DWE4051 | DeWalt DWE4051 SMALL ANGLE GRINDER Type 2 instruction manual

371001 - 61 LV
DWE4050
DWE4051
DWE4120
DWE4150
DWE4151
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
21
1 attēls / Рисунок 1
a
c
g
c
j
f
b
d
p
e
2A attēls / Рисунок 2A
m
2B attēls / Рисунок 2B
f
k
f
l
k
l
j
n
l
b
3
3 attēls / Рисунок 3
DWE4120
g
i
4 attēls / Рисунок 4
5 attēls /
Рисунок 5
e
o
h
e
p
d
b
p
A
d
e
p
o
d
b
b
B
6 attēls / Рисунок 6
4
LATVIEŠU
LEŅĶA SLĪPMAŠĪNAS DWE4050, DWE4051,
DWE4120, DWE4150, DWE4151
Apsveicam!
Jūs izvēlējāties DEWALT instrumentu. DEWALT ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Tehniskie dati
Spriegums
Tikai Apvienotā Karaliste un Īrija
Veids
Ieejas jauda
Ātrums bez noslodzes /
nominālais ātrums
Ripas diametrs
Vārpstas diametrs
Vārpstas garums
Svars
DWE4050
230
230/115
2
800
DWE4051
230
2
800
DWE4120
230
1
900
DWE4150
230
230/115
1
900
DWE4151
230
1
900
mm
kg
11 800
115
M14
14,2
1,8*
11 800
125
M14
14,2
1,9*
11 800
115
M14
14,2
2,05*
11 800
115
M14
14,2
2,0*
11 800
125
M14
14,2
2,05*
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
90,5
3,0
101,3
3,0
90,5
3,0
101,3
3,0
91,5
3,0
102,5
3,0
91,5
3,0
102,5
3,0
91,5
3,0
102,5
3,0
VAC
V
W
min-1
mm
* svarā ietilpst sānu rokturis un aizsargs
LPA (skaņas spiediens)
KPA (skaņas spiediena neprecizitāte)
LWA (skaņas jauda)
KWA (skaņas jaudas neprecizitāte)
Vibrāciju kopējās vērtības (trīs asu vektoru summa) ir noteiktas atbilstoši EN 60745:
Vibrāciju emisijas vērtība ah virsmas slīpēšana
ah,AG =
m/s²
Neprecizitāte K =
m/s²
9,4
1,5
9,4
1,5
11,0
1,5
11,0
1,5
11,0
1,5
Vibrāciju emisijas vērtība ah smirģelēšana
ah,DS =
m/s²
Neprecizitāte K =
m/s²
7,5
1,5
7,5
1,5
6,8
1,5
6,8
1,5
6,8
1,5
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju
emisijas vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta
pārbaudes metodi, kas norādīta EN 60745, un
to var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai
ar citu. Šo vērtību var izmantot, lai iepriekš
novērtētu iedarbību.
BRĪDINĀJUMS! Deklarētā
vibrāciju emisijas vērtība attiecas
uz instrumenta galveno paredzēto
lietošanu. Tomēr vibrāciju emisija
var atšķirties atkarībā no tā, kādiem
darbiem instrumentu lieto, kādus
piederumus tam uzstāda vai cik labi
veic tā apkopi. Šādos gadījumos var
ievērojami palielināties iedarbības
līmenis visā darba laikposmā.
Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni,
līdztekus darba režīmam ir jāņem
vērā arī tas laiks, kad instruments
ir izslēgts vai darbojas tukšgaitā.
Šādos gadījumos var ievērojami
samazināties iedarbības līmenis visā
darba laikposmā.
5
LATVIEŠU
Nosakiet arī citus drošības
pasākumus, lai aizsargātu operatoru
no vibrācijas iedarbības, piemēram,
jāveic instrumentu un piederumu
apkope, jārūpējas, lai rokas būtu
siltas, jāorganizē darba gaita.
Drošinātāji
Eiropa
230 V instrumenti 10 ampēri,
barošanas avotā
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām
2004/108/EK un 2011/65/ES. Lai iegūtu
sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar
DEWALT turpmāk minētajā adresē vai skatiet
rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par
tehnisko datu sagatavošanu un DEWALT vārdā
izstrādā šo apliecinājumu.
Apvienotā Karaliste
un Īrija
230 V instrumenti 13 ampēri,
kontaktdakšās
Definīcijas. Ieteikumi par drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti
smagi ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja
to nenovērš, var iestāties nāve vai
gūt smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja
to nenovērš, var gūt nelielus vai
vidēji smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
DWE4050, DWE4051, DWE4120, DWE4150,
DWE4151
DEWALT apliecina, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
6
Horst Grossmann
Inženiertehniskās un instrumentu izveides
nodaļas priekšsēdētāja vietnieks
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.09.2012.
BRĪDINĀJUMS! Lai ievainojuma
risks būtu mazāks, izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Vispārīgi elektroinstrumenta
drošības brīdinājumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus
drošības brīdinājumus un
norādījumus. Ja netiek ievēroti
brīdinājumi un norādījumi, var gūt
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.
Termins „elektroinstruments”, kas redzams
brīdinājumos, attiecas uz šo elektroinstrumentu
(ar vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai
ar akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu
(bez vada).
1) DROŠĪBA DARBA ZONĀ
a) Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra
un labi apgaismota. Nesakārtotā un
vāji apgaismotā darba zonā var rasties
negadījumi.
b) Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram,
viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai
putekļu tuvumā. Elektroinstrumenti rada
dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus
vai izgarojumu tvaikus.
c) Strādājot ar elektroinstrumentu,
neļaujiet tuvumā atrasties bērniem
un nepiederošām personām. Novēršot
LATVIEŠU
uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār
instrumentu.
2) ELEKTRODROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta kontaktdakšai
jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu
nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot.
Iezemētiem elektroinstrumentiem
nedrīkst izmantot pārejas
kontaktdakšas. Nepārveidotas
kontaktdakšas un piemērotas
kontaktligzdas rada mazāku elektriskās
strāvas trieciena risku.
b) Nepieskarieties iezemētām virsmām,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm
un ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis
ir iezemēts, pastāv lielāks elektriskās
strāvas trieciena risks.
c) Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut
lietus vai mitru laika apstākļu
iedarbībai. Ja elektroinstrumentā iekļūst
ūdens, palielinās elektriskās strāvas
trieciena risks.
d) Lietojiet vadu pareizi. Nekad
nepārnēsājiet, nevelciet vai
neatvienojiet elektroinstrumentu no
kontaktligzdas, turot to aiz vada.
Netuviniet vadu karstuma avotiem, eļļai,
asām šķautnēm vai kustīgām detaļām.
Ja vads ir bojāts vai sapinies, pastāv
lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
e) Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus
telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma
vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
f) Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu
ar noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot
noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
3) PERSONĪGĀ DROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta lietošanas laikā
esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs
darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet
elektroinstrumentu, ja esat noguris
vai atrodaties narkotiku, alkohola
vai medikamentu ietekmē. Pat viens
mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
b) Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus.
Attiecīgos apstākļos lietojot
aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu
masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli,
c)
d)
e)
f)
g)
aizsargķiveri vai ausu aizsargus, ir mazāks
risks gūt ievainojumus.
Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu.
Pirms instrumenta pievienošanas
kontaktligzdai un/vai akumulatora
pievienošanas, instrumenta pacelšanas
vai pārnēsāšanas pārbaudiet,
vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā. Ja
elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat
elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var
rasties negadījumi.
Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas
atslēgas vai uzgriežņu atslēgas. Ja
elektroinstrumenta rotējošajai daļai
ir piestiprināta uzgriežņu atslēga vai
regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr
cieši stāviet uz piemērota atbalsta
un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi
neparedzētās situācijās daudz labāk varat
saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
Valkājiet piemērotu apģērbu.
Nevalkājiet pārāk brīvu apģērbu vai
rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu
un cimdus kustīgām detaļām. Brīvs
apģērbs, rotaslietas vai gari mati var
ieķerties kustīgajās detaļās.
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūkšanas un savākšanas
ierīces, tās jāpievieno un jālieto
pareizi. Lietojot putekļu savākšanas ierīci,
iespējams mazināt putekļu kaitīgo ietekmi.
4) ELEKTROINSTRUMENTA EKSPLUATĀCIJA
UN APKOPE
a) Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam
piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi
izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
b) Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja
to ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt.
Ja elektroinstrumentu nav iespējams
kontrolēt ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams
un ir jāsalabo.
c) Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai
novietošanas glabāšanā atvienojiet
kontaktdakšu no barošanas avota un/
vai no elektroinstrumenta izņemiet
akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības
pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
d) Glabājiet elektroinstrumentus, kas
netiek darbināti, bērniem nepieejamā
7
LATVIEŠU
f)
g)
vietā un neatļaujiet to ekspluatēt
personām, kas nav apmācītas
to lietošanā vai nepārzina šos
norādījumus. Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas
personas. e) Veiciet elektroinstrumentu
apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās
detaļas ir pareizi savienotas un
nostiprinātas, vai detaļas nav bojātas,
kā arī vai nav kāds cits apstāklis, kas
varētu ietekmēt elektroinstrumenta
darbību. Ja elektroinstruments ir
bojāts, pirms ekspluatācijas tas ir
jāsalabo. Daudzu negadījumu cēlonis ir
tādi elektroinstrumenti, kam nav veikta
pienācīga apkope.
Regulāri uzasiniet un tīriet griežņus.
Ja griežņiem ir veikta pienācīga apkope
un tie ir uzasināti, pastāv mazāks to
iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.
Elektroinstrumentu, tā piederumus,
detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā
ar šiem norādījumiem, ņemot vērā
darba apstākļus un veicamā darba
specifiku. Lietojot elektroinstrumentu
tam neparedzētiem mērķiem, var rasties
bīstama situācija.
5) APKALPOŠANA
a) Elektroinstrumentam apkopi drīkst
veikt tikai kvalificēts remonta
speciālists, izmantojot tikai oriģinālās
rezerves daļas. Tādējādi tiek saglabāta
elektroinstrumenta drošība.
PAPILDU ĪPAŠI DROŠĪBAS
NORĀDĪJUMI
Drošības norādījumi visiem
darbu veidiem
DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI SLĪPĒŠANAI,
SMIRĢELĒŠANAI, SLĪPĒŠANAI AR SUKU VAI
ABRAZĪVIEM NOGRIEŠANAS DARBIEM
a) Šo elektroinstrumentu paredzēts lietot
kā slīpmašīnu, smirģeli, stiepļu suku vai
nogriešanas instrumentu. Izlasiet visus
drošības brīdinājumus, norādījumus,
ilustrācijas un tehniskos datus, kas
atrodas elektroinstrumenta komplektācijā.
Ja netiek ievēroti visi turpmāk redzamie
norādījumi, var saņemt elektriskās strāvas
triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt
smagu ievainojumu.
b) Ar šo elektroinstrumentu nav ieteicams
veikt pulēšanas darbus. Veicot darbus,
kam šis elektroinstruments nav paredzēts,
8
var rasties bīstami apstākļi un varat gūt
ievainojumus.
c) Lietojiet tikai šī instrumenta ražotāja īpaši
izgatavotos un ieteiktos piederumus.
Kaut arī kādu citu piederumu ir iespējams
piestiprināt pie instrumenta, tā lietošana nav
droša.
d) Piederuma nominālajam ātrumam jābūt
vismaz vienādam ar maksimālo ātrumu,
kas atzīmēts uz elektroinstrumenta.
Piederumi, kas kustas ātrāk par nominālo
ātrumu, var salūzt un nolidot nost.
e) Piederuma ārējam diametram un
biezumam jābūt elektroinstrumenta
jaudas koeficienta robežās. Nepareiza
izmēra piederumus nav iespējams pietiekami
uzmanīt vai kontrolēt.
f) Ripu ass diametram, atlokiem,
atbalsta paliktņiem vai jebkuram citam
piederumam ir jābūt piemērotiem
elektroinstrumenta vārpstai.
Piederumi, kuru ass diametrs neatbilst
elektroinstrumenta vārpstas lielumam, sāk
svārstīties un pārmērīgi vibrēt, kā arī to dēļ
var zaudēt kontroli pār instrumentu.
g) Nelietojiet bojātu piederumu. Pirms
katras ekspluatācijas reizes pārbaudiet
piederuma stāvokli, piemēram, vai ripā
nav robu un plaisu, vai atbalsta paliktnis
nav saplaisājis, nodilis vai pārlieku
nolietojies un vai stiepļu suka nav vaļīga
un kādā stāvoklī ir tās stiepļu sari. Ja
elektroinstruments vai piederums ir ticis
nomests zemē, pārbaudiet, vai tas nav
bojāts. Ja ir, uzstādiet jaunu piederumu.
Kad pārbaude ir veikta un piederums ir
piestiprināts, gan jums, gan apkārtējām
personām jāstāv drošā attālumā
no piederuma rotēšanas zonas, bet
elektroinstruments vienu minūti jādarbina
maksimālajā ātrumā bez noslodzes. Bojāti
piederumi šajā pārbaudes laikā parasti
salūzt.
h) Valkājiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Atkarībā no veicamā darba valkājiet sejas
aizsargu, aizsargbrilles vai brilles. Ja
vajadzīgs, valkājiet putekļu masku, ausu
aizsargus, cimdus un darba priekšautu,
kas aiztur mazas abrazīvas vai materiāla
daļiņas. Acu aizsargaprīkojumam jāaiztur
lidojoši netīrumi, kas rodas dažādu darbu
veikšanas laikā. Putekļu maskas vai
respiratora filtram jāaiztur darba laikā
radušās daļiņas. Ilgstoša un ļoti intensīva
trokšņa iedarbībā varat zaudēt dzirdi.
LATVIEŠU
i) Neļaujiet nepiederošām personām
atrasties darba zonā. Ikvienam, kas
atrodas darba zonā, jāvalkā personīgais
aizsargaprīkojums. Apstrādājamā materiāla
vai bojāta piederuma daļiņas var aizlidot un
izraisīt ievainojumus tiem, kas atrodas darba
zonas tuvumā.
j) Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu
pie izolētajām satveršanas virsmām, ja
grieznis varētu saskarties ar apslēptu
elektroinstalāciju vai ar savu vadu. Ja
grieznis saskaras ar vadiem, kuros ir strāva,
visas instrumenta ārējās metāla virsmas
vada strāvu un rada elektriskās strāvas
trieciena risku.
k) Novietojiet vadu tā, lai tas nepieskartos
rotējošam piederumam. Ja zaudējat
kontroli, instruments var pārgriezt vai aizķert
vadu, bet jūsu roka var tikt ierauta rotējošajā
piederumā.
l) Elektroinstrumentu nedrīkst nolikt malā,
līdz piederums nav pilnībā pārstājis
darboties. Rotējošais piederums var satvert
virsmu un izraut elektroinstrumentu jums no
rokām.
m) Elektroinstrumentu nedrīkst darbināt,
kad pārnēsājat to, turot virzienā pret sevi.
Ja apģērbs nejauši pieskaras rotējošajam
piederumam, tas var tikt satverts, piederumu
ieraujot jūsu ķermenī.
n) Regulāri tīriet elektroinstrumenta
gaisa atveres. Dzinēja ventilators ierauj
putekļus korpusā un pārāk liels uzkrātā
metāla pulvera daudzums var izraisīt
elektrobīstamību.
o) Elektroinstrumentu nedrīkst darbināt
viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā.
Dzirksteles var aizdedzināt šos materiālus.
p) Nelietojiet tādus piederumus, kam
vajadzīgi dzesēšanas šķidrumi. Ja
tiek izmantots ūdens vai citi dzesēšanas
šķidrumi, jūs varat gūt nāvējošu vai
elektriskās strāvas triecienu.
PAPILDU DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI VISIEM DARBU VEIDIEM
Atsitiena cēloņi un operatora
aizsardzība pret tiem
Atsitiens ir pēkšņa reakcija uz rotējošas ripas,
atbalsta paliktņa, sukas vai cita piederuma
saspiešanu vai satveršanu. Saspiešanas vai
satveršanas rezultātā rotējošais piederums
pēkšņi apstājas, tādēļ elektroinstrumentu vairs
nav iespējams savaldīt, un tas ar spēku triecas
pretēji rotācijas virzienam saķeres punktā.
Piemēram, ja apstrādājamais materiāls ir
saspiedis vai satvēris abrazīvo ripu, tās mala, kas
atrodas pret saspiešanas vietu, var iegriezties
materiāla virsmā, izraisot ripas izkrišanu vai
atsitienu ar spēku. Ripa var atsisties gan
operatora, gan tam pretējā virzienā, atkarībā
no ripas kustības virziena saspiešanas vietā.
Abrazīvās ripas šajos apstākļos var arī salūzt.
Atsitiens rodas instrumenta nepareizas lietošanas
un/vai nepareizu darba paņēmienu vai apstākļu
rezultātā un to var novērst, veicot atbilstošus
piesardzības pasākumus, kā norādīts turpmāk.
a) Nepārtraukti cieši turiet mehanizēto
instrumentu un novietojiet savu
ķermeni un rokas tā, lai varētu pretoties
atsitiena spēkiem. Lai pēc iespējas labāk
novaldītu atsitienu vai iedarbināšanas
laikā — griezes momentu, vienmēr
lietojiet palīgrokturi, ja tāds ir. Operators
var novaldīt griezes momenta reakciju
vai atsitiena spēku, ja veic atbilstošus
piesardzības pasākumus.
b) Rokas nedrīkst turēt rotējošā piederuma
tuvumā. Piederums var radīt atsitienu rokai.
c) Nedrīkst atrasties tajā vietā, kur
elektroinstruments virzīsies atsitiena
gadījumā. Atsitiena spēka ietekmē
instruments virzīsies pretēji ripas kustības
virzienam saspiešanas vietā.
d) Ievērojiet īpašu piesardzību, apstrādājot
stūrus, asas malas, u.c. Novērsiet
piederuma atlēcienus un sadursmes ar
šķēršļiem. Stūri, asas malas vai atlēcieni
mēdz izraisīt rotējošā piederuma ieķeršanos,
kā rezultātā varat zaudēt kontroli pār
instrumentu vai ciest no atsitiena.
e) Nedrīkst uzstādīt ķēdes zāģa
kokgriešanas asmeni vai zāģa asmeni ar
zobiem. Šādi asmeņi bieži izraisa atsitienu
un instrumenta nevaldāmu darbību.
Īpaši drošības brīdinājumi attiecībā uz slīpēšanu un abrazīviem nogriešanas darbiem
a) Izmantojiet tikai šim elektroinstrumentam
paredzētus ripu veidus un izvēlētajai
ripai piemērotu aizsargu. Ripas, kas nav
paredzētas šim elektroinstrumentam, nav
iespējams pienācīgi uzstādīt, un tās nav
drošas lietošanai.
b) Aizsargam ir jābūt cieši piestiprinātam
9
LATVIEŠU
pie elektroinstrumenta un maksimāli
droši novietotam tā, lai pret operatoru
būtu pavērsta vismazākā iespējamā ripas
daļa. Aizsargs palīdz aizsargāt operatoru
pret salūzušas ripas atlūzām, nejaušas
saskaršanās ar ripu un dzirkstelēm, kas var
aizdedzināt apģērbu.
c) Ripas drīkst lietot tikai tām paredzētajiem
mērķiem. Piemēram, ar griezējripas malu
nedrīkst slīpēt. Abrazīvas griezējripas
paredzētas perifērai slīpēšanai, tāpēc, ja uz
šīm ripām iedarbojas sānu spēks, tās var
salūzt.
d) Jālieto tikai nebojāti ripu atloki, kuru
izmērs un forma atbilst izvēlētai ripai.
Pareizi ripu atloki balsta ripas, tādējādi
samazinot ripas salūšanas iespējamību.
Griezējripām paredzētie atloki var atšķirties
no slīpripas atlokiem.
e) Nedrīkst lietot nodilušas ripas,
kas bijušas lietotas ar lielākiem
elektroinstrumentiem. Ripa, kas paredzēta
lielākiem elektroinstrumentiem, nav
piemērota mazāka instrumenta lielākam
rotācijas ātrumam un var saplīst.
Papildu īpaši drošības brīdinājumi attiecībā uz abrazīviem
nogriešanas darbiem
a) Nepieļaujiet griezējripas iestrēgšanu,
kā arī nespiediet pārāk cieši uz tās.
Necentieties veikt pārāk dziļu iegriezumu.
Ja ripa tiek spiesta pārāk spēcīgi, palielinās
risks ripai saliekties vai iestrēgt materiālā,
kā rezultātā var tikt izraisīts atsitiens vai ripa
salūzt.
b) Nenostājieties vienā līmenī ar rotējošo
ripu vai aiz tās. Ja ripa darba laikā
rotē pretējā virzienā no jums, iespējama
atsitiena spēka ietekmē rotējošā ripa un
elektroinstruments virzās tieši jūsu virzienā.
c) Ja ripa ir iestrēgusi vai ja kāda iemesla
dēļ slīpēšana/griešana ir pārtraukta,
izslēdziet elektroinstrumentu un turiet
to nekustīgi, līdz ripa pilnībā pārstāj
darboties. Nekādā gadījumā neizņemiet
griezējripu no iegriezuma materiālā,
kamēr ripa atrodas kustībā, citādi var
notikt atsitiens. Novērtējiet situāciju
un vērsiet to par labu, lai novērstu ripas
iestrēgšanas cēloni.
d) Neatsāciet darbu ar instrumentu, ja ripa
atrodas materiālā. Nogaidiet, līdz ripa
sasniedz maksimālo ātrumu, un uzmanīgi
10
atsāciet griešanu. Ja atsāksiet darbu ar
instrumentu, kas atrodas materiālā, ripa var
iestrēgt, izlēkt ārā vai izraisīt atsitienu.
e) Atbalstiet paneļus vai jebkuru citu pārāk
lielu materiāla gabalu, lai līdz minimumam
samazinātu ripas iespiešanās un atsitiena
risku. Lieli materiāla gabali mēdz nosēsties
paši zem sava svara. Atbalsti ir jānovieto
zem materiāla gabala griezuma līnijas
tuvumā un materiāla gabala malas tuvumā
abās ripas pusēs.
f) Ievērojiet īpašu piesardzību, veicot
iezāģējumus ēku sienās vai citās
nosegtās vietās. Ripa, kas izvirzās
materiāla otrā pusē, var sagriezt gāzes vai
ūdens cauruļvadus, elektroinstalāciju vai
citus priekšmetus, tādējādi izraisot atsitienu.
Īpaši drošības brīdinājumi
smirģelēšanai
a) Neuzstādiet smirģeļa ripai pārmērīgi liela
izmēra papīru. Izvēloties smirģeļa papīru,
ievērojiet ražotāja ieteikumus. Ja pārāk
liela izmēra smirģeļa papīrs sniedzas aiz
smirģeļa paliktņa malām, tā dēļ varat gūt
ievainojumus plēstu brūču veidā, kā arī tas
var iespiest vai saplēst ripu vai arī izraisīt
atsitienu.
Īpaši drošības brīdinājumi attiecībā uz slīpēšanas darbiem
ar suku
a) Levērojiet, ka sukas sari tiek izsviesti
gaisā, pat veicot standarta darbus.
Nespiediet stiepļu sarus ar spēku,
pārmērīgi noslogojot suku. Stiepļu sari var
viegli izkļūt cauri vieglam apģērbam un/vai
savainot ādu.
b) Ja ir ieteicams lietot aizsargu, veicot
slīpēšanas darbu ar suku, jāraugās,
lai stiepļu ripa vai suka nesaskartos ar
aizsargu. Darba laikā un centrbēdzes spēka
ietekmē stiepļu ripa vai suka var izplesties.
Papildu drošības noteikumi
slīpmašīnām
• Piederumu montāžas vītnes izmēram
jāatbilst slīpmašīnas vārpstas vītnes
izmēram. To piederumu iekšējam diametram,
kurus uzstāda ar atloku palīdzību, jāatbilst
atloka izvirzījuma diametram. Piederumi,
kuri neatbilst elektroinstrumenta vārpstas
lielumam, sāk svārstīties un pārmērīgi
LATVIEŠU
vibrēt, kā arī to dēļ var zaudēt kontroli pār
instrumentu.
1 atloku komplekts
1 sešstūru uzgriežņu atslēga
• Slīpripu ar ieliektu centru slīpēšanas virsmai
jāatrodas zem aizsarga pārkarmalas plaknes.
Ja ripa ir nepareizi uzstādīta un izvirzās
ārpus aizsarga pārkarmalas plaknes, ripa
netiek pietiekami aizsargāta.
1 lietošanas rokasgrāmata
• Ar šo instrumentu nedrīkst lietot 11. veida
(kausveida) ripas Lietojot nepiemērotus
piederumus, varat gūt ievainojumus.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
• Vienmēr izmantojiet sānu rokturi. Cieši
satveriet šo rokturi. Vienmēr turiet sānu
rokturi, lai darba laikā savaldītu instrumentu.
Atlikušie riski
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības norādījumi
un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus
atlikušos riskus nav iespējams novērst. Tie ir
šādi:
– dzirdes pasliktināšanās;
1 izvērsts skats
• Pārbaudiet, vai transportēšanas laikā nav
bojāts instruments, tā detaļas vai piederumi.
Apraksts (1., 3. att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
a. vārpstas bloķēšanas poga
b. vārpsta
c. sānu rokturis
d. atbalsta atloks
e. vītņots spīlējuma uzgrieznis
– ievainojuma risks lidojošu daļiņu dēļ;
f. aizsargs
– risks gūt apdegumus no piederumiem, kas
darba laikā kļūst karsti;
g. slīdslēdzis
h. lāpstiņslēdzis (tikai DWE4120)
– ievainojuma risks ilgstoša darba ilguma dēļ;
i. bloķēšanas svira (tikai DWE4120)
– risks ieelpot putekļus no bīstamām vielām.
j. aizsarga atlaišanas svira
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Lielas noslodzes leņķa slīpmašīna DWE4050,
DWE4051, DWE4120, DWE4150, DWE4151
ir paredzēta profesionāliem slīpēšanas,
smirģelēšanas, slīpēšanas ar suku un
nogriešanas darbiem.
Valkājiet ausu aizsargus.
NELIETOJIET kādas citas slīpripas, kā tikai ar
slīpripas ieliektu centru un pulēšanas ripas.
Valkājiet acu aizsargus.
NELIETOJIET mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
DATUMA KODA NOVIETOJUMS (1. ATT.)
Datuma kods (p), kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir nodrukāts uz korpusa.
Piemērs:
2012 XX XX
Ražošanas gads
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 leņķa slīpmašīna
Šī lielas noslodzes leņķa slīpmašīna
ir profesionālai lietošanai paredzēts
elektroinstruments.
NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo
instrumentu ekspluatē nepieredzējuši operatori,
viņi ir jāuzrauga.
• Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir
ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās
spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja
vien tās neuzrauga persona, kas atbild par
viņu drošību. Bērnus nedrīkst atstāt bez
uzraudzības ar instrumentu.
1 aizsargs
1 sānu rokturis
11
LATVIEŠU
Elektrodrošība
Elektrodzinējs ir paredzēts tikai vienam noteiktam
spriegumam. Pārbaudiet, vai barošanas
avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē
norādītajam spriegumam.
Šim DEWALT instrumentam ir dubulta
izolācija atbilstoši EN 60745, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads.
BRĪDINĀJUMS! 115 V instrumenti
jādarbina ar droša izolējoša
pārveidotāja palīdzību, un starp
primāro un sekundāro tinumu jābūt
iezemētam ekrānam.
Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT
remonta darbnīcās.
Pirms instrumenta pievienošanas
elektrotīklam pārbaudiet, vai tas ir
izslēgts, nospiežot un atlaižot slēdža
mēlīti.
Sānu roktura piestiprināšana
(1. att.)
BRĪDINĀJUMS! Pirms instrumenta
ekspluatācijas pārbaudiet, vai rokturis
ir cieši piestiprināts.
Vienā no caurumiem, kas atrodas pārnesumu
kārbas abās pusēs, cieši ieskrūvējiet sānu rokturi
(c). Vienmēr turiet sānu rokturi, lai darba laikā
savaldītu instrumentu.
Piederumi un palīgierīces
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ļoti svarīgi ir izvēlēties pareizos aizsargus,
atbalsta paliktņus un atlokus, kas lietojami kopā
ar slīpmašīnas piederumiem. Skatiet tabulu
šīs sadaļas beigās, kur sniegta informācija par
pareizo piederumu izvēli.
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada
kontaktdakša:
PIEZĪME. Malu slīpēšanai lietojiet 27. veida
slīpripas, kas ir īpaši paredzētas šim nolūkam.
• nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
• pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
• pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst
pievienot pie zemējuma termināļa.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 13 A.
Pagarinājuma vada lietošana
Ja ir vajadzīgs pagarinājuma vads, lietojiet atzītu
trīsvadu pagarinājuma vadu, kas ir piemērots
šī instrumenta ieejas jaudai (sk. tehniskos
datus). Minimālais vadītāja izmērs ir 1,5 mm2;
maksimālais garums ir 30 m.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet vadu no tā
pilnībā nost.
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
12
BRĪDINĀJUMS! Piederumu
nominālajam ātrumam jāatbilst
vismaz tam ātrumam, kas ieteikts
uz instrumenta brīdinājuma uzlīmes.
Ripas un citi piederumi, kas kustas
ātrāk par nominālo ātrumu, var
sasprāgt un izraisīt ievainojumus.
Vītņotiem piederumiem jābūt ar M14
centru. Visiem piederumiem bez
vītņota centra jābūt 22 mm lielam
ass caurumam. Ja tā nav, tad šis
piederums, iespējams, paredzēts
ripzāģim, un to nevar izmantot.
Lietojiet tikai tos piederumus, kas
norādīti tabulā šīs sadaļas beigās.
Piederumu nominālajam ātrumam ir
jābūt lielākam nekā minimālajam ripas
ātrumam, kas norādīts instrumenta
plāksnītē.
Aizsargu uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
Pirms instrumenta pievienošanas
elektrotīklam pārbaudiet, vai tas ir
izslēgts, nospiežot un atlaižot slēdža
mēlīti.
LATVIEŠU
UZMANĪBU! Šai slīpmašīnai
jāuzstāda aizsargi.
Izmantojot slīpmašīnu DWE4050, DWE4051,
DWE4120, DWE4150, DWE4151 metāla vai
mūra slīpēšanai, JĀUZSTĀDA 1. veida aizsargs.
1. veida aizsargu var iegādāties par atsevišķu
samaksu no DEWALT izplatītājiem.
PIEZĪME. Skatiet slīpēšanas un griešanas
piederumu tabulu šīs sadaļas beigās, lai
uzzinātu, kādus piederumus drīkst uzstādīt šai
slīpmašīnai.
VIENA SKĀRIENA AIZSARGA (27. VEIDS)
UZSTĀDĪŠANA UN NOŅEMŠANA (2A. ATT.)
PIEZĪME. Ja slīpmašīna ir aprīkota ar
bezatslēgas viena skāriena aizsargu, pirms
aizsarga uzstādīšanas ir jābūt pareizi
piestiprinātai skrūvei, svirai un atsperei.
1. Nospiediet aizsarga atlaišanas sviru (j).
2. Turot aizsarga atlaišanas sviru atvērtu,
savietojiet aizsarga izciļņus (k) ar pārvada
kartera spraugām (l).
3. Turot aizsarga atlaišanas sviru atvērtu,
spiediet aizsargu lejup, līdz izciļņi nofiksējas,
un tad iegrieziet tos pārvada kartera
centrālajā rievā. Atlaidiet aizsarga atlaišanas
sviru.
4. Kad vārpsta ir vērsta pret operatoru,
grieziet aizsargu pulksteņrādītāja virzienā
līdz vajadzīgajai darba pozīcijai. Aizsarga
korpusam jābūt novietotam starp vārpstu
un operatoru, lai nodrošinātu maksimālu
operatora aizsardzību.
5. Aizsargu var pagriezt pulksteņrādītāja
virzienā, lai to viegli noregulētu. PIEZĪME.
Aizsarga atlaišanas svirai ir jānofiksējas kādā
no aizsarga uzmavas savietošanas atverēm
(m). Tādējādi aizsargs ir cieši nostiprināts.
Nospiežot aizsarga atlaišanas sviru, aizsargu
var pārvietot pretējā virzienā.
6. Lai noņemtu aizsargu, veiciet šo norādījumu
1.–3. punktu pretējā kārtībā.
AIZSARGS AR FIKSĒJOŠO SKRŪVI (2B. ATT.)
1. Novietojiet leņķa slīpmašīnu uz galda tā, lai
vārpsta (b) būtu vērsta augšup.
2. Savietojiet izciļņus (k) ar ierobiem (l).
3. Nospiediet aizsargu (f) uz leju un grieziet to
pretēji pulksteņrādītāja virzienam vajadzīgajā
pozīcijā.
4. Cieši pievelciet skrūvi (n).
5. Lai noņemtu aizsargu, atskrūvējiet skrūvi.
UZMANĪBU! Ja aizsargu nav
iespējams pieskrūvēt ar regulēšanas
skrūvi, instrumentu nedrīkst lietot.
Lai mazinātu ievainojuma risku,
nogādājiet instrumentu un aizsargu
apkopes centrā, lai salabotu vai
nomainītu aizsargu.
NOSLĒGTA AIZSARGA (1. VEIDS)
UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS! Pirms noslēgta
aizsarga (1. veids) aizsarga
uzstādīšanas ir jānoņem viena
skāriena aizsarga skrūve, svira
un atspere, ja tādas ir. Noņemtās
detaļas ir jāglabā drošā vietā, lai
varētu no jauna piestiprināt, uzstādot
viena skāriena aizsargu. Pirms
noņemšanas iegaumējiet šo detaļu
stiprinājuma vietas, lai vēlāk tās būtu
vieglāk no jauna piestiprināt.
1. Atveriet aizsarga fiksatoru. Savietojiet
aizsarga izciļņus (k) ar pārvada kartera
spraugām (l).
2. Spiediet aizsargu lejup, līdz tā izciļņi
nofiksējas un brīvi griežas pārvada kartera
centrālajā rievā.
3. Pagrieziet aizsargu vajadzīgajā darba
pozīcijā. Aizsarga korpusam jābūt novietotam
starp vārpstu un operatoru, lai nodrošinātu
maksimālu operatora aizsardzību.
4. Lai aizsargu nostiprinātu uz pārvada kartera
pārsega, aizveriet aizsarga fiksatoru. Kad
fiksators ir noslēgts, aizsargs nedrīkst
griezties, ja to mēģina ar roku pagriezt.
Ja aizsargs tomēr griežas, pievelciet
regulēšanas skrūvi, kad spīlējuma svira
ir aizvērtā pozīcijā. Slīpmašīnu nedrīkst
darbināt, ja aizsargs ir vaļīgs vai spīlējuma
svira ir atvērtā pozīcijā.
5. Lai noņemtu aizsargu, atveriet tā fiksatoru,
grieziet aizsargu tā, lai bultiņas būtu
savietotas, un pavelciet aizsargu augšup.
PIEZĪME. Ja pēc kāda laika noslēgts aizsargs
(1. veids) kļūst vaļīgs, pievelciet regulēšanas
skrūvi, kad spīlējuma svira ir aizvērtā pozīcijā.
UZMANĪBU! Ja aizsargu nav
iespējams pieskrūvēt ar regulēšanas
skrūvi, instrumentu nedrīkst lietot.
Lai mazinātu ievainojuma risku,
nogādājiet instrumentu un aizsargu
pilnvarotā remonta darbnīcā, lai
salabotu vai nomainītu aizsargu.
13
LATVIEŠU
IEVĒRĪBAI! Nepievelciet regulēšanas
skrūvi, ja spīlējuma svira atrodas
atvērtā pozīcijā. Rezultātā aizsargam
vai kartera centram var rasties
bojājums, ko nevar pamanīt.
Slīpripas vai griezējripas uzstādīšana un noņemšana
(1., 4., 5. att.)
BRĪDINĀJUMS! Nedrīkst lietot bojātu
ripu.
1. Novietojiet instrumentu uz galda tā, lai
aizsargs būtu vērsts augšup.
2. Pareizi uzstādiet atbalsta atloku (d) uz
vārpstas (b) (4. att.).
3. Novietojiet ripu (p) uz atbalsta atloka (d).
Uzstādot ripu ar izvirzītu centru, pārbaudiet,
vai izvirzītais centrs (o) atrodas pret atbalsta
atloku (d).
4. Uzskrūvējiet vītņoto spīlējuma uzgriezni (e)
uz vārpstas (b) (5. att.):
a. uzstādot slīpripu, vītņotā spīlējuma
uzgriežņa (e) gredzenam jābūt vērstam
pret ripu (5A. att.);
b. uzstādot griezējripu, vītņotā spīlējuma
uzgriežņa (e) gredzenam jābūt vērstam
pretējā virzienā no ripas (5B. att.).
5. Nospiediet vārpstas bloķēšanas pogu (a) un
grieziet vārpstu (b), līdz tā nofiksējas.
6. Ar komplektācijā iekļauto sešstūru uzgriežņu
atslēgu vai ar divzaru uzgriežņu atslēgu
pievelciet vītņoto spīlējuma uzgriezni (e).
sukas un ripas, obligāti jāpiestiprina 27. veida
aizsargs.
UZMANĪBU! Rīkojoties ar stiepļu
sukām un ripām, valkājiet darba
cimdus. Tās var būt asas.
UZMANĪBU! Uzstādītā vai darbam
izmantotā ripa vai suka nedrīkst
pieskarties aizsargam. Piederumam
var rasties bojājums, ko nevar
pamanīt, tādējādi stieples atdalās no
uzstādītās ripas vai apaļās stiepļu
sukas.
1. Ar rokām uzskrūvējiet ripu uz vārpstas.
2. Nospiediet vārpstas bloķēšanas pogu un,
turot uzgriežņu atslēgu uz stiepļu ripas vai
sukas vītņotā centra, pieskrūvējiet ripu vai
suku.
3. Lai noņemtu ripu, veiciet minēto procedūru
apgrieztā secībā.
IEVĒRĪBAI! Ja ripas centrs nav
pareizi uzstādīts, instruments vai ripa
var sabojāties, ieslēdzot instrumentu.
Atbalsta paliktņa un smilšpapīra uzstādīšana un noņemšana
(1. att.)
1. Novietojiet instrumentu uz galda vai līdzenas
virsmas tā, lai aizsargs būtu vērsts augšup.
2. Noņemiet atbalsta atloku (d).
3. Pareizi uzstādiet gumijas atbalsta paliktni uz
vārpstas (b).
7. Atlaidiet vārpstas bloķētāju.
4. Novietojiet smilšpapīru uz gumijas atbalsta
paliktņa.
8. Lai noņemtu ripu, ar komplektācijā iekļauto
sešstūru uzgriežņu atslēgu vai ar divzaru
uzgriežņu atslēgu atskrūvējiet vītņoto
spīlējuma uzgriezni (e).
5. Uzskrūvējiet vītņoto spīlējuma uzgriezni (e)
uz vārpstas. Vītņotā spīlējuma uzgriežņa
gredzenam jābūt vērstam pret gumijas
atbalsta paliktni.
PIEZĪME. Malu slīpēšanas darbs ir veicams ar
27. veida ripām, kas ir paredzētas šim nolūkam.
Ripas ar biezumu 6 mm ir paredzētas virsmu
slīpēšanai, bet 3 mm ripas — malu slīpēšanai.
Nogriešanai lietojiet 1. veida ripas un 1. veida
aizsargu.
6. Nospiediet vārpstas bloķēšanas pogu (a) un
grieziet vārpstu (b), līdz tā nofiksējas.
Apaļu stiepļu suku un stiepļu
ripu uzstādīšana
Apaļas stiepļu sukas vai stiepļu ripas jāuzskrūvē
tieši uz slīpmašīnas vārpstas, nepiestiprinot
atlokus. Lietojiet tikai tādas stiepļu sukas vai
ripas, kam ir M14 vītņots centrs. Lietojot stiepļu
14
7. Ar komplektācijā iekļauto sešstūru uzgriežņu
atslēgu vai ar divzaru uzgriežņu atslēgu
pievelciet vītņoto spīlējuma uzgriezni (e).
8. Atlaidiet vārpstas bloķētāju.
9. Lai noņemtu gumijas atbalsta paliktni, ar
komplektācijā iekļauto sešstūru uzgriežņu
atslēgu vai ar divzaru uzgriežņu atslēgu
atskrūvējiet vītņoto spīlējuma uzgriezni (e).
LATVIEŠU
Apaļas stiepļu sukas uzstādīšana
Uzskrūvējiet apaļo stiepļu suku tiešu uz vārpstas,
nelietojot starpliku un vītņotu atloku.
Pirms ekspluatācijas
• Uzstādiet aizsargu un piemērotu ripu.
Nedrīkst lietot pārāk nodilušus diskus vai
ripas.
• Pārbaudiet, vai iekšējais un ārējais atloks
ir pareizi uzstādīts. Ievērojiet slīpēšanas
un griešanas piederumu tabulā sniegtos
norādījumus.
• Pārbaudiet, vai disks griežas uz
papildpiederuma un instrumenta redzamās
bultiņas norādītajā virzienā.
• Nedrīkst lietot bojātu piederumu. Pirms
katras ekspluatācijas reizes pārbaudiet
piederuma stāvokli, piemēram, vai ripā nav
robu un plaisu, vai atbalsta paliktnis nav
saplaisājis, nodilis vai pārlieku nolietojies un
vai stiepļu suka nav vaļīga un kādā stāvoklī
ir tās stiepļu sari. Ja elektroinstruments
vai piederums ir ticis nomests zemē,
pārbaudiet, vai tas nav bojāts. Ja ir, uzstādiet
jaunu piederumu. Kad pārbaude ir veikta
un piederums ir piestiprināts, gan jums,
gan apkārtējām personām jāstāv drošā
attālumā no piederuma rotēšanas zonas, bet
elektroinstruments vienu minūti jādarbina
maksimālajā ātrumā bez noslodzes. Bojāti
piederumi šajā pārbaudes laikā parasti
salūzt.
EKSPLUATĀCIJA
Ekspluatācijas norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet
šos drošības norādījumus un spēkā
esošos normatīvos aktus.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
Pirms instrumenta pievienošanas
elektrotīklam pārbaudiet, vai tas ir
izslēgts, nospiežot un atlaižot slēdža
mēlīti.
BRĪDINĀJUMS!
• Pārbaudiet, vai visi slīpēšanai vai
griešanai paredzētie materiāli ir
cieši nostiprināti.
• Nostipriniet un atbalstiet
apstrādājamo materiālu.
Izmantojiet spailes vai skrūvspīles,
lai nostiprinātu un atbalstītu
apstrādājamo materiālu uz stabilas
platformas. Apstrādājamo materiālu
ir svarīgi vienmēr nostiprināt un
atbalstīt tāpēc, lai tas neizkustētos
un jūs nezaudētu kontroli pār to. Ja
materiāls izkustas vai jūs zaudējat
kontroli pār to, var rasties bīstama
situācija un var gūt ievainojumus.
• Atbalstiet paneļus vai jebkuru
citu pārāk lielu materiāla gabalu,
lai līdz minimumam samazinātu
ripas iespiešanās un atsitiena
risku. Lieli materiāla gabali mēdz
nosēsties paši zem sava svara.
Atbalsti ir jānovieto zem materiāla
gabala griezuma līnijas tuvumā un
materiāla gabala malas tuvumā
abās ripas pusēs.
• Ekspluatējot šo instrumentu,
vienmēr jāvalkā standarta darba
cimdi.
• Ekspluatācijas laikā pārvada karters
kļūst ļoti karsts.
• Instrumentam drīkst piemērot tikai
nelielu spiedienu. Ripu nedrīkst
spiest no sāniem.
• Nepieļaujiet pārslodzi. Ja
instruments kļūst karsts, ļaujiet
tam dažas minūtes darboties bez
noslodzes.
• Nepieļaujiet pārslodzi. Ja
instruments kļūst karsts, ļaujiet
tam dažas minūtes darboties bez
noslodzes, lai piederums atdzistu.
Nepieskarieties piederumam, kamēr
tas nav atdzisis. Ekspluatācijas laikā
ripa kļūst ļoti karsta.
• Ar apaļo stiepļu suku nedrīkst
strādāt, ja nav uzstādīts piemērots
aizsargs.
• Neuzstādiet šo instrumentu uz
statīva, ja strādājat ar griezējripu.
• Nedrīkst lietot susināmos uzliktņus
vienlaicīgi ar saistvielas abrazīvo
ripu.
15
LATVIEŠU
• Ņemiet vērā to, ka ripa turpina
griezties arī pēc instrumenta
izslēgšanas.
Pareizs rokas novietojums
(1., 6. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, VIENMĒR turiet
roku pareizi, kā norādīts.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, VIENMĒR
saglabājiet ciešu tvērienu, lai būtu
gatavs negaidītai reakcijai.
Pareizs rokas novietojums paredz turēt
vienu roku uz sānu roktura (c), bet otru — uz
instrumenta korpusa, kā norādīts 1. attēlā.
Slēdži
UZMANĪBU! Iedarbinot un
ekspluatējot instrumentu, kā arī
nogaidot, līdz ripa vai piederums
pārstās griezties, cieši turiet
instrumenta sānu rokturi un korpusu,
lai saglabātu kontroli pār instrumentu.
Pirms instrumenta nolikšanas
malā pārbaudiet, vai ripa ir pilnībā
pārstājusi griezties.
PIEZĪME. Kad instruments darbojas ar noslodzi,
to nedrīkst ieslēgt un izslēgt, lai neizraisītu
negaidītu instrumenta kustību. Nogaidiet, līdz
slīpmašīna darbojas ar pilnu jaudu, tikai pēc
tam ļaujiet tai saskarties ar apstrādājamo
virsmu. Instrumentu izslēdziet tikai tad, kad tas
ir nocelts nost no apstrādājamās virsmas. Pirms
instrumenta nolikšanas malā nogaidiet, līdz ripa
pārstāj rotēt.
SLĪDSLĒDZIS (3. ATT.)
(DWE4050, DWE4051, DWE4150, DWE4151)
BRĪDINĀJUMS! Pirms instrumenta
pievienošanas elektrotīklam
nospiediet un atlaidiet slīdslēdža
aizmugurējo daļu, lai pārbaudītu, vai
tas ir izslēgtā pozīcijā. Pārbaudiet,
vai slīdslēdzis ir izslēgtā pozīcijā, kā
iepriekš aprakstīts, ja instruments
ir bijis pakļauts elektrobarošanas
pārrāvumam, piemēram, aktivizējot
īssavienojuma zemējuma ķēdes
atvienotāju vai jaudas slēdzi,
nejauši atvienojot no elektrotīkla
vai saskaroties ar elektropadeves
traucējumiem. Ja slīdslēdzis
ir ieslēgtā pozīcijā, pievienojot
instrumentu elektrotīklam, tas sāks
negaidīti darboties.
16
Lai iedarbinātu instrumentu, stumiet ieslēgšanas/
izslēgšanas slīdslēdzi (g) virzienā uz instrumenta
priekšpusi. Lai apturētu instrumentu, atlaidiet
ieslēgšanas/izslēgšanas slīdslēdzi.
Nepārtrauktai darbībai stumiet slīdslēdzi virzienā
uz instrumenta priekšpusi un iespiediet uz iekšu
slēdža priekšējo daļu. Lai apturētu instrumentu,
darbojoties nepārtrauktā režīmā, nospiediet un
atlaidiet slīdslēdža aizmugurējo daļu.
LĀPSTIŅSLĒDZIS (3. ATT.) (TIKAI DWE4120)
1. Lai ieslēgtu instrumentu, nospiediet
bloķēšanas sviru (i) virzienā uz instrumenta
aizmuguri, tad nospiediet lāpstiņslēdzi (h).
Instruments darbojas, kamēr slēdzis ir
nospiests.
2. Lai instrumentu izslēgtu, atlaidiet
lāpstiņslēdzi.
Vārpstas bloķēšana (1. att.)
Vārpstas bloķēšanas poga (a) paredzēta tam,
lai novērstu vārpstas rotāciju ripas uzstādīšanas
vai noņemšanas laikā. Rīkojieties ar vārpstas
bloķēšanas pogu tikai tad, ja instruments ir
izslēgts, atvienots no elektrotīkla un pilnībā
pārstājis darboties.
IEVĒRĪBAI! Lai mazinātu instrumenta
bojājuma risku, vārpstas bloķētāju
nedrīkst aktivizēt, ja instruments
darbojas. Rezultātā instruments tiek
sabojāts, un uzstādītai piederums var
nokrist nost, izraisot ievainojumu.
Lai aktivizētu bloķētāju, nospiediet vārpstas
bloķēšanas pogu un grieziet vārpstu tiktāl, kamēr
to vairs nav iespējams pagriezt.
Metāla apstrādes darbi
Lietojot instrumentu, apstrādājot metālu, obligāti
jāpievieno noplūdstrāvas aizsargierīce, lai
novērstu metāla putekļu izraisītos atlikušos
riskus.
Ja noplūdstrāvas aizsargierīce atvieno elektrības
padevi, nogādājiet instrumentu pilnvarotā
DEWALT remonta darbnīcā.
BRĪDINĀJUMS! Apstrādājot metālu,
smagos darba apstākļos instrumenta
korpusā var uzkrāties vadītspējīgi
putekļi. Rezultātā var tikt mazināta
instrumenta aizsardzības izolācija,
radot elektriskās strāvas trieciena
risku.
Lai novērstu metāla putekļu uzkrāšanos
instrumentā, ieteicams katru dienu iztīrīt
ventilācijas atveres. Sk. sadaļu Apkope.
LATVIEŠU
Metāla griešana
APKOPE
Grieziet metālu ar vidēju ātrumu, kas piemērots
konkrētajam metāla veidam. Nespiediet
griezējripu, kā arī negroziet, nesagāziet un
nelieciet instrumentu.
Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
Darba laikā nesamaziniet griezējripas ātrumu,
spiežot to no sāniem.
Instruments vienmēr jāvirza slīpēšanas virzienā.
Pretējā gadījumā pastāv risks nenovaldīt
instrumentu un ka tas tiek izstumts ārā no
slīpēšanas vietas.
Griežot profilus un kvadrātstieņus, ieteicams sākt
ar vismazākā šķērsgriezuma daļu.
Raupja slīpēšana
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
Pirms instrumenta pievienošanas
elektrotīklam pārbaudiet, vai tas ir
izslēgts, nospiežot un atlaižot slēdža
mēlīti.
Griezējripu nedrīkst izmantot raupjai
slīpēšanai. Vienmēr lietojiet 27. veida
aizsargu.
Ogles sukas, kas automātiski
izslēdz instrumentu.
Raupjai slīpēšanai vispiemērotākais instrumenta
leņķis ir robežās no 30° līdz 40° . Virziet
instrumentu uz priekšu un atpakaļ, piespiežot to
vidēji stipri. Šādā veidā apstrādājamais materiāls
pārmērīgi nesakarst, nezaudē krāsu un tajā
neveidojas robi.
Dzinējs tiks automātiski apturēts, norādot uz
to, ka ogles sukas ir gandrīz nodilušas un ka
instrumentam vajadzīga apkalpošana. Lietotājs
nedrīkst veikt ogles suku apkopi. Nogādājiet
šo instrumentu pilnvarotā DEWALT remonta
darbnīcā.
Akmens griešana
Instruments ir paredzēts vienīgi sausai
griešanai. Akmens griešanai vislabāk izmantot
dimanta griezējripu. Darba laikā jāvalkā papildu
aizsargmaksa pret putekļiem.
Eļļošana
Šis elektroinstruments nav papildus jāieeļļo.
Lteikumi par ekspluatāciju
Lvērojiet piesardzību, griežot gropes
nesošajās sienās. Uz gropju griešanu nesošajās
sienās attiecas konkrētās valsts noteikumi.
Šie noteikumi ir jāievēro visos gadījumos.
Pirms darba sākšanas sazinieties ar atbildīgo
būvinženieri, arhitektu vai būvniecības uzraugu.
Pulēšanas ripu lietošana
BRĪDINĀJUMS! Metāla putekļu
uzkrāšanās. Pārmērīgi lietojot
pulēšanas ripas metāla apstrādes
darbiem, palielinās elektriskās
strāvas trieciena risks. Lai mazinātu
risku, pirms lietošanas uzstādiet
noplūdstrāvas aizsargierīci un katru
dienu iztīriet ventilācijas atveres,
tajās pūšot sausu, saspiestu gaisu
atbilstoši turpmāk aprakstītajiem
apkopes norādījumiem.
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
visapkārt tām. Veicot šo darbību,
valkājiet atzītu acu aizsargaprīkojumu
un putekļu masku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta
detaļu tīrīšanai, kas nav no metāla,
nedrīkst izmantot šķīdinātājus vai
citas asas ķīmiskas vielas. Šīs
ķīmiskās vielas var sabojāt šo detaļu
materiālu. Lietojiet tikai ziepjūdenī
samērcētu lupatiņu. Nekādā gadījumā
nepieļaujiet, lai instrumentā iekļūst
šķidrums; instrumentu nedrīkst
iegremdēt šķidrumā.
17
LATVIEŠU
Papildpiederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus
Lai iegūtu sīkāku informāciju par attiecīgajiem
piederumiem, sazinieties ar tuvāko pārstāvi.
.Maks
[mm]
d
D
D
D
b
115
6
[mm]
d
Min. Perifērais
rotācija ātrums
۱[ .min]
[m/s]
Vītņotās
atveres
garums
[mm]
22,23 000 11
80
-
b 125 6 22,23 000 11
80
-
115
-
-
000 11
80
-
125
-
-
000 11
80
-
30 M14
000 11
45
16,0
115 12 M14
000 11
80
16,0
125 12 M14
000 11
80
16,0
d
75
b
D
D
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana un
samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
18
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir
dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet
savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām,
kas to savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
DEWALT remonta darbnīcu saraksts, pilnīga
informācija par mūsu pēcpārdošanas
pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama
tīmekļa vietnē www.2helpU.com.
LATVIEŠU
SLĪPĒŠANAS UN GRIEŠANAS PIEDERUMU TABULA
Aizsarga veids
Piederums
Apraksts
Kā uzstādīt piederumu
Slīpripa ar
ieliektu centru
27. VEIDA
AIZSARGS
27. veida aizsargs
Pulēšanas
ripa
Stiepļu ripa
Atbalsta atloks
27. veida slīpripa ar ieliektu
centru
Vītņots spīlējuma uzgrieznis
Stiepļu ripa
ar vītņoto
uzgriezni
27. veida aizsargs
Stiepļu ripa
Stiepļu ripa
ar vītņoto
uzgriezni
27. veida aizsargs
Stiepļu suka
Atbalsta
paliktnis un
smilšpapīrs
27. veida aizsargs
Gumijas atbalsta paliktnis
Smirģeļa ripa
Vītņots spīlējuma uzgrieznis
19
LATVIEŠU
SLĪPĒŠANAS UN GRIEŠANAS PIEDERUMU TABULA (turp.)
Aizsarga veids
Piederums
Apraksts
Kā uzstādīt piederumu
Mūra
griezējripa ar
saistvielu
1. VEIDA
AIZSARGS
1. veida aizsargs
Metāla
griezējripa ar
saistvielu
Atbalsta atloks
Dimanta
griezējripas
1. VEIDA
AIZSARGS
Griezējripa
VAI
Vītņots spīlējuma uzgrieznis
27. VEIDA
AIZSARGS
20
РУССКИЙ ЯЗЫК
УГЛОВЫЕ ШЛИФМАШИНЫ DWE4050,
DWE4051, DWE4120, DWE4150, DWE4151
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы DeWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству инструментов, различные усовершенствования
сделали инструменты DeWALT одними из самых надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
DWE4050
230
2
800
DWE4051
230
2
800
DWE4120
230
1
900
DWE4150
230
1
900
DWE4151
230
1
900
11800
115
M14
14,2
1,8*
11800
125
M14
14,2
1,9*
11800
115
M14
14,2
2,05*
11800
115
M14
14,2
2,0*
11800
125
M14
14,2
2,05*
дБ(А)
90,5
90,5
91,5
91,5
91,5
дБ(А)
дБ(А)
3,0
101,3
3,0
101,3
3,0
102,5
3,0
102,5
3,0
102,5
дБ(А)
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Напряжение питания
В перем. тока
Тип
Потребляемая мощность
Вт
Число оборотов без нагрузки/
номинальная скорость
об/мин
Диаметр диска
мм
Диаметр шпинделя
Длина шпинделя
мм
Вес
кг
* включая боковую рукоятку и защитный кожух
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия ah, шлифование поверхностей
м/с²
9,4
9,4
11,0
11,0
11,0
ah,AG =
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Значения вибрационного воздействия ah, шлифование диском
ah,DS =
м/с²
7,5
7,5
6,8
6,8
6,8
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может также
использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от
указанной величины. Это
может значительно увеличить
воздействие вибрации в течение
всего периода работы
инструментом.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные
меры предосторожности
для защиты оператора
от воздействия вибрации,
такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения:
Предупреждения
безопасности
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DWE4050, DWE4051, DWE4120, DWE4150,
DWE4151
DeWALT заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
характеристики», разработаны в полном
соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DeWALT.
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
22
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.09.2012
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство по
эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает
искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас
потерю контроля над рабочим
процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте
электроинструмент под дождем
d)
e)
f)
или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе
с электроинструментом на
открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения
электрическим током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов
и других средств. Малейшая
неосторожность при работе
с электроинструментами может
привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
c)
d)
e)
f)
g)
шлема или противошумовых
наушников, значительно снизит риск
получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного
случая, связанного с запыленностью
рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
24
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода
за электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
РУССКИЙ ЯЗЫК
электроинструмента не по
назначению может создать опасную
ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ
Меры безопасности при
выполнении всех операций
ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ШЛИФОВАНИИ, ЗАЧИСТКЕ,
ОЧИСТКЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЩЕТКОЙ
И АБРАЗИВНОЙ РЕЗКЕ.
a) Данный электроинструмент
предназначен для шлифования,
зачистки, очистки металлической
щеткой и абразивной резки.
Внимательно прочтите все
инструкции по использованию,
правила безопасности,
спецификации, а также рассмотрите
все иллюстрации, входящие
в руководство по эксплуатации
данного электроинструмента.
Несоблюдение всех перечисленных
ниже инструкций может привести
к поражению электрическим током,
возникновению пожара и/или получению
серьезной травмы.
b) Не рекомендуется выполнение
данным инструментом работ
по полировке. Использование
инструмента не по назначению может
привести к повреждению инструмента
и получению телесной травмы.
c) Не используйте дополнительные
принадлежности и насадки,
специально не разработанные и не
рекомендованные производителем
инструмента. Возможность установки
принадлежностей и насадок на
электроинструмент не обеспечивает
безопасности при его использовании.
d) Номинальная скорость вращения
насадок должна соответствовать
скорости, указанной на
электроинструменте. Диски и прочие
насадки при вращении на скорости,
превышающей их номинальную скорость,
могут разрушиться и сорваться
с крепления.
e) Внешний диаметр и толщина
насадки должны соответствовать
диапазону мощности Вашего
электроинструмента. Насадка
неправильного размера не закрывается
надлежащим образом защитным кожухом
и не обеспечивает контроля при
управлении инструментом.
f) Посадочные отверстия
абразивных дисков, фланцев,
шлифовальных подошв и прочих
сменных обрабатывающих
принадлежностей должны полностью
соответствовать типоразмеру
шпинделя электроинструмента.
Насадки с посадочными отверстиями,
не соответствующими крепежным
деталями электроинструмента, могут
стать причиной разбалансированности,
повышенной вибрации и потери
контроля над электроинструментом.
g) Не используйте поврежденные
насадки. Перед каждым
использованием проверяйте
абразивные диски на наличие
сколов и трещин, диски-подошвы
- на наличие надрывов и трещин,
проволочные щетки - на наличие
ослабленной или сломанной
проволоки. В случае падения
электроинструмента или насадки
проверьте их на наличие повреждений
или установите неповрежденную
насадку. После проверки и установки
насадки отойдите сами и удалите
посторонних лиц с плоскости
вращения насадки и запустите
электроинструмент на максимальной
скорости без нагрузки на одну
минуту. Поврежденные насадки
отлетят в сторону в течение данного
тестового периода.
h) Используйте средства
индивидуальной защиты.
В зависимости от типа выполняемых
работ надевайте щиток для
защиты лица, защитную маску или
защитные очки. В соответствии
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
с необходимостью надевайте
респиратор, защитные
наушники, перчатки и рабочий
фартук, способный защитить
от отлетающих мелких
абразивных частиц и фрагментов
обрабатываемой детали. Средства
защиты для глаз должны останавливать
частицы, вылетающие при выполнении
различных видов работ. Противопылевая
маска или респиратор должны
обеспечивать фильтрацию твердых
частиц, образующихся в ходе работ.
Длительное воздействие шума высокой
интенсивности может привести
к нарушениям слуха.
i) Не подпускайте посторонних
лиц близко к рабочей зоне.
Любое лицо, входящее в рабочую
зону, должно использовать
средства индивидуальной
защиты. Отлетающие фрагменты
обрабатываемой детали или
разрушенной насадки могут стать
причиной получения травмы даже за
пределами рабочей зоны.
j) Держите электроинструмент только
за изолированные поверхности при
выполнении работ, во время которых
режущая принадлежность может
задеть скрытую проводку или кабель
подключения к электросети. Контакт
режущей принадлежности с находящимся
под напряжением проводом делает не
покрытые изоляцией металлические
части электроинструмента «живыми»,
что создает опасность поражения
оператора электрическим током.
k) Располагайте кабель подключения
к электросети на удалении от
вращающейся насадки. В случае
потери контроля кабель может быть
разрезан или защемлен, а Ваша рука
может быть затянута вращающейся
насадкой.
l) Никогда не кладите
электроинструмент, пока насадка
полностью не остановится.
Вращающаяся насадка может задеть
за поверхность, и электроинструмент
вырвется из Ваших рук.
m) Не включайте электроинструмент,
если насадка направлена на Вас.
Случайный контакт с вращающейся
насадкой может привести к захвату
26
насадкой Вашей одежды и получению
телесной травмы.
n) Регулярно очищайте вентиляционные
отверстия электроинструмента.
Вентилятор электродвигателя
затягивает пыль внутрь корпуса,
а скопление большого количества
пыли на металле электродвигателя
повышает риск поражения
электротоком.
o) Не используйте электроинструмент
вблизи с пожароопасными
материалами. Искровые разряды могут
привести к их воспламенению.
p) Не используйте насадки, требующие
жидкостного охлаждения.
Использование воды или других жидких
охлаждающих средств может привести
к поражению электрическим током
вплоть до смертельного исхода.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВСЕХ
ОПЕРАЦИЙ
Причины обратного удара
и действия оператора по его
предупреждению
Обратный удар является внезапной
реакцией на защемление или застревание
вращающегося диска, диска-подошвы,
щетки или какой-либо другой насадки.
Защемление или застревание могут
стать причиной мгновенной остановки
вращающейся насадки, что в свою
очередь приводит к потере контроля
над электроинструментом, и он
внезапно подается назад в направлении,
противоположном вращению насадки.
Например, если абразивный круг был
защемлен или застрял в заготовке,
край круга в момент защемления может
врезаться в поверхность заготовки,
в результате чего круг поднимается
или подается назад. В зависимости от
направления движения круга в момент
защемления, круг может резко подняться
в сторону или от оператора. В этот
момент абразивные круги могут также
сломаться.
Обратный удар является результатом
использования инструмента не по
РУССКИЙ ЯЗЫК
назначению и/или неправильных действий
оператора и условий работы, и его можно
избежать, соблюдая следующие меры
безопасности:
a) Крепко держите электроинструмент
и следите за положением тела и рук,
чтобы эффективно противостоять
воздействию обратного удара.
Для максимального контроля
силы обратного удара или реакции
от крутящего момента всегда
используйте вспомогательную
рукоятку, если она предусмотрена.
При соблюдении соответствующих мер
предосторожности оператор может
контролировать силу обратного удара
и реакцию от крутящего момента.
b) Никогда не держите руки вблизи от
вращающегося диска. При обратном
ударе диск может поранить Ваши руки.
c) Не стойте в зоне
действия обратного удара
электроинструмента. В момент
заедания сила обратного удара
отбросит инструмент в направлении,
обратном движению диска.
d) Будьте особенно осторожны при
обрабатывании углов, острых
кромок и пр. Избегайте отскакивания
и заедания насадки. Именно при
обработке углов, острых кромок или
при отскакивании высока вероятность
заедания вращающейся насадки, что
может послужить причиной потери
контроля над инструментом или
образования обратного удара.
e) Не устанавливайте на инструмент
диск для резьбы по дереву или
зубчатый пильный диск. Данные
диски увеличивают вероятность
возникновения обратного удара и потери
контроля над инструментом.
Меры безопасности при
выполнении операций
по шлифованию и резке
с использованием
абразивных дисков
a) Используйте только диски,
рекомендованные для использования
с Вашим электроинструментом,
а также защитные кожухи,
специально разработанные для
выбранного типа дисков. Диски, не
предназначенные для использования
с данным электроинструментом, не
будут надежно защищены кожухом
и представляют опасность.
b) Защитный кожух должен
быть надежно закреплен на
электроинструменте. Для
достижения максимальной
безопасности кожух должен быть
установлен таким образом, чтобы
со стороны оператора была
открыта самая незначительная
часть диска. Защитный кожух поможет
защитить оператора от фрагментов
разрушенного диска и случайного
контакта с диском, а также от искр,
способных воспламенить одежду
оператора.
c) Диски должны использоваться
только строго в соответствии
с их назначением. Например: не
выполняйте шлифование боковой
стороной режущего диска. Абразивные
режущие диски предназначены для
шлифования периферией круга, поэтому
боковая сила, применимая к данному
типу дисков, может стать причиной их
разрушения.
d) Всегда используйте неповрежденные
дисковые фланцы, размер и форма
которых полностью соответствуют
выбранному Вами типу дисков.
Правильно подобранные дисковые
фланцы поддерживают диск, снижая
вероятность его разрушения. Фланцы
для режущих дисков могут отличаться
от фланцев для шлифовальных кругов.
e) Никогда не используйте изношенные
диски с электроинструментов
большей мощности. Диски,
предназначенные для использования
с электроинструментами большей
мощности, не подходят для высоких
скоростей инструментов меньшей
мощности, и могут разрушиться.
Дополнительные меры
безопасности при резке
с использованием
абразивных дисков
a) Не давите на режущий диск и не
оказывайте на него чрезмерного
давления. Не пытайтесь выполнить
слишком глубокий разрез. Чрезмерное
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
напряжение диска увеличивает нагрузку
на диск, результатом которой может
стать деформация или заедание
в момент резания, возможность
возникновения обратного удара, а также
поломка диска.
b) Не стойте на одной линии и позади
вращающегося диска. При вращении
диска в момент выполняемой операции
в направлении от оператора, возможный
обратный удар может отбросить
электроинструмент с работающим
диском прямо на вас.
c) При заклинивании диска или
если по какой-либо причине Вы
хотите прекратить резание,
выключите электроинструмент
и удерживайте его в пропиле,
пока режущий диск полностью не
остановится. Ни в коем случае не
пытайтесь вытащить режущий
диск из заготовки, пока он ещё
вращается, так как это может
вызвать обратный удар. Выясните
причину заклинивания диска и примите
надлежащие меры по ее устранению.
d) Не возобновляйте прерванную
операцию с диском в заготовке.
Позвольте диску достичь
максимальной скорости и аккуратно
введите его в разрез. В противном
случае, при повторном включении
электроинструмента диск может
сломаться, подняться или выскочить
обратно из заготовки.
e) Размещайте панели или заготовки
больших размеров на упорах для
минимизации риска защемления диска
и обратного удара. Большие заготовки
имеют тенденцию прогибаться
под тяжестью собственного веса.
Устанавливайте упоры под заготовкой
по обе стороны от режущего диска,
около линии реза и краев заготовки.
f) Будьте особенно внимательны при
сквозном врезании в стены и другие
сплошные поверхности. Выступающий
диск может врезаться в газовую или
водопроводную трубу, электропроводку
или в объекты, вызывающие обратный
удар.
Меры безопасности при
шлифовании
a) Не используйте шлифовальные
28
круги, диаметр которых намного
превышает диаметр подошвы.
При выборе шлифовальной бумаги
пользуйтесь рекомендациями
изготовителя. Шлифовальная бумага,
выступающая за пределы подошвы
шлифмашины, может порваться, что
станет причиной повреждения диска или
вызовет обратный удар.
Меры безопасности при
работе с использованием
проволочных щеток
a) Помните, что кусочки проволоки
отскакивают от проволочной щетки
даже при выполнении обычной
операции. Не надавливайте на щетку,
оказывая на нее чрезмерное давление.
Обрывки проволоки легко могут
проникнуть через легкую одежду и/или
попасть на кожу.
b) Если при работе щеткой
рекомендовано использование
защитного ограждения, не допускайте
ни малейшего соприкосновения
проволочной щетки или диска
с ограждением. В процессе работы
и под воздействием центробежной силы
проволочный диск или щетка могут
увеличиться в диаметре.
Дополнительные правила
техники безопасности для
работы шлифмашинами
• Монтажная резьба насадок должна
соответствовать резьбе шпинделя
шлифмашины. Для насадок,
устанавливаемых на фланцы:
посадочное отверстие насадки должно
соответствовать установочному
диаметру фланца. Насадки, не
соответствующие крепежным деталями
электроинструмента, могут стать
причиной разбалансированности,
повышенной вибрации и потери
контроля над электроинструментом.
• Шлифовальная поверхность дисков
с утопленным центром должна быть
установлена ниже плоскости кромки
защитного кожуха. Неправильно
установленный диск, выступающий за
плоскость кромки защитного кожуха, не
будет защищен должным образом.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Не используйте диски Тип 11
(конусные чашеобразные) с данным
инструментом. Использование
дополнительных принадлежностей
несоответствующего типа может
привести к получению травмы.
• Всегда используйте боковую
рукоятку. Надежно затягивайте
боковую рукоятку. Для сохранения
контроля над инструментом при
выполнении любых операций, всегда
должна использоваться боковая
рукоятка.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
– Риск получения ожогов от
принадлежностей, которые в процессе
работы сильно нагреваются.
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Угловая шлифмашина
1 Защитный кожух
1 Боковая рукоятка
1 Набор дисковых фланцев
1 Шестигранный ключ
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1, 3)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
b. Шпиндель
– Риск вдыхания пыли от опасных для
здоровья веществ.
d. Проставочный фланец
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (p), который также включает
в себя год изготовления, отштампован на
поверхности корпуса инструмента.
Пример:
2012 XX XX
Год изготовления
a. Кнопка блокировки шпинделя
c. Боковая рукоятка
e. Резьбовая стопорная гайка
f. Защитный кожух
g. Передвижной пусковой выключатель
h. Лопаточный пусковой выключатель
(только DWE4120)
i. Рычаг блокировки пускового выключателя
(только DWE4120)
j. Рычаг блокировки защитного кожуха
НАЗНАЧЕНИЕ
Угловые шлифовальные машины высокой
мощности DWE4050, DWE4051, DWE4120,
DWE4150, DWE4151 предназначены для
профессиональных работ по шлифованию,
зачистке, очистке металлической щеткой
и резке.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО шлифовальные
диски с утопленным центром и веерные
(лепестковые) диски.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные угловые шлифовальные
машины являются профессиональными
электроинструментами для работ в тяжелом
режиме.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
• Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии
необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность. Не оставляйте детей
с инструментом без присмотра.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии со
стандартом EN 60745, что исключает
потребность в заземляющем
проводе.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
с напряжением 115 В должны
управляться через
предохранительный
изолированный трансформатор
с заземленным экраном между
первичной и вторичной обмоткой.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
30
мощность данного инструмента (см.
раздел «Технические характеристики»).
Минимальный размер проводника должен
составлять 1,5 мм2; максимальная длина
кабеля не должна превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения серьезной травмы, перед регулировкой или
снятием/установкой дополнительных принадлежностей или
насадок выключайте инструмент и отсоединяйте его от
электросети. Перед повторным
подключением инструмента
нажмите и отпустите курковый
выключатель, чтобы убедиться,
что инструмент действительно
выключен.
Установка боковой рукоятки
(Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Перед
использованием инструмента
убедитесь, что рукоятка надежно
затянута.
Вставьте боковую рукоятку (с) в одно из
резьбовых отверстий, расположенных на
обеих сторонах корпуса редуктора, и надежно
затяните. Для сохранения контроля над
инструментом при выполнении любых
операций, всегда должна использоваться
боковая рукоятка.
Насадки и дополнительные
принадлежности
Важное значение имеет правильный подбор
защитных кожухов, дисков-подошв и фланцев
для использования с шлифовальными
насадками. Для выбора правильной насадки
и дополнительной принадлежности см.
таблицу в конце данного руководства по
эксплуатации.
ПРИМЕЧАНИЕ: Шлифование углов можно
выполнять при помощи кругов типа 27,
которые разработаны для этой цели и имеют
соответствующие характеристики.
ВНИМАНИЕ: Номинальная скорость вращения насадок должна
соответствовать скорости,
которая указана на предупреди-
РУССКИЙ ЯЗЫК
тельной наклейке на инструменте. Диски и прочие насадки при
вращении на скорости, превышающей их номинальную скорость,
могут сорваться с крепления
и стать причиной получения
травмы. Насадки с резьбой должны иметь резьбовую ступицу
M14. Насадки без резьбы должны
иметь посадочное отверстие диаметром 22 мм. При отсутствии
посадочного отверстия, данная
насадка может быть предназначена для установки на дисковую
пилу и не должна использоваться
с шлифмашиной. Используйте
только насадки и дополнительные принадлежности, обозначенные в таблице в конце данного
руководства по эксплуатации.
Номинальная скорость насадок
должна превышать минимальную
скорость вращения, указанную на
фирменной табличке инструмента.
Установка защитного кожуха
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети. Перед повторным
подключением инструмента
нажмите и отпустите курковый
выключатель, чтобы убедиться,
что инструмент действительно
выключен.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
используйте данную шлифмашину
без установленного защитного
кожуха!
При использовании шлифмашин DWE4050,
DWE4051, DWE4120, DWE4150 или DWE4151
для резки металла или кирпичной кладки на
них ДОЛЖЕН БЫТЬ установлен защитный
кожух Тип 1. Защитные кожухи Тип 1 можно
приобрести у дистрибьюторов DEWALT.
ПРИМЕЧАНИЕ: В конце данного раздела Вы
найдете Таблицу принадлежностей для
шлифования и резки, в которой обозначены
прочие дополнительные принадлежности
и аксессуары, которые могут быть
использованы с данными шлифмашинами.
УСТАНОВКА И СНЯТИЕ
БЫСТРОСЪЕМНОГО ЗАЩИТНОГО КОЖУХА
(ТИП 27) (РИС. 2А)
ПРИМЕЧАНИЕ: Если в комплект поставки
Вашей шлифмашины входит бесключевой
быстросъемный защитный кожух, перед
установкой защитного кожуха убедитесь, что
винт, рычаг и пружина установлены должным
образом.
1. Нажмите на рычаг блокировки защитного
кожуха (j).
2. Удерживая рычаг блокировки защитного
кожуха открытым, совместите проушины
(k) на кожухе с выемками (l) на корпусе
редуктора.
3. Удерживая рычаг блокировки защитного
кожуха открытым, толкайте защитный
кожух вниз до тех пор, пока проушины
кожуха не встанут на место, затем
поверните их в канавку на ступице
корпуса редуктора. Отпустите рычаг
блокировки защитного кожуха.
4. Развернув инструмент шпинделем
к себе, поверните защитный кожух по
часовой стрелке в нужное рабочее
положение. Корпус защитного кожуха
должен располагаться между шпинделем
и оператором для обеспечения
максимальной защиты оператора.
5. Для проведения простой регулировки
поворачивайте защитный кожух
в направлении по часовой стрелке.
ПРИМЕЧАНИЕ: Рычаг блокировки
защитного кожуха должен защелкнуться
на одном из установочных отверстий (m),
расположенных на кольце защитного
кожуха. Это означает полную фиксацию
защитного кожуха. Защитный кожух можно
перевести в противоположную сторону,
нажав на рычаг блокировки защитного
кожуха.
6. Чтобы снять защитный кожух, выполните
шаги 1-3 данных инструкций в обратном
порядке.
ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ С КРЕПЕЖНЫМ
ВИНТОМ (РИС. 2В)
1. Положите инструмент на стол, шпинделем
(b) вверх.
2. Совместите проушины (k) с прорезями (l).
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
3. Прижмите защитный кожух (f)
к инструменту и поверните его в нужное
положение.)
4. Затяните с усилием винт (n).
5. Чтобы снять защитный кожух, ослабьте
крепежный винт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если
защитный кожух невозможно
затянуть регулировочным
винтом, не используйте
инструмент. Для предотвращения
риска получения травмы сдайте
инструмент и защитный кожух
в сервисный центр для ремонта
или замены кожуха.
УСТАНОВКА ЗАКРЫТОГО ЗАЩИТНОГО
КОЖУХА (ТИП 1)
ВНИМАНИЕ: Если закрытый
защитный кожух (Тип 1)
имеется, перед его установкой
удалите винт быстросъемного
защитного кожуха, рычаг
и пружину. Удаленные детали
должны быть сохранены
и установлены снова при
использовании быстросъемного
защитного кожуха. При удалении
данных деталей запомните
их местоположение – это
понадобится при их повторной
установке.
1. Откройте фиксатор защитного кожуха.
Совместите проушины (k) на кожухе
с выемками (l) на корпусе редуктора.
2. Надавите на защитный кожух, пока
проушины кожуха не встанут на место,
и поверните свободно в канавку на
ступице корпуса редуктора.
3. Поверните защитный кожух в желаемое
рабочее положение. Корпус защитного
кожуха должен располагаться между
шпинделем и оператором для
обеспечения максимальной защиты
оператора.
4. Закройте фиксатор защитного кожуха
для фиксации кожуха на крышке
корпуса редуктора. При закрытом
фиксаторе защитный кожух не
должен поворачиваться рукой. Если
кожух поворачивается, затяните
регулировочный с зажимным рычагом
в закрытом положении. Не используйте
шлифовальную машину с незакрепленным
32
защитным кожухом или с зажимным
рычагом в открытом положении.
5. Для снятия защитного кожуха откройте
фиксатор, поверните кожух в направлении
стрелок и потяните за кожух.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если через некоторое
время закрытый защитный кожух (Тип 1)
расшатается, затяните регулировочный винт
при нахождении зажимного рычага в закрытом
положении.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если
защитный кожух невозможно
затянуть регулировочным
винтом, не используйте
инструмент. Для предотвращения
риска получения травмы сдайте
инструмент и защитный кожух
в сервисный центр для ремонта
или замены кожуха.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не
затягивайте регулировочный
винт с зажимным рычагом
в открытом положении.
В результате этого может
произойти скрытое повреждение
защитного кожуха или монтажной
ступицы.
Установка и снятие
шлифовальных кругов или
режущих дисков (Рис. 1, 4, 5)
ВНИМАНИЕ: Не используйте
поврежденные круги и диски.
1. Положите инструмент на стол защитным
кожухом вверх.
2. Установите проставочный фланец (d) на
шпиндель (b) (Рис. 4).
3. Установите диск (p) на проставочный
фланец (d). При установке дисков
с выпуклым центром проследите,
чтобы выпуклый центр (o) примыкал
к проставочному фланцу (d).
4. Накрутите резьбовую стопорную гайку (e)
на шпиндель (b) (рис. 5):
a. При установке шлифовального круга
стопорная гайка (e) устанавливается
выпуклым центром на круг (рис. 5А);
b. При установке режущего диска
стопорная гайка (e) устанавливается
выпуклым центром вверх (рис. 5В).
РУССКИЙ ЯЗЫК
5. Нажмите на кнопку блокировки шпинделя
(a) и поворачивайте шпиндель (b) до его
полной фиксации на месте.
6. Затяните стопорную гайку (e) при
помощи шестигранного ключа, входящего
в комплект поставки, или спецключа.
7. Отпустите кнопку блокировки шпинделя.
8. Чтобы снять диск, ослабьте стопорную
гайку (е) при помощи шестигранного
ключа, входящего в комплект поставки,
или спецключа.
ПРИМЕЧАНИЕ: Шлифование углов можно
выполнять при помощи кругов типа 27,
которые разработаны для этой цели и имеют
соответствующие характеристики; круги
толщиной 6 мм разработаны для шлифования
поверхности, а круги толщиной 3 мм - для
шлифования углов. Резка может выполняться
с использованием отрезного диска Тип 1,
и защитного кожуха Тип 1.
Установка проволочных
щеток и дисков
Чашеобразные проволочные щетки
или проволочные диски навинчиваются
непосредственно на резьбу шпинделя
шлифмашины без использования фланцев.
Используйте только щетки или проволочные
диски с резьбовой ступицей М14. При
использовании проволочных щеток или дисков
требуется установка защитного кожуха Тип 27.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При
использовании проволочных
щеток или дисков всегда
надевайте защитные перчатки.
Принадлежности могут оказаться
очень острыми.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Проволочные
щетки или диски не должны
касаться защитного кожуха
при установке или во время
использования инструмента.
Фрагменты проволочных щеток
или дисков могут стать причиной
скрытых повреждений самой
насадки.
1. Накрутите диск на шпиндель вручную.
2. Нажмите кнопку фиксации шпинделя
и затяните ступицу проволочной щетки
или проволочного диска при помощи
гаечного ключа.
3. Для снятия диска выполните те же
действия в обратной последовательности.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Неправильная установка ступицы
диска после включения инструмента может привести к повреждению инструмента или диска.
Установка и снятие дисковподошв/шлифовальной
бумаги (Рис. 1)
1. Положите инструмент на стол или другую
плоскую поверхность, защитным кожухом
вверх.
2. Снимите проставочный фланец (d).
3. Установите на шпиндель (b) резиновый
диск-подошву.
4. Положите шлифовальную бумагу на
резиновый диск-подошву.
5. Накрутите резьбовую стопорную гайку
(e) на шпиндель. Стопорная гайка
устанавливается выпуклым центром на
резиновый диск-подошву.
6. Нажмите на кнопку блокировки шпинделя
(a) и поворачивайте шпиндель (b) до его
полной фиксации на месте.
7. Затяните стопорную гайку (e) при
помощи шестигранного ключа, входящего
в комплект поставки, или спецключа.
8. Отпустите кнопку блокировки шпинделя.
9. Чтобы снять резиновый диск-подошву,
ослабьте стопорную гайку (е) при
помощи шестигранного ключа, входящего
в комплект поставки, или спецключа.
Установка чашеобразной
проволочной щетки
Накрутите чашеобразную проволочную
щетку непосредственно на шпиндель без
использования проставки и резьбового
фланца.
Подготовка к эксплуатации
• Установите защитный кожух и подходящий
для данного типа работ диск или круг. Не
используйте чрезмерно изношенные диски
или круги.
• Убедитесь в правильной установке
наружного и внутреннего фланцев.
Следуйте инструкциям, данным в Таблице
принадлежностей для шлифования
и резки.
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Проследите, чтобы диск или круг
вращался в соответствии с указательными
стрелками на шлифмашине и на самой
насадке.
• Не используйте поврежденные насадки.
Перед каждым использованием
проверяйте абразивные диски на наличие
сколов и трещин, диски-подошвы - на
наличие надрывов и трещин, проволочные
щетки - на наличие ослабленной или
сломанной проволоки. В случае падения
электроинструмента или насадки
проверьте их на наличие повреждений
или установите неповрежденную насадку.
После проверки и установки насадки
отойдите сами и удалите посторонних
лиц с плоскости вращения насадки
и запустите электроинструмент на
максимальной скорости без нагрузки на
одну минуту. Поврежденные насадки
отлетят в сторону в течение данного
тестового периода.
чтобы предотвратить
смещение заготовки во время
обработки и потерю контроля
над инструментом. Смещение
заготовки или потеря контроля
над инструментом может
привести к опасной ситуации
и стать причиной получения
телесной травмы.
• Размещайте панели или
заготовки больших размеров
на упорах для минимизации
риска защемления диска
и обратного удара.
Большие заготовки имеют
тенденцию прогибаться под
тяжестью собственного веса.
Устанавливайте упоры под
заготовкой по обе стороны от
режущего диска, около линии
реза и краев заготовки.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
• Всегда при работе с данным
инструментом надевайте
рабочие перчатки.
Инструкции по
использованию
• Корпус редуктора во время
работы инструмента сильно
нагревается.
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения серьезной травмы, перед регулировкой или
снятием/установкой дополнительных принадлежностей или
насадок выключайте инструмент и отсоединяйте его от
электросети. Перед повторным
подключением инструмента
нажмите и отпустите курковый
выключатель, чтобы убедиться,
что инструмент действительно
выключен.
ВНИМАНИЕ:
• Следите, чтобы все
обрабатываемые заготовки
были надежно зафиксированы на
месте.
• Надежно закрепляйте
обрабатываемую заготовку.
Для фиксации обрабатываемой
детали на неподвижной
поверхности используйте тиски
или струбцины. Очень важно
надежно фиксировать заготовку,
34
• Не прилагайте к инструменту
чрезмерного усилия. Ни в коем
случае не прилагайте бокового
усилия к абразивному диску!
• Избегайте перегрузки. Если
инструмент перегрелся, дайте
ему поработать несколько
минут на холостом ходу.
• Избегайте перегрузки. Если
инструмент очень нагрелся,
дайте ему поработать
несколько минут на холостом
ходу, чтобы остыла насадка. Не
прикасайтесь к насадке, пока
она полностью не остынет.
Во время использования
диски и круги очень сильно
нагреваются.
• Никогда не работайте
чашеобразными шлифовальными
кругами без установленного
соответствующего защитного
кожуха.
• Никогда не используйте
электроинструмент на
отрезной подставке.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Никогда не используйте
прокладки с насадками из
абразива на связке.
• Помните, что круг будет какоето время вращаться после
выключения инструмента.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 1, 6)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за боковую рукоятку
(с), другой рукой удерживайте корпус
инструмента, как показано на Рис. 1.
Выключатели
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Крепко
удерживайте боковую рукоятку
и корпус инструмента для
обеспечения контроля над
инструментом при запуске, во
время работы и до тех пор, пока
диск или насадка не прекратит
вращаться. Прежде чем положить
инструмент убедитесь, что диск
полностью остановился.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для предотвращения
неожиданного движения инструмента не
включайте/не выключайте инструмент,
находящийся под нагрузкой. Перед началом
работы с заготовкой дождитесь, пока
инструмент не наберет полную скорость.
Перед выключением инструмента, сначала
поднимите его с заготовки. Прежде чем
положить инструмент, дождитесь полной
остановки двигателя.
ПЕРЕДВИЖНОЙ ПУСКОВОЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (РИС. 3)
(DWE4050, DWE4051, DWE4150, DWE4151)
ВНИМАНИЕ: Перед подключением
инструмента к источнику питания убедитесь, что передвижной
пусковой выключатель находится
в положении «выкл.»; для этого
нажмите и отпустите заднюю
половину выключателя. После
любого прерывания электроснабжения инструмента, например,
при срабатывании аварийного
прерывателя заземления или
автоматического выключателя,
при случайном отсоединении от
источника питания или при нарушении электропитания, всегда
проверяйте, что передвижной
пусковой выключатель находится
в положении «выкл.», как было
описано выше. Если передвижной
пусковой выключатель при подаче
питания находится в положении
«вкл.», инструмент внезапно начнет работать.
Чтобы включить инструмент, передвиньте
пусковой выключатель (g) в сторону передней
части инструмента. Чтобы выключить
инструмент, отпустите передвижной пусковой
выключатель.
Для непрерывного режима работы
передвиньте пусковой выключатель в сторону
передней части инструмента и нажмите на
переднюю половину выключателя.
Для выключения непрерывного режима
работы инструмента нажмите на заднюю
половину передвижного пускового
выключателя и отпустите.
ЛОПАТОЧНЫЙ ПУСКОВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
(РИС. 3) (DWE4120)
1. Чтобы включить инструмента,
передвиньте рычаг блокировки пускового
выключателя (i) в сторону задней части
инструмента и нажмите на лопаточный
пусковой выключатель (h). При нажатии на
пусковой выключатель инструмент начнет
работать.
2. Для выключения инструмента отпустите
лопаточный пусковой выключатель.
Блокировка шпинделя
(Рис. 1)
Блокировка шпинделя (а) используется для
предотвращения вращения шпинделя при
установке или снятии дисков. Используйте
функцию блокировки шпинделя только
после того, как инструмент будет выключен,
отсоединен от электросети и после полной
остановки двигателя.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Для
предотвращения риска
повреждения инструмента не
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
используйте блокировку шпинделя
при работающем инструменте.
Это приведет к повреждению
инструмента, а установленная
насадка может отвинтиться
и нанести травму.
Для установки блокировки нажмите кнопку
блокировки шпинделя и вращайте шпиндель
до тех пор, пока он не зафиксируется, и вы не
сможете его более повернуть.
Обработка металлов
Во избежание возможных рисков, связанных
с образованием металлической пыли, при
использовании шлифмашины для обработки
металла, позаботьтесь, чтобы она была
подключена через устройство защитного
отключения (УЗО) по току утечки.
Если электропитание шлифмашины
было отключено устройством защитного
отключения (УЗО), доставьте шлифмашину
в авторизованный сервисный центр DEWALT.
ВНИМАНИЕ: В критических
случаях при работе с металлом,
токопроводящая пыль может
накапливаться внутри
шлифмашины. Это может
привести к повреждению
электроизоляции шлифмашины,
что увеличит опасность
поражения электрическим током.
Во избежание накопления пыли внутри
шлифмашины, рекомендуется ежедневно
чистить вентиляционные прорези. См. раздел
«Техническое обслуживание».
Резка металлов
При резке работайте с умеренной подачей,
в соответствии с обрабатываемым
материалом. Ни в коем случае не
оказывайте давления на режущий диск, не
наклоняйте инструмент и не совершайте им
колебательных движений.
Не снижайте скорости вращающегося
режущего диска путем оказания бокового
давления.
Всегда управляйте инструментом движением
вперед. В противном случае, существует
опасность толчков и потеря контроля над
резом.
При резке профилей и брусков с квадратным
сечением лучше всего начинать с маленького
поперечного разреза.
36
Черновое шлифование
Никогда не используйте режущий диск
для чернового шлифования. Всегда
используйте защитный кожух Тип 27.
Чтобы достичь наилучших результатов
при черновом шлифовании, установите
инструмент под углом от 30° до 40°. Прилагая
умеренное усилие, ведите инструмент
движением вперед-назад. Таким образом,
заготовка не нагреется слишком сильно, не
потеряет первоначального цвета, а на ее
поверхности не образуются бороздки.
Резание камня
Данный инструмент должен
использоваться только для сухой резки.
Для резки камня лучше всего использовать
алмазные режущие диски. Работайте
инструментом, только надев респиратор.
Совет по работе
Соблюдайте осторожность при
прорезании щелевых отверстий
в несущих стенах. Прорезание щелевых
отверстий в несущих стенах регулируется
установленными правилами, специфическими
для каждой отдельной страны. Данные
правила должны соблюдаться при любых
обстоятельствах. Перед началом работ
проконсультируйтесь с ответственным
инженером-проектировщиком, архитектором
или производителем работ.
Использование веерных
дисков
ВНИМАНИЕ: Накопление
металлической пыли!
Интенсивное использование
веерных (лепестковых) дисков
при обработке металлов
увеличивает опасность поражения
электрическим током. Для
уменьшения данной опасности,
используйте устройство
защитного отключения по току
утечки (УЗО), а также очищайте
ежедневно вентиляционные
прорези, продувая их сухим
сжатым воздухом в соответствии
с приведенным ниже указаниями по
техническому обслуживанию.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан
на работу в течение продолжительного
времени при минимальном техническом
обслуживании. Срок службы и надежность
инструмента увеличивается при правильном
уходе и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения серьезной травмы, перед регулировкой или
снятием/установкой дополнительных принадлежностей или
насадок выключайте инструмент и отсоединяйте его от
электросети. Перед повторным
подключением инструмента
нажмите и отпустите курковый
выключатель, чтобы убедиться,
что инструмент действительно
выключен.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили тесты на
данном изделии, то использование
этих принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Во избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться только
рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
Износ щеток
Двигатель автоматически выключится по
истечении срока службы угольных щеток,
указывая на то, что инструмент нуждается
в сервисном обслуживании. Угольные
щетки не подлежат самостоятельной
замене оператором. Отнесите инструмент
в авторизованный сервисный центр DEWALT.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Макс.
[мм]
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного
типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
d
D
D
D
b
115
6
[мм]
d
Мин.
Длина
скорость Окружная резьвраще- скорость бового
ния [об/
[м/с] отверстия
мин]
[mm]
22,23 11 800
80
-
b 125 6 22,23 11 800
80
-
115
-
-
11 800
80
-
125
-
-
11 800
80
-
30 M14
11 800
45
16,0
115 12 M14
11 800
80
16,0
125 12 M14
11 800
80
16,0
d
75
b
D
D
37
РУССКИЙ ЯЗЫК
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать их
в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может
обеспечить сбор старых электрических
продуктов отдельно от бытового мусора на
муниципальных свалках отходов, или Вы
можете сдавать их в торговом предприятии
при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
38
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТАБЛИЦА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ И РЕЗКИ
Тип защитного
кожуха
ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ ТИП 27
Принадлеж ность
Описание
Как установить на
шлифмашину
Шлифовальные
диски с утопленным центром
Защитный кожух Тип 27
Лепестковый
диск
Проставочный фланец
Проволочные
диски
Диск с утопленным центром
Тип 27
Резьбовая стопорная гайка
Проволочные
диски
с резьбовой
гайкой
Защитный кожух Тип 27
Проволочный диск
Чашеобразные
проволочные
щетки
с резьбовой
гайкой
Защитный кожух Тип 27
Проволочная щетка
Диск-подошва/
шлифовальная
бумага
Защитный кожух Тип 27
Резиновый диск-подошва
Шлифовальный круг
Резьбовая стопорная гайка
39
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТАБЛИЦА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ И РЕЗКИ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Тип защитного
кожуха
Принадлеж ность
Описание
Как установить на
шлифмашину
Отрезные
диски по камню
ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ ТИП 1
Защитный кожух Тип 1
Отрезные
диски по
металлу
Проставочный фланец
ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ ТИП 1
Отрезные
диски по
алмазной
обработке
Отрезной диск
ИЛИ
Резьбовая стопорная гайка
ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ ТИП 27
zst00229011 - 04-03-2014
40
EESTI KEEL
LATVIEŠU
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising