FSM1610 | Black&Decker FSM1610 STEAM MOP instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511112 - 65 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
FSM1610
FSM1620
A
B
C
D
E
2
F
G
H
I
3
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Upozornenie! Ak nebudete s vaším parným mopom
pracovať, vždy ho odkladajte na podložku (7) s násadou
rukoväti (4) vo zvislej polohe a uistite sa, či je parný
mop vypnutý.
Váš parný mop Вlack & Decker je určený na dezinfekciu
a čistenie lakovaných povrchov tvrdých driev, vrstvených
dosiek, linoleí, vinylových keramických dlaždíc, kamenných a mramorových podláh a na obnovu kobercov.
Tento výrobok je určený iba na spotrebiteľské použitie
v domácnostiach.
Vybratie čistiacej podložky (obr. E)
Upozornenie! Pri výmene čistiacej podložky vášho mopu
vždy noste vhodnú obuv. Nenoste papuče alebo obuv
s otvorenou špičkou.
♦ Vráťte rukoväť (4) do zvislej polohy a parný mop
vypnite (OFF).
♦ Odložte parný mop na odkladaciu podložku a počkajte, až kým nevychladne. (približne päť minút)
♦ Šliapnite špičkou topánky na výstupok pre zloženie
čistiacej podložky (14) a pevne ho prišliapnite.
♦ Zdvihnite parný mop z podložky.
Upozornenie! Ak nebudete s vaším parným mopom
pracovať, vždy ho odkladajte na podložku (7) s rukoväťou
(4) vo zvislej polohe a uistite sa, či je parný mop vypnutý.
Varovanie! Pred použitím tohto výrobku si
pozorne preštudujte všetky príručky „Bezpečnosť, Údržba, Opravy“.
Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte tento návod.
Popis
Toto náradie sa skladá z niektorých alebo so všetkých
nasledujúcich častí.
1. Hlavný vypínač (Zapnuté/Vypnuté)
2. Otočný volič Autoselect™
3. Vyberateľná nádržka na vodu
4. Rukoväť
5. Parná hlavica
6. Čistiaca podložka parnej hlavice
7. Odkladacia podložka
8. Spodná príchytka napájacieho kábla
9. Horná príchytka napájacieho kábla
10. Príchytka kábla na rukoväti
Plnenie nádržky vodou (obr. F)
Na uľahčenie plnenia vodou je možné nádržku na vodu
vášho parného mopu vybrať.
Tento parný mop je vybavený systémom, ktorý bráni usadzovaniu vodného kameňa, čo predlžuje životnosť mopu.
Poznámka: Nádržku na vodu naplňte čistou vodou
z vodovodného kohútika.
Poznámka: V oblastiach s veľmi tvrdou vodou sa odporúča použiť vodu deionizovanú.
♦ Vyberte nádržku na vodu (3).
♦ Plniaci otvor (16) otvorte zdvihnutím viečka smerom
hore.
♦ Nádržku (3) naplňte vodou.
Varovanie! Nádržka na vodu má objem 460 ml. Nedoplňujte do nádržky nadmerné množstvo vody.
♦ Nasaďte späť viečko plniaceho otvoru (16).
♦ Nádržku na vodu (3) nasaďte späť.
Poznámka: Uistite sa, či je viečko plniaceho otvoru
riadne zaistené.
Poznámka: Nepoužívajte v tomto parnom mope chemické čistiace prostriedky.
Zostavenie
Varovanie! Pred vykonaním nasledujúcich operácií sa
uistite, či je zariadenie vypnuté, či je odpojené od zdroja
napätia a či je vychladnuté a či neobsahuje žiadne
zvyšky vody.
Nasadenie rukoväti (obr. A)
♦
Nasuňte spodnú časť rukoväti (4) do hornej časti tela
mopu (12) tak, aby došlo k riadnemu zaskočeniu.
Šípka na rukoväti (4) by mala byť zarovnaná s hornou časťou parného mopu (12).
Nasadenie parnej hlavice (obr. B)
♦
♦
Nasuňte spodnú časť tela parného mopu (12) do
parnej hlavice (5) tak, aby došlo k riadnemu zaskočeniu.
Parná hlavica môže byť z tela parného mopu zložená
po stlačení uvoľňovacieho tlačidla parnej hlavice (13)
a po zložení tela mopu (12) z parnej hlavice (5).
Nasadenie nástavca na koberce (obr. G) (iba
pre model FSM1620)
♦
♦
♦
Položte nástavec na koberce na zem.
K jednotke pripevnite čistiacu podušku.
Mierne pritlačte parný mop dole na nástavec na
koberce (11) tak, aby došlo k jeho riadnemu zaskočeniu.
Upozornenie! Ak nebudete s vaším parným mopom
pracovať, vždy ho odkladajte na podložku (7) s rukoväťou
(4) vo zvislej polohe a uistite sa, či je parný mop vypnutý.
Nasadenie nádobky na vodu (obr. C)
♦
♦
Zatlačte nádobku na vodu (3) do rukoväti (4).
Zasuňte nádobku na vodu (3) dole do tela parného
mopu (12) a uistite sa, či je táto nádobka riadne
usadená.
Nasadenie čistiacej podložky (obr. D)
Zloženie nástavca na koberce (obr. G) (iba
pre model FSM1620)
Výmenné čistiace podložky môžete zakúpiť u autorizovaného predajcu Вlack & Decker: (kat. č. FSMP20-XJ).
♦ Položte čistiacu podložku (6) na podlahu tak, aby
bola rýchloupínacia strana otočená nahor.
♦ Parný mop zľahka pritlačte dole na čistiacu podložku
(6).
Upozornenie! Pri výmene nástavca na koberce na
vašom mope vždy noste vhodnú obuv. Nenoste papuče
alebo obuv s otvorenou špičkou.
♦ Vráťte rukoväť (4) do zvislej polohy a parný mop
vypnite (OFF).
4
♦
Odložte parný mop na odkladaciu podložku a počkajte, až kým nevychladne. (približne päť minút)
♦ Šliapnite špičkou topánky na výstupok pre zloženie
nástavca na koberce (15) a pevne ho prišliapnite.
♦ Zdvihnite parný mop z nástavca na koberce (11).
Upozornenie! Ak nebudete s vaším parným mopom
pracovať, vždy ho odkladajte na podložku (7) s rukoväťou
(4) vo zvislej polohe a uistite sa, či je parný mop vypnutý.
♦
♦
♦
Použitie
Dôležité! Tento prístroj zabije 99,9 % baktérií a choroboplodných zárodkov, ak sa používa podľa pokynov
uvedených v tomto návode na obsluhu, s podložkou
s mikrovlákien a súvisle počas 90 sekúnd.
chytku na upevnenie napájacieho kábla (10), ktorá
zaistí, že sa nebude kábel nachádzať v pracovnom
priestore.
Pred použitím parného mopu podlahu vždy vysajte
alebo zameťte.
Najjednoduchší spôsob použitia mopu je sklonenie
rukoväti v uhle 45˚ a pomalé čistenie malej plochy.
Nepoužívajte v parnom mope chemické čistiace
prostriedky. Pri odstraňovaní odolných nečistôt z vinylových krytín alebo linolea môžete pred použitím
parného čističa vykonať predbežné čistenie jemným
saponátom a vodou.
Parné čistenie
♦
Položte čistiacu podložku (6) na podlahu tak, aby
bola rýchloupínacia strana otočená nahor.
♦ Zdvihnite parný mop z odkladacej podložky (7)
a zľahka ho pritlačte k čistiacej podložke (6).
♦ Odložte parný mop na odkladaciu podložku.
♦ Pripojte parný mop k elektrickej sieti.
♦ Voličom Autoselect™ (2) vyberte požadované nastavenie.
♦ Stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté (1). Parný mop sa
rozohrieva približne 15 sekúnd.
♦ Priťahovaním rukoväti (4) smerom dozadu aktivujete
čerpadlo pary. Po niekoľkých sekundách začne
z parnej hlavice vychádzať para.
Poznámka: Po prvom naplnení nádržky alebo v prípade
doplnenia po úplnom spotrebovaní vody bude na vytvorenie pary nutný čas až 45 sekúnd.
♦ Niekoľko sekúnd potrvá, než sa para dostane do
čistiacej podložky. Teraz bude parný mop zľahka
kĺzať po dezinfikovanom/čistenom povrchu.
♦ Pomaly parným mopom pohybujte po podlahe dopredu a dozadu tak, aby bolo každé miesto dôkladne
vyčistené.
Poznámka: Počas použitia čističa môžete parné čerpadlo vypnúť
vrátením rukoväti do zvislej polohy. Táto praktická funkcia
vám umožní nakrátko odložiť bez vypnutia parný mop na
odkladaciu podložku, aby ste mohli premiestniť jednotlivé
kusy nábytku a aby ste potom mohli pokračovať v čistení
bez vypnutia mopu.
♦ Po skončení práce s parným mopom vráťte rukoväť
(4) do zvislej polohy a mop vypnite. Položte ho na
odkladaciu podložku (7) a počkajte, až celkom
vychladne. (približne päť minút)
Upozornenie! Je dôležité sledovať hladinu vody v nádržke. Ak chcete doliať vodu do nádržky a pokračovať
v dezinfekcii/čistení, vráťte rukoväť (4) do zvislej polohy
a parný mop vypnite. Odpojte parný čistič od sieťovej
zásuvky a naplňte nádržku (3) vodou.
Upozornenie! Nikdy neponechávajte parný mop v prevádzke na jednom mieste dlhšiu dobu. Ak nebudete
s vaším parným mopom pracovať, vždy ho odkladajte na
podložku (7) s rukoväťou (4) vo zvislej polohe a uistite
sa, či je parný mop vypnutý.
Zapnutie a vypnutie
♦
Ak chcete prístroj zapnúť, stlačte tlačidlo zapnuté/
vypnuté (1). Parný mop sa rozohrieva približne
15 sekúnd.
Poznámka: Ak je parný mop zapnutý prvýkrát, nádržka
na vodu sa sfarbí do červena. Hneď ako je parný mop pripravený na použitie, nádržka na vodu sa sfarbí na modro.
♦ Ak chcete parný mop vypnúť, stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté (1).
Upozornenie! Nikdy neponechávajte parný mop v prevádzke na jednom mieste dlhšiu dobu. Ak nebudete
s vaším parným mopom pracovať, vždy ho odkladajte na
podložku (7) s rukoväťou (4) vo zvislej polohe a uistite
sa, či je parný mop vypnutý.
Upozornenie! Po použití parný mop vždy vyprázdnite.
Poznámka: Po prvom naplnení nádržky alebo v prípade
doplnenia po úplnom spotrebovaní vody bude na vytvorenie pary nutný čas až 45 sekúnd.
Technológia Autoselect™
Tento parný mop je vybavený otočným voličom Autoselect™ (2), ktorý zobrazuje rôzne typy čistenia. Používa
sa na voľbu správneho prevádzkového režimu pre určitý
druh čistenia.
Pomocou voliča Autoselect™ (2) zvoľte jeden z nasledujúcich typov čistenia:
Drevo/Vrstvená doska
Kameň/Mramor
Dlaždice/Vinyl
Parný mop zvolí pre dané čistenie správne množstvo
pary.
Poznámka: Pred použitím parného mopu sa vždy uistite,
či bola vykonaná správna voľba.
Rady na optimálne použitie
Všeobecné
Oživenie koberca (iba pre model FSM1620)
Upozornenie! Nikdy nepoužívajte parný mop bez upevnenej čistiacej podložky.
♦ Počas použitia parného mopu môžete využiť prí-
♦
5
Položte čistiacu podušku (6) na podlahu tak, aby
bola rýchloupínacia strana otočená nahor.
♦
Zdvihnite parný mop z odkladacej podložky (7)
a ľahko ho pritlačte k čistiacej poduške (6).
♦ Klzný násadec na koberce (11) položte na podlahu.
♦ Mierne pritlačte parný mop dole na klzný násadec
na koberce (11) tak, aby došlo k jeho riadnemu
zaskočeniu.
♦ Odložte parný mop na odkladaciu podložku. (7)
♦ Pripojte parný mop k elektrickej sieti.
♦ Stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté (1). Parný mop sa
rozohrieva približne 15 sekúnd.
♦ Otočným voličom Autoselect™ (2) vyberte nastavenie Drevo/Vrstvená doska.
♦ Priťahovaním rukoväti (4) smerom dozadu aktivujete
čerpadlo pary. Po niekoľkých sekundách začne
z parnej hlavice vychádzať para.
Poznámka: Po prvom naplnení nádržky alebo v prípade
doplnenia po úplnom spotrebovaní vody bude na vytvorenie pary nutný čas až 45 sekúnd.
♦ Pomaly parný mop tlačte po koberci vpred a vzad
tak, aby sa každé miesto starostlivo obnovilo.
Poznámka: Počas použitia môžete parné čerpadlo vypnúť vrátením rukoväti (4) do zvislej polohy. Táto praktická
funkcia vám umožní nakrátko odložiť bez vypnutia parný
mop na odkladaciu podložku (7), aby ste mohli premiestniť jednotlivé kusy nábytku a aby ste mohli pokračovať
v čistení bez vypnutia mopu.
♦ Po skončení práce s parným mopom vráťte rukoväť
(4) do zvislej polohy a mop vypnite. Položte ho na
odkladaciu podložku (7) a počkajte, až celkom
vychladne. (približne päť minút)
Upozornenie! Je dôležité sledovať hladinu vody v nádržke. Ak chcete doliať vodu do nádržky a pokračovať
v dezinfekcii/čistení, vráťte rukoväť (4) do zvislej polohy
a parný mop vypnite. Odpojte parný čistič od sieťovej
zásuvky a naplňte nádržku (3) vodou.
Upozornenie! Nikdy neponechávajte parný mop v prevádzke na jednom mieste dlhšiu dobu. Ak nebudete
s vaším parným mopom pracovať, vždy ho odkladajte na
podložku (7) s rukoväťou (4) vo zvislej polohe a uistite
sa, či je parný mop vypnutý.
(8 a 9) a ak bude zaistený v príchytke kábla (17), parný
mop bude stáť bez ďalšej opory. Alternatívne je možné
použiť závesný držiak (18), ktorý je súčasťou rukoväti
(19) a vďaka ktorému môžete váš parný mop zavesiť na
vhodný hák na stene. Vždy zaistite, aby váš hák na stenu
bezpečne uniesol hmotnosť parného mopu.
Údržba a čistenie
Vaše náradie Вlack & Decker bolo skonštruované tak, aby
vám slúžilo dlhý čas s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Dlhodobá bezproblémová funkcia zariadenia závisí od
jeho riadnej údržby a pravidelného čistenia.
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby alebo
čistenia zariadenie vypnite a odpojte od elektrickej siete.
♦ Utrite zariadenie mäkkou navlhčenou handričkou.
♦ Pri odstraňovaní odolných nečistôt môžete s navlhčenou handričkou použiť jemný roztok mydla a vody.
Údržba a čistiace podložky
Pokyny na pranie - Žiadne avivážne prostriedky - Pred
opätovným použitím nechajte celkom vyschnúť.
Upozornenie! Riaďte sa pokynmi pre čistenie, ktoré sú
vyznačené na štítku čistiacej podložky.
Výmena sieťovej zástrčky (iba pre Veľkú
Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:
♦ Zaistite ekologickú likvidáciu starej zástrčky.
♦ Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na novej
zástrčke.
♦ Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
♦ Žlto-zelený vodič pripojte k uzemňovacej svorke.
Varovanie! Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.
Technické údaje
Po použití (obr. H a I)
♦
Vráťte rukoväť (4) do zvislej polohy a parný mop
vypnite (OFF).
♦ Parný mop odložte na odkladaciu podložku (7)
a počkajte, až vychladne. (približne päť minút)
♦ Odpojte parný mop od elektrickej siete.
♦ Vyprázdnite nádržku na vodu (3).
♦ Odstráňte čistiacu podložku (6) a omyte ju, aby bola
pripravená na ďalšie použitie. (Riaďte sa pokynmi
vyznačenými na čistiacej podložke).
♦ Naviňte napájací kábel okolo príchytiek (8 a 9).
Poznámka: Horná príchytka kábla (9) môže byť natočená, aby bolo uľahčené zloženie navinutého kábla pri
ďalšom použití.
♦ Zapnite napájací kábel pomocou príchytky kábla
(17) v mieste zástrčky.
♦ Pri uložení postavte parný mop na odkladaciu podložku (7).
Poznámka: Ak bude rukoväť (4) vo zvislej polohe a ak
bude napájací kábel úhľadne omotaný okolo príchytiek
6
FSM1610
FSM1620
Typ 1
Typ 1
Napájacie napätie
V 230
Výkon
W 1 600
230
1 600
Objem nádržky
ml 460
460
Hmotnosť
kg 2,7
3,06
Poruchy a postupy na ich odstránenie
Ak Vaše náradie nepracuje správne, postupujte podľa krokov
uvedených ďalej. Ak nebude porucha odstránená, spojte sa
s Vaším servisným zástupcom Black & Decker.
Problém
Krok
Možné riešenia
Parný mop
nie je možné
zapnúť.
1
Skontrolujte, či je
zástrčka prívodného
kábla parného mopu
pripojená k sieťovej
zásuvke.
2
Pomocou hlavného
vypínača (1) skontrolujte,
či je parný mop zapnutý.
3
Skontrolujte poistku
v zástrčke prívodného
kábla.
4
Parný mop bude vytvárať
paru iba v prípade, ak
bude rukoväť stiahnutá
zo zvislej polohy.
5
Skontrolujte, či je nádržka
na vodu (3) plná.
POZNÁMKA: Po prvom
naplnení nádržky alebo
v prípade doplnenia po
úplnom spotrebovaní
vody bude na vytvorenie
pary nutný čas až
45 sekúnd.
6
Skontrolujte, či je parná
hlavica (5) riadne uložená
v parnom mope (12).
7
Skontrolujte krok 1,
potom 2 a potom 3.
Parný mop
prestane počas
práce vytvárať
paru.
8
Skontrolujte krok 4,
potom 5, potom 6
a potom 3.
Parný mop
vytvára počas
práce príliš
mnoho pary.
9
Parný mop má
k dispozícii 3 nastavenia.
Otočte ovládačom
Autoselect (2) tak, aby sa
množstvo vytváranej pary
zvýšilo.
Parný mop
vytvára počas
práce príliš
málo pary.
10
Skontrolujte krok 5.
11
Parný mop má
k dispozícii 3 nastavenia.
Otočte ovládačom
Autoselect (2) tak, aby sa
množstvo vytváranej pary
znížilo.
Para uniká
z neobvyklých
miest parného
mopu.
12
Montážne pokyny na
správne zostavenie
všetkých súčastí
a príslušenstva nájdete
v tomto návode v časti
Montáž.
Parný mop
nevytvára paru.
7
Problém
Krok
Možné riešenia
Kde môžem
získať ďalšie
informácie/
príslušenstvo
pre tento parný
mop.
13
www.blackanddecker.
co.uk/steammop
www.blackanddecker.ie/
steammop
Bezpečnosť, údržba, opravy
www.blackanddecker.eu
Použitie výrobku
♦
Váš parný mop Black & Decker je určený na dezinfekciu
a čistenie lakovaných povrchov tvrdých driev, vrstvených
dosiek, linoleí, vinylových a keramických obkladov,
kamenných a mramorových podláh a kobercov. Tento
výrobok je určený iba na spotrebiteľské použitie v domácnostiach.
Váš parný čistič Black & Decker (iba modely FSMF1621
a FSS1600) je určený na dezinfekciu a čistenie dlaždíc,
pracovných dosiek, kuchynských plôch a povrchov v kúpeľniach. Tento výrobok je určený iba na spotrebiteľské
použitie v domácnostiach.
Varovanie! Nepoužívajte na drevené a laminátové podlahy bez povrchovej úpravy. Pri voskovaných povrchoch a niektorých nevoskovaných
podlahách môže dôjsť pôsobením tepla a pary
k odstráneniu lesku. Vždy sa odporúča pred
pokračovaním spraviť test na oddelenej ploche.
Odporúčame sa tiež zoznámiť s pokynmi pre
použitie a údržbu výrobku podlahovej krytiny.
♦
Bezpečnostné pokyny
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné výstrahy a pokyny. Nedodržanie
nižšie uvedených varovaní a pokynov môže
viesť k spôsobeniu úrazu elektrickým prúdom,
k vzniku požiaru alebo k vážnemu zraneniu.
♦
♦
♦
♦
Varovanie! Pri použití elektrického náradia
napájaného káblom by sa mali vždy dodržiavať
základné bezpečnostné pokyny, vrátane nasledujúcich, aby ste znížili riziko vzniku požiaru,
riziko úrazu elektrickým prúdom alebo iného
poranenia a materiálnych škôd.
♦
Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento
návod.
V tomto návode je popísané určené použitie tohto
zariadenia. Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných
operácií, než je odporúčané týmto návodom, môže
spôsobiť poranenie obsluhy.
Uschovajte tento návod na prípadné ďalšie použitie.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Použitie výrobku
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nepoužívajte na kožu, voskom ošetrený nábytok
alebo podlahy, syntetické tkaniny, zamat alebo iné
chúlostivé materiály citlivé na vodnú paru.
Nesmerujte paru priamo na osoby, zvieratá, elektrické spotrebiče alebo elektrické zásuvky.
Nevystavujte výrobok dažďu.
Neponárajte toto zariadenie do vody.
Nenechávajte tento výrobok bez dozoru.
Ak výrobok nepoužívate, nenechávajte ho pripojený
k elektrickej zásuvke.
Nikdy neodpájajte zástrčku od zásuvky ťahaním za
prívodný kábel. Veďte kábel tak, aby neprechádzal
cez ostré hrany alebo horúce a mastné povrchy.
Nemanipulujte s parným čističom, ak máte mokré
ruky.
Neprenášajte tento výrobok za prívodný kábel,
neťahajte za tento kábel, nepoužívajte kábel ako
rukoväť, neprivierajte kábel dvermi, neveďte kábel
cez ostré hrany a horúce povrchy.
Nepoužívajte tento výrobok v uzatvorených
priestoroch s výskytom výparov olejových riedidiel,
niektorých chemických prostriedkov proti moliam,
horľavého prachu alebo iných výbušných a jedovatých výparov.
Overte si typ podlahy u výrobcu.
V parnom čističi nikdy nepoužívajte odhrdzovače,
aromatické látky, alkohol alebo saponáty, pretože
môžu výrobok poškodiť alebo ohroziť jeho bezpečné
použitie.
Ak dôjde pri použití parnej funkcie k vypnutiu elektrického ističa, ihneď výrobok prestaňte používať
a kontaktujte centrum na podporu zákazníkov.
(Zabráňte úrazu elektrickým prúdom.)
Toto zariadenie pri dezinfekcii čisteného miesta
vytvára veľmi horúcu paru. To znamená, že sú parné
hlavice, čistiace podložky a nástavce na koberec pri
použití veľmi horúce.
Pozor! Pri použití Vášho parného mopu a pri výmene
jeho príslušenstva noste vhodnú obuv. Nenoste
papuče alebo obuv s otvorenou špičkou.
Viečko sa môže počas prevádzky zahrievať.
Počas použitia môže z tohto zariadenia unikať para.
Pri použití tohto výrobku buďte opatrní. NEDOTÝKAJTE SA žiadnych častí, ktoré sa môžu pri práci
zahrievať.
Pred odobratím nádržky na vodu toto zariadenie
vypnite a nastavte rukoväť späť do zvislej polohy.
Ak uniká z ručného parného čističa počas použitia
para, vypnite tento čistič, odpojte zariadenie od sieťového napájania a nechajte ho riadne vychladnúť.
Kontaktujte, prosím, najbližší autorizovaný servis.
Nepokračujte v používaní takého prístroja.
Po použití
♦
♦
♦
Pred čistením zariadenie odpojte od elektrickej siete
a počkajte, až vychladne.
Ak sa zariadenie nepoužíva, malo by byť uložené
na suchom mieste.
Uložené zariadenie musí byť vhodne zabezpečené
pred deťmi.
Kontroly a opravy
♦
♦
♦
9
Pred vykonaním údržby alebo opravy odpojte toto
zariadenie od elektrickej siete a počkajte na jeho
vychladnutie.
Pred použitím vždy skontrolujte, či nie je zariadenie
poškodené alebo či nie sú poškodené jeho časti.
Skontrolujte, či nie sú jeho časti rozbité a či nie sú
poškodené vypínače alebo iné diely, ktoré by mohli
ovplyvniť jeho prevádzku.
Pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený prívodný
kábel.
♦
♦
♦
♦
Nepoužívajte toto zariadenie, ak je akákoľvek jeho
časť poškodená.
Poškodené a zničené diely nechajte opraviť alebo
vymeniť v autorizovanom servise.
Nikdy sa nepokúšajte demontovať alebo vymeniť
iné diely než tie, ktoré sú uvedené v tomto návode.
Štítky na zariadení
Na tomto náradí sú nasledujúce piktogramy:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si používateľ musí prečítať tento
návod na obsluhu.
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
♦
Toto zariadenie môžu používať osoby staršie ako 8
rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými
či duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom
skúseností a znalostí, ak budú pod dozorom alebo
ak boli oboznámené s bezpečným použitím výrobku
a ak pochopili, aké nebezpečenstvá hrozia pri jeho
použití. S týmto výrobkom sa nesmú hrať deti. Čistenie a používateľskú údržbu by nemali robiť deti
bez dozoru.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa s týmto zariadením nehrali.
Varovanie! Nebezpečenstvo obarenia.
Údržba a čistenie
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované tak, aby
vám slúžilo dlhý čas s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Dlhodobá bezproblémová funkcia zariadenia závisí od
jeho riadnej údržby a pravidelného čistenia.
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby alebo
čistenia zariadenie vypnite a odpojte od elektrickej siete.
♦
Utrite zariadenie mäkkou navlhčenou handričkou.
♦
Pri odstránení odolných nečistôt môžete s navlhčenou handričkou použiť jemný roztok mydla a vody.
Zvyškové riziká
Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uvedené
v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa
objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu
vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého
použitia atď.
Údržba a čistiace podložky
Pokyny na umývanie – Žiadne avivážne prostriedky –
Pred opätovným použitím nechajte celkom vyschnúť.
Upozornenie! Riaďte sa pokynmi pre čistenie, ktoré sú
vyznačené na štítku čistiacej podložky.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia,
určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká
sú nasledujúce:
♦
Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek pohybujúcou sa časťou.
♦
Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek horúcou časťou.
♦
Zranenia spôsobené pri výmene akejkoľvek časti
alebo príslušenstva.
♦
Zranenia spôsobené dlhodobým použitím zariadenia. Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas,
zaistite, aby sa robili pravidelné prestávky.
Výmena sieťovej zástrčky (iba pre Veľkú
Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:
♦
Zaistite ekologické odstránenie starej zástrčky.
♦
Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na novej
zástrčke.
♦
Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
♦
Žlto-zelený vodič pripojte k uzemňovacej svorke.
Varovanie! Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.
Elektrická bezpečnosť
Ochrana životného prostredia
Varovanie! Tento výrobok musí byť uzemnený. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie likvidovať v bežnom domovom odpade.
Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať
zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú
riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
♦
Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť
výrobca alebo autorizovaný servis Black & Decker,
aby sa zabránilo možným rizikám.
Ak nebudete výrobok Black & Decker ďalej používať
alebo ak si ho želáte nahradiť novým, nelikvidujte ho spolu
s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto
výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Predlžovacie káble a výrobok
konštrukčnej triedy 1
♦
Môže sa použiť predlžovací kábel s dĺžkou až 30 m
bez toho, aby dochádzalo k výkonovým stratám.
Pretože je tento výrobok chránený uzemnením
a pretože ide o výrobok konštrukčnej triedy 1, musí
sa použiť prívodný kábel s 3 vodičmi.
Pri zakúpení nových výrobkov vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie o správnej likvidácii elektro odpadov z domácnosti.
10
Spoločnosť Black & Decker poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov Black & Decker po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete využiť výhody tejto
služby, odovzdajte, prosím, váš výrobok ktorémukoľvek
autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý zariadenie
odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu Black & Decker nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode.
Zoznam autorizovaných servisov Black & Decker a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
Záruka
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Táto
záruka je ponúkaná v prospech zákazníka a nijako
neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka
platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej zóny
voľného obchodu EFTA.
Ak sa objavia na výrobku Black & Decker, v priebehu
24 mesiacov od kúpy, akékoľvek materiálové či výrobné
chyby, spoločnosť Black & Decker garantuje v snahe
o minimalizovanie vašich starostí bezplatnú výmenu
chybných dielov, opravu alebo výmenu celého výrobku
za nižšie uvedených podmienok:
♦
Výrobok nebol používaný na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu.
♦
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba.
♦
Tento výrobok nebol poškodený cudzím zavinením,
inými predmetmi alebo nehodou.
♦
Opravy neboli vykonávané inými osobami, než
autorizovanými opravármi alebo mechanikmi autorizovaného servisu Black & Decker.
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť
predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného servisu
predložiť doklad o kúpe výrobku. Miesto najbližšieho
autorizovaného servisu Black & Decker nájdete na
príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam
autorizovaných servisov Black & Decker a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
Navštívte, prosím, naše stránky
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte tu
váš nový výrobok Black & Decker, aby ste mohli
byť informovaní o nových výrobkoch a špeciálnych
ponukách. Ďalšie informácie o značke Black & Decker
a o celom rade našich ďalších výrobkov nájdete na
adrese www.blackanddecker.co.uk.
11
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
zst00216047 - 23-09-2013
12
TYPE
FSM1610 - FSM1620
1
4
1
5
2
6
7
3
8
15
25
10
11
12
14
9
16
E16760
www.2helpU.com
13
17
20 - 09 - 12
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising