MTTS7 | Black&Decker MTTS7 TRIM SAW Type H1 instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511112-62 SK
Preložené z pôvodného návodu
MTTS7
2
3
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Varovanie! Bezpečnostné pokyny pre
všetky píly
Vaše viacúčelové náradie BLACK+DECKER je
určené na širokú škálu prác v domácej dielni.
Pri použití pílovej hlavy (MTTS7) je toto náradie
určené na rezanie dreva a plastov. Toto náradie
je určené iba na spotrebiteľské použitie.
Postupy pri rezaní
a.
Nebezpečenstvo: Nevkladajte
ruky do priestoru rezu a nepribližujte ich ku kotúču. Druhú ruku
položte na prídavnú rukoväť alebo na kryt motora. Ak je okružná
píla držaná oboma rukami, nemôže
dôjsť k ich porezaniu pílovým
kotúčom.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny na
prácu s elektrickým náradím
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné výstrahy a všetky pokyny.
Nedodržanie nižšie uvedených varovaní
a pokynov môže viesť k spôsobeniu úrazu elektrickým prúdom, k vzniku požiaru
alebo k vážnemu zraneniu.
b.
c.
Varovanie! Pred použitím tohto príslušenstva si prečítajte všetky bezpečnostné výstrahy a všetky pokyny dodané
s vaším elektrickým náradím (MT143,
MT350, MT108 alebo MT18). Nedodržanie uvedených varovaní a pokynov
môže viesť k úrazu elektrickým prúdom,
požiaru a vážnemu zraneniu.
d.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny
uschovajte na prípadné ďalšie použitie.
Termín „elektrické náradie“ vo všetkých upozorneniach odkazuje na vaše náradie napájané zo
siete (je vybavené prívodným káblom) alebo náradie napájané batériou (bez prívodného kábla).
e.
4
Nesiahajte pod obrobok. Ochranný kryt
Vás nemôže chrániť pred pílovým kotúčom
pod obrobkom.
Upravte hĺbku rezu podľa hrúbky obrobku. Pri rezaní by nemala byť pod obrobkom
vidieť celá dĺžka zubov pílového kotúča.
Nikdy nedržte odrezávanú časť obrobku
v ruke a neklaďte si ju cez nohu. Upnite
si obrobok do stabilného zveráka. Správne upnutie a podopretie obrobku je veľmi
dôležité z hľadiska minimalizácie ohrozenia
obsluhy, zablokovania kotúča alebo straty
ovládateľnosti.
Pri pracovných operáciách, pri ktorých
by mohlo dôjsť ku kontaktu so skrytými
vodičmi alebo s vlastným prívodným
káblom, držte elektrické náradie vždy
iba za izolované rukoväti. Kovové časti,
ktoré sa dostanú do kontaktu so „živým“
vodičom, spôsobia, že neizolované kovové
f.
g.
h.
♦
♦
♦
♦
časti elektrického náradia budú taktiež „živé“,
čo môže obsluhe spôsobiť úraz elektrickým
prúdom.
Pri vykonávaní pozdĺžnych rezov vždy
používajte pravítko alebo priame hranové
vodidlo. Týmto spôsobom zvýšite presnosť
rezu a znížite riziko zablokovania pílového
kotúča.
Vždy používajte pílové kotúče správnej
veľkosti a t varu upínacieho ot voru
(kruhový alebo hranatý). Pílové kotúče
s otvormi, ktoré nezodpovedajú montážnej
príchytke na píle, sa budú otáčať excentricky,
čo spôsobí stratu ovládateľnosti náradia.
Nikdy nepoužívajte poškodené alebo
nesprávne podložky a skrutky pílových
kotúčov. Podložky a upínacie skrutky boli
skonštruované priamo pre vašu kotúčovú
pílu, čo zaručuje jej optimálny výkon a bezpečnosť jej prevádzky.
Pri rezaní rúrok a potrubia sa uistite, či sa
v nich nenachádzajú elektrické vodiče, voda
atď.
Nedotýkajte sa obrobku alebo pílového listu
ihneď po ukončení rezu. Môžu byť veľmi
horúce.
Dávajte pozor na skryté nebezpečenstvá.
Pred rezaním do stien, podláh a stropov
skontrolujte polohu elektrických vodičov
a potrubia.
Po uvoľnení spínača bude pílový kotúč pokračovať v pohybe. Pred odložením náradia
vždy uvoľnite spínač a počkajte, pokým nedôjde k úplnému zastaveniu pílového kotúča.
Varovanie! Kontakt alebo vdychovanie prachu a pilín, ktoré vznikajú pri
práci s náradím, môže ohroziť zdravie
pracovníka aj okolostojacich osôb.
Používajte masku proti prachu určenú
špeciálne na ochranu pred toxickým
prachom a podobnými látkami a zaistite,
aby boli takto chránené všetky osoby
nachádzajúce sa alebo vstupujúce do
pracovného priestoru.
♦
Pri práci s elektrickými pílami vždy používajte
ochranu sluchu.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre
všetky píly
Príčiny spätného rázu a príslušné varovania
♦
Spätný ráz je okamžitou reakciou na zovretie,
odskočenie alebo vychýlenie pílového kotúča, ktoré spôsobí neočakávané vyskočenie
kotúčovej píly z obrobku smerom na obsluhu.
♦
Ak dôjde k zovretiu kotúča alebo k jeho zablokovaniu v záreze, kotúč sa zasekne a reakcia
motora odmrští kotúčovú pílu rýchlo späť,
smerom na obsluhu.
♦
Ak dôjde ku skrúteniu kotúča alebo k jeho
vychýleniu v reze, zuby na zadnej časti
kotúča sa môžu zaryť do horného povrchu
dreva, čo spôsobí vyhodenie kotúča zo
zárezu a vyskočenie kotúčovej píly smerom
na obsluhu.
Spätný ráz je výsledkom nesprávneho použitia
píly alebo nesprávnych pracovných postupov
alebo prevádzkových podmienok. Tomuto javu
5
môžete zabrániť, ak budete dodržiavať nižšie
uvedené pokyny.
a. Držte pílu pevne oboma rukami a majte
ruky v takej polohe, aby ste boli stále
pripravení kompenzovať sily spätného
rázu. Postavte sa na jednu alebo druhú
stranu pílového kotúča, nikdy nestojte
v osi pílového kotúča. Spätný ráz môže
spôsobiť odskočenie píly smerom dozadu,
ale ak budete dodržiavať uvedené pokyny,
obsluha môže sily spätného rázu eliminovať.
b. Ak dôjde z akéhokoľvek dôvodu k zablokovaniu pílového kotúča alebo k prerušeniu rezu, uvoľnite spúšťací vypínač
a držte pílu bez pohybu v materiáli, kým
nedôjde k úplnému zastaveniu pílového
kotúča. Kým je pílový kotúč v pohybe,
nikdy sa nepokúšajte vybrať pílu z obrobku alebo ju ťahať späť, pretože by mohlo
dôjsť k spätnému rázu. Preskúmajte príčiny blokovania pílového kotúča a vykonajte
opatrenia, aby boli tieto príčiny odstránené.
c. Ak začínate znovu rez v obrobku, zarovnajte pílový kotúč v záreze a skontrolujte,
či sa zuby pílového kotúča nedotýkajú
materiálu obrobku. Ak dôjde po zapnutí píly
k zaseknutiu zubov pílového kotúča, môže
dôjsť k pohybu píly smerom nahor alebo
k spätnému rázu.
d. Veľké panely si vždy riadne podoprite,
aby bolo minimalizované riziko zovretia
pílového kotúča a riziko spätného rázu.
Veľké panely majú tendenciu sa prehýbať
pôsobením vlastnej hmotnosti. Podpery mu-
e.
f.
g.
sia byť umiestnené pod panelom na oboch
stranách v blízkosti čiary rezu a v blízkosti
hrany panelu.
Nepoužívajte tupé alebo poškodené kotúče. Tupé alebo nesprávne upnuté kotúče
vytvárajú úzky rez, čo spôsobuje nadmerné
trenie, zasekávanie kotúča a spätné rázy.
Zaisťovacie páky hĺbky rezu a šikmých
rezov musia byť pred začatím rezu riadne
utiahnuté a zaistené. Ak dôjde pri rezaní
k posuvu, môže dôjsť k zaseknutiu pílového
kotúča alebo k spätnému rázu.
Ak robíte zárezy do stien alebo do iných
plôch, buďte veľmi opatrní. Vyčnievajúci
kotúč môže prerezať objekty, ktoré môžu
spôsobiť spätný ráz.
Bezpečnostné pokyny pre kotúčové
píly s vonkajšími alebo vnútornými
výkyvnými ochrannými krytmi
a s vlečným krytom
Funkcia krytu
a.
6
Pred každým použitím skontrolujte, či
dochádza k správnemu uzavretiu krytu. Ak
sa kryt nepohybuje voľne a ak nedochádza
k jeho okamžitému zatváraniu, pílu nepoužívajte. Nikdy neupínajte a nezaisťujte
kryt v polohe, pri ktorej je pílový kotúč
odkrytý. Ak dôjde k náhodnému pádu píly,
môže dôjsť k ohybu krytu. Vykonajte kontrolu
pri nastavení rôznych uhlov a hĺbok rezu, aby
ste sa uistili, či sa kryt pohybuje voľne a či sa
nedotýka kotúča alebo inej časti píly.
b.
c.
d.
Skontrolujte funkciu a stav vratnej pružiny krytu. Ak nepracuje kryt alebo pružina
správne, musí byť pred začatím práce
vykonaná ich oprava. Pohyb krytu môže
byť pomalý v dôsledku poškodených častí,
usadenín a nahromadených nečistôt.
Zaistite, aby sa v situácii, kedy kotúč
nie je nastavený na uhol šikmého rezu
90°, doska základne píly pri vykonávaní
ponorného rezu neposúvala. Bočný posuv
kotúča spôsobí ohyb a pravdepodobne spätný ráz.
Vždy dbajte na to, aby pred položením
píly na pracovný stôl alebo na podlahu
kryt zakryl pílový kotúč. Nechránený
a dobiehajúci pílový kotúč spôsobí pohyb
píly a prereže materiály nachádzajúce sa
v dráhe jeho pohybu. Pamätajte na to, že po
uvoľnení hlavného vypínača chvíľu trvá, než
dôjde k úplnému zastaveniu pílového kotúča.
Tento výrobok sa skladá z niektorých alebo zo
všetkých nasledujúcich častí.
10. Pílová hlava
11. Odisťovacie tlačidlo
12. Zaistenie vretena
13. Pätka píly
14. Horný kryt
15. Spodný kryt
16. Páka zasunutia krytu
17. Výstup na odvod prachu
18. Šesťhranný kľúč
Zostavenie
Varovanie! Pred nastavovaním vyberte z náradia
batériu.
Nasadenie a zloženie pílového kotúča
(obr. A a B)
♦
Pílové kotúče
♦
♦
♦
Nepoužívajte pílové kotúče s priemerom,
ktorý je menší alebo väčší než odporúčaný
priemer. Parametre pílového kotúča sú
uvedené v technických údajoch. Používajte
iba kotúče špecifikované v tomto návode na
obsluhu, ktoré spĺňajú požiadavky normy
EN 847-1.
Nikdy nepoužívajte rozbrusovacie kotúče.
♦
♦
Popis (obr. A)
Je zobrazený model MT143. Pre použitie s touto
hlavou sú k dispozícii aj iné náradia.
7
Ak chcete náradie zablokovať, nastavte
prepínač pre smer chodu (2) do stredovej
polohy.
Stlačte a držte zaistenie vretena (12). Pomocou dodávaného kľúča (17) vyskrutkujte
v smere pohybu hodinových ručičiek upínaciu skrutku pílového kotúča (18).
Odstráňte vonkajšiu upínaciu podložku (19)
a uistite sa, či vnútorná upínacia podložka
(20) zostala na vretene (21).
Zasuňte spodný kryt (15) pomocou páky
zasunutia krytu (16) a položte pílový kotúč
(22) na vnútornú upínaciu podložku (20).
Uistite sa, či sa smer šípky na pílovom kotúči
zhoduje so smerom šípky nachádzajúcej sa
na spodnom kryte.
♦
Umiestnite na vreteno (21) vonkajšiu upínaciu podložku (19).
♦
Otáčaním proti smeru pohybu hodinových
ručičiek zaskrutkujte do vretena (21) upínaciu skrutku pílového kotúča (18).
♦
Stlačte a držte zaistenie vretena (12). Pomocou dodávaného kľúča (17) dotiahnite proti
smeru pohybu hodinových ručičiek upínaciu
skrutku pílového kotúča (18).
Varovanie! Nikdy nevykonávajte zaistenie
vretena, ak je píla v chode, a nepoužívajte toto
zaistenie na zastavenie kotúča. Nikdy náradie
nezapínajte, ak je použité toto zaistenie vretena.
Došlo by k vážnemu poškodeniu vašej píly.
Varovanie! Uistite sa, či je pílový kotúč riadne
upevnený. Pred spustením náradia otáčajte
pomocou dodávaného kľúča (17) vretenom proti
smeru pohybu hodinových ručičiek a skontrolujte,
či sa pílový kotúč nedostáva do kontaktu s krytom.
♦
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite vypínač
s plynulou reguláciou otáčok.
Poznámka: Dbajte na to, aby nedochádzalo
k prehrievaniu zubov pílového kotúča.
Varovanie! Pri rezaní plastov je veľmi dôležité,
aby nedošlo k zahriatiu zubov pílového kotúča.
Horúce zuby pílového kotúča môžu spôsobiť
roztavenie rezaného plastu.
Odsávanie prachu
Ak chcete k náradiu pripojiť vysávač alebo odsávacie zariadenie, musíte použiť tento výstup na
odvod pilín. Odsávanie prachu musí byť použité
pri práci s drevom.
♦
Pripojte hadicu vysávača zasunutím do
výstupného otvoru na odvod pilín.
Rady na optimálne použitie
Rezanie
Použitie
♦
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
♦
♦
Rezanie
♦
Poznámka: Uistite sa, či nie je posuvný prepínač
pre chod vpred/vzad (2) v zaistenej polohe.
♦
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte odisťovacie tlačidlo (11) a potom stlačte spínač
s plynulou reguláciou otáčok (1). Otáčky
náradia závisia od intenzity stlačenia tohto
spínača.
♦
Uvoľnite odisťovacie tlačidlo.
♦
♦
♦
8
Vždy používajte typ pílového kotúča zodpovedajúci materiálu obrobku a typu rezu.
Držte náradie vždy oboma rukami.
Pred začatím rezu nechajte pílový kotúč
niekoľko sekúnd v chode naprázdno.
Pri vykonávaní rezu vyvíjajte na náradie iba
mierny tlak.
Pracujte s pätkou kotúčovej píly pritlačenou
k obrobku.
Vytváraniu triesok a štiepaniu okrajov rezov
zabránite tak, že budete vykonávať rez z tej
strany obrobku, kde vám to tak nevadí.
Na miestach, kde musí byť štiepanie okrajov
rezu minimalizované, napríklad pri rezaní
♦
♦
♦
♦
Technické údaje
laminátov, upnite k hornej strane obrobku
kus preglejky.
Veľké panely si vždy riadne podoprite, aby
bolo minimalizované riziko zovretia pílového
kotúča a riziko spätného rázu. Veľké panely
majú tendenciu sa prehýbať pôsobením
vlastnej hmotnosti.
Podpery musia byť umiestnené pod panelom
na oboch stranách v blízkosti čiary rezu
a v blízkosti hrany panela.
Nikdy nedržte odrezávanú časť obrobku
v ruke a neklaďte si ju cez nohy.
Upnite si obrobok k stabilnej podložke pomocou upínacích svoriek. Správne upnutie
a podopretie obrobku je veľmi dôležité
z hľadiska minimalizácie ohrozenia obsluhy,
zablokovania kotúča alebo straty ovládateľnosti.
MTTS7
MTTS7
(14,4 V) (H1) (Max) (H1)
Otáčky naprázdno
Hmotnosť
min -1 0 – 3 400
0 – 3 400
kg 1,3
1,5
21
Max. hĺbka rezu
Nie je možné nastaviť
mm 21
Priemer pílového kotúča
mm 86
86
Priemer upínacieho otvoru
mm 15
15
Šírka pílového kotúča
mm 1,1
1,1
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 76,4 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A),
Akustický výkon (LWA) 87,4 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Príslušenstvo
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet)
Výkon vášho náradia závisí od používaného
príslušenstva. Príslušenstvá BLACK+DECKER
a Piranha sú navrhnuté a vyrobené podľa noriem
pre vysokú kvalitu a sú určené na zvýšenie výkonu vášho náradia. Použitím tohto príslušenstva
docielite ten najlepší výsledok, ktorý vám vaše
náradie môže poskytnúť.
podľa normy EN 60745:
Rezanie dreva (ah,CW) < 2,5 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
Záruka
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku.
Táto záruka je ponúkaná v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záručné práva.
Táto záruka platí vo všetkých členských štátoch
EÚ a Európskej zóny voľného obchodu EFTA.
Ak sa objavia na výrobku Black & Decker, v priebehu 24 mesiacov od kúpy, akékoľvek materiálové
9
či výrobné chyby, spoločnosť Black & Decker
garantuje v snahe o minimalizovanie vašich
starostí bezplatnú výmenu chybných dielov,
opravu alebo výmenu celého výrobku za nižšie
uvedených podmienok:
♦
Tento výrobok nebol používaný na obchodné
alebo profesionálne účely a nedochádzalo
k jeho prenájmu.
♦
Tento výrobok nebol vystavený nesprávnemu
použitiu a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba.
♦
Tento výrobok nebol poškodený cudzím
zavinením, inými predmetmi alebo nehodou.
♦
Opravy neboli vykonávané inými osobami,
než autorizovanými opravármi alebo mechanikmi autorizovaného servisu Black & Decker.
ďalších výrobkov nájdete na adrese
www.blackanddecker.sk.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICE PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
14
MTTS7
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že produkty popísané v technických údajoch spĺňajú
požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/EC,
EN60745-1, EN60745-2-5.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smerníc
2004/108/EC a 2011/65/EÚ. Ak chcete získať
ďalšie informácie, kontaktujte, prosím, spoločnosť
Stanley Europe na tejto adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na konci tohto návodu.
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť
predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného
servisu predložiť doklad o kúpe výrobku.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
Black & Decker nájdete na príslušnej
adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam
autorizovaných servisov Black & Decker
a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj
na internetovej adrese: www.2helpU.com.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení spoločnosti Black & Decker.
R. Laverick
Technický riaditeľ
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
17. 9. 2014
Navštívte, prosím, naše internetové stránky
www.blackanddecker.sk a zaregistrujte
tu váš nový výrobok. Registrácia umožňuje
spoločnosti BLACK+DECKER informovať
zákazníkov o priebežných zmenách a nových
výrobkoch. Ďalšie informácie o značke
BLACK+DECKER a o celom rade našich
zst00257982 - 21-01-2015
10
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
11
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
10/14
Podpis
Download PDF

advertising