MTJS1 | Black&Decker MTJS1 JIGSAW ATTACH Type H1 instruction manual

359202 - 99 BG
Превод на оригиналните инструкции
www.blackanddecker.eu
MTJS1
A
2
БЪЛГАРСКИ
Предназначение
в предупрежденията, се отнася до
захранвани (със захранващ кабел) или
работещи на батерии (без захранващ
кабел) електрически инструменти
и машини.
Вашият многофункционален инструмент на Вlack & Decker е създаден за
широк обхват от приложения за дома.
Като използвате главата за трион
(MTJS1), този инструмент е подходящ
за рязане на дърво, метал и пластмаси. Този инструмент е предназначен за
употреба само от потребителя.
Предупреждение! Допълнителни предупреждения
за безопасност за прободни
триони и възвратно-постъпателни триони
Инструкции за
безопасност

Общи предупреждения
за безопасна работа
с електроинструменти
Предупреждение! Прочетете всички предупреждения
и инструкции за безопасност.
Неспазването на предупрежденията и указанията, изброени по-долу, може да доведе
до токов удар, пожар и/или
тежки травми.

Предупреждение! Прочетете всички предупреждения
за безопасност и всички инструкции, които са предоставени с електроинструмента
(MT143, MT350, MT108 или
MT18) преди да използвате
този аксесоар. Неспазването
на предупрежденията и указанията, може да доведе
до токов удар, пожар и/или
тежки травми.

Запазете всички предупреждения
и инструкции за бъдещи справки. Терминът "електроинструмент"

3
Дръжте електроинструментите
за изолираните повърхности
при извършване на работа,
при която приспособлението за
рязане може да засегне скрито
окабеляване. Прерязването на
"жив" кабел може да зареди с ток
металните части на електроинструмента, в резултат на което
оператора може да получи токов
удар.
Използвайте скоби или друг
практически начин да застопорите и укрепите обработвания
детайл към стабилна платформа. Ако държите детайла с една
ръка или е опрян в тялото ви,
го прави нестабилно и може да
доведе до загуба на контрол.
Дръжте ръцете си извън зоната
на рязане. Никога, при никакви
обстоятелства не си слагайте
ръката под обработван детайл.
Не пъхайте пръстите или палеца
си в близост до ножа при прав
прободен трион и скобата,която
държи ножа. Не стабилизирайте
триона чрез захващане на основата отдолу.
Поддържайте остриетата ос-




три. Тъпите или повредени остриета могат да причинят извиване
на триона или заклещване под
налягане. Винаги използвайте
подходящ тип триони за съответния материал на детайла и вида
срязване.
При рязане на тръби или канали,
уверете се, че в тях няма вода,
електрически кабели и т.н.
Не докосвайте детайла или
острието веднага след работа
с инструмента. Те могат да станат
много горещи.
Внимавайте за скрити опасности
преди рязане на стени, подове
и тавани, проверете за наличието
на кабели и тръби.
Ножът ще продължи да се движи
след отпускане на превключвателя. Винаги изключвайте
инструмента и изчаквайте напълното спиране за ножа, преди да
оставите инструмента.
или извършването на всякаква
друга операция с този инструмент, различни от препоръчваните в това ръководство с инструкции, може да представлява риск
от лично нараняване и/или щета
на собственост.
Характеристики (фиг. A)
Показаният инструмент е MT143.
Други инструменти, които са на разположение за използване с главата на
този инструмент. Вашият инструмент
има всички или някои от следните
характеристики.
10. Глава на трион
11. Захващане на острието
12. Лост за захващане на острието
13. Железен плаз
Монтаж
Предупреждение! Преди сглобяването, свалете батерията от инструмента.
Монтиране и сваляне на
ножа на триона (фиг. А)
Предупреждение!
При
контакт с или при вдишване
на прах, произтичащ от рязане на различни предмети,
може да застраши здравето
на оператора и стоящите
наблизо лица. Носете противопрахова маска, специално
предназначени за защита от
прах и дим и се уверете, че
присъстващите или влизащи в работното място лица
също са защитени.






Предназначението е описано
в това ръководство. Употребата
на принадлежност или приставка,
4
Заключвайте инструмента чрез
поставяне на плъзгача за напред/
назад (2) в средно положение.
За да монтирате ножа на триона,
натиснете лоста за захващане на
ножа (12) надолу (насочен към
задната страна на главата на
триона.
Вкарайте острието на триона
в захващането за острие (11),
както е показано. Уверете се, че
зъбите сочат напред.
Освободете лоста.
За да свалите острието на триона,
натиснете лоста (12) надолу и издърпайте острието от държача.
Употреба
Предупреждение! Оставете инструмента да работи със собствената си
скорост. Не претоварвайте.

Рязане
Забележка: Уверете се, че възвратния
плъзгач за напред (2) не е в заключено
положение.
 За да включите инструмента,
натиснете превключвателя за
промяна на скоростта (1). Скоростта на инструмента зависи от
това, докъде натискате превключвателя.
 За да включите инструмента,
натиснете превключвателя за
промяна на скоростта.

Срязване на ламинати:

Съвети за оптимална
употреба
Рязане



Винаги използвайте подходящ тип
триони за съответния материал
на детайла и вида срязване.
Ако е необходимо, пробийте дупка в близост до началната точка
на рязане.
Включете инструмента и бавно
вкарвайте приспособленията
в обработваният детайл при
желаната начална точка.


Режете тънките ламинати с обратната страна, насочена нагоре,
понеже сцепванията отстрани на
дървото са редовно срещани при
такова рязане.
За точно срязване, закрепете
с парче отпадно дърво или дъска
от двете страни на ламината
и режете през така полученият
сандвич.
Допълнителни
приспособления
Работата на вашия инструмент зависи
от използваните допълнителни приспособления. Приспособленията на
Вlack & Decker и Piranha са създадени
по стандарти за високо качество с цел
да повишат ефективността на работа
на вашия инструмент. Чрез използването на тези допълнителни приспособления вие ще получите най-доброто
от работата с вашия инструмент.
При срязване на ламарина:

предвид, че рязането на ламарина обикновено изисква повече
време от рязането на дебел
дървен детайл.
Намажете тънък слой масло по
линията на срязване, преди да
започнете с рязането.
За да започнете с рязането,
включете инструмента и го преместете надолу, докато острието
на триона е точно над входната
точка. Снижете задната част на
челюстта към обработваният детайл, като поддържате здраво налягане на челюстта на триона. С
поставена върху детайла челюст,
вкарайте острието в детайла.
Закрепете със скоби парче шперплат или меко дърво отзад на
обработвания детайл и режете
пред комбинацията, за да получите чисто срязване.
Не вкарвайте със сила ножа
в обработвания детайл. Имайте
5
Технически данни
недобра изработка или несъответствие, до 24 от датата на закупуване,
Вlack & Decker гарантират за замяна
на дефектните части, поправка на
продуктите, които са предмет на
износване или замяна на продуктите,
за да се гарантира минимално неудобство за клиента:
MTJS1 MTJS1
(14,4 V) (Maкс.)
(H1)
(H1)
Обороти без
товар
Тегло
мин-1 2500
кг 1,3
2700
1,3

Mаксимална дълбочина на срязване
Дърво
мм 45
45
Стомана
мм 5
5
Алуминий
мм 10
10


Ниво на звуково налягане в съответствие с EN 60745:

Звуково налягане (LpA) 82,2 дБ(А),
неопределеност (K) 3 дБ(А)
Звукова мощност (LWA) 93,2 дБ(А),
неопределеност (K) 3 дБ(А)
Продуктът е използван за работа,
професионално или за отдаване
под наем;
Изделието е подложено на неправилна употреба или небрежност;
Изделието е понесло повреда от
чужди предмети, вещества или
злополуки;
Правени са опити за ремонт от
лица, които не са упълномощени
агенти по ремонта или сервизния
персонал на Black & Decker.
За да се възползвате от своята гаранция, вие трябва да имате доказателство за покупката, която да представите на търговеца или сервизния
агент. Можете да проверите местонахождението на вашият най-близък
авторизиран сервиз, като се свържете
с местния офис на Вlack & Decker на
адреса, посочен в това ръководство.
Отделно от това, на нашия уеб сайт
можете да намерите пълен списък
на агентите на Вlack & Decker, както
и информация за нашата следпродажбена поддръжка и контакти, които са
на разположене на www.2helpU.com
Общи стойности на вибрациите
(триаксална векторна сума) според
EN 60745:
Рязане на дъски (ah, B) 5,6 м/с2, колебание (K) 1,5 м/с2
Рязане на ламарина (ah, M) 6,7 м/с2,
колебание (K) 1,5 м/с2
Гаранция
Вlack & Decker е сигурна в качеството
на своите продукти и предлага изключителна гаранция. Тази гаранция е
само допълнение към вашите законови права, а не ги определя. Гаранцията
е валидна на територията на страните
членки на ЕС и на европейската свободна търговска зона.
Моля, посетете нашият уебсайт
www.blackanddecker.co.uk, за да
регистрирате новият си продукт
на Вlack & Decker и да получавате
новини за нови продукти и специални оферти. Повече информация
Ако продукта на Вlack & Decker покаже дефект поради лоши материали,
6
Декларация за
съответствие
с изискванията на ЕС
за марката Вlack & Decker и нашите продукти е на разположение на
www.blackanddecker.co.uk
МАШИННА ДИРЕКТИВА
MTJS1
Вlack & Decker дакларира, че тези продукти, описани под "технически данни"
са в съответствие с: 2006/42/EC,
EN60745-1, EN60745-2-1, EN607452-11
Tези продукти, също така, са съобразени с Директива 2004/108/EC
и 2011/65/EU. За повече информация,
моля, свържете с Вlack & Decker на
следния адрес или се обърнете към
задната страна на ръководството.
Долуподписаният е отговорен за
съставянето на техническия файл
и прави тази декларация от името на
Black & Decker.
Кевин Хюит
Вицепрезидент Global Engineering
Вlack & Decker Europe, 210 Bath
Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Великобритания
09/07/2012
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6,
Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00187216 - 30-08-2012
7
Download PDF

advertising