MTNF9 | Black&Decker MTNF9 INFLATOR Type H1 instruction manual

509211-75 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL MTNF9
2
3
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Narzędzie wielofunkcyjne Black & Decker jest przeznaczone dla majsterkowiczów. Z głowicą pompującą
(MTNF9) można je wykorzystywać do pompowania
opon samochodowych i rowerowych, piłek i podobnych
przedmiotów przy użyciu odpowiedniego adaptera.
Narzędzie to nie nadaje się do celów profesjonalnych.
♦
♦
Przepisy bezpieczeństwa
♦
♦
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa pracy
narzędzia
Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do
porażenia prądem elektrycznym, pożaru,
a nawet ciężkiego urazu ciała.
♦
♦
Ostrzeżenie! Przed uruchomieniem przeczytaj wszystkie przepisy bezpieczeństwa
i wskazówki dotyczące dostarczonego narzędzia (MT143, MT350, MT108, MT18).
Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym, pożaru,
a nawet ciężkiego urazu ciała.
♦
♦
Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie potrzeby móc z niej ponownie skorzystać. Używane tutaj
wyrażenie „narzędzie” oznacza zarówno urządzenie
sieciowe (z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe
(bez kabla sieciowego).
Elementy narzędzia (rys. A)
Na rysunku przedstawiono narzędzie MT143. Są też
do dyspozycji inne narzędzia, które można wykorzystywać z tą głowicą narzędziową.
Narzędzie to zawiera niektóre lub wszystkie spośród
wymienionych niżej elementów.
10. Głowica pompująca
11. Wąż powietrzny
12. Adapter do pompowania
13. Ciśnieniomierz
14. Przegródka na akcesoria
15. Końcówka igłowa
16. Końcówka do piłek plażowych
Ostrzeżenie! Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy sprężarek.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
najmniej 160 psi/11,03 bar/1103 kPa. Stosowanie
akcesoriów niezalecanych do tego urządzenia
może być niebezpieczne.
Nie baw się sprężarką. Wysokie ciśnienie sprężonego powietrza stanowi zagrożenie. Nigdy nie
kieruj strumienia powietrza na siebie ani inne
osoby.
Podczas pracy sprężarka może się nagrzewać.
Po użyciu pozostaw ją na 30 minut w celu ochłodzenia przed schowaniem.
Nigdy nie przenoś sprężarki za wężyk.
Nigdy nie kieruj końcówki ani wężyka na osoby
lub zwierzęta.
Przechowuj sprężarkę poza zasięgiem dzieci.
Ciśnieniomierz pokazuje tylko przybliżoną wartość. Regularnie sprawdzaj ciśnienie powietrza
w oponach przy użyciu specjalnego ciśnieniomierza.
Przed uruchomieniem sprawdź kabel sieciowy,
czy nie jest uszkodzony lub zużyty.
W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniem
zastosowanie sprężarki. Używanie akcesoriów lub
przystawek innych, niż zalecane w tej instrukcji,
lub obsługiwanie sprężarki w sposób niezgodny
z opisem grozi doznaniem urazu i/lub szkód rzeczowych.
Tylko do użytku domowego i do pompowania
opon samochodowych i rowerowych, piłek i wielu
innych przedmiotów.
Nie wdychaj sprężonego powietrza ze sprężarki.
Nigdy nie wydychaj powietrza ze sprężarki ani
aparatu powietrznego przyłączonego do sprężarki.
Przy pompowaniu przedmiotów zawsze stosuj
się do zaleceń producenta. Przekroczenie dopuszczalnej wartości ciśnienia powietrza może
spowodować pęknięcie przedmiotu i doznanie
urazu.
Nigdy nie pozostawiaj załączonej sprężarki bez
nadzoru. Opony bądź inne nadmuchiwane nią
przedmioty mogą pęknąć.
Podczas pracy sprężarka wibruje i może się
przemieszczać. Dlatego nigdy nie kładź jej na
podwyższeniu. Ustawiaj ją wyłącznie na podłodze
lub na stole roboczym.
Nie naprawiaj sprężarki we własnym zakresie ani
w inny sposób jej nie przerabiaj. Nie wierć w niej
otworów, nie spawaj ani nie przerabiaj samego
urządzenia lub końcówek.
Nie korzystaj ze sprężarki przy pracującym silniku
pojazdu.
Używaj sprężarki tylko przy użyciu dostarczonych
akcesoriów, przystosowanych do ciśnienia przy-
Montaż
Ostrzeżenie! Przed montażem wyjmij akumulator
z narzędzia.
Przyłączenie adaptera do zaworka
powietrznego bądź końcówki (rys. B)
♦
Obróć dźwignię (17) adaptera (12) do góry tak,
jak pokazano na rysunku.
♦
Załóż adapter (12) na odpowiednią końcówkę
bądź zaworek powietrzny opony rowerowej lub
samochodowej.
♦
Zaciśnij adapter (12) przez naciśnięcie dźwigni
(17) w kierunku węża powietrznego (2).
♦
Poluzuj adapter (12) przez otwarcie dźwigni (17)
i zdejmij go końcówki lub zaworka.
Wskazówka: Gdy końcówki (15 i 16) nie są wykorzystywane, można je schować w przegródce (14). Otwórz
gumową osłonę, schowaj końcówki i zamknij osłonę.
Ostrzeżenie! Gdy narzędzie nie jest wykorzystywane, dźwignia adaptera powinna być otwarta. Używaj
4
Deklaracja zgodności z normami UE
sprężarki tylko z uniwersalnym adapterem lub dostarczonymi końcówkami.
Ostrzeżenie! Przed załączeniem sprężarki sprawdź,
czy uniwersalny adapter jest dobrze zamocowany.
DYREKTYWA MASZYNOWA
Zastosowanie
MTNF9
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, że wyrób
opisany w „Danych technicznych” został wykonany
zgodnie z następującymi wytycznymi i normami:
2006/42/EG, EN 60745-1.
Ostrzeżenie! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Nie przeciążaj narzędzia.
Pompowanie
Wskazówka: Upewnij się, czy wyłącznik (2) nie znajduje się w pozycji zablokowania.
♦
Aby załączyć narzędzie, naciśnij wyłącznik z regulatorem mocy (1). Im głębiej go naciśniesz, tym
większa będzie wydajność sprężarki.
♦
By wyłączyć narzędzie, zwolnij wyłącznik.
Ostrzeżenie! Podczas pompowania nie pozostawiaj
sprężarki bez nadzoru. Opony i inne nadmuchiwane
przedmioty mogą pęknąć.
Ostrzeżenie! Za wysokie ciśnienie powietrza może
spowodować pęknięcie przedmiotów i uraz ciała.
Sprawdź, jakie maksymalne ciśnienie powietrza dopuszcza producent nadmuchiwanego przedmiotu.
Wyrób ten jest zgodny także z dyrektywami 2004/108/
EG i 2011/65/EU. By uzyskać więcej informacji, zwróć
się do Stanley Europe pod jednym z adresów wyszczególnionych na końcu tej instrukcji obsługi.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za sporządzenie
dokumentacji technicznej i składa tę deklarację w imieniu firmy Black & Decker.
Kevin Hewitt
Wiceprezydent Global
Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Wielka Brytania
29/10/2012
Wskazówki, jak osiągnąć optymalne
wyniki pracy
♦
Używaj wyłącznie końcówek dostarczonych wraz
ze sprężarką.
♦
Ciśnieniomierz pokazuje tylko przybliżoną wartość. Regularnie sprawdzaj ciśnienie w oponach
przy użyciu certyfikowanego ciśnieniomierza.
Wiele nadmuchiwanych przedmiotów, a zwłaszcza
materace dmuchane, zawiera zaworek klapowy, który zapobiega wydostawaniu się powietrza podczas
pompowania. Nie da się nadmuchać przedmiotu, gdy
klapka nie zostanie odchylona przez końcówkę. Mocno wciśnij końcówkę w zaworek, by odchylić klapkę.
Wyposażenie dodatkowe
Sprawność narzędzia zależy od zastosowanego wyposażenia dodatkowego. Akcesoria firmy Black & Decker
i Piranha odznaczają się najwyższą jakością, a celem
ich jest polepszenie sprawności narzędzia.
Dane techniczne
MTNF9
(14,4 V) (H1)
Ciśnienie (maks.)
PSI/BAR 5,5 / 80
Masa
kg 1,3
MTNF9
(maks.) (H1)
5,5 / 80
1,5
Poziom ciśnienia akustycznego: 80,6 dB(A), współczynnik niepewności pomiaru: 3 dB(A), Moc akustyczna: 91,6 dB(A), współczynnik
niepewności pomiaru: 3 dB(A), Wibracje: 3,9 m/s2, współczynnik
niepewności pomiaru: 1,5 m/s2
5
Black & Decker
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki Black & Decker reprezentują
bardzo wysoką jakość, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b)
Black & Decker gwarantuje sprawne działanie
produktu w przypadku postępowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe
wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
zst00211142 - 03-07-2013
6
7
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
08/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising