FSM1610 | Black&Decker FSM1610 STEAM MOP instruction manual

372000 - 65 EST
www.blackanddecker.eu
FSM1610
FSM1620
Eesti keel
(originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
10
A
B
C
D
E
F
3
G
I
4
H
EESTI KEEL
Sihtotstarbeline kasutamine
mõnel teisel, aurule tundlikul, materjalil.
Teie Black and Deckeri aurumopp on mõeldud
lakitud tammepuidu, lakitud laminaadi, linoleumi,
keraamiliste plaatide, kivi ja marmori desinfitseerimiseks ja puhastamiseks ning vaipade värskendamiseks. See tööriist on mõeldud vaid kodusiseseks
tavakasutuseks.
Hoiatus! Ärge kasutage õlitamata puit- või
laminaatpõrandal. Ärge kasutage vahatatud
pindadel või mõnedel vahatamata pindadel,
mis võib kahjustada põranda läiget. Enne
puhastamist on alati soovitatav kasutada
seadet testtööks puhastatava pinna kõrvalisel alal. Samuti soovitame tutvuda põranda
tootja hooldusjuhistega.
Ohutuseeskirjad
Hoiatus! Lugege hoiatusi ja juhendeid.
Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.
Hoiatus! Kui kasutatakse võrgutoitega
seadeid, peab järgima elementaarseid
ohutusnõudeid, sh ohutusnõudeid mis
puudutavad tule-, elektrilöögi kahjustuste
isikuvigastuste ohtu.
♦
♦
♦
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit.
Sihtotstarve on kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis. Mis tahes tarvikute või lisaseadmete
kasutamine või seadme kasutamine viisil, mida
käesolevas juhendis ei soovitata, võib lõppeda
kehavigastusega.
Hoidke kasutusjuhend alles hilisemaks kasutamiseks.
Seadme kasutamine
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ärge suunake auru inimeste, elektriseadmete
või elektripistikute poole.
Ärge jätke vihma kätte.
Ärge kastke seadet vette.
Ärge jätke seadet valveta.
Ärge jätke seadet elektripistikusse kui seda ei
kasutata.
Seadme lahtiühendamiseks elektrivõrgust ärge
kunagi tõmmake seda juhtmest. Hoidke seadme
kaabel eemal kuumusest, õlist ja teravatest
äärtest.
Ärge käsitlege aurupuhastit märgade kätega.
Ärge tõmmake või kandke seadet hoides seda
juhtmest, ärge kasutage juhet käepidemena,
ärge jätke juhet ukse vahele, ärge vedage juhet
ümber teravate nurkade või ärge laske sellel
kokku puutuda kuumade pindadega.
Ärge kasutage seadet suletud keskkonnas, kus
leidub õlivärvide lahjendeid, koitõrjevahendeid,
süttivat tolmu või teisi plahvatusohtlikke või
mürgiseid aure.
Põranda tüübi osas pidage nõu tootjaga.
Ärge kasutage nahal, vahaga poleeritud mööblil
või põrandal, sünteetilistel kiududel, sametil või
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Aurupuhastisse ei tohi panna katlakivi sisaldavaid, aromaatseid aineid või puhastusaineid;
see võib seadet kahjustada või muuta selle
kasutamise ohtlikuks.
Kui seadme käitamise ajal läheb läbi kaitse,
lõpetage töö koheselt ja võtke ühendust klienditeenindusega. (pöörake tähelepanu elektrilöögi
ohule.)
Seade eraldab väga kuuma auru, mida kasutatakse tööala desinfitseerimiseks. See tähendab,
et aurupea, puhastuslapid ja vaibaseade muutuvad käitamise ajal kuumaks
Ettevaatust! Aurumopi kasutamisel ja lisatarvikute vahetamisel kandke alati sobivaid jalanõusid. Ärge kandke susse ega avatud ninaga
jalanõusid.
Kaas või kasutamise ajal kuumeneda.
Seadme käitamise ajal võib seadmest eraldada
auru.
Seadme kasutamisel peaks olema hoolikas.
ÄRGE katsuge ühtegi seadme osa, mis võib
käitamise ajal muutusa kuumaks.
Enne veepaagi eemaldamist lülitage seade välja
ja viige käepide ülemisse asendisse.
Kasutamiseks ainult põrandal; ärge kasutage
seadet tagurpidi. See tööriist on mõeldud vaid
kodusiseseks tavakasutuseks.
Pärast kasutamist
♦
♦
♦
Enne puhastamist tõmmake seade vooluvõrgust
välja ja laske seadmel maha jahtuda.
Kui seadet ei kasutata, peaks seda hoiustama
kuivas kohas.
Lastel ei tohiks olla ligipääsu hoiustatud seadmele.
Ülevaatus ja parandustööd
♦
♦
Enne hooldustööde teostamist või parandamist
tõmmake seade vooluvõrgust välja ja laske
seadmel maha jahtuda.
Enne käitamist veenduge, et seade poleks
kahjustunud ega selle osad vigased. Kontrollige
purunenud osade, kahjustatud lülitite ja teiste
seisukordade suhtes, mis võivad segada seadme käitamist.
5
EESTI KEEL
♦
Kontrollige regulaarselt toitejuhtme võimalikke
kahjustusi.
Ärge käitage seadet, kui mõni selle osa on
kahjustunud ja vigane.
Kahjustunud või vigased osad peab asendama
või parandama selleks volitatud töökoda.
Ärge kunagi üritage eemaldada või asendada
muid osi peale nende, mis on välja toodud kasutusjuhendis.
♦
♦
♦
Pikenduskaablid ja 1. klassi toode
♦
♦
Kuna seade on 1. klassi toode ja maandatud,
peab kasutama 3-soonelist pikenduskaablit.
Kuni 30 m (100 ft) pikenduskaablit saab kasutada ilma võimsuskaota.
Seadme tähistused
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
Kõrvaliste isikute ohutus
♦
♦
Seda seaded võivad kasutada vanemad kui
8. aastased lapsed ja vähenenud füüsilise,
sensoorse või vaimse võimekusega isikud, kui
nende ohutuse eest vastutav isik on andnud
neile seadme ohutuks kasutamiseks juhiseid
ja teostab järelvalvet. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelvaatajata
seadet puhastada ega hooldada.
Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
Muud riskid.
Tööriista kasutamisel, mis pole lisatud kaasasolevatesse hoiatustesse, võivad kaasneda täiendavad
riskid. Need ohud võivad tekkida väärkasutamisest,
pikemaajalisest kasutamisest jne.
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele ja
ohutusseadmete kasutamisel ei õnnestu teatavaid
riske vältida. Need on järgmised.
♦ Liikuvate osade puudutamisest tekitatud vigastused.
♦ Kuumenenud osade puudutamisest tekitatud
vigastused.
♦ Osade või tarvikute vahetamisest tekitatud
vigastused.
♦ Seadme pikaaegsest kasutamisest tekkinud
vigastused. Kui kasutate seadet pikemalt, veenduge, et teete regulaarseid puhkepause.
Elektriohutus
Hoiatus! See toode peab olema maandatud. Veenduge alati, et toitepinge vastab
andmesildile märgitud väärtusele.
Elektripistikud peavad vastama vooluvõrgule. Ärge
kunagi muutke pistikut mis tahes moel. Muutmata
pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögiohtu.
♦ Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb lasta
see ohutuse tagamiseks tootjal või volitatud
Вlack & Deckeri hoolduskeskusel välja vahetada.
6
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks
lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult.
Hoiatus! Põletusoht.
Osad
Sellel seadmel on järgmised osad või osad neist.
1. ON/OFF (SISSE-/VÄLJALÜLITAMISE) nupp
2. Autoselect™-i ketas
3. Eemaldatav veepaak
4. Käepide
5. Aurupea
6. Aurupea puhastuspadi
7. Alus
8. Alumine kaablikonks
9. Ülemine kaablikonks
10. Juhtmekinniti
11. Vaibasiluja (ainult mudel FSM1620)
Kokkupanek
Hoiatus. Veenduge enne järgmiste toimingute üritamist, et tööriist on välja lülitatud ja vooluvõrgust
eraldatud ning maha jahtunud ega sisalda vett.
Käepideme kinnitamine (joon. A)
♦
Libistage käepideme (4) alumine osa aurumopi
korpusega (12) nii, et lukustub oma kohale.
Aurupea kinnitamine (joon. B)
♦
♦
Libistage aurumopi korpuse (12) alumine osa
aurupea peale (5) nii, et lukustub oma kohale.
Hoiustamiseks on võimalik aurupead aurumopi
korpusest eraldada, selleks vajutage aurupea
vabastusnuppu (13) ja tõmmake aurumopi korpus (12) aurupeast (5) välja.
Veekannu kinnitamine (joon. C)
♦
♦
Libistage veekann (3) käepidemele (4).
Kinnitage veekann (3) aurumopiile (12); veenduge, et see on korralikult paigaldatud.
EESTI KEEL
Puhastuslapi kinnitamine (joon. D)
Asenduslapid on saadaval teie Вlack & Deckeri
edasimüüja juures (kat. nr. FSMP20-XJ).
♦ Asetage puhastuslapp (6) põrandale nii, et
takjakinnitus oleks ülespoole.
♦ Suruge aurumopp vastu puhastuslappi (6).
Ettevaatust! Kui aurumoppi ei kasutata, asetage
see alati alusele (7) nii, et käepide (4) oleks ülemises
asendis ja seade välja lülitatud.
Puhastuslapi eemaldamine (joon. E)
Ettevaatust! Aurumopi puhastuslapi vahetamisel
kandke alati sobivaid jalanõusid. Ärge kandke susse
ega avatud ninaga jalanõusid.
♦ Viige käepide (4) ülemisse asendisse ja lülitage
aurumopp asendisse „OFF (VÄLJAS)“.
♦ Asetage aurumopp alusele ja oodake kuni see
maha jahtub. (ligikaudu viis minutit)
♦ Asetage oma kinganina puhastuslapi eemalduslapatsile (14) ja vajutage see alla.
♦ Tõstke aurumopp puhastuslapilt üles.
Ettevaatust! Kui aurumoppi ei kasutata, asetage
see alati alusele (7) nii, et käepide (4) oleks ülemises
asendis ja seade välja lülitatud.
Vaibasiluja kinnitamine (joon. F) (ainult mudel
FSM1620)
Asetage vaibasiluja põrandale.
Suruge aurumoppi kergelt vastu vaibasilujat (11)
nii, et see lukustuks oma kohale.
Ettevaatust! Kui aurumoppi ei kasutata, asetage
see alati alusele (8) nii, et käepide (4) oleks ülemises
asendis ja seade välja lülitatud.
♦
♦
Vaibasiluja eemaldamine (joon. F) (ainult mudel
FSM1620)
Ettevaatust! Aurumopi vaibasiluja vahetamisel
kandke alati sobivaid jalanõusid. Ärge kandke susse
ega avatud ninaga jalanõusid.
♦ Viige käepide (4) ülemisse asendisse ja lülitage
aurumopp asendisse „OFF (VÄLJAS)“.
♦ Asetage aurumopp alusele ja oodake kuni see
maha jahtub. (ligikaudu viis minutit)
♦ Asetage oma kinganina vaibasiluja eemalduslapatsile (15) ja vajutage see alla.
♦ Tõstke aurumopp vaibasilujalt (9) üles.
Ettevaatust! Kui aurumoppi ei kasutata, asetage
see alati alusele (8) nii, et käepide (4) oleks ülemises
asendis ja seade välja lülitatud.
Veepaagi täitmine (joon. G)
Aurumopi paaki on lihtsaks ja mugavaks täitmiseks
võimalik eemaldada.
Aurumopp on varustatud katlakivi vastase süstee-
miga, mis aitab pikendada seadme eluiga.
Märkus. Täitke veepaak kraaniveega.
Märkus. Kareda veega piirkondades soovitame
kasutada deioniseeritud vett.
♦ Eemaldage veepaak (3).
♦ Eemaldage täitekork (16) tõstes seda üles.
♦ Täitke veepaak (3) veega.
Hoiatus. Veepaagi mahutavus on 0,5 liitrit. Ärge
täitke paaki üle.
♦ Paigaldage kork (14).
♦ Paigaldage veepaak (3).
Märkus. Veenduge, et kork oleks korralikult suletud.
Kasutamine
Oluline! Kui seadet kasutatakse kooskõlas kasutusjuhendiga, mikrofiiberkiust valmistatud puhastuslapp ning seadet käitatakse järjest 90 sekundit, siis
tapab see 99,9% bakterist ja pisikutest.
Sisse- ja väljalülitamine
♦
Seadme sisselülitamiseks vajutage nuppu ON/
OFF (SISSE/VÄLJA) (1). Aurumopil kulub ülessoojenemiseks ligikaudu 15 sekundit.
Märkus. Aurumopi esmakordsel sisselülitamisel
helendab veemahuti punaselt. Kui aurumopp on
kasutusvalmis, helendab veemahuti siniselt.
♦ Seadme väljalülitamiseks vajutage nuppu ON/
OFF (SISSE/VÄLJA) (1).
Ettevaatust! Ärge jätke kunagi aurumoppi ühele
kohale liiga kauaks seisma. Kui aurumoppi ei kasutata, asetage see alati alusele (7) nii, et käepide
(4) oleks ülemises asendis ja seade välja lülitatud.
Ettevaatust! Pärast kasutamist tühjendage alati
aurumopp.
Autoselect™ tehnoloogia
Aurumopp on varustatud Autoselect™-i kettaga (2),
mis näitab erinevaid puhastusrežiime. Neid kasutatakse puhastustoimingule sobiva puhastusrežiimi
valimiseks.
Autoselect™-i ketas(2) võimaldab valida järgnevaid
puhastusrežiime:
Wood/Laminate (Puit/Laminaat)
Stone/Marble (Kivi/Marmor)
Tiles/Vinyl (Plaat/Vinüül)
Vastavalt valitud režiimile valib aurumopp puhastustoiminguks vajaliku auru koguse.
Märkus. Enne aurumopi kasutamist veenduge, et
kasutate õigeid seadeid.
7
EESTI KEEL
Nõuanded optimaalseks
kasutamiseks
Üldine
Ettevaatust! Ärge kunagi kasutage aurumoppi ilma,
et oleks kinnitatud puhastuslapp.
♦ Käitamise ajal võite kasutada juhtmekinnitit (10),
et hoida juhet tööalast eemal.
♦ Enne aurumopi kasutamist pühkige põrand või
puhastage see tolmuimejaga.
♦ Masina kasutamine on kõige lihtsam siis, kui
kallutate käepideme 45˚ nurga alla ja puhastate
aeglaselt kattes korraga vaid väikese ala.
♦ Ärge kasutage koos mopiga keemilisi puhastusaineid. Raskete plekkide eemaldamiseks
vinüül- või linoleumpindadelt võite pindu eelnevalt töödelda pehme lahuse või veega.
Aurupuhastus
♦
Asetage puhastuslapp (6) põrandale nii, et
takjakinnitus oleks ülespoole.
♦ Tõstke aurumopp aluselt (7) maha ja suruge
seda kergelt vastu puhastuslappi (6).
♦ Asetage aurumopp alusele.
♦ Ühendage aurumopp vooluvõrguga.
♦ Keerake ketas Autoselect™ (2) soovitud seadele.
♦ Vajutage nuppu ON/OFF (SISSE/VÄLJA) (1).
Aurumopil kulub ülessoojenemiseks ligikaudu
15 sekundit.
♦ Käepideme (4) tõmbamine tahapoole käivitab
aurumopi. Mõne sekundi pärast hakkab autupeast eralduma auru.
♦ Auru imbumine puhastuslappi võtab aega
mõne sekundi. Nüüd liigub aurumopp sujuva
kergusega üle desinfitseeritavate/puhastatavate
pindade.
♦ Liigutage moppi sujuvalt üle põranda, et puhastada kogu pind.
Märkus. Käitamise ajal võite aurupumba välja
lülitada viies käepideme ülemisse asendisse, see
käepärane funktsioon võimaldab teil asetada moppi alusele lühikeseks ajaks, et saaksite liigutada
mööblit, seejärel saate jätkata puhastamist ilma, et
peaksite seadme välja lülitama.
♦ Kui olete aurumopi kasutamise lõpetanud, viige
käepide (4) ülemisse asendisse ja lülitage seade
asendisse „OFF (VÄLJAS)“, asetage see alusele
(7) ja oodake kuni mopp maha jahtub. (ligikaudu
viis minutit)
Ettevaatust! Oluline on jälgida veetaset veepaagis.
Veepaagi täitmiseks ja desinfitseerimise/puhastamise jätkamiseks viige käepide (4) ülemisse asendisse
ja lülitage aurumopp asendisse „OFF (VÄLJAS)“.
8
Eemaldage seade vooluvõrgust ja eemaldage ning
täitke veepaak (3) kasutades seadmega tarnitud
kannu.
Ettevaatust! Ärge jätke kunagi aurumoppi ühele
kohale liiga kauaks seisma. Kui aurumoppi ei kasutata, asetage see alati alusele (7) nii, et käepide
(4) oleks ülemises asendis ja seade välja lülitatud.
Pärast kasutamist (joon. H ja I)
♦
Viige käepide (4) ülemisse asendisse ja lülitage
aurumopp asendisse „OFF (VÄLJAS)“.
♦ Asetage aurumopp alusele (7) ja oodake kuni
mopp maha jahtub. (ligikaudu viis minutit)
♦ Eemaldage aurumopp vooluvõrgust.
♦ Tühjendage veepaak (3).
♦ Eemaldage puhastuslapp (6) ja peske see enne
järgmist kasutuskorda. (Veenduge, et järgite
puhastuslapi etiketil välja toodud pesujuhiseid).
♦ Kerige toitekaabel ümber kaablikonksude (8 ja
9).
Märkus. Ülemine kaablikonks (9) pöörleb kergelt,
et vabastada kaabel järgmiseks kasutuskorraks.
♦ Kinnitage toitekaabel pistiku lähedalt kaabliklambrisse (17).
♦ Hoiustamiseks asetage aurumopp alusele (7).
Märkus. Kui käepide (4) on ülemises asendis,
toitekaabel keritud ümber kaablikonksude (8 ja 9)
ning kinnitatud kaabliklambriga (17), siis hoiustab
aurumopp end justkui ise. Alternatiivselt on võimalik
kasutada käepidemesse (19) ehitatud riputuskinnitit
(18), mis võimaldab aurumoppi riputada näiteks
seinakonksu külge. Veenduge alati, et seinakonks
on mõeldud taluma aurumopi raskust.
Hooldus ja puhastamine
Вlack & Deckeri juhtmega tööriist on loodud pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hooldusega.
Et tööriist teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb
seadet hooldada ja regulaarselt puhastada.
Hoiatus. Enne juhtmega tööriista hooldamist või
puhastamist lülitage seade välja ja eemaldage
vooluvõrgust.
♦ Puhastamiseks kasutage pehmet niisket riiet.
♦ Raskesti eemaldatava mustuse korral võite riide
niisutamiseks kasutada kerget seebilahust ja
vett.
Puhastuslapi hooldus
Pesujuhised – Ärge kasutage pesupehmendajaid
– Enne uuesti kasutamist laske täielikult kuivada.
Ettevaatust! Järgige puhastuslapi märgisele trükitud puhastusjuhiseid.
EESTI KEEL
To i t e p i s t i k u v ä l j a v a h e t a m i n e ( a i n u l t
Ühendkuningriik ja Iirimaa)
Kui uue toite pistiku paigaldamine on vajalik, toimige
järgmiselt.
♦ Visake vana pistik ohutult minema.
♦ Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
♦ Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
♦ Ühendage roheline/kollane juhe maandusklemmiga.
Hoiatus. Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13A.
Ärge unustage oma toodet registreerida!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Registreerige oma toode veebis aadressil www.blackanddecker.co.uk/productregistration või saatke oma
nimi, perekonnanimi ja tootekood oma riigi Вlack & Deckeri
esindusse.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie Вlack & Deckeri toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge visake seda majapidamisprügi hulka. Viige
toode vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete eraldi kogumine ja pakkimine aitab meil materjale taaskasutada.
Kasutatud materjalide taaskasutamine aitab
vältida keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste elektritööriistade eraldi kogumist prügilatesse või viimist
jaemüüjale, kellelt ostate uue toote.
Вlack & Decker pakub võimalust Вlack & Deckeri
toodete tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see meie
nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda Вlack & Deckeri kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on Вlack & Deckeri volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktid leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com
Tehnilised andmed
Pinge
Võimsus
Paagi mahutavus
Kaal
VAC
W
ml
kg
FSM1610
(Tüüp 1)
230
1600
460
2,6
FSM1620
(Tüüp 1)
230
1600
460
2,6
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша паровая швабра Вlack & Decker предназначена для дезинфекции и чистки герметичного паркета и ламината, линолеума, виниловых
покрытий, керамической плитки, каменных
и мраморных полов, а также для освежающей
чистки ковровых покрытий. Данный прибор
предназначен только для бытового использования внутри помещений.
Инструкции по технике безопасности
Внимание! Внимательно прочтите
все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже
правил безопасности и инструкций
может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/
или получению тяжелой травмы.
Внимание! При использовании электрических приборов соблюдение правил
по технике безопасности и следование
данным инструкциям позволит снизить
вероятность возникновения пожара,
поражения электрическим током, получения травм и повреждения личного
имущества.
♦
♦
♦
Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Назначение прибора описывается в данном
руководстве по эксплуатации. Использование любых принадлежностей или приспособлений, а также выполнение данным
прибором любых видов работ, не рекомендованных данным руководством по эксплуатации, может привести к несчастному
случаю.
Сохраните данное руководство для последующего обращения к нему.
♦
♦
♦
♦
♦
Внимание! Не используйте прибор для
чистки негерметичного паркета и ламината. На поверхностях, обработанных
воском или мастикой, а также на некоторых поверхностях, не подвергавшихся
подобной обработке, в результате воздействия высокой температуры и пара
блеск может исчезнуть. Настоятельно
рекомендуем всегда предварительно
тестировать прибор на небольшом
участке поверхности, которую предстоит чистить. Мы также рекомендуем
получить у производителя инструкции
по эксплуатации и уходу за половым
покрытием.
♦
Использование прибора
♦
♦
♦
♦
♦
♦
10
Не направляйте пар на людей, животных,
электрические приборы или электрические
розетки.
Не оставляйте прибор под дождем.
Не погружайте прибор в воду.
Не оставляйте прибор без присмотра.
Не оставляйте не используемый прибор
подключенным к электрической розетке.
Никогда не тяните за кабель, чтобы отключить прибор от электрической розетки. Не
подвергайте электрический кабель воздей-
ствию высокой температуры, масла и держите вдали от острых предметов и углов.
Не дотрагивайтесь до паровой швабры
мокрыми руками.
Не тяните за кабель, не переносите прибор
за кабель, не используйте кабель в качестве
рукоятки, не защемляйте дверью кабель, не
наматывайте кабель на острые углы и предметы, держите кабель подальше от нагретых
поверхностей.
Не используйте прибор в замкнутом пространстве, заполненном паровыми испарениями растворителей масляных красок,
некоторых веществ, препятствующих появлению моли, огнеопасной пылью или другими взрывчатыми или ядовитыми парами.
Уточните у производителя тип полового покрытия.
Не используйте паровую швабру для чистки
кожаных покрытий, отполированной воском мебели или покрытых мастикой полов,
синтетических тканей, бархата или других
деликатных и чувствительных к обработке
паром материалов.
♦
♦
Никогда не заливайте в паровую швабру
жидкость для удаления накипи, ароматические вещества, жидкости, содержащие
алкоголь, очищающие и моющие средства,
поскольку они могут повредить прибор или
сделать его опасным для использования.
Если при использовании паровой швабры
срабатывает Ваш домашний аварийный
вык лючатель, немедленно прекратите
использование прибора и обратитесь в авторизованный сервисный центр. (Будьте
осторожны: риск поражения электрическим
током.)
Для дезинфекции поверхности прибор вырабатывает очень горячий пар. Это означает,
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
♦
♦
что паровая головка, чистящие накладки
и насадка для чистки ковровых покрытий
во время использования становятся очень
горячими.
Предупреждение! При использовании паровой швабры и замене накладок и насадок
всегда надевайте соответствующую обувь.
Не надевайте тапочки или обувь с открытыми носками.
Во время использования крышка может
сильно нагреться.
Во время использования из прибора может
вырываться горячий пар.
Будьте внимательны при использовании
прибора. НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ до частей
прибора, которые нагреваются во время
использования.
Перед снятием резервуара для воды, выключите прибор и переведите рукоятку
в вертикальное положение.
Прибор предназначен только для чистки полов; не используйте прибор в перевернутом
положении. Данный прибор предназначен
только для бытового использования внутри
помещений.
После использования
♦
♦
♦
Перед чисткой прибора отсоедините его
от источника питания и дождитесь полного
остывания.
Храните не используемый прибор в сухом
месте.
Дети не должны иметь доступ к убранным
на хранение приборам.
Осмотр и ремонт
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Перед любыми видами работ по техническому обслуживанию или ремонту, выключите
прибор и дождитесь его полного охлаждения.
Перед началом эксплуатации, всегда проверяйте исправность прибора. Убедитесь
в отсутствии поломанных деталей, поврежденных включателей и прочих дефектов,
способных повлиять на работу прибора.
Регулярно проверяйте электрический кабель на наличие повреждений и признаков
износа.
Не используйте прибор, если повреждена
или неисправна какая-либо его деталь.
Ремонтируйте или заменяйте поврежденные
или неисправные детали только в авторизованном сервисном центре Вlack & Decker.
Ни в коем случае не снимайте и не заменяй-
те детали, за исключением деталей, указанных в данном руководстве по эксплуатации.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Данный прибор может использоваться
детьми старше 8 -ми лет и людьми с о
сниженными физическими, сенсорными
и умственными способностями или не имеющими необходимого опыта или навыка,
если они выполняют работу под присмотром
или получили инструкции относительно безопасной работы с этим прибором и осознают
наличие потенциальной опасности при его
использовании. Не позволяйте детям играть
с прибором. Не позволяйте детям производить чистку и техническое обслуживание
прибора без присмотра.
Дети должны находиться под присмотром;
играть с прибором запрещается.
Остаточные риски
При работе данным прибором возможно возникновение дополнительных остаточных рисков,
которые не вошли в описанные здесь правила
техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном или продолжительном
использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания двигающихся
частей прибора.
♦ Травмы в результате касания горячих частей
прибора.
♦ Риск получения травмы во время смены
деталей прибора или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием прибора.
При использовании прибора в течение продолжительного периода времени делайте
регулярные перерывы в работе.
Электробезопасность
Внимание! Данный прибор должен
иметь провод заземления. Следите за
напряжением электрической сети, оно
должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной
табличке прибора.
Вилка кабеля прибора должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем случае не
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
видоизменяйте вилку электрического кабеля.
Использование оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной розетки
уменьшает риск поражения электрическим
током.
♦ Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе
или в авторизованном сервисном центре
Вlack & Decker.
Установка основной рукоятки (Рис. А)
♦
Установка паровой головки (Рис. В)
♦
♦
Удлинительный кабель и Класс 1 защиты
изделия
♦
♦
Необходимо использовать трехжильный
кабель, так как Ваш электроинструмент соответствует Классу 1 и требует заземления.
Можно использовать удлинительный кабель
длиной до 30 м без потери мощности.
Маркировка прибора
На приборе имеются следующие знаки:
Вним а н и е! П о л н о е о з н а к о м л е н и е
с руководством по эксплуатации снизит
риск получения травмы.
Внимание! Опасность получения ожога.
Составные части
1. Ваш прибор может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных
частей:
2. Пусковой выключатель
3. Дисковой переключатель Autoselect™
4. Съемный резервуар для воды
5. Основная рукоятка
6. Паровая головка
7. Чистящая накладка для паровой головки
8. Защитный коврик
9. Нижний крючок для намотки кабеля
10. Верхний крючок для намотки кабеля
11. Зажим для кабеля
12. Насадка-планёр для ковровых покрытий
(только FSM1620)
Сборка
Внимание! Перед выполнением любой из следующих операций убедитесь, что прибор выключен, отсоединен от электросети, полностью
остыл и не содержит воды.
12
Вставьте нижний конец рукоятки (4) в верхний торец корпуса прибора (12) и нажмите
до щелчка.
Вставьте нижний торец корпуса прибора (12)
в паровую головку (5) и нажмите до щелчка.
Чтобы снять паровую головку с корпуса прибора, нажмите на отпирающую кнопку (13),
потяните корпус (12) и отсоедините его от
паровой головки (5).
Установка резервуара для воды (Рис. С)
♦
♦
Защелкните резервуар для воды (3) на основной рукоятке (4).
Сдвиньте резервуар для воды (3) вниз
к корпусу прибора (12), и убедитесь, что
резервуар плотно прилегает к корпусу.
Установка чистящей накладки (Рис. D)
Дополнительные чистящие накладки можно
приобрести у Вашего дилера Вlack & Decker
(номер по каталогу FSMP20-XJ).
♦ Положите накладку (6) на пол, стороной
с лентой-липучкой вверх.
♦ Слегка прижмите паровую швабру к чистящей накладке (6).
Предупреждение! Всегда выключайте паровую
швабру, если она не используется, и помещайте
ее на защитный коврик (7), переведя рукоятку
(4) в вертикальное положение.
Снятие чистящей накладки (Рис. Е)
Предупреждение! При замене чистящих накладок на Вашей паровой швабре, всегда надевайте соответствующую обувь. Не надевайте
тапочки или обувь с открытыми носками.
♦ Переведите рукоятку (4) в вертикальное
положение и выключите паровую швабру.
♦ Поместите паровую швабру на защитный
коврик и дождитесь ее полного остывания
(приблизительно 5 минут).
♦ Носком обуви сильно нажмите на язычок
(14), отпирающий чистящую накладку.
♦ Поднимите поровую швабру с чистящей накладки.
Предупреждение! Всегда выключайте паровую
швабру, если она не используется, и помещайте
ее на защитный коврик (7), переведя рукоятку
(4) в вертикальное положение.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Установка насадки-планёра для чистки
ковровых покрытий (Рис. F) (только FSM1620)
Примечание: Убедитесь, что крышка заливочного отверстия плотно закрыта.
♦
♦
Эксплуатация
Положите насадку-планёр на пол.
Слегка прижмите паровую швабру к насадке-планёру (11), пока она не защелкнется на
месте.
Предупреждение! Всегда выключайте паровую
швабру, если она не используется, и помещайте
ее на защитный коврик (8), переведя рукоятку
(4) в вертикальное положение.
Снятие насадки-планёра для чистки ковровых
покрытий (Рис. F) (только FSM1620)
Предупреждение! При замене насадки-планёра на Вашей паровой швабре, всегда надевайте
соответствующую обувь. Не надевайте тапочки
или обувь с открытыми носками.
♦ Переведите рукоятку (4) в вертикальное
положение и выключите паровую швабру.
♦ Поместите паровую швабру на защитный
коврик и дождитесь ее полного остывания
(приблизительно 5 минут).
♦ Носком обуви сильно нажмите на язычок
(15), отпирающий насадку-планёр.
♦ Поднимите паровую швабру с насадки-планёра (9).
Предупреждение! Всегда выключайте паровую
швабру, если она не используется, и помещайте
ее на защитный коврик (8), переведя рукоятку
(4) в вертикальное положение.
Заполнение резервуара водой (Рис. G)
Ваша паровая швабра оборудована съемным
резервуаром, который легко и просто заполняется водой.
Данная паровая швабра оборудована противоизвестковой системой, которая помогает продлить срок службы прибора.
Примечание: Заполните резервуар чистой
водопроводной водой.
Примечание: В местностях с очень жесткой
водой, рекомендуется использование деионизированной воды.
♦ Снимите резервуар для воды (3).
♦ Поднимите и откройте крышку заливочного
отверстия (16).
♦ Заполните резервуар (3) водой.
Внимание! Емкость резервуара для воды
– 0,5 л. Не заливайте в резервуар слишком
много воды.
♦ Установите на место крышку заливочного
отверстия (16).
♦ Установите на место резервуар для воды
(3).
Важно! При условии использования в соответствии с данным руководством по эксплуатации
и с установленной прокладкой из микроволокна
данный прибор способен уничтожить 99,9%
бактерий и микробов при непрерывном рабочем
цикле продолжительностью 90 секунд.
Включение и выключение
♦
Чтобы включить прибор, нажмите на клавишу пускового выключателя (1). Паровая швабра нагреется примерно через 15 секунд.
Примечание: При включении паровой швабры загорится красная подсветка резервуара
с водой. Когда паровая швабра будет готова
к работе подсветка резервуара с водой сменит
свой цвет на синий.
♦ Чтобы выключить прибор, нажмите на клавишу пускового выключателя (1).
Предупреждение! Никогда не оставляйте включенную паровую швабру направленной на один
участок или поверхность в течение длительного
времени. Всегда выключайте паровую швабру,
если она не используется, и помещайте ее на
защитный коврик (7), переведя рукоятку (4)
в вертикальное положение.
Предупреждение! После использования паровой швабры всегда опорожняйте резервуар.
Технология Autoselect™
Данная паровая швабра оснащена дисковым
переключателем Autoselect™ (2) с изображениями различных операций по чистке. Данные
изображения помогут Вам выбрать правильный
режим работы для выполняемого типа чистки.
Поворачивая переключатель Autoselect™ (2),
выберите одну из следующих операций:
Паркет/Ламинат
Камень/Мрамор
Плитка/Винил
Для каж дого конкретного случая паровая
швабра выберет оптимальную интенсивность
подачи пара.
Примечание: Перед началом использования
паровой швабры всегда проверяйте правильность выбранных настроек.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Рекомендации по оптимальному
использованию
Общие требования
Предупреждение! Никогда не используйте
паровую швабру без предварительно установленной чистящей накладки.
♦ Во время работы Вы можете использовать
зажим для кабеля (10), который поможет
держать кабель в стороне от обрабатываемой поверхности.
♦ Всегда перед использованием паровой
швабры пылесосьте или подметайте поверхность.
♦ Самый простой способ использования прибора: наклоните рукоятку под углом 45˚ и начинайте чистку, обрабатывая поверхность
небольшими участками.
♦ Не используйте с паровой шваброй химические очистители. Для удаления сложных
пятен с линолеума или винилового покрытия, предварительно обработайте пятно
мягким чистящим средством и небольшим
количеством воды, затем чистите с использованием паровой швабры.
рукоятку в вертикальное положение. Эта удобная функция позволит Вам временно поместить
паровую швабру на защитный коврик, чтобы Вы
могли передвинуть мебель или переставить
какие-нибудь предметы. После этого Вы можете
продолжить чистить шваброй без необходимости выключения и повторного включения.
♦ Закончив чистку, переведите рукоятку (4)
в вертикальное положение, выключите паровую швабру, поместите ее на защитный
коврик (7) и дождитесь полного остывания
прибора (приблизительно 5 минут).
Предупреждение! Всегда следите за уровнем
воды в резервуаре. Чтобы заполнить резервуар
водой и продолжить чистку/дезинфекцию, переведите рукоятку (4) в вертикальное положение
и выключите паровую швабру. Отсоедините
прибор от электрической розетки, снимите
резервуар (3) и заполните его водой.
Предупреждение! Никогда не оставляйте включенную паровую швабру направленной на один
участок или поверхность в течение длительного
времени. Всегда выключайте паровую швабру,
если она не используется, и помещайте ее на
защитный коврик (7), переведя рукоятку (4)
в вертикальное положение.
Чистка паром
После использования (Рис. H и I)
♦
♦
Положите накладку (6) на пол, стороной
с лентой-липучкой вверх.
♦ Поднимите паровую швабру с защитного
коврика (7) и слегка прижмите ее к чистящей
накладке (6).
♦ Поместите паровую швабру на защитный
коврик.
♦ Подключите паровую швабру к источнику
питания.
♦ Поверните дисковой переключатель (2) напротив необходимого изображения.
♦ Нажмите клавишу пускового выключателя
(1). Паровая швабра нагреется примерно
через 15 секунд.
♦ При переводе рукоятки (4) назад включится
паровой насос. Через несколько секунд из
паровой головки начнет выходить пар.
♦ В течение следующих нескольких секунд пар
достигнет чистящей накладки. После этого
паровая швабра начнет легко скользить по
поверхности, которую следует очистить/
продезинфицировать.
♦ Медленно водите паровой шваброй по полу,
тщательно очищая паром каждый отдельный участок.
Примечание: Во время использования Вы
можете отключить паровой насос, переведя
14
Переведите рукоятку (4) в вертикальное
положение и выключите паровую швабру.
♦ Поместите паровую швабру на защитный
коврик (7) и дождитесь ее полного остывания (приблизительно 5 минут).
♦ Отключите паровую швабру от электрической розетки.
♦ Опорожните резервуар (3).
♦ Снимите чистящую накладку(6) и помойте
ее, подготовив к следующему использованию. (Соблюдайте указания по стирке,
напечатанные на чистящей накладке).
♦ Намотайте электрокабель на крючки для его
хранения (8 и 9).
Примечание: Верхний крючок (9) поворачивается во всех направлениях, благодаря чему
кабель легко снять при последующем использовании прибора.
♦ Прикрепите кабель у вилки к другой его
части при помощи зажима (17).
♦ Поместите паровую швабру на защитный
коврик (7) для хранения.
Примечание: Оптимальное положение паровой
швабры для хранения: рукоятка (4) переведена
в вертикальное положение, кабель плотно
намотан на крючки (8 и 9) и дополнительно за-
РУССКИЙ ЯЗЫК
креплен зажимом (17). Кроме этого, в рукоятке
(19) швабры имеется специальное отверстие
для подвешивания (18), которое позволяет
подвесить Вашу паровую швабру на крючок,
вбитый в стену. Убедитесь, что стенной крючок
способен выдержать вес половой швабры.
Техническое обслуживание и чистка
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Вlack & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Вlack & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Ваш прибор Вlack & Decker рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность прибора увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед проведением технического
обслуживания или чистки электрического прибора, выключите прибор и отсоедините его от
источника питания.
♦ Протрите прибор влажной мягкой тканью.
♦ Для удаления сложных пятен используйте
ткань, смоченную в воде со слабым мыльным раствором.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Вlack & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Вlack & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com
Уход за чистящими накладками
Напряжение
питания
В перем. тока
Потребляемая мощность Вт
Вместимость
резервуара для воды
Вес
кг
Следуйте инструкциям по стирке – Не используйте ополаскиватель для белья – Перед повторным использованием дождитесь полного
высыхания.
Предупреждение! Соблюдайте указания по
стирке, напечатанные этикетке чистящей накладки.
Технические характеристики
FSM1610 FSM1620
(Тип 1) (Тип 1)
230
1600
230
1600
460
2,6
460
2,6
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент Вlack & Decker или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов помогает
защищать окру жающую среду от
загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
zst00201904 - 03-04-2013
15
16
EESTI KEEL
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
TYPE
FSM1610 - FSM1620
1
4
1
5
2
6
7
3
8
15
25
10
11
12
14
9
16
E16760
www.2helpU.com
17
20 - 09 - 12
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising