MTNF9 | Black&Decker MTNF9 INFLATOR Type H1 instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511112-60 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
MTNF9
2
3
SLOVENČINA
Použitie výrobku
♦
Vaše viacúčelové náradie Black & Decker je určené
na širokú škálu prác v domácej dielni. Ak je náradie
vybavené týmto zariadením na hustenie (MTNF9),
môže byť pri použití správneho adaptéra použité na
hustenie pneumatík vozidiel a bicyklov, lôpt atď. Toto
náradie je určené iba na spotrebiteľské použitie.
♦
Bezpečnostné pokyny
♦
Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
♦
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné výstrahy a všetky pokyny. Nedodržanie
nižšie uvedených varovaní a pokynov môže
viesť k spôsobeniu úrazu elektrickým prúdom, k vzniku požiaru alebo k vážnemu
zraneniu.
♦
♦
♦
Varovanie! Pred použitím tohto príslušenstva si prečítajte všetky bezpečnostné výstrahy a všetky pokyny dodané s vaším elektrickým náradím (MT143, MT350, MT108 alebo
MT18). Nedodržanie uvedených varovaní
a pokynov môže viesť k úrazu elektrickým
prúdom, požiaru a vážnemu zraneniu.
♦
♦
♦
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte na prípadné ďalšie použitie. Termín „elektrické
náradie“ vo všetkých upozorneniach odkazuje na vaše
náradie napájané zo siete (je vybavené prívodným
káblom) alebo náradie napájané batériou (bez prívodného kábla).
Popis (obr. A)
Je zobrazený model MT143. Pre použitie s touto hlavou sú k dispozícii aj iné náradia.
Tento výrobok sa skladá z niektorých alebo zo všetkých nasledujúcich častí.
10. Hlavica na hustenie
11. Vzduchová hadica
12. Adaptér
13. Tlakomer
14. Úložný priestor pre príslušenstvo
15. Ihlová dýza
16. Nástavec na lopty
Varovanie! Ďalšie bezpečnostné pokyny
týkajúce sa zariadenia na hustenie.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nepoužívajte toto zariadenie, ak je motor vozidla
v chode.
Používajte toto zariadenie iba s dodávaným príslušenstvom alebo s príslušenstvom,
ktoré môže byť zaťažené tlakom najmenej
160 PSI/11,03 bar/1103 kPa. Použitie akéhokoľvek príslušenstva, ktoré nie je odporučené na
používanie s týmto zariadením, môže byť nebezpečné.
Nehrajte sa s týmto zariadením. Vysoký tlak je
nebezpečný. Nesmerujte prúd stlačeného vzduchu na seba alebo na iné osoby.
Toto zariadenie sa môže počas prevádzky zahrievať. Pred uložením nechajte toto zariadenie
30 minút vychladnúť.
Nikdy neprenášajte toto zariadenie za hadicu.
Nemierte dýzu alebo hadicu na osoby alebo zvieratá.
Ak sa toto zariadenie nepoužíva, uložte ho mimo
dosahu detí.
Manometer má iba informatívny charakter. Tlak
v pneumatikách by mal byť pravidelne kontrolovaný certifikovaným manometrom.
Pred použitím skontrolujte napájací kábel, či nie
je poškodený alebo opotrebovaný.
V tomto návode je opísané odporučené použitie
tohto náradia. Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a vykonávanie iných
pracovných operácií než je odporúčané týmto
návodom, môže predstavovať riziko zranenia
obsluhy alebo riziko spôsobenia hmotných škôd.
Určené iba na použitie v domácnosti a vo vozidlách. Na hustenie pneumatík vozidiel a bicyklov,
lôpt a ostatných predmetov v domácnosti.
Stlačený vzduch z tohto zariadenia nie je bezpečný pre dýchanie. Nikdy nevdychujte vzduch
z tohto zariadenia alebo z dýchacieho zariadenia,
ktoré je pripojené k tomuto zariadeniu.
Vykonávajte hustenie iba podľa odporúčaní výrobcu. Prekročenie odporúčaného tlaku by mohlo
spôsobiť prasknutie a následné zranenie.
Nenechávajte toto zariadenie v chode bez dozoru.
Mohlo by dôjsť k prasknutiu pneumatiky alebo
iných predmetov.
Pretože vibrácie vznikajúce chodom tohto zariadenia môžu spôsobiť pohyb tohto zariadenia,
nenechávajte ho počas chodu stáť na vysokých
policiach alebo iných podobných miestach. Nechajte zariadenie stáť na zemi alebo na pracovnom stole.
Nepokúšajte sa vykonávať úpravy alebo opravy tohto zariadenia. Nikdy do tohto zariadenia
nevŕtajte žiadne otvory a nevykonávajte žiadne
zváranie a úpravy tohto zariadenia alebo jeho
príslušenstva.
Zostavenie
Varovanie! Pred nastavovaním vyberte z náradia
batériu.
Nasadenie adaptéra na ventilček pneumatiky
alebo na nástavec (obr. B)
♦
♦
♦
4
Nastavte páčku (17) adaptéra (12) do zvislej polohy (ako na uvedenom obrázku).
Pritlačte adaptér (12) na požadovaný nástavec
(alebo na ventilček pneumatiky bicykla alebo vozidla).
Hneď ako bude adaptér (12) v najnižšej možnej
polohe, zaistite ho v tejto polohe stlačením páčky
(17) smerom k vzduchovej hadici (2).
Technické údaje
♦
Ak chcete adaptér (12) uvoľniť, zdvihnite páčku (17) a odstráňte nástavec (alebo odstráňte
adaptér z ventilčeka pneumatiky bicykla alebo
vozidla).
Poznámka: Ak sa nástavce nepoužívajú (15 a 16),
môžu byť uložené v úložnom priestore (14). Zdvihnite
gumový kryt, vložte nástavce a potom gumový kryt
znovu uzatvorte.
Varovanie! Ak sa adaptér nepoužíva, vždy sa uistite, či
je páčka nastavená v hornej zvislej polohe. Používajte
toto zariadenie iba s univerzálnym adaptérom alebo
s príslušnými nástavcami.
Varovanie! Pred spustením tohto zariadenia sa uistite,
či je univerzálny adaptér na svojom mieste pevne
zaistený.
MTNF9
(14,4 V) (H1)
Tlak (Max)
Hmotnosť
PSI/BAR 5,5/80
kg 1,3
MTNF9
(Max) (H1)
5,5/80
1,5
Akustický tlak (LpA) 80,6 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A), Akustický
výkon (LWA) 91,6 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A), Vibrácie (ah) 3,9 m/s2,
odchýlka (K) 1,5 m/s2
Záruka
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Táto
záruka je ponúkaná v prospech zákazníka a nijako
neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka
platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej
zóny voľného obchodu EFTA.
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Hustenie
Ak sa objavia na výrobku Black & Decker, v priebehu
24 mesiacov od kúpy, akékoľvek materiálové či výrobné chyby, spoločnosť Black & Decker garantuje
v snahe o minimalizovanie vašich starostí bezplatnú
výmenu chybných dielov, opravu alebo výmenu celého
výrobku za nižšie uvedených podmienok:
♦
Výrobok nebol používaný na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu.
♦
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba.
♦
Tento výrobok nebol poškodený cudzím zavinením, inými predmetmi alebo nehodou.
♦
Opravy neboli vykonávané inými osobami, než
autorizovanými opravármi alebo mechanikmi autorizovaného servisu Black & Decker.
Poznámka: Uistite sa, či nie je posuvný prepínač pre
chod vpred/vzad (2) v zaistenej polohe.
♦
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte vypínač s plynulou reguláciou otáčok (1). Otáčky náradia závisia
od intenzity stlačenia tohto vypínača.
♦
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite spínač s plynulou reguláciou otáčok.
Varovanie! Ak je toto zariadenie v chode, nenechávajte ho bez dozoru.
Mohlo by dôjsť k prasknutiu pneumatiky alebo iných
predmetov.
Varovanie! Nadmerný tlak vzduchu môže spôsobiť
nebezpečné prasknutie predmetov alebo zranenie
osôb. Pri hustení skontrolujte maximálny povolený tlak
husteného predmetu, ktorý je stanovený výrobcom.
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť
predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného servisu
predložiť doklad o kúpe výrobku. Miesto najbližšieho
autorizovaného servisu Black & Decker nájdete
na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode.
Zoznam autorizovaných servisov Black & Decker
a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na
internetovej adrese: www.2helpU.com.
Rady na optimálne použitie
♦
Používajte s týmto zariadením iba dodávané nástavce.
♦
Manometer má iba informatívny charakter. Tlak
v pneumatikách by mal byť pravidelne kontrolovaný certifikovaným manometrom.
Mnoho nafukovacích predmetov má vnútornú klapku,
ktorá zabraňuje úniku vzduchu pri nafukovaní. Ak nebude táto klapka nástavcom odklopená, nafukovaný
predmet nebude možné nahustiť. Zasuňte nástavec
riadne do ventilčeka tak, aby došlo k odklopeniu tejto
záklopky.
Navštívte, prosím, naše internetové stránky
www.blackanddecker.sk a zaregistrujte tu váš
nový výrobok. Registrácia umožňuje spoločnosti
Black & Decker informovať zákazníkov
o priebežných zmenách a nových výrobkoch. Ďalšie
informácie o značke Black & Decker a o celom rade
našich ďalších výrobkov nájdete na adrese
www.blackanddecker.sk.
Príslušenstvo
Výkon vášho náradia závisí od používaného príslušenstva. Príslušenstvá Black & Decker a Piranha sú
navrhnuté a vyrobené podľa noriem pre vysokú kvalitu
a sú určené na zvýšenie výkonu vášho náradia. Použitím tohto príslušenstva docielite ten najlepší výsledok,
ktorý vám vaše náradie môže poskytnúť.
5
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICE PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
12
MTNF9
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že produkty
popísané v technických údajoch spĺňajú požiadavky
nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, EN60745-1.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smerníc
2004/108/EC a 2011/65/EÚ. Ak chcete získať ďalšie
informácie, kontaktujte, prosím, spoločnosť Stanley
Europe na tejto adrese alebo na adresách, ktoré sú
uvedené na konci tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení spoločnosti Black & Decker.
Kevin Hewitt
Viceprezident pre
spotrebiteľskú techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
29. 10. 2012
6
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Tomášikova 50b
831 04 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
zst00201029 - 08-03-2013
7
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
08/12
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising