KA330 | Black&Decker KA330 SANDER instruction manual

371000 - 43 LV
www.blackanddecker.eu
KA330E
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
10
A
B
C
D
E
F
3
G
4
H
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Šī BLACK+DECKER slīpmašīna ir paredzēta
koksnes, metāla, plastmasas un krāsotu virsmu
slīpēšanai. Šis instruments ir paredzēts tikai personīgai lietošanai.
Drošības norādījumi
Vispārīgi elektroinstrumenta drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Izlasiet visus drošības
brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek
ievēroti turpmāk redzamie brīdinājumi un
norādījumi, var gūt elektriskās strāvas
triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt
smagus ievainojumus.
Saglabājiet visus brīdinājumus un norādījumus
turpmākām uzziņām. Termins „elektroinstruments”
visos turpmākajos brīdinājumos attiecas uz elektroinstrumentu (ar vadu), ko darbina ar elektrības
palīdzību, vai ar akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez vada).
1. Darba zonas drošība
a. Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi
apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā
darba zonā var rasties negadījumi.
b. Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles,
kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu
tvaikus.
c. Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet
tuvumā atrasties bērniem un nepiederošām
personām. Novēršot uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār instrumentu.
2. Elektrodrošība
a. Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst
kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot. Iezemētiem elektroinstrumentiem nedrīkst izmantot pārejas
kontaktdakšas. Nepārveidotas kontaktdakšas
un piemērotas kontaktligzdas rada mazāku
elektriskās strāvas trieciena risku.
b. Nepieskarieties iezemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un
ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir iezemēts,
pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
c. Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut lietus
vai mitru laika apstākļu iedarbībai. Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens, palielinās elektriskās
strāvas trieciena risks.
d. Lietojiet vadu pareizi. Nekad nepārnēsājiet,
nevelciet vai neatvienojiet elektroinstrumen-
tu no kontaktligzdas, turot to aiz vada. Netuviniet vadu karstuma avotiem, eļļai, asām
šķautnēm vai kustīgām detaļām. Ja vads ir
bojāts vai sapinies, pastāv lielāks elektriskās
strāvas trieciena risks.
e. Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma vadu,
kas paredzēts lietošanai ārpus telpām.
Izmantojot vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
f. Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu ar
noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās elektriskās
strāvas trieciena risks.
3. Personīgā drošība
a. Elektroinstrumenta lietošanas laikā esat
uzmanīgs, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties
saprātīgi. Nelietojiet elektroinstrumentu,
ja esat noguris vai atrodaties narkotiku,
alkohola vai medikamentu ietekmē. Pat
viens mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus ievainojumus.
b. Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos
apstākļos lietojot aizsargaprīkojumu, piemēram,
putekļu masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli,
aizsargķiveri vai ausu aizsargus, ir mazāks risks
gūt ievainojumus.
c. Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms
instrumenta pievienošanas kontaktligzdai
un/vai akumulatora pievienošanas, instrumenta pacelšanas vai pārnēsāšanas
pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā.
Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat
elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var rasties
negadījumi.
d. Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas noņemiet no tā visas regulēšanas atslēgas
vai uzgriežņatslēgas. Ja elektroinstrumenta
rotējošajai daļai ir piestiprināta uzgriežņatslēga
vai regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
e. Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr cieši
stāviet uz piemērota atbalsta un saglabājiet
līdzsvaru. Tādējādi neparedzētās situācijās
daudz labāk varat saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
f. Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un cimdus kustīgām
5
LATVIEŠU
detaļām. Brīvs apģērbs, rotaslietas vai gari mati
var ieķerties kustīgajās detaļās.
g. Ja instrumentam ir paredzēts pievienot putekļu atsūkšanas un savākšanas ierīces, tās
jāpievieno un jālieto pareizi. Lietojot putekļu
savācēju, iespējams mazināt putekļu kaitīgo
ietekmi.
4. Elektroinstrumenta ekspluatācija un apkope
a. Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku. Izmantojiet konkrētam gadījumam piemērotu
elektroinstrumentu. Ar pareizi izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes robežās paveiksiet
darbu daudz labāk un drošāk.
b. Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to ar
slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt ar slēdža
palīdzību, tas ir bīstams un ir jāsalabo.
c. Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai novietošanas
glabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no barošanas avota un/vai no elektroinstrumenta
izņemiet akumulatoru. Šādu profilaktisku
drošības pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
d. Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un neatļaujiet tos ekspluatēt personām, kas nav
apmācītas to lietošanā vai nepārzina šos
norādījumus. Elektroinstrumenti ir bīstami, ja
tos ekspluatē neapmācītas personas.
e. Veiciet elektroinstrumentu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir pareizi savienotas un nostiprinātas, vai detaļas nav
bojātas, kā arī vai nav kāds cits apstāklis,
kas varētu ietekmēt elektroinstrumenta
darbību. Ja elektroinstruments ir bojāts,
pirms ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti,
kam nav veikta pienācīga apkope.
f. Regulāri uzasiniet un tīriet griezējinstrumentus. Ja griezējinstrumentiem ir veikta pienācīga
apkope un tie ir uzasināti, pastāv mazāks to
iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.
g. Elektroinstrumentu, tā piederumus, detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā ar šiem
norādījumiem, ņemot vērā darba apstākļus
un veicamā darba specifiku. Lietojot elektroinstrumentu tam neparedzētiem mērķiem, var
rasties bīstama situācija.
5. Apkalpošana
a. Elektroinstrumentam apkopi drīkst veikt
tikai kvalificēts remonta speciālists, izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas. Tādējādi
tiek saglabāta elektroinstrumenta drošība.
6
Elektroinstrumenta papildu drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Papildu drošības brīdinājumi
slīpmašīnām
♦
♦
Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu pie
izolētajām satveršanas virsmām, ja griezējinstruments varētu saskarties ar apslēptu
elektroinstalāciju vai ar savu vadu. Ja griezējinstruments saskaras ar vadiem, kuros ir
strāva, visas instrumenta ārējās metāla virsmas
vada strāvu un rada elektriskās strāvas trieciena
risku.
Izmantojiet spailes vai kādā citā praktiskā
veidā nostipriniet un atbalstiet apstrādājamo materiālu uz stabilas platformas. Turot
materiālu ar roku vai pie sava ķermeņa, t.i.,
nestabilā stāvoklī, jūs varat zaudēt kontroli pār
to.
Brīdinājums! Putekļi, kas rodas slīpēšanas
laikā, var kaitēt veselībai, ja operators vai
tuvumā esošas personas nonāk saskarē ar
putekļiem vai tos ieelpo.
Valkājiet putekļu masku, kas īpaši paredzēta
aizsardzībai pret putekļiem un izgarojumiem, turklāt arī tām personām, kas atrodas
darba zonā, jāvalkā aizsargaprīkojums.
♦
♦
♦
♦
Pēc slīpēšanas rūpīgi iztīriet putekļus no darba
zonas.
Ievērojiet īpašu piesardzību, slīpējot krāsu, kas
var būt gatavota uz svina bāzes, kā arī slīpējot
dažus koksnes un metāla veidus, kas var radīt
toksiskus putekļus.
♦
Neļaujiet darba zonā atrasties bērniem vai
grūtniecēm.
♦
Darba zonā nedrīkst ne ēst, ne dzert, ne
smēķēt.
♦
Nekaitīgā veidā atbrīvojieties no putekļu
daļiņām un citiem netīrumiem.
Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt personām (tostarp bērniem), kam ir ierobežotas
fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas vai trūkst
pieredzes un zināšanu, ja vien tās neuzrauga
vai neapmāca persona, kas atbild par viņu
drošību. Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos
ar instrumentu.
Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā lietošana. Lietojot jebkuru citu piederumu
vai papildierīci, kas nav ieteikta šajā lietošanas
rokasgrāmatā, vai veicot darbu, kas nav paredzēts šim instrumentam, var rasties ievainojumu
risks un/vai īpašuma bojājumu risks.
LATVIEŠU
Citu personu drošība
Marķējumi uz instrumenta
♦
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
♦
Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt personām (tostarp bērniem), kam ir ierobežotas
fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas vai trūkst
pieredzes un zināšanu, ja vien tās neuzrauga vai
neapmāca persona, kas atbild par viņu drošību.
Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.
Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma risku, jums jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.
Elektrodrošība
Šim instrumentam ir dubulta izolācija, tāpēc
nav jālieto iezemēts vads. Pārbaudiet, vai
barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam.
Atlikušie riski
Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie
riski, kuri var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības
brīdinājumos. Šie riski var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas u.c. gadījumos.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un
tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
♦ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties
rotējošām detaļām;
♦ ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas,
ripas vai citus piederumus;
♦ ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas lietošanas rezultātā. Ilgstoši strādājot
ar instrumentu, regulāri jāpārtrauc darbs un
jāatpūšas;
♦ dzirdes pasliktināšanās;
♦ kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot
putekļus, kuri rodas, strādājot ar instrumentu (piemēram, apstrādājot koksni, it īpaši
ozolu, dižskābardi un MDF paneļus).
Vibrācija
Deklarētās vibrāciju emisijas vērtības, kas minētas tehniskajos datos un atbilstības deklarācijā, ir
izmērītas saskaņā ar standarta pārbaudes metodi,
kas noteikta ar standartu EN 60745, un vērtības
var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar
citu. Deklarēto vibrāciju emisijas vērtību var arī
lietot iepriekšējai vibrāciju iedarbības novērtēšanai.
Brīdinājums! Vibrāciju emisijas vērtība elektroinstrumenta faktiskās lietošanas laikā var atšķirties no
deklarētās vērtības atkarībā no instrumenta izmantošanas apstākļiem. Vibrāciju līmenis var pārsniegt
norādīto līmeni.
Novērtējot vibrāciju iedarbību, lai definētu Direktīvā
2002/44/EK minētos drošības pasākumus, lai aizsargātu personas, kuras darba pienākumu veikšanai
regulāri lieto elektroinstrumentus, vibrāciju iedarbības novērtējumā jāņem vērā instrumenta lietošanas
veids un faktiskie apstākļi, tostarp visas darba cikla
fāzes, t.i., ne tikai instrumenta ekspluatācijas laiks,
bet arī laiks, kad instruments ir izslēgts un darbojas
tukšgaitā.
♦
Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt
tikai ražotājs vai BLACK+DECKER pilnvarots
apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.
Pagarinājuma vada lietošana
♦
Ja ir vajadzīgs pagarinājuma vads, lietojiet atzītu
vadu, kas ir piemērots šī instrumenta ieejas
jaudai (sk. tehniskos datus). Pirms lietošanas
pārbaudiet, vai pagarinājuma vads nav bojāts,
nodilis vai nolietojies. Ja pagarinājuma vads ir
bojāts vai kā citādi nelietojams, nomainiet pret
jaunu. Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet
vadu no tā pilnībā nost. Lietojot tādu pagarinājuma vadu, kas nav piemērots instrumenta ieejas
jaudai, vai ir bojāts vai kā citādi nelietojams,
var rasties ugunsgrēka un elektriskās strāvas
trieciena risks.
Funkcijas
Šim instrumentam ir šādas funkcijas (visas vai tikai
dažas no tām):
1. ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
2. putekļu savākšanas tvertne
3. putekļu savākšanas tvertnes fiksators
4. Slīpēšanas pamatne
5. smilšpapīra spaiļu svira
6. ātruma regulēšanas ripa
Salikšana
Brīdinājums! Pirms salikšanas pārbaudiet, vai
instruments ir izslēgts un atvienots no barošanas.
Smilšpapīra piestiprināšana (A., B.–D. att.)
Brīdinājums! Instrumentu nedrīkst darbināt, ja nav
piestiprināts smilšpapīrs vai attiecīgs piederums.
Piezīme. Lai panāktu vislabākos rezultātus, izmantojiet perforētu smilšpapīru. Ja strādā ar smilšpapīru, kas nav perforēts, putekļu savākšanas tvertne
nedarbojas.
7
LATVIEŠU
Smilšpapīra ar neilona cilpām piestiprināšana
(A. att.)
♦
♦
Pārbaudiet, vai instruments ir izslēgts un atvienots no elektrotīkla.
Cieši un līdzeni piespiediet smilšpapīru uz slīpēšanas pamatnes (4) tā, lai caurumi smilšpapīrā
būtu savietoti ar atverēm pamatnē.
Standarta smilšpapīra piestiprināšana (B.–D. att.)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Pārbaudiet, vai instruments ir izslēgts un atvienots no elektrotīkla.
Padariet smilšpapīru mīkstāku, paberzējot tā
neabrazīvo pusi pa darbagalda virsmu.
Nospiediet smilšpapīra spaiļu sviras (5) augšup,
lai atbrīvotu no sprostrievas, un atbrīvojiet smilšpapīra spailes, nospiežot tās lejup (B. att.).
Novietojiet smilšpapīru uz slīpēšanas pamatnes
(4) tā, lai caurumi smilšpapīrā būtu savietoti ar
atverēm pamatnē (C. att.).
Ievietojiet smilšpapīra malu priekšējā smilšpapīra spailē, kā norādīts (D. att.).
Nospiediet priekšējo smilšpapīra spaiļu sviru (5)
lejup un nofiksējiet to sprostrievā.
Nedaudz nostiepiet smilšpapīru un ievietojiet
tā aizmugurējo malu aizmugures smilšpapīra
spailē.
Nospiediet aizmugures smilšpapīra spaiļu sviru
(5) lejup un nofiksējiet to sprostrievā.
Putekļu savākšanas tvertnes uzstādīšana un
noņemšana (E., F. att.)
♦
Grieziet putekļu savākšanas tvertnes fiksatoru
(3) pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
♦ Uzmanīgi izvelciet ārā putekļu savākšanas
tvertni (2).
♦ Izceliet filtru (7) un iztukšojiet putekļu savākšanas tvertnes saturu. Viegli pasitiet pa filtra
vāku, lai atbrīvotos no pielipušiem putekļiem,
vai notīriet tos ar mīkstu, tīru birstīti.
♦ Ievietojiet filtru (7) putekļu savākšanas filtrā (2).
♦ Iestumiet putekļu savākšanas tvertni (2) instrumentā.
♦ Nofiksējiet putekļu savākšanas tvertni (3) vietā,
griežot putekļu savākšanas tvertnes fiksatoru
pulksteņrādītāja virzienā.
Piezīme. Regulāri pārbaudiet, vai putekļu savākšanas tvertne (2) nav pilna.
Bieži iztukšojiet putekļu savākšanas tvertni, lai
instruments nezaudētu darba efektivitāti.
Lietošana
Brīdinājums! Ļaujiet instrumentam darboties savā
gaitā. Nepārslogojiet to.
8
Ātruma regulēšanas ripa
Ātruma regulēšanas ripa ļauj noregulēt instrumenta
ātrumu atbilstīgi apstrādājamajam materiālam.
♦ Iestatiet regulēšanas ripu (6) vajadzīgajā pozīcijā. Apstrādājot koksni, iestatiet lielu ātrumu,
apstrādājot finieri un sintētiskus materiālus —
vidēju ātrumu, apstrādājot akrila stiklu, krāsaino
metālu un noņemot krāsu — mazu ātrumu.
Ieslēgšana un izslēgšana (G. att.)
♦
♦
Lai ieslēgtu instrumentu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (1) pozīcijā I.
Lai izslēgtu instrumentu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi pozīcijā O.
Ieteikumi optimālai darbībai (H. att.)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Instruments ir jātur ar abām rokām.
Nespiediet instrumentu pārāk spēcīgi.
Regulāri pārbaudiet smilšpapīra stāvokli. Pēc
vajadzības nomainiet to pret jaunu.
Vienmēr slīpējiet koka šķiedras virzienā.
Slīpējot jaunas krāsas kārtas pirms vēl vienas
krāsas kārtas uzklāšanas, lietojiet ļoti smalku
smilšpapīru.
Ļoti nelīdzenu virsmu slīpēšanu vai krāsas kārtu
noņemšanu sāciet ar raupju smilšpapīru. Cita
veida virsmu slīpēšanu sāciet ar vidēji raupju
smilšpapīru. Abos gadījumos pakāpeniski nomainiet pret aizvien smalkākiem smilšpapīriem,
lai iegūtu gludu virsmu.
Sīkāku informāciju par pieejamajiem piederumiem jautājiet pārdevējam.
Piederumi
Instrumenta darba kvalitāte ir atkarīga no tā, kādu
piederumu izmanto. BLACK+DECKER un Piranha
piederumi ir izstrādāti pēc augstākās kvalitātes
standartiem un paredzēti tam, lai uzlabotu instrumenta darba kvalitāti. Izmantojot šos piederumus,
instruments sniedz vislabākos rezultātus.
Perforēta smilšpapīra rezerves komplektus varat
iegādāties no vietējā BLACK+DECKER izplatītāja.
80G – 5 smilšpapīra loksnes, detaļas Nr. X31517-XJ
120G – 5 smilšpapīra loksnes, detaļas Nr. X31522XJ
240G – 5 smilšpapīra loksnes, detaļas Nr. X31527XJ
Apkope
Šis instruments ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar
mazāko iespējamo apkopi. Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta
apkopes un regulāras tīrīšanas.
Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas instruments
LATVIEŠU
ir jāizslēdz un jāatvieno no barošanas avota.
♦ Ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri
iztīriet instrumenta ventilācijas atveres.
♦ ar mitru lupatiņu regulāri iztīriet dzinēja korpusu. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai
šķīdinātājus;
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai
Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:
♦ nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās kontaktdakšas;
♦ pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas strāvas termināļa;
♦ pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa;
Brīdinājums! Vadus nedrīkst pievienot pie zemējuma termināļa. Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus,
kas ietilpst labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā. Ieteicamais drošinātājs: 5 A.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem
sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis BLACK+DECKER instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem.
Nododiet šo izstrādājumu dalītai savākšanai un
šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta
savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un
izmantot atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus
materiālus, tiek novērsta dabas piesārņošana un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
pojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa
vietnē www.2helpU.com
Tehniskie dati
Ieejas spriegums
Vac
Ieejas jauda
W
Svārstības (bez noslodzes) min-1
Apgriezieni (bez noslodzes) min-1
Slīpēšanas pamatnes virsma mm
Svars
kg
KA330E
(1. tips)
230
270
10 000 – 26 000
5000 – 13 000
90 × 187
1,8
LpA (skaņas spiediens) 83,5 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A)
LWA (skaņas jauda) 94,5 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A)
Vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa) saskaņā
ar EN 60745:
vibrāciju emisijas vērtība (ah) 7,2 m/s2, neprecizitāte (K) 1,5 m/s2
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
KA330E
BLACK+DECKER apliecina, ka šie izstrādājumi,
kas aprakstīti tehniskajos datos, ir ražoti saskaņā
ar šādiem dokumentiem:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-4
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2014/30/ES
un 2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu,
sazinieties ar BLACK+DECKER turpmāk minētajā
adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un BLACK+DECKER vārdā
izstrādā šo apliecinājumu.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir dalīti jāsavāc
sadzīves elektriskie izstrādājumi.
BLACK+DECKER nodrošina BLACK+DECKER
izstrādājumu savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja
tiem ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
R.Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe, 210 Bath Road,
Slough,
Berkshire, SL1 3YD, United Kingdom
05/08/2014
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo BLACK+DECKER
biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
BLACK+DECKER remonta darbnīcu saraksts,
pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas pakal-
Atcerieties — reģistrējiet savu izstrādājumu!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Reģistrējiet savu izstrādājumu tīmekļa vietnē
www.blackanddecker.co.uk/productregistration vai arī
nosūtiet savas valsts BLACK+DECKER pārstāvniecībai
savu vārdu, uzvārdu un izstrādājuma kodu.
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша шлифовальная машина BLACK+DECKER
предназначена для шлифования деревянных,
металлических, пластиковых и окрашенных
поверхностей. Данный инструмент предназначен только для использования в домашних
условиях.
b.
Инструкции по технике безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите
все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже
правил безопасности и инструкций
может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/
или получению тяжелой травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для
их дальнейшего использования. Термин
«Электроинструмент» во всех приведенных
ниже указаниях относится к Вашему сетевому
(с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение. Плохое
освещение или беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному случаю.
b. Не используйте электроинструменты,
если есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
В процессе работы электроинструмент
создает искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c. Во время работы с электроинструментом
не подпускайте близко детей или посторонних лиц. Отвлечение внимания может
вызвать у Вас потерю контроля над рабочим
процессом.
2. Электробезопасность
a. В и л к а к а б е л я э л е к т р о и н с т ру м е н т а
должна соответствовать штепсельной
розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не
используйте соединительные штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод зазем10
c.
d.
e.
f.
ления. Использование оригинальной вилки
кабеля и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск поражения электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под
дождем или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент увеличивает риск
поражения электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания его вилки из
штепсельной розетки. Не подвергайте
электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ;
держите его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим
током.
При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим
током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный
устройством защитного отк лючения
(УЗО). Использование УЗО снижает риск
поражения электрическим током.
3. Личная безопасность
a. При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали, а также
находясь под действием алкоголя или
понижающих реакцию лекарственных
препаратов и других средств. Малейшая
неосторожность при работе с электроинструментами может привести к серьезной
травме.
b. При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте
РУССКИЙ ЯЗЫК
защитные очки. Своевременное использование защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема или
противошумовых наушников, значительно
снизит риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного запуска. Перед тем, как подключить электроинструмент к сети и/или аккумулятору,
поднять или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится в положении
«выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель которого
установлен в положение «включено», это
может привести к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента
снимите с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный или гаечный ключ, оставленный закрепленным на
вращающейся части электроинструмента,
может стать причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда сохраняйте равновесие и устойчивую позу.
Это позволит Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжен устройством сбора и удаления пыли, убедитесь,
что данное устройство подк лючено
и используется надлежащим образом.
Использование устройства пылеудаления
значительно снижает риск возникновения
несчастного случая, связанного с запыленностью рабочего пространства.
b. Не используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения. Электроинструмент с неисправным
выключателем представляет опасность
и подлежит ремонту.
c. Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой
принадлежностей или при хранении
электроинструмента. Такие меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
d. Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не знакомым
с электроинструментом или данными
инструкциями, работать с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках неопытных
пользователей.
e. Рег улярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность
деталей и любых других элементов
электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он
не будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных случаев являются
следствием недостаточного технического
ухода за электроинструментом.
f. Следите за остротой заточки и чистотой
реж ущих прина д лежностей. Прина длежности с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают работу
менее утомительной.
g. Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих
условий и характера будущей работы.
Использование электроинструмента не по
назначению может создать опасную ситуацию.
4. Использование электроинструментов
и технический уход
a. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
5. Техническое обслуживание
a. Ремонт Вашего электроинструмента должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
c.
d.
e.
f.
g.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
Внимание! Дополнительные меры безопасности при работе шлифовальными
машинами
♦
♦
Держите инструмент за изолированные
ручки при выполнении операций, во время которых режущий инструмент может
соприкасаться со скрытой проводкой.
Контакт режущей принадлежности с находящимся под напряжением проводом делает
не покрытые изоляцией металлические
части электроинструмента «живыми», что
создает опасность поражения оператора
электрическим током
Используйте струбцины или другие приспособления для фиксации обрабатываемой детали, устанавливая их только на
неподвижной поверхности. Если держать
обрабатываемую деталь руками или с упором в собственное тело, то можно потерять
контроль над инструментом или обрабатываемой деталью.
Внимание! Контакт с пылью или вдыхание пыли, возникающей в ходе шлифовальных работ, может представлять
опасность для здоровья оператора
и окружающих лиц. Надевайте респиратор, специально разработанный для
защиты от пыли и паров, и следите, чтобы лица, находящиеся в рабочей зоне,
также были обеспечены средствами
индивидуальной защиты.
♦
♦
♦
12
После окончания работы тщательно убирайте всю образовавшуюся пыль.
Соблюдайте особую осторожность при удалении краски, которая может иметь свинцовую основу, или при шлифовании некоторых
сортов дерева или металла, которые могут
быть источником токсичной пыли:
♦
Не позволяйте детям или беременным
женщинам находиться в рабочей зоне.
♦
Не принимайте пищу, не пейте и не курите в рабочей зоне.
♦
Удаляйте частицы пыли и прочие отходы
безопасным для окружающей среды
способом.
Данный инструмент не может использоваться людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии необходимого опыта или навыка, за исключением,
если они выполняют работу под присмотром
♦
или получили инструкции относительно
работы с этим инструментом от лица, отвечающего за их безопасность. Не позволяйте
детям играть с инструментом.
Назначение инструмента описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Использование любых принадлежностей
или приспособлений, а также выполнение
данным инструментом любых видов работ,
не рекомендованных данным руководством
по эксплуатации, может привести к несчастному случаю и/или повреждению личного
имущества.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Данный инструмент не может использоваться людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии необходимого опыта или навыка, за исключением,
если они выполняют работу под присмотром
или получили инструкции относительно
работы с этим инструментом от лица, отвечающего за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с инструментом.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно
возникновение дополнительных остаточных
рисков, которые не вошли в описанные здесь
правила техники безопасности. Эти риски могут
возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены
деталей инструмента, ножей или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента. При использовании инструмента в течение продолжительного
периода времени делайте регулярные
перерывы в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли в процессе работы с инструментом
(например, при обработке древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП).
РУССКИЙ ЯЗЫК
Вибрация
входной мощности данного инструмента
(см. раздел «Технические характеристики»).
Перед использованием проверьте удлинительный кабель на наличие признаков
повреждения, старения и износа. В случае
обнаружения повреждений удлинительный
кабель подлежит замене. При использовании кабельного барабана, всегда полностью
разматывайте кабель. Использование удлинительного кабеля, не подходящего для
входной мощности инструмента или имеющего повреждения или дефекты, может послужить причиной возгорания и поражения
электрическим током.
Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным методом определения
вибрационного воздействия согласно EN60745
и могут использоваться при сравнении характеристик различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут также
использоваться для предварительной оценки
величины вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом
зависят от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных
значений. Уровень вибрации может превышать
заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия
для определения необходимых защитных мер
(2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание действительные
условия использования электроинструмента,
учитывая все составляющие рабочего цикла,
в том числе, время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, время, когда он работает без нагрузки, а также время его запуска
и отключения.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
Электробезопасность
Данный инструмент защищен двойной
изоляцией, что исключает потребность
в заземляющем проводе. Следите за
напряжением электрической сети, оно
должно соответствовать величине, обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
♦
Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе
или в авторизованном сервисном центре
BLACK+DECKER.
Использование удлинительного кабеля
♦ Всегда используйте удлинительные кабели
установленного образца, соответствующие
Составные части
Ваш инструмент может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных
частей:
1. Пусковой выключатель
2. Пылесборник
3. Запор пылесборника
4. Шлифовальная подошва
5. Клипсовые зажимы для шлифовальной
бумаги
6. Поворотный переключатель скорости вращения электродвигателя
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь,
что инструмент выключен и отсоединен от
электросети.
Крепление шлифовальной бумаги
(Рис. А и В-D)
Внимание! Никогда не используйте инструмент
без шлифовальной бумаги или насадок.
Примечание: Для достижения наилучших результатов всегда используйте перфорированную шлифовальную бумагу. При использовании
не перфорированной шлифовальной бумаги
пылесборник работать не будет.
Крепление самоклеющейся шлифовальной
бумаги (Рис. А)
♦
♦
Убедитесь, что электроинструмент выключен и отсоединен от электросети.
Крепко и равномерно прижмите шлифовальную бумагу к шлифовальной подошве
(4) таким образом, чтобы отверстия в листе
совместились с отверстиями в подошве.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Крепление обычной шлифовальной бумаги
(Рис. В-D)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Убедитесь, что электроинструмент выключен и отсоединен от электросети.
Разомните шлифовальную бумагу, протянув
ее обратной стороной об угол заготовки.
Приподнимите клипсовые зажимы для бумаги (5), освобождая их из удерживающих
гнезд, затем путем нажатия раскройте зажимы (Рис. B).
Прижмите шлифовальную бумагу к шлифовальной подошве (4), следя за тем, чтобы
отверстия на бумаге совместились с отверстиями на подошве (Рис. С).
Вставьте край шлифовальной бумаги под
зажим, как показано на рисунке (Рис. D).
Нажмите на передний зажим (5), устанавливая его в удерживающем гнезде.
Натянув шлифовальную бумагу, вставьте
другой ее край под задний зажим.
Нажмите на задний зажим (5), устанавливая
его в удерживающем гнезде.
Установка и снятие пылесборника (Рис. Е и F)
♦
Поверните запор пылесборника (3) против
часовой стрелки.
♦ Аккуратно выдвиньте наружу пылесборник
(2).
♦ Извлеките фильтр (7) и опорожните содержимое пылесборника. Осторожно постучите
по крышке фильтра, чтобы извлечь все застрявшие частицы, или прочистите фильтр
мягкой сухой кистью.
♦ Вставьте фильтр (7) в пылесборник (2).
♦ Вдвиньте пылесборник (2) в инструмент.
♦ Зафиксируйте пылесборник (2) на месте,
повернув запор в направлении по часовой
стрелке.
Примечание: Регулярно проверяйте уровень
наполненности пылесборника (2).
Для поддержания эффективности работы инструмента регулярно опорожняйте содержимое
пылесборника (2).
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс.
Избегайте перегрузки инструмента.
Регулировка скорости
Поворотный переключатель скорости вращения
электродвигателя позволит отрегулировать
скорость в соответствии с материалом обрабатываемой поверхности.
14
♦
Установите поворотный переключатель
(6) в нужное положение. Используйте высокую скорость для обработки древесины,
среднюю скорость для обработки и фанеры
и синтетических материалов и низкую скорость для обработки акриловых пластиков,
цветных металлов, а также для удаления
краски.
Включение и выключение (Рис. G)
♦
♦
Чтобы включить инструмент, нажмите на
переднюю половину клавиши пускового
выключателя (1) с маркировкой «I».
Чтобы выключить инструмент, нажмите на
заднюю половину клавиши пускового выключателя (1) с маркировкой «0».
Рекомендации по
использованию (Рис. Н)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
оптимальному
Всегда удерживайте инструмент обеими
руками.
Не на дав ливайте с лишком с ильно на
электроинструмент.
Регулярно проверяйте состояние шлифовальной бумаги. При необходимости замените.
Шлифуйте всегда вдоль волокон древесины.
Используйте мелкозернистую наждачную
бумагу при шлифовании свежеокрашенной
поверхности перед нанесением нового слоя
краски.
На неровных, шероховатых поверхностях,
а также для удаления толстых слоев старых
лакокрасочных покрытий предварительно
используйте обдирочную (крупнозернистую) шлифовальную бумагу. На прочих
поверхностях предварительно используйте
получистовую (средней зернистости) шлифовальную бумагу. В обоих случаях при
последующем шлифовании перейдите на
чистовую (мелкозернистую) шлифовальную
бумагу, чтобы получить ровную, гладкую
поверхность.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Дополнительные принадлежности
Пр о и з в о д и те л ьн о с т ь Ваш ег о элек тр оин струмента напрямую зависит от используемых принадлежностей. Принадлежности
BLACK+DECKER и Piranha изготовлены в соответствии с самыми высокими стандартами
качества и способны увеличить производитель-
РУССКИЙ ЯЗЫК
ность Вашего электроинструмента. Используя
эти принадлежности, Вы достигнете наилучших
результатов в работе.
Наборы перфорированной шлифовальной бумаги можно приобрести у продавца
BLACK+DECKER.
Для 80G – Набор из 5 листов шлифовальной
бумаги, номер партии X31517-XJ
Для 120G – Набор из 5 листов шлифовальной
бумаги, номер партии X31522-XJ
Для 240G – Набор из 5 листов шлифовальной
бумаги, номер партии X31527-XJ
Техническое обслуживание
Ваш инструмент рассчитан на работу в течение
продолжительного времени при минимальном
техническом обслу живании. Срок слу жбы
и надежность инструмента увеличивается при
правильном уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед любыми видами работ по техническому обслуживанию выключайте инструмент и отключайте его от источника питания.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия Вашего инструмента мягкой щеткой
или сухой тканью.
♦ Рег улярно очищайте корпус двигателя
влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие
средства на основе растворителей.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент BLACK+DECKER или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
и переработку отслуживших свой срок изделий
BLACK+DECKER. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
BLACK+DECKER по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
BLACK+DECKER и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com
Технические характеристики
KA330E
(Тип 1)
Напряжение
питания
В перем. тока
Потребляемая
мощность
Вт
Частота колебаний
(без нагрузки)
к/мин.
Частота движения эксцентрика
(без нагрузки)
д/мин.
Размер шлифовальной
подошвы
мм
Вес
кг
230
270
10,000 - 26,000
5,000 - 13,000
90 x 187
1,8
LpA (звуковое давление) 83,5 дБ(А), Погрешность (K)
3 дБ(А)
LwA (акустическая мощность) 94,5 дБ(А), Погрешность
(K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем
осям), измеренных в соответствии со стандартом
EN 60745:
Вибрационное воздействие (ah) 7,2 м/с2, погрешность
(K) 1,5 м/с2
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма BLACK+DECKER обеспечивает прием
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
KA330E
BLACK+DECKER заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4
Эта продукция соответствует дирек тивам
2014/30/EU и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь в BLACK+DECKER
по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.
Нижеподпис авшееся лицо полнос тью отвечает за соответствие технических данных
и делает это заявление от имени фирмы
BLACK+DECKER.
R.Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe, 210 Bath Road,
Slough,
Berkshire, SL1 3YD, United Kingdom
05/08/2014
zst00245678 - 29-08-2014
16
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
E16778
20
19
15
Partial support - Only parts shown available
Nur die aufgefuerten teile sind lieferbar
Reparation partielle - Seules les pieces indiquees sont disponibles
Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate
Solo estan disponibles las peizas listadas
So se encontram disponiveis as pecas listadas
Gedeeltelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen
zijn beschikbaar
3
13
4
www.2helpU.com
32
31
KA330
12
7
8
01 - 11 - 12
9
30
TYPE
1
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising