MTTS7 | Black&Decker MTTS7 TRIM SAW Type H1 instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588778-26 CZ
Přeloženo z původního návodu
MTTS7
2
3
ČESKY
Použití výrobku
Varování! Bezpečnostní pokyny pro
všechny pily
Vaše víceúčelové nářadí BLACK+DECKER je
určeno k široké škále svépomocných prací. Při
použití pilové hlavy (MTTS7) je toto nářadí určeno
k řezání dřeva a plastů. Toto nářadí je určeno
pouze pro spotřebitelské použití.
Postupy při řezání
a.
Nebezpečí: Nevkládejte ruce do
prostoru řezu a nepřibližujte je
ke kotouči. Druhou ruku položte
na přídavnou rukojeť nebo na
kryt motoru. Je-li kotoučová pila
držena oběma rukama, nemůže
dojít k jejich pořezání pilovým
kotoučem.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro
práci s elektrickým nářadím
Varování! Přečtěte si všechny bezpečnostní výstrahy a pokyny. Nedodržení
níže uvedených varování a pokynů
může vést k způsobení úrazu elektrickým proudem, k vzniku požáru nebo
k vážnému zranění.
b.
c.
Varování! Před použitím tohoto příslušenství si přečtěte všechny bezpečnostní výstrahy a všechny pokyny dodané
s vaším elektrickým nářadím (MT143,
MT350, MT108 nebo MT18). Nedodržení uvedených varování a pokynů může
vést k úrazu elektrickým proudem,
požáru a vážnému zranění.
d.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny
uschovejte pro případné další použití. Termín
„elektrické nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je opatřeno
napájecím kabelem) nebo nářadí napájené baterií
(bez napájecího kabelu).
e.
4
Nesahejte pod obrobek. Ochranný kryt
vás nemůže chránit před pilovým kotoučem
pod obrobkem.
Upravte hloubku řezu podle tloušťky
obrobku. Při provádění řezu by neměla
být pod obrobkem vidět celá výška ozubení
pilového kotouče.
Nikdy nedržte odřezávanou část obrobku
v ruce a nepokládejte si ji přes nohu.
Upněte si obrobek do stabilního svěráku.
Správné upnutí a podepření obrobku je velmi
důležité z hlediska minimalizace ohrožení
obsluhy, zablokování kotouče nebo ztráty
ovladatelnosti.
Při pracovních operacích, u kterých by
mohlo dojít ke kontaktu se skrytými vodiči nebo s vlastním napájecím kabelem,
držte elektrické nářadí vždy pouze za
izolované rukojeti. Kovové části, které se
dostanou do kontaktu s „živým“ vodičem,
f.
g.
h.
♦
♦
♦
♦
způsobí, že neizolované kovové části elektrického nářadí budou také „živé“, což může
obsluze způsobit úraz elektrickým proudem.
Při provádění podélných řezů vždy používejte pravítko nebo přímé hranové
vodítko. Tímto způsobem zvýšíte přesnost
řezu a snížíte riziko zablokování pilového
kotouče.
Vždy používejte pilové kotouče správné
velikosti a tvaru upínacího otvoru (kruhový nebo hranatý). Pilové kotouče s otvory,
které neodpovídají montážnímu úchytu na
pile, se budou otáčet excentricky, což způsobí ztrátu ovladatelnosti nářadí.
Nikdy nepoužívejte poškozené nebo
nesprávné podložky a šrouby pilových
kotoučů. Podložky a upínací šrouby byly
zkonstruovány přímo pro vaši kotoučovou
pilu, což zaručuje její optimální výkon a bezpečnost jejího provozu.
Při řezání trubek a potrubí se ujistěte, zda
se v nich nenachází elektrické vodiče, voda
atd.
Nedotýkejte se obrobku nebo pilového listu
ihned po ukončení řezu. Mohou být velmi
horké.
Dávejte pozor na skrytá nebezpečí. Před
řezáním do stěn, podlah a stropů zkontrolujte
polohu elektrických vodičů a potrubí.
Po uvolnění spínače bude pilový kotouč
pokračovat v pohybu. Před odložením nářadí
vždy uvolněte spínač a počkejte, dokud nedojde k úplnému zastavení pilového kotouče.
Varování! Kontakt nebo vdechování
prachu a pilin, které vznikají při práci
s nářadím, může ohrozit zdraví pracovníka i okolo stojících osob. Používejte protiprachovou masku určenou
speciálně na ochranu před toxickým
prachem a podobnými látkami a zajistěte, aby byly takto chráněny všechny
osoby nacházející se nebo vstupující do
pracovního prostoru.
♦
Při práci s elektrickými pilami vždy používejte
ochranu sluchu.
Další bezpečnostní pokyny pro
všechny pily
Příčiny zpětného rázu a příslušná varování
♦
Zpětný ráz je okamžitou reakcí na sevření,
odskočení nebo vychýlení pilového kotouče, které způsobí neočekávané vyskočení
kotoučové pily z obrobku směrem k obsluze.
♦
Dojde-li k sevření kotouče nebo k jeho zablokování v zářezu, kotouč se zasekne a reakce
motoru odmrští kotoučovou pilu rychle zpět,
směrem k obsluze.
♦
Dojde-li k zkroucení kotouče nebo k jeho
vychýlení v řezu, zuby na zadní části kotouče se mohou zarýt do horního povrchu
dřeva, což způsobí vyhození kotouče ze
zářezu a vyskočení kotoučové pily směrem
k obsluze.
Zpětný ráz je výsledkem nesprávného použití
pily nebo nesprávných pracovních postupů nebo
5
provozních podmínek. Tomuto jevu můžete zabránit, budete-li dodržovat níže uvedené pokyny.
a. Držte pilu pevně oběma rukama a mějte
ruce v takové poloze, abyste byli stále
připraveni kompenzovat síly zpětného
rázu. Postavte se na jednu nebo druhou
stranu pilového kotouče, nikdy nestůjte
v ose pilového kotouče. Zpětný ráz může
způsobit odskočení pily směrem dozadu,
ale budete-li dodržovat uvedené pokyny,
obsluha může síly zpětného rázu eliminovat.
b. Dojde-li z jakéhokoli důvodu k zablokování pilového kotouče nebo k přerušení
řezu, uvolněte spouštěcí spínač a držte
pilu bez pohybu v materiálu, dokud
nedojde k úplnému zastavení pilového
kotouče. Dokud je pilový kotouč v pohybu, nikdy se nepokoušejte vyjmout pilu
z obrobku nebo ji táhnout zpět, protože by
mohlo dojít k zpětnému rázu. Prozkoumejte
příčiny blokování pilového kotouče a proveďte opatření, aby byly tyto příčiny odstraněny.
c. Zahajujete - li znovu řez v obrobku,
srovnejte pilový kotouč v zářezu a zkontrolujte, zda se zuby pilového kotouče
nedotýkají materiálu obrobku. Dojde-li
po spuštění pily k zaseknutí zubů pilového
kotouče, může dojít k pohybu pily směrem
nahoru nebo k zpětnému rázu.
d. Velké panely si vždy řádně podepřete, aby
bylo minimalizováno riziko sevření pilového kotouče a riziko zpětného rázu. Velké
panely mají tendenci se prohýbat působením
vlastní hmotnosti. Podpěry musí být umístěny
e.
f.
g.
pod panelem na obou stranách v blízkosti
čáry řezu a v blízkosti hrany panelu.
Nepoužívejte tupé nebo poškozené kotouče. Tupé nebo nesprávně upnuté kotouče
vytváří úzký řez, což způsobuje nadměrné
tření, zasekávání kotouče a zpětné rázy.
Zajišťovací páky hloubky řezu a šikmých
řezů musí být před zahájením řezu řádně
utaženy a zajištěny. Dojde-li při provádění
řezu k posuvu, může dojít k zaseknutí pilového kotouče nebo k zpětnému rázu.
Provádíte-li zářezy do stěn nebo do jiných
ploch, buďte velmi opatrní. Vyčnívající
kotouč může proříznout objekty, které mohou
způsobit zpětný ráz.
Bezpečnostní pokyny pro kotoučové
pily s vnějšími nebo vnitřními
výkyvnými ochrannými kryty
a s vlečným krytem
Funkce krytu
a.
6
Před každým použitím zkontrolujte, zda
dochází k správnému uzavření krytu. Nepohybuje-li se kryt volně a nedochází-li
k jeho okamžitému zavírání, pilu nepoužívejte. Nikdy neupínejte a nezajišťujte
kryt v poloze, při které je pilový kotouč
odkrytý. Dojde-li k náhodnému pádu pily,
může dojít k ohybu krytu. Proveďte kontrolu
při nastavení různých úhlů a hloubek řezu,
abyste se ujistili, zda se kryt pohybuje volně
a zda se nedotýká kotouče nebo jiné části
pily.
b.
c.
d.
Zkontrolujte funkci a stav vratné pružiny
krytu. Nepracuje-li kryt nebo pružina
správně, musí být před zahájením práce
provedena jejich oprava. Pohyb krytu
může být pomalý v důsledku poškozených
částí, usazenin a nahromaděných nečistot.
Zajistěte, aby se v situaci, kdy kotouč není
nastaven na úhel šikmého řezu 90°, deska
základny pily při provádění ponorného
řezu neposouvala. Boční posuv kotouče
způsobí ohyb a pravděpodobně zpětný ráz.
Vždy dbejte na to, aby před položením
pily na pracovní stůl nebo na podlahu
kryt zakryl pilový kotouč. Nechráněný
a dobíhající pilový kotouč způsobí pohyb
pily a přeřízne materiály nacházející se
v dráze jeho pohybu. Pamatujte na to, že po
uvolnění hlavního spínače chvíli trvá, než
dojde k úplnému zastavení pilového kotouče.
Tento výrobek se skládá z některých nebo ze
všech následujících částí.
10. Pilová hlava
11. Odjišťovací tlačítko
12. Zajištění vřetena
13. Patka pily
14. Horní kryt
15. Spodní kryt
16. Páka zasunutí krytu
17. Výstup pro odvod prachu
18. Šestihranný klíč
Sestavení
Varování! Před sestavením vyjměte z nářadí
baterii.
Nasazení a sejmutí pilového kotouče
(obr. A a B)
♦
Pilové kotouče
♦
♦
Nepoužívejte pilové kotouče s průměrem,
který je menší nebo větší než doporučený
průměr. Parametry pilového kotouče jsou
uvedeny v technických údajích. Používejte
pouze kotouče specifikované v tomto návodu
k obsluze, které splňují požadavky normy
EN 847-1.
Nikdy nepoužívejte rozbrušovací kotouče.
♦
♦
♦
Popis (obr. A)
Je zobrazen model MT143. Pro použití s touto
hlavou jsou k dispozici i jiná nářadí.
7
Chcete-li nářadí zablokovat, nastavte přepínač pro chod vpřed/vzad (2) do středové
polohy.
Stiskněte a držte zajištění vřetena (12). Pomocí dodávaného klíče (17) vyšroubujte ve
směru pohybu hodinových ručiček upínací
šroub pilového kotouče (18).
Sejměte vnější upínací podložku (19) a ujistěte se, zda vnitřní upínací podložka (20)
zůstala na vřetenu (21).
Zasuňte spodní kryt (15) pomocí páky zasunutí krytu (16) a položte pilový kotouč (22) na
vnitřní upínací podložku (20). Ujistěte se, zda
se směr šipky na pilovém kotouči shoduje se
směrem šipky nacházející se na spodním
krytu.
♦
Umístěte na vřeteno (21) vnější upínací
podložku (19).
♦
Otáčením proti směru pohybu hodinových
ručiček zašroubujte do vřetena (21) upínací
šroub pilového kotouče (18).
♦
Stiskněte a držte zajištění vřetena (12). Pomocí dodávaného klíče (17) utáhněte proti
směru pohybu hodinových ručiček upínací
šroub pilového kotouče (18).
Varování! Nikdy neprovádějte zajištění vřetena,
je-li pila v chodu a nepoužívejte toto zajištění pro
zastavení kotouče. Nikdy nářadí nezapínejte, je-li
použito toto zajištění vřetena. Došlo by k vážnému poškození vaší pily.
Varování! Ujistěte se, zda je pilový kotouč řádně
upevněn. Před spuštěním nářadí otáčejte pomocí
dodávaného klíče (17) vřetenem proti směru
pohybu hodinových ručiček a zkontrolujte, zda
se pilový kotouč nedostává do kontaktu s krytem.
Poznámka: Dbejte na to, aby nedocházelo k přehřívání zubů pilového kotouče.
Varování! Při řezání plastů je velmi důležité, aby
nedošlo k zahřátí zubů pilového kotouče. Horké
zuby pilového kotouče mohou způsobit roztavení
řezaného plastu.
Použití
♦
♦
Odsávání prachu
Chcete-li k nářadí připojit vysavač nebo odsávací
zařízení, musíte použít tento výstup pro odvod
pilin. Odsávání prachu musí být použito při práci
se dřevem.
♦
Připojte hadici vysavače zasunutím do výstupního otvoru pro odvod pilin.
Rady pro optimální použití
Řezání
♦
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
♦
Řezání
♦
Poznámka: Ujistěte se, zda není posuvný přepínač pro chod vpřed/vzad (2) v zajištěné poloze.
♦
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte odjišťovací tlačítko (11) a potom stiskněte spínač
s plynulou regulací otáček (1). Otáčky nářadí
závisí na intenzitě stisknutí tohoto spínače.
♦
Uvolněte odjišťovací tlačítko.
♦
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač
s plynulou regulací otáček.
♦
♦
8
Vždy používejte typ pilového kotouče odpovídající materiálu obrobku a typu řezu.
Držte nářadí vždy oběma rukama.
Před zahájením řezu nechejte pilový kotouč
několik sekund v chodu naprázdno.
Při provádění řezu vyvíjejte na nářadí pouze
mírný tlak.
Pracujte s patkou kotoučové pily přitisknutou
k obrobku.
Vytváření třísek a štípání okrajů řezů zabráníte tak, že budete provádět řez z té strany
obrobku, kde vám to tak nevadí.
Na místech, kde musí být štípání okrajů
řezu minimalizováno, například při řezání
laminátů, upněte k horní straně obrobku kus
překližky.
♦
♦
♦
♦
Technické údaje
Velké panely si vždy řádně podepřete, aby
bylo minimalizováno riziko sevření pilového
kotouče a riziko zpětného rázu. Velké panely
mají tendenci se prohýbat působením vlastní
hmotnosti.
Podpěry musí být umístěny pod panelem na
obou stranách v blízkosti čáry řezu a v blízkosti hrany panelu.
Nikdy nedržte odřezávanou část obrobku
v ruce a nepokládejte si ji přes nohu.
Upněte si obrobek k stabilní podložce pomocí
upínacích svorek. Správné upnutí a podepření obrobku je velmi důležité z hlediska
minimalizace ohrožení obsluhy, zablokování
kotouče nebo ztráty ovladatelnosti.
MTTS7
MTTS7
(14,4 V) (H1) (Max) (H1)
Otáčky naprázdno
Hmotnost
min -1 0 - 3 400
0 - 3 400
kg 1,3
1,5
mm 21
21
Max. hloubka řezu
Nelze nastavit
Průměr pilového kotouče
mm 86
86
Průměr upínacího otvoru
mm 15
15
Šířka pilového kotouče
mm 1,1
1,1
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
Příslušenství
Akustický tlak (LpA) 76,4 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A),
Výkon vašeho nářadí záleží na používaném
příslušenství. Příslušenství BLACK+DECKER
a Piranha jsou navržena a vyrobena podle norem
pro vysokou kvalitu a jsou určena pro zvýšení výkonu vašeho nářadí. Použitím tohoto příslušenství
docílíte toho nejlepšího výsledku, který vám vaše
nářadí může poskytnout.
Akustický výkon (LWA) 87,4 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet)
podle normy EN 60745:
Řezání dřeva (ah,CW) < 2,5 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
Záruka
Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku.
Tato záruka je nabízena ve prospěch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruční práva.
Tato záruka platí ve všech členských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či
9
výrobní vady, společnost Black & Decker garantuje ve snaze o minimalizování vašich starostí
bezplatnou výměnu vadných dílů, opravu nebo
výměnu celého výrobku za níže uvedených
podmínek:
♦
Tento výrobek nebyl používán pro obchodní
nebo profesionální účely a nedocházelo-li
k jeho pronájmu.
♦
Tento výrobek nebyl vystaven nesprávnému
použití a nebyla zanedbána jeho předepsaná
údržba.
♦
Tento výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním, jinými předměty nebo nehodou.
♦
Opravy nebyly prováděny jinými osobami,
než autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného servisu Black & Decker.
výrobků naleznete na adrese
www.blackanddecker.co.uk.
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
14
MTTS7
Společnost Black & Decker prohlašuje, že
produkty popsané v technických údajích splňují
požadavky následujících norem: 2006/42/EC,
EN60745-1, EN60745-2-5.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2004/108/EC a 2011/65/EU. Chcete-li získat další
informace, kontaktujte prosím společnost Stanley
Europe na následující adrese nebo na adresách,
které jsou uvedeny na konci tohoto návodu.
Požadujete-li záruční opravu, budete muset
prodejci nebo zástupci autorizovaného
servisu předložit doklad o zakoupení výrobku.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
Black & Decker naleznete na příslušné
adrese uvedené v tomto návodu. Seznam
autorizovaných servisů Black & Decker
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete
také na internetové adrese: www.2helpU.com.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti Black & Decker.
R. Laverick
Technický ředitel
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
17. 9. 2014
Navštivte prosím naše internetové stránky
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte
zde váš nový výrobek. Registrace umožňuje
společnosti BLACK+DECKER informovat
zákazníky o průběžných změnách a nových
výrobcích. Další informace o značce
BLACK+DECKER a o celé řadě našich dalších
zst00257981 - 21-01-2015
10
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
11
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
10/14
Podpis
Download PDF

advertising