MTNF9 | Black&Decker MTNF9 INFLATOR Type H1 instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588778-24 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
MTNF9
2
3
ČESKY
Použití výrobku
♦
Vaše víceúčelové nářadí Black & Decker je určeno
k široké škále svépomocných prací. Je-li nářadí opatřeno tímto zařízením pro huštění (MTNF9), může být
při použití správného adaptéru použito pro huštění
pneumatik vozidel a jízdních kol, míčů atd. Toto nářadí
je určeno pouze pro spotřebitelské použití.
♦
Bezpečnostní pokyny
♦
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
♦
♦
♦
Varování! Přečtěte si všechny bezpečnostní
výstrahy a pokyny. Nedodržení níže uvedených varování a pokynů může vést k způsobení úrazu elektrickým proudem, k vzniku
požáru nebo k vážnému zranění.
♦
Varování! Před použitím tohoto příslušenství
si přečtěte všechny bezpečnostní výstrahy
a všechny pokyny dodané s vaším elektrickým nářadím (MT143, MT350, MT108 nebo
MT18). Nedodržení uvedených varování
a pokynů může vést k úrazu elektrickým
proudem, požáru a vážnému zranění.
♦
♦
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte pro případné další použití. Termín „elektrické
nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem)
nebo nářadí napájené baterií (bez napájecího kabelu).
Popis (obr. A)
Je zobrazen model MT143. Pro použití s touto hlavou
jsou k dispozici i jiná nářadí.
Tento výrobek se skládá z některých nebo ze všech
následujících částí.
10. Hlavice na huštění
11. Vzduchová hadice
12. Adaptér
13. Manometr
14. Úložný prostor pro příslušenství
15. Jehlová tryska
16. Nástavec na míče
Varování! Další bezpečnostní pokyny týkající se zařízení pro huštění.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Používejte toto zařízení pouze s dodávaným příslušenstvím nebo s příslušenstvím,
které může být zatíženo tlakem nejméně
160 PSI/11,03 bar/1103 kPa. Použití jakéhokoliv
příslušenství, které není doporučeno pro provoz
s tímto zařízením, může být nebezpečné.
Nehrajte si s tímto zařízením. Vysoký tlak je nebezpečný. Nesměrujte proud stlačeného vzduchu
na sebe nebo na jiné osoby.
Toto zařízení se může během provozu zahřívat.
Před uložením nechejte toto zařízení 30 minut
vychladnout.
Nikdy nepřenášejte toto zařízení za hadici.
Nemiřte trysku nebo hadici na osoby nebo zvířata.
Není-li toto zařízení používáno, uložte jej mimo
dosah dětí.
Manometr má pouze informativní charakter. Tlak
v pneumatikách by měl být pravidelně kontrolován
certifikovaným manometrem.
Před použitím zkontrolujte napájecí kabel, zda
není poškozen nebo opotřebován.
V tomto návodu je popsáno určené použití tohoto nářadí. Použití jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení a provádění jiných pracovních operací, než je doporučeno tímto návodem,
může představovat riziko zranění obsluhy nebo
riziko způsobení hmotných škod.
Určeno pouze pro použití v domácnosti a ve vozidlech. Pro huštění pneumatik vozidel a jízdních
kol, míčů a ostatních předmětů v domácnosti.
Stlačený vzduch z tohoto zařízení není bezpečný
pro dýchání. Nikdy nevdechujte vzduch z tohoto
zařízení nebo z dýchacího zařízení, které je připojeno k tomuto zařízení.
Provádějte huštění pouze podle doporučení výrobce. Překročení doporučeného tlaku by mohlo
způsobit prasknutí a následné zranění.
Nenechávejte toto zařízení v chodu bez dozoru.
Mohlo by dojít k prasknutí pneumatiky nebo jiných
předmětů.
Protože vibrace vznikající chodem tohoto zařízení
mohou způsobit pohyb tohoto zařízení, nenechávejte jej během chodu stát na vysokých policích
nebo jiných podobných místech. Nechejte zařízení stát na zemi nebo na pracovním stole.
Nepokoušejte se provádět úpravy nebo opravy
tohoto zařízení. Nikdy do tohoto zařízení nevrtejte
žádné otvory a neprovádějte žádné svařování
a úpravy tohoto zařízení nebo jeho příslušenství.
Nepoužívejte toto zařízení, je-li motor vozidla
v chodu.
Sestavení
Varování! Před sestavením vyjměte z nářadí baterii.
Nasazení adaptéru na ventilek pneumatiky
nebo na nástavec (obr. B)
♦
Nastavte páčku (17) adaptéru (12) do svislé polohy (jako na uvedeném obrázku).
♦
Přitlačte adaptér (12) na požadovanou nástavec
(nebo na ventilek pneumatiky jízdního kola nebo
vozidla).
♦
Jakmile bude adaptér (12) v nejnižší možné poloze, zajistěte jej v této poloze stisknutím páčky
(17) směrem k vzduchové hadici (2).
♦
Chcete-li adaptér (12) uvolnit, zvedněte páčku
(17) a sejměte nástavec (nebo sejměte adaptér
z ventilku pneumatiky jízdního kola nebo vozidla).
Poznámka: Nejsou-li nástavce používány (15 a 16),
mohou být uloženy v úložném prostoru (14). Zvedněte
gumovou krytku, vložte nástavce a potom gumovou
krytku znovu uzavřete.
4
Varování! Není-li adaptér používán, vždy se ujistěte,
zda je páčka nastavena v horní svislé poloze. Používejte toto zařízení pouze s univerzálním adaptérem
nebo s příslušnými nástavci.
Varování! Před spuštěním tohoto zařízení se ujistěte, zda je univerzální adaptér na svém místě pevně
zajištěn.
Záruka
Použití
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní vady, společnost Black & Decker garantuje ve
snaze o minimalizování vašich starostí bezplatnou
výměnu vadných dílů, opravu nebo výměnu celého
výrobku za níže uvedených podmínek:
♦
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo k jeho pronájmu.
♦
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
♦
Tento výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním,
jinými předměty nebo nehodou.
♦
Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než
autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného servisu Black & Decker.
Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato
záruka je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak
neovlivní jeho zákonná záruční práva. Tato záruka
platí ve všech členských státech EU a evropské zóny
volného obchodu EFTA.
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
Huštění
Poznámka: Ujistěte se, zda není posuvný přepínač
pro chod vpřed/vzad (2) v zajištěné poloze.
♦
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač s plynulou regulací otáček (1). Otáčky nářadí závisí
na intenzitě stisknutí tohoto spínače.
♦
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač s plynulou regulací otáček.
Varování! Je-li toto zařízení v chodu, nenechávejte
jej bez dozoru. Mohlo by dojít k prasknutí pneumatiky
nebo jiných předmětů.
Varování! Nadměrný tlak vzduchu může způsobit
nebezpečné prasknutí předmětů nebo zranění osob.
Při huštění zkontrolujte maximální povolený tlak huštěného předmětu, který je stanoven výrobcem.
Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci
nebo zástupci autorizovaného servisu předložit
doklad o zakoupení výrobku. Místo nejbližšího
autorizovaného servisu Black & Decker naleznete
na příslušné adrese uvedené v tomto návodu.
Seznam autorizovaných servisů Black & Decker
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také
na internetové adrese: www.2helpU.com.
Rady pro optimální použití
♦
Používejte s tímto zařízením pouze dodávané
nástavce.
♦
Manometr má pouze informativní charakter. Tlak
v pneumatikách by měl být pravidelně kontrolován
certifikovaným manometrem.
Mnoho nafukovacích předmětů je opatřeno vnitřní
klapkou, která zabraňuje úniku vzduchu během huštění. Pokud nebude tato klapka nástavcem odklopena,
nafukovaný předmět nebude možné nahustit. Zasuňte
nástavec řádně do ventilku tak, aby došlo k odklopení
této záklopky.
Navštivte prosím naše internetové stránky
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte zde
váš nový výrobek. Registrace umožňuje společnosti
Black & Decker informovat zákazníky o průběžných
změnách a nových výrobcích. Další informace
o značce Black & Decker a o celé řadě našich
dalších výrobků naleznete na adrese
www.blackanddecker.co.uk.
Příslušenství
Výkon vašeho nářadí záleží na používaném příslušenství. Příslušenství Black & Decker a Piranha jsou
navržena a vyrobena podle norem pro vysokou kvalitu
a jsou určena pro zvýšení výkonu vašeho nářadí.
Použitím tohoto příslušenství docílíte toho nejlepšího
výsledku, který vám vaše nářadí může poskytnout.
Technické údaje
MTNF9
(14,4 V) (H1)
Tlak (Max)
Hmotnost
PSI/BAR 5,5/80
kg 1,3
MTNF9
(Max) (H1)
5,5/80
1,5
Akustický tlak (LpA) 80,6 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A), Akustický
výkon (LWA) 91,6 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A), Vibrace (ah) 3,9 m/s2,
odchylka (K) 1,5 m/s2
5
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
12
MTNF9
Společnost Black & Decker prohlašuje, že produkty
popsané v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC, EN60745-1.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic 2004/108/
EC a 2011/65/EU. Chcete-li získat další informace,
kontaktujte prosím společnost Stanley Europe na následující adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny
na konci tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti Black & Decker.
Kevin Hewitt
Viceprezident pro
spotřebitelskou techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
29. 10. 2012
6
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Tomášikova 50b
831 04 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
zst00201028 - 08-03-2013
7
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
08/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising