DWE4051 | DeWalt DWE4051 SMALL ANGLE GRINDER Type 2 instruction manual

588777-84 CZ
Přeloženo z původního návodu
DWE4050
DWE4051
DWE4120
DWE4150
DWE4151
Obrázek 1
a
c
g
c
j
f
b
d
p
e
Obrázek 2A
Obrázek 2B
m
f
k
f
l
k
l
j
n
l
b
2
Obrázek 3
DWE4120
g
i
Obrázek 4
Obrázek 5
h
e
p
e
o
d
b
p
A
d
e
p
o
d
b
b
B
Obrázek 6
3
ÚHLOVÉ BRUSKY DWE4050, DWE4051,
DWE4120, DWE4150, DWE4151
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT. Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního
elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Velká Británie a Irsko
Typ
Příkon
Otáčky naprázdno/jmenovité otáčky
Průměr kotouče
Závit vřetena
Délka vřetena
Hmotnost
mm
kg
DWE4050
230
230/115
2
800
11 800
115
M14
14,2
1,8*
DWE4051
230
2
800
11 800
125
M14
14,2
1,9*
DWE4120
230
1
900
11 800
115
M14
14,2
2,05*
DWE4150
230
230/115
1
900
11 800
115
M14
14,2
2,0*
DWE4151
230
1
900
11 800
125
M14
14,2
2,05*
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
90,5
3,0
101,3
3,0
90,5
3,0
101,3
3,0
91,5
3,0
102,5
3,0
91,5
3,0
102,5
3,0
91,5
3,0
102,5
3,0
V
V
W
min-1
mm
* hmotnost včetně boční rukojeti a krytu
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchylka akustického výkonu)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) určená podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací ah povrchové broušení
ah,AG =
Odchylka K =
m/s²
m/s²
9,4
1,5
9,4
1,5
11,0
1,5
11,0
1,5
11,0
1,5
Hodnota vibrací ah kotoučové broušení
ah,DS =
Odchylka K =
m/s²
m/s²
7,5
1,5
7,5
1,5
6,8
1,5
6,8
1,5
6,8
1,5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro vzájemné srovnání jednotlivých nářadí
mezi sebou. Tato hodnota může být použita pro
předběžný odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem nářadí
použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li
prováděna jeho nedostatečná údržba,
velikost vibrací může být odlišná. Tak
se může během celkové práce doba
působení vibrací na obsluhu značně
prodloužit.
4
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací,
jako jsou: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
Pojistky
Evropa
Nářadí 230 V
10 A v napájecí síti
Velká Británie a Irsko
Nářadí 230 V
13 A v zástrčce napájecího kabelu
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT.
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k obsluze a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede k způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k lehkému
nebo středně vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu elektrickým
proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
12
DWE4050, DWE4051, DWE4120, DWE4150,
DWE4151
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v části Technické údaje
splňují požadavky následujících norem: 2006/42/
EC, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2004/108/EC a 2011/65/EU. Další informace
vám poskytne zástupce společnosti DEWALT na
následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na zadní straně tohoto návodu.
Horst Grossmann
Viceprezident oddělení pro vývoj a konstrukci
výrobků
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
1. 9. 2012
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní
pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny
bezpečnostní výstrahy a pokyny.
Nedodržení uvedených varování
a pokynů může vést k úrazu
elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech varováních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je
opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené baterií (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Udržujte pracovní prostor čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. V elektrickém
nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo
výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
5
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného elektrického
nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nebo posouvání
nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí
odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými
a ostrými předměty nebo pohyblivými
částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí
kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
e) Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní
použití. Použití kabelu pro venkovní použití
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
f) Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat
ve vlhkém prostředí, použijte napájecí
zdroj s proudovým chráničem (RCD).
Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím pracujte
s rozvahou. Nepoužívejte elektrické
nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod
vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím
může vést k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
6
d)
e)
f)
g)
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Seřizovací klíče
ponechané na nářadí mohou být zachyceny
rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit
úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem
pro připojení odsávacího zařízení,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci. Použití těchto zařízení může snížit
nebezpečí týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte
pro prováděnou práci správný typ
nářadí. Při použití správného typu nářadí
bude práce provedena lépe a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
e) Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování
pohyblivých částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které
mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí
poškozeno, nechejte jej před použitím
opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
f)
g)
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
manipuluje.
Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického
nářadí pouze osobě s příslušnou
kvalifikací, která bude používat výhradně
originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
DOPLŇKOVÉ ZVLÁŠTNÍ
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
Bezpečnostní pokyny pro
všechny pracovní operace
BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ SPOLEČNÉ
PRO BROUŠENÍ, KARTÁČOVÁNÍ NEBO
ODŘEZÁVÁNÍ:
a) Toto elektrické nářadí bylo zkonstruováno
tak, aby pracovalo jako bruska, drátěný
kartáč nebo rozbrušovačka. Prostudujte
si všechny bezpečnostní výstrahy,
pokyny, obrázky a technické údaje
uvedené pro toto nářadí. Nedodržení
všech níže uvedených pokynů může vést
k úrazu elektrickým proudem, k požáru nebo
k vážnému zranění.
b) Provádění operací, jako jsou leštění, není
s tímto elektrickým nářadím doporučeno.
Pracovní operace, pro které není toto
elektrické nářadí určeno, mohou vytvářet
rizikové situace při kterých může dojít
k zranění.
c) Nepoužívejte příslušenství, které není
výslovně zkonstruováno nebo doporučeno
výrobcem nářadí. I když s vaším elektrickým
nářadím může být použito také příslušenství,
neznamená to, že je zajištěn jeho bezpečný
provoz.
d) Jmenovité otáčky příslušenství musí být
minimálně rovny maximálním otáčkám
vyznačeným na štítku nářadí. Příslušenství,
které se otáčí rychleji, než jsou jeho povolené
maximální otáčky, se může roztrhnout nebo
rozlomit.
e) Vnější průměr a tloušťka vašeho
příslušenství musí odpovídat provozní
kapacitě vašeho elektrického nářadí. Při
použití příslušenství nesprávné velikosti nelze
zajistit odpovídající bezpečnost a ovladatelnost
nářadí.
f) Velikost upínacího otvoru kotoučů,
přírub, podpěrných podložek nebo jiného
příslušenství musí přesně odpovídat
průměru hnacího hřídele elektrického
nářadí. Kotouče s upínacími otvory, které
neodpovídají montážním dílům elektrického
nářadí, nepoběží stabilně, budou nadměrně
vibrovat a mohou způsobit ztrátu kontroly.
g) Nepoužívejte poškozené příslušenství.
Před každým použitím zkontrolujte
každé příslušenství. U brusných kotoučů
zkontrolujte, zda nejsou prasklé nebo zda
nejsou odštípnuté. U opěrných podložek
zkontrolujte, zda nejsou prasklé, potrhané
nebo nadměrně opotřebované. U drátěných
kartáčů zkontrolujte, zda nejsou uvolněny
nebo popraskány jednotlivé dráty. Dojdeli k pádu elektrického nářadí nebo jeho
příslušenství, zkontrolujte, zda nedošlo
k poškození a je-li to nutné, použijte
nepoškozené příslušenství. Po kontrole
a montáži příslušenství se postavte vy
i ostatní osoby tak, abyste stáli mimo
rovinu rotujícího příslušenství a na jednu
minutu spusťte nářadí v maximálních
otáčkách naprázdno. Během této testovací
doby se poškozené příslušenství obvykle zničí.
h) Používejte prvky osobní ochrany.
V závislosti na druhu použití si nasaďte
ochrannou masku, či ochranné nebo
bezpečnostní brýle. Podle situace
používejte masku proti prachu, chrániče
sluchu, rukavice a pracovní zástěru
schopnou zachytit částečky brusiva nebo
fragmenty obrobku. Ochrana zraku musí
být schopna zastavit odlétávající nečistoty
vznikající při různých pracovních operacích.
Maska proti prachu nebo respirátor musí
filtrovat částečky vznikající při vaší práci.
Dlouhodobé vystavení vysoké intenzitě hluku
může způsobit ztrátu sluchu.
i) Okolní osoby držte v bezpečné vzdálenosti
mimo pracovní prostor. Každý, kdo
vstupuje do pracovního prostoru, musí být
vybaven prvky osobní ochrany. Fragmenty
obrobku nebo úlomky kotouče mohou
odlétávat a mohou způsobit úraz i mimo
pracovní prostor.
j) Při provádění prací, u kterých může dojít ke
kontaktu pracovního nástroje se skrytým
7
elektrickým vedením nebo s vlastním
napájecím kabelem, držte nářadí za
izolované povrchy. Při kontaktu pracovního
příslušenství s „živým“ vodičem způsobí
neizolované kovové části nářadí obsluze úraz
elektrickým proudem.
k) Veďte napájecí kabel mimo prostor
rotujícího příslušenství. Při ztrátě kontroly
může dojít k přeseknutí nebo obroušení
kabelu a vaše ruka může být zachycena
a vtažena do rotujícího příslušenství.
l) Nikdy neodkládejte nářadí, dokud nedojde
k úplnému zastavení pracovního nástroje.
Rotující příslušenství se může zarýt do
povrchu, což může způsobit ztrátu vaší
kontroly nad nářadím.
m) Nespouštějte elektrické nářadí, přenášíteli jej v ruce vedle těla. Náhodný kontakt
s rotujícím příslušenstvím by mohl způsobit
zachycení vašeho oblečení a kontakt
příslušenství s vaším tělem.
n) Pravidelně čistěte ventilační otvory
elektrického nářadí. Ventilátor motoru odvádí
prachové nečistoty z vnitřního prostoru nářadí
a nadměrné hromadění kovových částeček
může způsobit úraz elektrickým proudem.
o) Nepoužívejte elektrické nářadí v blízkosti
hořlavých materiálů. Jiskry mohou způsobit
vznícení těchto hořlavin.
p) Nepoužívejte příslušenství, které vyžaduje
chlazení kapalinou. Použití vody nebo jiné
chladicí kapaliny může vést k smrtelnému
úrazu elektrickým proudem nebo k jinému
zranění.
DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ
POKYNY PRO VŠECHNY
PRACOVNÍ OPERACE
Příčiny zpětného rázu
a prevence před zpětným
rázem
Zpětný ráz je náhlou reakcí na sevření nebo
zaseknutí otáčejícího se kotouče, opěrné podložky,
kartáče nebo jakéhokoli jiného příslušenství.
Sevření nebo zaseknutí způsobuje rychlé
zablokování rotujícího příslušenství, které ještě
navíc v bodě kontaktu způsobí ztrátu kontroly nad
nářadím a jeho pohyb v opačném směru, než je
směr otáčení příslušenství.
Je-li například brusný kotouč sevřen nebo
zaseknut v obrobku, hrana kotouče se v místě
kontaktu s obrobkem může zaříznout hlouběji
8
a může tak způsobit vyskočení kotouče směrem
nahoru nebo zpětný ráz. Kotouč může vyskočit
směrem k obsluze nebo od obsluhy, v závislosti
na směru pohybu kotouče v bodě, kde došlo
k jeho sevření. Za těchto podmínek mohou brusné
kotouče také prasknout.
K zpětnému rázu dochází v důsledku nesprávného
použití nebo nesprávných pracovních postupů
nebo provozních podmínek. Zpětnému rázu
můžete zabránit dodržováním níže uvedených
opatření:
a) Držte nářadí stále pevně a mějte postoj
a ruce v takové poloze, abyste byli stále
připraveni kompenzovat síly zpětného
rázu. Vždy používejte přídavnou rukojeť,
je-li ve vybavení nářadí, aby byla zaručena
maximální ovladatelnost při zpětném
rázu nebo při momentových reakcích
při spuštění nářadí. Uživatel nářadí může
zvládat momentové reakce nebo síly zpětného
rázu, jsou-li dodržena uvedená opatření.
b) Nikdy nevkládejte ruce do blízkosti
rotujícího příslušenství. Může dojít
k zpětnému rázu příslušenství přes vaše ruce.
c) Nezaujímejte takový postoj, kdy vás může
pohyb nářadí při zpětném rázu zasáhnout.
Zpětný ráz vymrští nářadí v opačném směru,
než je směr otáčení kotouče v místě sevření.
d) Zvláštní pozornost věnujte práci prováděné
v rozích, práci s ostrými hranami apod.
Zabraňte poskakování příslušenství a jeho
zablokování. Rohy, ostré hrany nebo odrazy
mají tendenci způsobovat zachycení rotujícího
příslušenství, což může způsobit ztrátu
kontroly nad nářadím nebo zpětný ráz.
e) Nepoužívejte řezbářský kotouč nebo
ozubený pilový kotouč. Při použití těchto
kotoučů dochází často k zpětnému rázu nebo
k ztrátě kontroly nad nářadím.
Bezpečnostní pokyny týkající
se broušení a rozbrušování
a) Používejte pouze typy kotoučů, které jsou
doporučeny pro vaše elektrické nářadí
a příslušný kryt určený pro zvolený kotouč.
Kotouče, které nejsou určeny pro vaše nářadí,
nemohou být odpovídajícím způsobem
chráněny a jsou nebezpečné.
b) Kryt musí být na nářadí bezpečně
připevněn a musí být umístěn tak, aby
zaručoval maximální bezpečnost a aby
byla před uživatelem nářadí obnažena
pouze minimální část kotouče. Kryt pomáhá
chránit uživatele nářadí před odlétávajícími
úlomky kotouče a před náhodným kontaktem
s kotoučem a před jiskrami, které mohou
způsobit vznícení oděvu.
c) Kotouče musí být používány pouze
pro doporučené aplikace. Například:
Neprovádějte broušení boční stranou
rozbrušovacího kotouče. Rozbrušovací
kotouče jsou určeny pro obvodové broušení.
Boční síly působící na tyto kotouče mohou
způsobit jejich roztříštění.
d) Vždy používejte nepoškozené příruby
kotoučů, které mají správnou velikost
a tvar odpovídající zvolenému kotouči.
Správné typy přírub podpírají kotouč, a tak
snižují riziko jeho prasknutí. Příruby pro
rozbrušovací kotouče se mohou odlišovat od
přírub pro brusné kotouče.
e) Nepoužívejte opotřebované kotouče
z větších brusek. Kotouč určený pro větší
nářadí není vhodný pro vyšší otáčky menšího
nářadí a může prasknout.
Doplňkové bezpečnostní
pokyny týkající se
rozbrušování
a) Netlačte na rozbrušovací kotouč
a nevyvíjejte na něj nadměrný tlak.
Nepokoušejte se vytvářet příliš velkou
hloubku řezu. Přílišné namáhání kotouče
zvyšuje zátěž a náchylnost ke kroucení nebo
uváznutí kotouče v řezu a možnost zpětného
rázu nebo prasknutí kotouče.
b) Nestoupejte si v ose a za osu rotujícího
kotouče. Pohybuje-li se kotouč při pracovní
operaci směrem od vašeho těla, možný zpětný
ráz může vrhnout nářadí a rotující kotouč
přímo na vás.
c) Dojde-li k zablokování kotouče nebo
z jakéhokoli důvodu k přerušení řezu,
vypněte nářadí a držte jej bez pohybu,
dokud nedojde k úplnému zastavení
kotouče. Nikdy se nepokoušejte vyjmout
kotouč z řezu, je-li kotouč v pohybu,
protože by mohlo dojít k zpětnému
rázu. Přemýšlejte a provádějte potřebné
úpravy, abyste eliminovali příčinu zaseknutí
rozbrušovacího kotouče.
d) Nezahajujte znovu řezání v obrobku.
Počkejte, dokud kotouč nedosáhne
maximálních otáček a opatrně zasuňte
kotouč znovu do řezu. Je-li kotouč ponechán
v obrobku a nářadí je znovu spuštěno, kotouč
se může zaseknout, může vyskočit z řezu
nebo může dojít k zpětnému rázu.
e) Panely a jakékoli příliš velké obrobky si
podepřete, abyste minimalizovali riziko
sevření kotouče a zpětného rázu. Velké
obrobky mají působením vlastní hmotnosti
tendenci se prohýbat. Podpěry musí být
umístěny pod obrobkem na obou stranách
v blízkosti čáry řezu a v blízkosti okrajů
obrobku.
f) Provádíte-li zářezy a průřezy do stěn nebo
do jiných materiálů, za které nevidíte,
buďte velmi opatrní. Vyčnívající kotouč
může způsobit přeřezání plynového nebo
vodovodního potrubí, elektrických vodičů nebo
předmětů, které mohou způsobit zpětný ráz.
Bezpečnostní pokyny týkající
se broušení
a) Nepoužívejte výrazně větší kotouče
brusného papíru. Při výběru brusného
papíru dodržujte doporučení výrobce. Větší
kotouče brusného papíru, které přesahují
brusnou podložku, se mohou roztrhnout
a mohou způsobit zachycení, natržení kotouče
nebo zpětný ráz.
Bezpečnostní výstrahy týkající
se použití drátěného kartáče
a) Uvědomte si, že štětiny drátěného kartáče
jsou kartáčem odmršťovány i během
normálního protáčení. Nevyvíjejte na kartáč
nadměrný tlak, aby nedocházelo k příliš
velkému namáhání štětin kartáče. Štětiny
kartáče mohou lehce propíchnout lehký oděv
nebo pokožku.
b) Je-li při práci s drátěným kartáčem
doporučeno použití krytu, dbejte na
to, aby se drátěný kotouč nebo kartáč
nedostaly s krytem v žádném případě do
kontaktu. Drátěné kotouče nebo kartáče
mohou v důsledku prováděné práce nebo
odstředivých sil zvětšit svůj průměr.
Další bezpečnostní pokyny pro
brusky
• Montážní závit příslušenství musí odpovídat
závitu na hřídeli brusky. U příslušenství
upevňovaného pomocí přírub musí průměr
upínacího otvoru příslušenství odpovídat
polohovacímu průměru příruby. Příslušenství,
které neodpovídá montážním prvkům na
nářadí, se nebude otáčet rovnoměrně, bude
nadměrně vibrovat a může způsobit ztrátu
ovladatelnosti.
• Brusná plocha kotoučů s prohloubeným
středem musí být namontována pod rovinou
9
okraje ochranného krytu. Nesprávně
namontovaný kotouč, který přečnívá přes okraj
ochranného krytu, nemůže být odpovídajícím
způsobem chráněn.
• Nepoužívejte s tímto nářadím kotouče typu
11 (talířové kotouče). Použití nesprávného
příslušenství může vést k způsobení zranění.
• Vždy používejte boční rukojeť. Rukojeť
řádně utáhněte. Boční rukojeť by měla být
používána stále, aby byla vždy zaručena
ovladatelnost nářadí.
Zbytková rizika
1 sadu přírub
1 šestihranný klíč
1 návod k obsluze
1 výkresovou dokumentaci
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací věnujte
dostatek času pečlivému pročtení a pochopení
tohoto návodu.
Popis (obr. 1, 3)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nářadí ani jeho součástí.
Mohlo by dojít k jeho poškození nebo
k zranění.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato
rizika jsou následující:
– Poškození sluchu.
a. Tlačítko zajištění hřídele
– Riziko zranění způsobené odlétávajícími
částečkami.
b. Hřídel
c. Boční rukojeť
– Riziko popálení způsobené kontaktem
s příslušenstvím, které se zahřálo během
použití.
e. Závitová upínací matice
– Riziko zranění způsobené dlouhodobým
použitím výrobku.
g. Posuvný spínač
– Riziko vdechování prachu z nebezpečných
látek.
Štítky na nářadí
Na zařízení jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Datový kód (p), který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí.
Příklad:
2012 XX XX
Rok výroby
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 úhlovou brusku
1 ochranný kryt
1 boční rukojeť
10
d. Podpěrná příruba
f. Kryt
h. Spouštěcí spínač (pouze model DWE4120)
i. Odjišťovací páčka (pouze model DWE4120)
j. Uvolňovací páčka ochranného krytu
POUŽITÍ VÝROBKU
Úhlové brusky DWE4050, DWE4051, DWE4120,
DWE4150, DWE4151 pro náročné použití jsou
určeny pro profesionální broušení, kartáčování
a řezání.
NEPOUŽÍVEJTE jiné brusné kotouče, než jsou
kotouče s prohloubeným středem a lamelové
kotouče.
NEPOUŽÍVEJTE toto zařízení ve vlhkém prostředí
nebo na místech s výskytem hořlavých kapalin
nebo plynů.
Tyto výkonné úhlové brusky jsou elektrická nářadí
pro profesionální použití.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
• Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud
těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo
pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající
se použití výrobku osobou odpovědnou za
jejich bezpečnost. Děti by neměly být nikdy
ponechány s tímto nářadím bez dohledu.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Vaše nářadí DEWALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745, a proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
VAROVÁNÍ: Modely s napájecím
napětím 115 V musí být používány
s bezpečnostním izolačním
transformátorem s uzemňovací
mřížkou mezi primárním
a sekundárním vinutím.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
získáte v autorizovaném servisu DEWALT.
Výměna síťové zástrčky
(pouze pro Velkou Británii
a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
• Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na
nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: K uzemňovací svorce
nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte
pouze schválený typ kabelu se 3 vodiči, který je
vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz Technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm2.
Maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí a odpojte nářadí od zdroje
napájení. Před opětovným připojením
nářadí stiskněte a uvolněte spouštěcí
spínač, abyste se ujistili, zda je nářadí
vypnuto.
Montáž boční rukojeti (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Před použitím nářadí
zkontrolujte, zda je rukojeť řádně
utažena.
Našroubujte boční rukojeť (c) pevně do jednoho
z otvorů na jedné nebo druhé straně skříně
převodovky. Boční rukojeť by měla být používána
stále, aby byla vždy zaručena ovladatelnost nářadí.
Příslušenství a doplňky
Je velmi důležité zvolit správné ochranné
kryty, podpěrné podložky a příruby pro použití
s příslušenstvím brusky. Postupujte podle
tabulky nacházející se na konci této části, kde
naleznete informace týkající se volby správného
příslušenství.
POZNÁMKA: Broušení hran může být prováděno
pomocí kotoučů typu 27, které jsou určeny
a navrženy pro tento účel.
VAROVÁNÍ: Pracovní příslušenství
musí být dimenzováno nejméně
na otáčky vyznačené na nářadí.
Kotouče a jiná příslušenství, která
se otáčí vyššími otáčkami, mohou
prasknout a mohou způsobit
zranění. Příslušenství se závitem
musí být opatřeno závitem M14.
Každé příslušenství bez závitu musí
být opatřeno upínacím otvorem
s průměrem 22 mm. Není-li tomu
tak, toto příslušenství může být
určeno pro kotoučové pily a nemělo
by být použito. Používejte pouze
příslušenství, které je uvedeno
v tabulce na konci této části návodu.
Provozní otáčky příslušenství musí
přesahovat otáčky uvedené na
výrobním štítku nářadí.
Montáž krytů
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí a odpojte nářadí od zdroje
napájení. Před opětovným připojením
nářadí stiskněte a uvolněte spouštěcí
spínač, abyste se ujistili, zda je nářadí
vypnuto.
11
UPOZORNĚNÍ: S touto bruskou musí
být používány ochranné kryty.
Používáte-li brusky DWE4050, DWE4051,
DWE4120, DWE4150 nebo DWE4151 pro
rozbrušování kovu nebo zdiva, MUSÍ být použit
kryt typu 1. Kryty typu 1 můžete zakoupit
u autorizovaných prodejců DEWALT.
POZNÁMKA: Nahlédněte prosím na Tabulku
příslušenství pro broušení a rozbrušování na
konci této části, kde jsou uvedeny ostatní typy
příslušenství, které mohou být použity s těmito
bruskami.
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ KRYTU TYPU ONETOUCH (TYP 27) (OBR. 2A)
POZNÁMKA: Je-li vaše bruska dodávána
s rychloupínacím krytem typu One-Touch, ujistěte
se, zda jsou před montáží tohoto krytu správně
nasazeny šroub, páčka a pružina.
1. Stiskněte uvolňovací páčku krytu (j).
2. Držte uvolňovací páčku krytu v otevřené
poloze a současně srovnejte výstupky (k) na
krytu s drážkami (l) na skříni převodovky.
3. Držte uvolňovací páčku krytu stále v otevřené
poloze a tlačte kryt dolů, dokud nedojde
k zapadnutí výstupků do drážek a potom
otočte krytem tak, aby došlo k jeho zajištění
v drážce na hřídeli převodovky. Uvolněte
páčku ochranného krytu.
4. S hřídelem otočeným směrem k sobě natočte
ochranný kryt ve směru pohybu hodinových
ručiček do požadované pracovní polohy.
Z důvodu zajištění maximální ochrany by
mělo být tělo ochranného krytu mezi hřídelí
a obsluhou.
5. Z důvodu usnadnění nastavení se může kryt
otáčet pouze ve směru pohybu hodinových
ručiček. POZNÁMKA: Uvolňovací páčka
krytu by měla zapadnout do jednoho ze
srovnávacích otvorů (m) na objímce krytu. Tak
je zajištěno bezpečné upevnění krytu. Kryt
může být přemístěn v opačném směru po
stisknutí uvolňovací páčky krytu.
6. Chcete-li kryt sejmout, proveďte výše uvedené
kroky 1 až 3 v opačném pořadí.
KRYT S MONTÁŽNÍM ŠROUBEM (OBR. 2B)
1. Položte úhlovou brusku na stůl hřídelem (b)
nahoru.
2. Srovnejte výstupky (k) se zářezy (l).
3. Stlačte kryt (f) směrem dolů a otočte jej do
požadované polohy.
4. Řádně utáhněte šroub (n).
12
5. Chcete-li ochranný kryt sejmout, povolte
šroub.
UPOZORNĚNÍ: Nemůže-li být
ochranný kryt utažen pomocí
seřizovacího šroubu, nářadí
nepoužívejte. Z důvodu omezení rizika
způsobení zranění svěřujte opravu
nebo výměnu ochranného krytu
autorizovanému servisu.
MONTÁŽ UZAVŘENÉHO KRYTU (TYP 1)
VAROVÁNÍ: Před montáží uzavřeného
krytu (typ 1) musí být provedena
demontáž šroubu, páčky a pružiny
krytu typu One-Touch. Sejmuté části
musí být uschovány, aby mohly být
znovu použity při montáži krytu typu
One-Touch. Označení polohy těchto
dílů před demontáží vám pomůže při
jejich opětovné montáži.
1. Uvolněte západku krytu. Srovnejte
výstupky (k) na krytu s drážkami (l) na skříni
převodovky.
2. Stlačte ochranný kryt dolů tak, aby došlo
k zaskočení výstupku krytu a aby se kryt volně
otáčel v drážce na hřídeli skříně převodovky.
3. Nastavte kryt do požadované pracovní polohy.
Z důvodu zajištění maximální ochrany by
mělo být tělo ochranného krytu mezi hřídelí
a obsluhou.
4. Zajistěte západku krytu, aby došlo k jeho
zajištění na krytu skříně převodovky. Jakmile
bude západka v poloze zajištěno, mělo by
být znemožněno otáčení krytem rukou. Je-li
otáčení krytem možné, utáhněte seřizovací
šroub s upínací páčkou v poloze zajištěno.
Nepracujte s bruskou, je-li ochranný kryt
uvolněn nebo je-li upínací páčka v poloze
uvolněno.
5. Chcete-li ochranný kryt sejmout, uvolněte
západku krytu a otočte kryt tak, aby byly
srovnány šipky a vysuňte kryt nahoru.
POZNÁMKA: Dojde-li časem k uvolnění
uzavřeného krytu (typ 1), utáhněte seřizovací
šroub s upínací páčkou v poloze zajištěno.
UPOZORNĚNÍ: Nemůže-li být
ochranný kryt utažen pomocí
seřizovacího šroubu, nářadí
nepoužívejte. Z důvodu omezení rizika
způsobení zranění svěřujte opravu
nebo výměnu ochranného krytu
autorizovanému servisu.
POZNÁMKA: Neutahujte
seřizovací šroub s upínací páčkou
v poloze uvolněno. Mohlo by dojít
k nezjistitelnému poškození krytu nebo
montážního náboje.
Montáž a demontáž brusného
nebo rozbrušovacího kotouče
(obr. 1, 4, 5)
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte poškozené
kotouče.
1. Položte nářadí na stůl krytem nahoru.
2. Nasaďte podpěrnou přírubu (d) správně na
hřídel (b) (obr. 4).
3. Položte kotouč (p) na podpěrnou přírubu (d).
Připevňujete-li kotouč s vyvýšeným středem,
ujistěte se, zda je vyvýšený střed (o) otočen
směrem k podpěrné přírubě (d).
4. Našroubujte na hřídel (b) závitovou upínací
matici (e) (obr. 5):
a. Při montáži brusného kotouče musí kroužek
na závitové upínací matici (e) směřovat ke
kotouči (obr. 5A).
b. Při montáži rozbrušovacího kotouče musí
kroužek na závitové upínací matici (e)
směřovat od kotouče (obr. 5B).
5. Stiskněte zajišťovací tlačítko hřídele (a)
a otáčejte hřídelem (b), dokud nedojde k jeho
zajištění.
6. Utáhněte závitovou upínací matici (e) pomocí
dodaného šestihranného klíče nebo pomocí
klíče se dvěma kolíky.
7. Uvolněte zajištění hřídele.
8. Chcete-li kotouč sejmout, povolte závitovou
upínací matici (e) pomocí dodaného
šestihranného klíče nebo klíče se dvěma
kolíky.
POZNÁMKA: Broušení hran a řezání může být
prováděno s kotouči typu 27 zkonstruovanými
a určenými pro tento účel. Kotouče s tloušťkou
6 mm jsou určeny k broušení ploch, zatímco
kotouče s tloušťkou 3 mm jsou určeny k broušení
hran. Řezání může být prováděno pomocí kotouče
typu 1 a krytu typu 1.
Montáž drátěných kartáčů
a drátěných kotoučů
Drátěné misky nebo drátěné kotouče šroubujte
přímo na hřídel se závitem bez použití přírub.
Používejte pouze drátěné kartáče nebo kotouče
se závitovým středem M14. Při použití drátěných
kartáčů nebo kotoučů musí být použit ochranný
kryt typ 27.
UPOZORNĚNÍ: Při manipulaci
s drátěnými kartáči a kotouči
používejte pracovní rukavice. Mohou
být ostré.
UPOZORNĚNÍ: Při montáži nebo
při provozu se drátěné kotouče
nebo kartáče nesmí dotýkat krytu.
Na příslušenství může být skryté
poškození, které způsobí rozpad
a oddělení jednotlivých drátů z kotouče
či misky.
1. Kotouč na hřídel našroubujte rukou.
2. Stiskněte tlačítko zajištění hřídele a pomocí
klíče, kterým zajistíte upínací stopku, proveďte
utažení drátěného kotouče nebo kartáče.
3. Chcete-li kotouč sejmout, provádějte výše
uvedené kroky v obráceném pořadí.
POZNÁMKA: Není-li upínací stopka
kotouče před spuštěním brusky
správně usazena, může dojít k nářadí
nebo kotouče.
Montáž a demontáž podpěrné
podložky/listu brusného
papíru (obr. 1)
1. Položte nářadí na stůl nebo jinou rovnou
plochu tak, aby kryt směřoval nahoru.
2. Sejměte podpěrnou přírubu (d).
3. Nasaďte správně na hřídel (b) pryžovou
podpěrnou podložku.
4. Nasaďte na pryžovou podpěrnou podložku list
brusného papíru.
5. Našroubujte na hřídel závitovou upínací
matici (e). Kroužek na závitové upínací matici
musí být otočen směrem k pryžové podpěrné
podložce.
6. Stiskněte zajišťovací tlačítko hřídele (a)
a otáčejte hřídelem (b), dokud nedojde k jeho
zajištění.
7. Utáhněte závitovou upínací matici (e) pomocí
dodaného šestihranného klíče nebo pomocí
klíče se dvěma kolíky.
8. Uvolněte zajištění hřídele.
9. Chcete-li pryžovou podpěrnou podložku
sejmout, povolte závitovou upínací matici (e)
pomocí dodaného šestihranného klíče nebo
klíče se dvěma kolíky.
13
Montáž drátěného kartáče
Našroubujte drátěný kartáč přímo na hřídel, aniž
byste použili distanční kroužek a závitovou přírubu.
Před použitím
• Namontujte ochranný kryt a vhodný
kotouč nebo disk. Nepoužívejte nadměrně
opotřebované kotouče.
• Ujistěte se, zda je správně namontována
vnitřní i vnější příruba. Dodržujte pokyny
uvedené v částech Tabulka příslušenství pro
broušení a řezání.
• Zkontrolujte, zda se kotouč otáčí ve stejném
směru, jaký zobrazují šipky na příslušenství
a na nářadí.
• Nepoužívejte poškozené příslušenství.
Před každým použitím zkontrolujte každé
příslušenství. U brusných kotoučů zkontrolujte,
zda nejsou prasklé nebo zda nejsou
odštípnuté. U opěrných podložek zkontrolujte,
zda nejsou prasklé, potrhané nebo nadměrně
opotřebované. U drátěných kartáčů
zkontrolujte, zda nejsou uvolněny nebo
popraskány jednotlivé dráty. Dojde-li k pádu
elektrického nářadí nebo jeho příslušenství,
zkontrolujte, zda nedošlo k poškození a je-li to
nutné, použijte nepoškozené příslušenství. Po
kontrole a montáži příslušenství se postavte
vy i ostatní osoby tak, abyste stáli mimo
rovinu rotujícího příslušenství a na jednu
minutu spusťte nářadí v maximálních otáčkách
naprázdno. Během této testovací doby se
poškozené příslušenství obvykle zničí.
OBSLUHA
Pokyny pro použití
• Panely a jakékoli příliš velké
obrobky podepřete, abyste minimalizovali riziko sevření kotouče
a zpětného rázu. Velké obrobky mají
působením vlastní hmotnosti tendenci
se prohýbat. Podpěry musí být umístěny pod obrobkem na obou stranách
v blízkosti čáry řezu a v blízkosti
okrajů obrobku.
• Při práci s tímto nářadím vždy
používejte odpovídající pracovní
rukavice.
• Při provozu dochází k velkému
zahřívání skříně převodovky.
• Vyvíjejte na nářadí pouze mírný
přítlak. Nevyvíjejte na kotouč boční
tlak.
• Vyvarujte se přetěžování nářadí.
Dojde-li k přehřátí nářadí, nechejte jej
několik minut v chodu naprázdno.
• Vyvarujte se přetěžování nářadí.
Dojde-li k přehřátí nářadí, nechejte
jej několik minut v chodu naprázdno,
aby došlo k jeho vychladnutí.
Nedotýkejte se příslušenství, dokud
nedojde k jeho vychladnutí. Při
provozu nářadí dochází k velkému
zahřívání kotoučů.
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
• Nikdy nepracujte s brusnými miskami
bez řádně upevněného vhodného
ochranného krytu.
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí a odpojte nářadí od zdroje
napájení. Před opětovným připojením
nářadí stiskněte a uvolněte spouštěcí
spínač, abyste se ujistili, zda je nářadí
vypnuto.
• Nepoužívejte toto elektrické nářadí se
stojanem pro řezání.
VAROVÁNÍ:
• Zajistěte, aby byl broušený nebo
řezaný materiál řádně upnutý.
14
• Zajistěte a podepřete obrobek. Pro
zajištění a upnutí obrobku k stabilní
podpěře používejte svorky nebo
svěrák. Upnutí a podepření obrobku
je velmi důležité, aby bylo zabráněno
pohybu obrobku a ztrátě kontroly.
Pohyb obrobku nebo ztráta kontroly
mohou vytvářet nebezpečné situace,
které mohou vést k způsobení
zranění.
• Nikdy nepoužívejte deformované
prvky společně s pojenými brusnými
výrobky.
• Uvědomte si, že se po vypnutí nářadí
bude kotouč ještě chvíli otáčet.
Správná poloha rukou (obr. 1,
6)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY držte nářadí
pevně a očekávejte nenadálé reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli jednu
ruku na boční rukojeti (c) a druhou ruku na těle
nářadí, jako na obr. 1.
Spínače
UPOZORNĚNÍ: Při spuštění nářadí,
během jeho použití a dokud se kotouč
nebo příslušenství nepřestane otáčet,
držte pevně boční rukojeť a tělo nářadí,
abyste neztratili kontrolu nad nářadím.
Před odložením nářadí se ujistěte, zda
došlo k úplnému zastavení kotouče.
POZNÁMKA: Z důvodu zamezení neočekávaných
pohybů nářadí nezapínejte a nevypínejte nářadí,
je-li v zátěži. Před kontaktem s obrobkem nechejte
brusku rozběhnout do maximálních otáček. Před
vypnutím zvedněte nářadí s povrchu obrobku.
Před odložením nářadí počkejte, dokud se zcela
nezastaví.
POSUVNÝ SPÍNAČ (OBR. 3)
(DWE4050, DWE4051, DWE4150, DWE4151)
VAROVÁNÍ: Před připojením nářadí
k napájecímu zdroji se stisknutím
a uvolněním zadní části spínače
ujistěte, zda je posuvný spínač
v poloze vypnuto. Po každém
přerušení napájení nářadí, například
při aktivaci přerušovače nebo jističe, při
náhodném odpojení napájecího kabelu
nebo při výpadku proudu se vždy výše
uvedeným postupem ujistěte, zda je
posuvný spínač v poloze vypnuto.
Je-li posuvný spínač zajištěn v poloze
zapnuto a je-li nářadí připojeno
k napájecímu napětí, dojde k jeho
okamžitému spuštění.
Chcete-li nářadí spustit, přesuňte posuvný spínač
zapnuto/vypnuto (g) směrem k přední části nářadí.
Chcete-li nářadí vypnout, posuvný spínač zapnuto/
vypnuto uvolněte.
Chcete-li použít nepřetržitý provoz, posuňte
spínač směrem k přední části nářadí a zatlačte
přední část spínače dovnitř. Chcete-li nářadí
v nepřetržitém provozu zastavit, stiskněte zadní
část posuvného spínače a uvolněte jej.
SPOUŠTĚCÍ SPÍNAČ S PÁČKOU (OBR. 3)
(DWE4120)
1. Chcete-li nářadí zapnout, zatlačte odjišťovací
páčku (i) směrem k zadní části nářadí a potom
stiskněte spouštěcí spínač (h). Nářadí bude
v chodu, dokud bude tento spínač stisknutý.
2. Nářadí vypnete uvolněním tohoto spouštěcího
spínače.
Zajištění hřídele (obr. 1)
Nářadí je vybaveno tlačítkem pro zajištění
hřídele (a), které zabraňuje otáčení hřídele při
montáži nebo demontáži kotoučů. Používejte
zajištění hřídele pouze po vypnutí nářadí, po
odpojení napájecího kabelu a po úplném zastavení
nářadí.
POZNÁMKA: Z důvodu omezení
rizika poškození nářadí nepoužívejte
zajištění hřídele, je-li nářadí v chodu.
Mohlo by dojít k poškození nářadí
a namontované příslušenství by se
mohlo uvolnit a způsobit zranění
obsluhy.
Chcete-li hřídel zajistit, stiskněte tlačítko zajištění
hřídele a otáčejte hřídelem, dokud nedojde
k zablokování jeho pohybu.
Práce s kovy
Používáte-li nářadí pro práci s kovy, ujistěte se,
zda je zapojen proudový chránič (RCD), aby byla
omezena zbytková rizika související s kovovými
pilinami.
Dojde-li k přerušení napájení, které bude
způsobeno proudovým chráničem (RCD), svěřte
kontrolu nářadí autorizovanému servisu DEWALT.
VAROVÁNÍ: V extrémních provozních
podmínkách při práci s kovy může
dojít k nahromadění vodivých
kovových pilin uvnitř nářadí. To může
vést k poškození ochranné izolace
uvnitř nářadí a k potenciálnímu riziku
způsobení úrazu elektrickým proudem.
Chcete-li zabránit nahromadění kovových pilin
uvnitř nářadí, doporučujeme vám, abyste každý
den prováděli čištění větracích drážek. Viz část
Údržba.
Řezání kovu
Při řezání kovů používejte přiměřenou rychlost
posuvu, která je přizpůsobena řezanému
materiálu. Nevyvíjejte na kotouč nadměrný tlak
a nenaklánějte nebo nekývejte s nářadím.
Nesnižujte provozní otáčky řezného kotouče
vyvíjením bočního tlaku na tento kotouč.
Toto nářadí se musí při práci pohybovat vždy
směrem nahoru. V jiném případě hrozí riziko
nekontrolovaného vybočení z prováděného řezu.
15
Při řezání profilů a hranatých tyčí je nejlepším
řešením zahájení řezu u nejmenšího průřezu.
napájení. Před opětovným připojením
nářadí stiskněte a uvolněte spouštěcí
spínač, abyste se ujistili, zda je nářadí
vypnuto.
Hrubé broušení
Nikdy nepoužívejte pro hrubé broušení řezné
kotouče. Vždy používejte kryt typu 27.
Odpojovací uhlíky
Nejlepších výsledků při hrubém broušení
dosáhnete při nastavení nářadí v úhlu 30° až 40°.
Pohybujte s nářadím dopředu a dozadu a nářadí
přiměřeně přitlačujte. Tímto způsobem nebude
docházet k nadměrnému zahřívání obrobku,
nedojde k změně jeho barvy a nebude docházet
k vytváření drážek.
Motor bude automaticky zastaven, což znamená,
že se blíží konec provozní životnosti uhlíků a že
musí být provedena údržba nářadí. Uhlíky nejsou
opravitelné. Odevzdejte nářadí autorizovanému
servisu DEWALT.
Řezání kamenů
Toto nářadí může být používáno pouze pro
suché řezání. Pro řezání kamenů je nejvhodnější
diamantový řezný kotouč. Při této práci vždy
používejte ochrannou masku proti prachu.
Pracovní rada
Při řezání drážek do nosných stěn buďte
maximálně opatrní. Pro řezání drážek do
nosných stěn jsou v různých zemích platné
specifické předpisy. Tyto předpisy musí být
vždy přísně dodržovány. Před zahájením práce
proveďte konzultaci s odpovědnou osobou,
architektem nebo pracovníkem stavebního dozoru.
Použití lamelových kotoučů
VAROVÁNÍ: NAHROMADĚNÍ
kovových pilin. Časté použití
lamelových kotoučů při práci s kovy
může vést k zvýšenému riziku úrazu
elektrickým proudem. Chcete-li omezit
toto riziko, připojte před použitím
proudový chránič (RCD) a každý den
provádějte čištění větracích drážek
pomocí suchého stlačeného vzduchu
podle níže uvedených pokynů pro
údržbu nářadí.
ÚDRŽBA
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak, aby
pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí a odpojte nářadí od zdroje
16
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, ofoukejte nářadí
proudem suchého stlačeného vzduchu.
Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společnosti
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být
použití takového příslušenství s tímto
nářadím velmi nebezpečné. Chceteli snížit riziko zranění, používejte
s tímto nářadím pouze příslušenství
doporučené společností DEWALT.
Další informace týkající se vhodného příslušenství
získáte u autorizovaného prodejce.
D
b
Délka
[mm] Minimální Obvodová závitového
otáčky
rychlost
otvoru
[min.-1]
[m/s]
d
[mm]
115
6
22,23
11 000
80
-
b 125
6
22,23
11 000
80
-
115
-
-
11 000
80
-
125
-
-
11 000
80
-
75
30
M14
11 000
45
16,0
115 12
M14
11 000
80
16,0
125 12
M14
11 000
80
16,0
Max.
[mm]
d
D
D
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
d
b
D
D
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
likvidován v běžném domácím odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej
spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li využít výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který zařízení
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
17
TABULKA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BROUŠENÍ
A ROZBRUŠOVÁNÍ
Typ ochranného
krytu
Příslušenství
Popis
Montáž na brusku
Brusný kotouč
s prohloubeným středem
KRYT TYP 27
Ochranný kryt typ 27
Lamelový
kotouč
Drátěné
kotouče
Podpěrná příruba
Kotouč s prohloubeným středem
typ 27
Závitová upínací matice
Drátěné
kotouče se
závitovou
maticí
Ochranný kryt typ 27
Drátěný kotouč
Drátěný
miskový
kotouč se
závitovou
maticí
Ochranný kryt typ 27
Drátěný kartáč
Podpěrná
podložka/
brusný papír
Ochranný kryt typ 27
Pryžová podpěrná podložka
Brusný papír
Závitová upínací matice
18
TABULKA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BROUŠENÍ
A ROZBRUŠOVÁNÍ (pokračování)
Typ ochranného
krytu
Příslušenství
Popis
Montáž na brusku
Kotouč pro
rozbrušování
zdiva, pojený
KRYT TYP 1
Ochranný kryt typ 1
Kotouč pro
rozbrušování
kovu, pojený
Podpěrná příruba
Diamantové
rozbrušovací
kotouče
KRYT TYP 1
Rozbrušovací kotouč
NEBO
Závitová upínací matice
KRYT TYP 27
zst00241766 - 21-07-2014
19
20
21
22
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising