená - levý
pokos, ořez vpravo - pravý pokos, ořez
vlevo.
ŠIKMÉ PŘÍČNÉ ŘEZY (OBR. 11, 14, 20)
Šikmé úhly mohou být nastaveny od 0° do 48°
směrem vlevo. Šikmé řezy až do 45° mohou
být provedeny s ramenem pro pokosové řezy
nastaveným v poloze pro pokosový řez od nuly až
do maximálně 45° vpravo nebo vlevo.
1. Odblokujte páku posuvného vodítka (i)
a nastavte vodítko mimo pilový kotouč.
2. Povolte upínací rukojeť šikmých řezů (t)
a nastavte požadovaný úhel šikmého řezu.
3. Je-li to nutné, nastavte překlenovací tlačítko
(cc).
4. Držte pevně hlavu pily a zabraňte jejímu
spuštění.
5. Utáhněte pevně upínací rukojeť šikmých řezů
(t).
6. Posunujte vodítko směrem k pilovému kotouči
a ujistěte se, zda se nedotýká pilového
kotouče a potom zajišťovací páku vodítka
řádně utáhněte.
7. Dále postupujte jako u svislých přímých
příčných řezů.
Řezání neželezných kovů
Při řezání neželezných kovů může být pila
používána pouze pro provádění svislých
přímých a pokosových příčných řezů v režimu
pokosová pila. Při řezání neželezných kovů
vám doporučujeme, abyste neprováděli šikmé
a kombinované pokosové řezy. Tato pila nesmí být
používána pro řezání železných kovů.
• Při řezání neželezných kovů vždy používejte
svorky pro upnutí materiálu. Vždy se ujistěte,
zda je obrobek bezpečně upnutý.
• Používejte pouze pilové kotouče, které jsou
určeny pro řezání neželezných kovů.
• Používejte pouze vhodné mazivo ve spreji
nebo vosk. Nepoužívejte emulze nebo jiné
podobné kapaliny.
Kvalita a čistota řezu závisí na mnoha faktorech,
například na řezaném materiálu. Nejvyšší kvalitu
řezu (řezání tvarových obkládacích prvků)
18
dosáhnete při použití karbidového kotouče se
60 zuby. Kvalitu řezu rovněž zvyšuje stejnoměrný
a pomalý posuv pily při řezání.
VAROVÁNÍ: Dbejte na to, aby se
materiál během řezání nechvěl nebo
aby se nepohyboval. Obrobek vždy
řádně upevněte. Před zvednutím
ramena pily počkejte, dokud se pilový
kotouč zcela nezastaví. Pokud dochází
k třepení zadní části řezu, nalepte na
obrobek v místě řezu lepicí pásku.
Proveďte řez přes lepicí pásku a po
skončení řezu pásku opatrně odlepte.
Upínání obrobku (obr. 23 - 25)
VAROVÁNÍ: Vždy používejte upínací
svorku.
Nejlepších výsledků dosáhnete použitím upínací
svorky (ff), která je určena pro použití s vaší pilou.
Při řezání neželezných kovů vždy používejte
svorky pro upnutí materiálu. Vždy se ujistěte, zda
je obrobek bezpečně upnutý.
INSTALACE SVORKY
1. Svorku vložte do otvoru za vodítkem. Svorka
(ff) by měla směřovat směrem k zadní části
pokosové pily. Ujistěte se, zda je drážka
na tyči svorky zcela zasunuta do základny
pokosové pily. Je-li drážka vidět, svorka
nebude bezpečně zajištěna.
2. Otočte svorkou o 180° směrem k přední části
pokosové pily.
3. Povolte šroub a upravte polohu svorky nahoru
nebo dolů. Potom pomocí šroubu pro jemné
nastavení svorku pevně upněte k obrobku.
POZNÁMKA: Při provádění šikmých řezů umístěte
svorku na pravou část základny. PŘED VLASTNÍM
PROVEDENÍM ŘEZU (ANIŽ BY BYLA PILA
ZAPNUTA) VŽDY ZKONTROLUJTE DRÁHU
PILOVÉHO KOTOUČE. ZKONTROLUJTE, ZDA
SVORKA NEZASAHUJE DO DRÁHY PILY NEBO
OCHRANNÝCH KRYTŮ.
Kombinovaný pokosový řez
(obr. 21, 22)
Tento řez je kombinací šikmého a pokosového
řezu. Jedná se o druh řezu používaný k výrobě
rámečků nebo boxů se šikmými stranami, jako je
například výrobek na obr. 21.
VAROVÁNÍ: Jestliže se úhel řezu
při provádění jednotlivých řezů
odlišuje, zkontrolujte, zda je řádně
dotažena upínací rukojeť pro šikmé
řezy i upínací šroub pro pokosové
řezy. Tyto prvky musí být dotaženy po
provedení každé změny šikmého nebo
pokosového řezu.
• Níže uvedený diagram vám bude pomáhat
při volbě správného nastavení šikmých
a pokosových řezů při kombinovaných
pokosových řezech.
5
15
75
80
10
20
25
30
65
40
45
50
35
45
35
40
BOX SE ŠESTI
STĚNAMI
30
35
70
75
30
65
80
85
30
25
50
25
65
45
20
40
55
60
70
80
20
75
85
55
60
25
50
45
15
15
30
40
15
25
35
10
20
35
30
BOX S OSMI
STĚNAMI
10
15
10
5
5
10
5
5
0
5
10
15
Připojte k pile zařízení pro odsávání prachu
splňující požadavky platných předpisů. Rychlost
vzduchu připojených externích systémů bude 20
m/s +/- 2 m/s. Rychlost je měřena ve spojovací
trubici v bodě připojení, s připojenou pilou, která
není v chodu.
POZNÁMKA: Jako volitelné příslušenství pro
připojení k odsávacímu zařízení je doporučena
rychloupínací spojka DWV9000 (ii).
VAROVÁNÍ: Aby bylo usnadněno
přenášení pily, na základně jsou
k dispozici dvě místa pro úchop pily
(dd). Nikdy při zvedání nebo přepravě
pily nepoužívejte pro úchop kryty pily.
1. Při přepravě pily nastavte úhly šikmých
a pokosových řezů na 0°.
2. Stiskněte uvolňovací páčku zajištění spodního
krytu (b) (obr. 1).
15
20
5
10
20
25
VAROVÁNÍ: Kdykoli je to možné,
připojte zařízení pro odsávání prachu,
které splňuje požadavky příslušných
předpisů týkajících se prachových
emisí.
Přeprava (obr. 1, 2)
40
55
60
40
35
BOX SE ČTYŘMI
STĚNAMI
70
0
85
45
ÚHEL STĚNY BOXU (ÚHEL A)
NASTAVTE NA PILE TENTO POKOSOVÝ ÚHEL
• Při práci s diagramem si zvolte požadovaný
úhel „A” (obr. 22) vašeho projektu a umístěte
tento úhel na odpovídající oblouk v diagramu.
Z tohoto bodu sledujte přímku vedoucí přímo
dolů, kde naleznete správnou hodnotu úhlu
šikmého řezu a budete-li sledovat přímku
vedoucí vodorovně z tohoto bodu, získáte
správnou hodnotu úhlu pokosového řezu.
Odsávání prachu (obr. 1, 3, 4)
20
25
30
35
40
45
NASTAVTE NA PILE TENTO ŠIKMÝ ÚHEL
1. Nastavte na pile předepsané úhly a proveďte
několik zkušebních řezů.
2. Zkuste si, zda budou k sobě jednotlivé díly
lícovat.
Příklad: Pro zhotovení výrobku se čtyřmi
stěnami s vnějším úhlem 25° (úhel „A”)
(obr. 22), použijte horní oblouk v diagramu.
Najděte na oblouku hodnotu úhlu 25°. Sledujte
na každé straně vodorovnou různoběžku
a dostanete nastavení úhlu pokosového řezu
(23°). Obdobným způsobem sledováním
svislé různoběžky nahoře či dole dostanete
nastavení úhlu šikmého řezu (40°). Vždy
udělejte několik řezů na odřezcích pro kontrolu
nastavení pily.
VAROVÁNÍ: Nikdy nepřekračujte
u kombinovaných pokosových řezů
limitní hodnoty 45° pro šikmý řez a 45°
pro levý nebo pravý pokosový řez.
3. Stlačte hlavu pily dolů a stiskněte zajišťovací
tlačítko (w) (obr. 2).
4. Nastavte hlavu pily do klidové polohy
a utáhněte zajištění příčníku (s).
ÚDRŽBA
Vaše elektrické nářadí DEWALT bylo
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče
o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho
bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění před nasazením
nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním
oprav, nářadí vždy vypněte
a odpojte napájecí kabel od sítě.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
může způsobit úraz.
VAROVÁNÍ: Je-li pilový kotouč
opotřebován, nahraďte jej novým
nabroušeným pilovým kotoučem.
19
používejte s tímto nářadím pouze
příslušenství doporučené společností
DEWALT.
Mazání
PODEPŘENÍ DLOUHÝCH OBROBKŮ (OBR. 5)
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Čištění
Před použitím pečlivě zkontrolujte horní kryt
pilového kotouče, pohyblivý spodní kryt a trubici
odsávání prachu, abyste se ujistili o jejich správné
funkci. Ujistěte se, zda piliny, prach nebo části
obrobku nemohou způsobit zablokování těchto
funkcí.
Dojde-li k zablokování částí obrobku mezi pilovým
kotoučem a ochrannými kryty, odpojte stroj od
napájení a postupujte podle pokynů uvedených
v části Montáž pilového kotouče. Odstraňte
zaseknuté části a proveďte montáž pilového
kotouče.
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, ofoukejte nářadí
proudem suchého stlačeného vzduchu.
Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a masku proti prachu.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
zranění pravidelně čistěte horní část
stolu.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
zranění pravidelně čistěte systém pro
zachytávání prachu.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Protože jiné příslušenství,
než je příslušenství nabízené
společností DEWALT, nebylo s tímto
výrobkem testováno, může být použití
takového příslušenství nebezpečné.
Chcete-li snížit riziko zranění,
20
• Dlouhé obrobky vždy podepřete.
• Nejlepších výsledků dosáhnete při použití
vysunovací pracovní podpěry (DE7023), která
zajistí prodloužení pracovního stolu vaší pily
(k dispozici u autorizovaných prodejců). Vždy
používejte dostupné podpěry na podepření
a upevnění dlouhých obrobků, abyste
zabránily pádu obrobku nebo úrazu.
ŘADA DOSTUPNÝCH PILOVÝCH KOTOUČŮ
(DOPORUČENÉ PILOVÉ KOTOUČE)
Typ pilového
Rozměry pilového
kotouče
kotouče
DT1158 Series 30
250 mm
DT4282 Series 40
250 mm
DT4226 Series 40
250 mm
DT4287 Series 40
250 mm
DT4282 Series 40
250 mm
Použití
Pro univerzální použití,
podélné a příčné řezy
dřeva a plastů
Geometrie broušení TCG
(trapézový zub), pro řezání
hliníku
Geometrie broušení ATB
(střídavé zuby), pro přesné
řezy umělého i přírodního
dřeva
Geometrie broušení TCG
(trapézový zub), pro velmi
přesné řezy umělého
i přírodního dřeva
Řezání hliníku
Další informace týkající se vhodného příslušenství
získáte u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí
být likvidován v běžném domácím
odpadu.
Nebudete-li výrobek DEWALT dále používat nebo
přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej spolu
s běžným komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci
tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li využít výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který zařízení
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
21
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
zst00241778 - 25-07-2014
22
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising