MTHD5 | Black&Decker MTHD5 HAMMER ATTACH Type H1 instruction manual

359202 - 97 BG
Превод на оригиналните инструкции
www.blackanddecker.eu
MTHD5
A
2
БЪЛГАРСКИ
Предназначение
Предупреждение!
Прочетете всички
предупреждения за
безопасност и всички
инструкции, които
са
предоставени
с ел е к т р о и н с т р у м е н т а
(MT143, MT350, MT108 или
MT18) преди да използвате
този аксесоар. Неспазването
на предупрежденията
и у к аз а н и я та , м ож е д а
доведе до токов удар, пожар
и/или тежки травми.
Вашият многофункционален инструмент на Вlack & Decker е създаден
за широк обхват от домашни приложения. Използването на главата
на ударната бормашина (MTHD5)
прави този инструмент подходящ
за завинтване и пробиване в дърво,
метал, пластмаса и мека зидария.
Този инструмент е предназначен за
употреба само от потребителя.
Инструкции за
безопасност
Запазете всички предупреждения
и инструкции за бъдещи справки. Терминът "електроинструмент"
в предупрежденията, се отнася до
захранвани (със захранващ кабел) или
работещи на батерии (без захранващ
кабел) електрически инструменти
и машини.
Общи предупреждения
за безопасна работа
с електроинструменти
Предупреждение!
Прочетете всички
предупреждения
и инструкции за
безопасност. Неспазването
на предупрежденията
и указанията, изброени по-долу, може да доведе до
токов удар, пожар и/или
тежки травми.
Предупреждение!
Д о п ъ л н и т е л н и
предупреждения за
безопасност за бормашини
и ударни бормашини



3
Носете антифони с ударни
бормашини. Излагането на шум
може да причини загуба на слуха.
Използвайте предоставените
с инструмента допълнителни
дръжки. Загубата на контрол
може да доведе до наранявания.
Дръжте електроинструментите
за изолираните повърхности
при извършване на работа,
при която приспособлението за
рязане може да засегне скрито
окабеляване. Прерязването на





"жив" кабел може да зареди
с ток металните части на
електроинструмента, в резултат на което оператора
може да получи токов удар.
Дръжте електроинструментите за изолираните
повърхности при извършване на работа, при която приспособлението за
рязане може да засегне
скрито окабеляване. Крепежни елементи, допиращи
проводник под напрежение,
може да го прехвърлят към
оголените метални части на
електрическия инструмент
и да предизвикат удар на
работника.
Използвайте скоби или
друг практически начин
да застопорите и укрепите
обработвания детайл към
стабилна платформа. Ако
държите детайла с една ръка
или е опрян в тялото ви, го
прави нестабилно и може да
доведе до загуба на контрол.
Преди да започнете да пробивате в стени, подове и тавани, проверете за наличието на кабели и тръби.
Избягвайте докосването
на върха на бургията след
пробиване, защото може да
е горещ.
Tози уред не е предназначен
за употреба от хора (включително деца) с намалени
физически, сензорни или

умствени въэможности, или
с липса на знания, освен ако
не са под наблюдение или не
са били инструктирани относно употребата на устройството от човек, отговорен за
тяхната безопасност. Децата
трябва да се наблюдават
постоянно, за да не си играят
с уреда.
Предназначението е описано в това ръководство.
Употребата на принадлежност или приставка, или
извършването на всякаква
друга операция с този инструмент, различни от препоръчваните в това ръководство с инструкции, може да
представлява риск от лично
нараняване и/или щета на
собственост.
Характеристики (фиг. A)
Показаният инструмент е MT143.
Други инструменти, които са на
разположение за използване
с главата на този инструмент.
Вашият инструмент има всички
или някои от следните характеристики.
8. Лагер за регулиране на въртящия момент
10. Селектор на обороти
Монтаж
Предупреждение! Преди сглобяването, свалете батерията от
инструмента.
4

Употреба
Предупреждение! Оставете инструмента да работи със собствената си
скорост. Не претоварвайте.

Пробиване в зидария
(фиг. D и Е)


За пробиване в зидария, настройте момента на въртенето (8) на
позиция за ударно пробиване,
с покато изравните символа
казалеца.
 Плъзнете селектора на оборотите
(10) към предната страна на инструмента (втора предавка).
Забележка: За други настройки на
лагера за регулиране на въртящия
момент, вижте предоставеното с електроинструмента ръководство.




Селектор на оборотите
(фиг. Е)


Завинтване

За пробиване в стомана и за завинтване, плъзнете селектора за
обороти (10) към задната страна
на инструмента (първа предавка).
За пробиване в материали, различни от стомана, плъзнете
селектора за обороти (10) към
предната страна на инструмента
(втора предавка).


Винаги използвайте правилен тип
и размер винтоверт.
Ако винтовете се затягат трудно,
опитайте се да приложите малко
количество препарат за миене на
чинии или сапун, за да смажете.
Винаги дръжте инструмента и отверката в права линия с винта.
Допълнителни
приспособления
Съвети за оптимална
употреба
Работата на вашия инструмент зависи
от използваните допълнителни приспособления. Приспособленията на
Вlack & Decker Piranha са създадени
по стандарти за високо качество с цел
да повишат ефективността на работа
на вашия инструмент. Чрез използването на тези допълнителни приспособления вие ще получите най-доброто
Пробиване

Точно преди върха на бургията
да се покаже от другата страна
на детайла, намалете натиска на
инструмента.
Използвайте дървено блокче за
подпора на детайл, който може
да се разцепи.
Използвайте перести свредла,
когато пробивате в дърво дупки
с широк диаметър.
Използвайте HSS бургии, когато
пробивате в метал.
Използвайте бургии за зидария,
когато пробивате в мека зидария.
Използвайте лубрик ант при
пробиване метали, различни от
ковано желязо и месинг.
Направете ударно вдлъбнатина
в центъра на дупката за пробиване, за да подобрите точността.
За пробиване в материали, различни от стомана, плъзнете
селектора за обороти (10) към
предната страна на инструмента
(втора предавка).
5
от работата с вашия инструмент.
ключителна гаранция. Тази гаранция е
само допълнение към вашите законови права, а не ги определя. Гаранцията
е валидна на територията на страните
членки на ЕС и на европейската свободна търговска зона.
Технически данни
MTHD5 MTHD5
(14,4 V) (Maкс)
(H1)
(H1)
Обороти без
товар
мин-1 0-450
0-1450
Ако изделие на Black & Decker
дефектира поради погрешни
материали, изработка или недостиг
на съответствие в рамките на 24
месеца от датата на закупуване,
Black & Decker гарантира, че ще
смени дефектните части, ремонтира
изделията, подложени на износване
и амортизация, или замени такива
изделия, за да осигури минимално
неудобство на клиентите, освен ако:
 Продуктът е използван за работа,
професионално или за отдаване
под наем;
 Изделието е подложено на неправилна употреба или небрежност;
 Изделието е понесло повреда от
чужди предмети, вещества или
злополуки;
 Направен е опит за поправка от
хора, които не са авторизирани
агенти или сервизен персонал на
Вlack & Decker.
0-480
0-1550
Максимален
въртящ
момент
Нм 26
26
Капацитет на
патронника
мм 10
10
Максимален капацитет на пробиване
Стомана/
дърво/
зидария
Тегло
мм 10/25/10 10/25/10
кг 1,4
1,4
Ниво на звуково налягане
в съответствие с EN 60745:
Звуково налягане (LpA) 86,3 дБ(А),
неопределеност (K) 3 дБ(А)
Звукова мощност (LWA) 97,3 дБ(А),
неопределеност (K) 3 дБ(А)
Общи стойности на вибрациите
(триаксална векторна сума) според
EN 60745:
За да се възползвате от своята гаранция, вие трябва да имате доказателство за покупката, която да представите на търговеца или сервизния
агент. Можете да проверите местонахождението на вашия най-близък оторизиран ремонтен агент като се обърнете към офиса на Black & Decker на
адреса, посочен в това ръководство.
Отделно от това, на нашия уеб сайт
можете да намерите пълен списък
на агентите на Вlack & Decker, както
Завинтване без удар (ah, S) < 2,5 м/с ,
колебание (K) 1,5 м/с2
2
Пробиване в метали (ah, D) < 2,5 м/с2,
колебание (K) 1,5 м/с2
Ударно пробиване в бетон (ah, ID) 11,7 м/с2,
колебание (K) 1,5 м/с2
Гаранция
Black & Decker са уверени в качеството на изделията си и предлага из-
6
и информация за нашата следпродажбена поддръжка и контакти, които са
на разположене на www.2helpU.com
Декларация за
съответствие
с изискванията на ЕС
Моля, посетете нашият уебсайт
www.blackanddecker.co.uk, за да
регистрирате новият си продукт на
Вlack & Decker и да получавате новини
за нови продукти и специални оферти.
Допълнителна информация за марката Вlack & Decker и за нашата гама от
продукти е на разположение
на www.blackanddecker.co.uk
МАШИННА ДИРЕКТИВА
MTHD5
Вlack & Decker дакларира, че тези продукти, описани под "технически данни"
са в съответствие с: 2006/42/EC,
EN60745-1, EN60745-2-1, EN60745-2-2
Tези продукти, също така, са съобразени с Директива 2004/108/EC
и 2011/65/EU. За повече информация,
моля, свържете с Вlack & Decker на
следния адрес или се обърнете към
задната страна на ръководството.
Долуподписаният е отговорен за
компилацията на техническия файл
и прави тази декларация от името на
Вlack & Decker.
Кевин Хюит
Вицепрезидент Global Engineering
Black & Decker Europe, 210 Bath
Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Великобритания
16/07/2012
7
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6,
Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00186742 - 30-08-2012
Download PDF

advertising