MTRT8 | Black&Decker MTRT8 ROUTER Type H1 instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588778-25 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
MTRT8
2
3
4
5
6
ČESKY
Použití výrobku
♦
Vaše víceúčelové nářadí Black & Decker je určeno k široké škále svépomocných prací. Při použití frézovací
hlavy (MTRT8) je toto nářadí určeno k frézování dřeva
a dřevěných výrobků. Toto nářadí je určeno pouze pro
spotřebitelské použití.
♦
Bezpečnostní pokyny
Varování! Kontakt nebo vdechování prachu
a pilin, které vznikají při práci s nářadím,
může ohrozit zdraví pracovníka i okolo stojících osob. Používejte protiprachovou masku
určenou speciálně na ochranu před toxickým
prachem a podobnými látkami a zajistěte,
aby byly takto chráněny všechny osoby nacházející se nebo vstupující do pracovního
prostoru.
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Přečtěte si všechny bezpečnostní
výstrahy a pokyny. Nedodržení níže uvedených varování a pokynů může vést k způsobení úrazu elektrickým proudem, k vzniku
požáru nebo k vážnému zranění.
♦
♦
Varování! Před použitím tohoto příslušenství
si přečtěte všechny bezpečnostní výstrahy
a všechny pokyny dodané s vaším elektrickým nářadím (MT143, MT350, MT108 nebo
MT18). Nedodržení uvedených varování
a pokynů může vést k úrazu elektrickým
proudem, požáru a vážnému zranění.
♦
♦
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte pro případné další použití. Termín „elektrické
nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem)
nebo nářadí napájené baterií (bez napájecího kabelu).
♦
♦
♦
Varování! Další bezpečnostní pokyny týkající se frézek
♦
♦
♦
♦
♦
Dávejte pozor na skrytá nebezpečí. Před řezáním do stěn, podlah a stropů zkontrolujte polohu
elektrických vodičů a potrubí.
Po uvolnění spouštěcího spínače bude fréza pokračovat v pohybu. Před odložením nářadí vždy
uvolněte spínač a počkejte, dokud nedojde k úplnému zastavení frézy.
Při pracovních operacích, u kterých by mohlo dojít ke kontaktu se skrytými vodiči nebo
s vlastním napájecím kabelem, držte elektrické
nářadí vždy pouze za izolované rukojeti. Kovové části, které se dostanou do kontaktu s „živým“
vodičem, způsobí, že neizolované kovové části
elektrického nářadí budou také „živé“, což může
obsluze způsobit úraz elektrickým proudem.
Pro zajištění a upnutí obrobku k pracovnímu stolu používejte svorky nebo jiné vhodné
prostředky. Držení obrobku rukou nebo opření
obrobku o část těla nezajistí jeho stabilitu a může
vést k ztrátě kontroly.
Udržujte ruce v bezpečné vzdálenosti od frézovacího prostoru. Ze žádného důvodu nikdy
nesahejte do prostoru pod obrobek. Nevkládejte
prsty nebo palec do blízkosti rotujícího pracovního nástroje. Nepokoušejte se stabilizovat nářadí
uchopením za patku.
Udržujte pracovní nástroje ostré. Tupé nebo poškozené frézy mohou při práci způsobit vychýlení
nebo zablokování nástroje. Vždy používejte typ
frézy, která odpovídá materiálu obrobku a typu
řezu.
Nedotýkejte se obrobku nebo frézy ihned po ukončení provozu nářadí. Mohou být velmi horké.
♦
Po frézování odstraňte všechen prach.
Vždy používejte frézy s průměrem upínací stopky,
který bude odpovídat velikosti kleštiny na vašem
nářadí.
Používejte pouze frézy, které jsou vhodné pro
otáčky naprázdno u použitého nářadí.
Nikdy nepoužívejte frézy s průměrem, který je
větší než maximálně povolený průměr uvedený
v technických údajích.
Nepoužívejte toto nářadí v obrácené poloze.
Nepokoušejte se používat toto nářadí ve stacionárním režimu.
Buďte velmi opatrní při frézování povrchů opatřených nátěry, které mohou obsahovat přísadu
olova nebo při broušení dřevěných materiálů, při
kterém může vznikat toxický prach:
♦
Zamezte vstupu dětí a těhotných žen do pracovního prostoru.
♦
V pracovním prostoru nejezte, nepijte a nekuřte.
♦
Zajistěte bezpečnou likvidaci prachu a ostatních nečistot vzniklých při frézování.
Určené použití tohoto výrobku je popsáno v tomto
návodu k obsluze. Použití jiného příslušenství
nebo přídavného zařízení a provádění jiných pracovních operací, než je doporučeno tímto návodem, může představovat riziko zranění obsluhy
nebo riziko způsobení hmotných škod.
Popis (obr. A)
Je zobrazen model MT143. Pro použití s touto hlavou
jsou k dispozici i jiná nářadí.
Tento výrobek se skládá z některých nebo ze všech
následujících částí.
10. Frézovací hlava
11. Zajišťovací tlačítko vřetena
12. Odjišťovací tlačítko
13. Upínací kleština
14. Odchylovač
15. Adaptér pro odsávání
16. Přímá fréza
17. Profilová fréza
7
Sestavení
♦
Varování! Před sestavením vyjměte z nářadí baterii.
Upevnění frézy (obr. B)
Varování! Frézy jsou ostré, a proto buďte při manipulaci velmi opatrní.
Poznámka: Tato frézovací hlava není doporučena pro
použití s osazenými nástroji.
Tato frézovací hlava je vybavena funkcí zajištění vřetena, která usnadňuje výměnu nástrojů. Stisknutím
tlačítka pro zajištění vřetena (11) zajistěte hnací hřídel,
jako na uvedeném obr. B a uvolněte kleštinu (13)
pomocí dodávaného klíče (otočit proti směru pohybu
hodinových ručiček).
♦
Držte stisknuto tlačítko pro zajištění vřetena (11)
a otáčejte vřetenem, dokud nebude vřeteno zcela
zablokováno.
♦
Položte frézovací hlavu spodní stranou nahoru
na rovný a hladký povrch.
♦
Pomocí dodaného klíče povolte kleštinu (13).
Zasuňte stopku frézy do kleštiny (13).
♦
Při upínání frézy se ujistěte, zda je stopka frézy
vždy zasunuta co nejdále do kleštiny a potom ji
povytáhněte zpět zhruba o 1,5 mm.
♦
Držte stisknuto zajišťovací tlačítko vřetena (11)
a pomocí dodaného klíče utáhněte kleštinu (13) ve
směru pohybu hodinových ručiček (nedotahujte
kleštinu nadměrně).
Poznámka: Je-li základna frézy nastavena na svou
maximální hloubku, matice kleštiny nemůže být řádně
utažena. Je-li základna frézy nastavena na svou maximální hloubku, vždy zajistěte, aby byla před utažením
nebo povolením frézy otočena zpět o několik otáček
(proti směru pohybu hodinových ručiček). Viz níže uvedená část Nastavení hloubky frézování, kde naleznete
pokyny pro nastavení základny frézy.
Varování! Nikdy neutahujte kleštinu bez vložené frézy.
Utažení kleštiny bez vložené frézy může vést k poškození kleštiny.
♦
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
Varování! Nedotýkejte se obrobku nebo frézy ihned
po ukončení provozu nářadí. Mohou být velmi horké.
Manipulujte s tímto nářadím velmi opatrně. Před jakoukoli manipulací nechejte příslušenství a obrobek
zcela vychladnout.
Poznámka! Tato frézka není doporučena pro frézování kovů.
Poznámka! Tato frézka není doporučena pro ponorné
frézování.
Zapnutí a vypnutí
Poznámka: Ujistěte se, zda není posuvný přepínač
pro chod vpřed/vzad (2) v zajištěné poloze.
♦
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte odjišťovací
tlačítko (12) a potom stiskněte spínač s plynulou
regulací otáček (1). Toto nářadí by mělo vždy
pracovat v maximálních otáčkách.
♦
Uvolněte odjišťovací tlačítko.
♦
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač s plynulou regulací otáček.
Frézování (obr. E)
♦
♦
Nastavení hloubky frézování (obr. B)
♦
♦
♦
Držte frézovací hlavu (10) v mírném úhlu vzhledem k adaptéru pro odsávání (15) a zaklapněte
frézovací hlavu (10) do adaptéru pro odsávání
(15). Ujistěte se, zda je vnitřní část (18) adaptéru
pro odsávání (15) zasunuta mezi dva výstupky
odchylovače (14).
Připojte hadici vysavače zasunutím do výstupního
otvoru pro odvod prachu.
♦
Držte stisknuto zajišťovací tlačítko vřetena (11)
a otáčejte základnou frézy.
♦
Otáčením základny ve směru pohybu hodinových ručiček se bude hloubka frézování
zvětšovat.
♦
Otáčením základny proti směru pohybu hodinových ručiček se bude hloubka frézování
zmenšovat.
♦
Dvě kompletní otáčky základny odpovídají
změně hloubky frézování zhruba 2 milimetry.
Jakmile dosáhnete požadované hloubky frézování, uvolněte zajišťovací tlačítko vřetena (11).
Pokračujte v otáčení základnou, dokud nebude
vrub pod tlačítkem pro zajištění vřetena srovnán
s nejbližší následující zajišťovací drážkou.
Ujistěte se, zda je materiál, který bude frézován,
řádně upevněn a zda je dostatečně zajištěn, aby
mohl být frézován.
Pro ovládání frézky vždy používejte obě ruce
a vždy dbejte na to, aby frézka pracovala v maximálních otáčkách.
Při frézování vnějších hran pohybujte frézkou proti
směru pohybu hodinových ručiček. Při frézování
vnitřních hran pohybujte frézkou ve směru pohybu
hodinových ručiček.
Rady pro optimální použití
♦
♦
♦
♦
♦
Nasazení adaptéru pro odsávání (obr. D)
♦
Chcete-li k nářadí připojit vysavač nebo odsávací zařízení, musíte použít tento adaptér. Odsávání prachu
musí být použito při práci se dřevem.
8
Při práci na vnějších hranách pohybujte nářadím
proti směru pohybu hodinových ručiček (obr. E).
Při práci na vnitřních hranách pohybujte nářadím
ve směru pohybu hodinových ručiček.
Pro frézování profilů používejte frézy s vodítkem
(kuličkové ložisko).
Pro frézování měkkého dřeva používejte frézy
z rychlořezné oceli (HSS).
Pro frézování tvrdého dřeva používejte frézy ze
slinutých karbidů (TCT).
Nedoporučujeme vám provádět ponorné frézování.
Nejběžnější typy fréz naleznete v níže uvedené
tabulce.
Frézy (obr. E)
Popis
snaze o minimalizování vašich starostí bezplatnou
výměnu vadných dílů, opravu nebo výměnu celého
výrobku za níže uvedených podmínek:
♦
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo k jeho pronájmu.
♦
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
♦
Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním, jinými
předměty nebo nehodou.
♦
Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než
autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného servisu Black & Decker.
Použití
Přímá fréza (1)
Drážky a žlábky
Lemovací fréza (2)
Frézování vrstvených materiálů nebo tvrdého dřeva. Frézování přesných profilů pomocí
šablony
Drážkovací fréza (3)
Drážkování u rovných nebo
zaoblených obrobků
Fréza na drážky ve tvaru V (4) Drážky, žlábky a šikmé hrany
Jádrová fréza (5)
Drážkování, žlábkování a dekorativní frézování
Fréza pro rohové lišty (6)
Dekorativní frézování lišt
Klasická profilová fréza (7)
Dekorativní frézování lišt
Zaoblovací fréza (8)
Zaoblování hran
Fréza na rybinové spoje (9)
Rybinové spoje
Fréza pro srážení hran (10)
Srážení hran
Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci
nebo zástupci autorizovaného servisu předložit
doklad o zakoupení výrobku. Místo nejbližšího
autorizovaného servisu Black & Decker naleznete
na příslušné adrese uvedené v tomto návodu.
Seznam autorizovaných servisů Black & Decker
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také
na internetové adrese: www.2helpU.com.
Příslušenství
Výkon vašeho nářadí záleží na používaném příslušenství. Příslušenství Black & Decker a Piranha jsou
navržena a vyrobena podle norem pro vysokou kvalitu
a jsou určena pro zvýšení výkonu vašeho nářadí.
Použitím tohoto příslušenství docílíte toho nejlepšího
výsledku, který vám vaše nářadí může poskytnout.
Navštivte prosím naše internetové stránky
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte zde
váš nový výrobek. Registrace umožňuje společnosti
Black & Decker informovat zákazníky o průběžných
změnách a nových výrobcích. Další informace
o značce Black & Decker a o celé řadě našich
dalších výrobků naleznete na adrese
www.blackanddecker.co.uk.
Technické údaje
Otáčky naprázdno
Hmotnost
Velikost upínací kleštiny
min
-1
MTRT8
MTRT8
(14,4 V) (H1)
(Max) (H1)
0 - 9 000
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
0 - 9 000
kg 1,3
1,5
palce 1/4
1/4
Velikost upínací kleštiny
mm 6,35
Maximální průměr frézy
mm 25,4
25,4
Max. hloubka frézování
mm 25,4
25,4
12
MTRT8
Společnost Black & Decker prohlašuje, že produkty popsané v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC, EN60745-1,
EN60745-2-17.
6,35
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic 2004/108/
EC a 2011/65/EU. Chcete-li získat další informace,
kontaktujte prosím společnost Stanley Europe na následující adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny
na konci tohoto návodu.
Akustický tlak (LpA) 78,3 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A),
Akustický výkon (LWA) 89 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti Black & Decker.
normy EN 60745:
Vibrace (ah) < 2,5 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
Záruka
Kevin Hewitt
Viceprezident pro
spotřebitelskou techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
30. 11. 2012
Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato
záruka je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak
neovlivní jeho zákonná záruční práva. Tato záruka
platí ve všech členských státech EU a evropské zóny
volného obchodu EFTA.
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní vady, společnost Black & Decker garantuje ve
9
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Tomášikova 50b
831 04 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
zst00201032 - 11-03-2013
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
08/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising