MTHD5 | Black&Decker MTHD5 HAMMER ATTACH Type H1 instruction manual

211 - 59 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
MTHD5
A
2
POLSKI
Zastosowanie zgodne
z przeznaczeniem
Używane tutaj wyrażenie „narzędzie”
oznacza zarówno urządzenie sieciowe
(z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
Wielofunkcyjne elektronarzędzie
Вlack & Decker zostało skonstruowane
dla różnych zastosowań dla majsterkowiczów. Z wymienną głowicą wiertarko-wkrętarki (MTHD5) urządzenie jest
przewidziane do wkręcania i wiercenia
w drewnie, metalu, tworzywach sztucznych i miękkim murze. To narzędzie nie
jest przeznaczone do profesjonalnych
prac o charakterze przemysłowym.
Uwaga! Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa dla wkrętarek i wiertarek udarowych

Przepisy
bezpieczeństwa

Ogólne wskazówki
bezpieczeństwa pracy narzędzia

Uwaga! Przeczytaj wszystkie
zamieszczone tutaj wskazówki
bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała.
Uwaga! Przeczytaj wszystkie
wskazówki bezpieczeństwa,
które razem z narzędziem
(MT143, MT35, MT108 lub
MT18) zostały dostarczone
przed rozpoczęciem użytkowania. Nieprzestrzeganie ich
może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym,
pożaru, a nawet ciężkiego
urazu ciała.
Przechowuj niniejszą instrukcję, by
w razie potrzeby móc z niej ponownie
skorzystać.

3
Przy korzystaniu z wiertarek
udarowych zakładaj nauszniki
ochronne. Hałas może doprowadzić do uszkodzenia narządu
słuchu.
Korzystaj z dodatkowych rękojeści należących do zakresu
dostawy elektronarzędzia. Utrata
panowania nad urządzeniem może
skutkować urazem ciała.
W razie niebezpieczeństwa przewiercenia ukrytych przewodów
elektrycznych trzymaj wiertarko-wkrętarkę za izolowane rękojeści. Narzędzie robocze tnące ma
elektryczne połączenie z gołymi
metalowymi elementami wiertarko-wkrętarki, co grozi porażeniem
prądem elektrycznym w przypadku
natrafienia na będący pod napięciem przewód.
W razie niebezpieczeństwa przewiercenia ukrytych przewodów
elektrycznych trzymaj wiertarko-wkrętarkę za izolowane rękojeści. Narzędzie robocze mocujące ma
elektryczne połączenie z gołymi
metalowymi elementami wiertarko-wkrętarki, co grozi porażeniem
prądem elektrycznym w przypadku
natrafienia na będący pod napięciem przewód.





Używaj ścisków stolarskich
lub podobnych środków
do mocowania przedmiotu
obrabianego na stabilnej powierzchni. Przytrzymywanie
przedmiotu obrabianego ręką
lub ciałem grozi utratą panowania nad wiertarko-wkrętarką.
Przed rozpoczęciem wiercenia
w ścianach, podłogach i sufitach poinformuj się dokładnie,
jak przebiegają ukryte w nich
przewody elektryczne i rury.
Unikaj dotykania ostrza wiertła
tuż po zakończeniu wiercenia,
gdyż może być gorące.
Zabrania się używania tego
urządzenia przez dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub
umysłowej. To samo dotyczy
początkujących, chyba że
znajdują się pod nadzorem
doświadczonego użytkownika.
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się
tym urządzeniem.
W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniem zastosowanie elektronarzędzia.
Używanie innych nasadek lub
akcesoriów, niż zalecane w tej
instrukcji, lub wykonywanie
prac niezgodnych z przeznaczeniem grozi nieprzewidywalnymi konsekwencjami.
z tą głowicą wymienną. To narzędzie posiada jeden lub wszystkie
elementy jak poniżej:
8. Nastawnik momentu obrotowego
10. Regulator prędkości
Montaż
Uwaga! Przed montażem wyjmij
akumulator z narzędzia.
Zastosowanie
Uwaga! Nie przyspieszaj na siłę
przebiegu pracy. Unikniesz przeciążenia narzędzia.
Wiercenie w murze
(rys.D i E)
  W celu wiercenia w murze
nastaw moment obrotowy (8)
wiertła
na pozycji symbolu
poprzez skierowanie nastawnika na symbol wiertła.
 Przesuń regulator prędkości
(10) do przodu (drugi bieg)
Wskazówka: dalsze ustawienia
i funkcje dla wyboru momentu obrotowego znajdują się w instrukcji
obsługi narzędzia głównego.
Regulator prędkości
(rys. E)

Opis narzędzia (rys. A)
Na rysunku jest elektronarzędzie
MT143. Do dyspozycji są również
inne narzędzia do zastosowania

4
Przesuń regulator prędkości
(10) do wiercenia stali jak
również do wkręcania wkrętów w kierunku tyłu narzędzia
(pierwszy bieg).
Przesuń regulator do wiercenia
w innych materiałach w kierun-
ku przedniej części narzędzia (drugi
bieg).

Porady, jak osiągnąć
optymalne wyniki pracy
Akcesoria
Używane akcesoria mają istotny wpływ
na wydajność narzędzia. Akcesoria
Вlack & Decker i Piranha spełniają
najwyższe standardy jakości i zostały
opracowane specjalnie do zastosowania
z tym elektronarzędziem. Używając tego
osprzętu otrzymasz optymalne wyniki.
Wiercenie








Wywieraj tylko lekki nacisk w osi
wiertła.
Gdy poczujesz, że przedmiot
obrabiany jest już prawie przewiercony, stopniowo zmniejsz nacisk na
wiertło aż do zakończenia operacji
wiercenia.
Przy wierceniu otworów w przedmiotach, które łatwo odpryskują
lub pękają, podłóż z tyłu drewniany
klocek.
Duże otwory w drewnie najlepiej
jest wiercić przy użyciu wiertła
piórkowego.
Do wiercenia otworów w metalach
najlepsze są wiertła ze stali szybkotnącej.
Do wiercenia otworów w miękkim
murze najlepiej nadają się wiertła
udarowe.
Przy wierceniu otworów w innych
metalach niż żeliwo i mosiądz zastosuj środek smarowy.
By ustalić dokładną pozycję otworu,
zaznacz go punktakiem.
Dane techniczne
MTHD5
(14,4 V)
(H1)

MTHD5
(Max)
(H1)
Prędkość
obr/ 0 - 450 0 - 480
obrotowa biegu min 0 - 1 450 0 - 1 550
jałowego
Maksymalny
moment
obrotowy
Nm 26
26
Wielkość
uchwytu
Wiertarskiego
mm 10
10
Maks. średnica wiercenia:
w stali/drewnie/ mm 10/25/10 10/25/10
murze
Masa
kg 1,4
1,4
Poziom hałasu wg EN 60745:
Wkręcanie i wykręcanie
wkrętów

Wiertarko-wkrętarkę i końcówkę
zawsze utrzymuj w osi wkrętu.
LPA (ciśnienie akustyczne): 86,3 dB(A),
niepewność pomiaru (K: 3 dB(A)
Zawsze stosuj końcówki wkrętarskie
odpowiedniego rodzaju i odpowiedniej wielkości.
Gdy wkręty dają się wkręcać
z trudem, zwilż je niewielką ilością
płynu do mycia naczyń lub posmaruj
mydłem jako środkiem smarnym.
LWA (moc akustyczna): 97,3 dB(A),
niepewność pomiaru (K): 3 dB(A)
5
Deklaracja zgodności WE
Całkowita wartość drgań i (suma
wektorowa 3 składowych kierunkowych)
według EN 60745:
DYREKTYWA MASZYNOWA
Bezudarowe wkręcaniu wkrętów (ah): < 2,5
m/s2, niepewność pomiaru (K): 1,5 m/s2
MTHD5
Wiercenie w metalu (ahD): < 2,5 m/s2,
niepewność pomiaru (K): 1,5 m/s2
Вlack & Decker deklaruje niniejszym,
że wyrób nr kat. MTHD5 opisany w „Danych technicznych” został wykonany
zgodnie z:
2006/42/WE, EN 60745-1,
EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
Wiercenie z udarem w betonie (ahID):
<11,7 m/s2, niepewność pomiaru (K):
1,5 m/s2
Вlack & Decker oświadcza, że produkt
ten jest zgodny również z
dyrektywami 2004/108/WE i 2011/65/UE.
Aby uzyskać więcej informacji, należy
zwrócić się do Вlack & Decker Europe
pod adres jak poniżej. Takie informacje
można również uzyskać pod adresem
zamieszczonym na stronie końcowej
tej instrukcji .
Niżej podpisany jest odpowiedzialny
za przygotowanie dokumentacji technicznej i składa tę deklarację w imieniu
Вlack & Decker.
Kevin Hewitt
Wiceprezes Global Engineering
Вlack & Decker Europe, 210 Bath
Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Wielka Brytania
16.07.2012
6
Black & Decker
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki Black & Decker reprezentują
bardzo wysoką jakość, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Black & Decker gwarantuje sprawne działanie
produktu w przypadku postępowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe
wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
b)
5.
6.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;b)
termin usunięcia wady (pu nkt 6a) może
zst00187217 - 30-08-2012
być wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7.
a)
b)
8.
9.
10.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
11.
12.
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
Gwarancją nie są objęte:
wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
Black & Decker;
mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
Centralny Serwis Gwarancyjny, fi rmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-14900 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
03/11
Podpis
Download PDF

advertising