FSM1610 | Black&Decker FSM1610 STEAM MOP instruction manual

382014 - 57 BAL
www.blackanddecker.eu
FSM1610
FSM1620
Slovenščina
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
Srpski
(Prijevod izvornih uputa)
(Prevod originalnog uputstva)
19
34
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
48
2
5
A
B
C
D
E
3
F
G
H
I
4
SLOVENŠČINA
Namen uporabe
Parni čistilnik Black & Decker je zasnovan za razkuževanje in
čiščenje obdelanega lesa, obdelanega laminata, linoleja, vinilnih
talnih oblog, ploščic, talnih oblog iz naravnega kamna, marmorja
in za osvežitev preprog. Izdelek je izključno predviden za uporabo
v notranjih prostorih stanovanj!
Napotki za varno uporabo
Opozorilo! Preberite vsa varnostna opozorila in navodila.
Če ne upoštevate spodaj navedenih opozoril in napotkov, lahko to povzroči električni udar,
požar in/ali telesne poškodbe.
Opozorilo! Pri uporabi električnih naprav morate za zmanjšanje nevarnosti požara, električnega udara ter telesnih
poškodb in materialne škode
vedno upoštevati osnovne
varnostne napotke, vključno
z naslednjimi.
♦ Pred uporabo naprave na-
tančno preberite ta navodila.
♦ Namen uporabe je podrobno
opisan v teh navodilih. Uporaba kateregakoli pribora ali
priključka ali način uporabe,
ki v teh navodilih ni odobren
ali opisan, lahko povzroči
nevarnost telesnih poškodb.
♦ Shranite navodila za uporabo
tudi v prihodnje.
Uporaba naprave
♦ Ne usmerjajte pare neposredno na ljudi, živali, električne
naprave ali električne vtičnice.
♦ Naprave ne izpostavljate vlažnosti in dežju.
♦ Naprave ne potapljajte v vodo.
♦ Naprave ne puščajte brez
nadzora.
♦ Naprave ne puščajte priključene na električno omrežje,
kadar ni v uporabi.
♦ Nikoli ne vlecite za kabel
naprave, da jo odklopite od
omrežja. Kabel naprave polagajte proč od vročine, olja
in ostrih robov.
♦ Ne uporabljajte parnega čistilca z mokrimi rokami.
♦ Ne vlecite za kabel in ne
nosite naprave tako, da jo držite za kabel, ne uporabljajte
kabla kot ročaj naprave, ne
stiskajte kabla z vrati, in ne
izpostavljajte kabla ostrim
5
SLOVENŠČINA
robom ter vročim površinam.
♦ Naprave ne uporabljate v zaprtih prostorih, kjer so prisotne
barvni hlapi, snovi za zaščito
pred molji, ki sproščajo hlape,
vnetljiv in eksploziven prah ali
drugi eksplozivni ali strupeni
hlapi.
♦ Preverite vrsto talne obloge
pri proizvajalcu.
♦ Naprave ne uporabljajte za
čiščenje usnja, povoščenega
pohištva ali parketa, sintetičnih barv, žameta ali drugih na
paro občutljivih materialov.
Opozorilo! Ne uporabljajte za
čiščenje neobdelanih lesenih
površin ali neobdelanega laminata. Pri čiščenju površin, ki
so bile predhodno povoščene
in pri nekaterih talnih oblogah,
ki niso bile povoščene, se lahko
zgodi, de se zaradi delovanja
pare in vročine izgubi sijaj.
Pred čiščenjem obloge svetujemo, da najprej poskusite
učinek čiščenja na majhnem
nevidnem delu obloge. Ravno
tako svetujemo, da preberete
navodila za nego talne podlage, ki jih je predpisal proizvajalec.
♦ Pri čiščenju s parnim čistil-
nikom nikoli ne uporabljajte
sredstev za odstranjevanje
vodnega kamna, dišav, čistilnih sredstev ali sredstev
na osnovi alkohola, saj lahko
povzročijo okvaro ali zmanjšajo varnost naprave.
♦ Če pride med uporabo parne
funkcije do izklopa varovalke,
takoj prenehajte z uporabo izdelka ter se posvetujte
6
SLOVENŠČINA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
s pooblaščenim servisom.
(Pozor - možnost električnega
udara.)
Naprava pri čiščenju površin
oddaja zelo vročo paro. To
pomeni, da se čistilna glava,
čistilne krpe ter nastavek za
čiščenje preprog med uporabo močno segrejejo.
Previdno! Ob uporabi vašega parnega čistilnika ter
menjavi pripomočkov zmeraj
uporabljajte primerno obutev.
Ne nosite copat ali čevljev
z odprtimi prsti.
Ohišje čistilnika se med uporabo lahko segreje.
Para lahko med uporabo uhaja iz naprave.
Priporočamo pazljivo uporabo
naprave. NE DOTIKAJTE SE
katerihkoli delov naprave, ki
se med uporabo lahko segrejejo.
Preden odstranite posodo za
vodo, napravo izklopite, ročaj
pa postavite v pokončen položaj.
♦ Enota je namenjena le čiščenju tal, zato je ne obračajte.
Izdelek je izključno predviden
za uporabo v notranjih prostorih stanovanj!
Po uporabi
♦ Pred čiščenjem naprave jo
najprej izključite iz omrežja in
počakajte, da se ohladi.
♦ Če naprave ne uporabljate, jo
shranite v suhem prostoru.
♦ Otroci ne smejo imeti dostopa
do shranjenih gospodinjskih
aparatov.
Preverjanja in popravila
♦ Pred vzdrževanjem ali popravilom naprave jo najprej izključite iz omrežja in počakajte,
da se ohladi.
♦ Pred uporabo naprave preverite, da so vsi deli naprave
nepoškodovani. Preverite
morebitne polomljene dele,
poškodovana stikala in druge
7
SLOVENŠČINA
pomanjkljivosti, ki bi lahko
vplivale na delovanje izdelka.
♦ Redno preverjajte napajalni
kabel za poškodbe.
♦ Ne uporabljajte naprave, če
je katerikoli del poškodovan
ali defekten.
♦ Vse poškodovane ali defektne
dele naj zamenja ali popravi
pooblaščeni servis.
♦ Nikoli ne poskušajte odstraniti
ali zamenjati delov, ki niso
navedeni v teh navodilih.
Varnost drugih ljudi
♦ Napravo lahko uporabljajo
otroci, če so stari 8 let ali več
in osebe z omejenimi fizičnimi senzornimi ali umskimi
sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj ali znanja,
če so prejeli navodila o varni
uporabi naprave in če razumejo potencialne nevarnosti
uporabe. Otroci se ne smejo
igrati z napravo. Otroci ne
smejo izvajati čiščenja ali
vzdrževanja naprave, razen,
8
če so pod nadzorom osebe,
ki je odgovorna za njihovo
varnost.
♦ Otroci morajo biti nadzorovani, da se z napravo ne igrajo.
Ostale nevarnosti.
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo
dodatne nevarnosti, ki niso vključene
v navedena opozorila. Te nevarnosti
so lahko posledica nepravilne uporabe, dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih
ukrepov in varnostnih naprav se
določenim nevarnostim ni mogoče
izogniti. Mednje spadajo:
♦ Telesne poškodbe zaradi do-
tikanja gibajočih se delov.
♦ Telesne poškodbe zaradi dotikanja vročih se delov.
♦ Poškodbe pri zamenjavi delov
in pribora.
♦ Poškodbe zaradi dolgotrajne
uporabe naprave. Če delate
z napravo daljše časovne
obdobje, poskrbite za redne
odmore.
SLOVENŠČINA
Električna varnost
Opozorilo! Ta izdelek
mora biti ozemljen. Vedno preverite, da omrežna napetost ustreza vrednosti, ki je podana na
nazivni ploščici.
Nalepke na napravi
škoduje, ga lahko zamenja
le proizvajalec, pooblaščen
Вlack & Deckerjev serviser,
da se izognete potencialnim
nevarnostim.
Podaljški kablov in izdelki
razreda 1
♦ Za podaljšek je treba uporabiti
3 žilni kabel, ker je naprava
ozemljena in izdelana skladno
z zahtevami varnostnega razreda 1.
♦ Uporabite lahko do 30 m
(100 čevljev) dolg kabel, brez
izgube učinkovitosti.
Sestavljanje naprave
Vtikači morajo ustrezati vtičnicam.
Nikoli ne spreminjajte vtiča.
Nepredelani vtiči in ustrezne vtičnice
zmanjšajo možnost električnega
udara.
♦ Če se napajalni kabel po-
Nameščene naslednje oznake:
Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti poškodb mora
uporabnik prebrati navodila.
Opozorilo! Nevarnost opeklin.
Sestavni deli
Ta naprava vključuje nekatere ali vse naslednje sestavne dele:
1. Stikalo za VKLOP/IZKLOP
2. Stikalo Autoselect™
3. Posoda za vodo
4. Ročaj
5. Čistilna glava
6. Čistilna krpa za čistilno glavo
7. Podstavek
8. Spodnja sponka za kabel
9. Zgornja sponka za kabel
10. Sponka za kabel
11. Nastavek za čiščenje preprog (samo za model FSM1620)
Opozorilo! Pred izvajanjem naslednjih del se prepričajte, da
je naprava izključena, odklopljena od omrežne napetosti, da je
naprava ohlajena in da ne vsebuje vode.
Montaža ročaja (sl. A)
♦
Povlecite spodnji del ročaja (4) na zgornji del ohišja parnega
čistilnika (12) tako, da se zaskoči in zaslišite klik.
Montaža čistilne glave (sl. B)
♦
♦
Zdrsnite spodnji del ohišja parnega čistilnika (12) v čistilno
glavo (5) tako, da se zaskoči in zaslišite klik.
Čistilno glavo je možno odstraniti od ohišja parnega čistilnika in sicer s pritiskom gumba za sprostitev (13) na čistilni
glavi in s potegom ohišja parnega čistilnika (12) proč od
čistilne glave (5).
Montaža posode za vodo (sl. C)
♦
♦
Zaskočite posodo za vodo (3) v ročaj (4).
Potisnite posodo za vodo (3) v smeri ohišja parnega čistilnika (12) in se prepričajte, da se posoda za vodo trdno
nameščena.
Montaža čistilne krpe (sl. D)
Nadomestne čistilne krpe so na voljo pri vašem prodajalcu
Black & Decker (kat. št. FSMP20-XJ).
♦ Čistilno krpo (6) položite na tla tako, da je stran s pritrdilnim
trakom (»ježki«) obrnjena navzgor.
♦ Parni čistilnik nežno pritisnite navzdol k čistilni krpi (6).
9
SLOVENŠČINA
Previdno! Ko parnega čistilnika ne uporabljate, ga postavite
na podstavek (7) z ročajem (4) v pokončnem položaju in se
prepričajte, da je izključen.
Demontaža čistilne krpe (sl. E)
Previdno! Ko menjate čistilno krpo na vašem parnem čistilniku,
zmeraj uporabljajte primerno obutev. Ne nosite copat ali čevljev
z odprtimi prsti.
♦ Vrnite ročaj (4) v pokončen položaj in IZKLJUČITE (OFF)
parni čistilnik.
♦ Položite parni čistilnik na podstavek in počakajte, da se
ohladi. (traja približno pet minut)
♦ Položite sprednji del vašega čevlja na jeziček za odstranjevanje čistilne krpe (14) in močno pritisnite navzdol.
♦ Dvignite parni čistilnik in ga ločite od čistilne krpe.
Previdno! Ko s čiščenjem prekinete, vedno položite parni
čistilnik na podstavek (7), ročaj (4) pa v pokončen položaj, ter
napravo izklopite.
Montaža nastavka za čiščenje preprog (sl. F) (na voljo
samo za FSM1620)
♦
♦
Položite na tla nastavek za čiščenje preprog.
Parni čistilnik nežno pritisnite na nastavek za preproge (11),
da se zaskoči in zaslišite klik.
Previdno! Ko s čiščenjem prekinete, vedno položite parni
čistilnik na podstavek (8), ročaj (4) pa v pokončen položaj, ter
napravo izklopite.
Odstranjevanje nastavka za čiščenje preprog (sl. F)
(na voljo samo za FSM1620)
Previdno! Ko menjate nastavek za čiščenje preprog na vašem
parnem čistilniku, zmeraj uporabljajte primerno obutev. Ne nosite
copat ali čevljev z odprtimi prsti.
♦ Vrnite ročaj (4) v pokončen položaj in IZKLJUČITE (OFF)
parni čistilnik.
♦ Položite parni čistilnik na podstavek in počakajte, da se
ohladi. (traja približno pet minut)
♦ Položite sprednji del vašega čevlja na jeziček za odstranjevanje nastavka za čiščenje preprog (15) in močno pritisnite
navzdol.
♦ Dvignite parni čistilnik in ga ločite od nastavka za čiščenje
preprog (9).
Previdno! Ko s čiščenjem prekinete, vedno položite parni
čistilnik na podstavek (8), ročaj (4) pa v pokončen položaj, ter
napravo izklopite.
Polnjenje posode za vodo (sl. G)
Posodo za vodo je na parnem čistilniku odstranljiva za lažje
polnjenje.
Parni čistilnik ima vgrajen sistem za odstranjevanje vodnega
kamna in tako podaljšuje življenjsko dobo naprave.
Opomba: Napolnite posodo za vodo s čisto vodovodno vodo.
10
Opomba: Na območjih s povečano trdo to vode, priporočamo
uporabo mehčane (destilirane) vode.
♦ Odstranite posodo za vodo (3).
♦ Odstranite pokrov polnilnika (16) tako, da ga povlečete
navzgor.
♦ Dolijte vodo v posodo za vodo (3).
Opozorilo! Kapaciteta posode za vodo znaša 0,5 litra. Pazite,
da ne nalijete preveč vode.
♦ Namestite pokrov polnilnika (14).
♦ Namestite posodo za vodo (3).
Opomba: Prepričajte se, da je pokrov polnilnika trdno privit.
Uporaba
Pomembno! Čistilna naprava zagotavlja higiensko čistočo in
uniči do 99,9 % bakterij in glivic, če je uporabljena skladno s tem
priročnikom, če uporabljate blazinico iz mikrovlaken in čistite
površino vsaj 90 sekund.
Vklop in izklop
♦
Napravo vključite s pritiskom na vklopno/izklopno (ON/OFF)
stikalo (1). Traja približno 15 sekund, da se parni čistilnik
segreje.
Opomba: Ko je parni čistilnik vključen, se bo rezervoar za vodo
osvetlil rdeče. Ko je parni čistilnik pripravljen za uporabo, se bo
rezervoar za vodo osvetlil modro.
♦ Napravo izključite s pritiskom na vklopno/izklopno (ON/
OFF) stikalo (1).
Previdno! Vključenega parnega čistilnika nikoli dlje časa ne
puščajte na istem mestu na kakršnikoli podlagi. Ko s čiščenjem
prekinete, vedno položite parni čistilnik na podstavek (7), ročaj
(4) pa v pokončen položaj, ter napravo izklopite.
Previdno! Po uporabi vedno izpraznite parni čistilnik.
Tehnologija Autoselect™
Parni čistilnik ima nameščeno stikalo Autoselect™ (2), ki prikazuje številne delovne operacije. S tipko lahko izbirate ustrezni
delovni način glede na delo, ki ga opravljate.
Z uporabo regulatorja Autoselect™ (2) izberite eno od naslednjih
aplikacij:
Les/Laminat
Kamen/marmor
Ploščice/vinil
Parni čistilnik bo samodejno nastavil pretok pare, ki bo primerna
za izbrano delovno operacijo.
Opomba: Pred uporabo parnega čistilnika se prepričajte, da
uporabljate pravilno nastavitev.
SLOVENŠČINA
Nasveti za optimalno uporabo
Splošno
Previdno! Pred uporabo parnega čistilnika nanj zmeraj najprej
pritrdite čistilno krpo.
♦ Med uporabo naprave lahko uporabite sponko za kabel (10)
in tako onemogočite, da vas kabel ovira pri čiščenju.
♦ Pred uporabo parnega čistilnika zmeraj posesajte ali
pometite tla.
♦ Napravo najlažje uporabljate, če ročaj držite pod kotom 45°
ter s počasnimi gibi čistite manjše površine naenkrat.
♦ Pri čiščenju s parnim čistilnikom ne uporabljajte kemičnih
čistil. Za čiščenje trdovratnih madežev s talnih oblog kot
sta vinil ali linolej lahko pred uporabo parnega čistilnika tla
najprej očistite z blagim čistilom in nekaj vode.
Čiščenje s paro
♦ Čistilno krpo (6) položite na tla tako, da je stran s pritrdilnim
trakom (»ježki«) obrnjena navzgor.
♦ Parni čistilnik dvignite z podstavka (7) ter ga narahlo pritrdite
na čistilno krpo (6).
♦ Parni čistilnik postavite na podstavek.
♦ Priključite parni čistilnik na električno omrežje.
♦ Stikalo Autoselect™ (2) zavrtite na ustrezno nastavitev.
♦ Pritisnite stikalo ON/OFF (1). Traja približno 15 sekund, da
se parni čistilnik segreje.
♦ S potegom ročaja (4) nazaj boste aktivirali parno črpalko.
Čez nekaj sekund bo para pričela prihajati iz čistilne glave.
♦ Traja nekaj sekund, da para doseže čistilno krpo. Parni
čistilnik bo zdaj gladko drsel po čistilni površini.
♦ Da bi temeljito očistili vsak predel čistilne površine, parni
čistilnik s počasnimi gibi pritiskajte in vlecite po tleh.
Opomba: Med čiščenjem lahko parno črpalko izklopite tako,
da ročaj postavite v pokončen položaj. Ta priročna lastnost
vam omogoča, da napravo izklopite brez pritiska na stikalo ON/
OFF, parni čistilnik tako za kratek čas postavite na podstavek,
po potrebi premaknete kose pohištva ter ponovno nadaljujete
s čiščenjem.
♦ Ko ste prenehali z uporabo parnega čistilnika, ročaj (4)
ponovno postavite v pokončen položaj in napravo izključite
(OFF), postavite na podstavek (7) ter počakajte, da se
ohladi. (traja približno pet minut)
Previdno! Pomembno je, da nadzorujete količino vode v posodi
za vodo. Da bi ponovno napolnili posodo za vodo in nadaljevali
s čiščenjem/razkuževanjem, postavite ročaj (4) v pokončen
položaj in parni čistilnik izključite (OFF). Enoto izključite iz električnega omrežja in odstranite posodo za vodo (3) in jo napolnite.
Previdno! Vključenega parnega čistilnika nikoli dlje časa ne
puščajte na istem mestu na kakršnikoli podlagi. Ko s čiščenjem
prekinete, vedno položite parni čistilnik na podstavek (7), ročaj
(4) pa v pokončen položaj, ter napravo izklopite.
Po uporabi čistilnika (sl. H in I)
♦ Vrnite ročaj (4) v pokončen položaj in IZKLJUČITE (OFF)
parni čistilnik.
♦
Položite parni čistilnik na podstavek (7) ter počakajte, da
se ohladi. (traja približno pet minut)
♦ Parni čistilnik izključite iz električnega omrežja.
♦ Izpraznite posodo za vodo (3).
♦ Odstranite čistilno krpo (6) in jo operite, tako bo pripravljena za naslednjo uporabo. (Pazljivo preberite navodila za
vzdrževanje na čistilni krpi.)
♦ Napajalni kabel navijte na zato namenjene zapenjala (8 in
9).
Opomba: Zgornja sponka zapenjala (9) je vrtljiva, da ob ponovni
uporabi napajalni kabel lažje odvijete.
♦ Konec napajalnega kabla pritrdite v sponko (17), ki se
nahaja na napajalnem kablu v bližini vtiča.
♦ Parni čistilnik postavite in hranite na podstavku (7).
Opomba: Če ročaj (4) postavite v pokončen položaj, kabel
skrbno navijete na zapenjala (8 in 9) ter ga pritrdite na sponko
(17), lahko vaš parni čistilnik hranite stoje. Vaš parni čistilnik
pa lahko tudi obesite na primeren obešalnik na steno, čemur
je namenjena izdelana odprtina (18) na ročaju (19). Zmeraj
preverite, če je obešalnik na steni varen oz. lahko vzdrži težo
parnega čistilnika.
Vzdrževanje in čiščenje
Vaša Вlack & Decker naprava z napajalnim kablom je zasnovana
tako, da deluje dolgo brez posebnega vzdrževanja.
Trajno zadovoljstvo z napravo je odvisno od pravilne uporabe
ter rednega čiščenja.
Opozorilo! Pred vzdrževanjem ali čiščenjem naprav z napajalnim kablom te izklopite ter izključite iz električnega omrežja.
♦ Vaš čistilnik pobrišite z mehko vlažno krpo.
♦ Za trdovratne madeže lahko krpo pomočite v blago raztopino mila in vode.
Vzdrževanje čistilnih krp
Navodila za vzdrževanje - ne uporabljajte mehčalca - pred
ponovno uporabo jih popolnoma posušite.
Previdno! Sledite navodilom za vzdrževanje na čistilni krpi.
Zamenjava vtiča napajalnega kabla (samo za Veliko
Britanijo in Irsko)
Če morate namestiti nov vtič sledite naslednjim korakom:
♦ Stari vtič odložite na varen in okolju prijazen način.
♦ Priključite rjavo žico na fazni terminal novega vtiča.
♦ Priključite modro žico na nevtralni terminal.
♦ Priključite rumeno/zeleno žico na ozemljitveni terminal.
Opozorilo! Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki so priloženi s kvalitetnimi vtiči. Priporočena varovalka: 13A.
Skrb za okolje
Odlagajte ločeno od navadnih komunalnih odpadkov.
Izdelka ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
11
SLOVENŠČINA
Če ugotovite, da vaš Вlack & Decker izdelek ne služi več svojemu
namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne zavrzite skupaj
z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Omogočite, da bo izdelek
primeren za ločeno zbiranje.
Ločeno odlaganje dotrajanih izdelkov in embalaže
omogoča recikliranje in ponovno uporabo materialov.
Tovrstno ravnanje pa pripomore k preprečevanju
onesnaženja okolja in manjši porabi naravnih virov.
Lokalni predpisi običajno organizirajo ločeno odlaganje električnih izdelkov od navadnih komunalnih odpadkov, lokalni zbirni
centri ali prodajalec, kjer ste kupili nov izdelek.
Вlack & Decker vam nudi možnost zbiranja in obnove uporabljenih in iztrošenih izdelkov Вlack & Decker, ko ti dosežejo konec
svoje življenjske dobe. Če želite izkoristiti predlagano možnost,
vaš neuporaben izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo
potrebne postopke izvedel namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja lahko ugotovite
tako, da kontaktirate z lokalno Вlack & Deckerjevo pisarno, na
naslov, ki je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so seznam
vseh pooblaščenih Вlack & Deckerjevih serviserjev in vsi podatki
o poprodajnih storitvah na voljo na internetu: www.2helpU.com
Tehnični podatki
FSM1610
(Tip 1)
FSM1620
(Tip 1)
Napetost
V (izmenična
napetost)
230
230
Moč
W
1600
1600
Prostornina rezervoarja
ml
460
460
Teža
kg
2,6
2,6
12
Varnost, vzdrževanje, servisiranje
www.blackanddecker.eu
SLOVENŠČINA
Namen uporabe
Vaš parni čistilnik s čistilno krpo Black & Decker je zasnovan za
razkuževanje in čiščenje obdelanega lesa, obdelanega laminata,
linoleja, vinilnih talnih oblog, ploščic, talnih oblog iz naravnega
kamna, marmorja in za osvežitev preprog. Izdelek je izključno
predviden za uporabo v notranjih prostorih stanovanj!
Vaš parni čistilnik Black & Decker (FSMF1621 & FSS1600 Only)
je zasnovan za razkuževanje in čiščenje keramičnih oblog, delovnih površin, kuhinj in kopalnic. Izdelek je izključno predviden
za uporabo v notranjih prostorih stanovanj!
Napotki za varno uporabo
Opozorilo! Preberite vsa varnostna opozorila in navodila.
Če ne upoštevate spodaj navedenih opozoril in napotkov, lahko to povzroči električni udar,
požar in/ali telesne poškodbe.
Opozorilo! Pri uporabi električnih naprav morate za zmanjšanje nevarnosti požara, električnega udara ter telesnih
poškodb in materialne škode
vedno upoštevati osnovne
varnostne napotke, vključno
z naslednjimi.
♦ Pred uporabo naprave natančno
preberite ta navodila.
♦ Namen uporabe je podrobno opisan v teh navodilih. Uporaba kateregakoli pribora ali priključka ali
način uporabe, ki v teh navodilih ni
odobren ali opisan, lahko povzroči
nevarnost telesnih poškodb.
14
♦ Shranite navodila za uporabo tudi
v prihodnje.
Uporaba naprave
♦ Ne usmerjajte pare neposredno
na ljudi, živali, električne naprave
ali električne vtičnice.
♦ Naprave ne izpostavljate vlažnosti
in dežju.
♦ Naprave ne potapljajte v vodo.
♦ Naprave ne puščajte brez nadzora.
♦ Naprave ne puščajte priključene
na električno omrežje, kadar ni
v uporabi.
♦ Nikoli ne vlecite za kabel naprave,
da jo odklopite od omrežja. Kabel
naprave polagajte proč od vročine, olja in ostrih robov.
♦ Ne uporabljajte parnega čistilca
z mokrimi rokami.
♦ Ne vlecite za kabel in ne nosite
naprave tako, da jo držite za kabel, ne uporabljajte kabla kot ročaj
naprave, ne stiskajte kabla z vrati,
in ne izpostavljajte kabla ostrim
robom ter vročim površinam.
♦ Naprave ne uporabljate v zaprtih
prostorih, kjer so prisotne barvni
hlapi, snovi za zaščito pred molji,
ki sproščajo hlape, vnetljiv in
SLOVENŠČINA
eksploziven prah ali drugi eksplozivni ali strupeni hlapi.
♦ Preverite vrsto talne obloge pri
proizvajalcu.
♦ Naprave ne uporabljajte za čiščenje usnja, povoščenega pohištva
ali parketa, sintetičnih barv, žameta ali drugih na paro občutljivih
materialov.
Opozorilo! Ne uporabljajte za
čiščenje neobdelanih lesenih
površin ali neobdelanega laminata. Pri čiščenju površin, ki
so bile predhodno povoščene
in pri nekaterih talnih oblogah,
ki niso bile povoščene, se lahko
zgodi, de se zaradi delovanja
pare in vročine izgubi sijaj.
Pred čiščenjem obloge svetujemo, da najprej poskusite
učinek čiščenja na majhnem
nevidnem delu obloge. Ravno
tako svetujemo, da preberete
navodila za nego talne podlage, ki jih je predpisal proizvajalec.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦ Pri čiščenju s parnim čistilnikom ♦
nikoli ne uporabljajte sredstev za
odstranjevanje vodnega kamna,
dišav, čistilnih sredstev ali sred- ♦
stev na osnovi alkohola, saj lahko
povzročijo okvaro ali zmanjšajo
varnost naprave.
Če pride med uporabo parne
funkcije do izklopa varovalke, takoj prenehajte z uporabo izdelka
ter se posvetujte s pooblaščenim
servisom. (Pozor - možnost električnega udara.)
Naprava pri čiščenju površin oddaja zelo vročo paro. To pomeni,
da se čistilna glava, čistilne krpe
ter nastavek za čiščenje preprog
med uporabo močno segrejejo.
Previdno! Ob uporabi vašega
parnega čistilnika ter menjavi
pripomočkov zmeraj uporabljajte
primerno obutev. Ne nosite copat
ali čevljev z odprtimi prsti.
Ohišje čistilnika se med uporabo
lahko segreje.
Para lahko med uporabo uhaja iz
naprave.
Priporočamo pazljivo uporabo
naprave. NE DOTIKAJTE SE
katerihkoli delov naprave, ki se
med uporabo lahko segrejejo.
Preden odstranite posodo za
vodo, napravo izklopite, ročaj pa
postavite v pokončen položaj.
Če opazite, da para uhaja iz ohišja
ročnega parnega čistilnika, izklo15
SLOVENŠČINA
pite napravo, odklopite napajani ♦ Ne uporabljajte naprave, če je
kabel iz omrežnega napajanja in
katerikoli del poškodovan ali depočakajte, da se naprava ohladi.
fekten.
Stopite v stik z najbližjim poobla- ♦ Vse poškodovane ali defektne
dele naj zamenja ali popravi pooščenim serviserjem. Ne nadaljujte
blaščeni servis.
z uporabo izdelka.
♦ Nikoli ne poskušajte odstraniti ali
Po uporabi
zamenjati delov, ki niso navedeni
♦ Pred čiščenjem naprave jo najprej
v teh navodilih.
izključite iz omrežja in počakajte,
Varnost drugih ljudi
da se ohladi.
♦ Če naprave ne uporabljate, jo ♦ Napravo lahko uporabljajo otroci,
hranite v suhem prostoru.
če so stari 8 let ali več in osebe
♦ Otroci ne smejo imeti dostopa do
z omejenimi fizičnimi senzornimi
shranjenih gospodinjskih aparaali umskimi sposobnostmi, ali
tov.
pomanjkanjem izkušenj ali znanja, če so prejeli navodila o varni
Preverjanja in popravila
uporabi naprave in če razumejo
♦ Pred vzdrževanjem ali popravipotencialne nevarnosti uporabe.
lom naprave jo najprej izključite
Otroci se ne smejo igrati z naiz omrežja in počakajte, da se
pravo. Otroci ne smejo izvajati
ohladi.
čiščenja ali vzdrževanja naprave,
♦ Pred uporabo naprave preverite,
razen, če so pod nadzorom oseda so vsi deli naprave nepobe, ki je odgovorna za njihovo
škodovani. Preverite morebitne
varnost.
polomljene dele, poškodovana
stikala in druge pomanjkljivosti, ♦ Otroci morajo biti nadzorovani, da
se z napravo ne igrajo.
ki bi lahko vplivale na delovanje
Ostale nevarnosti.
izdelka.
♦ Redno preverjajte napajalni kabel Pri uporabi orodja se lahko pojavijo
za poškodbe.
dodatne nevarnosti, ki niso vključene
v navedena opozorila. Te nevarnosti
16
SLOVENŠČINA
so lahko posledica nepravilne uporabe, dolgotrajne uporabe ipd.
serviser, da se izognete potencialnim nevarnostim.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih
ukrepov in varnostnih naprav se
določenim nevarnostim ni mogoče
izogniti. Mednje spadajo:
♦ Telesne poškodbe zaradi dotikanja gibajočih se delov.
♦ Telesne poškodbe zaradi dotikanja vročih se delov.
♦ Poškodbe pri zamenjavi delov in
pribora.
♦ Poškodbe zaradi dolgotrajne
uporabe naprave. Če delate z napravo daljše časovne obdobje,
poskrbite za redne odmore.
Podaljški kablov in izdelki
razreda 1
Električna varnost
Opozorilo! Ta izdelek mora
biti ozemljen. Vedno preverite, da omrežna napetost
ustreza vrednosti, ki je podana na nazivni ploščici.
Vtikači morajo ustrezati vtičnicam.
Nikoli ne spreminjajte vtiča. Nepredelani vtiči in ustrezne vtičnice zmanjšajo možnost električnega udara.
♦ Če se napajalni kabel poškoduje,
ga lahko zamenja le proizvajalec,
pooblaščen Black & Deckerjev
♦ Za podaljšek je treba uporabiti
3 žilni kabel, ker je naprava ozemljena in izdelana skladno z zahtevami varnostnega razreda 1.
♦ Uporabite lahko do 30 m (100 ft)
dolg kabel, brez izgube učinkovitosti.
Nalepke na napravi
Nameščene naslednje oznake:
Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti poškodb
mora uporabnik prebrati navodila.
Opozorilo! Nevarnost opeklin.
Previdno! Vroč predmet
Vzdrževanje in čiščenje
Vaša Black & Decker naprava z napajalnim kablom je zasnovana tako, da deluje dolgo brez posebnega vzdrževanja. Trajno
zadovoljstvo z napravo je odvisno od pravilne uporabe ter
rednega čiščenja.
Opozorilo! Pred vzdrževanjem ali čiščenjem naprav z napajalnim kablom te izklopite ter izključite iz električnega omrežja.
♦ Vaš čistilnik pobrišite z mehko vlažno krpo.
♦ Za trdovratne madeže lahko krpo pomočite v blago raztopino mila in vode.
Vzdrževanje čistilnih krp
Navodila za vzdrževanje - ne uporabljajte mehčalca - pred
ponovno uporabo jih popolnoma posušite.
Previdno! Sledite navodilom za vzdrževanje na čistilni krpi.
Zamenjava vtiča napajalnega kabla (samo Velika
Britanija in Irska)
Če je potrebno namestiti vtič, storite naslednje:
17
SLOVENŠČINA
♦
Star in neuporabni vtikač odvrzite v skladu z ustreznimi
predpisi.
♦ Priključite rjavo žico na fazni terminal novega vtiča.
♦ Priključite modro žico na nevtralni terminal.
♦ Priključite rumeno/zeleno žico na ozemljitveni terminal.
Opozorilo! Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki so
priloženi s kvalitetnimi vtiči. Priporočena varovalka: 13 A.
Skrb za okolje
Odlagajte ločeno od navadnih komunalnih odpadkov.
Izdelka ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Če ugotovite, da vaš Black & Decker izdelek ne služi več svojemu
namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne zavrzite skupaj
z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Napravo pripravite za ločeno
odlaganje od navadnih komunalnih odpadkov.
Ločeno odlaganje dotrajanih izdelkov in embalaže
omogoča recikliranje in ponovno uporabo materialov.
Tovrstno ravnanje pa pripomore k preprečevanju
onesnaženja okolja in manjši porabi naravnih virov.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje električnih aparatov iz gospodinjstev, na zbirališčih odpadkov ali pri prodajalcu,
ko kupite nov izdelek.
Black & Decker vam nudi možnost zbiranja in obnove uporabljenih in iztrošenih izdelkov Black & Decker, ko ti dosežejo konec
svoje življenjske dobe. Če želite izkoristiti predlagano možnost,
vaš neuporaben izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo
potrebne postopke izvedel namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja lahko ugotovite
tako, da kontaktirate z lokalno Black & Deckerjevo pisarno,
na naslov, ki je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so
seznam vseh pooblaščenih Black & Deckerjevih serviserjev
in celotni podatki o poprodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com.
Garancija
Black & Decker na temelju svojega zaupanja v kakovost svojih
izdelkov ponuja izredno garancijo. To garancijska izjava je
dodatek in v nobenem primeru ne vpliva na vaše uzakonjene
pravice. Garancija je veljavna znotraj ozemlja držav članic EU
in na evropskem trgovinskem območju.
Če se Black & Deckerjev izdelek pokvari zaradi napake v materialu, izdelavi ali neustrezne skladnosti v 24 mesecih od dneva
nakupa, Black & Decker jamči, da bo zamenjal okvarjene dele,
popravil izdelke, ki so bili podvrženi normalni obrabi, ali zamenjal
take izdelke ter tako poskrbel za čim manj težav za kupce, razen
v naslednjih okoliščinah:
♦ Izdelek je bil v uporabi v trgovske namene, za profesionalno
uporabo ali za najem.
18
♦
♦
♦
Če je bil izdelek predmet nepravilne uporabe ali zanemarjanja.
Če je izdelek poškodovan zaradi zunanjih predmetov, snovi
ali nesreč.
Če je izdelek poskušal popraviti nepooblaščen
Black & Deckerjev serviser.
Za garancijski zahtevek boste morali predložiti dokazilo
o nakupu prodajalcu ali pooblaščenemu serviserju. Lokacijo
najbližjega pooblaščenega serviserja lahko ugotovite tako,
da kontaktirate z lokalno Black & Deckerjevo pisarno, na
naslov, ki je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so
seznam vseh pooblaščenih Black & Deckerjevih serviserjev in
celotni podatki o poprodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com.
Prosimo obiščite našo spletno stran
www.blackanddecker.co.uk in prijavite vaš novi
Black & Decker izdelek, da boste ostali seznanjeni o naših
novih izdelkih in posebnih ponudbah. Za več informacij glede
blagovne znamke Black & Decker in njegovih izdelkih, obiščite
spletno stran www.blackanddecker.co.uk.
HRVATSKI
Predviđena uporaba
Ovaj parni čistač Black & Decker predviđen je za sterilizaciju
i čišćenje parketa i laminata koji su otporni na vlagu, linoleuma,
vinila, keramičkih pločica, kamenih i mramornih podova te za
osvježavanje tepiha. Ovaj je uređaj predviđen isključivo za
upotrebu u zatvorenom prostoru u kućanstvu.
Sigurnosne upute
Upozorenje! Pročitajte sva
sigurnosna upozorenja
i upute. Nepoštivanje upozorenja i uputa navedenih u nastavku može rezultirati strujnim
udarom, požarom i/ili ozbiljnim
ozljedama.
Upozorenje! Tijekom korištenja uređaja napajanih iz
električne mreže pridržavajte
se osnovnih sigurnosnih mjera, uključujući sljedeće, kako
biste smanjili rizik od požara,
strujnog udara, osobnih ozljeda
i oštećenja imovine.
♦ Prije upotrebe uređaja pažlji-
vo pročitajte ovaj priručnik.
♦ U ovom priručniku opisana
je predviđena namjena. Upotreba bilo kojeg dodatnog
pribora ili opreme, kao i primjena ovog uređaja u svrhe
koje nisu opisane u ovom
priručniku može predstavljati
opasnost od tjelesnih ozljeda.
♦ Ovaj priručnik čuvajte za slučaj potrebe.
Upotreba ovog uređaja
♦ Paru nemojte usmjeravati
na druge osobe, životinje,
električne uređaje ili strujne
utičnice.
♦ Ne izlažite kiši.
♦ Uređaj ne uranjajte u vodu.
♦ Uređaj ne ostavljajte bez nadzora.
♦ Uređaj ne ostavljajte priključen u strujnu utičnicu dok nije
u uporabi.
♦ Nikad ne isključujte iz strujne
utičnice povlačenjem za kabel napajanja. Uređaj držite
podalje od izvora topline, ulja
i oštrih rubova.
♦ Parni čistač nemojte rabiti
mokrim rukama.
♦ Nemojte vući ni nositi držeći
za kabel, nemojte rabiti kabel
kao ručku, zatvarati na njemu vrata, prevlačiti ga preko
19
HRVATSKI
oštrih kutova niti ga izlagati
Upozorenje! Nemojte rabiti na
parketu ili laminatu koji nisu
vrućim površinama.
otporni na vlagu. Na površina♦ Uređaj nemojte rabiti u zatvoma koje su zaštićene voskom,
renom prostoru ispunjenom
kao i na nekim podovima koji
parom od uljnih razrjeđivača
voskom nisu premazani vruboje, nekih sredstava protiv
ćina i para mogu ukloniti sjaj.
moljaca, zapaljivom prašinom
Preporučuje se da uvijek naili drugim eksplozivnim ili
pravite probu na manjem dijelu površine koju želite čistiti.
otrovnim parama.
Također preporučujemo da
♦ Provjerite vrstu poda kod proprovjerite upute za uporabu
izvođača.
i održavanje, koje se razlikuju
♦ Nemojte rabiti na koži, naovisno o proizvođaču podnih
mještaju ili podu poliranima
obloga.
voskom, sintetičkoj tkanini,
♦ Uz parni čistač nemojte rabaršunu ni drugim delikatnim
biti abrazivne, aromatske ni
materijalima osjetljivima na
alkoholne proizvode, kao ni
paru.
one koji sadrže deterdžente
jer to može oštetiti čistač ili ga
učiniti nesigurnim za uporabu.
♦ Ako se kućni osigurač aktivira
tijekom uporabe parnog čistača, odmah prekinite s uporabom i obratite se korisničkoj
podršci. (Čuvajte se strujnog
udara.)
♦ Uređaj ispušta vrlo vruću paru
radi sterilizacije podloge na
20
HRVATSKI
♦
♦
♦
♦
♦
♦
kojoj se upotrebljava. To znači
da se parna glava, podlošci
za čišćenje i nastavak za
tepih vrlo zagrijavaju tijekom
uporabe.
Pažnja! Tijekom uporabe
parnog čistača i prilikom promjene pribora uvijek nosite
odgovarajuću obuću. Nemojte nositi papuče ni obuću
s otvorenim prstima.
Poklopac može postati vruć
tijekom upotrebe.
Iz uređaja tijekom uporabe
može izlaziti para.
Prilikom uporabe uređaja treba biti oprezan. NE dodirujte
dijelove koji tijekom uporabe
mogu postati vrući.
Isključite uređaj i vratite ručku
u uspravan položaj prije uklanjanja spremnika za vodu.
Samo za uporabu na podu.
Nemojte rabiti uređaj u uspravnom ili preokrenutom
položaju. Ovaj je uređaj predviđen isključivo za upotrebu
u zatvorenom prostoru u kućanstvu.
Nakon upotrebe
♦ Prije čišćenja isključite uređaj
i pričekajte da se ohladi.
♦ Kad nije u upotrebi, uređaj
se mora pohraniti na suhom
mjestu.
♦ Djeca ne bi smjela imati pristup pohranjenim uređajima.
Pregledi i popravci
♦ Prije održavanja ili čišćenja
isključite uređaj i pričekajte
da se ohladi.
♦ Prije upotrebe provjerite uređaj radi mogućih oštećenja ili
neispravnih dijelova. Provjerite ima li polomljenih dijelova,
oštećenja prekidača ili bilo
kojih drugih okolnosti koje bi
mogle utjecati na rad uređaja.
♦ Redovito provjeravajte kabel
napajanja radi mogućih oštećenja.
♦ Ne upotrebljavajte uređaj
ako je bilo koji dio oštećen ili
neispravan.
21
HRVATSKI
♦ Sve oštećene ili neispravne ne upotrebe, produljene upotrebe itd.
dijelove treba popraviti ili za- Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih uređaja,
mijeniti ovlašteni serviser.
neke stalno prisutne rizike nije mo♦ Ne pokušavajte uklanjati ili
guće izbjeći, a to su:
mijenjati dijelove koji nisu
♦ Ozljede uzrokovane dodiriva-
navedeni u ovom priručniku.
Sigurnost drugih osoba
♦ Ovaj uređaj mogu rabiti djeca
od 8 godina naviše i osobe sa
smanjenim fizičkim, osjetilnim
ili mentalnim sposobnostima,
nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili
su upućene u sigurnu uporabu uređaja i opasnosti koje
iz toga proizlaze. Djeca se
ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju
obavljati djeca bez nadzora.
♦ Djecu je potrebno nadgledati
kako bi se spriječilo njihovo
igranje ovim uređajem.
Stalno prisutni rizici.
Tijekom upotrebe alata mogu nastati
dodatni rizici, koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima.
Ti rizici mogu nastati uslijed nepravil22
njem pokretnih dijelova.
♦ Ozljede uzrokovane dodirivanjem vrućih dijelova.
♦ Ozljede uzrokovane promjenom dijelova, oštrica ili pribora.
♦ Ozljede prouzročene duljom
upotrebom uređaja. Radite
redovne pauze tijekom korištenja bilo kojeg uređaja
tijekom duljih razdoblja.
Zaštita od električne struje
Upozorenje! Ovaj proizvod mora biti uzemljen.
Uvijek provjerite odgovara li električno napajanje
naponu navedenom na
opisnoj oznaci.
Utikači napajanja moraju odgovarati
utičnicama.
Nikad i ni na koji način ne prepravljajte utikač.
HRVATSKI
Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće
utičnice smanjit će rizik od strujnog
udara.
♦ Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke
Вlack & Decker kako bi se izbjegle
opasnosti.
Produžni kabeli i proizvod
Klase 1
♦ Mora se upotrijebiti trožilni
kabel jer je uređaj uzemljen
i konstrukcije Klase 1.
♦ Možete upotrijebiti do 30 m
kabela bez gubitka snage.
Oznake na uređaju
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od ozljeda, korisnik
mora pročitati priručnik s uputama.
Upozorenje! Opasnost od opeklina.
Značajke
Ovaj uređaj sadrži neke ili sve od sljedećih značajki:
1. Prekidač za uključivanje/isključivanje
2. Birač Autoselect™
3. Uklonjivi spremnik za vodu
4. Rukohvat
5. Parna glava
6. Podložak za čišćenje parnog čistača
7. Prostirka za odlaganje
8. Kuka za pričvršćivanje kabela s donje strane
9. Kuka za pričvršćivanje kabela s gornje strane
10. Kopča za vezanje kabela
11. Klizač za tepih (samo FSM1620)
Sastavljanje
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kojeg od sljedećih radova
provjerite je li uređaj isključen i odvojen od električnog napajanja
te da je hladan i da u njemu nema vode.
Pričvršćivanje rukohvata (sl. A)
♦
Pomaknite donji dio ručke (4) do gornjeg ruba kućišta
parnog čistača (12) tako da se učvrsti u svom položaju.
Pričvršćivanje parne glave (sl. B)
♦
♦
Pomaknite donji dio kućišta parnog čistača (12) na parnu
glavu (5) tako da se učvrsti u svom položaju.
Parna glava može se odvojiti od kućišta parnog čistača tako
da pritisnete gumb za odvajanje parne glave (13) i izvučete
kućište parnog čistača (12) iz parne glave (5).
Pričvršćivanje spremnika vode (sl. C)
♦
♦
Pričvrstite spremnik za vodu (3) na rukohvat (4).
Uvucite spremnik za vodu (3) u kućište parnog čistača (12)
pazeći da ga dobro učvrstite.
Pričvršćivanje podloška za čišćenje (sl. D)
Zamjenski podlošci za čišćenje dostupni su kod vašeg
Вlack & Decker dobavljača (kat. br. FSMP20-XJ).
♦ Postavite podložak za čišćenje (6) na pod sa stranom
s "čičkom" okrenutom prema gore.
♦ Lagano pritisnite parni čistač prema dolje na podložak za
čišćenje (6).
Oprez! Parni čistač uvijek stavite na prostirku za odlaganje (7)
s ručkom (4) u uspravnom položaju i provjerite je li parni čistač
isključen dok nije u uporabi.
Uklanjanje podloška za čišćenje (sl. E)
Oprez! Prilikom promjene podloška za čišćenje na parnom
čistaču uvijek nosite prikladnu obuću. Nemojte nositi papuče ni
obuću s otvorenim prstima.
♦ Vratite ručku (4) u uspravan položaj i postavite parni čistač
na OFF (Isključeno).
♦ Postavite parni čistač na prostirku za odlaganje i pričekajte
dok se ne ohladi. (oko pet minuta)
♦ Postavite prednji dio cipele na jezičak za uklanjanje podloška za čišćenje (14) i čvrsto pritisnite.
♦ Podignite parni čistač s podloška za čišćenje.
Oprez! Parni čistač uvijek stavite na prostirku za odlaganje (7)
s ručkom (4) u uspravnom položaju i provjerite je li parni čistač
isključen dok nije u uporabi.
Pričvršćivanje klizača za tepihe (sl. F) (samo
FSM1620)
♦
♦
Postavite klizač za tepihe na pod.
Lagano pritisnite parni čistač na klizač za tepihe (11) tako
da se učvrsti u svom položaju.
23
HRVATSKI
Oprez! Parni čistač uvijek stavite na prostirku za odlaganje (8)
s ručkom (4) u uspravnom položaju i provjerite je li parni čistač
isključen dok nije u uporabi.
za odlaganje (7) s ručkom (4) u uspravnom položaju i provjerite
je li parni čistač isključen dok nije u uporabi.
Oprez! Nakon uporabe uvijek ispraznite parni čistač.
Uklanjanje klizača za tepihe (sl. F) (samo FSM1620)
Tehnologija Autoselect™
Oprez! Prilikom promjene klizača za tepihe na parnom čistaču
uvijek nosite prikladnu obuću. Nemojte nositi papuče ni obuću
s otvorenim prstima.
♦ Vratite ručku (4) u uspravan položaj i postavite parni čistač
na OFF (Isključeno).
♦ Postavite parni čistač na prostirku za odlaganje i pričekajte
dok se ne ohladi. (oko pet minuta)
♦ Postavite prednji dio cipele na jezičak za uklanjanje klizača
(15) i čvrsto pritisnite.
♦ Podignite parni čistač s klizača za tepihe (9).
Oprez! Parni čistač uvijek stavite na prostirku za odlaganje (8)
s ručkom (4) u uspravnom položaju i provjerite je li parni čistač
isključen dok nije u uporabi.
Ovaj parni čistač opremljen je automatskim biračem Autoselect™
(2) koji prikazuje različite funkcije čišćenja. Oni se koriste za
odabir pravilnog načina rada za određenu vrstu čišćenja.
Pomoću birača Autoselect™ (2) odaberite jednu od sljedećih
primjena:
Punjenje spremnika za vodu (sl. G)
Spremnik za vodu na parnom čistaču može se ukloniti i jednostavno napuniti.
Ovaj parni čistač sadrži sustav protiv kamenca koji produljuje
vijek trajanja sustava.
Napomena: Napunite spremnik čistom vodom iz slavine.
Napomena: U nekim područjima s vrlo tvrdom vodom preporučuje se uporaba destilirane vode.
♦ Uklonite spremnik za vodu (3).
♦ Otvorite čep otvora za dopunjavanje (16) tako da ga zakrenete prema dolje.
♦ Napunite spremnik (3) vodom.
Upozorenje! Spremnik ima kapacitet od 0,5 litara. Spremnik
nemojte prepunjavati.
♦ Ponovo postavite čep otvora za dopunjavanje (14).
♦ Ponovo postavite spremnik za vodu (3).
Napomena: Provjerite je li zatvarač dobro pričvršćen.
Upotreba
Važno! Ovaj uređaj uništava 99,9% bakterija i klica kada se upotrebljava prema uputama u ovom priručniku i s postavljenim podloškom od mikrovlakana u neprekidnom trajanju od 90 sekundi.
Uključivanje i isključivanje
♦
Da biste uključili uređaj, pritisnite gumb za uključivanje/
isključivanje (1). Za zagrijavanje parnog čistača potrebno
je oko 15 sekundi.
Napomena: Prilikom uključivanja parnog čistača na spremniku
za vodu upalit će se crvena lampica. Kada je parni čistač
spreman za uporabu na spremniku za vodu upalit će se plava
lampica.
♦ Da biste isključili uređaj, pritisnite gumb za uključivanje/
isključivanje (1).
Oprez! Parni čistač nemojte dulje ostavljati na jednom mjestu
na površini koju čistite. Parni čistač uvijek stavite na prostirku
24
Parket/Laminat
Kamen/Mramor
Pločice/Vinil
Parni čistač odabrat će odgovarajuću količinu pare potrebnu za
odabranu funkciju čišćenja.
Napomena: prije upotrebe parnog čistača uvijek provjerite je li
odabrana odgovarajuća postavka.
Savjeti za optimalnu upotrebu
Općenito
Oprez! Parni čistač nemojte rabiti ako nije priključen podložak
za čišćenje.
♦ Tijekom upotrebe parnog čistača možete pričvrstiti kabele
da vam ne smetaju pomoću kopče za pričvršćivanje kabela
(10).
♦ Prije uporabe parnog čistača uvijek usisajte ili obrišite pod.
♦ Najjednostavniji način uporabe uređaja je zakretanje
ručke pod kutom od 45° i polagano čišćenje manjeg dijela
površine.
♦ S parnim čistačem nemojte rabiti kemijska sredstva za
čišćenje. Za uklanjanje tvrdokornih mrlja s vinila ili linoleuma možete prije uporabe parnog čistača nanijeti malo
deterdženta i vode.
Parno čišćenje
♦ Postavite podložak za čišćenje (6) na pod sa stranom
s "čičkom" okrenutom prema gore.
♦ Podignite parni čistač s prostirke za odlaganje (7) i lagano
pritisnite podložak za čišćenje (6).
♦ Stavite parni čistač na prostirku za odlaganje.
♦ Priključite parni čistač na napajanje.
♦ Okrenite birač Autoselect™ (2) na željenu postavku.
♦ Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje (1). Za zagrijavanje parnog čistača potrebno je oko 15 sekundi.
♦ Povlačenje ručke (4) aktivirat će parnu pumpu. Para će
nakon nekoliko sekundi početi izlaziti iz parne glave.
♦ Potrebno je nekoliko sekundi kako bi para ušla u podložak
za čišćenje. Parni čistač sada možete glatko povlačiti po
površini koju dezinficirate ili čistite.
HRVATSKI
♦
Pritisnite i povlačite parni čistač polako po podu kako biste
parom potpuno očistili svaki dio.
Napomena: Tijekom uporabe možete isključiti parnu pumpu tako
da ručku okrenete uspravno. Ova praktična funkcija omogućuje
da nakratko postavite parni čistač na prostirku za odlaganje kako
biste mogli pomaknuti dijelove namještaja, a zatim nastavite
s čišćenjem bez potrebe za isključivanjem uređaja.
♦ Kad završite s uporabom parnog čistača, vratite ručku (4)
u uspravan položaj te ga isključite (postavite na "OFF"),
stavite na prostirku za odlaganje (7) i pričekajte dok se
parni čistač ne ohladi. (oko pet minuta)
Oprez! Važno je nadzirati razinu vode u spremniku. Da biste
dopunili spremnik vode i nastavili s dezinfekcijom i čišćenjem,
vratite ručku (4) u uspravan položaj te isključite parni čistač
(položaj "OFF"). Isključite uređaj iz zidne utičnice, uklonite
spremnik vode i napunite ga (3).
Oprez! Parni čistač nemojte dulje ostavljati na jednom mjestu
na površini koju čistite. Parni čistač uvijek stavite na prostirku
za odlaganje (7) s ručkom (4) u uspravnom položaju i provjerite
je li parni čistač isključen dok nije u uporabi.
Nakon uporabe (sl. H i I)
♦ Vratite ručku (4) u uspravan položaj i postavite parni čistač
na OFF (Isključeno),
♦ Postavite parni čistač na prostirku za odlaganje (7) i pričekajte dok se parni čistač ne ohladi. (oko pet minuta)
♦ Isključite parni čistač iz zidne utičnice.
♦ Ispraznite spremnik za vodu (3).
♦ Uklonite podložak za čišćenje (6) i operite ga za sljedeću
uporabu. (Slijedite upute za čišćenje navedene na podlošku).
♦ Omotajte kabel napajanja oko kuka za pridržavanje kabela
(8 i 9).
Napomena: Gornja kuka za pridržavanje kabela (9) se okreće
radi jednostavnog oslobađanja kabela.
♦ Pričvrstite kabel napajanja pomoću stezaljke (17) blizu
utikača.
♦ Prilikom pohrane postavite parni čistač na prostirku za
odlaganje (7).
Napomena: kada je ručka (4) u uspravnom položaju, kabel
omotan oko kuka za pridržavanje kabela (8 i 9) i pričvršćen
pomoću stezaljke kabela (17), parni čistač može stajati u pohrani.
Osim toga, nosač za vješanje (18) ugrađen je u rukohvat (19)
i omogućuje vješanje parnog čistača za prikladnu kuku na zidu.
Provjerite može li zidna kuka izdržati težinu parnog čistača.
Održavanje i čišćenje
Ovaj žičani Black & Decker uređaj projektiran je za dugotrajnu
upotrebu uz minimalno održavanje.
Kontinuirana zadovoljavajuća upotreba ovisi o pravilnoj brizi
i redovnom čišćenju.
Upozorenje! Prije obavljanja bilo kakvih radova ili čišćenja
isključite električni uređaj i odvojite ga od napajanja.
♦ Uređaj obrišite mekom i vlažnom krpom.
♦
Za tvrdokorne mrlje možete krpu natopiti blagom otopinom
sapuna i vode.
Održavanje podložaka za čišćenje
Upute za pranje - Bez omekšivača rublja - Prije ponovne uporabe
pričekajte da se potpuno osuši.
Oprez! Slijedite upute za čišćenje navedene na oznaci podloška
za čišćenje.
Zamjena električnog utikača (samo za U.K. i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi električni utikač:
♦ Stari utikač odbacite na siguran način.
♦ Smeđi vodič spojite na fazni priključak novog utikača.
♦ Plavi vodič spojite na neutralni priključak.
♦ Spojite zeleni/žuti vodič na priključak uzemljenja.
Upozorenje! Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač
dobre kvalitete. Preporučeni osigurač: 13A.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne smije se
odbacivati kao uobičajeni otpad iz kućanstva.
Ako ustanovite da je Vaš Вlack & Decker proizvod potrebno
zamijeniti ili ako za njime više nemate potrebe, ne odbacujte ga
kao uobičajeni otpad iz kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za
zasebno prikupljanje otpada.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda i ambalaže
omogućuje recikliranje i ponovnu upotrebu materijala.
Ponovna upotreba recikliranih materijala pomaže
u sprječavanju zagađivanja okoliša i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje električnih
proizvoda iz kućanstva, na mjestima lokalnih odlagališta otpada
ili putem prodavača kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.
Tvrtka Вlack & Decker omogućuje prikupljanje i recikliranje
Вlack & Decker proizvoda nakon isteka njihovog vijeka trajanja.
Da biste iskoristili prednosti ove usluge, molimo da svoj proizvod
vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom predstavniku koji će ga
preuzeti u naše ime.
Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika možete
provjeriti kontaktiranjem lokalnog ureda tvrtke Вlack & Decker
na adresi navedenoj u ovom priručniku. Također, potpuni popis
ovlaštenih Вlack & Decker servisa i potpune pojedinosti o našim uslugama nakon prodaje i kontaktima dostupni su putem
interneta na adresi: www.2helpU.com
25
HRVATSKI
Tehnički podaci
FSM1610
(Tip 1)
FSM1620
(Tip 1)
230
Napon
VAC
230
Snaga
W
1600
1600
Kapacitet spremnika
ml
460
460
Težina
kg
2,6
2,6
26
Sigurnost, održavanje, servis
www.blackanddecker.eu
HRVATSKI
Predviđena uporaba
Ovaj parni čistač Black & Decker predviđen je za sterilizaciju
i čišćenje parketa i laminata koji su otporni na vlagu, linoleuma,
vinila, keramičkih pločica, kamenih i mramornih podova te za
osvježavanje tepiha. Ovaj je uređaj predviđen isključivo za
upotrebu u zatvorenom prostoru u kućanstvu.
Ovaj parni čistač tvrtke Black & Decker (samo FSMF1621
i FSS1600) predviđen je za dezinfekciju i čišćenje pločica,
radnih i kuhinjskih površina. Ovaj je uređaj predviđen isključivo
za upotrebu u zatvorenom prostoru u kućanstvu.
Sigurnosne upute
Upozorenje! Pročitajte sva
sigurnosna upozorenja
i upute. Nepoštivanje upozorenja i uputa navedenih u nastavku može rezultirati strujnim
udarom, požarom i/ili ozbiljnim
ozljedama.
Upozorenje! Tijekom korištenja uređaja napajanih iz
električne mreže pridržavajte
se osnovnih sigurnosnih mjera, uključujući sljedeće, kako
biste smanjili rizik od požara,
strujnog udara, osobnih ozljeda
i oštećenja imovine.
♦ Prije upotrebe uređaja pažljivo
pročitajte ovaj priručnik.
♦ U ovom priručniku opisana je
predviđena namjena. Upotreba
bilo kojeg dodatnog pribora ili
opreme, kao i izvođenje bilo kojih radnji pomoću ovog uređaja
u svrhe koje nisu opisane u ovom
28
priručniku može stvoriti opasnost
od osobnih ozljeda.
♦ Ovaj priručnik čuvajte za slučaj
potrebe.
Upotreba ovog uređaja
♦ Paru nemojte usmjeravati na
druge osobe, životinje, električne
uređaje ili strujne utičnice.
♦ Ne izlažite kiši.
♦ Uređaj ne uranjajte u vodu.
♦ Uređaj ne ostavljajte bez nadzora.
♦ Uređaj ne ostavljajte priključen
u strujnu utičnicu dok nije u uporabi.
♦ Nikad ne isključujte iz strujne
utičnice povlačenjem za kabel napajanja. Uređaj držite podalje od
izvora topline, ulja i oštrih rubova.
♦ Parni čistač nemojte rabiti mokrim
rukama.
♦ Nemojte vući ni nositi držeći za
kabel, nemojte rabiti kabel kao
ručku, zatvarati na njemu vrata,
prevlačiti ga preko oštrih kutova
niti ga izlagati vrućim površinama.
♦ Uređaj nemojte rabiti u zatvorenom prostoru ispunjenom parom
od uljnih razrjeđivača boje, nekih
sredstava protiv moljaca, zapaljivom prašinom ili drugim eksplozivnim ili otrovnim parama.
HRVATSKI
♦ Provjerite vrstu poda kod proizvođača.
♦ Nemojte rabiti na koži, namještaju
ili podu poliranima voskom, sintetičkoj tkanini, baršunu ni drugim
delikatnim materijalima osjetljivima na paru.
Upozorenje! Nemojte rabiti na
parketu ili laminatu koji nisu
otporni na vlagu. Na površinama koje su zaštićene voskom,
kao i na nekim podovima koji
voskom nisu premazani vrućina i para mogu ukloniti sjaj.
Preporučuje se da uvijek napravite probu na manjem dijelu površine koju želite čistiti.
Također preporučujemo da
provjerite upute za uporabu
i održavanje, koje se razlikuju
ovisno o proizvođaču podnih
obloga.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦ Uz parni čistač nemojte rabiti
abrazivne, aromatske ni alkoholne
proizvode, kao ni one koji sadrže ♦
deterdžente jer to može oštetiti
čistač ili ga učiniti nesigurnim za
uporabu.
♦ Ako se kućni osigurač aktivira
tijekom uporabe parnog čistača,
odmah prekinite s uporabom
i obratite se centru za podršku.
(Čuvajte se strujnog udara.)
Uređaj ispušta vrlo vruću paru
radi sterilizacije podloge na kojoj
se upotrebljava. To znači da se
parna glava, podlošci za čišćenje
i nastavak za tepih vrlo zagrijavaju
tijekom uporabe.
Pažnja! Tijekom uporabe parnog
čistača i prilikom promjene pribora
uvijek nosite odgovarajuću obuću.
Nemojte nositi papuče ni obuću
s otvorenim prstima.
Poklopac može postati vruć tijekom upotrebe.
Iz uređaja tijekom uporabe može
izlaziti para.
Prilikom uporabe uređaja treba
biti oprezan. NE dodirujte dijelove
koji tijekom uporabe mogu postati
vrući.
Isključite uređaj i vratite ručku
u uspravan položaj prije uklanjanja spremnika za vodu.
Ako primijetite da iz kućišta ručnog parnog čistača izlazi para,
isključite uređaj, iskopčajte ga iz
napajanja i pustite da se ohladi.
Obratite se najbližem ovlaštenom
servisu. Nemojte nastaviti upotrebljavati uređaj.
29
HRVATSKI
Nakon upotrebe
Sigurnost drugih osoba
♦ Prije čišćenja isključite uređaj ♦ Ovaj uređaj mogu rabiti djeca od
i pričekajte da se ohladi.
8 godina naviše i osobe sa smanje♦ Kad nije u upotrebi, uređaj treba
nim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim
spremiti na suho mjesto.
sposobnostima, nedostatkom isku♦ Djeca ne bi smjela imati pristup
stva i znanja ako su pod nadzorom
pohranjenim uređajima.
ili su upućene u sigurnu uporabu
uređaja i opasnosti koje iz toga
Pregledi i popravci
proizlaze. Djeca se ne smiju igrati
♦ Prije održavanja ili čišćenja isuređajem. Čišćenje i održavanje ne
ključite uređaj i pričekajte da se
smiju obavljati djeca bez nadzora.
ohladi.
♦ Prije upotrebe provjerite uređaj ♦ Djecu je potrebno nadgledati kako
bi se spriječilo njihovo igranje
radi mogućih oštećenja ili neisovim uređajem.
pravnih dijelova. Provjerite ima
♦
♦
♦
♦
30
li polomljenih dijelova, oštećenja
prekidača ili bilo kojih drugih stanja koja bi mogla utjecati na rad
uređaja.
Redovno provjeravajte kabel napajanja radi mogućih oštećenja.
Ne upotrebljavajte uređaj ako je
bilo koji dio oštećen ili neispravan.
Sve oštećene ili neispravne dijelove treba popraviti ili zamijeniti
ovlašteni serviser.
Ne pokušavajte uklanjati ili mijenjati dijelove koji nisu navedeni
u ovom priručniku.
Stalno prisutni rizici.
Tijekom upotrebe alata mogu nastati
dodatni rizici, koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima.
Ti rizici mogu nastati uslijed nepravilne upotrebe, produljene upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih uređaja,
neke stalno prisutne rizike nije moguće izbjeći, a to su:
♦ Ozljede prouzročene dodirivanjem
pokretnih dijelova.
♦ Ozljede prouzročene dodirivanjem
vrućih dijelova.
♦ Ozljede prouzročene promjenom
dijelova, oštrica ili pribora.
HRVATSKI
♦ Ozljede prouzročene duljom upotrebom uređaja. Radite redovne
pauze tijekom korištenja bilo kojeg
uređaja tijekom duljih razdoblja.
Zaštita od električne struje
Upozorenje! Ovaj proizvod
mora biti uzemljen. Uvijek
provjerite odgovara li električno napajanje naponu navedenom na opisnoj oznaci.
Utikači napajanja moraju odgovarati
utičnicama. Nikad i ni na koji način
ne prepravljajte utikač. Neizmijenjeni
utikači i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od strujnog udara.
♦ Ako je napojni kabel oštećen, mora
ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke Black & Decker
kako bi se izbjegle opasnosti.
Produžni kabeli i proizvod
Klase 1
♦ Potrebno je upotrijebiti trožilni
kabel jer je uređaj uzemljen konstrukcije je Klase 1.
♦ Možete upotrijebiti do 30 m kabela
bez gubitka snage.
Oznake na uređaju
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od ozljeda,
korisnik mora pročitati priručnik s uputama.
Upozorenje! Opasnost od opeklina.
Oprez! Vruća površina
Održavanje i čišćenje
Ovaj žičani Black & Decker uređaj projektiran je za dugotrajnu
upotrebu uz minimalno održavanje.
Kontinuirana zadovoljavajuća upotreba ovisi o pravilnoj brizi
i redovnom čišćenju.
Upozorenje! Prije obavljanja bilo kakvih radova ili čišćenja
isključite električni uređaj i odvojite ga od napajanja.
♦ Uređaj obrišite mekom i vlažnom krpom.
♦ Za tvrdokorne mrlje možete krpu natopiti blagom otopinom
sapuna i vode.
Održavanje podložaka za čišćenje
Upute za pranje - Bez omekšivača rublja - Prije ponovne uporabe
pričekajte da se potpuno osuši.
Oprez! Slijedite upute za čišćenje navedene na oznaci podloška za čišćenje.
Zamjena električnog utikača (samo za U.K. i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi strujni utikač:
♦ Stari utikač odbacite na siguran način.
♦ Smeđi vodič spojite na fazni priključak novog utikača.
♦ Plavi vodič spojite na neutralni priključak.
♦ Spojite zeleni/žuti vodič na priključak uzemljenja.
Upozorenje! Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač
dobre kvalitete. Preporučeni osigurač: 13 A.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne smije se
odbacivati kao uobičajeni otpad iz kućanstva.
Ako ustanovite da je vaš proizvod tvrtke Black & Decker potrebno
zamijeniti ili za njime više nemate potrebe, ne odbacujte ga
kao uobičajeni otpad iz kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za
zasebno prikupljanje otpada.
31
HRVATSKI
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda i ambalaže
omogućuje recikliranje i ponovnu upotrebu materijala.
Ponovna upotreba recikliranih materijala pomaže
u sprječavanju zagađivanja okoliša i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje električnih
proizvoda iz kućanstva, na mjestima lokalnih odlagališta otpada
ili putem prodavača kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.
Tvrtka Black & Decker omogućuje prikupljanje i recikliranje
Black & Decker proizvoda nakon isteka njihovog vijeka trajanja.
Da biste iskoristili ovu uslugu, svoj proizvod vratite u bilo koji
ovlašteni servis koji će ga preuzeti u naše ime.
Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisa možete provjeriti kontaktiranjem lokalnog ureda tvrtke Black & Decker na adresi navedenoj
u ovom priručniku. Također, popis ovlaštenih Black & Decker
servisa i sve pojedinosti o našim uslugama nakon prodaje te
kontaktima dostupni su na internetskoj adresi: www.2helpU.
com.
Jamstvo
Tvrtka Black & Decker sigurna je u kvalitetu svojih proizvoda te
pruža iznimno jamstvo. Ova izjava o jamstvu dodatak je Vašim
zakonskim pravima i ni na koji ih način ne narušava. Ovo jamstvo
valjano je na području država članica Europske unije i Europske
zone slobodnog trgovanja.
Ako Vaš Black & Decker proizvod postane neispravan uslijed
nepravilnosti u njegovom materijalu, izradi ili nedostatne usklađenosti unutar 24 mjeseca od dana kupnje, tvrtka Black & Decker
jamči zamjenu neispravnih dijelova, popravak dijelova izloženih
uobičajenom habanju i trošenju ili zamjenu takvih proizvoda
kako bi se osigurale najmanje neugodnosti za našeg kupca,
osim ako je:
♦ Proizvod bio korišten u trgovanju, profesionalnoj upotrebi
ili u svrhu unajmljivanja.
♦ Proizvod bio izložen nepravilnoj upotrebi ili je zanemaren.
♦ Proizvod pretrpio značajna oštećenja izazvana stranim
predmetima, tvarima ili u nezgodi.
♦ Popravke pokušao izvoditi bilo tko osim ovlaštenih servisa
ili servisnog osoblja tvrtke Black & Decker.
Da biste potraživali jamstvo, prodavaču ili ovlaštenom
serviseru morate predočiti dokaz o kupnji. Lokaciju najbližeg
ovlaštenog servisnog predstavnika možete provjeriti
kontaktiranjem lokalnog ureda tvrtke Black & Decker na
adresi navedenoj u ovom priručniku. Također, popis ovlaštenih
Black & Decker servisa i sve pojedinosti o našim uslugama
nakon prodaje te kontaktima dostupni su na internetskoj
adresi:
www.2helpU.com.
32
Posjetite našu web-lokaciju
www.blackanddecker.co.uk kako biste registrirali
svoj novi Black & Decker proizvod i bili u tijeku s najnovijim
proizvodima i posebnim ponudama. Dodatne informacije
o tvrtki Black & Decker i našem proizvodnom asortimanu
dostupne su na adresi www.blackanddecker.co.uk.
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo
isporučili nema nedostataka ili grešaka
u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji
smo isporučili u jamstvenom roku ispravno
funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko
će se korisnik pridržavati priloženih uputa
o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod
osigurano servisno održavanje i potrebni
rezervni dijelovi u toku 7 godina od datuma
kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku,
o svom trošku osigurati otklanjanje kvarova
i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz
nepodudarnosti stvarnih sa propisanim,
odnosno deklariranim karakteristikama kvalitete
proizvoda. Popravak se obvezujemo izvršiti
u roku od 45 dana od dana prijave kvara. Ako
proizvod ne popravimo u tom roku obvezujemo
se zamijeniti ga novim ili vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog
lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa
proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno
njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi
nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave
ovlaštenom servisu, kupac je obavezan
podignuti proizvod po izvršenom servisnom
popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim
rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem
isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni
rok se produžuje za trajanje servisa.
♦
♦
Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/
uređaja u rad
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja od strane
kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva, napona,
opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od strane
neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili pregrijavanja
uređaja ili njihovih sastavnih dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E,
10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020 Zagreb,
tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E,
10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju, način dostave i povrat alata po izvršenom
popravku, te ostala servisna ili tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte servis na telefon
01 6539 875, u uredovno vrijeme radnim danom
od 8.00 – 12.00 h
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata
prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj.
tvorničkom greškom.
33
SRPSKI
Namena
Vaš Black & Decker paročistač je konstruisan za higijensko
čišćenje lakiranog poda od tvrdog drveta, lakiranog laminata,
linoleuma, vinila, keramičkih pločica, podova od kamena i mermera i za održavanje tepiha. Ovaj aparat je namenjen samo za
unutrašnju kućnu upotrebu.
Sigurnosna uputstva
Upozorenje! Pročitajte sva
bezbednosna upozorenja
i uputstva. Nepoštovanje
dole navedenih upozorenja
i uputstava može izazvati električni udar, požar i/ili ozbiljnu
povredu.
Upozorenje! Pri korišćenju
uređaja sa mrežnim napajanjem neophodno je pridržavati
se osnovnih sigurnosnih mera
predostrožnosti, uključujući
i one navedene u nastavku,
kako bi se smanjila opasnost
od požara, električnog udara,
telesnih povreda i materijalnih
šteta.
♦ Pre nego što počnete da
koristite ovaj aparat, pažljivo
pročitajte ovo uputstvo za
upotrebu.
♦ Namena je opisana u ovom
uputstvu za upotrebu. Upotreba bilo kakvih dodatnih
34
pribora ili priključaka ili vršenje bilo koje druge operacije
ovim aparatom koja nije preporučena u ovom uputstvu
za upotrebu može izazvati
opasnost od fizičkih povreda.
♦ Sačuvajte ovo uputstvo za
upotrebu za kasnije potrebe.
Korišćenje vašeg aparata
♦ Ne usmeravajte direktno paru
na ljude, životinje, električnih
uređaja ili električnih utičnica.
♦ Ne izlažite kiši.
♦ Ne uranjajte aparat u vodu.
♦ Ne ostavljajte aparat bez nadzora.
♦ Ne ostavljajte aparat priključenog na električnu utičnicu
kada nije u upotrebi.
♦ Nikad ne vucite kabl da biste
aparat izvukli iz utičnice. Udaljite kabl aparata od toplote,
ulja i oštrih ivica.
♦ Ne koristite paročistač sa
mokrim rukama.
♦ Ne povlačite ili nosite pomoću
kabla, ne koristite kabl kao
SRPSKI
ručicu, ne zatvarajte vrata na
Upozorenje! Ne koristite na
podove od drveta ili od lakablu, ne provlačite kabl oko
minata koji nisu lakirani. Na
oštrih ivica ili ne izlažite kabl
površinama koje su obrađene
grejnim površinama.
sa voskom ili neke površine
♦ Ne koristite aparat u zatvobez voska postoji mogućnost
renoj prostoriji koja je puna
gubitka sjaja od strane dejstva
sa isparenjima od rastvaratoplote ili pare. Preporučujemo
ča boja na bazi ulja, nekim
da oprobate uvek neko izolovano područje površine pre nego
supstancama zaštićenih od
što nastavite. Takođe preporumoljaca, sa zapaljivom prašičujemo da proverite uputstvo
nom ili drugim eksplozivnim ili
za upotrebu i održavanje od
toksičnim isparenjima.
strane proizvođača poda.
♦ Proverite vrstu poda sa proi♦ Nikada ne stavljajte proizvode
zvođačem.
za skidanje kamenca, miri♦ Ne koristite na proizvode od
sne, alkoholne ili deterdžentkože, na nameštaj ili podove
ske proizvode u paročistaču,
uglačanih voskom, ne sintepošto ga to može oštetiti ili
tičkoj tkanini, na somotu ili
učiniti nebezbednim za upodrugim nežnim materijalima
trebu.
koji su osetljivi na paru.
♦ Ukoliko se isključi sklopka
u domaćinstvu tokom upotrebe funkcije pare, onda odmah
iskopčajte aparat i stupite
u kontakt sa centrom za podršku klijenata. (Pazite se od
električnog udara.)
35
SRPSKI
♦ Aparat ispušta veoma vruću
♦
♦
♦
♦
♦
♦
36
paru za dezinfekciju područja
upotrebe. To znači da glava
paročistača, podloge za čišćenje i dodatak za tepihe
postaju veoma vrući tokom
upotrebe.
Oprez! Nosite uvek prikladnu
obuću tokom upotrebe paročistača podova i prilikom
zamene dodataka na vašem
paročistaču podova. Ne nosite papuče ili otvorenu obuću.
Poklopac može da se zagreje
tokom korišćenja.
Tokom upotrebe može da
izlazi para iz aparata.
Budite oprezni tokom upotrebe aparata. NE dodirujte bilo
koji deo koji može postati vruć
tokom upotrebe.
Isključite aparat i vratite ručicu
u uspravnu poziciju pre nego
što odstranite rezervoar za
vodu.
Samo za upotrebu na podovima; ne koristite aparat
naglavačke. Ovaj aparat je
namenjen samo za unutrašnju kućnu upotrebu.
Posle upotrebe
♦ Iskopčajte aparat i dozvolite
da se ohladi pre početka čišćenja.
♦ Kada se ne koristi, aparat
treba čuvati na suvom mestu.
♦ Deca ne treba da imaju pristup odloženim aparatima.
Inspekcije i popravke
♦ Iskopčajte aparat i dozvolite
da se ohladi pre početka održavanja ili popravke.
♦ Pre upotrebe proverite da li je
aparat oštećen i da li ima neispravne delove. Proverite da
li su delovi polomljeni, da li su
oštećeni prekidači, kao i bilo
koje drugo stanje koje može
uticati na rad ovog aparata.
♦ Redovno proveravajte kabl na
oštećenja.
♦ Ne koristite aparat ako je neki
deo oštećen ili neispravan.
SRPSKI
♦ Bilo koje oštećene ili neisprav- Preostale opasnosti.
ne delove treba da popravi ili Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni preostali rizici, koji možda
zameni ovlašćeni serviser.
♦ Nikad ne pokušavajte da uklo- nisu uvršteni u priloženim upozorenjima za bezbedan rad. Sledeći
nite ili zamenite bilo koji deo
rizici mogu nastati zbog nenamenske
osim onog koji je naveden upotrebe, produžene upotrebe itd.
u ovom priručniku.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa i implementacije
Bezbednost drugih osoba
♦ Ovaj uređaj se može koristiti bezbednosnih uređaja, izvesne preod strane dece od 8 godina ostale opasnosti se ne mogu izbeći.
To su:
pa naviše i od strane osoba
♦ Povrede izazvane dodiriva-
sa smanjenim fizičkim, čulnim
njem pokretnih delova.
i mentalnim sposobnostima
♦ Povrede izazvane dodirivaili sa nedostatkom iskustva
njem vrućih delova.
i znanja, ako su pod nadzo♦ Povrede izazvane pri promeni
rom ili ako su im date instrukdelova ili dodataka.
cije u vezi upotrebe uređaja
♦ Povrede izazvane dugotrajna bezbedan način i ako ranim upotrebom aparata. Ako
zumeju povezane opasnosti.
sa bilo kojim aparatom radite
Deca ne smeju da se igraju
duže vreme, pobrinite se da
sa ovim uređajem. Čišćenje
redovno pravite pauze.
i održavanje ne sme da bude
izvršeno od strane dece bez
nadzora.
♦ Decu treba nadzirati kako bi
se osiguralo da se ne igraju
sa uređajem.
37
SRPSKI
Električna bezbednost
Upozorenje! Ovaj proizvod mora da se uzemlji. Uvek proverite da li
napon izvora napajanja
odgovara naponu na natpisnoj pločici uređaja.
Utikači aparata moraju da odgovaraju utičnici.
Nikada i ni na bilo koji način nemojte
modifikovati utikač.
Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice smanjiće opasnost od
električnog udara.
♦ U slučaju da se kabl ošteti,
mora ga zameniti proizvođač
ili ovlašćeni Black & Decker
servisni centar da bi se izbegla opasnost.
Produžni kablovi i proizvod
klase 1
♦ Neophodno je koristiti 3-žilni
kabl zato što je vaš aparat
uzemljen i ima konstrukciju
klase 1.
♦ Može da se koristi dužina do
30m (100 stopa) bez gubitka
snage.
38
Nalepnice na aparatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od povreda,
korisnik mora da pročita uputstvo za upotrebu.
Upozorenje! Opasnost od opekotina.
Karakteristike
Ovaj uređaj sadrži neke ili sve sledeće delove.
1. Prekidač za uključivanje i isključivanje
2. Autoselect™ kružna skala
3. Uklonjiva posuda za vodu
4. Drška
5. Glava paročistača
6. Podloga za čišćenje za glavu paročistača
7. Podmetač za odlaganje
8. Donja kuka za kabl
9. Gornja kuka za kabl
10. Štipaljka za upravljanje kablom
11. Dodatak za tepih (samo za FSM1620)
Montaža
Upozorenje! Pre nego što pokušate bilo koju od sledećih
operacija, uverite se da je aparat isključen, da je utikač aparata
izvučen iz utičnice i da je aparat ohlađen i da nema vode u njemu.
Pričvršćivanje ručice (sl. A)
♦
Gurnite donji deo rukohvata (4) u gornji deo rukohvata
kućišta paročistača (12) dok se ne zabravi u svom mestu
(klik).
Postavljanje glave paročistača (sl. B)
♦
♦
Gurnite donji deo rukohvata kućišta paročistača (12) u glavu
paročistača (5) dok se ne zabravi u svom mestu (klik).
Glava paročistača se može odstraniti od kućišta paročistača
tako što ćete pritisnuti dugme za oslobađanje cevi rukohvata
(13) i povući kućišta paročistača (12) od glave paročistača
(5).
Postavljanje posude za vodu (sl. C)
♦
♦
Zakačite posudu za vodu (3) na ručici (4).
Gurnite posudu za vodu (3) naniže u kućište paročistača
(12), uverite se da je posuda čvrsto nameštena.
Postavljanje podloge za čišćenje (sl. D)
Rezervne podloge za čišćenje možete nabaviti kod svog prodavca Black & Decker proizvoda (kat. br. FSMP20-XJ).
♦ Postavite podlogu za čišćenje (6) na pod sa stranom koja
se "zakačuje i upetljava" okrenutom prema naviše.
♦ Blago pritisnite paročistač nanižu u podlogu za čišćenje (6).
SRPSKI
Oprez! Uvek postavite paročistač na podmetač za odlaganja (7)
sa ručicom (4) u uspravnoj poziciji kada je nepokretan i uverite
se da je paročistač isključen kada nije u upotrebi.
Odstranjivanje podloge za čišćenje (sl. E)
Oprez! Nosite uvek pogodnu obuću prilikom zamene podloge
za čišćenje na vašem paročistaču. Ne nosite papuče ili otvorenu
obuću.
♦ Zakrenite ručicu (4) u uspravnu poziciju i isključite paročistač.
♦ Postavite paročistač na podmetaču za odlaganje i sačekajte
da se ohladi. (oko pet minuta)
♦ Postavite vrh vaše cipele na jezičak za oslobađanje podloge
za čišćenje (14) i pritisnite čvrsto naniže.
♦ Podignite paročistač od podloge za čišćenje.
Oprez! Uvek postavite paročistač na podmetač za odlaganja (7)
sa ručicom (4) u uspravnoj poziciji kada je nepokretan i uverite
se da je paročistač isključen kada nije u upotrebi.
Postavljanje dodatka za tepih (sl. F) (samo za model
FSM1620)
♦
♦
Postavite dodatak za tepih na podu.
Blago pritisnite paročistač naniže na dodatak za tepih (11)
dok se ne zabravi u mestu (klik).
Oprez! Uvek postavite paročistač na podmetač za odlaganja (8)
sa ručicom (4) u uspravnoj poziciji kada je nepokretan i uverite
se da je paročistač isključen kada nije u upotrebi.
Uklanjanje dodatka za tepih (sl. F) (samo za model
FSM1620)
Oprez! Nosite uvek pogodnu obuću prilikom zamene dodatka za
tepih na vašem paročistaču. Ne nosite papuče ili otvorenu obuću.
♦ Zakrenite ručicu (4) u uspravnu poziciju i isključite paročistač.
♦ Postavite paročistač na podmetaču za odlaganje i sačekajte
da se ohladi. (oko pet minuta)
♦ Postavite vrh vaše cipele na jezičak za oslobađanje dodatka
za tepih (15) i pritisnite čvrsto naniže.
♦ Podignite paročistač od dodatka za tepih (9).
Oprez! Uvek postavite paročistač na podmetač za odlaganja (8)
sa ručicom (4) u uspravnoj poziciji kada je nepokretan i uverite
se da je paročistač isključen kada nije u upotrebi.
Punjenje posude za vodu (sl. G)
Posuda za vodu se može skidati radi udobnog i lakog punjenja.
Ovaj paročistač u sebi sadrži sistem protiv stvaranja kamenca
koji pomaže u produžavanju veka trajanja sistema.
Napomena: Napunite rezervoar sa čistom vodom sa česme.
Napomena: U oblastima sa veoma tvrdom vodom preporučuje
se upotreba dejonizovane vode.
♦ Uklonite posudu za vodu (3).
♦ Otvorite zatvarač za dolivanje (16) tako što ćete ga podignuti
naviše.
♦ Napunite rezervoar (3) sa vodom.
Upozorenje! Vaš rezervoar ima kapacitet od 0,5 litara. Nemojte
prekomerno napuniti posudu.
♦ Namestite ponovo poklopac za dopunjavanje (14).
♦ Namestite ponovo posudu za vodu (3).
Napomena: Uverite se da je zatvarač za dolivanje čvrsto
pritegnut.
Upotreba
Važno! Ovaj aparat uništava 99,9% bakterije i mikroba kada se
koristi u skladu sa ovim priručnikom i sa nameštenim podlogom
sa mikro vlaknima i neprestalnim radom od 90 sekundi.
Uključivanje i isključivanje
♦
Da biste uključili aparat, pritisnite dugme za uključivanje
i isključivanje (1). Paročistaču je potrebno oko 15 sekundi
da se zagreje.
Napomena: Kada se paročistač uključuje po prvi put, onda
rezervoar za vodu svetli u crvenoj boji. Čim je paročistač spreman
za upotrebu, onda rezervoar za vodu svetli u plavoj boji.
♦ Da biste isključili aparat, pritisnite dugme za uključivanje
i isključivanje (1).
Oprez! Ne ostavljajte nikada paročistač na jednom mestu na
bilo kojoj površini za bilo koji vremenski period. Uvek postavite
paročistač na podmetač za odlaganja (7) sa ručicom (4) u uspravnoj poziciji kada je nepokretan i uverite se da je paročistač
isključen kada nije u upotrebi.
Oprez! Ispraznite uvek paročistač nakon upotrebe.
Tehnologija Autoselect™
Ovaj paročistač je opremljen Autoselect™ obrtnim selektorom
(2) na kome su pokazane razne aplikacije za čišćenje. Ono se
koristi za izbor pravilnog režima rada za određenu vrstu čišćenja.
Koristeći Autoselect™ obrtno dugme (2), izaberite jednu od
sledećih aplikacija:
Drvo/laminat
Kamen/mermer
Pločice/vinil
Paročistač bira pravilnu količinu potrebne pare za određenu
operaciju čišćenja.
Napomena: Uvek proverite da li koristite pravilno podešenje
pre upotrebe.
Saveti za optimalnu upotrebu
Opšte
Oprez! Nikada ne koristite paročistač bez priključene podloge
za čišćenje.
39
SRPSKI
♦
♦
♦
♦
Tokom korišćenja paročistača možete koristiti štipaljku
za upravljanje kablom (10) tako da vam kabl ne smeta
u području rada.
Uvek usisajte ili obrišite pod pre upotrebe paročistača za
pod.
Najlakši način za upotrebu aparata je da nagnete ručicu
na ugao od 45° i polako čistite, pokrivajući malu površinu
odjednom.
Ne koristite hemijska sredstva za čišćenje sa vašim paročistačem. Za uklanjanje tvrdih mrlja sa podova od vinila
ili linoleuma možete unapred tretirati površinu sa blagim
deterdžentom ili nešto vode pre upotrebe paročistača.
Čišćenje parom
♦ Postavite podlogu za čišćenje (6) na pod sa stranom koja
se "zakačuje i upetljava" okrenutom prema naviše.
♦ Podignite paročistač od podmetača za odlaganje (7) i pritisnite ga blago na podlogu za čišćenje (6).
♦ Postavite paročistač na podmetač za odlaganje.
♦ Priključite paročistač na električno napajanje.
♦ Podesite obrtno dugme Autoselect™ (2) na potrebno
podešenje.
♦ Pritisnite dugme za uključivanje i isključivanje (1). Paročistaču je potrebno oko 15 sekundi da se zagreje.
♦ Povlačenjem ručice (4) unazad aktiviraćete pumpu za paru.
Nakon nekoliko sekundi para počinje da izlazi iz glave
paročistača.
♦ Potrebno je nekoliko sekundi da para uđe u podlogu za
čišćenje. Sada paročistač klizi lako preko površine koju
treba dezinfikovati/očistiti.
♦ Gurajte i povlačite paročistač polako preko poda da biste
temeljno očistili parom svaki deo.
Napomena: Tokom upotrebe možete isključiti pumpu za pari
tako što ćete vratiti ručicu u uspravnu poziciju, ova udobna
karakteristika vam omogućava da postavite paročistač na
podmetač za odlaganje za kratko vreme tako da možete pomeriti nameštaj, a zatim nastaviti sa čišćenje bez potrebe za
isključivanjem aparata.
♦ Kada završite sa korišćenjem paročistača, onda vratite
ručicu (4) u uspravnu poziciju i isključite ga, zatim ga
postavite na podmetač za odlaganje (7) i sačekajte dok se
paročistač ne ohladi. (oko pet minuta)
Oprez! Važno je kontrolisati nivo vode u rezervoaru. Za dolivanje
rezervoara za vodu i nastavak dezinfekcije/čišćenja vratite ručicu
(4) u uspravnu poziciju i isključite paročistač. Iskopčajte aparat
iz električne utičnice, uklonite i dolijte vodu u rezervoaru (3).
Oprez! Ne ostavljajte nikada paročistač na jednom mestu na
bilo kojoj površini za bilo koji vremenski period. Uvek postavite
paročistač na podmetač za odlaganja (7) sa ručicom (4) u uspravnoj poziciji kada je nepokretan i uverite se da je paročistač
isključen kada nije u upotrebi.
Posle upotrebe (sl. H i I)
♦ Zakrenite ručicu (4) u uspravnu poziciju i isključite paročistač,
40
♦
Postavite paročistač na podmetaču za odlaganje (7) i sačekajte da se ohladi. (oko pet minuta)
♦ Iskopčajte paročistač iz električne utičnice.
♦ Ispraznite vodu iz rezervoara (3).
♦ Uklonite podlogu za čišćenje (6) i isperite je da bude
spremna za sledeću upotrebu. (Vodite računa da sledite
uputstva za pranje odštampana na podlozi za čišćenje).
♦ Namotajte električni kabl oko kuka za skladištenje kabla
(8 i 9).
Napomena: Gornja kuka za kabl (9) može da se okreće da biste
lako oslobodili kabl za sledeću upotrebu.
♦ Spojite električni kabl u štipaljku (17) blizu utikača.
♦ Postavite paročistač na podmetač za odlaganje (7) radi
skladištenja.
Napomena: Sa ručicom (4) u uspravnoj poziciji, kablom lepo
namotanim oko kuka za skladištenje (8 & 9) i osiguranim u štipaljku za kabl (17) vaš paročistač može samostalno da stoji
radi skladištenja. Alternativno postoji držač za kačenje (18) koji
je ugrađen u ručicu (19) i omogućava da zakačite paročistač
na pogodnu kuku na zidu. Budite uvek uvereni da je vaša zidna
kuka sposobna da nosi bezbedno težinu vašeg paročistača.
Održavanje i čišćenje
Vaš Black & Decker aparat je dizajniran za rad u dužem vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima u pogledu održavanja.
Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog održavanja
aparata i redovnog čišćenja.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na održavanju
električnih aparata, isključite aparat i odvojite ga sa napajanja.
♦ Obrišite vaš aparat pomoću meke i vlažne krpe.
♦ Za tvrde mrlje možete koristiti blagi rastvor vode i sapuna
sa vašom krpom.
Održavanje podloga za čišćenje
Uputstva za pranje - Zabranjen omekšivač tekstila - Omogućite
potpuno sušenje pre ponovne upotrebe.
Oprez! Sledite uputstva za čišćenje odštampana na etiketi
podloge za čišćenje.
Zamena utikača (samo Velika Britanija i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
♦ Bezbedno zbrinite stari utikač.
♦ Braon provodnik povežite na kontakt za fazu u novom
utikaču.
♦ Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
♦ Povežite zeleno/žuti provodnik na kontakt za uzemljenje.
Upozorenje! Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače
dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 13A.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne sme da se
odlaže zajedno sa običnim kućnim smećem.
SRPSKI
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš Black & Decker proizvod
treba da se zameni ili ako vam više nije potreban, ne odlažite ga
sa kućnim smećem. Ovaj proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda i pakovanja
omogućava reciklažu i ponovnu upotrebu materijala.
Ponovna upotreba recikliranih materijala pomaže
u sprečavanju zagađivanja životne sredine i smanjuje
potražnju za sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno sakupljanje
električnih proizvoda iz domaćinstava, na opštinskim deponijama
ili kod prodavca kod koga ste kupili novi proizvod.
Black & Decker obezbeđuje mogućnost za sakupljanje i reciklažu
Black & Decker proizvoda na kraju njihovog životnog veka. Da
biste iskoristili prednost ove usluge, svoj proizvod vratite bilo
kom ovlašćenom serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje
ovih proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno Вlack & Decker predstavništvo putem adrese koja je navedena u ovom uputstvu da biste saznali lokaciju
vama najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih
Black & Decker servisera i potpune informacije o našim uslugama
za rezervne delove i kontakte naći ćete na internetu, na adresi:
www.2helpU.com
Tehnički podaci
FSM1610
(tip 1)
FSM1620
(tip 1)
230
Napon
Vac
230
Snaga
W
1600
1600
Zapremina rezervoara
ml
460
460
Težina
kg
2,6
2,6
41
Bezbednost, održavanje, servisiranje
www.blackanddecker.eu
SRPSKI
Namena
Vaš Black & Decker paročistač je konstruisan za higijensko
čišćenje lakiranog poda od tvrdog drveta, lakiranog laminata,
linoleuma, vinila, keramičkih pločica, podova od kamena i mermera i za održavanje tepiha. Ovaj aparat je namenjen samo za
unutrašnju kućnu upotrebu.
Vaš Black & Decker paročistač (samo FSMF1621 i FSS1600)
je konstruisan za higijensko čišćenje pločica, radnih ploča,
površina u kuhinji i kupatilu. Ovaj aparat je namenjen samo za
unutrašnju kućnu upotrebu.
Sigurnosna uputstva
Upozorenje! Pročitajte sva
bezbednosna upozorenja
i uputstva. Nepoštovanje
dole navedenih upozorenja
i uputstava može izazvati električni udar, požar i/ili ozbiljnu
povredu.
Upozorenje! Pri korišćenju
uređaja sa mrežnim napajanjem neophodno je pridržavati
se osnovnih sigurnosnih mera
predostrožnosti, uključujući
i one navedene u nastavku,
kako bi se smanjila opasnost
od požara, električnog udara,
telesnih povreda i materijalnih
šteta.
♦ Pre nego što počnete da koristite
ovaj aparat, pažljivo pročitajte ovo
uputstvo za upotrebu.
♦ Namena je opisana u ovom uputstvu za upotrebu. Upotreba bilo
kakvih dodatnih pribora ili priklju-
čaka ili vršenje bilo koje druge
operacije ovim aparatom koja nije
preporučena u ovom uputstvu za
upotrebu može izazvati opasnost
od fizičkih povreda.
♦ Sačuvajte ovo uputstvo za upotrebu za kasnije potrebe.
Korišćenje vašeg aparata
♦ Ne usmeravajte direktno paru na
ljude, životinje, električnih uređaja
ili električnih utičnica.
♦ Ne izlažite kiši.
♦ Ne uranjajte aparat u vodu.
♦ Ne ostavljajte aparat bez nadzora.
♦ Ne ostavljajte aparat priključenog
na električnu utičnicu kada nije
u upotrebi.
♦ Nikad ne vucite kabl da biste aparat izvukli iz utičnice. Udaljite kabl
aparata od toplote, ulja i oštrih
ivica.
♦ Ne koristite paročistač sa mokrim
rukama.
♦ Ne povlačite ili nosite pomoću
kabla, ne koristite kabl kao ručicu,
ne zatvarajte vrata na kablu, ne
provlačite kabl oko oštrih ivica ili
ne izlažite kabl grejnim površinama.
♦ Ne koristite aparat u zatvorenoj
prostoriji koja je puna sa ispare43
SRPSKI
njima od rastvarača boja na bazi
ulja, nekim supstancama zaštićenih od moljaca, sa zapaljivom
prašinom ili drugim eksplozivnim
ili toksičnim isparenjima.
♦ Proverite vrstu poda sa proizvođačem.
♦ Ne koristite na proizvode od kože,
na nameštaj ili podove uglačanih
voskom, ne sintetičkoj tkanini, na
somotu ili drugim nežnim materijalima koji su osetljivi na paru.
Upozorenje! Ne koristite na
podove od drveta ili od laminata koji nisu lakirani. Na
površinama koje su obrađene
sa voskom ili neke površine
bez voska postoji mogućnost
gubitka sjaja od strane dejstva
toplote ili pare. Preporučujemo
da oprobate uvek neko izolovano područje površine pre nego
što nastavite. Takođe preporučujemo da proverite uputstvo
za upotrebu i održavanje od
strane proizvođača poda.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦ Nikada ne stavljajte proizvode za
skidanje kamenca, mirisne, alkoholne ili deterdžentske proizvode ♦
u paročistaču, pošto ga to može
44
oštetiti ili učiniti nebezbednim za
upotrebu.
Ukoliko se isključi sklopka u domaćinstvu tokom upotrebe funkcije pare, onda odmah iskopčajte
aparat i stupite u kontakt sa centrom za podršku klijenata. (Pazite
se od električnog udara.)
Aparat ispušta veoma vruću paru
za dezinfekciju područja upotrebe.
To znači da glava paročistača,
podloge za čišćenje i dodatak za
tepihe postaju veoma vrući tokom
upotrebe.
Oprez! Nosite uvek prikladnu
obuću tokom upotrebe paročistača podova i prilikom zamene
dodataka na vašem paročistaču
podova. Ne nosite papuče ili otvorenu obuću.
Poklopac može da se zagreje
tokom korišćenja.
Tokom upotrebe može da izlazi
para iz aparata.
Budite oprezni tokom upotrebe
aparata. NE dodirujte bilo koji
deo koji može postati vruć tokom
upotrebe.
Isključite aparat i vratite ručicu
u uspravnu poziciju pre nego što
odstranite rezervoar za vodu.
SRPSKI
♦ Ako para iskače iz kućišta ruč- ♦ Bilo koje oštećene ili neispravne
delove treba da popravi ili zameni
nog paročistača, onda isključite
ovlašćeni serviser.
i iskopčajte aparat iz električne
mreže, dozvolite da se ohladi. ♦ Nikad ne pokušavajte da uklonite
ili zamenite bilo koji deo osim
Stupite u kontakt sa najbližim
onog koji je naveden u ovom priovlašćenim serviserom. Ne naručniku.
stavljajte korišćenje aparata.
Posle upotrebe
Bezbednost drugih osoba
♦ Iskopčajte aparat i dozvolite da se ♦ Ovaj uređaj se može koristiti od
ohladi pre početka čišćenja.
strane dece od 8 godina pa naviše
♦ Kada se ne koristi, aparat treba
i od strane osoba sa smanjenim
čuvati na suvom mestu.
fizičkim, čulnim i mentalnim spo♦ Deca ne treba da imaju pristup
sobnostima ili sa nedostatkom
odloženim aparatima.
iskustva i znanja, ako su pod
nadzorom ili ako su im date inInspekcije i popravke
strukcije u vezi upotrebe uređaja
♦ Iskopčajte aparat i dozvolite da se
na bezbedan način i ako razumeju
ohladi pre početka održavanja ili
povezane opasnosti. Deca ne
popravke.
smeju da se igraju sa ovim ure♦ Pre upotrebe proverite da li je
đajem. Čišćenje i održavanje ne
aparat oštećen i da li ima neissme da bude izvršeno od strane
pravne delove. Proverite da li su
dece bez nadzora.
delovi polomljeni, da li su oštećeni
prekidači, kao i bilo koje drugo ♦ Decu treba nadzirati kako bi se
osiguralo da se ne igraju sa urestanje koje može uticati na rad
đajem.
ovog aparata.
♦ Redovno proveravajte kabl na
oštećenja.
♦ Ne koristite aparat ako je neki deo
oštećen ili neispravan.
Preostale opasnosti.
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni preostali rizici, koji možda
nisu uvršteni u priloženim upozorenjima za bezbedan rad. Sledeći
45
SRPSKI
rizici mogu nastati zbog nenamenske ♦ U slučaju da se kabl ošteti, mora
ga zameniti proizvođač ili ovlašćeupotrebe, produžene upotrebe itd.
ni Black & Decker servisni centar
I pored primene relevantnih bezda bi se izbegla opasnost.
bednosnih propisa i implementacije
bezbednosnih uređaja, izvesne preostale opasnosti se ne mogu izbeći.
To su:
♦ Povrede izazvane dodirivanjem
pokretnih delova.
♦ Povrede izazvane dodirivanjem
vrućih delova.
♦ Povrede izazvane pri promeni
delova ili dodataka.
♦ Povrede izazvane dugotrajnim
upotrebom aparata. Ako sa bilo
kojim aparatom radite duže vreme, pobrinite se da redovno
pravite pauze.
Električna bezbednost
Upozorenje! Ovaj proizvod
mora da se uzemlji. Uvek
proverite da li napon izvora
napajanja odgovara naponu
na natpisnoj pločici uređaja.
Utikači aparata moraju da odgovaraju utičnici. Nikada i ni na bilo koji
način nemojte modifikovati utikač.
Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice smanjiće opasnost od
električnog udara.
46
Produžni kablovi i proizvod
klase 1
♦ Neophodno je koristiti 3-žilni kabl
zato što je vaš aparat uzemljen
i ima konstrukciju klase 1.
♦ Može da se koristi dužina do 30 m
(100 stopa) bez gubitka snage.
Nalepnice na aparatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od povreda,
korisnik mora da pročita uputstvo za upotrebu.
Upozorenje! Opasnost od opekotina.
Oprez! Vruća površina
Održavanje i čišćenje
Vaš Black & Decker aparat je dizajniran za rad u dužem vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima u pogledu održavanja.
Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog održavanja
aparata i redovnog čišćenja.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na održavanju
električnih aparata, isključite aparat i odvojite ga sa napajanja.
♦ Obrišite vaš aparat pomoću meke i vlažne krpe.
♦ Za tvrde mrlje možete koristiti blagi rastvor vode i sapuna
sa vašom krpom.
Održavanje podloga za čišćenje
Uputstva za pranje - Zabranjen omekšivač tekstila - Omogućite
potpuno sušenje pre ponovne upotrebe.
Oprez! Sledite uputstva za čišćenje odštampana na etiketi
podloge za čišćenje.
Zamena utikača (samo Velika Britanija i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
SRPSKI
♦
♦
Bezbedno zbrinite stari utikač.
Braon provodnik povežite na kontakt za fazu u novom
utikaču.
♦ Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
♦ Povežite zeleno/žuti provodnik na kontakt za uzemljenje.
Upozorenje! Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače
dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 13 A.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne sme da se
odlaže zajedno sa običnim kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš Black & Decker proizvod
treba da se zameni ili ako vam više nije potreban, ne odlažite ga
sa kućnim smećem. Ovaj proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda i pakovanja
omogućava reciklažu i ponovnu upotrebu materijala.
Ponovna upotreba recikliranih materijala pomaže
u sprečavanju zagađivanja životne sredine i smanjuje
potražnju za sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno sakupljanje
električnih proizvoda iz domaćinstava, na opštinskim deponijama
ili kod prodavca kod koga ste kupili novi proizvod.
♦
♦
♦
Da je proizvod bio izložen nenamenskoj upotrebi ili nemaru.
Da je proizvod je pretrpeo oštećenja usled dejstva stranih
predmeta, supstanci ili nezgoda.
Da je pokušana popravka od strane osoba koje nisu ovlašćeni servisni agenti ili servisno osoblje firme Black & Decker.
Da biste ostvarili pravo na reklamaciju po osnovu garancije,
potrebno je da prodavcu ili ovlašćenom serviseru pokažete
dokaz o kupovini. Kontaktirajte lokalno Black & Decker
predstavništvo putem adrese koja je navedena u ovom
uputstvu da biste saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog
servisa. Alternativno, listu ovlašćenih Black & Decker
servisera i potpune informacije o našim uslugama za rezervne
delove i kontakte naći ćete na internetu, na adresi:
www.2helpU.com.
Posetite našu web lokaciju
www.blackanddecker.co.uk da biste registrovali
svoj novi Black & Decker proizvod i da biste bili redovno
obaveštavani o novim proizvodima i specijalnim ponudama.
Više informacija o Black & Decker brendu i našem asortimanu
proizvoda naći ćete na adresi
www.blackanddecker.co.uk.
Black & Decker obezbeđuje mogućnost za sakupljanje i reciklažu
Black & Decker proizvoda na kraju njihovog životnog veka. Da
biste iskoristili prednost ove usluge, svoj proizvod vratite bilo
kom ovlašćenom serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje
ovih proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno Black & Decker predstavništvo putem adrese koja je navedena u ovom uputstvu da biste saznali lokaciju
vama najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih
Black & Decker servisera i potpune informacije o našim uslugama
za rezervne delove i kontakte naći ćete na internetu, na adresi:
www.2helpU.com.
Garancija
Black & Decker je siguran u kvalitet svojih proizvoda i nudi
izvanredne garantne uslove. Ova garantna izjava je dodatna i ni
na koji način ne osporava vaša zakonska prava. Ova garancija
važi na teritorijama država članica Evropske Unije i na slobodnom
evropskom tržištu.
U slučaju da proizvod firme Black & Decker postane neispravan
zbog greške u materijalu, izradi ili neusklađenosti u periodu
od 24 meseci od datuma kupovine, Black & Decker garantuje
da će zameniti neispravne delove, popraviti proizvode koji su
izloženi habanju i trošenju ili zameniti takve proizvode kako bi
obezbedila što je moguće manje neprijatnosti svojim potrošačima
osim u slučaju:
♦ Da je proizvod korišćen za zanatstvo, profesionalne svrhe
ili najam.
47
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашиот Black & Decker чистач на пареа е наменет за
чистење на лакирано тврдо дрво, лакиран ламинат, линолеум, винил, керамички плочки, камени и мермерни подови
и за освежување на килими. Овој уред е наменет само за
домашна употреба.
Упатства за безбедна
употреба
Предупредување! Прочитајте ги сите мерки за безбедност и целото упатство.
Непридржување кон мерките
за безбедност и долу наведените упатства може да
доведе до електричен удар,
пожар или сериозна повреда.
Предупредување! Кога се
употребуваат електрични
уреди мора да се почитуваат
основните мерки на безбедност, вклучувајќи ги и овие,
за да се намали ризикот од
пожар, електричен удар,
лични повреди и материјална штета.
♦ Прочитајте го внимателно
ова упатство пред да го
употребите овој уред.
♦ Намената е опишана во
ова упатство за употреба.
Употребата на било која по48
мошна опрема или додаток,
или извршувањето на било
кои работи со овој уред
освен оние препорачани во
ова упатство за употреба
може да предизвика ризик
од повреда на ракувачот.
♦ Сочувајте го ова упатство
за идно прегледување.
Употреба на уредот
♦ Не ја насочувајте пареата
кон луѓе, животни, електрични уреди или штекери.
♦ Не ја изложувајте на дожд.
♦ Не го потопувајте уредот во
вода.
♦ Не го оставајте овој уред
без надзор.
♦ Не го оставајте овој уред
да биде вклучен во штекер
кога не се користи.
♦ Никогаш не го повлекувајте
кабелот за напојување за
да го исклучите уредот од
штекер. Држете го кабелот
на уредот понастрана од
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
♦
♦
♦
топлина, масло и остри
со восок, на синтетички
предмети.
материјали, сомот или на
Не ракувајте со чистачот на
други деликатни материјали кои што се осетливи на
пареа со влажни раце.
Никогаш немојте да го влепареа.
Предупредување! Не го
чете и носите уредот за
користете на нелакирано
кабелот, да го користите
дрво и на нелакиран ламикабелот како рачка, да занат. Сјајот на површини кои
творите врата врз кабелот,
што биле полирани со восок
да го влечете кабелот во
или на некои неполирани
близина остри агли, ниту
површини може да се изгуби
да го изложувате кабелот
поради топлината и пареата.
Секогаш се препорачува да
на загреани површини.
се исчисти изолиран дел
Не го користете уредот во
од површината пред да се
затворена просторија што
продолжи со чистењето. Ние
е исполнета со пареа која
исто така ви препорачуваме
што произлегува од разда ги проверите упатствата
редувач на бои на база на
за употреба и одржување на
масло, од некои супстанци
производителот на подот.
против молци, запаллива ♦ Никогаш немојте да ставате
прав или со други експлоалкохолни и ароматични
зивни и отровни пареи.
производи, производи за
Проверете го типот на под
отстранување на бигор или
кај производителот.
детергенти во чистачот на
Немојте да го користите на
пареа, бидејќи ова може да
кожа, на мебел или на подого оштети или да го направи
ви кои што биле полирани
небезбеден за употреба.
49
МАКЕДОНСКИ
♦ Ако се активира автомат- ♦ Пареа може да излезе од
скиот прекинувач додека
ја користите функцијата со
пареа, веднаш прекинете
со употребата на уредот
и контактирајте го центарот за грижа на корисници.
(Внимавајте од ризик од
електричен удар.)
♦ Уредот испушта жешка пареа при чистењето на површината. Ова значи дека главата за пареа, перничињата
за чистење и додатокот за
тепих се вжештуваат при
употреба.
♦ Внимание! Секогаш носете
соодветни чевли кога го користите вашиот чистач на
пареа и кога ја менувате помошната опрема на вашиот
чистач на пареа. Немојте да
носите папучи или отворени
обувки.
♦ Капакот може да се вжешти
при употреба.
50
уредот при употреба.
♦ Овој уред треба внимателно да се употребува.
НЕМОЈТЕ да ги допирате
деловите што може да се
вжештат при употреба.
♦ Исклучете го уредот и вратете ја рачката во крената
позиција пред да го отстраните резервоарот за вода.
♦ Само за подови; не го користете овој уред наопаку.
Овој уред е наменет само
за домашна употреба.
После употреба
♦ Исклучете го уредот од
струја и дозволете му да се
излади пред да почнете да
го чистите.
♦ Кога не се употребува, уредот треба да се чува на суво
место.
♦ Децата не треба да имаат
пристап до одложените
уреди.
МАКЕДОНСКИ
Преглед и поправка
♦ Исклучете го уредот од
струја и дозволете му да се
излади пред да почнете да
го одржувате или поправате.
♦ Пред употреба, проверете
дали уредот е оштетен или
има неисправни делови.
Проверете дали има скршени делови, оштетување
на прекинувачите или било
каква друга состојба што би
можела да влијае на неговото работење.
♦ Постојано проверувајте го
кабелот за напојување за
оштетување.
♦ Не го користете уредот ако
некој дел е оштететен или
дефектен.
♦ Обезбедете оштетените
или неисправните делови
да бидат поправени или
заменети од страна на овластен сервисер.
♦ Никогаш не се обидувајте
да отстраните или замените било кој дел, освен оние
назначени во ова упатство.
Безбедност на други лица
♦ Овој уред може да се употребува од деца над 8-годишна возраст и лица со
намалени физички, сетилни
или ментални способности
или со недоволно искуство
и знаење ако се под надзор
и им се дадени упатства
за употреба на уредот на
безбеден начин и ако ги
разбираат потенцијалните
ризици. Децата не треба
да си играат со уредот.
Чистење и одржување не
треба да се врши од страна
на деца без надзор.
♦ Децата треба да се надгледуваат за да се осигура
дека не си играат со апаратот.
51
МАКЕДОНСКИ
Останати ризици.
Кога се употребува алатката може
да се јават дополнителни преостанати ризици што не се вклучени во
предупредувањата. Овие ризици
може да се појават поради неправилна употреба, долготрајна
употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила за безбедност и се
воведе безбедносна опрема, одредени останати ризици не може
да се избегнат. Тоа се:
♦ Повреди предизвикани по-
Безбедност од електричен
удар
Предупредување! Овој
производ мора да биде
заземјен. Секогаш проверете дали струјното
напојување одговара
на напонот што е деклариран на плочката.
Приклучокот мора да се совпаѓа
со приклучницата.
Никогаш не го преправајте приклучокот.
ради допир на подвижни Непреправените приклучоци и соодветните приклучници ќе го намаделови.
лат ризикот од електричен удар.
♦ Повреди предизвикани по♦ Доколку струјниот кабел
ради допир на вжештени
е оштетен, мора да биде
делови.
заменет од страна на про♦ Повреди при менување на
изводителот или на овладелови или додатоци.
стен сервисен центар на
♦ Повреди предизвикани поBlack & Decker за да се
ради долготрајна употреба
избегне опасност.
на уредот. Кога користите
уред подолг период, оси- Продолжени кабли и произгурајте се дека правите вод од Класа 1
♦ Мора да се користи продолповремени паузи.
жен кабел со 3 јадра бидејќи
52
МАКЕДОНСКИ
вашиот уред е изолиран
и е од прва класа.
♦ Може да се употреби на
далечина од 30 метри без
губење на моќност.
Ознаки на уредот
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Предупредување! За да се намали ризикот од
повреди, корисникот мора да го прочита упатството
за работа.
Предупредување! Опасност од вжештување.
Карактеристики
Овој уред има некои или сите од долу наведените карактеристики:
1. Прекинувач за вклучување и исклучување
2. Копче за автоматско бирање
3. Отстранлив резервоар за вода
4. Рачка
5. Глава за пареа
6. Перниче за чистење за глава за пареа
7. Подметок
8. Долна кука за кабел
9. Горна кука за кабел
10. Рамка за управување со кабел
11. Лизгач за килим (само моделот FSM1620)
Склопување
Предупредување! Пред да се обидете да изведете било
која од следните активности, осигурајте се дека уредот
е исклучен и изваден од штекер и дека е ладен и дека не
содржи вода.
Прикачување на рачката (скица А)
♦
Лизнете го долниот крај од рачката (4) во горниот крај од
трупот на чистачот на пареа (12) додека не се намести.
Монтирање на главата за пареа (скица В)
♦
♦
Лизнете го долниот крај од трупот на чистачот на пареа
(12) врз главата за пареа (5) додека не се намести.
Главата за пареа може да се отстрани од трупот на
чистачот на пареа со притискање на копчето за ослободување на главата за пареа (13) и извлекување на
трупот на чистачот на пареа (12) од главата за пареа
(5).
Монтирање на резервоарот за вода (скица C)
♦
♦
Зацврстете го резервоарот за вода (3) на рачката (4).
Лизнете го резервоарот за вода (3) надолу во трупот на
чистачот на пареа (12) и обезбедете дека резервоарот
е добро фиксиран.
Монтирање на перниче за чистење (скица D)
Перничиња за чистење за замена се достапни кај вашиот
Black & Decker дилер:- (кат. бр. FSMP20-XJ).
♦ Поставете перниче за чистење (6) на подот со ‘чичак
траката’ нагоре.
♦ Полека притиснете го чистачот на пареа врз перничето
за чистење (6).
Внимание! Секогаш поставувајте го вашиот чистач на пареа
врз подметокот (7) со рачката (4) во исправена позиција
кога не се движи и осигурајте се дека чистачот на пареа
е исклучен кога не се употребува.
Отстранување на перниче за чистење (скица Е)
Внимание! Секогаш носете соодветни обувки кога го менувате перничето за чистење на вашиот чистач на пареа.
Немојте да носите папучи или отворени обувки.
♦ Вратете ја рачката (4) во исправена позиција и ИСКЛУЧЕТЕ го чистачот на пареа.
♦ Поставете го чистачот на пареа врз подметокот и чекајте да се излади. (околу пет минути)
♦ Поставете го предниот дел од вашиот чевел врз јазикот
за отстранување на перничето за чистење (14) и силно
притиснете надолу.
♦ Дигнете го чистачот на пареа од перничето за чистење.
Внимание! Секогаш поставувајте го чистачот на пареа врз
подметокот (7) со рачката (4) во исправена позиција кога не
се движи и осигурајте се дека чистачот на пареа е исклучен
кога не се употребува.
Монтирање на лизгачот за килим (скица F) (само
за моделот FSM1620)
♦
♦
Поставете го лизгачот за килим на подот.
Полека притиснете го чистачот на пареа врз лизгачот
за килим (11) додека не се намести.
Внимание! Секогаш поставувајте го чистачот на пареа врз
подметокот (8) со рачката (4) во исправена позиција кога не
се движи и осигурајте се дека чистачот на пареа е исклучен
кога не се употребува.
Отстранување на лизгачот за килим (скица F)
(само за моделот FSM1620)
Внимание! Секогаш носете соодветни обувки кога го менувате лизгачот за килим на вашиот чистач на пареа. Немојте
да носите папучи или отворени обувки.
♦ Вратете ја рачката (4) во исправена позиција и ИСКЛУЧЕТЕ го чистачот на пареа.
53
МАКЕДОНСКИ
♦
Поставете го чистачот на пареа врз подметокот и чекајте да се излади. (околу пет минути)
♦ Поставете го предниот дел од вашиот чевел врз јазикот
за отстранување на лизгачот за килим (15) и силно
притиснете надолу.
♦ Дигнете го чистачот на пареа од лизгачот за килим (9).
Внимание! Секогаш поставувајте го чистачот на пареа врз
подметокот (8) со рачката (4) во исправена позиција кога не
се движи и осигурајте се дека чистачот на пареа е исклучен
кога не се употребува.
Полнење на резервоарот за вода (скица G)
Резервоарот за вода на вашиот чистач на пареа е отстранлив за полесно и поудобно полнење.
Овој чистач на пареа содржи систем против бигор кој што
го продолжува животниот век на системот.
Напомена: Наполнете го резервоарот за вода со чиста
вода од чешма.
Напомена: Во региони со тврда вода се препорачува употреба на дестилирана вода.
♦ Отстранете го резервоарот за вода (3).
♦ Отворете го капачето (16) со негово кревање нагоре.
♦ Наполнете го резервоарот (3) со вода.
Предупредување! Вашиот резервоар за вода има капацитет
од 0,5 литар. Не го преполнувајте резервоарот.
♦ Повторно затворете го капачето (14).
♦ Повторно прикачете го резервоарот за вода (3).
Напомена: Осигурајте се дека капачето е добро зацврстено.
Употреба
Важно! Овој уред ќе убие 99,9% од бактериите кога се употребува во склад со овој прирачник, со монтирано перничето
од микрофибер и со непрекинато работење од 90 секунди.
Вклучување и исклучување
♦
За вклучување на уредот, притиснете го прекинувачот
(1). На чистачот на пареа му требаат околу 15 секунди
да се загрее.
Напомена: Кога чистачот на пареа ќе се вклучи, резервоарот
за вода ќе засветка со црвена боја. Кога чистачот на пареа
ќе биде подготвен за употреба, резервоарот за вода ќе
засветка со сина боја.
♦ За исклучување на уредот, притиснете го прекинувачот
(1).
Внимание! Никогаш не го оставајте чистачот на пареа на
едно место на било каква површина. Секогаш поставувајте
го чистачот на пареа врз подметокот (7) со рачката (4) во
исправена позиција кога не се движи и осигурајте се дека
чистачот на пареа е исклучен кога не се употребува.
Внимание! Секогаш празнете го чистачот на пареа по
употребата.
54
Технологија за автоматско бирање
Овој чистач на пареа е опремен со копче за автоматско
бирање (2) кое што покажува различни чистачки примени.
Тие се употребуваат за да се избере соодветниот режим на
работа за вашата примена.
Со користење на копчето за автоматско бирање (2), изберете
една од следните примени:
Дрво/Ламинат
Камен/Мермер
Плочки/Винил
Чистачот на пареа ќе ја избере соодветната количина на
пареа што е потребна за вашето чистење.
Напомена: Секогаш проверувајте дека го употребувате
соодветното подесување пред да почнете да ракувате со
вашиот чистач на пареа.
Совети за оптимална употреба
Општо
Внимание! Никогаш не го користете чистачот на пареа без
претходно да монтирате перниче за чистење.
♦ При употреба можете да ја искористите рамката за
раководење на кабел (10) за да го држите кабелот
понастрана од работниот простор.
♦ Секогаш изметете или исчистете го подот со правосмукалка пред да го употребите чистачот на пареа.
♦ Најлесен начин да ја употребите машината е да ја
наместите рачката на агол од 45° и полека да чистите,
постепено покривајќи мал простор.
♦ Не користете хемиски средства за чистење со вашиот
чистач на пареа. За да отстраните флеки кои што се
тешки за чистење од винилни или линолеумски подови,
можете претходно да нанесете слаб детергент или вода
врз нив пред да го употребите чистачот на пареа.
Чистење со пареа
♦ Поставете перниче за чистење (6) на подот со ‘чичак
траката’ нагоре.
♦ Кренете го чистачот на пареа од подметокот (7) и полека
притиснете го врз перничето за чистење (6).
♦ Поставете го чистачот на пареа врз подметокот.
♦ Приклучете го чистачот на пареа во штекер.
♦ Поставете го копчето за автоматско бирање (2) на
потребното подесување.
♦ Притиснете го прекинувачот (1). На чистачот на пареа
му требаат околу 15 секунди да се загрее.
♦ Повлекување на рачката (4) наназад ќе ја активира
пумпата за пареа. По неколку секунди ќе почне да
излегува пареа од главата за пареа.
МАКЕДОНСКИ
♦
На пареата и требаат неколку секунди да навлезе во
перничето за чистење. Чистачот на пареа сега лесно ќе
се лизга по површината која што ќе треба да се чисти.
♦ Туркајте и движете го чистачот на пареа по подот за
темелно да го исчистите секој дел со пареата.
Напомена: За време на употребата, вие можете да ја исклучите пумпата за пареа со враќање на рачката во исправена
позиција, оваа едноставна опција ќе ви овозможи да го
поставите чистачот на пареа врз подметокот на кратко за
да можете да го потргнете мебелот, а потоа да продолжите
да чистите без да морате да го исклучите уредот.
♦ Кога ќе прекинете да го употребувате чистачот на пареа,
вратете ја рачката (4) во крената положба и исклучете
го, поставете го на подметокот (7) и чекајте да се излади.
(околу пет минути)
Внимание! Важно е да се набљудува нивото на вода во резервоарот за вода. За повторно да го наполните резервоарот
со вода и да продолжите со чистењето, вратете ја рачката
(4) во крената позиција и исклучете го чистачот на пареа.
Исклучете го апаратот од штекерот и отстранете и повторно
наполнете го резервоарот за вода (3).
Внимание! Никогаш не го оставајте чистачот на пареа на
едно место на било каква површина. Секогаш поставувајте
го чистачот на пареа врз подметокот (7) со рачката (4) во
исправена позиција кога не се движи и осигурајте се дека
чистачот на пареа е исклучен кога не се употребува.
После употреба (скици H и I)
♦ Вратете ја рачката (4) во исправена позиција и ИСКЛУЧЕТЕ го чистачот на пареа.
♦ Поставете го чистачот на пареа врз подметокот (7)
и чекајте да се излади. (околу пет минути)
♦ Исклучете го чистачот на пареа од штекер.
♦ Испразнете го резервоарот за вода (3).
♦ Отстранете го перничето за чистење (6) и измијте го за
да биде подготвено за следното чистење. (Внимавајте
да ги следите упатствата за правилно миење кои што
се испечатени на перничето за чистење).
♦ Завиткајте го кабелот за напојување околу куките за
кабел (8 и 9).
Напомена: Горната кука за кабел (9) се врти за лесно ослободување на кабелот за следната употреба.
♦ Спојте го кабелот за напојување врз самиот себе со
употреба на рамката за кабел (17) која што се наоѓа до
приклучокот.
♦ Поставете го чистачот на пареа на подметокот (7) за
складирање.
Напомена: Со рачката (4) во крената позиција, кабелот
уредно завиткан околу куките за кабел (8 и 9) и сместен во
рамката за кабел (17), вашиот чистач на пареа ќе биде лесен
за складирање. Исто така има и вграден висечки носач (18)
во дршката (19) кој што ќе овозможи вашиот чистач на пареа
да виси од соодветна кука на ѕидот. Секогаш осигурајте дека
куката на ѕидот може безбедно да ја издржи тежината на
чистачот на пареа.
Одржување и чистење
Вашиот Вlack & Decker електиричен уред е направен да
работи долго време со минимално одржување.
Постојаното работење на задоволително ниво зависи од
правилната грижа за уредот и редовното чистење.
Предупредување! Пред да започнете со било какво одржување или чистење на електрични уреди, исклучете го уредот
и извадете го од штекер.
♦ Избришете го вашиот уред со мека влажна крпа.
♦ За тешки флеки, можете да употребите слаб раствор
од сапун и вода за навлажнување на вашата крпа.
Грижа за перничиња за чистење
Упатства за миење - Без омекнувач - Дозволете им целосно
да се исушат пред повторно да ги употребите.
Внимание! Следете ги упатствата за чистење кои што се
испечатени на етикетата на перничето за чистење.
Замена на приклучок за струја (само за Велика
Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок за струја:
♦ Внимателно ослободете се од стариот приклучок.
♦ Поврзете го кафеавиот кабел на приклучокот за фаза
во новиот приклучок.
♦ Поврзете го синиот кабел со неутралниот терминал.
♦ Поврзете го зелениот/жолтиот кабел со заземјениот
терминал.
Предупредување! Следете ги упатствата за монтирање
и обезбедете квалитетни приклучоци. Препорачан осигурувач: 13A.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не смее да се
фрла со останатиот отпад од домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека вашиот Black & Decker
производ треба да биде заменет или дека повеќе не ви
е од корист, не фрлајте го со отпадот од домаќинството.
Овозможете да биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени производи
и пакувања овозможува материјалите да бидат
рециклирани и повторно употребени. Повторното
употребување на рециклирани материјали помага
во спречувањето на загадувањето на животната
средина и ја намалува побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат одвоено собирање на електрични производи за домаќинство од страна
на локалните отпади или продавачите при набавка на нов
производ.
Black & Decker има објекти за собирање и рециклирање на
Black & Decker производи кога тие ќе го достигнат крајот на
55
МАКЕДОНСКИ
работниот век. За ја искористите оваа услуга, ве молиме да
го вратите производот кај било кој овластен сервисер кој ќе
го собере во ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот овластен
сервисер доколку стапите во контакт со локалното претставништво на Black & Decker преку адресата назначена
во оваа упатство. Постои и друга можност: списокот на
овластени Black & Decker сервисери и сите детали за нашите
услуги после купувањето можат да се најдат на интернет
на: www.2helpU.com
Технички податоци
FSM1610
(Тип 1)
FSM1620
(Тип 1)
Напон
Vнаизменична струја
230
230
Моќност
W
1600
1600
Капацитет на резервоар
мл
460
460
Тежина
kg
2,6
2,6
56
Безбедност, одржување, сервис
www.blackanddecker.eu
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашиот Black & Decker чистач на пареа е наменет за
чистење на лакирано тврдо дрво, лакиран ламинат, линолеум, винил, керамички плочки, камени и мермерни подови
и за освежување на килими. Овој уред е наменет само за
домашна употреба.
Вашиот Black & Decker чистач на пареа (само за моделите
FSMF1621 и FSS1600) е наменет за чистење на плочки,
работни, кујнски и тоалетни површини. Овој уред е наменет
само за домашна употреба.
Упатства за безбедна
употреба
Предупредување! Прочитајте ги сите мерки за безбедност и целото упатство.
Непридржување кон мерките
за безбедност и долу наведените упатства може да
доведе до електричен удар,
пожар или сериозна повреда.
Предупредување! Кога се
употребуваат електрични
уреди мора да се почитуваат
основните мерки на безбедност, вклучувајќи ги и овие,
за да се намали ризикот од
пожар, електричен удар,
лични повреди и материјална штета.
♦ Прочитајте го внимателно ова
упатство пред да го употребите
овој уред.
♦ Намената е опишана во ова
упатство за употреба. Употре58
бата на било каква помошна
опрема или додаток или извршувањето на било кои работи
со овој уред освен оние препорачани во ова упатство за
употреба може да предизвика
ризик од повреда на ракувачот.
♦ Сочувајте го ова упатство за
идно прегледување.
Употреба на уредот
♦ Не ја насочувајте пареата кон
луѓе, животни, електрични уреди или штекери.
♦ Не ја изложувајте на дожд.
♦ Не го потопувајте уредот во
вода.
♦ Не го оставајте овој уред без
надзор.
♦ Не го оставајте овој уред да
биде вклучен во штекер кога не
се користи.
♦ Никогаш не го повлекувајте
кабелот за напојување за да го
исклучите уредот од штекер.
Држете го кабелот на уредот
понастрана од топлина, масло
и остри предмети.
♦ Не ракувајте со чистачот на
пареа со влажни раце.
♦ Никогаш немојте да го влечете
и носите уредот за кабелот,
МАКЕДОНСКИ
да го користите кабелот како
Предупредување! Не го
рачка, да затворите врата врз
користете на нелакирано
кабелот, да го влечете кабелот
дрво и на нелакиран ламиво близина остри агли, ниту да
нат. Сјајот на површини кои
го изложувате кабелот на загрешто биле полирани со восок
ани површини.
или на некои неполирани
♦ Не го користете уредот во заповршини може да се изгуби
творена просторија што е испоради топлината и пареата.
полнета со пареа која што
Секогаш се препорачува да
произлегува од разредувач
се исчисти изолиран дел
на бои на база на масло, од
од површината пред да се
продолжи со чистењето. Ние
некои супстанци против молци,
запаллива прав или со други
исто така ви препорачуваме
експлозивни и отровни пареи.
да ги проверите упатствата
♦ Проверете го типот на под кај
за употреба и одржување на
производителот.
производителот на подот.
♦ Немојте да го користите на кожа, ♦ Никогаш немојте да ставате ална мебел или на подови кои што
кохолни и ароматични произвобиле полирани со восок, на синди, производи за отстранување
тетички материјали, сомот или
на бигор или детергенти во
на други деликатни материјали
чистачот на пареа, бидејќи ова
кои што се осетливи на пареа.
може да го оштети или да го направи небезбеден за употреба.
♦ Ако се активира автоматскиот
прекинувач додека ја користите
функцијата со пареа, веднаш
прекинете со употребата на
уредот и контактирајте го центарот за грижа на корисници.
(Внимавајте од ризик од електричен удар.)
59
МАКЕДОНСКИ
♦ Уредот испушта жешка пареа
при чистењето на површината.
Ова значи дека главата за пареа, перничињата за чистење
и додатокот за тепих се вжештуваат при употреба.
♦ Внимание! Секогаш носете соодветни чевли кога го користите
вашиот чистач на пареа и кога
ја менувате помошната опрема
на вашиот чистач на пареа.
Немојте да носите папучи или
отворени обувки.
♦ Капакот може да се вжешти при
употреба.
♦ Пареа може да излезе од уредот при употреба.
♦ Овој уред треба внимателно да
се употребува. НЕМОЈТЕ да ги
допирате деловите што може
да се вжештат при употреба.
♦ Исклучете го уредот и вратете
ја рачката во крената позиција
пред да го отстраните резервоарот за вода.
♦ Ако забележите дека пареа
излегува од трупот на рачниот
чистач на пареа, исклучете го
уредот, извадете го неговиот
кабел од штекер и дозволете
му на уредот да се излади. Кон60
тактирајте го вашиот локален
овластен сервисер. Не продолжувајте да го употребувајте
уредот.
После употреба
♦ Исклучете го уредот од струја
и дозволете му да се излади
пред да почнете да го чистите.
♦ Кога не се употребува, уредот
треба да се чува на суво место.
♦ Децата не треба да имаат пристап до одложените уреди.
Преглед и поправка
♦ Исклучете го уредот од струја
и дозволете му да се излади
пред да почнете да го одржувате или поправате.
♦ Пред употреба, проверете дали
уредот е оштетен или има неисправни делови. Проверете
дали има скршени делови,
оштетување на прекинувачите
или било каква друга состојба
што би можела да влијае на
неговото работење.
♦ Постојано проверувајте го кабелот за напојување за оштетување.
♦ Не го користете уредот ако некој
дел е оштететен или дефектен.
МАКЕДОНСКИ
♦ Обезбедете оштетените или
неисправните делови да бидат
поправени или заменети од
страна на овластен сервисер.
♦ Никогаш не се обидувајте да
отстраните или замените било
кој дел, освен оние назначени
во ова упатство.
Безбедност на други лица
предупредувањата. Овие ризици
може да се појават поради неправилна употреба, долготрајна
употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила за безбедност и се
воведе безбедносна опрема, одредени останати ризици не може
да се избегнат. Тоа се:
♦ Повреди предизвикани поради
допир на подвижни делови.
♦ Повреди предизвикани поради
допир на вжештени делови.
♦ Повреди при менување на делови или додатоци.
♦ Повреди предизвикани поради
долготрајна употреба на уредот. Кога користите уред подолг
период, осигурајте се дека правите повремени паузи.
♦ Овој уред може да се употребува од деца над 8-годишна
возраст и лица со намалени
физички, сетилни или ментални
способности или со недоволно
искуство и знаење ако се под
надзор и им се дадени упатства
за употреба на уредот на безбеден начин и ако ги разбираат
потенцијалните ризици. Децата
не треба да си играат со уредот.
Чистење и одржување не треба Безбедност од електричен
да се врши од страна на деца удар
без надзор.
Предупредување! Овој
♦ Децата треба да се надгледувапроизвод мора да биде заат за да се осигура дека не си
земјен. Секогаш проверете
играат со апаратот.
дали струјното напојување
Останати ризици.
одговара на напонот што
Кога се употребува алатката може
е деклариран на плочката.
да се јават дополнителни преоста- Приклучокот мора да се совпаѓа
нати ризици што не се вклучени во со приклучницата. Никогаш не го
61
МАКЕДОНСКИ
преправајте приклучокот. Непреправените приклучоци и соодветните приклучници ќе го намалат
ризикот од електричен удар.
♦ Доколку струјниот кабел е оштетен, мора да биде заменет од
страна на производителот или
на овластен сервисен центар на
Black & Decker за да се избегне
опасност.
Постојаното работење на задоволително ниво зависи од
правилната грижа за уредот и редовното чистење.
Предупредување! Пред да започнете со било какво
одржување или чистење на електрични уреди, исклучете
го уредот и извадете го од штекер.
♦ Избришете го вашиот уред со мека влажна крпа.
♦ За тешки флеки, можете да употребите слаб раствор
од сапун и вода за навлажнување на вашата крпа.
Продолжени кабли и производ од Класа 1
Доколку треба да се монтира нов приклучок за струја:
♦ Внимателно ослободете се од стариот приклучок.
♦ Поврзете го кафеавиот кабел на приклучокот за фаза
во новиот приклучок.
♦ Поврзете го синиот кабел со неутралниот терминал.
♦ Поврзете го зелениот/жолтиот кабел со заземјениот
терминал.
Предупредување! Следете ги упатствата за монтирање и обезбедете квалитетни приклучоци. Препорачан
осигурувач: 13A.
♦ Мора да се користи продолжен
кабел со 3 јадра бидејќи вашиот
уред е изолиран и е од прва
класа.
♦ Може да се употреби на далечина од 30 метри без губење на
моќност.
Ознаки на уредот
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Предупредување! За да се намали ризикот
од повреди, корисникот мора да го прочита упатството за работа.
Предупредување! Опасност од вжештување.
Внимание! Жешка површина
Одржување и чистење
Вашиот Black & Decker електиричен уред е направен да
работи долго време со минимално одржување.
62
Грижа за перничиња за чистење
Упатства за миење - Без омекнувач - Дозволете им целосно
да се исушат пред повторно да ги употребите.
Внимание! Следете ги упатствата за чистење кои што се
испечатени на етикетата на перничето за чистење.
Замена на приклучок за струја (само за Велика
Британија и Ирска)
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не смее да се
фрла со останатиот отпад од домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека Вашиот Black & Decker
производ треба да биде заменет или дека повеќе не Ви
е од корист, не фрлајте го со отпадот од домаќинството.
Овозможете да биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени производи
и пакувања овозможува материјалите да бидат
рециклирани и повторно употребени. Повторното
употребување на рециклирани материјали помага
во спречувањето на загадувањето на животната
средина и ја намалува побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат одвоено собирање на електрични производи за домаќинство од страна
на локалните отпади или продавачите при набавка на нов
производ.
Black & Decker има објекти за собирање и рециклирање на
Black & Decker производи кога тие ќе го достигнат крајот на
работниот век. За ја искористите оваа услуга, ве молиме да
го вратите производот кај било кој овластен сервисер кој ќе
го собере во ваше име.
МАКЕДОНСКИ
Можете да ја најдете адресата на најблискиот овластен
сервисер доколку стапите во контакт со локалното претставништво на Black & Decker преку адресата назначена
во оваа упатство. Постои и друга можност: списокот на
овластени Black & Decker сервисери и сите детали за нашите
услуги после купувањето можат да се најдат на интернет на:
www.2helpU.com.
Гаранција
Black & Decker верува во квалитетот на своите производи
и нуди извонредена гаранција. Гарантната изјава ги дополнува и на ниеден начин не ги ограничува вашите законски
права. Гаранцијата важи на териториите на земјите-членки
на Европската унија и на Европската зона на слободна
трговија.
Доколку производ на Black & Decker стане неисправен поради неквалитетен материјал, изработка или недостаток на
сообразност во рок од 24 месеци од датумот на набавката,
Black & Decker гарантира дека ќе ги замени неисправните
делови, ќе ги поправи производите изложени на нормална
употреба, или ќе ги замени таквите производи за да осигура
купувачот да има минимум на непријатности, освен ако:
♦ Производот бил користен за занаетчиски или професионални потреби, или бил изнајмен.
♦ Производот бил изложен на неправилна употреба или
негрижа.
♦ Производот претрпел оштетување поради страни
предмети, супстанции или незгоди.
♦ Биле вршени поправки од страна на лица кои не
се овластени сервисери или сервисен персонал на
Black & Decker.
За да го остварите правото на гаранција, треба да
доставите доказ за набавката кај продавачот или кај
овластен сервисер. Можете да ја најдете адресата на
најблискиот овластен сервисер доколку стапите во контакт
со локалното претставништво на Black & Decker преку
адресата назначена во оваа упатство. Постои и друга
можност: списокот на овластени Black & Decker сервисери
и сите детали за нашите услуги после купувањето можат
да се најдат на интернет на: www.2helpU.com.
Ве молиме да го посетите нашиот сајт
www.blackanddecker.co.uk за да го регистрирате
Вашиот нов Black & Decker производ и за да бидете во
тек со новите производи и специјалните понуди. Повеќе
информации за стоковата марка Black & Decker и за
нашата понуда на производи се достапни на www.
blackanddecker.co.uk.
zst00255401 - 11-12-2014
63
TYPE
FSM1610 - FSM1620
1
4
1
5
2
6
7
3
8
15
25
10
11
12
14
9
16
E16760
www.2helpU.com
www.blackanddecker.eu
17
20 - 09 - 12
Download PDF

advertising