MTRT8 | Black&Decker MTRT8 ROUTER Type H1 instruction manual

359203-22 BG
Превод на оригиналните инструкции
www.blackanddecker.eu
MTRT8
2
3
4
5
6
БЪЛГАРСКИ
Предназначение
Вашият многофункионален инструмент на
Black & Decker е предназначен за широк кръг
приложения „направи си сам“. С помощта на главата на оберфрезата (MTRT8), този инструмент
може да фрезира дърво и дървени продукти. Този
инструмент е предназначен за употреба само от
потребителя.
♦
♦
Инструкции за безопасност
♦
Общи предупреждения за безопасна
работа с електроинструменти
Предупреждение! Прочетете всички
предупреждения и инструкции за безопасност. Неспазването на предупрежденията
и указанията, изброени по-долу, може да
доведе до токов удар, пожар и/или тежки
травми.
Внимание! При контакт с или при вдишване на прах, произтичащ от рязане на
различни предмети, може да застраши
здравето на оператора и стоящите наблизо лица. Носете противопрахова маска,
специално предназначени за защита от
прах и дим и се уверете, че присъстващите
или влизащи в работното място лица също
са защитени.
Предупреждение! Прочетете всички инструкции по безопасност, предоставени
с вашият електроинструмент (MT143,
MT350, MT108 или MT18) преди използване на този аксесоар. Неспазването на
предупрежденията и указанията, може да
доведе до токов удар, пожар и/или тежки
травми.
♦
♦
Запазете всички предупреждения и инструкции
за бъдещи справки. Терминът „електроинструмент“ във всички предупреждения, изброени по-долу, се отнася до захранвани (със захранващ кабел)
или работещи на батерии (без захранващ кабел)
електрически инструменти и машини.
♦
♦
Внимание! Допълнителни предупреждения за безопасност на оберфрезата
♦
♦
♦
♦
извиване на оберфрезата или заклещване под
налягане. Винаги използвайте подходящ тип
оберфреза за съответния материал на детайла
и вида срязване.
Не докосвайте детайла или острието веднага
след работа с инструмента. Те могат да станат
много горещи.
Внимавайте за скрити опасности преди рязане
на стени, подове и тавани, проверете за наличието на кабели и тръби.
Ножът ще продължи да се движи след освобождаване на превключвателя. Винаги изключвайте инструмента и изчаквайте напълното
спиране на ножа на оберфрезата, преди да
оставите инструмента.
♦
Дръжте електроинструмента за изолираните повърхности при извършване на операция, при която представката за рязане
може да засегне скрито окабеляване или
собствения кабел. Контакта с „жив“ кабел
може да зареди с ток металните части на електроинструмента, в резултат на което оператора
може да получи токов удар.
Използвайте скоби или друг практически
начин да застопорите и укрепите обработвания детайл към стабилна платформа. Ако
държите детайла с една ръка или е опрян в тялото ви, го прави нестабилно и може да доведе
до загуба на контрол.
Дръжте ръцете си извън зоната на рязане. Никога, при никакви обстоятелства не си
слагайте ръката под обработван детайл. Не
пъхайте пръстите или палеца си в близост до
въртящият се нож. Не стабилизирайте триона
чрез захващане на основата отдолу.
Поддържайте остриетата остри. Тъпите
или повредени остриета могат да причинят
♦
♦
♦
7
Внимателно свалете праха след работа с оберфрезата.
Използвайте само приспособления за оберфреза с диаметър на дръжката равен на размера на инсталираният в инструмента патронник.
Използвайте приспособления за оберфрезата,
подходящи само за обороти при ненатовареност на инструмента.
Никога не използвайте приспособления за
оберфреза с диаметър, който надвишава максималният определен в раздела за технически
данни диаметър.
Не използвайте инструмента в обърнато положение.
Не се опитвайте да използвате инструмента
в неподвижен режим.
Обърнете специално внимание при фрезоване, където боята вероятно е на оловна основа
или при фрезоване на някои дървени материали, където може да се стигне до образуването
на токсичен прах:
♦
Не позволявайте на деца или бременни
жени да влизат в работното помещение.
♦
Не яжте, пийте или пушете в работното
помещение.
♦
Безопасно изхвърлете праховите частици
и всички други остатъци.
Предназначението е описано в това ръководство с инструкции. Използването на аксесоар,
приспособление или изпълнението на каквато
и да е операция с този инструмент, различни
от препоръчаните в това ръководство, представлява риск от нараняване и/или повреда
на имущество.
Характеристики (фиг. A)
бе вкарано приспособление за оберфреза може да
причини повреда на патронника.
Показаният инструмент е MT143. Други инструменти са на разположение за употреба с тази глава на
инструмента. Вашият инструмент има всички или
някои от следните характеристики.
10. Глава на оберфрезата
11. Бутон за заключване на шпиндела
12. Заключващ бутон
13. Патронник
14. Чип дефлектор
15. Адаптер за извличане на прах
16. Права приставка за оберфреза
17. Приставка на оберфреза за окръгляване
Настройка на дълбочината на
маршрутизиране (фиг. В)
♦
Монтаж
Предупреждение! Преди сглобяване, извадете
батерията от инструмента.
♦
Монтаж на приспособление към
оберфреза (фиг. В)
♦
Предупреждение! Приспособленията за оберфрезата са остри, затова внимавайте, когато работите
с тях.
Забележка: Тази оберфреза не се препоръчва да
се използва с приспособления с повдигнат панел.
Тази оберфреза е оборудвана със заключване на
шпиндела, което прави смяната на приспособленията по-лесна. Заключете дръжката на шпиндела,
като натиснете заключващия бутон (11) на шпиндела, както е показано на фигура B и използвайте
предоставеният гаечен ключ, за да разхлабите (обратно на часовниковата стрелка) патронника (13).
♦
Дръжте заключващият бутон на шпиндела (11)
натиснат и въртете шпиндела, докато заключалката се захване напълно.
♦
Поставете оберфрезата надолу на гладка
и равна повърхност.
♦
Разхлабете патронника (13) като използвате
предоставеният гаечен ключ. Вкарайте дръжката на приспособлението на оберфрезата
в патронника (13).
♦
Когато монтирате приспособленията на оберфрезата, внимавайте да ги вкарате докрай
и после ги извадете до около 1,5 мм.
♦
Дръжте заключващият бутон на шпиндела (11)
натиснат и затегнете патронника (13) по посока
на часовниковата стрелка (не презатягайте)
с помощта на предоставеният гаечен ключ.
Забележка: Ако основата на оберфрезата е настроена на максимална дълбочина, гайката на
патронника не може да се затегне както трябва.
Винаги внимавайте, когато основата на оберфрезата е регулирана на максимална дълбочина да
завъртите няколко пъти назад (посока обратна на
часовниковата стрелка) преди да затегнете или
разхлабите приспособленията на оберфрезата.
Вижте “Настройка на дълбочината на оберфрезата” по-долу за регулиране на основата на оберфрезата.
Предупреждение! Никога не затягайте патронника
без вкарана оберфреза. Затягането на патронника
Дръжте заключващият бутон на шпиндела (11)
натиснат и въртете основата на оберфрезата.
♦
Въртенето на основата по посока на часовниковата стрелка ще увеличи дълбочината
на маршрутизиране.
♦
Въртенето на основата в посока обратна
на часовниковата стрелка ще намали дълбочината на маршрутизиране.
♦
Два пълни оборота на базата са равни на
около 2 милиметра в промяната на дълбочина.
След получаване на желаната дълбочина на
фрезоване, освободете бутона за заключване
на шпиндела (11).
Продължете да въртите основата, докато
вдлъбнатината под бутона за заключване на
шпиндела се изравни със следващия най-близък заключващ слот.
Поставяне на адаптер за прахоулавяне
(фиг. D)
Адаптера за прахоулавяне се използва за свързване на прахосмукачката или уреда за прахоулавяне
към инструмента. Улавянето на прах трябва да се
използва при рязане на дървесина
♦
Като държите главата на обрефрезата (10)
под лек ъгъл към адаптера за прахоулавяне
(15), защипете главата на оберфрезата (10)
към адаптера за прахоулавяне (15). Уверете
се, че вътрешната страна (18) на адаптера за
прахоулавяне (15) е вкарана между два крака
на чип дефлектора (14)
♦
Cвържете маркуча на прахосмукачката, като
го плъзнете в отвора на прахоуловителя.
Употреба
Предупреждение! Оставете инструмента да работи със собствената си скорост. Не претоварвайте.
Предупреждение! Не докосвайте детайла или
приспособлението на оберфрезата веднага след
работа с инструмента. Те могат да станат много
горещи. Работете внимателно. Винаги оставяйте
аксесоарите и обработваният детайл да се охладят
преди да работите с тях.
Забележка! Тази оберфреза не се препоръчва за
рязане на метали.
Забележка! Тази оберфреза не се препоръчва за
фрезоване с потапяне.
Включване и изключване
Забележка: Уверете се, че възвратния плъзгач за
напред (2) не е в заключена позиция.
♦
За да включите инструмента, натиснете заключващият бутон навътре (12) след това натиснете превключвателя за променливи обороти
(1). Инструментът винаги трябва да работи на
8
♦
♦
Допълнителни приспособления
пълни обороти.
Освободете заключващият бутон.
За изключване на инструмента, освободете
превключвателя за променливи обороти.
Работата на вашия инструмент зависи от използваните допълнителни приспособления. Приспособленията на Black & Decker и Piranha са създадени
по стандарти за високо качество с цел да повишат
ефективността на работа на вашия инструмент.
Чрез използването на тези допълнителни приспособления вие ще получите най-доброто от работата
с вашия инструмент.
Фрезоване (фиг. E)
♦
♦
♦
Уверете се, че материалът за рязане е закрепен и е достатъчно стабилен, за да държи
оберфрезата по време на работа.
Използвайте и двете си ръце на електрическият уред, за да контролирате оберфрезата
и винаги работете с оберфрезата на пълни
обороти.
Движете оберфрезата по посока, обратна на
часовниковата стрелка, когато срязвате външни ръбове. Движете по посока на часовниковата стрелка, когато режете вътрешни ръбове.
Технически данни
MTRT8
(14,4V) (H1)
Обороти без товар
Тегло
Съвети за оптимална употреба
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Когато работите върху външни ръбове, двжижете инструмента по посока, обратна на часовниковата стрелка (фиг. E). Когато работите
върху вътрешни ръбове, движете инструмента
по посока на часовниковата стрелка.
Използвайте спомагателни (сачмен лагер)
приспособления за оберфреза за профилно
рязане на ръбове.
Използвайте приспособления HSS с оберфрезата за мека дървесина.
Използвайте приспособления TCT с оберфрезата за твърда дървесина.
Не се препоръчва за рязане с потапяне.
Вижте таблицата по-долу за общите видове
приспособления за оберфреза.
мин-1 0-9000
MTRT8
(Mакс.) (H1)
0-9000
кг 1,3
1,5
Размер на патронника
инч 1/4
1/4
Размер на патронника
мм 6,35
6,35
мм 25,4
25,4
мм 25,4
25,4
Максимален диаметър
на приспособлението
на оберфрезата
Максимална дълбочина
на рязане
Ниво на звуково налягане в съответствие с EN 60745:
Звуково налягане (LpA) 78,3 dB(A), колебание (K) 3 dB(A),
Звукова мощност (LWA) 89 dB(A), колебание (K) 3 dB(A)
Общи стойности на вибрациите (триаксална векторна сума)
според EN 60745:
Приспособления за оберфреза (фиг. E)
Вибрации (ah) < 2,5 м/с2, колебание (K) 1,5 м/с2
Описание
Приложение
Гаранция
Право приспособление (1)
Вдлъбнатини и жлебове
Black & Decker е сигурна в качеството на своите
продукти и предлага изключителна гаранция. Тази
гаранция е само допълнение към вашите законови
права, а не ги определя. Гаранцията е валидна на
територията на страните членки на ЕС и на европейската свободна търговска зона.
Приспособление за изряз- Изрязване на ламинати
ване (2)
или масивно дърво, точно
профилиране с помощта на
шаблон
Приспособление за изрязва- Изрязване на жлеб на пране на жлеб (3)
ви или извити обработвани
детайли
Ако продукта на Black & Decker покаже дефект
поради лоши материали, недобра изработка или
несъответствие, до 24 от датата на закупуване,
Black & Decker гарантират за замяна на дефектните
части, поправка на продуктите, които са предмет
на износване или замяна на продуктите, за да се
гарантира минимално неудобство за клиента:
♦
Продуктът е използван за работа, професионално или за отдаване под наем;
♦
Изделието е подложено на неправилна употреба или небрежност;
♦
Изделието е понесло повреда от чужди предмети, вещества или злополуки;
♦
Направен е опит за поправка от хора, които не
са оторизирани агенти или сервизен персонал
на Black & Decker.
V-образно приспособление Изрязване на вдлъбнатиза изрязване на вдлъбна- ни, гравиране и скосяване
тини (4)
на ръб
Приспособление за сърце- Навълняване, гравиране
вина (5)
и декоративен ръб
Приспособление за фрезо- Декоративно оформяне на
ване на свод (6)
ръб
Приспособление за направа Декоративно оформяне на
на арабска арка (7)
ръб
Приспособление за окръгля- Окръгляане на ръбове
ване (8)
Приспособление „лястовича Скрепителни елементи тип
опашка“ (9)
„лястовича опашка“
Приспособление за скосен Скосени ръбове
ръб (10)
9
За да се възползвате от своята гаранция,
вие трябва да имате доказателство за
покупката, която да представите на търговеца
или сервизния агент. Можете да проверите
местонахождението на вашият най-близък
авторизиран сервиз, като се свържете с местния
офис на Black & Decker на адреса, посочен
в това ръководство. Отделно от това, на
нашия уеб сайт можете да намерите пълен
списък на агентите на Black & Decker, както
и информация за нашата следпродажбена
поддръжка и контакти, които са на разположене
на www.2helpU.com.
Моля, посетете нашият уебсайт
www.blackanddecker.co.uk, за да регистрирате
новият си продукт на Вlack & Decker и да
получавате новини за нови продукти
и специални оферти. Повече информация за
марката Black & Decker и нашите продукти е на
разположение на www.blackanddecker.co.uk.
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕС
МАШИННА ДИРЕКТИВА
MTRT8
Black & Decker дакларира, че тези продукти, описани под „технически данни“ са в съответствие с:
2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-17.
Tези продукти, също така, са съобразени с Директива 2004/108/EC и 2011/65/EU. За повече информация, моля, свържете със Stanley Europe на
следния адрес или се обърнете към задната страна
на ръководството.
Долуподписаният е отговорен за компилацията
на техническия файл и прави тази декларация от
името на Black & Decker.
Кевин Хюит
Vice-President
Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Великобритания
30/11/2012
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00201034 - 11-03-2013
10
Download PDF

advertising