DWS778 | DeWalt DWS778 MITRE SAW instruction manual

511112-68 SK
Preložené z pôvodného návodu
DWS778
Obrázok 1
d
a
b
bb
r
c
ii
y
e
f
g
h
k
0
l
30
m
50
45
n
ff
o
q
v
Obrázok 2
gg
hh aa s
vv
x
y
w
z
t
uu
cc
tt
u
v
j
dd
2
Obrázok 3
Obrázok 4
r
ii
Obrázok 5
Obrázok 6
DE7023
uu
Obrázok 7
Obrázok 8
jj
ee
b
h
g
e
uu
f
f
Obrázok 9
Obrázok 10
ll
mm
e
0
kk
30
50
45
n
3
Obrázok 11
Obrázok 12
n
p
45
50
i
q
30
15
0
50
o
Obrázok 13
0
15
30
45
nn
l
m
Obrázok 14
z
30
0
h
50
45
oo
cc
q
t
ss
qq
Obrázok 16
Obrázok 15
tt
rr
pp
h
30
0
u
50
oo
4
45
pp
Obrázok 18
30
0
30
0
Obrázok 17
50
45
50
Obrázok 19
45
50
0
Obrázok 20
30
45
30
15
0
50
Obrázok 21
45
50
45
0
15
30
Obrázok 22
5
Obrázok 23
ff
Obrázok 24
ff
ff
Obrázok 25
ff
6
POKOSOVÁ PÍLA NA PRIEČNE REZY
DWS778
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
DWS778
QS/GB
LX
230
115
230
115
1
1
1 850
1 650
250
250
30
30
4 300
4 100
85
85
Napájacie napätie
V
(iba pre Veľkú Britániu a Írsko)
V
Typ
Príkon
W
Priemer pílového kotúča
mm
Priemer upínacieho otvoru kotúča mm
Max. otáčky kotúča
min-1
Max. hĺbka rezu
mm
Maximálna hrúbka pílového
kotúča
mm
Pokos (max. polohy)
vľavo a vpravo
Šikmý rez (max. polohy)
vľavo
Kombinovaný pokos
šikmý
pokosový
Kapacity rezov
priečny 90°
mm
pokosový 45°
mm
pokosový 48°
mm
šikmý 45°
mm
šikmý 48°
mm
Celkové rozmery
mm
Hmotnosť
kg
LPA (akustický tlak)
1,75
50°
48°
45°
45°
1,75
50°
48°
45°
45°
85 × 305
85 × 215
85 × 204
58 × 305
54 × 305
465 × 615 × 390
17,2
dB(A)
94,2
94,2
KPA (odchýlka akustického tlaku) dB(A)
3,0
3,0
LWA (akustický výkon)
dB(A)
KWA (odchýlka akustického
výkonu)
dB(A)
3,0
3,0
LP,PEAK
dB(A)
115,6
115,6
KP,PEAK
dB(A)
3,0
3,0
107,2
107,2
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) určená
podľa normy EN 61029:
Hodnota vibrácií ah
ah =
m/s²
2,4
2,4
Odchýlka K =
m/s²
1,5
1,5
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente bola
meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN 61029 a môže sa použiť
na vzájomné porovnanie jednotlivých náradí medzi
sebou. Táto hodnota sa môže použiť na predbežný
odhad vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak je však
náradie použité na rôzne aplikácie
s rozmanitým príslušenstvom alebo
ak sa vykonáva jeho nedostatočná
údržba, veľkosť vibrácií môže byť
odlišná. Tak sa môže počas celkovej
práce čas pôsobenia vibrácií na
obsluhu značne predĺžiť.
Odhad miery pôsobenia vibrácií na
obsluhu by mal tiež počítať s časom,
keď je náradie vypnuté alebo keď je
v chode naprázdno. Počas celkového
pracovného času sa tak môže čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu značne
skrátiť.
Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia
obsluhu pred účinkom vibrácií, ako sú:
údržba náradia a jeho príslušenstva,
udržovanie rúk v teple, organizácia
spôsobu práce.
Poistky
Európa
Náradie 230 V
Veľká Británia a Írsko
Náradie 230 V
Veľká Británia a Írsko
Náradie 115 V
10 A v napájacej sieti
13 A v zástrčke prívodného kábla
15 A v zástrčke prívodného kábla
POZNÁMKA: Toto zariadenie je určené na
pripojenie k napájaciemu systému s maximálnou
prípustnou impedanciou Zmax = 0,25 Ω na bode
rozhrania (rozvodná skriňa) napájacieho systému
používateľa.
Používateľ musí zaistiť, aby bolo toto zariadenie
pripojené iba k napájaciemu systému, ktorý
spĺňa vyššie uvedené požiadavky. Ak je to nutné,
používateľ môže požiadať distribútora elektrickej
energie o informácie týkajúce sa impedancie
systému v bode rozhrania.
7
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod
na obsluhu a venujte pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k spôsobeniu vážneho alebo
smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením
zranenia, ktorý, ak sa mu nezabráni,
môže viesť k poškodeniu zariadenia.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
Upozorňuje na ostré hrany.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
12
DWS778
Spoločnosť DEWALT týmto prehlasuje, že tieto
výrobky popisované v časti Technické údaje
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/
EC, EN 61029-1, EN 61029-2-9.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smerníc
2004/108/EC a 2011/65/EÚ. Ďalšie informácie
Vám poskytne zástupca spoločnosti DEWALT na
nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú
uvedené na zadnej strane tohto návodu.
8
Horst Grossmann
Viceprezident oddelenia pre vývoj a konštrukciu
výrobkov
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
1. 11. 2012
Bezpečnostné pokyny
VAROVANIE! Pri použití elektrického
náradia sa musia dodržiavať základné
bezpečnostné pokyny, aby sa znížilo
riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým
prúdom a zranenia osôb, vrátane
nasledujúcich.
Pred použitím tohto náradia si prečítajte všetky
uvedené bezpečnostné pokyny a tieto pokyny
uschovajte.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny
1. Udržujte poriadok na pracovisku.
Neporiadok na pracovisku alebo na pracovnej
ploche môže viesť k úrazu.
2. Berte ohľad na okolie pracovnej plochy.
Nevystavujte náradie vlhkosti. Nepoužívajte
náradie vo vlhkom prostredí. Zaistite správne
osvetlenie pracoviska (250 – 300 luxov).
Nepoužívajte náradie na miestach, kde hrozí
riziko vzniku požiaru alebo explózie, napríklad
v blízkosti horľavých alebo výbušných kvapalín
a plynov.
3. Ochrana pred úrazom spôsobeným
elektrickým prúdom.
Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými
povrchmi (napríklad potrubia, radiátory,
sporáky a chladničky). Pri práci v extrémnych
podmienkach (napríklad vysoká vlhkosť,
tvorba kovových pilín pri práci atď.) môžete
elektrickú bezpečnosť zvýšiť vložením
izolačného transformátora alebo ochranného
ističa (FI).
4. Okolostojace osoby udržujte mimo
pracovného priestoru.
Zabráňte okolostojacim osobám, najmä
deťom, aby sa dotýkali náradia alebo
predlžovacieho kábla a udržujte ich mimo
pracovného priestoru.
5. Náradie, ktoré nepoužívate, uskladnite.
Ak sa náradie nepoužíva, musí byť
uskladnené na suchom mieste a musí byť tiež
vhodne zabezpečené, mimo dosahu detí.
6. Náradie nepreťažujte.
Práca je účinnejšia a bezpečnejšia, ak
používate náradie a nástroje na účely, na ktoré
sú určené.
7. Používajte vhodné náradie.
Nepreťažujte malé náradie pri práci, ktorá je
určená pre výkonnejšie náradie. Nepoužívajte
náradie na iné účely, než na ktoré je určené.
Nepoužívajte napríklad okružnú na rezanie
kmeňov alebo vetiev stromov.
8. Vhodne sa obliekajte.
Nenoste voľný odev a šperky. Môžu byť
zachytené pohyblivými časťami. Pri práci vo
vonkajšom prostredí používajte protišmykovú
obuv. Ak máte dlhé vlasy, používajte vhodnú
pokrývku hlavy.
9. Používajte prvky osobnej ochrany.
Vždy používajte ochranné okuliare. Ak sa pri
práci s náradím práši alebo ak odlietavajú
drobné čiastočky materiálu, používajte
respirátor proti prachu alebo ochranný štít.
Pretože môžu byť tieto čiastočky materiálu
veľmi horúce, používajte tiež žiaruvzdornú
zásteru. Vždy používajte ochranu sluchu. Vždy
používajte ochrannú prilbu.
10. Pripojte zariadenie na zachytávanie prachu.
Ak je zariadenie vybavené adaptérom na
pripojenie zariadenia na zachytávanie prachu,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu
funkciu.
11. S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne.
Nikdy nevyťahujte zástrčku zo zásuvky
šklbaním za prívodný kábel. Veďte kábel
tak, aby neprechádzal cez ostré hrany alebo
horúce a mastné povrchy. Pri prenášaní nikdy
nedržte náradie za prívodný kábel.
12. Obrobok si upnite.
Ak je to možné, používajte na upnutie obrobku
svorky alebo zverák. Je to bezpečnejšie
a umožňuje to obsluhu náradia oboma rukami.
13. Neprekážajte sami sebe.
Pri práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
14. Vykonávajte dôkladnú údržbu náradia.
Udržujte ostré a čisté pracovné nástroje.
Tak bude zaistený bezpečnejší a vyšší
výkon náradia. Dodržujte pokyny na údržbu
a výmenu príslušenstva. Náradie pravidelne
kontrolujte a ak je poškodené, nechajte ho
opraviť v autorizovanom servise. Udržujte
rukoväti a všetky ovládacie prvky čisté, suché
a neznečistené olejom alebo mazivami.
15. Náradie odpojte.
Ak sa náradie nepoužíva, pred vykonávaním
údržby a pred výmenou príslušenstva, ako
sú rezné čepele, pracovné nástroje a nože,
náradie vždy odpojte od elektrickej siete.
16. Odstráňte nastavovacie prípravky a kľúče.
Vytvorte si návyk, aby ste pred použitím
náradia kontrolovali, či na náradí nezostali
nastavovacie kľúče alebo prípravky a zaistite
ich odstránenie z náradia.
17. Zabráňte nechcenému zapnutiu.
Neprenášajte náradie s prstom na hlavnom
vypínači. Pred pripojením k elektrickej sieti sa
uistite, či je hlavný vypínač v polohe vypnuté
(OFF).
18. Používajte predlžovacie káble určené na
vonkajšie použitie.
Pred použitím skontrolujte predlžovací kábel
a ak je poškodený, zaistite jeho výmenu.
Ak používate náradie vonku, používajte
iba predlžovací kábel určený na vonkajšie
použitie, ktorý je i takto označený.
19. Buďte pozorní.
Stále sledujte, čo robíte. Pracujte s rozvahou.
S náradím nepracujte, ak ste unavení alebo
ak ste pod vplyvom omamných látok, alkoholu
alebo liekov.
20. Kontrolujte stav náradia.
Skôr než budete náradie používať, starostlivo
skontrolujte, či nie je poškodené, aby bola
zaistená jeho správna funkcia. Skontrolujte
vychýlenie a uloženie pohybujúcich sa častí,
opotrebovanie jednotlivých častí a ďalšie
prvky, ktoré môžu ovplyvniť správny chod
náradia. Zničené alebo iné poškodené
dielce nechajte opraviť alebo vymeniť
v autorizovanom servise, ak v tejto príručke
nebude uvedený iný spôsob odstránenia
poruchy. Poškodené vypínače nechajte
vymeniť v autorizovanom servise. Ak nie je
možné hlavným vypínačom náradie zapnúť
9
a vypnúť, s náradím nepracujte. Nikdy sa
nepokúšajte o opravu sami.
VAROVANIE! Použitie iného
príslušenstva alebo prídavného
zariadenia a vykonávanie iných
pracovných operácií, než je
odporúčané týmto návodom, môže
spôsobiť poranenie obsluhy.
21. Opravy tohto náradia vždy zverujte
kvalifikovaným servisným technikom.
Toto elektrické náradie zodpovedá platným
bezpečnostným normám. Opravy by mali
vykonávať iba kvalifikovaní technici, ktorí budú
používať originálne náhradné diely. V iných
prípadoch môže dôjsť k veľkému ohrozeniu
používateľa.
Ďalšie bezpečnostné pokyny
pre pokosové píly
• Toto náradie je vybavené špeciálne
upraveným prívodným káblom, ktorého
výmenu smie vykonávať iba výrobca alebo
autorizovaný servis.
• Nepoužívajte pílu na rezanie iných materiálov,
než sú materiály odporúčané výrobcom.
• Pri manipulácii s pílovým kotúčom alebo
s neopracovaným materiálom používajte
držiak alebo rukavice.
• Pred použitím píly zaistite, aby bol správne
namontovaný pílový kotúč.
• Uistite sa, či sa pílový kotúč otáča správnym
smerom.
• Nepoužívajte kotúče väčších alebo menších
priemerov, než je odporúčané. Parametre
pílového kotúča sú uvedené v Technických
údajoch. Používajte iba kotúče špecifikované
v tomto návode na obsluhu, ktoré spĺňajú
požiadavky normy EN 847-1.
• Zvážte použitie špeciálne navrhnutých
pílových kotúčov s menšou prevádzkovou
hlučnosťou.
• Nepoužívajte pílové kotúče
z RÝCHLOREZNEJ OCELE (HSS).
• Nepoužívajte prasknuté alebo poškodené
pílové kotúče.
• Nepoužívajte žiadne brúsne alebo diamantové
kotúče.
• Používajte iba také pílové kotúče, ktorých
otáčky sú zhodné minimálne s otáčkami, ktoré
sú vyznačené na píle.
• Nepoužívajte náradie bez inštalovaných
bezpečnostných krytov, alebo ak neplnia tieto
kryty svoju funkciu, alebo ak nebola správne
vykonávaná ich údržba.
• Nikdy nepoužívajte pílu bez krytu s drážkou
pre pílový kotúč.
• Pri vykonávaní šikmých rezov zaistite, aby
bolo rameno píly bezpečne upevnené.
• Pred každým rezom sa uistite, či je píla
stabilná.
• Dbajte na to, aby bola podlaha okolo píly
rovná, uprataná a bez zvyškov materiálov,
napríklad pilín alebo odrezkov.
• Ak chcete zablokovať hriadeľ motora, nikdy
neblokujte vetrák.
• Zvoľte správny pílový kotúč pre rezaný materiál.
• Používajte správne nabrúsené pílové kotúče.
Neprekračujte maximálne otáčky vyznačené
na kotúči.
• Pred začatím akejkoľvek činnosti sa uistite, či
sú riadne dotiahnuté všetky poistné skrutky
a upínacie rukoväti.
• Ak je píla pripojená k napájaciemu zdroju,
nikdy nevkladajte ruky do pracovného
priestoru pílového kotúča.
• Nikdy sa nepokúšajte rýchlo zastaviť
pohybujúci sa kotúč píly jeho zablokovaním
pomocou náradia alebo iného prostriedku,
pretože by mohlo dôjsť k vážnemu zraneniu.
• Pred použitím akéhokoľvek príslušenstva
si naštudujte návod na obsluhu. Nesprávne
použitie príslušenstva môže náradie poškodiť.
10
• Pred uvoľnením vypínača vytiahnite pílový
kotúč z rezu v obrobku.
• Hneď ako bude sklopené rameno píly, kryt
pílového kotúča vašej píly sa automaticky
zdvihne. Hneď ako bude stlačená uvoľňovacia
páka (b) zaistenia krytu, kryt sa spustí cez
pílový kotúč.
• Ochranný kryt píly nikdy nezdvíhajte rukou,
ak nie je píla vypnutá. Kryt môžete zdvihnúť
rukou pri montáži alebo demontáži pílového
kotúča alebo pri kontrolovaní píly.
• Pravidelne kontrolujte, či sú čisté vetracie
otvory na kryte motora a či nie sú tieto otvory
zanesené pilinami.
• Hneď ako je kryt s drážkou pre pílový kotúč
opotrebovaný, vymeňte ho.
• Odpojte pílu od elektrickej siete pred
vykonávaním akejkoľvek údržby alebo pred
výmenou pílového kotúča.
• Nikdy nečistite alebo nerobte údržbu, ak je
stroj ešte v chode a ak sa nenachádza hlava
stroja v hornej pokojovej polohe.
• Ak dôjde k nehode alebo k poruche stroja,
okamžite pílu vypnite a odpojte ju od
napájacieho zdroja.
• Ak je vaša píla vybavená laserom alebo LED
diódovým svetlom, nie je povolená žiadna
výmena tohto lasera za iný typ lasera. Opravy
môže vykonávať iba výrobca lasera alebo
autorizovaný servis.
• Vyhotovte záznam o poruche a vhodným
spôsobom pílu označte, aby ste ostatným
osobám zabránili používať túto poškodenú
pílu.
• Pri rezaní dreva pripojte pílu k zariadeniu na
zachytávanie pilín a prachu. Vždy berte do
úvahy faktory, ktoré majú vplyv na pôsobenie
prachu na obsluhu píly, ako sú:
-– Typ rezaného materiálu (drevotrieska
vytvára pri rezaní viac prachu ako plné
drevo).
-– Nabrúsenie pílového kotúča.
-– Správne nastavenie pílového kotúča.
-– Odsávacie zariadenie s rýchlosťou
prúdiaceho vzduchu vyššou než 20 m/s.
Zaistite správne nastavenie lokálneho
odsávania, ochranných krytov, odvádzacích
korýt a sklzov.
• Berte, prosím, do úvahy nasledujúce faktory
ovplyvňujúce hladinu hluku:
-– Používajte pílové kotúče so zníženou
hlučnosťou.
-– Používajte iba správne nabrúsené pílové
kotúče.
• Údržba píly by sa mala vykonávať pravidelne.
• Zaistite zodpovedajúce celkové alebo lokálne
osvetlenie.
• Ak dôjde k zablokovaniu pílového kotúča,
ktoré bude spôsobené nadmernou posuvnou
silou počas rezania, zastavte stroj a odpojte
napájanie. Vyberte obrobok a uistite sa, či
sa pílový kotúč voľne otáča. Znovu zapnite
stroj a začnite znovu rez s použitím menšej
posuvnej sily.
• Nikdy nerežte ľahké zliatiny, najmä horčík.
• Kedykoľvek to situácia umožňuje, pripevnite
stroj k pracovnému stolu pomocou skrutiek
s priemerom 8 mm a s dĺžkou 80 mm.
Zvyškové riziká
Pri použití pokosových píl vznikajú nasledujúce
riziká:
– poranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi
dielmi.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa
nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
– Poškodenie sluchu.
– Riziko nehody spôsobené nekrytou časťou
rotujúceho pílového kotúča.
– Riziko zranenia pri výmene nechráneného
pílového kotúča.
• Zaistite, aby bola obsluha adekvátne
preškolená v použití, nastavení a obsluhe
stroja.
– Riziko pritlačenia prstov pri manipulácii
s ochrannými krytmi.
• Uistite sa, či sú všetky dištančné vložky
a krúžky hriadeľa vhodné na účely, ktoré sú
uvedené v tomto návode na obsluhu.
– Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním
prachu zvíreného pri rezaní dreva, najmä
dubového, bukového a materiálu MDF.
• Vyvarujte sa odstraňovania akýchkoľvek
odrezkov alebo iných častí obrobku z priestoru
rezu, ak je píla v chode a ak nie je hlava píly
v pokojovej polohe.
• Nikdy nerežte obrobky kratšie než 150 mm.
• Ak stroj nie je vybavený prídavnými
podperami, môžu sa rezať obrobky
s nasledujúcimi maximálnymi rozmermi:
– Výška 85 mm × šírka 305 mm × dĺžka
400 mm.
– Dlhšie obrobky musia byť podopreté
vhodným podperným stolom, napríklad
DE7023. Vždy obrobok bezpečne upnite
k stolu píly.
Nasledujúce faktory zvyšujú riziko dýchacích
problémov:
– Pri rezaní dreva nie je pripojené žiadne
odsávacie zariadenie.
– Nedostatočné odsávanie prachu, ktoré je
spôsobené zanesenými filtrami.
Štítky na náradí
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod
na obsluhu
11
Používajte ochranu sluchu
Používajte ochranu zraku
Bod uchytenia na prenášanie
Udržujte ruky v bezpečnej vzdialenosti
od pílového kotúča
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (OBR. 2)
Dátový kód (v v), ktorý obsahuje taktiež rok výroby,
je vytlačený na kryte náradia.
Príklad:
2012 XX XX
Rok výroby
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
j. Pevný stôl
k. Kryt s drážkou pre pílový kotúč
l. Rameno pokosových rezov
m. Západka na pokosové rezy
n. Otočný stôl/rameno pokosových rezov
o. Mierka pokosových rezov
p. Skrutky mierky pokosových rezov (obr. 12)
q. Posuvné vodidlo
r. Hubica na odvod prachu
s. Zaistenie priečnika
t. Upínacia rukoväť šikmých rezov
u. Meradlo šikmých rezov
v. Montážne otvory na upevnenie píly
w. Zaisťovacie tlačidlo
x. Tyče priečnika
y. Hlava píly
z. Šesťhranné kľúče
1 čiastočne zostavenú pokosovú pílu na priečne
rezy
aa. Príchytka kábla
2 šesťhranné kľúče 4/6 mm
bb. Otvor pre visaciu zámku
1 pílový kotúč s priemerom 250 mm so zubami
s doštičkami z karbidov
cc. Preklenovacie tlačidlo
1 upínacia svorka materiálu
dd. Miesta na uchopenie pri prenášaní píly
(vľavo a vpravo)
1 návod na obsluhu
ee. Vnútorná príruba
1 výkresovú dokumentáciu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času pozornému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1, 2, 7, 11, 12)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho súčastí.
Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu
alebo k zraneniu.
a. Hlavný vypínač
b. Uvoľňovacia páka zaistenia krytu
c. Ovládacia rukoväť
d. Pevný horný kryt
e. Vonkajšia príruba
f. Upínacia skrutka pílového kotúča
g. Spodný kryt pílového kotúča
h. Pílový kotúč
i. Zaisťovacia páka posuvného vodidla
(obr. 11)
12
ff. Svorka na materiál
gg. Spínač zapnuté/vypnuté pracovného svetla
XPS™
hh. Pracovné svetlo XPS™
ii. Zaisťovacia spojka (DWV9000, voliteľné
príslušenstvo)
POUŽITIE VÝROBKU
Vaša pokosová píla DEWALT na priečne rezy je
určená na profesionálne rezanie dreva, drevených
výrobkov, plastov a hliníka. Píla ľahko, presne
a bezpečne vykonáva priečne, šikmé a pokosové
rezy.
Po namontovaní vhodného pílového kotúča je
táto píla určená na rezanie hliníkových profilov
s maximálnou hrúbkou až 4,0 mm. NIKDY nerežte
materiál obsahujúci horčík.
Táto píla je určená na použitie pílových kotúčov
s priemerom 250 mm, ktoré sú vybavené zubami
s doštičkami karbidu volfrámu.
NEPOUŽÍVAJTE toto náradie vo vlhkom prostredí
alebo na miestach s výskytom horľavých kvapalín
alebo plynov.
Tieto pokosové píly ú elektrické náradie na
profesionálne použitie.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak používajú toto náradie
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
VAROVANIE! Nepoužívajte tento stroj
na iné, než určené účely.
• Tento výrobok nie je určený na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami,
s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto
osobám nebol stanovený dohľad, alebo ak
im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa
použitia výrobku osobou zodpovednou za
ich bezpečnosť. Deti by nemali byť nikdy
ponechané s týmto náradím bez dohľadu.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Vaše náradie je chránené dvojitou
izoláciou v súlade s normou
EN 61029. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
VAROVANIE: Modely s napájacím
napätím 115 V sa musia používať
s bezpečnostným izolačným
transformátorom s uzemňovacou
mriežkou medzi primárnym
a sekundárnym vinutím.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí byť
nahradený špeciálne pripraveným káblom, ktorý
získate v autorizovanom servise DEWALT.
Prívodný kábel môže byť vymenený iba
v autorizovanom servise alebo kvalifikovaným
elektrotechnikom.
Musia byť použité nasledujúce napájacie káble:
DWS778:
H05RN-F, 2 × 1,0 mm²
DWS778 LX:
H05RR-F, 2 × 1,5 mm²
Výmena sieťovej zástrčky (iba
pre Veľkú Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
• Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
VAROVANIE: K uzemňovacej svorke
nesmie byť pripojený žiadny vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.
Montáž zástrčky pri náradí
s napájacím napätím 115 V (iba
Veľká Británia a Írsko)
• Použitá zástrčka musí spĺňať požiadavky
normy BS EN 60309 (BS4343), 16 A,
uzemňovací kontakt v polohe 4h.
VAROVANIE: Vždy sa uistite, že
je káblová príchytka (aa) správne
a bezpečne pripevnená k izolácii kábla.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné, použite
iba schválený typ kábla s 3 vodičmi, ktorý je
vhodný pre príkon tohto náradia (viď Technické
údaje). Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm2.
Maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia zvinovacieho kábla odviňte vždy
celú dĺžku kábla.
ZOSTAVENIE
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia pred nasadením
alebo odobratím príslušenstva,
pred akýmkoľvek nastavením, pred
výmenou násadcov alebo pred
opravami, náradie vždy vypnite
a odpojte napájací kábel od siete.
Uistite sa, či je hlavný vypínač v polohe
vypnuté. Náhodné zapnutie môže
spôsobiť úraz.
Vybalenie
Motor a ochranné kryty sú už namontované na
základňu píly.
Montáž na pracovný stôl
(obr. 2)
1. Otvory (v) v základni píly slúžia na jej
upevnenie k pracovnému stolu. K dispozícii
sú dve rôzne veľkosti otvorov, aby sa mohli
použiť rôzne veľkosti skrutiek. Použite
akýkoľvek otvor. Nie je nutné, aby ste použili
oba otvory. Pílu vždy pevne pripevnite, aby ste
zabránili jej pohybu. Ak chcete zvýšiť komfort
pri prenášaní píly, môžete namontovať pílu
na dosku z preglejky s hrúbkou minimálne
12,5 mm, ktorá môže byť pripevnená
k pracovnému stolu a ktorá môže byť
13
neskôr ľahko uvoľnená a prenesená na iné
pracovisko, kde bude znovu upnutá pomocou
svoriek.
2. Pri upevňovaní píly na dosku dbajte na
to, aby upevňovacie skrutky z tejto dosky
nevyčnievali. Doska z preglejky musí
dokonale sedieť na pracovnej ploche stola.
Ak upínate pílu k pracovnej ploche, upínajte
ju iba na upínacích výstupkoch, na ktorých
sa nachádzajú otvory pre montážne skrutky.
Upnutie píly pomocou iných upínacích miest
bude mať nesprávny vplyv na funkciu píly.
3. Upevňovacia doska a pracovný stôl alebo
miesto, na ktorom sa bude píla používať, musí
byť rovné, aby ste zabránili nepresnostiam pri
rezaní. Ak dochádza na pracovnej ploche ku
kolísaniu píly, umiestnite pod jednu opornú
nohu tenký kúsok materiálu, aby došlo
k vyrovnaniu píly.
Montáž pílového kotúča
(obr. 2, 6 - 8)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia pred nasadením
alebo odobratím príslušenstva,
pred akýmkoľvek nastavením, pred
výmenou násadcov alebo pred
opravami, náradie vždy vypnite
a odpojte napájací kábel od siete.
Uistite sa, či je hlavný vypínač v polohe
vypnuté. Náhodné zapnutie môže
spôsobiť úraz.
VAROVANIE: Zuby nového pílového
kotúča sú veľmi ostré a môžu byť
nebezpečné.
VAROVANIE: Dbajte na to, aby
sa výmena pílového kotúča
vykonávala iba opísaným spôsobom.
Používajte iba pílové kotúče, ktoré
sú špecifikované v časti Technické
údaje; kat. č.: Odporúčaný je pílový
kotúč DT4282.
DÔLEŽITÉ: Pri inštalácii nového pílového kotúča
musí byť hlava píly (y) vo svojej najvyššej polohe.
1. Ak chcete zdvihnúť hlavu píly (y) do najvyššej
možnej polohy, stlačte hlavu píly (y) smerom
dole a vytiahnite von zaisťovacie tlačidlo (w).
2. Uvoľnite stlačenie a nechajte hlavu píly
zdvihnúť sa až do maximálnej výšky.
3. Zasuňte šesťhranný kľúč 6 mm (z) do
zaistenia vretena (uu), nájdite opačný hriadeľ
pílového kotúča a zaistite ho týmto kľúčom
(obr. 6, 8).
14
4. Zasuňte druhý šesťhranný kľúč 6 mm (z)
do upínacej skrutky pílového kotúča (f)
a otáčaním v smere pohybu hodinových
ručičiek ju povoľte. Vyberte upínaciu skrutku (f)
a odstráňte vonkajšiu prírubu (e).
5. Stlačte uvoľňovaciu páku zaistenia krytu (b),
aby sa zdvihol spodný kryt pílového kotúča
(g), a odstráňte pílový kotúč (h).
6. Nasaďte nový pílový kotúč na výstupok
nachádzajúci sa na vnútornej prírube (ee)
(obr. 7) a uistite sa, že ozubenie na spodnej
časti pílového kotúča smeruje k vodidlu
(smerom od obsluhy).
7. Nasaďte späť vonkajšiu prírubu (e) a uistite
sa, že došlo k riadnemu usadeniu výstupkov
(jj), jeden na každej strane hriadeľa motora.
8. Zasuňte upínaciu skrutku pílového kotúča
(f), uťahujte ju pomocou šesťhranného
kľúča 6 mm (z) otáčaním proti smeru
pohybu hodinových ručičiek a druhou rukou
ju súčasne zaisťujte pomocou druhého
šesťhranného kľúča 6 mm (z) (obr. 8).
9. Vyberte oba šesťhranné kľúče (z) a uložte do
ich držiaka.
NASTAVENIE
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia pred nasadením
alebo odobratím príslušenstva,
pred akýmkoľvek nastavením, pred
výmenou násadcov alebo pred
opravami, náradie vždy vypnite
a odpojte napájací kábel od siete.
Uistite sa, či je hlavný vypínač v polohe
vypnuté. Náhodné zapnutie môže
spôsobiť úraz.
Vaša pokosová píla bola presne nastavená už
vo výrobnom závode. Ak je nutné opätovné
nastavenie z dôvodu dopravy a prenášania píly,
alebo aj z iného dôvodu, riaďte sa pri nastavovaní
Vašej píly nasledujúcimi krokmi. Hneď ako pílu raz
nastavíte, toto presné nastavenie by malo zostať
zachované.
Nastavenie tyčí priečnika na
konštantnú hĺbku rezu (obr. 1,
2, 9, 10)
Pílový kotúč musí byť v chode s konštantnou
hĺbkou rezu po celej dĺžke stola a nesmie sa
dotýkať pevného stola pri zadnej časti drážky
alebo prednej časti otočného ramena. Ak chcete
dosiahnuť také nastavenie, tyče priečnika (x)
musia byť dokonalo rovnobežné s rovinou stola, ak
je hlava píly (y) úplne stlačená.
1. Stlačte uvoľňovaciu páčku zaistenia spodného
krytu (b) (obr. 1).
2. Zatlačte hlavu píly úplne dozadu a zmerajte
výšku od otočného stola (n) až po spodnú
časť vonkajšej príruby (e) (obr. 10).
3. Otočte zaistením priečnika hlavy píly (s)
(obr. 2).
4. Udržujte hlavu píly celkom v dolnej polohe
a pritiahnite ju po vodiacich tyčiach až do
koncovej polohy.
5. Znovu zmerajte výšku označenú na obr. 10.
Obe hodnoty musia byť rovnaké.
6. Ak je nutné nastavenie, postupujte nasledovne
(obr. 9):
a. Povoľte poistnú maticu (kk) v držiaku (ll)
pod hornou hubicou na odvod prachu (r)
(obr. 1) a podľa potreby nastavte skrutku
(mm). Tento úkon robte pomaly krok za
krokom.
b. Dotiahnite poistnú maticu (kk).
VAROVANIE: Vždy skontrolujte, či sa
pílový kotúč nedotýka stola pri zadnej
časti drážky pre pílový kotúč alebo
pri prednej časti otočného ramena
v zvislej polohe 90° a v polohe 45°
pre šikmý rez. Pred touto kontrolou
nezapínajte pílu!
Nastavenie vodidla (obr. 11)
Zdvihnite zaisťovaciu páku posuvného vodidla
(i), aby sa uvoľnila. Nastavte posuvné vodidlo (q)
do polohy, v ktorej nebude v kontakte s pílovým
kotúčom, a potom znovu dotiahnite zaisťovaciu
páku vodidla.
Kontrola a nastavenie polohy
pílového kotúča vzhľadom
k vodidlu (obr. 2, 12, 13)
1. Uvoľnite páku pokosových rezov (m).
2. Položte palec na rameno pokosových rezov (l)
a stlačte západku pokosových rezov (m), aby
sa uvoľnil otočný stôl / rameno pokosových
rezov (n).
3. Otáčajte ramenom pokosových rezov tak, aby
sa západka nachádzala v polohe s hodnotou
0° pre pokosový rez.
4. Stiahnite dole hlavu píly a zaistite ju v tejto
polohe pomocou zaisťovacieho tlačidla (w).
5. Skontrolujte, či sú viditeľné dve označenia
polohy 0° (nn) na mierke pokosových rezov
(o).
6. Umiestnite uholník (oo) medzi ľavú časť
vodidla (q) a pílový kotúč (h).
VAROVANIE: Nedotýkajte sa
uholníkom hrotov zubov pílového
kotúča.
7. Ak je nutné nastavenie, postupujte
nasledovne:
a. Povoľte skrutky mierky pokosových rezov
(p) (obr. 12) a posuňte zostavu mierky
a ramena smerom doľava alebo doprava
tak, aby bol pri meraní uholníkom pílový
kotúč v kolmej polohe vzhľadom na vodidlo
(oo) (obr. 13).
b. Znovu dotiahnite skrutky mierky
pokosových rezov (p).
Kontrola a nastavenie polohy
pílového kotúča vzhľadom na
stôl (obr. 2, 14 - 16)
1. Uvoľnite upínaciu rukoväť šikmých rezov (t)
(obr. 14).
2. Zatlačte hlavu píly doprava, aby ste zaistili jej
celkom zvislú polohu, a pritiahnite upínaciu
rukoväť šikmých rezov.
3. Priložte na stôl proti pílovému kotúču (h)
uholník (xx) (obr. 15).
VAROVANIE: Nedotýkajte sa
uholníkom hrotov zubov pílového
kotúča.
4. Ak je nutné nastavenie, postupujte
nasledovne:
a. Uvoľnite upínaciu rukoväť šikmých
rezov (t) a pomocou šesťhranného
kľúča (z) zaskrutkujte alebo vyskrutkujte
nastavovaciu dorazovú skrutku zvislej
polohy (qq) tak, aby bol pílový kotúč
v kolmej polohe (90°) vzhľadom na stôl.
Vykonajte kontrolu pomocou uholníka.
b. Ak ukazovateľ šikmých rezov (rr) neukazuje
na mierke šikmých rezov (u) nulovú polohu,
povoľte skrutky mierky šikmých rezov (pp)
a nastavte mierku do správnej polohy.
Kontrola a nastavenie uhla
šikmých rezov (obr. 2, 14, 16)
Preklenutie šikmých rezov umožňuje nastavenie
maximálneho uhla šikmého rezu na hodnotu 45°
alebo 48°, podľa potreby.
1. Uistite sa, že je preklenovacia rukoväť (ss)
nastavená do ľavej polohy.
2. Uvoľnite upínaciu rukoväť šikmých rezov (t).
15
3. Stojte pred pílou a pohybujte hlavou píly (y)
smerom doľava.
4. Toto je poloha šikmého rezu 45°.
5. Ak je nutné nastavenie, otáčajte dorazovou
skrutkou (tt) šikmého rezu pre polohu 45°
pomocou šesťhranného kľúča 4 mm (z)
podľa potreby smerom doprava alebo doľava,
pokým nebude ukazovateľ šikmých rezov (rr)
nastavený na hodnotu 45°.
VAROVANIE: Vodiace drážky sa
môžu zanášať nečistotami. Na čistenie
vodiacich drážok používajte vhodný
prípravok alebo prúd nízkotlakového
vzduchu.
Pred použitím
VAROVANIE:
• Upnite vhodný pílový kotúč.
Nepoužívajte nadmerne
opotrebované pílové kotúče.
Maximálne prevádzkové otáčky píly
nesmú prekročiť maximálne povolené
otáčky pílového kotúča.
• Nepokúšajte sa rezať príliš malé
kúsky.
• Nechajte pílový kotúč rezať vlastným
tempom. Nepoužívajte nadmernú
silu.
• Pred začatím rezania počkajte, kým
motor píly nedosiahne maximálne
otáčky.
• Uistite sa, že sú všetky zaisťovacie
skrutky a upínacie rukoväti riadne
dotiahnuté.
• Riadne si upnite obrobok.
• Aj keď je táto píla určená na rezanie
dreva a mnohých neželezných
materiálov, tieto prevádzkové pokyny
sa týkajú len rezania dreva. Rovnaké
pokyny platia aj pre rezanie ostatných
materiálov. Nerežte s touto pílou
železné materiály (železo a oceľ)
alebo murivo! Nepoužívajte žiadne
brúsne kotúče!
• Používajte kryt s drážkou pre pílový
kotúč. Ak je drážka pre pílový kotúč
širšia než 10 mm, s pílou nepracujte.
OBSLUHA
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Vždy dodržiavajte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
16
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia pred nasadením
alebo odobratím príslušenstva,
pred akýmkoľvek nastavením, pred
výmenou násadcov alebo pred
opravami, náradie vždy vypnite
a odpojte napájací kábel od siete.
Uistite sa, či je hlavný vypínač v polohe
vypnuté. Náhodné zapnutie môže
spôsobiť úraz.
Používatelia vo Veľkej Británii sú povinní
dodržovať nariadenia popísané v predpisoch na
obsluhu drevoobrábacích strojov z roku 1974 a ich
príslušné dodatky.
Uistite sa, či je stroj z hľadiska výšky stola
a stability umiestnený v bezpečnej a ergonomickej
polohe. Poloha stroja musí byť zvolená tak, aby
mala obsluha stroja dobrý prehľad a dostatok
voľného priestoru v blízkosti stroja, ktorý umožní
manipuláciu s obrobkami bez akéhokoľvek
obmedzenia.
Z dôvodu obmedzenia vplyvu vibrácií sa uistite, či
nie je príliš nízka teplota pracovného prostredia, či
je vykonávaná riadna údržba stroja a príslušenstva
a či je veľkosť obrobkov vhodná pre tento stroj.
Zapnutie a vypnutie (obr. 1)
Otvor (bb) v hlavnom vypínači (a) je určený
na vloženie visacej zámky, aby sa umožnilo
uzamknutie náradia.
1. Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný
vypínač (a).
2. Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite vypínač.
Použitie systému LED
diódového pracovného svetla
XPS™ (obr. 1)
POZNÁMKA: Pokosová píla sa musí pripojiť
k zdroju napätia.
LED diódové pracovné svetlo XPS™ (hh) je
vybavené spínačom zapnuté/vypnuté (gg). LED
diódové pracovné svetlo XPS™ pracuje nezávisle
od spúšťacieho spínača pokosovej píly. Pracovné
svetlo nemusí byť zapnuté, aby bola umožnená
prevádzka píly.
Rezanie po čiare vyznačenej ceruzkou na
drevenom obrobku:
1. Zapnite systém svetla XPS™, potom stiahnite
dole ovládaciu rukoväť (c) tak, aby bol pílový
kotúč čo najbližšie rezanému obrobku. Na
drevenom obrobku sa objaví tieň pílového
kotúča.
2. Zarovnajte čiaru rezu vyznačenú ceruzkou
s okrajom tieňa pílového kotúča. Možno
bude potrebné nastavenie uhla šikmého
a pokosového rezu, aby sa čiara rezu
vyznačená ceruzkou presne prekrývala.
Postoj a poloha rúk pri rezaní
Správna poloha tela a rúk pri obsluhe pokosovej
píly uľahčí rezanie a zaistí vyššiu presnosť
a bezpečnosť.
VAROVANIE:
• Nikdy neklaďte ruky do blízkosti
priestoru rezu.
• Udržuje ruky vo vzdialenosti
minimálne 150 mm od pílového
kotúča.
• Pri rezaní pritláčajte obrobok pevne
k pracovnému stolu a k vodidlu.
Udržujte ruky v predpísanej polohe,
kým nedôjde k uvoľneniu hlavného
vypínača a k úplnému zastaveniu
pílového kotúča.
• Pred vlastným rezaním (bez
toho, aby bola píla zapnutá) vždy
skontrolujte dráhu pílového kotúča.
• Pri práci ruky neprekrižujte.
• Stojte bezpečne na podlahe oboma
nohami a udržujte rovnováhu.
• Pri pohybe ramena píly smerom
doprava alebo doľava pohybujte
telom v rovnakom smere ako rameno
píly a stojte bezpečne na pravej
alebo ľavej strane píly.
Základné rezy
ZVISLÉ PRIAME PRIEČNE REZY (OBR. 1, 2, 17)
POZNÁMKA: Používajte pílové kotúče
s priemerom 250 mm a s priemerom
upínacieho otvoru 30 mm, aby ste dosiahli
požadované prevádzkové výkony.
1. Ak chcete zdvihnúť hlavu píly (y) do najvyššej
možnej polohy, stlačte hlavu píly (y) smerom
dole a vytiahnite von zaisťovacie tlačidlo
(w). Uvoľnite stlačenie a nechajte hlavu píly
zdvihnúť sa až do maximálnej výšky.
2. Stlačte západku pokosových rezov (m)
a potom nastavte rameno pokosových rezov
do polohy 0°.
3. Uvoľnite západku pokosových rezov.
4. Pred rezaním sa vždy uistite, že je riadne
zaistená západka pokosových rezov.
5. Oprite obrobok, ktorý budete rezať, o posuvné
vodidlo (q) a pomocou upínacej svorky
materiálu (ff) ho zaistite.
6. Uchopte ovládaciu rukoväť (c) a stlačte
uvoľňovaciu páku zaistenia krytu (b), aby
sa kryt uvoľnil. Stlačte spúšťací spínač (a),
aby sa spustil motor. Odporúčame začať rez
v blízkosti vodidla.
7. Stlačte hlavu píly tak, aby pílový kotúč
prechádzal obrobkom a krytom s drážkou pre
pílový kotúč (k).
8. Po dokončení rezu uvoľnite spúšťací spínač
a pred návratom hlavy píly do jej hornej
pokojovej polohy počkajte, kým sa pílový kotúč
úplne nezastaví.
VAROVANIE:
• Pri niektorých typoch plastových
profilov je vhodné vykonávať uvedený
sled úkonov v obrátenom poradí.
• Spodný kryt pílového kotúča
je navrhnutý tak, aby sa po
uvoľnení páky (b) rýchlo uzavrel.
Ak nedochádza k jeho rýchlemu
uzavretiu, zverte jeho opravu
autorizovanému servisu DEWALT.
VYKONÁVANIE POSUVNÉHO REZU (OBR. 1,
2, 18)
1. Otočte zaistenie priečnika hlavy píly (s), aby
sa uvoľnil.
2. Stlačte dole hlavu píly (y), vytiahnite
zaisťovacie tlačidlo (w) a nechajte hlavu píly
vystúpiť do najvyššej polohy.
3. Oprite obrobok, ktorý budete rezať, o posuvné
vodidlo (q) a pomocou upínacej svorky
materiálu (ff) ho zaistite.
4. Spustite hlavu píly a pritiahnite ju po vodiacich
tyčiach až do koncovej polohy.
5. Stlačte uvoľňovaciu páku krytu (b), aby sa kryt
uvoľnil. Stlačte spúšťací spínač (a), aby sa
spustil motor.
6. Stlačte úplne hlavu píly tak, aby pílový kotúč
prechádzal obrobkom, a tlačte hlavu píly
dozadu, aby sa rez dokončil.
7. Po dokončení rezu uvoľnite spúšťací spínač
a pred návratom hlavy píly do jej hornej
pokojovej polohy počkajte, kým sa pílový kotúč
úplne nezastaví.
VAROVANIE: Po ukončení posuvného
rezu nezabudnite zaistiť hlavu píly
v zadnej polohe.
17
ZVISLÉ POKOSOVÉ PRIEČNE REZY (OBR. 1,
2, 19)
a kombinované pokosové rezy. Táto píla nesmie
byť používaná na rezanie železných kovov.
1. Stlačte západku pokosových rezov (m).
Nastavte rameno v požadovanom uhle
smerom doľava alebo doprava.
• Pri rezaní neželezných kovov vždy používajte
svorky na upnutie materiálu. Vždy sa uistite, či
je obrobok bezpečne upnutý.
2. Západka pokosových rezov bude automaticky
zaistená v polohách 0°, 15°, 22,5°, 31,62°,
45° a 50° ako vľavo, tak i vpravo. Ak je
vyžadovaný stredný uhol medzi týmito
polohami, pevne pridržte hlavu píly a zaistite ju
pritiahnutím západky pokosových rezov.
• Používajte iba pílové kotúče, ktoré sú určené
na rezanie neželezných kovov.
3. Pred rezaním sa vždy uistite, že je riadne
zaistená západka pokosových rezov.
4. Ďalej postupujte ako pri zvislých priamych
priečnych rezoch.
VAROVANIE: Pri vykonávaní
pokosového rezu na koncovej časti
obrobku s malým orezom umiestnite
obrobok tak, aby bol orez na strane
pílového kotúča s väčším uhlom
vzhľadom k vodidlu. To znamená –
ľavý pokos, orez vpravo – pravý pokos,
orez vľavo.
ŠIKMÉ PRIEČNE REZY (OBR. 11, 14, 20)
Šikmé uhly môžu byť nastavené od 0° do 48°
smerom vľavo. Šikmé rezy až do 45° môžu
byť vykonané s ramenom na pokosové rezy
nastaveným v polohe pre pokosový rez od nuly až
do maximálne 45° vpravo alebo vľavo.
1. Odblokujte páku posuvného vodidla (i)
a nastavte vodidlo mimo pílového kotúča.
2. Povoľte upínaciu rukoväť šikmých rezov (t)
a nastavte požadovaný uhol šikmého rezu.
3. Ak je to nutné, nastavte preklenovacie tlačidlo
(cc).
4. Držte pevne hlavu píly a zabráňte jej
spusteniu.
5. Dotiahnite pevne upínaciu rukoväť šikmých
rezov (t).
6. Posúvajte vodidlo smerom k pílovému kotúču
a uistite sa, že sa nedotýka pílového kotúča,
a potom zaisťovaciu páku vodidla riadne
dotiahnite.
7. Ďalej postupujte ako pri zvislých priamych
priečnych rezoch.
Rezanie neželezných kovov
Pri rezaní neželezných kovov sa môže píla
používať iba na vykonávanie zvislých priamych
a pokosových priečnych rezov v režime
pokosovej píly. Pri rezaní neželezných kovov
vám odporúčame, aby ste nevykonávali šikmé
18
• Používajte len vhodné mazivo v spreji alebo
vosk. Nepoužívajte emulzie alebo iné podobné
kvapaliny.
Kvalita a čistota rezu závisí od mnohých faktorov
a od rezaného materiálu. Najvyššiu kvalitu rezu
(rezanie tvarových obkladacích prvkov) dosiahnete
pri použití karbidového kotúča so 60 zubmi. Kvalitu
rezu tiež zvyšuje rovnomerný a pomalý posuv píly
pri rezaní.
VAROVANIE: Dbajte na to, aby sa
materiál počas rezania nechvel alebo
aby sa nepohyboval. Obrobok vždy
riadne upevnite. Pred zdvihnutím
ramena píly počkajte, kým sa pílový
kotúč celkom nezastaví. Ak dochádza
k triešteniu zadnej časti rezu, nalepte
na obrobok v mieste rezu lepiacu
pásku. Urobte rez cez lepiacu pásku
a po skončení rezu pásku opatrne
odlepte.
Upínanie obrobku (obr. 23 - 25)
VAROVANIE: Vždy používajte
upínaciu svorku.
Najlepšie výsledky dosiahnete použitím upínacej
svorky (ff), ktorá je určená na použitie s vašou
pílou.
Pri rezaní neželezných kovov vždy používajte
svorky na upnutie materiálu. Vždy sa uistite, či je
obrobok bezpečne upnutý.
INŠTALÁCIA SVORKY
1. Svorku vložte do otvoru za vodidlom. Svorka
(ff) by mala smerovať k zadnej časti pokosovej
píly. Uistite sa, že je drážka na tyči svorky
úplne zasunutá do základne pokosovej píly. Ak
je drážka viditeľná, svorka nebude bezpečne
zaistená.
2. Otočte svorkou o 180° smerom k prednej časti
pokosovej píly.
3. Povoľte skrutku a upravte polohu svorky hore
alebo dole. Potom pomocou skrutky na jemné
nastavenie svorku pevne upnite k obrobku.
POZNÁMKA: Pri vykonávaní šikmých rezov
umiestnite svorku na pravú časť základne. PRED
VLASTNÝM REZANÍM (BEZ TOHO, ABY BOLA
PÍLA ZAPNUTÁ) VŽDY SKONTROLUJTE DRÁHU
PÍLOVÉHO KOTÚČA. SKONTROLUJTE, ČI
SVORKA NEZASAHUJE DO DRÁHY PÍLY ALEBO
OCHRANNÝCH KRYTOV.
Kombinovaný pokosový rez
(obr. 21, 22)
Tento rez je kombináciou šikmého a pokosového
rezu. Ide o druh rezu používaný na výrobu
rámčekov alebo boxov so šikmými stranami, ako je
napríklad výrobok na obr. 21.
VAROVANIE: Ak sa uhol rezu
pri vykonávaní jednotlivých rezov
odlišuje, skontrolujte, či je riadne
dotiahnutá upínacia rukoväť pre šikmé
rezy aj upínacia skrutka pre pokosové
rezy. Tieto prvky musia byť dotiahnuté
po vykonaní každej zmeny šikmého
alebo pokosového rezu.
• Nižšie uvedený diagram Vám bude pomáhať
pri voľbe správneho nastavenia šikmých
a pokosových rezov pri kombinovaných
pokosových rezoch.
5
15
75
80
10
20
25
30
65
40
45
50
35
45
35
40
BOX SO ŠIESTIMI
STENAMI
30
35
70
75
30
65
80
85
30
25
50
25
65
45
20
40
55
60
70
80
20
75
85
55
60
25
50
45
15
15
30
40
15
25
35
10
20
35
30
BOX S ÔSMYMI
STENAMI
20
25
10
15
20
15
5
10
10
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
NASTAVTE NA PÍLE TENTO ŠIKMÝ UHOL
1. Nastavte na píle predpísané uhly a urobte
niekoľko skúšobných rezov.
2. Skúste si, či budú k sebe jednotlivé diely
lícovať.
45
VAROVANIE: Nikdy neprekračujte pri
kombinovaných pokosových rezoch
limitné hodnoty 45° pre šikmý rez a 45°
pre ľavý alebo pravý pokosový rez.
Odsávanie prachu (obr. 1, 3, 4)
VAROVANIE: Kedykoľvek je to možné,
pripojte zariadenie na odsávanie
prachu, ktoré spĺňa požiadavky
príslušných predpisov týkajúcich sa
prachových emisií.
Pripojte k píle zariadenie na odsávanie prachu
spĺňajúce požiadavky platných predpisov. Rýchlosť
vzduchu pripojených externých systémov bude
20 m/s +/- 2 m/s. Rýchlosť je meraná v spojovacej
trubici v bode pripojenia, s pripojenou pílou, ktorá
nie je v chode.
POZNÁMKA: Ako voliteľné príslušenstvo
na pripojenie k odsávaciemu zariadeniu je
odporúčaná rýchloupínacia spojka DWV9000 (ii).
Preprava (obr. 1, 2)
40
55
60
40
35
BOX SO ŠTYRMI
STENAMI
70
0
85
45
UHOL STENY BOXU (UHOL A)
NASTAVTE NA PÍLE TENTO POKOSOVÝ UHOL
• Pri práci s diagramom si zvoľte požadovaný
uhol „A“ (obr. 22) vášho projektu a umiestnite
tento uhol na zodpovedajúci oblúk v diagrame.
Z tohto bodu sledujte priamku vedúcu priamo
dole, kde nájdete správnu hodnotu uhla
šikmého rezu a ak budete sledovať priamku
vedúcu vodorovne z tohto bodu, získate
správnu hodnotu uhla pokosového rezu.
Príklad: Na zhotovenie výrobku so štyrmi
stenami s vonkajším uhlom 25° (uhol „A“)
(obr. 22) použite horný oblúk v diagrame.
Nájdite na oblúku hodnotu uhla 25°. Sledujte
na každej strane vodorovnú rôznobežku
a dostanete nastavenie uhla pokosového
rezu (23°). Obdobným spôsobom sledovaním
zvislej rôznobežky hore či dole dostanete
nastavenie uhla šikmého rezu (40°). Vždy
urobte niekoľko rezov na odrezkoch pre
kontrolu nastavenia píly.
VAROVANIE: Aby bolo prenášanie píly
uľahčené, na základni sú k dispozícii
dve miesta na uchopenie píly (dd).
Pri dvíhaní alebo preprave píly nikdy
nepoužívajte na uchopenie kryty píly.
1. Pri preprave píly nastavte uhly šikmých
a pokosových rezov na 0°.
2. Stlačte uvoľňovaciu páčku zaistenia spodného
krytu (b) (obr. 1).
3. Stlačte hlavu píly dole a stlačte zaisťovacie
tlačidlo (w) (obr. 2).
4. Nastavte hlavu píly do pokojovej polohy
a dotiahnite zaistenie priečnika (s).
ÚDRŽBA
Vaše elektrické náradie DEWALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna
19
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
vám zaistia jeho bezproblémový chod.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia pred nasadením
alebo odobratím príslušenstva,
pred akýmkoľvek nastavením, pred
výmenou násadcov alebo pred
opravami, náradie vždy vypnite
a odpojte napájací kábel od siete.
Uistite sa, či je hlavný vypínač v polohe
vypnuté. Náhodné zapnutie môže
spôsobiť úraz.
VAROVANIE: Ak je pílový kotúč
opotrebovaný, nahraďte ho novým
nabrúseným pílovým kotúčom.
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
Čistenie
Pred použitím starostlivo skontrolujte horný kryt
pílového kotúča, pohyblivý spodný kryt a trubicu
odsávania prachu, aby ste sa uistili o ich správnej
funkcii. Uistite sa, či piliny, prach alebo časti
obrobku nemôžu spôsobiť zablokovanie týchto
funkcií.
Ak dôjde k zablokovaniu častí obrobku medzi
pílovým kotúčom a ochrannými krytmi, odpojte
stroj od napájania a postupujte podľa pokynov
uvedených v časti Montáž pílového kotúča.
Odstráňte zaseknuté časti a vykonajte montáž
pílového kotúča.
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty, ofúkajte
náradie prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu
údržby používajte schválenú ochranu
zraku a masku proti prachu.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
20
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia pravidelne čistite hornú
časť stola.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia pravidelne čistite
systém na zachytávanie prachu.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Pretože iné
príslušenstvo, než je príslušenstvo
ponúkané spoločnosťou DEWALT,
nebolo s týmto výrobkom testované,
môže byť použitie takého príslušenstva
nebezpečné. Ak chcete znížiť riziko
zranenia, používajte s týmto náradím
iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT.
PODOPRENIE DLHÝCH OBROBKOV (OBR. 5)
• Dlhé obrobky vždy podoprite.
• Najlepšie výsledky dosiahnete pri použití
vysúvacej pracovnej podpery (DE7023), ktorá
zaistí predĺženie pracovného stola tejto píly
(k dispozícii u autorizovaných predajcov). Vždy
používajte dostupné podpery na podoprenie
a upevnenie dlhých obrobkov, aby ste zabránili
pádu obrobku alebo úrazu.
SORTIMENT DOSTUPNÝCH PÍLOVÝCH
KOTÚČOV (ODPORUČENÉ PÍLOVÉ KOTÚČE)
Typ pílového
Rozmery pílového
kotúča
kotúča
DT1158 Series 30
250 mm
DT4282 Series 40
250 mm
DT4226 Series 40
250 mm
DT4287 Series 40
250 mm
DT4282 Series 40
250 mm
Použitie
Na univerzálne použitie,
pozdĺžne a priečne rezy
dreva a plastov
Geometria brúsenia
TCG (trapézový zub),
na rezanie hliníka
Geometria brúsenia
ATB (striedavé zuby),
na presné rezy umelého aj
prírodného dreva
Geometria brúsenia TCG
(trapézový zub), na veľmi
presné rezy umelého aj
prírodného dreva
Rezanie hliníka
Ďalšie informácie týkajúce sa vhodného
príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa
nesmie likvidovať v bežnom domovom
odpade.
Ak výrobok DEWALT nebudete ďalej používať
alebo ak si želáte nahradiť ho novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektroodpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT sa dozviete na príslušnej adrese
uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
servisných stredísk DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete taktiež na
internetovej adrese: www.2helpU.com.
21
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
zst00241805 - 25-07-2014
22
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising