DWE4051 | DeWalt DWE4051 SMALL ANGLE GRINDER Type 2 instruction manual

511112-24 SK
Preložené z pôvodného návodu
DWE4050
DWE4051
DWE4120
DWE4150
DWE4151
Obrázok 1
a
c
g
c
j
f
b
d
p
e
Obrázok 2A
Obrázok 2B
m
f
k
f
l
k
l
j
n
l
b
2
Obrázok 3
DWE4120
g
i
Obrázok 4
Obrázok 5
h
e
p
e
o
d
b
p
A
d
e
p
o
d
b
b
B
Obrázok 6
3
UHLOVÉ BRÚSKY DWE4050, DWE4051,
DWE4120, DWE4150, DWE4151
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT. Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie
vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov profesionálneho
elektrického náradia.
Technické údaje
Napájacie napätie
Veľká Británia a Írsko
Typ
Príkon
Otáčky naprázdno/menovité otáčky
Priemer kotúča
Závit vretena
Dĺžka vretena
Hmotnosť
mm
kg
DWE4050
230
230/115
2
800
11 800
115
M14
14,2
1,8*
DWE4051
230
2
800
11 800
125
M14
14,2
1,9*
DWE4120
230
1
900
11 800
115
M14
14,2
2,05*
DWE4150
230
230/115
1
900
11 800
115
M14
14,2
2,0*
DWE4151
230
1
900
11 800
125
M14
14,2
2,05*
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
90,5
3,0
101,3
3,0
90,5
3,0
101,3
3,0
91,5
3,0
102,5
3,0
91,5
3,0
102,5
3,0
91,5
3,0
102,5
3,0
V
V
W
min-1
mm
* hmotnosť vrátane bočnej rukoväti a krytu
LPA (akustický tlak)
KPA (odchýlka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchýlka akustického výkonu)
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) určená podľa normy EN 60745:
Hodnota vibrácií ah povrchové brúsenie
ah,AG =
Odchýlka K =
m/s²
m/s²
9,4
1,5
9,4
1,5
11,0
1,5
11,0
1,5
11,0
1,5
Hodnota vibrácií ah kotúčové brúsenie
ah,DS =
Odchýlka K =
m/s²
m/s²
7,5
1,5
7,5
1,5
6,8
1,5
6,8
1,5
6,8
1,5
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente bola
meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN 60745 a môže sa použiť
na vzájomné porovnanie jednotlivých náradí medzi
sebou. Táto hodnota sa môže použiť na predbežný
odhad vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak je však
náradie použité na rôzne aplikácie
s rozmanitým príslušenstvom alebo
ak sa vykonáva jeho nedostatočná
údržba, veľkosť vibrácií môže byť
odlišná. Tak sa môže počas celkovej
práce čas pôsobenia vibrácií na
obsluhu značne predĺžiť.
4
Odhad miery pôsobenia vibrácií na
obsluhu by mal tiež počítať s časom,
keď je náradie vypnuté alebo keď je
v chode naprázdno. Počas celkového
pracovného času sa tak môže čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu značne
skrátiť.
Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia
obsluhu pred účinkom vibrácií, ako sú:
údržba náradia a jeho príslušenstva,
udržovanie rúk v teple, organizácia
spôsobu práce.
Poistky
Európa
Náradie 230 V
10 A v napájacej sieti
Veľká Británia a Írsko
Náradie 230 V
13 A v zástrčke prívodného kábla
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod
na obsluhu a venujte pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k spôsobeniu vážneho alebo
smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením
zranenia, ktorý, ak sa mu nezabráni,
môže viesť k poškodeniu zariadenia.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
12
DWE4050, DWE4051, DWE4120, DWE4150,
DWE4151
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto
výrobky popisované v časti Technické údaje
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/
EC, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smerníc
2004/108/EC a 2011/65/EÚ. Ďalšie informácie
Vám poskytne zástupca spoločnosti DEWALT na
nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú
uvedené na zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident oddelenia pre vývoj a konštrukciu
výrobkov
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
1. 9. 2012
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento návod
na obsluhu.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny na prácu s elektrickým
náradím
VAROVANIE! Prečítajte si všetky
bezpečnostné výstrahy a všetky
pokyny. Nedodržanie uvedených
varovaní a pokynov môže viesť
k úrazu elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
Označenie „elektrické náradie“ vo všetkých
varovaniach odkazuje na vaše náradie napájané
zo siete (je vybavené prívodným káblom) alebo
náradie napájané akumulátorom (bez prívodného
kábla).
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Udržujte pracovný priestor čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený
pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu
úrazov.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého
prachu alebo výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
5
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku
nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napríklad potrubia, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Pri
uzemnení vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do
elektrického náradia voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie alebo posúvanie
náradia a neťahajte zaň, ak chcete
náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými,
horúcimi a ostrými predmetmi alebo
pohyblivými časťami. Poškodený alebo
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
e) Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
f) Ak musíte s elektrickým náradím
pracovať vo vlhkom prostredí, použite
napájací zdroj s prúdovým chráničom
(RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD)
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
vykonávate a pri práci s náradím
pracujte s rozvahou. Nepoužívajte
elektrické náradie, ak ste unavení alebo
ak ste pod vplyvom drog, alkoholu
alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s elektrickým náradím môže viesť
k vážnemu úrazu.
b) Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky ako respirátor, protišmyková
pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach,
znižujú riziko poranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred
vložením akumulátora a pred zdvihnutím
alebo prenášaním náradia skontrolujte,
6
d)
e)
f)
g)
či je vypnutý hlavný vypínač. Prenášanie
elektrického náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie prívodného kábla
k elektrickej sieti, ak je hlavný vypínač náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Nastavovacie
kľúče ponechané na náradí môžu byť
zachytené rotujúcimi časťami náradia
a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožnená lepšia kontrola nad náradím
v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
vaše vlasy, odev a rukavice nedostali do
kontaktu s pohyblivými časťami. Voľný
odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
pohyblivými dielmi zachytené.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom
na pripojenie odsávacieho zariadenia,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu
funkciu. Použitie týchto zariadení môže
znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nepreťažujte elektrické náradie.
Používajte na vykonávanú prácu
správny typ elektrického náradia. Pri
použití správneho typu náradia bude práca
vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
b) Ak nie je možné hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Každé elektrické náradie s nefunkčným
hlavným vypínačom je nebezpečné a musí
sa opraviť.
c) Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslušenstva alebo ak
náradie nepoužívate, odpojte zástrčku
prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú
riziko náhodného zapnutia náradia.
d) Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte tomu, aby bolo
toto náradie použité osobami, ktoré nie
sú oboznámené s jeho obsluhou alebo
s týmto návodom. Elektrické náradie
je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
e) Vykonávajte údržbu elektrického
náradia. Skontrolujte vychýlenie
alebo zablokovanie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod
f)
g)
náradia. Ak je náradie poškodené,
nechajte ho pred použitím opraviť. Veľa
nehôd býva spôsobených nedostatočnou
údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými čepeľami sú menej náchylné na
zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi
manipuluje.
Elektrické náradie, príslušenstvo, držiaky
nástrojov atď., používajte podľa týchto
pokynov a berte do úvahy podmienky
pracovného prostredia a prácu, ktorú
budete vykonávať. Použitie elektrického
náradia na iné účely, než na aké je určené,
môže byť nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Zverte opravu Vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude
používať výhradne originálne náhradné
dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
ZVLÁŠTNE DOPLNKOVÉ
BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY
Bezpečnostné pokyny pre
všetky pracovné operácie
BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA SPOLOČNÉ
PRE BRÚSENIE, KEFOVANIE ALEBO
ODREZÁVANIE:
a) Toto elektrické náradie bolo skonštruované
tak, aby pracovalo ako brúska, drôtená
kefa alebo rozbrusovačka. Preštudujte si
všetky bezpečnostné výstrahy, pokyny,
obrázky a technické údaje uvedené
pre toto náradie. Nedodržanie všetkých
nižšie uvedených pokynov môže viesť
k úrazu elektrickým prúdom, k požiaru alebo
k vážnemu zraneniu.
b) Vykonávanie operácií, ako sú leštenie,
nie je s týmto elektrickým náradím
odporúčané. Pracovné operácie, na ktoré
nie je toto elektrické náradie určené, môžu
vytvárať rizikové situácie, pri ktorých môže
dôjsť k zraneniu.
c) Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je
výslovne skonštruované alebo odporúčané
výrobcom náradia. Aj keď sa s vaším
elektrickým náradím môže použiť takéto
príslušenstvo, neznamená to, že je zaistená
bezpečná práca s týmto náradím.
d) Menovité otáčky príslušenstva musia
byť minimálne rovné maximálnym
otáčkam vyznačeným na štítku náradia.
Príslušenstvo, ktoré sa otáča rýchlejšie, než
sú jeho povolené maximálne otáčky, sa môže
roztrhnúť alebo rozlomiť.
e) Vonkajší priemer a hrúbka Vášho
príslušenstva musí zodpovedať
prevádzkovej kapacite Vášho elektrického
náradia. Pri použití príslušenstva nesprávnej
veľkosti nie je možné zaistiť zodpovedajúcu
bezpečnosť a ovládateľnosť náradia.
f) Veľkosť upínacieho otvoru kotúčov,
prírub, podporných podložiek alebo iného
príslušenstva musí presne zodpovedať
priemeru hnacieho hriadeľa elektrického
náradia. Kotúče s upínacími otvormi,
ktoré nezodpovedajú montážnym dielom
elektrického náradia, sa nebudú točiť stabilne,
budú nadmerne vibrovať a môžu spôsobiť
stratu kontroly.
g) Nepoužívajte poškodené príslušenstvo.
Pred každým použitím skontrolujte každé
príslušenstvo. Pri brúsnych kotúčoch
skontrolujte, či nie sú prasknuté alebo
či nie sú odštiepené. Pri oporných
podložkách skontrolujte, či nie sú
prasknuté, potrhané alebo nadmerne
opotrebované. Pri drôtených kefách
skontrolujte, či nie sú uvoľnené alebo
popraskané jednotlivé drôty. Ak dôjde
k pádu elektrického náradia alebo jeho
príslušenstva, skontrolujte, či nedošlo
k poškodeniu a ak je to nutné, použite
nepoškodené príslušenstvo. Po kontrole
a montáži príslušenstva sa postavte Vy
aj ostatné osoby tak, aby ste stáli mimo
roviny rotujúceho príslušenstva a na jednu
minútu zapnite náradie pri maximálnych
otáčkach naprázdno. V tomto testovacom
čase sa poškodené príslušenstvo obvykle
zničí.
h) Používajte prvky osobnej ochrany.
V závislosti od druhu použitia si nasaďte
ochrannú masku, či ochranné alebo
bezpečnostné okuliare. Podľa situácie
používajte masku proti prachu, chrániče
sluchu, rukavice a pracovnú zásteru
schopnú zachytiť čiastočky brusiva alebo
fragmenty obrobku. Ochrana zraku musí
byť schopná zastaviť odletujúce nečistoty
vznikajúce pri rôznych pracovných operáciách.
Maska proti prachu alebo respirátor musí
filtrovať čiastočky vznikajúce pri Vašej práci.
Dlhodobé vystavenie vysokej intenzite hluku
môže spôsobiť stratu sluchu.
i) Okolité osoby držte v bezpečnej
vzdialenosti od pracovného priestoru.
7
Každý, kto vstupuje do pracovného
priestoru, musí byť vybavený prvkami
osobnej ochrany. Fragmenty obrobku alebo
úlomky kotúča môžu odlietavať a spôsobiť
úraz i mimo priameho miesta práce.
j) Pri vykonávaní prác, pri ktorých môže
dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja
so skrytým elektrickým vedením alebo
s vlastným prívodným káblom, držte
náradie za izolované povrchy. Pri kontakte
pracovného príslušenstva so „živým“ vodičom
spôsobia neizolované kovové časti náradia
obsluhe úraz elektrickým prúdom.
k) Veďte napájací kábel mimo priestoru
rotujúceho príslušenstva. Pri strate kontroly
môže dôjsť k preseknutiu alebo obrúseniu
kábla a Vaša ruka môže byť zachytená
a vtiahnutá do rotujúceho príslušenstva.
l) Nikdy neodkladajte náradie, kým nedôjde
k úplnému zastaveniu pracovného
nástroja. Rotujúce príslušenstvo sa môže
zaryť do povrchu, čo môže spôsobiť stratu
vašej kontroly nad náradím.
m) Nezapínajte elektrické náradie, ak ho
prenášate v ruke vedľa tela. Náhodný
kontakt s rotujúcim príslušenstvom by
mohol spôsobiť zachytenie Vášho oblečenia
a kontakt príslušenstva s Vaším telom.
n) Pravidelne čistite ventilačné otvory
elektrického náradia. Ventilátor motora
odvádza prachové nečistoty z vnútorného
priestoru von a nadmerné hromadenie
kovových čiastočiek môže spôsobiť úraz
elektrickým prúdom.
o) Nepoužívajte elektrické náradie v blízkosti
horľavých materiálov. Iskry môžu spôsobiť
vznietenie týchto horľavín.
p) Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré vyžaduje
chladenie kvapalinou. Použitie vody
alebo inej chladiacej kvapaliny môže viesť
k smrteľnému úrazu elektrickým prúdom alebo
k inému zraneniu.
ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ
POKYNY PRE VŠETKY
PRACOVNÉ OPERÁCIE
Príčiny spätného rázu
a prevencia pred spätným
rázom
Spätný ráz je náhlou reakciou na zovretie alebo
zaseknutie otáčajúceho sa kotúča, podpornej
podložky, kefy alebo akéhokoľvek iného
8
príslušenstva. Zovretie alebo zaseknutie spôsobuje
rýchle zablokovanie rotujúceho príslušenstva,
ktoré ešte navyše v bode kontaktu spôsobí stratu
kontroly nad náradím a jeho pohyb v opačnom
smere, než je smer otáčania príslušenstva.
Ak je napríklad brúsny kotúč zovretý alebo
zaseknutý v obrobku, hrana kotúča sa v mieste
kontaktu s obrobkom môže zarezať hlbšie a môže
tak spôsobiť vyskočenie kotúča smerom hore
alebo spätný ráz. Kotúč môže vyskočiť smerom
k obsluhe alebo od obsluhy, v závislosti od smeru
pohybu kotúča v bode, kde došlo k jeho zovretiu.
Za týchto podmienok môžu brúsne kotúče aj
prasknúť.
K spätnému rázu dochádza v dôsledku
nesprávneho použitia alebo nesprávnych
pracovných postupov alebo prevádzkových
podmienok. Spätnému rázu môžete zabrániť
dodržiavaním nižšie uvedených opatrení:
a) Držte náradie stále pevne a majte postoj
a ruky v takej polohe, aby ste boli stále
pripravení kompenzovať sily spätného
rázu. Vždy používajte prídavnú rukoväť, ak
je vo vybavení náradia, aby bola zaručená
maximálna ovládateľnosť pri spätnom
ráze alebo pri momentových reakciách
pri zapnutí náradia. Používateľ náradia
môže zvládať momentové reakcie alebo sily
spätného rázu, ak sa robia správne opatrenia.
b) Nikdy nevkladajte ruky do blízkosti
rotujúceho príslušenstva. Môže dôjsť
k spätnému rázu príslušenstva cez Vaše ruky.
c) Nezaujímajte taký postoj, keď Vás môže
pohyb náradia pri spätnom ráze zasiahnuť.
Spätný ráz vymrští náradie v opačnom smere,
než je smer otáčania kotúča v mieste zovretia.
d) Zvláštnu pozornosť venujte práci
vykonávanej v rohoch, práci s ostrými
hranami a pod. Zabráňte poskakovaniu
príslušenstva a jeho zablokovaniu. Rohy,
ostré hrany alebo kmitanie majú tendenciu
zachytávať rotujúce príslušenstvo, čo môže
spôsobiť stratu kontroly nad náradím alebo
spätný ráz.
e) Nepoužívajte rezbársky kotúč alebo
ozubený pílový kotúč. Pri použití týchto
kotúčov dochádza často k spätnému rázu
alebo ku strate kontroly nad náradím.
Bezpečnostné pokyny
týkajúce sa brúsenia
a rozbrusovania
a) Používajte iba typy kotúčov, ktoré sú
odporučené pre Vaše elektrické náradie
a príslušný kryt určený pre zvolený kotúč.
Kotúče, ktoré nie sú určené pre Vaše náradie,
nemôžu byť zodpovedajúcim spôsobom
chránené a sú nebezpečné.
b) Kryt musí byť na náradí bezpečne
pripevnený a musí byť umiestnený tak, aby
zaručoval maximálnu bezpečnosť a aby
bola pred užívateľom náradia obnažená
iba minimálna časť kotúča. Kryt pomáha
chrániť používateľa náradia pred odletujúcimi
úlomkami kotúča a pred náhodným kontaktom
s kotúčom a pred iskrami, ktoré môžu spôsobiť
vznietenie odevu.
c) Kotúče musia byť používané iba na
odporúčané aplikácie. Napríklad: Nebrúste
bočnou stranou rozbrusovacieho kotúča.
Rozbrusovacie kotúče sú určené na obvodové
brúsenie. Bočné sily pôsobiace na tieto kotúče
môžu spôsobiť ich roztrieštenie.
d) Vždy používajte nepoškodené príruby
kotúčov, ktoré majú správnu veľkosť
a tvar zodpovedajúci zvolenému kotúču.
Správne typy prírub podopierajú kotúč, a tak
znižujú riziko jeho prasknutia. Príruby pre
rozbrusovacie kotúče sa môžu odlišovať od
prírub pre brúsne kotúče.
e) Nepoužívajte opotrebované kotúče
z väčších brúsok. Kotúč určený pre väčšie
náradie nie je vhodný pre vyššie otáčky
menšieho náradia a môže prasknúť.
Doplnkové bezpečnostné
pokyny pre rozbrusovanie
a) Netlačte na rozbrusovací kotúč
a nevyvíjajte naň nadmerný tlak.
Nepokúšajte sa vytvárať príliš veľkú hĺbku
rezu. Prílišné namáhanie kotúča zvyšuje záťaž
a náchylnosť ku krúteniu alebo uviaznutiu
kotúča v reze a možnosť spätného rázu alebo
prasknutia kotúča.
b) Nestúpajte si v osi a za os rotujúceho
kotúča. Ak sa pohybuje kotúč pri pracovnej
operácii smerom od vášho tela, možný spätný
ráz môže vrhnúť náradie a rotujúci kotúč
priamo na vás.
c) Ak dôjde k zablokovaniu kotúča alebo
z akéhokoľvek dôvodu k prerušeniu rezu,
vypnite náradie a držte ho bez pohybu,
pokým nedôjde k úplnému zastaveniu
kotúča. Nikdy sa nepokúšajte vybrať kotúč
z rezu, ak je kotúč v pohybe, pretože by
mohlo dôjsť k spätnému rázu. Premýšľajte
a vykonávajte potrebné úpravy, aby ste
eliminovali príčinu zaseknutia rozbrusovacieho
kotúča.
d) Nezačínajte znovu rezanie v obrobku.
Počkajte, pokiaľ kotúč nedosiahne
maximálne otáčky a opatrne zasuňte
kotúč znovu do rezu. Ak je kotúč ponechaný
v obrobku a náradie je znovu spustené, kotúč
sa môže zaseknúť, môže vyskočiť z rezu
alebo môže dôjsť k spätnému rázu.
e) Panely a akékoľvek príliš veľké obrobky
si podoprite, aby ste minimalizovali riziko
zovretia kotúča a spätného rázu. Veľké
obrobky majú pôsobením vlastnej hmotnosti
tendenciu sa prehýbať. Podpery musia byť
umiestnené pod obrobkom na oboch stranách
v blízkosti čiary rezu a v blízkosti okrajov
obrobku.
f) Ak robíte zárezy a prierezy do stien alebo
do iných materiálov, za ktoré nevidíte,
buďte veľmi opatrní. Vyčnievajúci kotúč
môže spôsobiť prerezanie plynového alebo
vodovodného potrubia, elektrických vodičov
alebo predmetov, ktoré môžu spôsobiť spätný
ráz.
Bezpečnostné pokyny
týkajúce sa brúsenia
a) Nepoužívajte výrazne väčšie kotúče
brúsneho papiera. Pri výbere brúsneho
papiera dodržujte odporúčania výrobcu.
Väčšie kotúče brúsneho papiera, ktoré
presahujú brúsnu podložku, sa môžu roztrhnúť
a môžu spôsobiť zachytenie, natrhnutie kotúča
alebo spätný ráz.
Bezpečnostné výstrahy
špecifické pre použitie
drôtenej kefy
a) Uvedomte si, že štetiny drôtenej kefy sú
kefou odmršťované i počas normálneho
pretáčania. Nevyvíjajte na kefu nadmerný
tlak, aby nedochádzalo k príliš veľkému
namáhaniu štetín kefy. Štetiny kefy môžu
ľahko prepichnúť ľahký odev alebo pokožku.
b) Ak sa pri práci s kefou odporúča použiť
kryt, dbajte na to, aby sa drôtený kotúč
alebo kefa nedostali s krytom v žiadnom
prípade do kontaktu. Drôtené kotúče alebo
kefy môžu v dôsledku vykonávanej práce
alebo odstredivých síl zväčšiť svoj priemer.
Ďalšie bezpečnostné pokyny
pre brúsky
• Montážny závit príslušenstva musí
zodpovedať závitu na hriadeli brúsky. Na
príslušenstve upevňovanom pomocou prírub
9
musí priemer upínacieho otvoru príslušenstva
zodpovedať polohovaciemu priemeru príruby.
Príslušenstvo, ktoré nezodpovedá montážnym
prvkom na náradí, sa nebude otáčať
rovnomerne, bude nadmerne vibrovať a môže
spôsobiť stratu ovládateľnosti.
• Brúsna plocha kotúčov s prehĺbeným stredom
musí byť namontovaná pod rovinou okraja
ochranného krytu. Nesprávne namontovaný
kotúč, ktorý prečnieva cez okraj ochranného
krytu, nemôže byť zodpovedajúcim spôsobom
chránený.
• Nepoužívajte s týmto náradím kotúče
typu 11 (tanierové kotúče). Použitie
nesprávneho príslušenstva môže viesť
k spôsobeniu zranení.
• Vždy používajte bočnú rukoväť. Dotiahnite
riadne rukoväť. Bočná rukoväť by sa mala
používať stále, aby bola vždy zaručená
ovládateľnosť náradia.
Zvyškové riziká
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa
nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
Príklad:
2012 XX XX
Rok výroby
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 uhlovú brúsku
1 ochranný kryt
1 bočnú rukoväť
1 súpravu prírub
1 šesťhranný kľúč
1 návod na obsluhu
1 výkresovú dokumentáciu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času pozornému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1, 3)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho súčastí.
Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu
alebo k zraneniu.
– Poškodenie sluchu.
– Riziko zranenia spôsobené odletujúcimi
čiastočkami.
– Riziko popálenia spôsobené kontaktom
s príslušenstvom, ktoré sa zahrialo počas
použitia.
– Riziko zranenia spôsobené dlhodobým
použitím výrobku.
– Riziko vdychovania prachu z nebezpečných
látok.
Štítky na náradí
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod
na obsluhu.
b. Hriadeľ
c. Bočná rukoväť
d. Podporná príruba
e. Závitová upínacia matica
f. Kryt
g. Posuvný spínač
h. Spúšťací spínač (iba model DWE4120)
i. Odisťovacia páčka (iba model DWE4120)
j. Uvoľňovacia páčka ochranného krytu
POUŽITIE VÝROBKU
Používajte ochranu sluchu.
Uhlové brúsky DWE4050, DWE4051, DWE4120,
DWE4150, DWE4151 na náročné použitie sú
určené na profesionálne brúsenie, kefovanie
a rezanie.
Používajte ochranu zraku.
NEPOUŽÍVAJTE iné brúsne kotúče, než sú kotúče
s prehĺbeným stredom a lamelové kotúče.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Dátumový kód (p), ktorý obsahuje tiež rok výroby,
je vytlačený na kryte náradia.
10
a. Tlačidlo zaistenia hriadeľa
NEPOUŽÍVAJTE toto náradie vo vlhkom prostredí
alebo na miestach s výskytom horľavých kvapalín
alebo plynov.
Tieto výkonné uhlové brúsky sú elektrickým
náradím na profesionálne použitie.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak používajú toto zariadenie
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
• Tento výrobok nie je určený na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami,
s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto
osobám nebol stanovený dohľad, alebo ak
im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa
použitia výrobku osobou zodpovednou za
ich bezpečnosť. Deti by nemali byť nikdy
ponechané s týmto náradím bez dohľadu.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60745, a preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
VAROVANIE: Modely s napájacím
napätím 115 V sa musia používať
s bezpečnostným izolačným
transformátorom s uzemňovacou
mriežkou medzi primárnym
a sekundárnym vinutím.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí byť
nahradený špeciálne pripraveným káblom, ktorý
získate v autorizovanom servise DEWALT.
Výmena sieťovej zástrčky (iba
pre Veľkú Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
• Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
VAROVANIE: K uzemňovacej svorke
nesmie byť pripojený žiadny vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné, použite
iba schválený typ kábla sa 3 vodičmi, ktorý je
vhodný pre príkon tohto náradia (pozri Technické
údaje). Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm2.
Maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia navíjacieho kábla odviňte vždy
celú dĺžku kábla.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy vypnite náradie a odpojte
náradie od zdroja napájania. Pred
opätovným pripojením náradia stlačte
a uvoľnite hlavný vypínač, aby ste sa
uistili, či je náradie vypnuté.
Montáž bočnej rukoväti (obr. 1)
VAROVANIE: Pred použitím náradia
skontrolujte, či je rukoväť riadne
utiahnutá.
Naskrutkujte bočnú rukoväť (c) pevne do jedného
z otvorov na jednej alebo druhej strane skrine
prevodovky. Bočná rukoväť by sa mala používať
stále, aby bola vždy zaručená ovládateľnosť
náradia.
Príslušenstvo a doplnky
Pre použitie s príslušenstvom brúsky je veľmi
dôležité zvoliť správne ochranné kryty, podperné
podložky a príruby. Postupujte podľa tabuľky
nachádzajúcej sa na konci tejto časti, kde
nájdete informácie týkajúce sa voľby správneho
príslušenstva.
POZNÁMKA: Hrany sa môžu brúsiť brúsnymi
kotúčmi typu 27, ktoré sú určené a navrhnuté na
tento účel.
VAROVANIE: Pracovné príslušenstvo
musí byť dimenzované najmenej
na otáčky vyznačené na náradí.
Kotúče a iné príslušenstvo, ktoré
sa otáčajú vyššími otáčkami, môžu
prasknúť a môžu spôsobiť zranenie.
Príslušenstvo so závitom musí byť
vybavené závitom M14. Každé
príslušenstvo bez závitu musí
byť vybavené upínacím otvorom
s priemerom 22 mm. Ak nie je tomu
tak, toto príslušenstvo môže byť
určené pre kotúčové píly a nemalo by
sa použiť. Používajte iba príslušenstvo,
ktoré je uvedené v tabuľke na konci
tejto časti návodu. Prevádzkové otáčky
príslušenstva musí presahovať otáčky
uvedené na výrobnom štítku náradia.
11
Montáž krytov
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy vypnite náradie a odpojte
náradie od zdroja napájania. Pred
opätovným pripojením náradia stlačte
a uvoľnite hlavný vypínač, aby ste sa
uistili, či je náradie vypnuté.
UPOZORNENIE: S touto brúskou sa
musia používať ochranné kryty.
Ak používate brúsky DWE4050, DWE4051,
DWE4120, DWE4150 alebo DWE4151 na
rozbrusovanie kovu alebo muriva, MUSÍ byť
použitý kryt typu 1. Kryty typu 1 môžete zakúpiť
u autorizovaných predajcov DEWALT.
POZNÁMKA: Pozrite si, prosím, Tabuľku
príslušenstva pre brúsenie a rozbrusovanie
na konci tejto časti, kde sú uvedené ostatné typy
príslušenstva, ktoré môžu byť použité s týmito
brúskami.
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ KRYTU TYPU ONETOUCH (TYP 27) (OBR. 2A)
POZNÁMKA: Ak je vaša brúska dodávaná
s rýchloupínacím krytom typu One-Touch, uistite
sa, či sú pred montážou tohto krytu správne
nasadené skrutka, páčka a pružina.
1. Stlačte uvoľňovaciu páčku krytu (j).
2. Držte uvoľňovaciu páčku krytu v otvorenej
polohe a súčasne zarovnajte výstupky (k) na
kryte s drážkami (l) na skrini prevodovky.
3. Držte uvoľňovaciu páčku krytu stále
v otvorenej polohe a tlačte kryt dole, pokým
nedôjde k zapadnutiu výstupkov do drážok,
a potom otočte krytom tak, aby došlo k jeho
zaisteniu v drážke na hriadeli prevodovky.
Uvoľnite páčku ochranného krytu.
4. S hriadeľom otočeným smerom k sebe natočte
ochranný kryt v smere pohybu hodinových
ručičiek do požadovanej pracovnej polohy.
Z dôvodu zaistenia maximálnej ochrany
by malo byť telo ochranného krytu medzi
hriadeľom a obsluhou.
5. Z dôvodu uľahčenia nastavenia sa môže
kryt otáčať iba v smere pohybu hodinových
ručičiek. POZNÁMKA: Uvoľňovacia páčka
krytu by mala zapadnúť do jedného zo
zarovnávacích otvorov (m) na objímke krytu.
Tak je zaistené bezpečné upevnenie krytu.
Kryt môže byť premiestnený v opačnom
smere po stlačení uvoľňovacej páčky krytu.
12
6. Ak chcete kryt odstrániť, vykonajte vyššie
uvedené kroky 1 až 3 v opačnom poradí.
KRYT S MONTÁŽNOU SKRUTKOU (OBR. 2B)
1. Položte uhlovú brúsku na stôl hriadeľom (b)
nahor.
2. Zarovnajte výstupky (k) so zárezmi (l).
3. Stlačte kryt (f) smerom dole a otočte ho do
požadovanej polohy.
4. Riadne dotiahnite skrutku (n).
5. Ak chcete ochranný kryt odstrániť, povoľte
skrutku.
UPOZORNENIE: Ak sa nemôže
ochranný kryt utiahnuť pomocou
nastavovacej skrutky, náradie
nepoužívajte. Z dôvodu obmedzenia
rizika spôsobenia zranenia zverujte
opravu alebo výmenu ochranného
krytu autorizovanému servisu.
MONTÁŽ UZAVRETÉHO KRYTU (TYP 1)
VAROVANIE: Pred montážou uzavretého krytu (typ 1) musí byť vykonaná
demontáž skrutky, páčky a pružiny
krytu typu One-Touch. Odstránené
časti je nutné uschovať, aby mohli byť
znovu použité pri montáži krytu typu
One-Touch. Označenie polohy týchto
dielov pred demontážou vám pomôže
pri ich opätovnej montáži.
1. Uvoľnite západku krytu. Zarovnajte
výstupky (k) na kryte s drážkami (l) na skrini
prevodovky.
2. Stlačte ochranný kryt dole tak, aby došlo
k zaskočeniu výstupku krytu a aby sa kryt
voľne otáčal v drážke na hriadeli skrine
prevodovky.
3. Nastavte kryt do požadovanej pracovnej
polohy. Z dôvodu zaistenia maximálnej
ochrany by malo byť telo ochranného krytu
medzi hriadeľom a obsluhou.
4. Zaistite západku krytu, aby došlo k jeho
zaisteniu na kryte skrine prevodovky. Hneď
ako bude západka v polohe zaistené, malo
by byť znemožnené otáčanie krytom rukou.
Ak je otáčanie krytom možné, dotiahnite
nastavovaciu skrutku s upínacou páčkou
v polohe zaistené. Nepracujte s brúskou, ak je
ochranný kryt uvoľnený alebo ak je upínacia
páčka v polohe uvoľnené.
5. Ak chcete ochranný kryt odstrániť, uvoľnite
západku krytu a otočte kryt tak, aby boli
zarovnané šípky, a vysuňte kryt hore.
POZNÁMKA: Ak dôjde časom k uvoľneniu
uzavretého krytu (typ 1), dotiahnite nastavovaciu
skrutku s upínacou páčkou v polohe zaistené.
UPOZORNENIE: Ak sa nemôže
ochranný kryt utiahnuť pomocou
nastavovacej skrutky, náradie
nepoužívajte. Z dôvodu obmedzenia
rizika spôsobenia zranenia zverujte
opravu alebo výmenu ochranného
krytu autorizovanému servisu.
POZNÁMKA: Nedoťahujte
nastavovaciu skrutku s upínacou
páčkou v polohe uvoľnené. Mohlo by
dôjsť k nezistiteľnému poškodeniu
krytu alebo montážneho náboja.
Montáž a demontáž brúsneho
alebo rozbrusovacieho kotúča
(obr. 1, 4, 5)
VAROVANIE: Nepoužívajte poškodené
kotúče.
sú určené na brúsenie hrán. Rezať je možné
pomocou kotúča typu 1 a krytu typu 1.
Montáž drôtených kief
a drôtených kotúčov
Drôtené misky alebo drôtené kotúče skrutkujte
priamo na hriadeľ so závitom bez použitia prírub.
Používajte iba drôtené kefy alebo kotúče so
závitovým stredom M14. Pri použití drôtených
kief alebo kotúčov musí byť použitý ochranný kryt
typ 27.
UPOZORNENIE: Pri manipulácii
s drôtenými kefami a kotúčmi
používajte pracovné rukavice. Môžu
byť ostré.
UPOZORNENIE: Pri montáži alebo
pri prevádzke sa drôtené kotúče
alebo kefy nesmú dotýkať krytu.
Na príslušenstve môže byť skryté
poškodenie, ktoré spôsobí rozpad
a oddelenie jednotlivých drôtov
z kotúča či misky.
1. Položte náradie na stôl krytom nahor.
1. Kotúč na hriadeľ naskrutkujte rukou.
2. Nasaďte podpernú prírubu (d) správne na
hriadeľ (b) (obr. 4).
2. Stlačte tlačidlo zaistenia hriadeľa a pomocou
kľúča, ktorým zaistíte upínaciu stopku,
dotiahnite drôtený kotúč alebo kefu.
3. Položte kotúč (p) na podpernú prírubu (d).
Ak pripevňujete kotúč s vyvýšeným stredom,
uistite sa, či je vyvýšený stred (o) otočený
smerom k podpernej prírube (d).
4. Naskrutkujte na hriadeľ (b) závitovú upínaciu
maticu (e) (obr. 5):
a. Pri montáži brúsneho kotúča musí krúžok
na závitovej upínacej matici (e) smerovať
ku kotúču (obr. 5A).
b. Pri montáži rozbrusovacieho kotúča musí
krúžok na závitovej upínacej matici (e)
smerovať od kotúča (obr. 5B).
5. Stlačte zaisťovacie tlačidlo hriadeľa (a)
a otáčajte hriadeľom (b), pokým nedôjde
k jeho zaisteniu.
6. Dotiahnite závitovú upínaciu maticu (e)
pomocou dodaného šesťhranného kľúča alebo
pomocou kľúča s dvoma kolíkmi.
3. Ak chcete kotúč odstrániť, vykonávajte vyššie
uvedené kroky v obrátenom poradí.
POZNÁMKA: Ak nie je upínacia
stopka kotúča pred spustením
brúsky správne usadená, môže dôjsť
k poškodeniu náradia alebo kotúča.
Montáž a demontáž podpernej
podložky/listu brúsneho
papiera (obr. 1)
1. Položte náradie na stôl alebo inú rovnú plochu
tak, aby kryt smeroval hore.
2. Odstráňte podpernú prírubu (d).
3. Nasaďte správne na hriadeľ (b) gumovú
podpernú podložku.
7. Uvoľnite zámku hriadeľa.
4. Nasaďte na gumovú podpernú podložku list
brúsneho papiera.
8. Ak chcete kotúč odstrániť, povoľte závitovú
upínaciu maticu (e) pomocou dodaného
šesťhranného kľúča alebo kľúča s dvoma
kolíkmi.
5. Naskrutkujte na hriadeľ závitovú upínaciu
maticu (e). Krúžok na závitovej upínacej
matici musí byť otočený smerom k gumovej
podpernej podložke.
POZNÁMKA: Brúsiť hrany a rezať je možné
s kotúčmi typu 27 skonštruovanými a určenými pre
tento účel. Kotúče s hrúbkou 6 mm sú určené na
brúsenie plôch, zatiaľ čo kotúče s hrúbkou 3 mm
6. Stlačte zaisťovacie tlačidlo hriadeľa (a)
a otáčajte hriadeľom (b), pokým nedôjde
k jeho zaisteniu.
13
7. Dotiahnite závitovú upínaciu maticu (e)
pomocou dodaného šesťhranného kľúča alebo
pomocou kľúča s dvoma kolíkmi.
8. Uvoľnite zámku hriadeľa.
9. Ak chcete gumovú podpernú podložku
odstrániť, povoľte závitovú upínaciu maticu (e)
pomocou dodaného šesťhranného kľúča alebo
kľúča s dvoma kolíkmi.
Montáž drôtenej kefy
Naskrutkujte drôtenú kefu priamo na hriadeľ, bez
toho, aby ste používali dištančné krúžky a závitovú
prírubu.
Pred použitím
• Namontujte ochranný kryt a vhodný
kotúč alebo disk. Nepoužívajte nadmerne
opotrebované kotúče.
• Uistite sa, či je správne namontovaná
vnútorná i vonkajšia príruba. Dodržujte pokyny
uvedené v častiach Tabuľka príslušenstva
na brúsenie a rezanie.
• Skontrolujte, či sa kotúč otáča v rovnakom
smere, aký zobrazujú šípky na príslušenstve
a na náradí.
• Nepoužívajte poškodené príslušenstvo.
Pred každým použitím skontrolujte každé
príslušenstvo. Pri brúsnych kotúčoch
skontrolujte, či nie sú prasknuté alebo či nie
sú odštiepené. Pri oporných podložkách
skontrolujte, či nie sú prasknuté, potrhané
alebo nadmerne opotrebované. Pri drôtených
kefách skontrolujte, či nie sú uvoľnené alebo
popraskané jednotlivé drôty. Ak dôjde k pádu
elektrického náradia alebo jeho príslušenstva,
skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu a ak je to
nutné, použite nepoškodené príslušenstvo. Po
kontrole a montáži príslušenstva sa postavte
Vy aj ostatné osoby tak, aby ste stáli mimo
roviny rotujúceho príslušenstva a na jednu
minútu zapnite náradie pri maximálnych
otáčkach naprázdno. V tomto testovacom
čase sa poškodené príslušenstvo obvykle
zničí.
OBSLUHA
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Vždy dodržiavajte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
14
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy vypnite náradie a odpojte
náradie od zdroja napájania. Pred
opätovným pripojením náradia stlačte
a uvoľnite hlavný vypínač, aby ste sa
uistili, či je náradie vypnuté.
VAROVANIE:
• Zaistite, aby bol brúsený alebo
rezaný materiál riadne upnutý.
• Zaistite a podoprite obrobok.
Na zaistenie a upnutie obrobku
k stabilnej podložke používajte svorky
alebo zverák. Upnutie a podoprenie
obrobku je veľmi dôležité, aby sa
zabránilo pohybu obrobku a strate
kontroly. Pohyb obrobku alebo
strata kontroly môžu vytvárať
nebezpečné situácie, ktoré môžu
viesť k spôsobeniu zranení.
• Panely a akékoľvek príliš veľké
obrobky podoprite, aby ste
minimalizovali riziko zovretia
kotúča a spätného rázu. Veľké
obrobky majú pôsobením vlastnej
hmotnosti tendenciu sa prehýbať.
Podpery musia byť umiestnené
pod obrobkom na oboch stranách
v blízkosti čiary rezu a v blízkosti
okrajov obrobku.
• Pri práci s týmto náradím vždy
používajte zodpovedajúce pracovné
rukavice.
• Pri prevádzke dochádza k veľkému
zahrievaniu skrine prevodovky.
• Vyvíjajte na náradie iba mierny
prítlak. Nevyvíjajte na kotúč bočný
tlak.
• Vyvarujte sa preťažovania náradia.
Ak dôjde k prehriatiu náradia,
nechajte ho niekoľko minút v chode
naprázdno.
• Vyvarujte sa preťažovania náradia.
Ak dôjde k prehriatiu náradia,
nechajte ho niekoľko minút v chode
naprázdno, aby došlo k jeho
vychladnutiu. Nedotýkajte sa
príslušenstva, pokým nedôjde k jeho
vychladnutiu. Pri prevádzke náradia
dochádza k veľkému zahrievaniu
kotúčov.
• Nikdy nepracujte s brúsnymi miskami
bez riadne upevneného vhodného
ochranného krytu.
• Nepoužívajte toto elektrické náradie
so stojanom na rezanie.
• Nikdy nepoužívajte deformované
prvky spoločne so spojenými
brúsnymi výrobkami.
• Uvedomte si, že sa po vypnutí
náradia bude kotúč ešte chvíľu
otáčať.
Správna poloha rúk (obr. 1, 6)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia, VŽDY používajte
správne uchytenie náradia, ako na
uvedenom obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia držte náradie VŽDY
pevne a očakávajte náhle reakcie.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali jednu
ruku na bočnej rukoväti (c) a druhú ruku na tele
náradia, ako na obr. 1.
Vypínače
UPOZORNENIE: Pri zapnutí náradia,
počas jeho použitia a pokiaľ sa kotúč
alebo príslušenstvo neprestane otáčať,
držte pevne bočnú rukoväť a telo
náradia, aby ste nestratili kontrolu nad
náradím. Pred odložením náradia sa
uistite, či došlo k úplnému zastaveniu
kotúča.
POZNÁMKA: Z dôvodu zamedzenia
neočakávaných pohybov náradia nezapínajte
a nevypínajte náradie, ak je v záťaži. Pred
kontaktom s obrobkom nechajte brúsku rozbehnúť
do maximálnych otáčok. Pred vypnutím zdvihnite
náradie z povrchu obrobku. Pred odložením
náradia počkajte, pokiaľ sa nôž celkom nezastaví.
POSUVNÝ VYPÍNAČ (OBR. 3)
(DWE4050, DWE4051, DWE4150, DWE4151)
VAROVANIE: Pred pripojením náradia
k napájaciemu zdroju sa stlačením
a uvoľnením zadnej časti spínača
uistite, či je posuvný spínač v polohe
vypnuté. Po každom prerušení
napájania náradia, napríklad pri
aktivácii prerušovača alebo ističa,
pri náhodnom odpojení prívodného
kábla alebo pri výpadku prúdu sa vždy
vyššie uvedeným postupom uistite, či
je posuvný vypínač vo vypnutej polohe.
Ak je posuvný vypínač zaistený
v polohe zapnuté a ak je náradie
pripojené k napájaciemu napätiu, dôjde
k jeho okamžitému spusteniu.
Ak chcete náradie spustiť, presuňte posuvný
vypínač zapnuté/vypnuté (g) smerom k prednej
časti náradia. Ak chcete náradie vypnúť, posuvný
vypínač zapnuté/vypnuté uvoľnite.
Ak chcete zaistiť nepretržitú prevádzku náradia,
posuňte vypínač smerom k prednej časti náradia
a stlačte dovnútra prednú časť vypínača. Ak chcete
náradie v nepretržitej prevádzke zastaviť, stlačte
zadnú časť posuvného vypínača a uvoľnite ho.
SPÚŠŤACÍ SPÍNAČ S PÁČKOU (OBR. 3)
(DWE4120)
1. Ak chcete náradie zapnúť, zatlačte odisťovaciu
páčku (aj) smerom k zadnej časti náradia
a potom stlačte spúšťací spínač (h). Náradie
bude v chode, pokým bude tento spínač
stlačený.
2. Náradie vypnete uvoľnením tohto spúšťacieho
spínača.
Zaistenie hriadeľa (obr. 1)
Náradie je vybavené tlačidlom na zaistenie
hriadeľa (a), ktoré zabraňuje otáčaniu hriadeľa
pri montáži alebo demontáži kotúčov. Používajte
zaistenie hriadeľa iba po vypnutí náradia, po
odpojení prívodného kábla a po úplnom zastavení
náradia.
POZNÁMKA: Z dôvodu obmedzenia
rizika poškodenia náradia nepoužívajte
zaistenie hriadeľa, ak je náradie
v chode. Mohlo by dôjsť k poškodeniu
náradia a namontované príslušenstvo
by sa mohlo uvoľniť a spôsobiť
zranenie obsluhy.
Ak chcete hriadeľ zaistiť, stlačte tlačidlo zaistenia
hriadeľa a otáčajte hriadeľom, pokým nedôjde
k zablokovaniu jeho pohybu.
Práca s kovmi
Ak používate náradie na prácu s kovmi, uistite sa,
či je zapojený prúdový chránič (RCD), aby boli
obmedzené zvyškové riziká súvisiace s kovovými
pilinami.
Ak dôjde k prerušeniu napájania, ktoré bude
spôsobené prúdovým chráničom (RCD), zverte
kontrolu náradia autorizovanému servisu DEWALT.
VAROVANIE: V extrémnych
prevádzkových podmienkach pri práci
s kovmi môže dôjsť k nahromadeniu
vodivých kovových pilín vnútri
náradia. To môže viesť k poškodeniu
ochranné izolácie vnútri náradia
a k potenciálnemu riziku spôsobenia
úrazu elektrickým prúdom.
15
Ak chcete zabrániť nahromadeniu kovových pilín
vnútri náradia, odporúčame Vám, aby ste každý
deň čistili vetracie drážky. Pozrite časť Údržba.
pomocou suchého stlačeného vzduchu
podľa nižšie uvedených pokynov pre
údržbu náradia.
Rezanie kovu
ÚDRŽBA
Pri rezaní kovov používajte primeranú rýchlosť
posuvu, ktorá je prispôsobená rezanému
materiálu. Nevyvíjajte na kotúč nadmerný tlak
a nenakláňajte alebo nekývte s náradím.
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie
a jeho pravidelné čistenie vám zaistia jeho
bezproblémový chod.
Neznižujte prevádzkové otáčky rezného kotúča
vyvíjaním bočného tlaku na tento kotúč.
Toto náradie sa musí pri práci pohybovať vždy
smerom hore. V inom prípade hrozí riziko
nekontrolovaného vybočenia z vykonávaného
rezu.
Pri rezaní profilov a hranatých tyčí je najlepším
riešením začatie rezu v najmenšom priereze.
Hrubé brúsenie
Nikdy nepoužívajte na hrubé brúsenie rezné
kotúče. Vždy používajte kryt typu 27.
Najlepšie výsledky pri hrubom brúsení dosiahnete
pri nastavení náradia v uhle 30° až 40°. Pohybujte
s náradím dopredu a dozadu a náradie primerane
pritlačujte. Týmto spôsobom nebude dochádzať
k nadmernému zahrievaniu obrobku, nedôjde
k zmene jeho farby a nebude dochádzať
k vytváraniu drážok.
Rezanie kameňov
Toto náradie sa môže používať iba na suché
rezanie. Na rezanie kameňov je najvhodnejší
diamantový rezný kotúč. Pri tejto práci vždy
používajte ochrannú masku proti prachu.
Pracovná rada
Pri rezaní drážok do nosných stien buďte
maximálne opatrní. Pre rezanie drážok do
nosných stien sú v rôznych krajinách platné
špecifické predpisy. Tieto predpisy sa musia vždy
prísne dodržiavať. Pred začatím práce konzultujte
so zodpovednou osobou, architektom alebo
pracovníkom stavebného dozoru.
Použitie lamelových kotúčov
VAROVANIE: NAHROMADENIE
kovových pilín. Časté použitie
lamelových kotúčov pri práci s kovmi
môže viesť k zvýšenému riziku
úrazu elektrickým prúdom. Ak chcete
obmedziť toto riziko, pripojte pred
použitím prúdový chránič (RCD)
a každý deň čistite vetracie drážky
16
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy vypnite náradie a odpojte
náradie od zdroja napájania. Pred
opätovným pripojením náradia stlačte
a uvoľnite hlavný vypínač, aby ste sa
uistili, či je náradie vypnuté.
Odpájacie uhlíky
Motor bude automaticky zastavený, čo znamená,
že sa blíži koniec prevádzkovej životnosti
uhlíkov a že sa musí vykonať údržba náradia.
Uhlíky nie sú opraviteľné. Odovzdajte náradie
autorizovanému servisu DEWALT.
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty, ofúkajte
náradie prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu
údržby používajte schválenú ochranu
zraku a schválený respirátor.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
DEWALT, nebolo s týmto výrobkom
testované. Preto by mohlo byť použitie
takéhoto príslušenstva s týmto náradím
veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť
riziko zranenia, používajte s týmto
náradím iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa vhodného
príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.
Max.
[mm]
d
D
D
D
b
[mm] Minimálne Obvodová Dĺžka
závitového
otáčky rýchlosť
otvoru
-1
[min.
]
[m/s]
d
[mm]
115
6
22,23
11 000
80
-
b 125
6
22,23
11 000
80
-
115
-
-
11 000
80
-
125
-
-
11 000
80
-
75
30
M14
11 000
45
16,0
115 12
M14
11 000
80
16,0
125 12
M14
11 000
80
16,0
Pri kúpe nových výrobkov vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektroodpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT sa dozviete na príslušnej adrese
uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
d
b
D
D
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie
likvidovať v bežnom domovom odpade.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred
znečistením a znižuje spotrebu surovín.
17
TABUĽKA PRÍSLUŠENSTVA PRE BRÚSENIE
A ROZBRUSOVANIE
Typ ochranného
krytu
Príslušenstvo
Popis
Montáž na brúsku
Brúsny kotúč
s prehĺbeným
stredom
KRYT TYP 27
Ochranný kryt typ 27
Lamelový
kotúč
Drôtené
kotúče
Podporná príruba
Kotúč s prehĺbeným stredom
typ 27
Závitová upínacia matica
Drôtené
kotúče so
závitovou
maticou
Ochranný kryt typ 27
Drôtený kotúč
Drôtený
miskový kotúč
so závitovou
maticou
Ochranný kryt typ 27
Drôtená kefa
Podperná
podložka/
brúsny papier
Ochranný kryt typ 27
Gumová podperná podložka
Brúsny papier
Závitová upínacia matica
18
TABUĽKA PRÍSLUŠENSTVA PRE BRÚSENIE
A ROZBRUSOVANIE (pokračovanie)
Typ ochranného
krytu
KRYT TYP 1
Príslušenstvo
Popis
Montáž na brúsku
Kotúč na
rozbrusovanie
muriva,
spájaný
Ochranný kryt typ 1
Kotúč na
rozbrusovanie
kovu, spájaný
Podporná príruba
Diamantové
rozbrusovacie
kotúče
KRYT TYP 1
Rozbrusovací kotúč
ALEBO
Závitová upínacia matica
KRYT TYP 27
zst00241794 - 21-07-2014
19
20
21
22
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising