KA330 | Black&Decker KA330 SANDER instruction manual

382014 - 44 BAL
www.blackanddecker.eu
KA330E
Slovenski
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
(Prijevod izvornih uputa)
11
Srpski
(Prevod originalnog uputstva)
18
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
24
2
5
A
B
C
D
E
F
3
G
4
H
SLOVENSKI
Namen uporabe
Vaš BLACK+DECKER brusilnik je namenjen za brušenje lesenih, kovinskih, plastičnih in barvanih površin. To orodje je namenjeno samo osebni uporabi.
Napotki za varno uporabo
Splošni napotki za varno uporabo
električnega orodja
Opozorilo! Preberite vsa opozorila in navodila. Če ne upoštevate spodaj navedenih
opozoril in napotkov, lahko to povzroči električni udar, požar in/ali telesne poškodbe.
Shranite vsa opozorila in navodila tudi za uporabo v prihodnje. Izraz “električno orodje” v vseh
spodaj navedenih opozorilih se nanaša na vaša
električno napajana (kabelska) električna orodja ali
na akumulatorsko napajana (brezžična) električna
orodja.
1. Zagotovitev varnosti na območju delovanja
a. Delovno območje ohranjajte čisto in dobro
osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih so
nezgode pogostejše.
b. Električnega orodja ne uporabljajte v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozije, kot so
npr. prostori, kjer se nahajajo vnetljive tekočine, plini ali prah. Pri uporabi z električnimi
orodji nastajajo iskre, ki lahko zanetijo prah ali
hlape.
c. Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni in
otroci dovolj daleč od delovnega območja.
Motnje lahko povzročijo, da izgubite nadzor nad
orodjem.
2. Električna varnost
a. Vtič električnega orodja mora ustrezati
vtičnici. Vtikačev nikoli ne predelujte. Z ozemljenimi električnimi orodji nikoli ne uporabljajte adapterskih vtikačev. Nepredelani
vtikači in ustrezne vtičnice zmanjšajo možnost
električnega udara.
b. Izogibajte se stika z ozemljenimi površinami,
kot so cevi, radiatorji, električne peči in hladilniki. Če je vaše telo ozemljeno, je nevarnost
električnega udara večja.
c. Ne izpostavljajte orodja dežju in vlažnim
vremenskim pogojem. Vdor vode v električno
orodje poveča nevarnost električnega udara.
d. Ne poškodujte električnega kabla. Kabla
nikoli ne uporabljajte za prenašanje, vleko
ali izklop električnega orodja iz omrežja.
Poskrbite, da bo kabel na varni oddaljenosti
od vročine, olja, ostrih robov in premikajočih
se delov. Poškodovan ali zavozlan električni
kabel povečuje možnost električnega udara.
e. Ko uporabljajte električno orodje na prostem, uporabite podaljšek, ki je namenjen
uporabi na prostem. Uporaba primernega napajalnega kabla za delo na prostem zmanjšuje
nevarnost električnega udara.
f. Če je uporaba električnega orodja v vlažnem
okolju neizbežna, uporabite inštalacijski odklopnik (RCD). Uporaba RCD stikala zmanjšuje
možnost električnega udara.
3. Osebna varnost
a. Med uporabo orodja bodite ves čas pozorni,
spremljajte potek dela in uporabljajte zdravo
pamet. Električnega orodja ne uporabljajte,
če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola
ali zdravil. Že trenutek nepozornosti med delom
z električnim orodjem lahko privede do hudih
telesnih poškodb.
b. Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno
nosite zaščitna očala. Uporaba zaščitne
opreme, kot je zaščitna maska proti prahu, nedrseči varnostni čevlji, čelada ali zaščita sluha,
ki jo uporabljate v ustreznem okolju, zmanjšuje
možnost telesnih poškodb.
c. Izognite se neželenemu zagonu orodja. Pred
priključitvijo na izvor napajanja, dviganjem
ali prenašanjem električnega orodja zagotovite, da bo stikalo v izklopljenem položaju.
Nošenje električnega orodja s prstom na stikalu
za vklop ali priključitev električnega orodja na
električno omrežje z vklopljenim stikalom povečuje možnost nesreč.
d. Odstranite vse ključe za nastavitev orodja
preden vključite orodje. Orodje ali ključ, ki
ostane pritrjen na vrtečih se delih električnega
orodja, lahko povzroči telesne poškodbe.
e. Ne iztegujte se prekomerno. Poskrbite za
varno in trdno stojišče. To omogoča boljši
nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih situacijah.
f. Poskrbite za pravilno izbiro obleke. Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi, obleko
ali rokavicami se ne približujte premikajočim
se delom. Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje
se lahko zapletejo v premikajoče se dele.
g. Če so na voljo priklopne naprave za ekstrakcijo praha in zbiralne naprave, se prepričajte, da so pravilno priklopljene in da
jih uporabljate pravilno. Uporaba naprav za
odsesavanje prahu zmanjša nevarnosti, ki jih
povzroča prah.
5
SLOVENSKI
4. Uporaba in vzdrževanje električnih orodij
a. Ne uporabljajte sile, ko uporabljate električno orodje. Uporabite orodje, ki je predpisano
za posamezno opravilo. Ustrezno električno
orodje bo delo opravilo bolje in varneje s predpisano hitrostjo in načinom uporabe.
b. Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/
izklop ne deluje. Električno orodje, ki ga ni
mogoče nadzirati s stikalom, je nevarno in ga
je treba popraviti.
c. Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/
ali odstranite baterijo pred kakršnokoli
nastavitvijo orodja, menjavo opreme ali
pred shranjevanjem orodja. Ta preventivni
varnostni ukrep zmanjša nevarnost naključnega
zagona električnega orodja.
d. Ko električno orodje ni v uporabi, ga shranjujte izven dosega otrok in ne dovolite
uporabo orodja osebam, ki niso seznanjene
z delovanjem orodja ali s tem navodilom za
uporabo. Električna orodja so lahko v rokah
ljudi, ki za tovrstno delo niso usposobljeni, zelo
nevarna.
e. Vzdržujte električna orodja. Preverite, ali so
komponente električnega orodja pravilno
poravnane, ali niso upognjene, polomljene
oz. v stanju, ki lahko povzroči motnje v delovanju električnega orodja. Poškodovano
električno orodje popravite pred uporabo.
Mnogo nesreč se zgodi zaradi neustreznega
vzdrževanja električnih orodij.
f. Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto. Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje vodljiva
in zanesljivejša.
g. Električno orodje, dodatno opremo, vstavke,
itd. uporabljajte skladno s temi navodili, pri
tem pa se ozirajte na vrsto dela, ki ga opravljate in delovne pogoje. Uporaba električnega orodja za dela, ki za orodje niso predvidena,
lahko povzroči nevarnost.
5. Servis
a. Električno orodje naj servisira le usposobljen serviser, pri tem pa uporablja le originalne nadomestne dele. To bo zagotovilo
ustrezno varno uporabo električnega orodja.
♦
Opozorilo! Stik z ali vdihavanje prahu, ki
nastaja pri brušenju, lahko ogrozi zdravje
uporabnika orodja in ljudi v bližini.
Uporabljajte zaščitno masko za prah, ki je
namenjena zaščiti pred prašnimi delci in
dimom in se prepričajte, da so osebe v delovnem območju ali ki prihajajo v delovno
območje tudi zaščitene.
♦
♦
♦
♦
♦
Opozorilo! Dodatni varnostni napotki za
brusilnike
Ko opravljate dela, kjer se lahko pribor
dotakne skrite napeljave, električno orodje
6
Po končanem brušenju temeljito očistite prah.
Bodite še posebej previdni, če brusite površine
obdelovancev, ki vsebujejo svinec, ali pri brušenju določenih vrst lesa in kovin, kjer lahko
nastaja strupen prah:
♦
Ne dovolite, da bi se v bližini zadrževale
nosečnice ali otroci.
♦
Na delovnem mestu ne jejte, pijte ali
kadite.
♦
Prah in ostanke oz. odpadke pri brušenju
odstranjujte na varen način.
Tega orodja ne smejo uporabljati ljudje (tudi otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali mentalnimi sposobnostmi, s pomanjkljivim znanjem ali
izkušnjami, razen če delajo pod nadzorstvom ali
so prejeli napotke glede uporabe orodja s strani
osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroke je potrebno nadzorovati in tako zagotoviti, da
se ne bi po naključju igrali z napravo.
Namen uporabe je opisan v teh navodilih. V kolikor uporaba rezalnih dodatkov, priključkov ali
način delovanja ni v skladu s predpisanimi navodili v tem priročniku, obstaja nevarnost telesnih
poškodb in/ali poškodb orodja ali opreme.
Varnost drugih ljudi
Dodatni napotki za varno uporabo
električnega orodja
♦
vedno držite za izolirano površino. Če prerežete žico pod napetostjo, bodo pod napetostjo
tudi kovinski deli električnega orodja, to pa lahko
povzroči električni udar.
Uporabite vpenjalo ali druge praktične pripomočke za vpetje obdelovanca v stabilno
podlago. Če držite obdelovanec z roko ali ga
pritiskate ob telo, bo nestabilen in lahko povzroči
izgubo nadzora.
♦
Ta naprava ni namenjena uporabi s strani
oseb (vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi
senzornimi ali umskimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj ali znanja, razen če so
pod nadzorom ali so prejeli navodila o uporabi
naprave s strani osebe, odgovorne za njihovo
varnost.
Otroke je potrebno nadzorovati in preprečiti, da
bi se igrali z napravo.
SLOVENSKI
Ostale nevarnosti.
♦
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki niso vključene v navedena opozorila. Te
nevarnosti so lahko posledica nepravilne uporabe,
dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni mogoče
izogniti. Mednje spadajo:
♦ Poškodbe zaradi stika vrtljivih/premičnih
delov.
♦ Poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in nastavkov.
♦ Poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe
orodja. Če delate z orodjem daljše časovne
obdobje, poskrbite za redne odmore.
♦ Okvara sluha.
♦ Nevarnost za zdravje zaradi vdihavanja
prahu, ki nastaja pri uporabi orodja (na
primer:- delo z lesom, posebej hrastovim,
bukovim in s stiskalnicami).
Uporaba napajalnega podaljška
♦ Uporabite podaljšek napajalnega kabla, ki
ustreza vhodni napetosti tega orodja (glejte
tehnične podatke). Pred uporabo preverite
podaljšek kabla z oziroma na znake poškodb,
obrabe in staranja. Zamenjajte podaljšek kabla,
če je poškodovan ali defekten. Če uporabljate
kolut, vedno do konca odvijte kabel. Uporaba
podaljška napajalnega kabla, ki ne ustreza
vhodni napetosti tega orodja ali podaljška, ki
je poškodovan ali okvarjen lahko privede do
požara ali električnega udara.
Vibracije
Deklarirana stopnja vibracij v tehničnih podatkih in
deklaraciji o skladnosti je bila izmerjena skladno
s standardnim testnim postopkom, ki ga zagotavlja
EN 60745 in se lahko uporablja za primerjavo z drugimi orodji. Deklarirana vrednost vibracij se lahko
uporablja kot predhodna ocena izpostavitve.
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko
uporabo orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno
od uporabe orodja. Nivo vibracij se lahko zviša nad
deklarirano vrednostjo.
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev
varnostnih ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/ES za
zaščito oseb, ki pri delu redno uporabljajo električna orodja, mora ocena izpostavljenosti upoštevati
dejanske pogoje uporabe in način uporabe orodja,
vključno z upoštevanjem vseh elementov delovnega
cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko
je vključeno brez delovanja.
Oznake na orodju
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti
poškodb mora uporabnik prebrati navodila.
Električna varnost
To orodje je dvojno izolirano in zato ni
potrebna nikakršna ozemljitev. Vedno preverite, ali napetost vira napajanja ustreza
tisti, ki je navedena na podatkovni plošči.
Če se napajalni kabel poškoduje, ga lahko zamenja le proizvajalec, pooblašč en
BLACK+DECKERjev serviser, da se izognete
potencialnim nevarnostim.
Sestavni deli
To orodje vsebuje nekatere ali vse naslednje sestavne dele.
1. Stikalo za vklop/izklop
2. Zbiralnik praha
3. Zaklep zbiralnika praha
4. Brusilna podlaga
5. Zaponka za brusni papir
6. Krmilno stikalo za spreminjanje hitrosti
Sestava
Opozorilo! Pred sestavljanjem se prepričajte, da
je orodje izklopljeno in odklopljeno iz napajanja.
Pritrditev brusilnih listov (Sl. A, B - D)
Opozorilo! Nikoli ne uporabljajte orodja, ki nima
nameščene brusilne plošče ali priključka.
Opomba: Za najboljše rezultate uporabljajte brusilni
papir z luknjicami. Če uporabljate brusilni papir brez
luknjic, zbiralnik praha ne bo deloval.
Pritrditev brusilnega papirja z najlonskimi zankami (Sl. A)
♦ Prepričajte se, da je orodje izklopljeno in odklopljeno iz napajanja.
♦ Brusilni papir čvrsto in enakomerno pritisnite
na brusilno podlago (4), ter se prepričajte da so
luknje papirja poravnane z luknjami v podlagi.
Montaža navadnega brusilnega papirja (Sl. B - D)
♦ Prepričajte se, da je orodje izklopljeno in odklopljeno iz napajanja.
♦ Upognite brusilni papir z neabrazivno stranjo
preko robu brusilne plošče.
♦ Pritisnite zaponke za brusilni papir (5) navzgor,
da se sprostijo iz utorov, nato odprite zaponke
tako, da jih pritisnete navzdol (sl. B).
7
SLOVENSKI
♦
Brusilni papir namestite preko brusilne podlage
(4), ter se prepričajte, da so luknje papirja poravnane z luknjami v podlagi (sl. C).
Vstavite rob brusilnega papirja v sprednjo zaponko, kot prikazuje slika (sl. D).
Pritisnite sprednjo zaponko za brusilni papir (5)
navzdol in jo namestite v pritrdilni utor.
Medtem, ko papir blago napenjajte, vstavite
zadnji rob papirja v zaponko za brusilni papir.
Pritisnite zadnjo zaponko za brusilni papir (5)
navzdol in jo namestite v pritrdilni utor.
♦
♦
♦
♦
Namestitev in odstranitev zbiralnika za
prah (sl. E in F)
♦
Obrnite zaklep zbiralnika za prah (3) v nasprotni
smeri gibanja urinih kazalcev.
♦ Zbiralnik za prah pazljivo izvlecite navzven (2).
♦ Dvignite filter (7) in izpraznite vsebino zbiralnika
za prah. Pokrov filtra lahko narahlo stresete, da
se odstranite vse delce, ki oklepajo filtra, lahko
pa ga očistite z mehko in čisto krtačo.
♦ Vstavite filter (7) v zbiralnik za prah (2).
♦ Zbiralnik za prah (2) vstavite v orodje.
♦ Pritrdite zbiralnik za prah (3) v nepremični položaj tako, da obrnete zaklep zbiralnika za prah
v smeri gibanja urinega kazalca.
Opomba: Redno preverjajte napolnjenost zbiralnika
za prah (2).
Da zagotovite učinkovito delovanje vašega orodja,
redno izpraznite zbiralnik za prah.
Uporaba
Opozorilo! Orodje naj deluje s svojim lastnim tempom. Pazite, da ga ne boste preobremenili.
Stikalo za spreminjanje hitrosti
Spremenljivo krmiljenje hitrosti vam omogoča prilagajanje hitrosti glede na zahteve obdelovanca.
♦ Nastavite gumb za krmiljenje (6) na želeno nastavitev. Za les uporabite visoko hitrost, srednjo
za furnir in sintetične dele, nizko pa za akrilno
steklo, neželezne kovine in odstranjevanje barv.
Vklop in izklop (sl. G)
♦
Za vklop orodja podrsajte pritisnite sprednji del
stikala I za vklop/izklop (1).
Za izklop orodja podrsajte pritisnite zadnji del
stikala 0 za vklop/izklop.
♦
Nasveti za optimalno uporabo orodja
(sl. H)
♦
♦
Vedno držite orodje z dvema rokama.
Orodja med obratovanjem ne pritiskajte premočno.
8
♦
♦
♦
♦
♦
Redno preverjajte stanje brusilnega papirja. Po
potrebi ga zamenjajte.
Vedno brusite v smeri letnic.
Pri brušenju novih slojev barve pred nanosom
nove barve, uporabljajte posebej fi n brusilni
papir.
Na izredno neravnih površinah ali pri odstranjevanju slojev barve začnite z grobim brušenjem.
Na drugih površinah začnite s srednje grobo
brusilno podlago. V obeh primerih postopoma
uporabljajte vse bolj fino brusilno podlago.
Za več informacij glede razpoložljivih pripomočkov se obrnite na trgovca.
Pribor
Učinkovitost orodja je odvisna od pribora, ki ga
uporabljate. BLACK+DECKER in Piranha pribor je
izdelan z najvišjimi kakovostnimi standardi in namenjen optimalnemu izboljšanju delovnih učinkov
vašega orodja. Z uporabo tega pribora boste lahko
svoje orodje kar najbolj učinkovito izkoristili.
Nadomestni brusilni papir z luknjicami je na voljo pri
vašem prodajalcu BLACK+DECKER.
Za 80G - komplet 5. brusilnih papirjev uporabite
kataloško št. X31517-XJ
Za 120G - komplet 5. brusilnih papirjev uporabite
kataloško št. X31522-XJ
Za 240G - komplet 5. brusilnih papirjev uporabite
kataloško št. X31527-XJ
Vzdrževanje
Vaš orodje je namenjeno dolgoročnemu delovanju
z minimalnimi vzdrževalnimi posegi. Dolgoročno
zadovoljivo delovanje je odvisno od pravilne nege
in rednega čiščenja orodja.
Opozorilo! Pred opravljanjem kakršnihkoli vzdrževalnih del, orodje izklopite in izključite iz električnega
omrežja.
♦ Redno čistite prezračevalne reže vašega orodja
z mehko ščetko ali suho krpo.
♦ Redno čistite ohišje motorja z vlažno krpo. Ne
uporabljajte abrazivnega ali kemičnega čistila.
Zamenjava vtiča napajalnega kabla
(samo za Veliko Britanijo in Irsko)
Če morate namestiti nov vtič sledite naslednjim
korakom:
♦ Stari vtič odložite na varen in okolju prijazen
način.
♦ Priključite rjavi vodnik na sponko napetostnega
voda novega vtiča.
♦ Priključite modri vodnik na sponko nevtralnega
voda.
SLOVENSKI
Opozorilo! Na ozemljitveni terminal ne priključujte
nobene žice. Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki so priloženi s kvalitetnimi vtiči. Priporočena
varovalka: 5 A.
Skrb za okolje
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek)
v skladu z EN 60745:
Nivo vibracij (ah) 7,2 m/s2, negotovost (K) 1,5 m/s2
ES izjava o skladnosti
DIREKTIVA O STROJIH
Odlagajte ločeno od navadnih komunalnih
odpadkov. Naprava ne sme biti odložena
med mešane komunalne odpadke.
Če ugotovite, da vaš BLACK+DECKER izdelek ne
služi več svojemu namenu, ali se vam ne zdi več
uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Napravo pripravite za ločeno
odlaganje od navadnih komunalnih odpadkov.
Ločeno odlaganje dotrajanih izdelkov in
embalaže omogoča recikliranje in ponovno
uporabo materialov. Tovrstno ravnanje pa
pripomore k preprečevanju onesnaženja
okolja in manjši porabi naravnih virov.
KA330E
BLACK+DECKER izjavlja, da so izdelki, opisani pod
“tehničnimi podatki” v skladu z:
2006/42/ES, EN 60745-1, EN 60745-2-4
Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo
2014/30/EU in 2011/65/EU. Za več informacij se povežite z BLACK+DECKERjem na spodnjih naslovih,
ali glejte zadnjo stran navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnič ne dokumentacije in daje to izjavo v imenu
BLACK+DECKERja.
Lokalni predpisi običajno organizirajo ločeno odlaganje električnih izdelkov od navadnih komunalnih
odpadkov, lokalni zbirni centri ali prodajalec, kjer
ste kupili nov izdelek.
BLACK+DECKER vam nudi možnost zbiranja
in obnove uporabljenih in iztrošenih izdelkov
BLACK+DECKER, ko ti dosežejo konec svoje
življenjske dobe. Če želite izkoristiti predlagano
možnost, vaš neuporaben izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo potrebne postopke izvedel
namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno
BLACK+DECKERjevo pisarno, na naslov, ki je naveden v tem priročniku. Dodatno pa je seznam vseh
pooblaščenih BLACK+DECKERjevih serviserjev
in vsi podatki o poprodajnih storitvah na voljo na
spletnem naslovu: www.2helpU.com
R.Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe, 210 Bath Road,
Slough,
Berkshire, SL1 3YD, United Kingdom
05/08/2014
Tehnični podatki
Vhodna napetost V (izmenična)
Vhodna moč
W
Oscilacije
(brez obremenitve)
min-1
Št. vrtljajev
(brez obremenitve)
min-1
Površina brusilne podlage mm
Teža
kg
KA330E (Tip 1)
230
270
10,000 - 26,000
5,000 - 13,000
90 × 187
1,8
LpA (zvočni tlak) 83,5 dB(A), odstopanje (K) 3 dB(A)
LWA (moč zvoka) 94,5 dB(A), odstopanje (K) 3 dB(A)
9
SLOVENSKI
Garancija
BLACK+DECKER na temelju svojega zaupanja
v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo.
To garancijska izjava je dodatek in v nobenem primeru ne vpliva na vaše uzakonjene pravice. Garancija
je veljavna znotraj ozemlja držav članic EU in na
evropskem trgovinskem območju.
Če se BL ACK+DECKERjev izdelek pok vari
zaradi napake v materialu, izdelavi ali neustrezne skladnosti v 24 mesecih od dneva nakupa,
BLACK+DECKER jamči, da bo zamenjal okvarjene
dele, popravil izdelke, ki so bili podvrženi normalni
obrabi, ali zamenjal take izdelke ter tako poskrbel
za čim manj težav za kupce, razen v naslednjih
okoliščinah:
♦ Če je bil izdelek uporabljen za trgovske storitve,
profesionalno uporabo ali če je bil izdelek oddajan v najem;
♦ Če je bil izdelek predmet nepravilne uporabe ali
zanemarjanja;
♦ Če je izdelek poškodovan zaradi zunanjih predmetov, snovi ali nesreč;
♦ Če je izdelek poskušal popraviti nepooblaščen
BLACK+DECKERjev serviser.
Za garancijski zahtevek boste morali predložiti
dokazilo o nakupu prodajalcu ali pooblaščenemu
serviserju. Lokacijo najbližjega pooblaščenega
serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno BLACK+DECKERjevo pisarno, na naslov, ki
je naveden v tem priročniku. Dodatno pa je seznam
vseh pooblaščenih BLACK+DECKERjevih serviserjev in vsi podatki o poprodajnih storitvah na voljo na
spletnem naslovu: www.2helpU.com
Prosimo, obiščite našo spletno stran
www.blackanddecker.co.uk in registrirajte svoj novi
BLACK+DECKERjev izdelek; obenem vas bomo
tako lahko tudi obveščali o novih izdelkih in posebnih
ponudbah. Nadaljnji podatki o BLACK+DECKERjevi
znamki in ponudbi izdelkov so na voljo na
www.blackanddecker.co.uk
10
HRVATSKI
Predviđena uporaba
Ova brusilica BLACK+DECKER predviđena je za
brušenje i poliranje drva, metala, plastike i obojenih površina. Ovaj je alat namijenjen isključivo za
neprofesionalnu uporabu.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za
električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna
upozorenja i upute. Nepoštivanje dolje
navedenih upozorenja i uputa može rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili ozbiljnim
ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe.
Izraz "električni alat" u svim dolje navedenim upozorenjima odnosi se na vaš električni alat napajan iz
gradske mreže (sa žicom) ili električni alat napajan
akumulatorskom baterijom (bez žice).
1. Sigurnost u radnom području
a. Područje rada držite čistim i dobro osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori prizivaju
nezgode.
b. S električnim alatima ne radite u eksplozivnom okruženju, kao što je blizina zapaljivih
tekućina, plinova ili prašine. Električni aparati
stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.
c. Prilikom rada s električnim alatom držite
podalje promatrače i djecu. Zbog odvraćanja pozornosti mogli biste izgubiti nadzor nad
uređajem.
2. Zaštita od električne struje
a. Utikači električnih alata moraju odgovarati
utičnicama. Nikad ni na koji način ne prepravljajte utikač. Pri upotrebi električnih
alata s uzemljenjem ne koristite prilagodne
utikače. Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće
utičnice smanjit će rizik od električnog udara.
b. Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim površinama poput cijevi, radijatora, metalnih
okvira i hladnjaka. Rizik od strujnog udara
povećan je ako je tijelo uzemljeno.
c. Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi. Prodiranje vode u električni alat povećat će rizik od
strujnog udara.
d. Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene
namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za
nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača
električnog alata iz električne utičnice.
Kabel držite podalje od izvora topline, ulja
i oštrih ili pokretnih dijelova. Oštećeni ili
zapleteni kabel povećat će rizik od električnog
udara.
e. Tijekom rada s električnim alatom na otvorenom upotrijebite produžni kabel prikladan
za upotrebu na otvorenom. Upotreba kabela
prikladnog za otvorene prostore smanjuje rizik
od strujnog udara.
f. Ako nije moguće izbjeći uporabu električnog
alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite napajanje s diferencijalnom sklopkom za zaštitu
od neispravnosti uzemljenja (RCD). Upotreba
RCD sklopke smanjuje rizik od strujnog udara.
3. Osobna sigurnost
a. Budite na oprezu, pazite što radite i rukovodite se zdravim razumom pri radu s električnim alatom. Ne koristite električni alat ako
ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola
ili lijekova. Trenutak nepažnje tijekom rada
s električnim alatom može dovesti do ozbiljnih
ozljeda.
b. Koristite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek
koristite zaštitu za oči. Upotreba zaštitne
opreme poput maske protiv prašine, sigurnosnih
cipela protiv klizanja, čvrste kape ili zaštite sluha
u odgovarajućim uvjetima smanjit će rizik od
osobnih ozljeda.
c. Spriječite nenamjerno uključivanje. Prije priključivanja u električnu mrežu ili umetanja
akumulatorske baterije, kao i prije uzimanja
ili nošenja alata, provjerite je li prekidač u isključenom položaju. Nošenje električnog alata
pri čemu je prst na prekidaču ili priključivanje
električnog alata kojemu je prekidač uključen
priziva nezgode.
d. Prije nego što uključite električni alat, uklonite s njega sve ključeve za podešavanje.
Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu električnog alata može uzrokovati ozljede.
e. Ne sežite predaleko. Uvijek održavajte ravnotežu i zauzmite stabilan stav. To omogućuje
bolji nadzor nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
f. Pravilno se obucite. Ne nosite široku odjeću
ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek držite podalje od pokretnih dijelova. Pokretni
dijelovi mogu zahvatiti labavo obučenu odjeću,
nakit ili dugu kosu.
g. Ako je omogućeno priključivanje usisavača,
osigurajte njihovo pravilno povezivanje
i upotrebu. Upotreba uređaja za prikupljanje
prašine može smanjiti opasnosti vezane uz
prašinu.
11
HRVATSKI
4. Upotreba i čuvanje električnih alata
a. Nemojte preopterećivati električni alat. Koristite ispravan električni alat za vašu primjenu. Prikladan električni alat bolje će i sigurnije
obaviti posao brzinom za koju je predviđen.
b. Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni ili
uključeni položaj. Svaki električni alat kojim
se ne može upravljati pomoću prekidača predstavlja opasnost i potrebno ga je popraviti.
c. Prije podešavanja, zamjene pribora ili spremanja električnog alata, isključite utikač iz
utičnice ili odvojite akumulatorsku bateriju.
Te sigurnosne preventivne mjere smanjuju rizik
od nehotičnog pokretanja električnog alata.
d. Električne alate koji se ne upotrebljavaju
pohranite izvan dohvata djece i ne dopustite
rad osobama koje nisu upoznate s alatom
ili s ovim uputama. Električni alati opasni su
u rukama neobučenih korisnika.
e. Održavajte električne alate. Provjerite ima li
kakvih otklona ili savijenih pokretnih dijelova, napuknuća dijelova ili bilo kakvih drugih
stanja koja mogu utjecati na rad električnog
alata. Ako je alat oštećen, popravite ga prije
upotrebe. Velik broj nezgoda uzrokovan je loše
održavanim električnim alatima.
f. Rezne dijelove alata održavajte oštrima
i čistima. Pravilno održavanje radnih alata
i njihovih oštrica smanjuje vjerojatnost savijanja
i olakšava upravljanje.
g. Električni alat, pribor, nastavke itd., upotrebljavajte u skladu s ovim uputama te
uzimajući u obzir radne uvjete i posao koji
je potrebno obaviti. Upotreba električnih alata
za poslove za koje nije namijenjen može dovesti
do opasnih situacija.
5. Servis
a. Električne alate servisirajte kod kvalificiranog servisera i upotrebom identičnih
zamjenskih dijelova. Na taj ćete način održati
sigurnost upotrebe električnog alata.
Dodatna sigurnosna upozorenja za
električne alate
♦
Upozorenje! Kontakt s prašinom nastalom
tijekom brušenja ili njezino udisanje može
ugroziti zdravlje rukovatelja i osoba u blizini.
Nosite zaštitnu masku posebno dizajniranu
za zaštitu od čestica i isparenja olovne
prašine te osigurajte zaštitu drugih osoba
koje se nalaze ili prolaze radnim područjem.
♦
♦
♦
♦
12
Električni alat pridržavajte isključivo za izolirane rukohvate dok radite u područjima gdje
bi pribor mogao doći u dodir sa skrivenim
ožičenjima. U slučaju kontakta reznog pribora
sa žicom pod naponom, taj se napon može
Nakon brušenja temeljito uklonite svu prašinu.
Budite osobito oprezni tijekom brušenja boje
koja bi mogla biti na izrađena bazi olova ili tijekom brušenja nekih drva ili metala koji bi mogli
proizvesti otrovnu prašinu:
♦
Djeci i trudnicama ne dopuštajte pristup
u radno područje.
♦
U radnom području ne jedite, ne pijte i ne
pušite.
♦
Otpadne čestice i prašinu odbacite na
siguran način.
Ovaj alat nije namijenjen upotrebi od strane
osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu,
ni osoba s nedostatkom iskustva ili znanja, osim
ako ih osoba zadužena za njihovu sigurnost
nadzire ili im je pružila upute koje se odnose
na sigurnu upotrebu uređaja. Djecu je potrebno
nadgledati kako bi se spriječilo njihovo igranje
ovim uređajem.
Predviđena namjena opisana je u priručniku.
Upotreba bilo kojeg dodatnog dijela ili opreme,
kao i izvođenje bilo kojih radnji pomoću ovog
alata za radnje koje nisu opisane u ovom priručniku može predstavljati opasnost od osobne
ozljede i/ili oštećivanja imovine.
Sigurnost drugih osoba
♦
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za brusilice
♦
prenijeti na metalne dijelove alata i izazvati
električni udar rukovatelja.
Upotrijebite stezaljke ili na drugi praktičan
način učvrstite radni materijal za stabilnu
platformu. Pridržavanje radnog materijala rukom ili njegovo oslanjanje na tijelo nije stabilno
i može dovesti do gubitka kontrole.
♦
Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane
osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu ni osoba s nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako ih
osoba zadužena za njihovu sigurnost nadzire ili
im je pružila upute za sigurnu upotrebu uređaja.
Djecu je potrebno nadgledati kako se ne bi igrala
uređajem.
HRVATSKI
Stalno prisutni rizici.
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni rizici
koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed nepravilne
upotrebe, produljene upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne rizike
nije moguće izbjeći, a to su:
♦ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih dijelova.
♦ Ozljede uzrokovane promjenom dijelova,
oštrica ili dodatne opreme.
♦ Ozljede uzrokovane produljenom upotrebom
alata. Radite redovite pauze tijekom dulje
uporabe bilo kojeg alata.
♦ Oštećenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine nastale tijekom korištenja alata (npr.
tijekom rada s drvom, osobito hrastovinom,
bukovinom i ivericom.)
Vibracije
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su navedene u tehničkim podacima i izjavi o usklađenosti,
izmjerene su u skladu sa standardiziranom metodom
ispitivanja navedenom u dokumentu EN 60745
i može se koristiti za međusobno uspoređivanje alata. Deklarirana vrijednost emisija vibracija može se
koristiti i za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
Upozorenje! Vrijednost emisija vibracija tijekom
stvarne upotrebe električnog alata može se razlikovati od deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima
na koje se alat koristi. Razina vibracija može porasti
iznad navedene razine.
Tijekom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako
bi se odredile sigurnosne mjere prema dokumentu
2002/44/EC za zaštitu osoba koje redovno koriste
električne alate, potrebno je uzeti u obzir procjenu
izloženosti vibracijama, stvarne uvjete upotrebe
i način korištenja alata, obuhvaćajući i sve dijelove
radnog ciklusa, kao što je vrijeme od isključivanja
alata do potpunog zaustavljanja i vrijeme od uključivanja do postizanja pune radne brzine.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazane slijedeće ikone:
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od
ozljeda, korisnik mora pročitati priručnik
s uputama.
Zaštita od električne struje
Ovaj alat dvostruko je izoliran te žica
uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite
odgovara li električno napajanje naponu
navedenom na opisnoj oznaci.
♦
Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke
BLACK+DECKER radi izbjegavanja opasnosti.
Upotreba produžnog kabela
♦ Uvijek upotrijebite odobreni produžni kabel
pogodan za napajanje ovog alata (pogledajte
tehničke podatke). Prije upotrebe provjerite produžni kabel glede znakova oštećenja, habanja
ili starenja. Zamijenite produžni kabel ako je
oštećen ili neispravan. U slučaju upotrebe kabela na kolutu, kabel uvijek potpuno odmotajte.
Upotreba produžnog kabela koji nije prikladan
za ulazno napajanje alata ili koji je oštećen ili
neispravan može rezultirati požarom i strujnim
udarom.
Značajke
Ovaj alat sadrži neke ili sve od sljedećih značajki:
1. Prekidač uključivanja/isključivanja
2. Spremnik za prikupljanje prašine
3. Bravica spremnika za prikupljanje prašine
4. Baza za brušenje
5. Ručica za pritezanje papira
6. Gumb regulatora brzine
Montaža
Upozorenje! Prije sklapanja provjerite je li alat
isključen i odvojen od električnog napajanja.
Postavljanje brusnih listova (sl. A i B - D)
Upozorenje! Alat nemojte rabiti ako nije postavljen
brusni papir.
Napomena: Za najbolje rezultate uvijek upotrijebite probušeni brusni papir. Ako brusni papir nije
probušen, spremnik za prikupljanje prašine neće
funkcionirati.
Postavljanje brusnih papira s najlonskim petljama
(sl. A)
♦ Prije sklapanja provjerite je li alat isključen
i odvojen od električnog napajanja.
♦ Papir čvrsto i ravnomjerno pritisnite o bazu
za brušenje (4), pazeći da se otvori na papiru
podudaraju s otvorima na bazi.
Postavljanje običnih brusnih listova (sl. B - D)
♦ Prije sklapanja provjerite je li alat isključen
i odvojen od električnog napajanja.
13
HRVATSKI
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Brusni papir omekšajte trljanjem njegove glatke
strane preko ruba radnog stola.
Pritisnite ručice za pritezanje papira (5) prema
gore kako biste iz oslobodili iz učvrsnih žlijebova
i otvorite stezaljke papira tako da ih pritisnete
(sl. B).
Papir čvrsto i ravnomjerno pritisnite o bazu
za brušenje (4), pazeći da se otvori na papiru
podudaraju s otvorima na bazi (sl. C).
Rub brusnog papira umetnite u prednju stezaljku
papira kao što je prikazano (sl. D).
Pritisnite prednju stezaljku papira (5) prema
dolje i smjestite je u učvrsni žlijeb.
Držeći list lagano napetim, umetnite stražnji rub
lista u stražnju stezaljku papira.
Pritisnite stražnju stezaljku papira (5) prema
dolje i smjestite je u učvrsni žlijeb.
Uključivanje i isključivanje (crtež G)
♦
♦
Savjeti za optimalnu upotrebu (sl. H)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Postavljanje i uklanjanje spremnika za
prašinu (sl. E i F)
Zakrenite bravicu spremnika za prikupljanje
prašine (3) suprotno od kazaljke na satu.
♦ Pažljivo izvucite spremnik za prikupljanje prašine (2).
♦ Izvucite filtar (7) prema van i ispraznite sadržaj
spremnika za prikupljanje prašine. Poklopac filtera možete lagano potapšati kako biste uklonili
zalijepljene čestice ili ih možete očetkati mekom
i čistom četkom.
♦ Umetnite filtar (7) u spremnik za prikupljanje
prašine (2).
♦ Uvucite spremnik za prikupljanje prašine (2)
u alat.
♦ Učvrstite spremnik za prikupljanje prašine (3)
u njegovu položaju tako da ga zakrenete u smjeru kazaljke na satu.
Napomena: Redovito provjeravajte spremnik za
prikupljanje prašine (2).
Često praznite spremnik za prikupljanje prašine radi
najbolje učinkovitosti alata.
♦
Uporaba
Upozorenje! Neka alat radi svojim tempom. Alat
nemojte preopterećivati.
Promjenjiva kontrola brzine.
Regulator brzine omogućuje vam prilagođavanje
brzine alata u skladu s radnim materijalom.
♦ Gumb regulatora brzine (6) postavite na željenu
vrijednost. Veliku brzinu koristite za drvo, srednju brzinu za furnir i sintetičke materijale, a malu
brzinu za akrilno staklo, metale bez sastava
željeza i za uklanjanje boje.
14
Za uključivanje alata pritisnite prednji dio (I)
prekidača za uključivanje/isključivanje (a).
Za isključivanje alata pritisnite stražnji dio (O)
prekidača za uključivanje/isključivanje.
♦
Alat uvijek pridržavajte objema rukama.
Na alat ne primjenjujte prevelik pritisak.
Redovito provjeravajte stanje brusnog papira.
Po potrebi zamijenite.
Uvijek brusite papirom za drvo.
Tijekom brušenja novih slojeva boje prije nanošenja drugog sloja, upotrijebite papir vrlo fine
granulacije.
Na površinama koje su izrazito neravne ili
tijekom uklanjanja više slojeva boje, započnite
grubljim papirom. Na ostalim površinama započnite papirom srednje finoće. U oba slučaja
postepeno prelazite na finiju granulaciju papira,
kako biste dobili glatku površinu.
Kod svog prodavača potražite dodatne informacije o raspoloživim dodacima.
Dodatni pribor
Karakteristike alata ovise o upotrijebljenom dodatnom priboru. Dodatni pribor tvrtki BLACK+DECKER
i Piranha proizveden je uz visoke standarde i projektiran kako bi poboljšao karakteristike alata.
Korištenjem tog dodatnog pribora vaš će alat pružiti
najbolje od svojih mogućnosti.
Paketi zamjenskih probušenih brusnih papira dostupni su putem dobavljača tvrtke BLACK+DECKER.
Za 80G - paketi od 5 listova, broj dijela X31517-XJ
Za 120G - paketi od 5 listova, broj dijela X31522-XJ
Za 240G - paketi od 5 listova, broj dijela X31527-XJ
Održavanje
Vaš je alat projektiran za dugotrajnu upotrebu uz minimalna održavanja. Neprekinuta i zadovoljavajuća
upotreba ovisi o pravilnoj brizi i redovnom čišćenju.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova
održavanja isključite alat i odvojite napajanje.
♦ Otvore za prozračivanje alata redovito čistite
mekim kistom ili suhom krpom.
♦ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom.
Ne upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za
čišćenje na bazi otapala.
Zamjena električnog utikača (samo za
U.K. i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi električni utikač:
♦ Na siguran način odbacite stari utikač.
HRVATSKI
♦
Smeđi vodič spojite na fazni priključak u novom
utikaču.
♦ Plavi vodič spojite na neutralni priključak u utičnici.
Upozorenje! Na priključak uzemljenja nije potrebno ništa povezivati. Slijedite upute za ugradnju
isporučene uz utikač dobre kvalitete. Preporučeni
osigurač: 5 A.
LpA (zvučni tlak) 83,5 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
LWA (zvučna snaga) 94,5 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj)
prema EN 60745:
Vrijednost emisije vibracija (a h) 7,2 m/s 2, nesigurnost (K)
1,5 m/s2
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne
smije se odbacivati kao uobičajeni otpad
iz kućanstva.
Ako je vaš BLACK+DECKER proizvod potrebno
zamijeniti ili ako za njime više nemate potrebe, ne
odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz kućanstva.
Pripremite ovaj proizvod za odvojeno prikupljanje.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda i ambalaže omogućuje recikliranje
i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna
upotreba materijala pomaže u sprječavanju
zagađivanja okoliša i smanjuje potražnju za
sirovinama.
KA330E
BLACK+DECKER izjavljuje da su donji proizvodi
opisani u odjeljku "tehnički podaci" u skladu sa
sljedećim propisima:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4
Također, ovi su proizvodi usklađeni sa smjernicama
2014/30/EU i 2011/65/EU. Za dodatne informacije
kontaktirajte tvrtku BLACK+DECKER putem sljedeće adrese ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani odgovoran je za sastavljanje tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke
BLACK+DECKER.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima
lokalnih odlagališta otpada ili putem prodavača kod
kojeg ste kupili ovaj proizvod.
Tvrtka BLACK+DECKER omogućuje prikupljanje
i recikliranje BLACK+DECKER proizvoda nakon
isteka njihovog vijeka trajanja. Da biste iskoristili
prednosti ove usluge, svoj proizvod vratite bilo
kojem ovlaštenom servisnom predstavniku koji će
ga prikupiti u naše ime.
Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem lokalnog
ureda tvrtke BLACK+DECKER na adresi navedenoj
u ovom priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih
BLACK+DECKER servisa i potpune pojedinosti
o našim uslugama nakon prodaje i kontaktima dostupni su putem interneta na adresi: www.2helpU.com
R.Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe, 210 Bath Road,
Slough,
Berkshire, SL1 3YD, United Kingdom
05/08/2014
Tehnički podaci
Ulazni napon
Vac
Snaga
W
Oscilacije (bez opterećenja) min-1
Okretaji (bez opterećenja) min-1
Površina baze za brušenje mm
Masa
kg
KA330E (Tip 1)
230
270
10.000 - 26.000
5.000 - 13.000
90 × 187
1,8
15
HRVATSKI
Jamstvo
Tvrtka BLACK+DECKER sigurna je u kvalitetu svojih
proizvoda te pruža iznimno jamstvo. Ova izjava
o jamstvu dodatak je vašim zakonskim pravima i ni
na koji način ih ne narušava. Ovo jamstvo valjano
je na području država članica Europske unije i Europske zone slobodnog trgovanja.
Ako vaš proizvod marke BLACK+DECKER postane
neispravan uslijed manjkavosti u njegovom materijalu, izradi ili uslijed nedostatne usklađenosti unutar 24
mjeseca od dana kupnje, tvrtka BLACK+DECKER
jamči zamjenu neispravnih dijelova, popravak dijelova izloženih znatnom habanju i trošenju ili zamjenu
takvih proizvoda, kako bi se osigurala minimalna
neugodnost za našeg kupca, osim ako je:
♦ Proizvod bio korišten u trgovanju, profesionalnoj
upotrebi ili u svrhu pružanja usluga;
♦ Proizvod bio izložen nepravilnoj upotrebi ili je
zanemaren;
♦ Proizvod pretrpio značajna oštećenja izazvana
stranim predmetima, tvarima ili u nezgodi;
♦ Popravke pokušao izvoditi bilo tko osim ovlaštenog servisnog osoblja ili servisnog osoblja
tvrtke BLACK+DECKER.
Da biste potraživali jamstvo, prodavaču ili ovlaštenom serviseru morate predočiti dokaz o kupnji.
Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem lokalnog
ureda tvrtke BLACK+DECKER na adresi navedenoj
u ovom priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih
BLACK+DECKER servisa i potpune pojedinosti
o našim uslugama nakon prodaje i kontaktima dostupni su putem interneta na adresi: www.2helpU.com
Posjetite naše web - mjesto w w w.blackand decker.co.uk kako biste registrirali svoj novi
BLACK+DECKER proizvod i bili u tijeku s najnovijim proizvodima i posebnim ponudama.
Dodatne informacije o tvrtki BLACK+DECKER
i našem rasponu proizvoda dostupne su na lokaciji
www.blackanddecker.co.uk
16
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo
isporučili nema nedostataka ili grešaka
u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji
smo isporučili u jamstvenom roku ispravno
funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko
će se korisnik pridržavati priloženih uputa
o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod
osigurano servisno održavanje i potrebni
rezervni dijelovi u toku 7 godina od datuma
kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja
jamstvenog lista podnesenog u jamstvenom
roku, o svom trošku osigurati otklanjanje
kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze
iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim,
odnosno deklariranim karakteristikama
kvalitete proizvoda. Popravak se obvezujemo
izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave
kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom roku
obvezujemo se zamijeniti ga novim ili vratiti
uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog
lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa
proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno
njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi
nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave
ovlaštenom servisu, kupac je obavezan
podignuti proizvod po izvršenom servisnom
popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim
rukovanjem, rukovanjem suprotnim
navedenim u uputama ili mehaničkim
oštećenjem isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana,
jamstveni rok se produžuje za trajanje
servisa.
♦
Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/
uređaja u rad
R ADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem
ili servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju, način dostave i povrat alata po izvršenom
popravku, te ostala servisna ili tehnička pitanja,
obavezno kontaktirajte servis na telefon 01
6539 875, u uredovno vrijeme radnim danom
od 8.00 – 12.00 h
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata
prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj.
tvorničkom greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
17
SRPSKI
Namena
Vaše BLACK+DECKER brusilica je namenjena za
brušenje drveta, metala, plastike i obojenih površina.
Ovaj alat je namenjen samo za privatnu upotrebu.
Bezbednosna uputstva
Opšta bezbednosna upozorenja za
električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna
upozorenja i uputstva. Nepoštovanje dole
navedenih upozorenja i uputstava može
izazvati električni udar, požar i/ili ozbiljnu
povredu.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće
potrebe. Termin “električni alat” u svim dole navedenim upozorenjima odnosi se na alate sa mrežnim
napajanjem (sa kablom) ili alate sa baterijskim
napajanjem (bežični).
1. Bezbednost radnog područja
a. Radno područje treba uvek da bude čisto
i dobro osvetljeno. Nered i mračna područja
izazivaju nezgode.
b. Ne radite sa električnim alatima u eksplozivnim atmosferama, na primer u prisustvu
zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati stvaraju varnice koje mogu da upale
prašinu ili isparenja.
c. Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
električnim alatom. Zbog ometanja možete
izgubiti kontrolu.
2. Električna bezbednost
a. Utikači električnih alata moraju da odgovaraju utičnici. Nikada i ni na bilo koji način
nemojte modifi kovati utikač. Ne koristite
nikakve utične adaptere sa uzemljenim
električnim alatima. Nemodifikovani utikači
i odgovarajuće utičnice smanjiće opasnost od
električnog udara.
b. Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim
površinama kao što su cevi, radijatori,
šporeti i frižideri. Postoji veća opasnost od
električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
c. Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim
uslovima. Voda koja prodre u električni alat
povećava opasnost od električnog udara.
d. Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte
nikad koristiti kabl za nošenje, vučenje ili
izvlačenje utikača električnog alata. Kabl
udaljite od toplote, ulja, oštrih rubova ili
pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni kablovi
povećavaju opasnost od električnog udara.
18
e. Pri upotrebi električnog alata na otvorenom
prostoru koristite produžni kabl koji je podesan za upotrebu na otvorenom prostoru.
Korišćenje kabla koji je podesan za upotrebu
na otvorenom prostoru umanjuje opasnost od
električnog udara.
f. Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba električnog alata na vlažnom mestu, koristite
napajanje sa FID zaštitnom sklopkom za
zaštitu od struje u slučaju kvara. Upotreba
FID sklopke umanjuje opasnost od električnog
udara.
3. Lična bezbednost
a. Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno
radite sa električnim alatom. Nemojte da
koristite električni alat ako ste umorni ili pod
dejstvom lekova, alkohola ili droga. Trenutak
nepažnje pri radu sa električnim alatom može
dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.
b. Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite
zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao što su
maska za prašinu, zaštitna obuća sa đonom
koji se ne kliza, kaciga ili zaštita za sluh, koja
se koristi pod odgovarajućim uslovima, smanjiće
telesne povrede.
c. Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite se
da prekidač bude isključen pre povezivanja
električnog napajanja i/ili baterije, uzimanja
uređaja ili nošenja alata. Nošenje električnog
alata sa prstom na prekidaču ili električnih alata
sa prekidačem koji su priključeni na napajanje
izaziva nezgode.
d. Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog alata.
Ključ za pritezanje ili podešavanje koji je ostao
u rotirajućem delu električnog alata može da
dovede do telesne povrede.
e. Ne posežite van domašaja. Održavajte stabilan položaj i ravnotežu u svakom trenutku.
Time se obezbeđuje bolja kontrola nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
f. Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Kosu, odeću i rukavice
udaljite od pokretnih delova. Široka odeća,
nakit ili duga kosa mogu da se uhvate u pokretne
delove.
g. Ako postoje priključni uređaji za izbacivanje
prašine i oprema za njeno sakupljanje, pobrinite se da budu priključeni i da se pravilno
koriste. Sakupljanje prašine može da umanji
opasnosti povezane sa prašinom.
SRPSKI
4. Upotreba i održavanje električnih alata
a. Ne preopterećujte električni alat. Koristite
odgovarajući električni alat za svoj rad.
Pravilan električni alat će bolje i bezbednije,
i u predviđenoj meri, obaviti posao za koji je
konstruisan.
b. Ne koristite električni alat čiji prekidač ne
može da se uključi i isključi. Svaki električni
alat koji se ne može kontrolisati putem prekidača
je opasan i mora se popraviti.
c. Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite bateriju iz električnog alata pre vršenja
bilo kakvih podešavanja, zamene pribora ili
odlaganja električnog alata. Takve preventivne bezbednosne mere smanjuju opasnost od
slučajnog pokretanja električnog alata.
d. Nekorišćene električne alate čuvajte van
domašaja dece i nemojte dozvoliti osobama
koje nisu upoznate sa ovim električnim alatom ili ovim uputstvima da rukuju električnim alatom. Električni alati su opasni u rukama
neveštih korisnika.
e. Održavajte električne alate. Proverite da li
su pokretni delovi centrirani ili blokirani,
da li su delovi polomljeni i da li postoji bilo
koje drugo stanje koje može uticati na rad
električnih alata. Ako je oštećen, postarajte
se da se električni alat popravi pre upotrebe.
Mnoge nezgode su izazvane loše održavanim
električnim alatima.
f. Rezne alate održavajte tako da budu oštri
i čisti. Pravilno održavani rezni alati sa oštrim
reznim ivicama ređe se blokiraju i lakše se
kontrolišu.
g. Koristite električni alat, pribor, nastavke
itd. u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući
u obzir radne uslove i rad koji treba obaviti.
Korišćenje električnog alata za radove za koje
nije namenjen može dovesti do opasne situacije.
5. Servis
a. Postarajte se da vaš električni alat servisira
kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti samo originalne rezervne delove. Time
se osigurava bezbednost električnog alata.
Dodatna bezbednosna upozorenja za
električne alate
♦
Upozorenje! Dodir sa prašinom koja
nastaje prilikom brušenja li njeno može
da ugrozi zdravlje rukovaoca i eventualno
prisutne osobe.
Nosite zaštitnu masku koja je specijalno
dizajnirana za zaštitu od prašine i isparenja
i osigurajte da osobe koje ulaze u radno
područje takođe budu zaštićene.
♦
♦
♦
♦
Električni alat držite za izolovane rukohvate
kada obavljate radove pri kojima postoji
mogućnost da rezni pribor dodirne skri-
Temeljno uklonite prašinu nakon brušenja.
Budite posebno oprezni kada brusite boju koja je
možda na bazi olova ili ako brusite drva i metal
koji mogu da proizvedu toksičnu prašinu:
♦
Nemojte da dozvolite deci ili trudnicama
da ulaze u radno područje.
♦
Nemojte da jedete, pijete ili pušite
u radnom području.
♦
Bezbedno odložite u otpad svu prašinu
i drugi otpad.
Ovaj alat nije namenjen da ga koriste lica
(uključujući i decu) sa ograničenim fi zičkim,
senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili
neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su
pod nadzorom ili su dobile uputstva u vezi sa
upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena
za njihovu bezbednost. Decu treba nadzirati
kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.
Namena je opisana u ovom uputstvu za upotrebu. Upotreba bilo kakvih dodatnih pribora ili
priključaka ili vršenje bilo koje druge operacije
ovim alatom koja nije preporučena u ovom
uputstvu za upotrebu može izazvati opasnost
od fizičkih povreda i/ili materijalne štete.
Bezbednost drugih osoba
♦
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za brusilice
♦
vene vodove. Rezni pribor koji dodirne strujni
kabl može da stavi pod napon metalne delove
električnog alata i izloži rukovaoca električnom
udaru
Koristite stezaljke ili druge praktične načine
da osigurate i poduprete predmet obrade na
stabilnu platformu. Držanje radnog predmeta
jednom rukom ili upiranjem u telo nije stabilno
i može dovesti do gubitka kontrole.
♦
Ovaj uređaj nije namenjen da ga koriste lica
(uključujući i decu) sa ograničenim fi zičkim,
senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili
neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su
pod nadzorom ili su dobile uputstva u vezi sa
upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena
za njihovu bezbednost.
Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se
ne igraju sa uređajem.
19
SRPSKI
Preostale opasnosti.
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni preostali rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim
upozorenjima za bezbedan rad. Sledeći rizici mogu
nastati zbog nenamenske upotrebe, produžene
upotrebe itd.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
♦ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih delova.
♦ Povrede izazvane pri promeni delova, noževa ili pribora.
♦ Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom
alata. Ako sa bilo kojim alatom radite duže
vreme, pobrinite se da redovno pravite pauze.
♦ Slabljenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje izazvani udisanjem
prašine koja se stvara pri korišćenju alata
(primer:-rad sa drvetom, naročito sa hrastom, bukvom i MDF-om.)
Vibracije
Emisioni nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je izmeren prema mernom postupku koji je
standardizovan u EN 60745 i može se koristiti za
upoređivanje alata. Deklarisana emisiona vrednost
vibracija se takođe može koristiti za preliminarnu
procenu izloženosti.
Upozorenje! Emisiona vrednost vibracija tokom
realne primene električnog alata može se razlikovati
od deklarisane vrednosti što zavisi od načina na koji
se koristi alat. Nivo vibracija može da se poveća
iznad navedenog nivoa.
Pri proceni izloženosti vibracijama radi definisanja
bezbednosnih mera koje propisuje 2002/44/EC radi
zaštite osoba koje redovno koriste električne alate
na radnom mestu, procena izloženosti vibracijama
treba da uzme u obzir realne uslove upotrebe i način
na koji se alat koristi, kao i sve delove radnog ciklusa
kao što je vreme rada uređaja, ali i vremena kada je
alat isključen i kada radi u praznom hodu.
Nalepnice na alatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od
povreda, korisnik mora da pročita uputstvo
za upotrebu.
20
Električna bezbednost
Ovaj alat je dvostruko izolovan; zato nije potreban kabl za uzemljenje. Uvek proverite da
li napon izvora napajanja odgovara naponu
na natpisnoj pločici uređaja.
♦
U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti
proizvođač ili ovlašćeni BLACK+DECKER servisni centar da bi se izbegla opasnost.
Korišćenje produžnog kabla
♦ Uvek koristite odobreni produžni kabl koji je
pogodan za napajanje ovog alata (pogledajte
tehničke podatke). Pre upotrebe, proverite da li
na produžnom kablu postoje znakovi oštećenja,
habanja i starenja. Zamenite produžni kabl ako
je oštećen ili neispravan. Ako koristite kablovski
kotur, uvek potpuno odmotajte kabl. Korišćenje
produžnog kabla koji nije pogodan za napajanje
alata ili koji je oštećen ili pokvaren može dovesti
do rizik od požara i električnog udara.
Karakteristike
Ovaj alat sadrži neke ili sve sledeće delove.
1. Prekidač za uključivanje i isključivanje
2. Posuda za sakupljanje prašine
3. Brava posude za sakupljanje prašine
4. Brusna ploča
5. Poluga stezača brusnog papira
6. Regulator brzine
Montaža
Upozorenje! Pre montaže se uverite da je alat
isključen i da je utikač alata izvučen iz utičnice.
Postavljanje brusnog lista (sl. A i B - D)
Upozorenje! Nikada nemojte koristiti alat bez nameštenog brusnog lista ili pribora.
Napomena: Za najbolji rezultat koristite brusni papir
sa otvorima. Ako vaš brusni papir nema otvore, onda
posuda za sakupljanje prašine neće funkcionisati
pravilno.
Nameštanje brusnih papira sa najlonskim petljama (sl. A)
♦ Uverite da je alat isključen i da je utikač alata
izvučen iz utičnice.
♦ Pritisnite čvrsto i ravnomerno brusni list na
brusnu ploču (4) i pobrinite se da otvori na listu
budu centrirani sa otvorima na ploči.
Postavljanje običnog brusnog lista (sl. B - D)
♦ Uverite da je alat isključen i da je utikač alata
izvučen iz utičnice.
♦ Omekšajte brusni papir trljanjem njegove neabrazivne strane preko ivice radne ploče.
SRPSKI
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Pritisnite poluge za stezanje papira (5) naviše da
biste ih oslobodili iz žljebova i otvorite stezače
papira tako što ćete ih pritisnuti naniže (sl. B).
Postavite brusni list na brusnu ploču (4) i pobrinite se da otvori na listu budu centrirani sa
otvorima na ploči (sl. C).
Umetnite ivicu brusnog lista u prednji stezač
papira kao što je prikazano (sl. D).
Pritisnite prednji stezač papira (5) naniže i postavite ga u žljebu.
Dok blago pritiskate papir, umetnite zadnju ivicu
papira u donji stezač papira.
Pritisnite zadnji stezač papira (5) naniže i postavite ga u žljebu.
Postavljanje i skidanje posude za
sakupljanje prašinu (sl. E i F)
♦
Okrenite bravu posude za sakupljanje prašine
(3) ulevo.
♦ Pažljivo izvadite vani posudu za sakupljanje
prašine (2).
♦ Podignite filter (7) vani i ispraznite sadržaj
posude za sakupljanje prašine. Možete polako
udarati po poklopcu filtera za uklanjanje čestica
koji vise ili očetkati mekom četkom.
♦ Umetnite filter (7) na posudu za sakupljanje
prašine (2).
♦ Namestite posudu za sakupljanje prašine (2) na
alatu.
♦ Zaključajte posudu za sakupljanje prašine (3)
u mestu tako što ćete je okrenuti udesno.
Napomena: U redovnim intervalima kontrolišite
posudu za sakupljanje prašine (2).
Ispraznite često posudu za sakupljanje prašine da
biste obezbedili najbolju efikasnost alata.
Upotreba
Upozorenje! Pustite da alat radi svojim tempom.
Ne preopterećujte ga.
Regulacija brzine
Regulator brzine vam omogućava da podesite brzinu alata prema materijalu radnog komada.
♦ Regulator (6) postavite na željeno podešenje.
Koristite veliku brzinu za drvo, srednju brzinu
za furnir i sintetičke materijale, a malu brzinu
za akrilno staklo, metale koji ne sadrže gvožđe
i za uklanjanje boje.
Uključivanje i isključivanje (sl. G)
♦
♦
Da uključite alat, pritisnite prednji deo I od prekidač za uključivanje/isključivanje (1).
Da isključite alat, pritisnite zadnji deo O od
prekidač za uključivanje/isključivanje.
Saveti za optimalnu upotrebu (sl. H)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Alat uvek držite obema rukama.
Ne primenjujte preveliki pritisak na alat.
Redovno proveravajte stanje brusnog lista.
Zamenite po potrebi.
Uvek brusite prateći strukturu drveta.
Kada brusite nove slojeve boje pre primene
sledećeg sloja boje, koristite ekstra fino zrno.
Na veoma neravnim površinama ili kada uklanjate slojeve boje, počnite sa grubim zrnom. Na
drugim površinama, počnite sa srednjim zrnom.
U oba slučaja, postepeno povećavajte finoću
zrna radi postizanja glatke površine.
Raspitajte se kod prodavca o dostupnim priborima.
Pribori
Rad vašeg alata zavisi od korišćenih pribora.
BLACK+DECKER i Piranha pribori su izrađeni po
standardima za visok kvalitet i dizajnirani su da
poboljšaju performanse vašeg alata. Korišćenjem
ovih pribora postići ćete najbolje rezultate sa vašim
alatom.
Brusni papiri sa otvorima su na raspolaganju preko
vašeg lokalnog BLACK+DECKER prodavca.
Za 80G - pakovanja od 5 papira koristite broj dela
X31517-XJ
Za 120G - pakovanja od 5 papira koristite broj dela
X31522-XJ
Za 240G - pakovanja od 5 papira koristite broj dela
X31527-XJ
Održavanje
Vaš alat je dizajniran za rad u dužem vremenskom
periodu sa minimalnim zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi
od pravilnog održavanja alata i redovnog čišćenja.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na
održavanju isključite alat i odvojite ga sa napajanja.
♦ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem
alatu pomoću mekane četke ili suve krpe.
♦ Redovno čistite kućište motora koristeći vlažnu
krpu. Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje
koja su abrazivna ili sadrže rastvarač.
Zamena utikača (samo Velika Britanija
i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
♦ Bezbedno odložite stari utikač.
♦ Braon provodnik povežite na kontakt za fazu
u novom utikaču.
♦ Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
21
SRPSKI
Upozorenje! Ne treba povezivati kontakt za uzemljenje. Pratite uputstva koja se isporučuju uz
utikače dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 5 A.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne
sme da se odlaže zajedno sa običnim kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš
BLACK+DECKER proizvod treba da se zameni ili
ako vam više nije potreban, ne odlažite ga sa kućnim
smećem. Ovaj proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda
i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu
upotrebu materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže u sprečavanju zagađivanja životne sredine i smanjuje
potražnju za sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno
sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava,
na opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga
ste kupili novi proizvod.
BLACK+DECKER obezbeđuje mogućnost za sakupljanje i reciklažu BLACK+DECKER proizvoda
na kraju njihovog životnog veka. Da biste iskoristili
prednost ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kom
ovlašćenom serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno BLACK+DECKER predstavništvo putem adrese koja je navedena u ovom
uputstvu da biste saznali lokaciju vama najbližeg
ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih
BLACK+DECKER servisera i potpune informacije
o našim uslugama za rezervne delove i kontakte
naći ćete na internetu, na adresi:
www.2helpU.com
Tehnički podaci
Ulazni napon
Vac
Ulazna snaga
W
Oscilacije (bez opterećenja) min-1
Obrtaji (bez opterećenja) min-1
Površina brusnog papira
mm
Težina
kg
KA330E (tip 1)
230
270
10.000 - 26.000
5.000 - 13.000
90 × 187
1.8
LpA (zvučni pritisak) 83,5 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
LWA (zvučni snaga) 94,5 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri pravca)
prema EN 60745:
Emisiona vrednost vibracija (a h) 7,2 m/s 2, odstupanje (K)
1,5 m/s2
22
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
KA330E
BLACK+DECKER izjavljuje da su proizvodi opisani
u delu „Tehnički podaci“ usklađeni sa:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4
Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom
2014/30/EU i 2011/65/EU. Za više informacija kontaktirajte BLACK+DECKER na sledećoj adresi ili ih
potražite u uputstvu za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun kompanije
BLACK+DECKER.
R.Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe, 210 Bath Road,
Slough,
Berkshire, SL1 3YD, United Kingdom
05/08/2014
SRPSKI
Garancija
BLACK+DECKER je siguran u kvalitet svojih proizvoda i nudi izvanredne garantne uslove. Ova
garantna izjava je dodatna i ni na koji način ne
osporava vaša zakonska prava. Ova garancija važi
na teritorijama država članica Evropske Unije i na
slobodnom evropskom tržištu.
U slučaju da proizvod firme BLACK+DECKER
postane neispravan zbog greške u materijalu,
izradi ili neusklađenosti u periodu od 24 meseci od
datuma kupovine, BLACK+DECKER garantuje da
će zameniti neispravne delove, popraviti proizvode
koji su izloženi habanju i trošenju ili zameniti takve
proizvode kako bi obezbedila što je moguće manje
neprijatnosti svojim potrošačima osim u slučaju:
♦ da je proizvod korišćen za zanatstvo, profesionalne svrhe ili najam;
♦ proizvod je bio izložen nenamenskoj upotrebi ili
nemaru;
♦ da je proizvod pretrpeo oštećenja usled dejstva
stranih predmeta, supstanci ili nezgoda;
♦ da je pokušana popravka od strane osoba koje
nisu ovlašćeni servisni agenti ili servisno osoblje
firme BLACK+DECKER.
Da biste ostvarili pravo na reklamaciju po osnovu
garancije, potrebno je da prodavcu ili ovlašćenom
serviseru pokažete dokaz o kupovini. Kontaktirajte
lokalno BLACK+DECKER predstavništvo putem
adrese koja je navedena u ovom uputstvu da biste
saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa.
Alternativno, listu ovlašćenih BLACK+DECKER
servisera i potpune informacije o našim uslugama
za rezervne delove i kontakte naći ćete na internetu,
na adresi: www.2helpU.com
Posetite
našu
web
lokaciju
www.blackanddecker.co.uk da biste registrovali svoj
novi BLACK+DECKER proizvod i da biste bili redovno obaveštavani o novim proizvodima i specijalnim
ponudama. Više informacija o BLACK+DECKER
brendu i našem asortimanu proizvoda naći ćete na
adresi www.blackanddecker.co.uk
23
МАКЕДОНСКИ
Намена и употреба
Вашата BLACK+DECKER брусилка е наменета за шмирглање на дрво, метал, пластика
и бојадисани површини. Алатката е наменета
само за домашна употреба.
Упатства за безбедна употреба
Општи мерки за безбедност при
користење на електрични алатки
Предупредување! Прочитајте ги сите
мерки за безбедност и целото упатство. Непридржување кон мерките за
безбедност и долу наведените упатства
може да доведе до електричен удар, пожар или сериозна повреда.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност
и упатства за идно прегледување. Терминот
„електрична алатка“ во сите долу наведени
мерки за безбедност се однесува на Вашата
електрична алатка што работи на струја (преку
кабел), или на електрична алатка што работи
на батерии (без кабел).
1. Безбедност на работното место
a. Одржувајте го работното место чисто
и добро осветлено. Пренатрупани и темни
места се причина за незгоди.
б. Немојте да работите со електрични алатки во експлозивни окружувања, какви
што постојат кога има присуство на запалливи течности, гасови или честички.
Електричните алатки произведуваат искри
што можат да ги запалат честичките или
испарувањата.
в. Држете ги децата и присутните лица настрана додека употребувате електрична
алатка. Одвлекување на вниманието може
да предизвика да изгубите контрола.
2. Безбедност од електричен удар
a. Приклучокот на електричната алатка
мора да се совпаѓа со приклучницата.
Никогаш не го преправајте приклучокот.
Не употребувајте адаптерски приклучоци со заземјени електрични алатки.
Непреправените приклучоци и соодветните
приклучници ќе го намалат ризикот од електричен удар.
б. Избегнувајте телесен контакт со заземјени
површини како што се цевки, радијатори,
шпорети или фрижидери. Има зголемен
ризик од електричен удар ако вашето тело
е заземјено.
24
в. Не ги изложувајте електричните алатки
на дожд или влажност. Навлегувањето на
вода во електричната алатка го зголемува
ризикот од електричен удар.
г. Употребувајте го кабелот правилно.
Никогаш не го употребувајте кабелот за
носење, влечење или исклучување на
електричната алатка. Држете го кабелот
настрана од топлина, масло, остри рабови или подвижни делови. Оштетените
или заплетканите каблови го зголемуваат
ризикот од електричен удар.
д. Кога работите со електрична алатка надвор, употребувајте продолжен кабел кој
е соодветен за надворешна употреба.
Употребата на кабел што е соодветен за
надворешна употреба го намалува ризикот
од електричен удар.
ѓ. Доколк у работењето со елек трична
алатка во влажна средина не може да
се избегне, употребувајте заштитна
диференцијална (FID) склопка. Употребата на заштитна диференцијална (FID)
склопка го намалува ризикот од електричен
удар.
3. Лична безбедност
a. Бидете претпазливи, внимавајте што
правите и користете логика кога работите
со електрична алатка. Не употребувајте
електрична алатка кога сте уморни или
кога сте под влијание на дрога, алкохол
или лекови. Еден момент на невнимание
за време на работење со електрична алатка
може да доведе до серизна лична повреда.
б. Носете опрема за лична заштита. Секогаш носете заштита за очите. Заштитната
опрема, како што се маски против прав, нелизгачки сигурносни обувки, шлемови или
штитници за слухот, ќе го намали бројот на
повреди кога се употребува за соодветни
работни услови.
в. Спречете ненамерно вк лучување на
алатката. Обезбедете прекинувачот да
биде во исклучена положба пред да ја
приклучите алатката на струја или на
батериски пакет, или пред да ја подигнете
или пренесувате алатката. Пренесувањето
на електрични алатки со прст на прекинувачот или приклучување на извор на струја на
вклучени алатки може да доведе до незгоди.
г. Отстранете ги сите алатки за подесување
или клучеви пред да ја вклучите електричната алатка. К лу ч или алатка за
подесување која е закачена на ротирачкиот
МАКЕДОНСКИ
дел на електричната алатка може да доведе
до повреда.
д. Не посегајте предалеку. Цврсто стојте на
земјата и бидете во рамнотежа во секое
време. Ова овозможува подобра контрола
над електричната алатка во неочекувани
ситуации.
ѓ. Носете соодветна облека. Не носете широка облека или накит. Држете ги косата,
облеката и ракавиците настрана од подвижните делови. Широката облека, накитот
или долгата коса може да бидат фатени во
подвижните делови.
е. Доколку на апаратите постои можност за
приклучување на опрема за извлекување
и собирање на прав, обезбедете таа да
биде приклучена и правилно употребувана. Собирањето на правот може да ги
намали опасностите поврзани со прав.
4. Употреба и одржување на електрични
алатки
a. Не ја употребувајте електричната алатка
на сила. Употребувајте електрична алатка
што е соодветна за вашата работа. Соодветната електрична алатка ќе ја заврши
работата подобро и побезбедно со брзината
за која што била дизајнирана.
б. Не употребувајте ја електричната алатка
доколку прекинувачот не ја вклучува
и исклучува. Секоја електрична алатка што
не може да се контролира преку прекинувачот е опасна и мора да биде поправена.
в. Исклучете го приклучокот од изворот
на струја или од батерискиот пакет за
електричната алатка пред да правите
подесувања, менувате додатоци или
пред да ја одложите електричната алатка.
Таквите превентивни безбедносни мерки го
намалуваат ризикот за случајно вклучување
на електричната алатка.
г. Одлагајте ги електричните алатки што не
ги употребувате надвор од досег на децата и не дозволувајте да ги употребуваат
лица кои не се запознаени со нивната
функција и со овие упатства. Електричните алатки се опасни кога со нив ракуваат
необучени корисници.
д. Одржувајте ги електричните алатки. Проверете дали подвижните делови се лошо
поставени, заглавени или оштетени, или
постои друга состојба што би можела да
влијае врз работењето на електричните
алатки. Доколку електричната алатка
е оштетена, однесете ја на поправка
пред да ја употребите. Многу незгоди се
предизвикани поради лошо одржувани
електрични алатки.
ѓ. Одржувајте ги алатките за сечење остри
и чисти. Правилно одржуваните алатки за
сечење со остри рабови за сечење имаат
помала шанса да се заглават и полесно се
управуваат.
е. Употребувајте ги електричните алатки,
приборот, сечилата и сл. во склад со овие
упатства, имајќи ги во предвид работните
услови и работата која треба да се заврши. Употребата на електрична алатка за
работа што е различна од нејзината намена
може да доведе до опасна ситуација.
5. Сервис
а. Вашите електрични алатки треба да ги
сервисира квалификувано лице кое користи само идентични резервни делови.
Вака ќе бидете сигурни дека се одржува
безбедноста на електричната алатка.
Дополнителни мерки за безбедност
при користење на електрични алатки
П р е д у п р е д у в а њ е! Д о п о л н и т е л н и
мерки за безбедност при користење на
шмиргли
♦
♦
Фаќајте ги електричните алатки само
за изолираните површини за држење
кога вршите работа при која додатокот за сечење може да дојде во допир
со скриени жици. Доколку додатокот за
сечење допре жица под напон, тоа може да
ги доведе изложените метални делови од
електричната алатка под напон и може да
предизвика електричен удар кај ракувачот
Употребувајте стегачи или други практични начини да го прицврстите предметот на обработка на стабилна подлога.
Придржувањето на предметот на обработка
со рака или со тело го прави нестабилен
и може да доведе до губење на контрола.
Предупредување! Допирањето или
вдишувањето на правта што се створа
при шмирглање може да го загрози
здравјето на ракувачот или на присутните лица.
Носете маска за прав што е посебн о направена з а з аштита о д прав
и испарувања и осигурајте лицата што
стојат или влегуваат во зоната на работа
да бидат исто така заштитени.
25
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
♦
♦
Темелно исчистете ја сета прав откако ќе
завршите со шмирглањето.
Бидете посебно внимателни кога шмирглате
боја што можеби е врз база на олово или
кога шмирглате некои дрва и метал кои што
можат да создадат токсичен прав:
♦
Не им дозволувајте на деца или на
трудници да влезат во работната
област.
♦
Не јадете, пијте или пушете во
работната област.
♦
Ослободете се од честичките од прав
и од другиот отпад на безбеден начин.
Оваа алатка не е наменета за употреба
од страна на лица (вклучувајќи и деца) со
намалени физички, сетилни или ментални способности, или кои немаат искуство
и знаење, освен ако не им се пружени надзор или упатства за употреба на уредот од
страна на лице кое е одговорно за нивната
безбедност. Треба да се надгледуваат децата за да се осигура дека не си играат со
уредот.
Намената е опишана во ова упатство за
употреба. Употребата на било која помошна
опрема или додаток, или извршувањето на
било кои работи со оваа алатка освен оние
препорачани во ова упатство за употреба,
може да предизвика ризик од повреда на
ракувачот или оштетување на имот.
Безбедност на други лица
♦
♦
Овој уред не е наменет за употреба од страна на лица (вклучувајќи и деца) со намалени
физички, сетилни или ментални способности, или кои немаат искуство и знаење,
освен ако не им се пружени надзор или
упатства за употреба на уредот од страна на
лице кое е одговорно за нивната безбедност.
Децата треба да се надгледуваат за да се
осигура дека не си играат со уредот.
Останати ризици.
При употреба на алатката може да се појават
дополнителни ризици кои не се вклучени во приложените предупредувања. Овие ризици може
да се појават поради неправилна употреба,
долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила за
безбедност и се воведе безбедносна опрема,
одредени останати ризици не може да се избегнат. Тоа се:
♦ Повреди предизвикани поради допир на
вртечки или подвижни делови.
26
♦
♦
♦
♦
Повреди при менување на делови, сечила
или додатоци.
Повреди предизвикани поради
долготрајна употреба на алатката.
Кога користите алатка подолг период,
осигурајте се дека правите повремени
паузи.
Ослабување на слух.
Здравствените опасности предизвикани
од дишење на прав произведен од употребата на Вашата алатка (на пример:обработка на дрво, особено даб, бука
и иверица).
Вибрации
Декларираните вредности на емитирани вибрации кои се наведени во техничките податоци
и декларацијата за сообразност се измерени
во склад со стандардната метода за тестирање
според EN 60745 и можат да се користат за
споредување на една алатка со друга. Декларираната вредност на емитирани вибрации
може исто така да се користи за прелиминарна
проценка на изложеност на вибрации.
Предупредување! Вредноста на емитирани
вибрации за време на користењето на електричната алатка може да се разликува од декларираната вредност во зависност од начинот на кој
алатката се употребува. Нивото на вибрации
може да се зголеми над декларираното ниво.
Кога се проценува изложеноста на вибрации
за да се одредат мерките за безбедност кои ги
пропишува 2002/44/EC за заштита на лица кои
редовно употребуваат електрични алатки на
работното место, проценката на изложеност
на вибрации треба да ги земе во предвид условите и начинот на кој алатката се употребува,
вклучувајќи ги и сите делови од работниот
циклус, како што се времињата кога алатката
е исклучена, кога е вклучена и неоптоварена,
и времето на работење со неа.
Ознаки на алатката
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Предупредување! За да се намали ризикот од повреди, корисникот мора да го
прочита упатството за работа.
МАКЕДОНСКИ
Безбедност од електричен удар
Алатката е двојно изолирана; затоа
не е потребна жица за заземјување.
Секогаш проверете дали струјното
напојување одговара на напонот што
е деклариран на плочката.
♦
Доколку струјниот кабел е оштетен, мора
да биде заменет од страна на производителот или на овластен сервисен центар на
BLACK+DECKER за да се избегне опасност.
Употреба на продолжен кабел
♦ Секогаш употребувајте продолжен кабел
со проверен квалитет што одговара на
струјниот приклучок на оваа алатка (погледнете во техничките податоци). Пред
употреба, проверете го продолжниот кабел
за знаци на оштетување, истрошеност
и дотраеност. Заменете го продолжниот
кабел ако е оштетен или ако има дефект.
Секогаш целосно одмотајте го кабелот кога
употребувате продолжен кабел од макара.
Употребата на продолжен кабел којшто не
е соодветен за напонот на алатката или
којшто е оштетен или дефектен може да
доведе до опасност од пожар и електричен
удар.
Карактеристики
Оваа алатка има некои или сите од долу наведените карактеристики.
1. Прекинувач за вклучување и исклучување
2. Кутија за собирање на прав
3. Брава на кутија за собирање на прав
4. Подлога за шмирглање
5. Рачка за стегнување на хартија
6. Копче за контрола на менлива брзина
Склопување
Предупредување! Пред склопувањето, обезбедете алатката да биде исклучена и приклучокот
изваден од приклучницата.
Поставување на абразивна хартија (скици
А и В - D)
Предупредување! Никогаш не ја употребувајте
алатката без наместена абразивна хартија или
додаток.
Напомена: За најдобри резултати, секогаш
употребувајте абразнивна хартија со дупки.
Ако вашата абразивна хартија нема дупки,
тогаш кутијата за собирање на прав нема да
функционира.
Поставување на абразнивна хартија со
најлонски јамки (скица А)
♦ Обезбедете алатката да биде исклучена
и приклучокот изваден од приклучницата.
♦ Цврсто и рамномерно притиснете ја абразивната хартија врз подлогата за шмирглање
(4), притоа осигурувајќи се дека отворите
во хартијата се совпаѓаат со отворите во
подлогата.
Поставување на обична абразивна хартија
(скици В - D)
♦ Обезбедете алатката да биде исклучена
и приклучокот изваден од приклучницата.
♦ Омекнете ја абразивната хартија со триење
на нејзината неабразивна страна врз работ
на работната површина.
♦ Притиснете ги рачките за стегнување на
хартија (5) нагоре за да ги ослободите од
вдлабнатините за фиксирање и отворете ги
стегачите за хартија со нивно притискање
надолу (скица B).
♦ Наместете ја абразивната хартија врз подлогата за шмирглање (4), притоа осигурувајќи
се дека отворите во хартијата се совпаѓаат
со отворите во подлогата (скица С).
♦ Вметнете го работ на абразивната хартија
во предниот стегач за хартија (скица D).
♦ Притиснете ја предната рачка за стегнување
на хартија (5) надолу и наместете ја во
вдлабнатината за фиксирање.
♦ Додека одржувате мал притисок врз абразивната хартија, вметнете го задниот раб
на абразивната хартија во задниот стегач
за хартија.
♦ Притиснете ја задната рачка за стегнување
на хартија (5) надолу и наместете ја во
вдлабнатината за фиксирање.
Монтирање и вадење на кутијата за
собирање на прав (скици E и F)
♦
♦
♦
♦
Свртете ја бравата на кутијата за собирање
на прав (3) во спротивна насока од стрелките
на часовникот.
Внимателн о изв лечете ја к у тијата з а
собирање на прав (2).
Извадете го филтерот (7) и испразнете ја
содржината на кутијата за собирање на
прав. Нежно потапкајте го капакот на филтерот за да ги отстраните останатите прилепените честички или пак исчеткајте го со
мека чиста четка.
Вметнете го филтерот (7) во кутијата за
собирање на прав (2).
27
МАКЕДОНСКИ
♦
Лизнете ја кутијата за собирање на прав (2)
во алатката.
♦ Зацврстете ја кутијата за собирање на прав
(3) со вртење на бравата на кутијата за
собирање на прав во насоката на стрелките
на часовникот.
Н а п о м е н а: П р о в е ру в а ј т е ј а к у т и ј а т а з а
собирање на прав (2) на редовни интервали.
Често празнете ја кутијата за собирање на
прав за да обезбедите најдобра ефикасност
на вашата алатка.
Употреба
Предупредување! Оставете алатката да работи во свој ритам. Не го преоптоварувајте.
Контрола на брзината
Контролата на менливата брзина ви овозможува да ја адаптирате брзината на алатката за
работниот материјал.
♦ Поставете го копчето за контрола (6) на саканото подесување. Употреба на најголема
брзина за дрво, средна брзина за фурнир
и синтетика и најмала брзина за акрилно
стакло, обоени метали и за вадење на боја.
Вклучување и исклучување (скица Е)
♦
♦
За да ја вклучите алатката, притиснете
го предниот дел „I“ на прекинувачот за
вклучување и исклучување (1).
За да ја исклучите алатката, притиснете
го задниот дел „О“ на прекинувачот за
вклучување и исклучување.
Совети за оптимална употреба
(скица Н)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
28
Секогаш држете ја алатката со двете раце.
Не нанесувајте преголем притисок врз алатката.
Постојано проверувајте ја состојбата на
абразивната хартија. Заменете ги кога тоа
ќе биде потребно.
Секогаш шмирглајте по површината на
дрвото.
Кога шмирглате нови слоеви на боја пред да
нанесете нов слој, употребете екстра фина
гранулација.
На мног у нерамни површини или кога
отстранувате слоеви боја, започнете со
г ру ба гранулација. Другите површини
започнувајте ги со шмиргла со средно фина
гранулација. Во двата случаи, постепено
преминувајте на фина гранулација за да
добиете мазна завршна обработка.
♦
Консултирајте се со вашиот продавач за
повеќе информации за достапните додатоци.
Додатоци
Работните карактеристики на вашата алатка зависат од додатоците што ги употребувате. Приборот на BLACK+DECKER и Piranha е изработен
спрема високи стандарди на квалитет и е наменет да ги подобри работните карактеристики на
вашата алатка. Со употреба на овие додатоци
ќе извлечете максимум од вашата алатка.
Пакети со претходно продупчена абразивна
хартија за замена се достапни кај вашиот локален BLACK+DECKER продавач.
За 80G - пакети со 5 парчиња абразивна хартија
го имаат бројот на дел X31517-XJ
За 120G - пакети со 5 парчиња абразивна хартија
го имаат бројот на дел X31522-XJ
За 240G - пакети со 5 парчиња абразивна
хартија го имаат бројот на дел X31527-XJ
Одржување
Вашата електрична алатка е направена да
работи долго време со минимално одржување.
Постојаното работење на задоволително ниво
зависи од правилната грижа за алатката и редовното чистење.
Предупредување! Пред да започнете со било
какво одржување, исклучете ја алатката и извадете ја од струја.
♦ Редовно чистете ги отворите за вентилација
на вашата алатка со употреба на мека четка
или сува крпа.
♦ Редовно чистете го куќиштето на моторот со
употреба на влажна крпа. Не употребувајте
абразивни средства за чистење или средства за чистење на база на растворувач.
Замена на приклучок за струја (само
за Велика Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок
за струја:
♦ Внимателно ослободете се од стариот приклучок.
♦ Поврзете го кафеавиот проводник на приклучокот за фаза во новиот приклучок.
♦ Поврзете го синиот кабел со неутралниот
терминал.
Предупредување! Ништо не смее да се поврзува на терминалот за заземјување. Следете ги
упатствата за монтирање и обезбедете квалитетни приклучоци. Препорачан осигурувач: 5 A.
МАКЕДОНСКИ
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад
од домаќинството.
Доколк у еден ден зак лучите дека вашиот
BLACK+DECKER производ треба да биде заменет или дека повеќе не Ви е од корист, не
фрлајте го со отпадот од домаќинството. Овозможете да биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени
производи и пак увања овозмож ува
материјалите да бидат рецик лирани и повторно употребени. Повторното употребување на рецик лирани
материјали помага во спречувањето на
загадувањето на животната средина и ја
намалува побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат одвоено собирање на електрични производи за
домаќинство од страна на локалните отпади
или продавачите при набавка на нов производ.
BLACK+DECKER има објекти за собирање
и рециклирање на BLACK+DECKER производи
кога тие ќе го достигнат крајот на работниот
век. За ја искористите оваа услуга, ве молиме
да го вратите производот кај било кој овластен
сервисер кој ќе го собере во ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт со
локалното претставништво на BLACK+DECKER
преку адресата назначена во оваа упатство.
Постои и друга можност: списокот на овластени
BLACK+DECKER сервисери и сите детали за
нашите услуги после купувањето можат да се
најдат на интернет на: www.2helpU.com
Технички податоци
L pA (звучен притисок) 83,5 dB(A), отстапување (K)
3 dB(A)
LWA (звучна моќност) 94,5 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A)
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по
три оски) спрема EN 60745:
Вредност на емисија на вибрации (ah) 7,2 m/s2, отстапување
(K) 1,5 m/s2
Декларација за сообразност со
правилата на ЕЗ
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
KA330E
BLACK+DECKER декларира дека производите
опишани под „технички податоци“ се во склад со:
2006/42/ЕЗ, EN 60745-1, EN 60745-2-4
Овие производи исто така се во склад со Директивата 2014/30/EU и 2011/65/EУ. За повеќе
информации Ве молиме да стапите во контакт
со BLACK+DECKER преку следнава адреса или
да погледнете на крајот на упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за составување
н а т ех н и ч к и т е п о д а т о ц и и ј а д а в а о в а а
декларација во име на BLACK+DECKER.
R.Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe, 210 Bath Road,
Slough,
Berkshire, SL1 3YD, United Kingdom
05/08/2014
KA330E (Тип 1)
Влезен напон
Vнаизменична
струја
Влезна моќност
W
Осцилации
(без оптоварување)
min-1
Кружења
(без оптоварување)
min-1
Површина на подлога
за шмирглање
mm
Тежина
kg
230
270
10.000 - 26.000
5.000 - 13.000
90 × 187
1,8
29
МАКЕДОНСКИ
Гаранција
BLACK+DECKER верува во квалитетот на своите производи и нуди извонредена гаранција.
Гарантната изјава ги дополнува и на ниеден
начин не ги ограничува Вашите законски права.
Гаранцијата важи на териториите на земјитечленки на Европската унија и на Европската
зона на слободна трговија.
Доколку производ на BLACK+DECKER стане
неисправен поради неквалитетен материјал,
изработка или недостаток на сообразност во
рок од 24 месеци од датумот на набавката,
BLACK+DECKER гарантира дека ќе ги замени
неисправните делови, ќе ги поправи производите изложени на нормална употреба, или ќе
ги замени таквите производи за да осигура
купувачот да има минимум на непријатности,
освен ако:
♦ Производот бил користен за занаетчиски
или професионални потреби, или бил
изнајмен;
♦ Производот бил изложен на неправилна
употреба или негрижа;
♦ Производот претрпел оштетување поради
страни предмети, супстанции или незгоди;
♦ Биле вршени поправки од страна на лица
кои не се овластени сервисери или сервисен
персонал на BLACK+DECKER.
За да го остварите правото на гаранција, треба
да доставите доказ за набавката кај продавачот или кај овластен сервисер. Можете да
ја најдете адресата на најблискиот овластен
сервисер доколку стапите во контакт со локалното претставништво на BLACK+DECKER
преку адресата назначена во оваа упатство.
Постои и друга можност: списокот на овластени
BLACK+DECKER сервисери и сите детали за
нашите услуги после купувањето можат да се
најдат на интернет на: www.2helpU.com
Ве молиме да го посетите нашиот сајт
www.blackanddecker.co.uk за да го регистрирате вашиот нов BLACK+DECKER производ
и за да бидете во тек со новите производи
и специјалните понуди. Повеќе информации
за стоковата марка BLACK+DECKER и за нашата понуда на производи се достапни на
www.blackanddecker.co.uk
zst00249609 - 08-10-2014
30
31
www.blackanddecker.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising