FSM1610 | Black&Decker FSM1610 STEAM MOP instruction manual

371000 - 31 LV
www.blackanddecker.eu
FSM1610
FSM1620
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
10
A
B
C
D
E
F
3
G
I
4
H
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Šī Вlack & Decker tvaika slota ir paredzēta hermētiskas cietkoksnes hermētiska lamināta, linoleja,
vinila, keramikas fl īžu, akmens un marmora grīdu
dezinficēšanai un tīrīšanai, kā arī paklāju atsvaidzināšanai. Šis instruments ir paredzēts lietošanai tikai
telpās un mājas apstākļos.
♦
♦
Brīdinājums! Nelietojiet slotu nehermetizētas koksnes vai nehermetizētu lamināta
grīdu tīrīšanai. Vaskotas grīdas un pat
dažas nevaskotas grīdas karstuma un
tvaika ietekmē var zaudēt spīdumu. Pirms
tīrīšanas ieteicams izmēģināt slotu uz neliela, norobežota tīrāmās virsmas laukuma.
Tāpat ieteicams iepazīties ar grīdas ražotāja
norādījumiem par ekspluatāciju un kopšanu.
Drošības norādījumi
Brīdinājums! Izlasiet visus drošības
brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek
ievēroti turpmāk redzamie brīdinājumi un
norādījumi, var gūt elektriskās strāvas
triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt
smagus ievainojumus.
Brīdinājums! Lietojot elektriski darbināmus
instrumentus, vienmēr jāievēro galvenie
drošības norādījumi, tostarp šeit minētie,
lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena, ievainojumu un materiālu
zaudējumu risku.
♦
♦
♦
Pirms instrumenta lietošanas rūpīgi izlasiet visu
rokasgrāmatu.
Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā
lietošana. Lietojot jebkuru citu piederumu vai
papildierīci, kas nav ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā, vai veicot darbu, kas nav paredzēts
šim instrumentam, var gūt ievainojumus.
Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākām uzziņām.
♦
♦
♦
♦
Instrumenta ekspluatācija
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nevirziet tvaiku pret cilvēkiem, dzīvniekiem,
elektroiekārtām vai elektriskām kontaktligzdām.
Nepakļaujiet instrumentu lietus iedarbībai.
Instrumentu nedrīkst iegremdēt ūdenī.
Neatstājiet instrumentu bez uzraudzības.
Ja instruments netiek ekspluatēts, neatstājiet to
pievienotu pie elektriskās kontaktligzdas.
Nekādā gadījumā neraujiet vadu, lai atvienotu
instrumentu no kontaktligzdas. Netuviniet instrumentu karstumam, eļļai un asām šķautnēm.
Strādājot ar tvaika slotu, rokas nedrīkst būt
slapjas.
Nevelciet vai nepārnēsājiet instrumentu, turot
aiz vada, nelietojiet vadu kā rokturi, neieveriet
vadu durvju spraugā, nenovelciet vadu ap asiem
stūriem, kā arī nenovietojiet vadu uz karstām
virsmām.
Nestrādājiet ar tvaika slotu noslēgtā telpā, kur
gaisā ir izgarojumi no krāsas šķīdinātāja uz eļļas
bāzes, izsmidzināti pretkožu līdzekļi, uzliesmojoši putekļi vai citi sprādzienbīstami vai toksiski
izgarojumi.
Noskaidrojiet pie ražotāja, no kāda materiāla ir
gatavota grīda.
Šī slota nav paredzēta ādas, vaskotu mēbeļu,
vaskotu grīdu, sintētisku audumu, samta un citu
smalku, tvaika neizturīgu materiālu tīrīšanai.
♦
♦
Tvaika slotu nedrīkst uzpildīt ar atkaļķošanas, aromātiskiem, spirtotiem vai mazgāšanas līdzekļiem,
jo tie var sabojāt slotu vai padarīt nedrošu lietošanai.
Ja, tīrot ar tvaiku, tiek aktivizēts vietējā elektrotīkla jaudas slēdzis, nekavējoties pārtrauciet
lietot instrumentu un sazinieties ar klientu
dienestu. (Ņemiet vērā, ka pastāv elektriskās
strāvas trieciena risks.)
Instruments rada ļoti karstu tvaiku, ar ko dezinficē apstrādājamo virsmu. Tādējādi darba laikā
tvaika galviņa, tīrīšanas drāniņa un paklāja
piederums kļūst ļoti karsti.
Uzmanību! Strādājot ar tvaika slotu un mainot
tai piederumus, jāvalkā piemēroti apavi. Nevalkājiet čības vai apavus ar vaļējiem purngaliem.
Darba laikā vāks var kļūt karsts.
Darba laikā no slotas var izdalīties zināms
daudzums tvaika.
Ekspluatējot instrumentu, jāievēro piesardzība.
NEPIESKARIETIES detaļām, kas darba laikā
var kļūt karstas.
Pirms ūdens tvertnes noņemšanas izslēdziet
instrumentu un paceliet rokturi uz augšu.
Tīrot instruments ir jātur vienīgi uz grīdas, tāpēc
darba laikā neturiet to apvērstu otrādi. Šis instruments ir paredzēts lietošanai tikai telpās un
mājas apstākļos.
Pēc ekspluatācijas
♦
♦
♦
Pirms tīrīšanas atvienojiet instrumentu no barošanas avota un nogaidiet, līdz tas atdziest.
Kad instruments netiek lietots, tas jāglabā sausā
vietā.
Instruments jāglabā bērniem neaizsniedzamā
vietā.
5
LATVIEŠU
Pārbaude un remonts
♦
Pirms apkopes vai remontdarbiem atvienojiet
instrumentu no barošanas avota un nogaidiet,
līdz tas atdziest.
Pirms lietošanas pārbaudiet, vai instrumentam
nav bojātu vai kā citādi nelietojamu detaļu. Pārbaudiet, vai detaļas nav salūzušas, slēdži nav
bojāti un vai nav kāds cits apstāklis, kas varētu
ietekmēt instrumenta darbību.
Regulāri pārbaudiet, vai nav bojāts barošanas
vads.
Instrumentu nedrīkst lietot, ja kāda detaļa ir
bojāta vai kā citādi nelietojama.
Vērsieties pilnvarotā remonta darbnīcā, lai
salabotu vai nomainītu bojātās vai kā citādi
nelietojamās detaļas.
Drīkst noņemt vai nomainīt tikai tās detaļas, kas
konkrēti norādītas šajā rokasgrāmatā.
♦
♦
♦
♦
♦
Citu personu drošība
♦
Šo instrumentu var ekspluatēt bērni vecumā
no 8 gadiem un personas, kam ir ierobežotas
fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas vai trūkst
pieredzes un zināšanu, ja šīs personas vai bērni
tiek uzraudzīti vai apmācīti instrumenta drošā
lietošanā un ja viņi izprot visus riskus saistībā
ar to. Nedrīkst ļaut bērniem spēlēties ar instrumentu. Bērni drīkst tīrīt instrumentu un veikt tam
apkopi tikai pieaugušo uzraudzībā.
Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.
♦
Elektrodrošība
Brīdinājums! Šis instruments ir jāiezemē
Pārbaudiet, vai barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē
norādītajam spriegumam.
Instrumenta kontaktdakšai jāatbilst kontaktligzdai.
Kontaktdakšu nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot. Nepārveidotas kontaktdakšas un piemērotas
kontaktligzdas rada mazāku elektriskās strāvas
trieciena risku.
♦ Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt
tikai ražotājs vai Вlack & Decker pilnvarots
apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.
Pagarinājuma vadi un 1. klases izstrādājums
♦
♦
Instruments jāpievieno trīsstiepļu pagarinājuma
vadam, jo instruments ir iezemēts 1. klases
izstrādājums.
Lietojiet maksimāli 30 m (100 pēdas) garu vadu,
lai nezustu jauda.
Marķējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma risku, jums jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.
Brīdinājums! Applaucēšanās risks.
Atlikušie riski
Funkcijas
Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie
riski, kuri var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības
brīdinājumos. Šie riski var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas u.c. gadījumos.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un
tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
♦ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties kustīgām
detaļām;
♦ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties karstām
detaļām;
♦ ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas vai
piederumus;
♦ ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas
lietošanas rezultātā. Ilgstoši strādājot ar instrumentu, regulāri jāpārtrauc darbs un jāatpūšas.
Šim instrumentam ir šādas funkcijas (visas vai tikai
dažas no tām):
1. ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
2. Autoselect™ skala
3. noņemama ūdens tvertne
4. rokturis
5. tvaika galviņa
6. tvaika galviņas tīrīšanas drāniņa
7. balsta pamatne
8. apakšējais vada āķis
9. augšējais vada āķis
10. vada savācējs
11. paklāja piederums (tikai modelim FSM1620)
6
Salikšana
Brīdinājums! Pirms turpmāk minēto darbu veikšanas pārbaudiet, vai instruments ir izslēgts, atvienots
no barošanas avota un atdzisis, kā arī — vai tajā
nav palicis ūdens.
LATVIEŠU
Roktura piestiprināšana (A. att.)
♦
Iestumiet roktura (4) apakšējo galu tvaika slotas
korpusa (12) augšējā galā, līdz tas nofiksējas
vietā.
Tvaika galviņas piestiprināšana (B. att.)
♦
♦
Uzstumiet tvaika slotas korpusa (12) apakšējo
galu uz tvaika galviņas (5), līdz tas nofiksējas
vietā.
Tvaika galviņu var noņemt no tvaika slotas
korpusa, nospiežot tvaika galviņas atlaišanas
pogu (13) un novelkot tvaika slotas korpusu (12)
nost no tvaika galviņas (5).
Ūdens tvertnes piestiprināšana (C. att.)
♦
♦
Piestipriniet ūdens tvertni (3) pie roktura (4).
Stumiet ūdens tvertni (3) lejup, līdz tā ievietojas
tvaika slotas korpusā (12). Pārbaudiet, vai ūdens
tvertne ir cieši nofiksēta.
Tīrīšanas drāniņas piestiprināšana (D. att.)
Rezerves tīrīšanas drāniņas varat iegādāties no vietējā Вlack & Decker izplatītāja (kat. Nr. FSMP20-XJ).
♦ Novietojiet tīrīšanas drāniņu (6) uz grīdas tā, lai
līplentes puse būtu vērsta augšup.
♦ Viegli piespiediet tvaika slotu pie tīrīšanas drāniņas (6).
Uzmanību! Kad tvaika slota tiek nolikta malā un
netiek lietota, tā ir jānovieto uz balsta pamatnes
(7) un rokturim (4) jābūt paceltam uz augšu, kā arī
slotai jābūt izslēgtai.
Tīrīšanas drāniņas noņemšana (E. att.)
Uzmanību! Noņemot tīrīšanas drāniņu nost no
tvaika slotas, jāvalkā piemēroti apavi. Nevalkājiet
čības vai apavus ar vaļējiem purngaliem.
♦ Paceliet rokturi (4) uz augšu un izslēdziet tvaika
slotu.
♦ Novietojiet tvaika slotu uz balsta pamatnes
un nogaidiet, līdz tā atdziest (aptuveni piecas
minūtes).
♦ Ar apava purngalu uzkāpiet uz tīrīšanas drāniņas noņemšanas cilpiņas (14) un cieši pieminiet
pie zemes.
♦ Noceliet tvaika slotu nost no tīrīšanas drāniņas.
Uzmanību! Kad tvaika slota tiek nolikta malā un
netiek lietota, tā ir jānovieto uz balsta pamatnes
(7) un rokturim (4) jābūt paceltam uz augšu, kā arī
slotai jābūt izslēgtai.
Paklāja piederuma piestiprināšana (F. att.) (tikai
modelim FSM1620)
♦
♦
Novietojiet paklāja piederumu uz grīdas.
Viegli piespiediet tvaika slotu pie paklāja piederuma (11), līdz tas nofiksējas vietā.
Uzmanību! Kad tvaika slota tiek nolikta malā un
netiek lietota, tā ir jānovieto uz balsta pamatnes
(8) un rokturim (4) jābūt paceltam uz augšu, kā arī
slotai jābūt izslēgtai.
Paklāja piederuma noņemšana (F. att.) (tikai
modelim FSM1620)
Uzmanību! Noņemot paklāja piederumu nost no
tvaika slotas, jāvalkā piemēroti apavi. Nevalkājiet
čības vai apavus ar vaļējiem purngaliem.
♦ Paceliet rokturi (4) uz augšu un izslēdziet tvaika
slotu.
♦ Novietojiet tvaika slotu uz balsta pamatnes
un nogaidiet, līdz tā atdziest (aptuveni piecas
minūtes).
♦ Ar apava purngalu uzkāpiet uz paklāja piederuma noņemšanas cilpiņas (15) un cieši pieminiet
pie zemes.
♦ Noceliet tvaika slotu nost no paklāja piederuma
(9).
Uzmanību! Kad tvaika slota tiek nolikta malā un
netiek lietota, tā ir jānovieto uz balsta pamatnes
(8) un rokturim (4) jābūt paceltam uz augšu, kā arī
slotai jābūt izslēgtai.
Ūdens tvertnes uzpildīšana (G. att.)
Tvaika slotas ūdens tvertne ir noņemama, lai to būtu
ērtāk un vieglāk uzpildīt.
Šajā tvaika slotā ir iestrādāta pretaizkaļķošanās sistēma, kas palīdz paildzināt slotas kalpošanas laiku.
PIEZĪME. Uzpildiet ūdens tvertni ar tīru krāna ūdeni.
PIEZĪME. Ja krāna ūdens ir ļoti ciets, ieteicams lietot
dejonizētu ūdeni.
♦ Noņemiet ūdens tvertni (3).
♦ Atveriet ielietnes vāciņu (16), paceļot augšup.
♦ Uzpildiet tvertnē (3) ūdeni.
Brīdinājums! Ūdens tvertnes tilpums ir 0,5 litri.
Neuzpildiet tvertnē pārāk daudz ūdens.
♦ Uzlieciet atpakaļ ielietnes vāciņu (16).
♦ No jauna piestipriniet ūdens tvertni (3).
Piezīme. Ielietnes vāciņam jābūt cieši nostiprinātam.
Lietošana
Svarīgi! Ar šo tvaika slotu var iznīcināt 99,9 %
baktēriju un mikroorganismu, ja to lieto saskaņā ar
šo rokasgrāmatu un komplektā ar mikrošķiedras
lupatiņu, tīrot 90 sekundes pēc kārtas.
7
LATVIEŠU
Ieslēgšana un izslēgšana
Tīrīšana ar tvaiku
♦
♦
Lai ieslēgtu instrumentu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (1). Tvaika slota uzsilst
aptuveni 15 sekundes.
Piezīme. Ieslēdzot tvaika slotu, ūdens tvertne
izgaismojas sarkanā krāsā. Tiklīdz tvaika slota ir gatava lietošanai, ūdens tvertne izgaismojas zilā krāsā.
♦ Lai izslēgtu instrumentu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (1).
Uzmanību! Neturiet tvaika slotu nekustīgi ilgu laiku
vienā virsmas laukumā. Kad tvaika slota tiek nolikta
malā un netiek lietota, tā ir jānovieto uz balsta pamatnes (7) un rokturim (4) jābūt paceltam uz augšu,
kā arī slotai jābūt izslēgtai.
Uzmanību! Pēc lietošanas tvaika slota ir jāiztukšo.
Autoselect™ tehnoloģija
Šī tvaika slota ir aprīkota ar Autoselect™ skalu (2),
kurā attēloti dažādi tīrāmo virsmu veidi. Ar skalas
palīdzību var iestatīt vajadzīgo darba režīmu attiecīgajai tīrāmajai virsmai.
Autoselect™ skalas (2) darba režīmi atbilst šādām
tīrāmajām virsmām:
koks un lamināts
akmens un marmors
fl īzes un vinils
Tvaika slota attiecīgi pielāgo tvaika daudzumu atbilstīgi katram tīrāmas virsmas veidam.
Piezīme. Pirms tvaika slotas lietošanas pārbaudiet,
vai iestatījumi ir pareizi.
Ieteikumi optimālai darbībai
Vispārīgi
Uzmanību! Tvaika slotu nedrīkst darbināt, ja nav
piestiprināta tīrīšanas drāniņa.
♦ Darba laikā vadu var nostiprināt vada savācējā
(10), lai tas neatrastos uz apstrādājamās virsmas.
♦ Pirms tvaika slotas lietošanas grīda vispirms ir
jāizslauka vai jāiztīra ar putekļsūcēju.
♦ Ar tvaika slotu visērtāk ir strādāt, noliecot rokturi
45˚ leņķī un tīrot lēnām, virzoties pa maziem
virsmas laukumiem.
♦ Neuzpildiet tvaika slotu ar ķīmiskiem tīrīšanas
līdzekļiem. Lai no vinila vai linoleja grīdas iztīrītu
grūti iztīrāmus traipus, tos var vispirms apstrādāt ar ūdeni un maigu tīrīšanas līdzekli un tikai
tad tīrīt ar tvaika slotu.
8
Novietojiet tīrīšanas drāniņu (6) uz grīdas tā, lai
līplentes puse būtu vērsta augšup.
♦ Noceliet tvaika slotu nost no balsta pamatnes
(7) un viegli piespiediet pie tīrīšanas drāniņas
(6).
♦ Novietojiet tvaika slotu uz balsta pamatnes.
♦ Pievienojiet tvaika slotu barošanas avotam.
♦ Pagrieziet Autoselect™ skalu (2) vajadzīgajā
režīmā.
♦ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (1).
Tvaika slota uzsilst aptuveni 15 sekundes.
♦ Pavelkot rokturi (4) atpakaļ, tiek iedarbināts
tvaika pumpis. Pēc dažām sekundēm no tvaika
galviņas sāk plūst tvaiks.
♦ Vēl pēc dažām sekundēm tvaiks sasniedz
tīrīšanas drāniņu. Tagad tvaika slotu var viegli
virzīt pa tīrāmo vai dezinficējamo virsmu.
♦ Lēnām virziet tvaika slotu turp un atpakaļ pa
grīdu, lai rūpīgi iztīrītu katru virsmas laukumu.
Piezīme. Darba laikā tvaika pumpi var izslēgt,
paceļot rokturi uz augšu. Šī parocīgā funkcija ļauj
uz brīdi nolikt tvaika slotu malā (atbalstot uz balsta
pamatnes), lai pārvietotu mēbeles u.tml., un pēc tam
atsākt tīrīšanu, neizslēdzot tvaika slotu.
♦ Kad darbs ar tvaika slotu ir pabeigts, paceliet
rokturi (4) uz augšu, izslēdziet tvaika slotu, novietojiet to uz balsta pamatnes (7) un nogaidiet,
līdz tā atdziest (aptuveni piecas minūtes).
Uzmanību! Svarīgi ir ik pa laikam pārbaudīt ūdens
līmeni ūdens tvertnē. Lai uzpildītu ūdens tvertni un
turpinātu tīrīšanu vai dezinficēšanu, paceliet rokturi
(4) uz augšu un izslēdziet tvaika slotu. Atvienojiet
instrumentu no barošanas avota, noņemiet un uzpildiet ūdens tvertni (3).
Uzmanību! Neturiet tvaika slotu nekustīgi ilgu laiku
vienā virsmas laukumā. Kad tvaika slota tiek nolikta
malā un netiek lietota, tā ir jānovieto uz balsta pamatnes (7) un rokturim (4) jābūt paceltam uz augšu,
kā arī slotai jābūt izslēgtai.
Pēc ekspluatācijas (H., I. att.)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Paceliet rokturi (4) uz augšu un izslēdziet tvaika
slotu.
Novietojiet tvaika slotu uz balsta pamatnes (7)
un nogaidiet, līdz tā atdziest (aptuveni piecas
minūtes).
Atvienojiet tvaika slotu no barošanas avota.
Iztukšojiet ūdens tvertni (3).
Noņemiet tīrīšanas drāniņu (6) un izmazgājiet,
lai sagatavotu nākamajai lietošanas reizei.
(Ņemiet vērā norādījumus par mazgāšanu, kas
minēti tīrīšanas drāniņas etiķetē.)
Aptiniet barošanas vadu ap āķiem, kas tam īpaši
LATVIEŠU
paredzēti (8, 9).
Piezīme. Augšējo vada āķi (9) var pagriezt uz leju,
lai vadu varētu ērti noņemt nost no āķiem.
♦ Nostipriniet barošanas vadu āķa skavā (17) pēc
iespējas tuvāk kontaktdakšai.
♦ Uzglabājiet tvaika slotu, novietojot uz balsta
pamatnes (7).
Piezīme. Glabāšanā novietota tvaika slota stāv stabili uz pamatnes, ja rokturis (4) ir pacelts uz augšu
un barošanas vads ir cieši aptīts ap āķiem (8, 9) un
nostiprināts āķa skavā (17). Tvaika slotas spalā (19)
ir iestrādāts arī kronšteins (18) slotas piekarināšanai
pie sienas ar piemērota āķa palīdzību. Sienas āķim
jābūt pietiekami izturīgam, lai droši noturētu tvaika
slotas svaru.
Apkope un tīrīšana
Šis Вlack & Decker instruments ar vadu ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta apkopes un regulāras tīrīšanas.
Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas vai tīrīšanas instruments ar vadu ir jāizslēdz un jāatvieno no
barošanas avota.
♦ Noslaukiet instrumentu ar mitru lupatiņu.
♦ Ja uz instrumenta ir grūti notīrāmi traipi, samērcējiet lupatiņu maigā ziepjūdenī.
Tīrīšanas drāniņas kopšana
Norādījumi par mazgāšanu: nelietot veļas mīkstinātāju; pirms lietošanas ļaut izžūt.
Uzmanību! Ievērojiet norādījumus par tīrīšanu, kas
minēti tīrīšanas drāniņas etiķetē.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai
Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:
♦ nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās kontaktdakšas;
♦ pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas strāvas termināļa;
♦ pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa;
♦ pievienojiet zaļo/dzelteno vadu pie zemēšanas
termināļa.
Brīdinājums! Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus,
kas ietilpst labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā. Ieteicamais drošinātājs: 13 A.
dzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem.
Nododiet šo izstrādājumu dalītai savākšanai un
šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta
savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un
izmantot atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus
materiālus, tiek novērsta dabas
piesārņošana un samazināts pieprasījums
pēc izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir dalīti jāsavāc
sadzīves elektriskie izstrādājumi.
Вlack & Decker nodrošina Вlack & Decker izstrādājumu savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem
ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo Вlack & Decker
biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
Вlack & Decker remonta darbnīcu saraksts, pilnīga
informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa
vietnē www.2helpU.com
Tehniskie dati
Spriegums
Jauda
Tvertnes tilpums
Svars
FSM1610 FSM1620
(Type 1) (Type 1)
Vac 230
230
W 1600
1600
ml 460
460
kg 2,6
2,6
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem
sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis Вlack & Decker instruments ir
jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vaja9
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша паровая швабра Вlack & Decker предназначена для дезинфекции и чистки герметичного паркета и ламината, линолеума, виниловых
покрытий, керамической плитки, каменных
и мраморных полов, а также для освежающей
чистки ковровых покрытий. Данный прибор
предназначен только для бытового использования внутри помещений.
Инструкции по технике безопасности
Внимание! Внимательно прочтите
все инструкции по безопасности
и руководс тво по эксплуатации.
Несоблюдение всех перечисленных
ниже правил безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током, возникновению
п ож ара и /и л и п ол у ч е н и ю т я же л о й
травмы.
Внимание! При использовании
электрических приборов соблюдение
п р а в и л п о т ех н и к е б е з о п а с н о с т и
и следование данным инструкциям
позволит снизить вероятность
возникновения пожара, пора жения
электрическим током, получения травм
и повреждения личного имущества.
♦
♦
♦
Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Назначение прибора описывается в данном
руководстве по эксплуатации. Использование любых принадлежностей или приспособлений, а также выполнение данным
прибором любых видов работ, не рекомендованных данным руководством по эксплуатации, может привести к несчастному
случаю.
Сохраните данное руководство для последующего обращения к нему.
♦
♦
♦
♦
♦
Внимание! Не используйте прибор
для чистки негерметичного паркета
и ламината. На поверхностях,
обработанных воском или мастикой,
а также на некоторых поверхностях,
не подвергавшихся подобной
обработке, в результате воздействия
высокой температуры и пара блеск
может исчезну ть. Настоятельно
рекомендуем всегда предварительно
тестировать прибор на небольшом
участке поверхности, которую предстоит
чис тить. Мы так же рекомендуем
получить у производителя инструкции
по эксплуатации и уходу за половым
покрытием.
♦
Использование прибора
♦
♦
♦
♦
♦
♦
10
Не направляйте пар на людей, животных,
электрические приборы или электрические
розетки.
Не оставляйте прибор под дождем.
Не погружайте прибор в воду.
Не оставляйте прибор без присмотра.
Не оставляйте не используемый прибор
подключенным к электрической розетке.
Никогда не тяните за кабель, чтобы отключить прибор от электрической розетки. Не
подвергайте электрический кабель воздействию высокой температуры, масла и держите вдали от острых предметов и углов.
Не дотрагивайтесь до паровой швабры
мокрыми руками.
Не тяните за кабель, не переносите прибор
за кабель, не используйте кабель в качестве
рукоятки, не защемляйте дверью кабель, не
наматывайте кабель на острые углы и предметы, держите кабель подальше от нагретых
поверхностей.
Не используйте прибор в замкнутом пространстве, заполненном паровыми испарениями растворителей масляных красок,
некоторых веществ, препятствующих появлению моли, огнеопасной пылью или другими взрывчатыми или ядовитыми парами.
Уточните у производителя тип полового покрытия.
Не используйте паровую швабру для чистки
кожаных покрытий, отполированной воском мебели или покрытых мастикой полов,
синтетических тканей, бархата или других
деликатных и чувствительных к обработке
паром материалов.
♦
Никогда не заливайте в паровую швабру
жидкость для удаления накипи, ароматические вещества, жидкости, содержащие
алкоголь, очищающие и моющие средства,
поскольку они могут повредить прибор или
сделать его опасным для использования.
Если при использовании паровой швабры
срабатывает Ваш домашний аварийный
вык лючатель, немедленно прекратите
использование прибора и обратитесь в авторизованный сервисный центр. (Будьте
осторожны: риск поражения электрическим
током.)
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Для дезинфекции поверхности прибор вырабатывает очень горячий пар. Это означает,
что паровая головка, чистящие накладки
и насадка для чистки ковровых покрытий
во время использования становятся очень
горячими.
Предупреждение! При использовании паровой швабры и замене накладок и насадок
всегда надевайте соответствующую обувь.
Не надевайте тапочки или обувь с открытыми носками.
Во время использования крышка может
сильно нагреться.
Во время использования из прибора может
вырываться горячий пар.
Будьте внимательны при использовании
прибора. НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ до частей
прибора, которые нагреваются во время
использования.
Перед снятием резервуара для воды, выключите прибор и переведите рукоятку
в вертикальное положение.
Прибор предназначен только для чистки полов; не используйте прибор в перевернутом
положении. Данный прибор предназначен
только для бытового использования внутри
помещений.
После использования
♦
♦
♦
Перед чисткой прибора отсоедините его
от источника питания и дождитесь полного
остывания.
Храните не используемый прибор в сухом
месте.
Дети не должны иметь доступ к убранным
на хранение приборам.
Осмотр и ремонт
♦
♦
♦
♦
♦
Перед любыми видами работ по техническому обслуживанию или ремонту, выключите
прибор и дождитесь его полного охлаждения.
Перед началом эксплуатации, всегда проверяйте исправность прибора. Убедитесь
в отсутствии поломанных деталей, поврежденных включателей и прочих дефектов,
способных повлиять на работу прибора.
Регулярно проверяйте электрический кабель на наличие повреждений и признаков
износа.
Не используйте прибор, если повреждена
или неисправна какая-либо его деталь.
Ремонтируйте или заменяйте поврежденные
или неисправные детали только в авторизо-
♦
ванном сервисном центре Вlack & Decker.
Ни в коем случае не снимайте и не заменяйте детали, за исключением деталей, указанных в данном руководстве по эксплуатации.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Данный прибор может использоваться
детьми старше 8 -ми лет и людьми с о
сниженными физическими, сенсорными
и умственными способностями или не имеющими необходимого опыта или навыка,
если они выполняют работу под присмотром
или получили инструкции относительно безопасной работы с этим прибором и осознают
наличие потенциальной опасности при его
использовании. Не позволяйте детям играть
с прибором. Не позволяйте детям производить чистку и техническое обслуживание
прибора без присмотра.
Дети должны находиться под присмотром;
играть с прибором запрещается.
Остаточные риски
При работе данным прибором возможно возникновение дополнительных остаточных рисков,
которые не вошли в описанные здесь правила
техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном или продолжительном
использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания двигающихся
частей прибора.
♦ Травмы в результате касания горячих частей
прибора.
♦ Риск получения травмы во время смены
деталей прибора или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием прибора.
При использовании прибора в течение продолжительного периода времени делайте
регулярные перерывы в работе.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
Электробезопасность
Внимание! Данный прибор должен
иметь провод заземления. Следите за
напряжением электрической сети, оно
должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной
табличке прибора.
Вилка кабеля прибора должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем случае не
видоизменяйте вилку электрического кабеля.
Использование оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной розетки
уменьшает риск поражения электрическим
током.
♦ Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе
или в авторизованном сервисном центре
Вlack & Decker.
Удлинительный кабель и Класс 1 защиты
изделия
♦
♦
Необходимо использовать трехжильный
кабель, так как Ваш электроинструмент соответствует Классу 1 и требует заземления.
Можно использовать удлинительный кабель
длиной до 30 м без потери мощности.
Маркировка прибора
На приборе имеются следующие знаки:
Вним а н и е! П о л н о е о з н а к о м л е н и е
с руководством по эксплуатации снизит
риск получения травмы.
Внимание! Опасность получения ожога.
Составные части
1. Ваш прибор может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных
частей:
2. Пусковой выключатель
3. Дисковой переключатель Autoselect™
4. Съемный резервуар для воды
5. Основная рукоятка
6. Паровая головка
7. Чистящая накладка для паровой головки
8. Защитный коврик
9. Нижний крючок для намотки кабеля
10. Верхний крючок для намотки кабеля
11. Зажим для кабеля
12
12. Насадка-планёр для ковровых покрытий
(только FSM1620)
Сборка
Внимание! Перед выполнением любой из следующих операций убедитесь, что прибор выключен, отсоединен от электросети, полностью
остыл и не содержит воды.
Установка основной рукоятки (Рис. А)
♦
Вставьте нижний конец рукоятки (4) в верхний торец корпуса прибора (12) и нажмите
до щелчка.
Установка паровой головки (Рис. В)
♦
♦
Вставьте нижний торец корпуса прибора (12)
в паровую головку (5) и нажмите до щелчка.
Чтобы снять паровую головку с корпуса прибора, нажмите на отпирающую кнопку (13),
потяните корпус (12) и отсоедините его от
паровой головки (5).
Установка резервуара для воды (Рис. С)
♦
♦
Защелкните резервуар для воды (3) на основной рукоятке (4).
Сдвиньте резервуар для воды (3) вниз
к корпусу прибора (12), и убедитесь, что
резервуар плотно прилегает к корпусу.
Установка чистящей накладки (Рис. D)
Дополнительные чистящие накладки можно
приобрести у Вашего дилера Вlack & Decker
(номер по каталогу FSMP20-XJ).
♦ Положите накладку (6) на пол, стороной
с лентой-липучкой вверх.
♦ Слегка прижмите паровую швабру к чистящей накладке (6).
Предупреждение! Всегда выключайте паровую
швабру, если она не используется, и помещайте
ее на защитный коврик (7), переведя рукоятку
(4) в вертикальное положение.
Снятие чистящей накладки (Рис. Е)
Предупреждение! При замене чистящих накладок на Вашей паровой швабре, всегда надевайте соответствующую обувь. Не надевайте
тапочки или обувь с открытыми носками.
♦ Переведите рукоятку (4) в вертикальное
положение и выключите паровую швабру.
♦ Поместите паровую швабру на защитный
коврик и дождитесь ее полного остывания
(приблизительно 5 минут).
♦ Носком обуви сильно нажмите на язычок
РУССКИЙ ЯЗЫК
Установка насадки-планёра для чистки
ковровых покрытий (Рис. F) (только FSM1620)
♦ Заполните резервуар (3) водой.
Внимание! Емкость резервуара для воды
– 0,5 л. Не заливайте в резервуар слишком
много воды.
♦ Установите на место крышку заливочного
отверстия (16).
♦ Установите на место резервуар для воды
(3).
Примечание: Убедитесь, что крышка заливочного отверстия плотно закрыта.
♦
♦
Эксплуатация
(14), отпирающий чистящую накладку.
Поднимите поровую швабру с чистящей накладки.
Предупреждение! Всегда выключайте паровую
швабру, если она не используется, и помещайте
ее на защитный коврик (7), переведя рукоятку
(4) в вертикальное положение.
♦
Положите насадку-планёр на пол.
Слегка прижмите паровую швабру к насадке-планёру (11), пока она не защелкнется на
месте.
Предупреждение! Всегда выключайте паровую
швабру, если она не используется, и помещайте
ее на защитный коврик (8), переведя рукоятку
(4) в вертикальное положение.
Снятие насадки-планёра для чистки ковровых
покрытий (Рис. F) (только FSM1620)
Предупреждение! При замене насадки-планёра на Вашей паровой швабре, всегда надевайте
соответствующую обувь. Не надевайте тапочки
или обувь с открытыми носками.
♦ Переведите рукоятку (4) в вертикальное
положение и выключите паровую швабру.
♦ Поместите паровую швабру на защитный
коврик и дождитесь ее полного остывания
(приблизительно 5 минут).
♦ Носком обуви сильно нажмите на язычок
(15), отпирающий насадку-планёр.
♦ Поднимите паровую швабру с насадки-планёра (9).
Предупреждение! Всегда выключайте паровую
швабру, если она не используется, и помещайте
ее на защитный коврик (8), переведя рукоятку
(4) в вертикальное положение.
Заполнение резервуара водой (Рис. G)
Ваша паровая швабра оборудована съемным
резервуаром, который легко и просто заполняется водой.
Данная паровая швабра оборудована противоизвестковой системой, которая помогает продлить срок службы прибора.
Примечание: Заполните резервуар чистой
водопроводной водой.
Примечание: В местностях с очень жесткой
водой, рекомендуется использование деионизированной воды.
♦ Снимите резервуар для воды (3).
♦ Поднимите и откройте крышку заливочного
отверстия (16).
Важно! При условии использования в соответствии с данным руководством по эксплуатации
и с установленной прокладкой из микроволокна
данный прибор способен уничтожить 99,9%
бактерий и микробов при непрерывном рабочем
цикле продолжительностью 90 секунд.
Включение и выключение
♦
Чтобы включить прибор, нажмите на клавишу пускового выключателя (1). Паровая швабра нагреется примерно через 15 секунд.
Примечание: При включении паровой швабры загорится красная подсветка резервуара
с водой. Когда паровая швабра будет готова
к работе подсветка резервуара с водой сменит
свой цвет на синий.
♦ Чтобы выключить прибор, нажмите на клавишу пускового выключателя (1).
Предупреждение! Никогда не оставляйте включенную паровую швабру направленной на один
участок или поверхность в течение длительного
времени. Всегда выключайте паровую швабру,
если она не используется, и помещайте ее на
защитный коврик (7), переведя рукоятку (4)
в вертикальное положение.
Предупреждение! После использования паровой швабры всегда опорожняйте резервуар.
Технология Autoselect™
Данная паровая швабра оснащена дисковым
переключателем Autoselect™ (2) с изображениями различных операций по чистке. Данные
изображения помогут Вам выбрать правильный
режим работы для выполняемого типа чистки.
Поворачивая переключатель Autoselect™ (2),
выберите одну из следующих операций:
Паркет/Ламинат
Камень/Мрамор
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Плитка/Винил
Для каж дого конкретного случая паровая
швабра выберет оптимальную интенсивность
подачи пара.
Примечание: Перед началом использования
паровой швабры всегда проверяйте правильность выбранных настроек.
Рекомендации по оптимальному
использованию
Общие требования
Предупреждение! Никогда не используйте
паровую швабру без предварительно установленной чистящей накладки.
♦ Во время работы Вы можете использовать
зажим для кабеля (10), который поможет
держать кабель в стороне от обрабатываемой поверхности.
♦ Всегда перед использованием паровой
швабры пылесосьте или подметайте поверхность.
♦ Самый простой способ использования прибора: наклоните рукоятку под углом 45˚ и начинайте чистку, обрабатывая поверхность
небольшими участками.
♦ Не используйте с паровой шваброй химические очистители. Для удаления сложных
пятен с линолеума или винилового покрытия, предварительно обработайте пятно
мягким чистящим средством и небольшим
количеством воды, затем чистите с использованием паровой швабры.
♦
В течение следующих нескольких секунд пар
достигнет чистящей накладки. После этого
паровая швабра начнет легко скользить по
поверхности, которую следует очистить/
продезинфицировать.
♦ Медленно водите паровой шваброй по полу,
тщательно очищая паром каждый отдельный участок.
Примечание: Во время использования Вы
можете отключить паровой насос, переведя
рукоятку в вертикальное положение. Эта удобная функция позволит Вам временно поместить
паровую швабру на защитный коврик, чтобы Вы
могли передвинуть мебель или переставить
какие-нибудь предметы. После этого Вы можете
продолжить чистить шваброй без необходимости выключения и повторного включения.
♦ Закончив чистку, переведите рукоятку (4)
в вертикальное положение, выключите паровую швабру, поместите ее на защитный
коврик (7) и дождитесь полного остывания
прибора (приблизительно 5 минут).
Предупреждение! Всегда следите за уровнем
воды в резервуаре. Чтобы заполнить резервуар
водой и продолжить чистку/дезинфекцию, переведите рукоятку (4) в вертикальное положение
и выключите паровую швабру. Отсоедините
прибор от электрической розетки, снимите
резервуар (3) и заполните его водой.
Предупреждение! Никогда не оставляйте включенную паровую швабру направленной на один
участок или поверхность в течение длительного
времени. Всегда выключайте паровую швабру,
если она не используется, и помещайте ее на
защитный коврик (7), переведя рукоятку (4)
в вертикальное положение.
Чистка паром
После использования (Рис. H и I)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
14
Положите накладку (6) на пол, стороной
с лентой-липучкой вверх.
Поднимите паровую швабру с защитного
коврика (7) и слегка прижмите ее к чистящей
накладке (6).
Поместите паровую швабру на защитный
коврик.
Подключите паровую швабру к источнику
питания.
Поверните дисковой переключатель (2) напротив необходимого изображения.
Нажмите клавишу пускового выключателя
(1). Паровая швабра нагреется примерно
через 15 секунд.
При переводе рукоятки (4) назад включится
паровой насос. Через несколько секунд из
паровой головки начнет выходить пар.
Переведите рукоятку (4) в вертикальное
положение и выключите паровую швабру.
♦ Поместите паровую швабру на защитный
коврик (7) и дождитесь ее полного остывания (приблизительно 5 минут).
♦ Отключите паровую швабру от электрической розетки.
♦ Опорожните резервуар (3).
♦ Снимите чистящую накладку(6) и помойте
ее, подготовив к следующему использованию. (Соблюдайте указания по стирке,
напечатанные на чистящей накладке).
♦ Намотайте электрокабель на крючки для его
хранения (8 и 9).
Примечание: Верхний крючок (9) поворачивается во всех направлениях, благодаря чему
РУССКИЙ ЯЗЫК
кабель легко снять при последующем использовании прибора.
♦ Прикрепите кабель у вилки к другой его
части при помощи зажима (17).
♦ Поместите паровую швабру на защитный
коврик (7) для хранения.
Примечание: Оптимальное положение паровой
швабры для хранения: рукоятка (4) переведена
в вертикальное положение, кабель плотно
намотан на крючки (8 и 9) и дополнительно закреплен зажимом (17). Кроме этого, в рукоятке
(19) швабры имеется специальное отверстие
для подвешивания (18), которое позволяет
подвесить Вашу паровую швабру на крючок,
вбитый в стену. Убедитесь, что стенной крючок
способен выдержать вес половой швабры.
Техническое обслуживание и чистка
Ваш прибор Вlack & Decker рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность прибора увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед проведением технического
обслуживания или чистки электрического прибора, выключите прибор и отсоедините его от
источника питания.
♦ Протрите прибор влажной мягкой тканью.
♦ Для удаления сложных пятен используйте
ткань, смоченную в воде со слабым мыльным раствором.
Уход за чистящими накладками
Следуйте инструкциям по стирке – Не используйте ополаскиватель для белья – Перед повторным использованием дождитесь полного
высыхания.
Предупреждение! Соблюдайте указания по
стирке, напечатанные этикетке чистящей накладки.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов помогает
защищать окру жающую среду от
загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Вlack & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Вlack & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Вlack & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Вlack & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com
Технические характеристики
FSM1610 FSM1620
(Тип 1) (Тип 1)
Напряжение
питания
В перем. тока
Потребляемая мощность Вт
Вместимость
резервуара для воды
Вес
кг
230
1600
230
1600
460
2,6
460
2,6
Защита окружающей среды
Раз дельный сбор. Данное из делие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент Вlack & Decker или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
zst00201902 - 21-03-2013
15
16
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
TYPE
FSM1610 - FSM1620
1
4
1
5
2
6
7
3
8
15
25
10
11
12
14
9
16
E16760
www.2helpU.com
17
20 - 09 - 12
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising