DWE4051 | DeWalt DWE4051 SMALL ANGLE GRINDER Type 2 instruction manual

370001 - 23 LT
DWE4050
DWE4051
DWE4120
DWE4150
DWE4151
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
21
1 pav. / Рисунок 1
a
c
g
c
j
f
b
d
p
e
2A pav. / Рисунок 2A
m
2B pav. / Рисунок 2B
f
k
f
l
k
l
j
n
l
b
3
3 pav. / Рисунок 3
DWE4120
g
i
4 pav. / Рисунок 4
5 pav. /
Рисунок 5
e
o
h
e
p
d
b
p
A
d
e
p
o
d
b
b
B
6 pav. / Рисунок 6
4
LIETUVIŲ
KAMPINIAI ŠLIFUOKLIAI DWE4050, DWE4051,
DWE4120, DWE4150, DWE4151
Sveikiname!
Jūs pasirinkote „DeWALT“ įrankį. Dėl ilgametės patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo
bendrovė „DeWALT“ yra viena iš patikimiausių profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.
Techniniai duomenys
Įtampa
VAC
Naudojant JK ir Airijoje
V
Tipas
Galios įvestis
W
Greitis įrankiui veikiant be apkrovos min-1
Disko skersmuo
mm
Veleno skersmuo
Veleno ilgis
mm
Svoris
kg
* svoris su šonine rankena ir apsauginiu gaubtu
LPA (garso slėgis)
KPA (garso slėgio paklaida)
LWA (garso galia)
KWA (garso galios paklaida)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DWE4050
230
230/115
2
800
11 800
115
M14
14,2
1,8*
DWE4051
230
2
800
11 800
125
M14
14,2
1,9*
DWE4120
230
1
900
11 800
115
M14
14,2
2,05*
DWE4150
230
230/115
1
900
11 800
115
M14
14,2
2,0*
DWE4151
230
1
900
11 800
125
M14
14,2
2,05*
90,5
3,0
101,3
3,0
90,5
3,0
101,3
3,0
91,5
3,0
102,5
3,0
91,5
3,0
102,5
3,0
91,5
3,0
102,5
3,0
11,0
1,5
11,0
1,5
11,0
1,5
6,8
1,5
6,8
1,5
6,8
1,5
Bendras vibracijos dydis (triašio vektoriaus suma) nustatytas pagal EN 60745:
Vibracijos emisijos vertė ah šlifuojant paviršių
m/s²
9,4
9,4
ah,AG =
Paklaida K =
m/s²
1,5
1,5
Vibracijos emisijos vertė ah poliruojant diskais
ah,DS =
m/s²
7,5
7,5
Paklaida K =
m/s²
1,5
1,5
Šiame informaciniame lapelyje nurodyta keliama
vibracija nustatyta atsižvelgiant į standartinį
bandymo metodą, pateiktą EN 60745, todėl ją
galima palyginti su kitų elektrinių įrankių keliama
vibracija. Nurodyta keliama vibracija taip pat gali
būti naudojama preliminariam vibracijos poveikiui
įvertinti.
ĮSPĖJIMAS: Nurodytoji vibracija
kyla naudojant įrankį pagrindiniams
numatytiems darbams. Tačiau, jei
šiuo įrankiu atliekami kiti darbai,
naudojant kitus priedus arba prastai
prižiūrimus priedus, vibracijos emisija
gali skirtis. Dėl to gali žymiai padidėti
vibracijos poveikis per visą darbo
laiką.
Vertinant vibracijos poveikio lygį
per tam tikrą darbo laikotarpį, reikia
atsižvelgti ne tik į laiką, kai įrankis
veikia, bet ir į tą laiką, kai įrankis
yra išjungtas ir į laiką, kai jis veikia
parengties režimu. Dėl to gali žymiai
sumažėti vibracijos poveikis per visą
darbo laiką.
Imkitės papildomų saugos priemonių,
kad apsisaugotumėte nuo vibracijos
poveikio, pavyzdžiui: techniškai
prižiūrėkite įrankį ir jo priedus,
laikykite rankas šiltai, planuokite
darbą.
5
LIETUVIŲ
Saugikliai
Europos vartotojams
JK ir Airijos vartotojams
230 V įrankiai 10 amperų
elektros tinkle
230 V įrankiai 13 amperų
elektros
kištukuose
Apibrėžtys: Saugos nurodymai
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį
vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
PAVOJUS: nurodo tiesioginę
pavojingą situaciją, kurios neišvengę,
žūsite arba sunkiai susižalosite.
ĮSPĖJIMAS: Nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima sunkiai ar net mirtinai
susižaloti.
DĖMESIO: reiškia potencialią
pavojingą situaciją, kuri, jeigu jos
neišvengti, galėtų baigtis nesunkiu
arba vidutiniu sužeidimu.
PASTABA: nurodo praktiką,
nesusijusią su susižeidimu, kuri
gali padaryti žalos turtui.
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Reiškia gaisro pavojų.
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
DWE4050, DWE4051, DWE4120, DWE4150,
DWE4151
„DeWALT“ pareiškia, kad Techninių duomenų
skyriuje aprašyti gaminiai yra sukurti laikantis
toliau nurodytų reikalavimų ir standartų:
2006/42/EB, EN 60745-1, EN 60745-2-3
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas
2004/108/EB ir 2011/65/EB. Dėl papildomos
informacijos prašome kreiptis į „DeWALT“ atstovą
toliau nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo
pabaigoje pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią
deklaraciją „DeWALT“ vardu.
6
Horst Grossmann
Gaminių projektavimo ir tobulinimo
viceprezidentas
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
2012-09-01
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, perskaitykite šią
instrukciją.
Bendrieji įspėjimai darbui su
elektriniais įrankiais
ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus
saugos įspėjimus ir visus nurodymus.
Jei bus nesilaikoma toliau pateiktų
įspėjimų ir nurodymų, gali kilti elektros
smūgio, gaisro ir (arba) sunkaus
sužeidimo pavojus.
IŠSAUGOKITE VISUS ĮSPĖJIMUS IR
NURODYMUS ATEIČIAI
Sąvoka „elektrinis įrankis“ pateiktuose
įspėjimuose reiškia į maitinimo tinklą jungiamą
(laidinį) elektrinį įrankį arba akumuliatoriaus
maitinamą (belaidį) elektrinį įrankį.
1) DARBO VIETOS SAUGA
a) Darbo vieta turi būti švari ir gerai
apšviesta. Užgriozdintos ir tamsios
vietos dažnai yra nelaimingų atsitikimų
priežastimi.
b) Elektrinių įrankių nenaudokite
sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur
yra degių skysčių, dujų arba dulkių.
Elektriniai įrankiai sukelia kibirkštis, nuo
kurių gali užsidegti dulkės arba garai.
c) Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite
artyn vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali
blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti
įrankio.
2) ELEKTROS SAUGA
a) Elektrinių įrankių kištukai privalo
atitikti elektros lizdus. Niekada
niekaip nemodifikuokite kištuko. Su
įžemintais elektriniais įrankiais niekada
nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti,
originalūs kištukai ir juos atitinkantys
elektros lizdai sumažins elektros smūgio
pavojų.
LIETUVIŲ
b)
c)
d)
e)
f)
Stenkitės nesiliesti kūnu prie įžemintų
paviršių, pavyzdžiui, vamzdžių,
radiatorių, viryklių ir šaldytuvų. Jei jūsų
kūnas būtų įžemintas, elektros smūgio
pavojus padidėtų.
Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje
arba esant drėgnoms oro sąlygoms. Į
elektrinį įrankį patekęs vanduo padidina
elektros smūgio pavojų.
Atsargiai elkitės su elektros laidu.
Niekada nenaudokite laido elektriniam
įrankiui nešti, jam ar kištukui traukti.
Saugokite laidą nuo karščio, tepalo,
aštrių kraštų arba judančių dalių.
Pažeisti arba susinarplioję laidai padidina
elektros smūgio pavojų.
Dirbdami su elektriniu įrankiu lauke,
naudokite darbui lauke tinkamą
ilginimo laidą. Naudojant darbui lauke
tinkamą laidą, sumažėja elektros smūgio
pavojus.
Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai
reikia naudoti drėgnoje aplinkoje,
naudokite maitinimo šaltinį, apsaugotą
liekamosios elektros srovės prietaisu
(RCD). Naudojant RCD, sumažėja elektros
smūgio pavojus.
3) ASMENINĖ SAUGA
a) Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote
ir vadovaukitės sveika nuovoka,
kai dirbate su elektriniu įrankiu.
Nenaudokite elektrinio įrankio būdami
pavargę arba veikiami narkotikų,
alkoholio arba vaistų. Dirbant su
elektriniu įrankiu užtenka vienos
neatidumo akimirkos ir galima sunkiai
susižeisti.
b) Dėvėkite asmeninės saugos įrangą.
Visada naudokite akių apsaugos
priemones. Apsauginės priemonės,
pavyzdžiui, respiratorius, apsauginiai
batai neslidžiais padais, šalmas ar ausų
apsaugos, naudojamos atitinkamomis
sąlygomis, mažina susižeidimo pavojų.
c) Būkite atsargūs, kad netyčia
neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami
įrankį į elektros tinklą ir (arba) įdėdami
akumuliatorių bloką, prieš paimdami ar
nešdami įrankį, visuomet patikrinkite,
ar išjungtas jo jungiklis. Nešant
elektrinius įrankius uždėjus pirštą ant jų
jungiklio arba įjungiant įrankius į elektros
tinklą, kai jų jungikliai yra įjungti, įvyksta
nelaimingų atsitikimų.
d) Prieš įjungdami elektrinį įrankį,
pašalinkite nuo jo visus reguliavimo
raktus ar veržliarakčius. Neištraukę
e)
f)
g)
veržliarakčio iš besisukančios elektros
įrankio dalies rizikuojate susižeisti.
Nepersitempkite. Visuomet tvirtai
stovėkite ant žemės, išlaikykite
pusiausvyrą. Taip galėsite lengviau
suvaldyti elektrinį įrankį netikėtomis
situacijomis.
Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite
laisvų rūbų arba laisvai kabančių
papuošalų. Plaukus, aprangą ir
pirštines laikykite atokiau nuo judančių
dalių. Judamosios dalys gali įtraukti
laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus
plaukus.
Jei yra įrenginių, skirtų prijungti
dulkių trauktuvus ir dulkių surinkimo
prietaisus, būtinai juos prijunkite ir
tinkamai naudokite. Naudojant dulkių
surinkimo įrenginius, galima sumažinti su
dulkėmis susijusius pavojus.
4) ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS IR
PRIEŽIŪRA
a) Elektros įrankio negalima apkrauti
per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti
naudokite tinkamą įrankį. Tinkamu
elektriniu įrankiu geriau ir saugiau
atliksite darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra
numatytas.
b) Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo
jungiklis jo neįjungia arba neišjungia.
Bet kuris elektrinis įrankis, kurio negalima
valdyti jungikliu, yra pavojingas – jį
privaloma pataisyti.
c) Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
priedų pakeitimo arba paruošimo
saugojimui darbus, atjunkite šį elektrinį
įrankį nuo energijos šaltinio ir (arba)
ištraukite akumuliatoriaus kasetę.
Tokios apsauginės priemonės sumažina
pavojų netyčia įjungti elektrinį įrankį.
d) Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį
laikykite vaikams nepasiekiamoje
vietoje, ir neleiskite jo naudoti su
šiuo elektriniu įrankiu arba šiomis
instrukcijomis nesusipažinusiems
asmenims. Nekvalifikuotų vartotojų
naudojami elektriniai įrankiai yra pavojingi.
e) Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius
įrankius. Patikrinkite, ar gerai
sulygiuota ir ar nesukimba judančios
dalys, ar dalys nesulūžę ir visas kitas
būsenas, kurios gali turėti įtakos
elektrinio įrankio naudojimui. Jeigu
elektrinis įrankis sugadintas, prieš
naudojant jį reikia pataisyti. Daugelis
nelaimingų atsitikimų nutinka dėl prastai
prižiūrimų elektrinių įrankių.
7
LIETUVIŲ
f)
g)
Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir
švarūs. Tinkamai techniškai prižiūrimi
pjovimo įrankiai aštriais pjovimo galais
mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti.
Naudokite šį elektrinį įrankį, jo priedus,
keičiamąsias dalis ir pan. pagal šią
instrukciją ir atsižvelgdami į darbo
sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti.
Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams
nei numatytieji atlikti, gali susidaryti
pavojingų situacijų.
5) TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
a) Šį elektrinį įrankį privalo techniškai
prižiūrėti kvalifikuotas specialistas,
naudodamas originalias keičiamąsias
dalis. Taip užtikrinsite saugų elektros
įrankio darbą.
PAPILDOMOS SPECIALIOS
SAUGOS TAISYKLĖS
Saugos instrukcija atliekant
visus darbus
SAUGOS ĮSPĖJIMAI DĖL POLIRAVIMO IR
ŠLIFAVIMO DARBŲ NAUDOJANT ŠLIFAVIMO
DISKUS IR VIELINIUS ŠEPETĖLIUS
a) Šį elektrinį įrankį galima naudoti kaip
šlifuoklį, poliruoklį, vielinį šepetėlį arba
pjovimo įrankį. Perskaitykite visus su
šiuo elektriniu įrankiu pateiktus saugos
įspėjimus, nurodymus, paveikslėlius
ir techninius duomenis. Jeigu
nesivadovausite visais toliau pateiktais
nurodymais, galite gauti elektros smūgį,
sukelti gaisrą ir (arba) sunkiai susižeisti.
b) Šiuo elektriniu įrankiu nerekomenduojama
atlikti tokių operacijų kaip poliravimas.
Atlikti darbus, kuriems daryti elektrinis įrankis
nėra skirtas, gali būti pavojinga ir galima
susižeisti.
c) Nenaudokite priedų, kurių specialiai
nesukūrė ir nerekomendavo šio įrankio
gamintojas. Jeigu priedą ir galima uždėti ant
šio elektrinio įrankio, tai dar nereiškia, kad
dirbti su juo bus saugu.
d) Nustatytasis priedo sukimosi greitis
privalo būti bent jau lygus maksimaliam
ant elektrinio įrankio nurodytam greičiui.
Priedai, kurie sukasi greičiau, nei numatyta,
gali sulūžti ir būti nusviesti.
e) Priedo išorinis skersmuo ir storis turi
atitikti elektrinio įrankio pajėgumo
koeficientą. Netinkamo dydžio priedų
8
negalima tinkamai apsaugoti gaubtais ar
valdyti.
f) Diskų, jungių, atraminių padų arba bet
kokio kito priedo vidinis skersmuo
privalo tinkamai atitikti elektrinio įrankio
sukimo veleną. Priedai, kurių vidinės skylės
neatitinka elektrinio įrankio montavimo
prietaisų, bus nesubalansuoti, pernelyg
vibruos ir dėl to galima netekti įrankio
kontrolės.
g) Nenaudokite apgadintų priedų. Prieš
kiekvieną naudojimą, patikrinkite priedą,
pavyzdžiui, šlifavimo diską, ar jis
neįskilęs ir neįtrūkęs, ar atraminis padas
neįtrūkęs, nesuplėšytas ar pernelyg
nenusidėvėjęs, ar neatsilaisvino arba
nesutrūkinėjo vielinio šepečio vielelės.
Jeigu elektrinis įrankis ar jo priedas buvo
numestas, patikrinkite, ar nėra pažeidimų
arba naudokite nepažeistą priedą.
Patikrinę ir uždėję priedą, atsistokite
atokiai nuo sukamojo priedo vietos
ir neleiskite artyn pašalinių asmenų;
paleiskite elektrinį įrankį vienai minutei
maksimaliu pajėgumu be apkrovos.
Paprastai sugadinti priedai šio patikrinimo
metu sulūš.
h) Dėvėkite asmeninės saugos priemones.
Priklausomai nuo pritaikymo, naudokite
apsauginį antveidį, tamsius arba
apsauginius akinius. Pagal aplinkybes
dėvėkite respiratorių, ausų apsaugas,
mūvėkite pirštines ir darbinę prijuostę,
kuri sulaikytų smulkias šlifavimo daleles
arba ruošinio dalis. Akiniai turi būti pajėgūs
sulaikyti įvairių darbų metu susidarančias,
išmetamas daleles. Respiratorius arba
dujokaukė turi tinkamai sulaikyti darbų
metu kylančias daleles. Per ilgai dirbant
labai triukšmingoje aplinkoje, galima netekti
klausos.
i) Laikykite stebinčiuosius toliau nuo darbo
vietos. Visi įeinantieji į darbo teritoriją,
privalo dėvėti asmenines saugos
priemones. Ruošinio dalelės arba sulūžę
priedai gali būti nusviesti ir sužeisti šalia
darbo vietos esančius asmenis.
j) Atlikdami veiksmus, kurių metu pjovimo
priedas gali prisiliesti prie paslėptų laidų
ar įrankio laido, laikykite elektrinį įrankį
tik už izoliuoto suėmimo paviršiaus.
Pjovimo daliai prisilietus prie „gyvo“ laido,
neizoliuotos metalinės elektrinio įrankio
dalys gali sukelti elektros smūgį ir nutrenkti
operatorių.
LIETUVIŲ
k) Nutieskite laidą atokiai nuo besisukančio
priedo. Jeigu netektumėte pusiausvyros,
laidas gali būti nupjautas arba jis gali
užsikabinti ir įtraukti jūsų ranką į besisukantį
priedą.
l) Niekada nepadėkite įrankio, kol jo
antgalis visiškai nesustos. Besisukantis
priedas gali užsikabinti už paviršiaus ir
negalėsite jo valdyti.
m) Nejunkite elektrinio įrankio, kai nešate
jį sau prie šono. Netyčia prisilietus prie
besisukančio priedo, jis gali įtraukti jūsų
drabužius ir priedas sužalos jūsų kūną.
n) Reguliariai išvalykite elektrinio
įrankio ventiliacijos angas. Variklio
aušintuvas įtrauks dulkes į korpuso vidų, ir
susikaupusios metalo dulkės galės sukelti
elektros pavojų.
o) Nenaudokite elektrinio įrankio šalia degių
medžiagų. Kibirkštys gali uždegti šias
medžiagas.
p) Nenaudokite priedų, kuriuos reikia aušinti
aušinimo skysčiais. Naudojant vandenį
arba kitas skystas aušinimo medžiagas,
galima žūti nuo elektros srovės arba elektros
smūgio.
PAPILDOMA SAUGOS INSTRUKCIJA ATLIEKANT VISUS
DARBUS
Atatrankos priežastys ir prevenciniai operatoriaus veiksmai jai išvengti
Atatranka – tai staigi reakcija į besisukančio
disko, atraminio pado, šepetėlio ar kokio nors kito
priedo užstrigimą ar užkliuvimą. Suspaudimas
arba sugriebimas sukelia staigų besisukančio
priedo sulaikymą, dėl kurio nevaldomas elektrinis
įrankis sulaikymo taške verčiamas judėti
priešinga priedo sukimuisi kryptimi.
Pavyzdžiui, jei šlifavimo diskas yra sugnybiamas
arba užstringa ruošinyje, disko kraštas, įeinantis
į sužnybimo tašką, gali įstrigti medžiagos
paviršiuje, priversdamas diską išlėkti ir atšokti.
Diskas gali atšokti į operatorių arba nuo jo;
tai priklauso nuo disko sukimosi krypties
suspaudimo metu. Esant tokios sąlygoms,
šlifuojamieji diskai gali suskilti.
Atatranka – netinkamo įrankio naudojimo ir (arba)
netinkamų darbo tvarkos ar sąlygų padarinys,
kurio galima išvengti imantis tinkamų, toliau
nurodytų atsargumo priemonių:
a) Tvirtai laikykite elektrinį įrankį ir
stovėkite taip, kad jūsų kūnas bei ranka
netrukdytų priešintis atatrankos jėgoms.
Visuomet naudokite pagalbinę rankeną,
jei ji įrengta, kad galėtumėte maksimaliai
suvaldyti įrankį atatrankos arba sukimo
momento reakcijos metu. Operatorius
gali suvaldyti sukimo momento reakcijos
arba atatrankos jėgas, jei imsis tinkamų
atsargumo priemonių.
b) Niekada nekiškite rankų prie besisukančio
priedo. Priedas gali atšokti nuo jūsų rankos.
c) Nestovėkite tokioje padėtyje, į kurią
galėtų atšokti įrankis įvykus atatrankai.
Atatranka svies įrankį kryptimi, priešinga
disko sukimosi krypčiai sugnybimo taške.
d) Būkite itin atsargūs, apdirbdami kampus,
aštrius kraštus ir pan. Stenkitės, kad
įrankis neatšoktų ir neužkliūtų. Kampai,
aštrūs kraštai arba šoktelėjimas gali priversti
besisukantį priedą užkliūti ir sukelti atatranką,
arba įrankis gali tapti nesuvaldomas.
e) Nemontuokite grandininio pjūklo medžio
drožimo disko arba dantyto pjūklo disko.
Tokie diskai dažnai sukelia atatranką ir
įrankis tampa nevaldomas.
Saugos įspėjimai, taikytini atliekant šlifavimo ir abrazyvinio
pjovimo darbus
a) Naudokite tik šiam elektriniam įrankiui
rekomenduojamus diskus ir konkretiems
pasirinktiems diskams pritaikytus
apsauginius gaubtus. Diskų, kurie nėra
skirti naudoti su šiuo įrankiu, negalima
tinkamai apsaugoti apsauginiais gaubtais, su
jais dirbti nesaugu.
b) Siekiant maksimalaus saugumo, reikia
saugiai, tinkamai uždėti apsauginį gaubtą,
kad būtų neuždengta minimali disko
dalis. Apsauginis gaubtas padeda apsaugoti
operatorių nuo skriejančių sulūžusio disko
dalelių, atsitiktinio prisilietimo prie disko ir
kibirkščių, kurios gali uždegti drabužius.
c) Diskai turi būti naudojami tik pagal
rekomenduojamą paskirtį. Pavyzdžiui,
nešlifuokite pjovimo disko šonu.
Šlifuojamieji pjovimo diskai skirti periferiniam
galandimui, šoninės jėgos juos gali
suskaldyti.
d) Visuomet naudokite neapgadintas,
tinkamo dydžio ir formos, pagal pasirinktą
diską, diskų junges. Tinkamos diskų jungės
laiko diską ir taip sumažina disko sulaužymo
9
LIETUVIŲ
galimybę. Pjovimo diskams skirtos jungės
gali būti visai kitokios nei šlifavimo diskų
jungės.
e) Nenaudokite nusidėvėjusių didesniems
elektriniam įrankiams skirtų diskų.
Didesniems elektriniams įrankiams skirti
diskai netinka greičiau besisukančiam
mažesniam įrankiui, jie gali sprogti.
Papildomi saugos įspėjimai
atliekant šlifuojamojo pjovimo
darbus
a) Nespauskite pjovimo disko ir nenaudokite
pernelyg didelio slėgio. Nemėginkite
atlikti pernelyg gilių pjūvių. Per daug
spaudžiant diską, padidėja apkrova ir diskas
gali greičiau sulinkti arba užstrigti pjūvyje bei
sukelti atatranką arba diskas gali suskilti.
b) Nestovėkite vienoje linijoje su
besisukančiu disku arba už jo. Kai diskas
darbo metu juda nuo jūsų kūno, galima
atatranka gali sviesti besisukantį diską ir
elektrinį įrankį tiesiai į jus.
c) Kai diskas užstrigo arba kai pjovimas dėl
kitų priežasčių nutraukiamas, išjunkite
elektrinį įrankį ir nejudinkite jo, kol
diskas visiškai nenustos suktis. Niekada
nebandykite ištraukti disko iš pjūvio, kol
diskas sukasi, kitaip gali įvykti atatranka.
Ištirkite ir pataisykite gedimą, kad diskas
daugiau neužstrigtų.
d) Nepradėkite iš naujo pjauti, kai diskas
ruošinyje. Palaukite, kol diskas ims suktis
visu greičiu, tada vėl atsargiai nuleiskite jį
į pjūvį. Vėl paleidus elektrinį įrankį ruošinyje,
jis gali užstrigti, iššokti arba gali vėl įvykti
atatranka.
e) Paremkite plokštes arba kitus labai
didelius ruošinius, kad maksimaliai
sumažėtų pavojus suspausti diską ir
sukelti atatranką. Dideli ruošiniai dažnai
linksta nuo savo pačių svorio. Ruošinį reikia
paremti iš abiejų disko pusių, šalia pjovimo
linijos ir prie ruošinio krašto.
f) Būkite ypač atsargūs, kai darote
„kišeninį“ (įleidžiamąjį) pjūvį sienose ar
kitose aklinose vietose. Išsikišantis diskas
gali perpjauti dujų ar vandens vamzdžius,
elektros laidus ar objektus, kurie gali sukelti
atatranką.
10
Saugos įspėjimai. taikytini atliekant šlifavimo darbus šlifavimo popieriumi
a) Nenaudokite itin didelio dydžio šlifavimo
disko popieriaus. Rinkdamiesi šlifavimo
popierių, vadovaukitės gamintojų
rekomendacijomis. Didesnis šlifavimo
popierius, kuris išsikiša už šlifavimo pado
ribų, gali sukelti įplėšimo pavojų, dėl to gali
lūžti diskas arba įvykti atatranka.
Saugos įspėjimai, taikytini atliekant šlifavimo darbus vieliniais šepetėliais
a) Atkreipkite dėmesį, kad vielinių šepetėlių
šeriai lekia net įprasto šlifavimo metu.
Nespauskite šepetėlio per daug, kad
nebūtų per daug spaudžiamos vielos.
Vieliniai šereliai gali įstrigti drabužiuose ir
(arba) odoje.
b) Jei atliekant darbus, kurių metu
naudojami vieliniai šepetėliai,
rekomenduojama naudoti apsaugą,
būkite atsargūs, kad vielinis diskas arba
šepetėlis neliestų apsaugos. Darbo metu
ir dėl išcentrinių jėgų vielinio disko arba
šepetėlio skersmuo gali padidėti.
Papildomos saugos taisyklės
naudojant šlifuoklius
• Užsriegiamų priedų sriegiai privalo atitikti
šlifuoklio veleno sriegius. Naudojant priedus,
montuojamus jungėmis, vidinė priedo anga
privalo atitikti jungės fiksavimo skersmenį.
Priedai, kurie neatitinka elektrinio įrankio
montavimo prietaisų, bus nesubalansuoti,
pernelyg vibruos ir dėl to galima netekti
įrankio kontrolės.
• Diskų su įspaustais centrais šlifavimo
paviršius privalo būti sumontuotas taip, kad
jis būtų žemiau apsauginio gaubto krašto
plokštumos. Netinkamai sumontuoto disko,
kuris išsikiša pro apsauginio gaubto krašto
plokštumą, tinkamai apsaugoti neįmanoma.
• Nenaudokite 11 tipo (puodelio formos)
šlifavimo diskų su šiuo įrankiu. Naudojant
netinkamus priedus, galima susižeisti.
• Visada naudokite šoninę rankeną. Tvirtai
užveržkite rankeną. Norint tinkamai valdyti
įrankį, visuomet reikia naudoti šoninę
rankeną.
LIETUVIŲ
Kiti pavojai
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų
pritaikymo ir saugos priemonių naudojimo, tam
tikrų kitų pavojų išvengti neįmanoma. Kyla šie
pavojai:
Aprašymas (1, 3 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Niekuomet nekeiskite
elektrinio įrankio arba kokios nors jo
dalies. Galite patirti turtinę žalą arba
susižeisti.
– klausos pablogėjimas;
a. veleno fiksavimo mygtukas
– susižeidimo pavojus dėl svaidomų dalelių;
b. velenas
– pavojus nusideginti, nes darbo metu priedai
labai įkaista;
c. šoninė rankena
d. atraminė jungė
– pavojus sveikatai dėl vibracijos ilgai
naudojant įrankį;
e. srieginė suspaudimo veržlė
– sveikatai kenksmingų medžiagų dulkių
keliamas pavojus.
g. stumdomas jungiklis
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
f. apsauginis gaubtas
h. svirtinis jungiklis (tik DWE4120)
i. atlaisvinimo svirtis (tik DWE4120)
j. Apsauginio gaubto atlaisvinimo svirtis
NUMATYTOJI NAUDOJIMO PASKIRTIS
Prieš naudojimą perskaitykite
naudojimo instrukciją.
Naudokite ausų apsaugos priemones.
Didelio galingumo kampiniai šlifuokliai DWE4050,
DWE4051, DWE4120, DWE4150, DWE4151
skirti profesionaliems šlifavimo, poliravimo,
valymo vieliniai šepetėliais ir pjovimo darbams.
Dėvėkite akių apsaugas.
NENAUDOKITE jokių kitų šlifavimo diskų,
išskyrus centre įlenktus diskus ir poliravimo
diskus.
DATOS KODO PADĖTIS (1 PAV.)
Datos kodas (p), kuriame nurodyti ir pagaminimo
metai, yra pažymėtas ant korpuso.
Pavyzdys:
2012 XX XX
Pagaminimo metai
Pakuotės turinys
Pakuotėje yra:
1 kampinis šlifuoklis
1 apsauginis gaubtas
1 šoninė rankena
1 jungių komplektas
1 šešiakampis veržliaraktis
1 naudojimo instrukcija
1 brėžinio išklotinė
• Patikrinkite įrankį, dalis arba priedus, ar jie
nebuvo apgadinti pristatymo metu.
• Prieš naudojimą skirkite laiko atidžiai
perskaityti ir suprasti šį vadovą.
NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygoms
arba šalia degių skysčių ar dujų.
Didelio galingumo kampiniai šlifuokliai yra
profesionalūs elektriniai įrankiai.
Neleiskite vaikams liesti šį įrankį. Jei šį įrankį
naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia
prižiūrėti.
• Šis įrankis neskirtas naudoti menkesnių
fizinių, sensorinių ar protinių gebėjimų
asmenims (įskaitant vaikus) arba asmenims,
kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos
prižiūrėtų už jų saugumą atsakingas asmuo.
Vaikai niekada neturi būti palikti vieni su šiuo
įrankiu.
Elektros sauga
Šis elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio
įtampai. Visuomet patikrinkite, ar elektros tinklo
įtampa atitinka kategorijos plokštelėje nurodytą
įtampą.
Remiantis EN 60745 standartu,
šis „DeWALT“ įrankis turi dvigubą
izoliaciją; todėl įžeminimo laido
nereikia.
Įspėjimas: 115 V blokai turi būti
valdomi naudojant negendantį
izoliacinį transformatorių su įžeminimo
11
LIETUVIŲ
ekranu tarp pagrindinės ir antrinės
apvijos.
Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį reikia
pakeisti specialiai paruoštu laidu, kurį galima
įsigyti „DeWALT“ techninės priežiūros centre.
Elektros kištuko keitimas
(tik Jungtinės Karalystės ir
Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
• Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
• Rudą laidą junkite prie gyvo elektros kištuko
įvado.
• Mėlyną laidą junkite prie neutralaus elektros
kištuko įvado.
Įspėjimas: Prie įžeminimo įvado nieko
jungti nereikia.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama
su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas
saugiklis: 13 A.
Ilginimo laido naudojimas
Jeigu reikia naudoti ilginimo laidą, naudokite tik
aprobuotus, 3 gyslų ilginimo laidus, atitinkančius
šio įrankio galingumą (žr. skyrių Techniniai
duomenys). Minimalus laido skersmuo yra
1,5 mm2; maksimalus ilgis – 30 m.
Jeigu naudojate kabelio ritę, visuomet iki galo
išvyniokite kabelį.
SURINKIMAS IR REGULIAVIMO DARBAI
Įspėjimas: Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, išjunkite
įrankį ir ištraukite kištuką iš
maitinimo šaltinio. Prieš vėl
prijungdami įrankį, paspauskite ir
atleiskite svirtinį jungiklį, kad įrankis
būtų išjungtas.
Šoninės rankenos uždėjimas
(1 pav.)
Įspėjimas: Prieš pradėdami dirbti su
įrankiu, patikrinkite, ar tvirtai prisukote
rankeną.
Tvirtai įsukite šoninę rankeną (c) į vieną iš bet
kurioje pavarų dėžės pusėje esančių skylių.
12
Norint tinkamai valdyti įrankį, visuomet reikia
naudoti šoninę rankeną.
Papildoma įranga ir priedai
Šlifuoklio priedams labai svarbu parinkti tinkamus
apsauginius gaubtus, atraminius padus ir junges.
Pasirinkite tinkamus priedus, vadovaudamiesi šio
skyriaus gale esančia lentele.
Pastaba: Kraštų šlifavimą galima atlikti naudojant
27 tipo diskus, kurie yra specialiai sukurti šiam
tikslui;
Įspėjimas: Priedai turi būti numatyti
darbui bent tokiu greičiu, koks yra
numatytas ant įrankio esančios
įspėjamosios etiketės. Diskai arba
priedai, veikiantys didesniu greičiu,
nei numatyta, gali suskilti ir sužaloti.
Užsriegiami priedai turi turėti įvorę
M14. Visi neužsriegiami priedai turi
turėti 22 mm centrinę skylę. Jeigu
jie tokio skersmens skylės neturi, jie
tikriausiai skirti diskiniam pjūklui ir
jų naudoti negalima. Naudokite tik
šio skyriaus gale esančioje lentelėje
pavaizduotus priedus. Priedų
sukimosi greitis privalo būti didesnis
už minimalų disko sukimosi greitį,
nurodytą įrankio vardinėje plokštelėje.
Apsauginiai gaubtai
Įspėjimas: Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, išjunkite
įrankį ir ištraukite kištuką iš
maitinimo šaltinio. Prieš vėl
prijungdami įrankį, paspauskite ir
atleiskite svirtinį jungiklį, kad įrankis
būtų išjungtas.
DĖMESIO: Su šiuo šlifuokliu
privaloma naudoti apsauginius
gaubtus.
Naudojant šlifuoklį DWE4050, DWE4051,
DWE4120, DWE4150 arba DWE4151 metalui
arba mūrui pjauti, PRIVALOMA naudoti 1 tipo
apsauginį gaubtą. 1 tipo apsauginius gaubtus
galima papildomai įsigyti iš „DeWALT“ atstovų.
PASTABA: Norėdami sužinoti, kokius kitus
priedus galima naudoti su šiais šlifuokliais, žr.
šio skyriaus gale esančią Šlifavimo ir pjovimo
priedų lentelę.
LIETUVIŲ
APSAUGINIO GAUBTO „ONE-TOUCH“
(27 TIPO) UŽDĖJIMAS IR NUĖMIMAS
(2A PAV.)
Pastaba: Jeigu šlifuoklis yra pateiktas su
berakčiu „One-Touch“ apsauginiu gaubtu, prieš
montuodami apsauginį gaubtą, įsitikinkite,
ar tinkamai sumontuotas varžtas, svirtis ir
spyruoklė.
1. Paspauskite apsauginio gaubto atlaisvinimo
svirtį (j).
2. Laikydami atlenkę apsauginio gaubto
atlaisvinimo svirtį, sutapdinkite apsauginio
gaubto ąseles (k) su angomis (l),
padarytomis pavarų dėžėje.
3. Laikydami atlenkę apsauginio gaubto
atlaisvinimo svirtį, spauskite apsauginį
gaubtą žemyn tol, kol ąselės užsifiksuos,
tada pasukite jas pavarų dėžės įvorės
griovelyje. •
Atleiskite apsauginio gaubto
atlaisvinimo svirtį.
4. Atsukę veleną į save, sukite apsauginį
gaubtą pagal laikrodžio rodyklę, nustatydami
jį norimoje naudojimo padėtyje. Siekiant
maksimaliai apsaugoti operatorių, apsauginio
gaubto korpusas turi būti tarp veleno ir
operatoriaus.
5. Apsauginį gaubtą galima lengvai reguliuoti,
sukant jį pagal laikrodžio rodyklę.
PASTABA: Apsauginio gaubto atlaisvinimo
svirtis turi būti užfiksuota vienoje iš
apsauginio gaubto žiede esančių išlyginimo
angų (m). Tuomet apsauginis gaubtas bus
tvirtai užfiksuotas. Paspaudus apsauginio
gaubto atlaisvinimo svirtį, apsauginį gaubtą
galima permontuoti priešingoje pusėje.
6. Norėdami apsauginį gaubtą nuimti, atlikite
1–3 veiksmus atvirkščia eilės tvarka.
APSAUGINIS GAUBTAS SU FIKSAVIMO
VARŽTU (2B PAV.)
1. Padėkite kampinį šlifuoklį ant stalo velenu (b)
į viršų.
2. Sutapdinkite ąseles (k) su įrantomis (l).
3. Spausdami apsauginį gaubtą (f) žemyn,
pasukite jį į norimą padėtį.
4. Tvirtai priveržkite varžtą (n).
5. Norėdami apsauginį gaubtą nuimti,
atlaisvinkite varžtą.
DĖMESIO: Jeigu apsauginio
gaubto reguliavimo varžtu priveržti
nepavyksta, nedirbkite su tokiu
įrankiu. Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, atiduokite šį
įrankį ir apsauginį gaubtą į techninės
priežiūros centrą, kad apsauginį
gaubtą pataisytų arba pakeistų.
UŽDARO (1 TIPO) APSAUGINIO GAUBTO
MONTAVIMAS
Įspėjimas: Jeigu šlifuoklyje yra
„One-Touch“ apsauginio gaubto
varžtas, svirtis ir spyruoklė, prieš
bandant montuoti uždarą (1 tipo)
apsauginį gaubtą, visas tas dalis
reikia nuimti. Nuimtas dalis reikia
saugiai padėti ir vėl jas sumontuoti,
kai bus naudojamas „One-Touch“
apsauginis gaubtas. Jeigu prieš
ardydami pažymėsite šių dalių padėtį,
bus lengviau jas sumontuoti atgal.
1. Atlenkite apsauginio gaubto skląstį.
Sutapdinkite apsauginio gaubto ąseles (k) su
angomis (l), padarytomis pavarų dėžėje.
2. Stumkite apsauginį gaubtą žemyn, kol jo
ąselės užsifiksuos ir lengvai suksis pavarų
dėžės įvorės grioveliuose.
3. Pasukite apsauginį gaubtą į reikiamą darbo
padėtį. Siekiant maksimaliai apsaugoti
operatorių, apsauginio gaubto korpusas turi
būti tarp veleno ir operatoriaus.
4. Užlenkite apsauginio gaubto skląstį, kad
užfiksuotumėte jį ant pavarų dėžės gaubto.
Užlenkus skląstį, apsauginis gaubtas
turėtų būti nejudamas. Jeigu jį galima
pasukti, užveržkite reguliavimo varžtą, kai
suspaudimo svirtis yra uždaryta. Nedirbkite
su šiuo šlifuokliu, jeigu apsauginis gaubtas
yra atsilaisvinęs arba jeigu atidaryta
spaustuvų svirtis.
5. Norėdami nuimti apsauginį gaubtą, atlenkite
jo skląstį, kad rodyklės būtų vienoje linijoje
su angomis, ir patraukite už apsauginio
gaubto.
Pastaba: Jeigu po tam tikro laiko uždaras
(1 tipo) apsauginis gaubtas atsilaisvintų,
priveržkite reguliavimo varžtą, suspaudimo
svirčiai esant uždarymo padėtyje.
DĖMESIO: Jeigu apsauginio
gaubto reguliavimo varžtu priveržti
nepavyksta, nedirbkite su tokiu
įrankiu. Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, atiduokite šį
įrankį ir apsauginį gaubtą į įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą, kad
apsauginį gaubtą pataisytų arba
pakeistų.
PASTABA: Neužveržkite reguliavimo
varžto, jei suspaudimo svirtis
yra atidarymo padėtyje. Galite
13
LIETUVIŲ
nepastebimai sugadinti apsauginį
gaubtą arba montavimo įvorę.
Šlifavimo arba pjovimo disko
uždėjimas ir nuėmimas
(1, 4, 5 pav.)
Įspėjimas: Nenaudokite apgadinto
disko.
1. Padėkite įrankį ant stalo apsauginiu gaubtu į
viršų.
2. Tinkamai uždėkite atraminę jungę (d) ant
veleno (b) (4 pav.).
3. Dėkite diską (p) ant atraminės jungės
(d). Montuojant diską su išgaubtu centru,
išgaubtas centras (o) privalo būti nukreiptas į
atraminę jungę (d).
4. Užsukite sriegiuotąją suspaudimo veržlę (e)
ant veleno (b) (5 pav.):
a. montuojant šlifavimo diską, ant
sriegiuotosios suspaudimo veržlės (e)
esantis žiedas privalo būti atsuktas į diską
(5A pav.);
b. montuojant pjovimo diską, ant
sriegiuotosios suspaudimo veržlės (e)
esantis žiedas privalo būti atsuktas į
priešingą pusę nuo disko (5B pav.).
5. Paspauskite veleno fiksavimo mygtuką (a) ir
sukite veleną (b), kol jis tinkamai užsifiksuos.
6. Užveržkite sriegiuotąją suspaudimo veržlę
(e) pateiktu šešiakampiu veržliarakčiu arba
dviejų kaiščių raktu.
7. Atlaisvinkite veleno fiksatorių.
8. Norėdami diską nuimti, atlaisvinkite
sriegiuotąją suspaudimo veržlę (e) pateiktu
šešiakampiu veržliarakčiu arba dviejų kaiščių
raktu.
PASTABA: Kraštų šlifavimą galima atlikti
šiam tikslui skirtais 27 tipo diskais; 6 mm storio
diskai skirti paviršiams šlifuoti, o 3 mm diskai
– kraštams šlifuoti. Pjovimo darbams būtina
naudoti 1 tipo diską ir 1 tipo apsauginį gaubtą.
Vielinių šepečių ir vielinių diskų uždėjimas
Vieliniai, puodelio formos šepečiai arba vieliniai
diskai užsukami tiesiai ant šlifuoklio veleno,
nenaudojant jokių jungių. Naudokite tik tuos
šepečius ar diskus, kuriuose yra srieginė
įvorė M14. Dirbant su vieliniais šepečiais ir
diskais, būtina naudoti 27 tipo apsauginį gaubtą
pateiktas.
14
DĖMESIO: Tvarkydami vielinius
šepečius ir diskus, mūvėkite
pirštines. Jie gali būti aštrūs.
DĖMESIO: Sumontuotas ir
naudojamas diskas arba šepetys
neturi liesti apsauginio gaubto.
Priedas gali būti nepastebimai
apgadintas, dėl to gali suskilinėti
šepečio arba disko vielelės.
1. Rankomis užsukite diską ant veleno.
2. Nuspauskite veleno fiksavimo mygtuką ir,
laikydami veržliarakčiu vielinio disko arba
šepečio įvorę, užsukite juos ant veleno.
3. Norėdami nuimti diską, atlikite veiksmus
atvirkščia tvarka.
PASTABA: Jeigu prieš įjungdami
įrankį būsite netinkamai uždėję diską,
galite sugadinti įrankį arba diską.
Atraminio pado / šlifavimo
popieriaus lakšto uždėjimas ir
nuėmimas (1 pav.)
1. Dėkite įrankį ant stalo arba lygaus paviršiaus
apsauginiu gaubtu į viršų.
2. Nuimkite atraminę jungę (d).
3. Tinkamai ant veleno (b) uždėkite guminį
atraminį padą.
4. Ant atraminio pado dėkite šlifavimo
popieriaus lakštą.
5. Užsukite ant veleno sriegiuotąją suspaudimo
veržlę(e). Ant sriegiuotosios suspaudimo
veržlės esantis žiedas privalo būtų atsuktas į
guminį atraminį padą.
6. Paspauskite veleno fiksavimo mygtuką (a) ir
sukite veleną (b), kol jis tinkamai užsifiksuos.
7. Užveržkite sriegiuotąją suspaudimo
veržlę (e) pateiktu šešiakampiu veržliarakčiu
arba dviejų kaiščių raktu.
8. Atlaisvinkite veleno fiksatorių.
9. Norėdami guminį atraminį padą nuimti,
atlaisvinkite sriegiuotąją suspaudimo
veržlę (e) pateiktu šešiakampiu veržliarakčiu
arba dviejų kaiščių raktu.
Vielinio taurelės formos šepetėlio uždėjimas
Užsukite vielinį taurelės formos šepetėlį
tiesiai ant veleno, nenaudodami poveržlės ir
sriegiuotosios jungės.
LIETUVIŲ
Prieš pradėdami darbą
• Sumontuokite apsauginį gaubtą ir tinkamą
pjovimo arba šlifavimo diską. Nenaudokite
per daug susidėvėjusių pjovimo arba
šlifavimo diskų.
• Būtinai tinkamai sumontuokite vidinę ir
išorinę junges. Vadovaukitės nurodymais,
pateiktais Šlifavimo ir pjovimo priedų
lentelėje.
• Įsitikinkite, ar pjovimo arba šlifavimo diskas
sukasi ant įrankio ir priedo pažymėtų rodyklių
kryptimi.
• Nenaudokite apgadintų priedų. Prieš
kiekvieną naudojimą, patikrinkite priedą,
pavyzdžiui, šlifavimo diską, ar jis neįskilęs
ir neįtrūkęs, ar atraminis padas neįtrūkęs,
nesuplėšytas ar pernelyg nenusidėvėjęs,
ar neatsilaisvino arba nesutrūkinėjo vielinio
šepečio vielelės. Jeigu elektrinis įrankis ar jo
priedas buvo numestas, patikrinkite, ar nėra
pažeidimų arba naudokite nepažeistą priedą.
Patikrinę ir uždėję priedą, atsistokite atokiai
nuo sukamojo priedo vietos ir neleiskite
artyn pašalinių asmenų; paleiskite elektrinį
įrankį vienai minutei maksimaliu pajėgumu
be apkrovos. Paprastai sugadinti priedai šio
patikrinimo metu sulūš.
arba nesuvaldžius įrankio, gali kilti
pavojus ir galima susižaloti.
• Paremkite plokštes arba kitus
labai didelius ruošinius, kad
maksimaliai sumažėtų pavojus
suspausti diską ir sukelti
atatranką. Dideli ruošiniai dažnai
linksta nuo savo pačių svorio.
Ruošinį reikia paremti iš abiejų disko
pusių, šalia pjovimo linijos ir prie
ruošinio krašto.
• Dirbdami su šiuo įrankiu, visuomet
mūvėkite įprastas darbines pirštines.
• Naudojant įrankį, pavarų dėžė labai
įkaista.
• Įrankį spauskite nestipriai.
Nespauskite disko iš šono.
• Venkite per didelės apkrovos. Jeigu
įrankis įkaistų, leiskite jam kelias
minutes paveikti be apkrovos.
• Venkite per didelės apkrovos. Jeigu
įrankis įkaistų, leiskite jam kelias
minutes paveikti be apkrovos, kad
priedas atvėstų. Nelieskite priedų,
kol jie neatvės. Dirbant diskai labai
įkaista.
NAUDOJIMAS
• Niekada nenaudokite šlifavimo
taurelės, prieš tai nesumontavę
tinkamo apsauginio gaubto.
Naudojimo instrukcija
• Nenaudokite elektrinio įrankio be
pjovimo stovo.
Įspėjimas: Visuomet laikykitės
saugos nurodymų ir taisyklių.
Įspėjimas: Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, išjunkite
įrankį ir ištraukite kištuką iš
maitinimo šaltinio. Prieš vėl
prijungdami įrankį, paspauskite ir
atleiskite svirtinį jungiklį, kad įrankis
būtų išjungtas.
Dėmesio:
• Būtinai tinkamai įtvirtinkite visas
medžiagas, kurias šlifuosite arba
pjausite.
• Įtvirtinkite arba atremkite ruošinį.
Ruošinį ant stabilios platformos
tvirtinkite veržtuvais arba šaltkalvio
spaustuvais. Labai svarbu tinkamai
įtvirtinti ir atremti ruošinį, kad jis
nepajudėtų ir įrankis dirbant netaptų
nevaldomas. Ruošiniui pajudėjus
• Niekada nenaudokite sugėriklių
kartu su klijuotais šlifavimo priedais.
• Atkreipkite dėmesį, kad išjungus
įrankius, jų diskai dar kurį laiką
sukasi.
Tinkama rankenos padėtis
(1, 6 pav.)
ĮSPĖJIMAS: norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
visuomet laikykite rankas tinkamoje
padėtyje.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
visuomet tvirtai laikykite įrankį, kad
atlaikytumėte staigią reakciją.
Tinkama rankų padėtis: viena ranka turi būti ant
šoninės rankenos (c), o kita ranka – ant įrankio
korpuso, kaip parodyta 1 pav.
15
LIETUVIŲ
Jungikliai
DĖMESIO: Tvirtai laikykite įrankį už
šoninės rankenos ir korpuso, kad
suvaldytumėte įrankį paleidimo ir
naudojimo metu bei tol, kol diskas
ar priedas nesustos suktis. Prieš
padėdami įrankį, įsitikinkite, kad
diskas visiškai nesisuka.
Veleno fiksatorius (1 pav.)
Veleno fiksatorius (a) skirtas apsaugoti, kad
velenas nesisuktų uždedant ar nuimant diskus.
Veleno fiksavimo kaištį galima naudoti tik tada,
kai įrankis yra išjungtas, atjungtas nuo elektros
tinklo, o diskas visiškai nesisuka.
PASTABA: Norėdami sumažinti
pavojų sugadinti įrankį, nenaudokite
veleno fiksavimo kaiščio, kol įrankis
veikia. Sugadinsite įrankį, be to,
priedas gali nuskrieti nuo įrankio ir
sužeisti jus.
PASTABA: Norėdami išvengti netikėtų įrankio
judesių, neįjunkite ir neišjunkite įrankio, kai
jį veikia apkrovos jėgos. Prieš paliesdami
šlifuojamą paviršių, palaukite, kol šlifuoklis
ims veikti visu greičiu. Prieš išjungdami įrankį,
atkelkite jį nuo paviršiaus. Palaukite, kol įrankis
sustos, ir tik tada jį padėkite.
Norėdami užfiksuoti kaištį, nuspauskite veleno
fiksavimo mygtuką ir sukite veleną tol, kol jis
pagaliau nesisuks.
STUMDOMAS JUNGIKLIS (3 PAV.)
(DWE4050, DWE4051, DWE4150, DWE4151)
Metalo apdirbimo darbai
ĮSPĖJIMAS: Prieš jungdami įrankį
prie energijos šaltinio, patikrinkite, ar
stumdomas jungiklis yra išjungimo
padėtyje, paspausdami ir atleisdami
jungiklio galinę dalį. Nutrūkus elektros
energijos tiekimui, pavyzdžiui,
nutrūkus elektros įrankiui tiekimui,
suveikus įžeminimo pertraukikliui,
netyčia atjungus įrankį nuo elektros
tinklo arba nutrūkus elektros energijos
tiekimui, įsitikinkite, ar stumdomas
jungiklis yra išjungimo padėtyje,
kaip nurodyta pirmiau. Prijungus
įrankį, kurio stumdomas jungiklis yra
užfiksuotas įjungimo padėtyje, prie
elektros tinklo, jis netikėtai pradės
veikti.
Norėdami įjungti įrankį, pastumkite įjungimo/
išjungimo stumdomą jungiklį (g) įrankio priekio
link. Norėdami įrankį išjungti, atleiskite įjungimo/
išjungimo stumdomą jungiklį.
Norėdami, kad įrankis veiktų be perstojo,
pastumkite jungiklį įrankio priekio link ir įspauskite
jungiklio priekinę dalį. Norėdami išjungti
nepertraukiamo darbo režimu veikiantį įrankį,
paspauskite stumdomo jungiklio galinę dalį, kad
jis būtų atlaisvintas.
SVIRTINIS JUNGIKLIS (3 PAV.) (DWE4120)
1. Norėdami įrankį įjungti, paspauskite
atlaisvinimo svirtį (i) įrankio galio link, tada
nuspauskite svirtinį jungiklį (h). Įrankis veiks,
kol jungiklis bus nuspaustas.
2. Atleidus svirtiniį jungiklį, įrankis išsijungs.
Naudojant šį įrankį metalo apdirbimo darbams,
būtina naudoti liekamosios srovės įtaisą (RCD),
kad būtų išvengta metalo drožlių keliamų pavojų.
Jeigu RCD įtaisas nutrauktų elektros tiekimą,
atiduokite įrankį į įgaliotąjį „DeWALT“ techninės
priežiūros centrą.
Įspėjimas: Ekstremaliomis darbo
sąlygomis, apdirbant metalą, prietaiso
viduje gali susikaupti elektrai laidžių
dulkių. Dėl to gali būti pažeista
apsauginė prietaiso izoliacija ir kilti
elektros smūgis.
Norint, kad prietaiso viduje neprisikauptų
metalo drožlių, rekomenduojama kasdien
valyti ventiliacijos angas. Žr. skyrių Techninė
priežiūra.
Metalo pjovimas
Pjaudami medžiagas, diską stumkite vidutine
jėga, atsižvelgdami į pjaunamos medžiagos
tipą. Pernelyg nespauskite pjovimo disko,
nepakreipkite ir nesukiokite įrankio.
Nemažinkite pjovimo diskų sukimosi greičio,
spausdami juos iš šono.
Naudojant įrankį, jis visada privalo judėti pirmyn.
Antraip jis gali tapti nevaldomas ir išsprūsti iš
pjūvio.
Pjaustant profilius ir kvadratinius strypus,
geriausia pradėti pjauti ties mažiausiu
skerspjūviu.
Grubus šlifavimas
Grubiam šlifavimui niekada nenaudokite
pjovimo diskų. Visada naudokite 27 tipo
apsauginį gaubtą.
16
LIETUVIŲ
Geriausių grubaus šlifavimo rezultatų pasiekiama
laikant prietaisą 30°–40° kampu. Judinkite
prietaisą pirmyn – atgal, spausdami jį vidutine
jėga. Tuomet ruošinys per daug neįkais, nepraras
spalvos, jame nebus griovelių.
Akmens pjovimas
Šiuos prietaisu galima pjauti tik sausuoju
būdu. Akmenims pjaustyti geriausia naudoti
deimantinius pjovimo diskus. Prietaisą naudokite
tik užsidėję apsaugos nuo dulkių kaukę.
Patarimai, kaip saugiai dirbti
Pjaudami angas konstrukcinėse sienose,
būkite labai atsargūs. Angos konstrukcinėse
sienose atliekamos vadovaujantis tam tikromis,
konkrečiose šalyse taikomomis taisykles. Šiomis
taisyklėmis privaloma vadovautis bet kokiomis
aplinkybėmis. Prieš pradėdami darbą, pasitarkite
su atsakinguoju statybų inžinieriumi, architektu
arba statybų prižiūrėtoju.
Poliravimo diskų naudojimas
Įspėjimas: Metalo dulkių
susikaupimas. Pernelyg ilgai
naudojant poliravimo diskus atliekant
metalo apdirbimo darbus, gali
padidėti elektros smūgio pavojus.
Norėdami sumažinti šį pavojų, prieš
naudodami įrankį, įtaisykite RCD
įtaisą ir kasdien valykite ventiliacijos
angas, išpūsdami dulkes suspaustu
oru, vadovaudamiesi toliau pateiktais
techninės priežiūros nurodymais.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Šis „DeWALT“ elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam
darbui, prireikiant minimalios techninės
priežiūros. Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį
tinkamai prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
Įspėjimas: Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, išjunkite
įrankį ir ištraukite kištuką iš
maitinimo šaltinio. Prieš vėl
prijungdami įrankį, paspauskite ir
atleiskite svirtinį jungiklį, kad įrankis
būtų išjungtas.
įrankio techninę priežiūrą. Vartotojas negali pats
keisti anglies šepetėlių. Atiduokite įrankį į įgaliotąjį
„DeWALT“ techninės priežiūros centrą.
Tepimas
Šio elektrinio įrankio papildomai tepti nereikia.
Valymas
Įspėjimas: Kai tik pastebėsite,
kad pagrindiniame korpuse arba
aplink ventiliacijos angas susikaupė
purvo ir dulkių, išpūskite juos sausu
oru. Atlikdami šį darbą dėvėkite
aprobuotas akių apsaugas ir
respiratorius.
Įspėjimas: Nemetalinių įrankio
dalių niekada nevalykite tirpikliais
arba kitomis stipriomis cheminėmis
medžiagomis. Šie chemikalai gali
susilpninti šioms dalims panaudotas
plastmasines medžiagas. Naudokite
tik muiluotame vandenyje sudrėkintą
skudurėlį. Visuomet saugokite įrankį
nuo bet kokių skysčių; niekada
nepanardinkite jokios šio įrankio
dalies į skystį.
Pasirenkami priedai
Įspėjimas: Kadangi kiti nei
„DeWALT“, priedai nebuvo išbandyti
su šiuo gaminiu, juos naudoti su šiuo
gaminiu gali būti pavojinga. Norėdami
sumažinti sužeidimo pavojų, su šiuo
gaminiu rekomenduojama naudoti tik
„DeWALT“ priedus.
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus
priedus kreipkitės į savo vietos tiekėją.
Atjungiami šepetėliai
Variklis bus automatiškai išjungtas angliniams
šepetėliams beveik nusidėvėjus ir reikiant atlikti
17
LIETUVIŲ
.Maks
[mm]
d
D
D
D
b
Min.
[mm] sukimosi Periferinis Sriegiuotos
greitis angos ilgis
greitis
[m/s]
[mm]
d
[۱-.min]
115
6
22,23 000 11
80
-
b 125 6 22,23 000 11
80
-
115
-
-
000 11
80
-
125
-
-
000 11
80
-
30 M14
000 11
45
16,0
115 12 M14
000 11
80
16,0
125 12 M14
000 11
80
16,0
d
75
b
D
D
Aplinkos apsauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio
gaminio negalima išmesti kartu su
kitomis namų ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad
norite pakeisti šį „DeWALT“ gaminį
nauju arba jeigu jis jums daugiau nereikalingas,
neišmeskite jo su kitomis namų ūkio atliekomis.
Atiduokite šį gaminį į atskirą surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos
taršą ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti
numatytas atskiras elektrinių gaminių surinkimas
iš namų ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo
vietų, arba juos, perkant naują gaminį, gali paimti
prekybos atstovai.
„DeWALT“ surenka senus naudotus „DeWALT“
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu.
Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite
savo gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto
atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios įgaliotosios remonto dirbtuvės
adresą sužinosite susisiekę su vietine „DeWALT“
atstovybe, šioje instrukcijoje nurodytu adresu.
Be to, interneto tinklapyje pateiktas sąrašas
įgaliotųjų „DeWALT“ įrangos remonto dirbtuvių
bei tiksli informacija apie mūsų produktų
18
techninės priežiūros centrus, jų kontaktinė
informacija: www.2helpU.com.
LIETUVIŲ
ŠLIFAVIMO IR PJOVIMO PRIEDŲ LENTELĖ
Apsauginio
gaubto tipas
Priedas
Aprašymas
Kaip montuoti ant šlifuoklio
Šlifavimo
diskas įgaubtu
centru
27 TIPO
APSAUGINIS
GAUBTAS
27 tipo apsauginis gaubtas
Poliravimo
diskas
Vieliniai diskai
Atraminė jungė
27 tipo diskas įgaubtu centru
Srieginė suspaudimo veržlė
Vieliniai diskai
su sriegine
veržle
27 tipo apsauginis gaubtas
Vielinis diskas
Vielinis
taurelės
formos
šepetėlis su
sriegine veržle
27 tipo apsauginis gaubtas
Vielinis šepetėlis
Atraminis
padas/
šlifavimo
lakštas
27 tipo apsauginis gaubtas
Guminis atraminis padas
Šlifavimo diskas
Srieginė suspaudimo veržlė
19
LIETUVIŲ
ŠLIFAVIMO IR PJOVIMO PRIEDŲ LENTELĖ(TĘS.)
Apsauginio
gaubto tipas
Priedas
Aprašymas
Kaip montuoti ant šlifuoklio
Mūro pjovimo
diskas,
klijuotas
1 TIPO
APSAUGINIS
GAUBTAS
1 tipo apsauginis gaubtas
Metalo
pjovimo
diskas,
klijuotas
Atraminė jungė
Deimantiniai
pjovimo diskai
1 TIPO
APSAUGINIS
GAUBTAS
Pjovimo diskas
ARBA
Srieginė suspaudimo veržlė
27 TIPO
APSAUGINIS
GAUBTAS
20
РУССКИЙ ЯЗЫК
УГЛОВЫЕ ШЛИФМАШИНЫ DWE4050,
DWE4051, DWE4120, DWE4150, DWE4151
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы DeWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству инструментов, различные усовершенствования
сделали инструменты DeWALT одними из самых надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
DWE4050
230
2
800
DWE4051
230
2
800
DWE4120
230
1
900
DWE4150
230
1
900
DWE4151
230
1
900
11800
115
M14
14,2
1,8*
11800
125
M14
14,2
1,9*
11800
115
M14
14,2
2,05*
11800
115
M14
14,2
2,0*
11800
125
M14
14,2
2,05*
дБ(А)
90,5
90,5
91,5
91,5
91,5
дБ(А)
дБ(А)
3,0
101,3
3,0
101,3
3,0
102,5
3,0
102,5
3,0
102,5
дБ(А)
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Напряжение питания
В перем. тока
Тип
Потребляемая мощность
Вт
Число оборотов без нагрузки/
номинальная скорость
об/мин
Диаметр диска
мм
Диаметр шпинделя
Длина шпинделя
мм
Вес
кг
* включая боковую рукоятку и защитный кожух
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия ah, шлифование поверхностей
м/с²
9,4
9,4
11,0
11,0
11,0
ah,AG =
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Значения вибрационного воздействия ah, шлифование диском
ah,DS =
м/с²
7,5
7,5
6,8
6,8
6,8
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может также
использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от
указанной величины. Это
может значительно увеличить
воздействие вибрации в течение
всего периода работы
инструментом.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные
меры предосторожности
для защиты оператора
от воздействия вибрации,
такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения:
Предупреждения
безопасности
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DWE4050, DWE4051, DWE4120, DWE4150,
DWE4151
DeWALT заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
характеристики», разработаны в полном
соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DeWALT.
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
22
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.09.2012
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство по
эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает
искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас
потерю контроля над рабочим
процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте
электроинструмент под дождем
d)
e)
f)
или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе
с электроинструментом на
открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения
электрическим током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов
и других средств. Малейшая
неосторожность при работе
с электроинструментами может
привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
c)
d)
e)
f)
g)
шлема или противошумовых
наушников, значительно снизит риск
получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного
случая, связанного с запыленностью
рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
24
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода
за электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
РУССКИЙ ЯЗЫК
электроинструмента не по
назначению может создать опасную
ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ
Меры безопасности при
выполнении всех операций
ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ШЛИФОВАНИИ, ЗАЧИСТКЕ,
ОЧИСТКЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЩЕТКОЙ
И АБРАЗИВНОЙ РЕЗКЕ.
a) Данный электроинструмент
предназначен для шлифования,
зачистки, очистки металлической
щеткой и абразивной резки.
Внимательно прочтите все
инструкции по использованию,
правила безопасности,
спецификации, а также рассмотрите
все иллюстрации, входящие
в руководство по эксплуатации
данного электроинструмента.
Несоблюдение всех перечисленных
ниже инструкций может привести
к поражению электрическим током,
возникновению пожара и/или получению
серьезной травмы.
b) Не рекомендуется выполнение
данным инструментом работ
по полировке. Использование
инструмента не по назначению может
привести к повреждению инструмента
и получению телесной травмы.
c) Не используйте дополнительные
принадлежности и насадки,
специально не разработанные и не
рекомендованные производителем
инструмента. Возможность установки
принадлежностей и насадок на
электроинструмент не обеспечивает
безопасности при его использовании.
d) Номинальная скорость вращения
насадок должна соответствовать
скорости, указанной на
электроинструменте. Диски и прочие
насадки при вращении на скорости,
превышающей их номинальную скорость,
могут разрушиться и сорваться
с крепления.
e) Внешний диаметр и толщина
насадки должны соответствовать
диапазону мощности Вашего
электроинструмента. Насадка
неправильного размера не закрывается
надлежащим образом защитным кожухом
и не обеспечивает контроля при
управлении инструментом.
f) Посадочные отверстия
абразивных дисков, фланцев,
шлифовальных подошв и прочих
сменных обрабатывающих
принадлежностей должны полностью
соответствовать типоразмеру
шпинделя электроинструмента.
Насадки с посадочными отверстиями,
не соответствующими крепежным
деталями электроинструмента, могут
стать причиной разбалансированности,
повышенной вибрации и потери
контроля над электроинструментом.
g) Не используйте поврежденные
насадки. Перед каждым
использованием проверяйте
абразивные диски на наличие
сколов и трещин, диски-подошвы
- на наличие надрывов и трещин,
проволочные щетки - на наличие
ослабленной или сломанной
проволоки. В случае падения
электроинструмента или насадки
проверьте их на наличие повреждений
или установите неповрежденную
насадку. После проверки и установки
насадки отойдите сами и удалите
посторонних лиц с плоскости
вращения насадки и запустите
электроинструмент на максимальной
скорости без нагрузки на одну
минуту. Поврежденные насадки
отлетят в сторону в течение данного
тестового периода.
h) Используйте средства
индивидуальной защиты.
В зависимости от типа выполняемых
работ надевайте щиток для
защиты лица, защитную маску или
защитные очки. В соответствии
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
с необходимостью надевайте
респиратор, защитные
наушники, перчатки и рабочий
фартук, способный защитить
от отлетающих мелких
абразивных частиц и фрагментов
обрабатываемой детали. Средства
защиты для глаз должны останавливать
частицы, вылетающие при выполнении
различных видов работ. Противопылевая
маска или респиратор должны
обеспечивать фильтрацию твердых
частиц, образующихся в ходе работ.
Длительное воздействие шума высокой
интенсивности может привести
к нарушениям слуха.
i) Не подпускайте посторонних
лиц близко к рабочей зоне.
Любое лицо, входящее в рабочую
зону, должно использовать
средства индивидуальной
защиты. Отлетающие фрагменты
обрабатываемой детали или
разрушенной насадки могут стать
причиной получения травмы даже за
пределами рабочей зоны.
j) Держите электроинструмент только
за изолированные поверхности при
выполнении работ, во время которых
режущая принадлежность может
задеть скрытую проводку или кабель
подключения к электросети. Контакт
режущей принадлежности с находящимся
под напряжением проводом делает не
покрытые изоляцией металлические
части электроинструмента «живыми»,
что создает опасность поражения
оператора электрическим током.
k) Располагайте кабель подключения
к электросети на удалении от
вращающейся насадки. В случае
потери контроля кабель может быть
разрезан или защемлен, а Ваша рука
может быть затянута вращающейся
насадкой.
l) Никогда не кладите
электроинструмент, пока насадка
полностью не остановится.
Вращающаяся насадка может задеть
за поверхность, и электроинструмент
вырвется из Ваших рук.
m) Не включайте электроинструмент,
если насадка направлена на Вас.
Случайный контакт с вращающейся
насадкой может привести к захвату
26
насадкой Вашей одежды и получению
телесной травмы.
n) Регулярно очищайте вентиляционные
отверстия электроинструмента.
Вентилятор электродвигателя
затягивает пыль внутрь корпуса,
а скопление большого количества
пыли на металле электродвигателя
повышает риск поражения
электротоком.
o) Не используйте электроинструмент
вблизи с пожароопасными
материалами. Искровые разряды могут
привести к их воспламенению.
p) Не используйте насадки, требующие
жидкостного охлаждения.
Использование воды или других жидких
охлаждающих средств может привести
к поражению электрическим током
вплоть до смертельного исхода.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВСЕХ
ОПЕРАЦИЙ
Причины обратного удара
и действия оператора по его
предупреждению
Обратный удар является внезапной
реакцией на защемление или застревание
вращающегося диска, диска-подошвы,
щетки или какой-либо другой насадки.
Защемление или застревание могут
стать причиной мгновенной остановки
вращающейся насадки, что в свою
очередь приводит к потере контроля
над электроинструментом, и он
внезапно подается назад в направлении,
противоположном вращению насадки.
Например, если абразивный круг был
защемлен или застрял в заготовке,
край круга в момент защемления может
врезаться в поверхность заготовки,
в результате чего круг поднимается
или подается назад. В зависимости от
направления движения круга в момент
защемления, круг может резко подняться
в сторону или от оператора. В этот
момент абразивные круги могут также
сломаться.
Обратный удар является результатом
использования инструмента не по
РУССКИЙ ЯЗЫК
назначению и/или неправильных действий
оператора и условий работы, и его можно
избежать, соблюдая следующие меры
безопасности:
a) Крепко держите электроинструмент
и следите за положением тела и рук,
чтобы эффективно противостоять
воздействию обратного удара.
Для максимального контроля
силы обратного удара или реакции
от крутящего момента всегда
используйте вспомогательную
рукоятку, если она предусмотрена.
При соблюдении соответствующих мер
предосторожности оператор может
контролировать силу обратного удара
и реакцию от крутящего момента.
b) Никогда не держите руки вблизи от
вращающегося диска. При обратном
ударе диск может поранить Ваши руки.
c) Не стойте в зоне
действия обратного удара
электроинструмента. В момент
заедания сила обратного удара
отбросит инструмент в направлении,
обратном движению диска.
d) Будьте особенно осторожны при
обрабатывании углов, острых
кромок и пр. Избегайте отскакивания
и заедания насадки. Именно при
обработке углов, острых кромок или
при отскакивании высока вероятность
заедания вращающейся насадки, что
может послужить причиной потери
контроля над инструментом или
образования обратного удара.
e) Не устанавливайте на инструмент
диск для резьбы по дереву или
зубчатый пильный диск. Данные
диски увеличивают вероятность
возникновения обратного удара и потери
контроля над инструментом.
Меры безопасности при
выполнении операций
по шлифованию и резке
с использованием
абразивных дисков
a) Используйте только диски,
рекомендованные для использования
с Вашим электроинструментом,
а также защитные кожухи,
специально разработанные для
выбранного типа дисков. Диски, не
предназначенные для использования
с данным электроинструментом, не
будут надежно защищены кожухом
и представляют опасность.
b) Защитный кожух должен
быть надежно закреплен на
электроинструменте. Для
достижения максимальной
безопасности кожух должен быть
установлен таким образом, чтобы
со стороны оператора была
открыта самая незначительная
часть диска. Защитный кожух поможет
защитить оператора от фрагментов
разрушенного диска и случайного
контакта с диском, а также от искр,
способных воспламенить одежду
оператора.
c) Диски должны использоваться
только строго в соответствии
с их назначением. Например: не
выполняйте шлифование боковой
стороной режущего диска. Абразивные
режущие диски предназначены для
шлифования периферией круга, поэтому
боковая сила, применимая к данному
типу дисков, может стать причиной их
разрушения.
d) Всегда используйте неповрежденные
дисковые фланцы, размер и форма
которых полностью соответствуют
выбранному Вами типу дисков.
Правильно подобранные дисковые
фланцы поддерживают диск, снижая
вероятность его разрушения. Фланцы
для режущих дисков могут отличаться
от фланцев для шлифовальных кругов.
e) Никогда не используйте изношенные
диски с электроинструментов
большей мощности. Диски,
предназначенные для использования
с электроинструментами большей
мощности, не подходят для высоких
скоростей инструментов меньшей
мощности, и могут разрушиться.
Дополнительные меры
безопасности при резке
с использованием
абразивных дисков
a) Не давите на режущий диск и не
оказывайте на него чрезмерного
давления. Не пытайтесь выполнить
слишком глубокий разрез. Чрезмерное
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
напряжение диска увеличивает нагрузку
на диск, результатом которой может
стать деформация или заедание
в момент резания, возможность
возникновения обратного удара, а также
поломка диска.
b) Не стойте на одной линии и позади
вращающегося диска. При вращении
диска в момент выполняемой операции
в направлении от оператора, возможный
обратный удар может отбросить
электроинструмент с работающим
диском прямо на вас.
c) При заклинивании диска или
если по какой-либо причине Вы
хотите прекратить резание,
выключите электроинструмент
и удерживайте его в пропиле,
пока режущий диск полностью не
остановится. Ни в коем случае не
пытайтесь вытащить режущий
диск из заготовки, пока он ещё
вращается, так как это может
вызвать обратный удар. Выясните
причину заклинивания диска и примите
надлежащие меры по ее устранению.
d) Не возобновляйте прерванную
операцию с диском в заготовке.
Позвольте диску достичь
максимальной скорости и аккуратно
введите его в разрез. В противном
случае, при повторном включении
электроинструмента диск может
сломаться, подняться или выскочить
обратно из заготовки.
e) Размещайте панели или заготовки
больших размеров на упорах для
минимизации риска защемления диска
и обратного удара. Большие заготовки
имеют тенденцию прогибаться
под тяжестью собственного веса.
Устанавливайте упоры под заготовкой
по обе стороны от режущего диска,
около линии реза и краев заготовки.
f) Будьте особенно внимательны при
сквозном врезании в стены и другие
сплошные поверхности. Выступающий
диск может врезаться в газовую или
водопроводную трубу, электропроводку
или в объекты, вызывающие обратный
удар.
Меры безопасности при
шлифовании
a) Не используйте шлифовальные
28
круги, диаметр которых намного
превышает диаметр подошвы.
При выборе шлифовальной бумаги
пользуйтесь рекомендациями
изготовителя. Шлифовальная бумага,
выступающая за пределы подошвы
шлифмашины, может порваться, что
станет причиной повреждения диска или
вызовет обратный удар.
Меры безопасности при
работе с использованием
проволочных щеток
a) Помните, что кусочки проволоки
отскакивают от проволочной щетки
даже при выполнении обычной
операции. Не надавливайте на щетку,
оказывая на нее чрезмерное давление.
Обрывки проволоки легко могут
проникнуть через легкую одежду и/или
попасть на кожу.
b) Если при работе щеткой
рекомендовано использование
защитного ограждения, не допускайте
ни малейшего соприкосновения
проволочной щетки или диска
с ограждением. В процессе работы
и под воздействием центробежной силы
проволочный диск или щетка могут
увеличиться в диаметре.
Дополнительные правила
техники безопасности для
работы шлифмашинами
• Монтажная резьба насадок должна
соответствовать резьбе шпинделя
шлифмашины. Для насадок,
устанавливаемых на фланцы:
посадочное отверстие насадки должно
соответствовать установочному
диаметру фланца. Насадки, не
соответствующие крепежным деталями
электроинструмента, могут стать
причиной разбалансированности,
повышенной вибрации и потери
контроля над электроинструментом.
• Шлифовальная поверхность дисков
с утопленным центром должна быть
установлена ниже плоскости кромки
защитного кожуха. Неправильно
установленный диск, выступающий за
плоскость кромки защитного кожуха, не
будет защищен должным образом.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Не используйте диски Тип 11
(конусные чашеобразные) с данным
инструментом. Использование
дополнительных принадлежностей
несоответствующего типа может
привести к получению травмы.
• Всегда используйте боковую
рукоятку. Надежно затягивайте
боковую рукоятку. Для сохранения
контроля над инструментом при
выполнении любых операций, всегда
должна использоваться боковая
рукоятка.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
– Риск получения ожогов от
принадлежностей, которые в процессе
работы сильно нагреваются.
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Угловая шлифмашина
1 Защитный кожух
1 Боковая рукоятка
1 Набор дисковых фланцев
1 Шестигранный ключ
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1, 3)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
b. Шпиндель
– Риск вдыхания пыли от опасных для
здоровья веществ.
d. Проставочный фланец
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (p), который также включает
в себя год изготовления, отштампован на
поверхности корпуса инструмента.
Пример:
2012 XX XX
Год изготовления
a. Кнопка блокировки шпинделя
c. Боковая рукоятка
e. Резьбовая стопорная гайка
f. Защитный кожух
g. Передвижной пусковой выключатель
h. Лопаточный пусковой выключатель
(только DWE4120)
i. Рычаг блокировки пускового выключателя
(только DWE4120)
j. Рычаг блокировки защитного кожуха
НАЗНАЧЕНИЕ
Угловые шлифовальные машины высокой
мощности DWE4050, DWE4051, DWE4120,
DWE4150, DWE4151 предназначены для
профессиональных работ по шлифованию,
зачистке, очистке металлической щеткой
и резке.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО шлифовальные
диски с утопленным центром и веерные
(лепестковые) диски.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные угловые шлифовальные
машины являются профессиональными
электроинструментами для работ в тяжелом
режиме.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
• Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии
необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность. Не оставляйте детей
с инструментом без присмотра.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии со
стандартом EN 60745, что исключает
потребность в заземляющем
проводе.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
с напряжением 115 В
должны управляться
через предохранительный
изолированный трансформатор
с заземленным экраном между
первичной и вторичной обмоткой.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
30
мощность данного инструмента (см.
раздел «Технические характеристики»).
Минимальный размер проводника должен
составлять 1,5 мм2; максимальная длина
кабеля не должна превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения серьезной травмы, перед регулировкой или
снятием/установкой дополнительных принадлежностей или
насадок выключайте инструмент и отсоединяйте его от
электросети. Перед повторным
подключением инструмента
нажмите и отпустите курковый
выключатель, чтобы убедиться,
что инструмент действительно
выключен.
Установка боковой рукоятки
(Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Перед
использованием инструмента
убедитесь, что рукоятка надежно
затянута.
Вставьте боковую рукоятку (с) в одно из
резьбовых отверстий, расположенных на
обеих сторонах корпуса редуктора, и надежно
затяните. Для сохранения контроля над
инструментом при выполнении любых
операций, всегда должна использоваться
боковая рукоятка.
Насадки и дополнительные
принадлежности
Важное значение имеет правильный подбор
защитных кожухов, дисков-подошв и фланцев
для использования с шлифовальными
насадками. Для выбора правильной насадки
и дополнительной принадлежности см.
таблицу в конце данного руководства по
эксплуатации.
ПРИМЕЧАНИЕ: Шлифование углов можно
выполнять при помощи кругов типа 27,
которые разработаны для этой цели и имеют
соответствующие характеристики.
ВНИМАНИЕ: Номинальная скорость вращения насадок должна
соответствовать скорости,
которая указана на предупреди-
РУССКИЙ ЯЗЫК
тельной наклейке на инструменте. Диски и прочие насадки при
вращении на скорости, превышающей их номинальную скорость,
могут сорваться с крепления
и стать причиной получения
травмы. Насадки с резьбой должны иметь резьбовую ступицу
M14. Насадки без резьбы должны
иметь посадочное отверстие диаметром 22 мм. При отсутствии
посадочного отверстия, данная
насадка может быть предназначена для установки на дисковую
пилу и не должна использоваться
с шлифмашиной. Используйте
только насадки и дополнительные принадлежности, обозначенные в таблице в конце данного
руководства по эксплуатации.
Номинальная скорость насадок
должна превышать минимальную
скорость вращения, указанную на
фирменной табличке инструмента.
Установка защитного кожуха
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети. Перед повторным
подключением инструмента
нажмите и отпустите курковый
выключатель, чтобы убедиться,
что инструмент действительно
выключен.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
используйте данную шлифмашину
без установленного защитного
кожуха!
При использовании шлифмашин DWE4050,
DWE4051, DWE4120, DWE4150 или DWE4151
для резки металла или кирпичной кладки на
них ДОЛЖЕН БЫТЬ установлен защитный
кожух Тип 1. Защитные кожухи Тип 1 можно
приобрести у дистрибьюторов DEWALT.
ПРИМЕЧАНИЕ: В конце данного раздела Вы
найдете Таблицу принадлежностей для
шлифования и резки, в которой обозначены
прочие дополнительные принадлежности
и аксессуары, которые могут быть
использованы с данными шлифмашинами.
УСТАНОВКА И СНЯТИЕ
БЫСТРОСЪЕМНОГО ЗАЩИТНОГО КОЖУХА
(ТИП 27) (РИС. 2А)
ПРИМЕЧАНИЕ: Если в комплект поставки
Вашей шлифмашины входит бесключевой
быстросъемный защитный кожух, перед
установкой защитного кожуха убедитесь, что
винт, рычаг и пружина установлены должным
образом.
1. Нажмите на рычаг блокировки защитного
кожуха (j).
2. Удерживая рычаг блокировки защитного
кожуха открытым, совместите проушины
(k) на кожухе с выемками (l) на корпусе
редуктора.
3. Удерживая рычаг блокировки защитного
кожуха открытым, толкайте защитный
кожух вниз до тех пор, пока проушины
кожуха не встанут на место, затем
поверните их в канавку на ступице
корпуса редуктора. Отпустите рычаг
блокировки защитного кожуха.
4. Развернув инструмент шпинделем
к себе, поверните защитный кожух по
часовой стрелке в нужное рабочее
положение. Корпус защитного кожуха
должен располагаться между шпинделем
и оператором для обеспечения
максимальной защиты оператора.
5. Для проведения простой регулировки
поворачивайте защитный кожух
в направлении по часовой стрелке.
ПРИМЕЧАНИЕ: Рычаг блокировки
защитного кожуха должен защелкнуться
на одном из установочных отверстий (m),
расположенных на кольце защитного
кожуха. Это означает полную фиксацию
защитного кожуха. Защитный кожух можно
перевести в противоположную сторону,
нажав на рычаг блокировки защитного
кожуха.
6. Чтобы снять защитный кожух, выполните
шаги 1-3 данных инструкций в обратном
порядке.
ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ С КРЕПЕЖНЫМ
ВИНТОМ (РИС. 2В)
1. Положите инструмент на стол, шпинделем
(b) вверх.
2. Совместите проушины (k) с прорезями (l).
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
3. Прижмите защитный кожух (f)
к инструменту и поверните его в нужное
положение.)
4. Затяните с усилием винт (n).
5. Чтобы снять защитный кожух, ослабьте
крепежный винт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если
защитный кожух невозможно
затянуть регулировочным
винтом, не используйте
инструмент. Для предотвращения
риска получения травмы сдайте
инструмент и защитный кожух
в сервисный центр для ремонта
или замены кожуха.
УСТАНОВКА ЗАКРЫТОГО ЗАЩИТНОГО
КОЖУХА (ТИП 1)
ВНИМАНИЕ: Если закрытый
защитный кожух (Тип 1)
имеется, перед его установкой
удалите винт быстросъемного
защитного кожуха, рычаг
и пружину. Удаленные детали
должны быть сохранены
и установлены снова при
использовании быстросъемного
защитного кожуха. При удалении
данных деталей запомните
их местоположение – это
понадобится при их повторной
установке.
1. Откройте фиксатор защитного кожуха.
Совместите проушины (k) на кожухе
с выемками (l) на корпусе редуктора.
2. Надавите на защитный кожух, пока
проушины кожуха не встанут на место,
и поверните свободно в канавку на
ступице корпуса редуктора.
3. Поверните защитный кожух в желаемое
рабочее положение. Корпус защитного
кожуха должен располагаться между
шпинделем и оператором для
обеспечения максимальной защиты
оператора.
4. Закройте фиксатор защитного кожуха
для фиксации кожуха на крышке
корпуса редуктора. При закрытом
фиксаторе защитный кожух не
должен поворачиваться рукой. Если
кожух поворачивается, затяните
регулировочный с зажимным рычагом
в закрытом положении. Не используйте
шлифовальную машину с незакрепленным
32
защитным кожухом или с зажимным
рычагом в открытом положении.
5. Для снятия защитного кожуха откройте
фиксатор, поверните кожух в направлении
стрелок и потяните за кожух.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если через некоторое
время закрытый защитный кожух (Тип 1)
расшатается, затяните регулировочный винт
при нахождении зажимного рычага в закрытом
положении.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если
защитный кожух невозможно
затянуть регулировочным
винтом, не используйте
инструмент. Для предотвращения
риска получения травмы сдайте
инструмент и защитный кожух
в сервисный центр для ремонта
или замены кожуха.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не
затягивайте регулировочный
винт с зажимным рычагом
в открытом положении.
В результате этого может
произойти скрытое повреждение
защитного кожуха или монтажной
ступицы.
Установка и снятие
шлифовальных кругов или
режущих дисков (Рис. 1, 4, 5)
ВНИМАНИЕ: Не используйте
поврежденные круги и диски.
1. Положите инструмент на стол защитным
кожухом вверх.
2. Установите проставочный фланец (d) на
шпиндель (b) (Рис. 4).
3. Установите диск (p) на проставочный
фланец (d). При установке дисков
с выпуклым центром проследите,
чтобы выпуклый центр (o) примыкал
к проставочному фланцу (d).
4. Накрутите резьбовую стопорную гайку (e)
на шпиндель (b) (рис. 5):
a. При установке шлифовального круга
стопорная гайка (e) устанавливается
выпуклым центром на круг (рис. 5А);
b. При установке режущего диска
стопорная гайка (e) устанавливается
выпуклым центром вверх (рис. 5В).
РУССКИЙ ЯЗЫК
5. Нажмите на кнопку блокировки шпинделя
(a) и поворачивайте шпиндель (b) до его
полной фиксации на месте.
6. Затяните стопорную гайку (e) при
помощи шестигранного ключа, входящего
в комплект поставки, или спецключа.
7. Отпустите кнопку блокировки шпинделя.
8. Чтобы снять диск, ослабьте стопорную
гайку (е) при помощи шестигранного
ключа, входящего в комплект поставки,
или спецключа.
ПРИМЕЧАНИЕ: Шлифование углов можно
выполнять при помощи кругов типа 27,
которые разработаны для этой цели и имеют
соответствующие характеристики; круги
толщиной 6 мм разработаны для шлифования
поверхности, а круги толщиной 3 мм - для
шлифования углов. Резка может выполняться
с использованием отрезного диска Тип 1,
и защитного кожуха Тип 1.
Установка проволочных
щеток и дисков
Чашеобразные проволочные щетки
или проволочные диски навинчиваются
непосредственно на резьбу шпинделя
шлифмашины без использования фланцев.
Используйте только щетки или проволочные
диски с резьбовой ступицей М14. При
использовании проволочных щеток или дисков
требуется установка защитного кожуха Тип 27.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При
использовании проволочных
щеток или дисков всегда
надевайте защитные перчатки.
Принадлежности могут оказаться
очень острыми.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Проволочные
щетки или диски не должны
касаться защитного кожуха
при установке или во время
использования инструмента.
Фрагменты проволочных щеток
или дисков могут стать причиной
скрытых повреждений самой
насадки.
1. Накрутите диск на шпиндель вручную.
2. Нажмите кнопку фиксации шпинделя
и затяните ступицу проволочной щетки
или проволочного диска при помощи
гаечного ключа.
3. Для снятия диска выполните те же
действия в обратной последовательности.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Неправильная установка ступицы
диска после включения инструмента может привести к повреждению инструмента или диска.
Установка и снятие дисковподошв/шлифовальной
бумаги (Рис. 1)
1. Положите инструмент на стол или другую
плоскую поверхность, защитным кожухом
вверх.
2. Снимите проставочный фланец (d).
3. Установите на шпиндель (b) резиновый
диск-подошву.
4. Положите шлифовальную бумагу на
резиновый диск-подошву.
5. Накрутите резьбовую стопорную гайку
(e) на шпиндель. Стопорная гайка
устанавливается выпуклым центром на
резиновый диск-подошву.
6. Нажмите на кнопку блокировки шпинделя
(a) и поворачивайте шпиндель (b) до его
полной фиксации на месте.
7. Затяните стопорную гайку (e) при
помощи шестигранного ключа, входящего
в комплект поставки, или спецключа.
8. Отпустите кнопку блокировки шпинделя.
9. Чтобы снять резиновый диск-подошву,
ослабьте стопорную гайку (е) при
помощи шестигранного ключа, входящего
в комплект поставки, или спецключа.
Установка чашеобразной
проволочной щетки
Накрутите чашеобразную проволочную
щетку непосредственно на шпиндель без
использования проставки и резьбового
фланца.
Подготовка к эксплуатации
• Установите защитный кожух и подходящий
для данного типа работ диск или круг. Не
используйте чрезмерно изношенные диски
или круги.
• Убедитесь в правильной установке
наружного и внутреннего фланцев.
Следуйте инструкциям, данным в Таблице
принадлежностей для шлифования
и резки.
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Проследите, чтобы диск или круг
вращался в соответствии с указательными
стрелками на шлифмашине и на самой
насадке.
• Не используйте поврежденные насадки.
Перед каждым использованием
проверяйте абразивные диски на наличие
сколов и трещин, диски-подошвы - на
наличие надрывов и трещин, проволочные
щетки - на наличие ослабленной или
сломанной проволоки. В случае падения
электроинструмента или насадки
проверьте их на наличие повреждений
или установите неповрежденную насадку.
После проверки и установки насадки
отойдите сами и удалите посторонних
лиц с плоскости вращения насадки
и запустите электроинструмент на
максимальной скорости без нагрузки на
одну минуту. Поврежденные насадки
отлетят в сторону в течение данного
тестового периода.
чтобы предотвратить
смещение заготовки во время
обработки и потерю контроля
над инструментом. Смещение
заготовки или потеря контроля
над инструментом может
привести к опасной ситуации
и стать причиной получения
телесной травмы.
• Размещайте панели или
заготовки больших размеров
на упорах для минимизации
риска защемления диска
и обратного удара.
Большие заготовки имеют
тенденцию прогибаться под
тяжестью собственного веса.
Устанавливайте упоры под
заготовкой по обе стороны от
режущего диска, около линии
реза и краев заготовки.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
• Всегда при работе с данным
инструментом надевайте
рабочие перчатки.
Инструкции по
использованию
• Корпус редуктора во время
работы инструмента сильно
нагревается.
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения серьезной травмы, перед регулировкой или
снятием/установкой дополнительных принадлежностей или
насадок выключайте инструмент и отсоединяйте его от
электросети. Перед повторным
подключением инструмента
нажмите и отпустите курковый
выключатель, чтобы убедиться,
что инструмент действительно
выключен.
ВНИМАНИЕ:
• Следите, чтобы все
обрабатываемые заготовки
были надежно зафиксированы на
месте.
• Надежно закрепляйте
обрабатываемую заготовку.
Для фиксации обрабатываемой
детали на неподвижной
поверхности используйте тиски
или струбцины. Очень важно
надежно фиксировать заготовку,
34
• Не прилагайте к инструменту
чрезмерного усилия. Ни в коем
случае не прилагайте бокового
усилия к абразивному диску!
• Избегайте перегрузки. Если
инструмент перегрелся, дайте
ему поработать несколько
минут на холостом ходу.
• Избегайте перегрузки. Если
инструмент очень нагрелся,
дайте ему поработать
несколько минут на холостом
ходу, чтобы остыла насадка. Не
прикасайтесь к насадке, пока
она полностью не остынет.
Во время использования
диски и круги очень сильно
нагреваются.
• Никогда не работайте
чашеобразными шлифовальными
кругами без установленного
соответствующего защитного
кожуха.
• Никогда не используйте
электроинструмент на
отрезной подставке.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Никогда не используйте
прокладки с насадками из
абразива на связке.
• Помните, что круг будет какоето время вращаться после
выключения инструмента.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 1, 6)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за боковую рукоятку
(с), другой рукой удерживайте корпус
инструмента, как показано на Рис. 1.
Выключатели
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Крепко
удерживайте боковую рукоятку
и корпус инструмента для
обеспечения контроля над
инструментом при запуске, во
время работы и до тех пор, пока
диск или насадка не прекратит
вращаться. Прежде чем положить
инструмент убедитесь, что диск
полностью остановился.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для предотвращения
неожиданного движения инструмента не
включайте/не выключайте инструмент,
находящийся под нагрузкой. Перед началом
работы с заготовкой дождитесь, пока
инструмент не наберет полную скорость.
Перед выключением инструмента, сначала
поднимите его с заготовки. Прежде чем
положить инструмент, дождитесь полной
остановки двигателя.
ПЕРЕДВИЖНОЙ ПУСКОВОЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (РИС. 3)
(DWE4050, DWE4051, DWE4150, DWE4151)
ВНИМАНИЕ: Перед подключением
инструмента к источнику питания убедитесь, что передвижной
пусковой выключатель находится
в положении «выкл.»; для этого
нажмите и отпустите заднюю
половину выключателя. После
любого прерывания электроснабжения инструмента, например,
при срабатывании аварийного
прерывателя заземления или
автоматического выключателя,
при случайном отсоединении от
источника питания или при нарушении электропитания, всегда
проверяйте, что передвижной
пусковой выключатель находится
в положении «выкл.», как было
описано выше. Если передвижной
пусковой выключатель при подаче
питания находится в положении
«вкл.», инструмент внезапно начнет работать.
Чтобы включить инструмент, передвиньте
пусковой выключатель (g) в сторону передней
части инструмента. Чтобы выключить
инструмент, отпустите передвижной пусковой
выключатель.
Для непрерывного режима работы
передвиньте пусковой выключатель в сторону
передней части инструмента и нажмите на
переднюю половину выключателя.
Для выключения непрерывного режима
работы инструмента нажмите на заднюю
половину передвижного пускового
выключателя и отпустите.
ЛОПАТОЧНЫЙ ПУСКОВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
(РИС. 3) (DWE4120)
1. Чтобы включить инструмента,
передвиньте рычаг блокировки пускового
выключателя (i) в сторону задней части
инструмента и нажмите на лопаточный
пусковой выключатель (h). При нажатии на
пусковой выключатель инструмент начнет
работать.
2. Для выключения инструмента отпустите
лопаточный пусковой выключатель.
Блокировка шпинделя
(Рис. 1)
Блокировка шпинделя (а) используется для
предотвращения вращения шпинделя при
установке или снятии дисков. Используйте
функцию блокировки шпинделя только
после того, как инструмент будет выключен,
отсоединен от электросети и после полной
остановки двигателя.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Для
предотвращения риска
повреждения инструмента не
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
используйте блокировку шпинделя
при работающем инструменте.
Это приведет к повреждению
инструмента, а установленная
насадка может отвинтиться
и нанести травму.
Для установки блокировки нажмите кнопку
блокировки шпинделя и вращайте шпиндель
до тех пор, пока он не зафиксируется, и вы не
сможете его более повернуть.
Обработка металлов
Во избежание возможных рисков, связанных
с образованием металлической пыли, при
использовании шлифмашины для обработки
металла, позаботьтесь, чтобы она была
подключена через устройство защитного
отключения (УЗО) по току утечки.
Если электропитание шлифмашины
было отключено устройством защитного
отключения (УЗО), доставьте шлифмашину
в авторизованный сервисный центр DEWALT.
ВНИМАНИЕ: В критических
случаях при работе с металлом,
токопроводящая пыль может
накапливаться внутри
шлифмашины. Это может
привести к повреждению
электроизоляции шлифмашины,
что увеличит опасность
поражения электрическим током.
Во избежание накопления пыли внутри
шлифмашины, рекомендуется ежедневно
чистить вентиляционные прорези. См. раздел
«Техническое обслуживание».
Резка металлов
При резке работайте с умеренной подачей,
в соответствии с обрабатываемым
материалом. Ни в коем случае не
оказывайте давления на режущий диск, не
наклоняйте инструмент и не совершайте им
колебательных движений.
Не снижайте скорости вращающегося
режущего диска путем оказания бокового
давления.
Всегда управляйте инструментом движением
вперед. В противном случае, существует
опасность толчков и потеря контроля над
резом.
При резке профилей и брусков с квадратным
сечением лучше всего начинать с маленького
поперечного разреза.
36
Черновое шлифование
Никогда не используйте режущий диск
для чернового шлифования. Всегда
используйте защитный кожух Тип 27.
Чтобы достичь наилучших результатов
при черновом шлифовании, установите
инструмент под углом от 30° до 40°. Прилагая
умеренное усилие, ведите инструмент
движением вперед-назад. Таким образом,
заготовка не нагреется слишком сильно, не
потеряет первоначального цвета, а на ее
поверхности не образуются бороздки.
Резание камня
Данный инструмент должен
использоваться только для сухой резки.
Для резки камня лучше всего использовать
алмазные режущие диски. Работайте
инструментом, только надев респиратор.
Совет по работе
Соблюдайте осторожность при
прорезании щелевых отверстий
в несущих стенах. Прорезание щелевых
отверстий в несущих стенах регулируется
установленными правилами, специфическими
для каждой отдельной страны. Данные
правила должны соблюдаться при любых
обстоятельствах. Перед началом работ
проконсультируйтесь с ответственным
инженером-проектировщиком, архитектором
или производителем работ.
Использование веерных
дисков
ВНИМАНИЕ: Накопление
металлической пыли!
Интенсивное использование
веерных (лепестковых) дисков
при обработке металлов
увеличивает опасность поражения
электрическим током. Для
уменьшения данной опасности,
используйте устройство
защитного отключения по току
утечки (УЗО), а также очищайте
ежедневно вентиляционные
прорези, продувая их сухим
сжатым воздухом в соответствии
с приведенным ниже указаниями по
техническому обслуживанию.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан
на работу в течение продолжительного
времени при минимальном техническом
обслуживании. Срок службы и надежность
инструмента увеличивается при правильном
уходе и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения серьезной травмы, перед регулировкой или
снятием/установкой дополнительных принадлежностей или
насадок выключайте инструмент и отсоединяйте его от
электросети. Перед повторным
подключением инструмента
нажмите и отпустите курковый
выключатель, чтобы убедиться,
что инструмент действительно
выключен.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили тесты на
данном изделии, то использование
этих принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Во избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться только
рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
Износ щеток
Двигатель автоматически выключится по
истечении срока службы угольных щеток,
указывая на то, что инструмент нуждается
в сервисном обслуживании. Угольные
щетки не подлежат самостоятельной
замене оператором. Отнесите инструмент
в авторизованный сервисный центр DEWALT.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Макс.
[мм]
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного
типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
d
D
D
D
b
115
6
[мм]
d
Мин.
Длина
скорость Окружная резьвраще- скорость бового
ния [об/
[м/с] отверстия
мин]
[mm]
22,23 11 800
80
-
b 125 6 22,23 11 800
80
-
115
-
-
11 800
80
-
125
-
-
11 800
80
-
30 M14
11 800
45
16,0
115 12 M14
11 800
80
16,0
125 12 M14
11 800
80
16,0
d
75
b
D
D
37
РУССКИЙ ЯЗЫК
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать их
в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может
обеспечить сбор старых электрических
продуктов отдельно от бытового мусора на
муниципальных свалках отходов, или Вы
можете сдавать их в торговом предприятии
при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
38
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТАБЛИЦА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ И РЕЗКИ
Тип защитного
кожуха
ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ ТИП 27
Принадлеж ность
Описание
Как установить на
шлифмашину
Шлифовальные
диски с утопленным центром
Защитный кожух Тип 27
Лепестковый
диск
Проставочный фланец
Проволочные
диски
Диск с утопленным центром
Тип 27
Резьбовая стопорная гайка
Проволочные
диски с
резьбовой
гайкой
Защитный кожух Тип 27
Проволочный диск
Чашеобразные
проволочные
щетки с
резьбовой
гайкой
Защитный кожух Тип 27
Проволочная щетка
Диск-подошва/
шлифовальная
бумага
Защитный кожух Тип 27
Резиновый диск-подошва
Шлифовальный круг
Резьбовая стопорная гайка
39
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТАБЛИЦА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ И РЕЗКИ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Тип защитного
кожуха
Принадлеж ность
Описание
Как установить на
шлифмашину
Отрезные
диски по камню
ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ ТИП 1
Защитный кожух Тип 1
Отрезные
диски по
металлу
Проставочный фланец
ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ ТИП 1
Отрезные
диски по
алмазной
обработке
Отрезной диск
ИЛИ
Резьбовая стопорная гайка
ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ ТИП 27
zst00229010 - 04-03-2014
40
EESTI KEEL
LATVIEŠU
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising