KA330 | Black&Decker KA330 SANDER instruction manual

372000 - 67 EST
www.blackanddecker.eu
KA330E
Eesti keel
(originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
10
A
B
C
D
E
F
3
G
4
H
EESTI KEEL
Sihtotstarbeline kasutamine
Teie BLACK+DECKERi lihvija on mõeldud puu, metalli, plasti ja värvitud pindade lihvimiseks. See tööriist on mõeldud kasutamiseks üksnes lõpptarbijale.
Ohutuseeskirjad
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamisel
Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused ja
juhised. Kõigi juhiste täpne järgimine aitab
vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis
alles. Kõigis järgmistes hoiatustes toodud väljend
„elektritööriist“ viitab võrgutoitega (juhtmega) või
akutoitega (juhtmeta) elektritööriistale.
1. Tööpiirkonna ohutus
a. Veenduge, et tööala on puhas ja piisava
valgustusega. Korrast ära ja pimedad tööalad
võivad põhjustada õnnetusi.
b. Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike
vedelike, gaaside või tolmu läheduses.
Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad
süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektritööriistaga töötamise ajal eemal. Tähelepanu
hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke pistikut
mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud
elektritööriistade puhul adapterpistikut.
Muutmata kujul pistikud ja kontaktid vähendavad
elektrilöögi ohtu.
b. Vältige maandatud pindade puudutamist
(nt torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid).
Elektrilöögi oht tõuseb, kui keha on maandatud.
c. Elektritööriistad ei tohi sattuda vihma ega
niiskuse kätte. Elektritööriista sattunud vesi
suurendab elektrilöögi ohtu.
d. Ärge kahjustage toitejuhet. Ärge kunagi kasutage seadme toitejuhet selle kandmiseks,
tõmbamiseks või pistiku eemaldamiseks
seinakontaktist. Kaitske juhet kuumuse,
õli, teravate nurkade ja liikuvate osade eest.
Kahjustatud või sassis juhtmed suurendavad
elektrilöögi ohtu.
e. Kui töötate elektritööriistaga välitingimustes, kasutage õues kasutamiseks sobivat
pikendusjuhet. Välistöödeks sobivate kaablite
kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
f.
Kui elektritööriista niisketes tingimustes
kasutamine on vältimatu, kasutage lekkevoolukaitset. Lekkevoolukaitsme kasutamine
vähendab elektrilöögi ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige, mida teete ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsimuse korral või
alkoholi, narkootikumide või arstimite mõju
all olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal
tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite saada
raskeid kehavigastusi.
b. Kandke isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid, nagu
tolmumask, libisemiskindlad jalanõud, kiiver
või kõrvakaitsevahendid, vähendavad õigetes
tingimustes kasutades isikuvigastusi.
c. Vältige seadme ootamatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku ja/
või aku külge ühendamist on käivituslüliti
väljalülitatud asendis. Kandes tööriista, sõrm
lülitil, või ühendades vooluvõrku tööriista, mille
lüliti on tööasendis, kutsute esile õnnetusi.
d. Eemaldage enne elektritööriista sisselülitamist reguleerimis- ja mutrivõtmed. Tööriista
pöörleva osa külge jäetud mutrivõti või mõni
muu võti võib tekitada kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Säilitage pidevalt korralik
toetuspind ja tasakaal. See tagab parema
kontrolli tööriista üle ettearvamatutes situatsioonides.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke
juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest
osadest. Laiad riided, ehted või pikad juuksed
võivad jääda liikuvate osade vahele.
g. Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusliidesed ja kogumisseadmed, veenduge, et
need on ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadme kasutamine võib vähendada tolmuga seotud ohte.
4. Elektritööriista kasutamine ja hooldus
a. Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage
konkreetseks otstarbeks sobivat elektritööriista. Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis on tööks ette nähtud.
b. Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei
saa lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab
remonti.
c. Eemaldage pistik vooluallika küljest ja/
või akupakk akutööriista küljest, enne
kui hakkate tegema muudatusi, vahetama
5
EESTI KEEL
lisatarvikuid, või tööriistu hoiule panema.
Need ennetavad ohutusmeetmed vähendavad
tööriista juhusliku käivitumise ohtu.
d. Hoidke pikemaks ajaks seisma jäänud
elektritööriistu lastele kättesaamatus kohas.
Ärge lubage tööriista kasutada inimestel,
kes pole saanud vastavat väljaõpet või pole
lugenud neid juhiseid. Oskamatutes kätes
võivad elektritööriistad olla väga ohtlikud.
e. Elektritööriistu tuleb hoida heas seisukorras. Kontrollige, et liikuvad osad pole
paindes, osad purunenud või tekkinud muud
seisundid, mis võivad tööriistaga töötamist
mõjutada. Kahjustuste korral laske tööriista
enne edasist kasutamist remontida. Tööriistade halb hooldamine põhjustab palju õnnetusi.
f. Hoidke lõiketööriistad teravad ja puhtad. Õigesti hooldatud, teravate servadega lõikeriistad
kiiluvad väiksema tõenäosusega kinni ja neid on
lihtsam juhtida.
g. Kasutage tööriista, lisatarvikuid, varuosi
jms vastavalt neile juhistele ning arvestage
töötingimuste ja tehtava töö iseloomuga.
Tööriista kasutamine mittesihtotstarbeliselt võib
lõppeda raskete tagajärgedega.
Hoiatus! Kokkupuude lihvimisel tekkiva
tolmuga või selle sissehingamine võib
ohustada seadme kasutajat ja võimalikke
kõrvalseisjaid.
Kandke tolmumaski, mis on mõeldud kaitseks tolmu ja aurude eest; veenduge, et
tööalale sisenevad isikud on samuti kaitstud.
♦
♦
♦
Eemaldage pärast lihvimist põhjalikult tolm.
Võimaliku pliisisaldusega värvi ning toksilist
tolmu tekitada võivate puitusid ja metalle lihvides
olge eriti ettevaatlik.
♦
Ärge lubage tööpiirkonda lapsi ega rasedaid
naisi.
♦
Ärge sööge, jooge ega suitsetage tööpiirkonnas.
♦
Eemaldage ohutult kõik tolmuosakesed ja
muu praht.
See tööriist ei ole mõeldud kasutamiseks
inimestele (sh lastele), kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või
kelle kogemused ja teadmised on piiratud, välja
arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav
isik teostab järelevalvet ning annab seadme
kasutamise kohta juhiseid. Lapsi tuleb jälgida,
et nad ei mängiks seadmega.
Sihtotstarvet on kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis. Selles kasutusjuhendis kirjeldamata
lisatarvikute ja -varustuse kasutamine ning tegevuste teostamine võib tekitada isikuvigastuse
ja/või varalise kahju ohu.
5. Hooldus
a. Laske tööriista regulaarselt hooldada kvalifi tseeritud remonditöökojas ja kasutage
ainult originaalvaruosi. Nii tagate tööriista
ohutuse.
♦
Täiendavad hoiatused elektritööriistade
kasutamisel
Kõrvaliste isikute ohutus
♦
Hoiatus! Täiendavad ohutusnõuded lihvijatele
♦
♦
6
Hoidke tööriista isoleeritud haardepindadest, kui sooritate ülesandeid, kus lõiketarvik võib kokku puutuda peidetud kaablitega.
Pinge all oleva juhtme lõikamine võib pingestada
elektritööriista metallist osad ning anda kasutajale elektrilöögi
Kasutage klambreid või muid praktilisi
vahendeid töödeldava pinna kinnitamiseks
stabiilse platvormi külge. Kui hoiate töödetaili
käes või keha vastas, on see ebastabiilne ja võib
põhjustada tööriista üle kontrolli kaotamist.
♦
See seade pole mõeldud kasutamiseks isikutele
(k.a lapsed), kellel on vähenenud füüsiline, sensoorne või vaimne võimekus, kellel puuduvad
vastavad teadmised ja kogemused, v.a juhul,
kui nende ohutuse eest vastutav isik on andnud
neile seadme ohutuks kasutamiseks juhiseid ja
teostab järelevalvet.
Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
Muud riskid.
Tööriista kasutamisel, mis pole lisatud kaasasolevatesse hoiatustesse, võivad kaasneda täiendavad
riskid. Need ohud võivad tekkida väärkasutamisest,
pikemaajalisest kasutamisest jne.
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele ja
ohutusseadmete kasutamisel ei õnnestu teatavaid
riske vältida. Nendeks on muu hulgas:
♦ Pöörleva/liikuva osa puudutamisest tekitatud vigastused.
♦ Osade, lõiketerade või tarvikute vahetamisest tekitatud vigastused.
EESTI KEEL
♦
♦
♦
Tööriista pikaaegsest kasutamisest tekkinud vigastused. Kasutades tööriistu pikema
aja vältel, tehke regulaarselt pause.
Kuulmiskadu.
Tööriista kasutamisel tekkiva tolmu sissehingamisest põhjustatud terviseohud (nt
puidutööd, eriti tamme, pöögi ja MDF-i korral.)
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis
märgitud vibratsioonitaseme väärtus on mõõdetud
kooskõlas standardis EN 60745 näidatud standardse
katsemeetodiga ja seda võib kasutada ühe tööriista
võrdlemiseks teisega. Deklareeritud vibratsioonitaseme väärtust võib kasutada kokkupuute esmaseks
hinnanguks.
Hoiatus. Vibratsioonitaseme väärtus võib elektritööriista tegelikul kasutamisel olenevalt viisist
erineda deklareeritud väärtusest. Vibratsioonitase
võib tõusta kõrgemale näidatud tasemest.
Hinnates vibratsioonitaset, et määrata direktiiviga
2002/44/EÜ nõutavaid isikukaitse ohutusmeetmeid
tööalaselt sageli elektritööriistukasutavatele isikutele, tuleks hinnata tegelikke kasutustingimusi ja
tööriista kasutamise laadi, sealhulgas kõiki töötsükli
osi, näiteks tööriista väljalülitamise aegu ning selle
vabakäigul töötamise aegu.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks
peab kasutaja selle kasutamisõpetuse läbi
lugema.
Elektriohutus
See tööriist on kahekordselt isoleeritud
ning maanduskaablit ei ole vaja. Kontrollige alati, et toitevool vastab andmesildil
toodud pingele.
♦
Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb lasta
see ohutuse tagamiseks tootjal või volitatud
BLACK+DECKERi hoolduskeskusel välja vahetada.
Pikendusjuhtme kasutamine
♦ Kasutage alati heakskiidetud pikendusjuhet, mis
sobib selle tööriista sisendvõimsusega (vaadake
tehnilist informatsiooni). Enne pikendusjuhtme
kasutamist veenduge, et sellel ei ole kahjustusi
ega kulumise ja amortiseerumise märke. Kui
pikendusjuhe on saanud kahjustada või on
vigane, asendage see. Kasutades kaablirulli,
kerige see alati täielikult lahti. Pikendusjuhtme
kasutamine, mis ei vasta tööriista sisendvõimsusele, on saanud kahjustada või on vigane,
võib põhjustada tule- ja elektrilöögiohtu.
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või osa neist.
1. Käivituslüliti
2. Tolmukogumisanum
3. Tolmukogumisanuma lukk
4. Lihvtald
5. Paberiklambri hoob
6. Kiiruse regulaator
Kokkupanek
Hoiatus. Enne kokkupanekut veenduge, et tööriist
on välja lülitatud ja toitekaabel seinakontaktist
eemaldatud.
Lihvimislehtede paigaldamine (joonised A, B–D)
Hoiatus. Ärge kunagi kasutage seadet, kui pole
paigaldatud lihvimislehte või lisatarvikut.
Märkus. Parimate tulemuste saamiseks kasutage
alati perforeeritud liivapaberit. Kui teie liivapaber
pole perforeeritud, siis tolmukogumisanum ei tööta.
Lihvimislehtede paigaldamine nailonkinnitustega
(joonis A)
♦
♦
Veenduge, et tööriist on välja lülitatud ja toitekaabel seinast eemaldatud.
ajutage lihvimisleht tugevalt ja ühtlaselt lihvimistallale (4), tagades, et lehes olevad augud
on kohakuti tallas olevate aukudega.
Tavaliste lihvimislehtede paigaldamine (joonised
B–D)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Veenduge, et tööriist on välja lülitatud ja toitekaabel seinast eemaldatud.
Pehmendage lihvimislehte, hõõrudes selle
mitteabrasiivset pinda vastu tööpinna serva.
Suruge paberiklambrite hoobasid (5) ülespoole,
et neid hoiusoontest vabastada, ja avage paberikinnitusklambrid, vajutades neid alla (joonis B).
Suruge lihvimisleht vastu lihvimistalda (4), nii et
lehes olevad augud on kohakuti tallas olevate
aukudega (joonis C).
Sisestage lihvimislehe serv eesmisse paberiklambrisse (joonis D).
Suruge eesmine paberiklambri hoob (5) alla ning
lükake hoiusoonde.
Hoidke lehte kergelt pinges ning sisestage lehe
tagumine serv tagumisse paberiklambrisse.
7
EESTI KEEL
♦
Suruge tagumise paberiklambri hoob (5) alla ja
lükake hoiusoonde.
To l m u k o g u m i s a n u m a p a i g a l d a m i n e j a
eemaldamine (joonised E, F)
♦
Keerake tolmukogumisanuma lukku (3) vastupäeva.
♦ Libistage tolmukogumisanum (2) ettevaatlikult
välja.
♦ Tõstke filter (7) välja ja tühjendage tolmukogumisanum. Filtri kaanele võib kergelt koputada,
et eemaldada selle külge kleepunud osakesed,
samuti võib seda pehme harjaga harjata.
♦ Sisestage filter (7) tolmukogumisanumasse (2).
♦ Libistage tolmukogumisanum (2) tööriista sisse.
♦ Lukustage tolmukogumisanum (3) paigale,
keerates tolmukogumisanuma lukku päripäeva.
Märkus. Vaadake tolmukogumisanum (2) regulaarsete intervallide järel üle.
Tühjendage tolmukogumisanumat sageli, et tagada
tööriista parim jõudlus.
Kasutamine
Hoiatus. Võimaldage tööriistal töötada oma tempoga. Ärge koormake üle.
Kiirusregulaator
Kiirusregulaator võimaldab kohandada tööriista
kiirust töödeldava materjaliga.
♦ Keerake juhtnupp (6) soovitud asendisse. Kasutage suurt kiirust puidu, keskmist kiirust vineeri
ja sünteetika ning madalat kiirust akrüülklaasi,
mitte-raudmetallide ning värvide eemaldamise
puhul.
Sisse- ja väljalülitamine (joonis G)
♦
♦
Tööriista väljalülitamiseks lükake sisse-/väljalülitamisnupu (1) esimest osa I.
Tööriista väljalülitamiseks lükake sisse-/väljalülitamisnupu (1) tagumist osa O.
Näpunäiteid optimaalseks kasutamiseks
(joonis H)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
8
Hoidke tööriista alati mõlema käega.
Ärge suruge tööriista liiga kõvasti.
Kontrollige regulaarselt lihvimislehe seisukorda.
Vajadusel vahetage see välja.
Lihvige alati piki puidusüüd.
Lihvides uut värvikihti enne uue kihi pealekandmist, kasutage eriti peent liivapaberit.
Väga ebaühtlastel pindadel või värvikihte eemaldades alustage jämedama liivapaberiga.
Muude pindade lihvimist alustage keskmise
♦
liivapaberiga. Mõlematel juhtudel kasutage
viimistlemiseks peenet liivapaberit.
Consult your retailer for more information on
available accessories.
Tarvikud
Tööriista jõudlus oleneb kasutatavast tarvikust.
BLACK+DECKERi ja Piranha lisatarvikud on loodud
vastama kõrgetele standarditele ning täiustama teie
tööriista kasutamist. Nende tarvikute kasutamisel
saate oma tööriista maksimaalselt ära kasutada.
Per foreeritud liivapaberit saate osta
BLACK+DECKERi edasimüüjatelt.
80G – 5-lehelised pakid tootekoodiga X31517-XJ
120G – 5-lehelised pakid tootekoodiga X31522-XJ
240G – 5-lehelised pakid tootekoodiga X31527-XJ
Hooldamine
Teie tööriist on loodud pikaajaliseks kasutamiseks
minimaalse hoolduse juures. Et tööriist teid pikka
aega korralikult teeniks, tuleb seda nõuetekohaselt
hooldada ja korrapäraselt puhastada.
Hoiatus. Lülitage tööriist enne hooldustööde alustamist välja ja eraldage see vooluvõrgust.
♦ Puhastage oma tööriista ventilatsiooniavasid
regulaarselt pehme harja või kuiva lapiga.
♦ Puhastage korrapäraselt mootori korpust niiske
riidelapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ega
lahustipõhiseid puhastusvahendeid.
To i t e p i s t i k u v ä l j a v a h e t a m i n e ( a i n u l t
Ühendkuningriik ja Iirimaa)
Kui vaja on paigaldada uus toitepistik:
♦ Visake vana pistik ohutult minema.
♦ Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
♦ Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
Hoiatus. Maandusklemmiga ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 5 A.
Keskkonnakaitse
Lahuskogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui teie BLACK+DECKERi toode vajab väljavahetamist või kui teil pole seda enam tarvis, ärge visake
seda olmejäätmete hulka. Viige toode vastavasse
kogumispunkti.
EESTI KEEL
Kasutatud toodete ja pakendite lahuskogumine võimaldab materjalid ringlusesse
suunata ja uuesti kasutusele võtta. Kasutatud materjalide taaskasutamine aitab
vältida keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad ette näha elektroonikaromude lahuskogumist majapidamistest kas
jäätmejaamadesse või jaemüüja poolt, kellelt ostate
uue toote.
B L AC K+ D E C K E R p a k u b v õ i m a l u s t
BLACK+DECKERi toodete tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast kasutusea lõppu. Selle teenuse
kasutamiseks viige toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda BLACK+DECKERi kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist. Teine võimalus on otsida võrgust aadressilt
www.2helpU.com loend BLACK+DECKERi volitatud
remonditeenuse pakkujatest ja üksikasjalikud andmed meie müügijärgse teenuse ja kontaktide kohta.
Tehnilised andmed
Sisendpinge
Sisendvõimsus
Vibratsioon (koormuseta)
Viirang (koormuseta)
Lihvtalla pind
Mass
VAC
W
min-1
min-1
mm
kg
KA330E
(Tüüp 1)
230
270
10 000–26 000
5000–13 000
90×187
1,8
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
KA330E
BLACK+DECKER kinnitab, et tehniliste andmetes
kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-4
Samuti vastavad tooted direktiivile 2014/30/EÜ ja
2011/65/EÜ. Lisateabe saamiseks võtke ühendust
BLACK+DECKERiga järgmisel aadressil või vaadake kasutusjuhendi tagaküljel olevat teavet.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni kokkupaneku eest ja kinnitab seda
BLACK+DECKERi nimel.
R.Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe, 210 Bath Road,
Slough,
Berkshire, SL1 3YD, United Kingdom
05/08/2014
Ärge unustage oma toodet registreerida!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Registreerige oma toode veebis aadressil www.blackanddecker.co.uk/productregistration või saatke oma nimi,
perekonnanimi ja tootekood oma riigi BLACK+DECKERi
esindusse.
LpA (helirõhk) 83,5 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
LpA (helivõimsus) 94,5 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa)
mõõdetud vastavalt standardile EN 60745.
Vibratsiooni emissiooniväärtus (ah) 7,2 m/s2, määramatus (K)
1,5 m/s2
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша шлифовальная машина BLACK+DECKER
предназначена для шлифования деревянных,
металлических, пластиковых и окрашенных
поверхностей. Данный инструмент предназначен только для использования в домашних
условиях.
b.
Инструкции по технике безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите
все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже
правил безопасности и инструкций
может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/
или получению тяжелой травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для
их дальнейшего использования. Термин
«Электроинструмент» во всех приведенных
ниже указаниях относится к Вашему сетевому
(с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение. Плохое
освещение или беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному случаю.
b. Не используйте электроинструменты,
если есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
В процессе работы электроинструмент
создает искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c. Во время работы с электроинструментом
не подпускайте близко детей или посторонних лиц. Отвлечение внимания может
вызвать у Вас потерю контроля над рабочим
процессом.
2. Электробезопасность
a. В и л к а к а б е л я э л е к т р о и н с т ру м е н т а
должна соответствовать штепсельной
розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не
используйте соединительные штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод зазем10
c.
d.
e.
f.
ления. Использование оригинальной вилки
кабеля и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск поражения электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под
дождем или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент увеличивает риск
поражения электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания его вилки из
штепсельной розетки. Не подвергайте
электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ;
держите его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим
током.
При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим
током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный
устройством защитного отк лючения
(УЗО). Использование УЗО снижает риск
поражения электрическим током.
3. Личная безопасность
a. При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали, а также
находясь под действием алкоголя или
понижающих реакцию лекарственных
препаратов и других средств. Малейшая
неосторожность при работе с электроинструментами может привести к серьезной
травме.
b. При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте
РУССКИЙ ЯЗЫК
защитные очки. Своевременное использование защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема или
противошумовых наушников, значительно
снизит риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного запуска. Перед тем, как подключить электроинструмент к сети и/или аккумулятору,
поднять или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится в положении
«выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель которого
установлен в положение «включено», это
может привести к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента
снимите с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный или гаечный ключ, оставленный закрепленным на
вращающейся части электроинструмента,
может стать причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда сохраняйте равновесие и устойчивую позу.
Это позволит Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжен устройством сбора и удаления пыли, убедитесь,
что данное устройство подк лючено
и используется надлежащим образом.
Использование устройства пылеудаления
значительно снижает риск возникновения
несчастного случая, связанного с запыленностью рабочего пространства.
b. Не используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения. Электроинструмент с неисправным
выключателем представляет опасность
и подлежит ремонту.
c. Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой
принадлежностей или при хранении
электроинструмента. Такие меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
d. Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не знакомым
с электроинструментом или данными
инструкциями, работать с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках неопытных
пользователей.
e. Рег улярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность
деталей и любых других элементов
электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он
не будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных случаев являются
следствием недостаточного технического
ухода за электроинструментом.
f. Следите за остротой заточки и чистотой
реж ущих прина д лежностей. Прина длежности с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают работу
менее утомительной.
g. Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих
условий и характера будущей работы.
Использование электроинструмента не по
назначению может создать опасную ситуацию.
4. Использование электроинструментов
и технический уход
a. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
5. Техническое обслуживание
a. Ремонт Вашего электроинструмента должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
c.
d.
e.
f.
g.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
Внимание! Дополнительные меры безопасности при работе шлифовальными
машинами
♦
♦
Держите инструмент за изолированные
ручки при выполнении операций, во время которых режущий инструмент может
соприкасаться со скрытой проводкой.
Контакт режущей принадлежности с находящимся под напряжением проводом делает
не покрытые изоляцией металлические
части электроинструмента «живыми», что
создает опасность поражения оператора
электрическим током
Используйте струбцины или другие приспособления для фиксации обрабатываемой детали, устанавливая их только на
неподвижной поверхности. Если держать
обрабатываемую деталь руками или с упором в собственное тело, то можно потерять
контроль над инструментом или обрабатываемой деталью.
Внимание! Контакт с пылью или вдыхание пыли, возникающей в ходе шлифовальных работ, может представлять
опасность для здоровья оператора
и окружающих лиц. Надевайте респиратор, специально разработанный для
защиты от пыли и паров, и следите, чтобы лица, находящиеся в рабочей зоне,
также были обеспечены средствами
индивидуальной защиты.
♦
♦
♦
12
После окончания работы тщательно убирайте всю образовавшуюся пыль.
Соблюдайте особую осторожность при удалении краски, которая может иметь свинцовую основу, или при шлифовании некоторых
сортов дерева или металла, которые могут
быть источником токсичной пыли:
♦
Не позволяйте детям или беременным
женщинам находиться в рабочей зоне.
♦
Не принимайте пищу, не пейте и не курите в рабочей зоне.
♦
Удаляйте частицы пыли и прочие отходы
безопасным для окружающей среды
способом.
Данный инструмент не может использоваться людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии необходимого опыта или навыка, за исключением,
если они выполняют работу под присмотром
♦
или получили инструкции относительно
работы с этим инструментом от лица, отвечающего за их безопасность. Не позволяйте
детям играть с инструментом.
Назначение инструмента описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Использование любых принадлежностей
или приспособлений, а также выполнение
данным инструментом любых видов работ,
не рекомендованных данным руководством
по эксплуатации, может привести к несчастному случаю и/или повреждению личного
имущества.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Данный инструмент не может использоваться людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии необходимого опыта или навыка, за исключением,
если они выполняют работу под присмотром
или получили инструкции относительно
работы с этим инструментом от лица, отвечающего за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с инструментом.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно
возникновение дополнительных остаточных
рисков, которые не вошли в описанные здесь
правила техники безопасности. Эти риски могут
возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены
деталей инструмента, ножей или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента. При использовании инструмента в течение продолжительного
периода времени делайте регулярные
перерывы в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли в процессе работы с инструментом
(например, при обработке древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП).
РУССКИЙ ЯЗЫК
Вибрация
входной мощности данного инструмента
(см. раздел «Технические характеристики»).
Перед использованием проверьте удлинительный кабель на наличие признаков
повреждения, старения и износа. В случае
обнаружения повреждений удлинительный
кабель подлежит замене. При использовании кабельного барабана, всегда полностью
разматывайте кабель. Использование удлинительного кабеля, не подходящего для
входной мощности инструмента или имеющего повреждения или дефекты, может послужить причиной возгорания и поражения
электрическим током.
Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным методом определения
вибрационного воздействия согласно EN60745
и могут использоваться при сравнении характеристик различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут также
использоваться для предварительной оценки
величины вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом
зависят от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных
значений. Уровень вибрации может превышать
заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия
для определения необходимых защитных мер
(2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание действительные
условия использования электроинструмента,
учитывая все составляющие рабочего цикла,
в том числе, время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, время, когда он работает без нагрузки, а также время его запуска
и отключения.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
Электробезопасность
Данный инструмент защищен двойной
изоляцией, что исключает потребность
в заземляющем проводе. Следите за
напряжением электрической сети, оно
должно соответствовать величине, обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
♦
Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе
или в авторизованном сервисном центре
BLACK+DECKER.
Использование удлинительного кабеля
♦ Всегда используйте удлинительные кабели
установленного образца, соответствующие
Составные части
Ваш инструмент может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных
частей:
1. Пусковой выключатель
2. Пылесборник
3. Запор пылесборника
4. Шлифовальная подошва
5. Клипсовые зажимы для шлифовальной
бумаги
6. Поворотный переключатель скорости вращения электродвигателя
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь,
что инструмент выключен и отсоединен от
электросети.
Крепление шлифовальной бумаги (Рис. А
и В-D)
Внимание! Никогда не используйте инструмент
без шлифовальной бумаги или насадок.
Примечание: Для достижения наилучших результатов всегда используйте перфорированную шлифовальную бумагу. При использовании
не перфорированной шлифовальной бумаги
пылесборник работать не будет.
Крепление самоклеющейся шлифовальной
бумаги (Рис. А)
♦
♦
Убедитесь, что электроинструмент выключен и отсоединен от электросети.
Крепко и равномерно прижмите шлифовальную бумагу к шлифовальной подошве
(4) таким образом, чтобы отверстия в листе
совместились с отверстиями в подошве.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
(6) в нужное положение. Используйте высокую скорость для обработки древесины,
среднюю скорость для обработки и фанеры
и синтетических материалов и низкую скорость для обработки акриловых пластиков,
цветных металлов, а также для удаления
краски.
Крепление обычной шлифовальной бумаги
(Рис. В-D)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Убедитесь, что электроинструмент выключен и отсоединен от электросети.
Разомните шлифовальную бумагу, протянув
ее обратной стороной об угол заготовки.
Приподнимите клипсовые зажимы для бумаги (5), освобождая их из удерживающих
гнезд, затем путем нажатия раскройте зажимы (Рис. B).
Прижмите шлифовальную бумагу к шлифовальной подошве (4), следя за тем, чтобы
отверстия на бумаге совместились с отверстиями на подошве (Рис. С).
Вставьте край шлифовальной бумаги под
зажим, как показано на рисунке (Рис. D).
Нажмите на передний зажим (5), устанавливая его в удерживающем гнезде.
Натянув шлифовальную бумагу, вставьте
другой ее край под задний зажим.
Нажмите на задний зажим (5), устанавливая
его в удерживающем гнезде.
Установка и снятие пылесборника (Рис. Е и F)
♦
Поверните запор пылесборника (3) против
часовой стрелки.
♦ Аккуратно выдвиньте наружу пылесборник
(2).
♦ Извлеките фильтр (7) и опорожните содержимое пылесборника. Осторожно постучите
по крышке фильтра, чтобы извлечь все застрявшие частицы, или прочистите фильтр
мягкой сухой кистью.
♦ Вставьте фильтр (7) в пылесборник (2).
♦ Вдвиньте пылесборник (2) в инструмент.
♦ Зафиксируйте пылесборник (2) на месте,
повернув запор в направлении по часовой
стрелке.
Примечание: Регулярно проверяйте уровень
наполненности пылесборника (2).
Для поддержания эффективности работы инструмента регулярно опорожняйте содержимое
пылесборника (2).
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс.
Избегайте перегрузки инструмента.
Регулировка скорости
Поворотный переключатель скорости вращения
электродвигателя позволит отрегулировать
скорость в соответствии с материалом обрабатываемой поверхности.
♦ Установите поворотный переключатель
14
Включение и выключение (Рис. G)
♦
♦
Чтобы включить инструмент, нажмите на
переднюю половину клавиши пускового
выключателя (1) с маркировкой «I».
Чтобы выключить инструмент, нажмите на
заднюю половину клавиши пускового выключателя (1) с маркировкой «0».
Рекомендации по
использованию (Рис. Н)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
оптимальному
Всегда удерживайте инструмент обеими
руками.
Не на дав ливайте с лишком с ильно на
электроинструмент.
Регулярно проверяйте состояние шлифовальной бумаги. При необходимости замените.
Шлифуйте всегда вдоль волокон древесины.
Используйте мелкозернистую наждачную
бумагу при шлифовании свежеокрашенной
поверхности перед нанесением нового слоя
краски.
На неровных, шероховатых поверхностях,
а также для удаления толстых слоев старых
лакокрасочных покрытий предварительно
используйте обдирочную (крупнозернистую) шлифовальную бумагу. На прочих
поверхностях предварительно используйте
получистовую (средней зернистости) шлифовальную бумагу. В обоих случаях при
последующем шлифовании перейдите на
чистовую (мелкозернистую) шлифовальную
бумагу, чтобы получить ровную, гладкую
поверхность.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Дополнительные принадлежности
Пр о и з в о д и те л ьн о с т ь Ваш ег о элек тр оин струмента напрямую зависит от используемых принадлежностей. Принадлежности
BLACK+DECKER и Piranha изготовлены в соответствии с самыми высокими стандартами
качества и способны увеличить производительность Вашего электроинструмента. Используя
РУССКИЙ ЯЗЫК
эти принадлежности, Вы достигнете наилучших
результатов в работе.
Наборы перфорированной шлифовальной бумаги можно приобрести у продавца
BLACK+DECKER.
Для 80G – Набор из 5 листов шлифовальной
бумаги, номер партии X31517-XJ
Для 120G – Набор из 5 листов шлифовальной
бумаги, номер партии X31522-XJ
Для 240G – Набор из 5 листов шлифовальной
бумаги, номер партии X31527-XJ
Техническое обслуживание
Ваш инструмент рассчитан на работу в течение
продолжительного времени при минимальном
техническом обслу живании. Срок слу жбы
и надежность инструмента увеличивается при
правильном уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед любыми видами работ по техническому обслуживанию выключайте инструмент и отключайте его от источника питания.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия Вашего инструмента мягкой щеткой
или сухой тканью.
♦ Рег улярно очищайте корпус двигателя
влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие
средства на основе растворителей.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент BLACK+DECKER или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
BLACK+DECKER. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
BLACK+DECKER по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
BLACK+DECKER и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com
Технические характеристики
KA330E
(Тип 1)
Напряжение
питания
В перем. тока
Потребляемая
мощность
Вт
Частота колебаний
(без нагрузки)
к/мин.
Частота движения эксцентрика
(без нагрузки)
д/мин.
Размер шлифовальной
подошвы
мм
Вес
кг
230
270
10,000 - 26,000
5,000 - 13,000
90 x 187
1,8
LpA (звуковое давление) 83,5 дБ(А), Погрешность (K)
3 дБ(А)
LwA (акустическая мощность) 94,5 дБ(А), Погрешность
(K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем
осям), измеренных в соответствии со стандартом
EN 60745:
Вибрационное воздействие (ah) 7,2 м/с2, погрешность
(K) 1,5 м/с2
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма BLACK+DECKER обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
KA330E
BLACK+DECKER заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4
Эта продукция соответствует дирек тивам
2014/30/EU и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь в BLACK+DECKER
по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.
Нижеподпис авшееся лицо полнос тью отвечает за соответствие технических данных
и делает это заявление от имени фирмы
BLACK+DECKER.
R.Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe, 210 Bath Road,
Slough,
Berkshire, SL1 3YD, United Kingdom
05/08/2014
zst00245679 - 29-08-2014
16
EESTI KEEL
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
E16778
20
19
15
Partial support - Only parts shown available
Nur die aufgefuerten teile sind lieferbar
Reparation partielle - Seules les pieces indiquees sont disponibles
Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate
Solo estan disponibles las peizas listadas
So se encontram disponiveis as pecas listadas
Gedeeltelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen
zijn beschikbaar
3
13
4
www.2helpU.com
32
31
KA330
12
7
8
01 - 11 - 12
9
30
TYPE
1
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising