FSM1610 | Black&Decker FSM1610 STEAM MOP instruction manual

509211 - 64 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
FSM1610
FSM1620
A
B
C
D
E
2
F
G
H
I
3
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
z trzonkiem (4) w pionowej pozycji. Gdy mop nie jest
używany, sprawdź, czy został wyłączony.
Mop parowy Вlack & Decker jest przeznaczony do higienicznego czyszczenia podłóg z lakierowanego drewna
twardego, laminatu, linoleum, PCV, płytek ceramicznych,
kamienia i marmuru, a także do odświeżania dywanów
i wykładzin dywanowych. Urządzenie to może być wykorzystywane tylko wewnątrz pomieszczeń i nie nadaje
się do celów profesjonalnych.
Zdejmowanie nakładki czyszczącej (rys. E)
Ostrzeżenie! W celu zmiany nakładki czyszczącej załóż
odpowiednie obuwie. Do tego celu nie nadają się kapcie
ani sandały.
♦
Ustaw trzonek (4) w pionie i wyłącz mopa.
♦
Umieść mopa na podkładce i odczekaj, aż się
ochłodzi (ok. 5 minut).
♦
Czubkiem buta nadepnij język (14) nakładki czyszczącej i dociśnij go do podłogi.
♦
Unieś mopa znad nakładki czyszczącej.
Ostrzeżenie! Mopa zawsze odstawiaj na podkładce (7)
z trzonkiem (4) w pionowej pozycji. Gdy mop nie jest
używany, sprawdź, czy został wyłączony.
Ostrzeżenie! Przeczytaj całą instrukcję
„Bezpieczeństwo, Konserwacja, Serwis”
przed rozpoczęciem pracy. Przeczytaj
uważnie całą niniejszą instrukcję przed użyciem
urządzenia.
Elementy mopa
Mop ten zawiera niektóre lub wszystkie spośród wymienionych niżej elementów:
1. Wyłącznik
2. Programator AutoselectTM
3. Zdejmowany zbiornik wody
4. Trzonek
5. Głowica parowa
6. Nakładka czyszcząca na głowicę
7. Podkładka
8. Dolny uchwyt na kabel
9. Górny uchwyt na kabel
10. Zacisk na kabel
Napełnianie zbiornika wodą (rys. F)
Dla wygodniejszego napełniania pojemnik z wodą jest
zdejmowany.
Mop ten jest zabezpieczony przed wapniem, co wydatnie
zwiększa jego trwałość użytkową.
Wskazówka: Napełnij zbiornik czystą wodą z kranu.
Wskazówka: W regionach, gdzie woda jest bardzo twarda, zaleca się używanie wody destylowanej.
♦
Zdejmij zbiornik na wodę (3)
♦
Otwórz korek wlewu poprzez podniesienie klapki.
♦
Napełnij zbiornik (3) wodą.
Ostrzeżenie! Pojemność zbiornika wynosi 0,5 l. Nie
przepełniaj go
♦
Załóż korek (14) ponownie.
♦
Załóż zbiornik (3) ponownie.
Wskazówka: upewnij się, że korek wlewu jest dobrze zamocowany. Nieprawidłowe mocowanie korka uniemożliwi
uruchomienie mopa
Montaż
Ostrzeżenie! Przed wykonaniem opisanych niżej operacji sprawdź, czy mop jest wyłączony i schłodzony, czy
nie zawiera wody i czy wtyczka kabla została wyjęta
z gniazda sieciowego.
Montaż trzonka (rys. A)
♦
Zakładanie końcówki poślizgowej do
dywanów (rys. G) (tylko FSM1620)
Wsuń dolny koniec trzonka (4) w górny otwór w obudowie mopa (12) aż do zatrzaśnięcia. Strzałka na
trzonku (4) musi być wyrównana z górą obudowy
mopa (12)
♦
Ułóż końcówkę poślizgową do dywanów na podłodze.
♦
Dołącz nakładkę czyszczącą.
♦
Ostrożnie przyłóż mopa do końcówki poślizgowej
(11) i dociśnij go aż do zatrzaśnięcia.
Ostrzeżenie! Mopa zawsze odstawiaj na podkładce (7)
z trzonkiem (4) w pionowej pozycji. Gdy mop nie jest
używany, sprawdź, czy został wyłączony.
Zakładanie głowicy parowej (rys. B)
♦
♦
Nasuń dolną część obudowy mopa (12) na wlot
głowicy parowej (5) aż do zatrzaśnięcia.
Dla ułatwienia przechowywania obudowę mopa (12)
można ściągnąć z głowicy parowej (5) po uprzednim
naciśnięciu jej przycisku zwalniającego (13).
Zdejmowanie końcówki poślizgowej do
dywanów (rys. G) (tylko FSM1620)
Zakładanie pojemnika na wodę (rys. C)
♦
♦
Umocuj pojemnik na wodę (3) na trzonku (4).
Przesuń pojemnik na wodę (3) do dołu w obudowę (12) i upewnij się, że jest
przymocowany.
Ostrzeżenie! W celu zmiany końcówki poślizgowej załóż
odpowiednie obuwie. Do tego celu nie nadają się kapcie
ani sandały.
♦
Ustaw trzonek (4) w pionie i wyłącz mopa.
♦
Umieść mopa na podkładce i odczekaj, aż się
ochłodzi (ok. 5 minut).
♦
Czubkiem buta nadepnij język (15) końcówki poślizgowej i dociśnij go do podłogi.
♦
Unieś mopa znad końcówki poślizgowej (11).
Ostrzeżenie! Mopa zawsze odstawiaj na podkładce (7)
z trzonkiem (4) w pionowej pozycji. Gdy mop nie jest
używany, sprawdź, czy został wyłączony.
Zakładanie nakładki czyszczącej (rys. D)
Zamienne nakładki czyszczące można nabyć w sklepach
ze sprzętem Вlack & Decker (nr katalogowy FSMP20-XJ).
♦
Ułóż nakładkę czyszczącą (6) na podłodze rzepami
do góry.
♦
Ostrożnie dociśnij mopa parowego do nakładki
czyszczącej (6).
Ostrzeżenie! Mopa zawsze odstawiaj na podkładce (7)
4
Zastosowanie
Czyszczenie parą
Ważne! Jeżeli to urządzenie będzie używane zgodnie
z instrukcją obsługi z nakładką z mikrofazy i przynajmniej
90 sekund dłużej, to 99,9% bakterii i zarodków zostanie
zlikwidowanych.
♦
Ułóż nakładkę czyszczącą (6) na podłodze rzepami
do góry.
♦
Zdejmij mopa z podkładki (7), po czym ostrożnie
przyłóż i dociśnij go do nakładki czyszczącej (6).
♦
Umieść mopa na podkładce.
♦
Przyłącz mopa do sieci.
♦
Programatorem AutoselectTM (2) wybierz żądany tryb
pracy.
♦
Naciśnij wyłącznik (1). Mop osiąga temperaturę
pracy po upływie ok. 15 sekund.
♦
Pociągnięcie trzonka (4) do tyłu powoduje załączenie pompy parowej. Po kilku sekundach z głowicy
parowej zaczyna się wydostawać para.
Wskazówka: przy pierwszym napełnianiu lub suchym
przebiegu potrzebne będzie ok. 45 sekund do osiągnięcia
strumienia pary.
♦
Potrzeba kilku sekund, zanim para przesiąknie przez
nakładkę czyszczącą. Teraz mopa można bez trudu
przemieszczać po czyszczonej powierzchni.
♦
Powoli przeciągaj mopa tam i z powrotem po podłodze, by dokładnie oczyścić wszystkie obszary.
Wskazówka: W czasie pracy pompę parową można
łatwo wyłączyć przez ustawienie trzonka w pionie. Ta
praktyczna funkcja umożliwia chwilowe odstawienie
mopa na podkładce, gdy np. przed kontynuowaniem
czyszczenia chce się przestawić meble. Nie trzeba przy
tym wyłączać mopa wyłącznikiem.
♦
Po zakończeniu pracy z powrotem ustaw trzonek (4)
w pionie i wyłącz mopa. Umieść go na podkładce
(7) i odczekaj, aż się ochłodzi (ok. 5 minut).
Ostrzeżenie! Cały czas kontroluj poziom wody w zbiorniku. By napełnić zbiornik i kontynuować czyszczenie,
ustaw trzonek (4) w pionie i wyłącz mopa. Wyjmij wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego i przy użyciu dostarczonego
kubka (9) napełnij zbiornik (3) wodą.
Ostrzeżenie! W żadnym wypadku nie pozostawiaj mopa
parowego dłuższy czas w tym samym miejscu, niezależnie od rodzaju czyszczonej powierzchni. Mopa zawsze
odstawiaj na podkładce (7) z trzonkiem (4) w pionowej
pozycji. Gdy mop nie jest używany, sprawdź, czy został
wyłączony.
Załączanie i wyłączanie
♦
By załączyć mopa, naciśnij wyłącznik (1). Mop
parowy osiąga temperaturę pracy po upływie ok.
15 sekund.
Wskazówka: Na początku po załączeniu zbiornik wody
świeci się na czerwono. Gdy zbiornik wody zmieni kolor
na niebieski, to znaczy że mop parowy jest gotowy do
pracy.
♦
By wyłączyć mopa, naciśnij wyłącznik (1).
Ostrzeżenie! W żadnym wypadku nie pozostawiaj mopa
parowego dłuższy czas w tym samym miejscu, niezależnie od rodzaju czyszczonej powierzchni. Mopa zawsze
odstawiaj na podkładce (7) z trzonkiem (4) w pionowej
pozycji. Gdy mop nie jest używany, sprawdź, czy został
wyłączony.
Ostrzeżenie! Mop parowy opróżniaj po każdym użyciu.
Wskazówka: przy pierwszym napełnianiu lub suchym
przebiegu potrzebne będzie ok. 45 sekund do osiągnięcia
strumienia pary.
Programator AutoselectTM
Mop ten został wyposażony w programator AutoselectTM
(2), umożliwiający wybór trybu pracy odpowiedniego
w danym przypadku zastosowania.
Programatorem AutoselectTM (2) można wybrać jeden
z następujących trybów pracy:
Drewno/laminat
Kamień/marmur
Płytki /PCV
Mop parowy automatycznie wytwarza ilość pary odpowiednią dla danego zastosowania.
Wskazówka: przed użtkowaniem mopa zawsze sprawdzaj, czy zostało wybrane prawidłowe ustawienie.
Odświeżanie dywanów i wykładzin
dywanowych (tylko 1620)
♦
Porady, jak osiągnąć najlepsze wyniki
pracy
♦
♦
Wskazówki ogólne
Ostrzeżenie! Nigdy nie używaj mopa parowego bez
nakładki czyszczącej.
♦
Przed użyciem mopa najpierw posprzątaj podłogę
odkurzaczem bądź miotłą.
♦
Najlepiej jest pochylić trzonek pod kątem 45o i w danej chwili czyścić tylko niewielką powierzchnię.
♦
Nie wlewaj do mopa żadnych chemicznych środków
czyszczących. Trwałe plamy na podłogach z PCV
lub linoleum najlepiej jest uprzednio zmiękczyć
łagodnym detergentem z niewielką ilością wody.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
5
Ułóż nakładkę czyszczącą (6) na podłodze rzepami
do góry.
Zdejmij mopa z podkładki (7), po czym ostrożnie
przyłóż i dociśnij go do nakładki czyszczącej (6).
Umieść końcówkę poślizgową do dywanów (11) na
podłodze.
Ostrożnie przyłóż mopa do końcówki poślizgowej
(11) i dociśnij go aż do zatrzaśnięcia.
Umieść mopa na podkładce (7).
Przyłącz mopa do sieci.
Naciśnij wyłącznik (1). Mop potrzebuje ok. 15 sekund
do osiągnięcia prawidłowej temperatury.
Programatorem AutoselectTM (2) wybierz tryb
czyszczenia drewna/laminatu.
Pociągnięcie trzonka (4) do tyłu powoduje załączenie pompy parowej. Po kilku sekundach z głowicy
Usuwanie problemów
parowej zaczyna się wydostawać para.
Wskazówka: przy pierwszym napełnianiu lub suchym
przebiegu potrzebne będzie ok. 45
sekund do osiągnięcia strumienia pary
♦
Powoli przemieszczaj mopa nad dywanem/wykładziną dywanową, by odświeżyć wszystkie obszary.
Wskazówka: W czasie pracy pompę parową można
łatwo wyłączyć przez ustawienie trzonka (4) w pionie.
Ta praktyczna funkcja umożliwia chwilowe odstawienie
mopa na podkładce (7), gdy np. przed kontynuowaniem
czyszczenia chce się przestawić meble. Nie trzeba przy
tym wyłączać mopa wyłącznikiem.
♦
Po zakończeniu pracy z powrotem ustaw trzonek (4)
w pionie i wyłącz mopa. Umieść go na podkładce
(7) i odczekaj, aż się ochłodzi (ok. 5 minut).
Ostrzeżenie! Cały czas kontroluj poziom wody w zbiorniku. By napełnić zbiornik i kontynuować czyszczenie,
ustaw trzonek (4) w pionie i wyłącz mopa. Wyjmij wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego i napełnij zbiornik wodą.
Ostrzeżenie! W żadnym wypadku nie pozostawiaj mopa
parowego dłuższy czas w tym samym miejscu, niezależnie od rodzaju czyszczonej powierzchni. Mopa zawsze
odstawiaj na podkładce (7) z trzonkiem (4) w pionowej
pozycji. Gdy mop nie jest używany, sprawdź, czy został
wyłączony.
Jeżeli urządzenie nie pracuje prawidłowo zastosuj poniższe wskazówki. Jeśli problem nie pozwala się usunąć,
skieruj się do najbliższego serwisu Вlack & Decker.
Problem
Czynności Możliwości
rozwiązania
Mop nie
załącza się
1
Sprawdź, czy urządzenie
jest podłączone do sieci.
2
Sprawdź, czy włącznik
(1)jest załączony
3
Sprawdź zabezpieczenia
we wtyczce
4
Urządzenie wytwarza
parę tylko wtedy,
gdy trzonek jest
w prawidłowej pozycji.
5
Sprawdź, czy pojemnik
z wodą (3) jest
napełniony i prawidłowo
umieszczony.
WSKAZÓWKA: po
pierwszym napełnieniu
lub całkowitym
opróżnieniu pojemnika
trzeba oczekiwać ok.
45 sek. aż pojawi się
para.
6
Upewnij się, że głowica
czyszcząca (5) jest
mocno umieszczona
w obudowie (12).
7
Sprawdź kroki 1, 2 i 3.
Urządzenie
nie wytwarza pary
Po użyciu (rys. rys. H i I)
♦
♦
Ustaw trzonek (4) w pionie i wyłącz mopa.
Umieść mopa na podkładce (7) i odczekaj, aż się
ochłodzi (ok. 5 minut).
♦
Wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
♦
Opróżnij zbiornik wody (3).
♦
Zdejmij nakładkę czyszczącą (6) i oczyść ją przed
następnym użyciem (patrz wskazówki dotyczące
czyszczenia wydrukowane na podkładce).
♦
Owiń kabel sieciowy o przewidziane do tego celu
uchwyty (18 i 19).
Wskazówka: Górny uchwyt (9) można obrócić, by móc
łatwo zdjąć kabel przed następnym użyciem mopa.
♦
Tak zamocuj kabel w zacisku (17), by zacisk chwycił
go w pobliżu wtyczki.
♦
Odstaw mopa na podkładce (7) do następnego
użycia.
Wskazówka: Gdy trzonek (4) znajduje się w pionie,
a kabel jest prawidłowo nawinięty na uchwyty (8 i 9)
i zamocowany zaciskiem (17), mopa można pozostawić
w tym stanie bez konieczności mocowania go. Dodatkowo
rękojeść (19) zawiera otwór (18), za pomocą którego
można powiesić mopa na odpowiednim haku ściennym.
Hak ten musi mieć wystarczającą wytrzymałość pozwalającą na utrzymanie ciężaru mopa.
Dane techniczne
Napięcie
Moc
Pojemność zbiornika wody
Masa
FSM1610
(typ 1)
VAC 230
W 1600
ml 460
kg 2,7
FSM1620
(typ 1)
230
1600
460
3,06
6
Urządzenie 8
wstrzymuje
wytwarzanie pary
podczas
używania
Sprawdź kroki 4, 5, 6 i 3
Urządzenie
wytwarza
za dużo
pary
podczas
używania
9
Mop posiada 3 rodzaje
ustawień. Ustaw
programator Autoselect
(2) na mniejszą ilość
pary.
Urządzenie
wytwarza
za mało
pary
podczas
używania
10
Sprawdź krok 5
11
Mop posiada 3 rodzaje
ustawień. Ustaw
programator Autoselect
(2) na większą ilość
pary.
Para wydostaje się
z miejsca
nieprzewidzianego
do tego
celu.
12
Sprawdź rozdział
instrukcji dotyczący
montażu, aby
prawidłowo umocować
poszczególne części
i akcesoria
Problem
Czynności Możliwości
rozwiązania
Gdzie
uzyskam
dodatkowe
informacje/
osprzęt dla
mopa
13
www.blackanddecker.pl
7
Bezpieczeństwo, Konserwacja, Serwis
www.blackanddecker.eu
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
uszkodzeniu na skutek oddziaływania pary.
Mop parowy Black & Decker jest przeznaczony do higienicznego czyszczenia podłóg z lakierowanego drewna
twardego, laminatu, linoleum, PCV, płytek ceramicznych,
kamienia i marmuru, a także do odświeżania dywanów
i wykładzin dywanowych. Urządzenie to może być wykorzystywane tylko wewnątrz pomieszczeń i nie nadaje
się do celów profesjonalnych.
Mop parowy (tylko FSMF1621&FSS1600) jest przeznaczony do dezynfekcji i czyszczenia płytek ceramicznych,
powierzchni roboczych, kuchni i łazienek. Urządzenie to
może być wykorzystywane tylko wewnątrz pomieszczeń
i nie nadaje się do zastosowań profesjonalnych.
Ostrzeżenie! Nie używaj mopa na niemalowanych drewnianych i laminowanych podłogach.
Gorąca para może spowodować utratę połysku
woskowanych i niektórych niewoskowanych
powierzchni. Zaleca się najpierw przeprowadzić
próbę czyszczenia w niewidocznym miejscu.
Przestrzegaj także wskazówek producenta
odnośnie do użytkowania i pielęgnacji wykładziny podłogowej.
♦
Przepisy bezpieczeństwa
♦
Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa.
Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym, pożaru,
a nawet ciężkiego urazu ciała.
♦
Ostrzeżenie: Przy korzystaniu z urządzeń
sieciowych dokładnie przestrzegaj wskazówek
zawartych w tej instrukcji i podstawowych
przepisów bhp, by zminimalizować ryzyko
pożaru, czy też doznania urazu ciała i szkód
rzeczowych.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Przed pierwszym użyciem mopa dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję.
W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniem
zastosowanie mopa. Używanie akcesoriów lub
przystawek innych, niż zalecane w tej instrukcji, lub
obsługiwanie mopa w sposób niezgodny z opisem
grozi doznaniem urazu.
Przechowuj niniejszą instrukcję.
♦
♦
♦
Posługiwanie się mopem parowym
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nie kieruj strumienia pary na ludzi, zwierzęta, urządzenia elektryczne ani gniazda sieciowe.
Chroń mopa przed deszczem.
Nie zanurzaj mopa w wodzie.
Nigdy nie pozostawiaj mopa bez nadzoru.
Gdy mop nie jest używany, odłącz go od sieci.
Nie ciągnij za kabel, by wyjąć wtyczkę z gniazda
sieciowego. Chroń kabel przed wysoką temperaturą,
olejem i ostrymi krawędziami.
Nie obsługuj mopa mokrymi rękoma.
Nie ciągnij ani nie przenoś mopa za kabel. Uważaj,
by nie przyciąć kabla drzwiami, chroń go przed
ostrymi krawędziami i wysoką temperaturą.
Nie używaj mopa w zamkniętych pomieszczeniach,
w których wydzielają się pary rozpuszczalników do
farb olejnych i niektórych środków przeciwmolowych,
ani takich, w których występują palne pyły lub inne
wybuchowe bądź trujące pary.
W razie wątpliwości zasięgnij u producenta informacji o rodzaju wykładziny podłogowej.
Nie używaj mopa na skórze, woskowanych meblach
lub podłogach, na tkaninach syntetycznych, jedwabiu i innych wrażliwych materiałach, które mogą ulec
Mopa parowego nie napełniaj odkamieniaczem,
środkami alkoholowymi ani detergentami, gdyż
mogą one uszkodzić urządzenie i zagrażają zdrowiu
użytkownika.
Gdyby w trakcie czyszczenia parą zadziałał wyłącznik ochrony, natychmiast przerwij pracę i zgłoś
się do serwisu (ze względu na niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym).
Mop do higienicznego czyszczenia powierzchni
wytwarza parę o bardzo wysokiej temperaturze.
Dlatego podczas pracy głowica parowa, nakładka
czyszcząca i końcówka do dywanów mogą się silnie
rozgrzać.
Ostrzeżenie! Przy korzystaniu z mopa parowego
i wymianie akcesoriów zakładaj odpowiednie obuwie. Do tego celu nie nadają się kapcie ani sandały.
Podczas pracy pokrywa mopa się nagrzewa.
Podczas pracy z mopa może się wydzielać gorąca
para.
Ostrożnie obchodź się z mopem. NIE DOTYKAJ
elementów, które podczas pracy się rozgrzewają.
Przed otwarciem zbiornika wody wyłącz mopa
i ustaw go w pionie.
Używaj mopa tylko do podłogi. Nie używaj w pozycji
odwróconej. To urządzenie jest przeznaczone tylko
do użytku wewnątrz pomieszczenia oraz do zastosowań domowych, nie przemysłowych.
Po użyciu
♦
♦
♦
Przed czyszczeniem mopa odczekaj, aż się ochłodzi,
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Nieużywanego mopa przechowuj w suchym miejscu.
Uniemożliw dzieciom dostęp do przechowywanych
urządzeń.
Kontrola i naprawy
♦
♦
♦
♦
♦
9
Przed wykonaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub napraw odczekaj, aż mop się ochłodzi,
i wyjmij wtyczkę z gniazda sieciowego.
Przed użyciem mopa sprawdź, czy nie zawiera
uszkodzonych elementów. Skontroluj, czy jakieś
części nie są pęknięte, czy wyłącznik jest sprawny
i czy nie wystąpiły jakieś inne okoliczności, które mogłyby negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia.
W regularnych odstępach sprawdzaj kabel sieciowy,
czy nie uległ uszkodzeniu.
Nie używaj mopa, gdy jakaś jego część jest niesprawna.
W razie uszkodzenia jakiejś części zleć naprawę
lub wymianę jednemu z naszych autoryzowanych
♦
warsztatów serwisowych.
Nigdy nie próbuj usuwania ani wymiany jakichkolwiek części nieopisanych w tej instrukcji.
Ostrzeżenie! By nie narażać się na doznanie
urazu, przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Bezpieczeństwo innych osób
♦
♦
To urządzenie mogą obsługiwać dzieci od lat 8
i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub umysłowej oraz osoby niedoświadczone
przy użytkowaniu mopa, chyba że znajdują się pod
nadzorem odpowiedzialnego za bezpieczeństwo
fachowca i rozumieją istniejące niebezpieczeństwo.
Czyszczenie i prace z wodą mogą być przeprowadzane przez dzieci tylko pod nadzorem.
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo oparzenia.
Konserwacja i czyszczenie
Mop sieciowy Black & Decker odznacza się dużą
trwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji.
Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy
niezbędne jest jego regularne czyszczenie.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem konserwacji lub
czyszczenia mopa wyłącz go i wyjmij wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego.
♦
Systematycznie czyść mopa miękką, wilgotną
szmatą.
♦
Trwałe plamy najlepiej jest usunąć łagodnym roztworem mydlanym i wilgotną szmatą.
Pozostałe zagrożenia
Przy korzystaniu z elektronarzędzia występują dodatkowe
zagrożenia być może nieuwzględnione w przepisach
bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadku
niewłaściwego lub zbyt długiego używania narzędzia.
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych urządzeń
zabezpieczających nie da się uniknąć pewnych zagrożeń.
Zaliczają się do nich:
♦
Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających
się/ruchomych elementów.
♦
Oparzenia wskutek dotknięcia gorących elementów.
♦
Skaleczenia, jakich można doznać przy wymianie
elementów lub akcesoriów.
♦
Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu urządzenia. W takich sytuacjach rób regularne przerwy
w pracy.
Pielęgnacja nakładek czyszczących
Nie używaj płynów do płukania tkanin. Przed ponownym
użyciem nakładki dokładnie ją wysusz.
Ostrzeżenie! Przestrzegaj wskazówek dotyczących
czyszczenia wydrukowanych na podkładce czyszczącej.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić wyrób Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go
już potrzebować, w trosce o ochronę środowiska nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Bezpieczeństwo elektryczne
Ostrzeżenie! Mop musi być uziemiony.
Zawsze sprawdzaj, czy wartość napięcia
podana na tabliczce znamionowej mopa
odpowiada lokalnemu napięciu sieciowemu.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce.
Wtyczka kabla urządzenia musi pasować do gniazda
sieciowego i w żadnym wypadku nie wolno jej przerabiać.
Oryginalne wtyczki i pasujące do nich gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
♦
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę
producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu Black & Decker, by nie narażać się na
niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one
oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub
zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego wyrobu.
Przedłużacz i wyrób klasy 1
♦
♦
Gdy urządzenie jest uziemione i jest to wyrób klasy 1, niezbędny jest trójżyłowy kabel zasilający.
Przy długości kabla do 30 m nie występują zauważalne straty mocy.
Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane
przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty
sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Tabliczki ostrzegawcze na mopie
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych Black & Decker, które udzielają informacji
o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także
w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Na mopie umieszczono następujące tabliczki ostrzegawcze:
10
Black & Decker
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki Black & Decker reprezentują
bardzo wysoką jakość, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b)
Black & Decker gwarantuje sprawne działanie
produktu w przypadku postępowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe
wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
zst00216051 - 23-09-2013
11
TYPE
FSM1610 - FSM1620
1
4
1
5
2
6
7
3
8
15
25
10
11
12
14
9
16
E16760
www.2helpU.com
12
17
20 - 09 - 12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising